Als nieuwbouw nog geen optie is

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als nieuwbouw nog geen optie is"

Transcriptie

1 Hoe houd je het operatiecentrum functioneel en veilig? Als nieuwbouw nog geen optie is In een nieuw te bouwen operatiecentrum kunnen nieuwe medische technologieën en eisen relatief eenvoudig worden geïntegreerd. Maar hoe houd je het huidige operatiecentrum functioneel en veilig wanneer nieuwbouw om wat voor reden (nog) niet aan de orde is? DOOR: INGRID A.W. DE JONG EN HERMAN DE BRUIN, CONSULTANTS AT OSBORNE*). FOTO S: AT OSBORNE/MARTIN VAN WELZEN FOTOGRAFIE Het operatiecentrum is bij uitstek een omgeving waarin veel nieuwe medische technologieën hun intrede doen. Tegelijkertijd wordt er veel aandacht besteed aan het verbeteren van de patiëntveiligheid. Denk aan de introductie van procedures zoals de time-out, maar ook aan nieuwe eisen die van buitenaf worden gesteld aan de fysieke omgeving van het operatiecentrum, inclusief technische installaties. Een mooie uitdaging om nieuwe medische technologieën en veiligheidseisen in deze fysieke omgeving te integreren. Maar wat wanneer nieuwbouw nog lang op zich laat wachten? Bijvoorbeeld omdat de financiering niet rondkomt, omdat gesprekken over fusies nog niet zijn afgerond of omdat er geen besluitvorming plaatsvindt vanwege onvoldoende zekerheid over de consequenties van de gehanteerde volumenormen. Het kan natuurlijk ook zijn dat het OK-complex weliswaar wat ouder is, maar nog niet oud genoeg om te worden vernieuwd. worden intensiever ingezet voor informatie- en kennisuitwisseling en als middel voor verwerking en opslag van (medische) gegevens. Daarnaast worden ze steeds vaker gebruikt om tijdens de operatie diagnostische informatie toe te kunnen passen. Maar ook in het kader van opleiding, onderwijs en onderzoek spelen multimedia een steeds belangrijkere rol. PATIËNTVEILIGHEIDSEISEN Dan zijn er nog de eisen aan de fysieke omgeving die worden gesteld door toezichthoudende organen, beroepsgroepen, koepelorganisaties, gespecialiseerde werkgroepen en verenigingen. Veelal met als doel een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de patiënt. We noemen er een paar, die grote impact kunnen hebben op de fysieke omgeving van het operatiecentrum. Holding In 2008 wordt ziekenhuizen in het IGZ-rapport Standaardisatie onmisbaar voor risicovermindering in het operatieve proces opgedragen de holding uitsluitend nog voor deze functie te gebruiken wanneer deze ruimte deel uitmaakt van de overdracht van de verpleegafdeling naar de operatiekamer. Ziekenhuizen mogen dus geen gecombineerde holding/recovery meer hebben. NIEUWE TECHNOLOGIEËN De introductie van nieuwe technologieën laat vaak niet meer op zich wachten tot het moment dat er een nieuw ziekenhuis of operatiecentrum wordt gebouwd. Goed zichtbaar is dat bij de introductie van beeldvormende technieken in de operatiekamer. Hybride operatiekamers, operatiekamers met MRI of CT, worden steeds vaker gerealiseerd binnen het bestaande operatiecentrum. Hetzelfde geldt voor multimedia. Deze 22 FMT Gezondheidszorg

