Universiteiten: Onverschilligheid is geen optie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Universiteiten: Onverschilligheid is geen optie"

Transcriptie

1 Universiteiten: Onverschilligheid is geen optie Bij Max van der Stoel denk ik aan de man die ik een aantal jaren geleden toevallig ontmoette. Van der Stoel woonde bij mij om de hoek in Den Haag. Tijdens wat één van zijn laatste wandelingen moet zijn geweest, zocht hij contact. Kwetsbaar door ouderdom, nam hij toch de tijd om mij te complimenteren. Met het feit dat mijn dochter een helm droeg op haar fietsje. Heel in het klein tekent dit hem als een man die het menselijke contact zocht om de wereld beter te maken. Dat sluit goed aan bij wat anderen over hem zeggen: Van der Stoel volhardde in mensen aanspreken op wat goed leven is. Hij was een realistische idealist: een doener, die de daad bij de mooie woorden voegde. Tilburg University is nog steeds trots dat deze oud-minister, oud-hoge Commissaris Minderheden en oud-vn-rapporteur Mensenrechten twee jaar ( ) als bijzonder hoogleraar in haar midden was. Kort na de dood van de staatsman in 2011 schreef publicist Bas Heijne over Van der Stoel: Als geen ander begreep hij dat idealisme geen zaak is van grote woorden, maar een stug proces dat zich grotendeels achter de schermen afspeelt. Zijn erfenis is het besef dat idealen zich moeten bewijzen in een onvolkomen wereld. Van der Stoel was bereid om voor zijn idealen te vechten. Waar hij helemaal voor ging, waren de mensenrechten. Dat zijn de waarden die we danken aan het dit nooit weer -gevoel van na de Tweede Wereldoorlog. Die oorlog maakte Van der Stoel van dichtbij mee. Dit verklaart waarom zijn drijfveer om tegen onrecht in opstand te komen zo krachtig was. Het woord onverschilligheid kwam in zijn woordenboek niet voor. Wat mag u verwachten? Als universiteit die de Max van der Stoel Human Rights Awards uitreikt, moeten wij onszelf de vraag te stellen: komen wij voldoende op voor waarden zoals mensenrechten? Voelen wij ons voldoende verantwoordelijk voor de wereld om ons heen. Durven wij anderen aan te spreken? Van universiteiten mag u iets verwachten. Wij scholen immers een nieuwe generatie managers, rechters, politici en wetenschappers. De samenleving heeft belang bij mensen die kritisch denken en een overtuiging hebben over hoe je goed moet leven. Bij een opvoedende en vormende taak hoort het overdragen van waarden. Want wie wil er waardenloze leiders? Wij moeten als universiteiten het goede voorbeeld geven. En Tilburg University kan daar een belangrijke taak in vervullen als trekker. Wij zijn een maatschappij-universiteit. Ons instituut bouwt voort op het erfgoed van Martinus Cobbenhagen, een hoogleraar economie die veel waarde hechtte aan ethiek

