Koopoptie Kluscasa. Klushuis, (zet een kruisje in de eerste en eventueel tweede kolom om uw eerste en tweede keuze aan te geven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koopoptie Kluscasa. Klushuis, (zet een kruisje in de eerste en eventueel tweede kolom om uw eerste en tweede keuze aan te geven"

Transcriptie

1 Koopoptie Kluscasa Let op: dit formulier moet compleet zijn ingevuld en ondertekend. Niet vergeten om een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) erbij te doen en de financieringstoets (origineel exemplaar) of een kopie van uw bankafschrift, waaruit financiële gegoedheid blijkt! Zonder deze stukken is uw inschrijving niet compleet Klushuis, (zet een kruisje in de eerste en eventueel tweede kolom om uw eerste en tweede keuze aan te geven Klushuis Eerste keuze Tweede keuze De Heemstraat 362 De Heemstraat 364 De Heemstraat 366 De Heemstraat 368 De Heemstraat 372 De Heemstraat 376 Steijnlaan 141 en 143 Pretoriusstraat 196 en 198 Ondergetekende(n): Naam: Geslacht: m/v Voornamen (voluit): Adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Geboorteplaats: Telefoon: Legitimatiebewijs: paspoort/rijbewijs/ideniteitskaart* Nummer legitimatiebewijs: *doorhalen wat niet van toepassing is Partner (indien van toepassing) Naam: Geslacht: m/v Voornamen (voluit): Adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Geboorteplaats: Telefoon: Legitimatiebewijs: paspoort/rijbewijs/ideniteitskaart* Nummer legitimatiebewijs: Hierna te noemen: gegadigde; verklaart: nader te willen onderzoeken of het voor gegadigde haalbaar en gewenst is bovengeselecteerde klushuis te Den Haag, hierna te noemen: het klushuis, in eigendom te verwerven, voor het klushuis een Plan van Aanpak voor de renovatie op te stellen voor zelfbewoning door gegadigde en hiertoe een koopoptie te willen, welke tot stand komt door een positief besluit van Haag Wonen op deze verklaring, waarvan blijkt uit het ondertekenen door Haag Wonen van deze koopoptie, alsmede het succesvol innen van de vergoeding voor de koopoptie; 1

2 het bovengeselecteerde klushuis een appartementsrecht betreft rechtgevend op het uitsluitend gebruik van een woning (zie bijlage A voor omschrijving van de betreffende kadastrale omschrijving en splitsingstekening); bekend te zijn met de manier waarop de klushuizen verloot worden door Haag Wonen, mochten er meer gegadigden zijn per klushuis akkoord te zijn met de bijgaande voorwaarden: 1. Koopoptie voor het klushuis 1.1 Woningstichting Haag Wonen, hierna te noemen: verkoper, verleent gegadigde een koopoptie voor het klushuis en zal het klushuis exclusief beschikbaar houden voor de gegadigde gedurende looptijd van de koopoptie. 1.2 De koopoptie komt tot stand door ondertekening van Haag Wonen van dit document, alsmede inning van de vergoeding voor de koopoptie. Haag Wonen zal de gegadigde onverwijld, doch niet eerder dan dat de vergoeding van de koopoptie succesvol is geïnd, door middel van een e mail op de hoogte stellen van het tot stand komen van de koopoptie. De gegadigde wordt ook gebeld. 1.3 De koopoptie eindigt: - door schriftelijke intrekking van de gegadigde bij aangetekende brief, verzonden aan Haag Wonen; - dandanwel wanneer er een koopovereenkomst tussen verkoper en gegadigde wordt gesloten. 1.4 De koopoptie heeft tot doel de gegadigde in de gelegenheid te stellen te onderzoeken of het voor de gegadigde haalbaar en wenselijk is het klushuis in eigendom te verwerven en conform het Kluspaspoort (bijlage B) een Plan van Aanpak (bijlage C) voor de renovatie te ontwikkelen ter zelfbewoning van het klushuis door gegadigde. 2. Koopovereenkomst en levering van het klushuis 2.1 Na schriftelijk akkoord van verkoper op het door gegadigde opgestelde Plan van Aanpak zal een schriftelijke koopovereenkomst (conform bijlage D) worden gesloten tussen verkoper en gegadigde. 2.2 Een door de verkoper geselecteerde notaris stelt de koopovereenkomst en akte van levering op voor de kluswoning. 2.3 De levering van het klushuis zals geschieden wanneer de aanvraag voor een omgevingsvergunning (indien van toepassing) is ingediend conform het Plan van Aanpak. 3. Koopprijs De koopprijs van het klushuis (1 e keuze) bedraagt..(euro). Deze koopprijs is exclusief kosten koper (de overdrachtsbelasting, notariskosten voor het opmaken van de akte van levering en daarbij behorende kadastrale rechten, eventueel vermeerderd met Omzetbelasting) en exclusief de kosten voor het opstellen van een hypotheekadvies en -akte, die voor rekening van gegadigde zijn. De koopprijs van het klushuis (2 e keuze)bedraagt..(euro). Deze koopprijs is exclusief kosten koper (de overdrachtsbelasting, notariskosten voor het opmaken van de 2

3 akte van levering en daarbij behorende kadastrale rechten, eventueel vermeerderd met Omzetbelasting) en exclusief de kosten voor het opstellen van een hypotheekadvies en -akte, die voor rekening van gegadigde zijn. 4. Optievergoeding 4.1 Gegadigde is door het tot stand komen van deze koopoptie aan Haag Wonen een optievergoeding van driehonderd euro ( 300,-) verschuldigd. Gegadigde voldoet dit bedrag door ondertekening van een eenmalige machtiging. Wanneer de optievergoeding van deze koopoptie niet kan worden geïncasseerd, wordt door Haag Wonen geen besluit genomen over de koopoptie en komt de koopoptie niet tot stand. 4.2 De uit hoofde van de koopoptie door gegadigde betaalde optievergoeding wordt in het geval van juridische levering van het klushuis in mindering gebracht op de koopsom. 4.3 In het geval dat er geen koopovereenkomst tussen Haag Wonen en gegadigde tot stand komt, om welke reden dan ook, wordt de optievergoeding niet aan gegadigde terugbetaald. 5. Tenaamstelling De koopoptie is op naam gesteld van de gegadigde en is niet overdraagbaar aan derden. 6. Wijzigingen en bijschriften op dit formulier Door gegadigde aangebrachte wijzigingen, bijschriften of andersoortige aanvullingen die op dit formulier worden aangebracht voor zover het niet invullen van de daartoe bestemde velden betreft kunnen er toe leiden dat Haag Wonen geen besluit neemt over de koopoptie en dat de koopoptie niet tot stand komt. Ondertekening gegadigde: Naam:.. Handtekening:.. Datum: Akkoord Haag Wonen voor eerste of tweede keuze (doorhalen wat niet van toepassing is door Haag Wonen): Naam:. Handtekening:. Datum:.. 3