2 Verticale downflow Uit die tijd dateert ook de grote druk op ziekenhuizen om laminaire downflowsystemen toe te passen. Mengende systemen werden in de ban gedaan en veel ziekenhuizen moesten zich op slopershoogte begeven om aan de strengere luchtkwaliteitseisen te kunnen voldoen. Op dit moment is het wachten op de nieuwe richtlijn Luchtkwaliteit in operatieafdeling klasse 1 van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP). Daarin wordt naar verwachting een genuanceerder standpunt ingenomen. De richtlijn legt een relatie tussen de aard van de ingreep en de aan de operatiekamer te stellen eisen aan het luchtbehandelingssysteem. Gewrichtsvervangende operaties dienen plaats te vinden in een operatiekamer met een verticale downflow. Schone ingrepen waarbij endoprothesen worden geïmplanteerd, vergelijkbaar met gewrichtsprothesen, bij voorkeur ook. Voor andere ingrepen kan een keuze gemaakt worden tussen verticale downflow of mengende luchtbehandelingsystemen. Interessant is ook dat de voorkeur wordt uitgesproken voor een aparte opdekruimte per operatiekamer. Monitoring Nog een voorbeeld. Er worden in het kader van patiëntveiligheid eisen gesteld aan het meten, presenteren en vastleggen van omgevingsfactoren in de operatiekamer. Grondlegger hiervan is onder meer het Beheersplan luchtbehandeling voor de operatieafdeling Te noemen zijn onder andere de drukhiërarchie, de temperatuur, het aantal deurbewegingen en de status van onderhoud van de medische apparatuur. Enerzijds wordt beoogd daarmee gedrag te beïnvloeden, bijvoorbeeld door het meten van het aantal deurbewegingen. Anderzijds kunnen snel en adequaat (on)veilige situaties goed zichtbaar worden gemaakt, waarop vervolgens snel kan worden gereageerd. Bijna niemand zal moeite hebben de toegevoegde waarde hiervan te erkennen, maar de kostenbatenanalyse is soms een ander verhaal. Een geavanceerd systeem om deurbewegingen te tellen en registreren zonder onderliggende maatregelen om het gedrag te kunnen beïnvloeden, valt onder de categorie wel duur, maar niet goed. Overigens heeft het Beheersplan luchtbehandeling voor de operatieafdeling 2005 als grondlegger van de monitoring zelf inmiddels zijn formele status verloren. De beheersplannen die ziekenhuizen de afgelopen jaren op basis hiervan hebben gemaakt, zullen binnenkort getoetst moeten worden aan een nieuw kader. Dat wordt onder meer door de WIP aangereikt, maar is deels ook terug te vinden in het convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis. KEUZES MAKEN Er is dus een continue stroom aan nieuwe medisch-technologische ontwikkelingen en veiligheidseisen. Wat te doen als er, om wat voor reden dan ook, geen mogelijkheid bestaat om een volledig nieuw operatiecentrum te realiseren of het huidige grondig te renoveren? Om toch gebruik te kunnen blijven maken van een functioneel en veilig operatiecentrum moeten eenvoudigweg keuzes worden gemaakt. Keuzebepalende factoren nieuwe technologie Er spelen allerlei factoren een rol bij de keuze om bepaalde medisch-technologische ontwikkelingen in een bestaand operatiecentrum te implementeren. Nieuwe medische techniek kan nodig zijn om ingrepen beter of efficiënter te kunnen uitvoeren (verbeteringsinvestering). Ook kan nieuwe medische techniek nodig zijn voor het vervangen van verouderde techniek die direct ge- FMT Gezondheidszorg 23