2 en maatschappijwetenschappen. Discussies over hoe je een goed leven moet leiden, horen in het hart van de universiteit thuis, vond Cobbenhagen. Over de vraag óf universiteiten moeten opkomen voor mensenrechten, hoeven we niet te discussiëren. Het gaat immers om universele waarden. En sinds het Actieplan mensenrechten en bedrijfsleven van de Nederlandse overheid, is het helemaal klip en klaar. Dit nu een jaar oude plan verplicht bedrijven aan te kunnen tonen dat ze mensenrechten respecteren. Ze moeten weten waar ze het risico lopen mensenrechten te schenden en laten zien hoe ze deze risico s minimaliseren. Wanneer toch mensenrechten worden geschonden, moeten gedupeerden genoegdoening kunnen krijgen, al dan niet via juridische weg. Ook universiteiten vallen onder dit actieplan. Dit betekent dat ook wij worden geacht om schendingen van mensenrechten te voorkomen en actief te bevorderen. Zowel intern als in de hele keten van mensen en organisaties waarmee samenwerken. Dat moeten we doen door risico s te signaleren, maatregelen te nemen en daar open over te zijn. CSR Het Actieplan mensenrechten en bedrijfsleven past in een maatschappelijk trend van groeiende aandacht voor Corporate Social Responsibility (CSR). De laatste tien jaar] is het besef gegroeid dat organisaties meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de maatschappelijk impact van hun handelen, direct of indirect. Als investeerders en inkopers werken we, vaak onbewust, mee aan praktijken die we eigenlijk niet moeten willen. Denk aan: clusterbommen of kleding die gemaakt is door kinderhanden. Door de aankoop van een goedkoop T-shirt kunnen we arbeidsomstandigheden in stand houden die we niet zouden moeten willen. De ramp met de kledingfabriek in Bangladesh in april 2013 was wat dat betreft een wake up call. U herinnert zich misschien nog de indringende foto van het overleden stel dat elkaar op de werkplek voor de laatste keer omhelsde. Dit beeld staat nu symbool voor slechte werkomstandigheden als gevolg van goedkope kleding. Een mooi middel om aandacht te geven aan mensenrechten in een organisatie is CSR-beleid. Nederlandse universiteiten lopen op dit punt niet voorop. De zichtbare koplopers vind je vooral in het bedrijfsleven. Een toenemende groep grote bedrijven maakt hier veel werk van. Hetzelfde geldt voor de grote Nederlandse pensioenfondsen. Na een Zembla-documentaire in 2007 over het beleggen in clusterbommen is het CSR-beleid in deze sector in een stroomversnelling gekomen. Pensioenfondsen die vermoeden dat bedrijven waarin zij beleggen mensenrechten schenden, gaan met deze ondernemingen in dialoog. Wie zich niet laat aanspreken, ziet beleggers vertrekken en komt op een uitsluitingslijst te staan. Bij het aanspreken van bedrijven bundelen de grote beleggers steeds vaker hun krachten, zoals in de VN-organisatie die is gekoppeld aan het verdrag United Nations Principles of Responsible Investment.

3 Universiteiten trekken nog nauwelijks samen op Het zou mooi zijn als universiteiten ook vaker samen zouden optrekken, net zoals de pensioenfondsen. Het Actieplan mensenrechten en bedrijfsleven kan daar mogelijk een aardige aanleiding voor zijn. Dat samen optrekken gebeurt nu nog nauwelijks, blijkt uit navraag bij de VSNU. Dat we de krachten onvoldoende bundelen, is te verklaren uit het verlangen naar autonomie van de universiteiten. De VSNU wil zich zo min mogelijk bemoeien met de bedrijfsvoering of de inhoud van onderwijs en onderzoek. Het lijkt er ook op dat de sense of urgency voor CSR bij universiteiten niet erg groot is. In ieder geval minder groot dan bij de pensioenfondsen en de koplopers in het bedrijfsleven. Wellicht komt dit doordat we met ons onderwijs, onderzoek en valorisatie al goed doen. Anders dan organisaties die zichtbare maatschappelijke schade veroorzaken, voelden we misschien minder de plicht om ons te verantwoorden. Dit argument van een goede primaire activiteit werd ook aangevoerd als reden waarom de zorg niet vooropliep in CSR-beleid. Toch werkt een groep van koplopers in de zorg nu, met ondersteuning van MVO Nederland, aan serieus CSR-beleid. Ook hebben ze een schone zorgkledinglijn ontwikkeld die kort geleden is gepresenteerd. Deze kleding is innovatief vanwege een antibacteriële coating en elektronische wearables die waarschuwen voor overbelasting, maar dat niet alleen. Van deze kleding is ook zeker dat ze niet leidt tot onnodige schade aan mensen en milieu. De kleding is geproduceerd in fabrieken in Tunesië en Bangladesh die hun textielarbeiders een eerlijk loon en een veilige werkplek bieden. Ook aan milieuvriendelijkheid is aandacht besteed. De stoffen waarvan de kleding is gemaakt, voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen. Ze kunnen goed gerecycled worden, wat de afvalberg van zorginstellingen helpt verkleinen. Een voorbeeld waar universiteiten misschien inspiratie uit kunnen putten. Ik denk dat er nog een oorzaak is die universiteiten mogelijk remt in de sense of urgency. Dat is het streven naar neutraliteit. De toga s die hoogleraren dragen, vertellen dat we zo min mogelijk onderscheid willen maken naar religie, politieke voorkeuren en dergelijke. Terwijl CSR ons dwingt om stelling te nemen. Dat is na de verzuiling en liberalisering een tijdje uit de mode geweest. Dit zou ons er echter niet van mogen weerhouden om anderen aan te spreken op het schenden van mensenrechten. Zoals eerder gezegd universele waarden. We moeten niet willen dat we als universiteit spullen inkopen die met kinderhanden zijn gemaakt of van materialen die leiden tot disproportionele schade voor gezondheid of milieu. Nu al reden voor een groeiend aantal hoogleraren en docenten om te letten op duurzaamheid bij het kopen van diezelfde toga die het symbool is van neutraliteit.

