Deze Informatie is gratis en mag op geen enkele wijze tegen betaling aangeboden worden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze Informatie is gratis en mag op geen enkele wijze tegen betaling aangeboden worden"

Transcriptie

1 Vraag 1 Welke van volgende formules stemt overeen met magnesiumchloriet? <A> MgCl <B> Mg(ClO 2 ) 2 <C> Mg(ClO 3 ) 2 <D> Mg3(ClO 3 ) 2 Optie A: Hier is wat kennis over het periodiek systeem der elementen vereist, aangezien magnesium een element is uit de 2 e groep (of groep van de aardalkalimetetalen) zal het steeds oxidatiegetal +2 hebben (net als alle andere elementen uit die groep omdat ze twee valentie elektronen hebben die ze graag willen afstaan om zo een positief ion te vormen). Chloor is een halogeen, en halogenen hebben allen 1 ding gemeen: ze missen 1 elektron in de buitenste schil ze gaan dus graag een elektron opnemen in polaire bindingen. Chloor is een beetje een buitenbeentje en heeft als mogelijke oxidatiegetallen: -1, (+1, +5, +7) Daar magnesium oxidatiegetal +2 heeft en chloor -1 is optie A al uitgesloten, de juiste formule voor magnesiumchloride is immers MgCl 2 Optie B, C, en D zijn anders op te vatten: Optie B: ClO 2 - = chloriet en het oxidatiegetal van deze zuurrest is - 1 Na een korte rekensom zie je dat deze schrijfwijze klopt voor magnesiumchloriet. Optie C: ClO 3 - = chloraat en het oxidatiegetal van deze zuurrest is - 1 Deze formule klopt ook maar is de formule voor magnesiumchloraat en niet voor magnesiumchloriet. Optie D: Uit het oxidatiegetal voor magnesium en voor chloraat zie je dat deze schrijfwijze niet klopt. Het is altijd handig om je zuurresten te kennen, dan zie je in 1 oogwenk dat optie B de enige mogelijke is.

2 Vraag 2 Je wil 1 liter van een 0,010 M oplossing van glucose bereiden, door een geschikt volume van een meer geconcentreerde oplossing over te brengen in een maatkolf van 1,0 liter en dit met water aan te lengen tot aan de ijkstreep. Hoeveel milliliter van een 0,500 mol/l glucoseoplossing zal je hiervoor gebruiken? <A> 1,8 ml <B> 20 ml <C> 36 ml <D> men moet de dichtheid van de geconcentreerde oplossing kennen Deze vraag komt regelmatig terug en is een geschenk als je de volgende formule kent: C 1 * V 1 = C 2 * V 2 Waarin C 1 : concentratie van de eerste oplossing in mol/l of M Waarin C 2 : concentratie van de tweede oplossing in mol/l of M Waarin V 1 : volume van de eerste oplossing in L Waarin V 2 : volume van de tweede oplossing in L We willen 1 liter van een M oplossing bereiden door een bepaald volume van een oplossing van M te nemen. Om de logica even duidelijk te maken kan je de vraag ook anders formuleren: hoeveel ml van een M oplossing moet ik nemen om 0.01 mol te hebben? V 2 = 1 L en C 2 = M en C 1 = M V 1 = (C 2 * V 2 )/ C 1 = 0.02 L of 20 ml