4 NB de koopoptie komt tot stand nadat succesvol de optievergoeding door haag Wonen van uw rekening is afgeschreven EENMALIGE MACHTIGING Naam: Woningstichting Haag Wonen Adres: Postbus 250 Postcode: Woonplaats: Land: Incassant ID*: Reden betaling: 2501CG Den Haag Nederland NL95ZZZ Optievergoeding Kluscasa wordt geïncasseerd bij inloting Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Haag Wonen om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Haag Wonen. Als u het niet eens bent met deze afschrijvring kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 dagen na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Land: Rekeningnummer (IBAN) Plaats en datum: Handtekening: 4

5 Bijlage A. Kadastrale omschrijving en indien vantoepassing de splitsingstekening Steijnlaan 141 en 143 welke kadastraal bekend is bij de gemeente s-gravenhage, sectie AB nummer 1544; niet gesplits. De Heemstraat 362 welke kadastraal bekend is bij de gemeente s-gravenhage, sectie L13305 A3 en welke ten tijde van de splitsing bekend was als s-gravenhage sectie L nummer 9672, 9673, 9674, 9710; conform de splitsingstekening. De Heemstraat 364 welke kadastraal bekend is bij de gemeente s-gravenhage, sectie L13305 A4 en welke ten tijde van de splitsing bekend was als s-gravenhage sectie L nummer 9672, 9673, 9674, 9710; conform de splitsingstekening. De Heemstraat 366 welke kadastraal bekend is bij de gemeente s-gravenhage, sectie L13305 A5 en welke ten tijde van de splitsing bekend was als s-gravenhage sectie L nummer 9672, 9673, 9674, 9710; conform de splitsingstekening. De Heemstraat 368 welke kadastraal bekend is bij de gemeente s-gravenhage, sectie L13305 A6 en welke ten tijde van de splitsing bekend was als s-gravenhage sectie L nummer 9672, 9673, 9674, 9710; conform de splitsingstekening. De Heemstraat 372 welke kadastraal bekend is bij de gemeente s-gravenhage, sectie L13305 A8 en welke ten tijde van de splitsing bekend was als s-gravenhage sectie L nummer 9672, 9673, 9674, 9710; conform de splitsingstekening. De Heemstraat 376 welke kadastraal bekend is bij de gemeente s-gravenhage, sectie L13305 A10 en welke ten tijde van de splitsing bekend was als s-gravenhage sectie L nummer 9672, 9673, 9674, 9710; conform de splitsingstekening. 5

6 6

7 Pretoriusstraat 196 welke kadastraal bekend is bij de gemeente s-gravenhage, sectie AB 6549 A2 en welke ten tijde van de splitsing bekend was als s-gravenhage sectie AB nummer 4460 en Pretoriusstraat 198 welke kadastraal bekend is bij de gemeente s-gravenhage, sectie AB 6549 A1 en welke ten tijde van de splitsing bekend was als s-gravenhage sectie AB nummer 4460; conform de splitsingstekening. 7

8 Bijlage B. Kluspaspoorten 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Bijlage C. Plan van Aanpak format 24

25 25

26 26

27 27

28 Bijlage D. Format Koopovereenkomst (MAAND JAAR) KOOPOVEREENKOMST V2 De Heemstraat 326, 362, 364, 366, 368, 372, 376, Steijnlaan 141 en 143, Pretoriusstraat 196 en 198 (weghalen wat niet van toepassing is) De ondergetekenden: 1. de stichting Woningstichting Haag Wonen, statutair gevestigd te s-gravenhage, met kantooradres: 2521 CD s-gravenhage, Waldorpstraat 120, correspondentieadres: 2501 CG s- Gravenhage, Postadres 250, ingeschreven bij de betrokken kamer van koophandel onder nummer , te dezen vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde de heer B.G.M. Moesbergen; hierna te noemen: Verkoper ; en 28

29 2.a. (voorletters, familienaam), geboren te (plaatsnaam) op (dag-maand-jaar), 2.b. (voorletters, familienaam),, geboren te (plaatsnaam) op (dag-maand-jaar) Beiden wonende (straatnaam nummer) hierna tezamen te noemen: "Koper"; Verkoper en Koper gezamenlijk hierna te noemen: "Partijen"; In aanmerking nemende dat: a Verkoper is eigenaar van: ***omschrijving woning hierna te noemen: "het Verkochte"; b. het Verkochte bevindt zich momenteel in een dusdanige staat dat het Verkochte grondig gerenoveerd dient te worden voordat dit geschikt is voor bewoning; c. Verkoper in september 2013 heeft besloten om het Verkochte niet zelf te renoveren, doch om Verkoperde renovatie van het Verkochte over te laten aan de toekomstige eigenaar die zelf het Verkochte moet opknappen. d e f g het Verkochte voor particulieren aantrekkelijk wordt gemaakt door dit te verkopen tegen een koopsom die rekening houdt met de renovatiekosten, in de huidige staat met zichtbare en onzichtbare gebreken en met de verplichting voor Koper om het Verkochte te renoveren en minimaal drie jaar na datum oplevering zelf te bewonen. Koper wordt verplicht het pand te renoveren conform de Bouwbesluit -eisen ten aanzien van Bestaande bouw (2012) (bijlage 1) met de additionele eis tot het realiseren van een deugdelijk functionerende en eigentijdse keuken, badkamer en wc. Koper op *** de optieverklaring heeft getekend om de kluswoning te kopen; tevens heeft Koper een plan van aanpak, hierna te noemen: "Plan van Aanpak", (bijlage 2) opgesteld voor de renovatie van het Verkochte; Koper zich committeert aan de bij het ondertekenen van de optieverklaring reeds bekend gemaakte eisen waaronder begrepen de financieringseis, renovatieverplichting en de verplichting tot zelfbewoning. 29