4 Wat doen onze mensen? Terug naar de vraag of wij zelf als organisatie voldoende opkomen voor mensenrechten. Die gewetensvraag valt wat mij betreft uiteen in twee deelvragen: doen onze mensen voldoende en doet onze organisatie voldoende? Het verheugt mij de eerste vraag met een volmondig ja te kunnen beantwoorden. Onze wetenschappers ontplooien inspirerende initiatieven waarmee zij verschil maken. Zij hebben hiervoor ieder hun eigen drijfveren, net als Max van der Stoel die had. Zoals universitair hoofddocent Anne-Marie de Brouwer. Als rechtenstudent raakte zij geïnteresseerd in het internationale recht. Gedurende haar studie ging zij steeds meer lezen over het seksuele geweld in oorlogsgebieden. Ze kwam erachter dat het met de juridische status van deze slachtoffers pover was gesteld. Ze raakte gefascineerd, aanvankelijk in wetenschappelijk opzicht. Ze heeft bijgedragen aan de verbetering van de juridische positie van de slachtoffers van seksueel geweld. Maar ze heeft zich ook persoonlijk ingezet. Dat deed ze met het boek The Men Who Killed Me, waarin verhalen staan van slachtoffers. Dit heeft de bewustwording over de ernst van het probleem vergroot. Verder zet ze zich ook in via de stichting Mukomeze. Een ander mooi voorbeeld vind ik de inspanningen van onze wetenschappers voor de vaak vergeten groep van staatlozen. Zij hebben geen nationaliteit en geen paspoort, waardoor ze niet over de rechten beschikken die staatsburgers wel hebben. Staatlozen voelen zich buitengesloten omdat ze niet kunnen bewijzen wie ze zijn. Ze willen als mens worden behandeld en dezelfde kansen krijgen. De kansloze positie waar ze nu in verkeren, kan leiden tot depressies of angst voor de toekomst. Een belangrijke groep staatlozen zijn vrouwen die geen recht hebben om hun nationaliteit aan kinderen door te geven. Deze staatloze moeders maken zich zorgen over wat er met hun kinderen zal gebeuren als zij er zelf niet meer zijn. Met onze onderzoeksresultaten en ons onderwijs, helpen we lokale organisaties hun activiteiten effectiever te maken en druk uit te oefenen op de overheden. Die inspanningen zijn niet tevergeefs: in Senegal werd vorig jaar de wetgeving aangepast. In dat Afrikaanse land kunnen vrouwen hun nationaliteit nu wél op hun kinderen overdragen. En dan hebben we het nog niet gehad over Business & Human Rights. In de geest van Max van der Stoel zorgt deze onderzoeksgroep voor helderheid over het toepassen van mensenrechten. Het besef groeit wereldwijd dat bedrijven een verantwoordelijkheid dragen om mensenrechten te respecteren. Steeds vaker moeten bijvoorbeeld multinationals zich verantwoorden voor schade aan mens en milieu die ze in verre landen veroorzaken. Onze mensen helpen om helderheid te scheppen over de juridische kaders: wat zijn nu wel schendingen en wat niet. Daarover heeft de onderzoeksgroep bijvoorbeeld de vredesorganisatie PAX geadviseerd, bij het samenstellen van een rapportage over bloedkolen.