3 Vraag 3 Een reactieproces wordt vaak geoptimaliseerd door een katalysator in te zetten. Welke van onderstaande beweringen vertolkt correct de werking van een katalysator? <A> de reactieopbrengst wordt verhoogd <B> de reactiesnelheid is niet langer afhankelijk van de temperatuur <C> de reactie gaat sneller <D> het reactie-evenwicht ligt gunstiger Een katalysator laat de reactie sneller doorgaan, omdat hij de activeringsenergie verlaagt dus optie C is juist, hij is samen met de temperatuur een bepalende factor in de reactiesnelheid dus optie B is uitgesloten. Optie D is uitgesloten omwille van volgende redenering: een katalysator versnelt de heen, maar ook de terugreactie, het evenwicht wordt dus niet verschoven. Aangezien het evenwicht niet verschoven wordt is er ook geen grotere reactieopbrengst dus optie A is ook uitgesloten. Vraag 4 Het element chloor komt in de natuur voor als een mengsel van twee isotopen, één met 18 neutronen in de kern en één met 20 neutronen. Meer gegevens over het element chloor vind je in de tabel die voorafgaat aan de vragenset. Welke van de onderstaande beweringen is FOUT? <A> het aantal protonen in een atoomkern is steeds gelijk aan het aantal neutronen <B> het massagetal van een kern stemt overeen met de som van het aantal protonen en het aantal neutronen <C> natuurlijk chloor bevat ongeveer drie keer meer van het isotoop met 18 neutronen <D> een neutraal atoom van het chloorisotoop met 18 neutronen bevat 17 elektronen Optie A: het aantal protonen in een atoomkern is NIET steeds gelijk aan het aantal neutronen, kijk maar naar isotopen: een zelfde plaats in het periodiek systeem door een gelijk aantal protonen, maar een verschillend massagetal door een verschillend aantal neutronen.

4 Vraag 5 Welke ph meet men bij 25 C in een beker die 10,0 liter zuiver water bevat waarin 10,0 mg van een sterk zuur HA met molecuulmassa 100 opgelost wordt? <A> 4,0 <B> 5,0 <C> 6,0 <D> 7,0 10 mg van een sterk zuur (zal volledig dissociëren) met molecuulmassa van 100 g/mol 10 mg = 0.01 g 0.01 g van een stof met molecuulmassa 100g/mol = 0.01/100 mol = mol mol in 10 liter = mol per liter = ph = - log (concentratie zuur) = - log 10-5 = 5, optie B is juist. Vraag 6 Men beschikt over de volgende oplossingen: 1) 0,1 mol. L -1 CH3COOH 2) 0,1 mol. L -1 HCl 3) 0,1 mol. L -1 NH3 4) 0,1 mol. L -1 NaCl Welke getallenvolgorde bekomt men als ze naar dalende ph gerangschikt? <A> 1, 2, 3, 4 <B> 4, 1, 2, 3 <C> 2, 3, 4, 1 <D> 3, 4, 1, 2 Allereerst: we beschouwen equivalente hoeveelheden van vier stoffen die we moeten rangschikken naar dalende ph, dat betekent van basisch naar zuur. CH3COOH is een organisch zuur, een carbonzuur (azijnzuur) met een relatief grote pka (en dus kleine Ka) waarde, dit betekent dat slechts een beperkt deel van de moleculen zal dissociëren met vrijstelling van H + Het is derhalve een zwak zuur HCl is een anorganisch sterk zuur, grote Ka, vrijwel alle moleculen zullen dissociëren en H + vrijstellen.

5 NH 3 is een zwakke base NaCl is een zout, het zal de ph van de oplossing niet noemenswaardig van de neutrale waarde laten afwijken. De correcte rangschikking naar dalende ph is dus als volgt: Base neutraal zwak zuur sterk zuur Of: NH 3 NaCl - CH3COOH HCl Of optie D: 3, 4, 1, 2 Vraag 7 De volgende redoxvergelijking moet nog geëquilibreerd aan de hand van halfreacties: a Cr 2 O b Cl - + c H + d Cr 3+ + e Cl 2 + f H 2 O Hoeveel bedraagt b? <A> 2 <B> 4 <C> 6 <D> 8 Er bestaan verschillende benaderingswijzen voor het oplossen van redoxreacties en het is belangrijk voor jezelf een methode aan te nemen die je consequent gebruikt. Dit is een redoxreactie in zuur milieu en kan je systematisch op volgende wijze oplossen: Bekijk de reactie en duidt de stoffen aan die reduceren en oxideren, splits ze op in halfreacties: Reductie: Cr 2 O 7 2- Cr 3+ (het oxidatiegetal van Cr gaat van +6 naar +3) Oxidatie: Cl - Cl 2 (het oxidatiegetal van Cl gaat van -1 naar 0) Volgende stap: atoombalans Reductie: Cr 2 O Cr 3+ Oxidatie: 2 Cl - Cl 2