3 vaar oplevert voor de bedrijfscontinuïteit en/of de veiligheid van patiënt en medewerker (vervangingsinvestering). Daarnaast kan een sluitende businesscase het vertrekpunt zijn om nieuwe medische techniek in een bestaand operatiecentrum te implementeren (uitbreidingsinvestering). Tegelijkertijd kunnen er in het belang van de opleidings- en onderzoeksfunctie van het ziekenhuis redenen zijn om nieuwe medische technologie in het bestaande operatiecentrum te introduceren en de fysieke omgeving daarvoor aan te passen. Aanleiding kan ook verwachte imagowinst van een state-of-the-art-operatiekamer zijn. Om redenen van geld of beschikbare ruimte zullen soms keuzes gemaakt moeten worden tussen meerdere behoeftestellingen, zoals een hybride OK en een operatiekamer voor robotchirurgie. Dan zal een weging van de factoren moeten plaatsvinden. Aan de hand daarvan kan vervolgens een weloverwogen keuze worden gemaakt. Keuzebepalende factoren patiëntveiligheid De keuze voor de te implementeren fysieke patientveiligheidseisen wordt ook door verschillende factoren bepaald. Bijvoorbeeld of er sprake is van een wettelijke verplichting of dreiging met sluiting door de IGZ. Of dat de huidige staat van een specifiek onderdeel zo gebrekkig is dat deze een direct gevaar vormt voor de bedrijfscontinuïteit en/of veiligheid voor patiënt en medewerker. Uiteraard al dan niet gevolgd door (aanzienlijke) imagoschade, ook een belangrijke keuzebepalende factor. Ook hier zal vervolgens een weging moeten plaatsvinden voordat besloten wordt de fysieke omgeving daadwerkelijk aan te passen. Zeker wanneer volledige nieuwbouw of renovatie niet aan de orde is en geld niet onbeperkt beschikbaar. Alleen daarom al zullen we aanpassingen op slopershoogte zo veel mogelijk moeten voorkomen. Zo n weging is jezelf een kritische vraag stellen: is het echt nodig? Die is zeker relevant wanneer er geen prestatie-eis wordt gesteld (bijvoorbeeld het aantal KVE s op locatie X in de OK), maar een eis aan de manier waarop een beoogd doel moet worden gehaald (bijvoorbeeld een verticale-downflowluchtbehandelingssysteem). De uiteindelijk keuze voor een aanpassing van de fysieke omgeving zal altijd mede bepaald moeten worden door een kosten-batenafweging: wat is de te verwachten levensduur van het operatiecentrum en staat de investering in relatie tot die levensduur en de te behalen veiligheidswinst? Een belangrijke wegingsfactor is ook of er een alternatief is waarmee het beoogde doel kan worden bereikt. Bijvoorbeeld het aanpassen van een werkwijze. GESTRUCTUREERDE AANPAK Duidelijk moge zijn dat er meerdere factoren een rol spelen bij de keuze voor de uiteindelijk door te voeren fysieke aanpassingen. Tegelijkertijd is het gewicht dat aan een factor wordt toegekend van belang voor de daadwerkelijk te maken keuzes. Dat vraagt om een gestructureerde aanpak. HET STAPPENPLAN Aan de hand van een stappenplan (figuur 1) kunnen doordachte keuzes worden gemaakt over de introductie van nieuwe medische technologieën en het tegemoetkomen aan patiëntveiligheidseisen, die beide vragen om aanpassingen van de fysieke omgeving van het bestaande operatiecentrum. Uiteraard kunnen de twee soorten keuzes separaat worden behandeld. Enerzijds zullen er voor een deel immers andere stakeholders bij het proces betrokken zijn. Anderzijds zijn de factoren en de weging daarvan vaak van verschillende orden. De methodiek blijft hetzelfde. Wel is het noodzakelijk beide resultaten bij elkaar te brengen om de financiële, technische en ruimtelijke haalbaarheid van de uitkomsten te kunnen toetsen. In dit artikel werken wij het stappenplan uit dat zich richt op alle eisen die door toezichthoudende organen, beroepsgroepen, koepelorganisaties, gespecialiseerde werkgroepen en verenigingen aan de fysieke omgeving van het operatiecentrum worden gesteld. Het resultaat is een overzicht met daarin weloverwogen keuzes over het al dan niet realiseren van fysieke aanpassingen in het bestaande operatiecentrum. Het resultaat kan vervolgens conform bestaande procedures voor bestuurlijke besluitvorming worden aangeboden. Na goedkeuring kan een realisatieplan worden gemaakt. De stappen zien er als volgt uit: 1.Inventariseren gestelde eisen. 2.Toetsen huidige situatie aan gestelde eisen. 3.Vaststellen keuzebepalende factoren en weging. 4.Keuzes maken. 5.Toetsen financiële, technische en ruimtelijke haalbaarheid. Stap 1: Inventariseren eisen De eerste stap in het proces is het inventariseren van de eisen die door toezichthoudende organen, beroepsgroepen, koepelorganisaties, werkgroepen en verenigingen aan de fysieke omgeving van het operatiecentrum worden gesteld. Gezien de omvang is het belangrijk daarvoor een duidelijke structuur te gebruiken. Bijvoorbeeld door onderscheid te maken in categorieën als bouwkundig, werktuigbouwkundig, elektrotechnisch, medische inrichting en organisatie. Het is niet nodig een aparte categorie beheer en onderhoud (inclusief validaties en periodieke metingen) te hanteren. Wel dient dit aspect in de onderscheiden categorieën goed zichtbaar te zijn als subitem. Door deze structuur te hanteren wordt inzichtelijk waar eisen elkaar overlappen, deels mogelijk zelfs tegenspreken of juist heel goed aanvullen. Het resultaat is een toetsingskader, dat gebruikt kan worden bij het uitvoeren van stap 2. Stap 2: Toetsen huidige situatie Stap 2 in het proces is het toetsen van de huidige situatie in het operatiecentrum aan het in stap 1 opgestelde toetsingskader. Vastgesteld wordt in welke mate het operatiecentrum op dit moment aan de eisen voldoet. Dit kan bepaald worden door een rondgang in het operatiecentrum (en de bijbehorende technieklaag), interviews met verantwoordelijken en het bestuderen van documenten zoals validatierapporten en verslagen van IGZ-bezoeken. Er worden in deze fase nog niet bepaald wat wel of niet wordt aangepast. Daarvoor worden de voorbereidingen getroffen in stap 3. Stap 3: Vaststellen keuzebepalende factoren en weging. Stap 3 bestaat uit het vaststellen van de keuzebepalende factoren en de weging. Eerder in dit artikel is een aantal keuzebepalende factoren genoemd en is toegelicht dat bijvoorbeeld de aanwezigheid van alternatieven of een onevenwichtige kosten-batenanalyse de uiteindelijke keuze kan beïnvloeden. Om het geheel te kunnen objectiveren is het belangrijk een rangorde aan de factoren toe te kennen. Hoe hoger het getal, hoe belangrijker de keuzebepalende factor. Door hetzelfde te doen met de wegingsfactoren hoe lager daar het getal, hoe meer eenvoudigere alternatieven of on- 24 FMT Gezondheidszorg