5 Last but not least wil ik nog Professors for Development noemen. Onze (emeriti- )professoren uit verschillende faculteiten zetten zich kosteloos in om universiteiten in Afrika op een hoger peil te krijgen. Met een beetje goede wil is dit te zien als een bijdrage aan het recht op onderwijs. Dat is in Artikel 26 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens vastgelegd. Daarin staat dat hoger onderwijs open moet staan voor een ieder die daartoe de begaafdheid beschikt. Verder vinden we het recht op onderwijs in vele verdragen en grondwetten terug. Wat doet onze organisatie? Dan wil ik nu ingaan op de tweede gewetensvraag: komen we als organisatie voldoende op voor mensenrechten? Het eerlijke antwoord daarop is: dat kan beter en daar werken we aan. In lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen is ook in onze organisatie de afgelopen jaren het besef gegroeid dat we actiever aan de slag moeten. Dat we verder moeten kijken dan de eigen bedrijfsvoering. We doen dit via CSRbeleid. Op dit punt past ons bescheidenheid. CSR heeft nog maar kort een prominente plaats in de strategie. Als uitvloeisel van het huidige Strategisch Plan zijn we actief met een programma gestart. We hebben een uitgebreide CSR-startnotie gemaakt. Nu zijn we bezig met een nulmeting op basis waarvan we verbeteringen doorvoeren. Wat betreft milieu zitten we op het goede spoor. We besparen energie, stimuleren het hergebruik van hulpbronnen, verminderen afval en vervuiling, verduurzamen de ICT-faciliteiten en stimuleren duurzaam vervoer. We vinden het belangrijk om de campus te vergroenen. Dat moet immers een inspirerende plek zijn voor jonge mensen die nog een lange toekomst voor zich hebben. Wat we ook bijzonder belangrijk vinden, is dat we studenten vormen tot verantwoordelijke wereldburgers. We willen dat ze nadenken over hun eigen verantwoordelijkheden en die van de organisaties waar ze werken. Reden om in de strategie vast te leggen dat diverse masteropleidingen intensief aandacht gaan besteden aan duurzaamheid. Geheel in de geest van Cobbenhagen, vind ik. Bij een maatschappij-universiteit past ook sociale ambitie. We willen met maatschappelijke partners werken aan vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke problemen. Met een mooi woord heet dat sociale innovatie. Onder onze sociale ambitie valt ook dat we mensenrechten serieus nemen. Dit is een kernthema in ons CSR-beleid. We willen, in lijn met het Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten, anderen kunnen aanspreken. Wie dit wil, moet ook zijn eigen zaken op orde hebben. Dit dwingt dus tot introspectie. We zullen ons moeten afvragen hoe wij zelf omgaan met medewerkers. Voorkomen wij discriminatie? Zijn wij divers genoeg? Betalen wij vrouwen evenveel als mannen? Krijgen arbeidsgehandicapten bij ons voldoende kansen? Ik daag u uit om hierover straks uw mening te geven. CSR werkt niet goed als het puur als een programma van bovenaf wordt opgelegd. Zoals ik zojuist vertelde, hebben wij zeer gedreven medewerkers. Daarnaast barst het