30 h Partijen hun verplichtingen over en weer wensen vast te leggen in deze koopovereenkomst. zijn overeengekomen: Artikel 1 Koop Verkoper verkoopt aan Koper, die van Verkoper koopt het Verkochte. Artikel 2 Koopsom en optievergoeding 1 De koopsom voor het Verkochte bedraagt *** (zegge ***), hierna te noemen: "de Koopsom". 2 De Koopsom zal worden voldaan bij de juridische levering als bedoeld in artikel 5. 3 Bij de ondertekening van de koopoptie heeft Koper een bedrag van driehonderd euro ( 300,--) voldaan als "optievergoeding" aan Verkoper. Dit bedrag wordt (zonder rente) terugbetaald nadat de akte van levering is getekend. Als deze koopovereenkomst wordt ontbonden, vervalt de optievergoeding aan Verkoper ter dekking van gemaakte kosten. Artikel 3 Waarborgsom, Bankgarantie 1 Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is Koper verplicht uiterlijk twee weken na het vervallen van de ontbindende voorwaarden als vermeld in artikel 25 bij de hierna in artikel 6 lid 1 vermelde notaris als waarborgsom een bedrag te storten van... euro (,00), zijnde 10% van de koopsom. 2 In plaats van deze waarborgsom kan Koper desgewenst binnen de hier voornoemde termijn bij en ten genoegen van bedoelde notaris, een bankgarantie tot laatstgemeld bedrag deponeren, afgegeven aan de notaris, door een bank of verzekeraar als bedoeld in artikel 1: 1 van de Wet op het financieel toezicht. Deze bankgarantie dient onvoorwaardelijk te zijn en gedurende ten minste één maand na het in artikel 6 genoemd tijdstip haar geldigheid te behouden en voorts de bepaling te bevatten, dat de bank op eerste verzoek van de notaris het bedrag van de garantie aan de notaris zal uitkeren. 3 De waarborgsom zal, behoudens ontbinding van deze overeenkomst op grond van een overeengekomen ontbindende voorwaarde en behoudens het in artikel 18 bepaalde, met de Koopsom worden verrekend voor zover de Koopsom en de kosten en belastingen niet uit een 30

31 financiering van Koper worden voldaan. Het gedeelte van de waarborgsom dat niet wordt verrekend, wordt aan Koper terugbetaald zodra hij aan zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst heeft voldaan. 4 Bij niet-nakoming van de bij dit artikel aan Koper opgelegde verplichting is artikel 18 van overeenkomstige toepassing. 5 De door de notaris ontvangen rente over de waarborgsom wordt aan Koper vergoed. Artikel 4 Belasting en kosten van overdracht De verschuldigde overdrachtsbelasting en de kosten van overdracht, waaronder begrepen de kosten voor het opmaken van de notariële akte van levering en de inschrijving hiervan in de openbare registers, komen voor rekening van Koper. Artikel 5 Betaling 1 De betaling van de Koopsom, de overdrachtsbelasting en van de overige kosten, rechten en belastingen vindt plaats via de hierna vermelde notaris. 2 Koper is verplicht het verschuldigde te voldoen voor het ondertekenen van de akte van levering op de bankrekening van de hierna vermelde notaris en wel zodanig dat het verschuldigde op de dag van levering is bijgeschreven op deze bankrekening. 3. Verkoper stemt er mee in dat de notaris de Koopsom onder zich houdt totdat zeker is dat het Verkochte geleverd wordt vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. Artikel 6 Juridische levering 1. a. De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden ten overstaan van een notaris van De Jong & De Nerée notarissen, kantooradres: Nieuwe Parklaan 11, 2597 LA 's-gravenhage, (hierna te noemen: "notaris") uiterlijk zes maanden na ondertekening van deze overeenkomst, of zoveel eerder of later als partijen tezamen overeenkomen. b. Het Verkochte dient te worden gerenoveerd als bepaald in artikel 14. De eventueel hiervoor benodigde omgevingsvergunning(en) moet(en) door Koper zijn aangevraagd voordat overgegaan wordt tot levering. Ten bewijze hiervan overlegt Koper kopieën van deze omgevingsvergunning(en) aan de notaris. 31

32 c. Verkoper staat in voor zijn bevoegdheid tot verkoop en tot eigendomsoverdracht ten tijde van het passeren van de akte van levering. 2. Het Verkochte wordt geleverd: a. vrij van hypotheken, beslagen of inschrijvingen daarvan; en vrij van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen, bijzondere lasten en/of andere beperkte rechten, een en ander voor zover daarvan niet blijkt uit deze overeenkomst en/of de openbare registers als bedoeld in artikel 3: 16 Burgerlijk Wetboek. 3. Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen blijkend en/of voortvloeiend uit a. de laatste en voorgaande akte(n) van levering; ***b. ***c. ***d. de akte van splitsing; het reglement; de statuten van de Vereniging van Eigenaars en/of afzonderlijke akte(n). ***e. de laatste en voorgaande akte(n) van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal; Koper verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de hiervoor bedoelde akten, waaronder begrepen bij een recht van erfpacht en/of van opstal, van de algemene en bijzondere voorwaarden, het reglement, de statuten van de Vereniging van Eigenaars en het laatste exploitatie overzicht. Verkoper heeft van al deze akten en stukken de letterlijke tekst aan Koper ter hand gesteld. 4. Het Verkochte wordt geleverd vrij van huur-, pacht of andere gebruiksrechten en aanspraken wegens huurbescherming, onbewoond en leeg en ontruimd. Artikel 7 Staat van het Verkochte 1 Koper aanvaardt het Verkochte in de staat, waarin het zich thans bevindt ("as is"). Koper is bekend met de achterstallige staat van onderhoud en gebreken. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid en verleent geen vrijwaring voor gebreken die het Verkochte betreffen, noch die welke aan Koper kenbaar waren, noch die welke kenbaar hadden moeten worden indien het Verkochte door Koper aan een uitgebreid onderzoek zou zijn onderworpen, ook niet als deze gebreken de feitelijke eigenschappen van het Verkochte zouden aantasten. Koper vrijwaart Verkoper voor enige aansprakelijkheid, die kan voortvloeien uit de bouwkundige-, de feitelijke- en de juridische staat van het Verkochte. 32

33 Verkoper verplicht zich voor het Verkochte zorg te dragen als een zorgvuldig schuldenaar tot aan het tijdstip van feitelijke levering. 2 Koper verklaart door Verkoper naar behoren in de gelegenheid te zijn gesteld zich terdege te vergewissen van de toestand, zowel bouwkundig als anderszins, van het Verkochte. Koper verklaart tevens alle relevante informatie te hebben gehad op basis waarvan hij zich een goed oordeel heeft kunnen vormen omtrent het sluiten van de koop van het Verkochte en de voorwaarden waaronder hij hiertoe bereid is. Onder informatie wordt onder meer verstaan juridische, commerciële en technische informatie. 3. Koper aanvaardt uitdrukkelijk wijzigingen in toekomstig gebruik opgelegd door overheden en diensten ongeacht of deze bekend/thans bekend zijn. 4. Koper verklaart in de akte van levering afstand te doen van het recht ontbinding van deze koopovereenkomst te vorderen; verder doet Koper in de akte van levering afstand van het recht tot het vorderen van herstel en schadevergoeding terzake van verontreiniging van het Verkochte die blijkt na het ondertekenen van de akte van levering, tenzij Verkoper bekend was met die verontreiniging. Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden. Artikel 8 Feitelijke levering 1 De feitelijke levering van het Verkochte zal geschieden bij de ondertekening van de akte van levering. 2 Koper heeft het recht om in de periode tussen het tekenen van deze koopovereenkomst en de feitelijke levering via Verkoper of een door hem aan te wijzen persoon het Verkochte tweemaal te bezoeken ten behoeve van een eventuele bouwkundige opname. Indien noodzakelijk voor de renovatie kan Koper, in onderling overleg af te stemmen met Verkoper, het Verkochte vaker bezoeken. 3 Koper heeft daarnaast het recht het Verkochte kort voor de levering in- en uitwendig te (doen) inspecteren. Artikel 9 Overgang, overdracht aanspraken Alle aanspraken die Verkoper ten aanzien van het Verkochte kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden, waaronder begrepen bouwer(s), (onder)aannemer(s), installateur(s) en leverancier(s), gaan over op Koper op het tijdstip van juridische levering. Ingeval de feitelijke levering eerder plaatsvindt, vindt de overgang van aanspraken op dat eerdere tijdstip plaats. Voor zover bepaalde aanspraken niet kunnen gelden als kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 6:251 33