6 In zuur milieu voegen we evenveel moleculen H 2 O toe als er moleculen zuurstof tekort zijn aan een bepaalde kant en voegen we dubbel zoveel H + atomen toe aan de andere kant (wat in zuur milieu ruim ter beschikking staat). Reductie: Cr 2 O H + 2 Cr H 2 O Oxidatie: 2 Cl - Cl 2 De atoombalans voor de deelreacties klopt nu, de volgende stap is de ladingsbalans: Reductie: Links: (2-) + (14+) = +12 Rechts: 2 maal 3+ = +6 Oxidatie: Links: 2- Rechts: 0 Bij de reductie moeten we dus 6 elektronen opnemen in het linkerlid en bij de oxidatie 2 elektronen afstaan in het linkerlid Reductie: Cr 2 O H e - 2 Cr H 2 O Oxidatie: 2 Cl e - Cl 2 In redoxreacties is het aantal opgenomen elektronen steeds gelijk aan het aantal afgestane dus: Reductie: (Cr 2 O H e - 2 Cr H 2 O) Oxidatie: 3(2Cl e - Cl 2 ) Totaalreactie: Cr 2 O Cl H + 2 Cr Cl H 2 O Optie C is dus juist,

7 Vraag 8 Men vermengt welbepaalde concentraties aan stikstofmonoxide en zuurstof en meet de reactiesnelheid v van volgende reactie: 2 NO (g) + O 2 (g) 2 NO 2 (g) Als men bij dezelfde temperatuur de ingezette concentratie aan NO verdubbelt blijkt deze reactiesnelheid met een factor 4 te verhogen ; als zowel de NO concentratie als de O 2 concentratie verdubbeld gaat de reactie 8 keer sneller. Welke van onderstaande vergelijkingen vertolkt de concentratie-afhankelijkheid van de reactiesnelheid voor deze reactie? <A> v = k [NO] 2 [O2] <B> v = k [NO] 2 [O2] 2 <C> v = k [NO] [O2] 2 <D> v = k [NO] [O2] Als men bij dezelfde temperatuur de ingezette concentratie aan NO verdubbelt blijkt deze reactiesnelheid met een factor 4 te verhogen: de reactie vertoont 2 e orde kinetiek voor NO dus [NO] 2 (2 2 ) Als zowel de NO concentratie als de O 2 concentratie verdubbeld gaat de reactie 8 keer sneller. Een verdubbeling van de hoeveelheid O 2 verhoogt de reactiesnelheid met een factor 2: de reactie vertoont 1 e orde kinetiek voor O 2 (2 1 ) dus [O 2 ] Optie A is dus de juiste

8 Vraag 9 Tennisballen gewoonlijk gevuld met lucht of stikstofgas bij een druk hoger dan de atmosfeerdruk, zodat ze beter stuiten. Een gegeven tennisbal met een volume van 150 cm 3 bevat 0,28 g N 2. Wat is de druk in die bal bij 27 C? <A> 1,7 x 10 3 Pa <B> 1,4 x 10 4 Pa <C> 1,7 x 10 5 Pa <D> 4,6 x 10 6 Pa Deze vraag is verraderlijk omdat je snel mist bij hoofdrekenen en omdat je de gegevens naar correcte grootheden moet omzetten om tot een juist resultaat te komen. De ideale gaswet: PV = nrt Dus P = (n. R. T)/V n: aantal mol gasdeeltjes, molaire massa van N: 14 g/mol, maar molaire massa van N 2 : 28g/mol. n = 0.28g / 28g per mol = 0.01 mol R = gasconstante = 8, J K -1 mol -1 T = = 300 Kelvin (werk altijd in absolute temperatuur) V = 150 cm³ = 150 * 10-6 m³ Oplossing: P = (0.01 mol * 8, J K -1 mol -1 * 300 K) / 150 * 10-6 m³ = pa of 1,7 * 10 5 pa