6 natuurlijk van jong talent op de campus. Reden voor ons om onderzoekers, docenten, ondersteuners, studenten en relaties uit te dagen om ideeën te spuien tijdens zogeheten CSR Labs. Studenten zijn zeer kritisch op dit punt. Mocht ons CSR-beleid achterblijven, dan ben ik er zeker van dat zij ons corrigeren. Zoiets is in de Verenigde Staten al gebeurd. Daar heeft een studentenbeweging tegen sweatshops de universiteiten geprikkeld tot CSR-beleid. Dit moet voorkomen dat de eigen merchandise (zoals sweaters met het wapen van de universiteit) onder erbarmelijke omstandigheden wordt gemaakt. Conclusie Ik geloof erg in CSR-beleid. Ook omdat het meer is dan een morele verplichting. Als wij erin slagen om ons in CSR te gaan onderscheiden, hebben we een streepje voor in de toenemende concurrentie om de student en het onderzoekstalent. De maatschappelijke relevantie van de universiteit is namelijk een belangrijk aspect van onze aantrekkingskracht. Verder geloof ik dat het denken over CSR innovatie stimuleert. Een mooi voorbeeld vind ik de chocoladerepen van Tony s Cholonely, die zijn ontstaan als een initiatief voor slaafvrije chocolade. En bovenal: werken aan een betere wereld geeft voldoening en maakt het gemakkelijker om mensen te mobiliseren. Wat betreft mobiliseren moeten wij zeker niet de andere universiteiten vergeten. Het zou naïef zijn om te verwachten dat Tilburg University alles alleen moet doen en in zijn eentje mooie sier moet maken. Uit de voorbeelden in de zorg- en de pensioensector die ik eerder noemde, blijkt dat bundeling van krachten effectief kan zijn. Universiteiten kunnen hier een voorbeeld aan nemen. Samen, bijvoorbeeld met onze inkoopkracht, kunnen we meer impact hebben dan alleen. En waarom zou iedere universiteit zelf het wiel moeten uitvinden bij het Actieplan mensenrechten en bedrijfsleven? Ik vind dat Tilburg University wat betreft mensenrechtenbeleid het voortouw moet nemen [zie boven]. Ook al kost het misschien moeite om andere universiteiten mee te krijgen. Dan moeten we ons realiseren dat idealen verwezenlijken een stug proces vergt dat zich grotendeels achter de schermen afspeelt. Dat hadden we immers van Van der Stoel geleerd. Maar, net als de naamgever van deze awards, moeten we nooit stoppen om op te komen voor mensenrechten.

26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013

26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013 26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 168 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste

Nadere informatie

Investing In Children Durham, Engeland

Investing In Children Durham, Engeland Investing In Children Durham, Engeland Investing In Children (IIC) is een organisatie die zich richt op het verbeteren van de levens van kinderen en jongeren door op te komen voor hun rechten. Ze proberen

Nadere informatie

Anton de Kom Universiteit van Suriname. Institute for Women, Gender and Development Studies (IWGDS) In Coӧperation with

Anton de Kom Universiteit van Suriname. Institute for Women, Gender and Development Studies (IWGDS) In Coӧperation with Anton de Kom Universiteit van Suriname Institute for Women, Gender and Development Studies (IWGDS) In Coӧperation with United Nations Population Fund (UNFPA) Verslag Paneldiscussie 4 december 2013 i.v.m.

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis. op weg naar 2020

Het Nederlandse Rode Kruis. op weg naar 2020 Het Nederlandse Rode Kruis op weg naar 2020 De grondbeginselen Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden, zonder onderscheid. Overal ter wereld handelen wij volgens dezelfde zeven grondbeginselen:

Nadere informatie

Wet op de ondernemingsraden

Wet op de ondernemingsraden Wet op de ondernemingsraden Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssysteem voor

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Waardevolle wetenschap. Kennisvalorisatie als derde kerntaak van de universiteit

Waardevolle wetenschap. Kennisvalorisatie als derde kerntaak van de universiteit Waardevolle wetenschap Kennisvalorisatie als derde kerntaak van de universiteit Op 22 april 2010 neemt Amandus Lundqvist afscheid als voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE NIVEAU 1 DE BESTE START NIVEAU 2 NAAST KANSEN OOK VERANTWOORDELIJKHEID NIVEAU 3 EEN SOCIALE PROPOSITIE ALS BEDRIJFSSTRATEGIE

INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE NIVEAU 1 DE BESTE START NIVEAU 2 NAAST KANSEN OOK VERANTWOORDELIJKHEID NIVEAU 3 EEN SOCIALE PROPOSITIE ALS BEDRIJFSSTRATEGIE INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE Hoe leest u ICCOnomics het beste? 3 7 NIVEAU 1 DE BESTE START Het eerste niveau van ICCOnomics samengevat 9 19 NIVEAU 2 NAAST KANSEN OOK VERANTWOORDELIJKHEID Het tweede niveau

Nadere informatie

Onderzoek behoefte Smaakmakers

Onderzoek behoefte Smaakmakers Onderzoek behoefte Smaakmakers Harry Doensen (Data)Smaakmaker 19-12-2013 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 2 Opzet en response enquête 2 Profiel Smaakmakers 4 Waarom Smaakmaker geworden 8 Op de hoogte van

Nadere informatie

Verfrissende ontmoetingen

Verfrissende ontmoetingen Lerarenreeks 2 Verfrissende ontmoetingen Hoe je meer kunt halen uit gesprekken op school Mara Spruyt Suzanne Verdonschot Marieke Dresen Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Open