34 Burgerlijk Wetboek, is Verkoper verplicht op het eerste verzoek van Koper mee te werken aan een overdracht van die aanspraken. Verkoper is tevens verplicht garantiebewijzen betreffende het Verkochte aan Koper te overhandigen en alles te doen wat nodig is om deze ten name van Koper te doen stellen. Artikel 10 Onder- en overmaat Onder- of overmaat van het Verkochte levert aan geen van Partijen enig recht. Artikel 11 Baten en lasten 1 Verkoper verklaart dat de zakelijke lasten en belastingen (onroerende zaakbelasting, waterschapslasten) over de voorafgaande kalenderjaren zijn voldaan. 2 Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of het reglement, komen voor rekening van Koper met ingang van de datum van het ondertekenen van de akte van levering 3 De dan lopende baten, lasten en ***canons zullen tussen partijen naar rato van tijd worden verrekend. Deze verrekening zal voor zover mogelijk geschieden op basis van de voor het lopende jaar opgestelde begroting. Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de betaling van de koopsom. Artikel 12 Verklaringen van Verkoper Verkoper verklaart: 1 krachtens de Woningwet zijn tot op heden van overheidswege geen voorzieningen voorgeschreven of schriftelijk aangekondigd welke nog niet zijn uitgevoerd dan wel betaald. 2 geen verplichtingen uit huurkoopovereenkomsten, opties en/of voorkeursrechten met betrekking tot het Verkochte te zijn aangegaan ten opzichte van derden. 3 al die inlichtingen te hebben verschaft, die naar de huidige opvattingen aan Koper bekend gemaakt moeten worden. 4 dat het Verkochte niet opgenomen in een (voorlopige) aanwijzing als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten Artikel 13 Milieubepaling 34

35 1 Partijen zijn bekend met het evaluatieverslag Besluit Uniforme Saneringen, met kenmerk... opgemaakt door BMA Milieu. Het verslag is als bijlage (bijlage 3) aan deze overeenkomst gehecht. Koper verklaart dat uit het verslag blijkt dat de grond en het grondwater geschikt zijn voor het door hem voorgenomen gebruik van het Verkochte te weten als wonen en tuin. 2 Koper is bekend met de bouwkundige opname met kenmerk de dato..opgemaakt door Projectbureau Rijnland. De bouwkundige opname is als bijlage gehecht aan deze overeenkomst (bijlage 4). 3 Koper is bekend met het asbestrapport met kenmerk de dato..opgemaakt door Search ingenieursbureau. De conclusies aanbevelingen zijn als bijlage aan deze overeenkomst gehecht (bijlage 5). Bij een eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen, op grond van milieuwetten speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart Verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in het Verkochte kan voortvloeien. Uit het historisch onderzoek blijkt dat in het Verkochte geen ondergrondse tanks, zoals olie- en septictanks, voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig zijn. 4 Koper verklaart uitdrukkelijk het Verkochte in de huidige milieukundige staat te aanvaarden en vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden omtrent de milieukundige staat. Artikel 14 Renovatieverplichting 1. Koper is verplicht het Verkochte zodanig te renoveren dat de kwaliteit van het Verkochte voldoet aan de Bouwbesluit -eisen ten aanzien van Bestaande bouw (2012) welke als bijlage (bijlage 1) is gehecht aan deze overeenkomst, met additionele eis tot het realiseren van een deugdelijk functionerende en eigentijdse keuken, badkamer en wc;. Koper is verplicht zo spoedig mogelijk na de juridische levering te beginnen met de renovatiewerkzaamheden en deze met bekwame spoed voort te zetten. Uiterlijk zeventien maanden na de juridische levering dient de renovatie voltooid te zijn. 2. Verkoper heeft het recht om te allen tijde controle uit te voeren op de voortgang en de kwaliteit van de renovatie. Koper is verplicht Verkoper toegang te verschaffen tot het Verkochte voor dit doeleinde. Verkoper zal tijdig bij Koper aankondigen dat zij een controle komt uitvoeren. 3. Zodra de renovatie klaar is, is Koper verplicht dit te melden bij Verkoper, afdeling verkoop. Verkoper zal door middel van een bezoek aan het Verkochte controleren of de renovatie conform het Plan van Aanpak is uitgevoerd en bij goed gevolg de oplevering ondertekenen. De datum van ondertekening door Verkoper, geldt als de datum van oplevering. 4. Vertragingen in de planning van de renovatie of afwijkingen van het Plan van Aanpak dienen schriftelijk en tijdig te worden gemeld bij Verkoper. 5. Bij het niet-nakomen of gedeeltelijk niet-nakomen van het bepaalde in dit artikel wordt Koper per aangetekende brief op dit verzuim opmerkzaam gemaakt. Indien de aanmaning niet heeft geleid tot het opheffen van het verzuim binnen dertig dagen na dagtekening van de aangetekende brief is Koper onverwijld een onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro ( ,00), 35