9 Vraag 10 Beschouw een evenwichtssysteem in de gasfase gekenmerkt door de reactie: 4 NH 3 (g) + 5 O 2 (g) 4 ΝΟ (g) + 6 Η 2 Ο (g) Aan de ballon met constant volume die dit evenwichtsmengsel bevat voegt men nu bij constante temperatuur één mol NO toe. Wat is de invloed van deze toevoeging? <A> het evenwicht wordt niet beïnvloed <B> de hoeveelheid O 2 stijgt met 1.25 mol <C> er komt 1.25 mol H 2 O bij <D> de hoeveelheid H 2 O vermindert Principe van Le Châtelier: Als in een chemisch systeem een verandering optreedt in concentratie, temperatuur, volume of totale druk, zal het evenwicht zodanig verschuiven dat die verandering tenietgedaan wordt. Concreet betekent de toevoeging van een stof in het rechterlid een verschuiving van het evenwicht naar links (onttrekken van een stof uit het rechterlid zou het evenwicht naar rechts verschuiven, daarom zijn gasontwikkelings en neerslagreacties meestal aflopend). Aangezien het evenwicht naar links verschuift is optie A uitgesloten. Optie B is mogelijk maar zonder evenwichtsconstante kunnen we daar geen kwantitatieve uitspraak over doen. Optie C zou vereisen dat het evenwicht naar rechts verschuift, ze is dus fout. Optie D is juist, het evenwicht verschuift naar links dus NO en H 2 O verbruikt tot vorming van ammoniak en dizuurstof, waarbij de initiële hoeveelheid H 2 O zal afnemen.

Deze informatie is gratis en mag op geen enkele wijze tegen betaling aangeboden worden

Deze informatie is gratis en mag op geen enkele wijze tegen betaling aangeboden worden Vraag 1 Natuurlijk chloor bestaat essentieel uit de isotopen 35 17Cl en 37 17Cl Wat zijn isotopen? : atomen of ionen met eenzelfde aantal elektronen en een verschillend aantal protonen : atomen met

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Chemie: Chemische kinetiek. 23 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Chemie: Chemische kinetiek. 23 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Chemie: Chemische kinetiek 23 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Chemie: Chemische reacties 1/7/2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Chemie: Chemische reacties 1/7/2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Chemie: Chemische reacties 1/7/2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Chemie: Chemisch rekenen 12/7/2014. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Chemie: Chemisch rekenen 12/7/2014. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Chemie: Chemisch rekenen 12/7/2014 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Life Sciences. Werkboek Chemisch Rekenen & Zuren en basen

Life Sciences. Werkboek Chemisch Rekenen & Zuren en basen Life Sciences Thema Werken in het lab Werkboek Chemisch Rekenen & Zuren en basen Juli 2008 Module Pls01 17056 Life Sciences Thema Werken in het lab Werkboek Chemisch Rekenen & Zuren en basen Auteurs:

Nadere informatie

Chemisch rekenen, zo doe je dat!

Chemisch rekenen, zo doe je dat! 1 Chemisch rekenen, zo doe je dat! GOE Opmerkingen vooraf: 1. Belangrijke schrijfwijzen: 100 = 10 2 ; 1000 = 10 3, enz. 0,1 = 1/10 = 10-1 ; 0,001 = 1/1000 = 10-3 ; 0,000.000.1 = 10-7, enz. gram/kg = gram

Nadere informatie

Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht versie 15-09-2015

Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht versie 15-09-2015 Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht versie 15-09-015 Je kunt bij een onderwerp komen door op de gewenste rubriek in de inhoud te klikken. Wil je vanuit een rubriek terug naar de inhoud, klik

Nadere informatie

Samenvatting examenstof scheikunde VWO 2010-2011

Samenvatting examenstof scheikunde VWO 2010-2011 Samenvatting examenstof scheikunde VWO 2010-2011 Aan het einde is een index opgenomen met belangrijke termen en de paginanummers waarop deze termen terug te vinden zijn. Alle belangrijke kernbegrippen

Nadere informatie

13 Evenwichten. Hoofdstuk 13 Evenwichten. 13.1 Omkeerbare reacties. 13.2 Dynamisch evenwicht

13 Evenwichten. Hoofdstuk 13 Evenwichten. 13.1 Omkeerbare reacties. 13.2 Dynamisch evenwicht 13 Evenwichten 13.1 Omkeerbare reacties Hoofdstuk 13 Evenwichten Het is in de praktijk vrijwel onmogelijk om beide reacties tegelijk te laten verlopen. 7 a Roze + n H 2 O Blauw.n H 2 O 3 1 a Schrijf beide