4 Zorg voor de Eindgebruiker Als adviseur van de Eindgebruiker zijn we de intermediair naar beleggers, ontwikkelaars en aannemers. Wij werken voor ziekenhuizen, zorg- en onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven. Door onze kennis van het primaire proces van de Eindgebruiker komen we tot haalbare én betaalbare oplossingen voor hun vastgoedvraagstuk. Dit doen wij door het maken van gedegen analyses, slimme financiële constructies en duurzaamheid als verdienmodel in te zetten. We verbinden daarbij alle partijen die belang hebben bij de opgave. AT Osborne lost ruimtelijke vraagstukken op. Onderscheidend is de verbinding tussen plannen en praktijk. U kunt ons inschakelen voor strategische vraagstukken of een second opinion maar ook voor de volledige begeleiding van uw investeringsproject. AT Osborne is een multidisciplinair bureau met 150 specialisten. Samen leveren zij alle denkbare diensten, van project- en procesmanagers tot experts op het gebied van techniek, financiën of juridische vraagstukken. Zij zijn snel en op uw maat inzetbaar. De mensen van AT Osborne zijn vindingrijk en daadkrachtig. Met als drive de beste oplossing voor u. Meer weten? Kijk op AT Osborne Utrecht Brussel Parijs Huisvesting & Vastgoed Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling & Milieu

5 Tabel 1. Kwantitatieve onderbouwing. gunstige kosten-batenanalyses er zijn ontstaat een kwantitatief overzicht aan de hand waarvan in de volgende stap de feitelijke keuzes kunnen worden gemaakt. Stap 4: Keuzes maken Nu het toetsingskader is vastgesteld, het huidige operatiecentrum hieraan is getoetst en bepaald is met welke factoren en weging de keuzes voor het al dan niet aanpassen van de fysieke omgeving worden gemaakt, kan stap 4 worden gezet. Nu worden de daadwerkelijke keuzes gemaakt. Per eis wordt bepaald welke keuzebepalende factor eraan ten grondslag ligt, wat de waarde daarvan is en welke argumentatie (weging) erbij hoort om de fysieke omgeving al dan niet aan te passen. In tabel 1 is een voorbeeldresultaat weergegeven. Stap 5: Toetsen haalbaarheid Stap 5 is de laatste stap: het toetsen van de gemaakte keuzes aan de financiële, technische en ruimtelijke haalbaarheid. Overigens gaat het in deze stap niet meer om de afzonderlijke eisen zoals in stap 1 tot en met 4, maar om de som van het geheel: zijn de keuzes die het totale plan vormen in financieel, technisch en ruimtelijk opzicht haalbaar? BETROKKEN PARTIJEN Het is belangrijk dit proces met de juiste stakeholders te doorlopen. Dat betekent dat alle expertise beschikbaar moet zijn om het eisenkader in beeld te brengen, de huidige staat van het operatiecentrum daaraan te toetsen, een objectieve afweging te kunnen maken tussen de verschillende keuzebepalende factoren en het eindresultaat te kunnen toetsen op financiële, technische en ruimtelijke haalbaarheid. Dat vraagt minimaal om vertegenwoordigers uit het primaire proces en vertegenwoordigers van de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud en de medische techniek van het operatiecentrum. Onze ervaring leert dat deze verschillende disciplines niet zonder meer elkaars taal spreken en over voldoende kennis van elkaars vakgebied beschikken. Dat is een belangrijk risico voor het proces. Zo ontbreekt het de gebruiker in belangrijke mate aan kennis over de daadwerkelijke toegevoegde waarde van de technische voorzieningen om veilig te kunnen werken. Tegelijkertijd heeft de verantwoordelijke voor het beheer en onderhoud niet altijd voldoende kennis van het primaire proces en de toegevoegde waarde die fysieke aanpassingen kunnen hebben bij het bevorderen van de patiëntveiligheid. Betrokken partijen stellen elkaar daardoor niet altijd de juiste vragen. Hierdoor worden de te maken keuzes soms te veel beïnvloed. Maar er gebeurt ook iets interessants wanneer de verschillende disciplines gezamenlijk dit proces doorlopen. Schijnveiligheid kan hierdoor worden voorkomen. Het resultaat zal door de aanpak immers niet uitsluitend een pakket te treffen fysieke aanpassingen zijn, maar een mooie balans tussen fysieke aanpassingen en organisatorische maatregelen. Er wordt niet alleen een deurenteller geïnstalleerd, maar er worden ook ondersteunende maatregelen genomen om het gedrag te beïnvloeden, waardoor het (bijna) niet meer nodig is tijdens de operatie de deur te openen. Bijvoorbeeld door alles vooraf beter op de OK gereed te hebben staan, of af te spreken elkaar tijdens kortdurende ingrepen niet meer af te lossen. Het is dan ook belangrijk in het proces voor die noodzakelijke schakel tussen de verschillende disciplines te zorgen. De schakel die feitelijk als inhoudsdeskundige op beide terreinen zorg draagt voor de vertaling en het bewaken van de argumentatie rondom de te maken keuzes. Iemand die alle disciplines durft te vragen of de uitkomst wel optimaal is. CONCLUSIE Ook een bestaand operatiecentrum waar nieuwbouw of grootscheepse renovatie om wat voor reden dan ook niet aan de orde is, krijgt te maken met nieuwe medische technologieën en nieuwe patiëntveiligheidseisen aan de fysieke omgeving van het operatiecentrum. In dit artikel is betoogd dat door het maken van weloverwogen keuzes wel degelijk mogelijkheden bestaan om functioneel en veilig te blijven binnen de financiële, technische en ruimtelijke grenzen, die er nu eenmaal zonder twijfel voor bestaande operatiecentra zijn. Ook zijn er handvatten aangereikt waarmee onderbouwd kan worden waarom niet aan een bepaalde fysieke eis wordt voldaan. Bijvoorbeeld omdat er alternatieven zijn waarmee het achterliggende doel van de fysieke eis alsnog kan worden bereikt. Op deze manier kunnen telkens nieuwe ontwikkelingen en nieuwe eisen worden beoordeeld. Deze kunnen al dan niet leiden tot daadwerkelijke aanpassing van de fysieke omgeving. Zo blijft het operatiecentrum een heel leven lang functioneel en veilig zonder dat onverantwoorde beslissingen worden genomen. *)Ingrid de Jong is gespecialiseerd in patiëntveiligheid en renovatie en nieuwbouw van operatiecentra; Herman de Bruin is gespecialiseerd in de implementatie van medische techniek voor onder meer operatiecentra, IC s en laboratoriumgebouwen. 26 FMT Gezondheidszorg