36 zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, verschuldigd aan Verkoper, onverminderd de verplichting van Koper om het Verkochte te renoveren conform hetgeen in lid 1 is bepaald. De boete dient te worden voldaan binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van Verkoper. Indien het verzuim tijdig uitsluitend ten genoegen van Verkoper is opgeheven is de boete niet verschuldigd. 6. Bij elke gehele of gedeeltelijke overdracht van het Verkochte binnen vier jaar en vijf maanden na de datum van ondertekening van de akte van levering verplicht Koper zich om aan zijn rechtsopvolger(s) in de gerechtigdheid tot het Verkochte bij iedere gehele of gedeeltelijk overdracht of overgang van het Verkochte, voor de duur van het beding, uitdrukkelijk ten behoeve van Verkoper aan de verkrijger op te leggen en namens Verkoper te bedingen dat gemelde verplichting wordt aanvaard, zulks bij niet of niet volledige nakoming daarvan op verbeurte van een aan Verkoper onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro ( ,00), zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, voor elke overtreding of niet nakoming, onverminderd de verdere rechten van Verkoper ter zake het verzuim. 7. Koper verplicht zich om, bij wijze van kettingbeding, voor de duur van het beding aan zijn rechtsopvolger(s) in de gerechtigdheid tot het Verkochte op te leggen dat deze de verplichtingen voortvloeiende uit de voorgaande leden alsmede uit het onderhavige lid op zijn beurt weer oplegt aan en bedingt van zijn rechtsopvolger(s) in de gerechtigdheid tot het Verkochte zulks bij niet of niet volledige nakoming daarvan op verbeurte aan Verkoper van een onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro ( ,00), zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, voor elke overtreding of niet nakoming, onverminderd de verdere rechten van Verkoper ter zake het verzuim. 8. Onder de verplichtingen vermeld in voorgaande leden valt tevens de verplichting tot het woordelijk laten opnemen van het bepaalde in dit artikel in de notariële akte van overgang van het Verkochte. Artikel 15 Zelf bewonen 1. Koper is verplicht om het Verkochte te gebruiken voor zelfbewoning (met zijn/haar eventuele partner en gezinsleden) voor een periode van drie jaar na de datum van oplevering. Koper is verplicht zichzelf (met zijn/haar eventuele partner en gezinsleden) in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres van het Verkochte. 2. Het is niet toegestaan het Verkochte te verhuren, in vruchtgebruik te geven of daarop een ander zakelijk gebruiksrecht en/of genotsrecht te vestigen of het Verkochte anderszins in gebruik te geven aan een derde gedurende een periode van drie jaar na de datum van oplevering. 3. ***ALLEEN OPNEMEN INDIEN VAN TOEPASSING Als het Verkochte bestaat uit meerdere huisnummers is Koper verplicht tot zelfbewoning van minimaal één van de huisnummers. Het is Koper na schriftelijke toestemming van Verkoper, toegestaan om de overige huisnummer(s) die niet zelf worden bewoond, te verhuren, in vruchtgebruik te geven of daarop een ander zakelijk gebruiksrecht en/of genotsrecht te vestigen of het Verkochte anderszins in gebruik te geven aan een derde. Voor de vestiging van een recht van hypotheek is geen toestemming nodig. 36

37 4. Bij niet nakoming van het hiervoor in dit artikel bepaalde verbeurt Koper: a. een onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro ( ,00), zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, ten bate van Verkoper; en b. een onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van vijfhonderd euro ( 500,00) per dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, ten bate van Verkoper, ingaande de dag na dagtekening van de aangetekende brief, waarbij Verkoper de boete opeist.; beide onverminderd de verdere rechten van Verkoper ter zake het verzuim. De boetes dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van Verkoper. 5. Bij elke gehele of gedeeltelijke overdracht van het Verkochte binnen vier jaar en vijf maanden na de datum van ondertekening van de akte van levering verplicht Koper zich om aan zijn rechtsopvolger(s) in de gerechtigdheid tot het Verkochte bij iedere gehele of gedeeltelijk overdracht of overgang van het Verkochte, voor de duur van het beding, uitdrukkelijk ten behoeve van Verkoper aan de verkrijger op te leggen en namens Verkoper te bedingen dat gemelde verplichting wordt aanvaard, zulks bij niet of niet volledige nakoming daarvan op verbeurte van een aan Verkoper onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro ( ,00), zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, voor elke overtreding of niet nakoming, onverminderd de verdere rechten van Verkoper ter zake het verzuim. 6. Koper verplicht zich om, bij wijze van kettingbeding, voor de duur van het beding aan zijn rechtsopvolger(s) in de gerechtigdheid tot het Verkochte op te leggen dat deze de verplichtingen voortvloeiende uit de voorgaande leden alsmede uit het onderhavige lid op zijn beurt weer oplegt aan en bedingt van zijn rechtsopvolger(s) in de gerechtigdheid tot het Verkochte zulks bij niet of niet volledige nakoming daarvan op verbeurte aan Verkoper van een onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro ( ,00), zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, voor elke overtreding of niet nakoming, onverminderd de verdere rechten van Verkoper ter zake het verzuim. 7. Onder de verplichtingen vermeld in voorgaande leden valt tevens de verplichting tot het woordelijk laten opnemen van het bepaalde in dit artikel in de notariële akte van overgang van het Verkochte. Artikel 16 Verkoopregulerend beding 1 Het is Koper niet toegestaan het Verkochte ***dan wel een gedeelte van het Verkochte, binnen vier jaar en vijf maanden na ondertekening van de akte van levering te verkopen en leveren aan een derde, voor zover Verkoper hiervoor niet uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. 2. Een verzoek tot toestemming Verkoper dient te geschieden bij aangetekende brief gericht aan Verkoper onder opgave van de redenen voor verkoop en levering. 2 Onder "verkoop" wordt mede begrepen de vestiging van een beperkt (zakelijk) genotsrecht ten gunste van een derde. 37

38 3 Verkoper zal binnen zes weken na dagtekening van de in lid 1 bedoelde aangetekende brief aan Koper berichten of zij toestemming verleent voor de voorgenomen vervreemding. 4 Verkoper zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren. Verkoper zal toestemming verlenen, tenzij het vermoeden bestaat dat met de vervreemding hoofdzakelijk het behalen van speculatieve winst wordt beoogd. Verder dient de opvolgend eigenaar/gebruiker alle verplichtingen van Koper ten aanzien van het Verkochte over te nemen. 5 Verkoper geeft bij een afwijzende beslissing de gronden voor de afwijzing aan. Van een vermoeden van een oogmerk tot het behalen van speculatieve winst zal onder meer geen sprake zijn indien Koper een gerechtvaardigd en aantoonbaar beroep doet op persoonlijke omstandigheden zoals: ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, het overlijden van (één van) de Koper(s), het vinden van werk- of opleidingsplek buiten een straal van vijftig kilometer c.q. een uur reizen vanaf het Verkochte, gezondheidsredenen en faillissement. *** 6 Bij overtreding van dit verkoopverbod is Koper een onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro ( ,00), zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, ten gunste van Verkoper verschuldigd. *** bij verkoop Pretoriusstraat 6 Bij overtreding van dit verkoopverbod is Koper een onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro ( ,00) per verkochte wooneenheid, ten gunste van Verkoper verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Pretoriusstraat is thans gesplitst in 2 appartementsrechten, wordt 1 appartementsrecht verkocht, geldt 1 maal de boete van vijfentwintigduizend euro ( ,00), worden beide appartementsrechten verkocht, geldt 2 maal de boete van vijfentwintigduizend euro ( ,00). Wordt de splitsing in appartementsrechten gewijzigd, zodat er 3 appartementen ontstaan, dan geldt de boete voor elk ontstaan appartementsrecht. *** bij verkoop Steijnlaan 6 Bij overtreding van dit verkoopverbod is Koper een onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro ( ,00) per verkochte wooneenheid, ten gunste van Verkoper verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Steijnlaan is thans niet gesplitst in appartementsrechten. Wordt dit wel gesplitst, dan geldt de boete van dit verkoopverbod per elk ontstaan appartementsrecht. *** 38