Nadere informatie

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het VWO. versie mei 2013

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het VWO. versie mei 2013 ZUREN EN BASEN Samenvatting voor het VWO versie mei 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Vooraf 2. Algemeen 3. Zuren 4. Basen 5. Het waterevenwicht 6. Definities ph en poh 7. ph BEREKENINGEN 7.1. Algemeen 7.2. Water

Nadere informatie

Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11. Opgave 1 [HCO ] [H O ] x x. = 4,5 10 [CO ] 1,00 x 10

Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11. Opgave 1 [HCO ] [H O ] x x. = 4,5 10 [CO ] 1,00 x 10 Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11 Zuren en basen Opgave 1 1 Ga na of de volgende zuren en basen met elkaar kunnen reageren. Zo ja, geef de reactievergelijking. Zo nee, leg duidelijk uit waarom niet.

Nadere informatie

TV Toegepaste chemie

TV Toegepaste chemie LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste chemie Specifiek gedeelte 2/1 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Natuur- en landschapsbeheertechnieken Land- en tuinbouw

Nadere informatie

Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht. Inhoud. Reactie-energie (bovenbouw)...2 Reactiesnelheid (bovenbouw)...2 Evenwicht (bovenbouw)...

Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht. Inhoud. Reactie-energie (bovenbouw)...2 Reactiesnelheid (bovenbouw)...2 Evenwicht (bovenbouw)... Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht Je kunt bij een onderwerp komen door op de gewenste rubriek in de inhoud te klikken. Wil je vanuit een rubriek terug naar de inhoud, klik dan op de tekst van

Nadere informatie

Chemische oorlogvoering

Chemische oorlogvoering Chemische oorlogvoering De schietkever belaagt zijn vijanden door ze te bombarderen met een chinonoplossing, C 6 H 4 O 2 (aq). Deze oplossing wordt in zijn achterlijf gevormd uit hydrochinon en waterstofperoxide.

Nadere informatie

universele gasconstante: R = 8,314 J K -1 mol -1 Avogadroconstante: N A = 6,022 x 10 23 mol -1 normomstandigheden:

universele gasconstante: R = 8,314 J K -1 mol -1 Avogadroconstante: N A = 6,022 x 10 23 mol -1 normomstandigheden: Nuttige gegevens: universele gasconstante: R = 8,314 J K -1 mol -1 vogadroconstante: N = 6,022 x 10 23 mol -1 normomstandigheden: θ = 0 p = 1013 hpa molair volume van een ideaal gas onder normomstandigheden:

Nadere informatie

1) De eigenschappen van gassen en de kinetische gastheorie. pv = nrt experimenteel bekomen p = druk n = aantal mol

1) De eigenschappen van gassen en de kinetische gastheorie. pv = nrt experimenteel bekomen p = druk n = aantal mol 1) De eigenschappen van gassen en de kinetische gastheorie. De gastoestand is de eenvoudigste toestand van de materie. Ideale gaswet: pv = nrt experimenteel bekomen p = druk n = aantal mol V = volume R

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Ademtest 1 maximumscore 2 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: Een ureummolecuul bevat NH 2 groepen / N-H bindingen, zodat er waterstbruggen (met watermoleculen) gevormd kunnen worden. (Dus ureum is

Nadere informatie

ZUIVERE STOF één stof, gekenmerkt door welbepaalde fysische constanten zoals kooktemperatuur, massadichtheid,.

ZUIVERE STOF één stof, gekenmerkt door welbepaalde fysische constanten zoals kooktemperatuur, massadichtheid,. PARATE KENNIS CHEMIE 4 e JAAR SCHEMA ZUIVERE STOF één stof, gekenmerkt door welbepaalde fysische constanten zoals kooktemperatuur, massadichtheid,. MENGSEL bestaat uit meerdere zuivere stoffen, de kooktemperatuur,

Nadere informatie

Energie om mee te nemen

Energie om mee te nemen 001 Nieuwe Scheikunde Energie om mee te nemen Een module over batterijen Module 02 Leerlingentekst 003 inhoud voorwoord 005 inleiding 006 elektrische energie 007 hoe reageren een reductor en een oxidator

Nadere informatie

Blokkendoos KSE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Blokkendoos KSE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Leergebied Scheikunde Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Blokkendoos KSE Leergebied Scheikunde Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Versie 4 Enschede,

Nadere informatie

3.7 Rekenen in de chemie extra oefening 4HAVO

3.7 Rekenen in de chemie extra oefening 4HAVO 3.7 Rekenen in de chemie extra oefening 4HAVO 3.7.1 Tellen met grote getallen In het dagelijks leven tellen we regelmatig het aantal van bepaalde voorwerpen. Vaak bepalen we dan hoeveel voorwerpen er precies

Nadere informatie

Inhoud. Scheidingsmethoden (onder- en bovenbouw)... 2 Analysetechnieken bovenbouw)... 8 Procesindustrie (bovenbouw)... 28

Inhoud. Scheidingsmethoden (onder- en bovenbouw)... 2 Analysetechnieken bovenbouw)... 8 Procesindustrie (bovenbouw)... 28 hemische techniek antwoordmodel Je kunt bij een onderwerp komen door op de gewenste rubriek in de inhoud te klikken. Wil je vanuit een rubriek terug naar de inhoud, klik dan op de tekst van de rubriek

Nadere informatie

ASO. Bijzondere wetenschappelijke vorming. derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. derde leerjaar. (vervangt 97010) Vak: AV Chemie 4 lt/w

ASO. Bijzondere wetenschappelijke vorming. derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. derde leerjaar. (vervangt 97010) Vak: AV Chemie 4 lt/w LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Chemie 4 lt/w Studierichting: Bijzondere wetenschappelijke vorming Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: ASO derde graad derde leerjaar Leerplannummer: 2007/091 (vervangt

Nadere informatie

Gebufferd papier. Module 5. In deze module maak je kennis met zuren en basen, hun eigenschappen en reac es. Voornaamste begrippen zijn: indicatoren

Gebufferd papier. Module 5. In deze module maak je kennis met zuren en basen, hun eigenschappen en reac es. Voornaamste begrippen zijn: indicatoren Module 5 Gebufferd papier In deze module maak je kennis met zuren en basen, hun eigenschappen en reac es. Voornaamste begrippen zijn: indicatoren zuurgraad (ph) ph berekeningen zuurbase reac es 2014 H.J.C.

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Warmteleer en gaswetten. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Warmteleer en gaswetten. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Warmteleer en gaswetten 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

SCHEIKUNDE HAVO. Syllabus centraal examen 2014

SCHEIKUNDE HAVO. Syllabus centraal examen 2014 SCHEIKUNDE HAVO Syllabus centraal examen 2014 Juni 2012 Verantwoording: 2012 College voor Examens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Blue Energy. Thijs van der Zaan Martijn Klein. Fase 3 Profielwerkstuk. Profielwerkstuk V6 NLT

Blue Energy. Thijs van der Zaan Martijn Klein. Fase 3 Profielwerkstuk. Profielwerkstuk V6 NLT Blue Energy Thijs van der Zaan Martijn Klein Profielwerkstuk V6 NLT Fase 3 Profielwerkstuk Wat is het optimale vermogen van onze RED-cel? Profielwerkstuk VWO 6 Martijn Klein Thijs van der Zaan 2012 Begeleidt

Nadere informatie

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur Examen HAV 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur scheikunde Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

7.0 Enkele belangrijke groepen van verbindingen

7.0 Enkele belangrijke groepen van verbindingen 7.0 Enkele belangrijke groepen van verbindingen 7.1 Oxiden Vrijwel alle elementen kunnen, min of meer heftig reageren met zuurstof. De gevormde verbindingen worden oxiden genoemd. In een van de voorafgaande

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Scheikunde

Examen HAVO en VHBO. Scheikunde Scheikunde Examen HAV en VHB Hoger Algemeen Voortgezet nderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps nderwijs HAV Tijdvak 1 VHB Tijdvak 2 Dinsdag 18 mei 13.30 16.30 uur 19 99 Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor

Nadere informatie