Ervaringen met conceptrichtlijn luchtkwaliteit in OK s GEZONDHEIDSZORG. UMC Utrecht: revolutie in luchtbehandeling

Ervaringen met conceptrichtlijn luchtkwaliteit in OK s GEZONDHEIDSZORG. UMC Utrecht: revolutie in luchtbehandeling GEZONDHEIDSZORG 14 1 FMT gezondheidszorg: Vakblad over huisvesting en technologie in de gezondheidszorg UMC Utrecht: revolutie in luchtbehandeling Ervaringen met conceptrichtlijn luchtkwaliteit in OK s

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken Handreiking 1 PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Projectmatig werken Opleiding Economie /

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Handleiding. MKBA Duurzame bedrijventerreinen

Handleiding. MKBA Duurzame bedrijventerreinen Handleiding MKBA Duurzame bedrijventerreinen Handleiding MKBA Duurzame bedrijventerreinen Rapport Delft, mei 2009 Opgesteld door: M.J. (Martijn) Blom A. (Arno) Schroten Colofon Bibliotheekgegevens rapport:

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Bouwen en beheren van multifunctionele accommodaties, werken aan samenwerking?

Bouwen en beheren van multifunctionele accommodaties, werken aan samenwerking? De auteurs Tanneke Willems (sr adviseur maatschappelijk vastgoed) en mr. Elzo Hilgenga (sr jurist vastgoed) zijn werkzaam bij het landelijke adviesbureau ICSadviseurs (www.icsadviseurs.nl). Zij zijn experts

Nadere informatie

Handleiding voor het uitvoeren van een RI&E Arbo

Handleiding voor het uitvoeren van een RI&E Arbo Handleiding voor het uitvoeren van een RI&E Arbo Inhoud 1. INLEIDING... 2 2. DE RI&E IN EEN BREDER PERSPECTIEF... 4 3. VOORDAT U START MET DE RI&E... 9 4. DE RI&E!... 13 5. DE RI&E IS KLAAR. EN NU?...

Nadere informatie

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Concept Managementsamenvattingen Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting werkgroep I: Voorstel inrichting kwaliteitsketen

Nadere informatie

Beheer en onderhoud bruggen

Beheer en onderhoud bruggen ONDERZOEKSRAPPORT Beheer en onderhoud bruggen Een lange maar noodzakelijke verbouwing oktober 2015 Rekenkamer Amsterdam ONDERZOEKSRAPPORT Beheer en onderhoud bruggen oktober 2015 colofon Rekenkamer Amsterdam

Nadere informatie

DOMOTICA in Krimpen aan den IJssel

DOMOTICA in Krimpen aan den IJssel DOMOTICA in Krimpen aan den IJssel Van mei tot en met juni 2012 hebben studenten van de Hogeschool Rotterdam een onderzoek gedaan naar de stand van zaken van het gebruik van domotica in de gemeente Krimpen

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Rapport van het onderzoek naar het peroperatief proces in de IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad en Emmeloord op 5 en 12 september 2008

Rapport van het onderzoek naar het peroperatief proces in de IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad en Emmeloord op 5 en 12 september 2008 Rapport van het onderzoek naar het peroperatief proces in de IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad en Emmeloord op 5 en 12 september 2008 Amsterdam, september 2008 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG -- RAPPORT

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Beheer en onderhoud bruggen

Beheer en onderhoud bruggen Beheer en onderhoud bruggen Een lange maar noodzakelijke verbouwing Rekenkamerbrief 2015-7 14 oktober 2015 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 14 januari 2014 informeerde ik per brief de leden van de

Nadere informatie

Willen en kunnen bepalen de samenwerkingsvorm

Willen en kunnen bepalen de samenwerkingsvorm Willen en kunnen bepalen de samenwerkingsvorm ing. Michel van Rooyen en ing. Marcel van Rosmalen Alhoewel de crisis in de markt voor vastgoed zich in volle hevigheid manifesteert worden aan de andere kant

Nadere informatie

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen Whitepaper Project Portfolio Management De kunst van het kiezen datum 14 juni 2005 referentie status Definitief 2/25 2005, Van Aetsveld BV. Van Aetsveld verstrekt de informatie in deze whitepaper zonder

Nadere informatie

Kostenmodel omgevingsrecht. Besparen met maatregelen

Kostenmodel omgevingsrecht. Besparen met maatregelen Kostenmodel omgevingsrecht Besparen met maatregelen Kostenmodel omgevingsrecht Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Omschrijving en handleiding FOCISS methodiek Focussing Innovation for a Sustainable Strategy

Omschrijving en handleiding FOCISS methodiek Focussing Innovation for a Sustainable Strategy Lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering Omschrijving en handleiding FOCISS methodiek Focussing Innovation for a Sustainable Strategy J. Venselaar bijgewerkt concept 2009.10.21 Toelichting bij dit rapport De

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Op weg naar operationalisering en structurele verankering van verkeersmanagement: noodzaak voor landelijke afstemming

Op weg naar operationalisering en structurele verankering van verkeersmanagement: noodzaak voor landelijke afstemming Op weg naar operationalisering en structurele verankering van verkeersmanagement: noodzaak voor landelijke afstemming Lieke Berghout Provincie Zuid-Holland ea.berghout@pzh.nl Marcel Westerman MARCEL -

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Toetsing plan van aanpak implementatie NEN 7510 van 71 ziekenhuizen

Toetsing plan van aanpak implementatie NEN 7510 van 71 ziekenhuizen Toetsing plan van aanpak implementatie NEN 7510 van 71 ziekenhuizen Toetsing plan van aanpak implementatie NEN 7510 van 71 ziekenhuizen Rapport bij project 109154, versie 01 Dit rapport is geschreven in

Nadere informatie

Grip op bereikbaarheid. Projectplan Groningen Bereikbaar! 24 april 2012

Grip op bereikbaarheid. Projectplan Groningen Bereikbaar! 24 april 2012 Grip op bereikbaarheid Projectplan Groningen Bereikbaar! 24 april 2012 Grip op bereikbaarheid Projectplan Groningen Bereikbaar! ing. N.J. van den Brink drs. J.W.C. Voerman ing. B.J. Zandhuis Amersfoort,

Nadere informatie

A. Leeswijzer scope...v-2. B. Doel en beschrijving scope...v-3. C. Relevante wet- en regelgeving...v-5

A. Leeswijzer scope...v-2. B. Doel en beschrijving scope...v-3. C. Relevante wet- en regelgeving...v-5 V. Scope Inhoud A. Leeswijzer scope...v-2 B. Doel en beschrijving scope...v-3 C. Relevante wet- en regelgeving...v-5 D. Welke partijen kunnen bij een scope betrokken zijn?...v-6 E. Indicatie van tijd en

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING

HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING HANDLEIDING VOOR EEN RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) IN DE SOCIALE WERKVOORZIENING Servicepunt Arbo WSW, februari 2004 COLOFON De handleiding voor een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Starterkit Business Continuity Management

Starterkit Business Continuity Management Starterkit Business Continuity Management Colofon Deze Starterkit BCM is opgesteld door SURFibo en is gepubliceerd onder de licentie Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/). SURFibo

Nadere informatie