39 7. Bij elke gehele of gedeeltelijke overdracht van het Verkochte binnen vier jaar en vijf maanden na de datum van ondertekening van de akte van levering verplicht Koper zich om aan zijn rechtsopvolger(s) in de gerechtigdheid tot het Verkochte bij iedere gehele of gedeeltelijk overdracht of overgang van het Verkochte, voor de duur van het beding, uitdrukkelijk ten behoeve van Verkoper aan de verkrijger op te leggen en namens Verkoper te bedingen dat gemelde verplichting wordt aanvaard, zulks bij niet of niet volledige nakoming daarvan op verbeurte van een aan Verkoper onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro ( ,00), zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, voor elke overtreding of niet nakoming, onverminderd de verdere rechten van Verkoper ter zake het verzuim. 8. Koper verplicht zich om, bij wijze van kettingbeding, voor de duur van het beding aan zijn rechtsopvolger(s) in de gerechtigdheid tot het Verkochte op te leggen dat deze de verplichtingen voortvloeiende uit de voorgaande leden alsmede uit het onderhavige lid op zijn beurt weer oplegt aan en bedingt van zijn rechtsopvolger(s) in de gerechtigdheid tot het Verkochte zulks bij niet of niet volledige nakoming daarvan op verbeurte aan Verkoper van een onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro ( ,00), zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, voor elke overtreding of niet nakoming, onverminderd de verdere rechten van Verkoper ter zake het verzuim. 9. Onder de verplichtingen vermeld in voorgaande leden valt tevens de verplichting tot het woordelijk laten opnemen van het bepaalde in dit artikel in de notariële akte van overgang van het Verkochte. Artikel 17 Risico-overgang, tenietgaan en beschadiging 1 Het Verkochte komt eerst voor risico van Koper, zodra de akte van levering is ondertekend, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval het risico met ingang van dat moment overgaat op Koper. Koper verplicht zich deel te nemen in de lopende brandverzekering van de Vereniging van Eigenaars, dan wel Koper is verplicht het Verkochte te verzekeren tegen brandschade. 2 Indien het Verkochte voor ondertekening van de akte van levering geheel of gedeeltelijk door een niet aan Partijen toe te rekenen oorzaak tenietgaat, is Verkoper verplicht daarvan terstond mededeling te doen aan Koper. 3 Koper heeft gedurende een tijdvak van veertien dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling van Verkoper het recht deze overeenkomst te ontbinden, door middel van een schriftelijke mededeling daartoe aan Verkoper. 4 Wordt deze overeenkomst niet ontbonden doordat Koper de betreffende schriftelijke mededeling niet of niet tijdig heeft gedaan, dan zal Verkoper het Verkochte afleveren overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst onverminderd de wettelijke regeling inzake schadevergoeding. 39

40 Artikel 18 Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en boete 1 Bij niet of niet tijdige nakoming van deze overeenkomst anders dan door overmacht, is de nalatige aansprakelijk voor alle daaruit voor de wederpartij ontstane schade met kosten en rente, ongeacht het feit of de nalatige in verzuim is in de zin van het volgende lid. 2 Indien één van de partijen, na bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, is deze partij in verzuim en heeft de wederpartij de keus tussen: a b uitvoering van deze overeenkomst te verlangen, in welk geval de partij die in verzuim is na afloop van voormelde termijn van acht dagen voor elke daarna ingegane dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is van vijfhonderd euro ( 500,00) per dag; of de overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijk opeisbare boete te vorderen van vijftien procent (15%) van de Koopsom. 3 Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering op eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. 4. Indien de nalatige partij na in gebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn van acht dagen alsnog zijn verplichtingen nakomt, is deze partij desalniettemin gehouden aan de wederpartij diens schade als gevolg van de niet-tijdige nakoming te vergoeden. 5. De notaris wordt bij deze verplicht, en voor zover nodig door partijen onherroepelijk gemachtigd, om: a. indien Koper een boete is verschuldigd, het bedrag van deze boete uit het aan de notaris uitgekeerde bedrag van de garantie dan wel uit de bij de notaris gestorte waarborgsom, aan Verkoper te betalen; b. indien Verkoper een boete is verschuldigd, de aan de notaris ter hand gestelde garantie aan de bankinstelling terug te zenden dan wel de door Koper bij de notaris gestorte waarborgsom aan Koper terug te betalen; c. indien het geval van artikel 4.4 zich voordoet de waarborgsom als boete aan Verkoper te betalen; d. indien beide partijen tekortschieten of de notaris onvoldoende kan beoordelen wie van beide partijen tekortschiet, de bankgarantie of waarborgsom onder zich te houden totdat bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak of uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis is beslist aan wie hij het bedrag moet afdragen. *** ALLEEN OPNEMEN INDIEN VAN TOEPASSING 40

41 Artikel 19 Splitsing in appartementsrechten De levering door Verkoper geschiedt zonder opheffing van de splitsing in appartementsrechten Artikel 20. Koper en echtgeno(o)t(e)/partner Koper verklaart voor zover nodig te handelen met toestemming van zijn echtgeno(o)t(e)/partner, die hierbij aan Koper toestemming en onherroepelijke volmacht geeft het Verkochte te bezwaren en zich onthoudt van activiteiten die Koper tegenwerken bij het verkrijgen van de benodigde vergunning(en) en/of financiering en/of Nationale Hypotheek Garantie en/of toezegging(en) en/of andere zaken en die als bewijs van een en ander deze akte mede ondertekent. Artikel 21. Registratie koopakte Partijen geven de notaris hiermee ***wel/geen opdracht deze overeenkomst zo spoedig mogelijk in de openbare registers in te laten schrijven***, doch niet eerder dan ***de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. De aan deze inschrijving verbonden kosten komen voor rekening van Koper. Artikel 22. Identiteit Partijen Koper en Verkoper stemmen ermee in, dat indien één van partijen daarom verzoekt, de wederpartij zich jegens de ander zal identificeren door het tonen van een geldig identiteitsbewijs. Artikel 23. Energieprestatiecertificaat Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en Verkoper zal hier voor ondertekening van de akte van levering ook niet over beschikken. Koper doet bij deze afstand van zijn rechten op afgifte van het vorenbedoelde certificaat. 41

42 Artikel 24 Twee of meer Kopers Ingeval twee of meer personen Koper zijn, geldt het volgende: 1 Kopers kunnen slechts gezamenlijk de voor hen uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen, met dien verstande dat Kopers elkaar bij deze onherroepelijk volmacht verlenen om namens elkaar mee te werken aan de juridische levering. 2 Alle Kopers zijn hoofdelijk verbonden voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Artikel 25 Ontbindende voorwaarden 1 Deze overeenkomst zal, mits met inachtneming van het navolgende, ontbonden (kunnen) worden als Koper niet uiterlijk binnen tien weken na het tot stand komen van de overeenkomst een toezegging heeft verkregen voor het aangaan van één of meer geldlening(en) ter financiering van het Verkochte en de aan Koper opgelegde afbouwverplichting van en onder de bij een bank als bedoeld in artikel 1: 1 van de Wet op het financieel toezicht, gebruikelijke bepalingen ter zake van de overeenkomst(en) tot voormelde geldlening(en) niet voor voormelde datum is verleend. Koper zal ter verkrijging van de financiering al het hem mogelijke verrichten. Koper kan op deze ontbindende voorwaarde alleen een beroep doen door aan Verkoper ten minste twee schriftelijke afwijzingen over te leggen, waaronder die van één van de instellingen die door Verkoper op de hoogte is gebracht van het project in het kader waarvan deze koopovereenkomst is gesloten en waarnaar Verkoper Koper daarom heeft verwezen. 2 Op vervulling van de in lid 1 gemelde voorwaarde kan slechts Koper zich beroepen. Dit beroep moet geschieden door middel van een schriftelijke mededeling aan de notaris. Deze mededeling dient uiterlijk op de dag na de voor de desbetreffende voorwaarde in lid 1 genoemde termijn in het bezit van de notaris te zijn. Artikel 26 Bedenktijd Koper 1 Koper heeft het recht de onderhavige koopovereenkomst te ontbinden gedurende drie werkdagen nadat Koper een door Partijen ondertekend exemplaar van de koopovereenkomst heeft ontvangen. 2. In het geval Koper gebruik maakt van zijn recht ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen gedurende de bedenktijd maakt hij dit kenbaar door middel van een aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging gericht aan Verkoper, te verzenden uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van de bedenktijd. 42

43 Artikel 27. Extra bepalingen 1. Koper verklaart ermee bekend te zijn dat het Verkochte meer dan *** jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij Verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de kwaliteit van de vloeren, het dak, de leidingen voor elektriciteit gas en water, de riolering, afwezigheid van ongedierte c.q. schimmels (houtworm, boktor, zwam etc.) en de afwezigheid van doorslaand vocht en/of optrekkend vocht, asbest en asbest houdende materialen. 2. Verkoper heeft Koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het Verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en hij derhalve Koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het Verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het Verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van Koper komen. Artikel 28 Woonplaats Deze overeenkomst zal berusten op het kantoor van de Notaris, waar partijen ter zake van deze overeenkomst woonplaats kiezen Daarnaast kiest Verkoper voor de uitvoering van deze overeenkomst woonplaats op het kantoor van Woningstichting Haag Wonen, Waldorpstraat 120, te Den Haag,.. Artikel 29. Schriftelijke vastlegging 1 Uit deze overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen deze akte hebben ondertekend. 2 De partij die deze akte als eerste ondertekent, heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer hij niet uiterlijk op de 10 e werkdag nadat hij de akte ondertekend heeft (een kopie van) de door beide partijen ondertekende akte heeft ontvangen. Dit recht vervalt als daar niet uiterlijk op de derde werkdag nadat alsnog (een kopie van) de door beide partijen ondertekende akte is ontvangen, gebruik van is gemaakt. Artikel 30. Bekendheid inhoud overeenkomst Verkoper en Koper verklaren dat zij, voordat zij deze koopovereenkomst ondertekend hebben, kennis hebben genomen van de bepalingen, zoals verwoord in deze akte en dat zij zodanige 43

44 informatie hebben ontvangen, dat de inhoud en de gevolgen van deze overeenkomst hun voldoende voor ogen staan. Getekend te: op: Getekend te: op: Verkoper voor deze: Koper: ` Koper: Bijlagen: 1. Bouwbesluit (2012) 2. Kadastrale tekening met nummer 3. Evaluatieverslag Besluit Uniforme Saneringen opgemaakt door BMA Milieu d.d 4. Bouwkundige opname opgemaakt door Projectbureau Rijnland d.d.. 5. Asbestrapport opgemaakt door Search ingenieursbureau d.d 44

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente"

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: de Gemeente KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente" En 2. @ hierna (tezamen) te noemen de Koper De

Nadere informatie

Gebruik van dit model is uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is.

Gebruik van dit model is uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. KOOPOVEREENKOMST WONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM,

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST WONING. De ondergetekende(n):

KOOPOVEREENKOMST WONING. De ondergetekende(n): KOOPOVEREENKOMST WONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM,

Nadere informatie

Koopovereenkomst. Hierna (samen) te noemen koper

Koopovereenkomst. Hierna (samen) te noemen koper Koopovereenkomst De ondergetekenden: A. Verkoper(s) Stichting DOMESTA, statutair gevestigd te Emmen en kantoorhoudende aan Westeind 50 (postadres: Postbus 1120, 7801BC EMMEN) ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING

KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model juli 2004). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING

KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model juli 2004). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

hierna te noemen "verkoper"/hierna samen te noemen "verkoper" *)

hierna te noemen verkoper/hierna samen te noemen verkoper *) KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model september 2003). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

Koopakte appartementsrecht

Koopakte appartementsrecht Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Koopakte appartementsrecht Model koopovereenkomst voor een (bestaand) appartementsrecht (model juli 2004). Vastgesteld

Nadere informatie

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox Parkeerplekken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van deze koopovereenkomst. De ondergetekenden: Koopakte Parkeerplaats / Autobox 1. Verkoper 1 Naam:...

Nadere informatie

Koopovereenkomst Koopgarant Wonen Wateringen Overeenkomst tot vestiging erfpacht - eengezinswoning

Koopovereenkomst Koopgarant Wonen Wateringen Overeenkomst tot vestiging erfpacht - eengezinswoning Koopovereenkomst Koopgarant Wonen Wateringen Overeenkomst tot vestiging erfpacht - eengezinswoning versie 1.1, april 2007 Deze koopovereenkomst is gebaseerd op de model koopovereenkomst vastgesteld door

Nadere informatie

Govers Spil N o t a r i s s e n

Govers Spil N o t a r i s s e n Govers Spil N o t a r i s s e n - 1 - Stichting Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 te Rotterdam Ontwerp de dato 8 augustus 2014 - model beleggers Dossier 2014.001788.01/Dt Woongebouw Vegelinssteyn KOOPOVEREENKOMST

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Locatie : Schoutenbosweg 10 1704 PM HEERHUGOWAARD. Object : glastuinbouwbedrijf. Kenmerk : 1346(A)/K14-concept

KOOPOVEREENKOMST. Locatie : Schoutenbosweg 10 1704 PM HEERHUGOWAARD. Object : glastuinbouwbedrijf. Kenmerk : 1346(A)/K14-concept CONCEPT d.d. 2014 KOOPOVEREENKOMST Locatie : Schoutenbosweg 10 1704 PM HEERHUGOWAARD Object : glastuinbouwbedrijf Kenmerk : Datum : 2014 -pag. 1 van 14- Comparanten: 1. De heer ALOYSIUS JOZEPHUS MARIA

Nadere informatie

2. Naam, geboren op te, wonende te aan de,

2. Naam, geboren op te, wonende te aan de, Gemeente Culemborg, september 2012 KOOPOVEREENKOMST Partijen: 1. De Gemeente Culemborg, kantoorhoudende te Culemborg, Ridderstraat 250 (postadres: Postbus 136, 4100 AC Culemborg), ingevolge artikel 171

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Roode Steen 14 te Hoorn

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Roode Steen 14 te Hoorn 1 VERKOOP BIJ INSCHRIJVING Roode Steen 14 te Hoorn BIEDINGS- EN TOEWIJZINGSVOORWAARDEN Door de gemeente Hoorn wordt het perceel Roode Steen 14 (doorlopend naar Achterom 16) te Hoorn (kadastraal bekend

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Bedrijfsgebouw en bedrijfsinventaris Vikariën B.V. te Putten. De ondergetekende(n):

KOOPOVEREENKOMST. Bedrijfsgebouw en bedrijfsinventaris Vikariën B.V. te Putten. De ondergetekende(n): KOOPOVEREENKOMST Bedrijfsgebouw en bedrijfsinventaris Vikariën B.V. te Putten De ondergetekende(n): A. Verkoper(s) De heer mr. L.J. Steenbergen, geboren te IJhorst, gemeente Staphorst op 3 november 1969

Nadere informatie

Notariskantoor Bakker.Voorwinde.Mens te Amsterdam 1. zaaknummer: KOOPOVEREENKOMST

Notariskantoor Bakker.Voorwinde.Mens te Amsterdam 1. zaaknummer: KOOPOVEREENKOMST Notariskantoor Bakker.Voorwinde.Mens te Amsterdam 1 zaaknummer: KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. a. de te Amsterdam gevestigde en te 1016 SZ Amsterdam, Rozengracht 232- A, haar adres hebbende besloten

Nadere informatie

5. Uitleg koopakte Nu volgt puntsgewijs een uitleg van de tekst van de koopakte.

5. Uitleg koopakte Nu volgt puntsgewijs een uitleg van de tekst van de koopakte. Nederlandse Verenging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopakte voor een bestaande eengezinswoning(model juli 2008)

Nadere informatie

Concept koopovereenkomst d.d. inzake de (ver)koop van de klus ruimten De Flat, Kleiburg te Amsterdam

Concept koopovereenkomst d.d. inzake de (ver)koop van de klus ruimten De Flat, Kleiburg te Amsterdam DE ONDERGETEKENDEN: Concept koopovereenkomst d.d. inzake de (ver)koop van de klus ruimten De Flat, Kleiburg te Amsterdam 1. Achternaam : man / vrouw ** Tussenvoegsel(s) : Voorna(a)m(en) : Adres : Postcode/woonplaats

Nadere informatie

KOOPCONTRACT Zuiderhoofdstraat 46-A en 46-A-BO te 1561 AN Krommenie

KOOPCONTRACT Zuiderhoofdstraat 46-A en 46-A-BO te 1561 AN Krommenie KOOPCONTRACT Zuiderhoofdstraat 46-A en 46-A-BO te 1561 AN Krommenie contactpersoon: CMS Derks Star Busmann mevrouw B.C. van Gent-de Graaff tel : 030 21 21 267 fax : 020 21 21 226 De ondergetekenden: 1.

Nadere informatie

MODEL KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

MODEL KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT MODEL KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. @ @tezamen@ hierna te noemen: 'verkoper'; Tel: @ E-mail: @ 2. @ @tezamen@ hierna te noemen: 'koper'; Tel: @ E-mail: @ komen overeen: verkoper

Nadere informatie

KOOPAKTE. verkoper heeft verkocht aan koper die van verkoper heeft gekocht:

KOOPAKTE. verkoper heeft verkocht aan koper die van verkoper heeft gekocht: KOOPAKTE Ondergetekenden: 1. De heer K.A. Gill, hoofd van de afdeling Financiën van de gemeente Lochem, optredend namens de burgemeester van de gemeente Lochem, daartoe aangewezen door het college van

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE APPARTEMENTSRECHT VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)?

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? AANHECHTEN: - lijst roerende zaken KOOPOVEREENKOMST LIDMAATSCHAP De ondergetekenden A. Hein Klarenbeek, wonende

Nadere informatie

KOOPCONTRACT. inzake schip: Motorvrachtschip SANTANA. Partijen: Scheepvaart-Maatschappij Fokko B.V. (Verkoper) ***[...] (Koper)

KOOPCONTRACT. inzake schip: Motorvrachtschip SANTANA. Partijen: Scheepvaart-Maatschappij Fokko B.V. (Verkoper) ***[...] (Koper) KOOPCONTRACT inzake schip: Motorvrachtschip SANTANA Partijen: Scheepvaart-Maatschappij Fokko B.V. (Verkoper) en ***[...] (Koper) 1 KOOPOVEREENKOMST Partijen: I. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST inzake de overdracht van de percelen landbouwgrond

KOOPOVEREENKOMST inzake de overdracht van de percelen landbouwgrond KOOPOVEREENKOMST inzake de overdracht van de percelen landbouwgrond 1 zaaknummer : 19434HL De ondergetekenden: 1. a. de heer Henricus Wilhelmus Johannes Stevens, wonende te 7031 XS Wehl, Prins Clausstraat

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een recht van erfpacht op een appartementsrecht (model 2014). 1. Model koopovereenkomst met toelichting

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST DAGRECREATIEGEBIED HET SCHAARTVEN (concept d.d. 31-03-2015)

KOOPOVEREENKOMST DAGRECREATIEGEBIED HET SCHAARTVEN (concept d.d. 31-03-2015) KOOPOVEREENKOMST DAGRECREATIEGEBIED HET SCHAARTVEN (concept d.d. 31-03-2015) Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Boxmeer, kantoorhoudende Raadhuisplein 1, 5831 JX Boxmeer

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT*

TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT* Nederlandse Verenging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT* *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model juli 2008). 1. modelkoopakte

Nadere informatie