Nadere informatie

Research Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Research Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Research Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Namen: Pamela Blaauw, Menno Knevelman, Leanne Miedema Studentnummers: 414581,291773, 274631 Instelling: NHL Hogeschool Minor: Bedrijfsjournalistiek Vak: Research

Nadere informatie

Dansen op het ritme van de tijd

Dansen op het ritme van de tijd Futuring people Dansen op het ritme van de tijd Roger Lenssen Futuring people Dansen op het ritme van de tijd Voor informatie en bestellingen: Uitgeverij Quist Postbus 1061 2260 BB Leidschendam Tel. 070

Nadere informatie

HET VERMOGEN OM DUURZAAM TE ONTWIKKELEN

HET VERMOGEN OM DUURZAAM TE ONTWIKKELEN HET VERMOGEN OM DUURZAAM TE ONTWIKKELEN Colofon: De reeks Duurzame ontwikkelingen is een uitgave van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2004-2007, Van marge naar mainstream Het programma Leren

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

11 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

11 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 11 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en (XV) voor het jaar 2014 (33750-XV). Door mij zijn schriftelijke antwoorden

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Conferentieverslag Niet mijn oorlog, wel mijn vrijheid

Conferentieverslag Niet mijn oorlog, wel mijn vrijheid Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten: Zijn oorlog, mijn vrijheid Hoogleraar Hirsch Ballin over oorlog en vrijheid De pijlers van het beleidsprogramma Lezingencarrousel Hoe vraag ik subsidie aan? Conferentieverslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Natuurlijk Leiderschap

Natuurlijk Leiderschap Natuurlijk Leiderschap 20 leiders openhartig en inspirerend aan het woord over: idealen, leiderschap, echte duurzaamheid en de toekomst. Bart Geutjes en Martijn Raaijmakers Deze uitgave is een co-creatie

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

HR Handboek: Hoe moderniseer ik mijn organisatie?

HR Handboek: Hoe moderniseer ik mijn organisatie? HR Handboek: Hoe moderniseer ik mijn organisatie? Guido Heezen Oprichter Effectory Sociale innovatie toepassen Sturen op basis van vertrouwen Op zoek naar social value Verantwoordelijkheden lager in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 26 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 mei 2015 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Inspirerend schoolleiderschap Lenette Schuijt Verschenen in: Toolkit Onderwijsmanagement katern 9 2002

Inspirerend schoolleiderschap Lenette Schuijt Verschenen in: Toolkit Onderwijsmanagement katern 9 2002 Inspirerend schoolleiderschap Lenette Schuijt Verschenen in: Toolkit Onderwijsmanagement katern 9 2002 Inleiding De afgelopen jaren heeft het onderwijs te maken gekregen met tal van veranderingen, zoals

Nadere informatie

Aan de onderkant van de

Aan de onderkant van de Aan de onderkant van de inkomenspiramide liggen grote kansen voor het internationale bedrijfsleven. Dat is de overtuiging van de Amerikaanse businessgoeroe Stuart Hart. Er zijn vier miljard consumenten

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Interview reports (in Dutch)

Interview reports (in Dutch) Interview reports (in Dutch) Name Organization/role Place/date Interview Hendrik Steringa NGO: Cordaid (Programme manager) Den Haag / 22-12-2010 Arend Jan Boekestijn Opinion maker / Leiden / ex-member

Nadere informatie

La 21 revisited. De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid. Tabe Jorritsma e.a

La 21 revisited. De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid. Tabe Jorritsma e.a La 21 revisited De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid Tabe Jorritsma e.a inhoudsopgave Voorwoord 06 Inleiding Globalisering, kinderarbeid, kappen van 09 regenwouden wat kunt ú doen? Deel 1 De rol

Nadere informatie

Blik op de weg en bijsturen

Blik op de weg en bijsturen 4. Blik op de weg en bijsturen Loopbaanonderhoud.indd 87 Elgraphic - Schiedam 4-11-10 15:35 Dit hoofdstuk gaat over checken en bijsturen. Met de Loopbaancheck kun je regelmatig temperaturen hoe tevreden

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie