Systematiek voor thuiskopieheffing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Systematiek voor thuiskopieheffing"

Transcriptie

1 Brassersplein 2 Postbus GB Delft TNO-rapport Systematiek voor thuiskopieheffing T F Datum 30 november 2009 Auteur(s) Opdrachtgever Menno Bangma, Annelies Huygen, Martin Prins, Martijn Staal, Femke Hulsbergen-Sletering Voorzitter SONT, prof. H.J.L. Vonhoff Rubricering rapport Titel Ongerubriceerd Systematiek voor thuiskopieheffing Aantal pagina's 73 (incl. bijlagen) Aantal bijlagen 4 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan TNO

2 TNO-rapport / 73

3 TNO-rapport / 73 Inhoudsopgave 1 Inleiding Oorsprong en toepassingsgebied Europa Invloed van technologische ontwikkelingen Probleemstelling Toetsingskader Scope en beperkingen onderzoek Leeswijzer Korte beschrijving van de entertainmentsector Omzet entertainmarkt, muziek & filmsector Inkomsten uit Auteursrechten en naburige rechten Marktgegevens afspeel- en opslagmedia Huidige systematiek Inkomsten vanuit de heffing Heffing als onderdeel inkomsten audio Inkomsten uit de heffing: billijke vergoeding Bezwaren tegen het systeem van de thuiskopieheffing Ontgaan Conclusie Het voorwerp: opslag en afspeelmedia Opslagmedia Afspeelmedia Categorisatie Scenario's voor de thuiskopieheffing Grondslagen voor de thuiskopieheffing Operationalisering van het toetsingskader: evaluatiecriteria Scenario's voor een systematiek Doorberekening en toetsing van scenario's Nulscenario: Scenario 1: uitbreiding 2006, opbrengst 30 mln. euro Scenario 2: Duits model Scenario 3: Duits model met target opbrengst van 17 of 30 mln. euro Scenario 4: alle Veldkamp media met target opbrengst van 17 of 30 mln. euro Scenario 5: 5% model Scenario 6: geen economische prikkel ontgaan Scenario 7: alle media 1 euro Scenario 8: alle afspeelmedia 1 euro Evaluatie Ontgaan Algemene belemmeringen bij het wettelijk systeem De voorkeursscenario's Conclusie...61

4 TNO-rapport / 73 Bijlage(n) A Bijlage: Gebruikte bronnen B Bijlage: Categorisatie van verschillende opslagmedia C Bijlage: Capaciteit van opslagmedia en compressie D Bijlage: Capaciteits- en prijsontwikkeling opslagmedia

5 TNO-rapport / 73 1 Inleiding Consumenten mogen zonder toestemming van rechthebbenden voor eigen gebruik een kopie maken van auteursrechtelijk beschermde werken, ongeacht de bron van deze kopie. Dit kopiëren voor eigen gebruik wordt "thuiskopie" of "private copy" genoemd. Voor dit reproduceren is volgens de auteurswet ten behoeve van de maker of diens rechtverkrijgende een billijke vergoeding verschuldigd 1. Deze vergoeding wordt via de thuiskopieregeling geïncasseerd bij de producent of importeur van blanco informatiedragers. Uiteindelijk wordt die vergoeding doorberekend aan de consument. Volgens artikel 16c lid 2 Aw is de thuiskopievergoeding verschuldigd voor een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven'. Daaronder wordt in het algemeen verstaan dat het voorwerp primair bedoeld moet zijn voor dat doel 2. Vanwege de convergentie is het echter steeds lastiger te bepalen waarvoor een voorwerp primair bedoeld is. Veel scholieren gebruiken hun mobiele telefoon in hoge mate voor het opnemen en beluisteren van muziek en voor het versturen van SMS-jes. Een grote PC wordt vooral gebruikt om te gamen en films te downloaden. Multifunctionele apparaten worden voor verschillende doelen gebruikt en het is vaak moeilijk te bepalen welk gebruik voorop staat. Aanvankelijk bestond een vergoeding op cassettebandjes en videobanden. Toen deze werd vervangen door digitale opslagmedia kwam er ook een heffing op blanco beschrijfbare CDs, DVDs en minidisks. De hoogte van de vergoeding en de vaststelling van de voorwerpen, waarover een vergoeding afgedragen moet worden, worden vastgesteld in de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) 3. In deze stichting hebben rechthebbenden en betalingsplichtigen een zetel en worden de onderhandelingen gevoerd onder leiding van een door de Minister van Justitie benoemde voorzitter. In 2006 stelde de SONT voor om een nieuwe generatie voorwerpen in aanmerking te laten komen voor thuiskopievergoeding, te weten de MP3 speler en de DVD harddisk recorder. Op deze apparaten zou vooralsnog een 'nultarief' van toepassing moeten zijn. 1 Dit is gebaseerd op de Auteurswet art 16c lid 1 en lid 2. Deze luiden als volgt: 1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan op een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt. 2. Voor het reproduceren, bedoeld in het eerste lid, is ten behoeve van de maker of diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd. De verplichting tot betaling van de vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de voorwerpen, bedoeld in het eerste lid. 2 Zie bijvoorbeeld S.J. van Gompel, de vaststelling van de thuiskopievergoeding, AMI, , p , 3 Auteurswet artikel 16e De hoogte van de in artikel 16c bedoelde vergoeding wordt vastgesteld door een door Onze Minister van Justitie aan te wijzen stichting waarvan het bestuur zodanig is samengesteld dat de belangen van de makers of hun rechtverkrijgenden en de ingevolge artikel 16c, tweede lid, betalingsplichtigen op evenwichtige wijze worden behartigd. De voorzitter van het bestuur van deze stichting wordt benoemd door Onze Minister van Justitie.

6 TNO-rapport / 73 Naar aanleiding van de reacties op dit voorstel besloot de Minister van Justitie om een Algemene Maatregel van Bestuur(AMvB) uit te vaardigen, waarin de bestaande regeling werd bekrachtigd. Deze AMvB werd in 2008 en 2009 verlengd. Tot 1 januari 2010 gelden de volgende tarieven: Tabel 1-1: Tarieven Thuiskopie Soort vergoeding Tarief Data CD-R/rw: 0,14 per disk Blanco DVD-R/rw: 0,60 per 4,7 gigabyte* Blanco DVD+r/rw: 0,40 per 4,7 gigabyte* Audio CD-R/rw: 0,42 per uur ( 0,52 per 74 minuten) HI MD 1,10 per drager Blanco DVD-RAM vrijgesteld Video analoog (videobanden) 0,33 per uur Audio analoog (cassettebandjes) 0,23 per uur Minidisk 0,32 per uur * voor blanco DVDs van het type -R/rw resp. +r/rw met een kleinere/grotere opslagcapaciteit dan 4,7 gigabyte geldt een proportionele vergoeding. Bron: 1.1 Oorsprong en toepassingsgebied De thuiskopieheffing vindt zijn oorsprong in Duitsland waar na een aantal rechtszaken van rechthebbenden tegen fabrikanten van tape recorders in 1965 een heffing werd ingesteld op geluids- en videoapparatuur 4. Hiertoe werd besloten omdat een geïndividualiseerde heffing teveel nadelen had: in praktische zin zou het onwerkbaar zijn om de persoonsgegevens van de consumenten van video apparatuur door te spelen en het zou bovendien een te grote inbreuk maken op de privé sfeer van de consument. In 1985 werden blanke geluids- en videotapes toegevoegd. In Nederland werd in 1990 de auteurswet aangepast door artikelen 16c t/m g toe te voegen, die voorzagen in een vergoeding op voorwerpen die bestemd zijn om auteursrechtelijk werk te reproduceren. In dat tijdperk verschilden de technologieën om te kopiëren sterk van de huidige. Er was een duidelijk verschil tussen apparaten en dragers. De dragers, zoals cassettebandjes, waren geschikt om op te kopiëren. Vervolgens konden zij in een apparaat afgespeeld worden. Bovendien waren de meeste apparaten maar voor één functie geschikt. De verschillende landen kozen in die tijd meestal tussen een heffing op de dragers of een heffing op de apparaten of voor een mengvorm. In Duitsland is destijds meteen gekozen voor een heffing op apparaten, terwijl in Frankrijk de dragers centraal stonden. Nederland koos voor een heffing op dragers, dat wil zeggen op het voorwerp waarop 4 Een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van thuiskopieheffing is te vinden in The Future of Levies in a Digital Environment, Prof. P.Bernt Hugenholtz, Dr. Lucie Guibault, Mr. Sjoerd van Geffen

7 TNO-rapport / Europa het thuiskopiëren uiteindelijk plaatsvond 5. Cassettebandjes, CDs en DVDs behoren bij uitstek tot deze categorie. Losse dragers zijn door de technologische veranderingen echter niet meer noodzakelijk om een thuiskopie te maken. Tegenwoordig zijn dragers een onderdeel geworden van veel media apparaten. Apparaten zoals MP3 spelers en computers met hun harde schijven zijn in staat om zowel de kopie te maken als deze ten gehore te brengen, een los opslagmedium voor het kopiëren is niet meer noodzakelijk. De vraag is gesteld of dergelijke apparaten juridisch gebracht kunnen worden onder voorwerp dat bestemd is om., zoals aangeduid in de Auteurswet. Volgens de auteursrechtrichtlijn wordt in art. 5 lid 2 gesproken over de reproductie op welke drager dan ook 6. In het algemeen wordt het onderscheid tussen dragers en apparaten als volgt gezien: : - drager: hieronder wordt opslagmedia verstaan waarop de werken kunnen vastgelegd. Dit kunnen losse opslagmedia zijn, zoals blanco CDs, DVDs of geheugenkaarten, of opslagmedia als onderdeel van apparaten, zoals een MP3 speler of een DVD harddisk recorder. - apparaat: hieronder worden afspeelmedia verstaan waarop werken kunnen worden afgespeeld direct via een beeldscherm, luidsprekers of met een uitgang naar een extern beeldscherm of luidsprekers/koptelefoon. Deze apparaten kunnen gebruik maken van externe opslagmedia zoals blanco CDs en DVDs of ze hebben een intern opslagmedium zoals flash geheugen of een harde schijf. De categorieën zijn niet disjunct. Zo vallen apparaten met interne dragers onder beide categorieën. CDs en DVDs zijn dragers en vallen niet onder de apparaten, een cdbrander is een apparaat, maar geen drager. Over beide categorieën wordt binnen de EU geheven. Ieder land heeft een eigen keuze gemaakt. In Nederland is er in het verleden voor gekozen om de heffing te laten gelden voor dragers. Dit betreft dus de losse opslagmedia alsmede apparaten met intern opslagmedium (waarbij het interne opslagmedium de aanleiding is om het onder de regeling te laten vallen). Bij het zoeken naar alternatieve systemen nemen wij alleen de 'dragers' zoals hierboven beschreven in beschouwing. In de Europese Unie bestaat de heffing op de thuiskopie in 22 lidstaten en daarnaast zijn er systemen voor heffingen in Japan, Turkije, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Kroatië (zie Tabel 1-2). In alle landen zijn er heffingen op dragers, terwijl in 18 lidstaten ook heffingen zijn op apparaten. Overigens wordt in sommige landen (Frankrijk, Oostenrijk) de harde schijf van MP3 spelers of DVD harddiskrecorder belast, wat technisch dus onder opslagmedia (dragers) valt in dat land. De auteurswetten van Ierland, Verenigd Koninkrijk en Cyprus kennen geen exceptie voor de thuiskopie. Luxemburg, en Malta bieden de mogelijkheid tot het maken van een thuiskopie, maar hebben (nog) geen heffingssysteem, terwijl in Griekenland sinds 2000 niet meer wordt geïnd. 5 Zie S.J. van Gompel, t.a.p., p Richtlijn nr. 2001/29/EG, PbEG 2001, L 167.

8 TNO-rapport / 73 Tabel 1-2: Overzicht van heffingen op blanke media en apparatuur van de 22 lidstaten in Europa. Member States AT BE BU CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IT LV LT NL PL PT RO SK SI SE Media X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Equipment X X X X X X X X X X X X X X X X X X Bron: Europese Commissie, Fair compensation for acts of private copying Background Document (2008), p. 5, aangevuld met correcties uit de antwoorden op de publieke consultatie ronde. 1.3 Invloed van technologische ontwikkelingen De technologische ontwikkelingen die sinds de invoering van de thuiskopie hebben plaatsgevonden, hebben invloed op de effectiviteit en toepasbaarheid van de heffing. Deze worden hieronder beschreven Opkomst van breedband internet Ten tijde van de introductie van internet in Nederland waren de verbindingen nog niet geschikt voor het transport van audio en video bestanden. Dit veranderde eind jaren 90 door de komst van breedband internet verbindingen, waarmee eenvoudig en zeer snel (auteursrechtelijk beschermde) bestanden gedownload en uitgewisseld kunnen worden. Op dit moment is Nederland voorloper op het gebied van breedband internet verbindingen. Wereldwijd gezien neemt Nederland na Denemarken een tweede plaats in. Volgens de Netwerken in Cijfers monitor is de penetratie van internet 86%, en de penetratie van breedbandinternet ongeveer 75%. 7 Het lijkt erop dat de markt voor breedbandinternet verzadigt. Figuur 1-1: Breedband internetaansluitingen Nederland, 2002-Q Bron: TNO De gemiddelde downloadsnelheid bedroeg in Nederland in kilobit per seconde. Twee jaar geleden was deze 2808 kilobit per seconde. De opkomst van snel internet betekent dat consumenten veel sneller en veel vaker thuiskopieën kunnen maken. 7 TNO (2009). Marktrapportage Elektronische Communicatie, mei 2009, i.o.v. Min.EZ.

9 TNO-rapport / Convergentie en de opkomst van nieuwe afspeelapparaten. Ten tijde van de invoering van de thuiskopie hadden de afspeelapparaten een beperkt gebruik en vereisten losse dragers om muziek c.q. films af te spelen. Een video recorder kon specifiek gebruikt worden om videobanden mee op te nemen en af te spelen. Een audio cassette speler vereiste cassette bandjes. De heffing betrof dan ook alleen analoge tape zoals cassettebandjes voor audio en VHS banden voor video. Later werd de regeling uitgebreid naar (magneto)-optische media zoals de CD en DVD recordable en (HD)-minidisk. De laatste jaren is er sprake van convergentie. Nieuwe apparaten hebben verschillende functies, waaronder de functie van het vervaardigen van thuiskopieën. Een mobiele telefoon bevat tegenwoordig vaak ook een mp3 speler en een camera. Ook een PC is een typisch voorbeeld van een apparaat dat meerdere functionaliteiten biedt, waaronder het opslaan en afspelen van muziek en het bekijken en opnemen van video s. Deze convergentie maakt het lastig om uit te maken of een voorwerp daadwerkelijk of primair bestemd is voor het vervaardigen van thuiskopieën. Het gevolg is ook dat apparaten sneller substituten worden van elkaar Ontwikkeling van nieuwe audio en video formaten. In de jaren 90 kwamen audio compressietechnologieën op, zoals MP3, die het mogelijk maken muziek in een veel kleiner bestand op te slaan dan bijvoorbeeld het equivalent van een audio CD. Hierdoor kunnen media bestanden worden opgeslagen op opslagmedia met een beperkte capaciteit en het vergemakkelijkt ook de distributie van mediabestanden over netwerk verbindingen, zoals het internet. Later volgden ook video compressietechnologieën zoals DivX en MP4, waardoor de uitwisseling van videobestanden op grote schaal mogelijk werd. Hierdoor kunnen er met voorwerpen met een beperkte capaciteit grote aantallen thuiskopieën gemaakt worden Ontwikkeling opslagmedia en opslag capaciteit Nieuwe optische opslagmedia zoals DVD en opvolger Blu-Ray brachten een capaciteitsvergroting van factor 6 en factor 35 ten opzichte van de opslag capaciteit van een CD of CD-ROM. Ook de capaciteit van harde schijven en van geheugenkaarten neemt snel toe. Hierbij is echter niet meer sprake van een overgang van een generatie naar een andere, zoals de overgang van CD naar DVD, en DVD naar Blu-Ray. Deze opslagmedia worden in steeds grotere mate voor meer doelen ingezet, dus niet puur als drager van audiovisuele media. Ook de capaciteit van harde schijven en geheugenkaarten neemt nog steeds toe. Op dit moment is er sprake van een capaciteitsverdubbeling en prijshalvering per één tot twee jaar. Het verband tussen de omvang van de capaciteit en het aantal en de omvang van de thuiskopieën, die daarmee gemaakt kunnen worden, is hierdoor losser geworden. Daarnaast betekent het dat met voorwerpen van een lage prijs een grote hoeveelheid thuiskopieën gemaakt kan worden. Bovenstaande ontwikkelingen hebben er mede toe bijgedragen dat het vervaardigen van een thuiskopie eenvoudiger is geworden en dat het kopiëren voor eigen gebruik op grote schaal wordt toegepast. Daarnaast zijn de drager van media en de media die op een drager worden gezet losgekoppeld. Terwijl vroeger met een kopie een reproductie op CD of CD-recordable werd bedoeld, kan men tegenwoordig bijvoorbeeld een MP3-

10 TNO-rapport / 73 bestand downloaden en deze op een grote variëteit van afspeelapparatuur of dragers plaatsen. Het is al lang niet meer zo dat de CD en de DVD de belangrijkste voorwerpen zijn voor het vervaardigen van thuiskopieën. Onder die omstandigheden is het de vraag of het redelijk is om de heffing vooral daarop te laten vallen. 1.4 Probleemstelling De voorzitter van de SONT heeft TNO gevraagd om een rapportage op te stellen, waarin een systematiek wordt beschreven voor de thuiskopieheffing, die als grondslag kan dienen voor de vaststelling van een billijke vergoeding op voorwerpen, die bestemd zijn om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven. Deze systematiek dient bij voorkeur voor alle betrokken partijen aanvaardbaar, redelijk, billijk, uitvoerbaar, haalbaar maar voor alles ook begrijpelijk te zijn: zowel voor de rechthebbenden, als voor de fabrikanten en importeurs van de voorwerpen en de consument. Deze systematiek is bij voorkeur technologieneutraal. Dit betekent dat nadat de systematiek is vastgesteld nieuw opkomende technologieën ook onder de systematiek moeten vallen, zonder dat de systematiek daarvoor weer aangepast dient te worden. Voorts dient de systematiek ontworpen te worden op basis van een heffing op voorwerpen. Het uitgangspunt van het onderzoek is de huidige auteurswet die een billijke vergoeding voorschrijft, waarbij de verplichting tot betaling van de vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de voorwerpen zoals bedoeld in artikel 16c lid1 van de auteurswet. De voorwerpen die wij in ons onderzoek zullen betrekken zijn 'dragers', zoals beschreven in hoofdstuk 1.1. Dit betekent dat een heffing op bijvoorbeeld het gebruik van internet buiten het bestek van deze studie valt. De systematiek levert normen op voor de grondslag van de thuiskopieheffing en omvat de volgende elementen: - het voorwerp, waarover geheven wordt - de grondslag, waarover geheven wordt (bijvoorbeeld geheugencapaciteit, prijs, enz.) - de hoogte van het bedrag van heffing. De systematiek kan de voorzitter van de Stichting SONT inbrengen bij het overleg met de statutaire leden om tot een overeenkomst te komen betreffende nieuwe tarieven voor de thuiskopieheffing. 1.5 Toetsingskader Er wordt in dit rapport onderzoek gedaan naar mogelijke scenario's voor een heffing op voorwerpen. Bij de opdrachtverlening is gevraagd om deze te toetsen aan de volgende criteria: - maatschappelijke aanvaardbaarheid, dat wil zeggen dat verondersteld mag worden dat de hoogte van de heffing aanvaardbaar is voor de consumenten en voor de andere betrokkenen, zoals producenten en importeurs aan de rechthebbenden. - redelijkheid en billijkheid, dat wil zeggen dat verondersteld zou mogen worden dat het voorwerp een dergelijke heffingsgrondslag verdraagt, dat de heffing tot een redelijke vergoeding leidt voor de rechthebbenden en dat de betaling van consumenten zoveel mogelijk evenredig is aan het gebruik dat zij maken van thuiskopieën.

11 TNO-rapport / 73 - uitvoerbaarheid, dat wil zeggen dat de systematiek voor de duur van een redelijke termijn toepasbaar zal zijn (in ieder geval een aantal jaren) in een omgeving met technologische veranderingen en dat de kosten van het innen redelijk zijn. - begrijpelijkheid: de regeling moet voor iedereen te begrijpen zijn. Deze eisen hebben wij in paragraaf 5.2 verder geoperationaliseerd. 1.6 Scope en beperkingen onderzoek Dit onderzoek gaat over de vergoeding, die bij wet verschuldigd is bij het vervaardigen van een thuiskopie en die wordt geheven over een voorwerp, bestemd om een thuiskopie te vervaardigen. Deze studie gaat uitdrukkelijk niet over de wenselijkheid van deze regeling, of over alternatieven voor deze regeling die buiten het wettelijk kader vallen. De heffing rust op het kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken, zoals muziek, films, foto s en geschreven werken. In dit onderzoek bespreken wij de heffing tegen de achtergrond van muziek en film, omdat daarvan de meeste kopieën worden gemaakt. De opbrengst van de thuiskopie gaat naar rechthebbenden. Dit onderzoek heeft geen betrekking op de wijze van verdeling van de opbrengst en de verdeling zelf. De handhavingsystematiek wordt voorts als gegeven beschouwd. Deze handhaving wordt bemoeilijkt vanwege het vrije verkeer van goederen binnen de EU en de omstandigheid dat er in de verschillende Lidstaten verschillende heffingssystemen bestaan. Ook dat is een gegeven. In dit rapport gaan wij niet in op de achtergronden van de heffing en de politieke omgeving. TNO hecht eraan te verklaren dat zij geen stelling neemt in de (juridische) conflicten tussen rechthebbenden, fabrikanten en de Staat. Het onderzoek dat aan dit rapport ten grondslag ligt is onafhankelijk en objectief verricht. Echter, het feit dat dit rapport nauw raakt aan enkele (juridische) geschillen tussen partijen heeft met zich gebracht dat de fabrikanten, vertegenwoordigd door de brancheorganisaties, uitgesproken hebben niet achter het onderzoek te staan. Wel zijn fabrikanten en vertegenwoordigers van de brancheorganisatie, zoals genoemd in bijlage b, gehoord. 1.7 Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat een korte weergave van het speelveld waarin de thuiskopieheffing zich bevindt in Nederlands en Europees verband. In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de huidige systematiek. In hoofdstuk 4 wordt de analyse ten behoeve van een systematiek uiteengezet. In hoofdstuk 5 worden verschillende scenario's beschreven voor een systematiek. In hoofdstuk 6 worden de systematieken getoetst aan de criteria, zoals beschreven in hoofdstuk 1.5 en beschrijven we in hoofdstuk 7 de twee voorkeursscenario's. Ten slotte trekken we in hoofdstuk 8 de conclusies uit het onderzoek.

12 TNO-rapport / 73 2 Korte beschrijving van de entertainmentsector Dit hoofdstuk geeft enige achtergronden die noodzakelijk zijn om het belang van de heffing voor de thuiskopie te begrijpen. Het gaat in op de omzetten in de muziek- en de filmsector, de inkomsten uit auteurs- en naburige rechten en de verkopen van opslag- en afspeelmedia Omzet entertainmarkt, muziek & filmsector Deze paragraaf geeft een korte schets van de muziek- en filmindustrie om het inzicht te vergroten in de impact van nieuwe technologieën. Belangrijke basis hiervoor vormt de beschrijving van de muziek- en filmindustrie in het rapport Ups and downs - Economische en culturele gevolgen van file sharing voor muziek, film en games. Waar mogelijk zijn nieuwere, in de tussentijd verschenen data gebruikt. Verschillende organisaties houden de ontwikkelingen en omzet en afzetverdeling van de muziek- en filmsector bij. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat data van verschillende organisaties vaak niet 1-op-1 vergeleken kunnen worden. Daarnaast zijn niet voor alle onderzoeken gegevens uit 2008 beschikbaar. Voor dit hoofdstuk is vooral gebruik gemaakt van cijfers die FIAR en NVPI ter beschikking stellen. De totale omzet van de entertainmentindustrie (retail, audio, video en games) in Nederland bedroeg in Nederland in mln.. (zie Tabel 2-1). Dit bedrag is inclusief videogames. De omzet uit games is de laatste jaren sterk gestegen en is nu bijna even hoog als de omzet van audio. Volgens de verwachtingen (GFK) zal de omzet van de gehele sector tot 2011 enigszins stijgen (zie Figuur 2-1). 8 De thuiskopievergoeding heeft ook een gedeelte bestemd voor beeldend kunstenaars, scenarioschrijvers, auteurs en producenten van televisieprogramma's. Deze worden hier buiten beschouwing gelaten.

13 TNO-rapport / 73 Tabel 2-1: De entertainmentmarkt in 2007 Bron: NVPI Figuur 2-1: Verwachte omzet video, audio en games op retailniveau GfK Group Retail and Technology Netherlands Total Forecast Video/audio/games NL Basis-Prognose DVD HD games sw downloads VHS games hw audio Bron: GfK 2008 Basis: Sales in Mio. Euro! HD penetratie sterk afhankelijk van hardware ontwikkelingen

14 TNO-rapport / 73 Muzieksector In de muziekindustrie zijn muziekauteurs, - uitgevers, uitvoerende musici en producenten actief. De productie en de exploitatie van opnames staat daarbij centraal. De omzet wordt gegenereerd door de verkoop van geluidsdragers, het online aanbieden van opnames en door licenties aan derden. Inkomsten uit de vergoeding voor de thuiskopie vallen ook daaronder. Voorts zijn er inkomsten uit concerten en liveuitvoeringen, waarbij ook merchandise wordt verkocht. De muziekindustrie krimpt, althans voor zover het gaat over de verkoop van geluidsdragers, de verkoop van opnames online en de licenties (zie Tabel 2-2). De online markt stijgt (zie Figuur 2-2 ), maar deze stijging is niet voldoende om de daling op de markt voor geluidsdragers te compenseren. Tabel 2-2: Ontwikkeling omzet platenmaatschappijen (NVPI), geluidsdragers en downloads ( miljoen) (2007)*) Jaar Omzet Groei % ,8 % % ,3 % ,3-5,4 % ,5 % % *) Exclusief opbrengsten uit secundaire exploitatie (openbare uitvoeringsrechten en opbrengsten thuiskopieregeling) Bron: NVPI 2008 Figuur 2-2: Ontwikkeling verkoop van muziekdownloads Bron: NVPI 2008

15 TNO-rapport / 73 Zoals uit Tabel 2-3 blijkt, is de omzet van de markt van geluidsdragers (retail) gedaald van 519 mln. euro in 1994 naar 260 mln. euro in Grote dalingen vonden plaats in 2002 en vanaf 2005 tot De omzet van de platenmaatschappijen daalde van 2002 tot 2008 van 266,3 mln. euro tot 161 mln. euro. De verdeling van verkoopkanalen van audioproducten voor 2008 is weergegeven in Tabel 2-4. Over de omzet van de concertenmarkt, inclusief de omzet uit merchandising, zijn geen betrouwbare cijfers beschikbaar. Tabel 2-3: Ontwikkeling geluidsdragermarkt (incl. muziekvideo VHS en DVD vanaf 2002) in omzet ( miljoen) en stuks (miljoen) Bron: NVPI 2008 Tabel 2-4: Verkoopkanalen voor audioproducten 2008 Traditionele 56% entertainmentzaak Elektronicawinkels 15% Internetwinkels 17% (+3%) Warenhuizen 10% Drogisterijen en supermarkten 2% Bron: NVPI 2008

16 TNO-rapport / 73 Filmsector De filmsector ontwikkelt en realiseert producties die primair gericht zijn op de vertoning in bioscopen en filmtheaters. Daarnaast worden deze producties ook via andere kanalen en platforms gedistribueerd, bijvoorbeeld via de verkoop van Dvd s. De omzet van de filmsector heeft een wisselvallig verloop tussen 2002 en 2006, zo blijkt uit Tabel 2-5. In 2003 is een trendbreuk te zien met een hogere omzet. De totaalomzet tussen 2002 en 2006 daalt vooral ten gevolge van daling van omzet uit de verhuur. Uit Tabel 2-6 blijkt ook dat de markt tussen 2001 en 2003 sterk is gegroeid en dat de sector de toen bereikte toppositie niet helemaal heeft kunnen vasthouden. Wel is er een duidelijk herstel te zien in 2006 wat betreft bioscopen, filmtheaters en DVD verkoop. De verdeling van verkoopkanalen van videoproducten voor 2008 is weergegeven in Tabel 2-7. Tabel 2-5: Marktontwikkeling film en video-industrie Omzet ( miljoen) * * Bioscoop, filmtheater DVD en VHS verkoop DVD en VHS verhuur n.a. Totaal Index: 2002 = Bioscoop, filmtheater DVD en VHS verkoop DVD en VHS verhuur n.a. Totaal Bron: Netherlands Filmfund (2007). Film Facts and Figures of the Netherlands Amsterdam, p.15 *) Alleen filmreleases Tabel 2-6: Nederlandse video- en DVD markt ( miljoen) Jaar Omzet Groei Volume Groei % 7,1 4% % 8,2 15% ,% 8,2 0% % 8,4 2% % 9,5 13% % 9,5 0% % 11,4 20% % 13,3 16% % 25,9 87% 2003* 383 (323) 13% 27,3 (25,1) 10% % 25,8 2.8% % 27,6 8% % 30,4 10% % 32,4 9% % 32,7 0% Bron: NVPI 2008

17 TNO-rapport / 73 Tabel 2-7: Verkoopkanalen voor videoproducten 2008 Traditionele entertainmentzaak 46% Elektronicawinkels 18% Internetwinkels 16% Warenhuizen 12% Drogisterijen en supermarkten 7% Bron: NVPI Inkomsten uit Auteursrechten en naburige rechten Naast de opbrengsten uit de verkoop van geluidsdragers en online verkopen, krijgen auteurs en andere rechthebbenden, zoals platenmaatschappijen, ook inkomsten als derden de muziek of films openbaar maken. Buma/Stemra, Sena en Norma zijn voor dit onderwerp de belangrijkste instellingen, die geld innen ten behoeve van auteurs en uitvoerende artiesten 9. Buma/Stemra Buma/Stemra zorgt ervoor dat de aangesloten componisten, tekstdichters en muziekuitgevers een vergoeding krijgen als hun werk wordt uitgevoerd of wordt verveelvoudigd. Daartoe worden overeenkomsten gesloten met bijvoorbeeld omroepen, platenmaatschappijen, theaters, concertzalen, organisatoren van concerten en evenementen, maar bijvoorbeeld ook ringtone leveranciers, muziek websites en kabelmaatschappijen. Buma/Stemra beperkt zich niet alleen tot Nederland. Meer dan tweehonderd organisaties, verspreid over de hele wereld, vertegenwoordigen het Nederlandse repertoire in hun land. Op die manier wordt ook het internationaal gebruik van de werken van de circa bij Buma/Stemra aangesloten muziekauteurs geregeld. Op haar beurt, regelt Buma/Stemra het muziekgebruik voor vele buitenlandse componisten en tekstdichters in Nederland. Daar waar Stemra de belangen behartigt op het terrein van de mechanische reproductie van muziek, bijvoorbeeld het vastleggen van muziek op een CD of DVD, maakt Buma afspraken met muziekgebruikers als het gaat om openbaarmaking van muziek (het regelen van toestemming en van een vergoeding voorafgaande aan elke openbare muziekuitvoering). Via Buma/Stemra werden de volgende inkomsten gerealiseerd voor de auteurs van werken (Tabel 2-8 en Tabel 2-9). 9 BUMA incasseer inkomsten uit openbaarmaking. Deze inkomsten hebben geen directe relatie met de inkomsten uit de Thuiskopievergoeding, maar worden hier genoemd om de inkomsten uit de Thuiskopievergoeding in relatie te kunnen plaatsen tot andere inkomsten die voortvloeien uit de auteursrechten of naburige rechten.

18 TNO-rapport / 73 Tabel 2-8: Opbrengsten uitvoeringsrechten rechthebbenden aangesloten bij BUMA (x 1000, =) ( ) Bron Radio en televisie Concerten Horeca Werkomgeving Retail Online Kabel Buitenland Totaal Bron: Buma 2007 Tabel 2-9: Opbrengsten uitvoeringsrechten rechthebbenden aangesloten bij STEMRA (x 1000, =) ( ) Bron Phono-Mechanisch recht Biem/Central Licensing Special Licensing/Loonpersing Mechanischrecht Radio & TV Mechanisch recht Online Licensing Thuiskopie/Leenrecht Mechanisch recht Buitenland Totaal Bron: Stemra 2008 De (naburige) rechten van artiesten en producenten worden in Nederland vertegenwoordigd door SENA, of voluit, de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten. Sinds 1 juli 1993 is in Nederland de Wet op de naburige rechten (WNR) van kracht en behartigt SENA, als enige instelling en aangewezen door het Ministerie van Justitie, de rechten van artiesten en producenten. Deze rechten hebben betrekking op het openbaar maken van hun voor commerciële doeleinden uitgebrachte platen en CDs. Kort gezegd komt het erop neer dat SENA licenties verleent en vergoedingen incasseert voor het gebruik van muziek in uitzendingen via radio en televisie, internet en voor het afspelen van achtergrondmuziek in horecabedrijven, winkels, bedrijven, enz. Deze vergoedingen worden vervolgens aan de hand van de playlist-gegevens van de radio- en televisiestations doorbetaald aan de betrokken artiesten, studiomuzikanten en producenten. SENA werkt nauw samen met vergelijkbare buitenlandse organisaties waardoor de makers van muziek ook verzekerd zijn van een vergoeding uit het buitenland. De opbrengsten voor de naburige rechten in 2006 en 2007 staan vermeld in Figuur 2-3.

19 TNO-rapport / 73 Figuur 2-3 Opbrengsten naburige rechten ( miljoen) ( ) Bron: SENA 2008 NORMA is de incasso- en verdeelorganisatie voor uitvoerend kunstenaars in Nederland. Inmiddels hebben uitvoerend kunstenaars zich bij NORMA aangesloten. NORMA zorgt ervoor dat de belangen van performers, voornamelijk acteurs en muzikanten, worden behartigd op het gebied van naburige rechten. Het naburig recht is het recht van de uitvoerend kunstenaar als zijn of haar werk wordt opgenomen en openbaar gemaakt. De vergoedingen die door NORMA aan de performers worden uitgekeerd, zijn afkomstig uit diverse bronnen. De belangrijkste vergoedingen zijn: de thuiskopie vergoeding, de vergoedingen voor leen- en verhuurrechten, achtergrondmuziek en de rechten met betrekking tot digitale televisie en internet rechten. NORMA is zowel nationaal als internationaal actief om wetgeving op het gebied van naburige rechten te verbeteren. 2.3 Marktgegevens afspeel- en opslagmedia Ten behoeve van de scenario's voor een nieuwe systematiek voor thuiskopieheffing wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van de marktcijfers voor opslag- en afspeelmedia die relevant zijn voor dit onderzoek (zie Tabel 2-10). De data in deze tabel zijn gebaseerd op onderzoeken van Veldkamp en GfK. 10 Het bureau Veldkamp voert ieder halfjaar in opdracht van SONT een meting uit bij consumenten betreffende hun aanschaf en gebruik van opslagmedia. Om de betrouwbaarheid van deze cijfers te vergroten worden zij door Veldkamp gestaafd aan cijfers van GfK. De gegevens die we gebruiken zijn de verkoopaantallen van 2008 of oktober 2007 oktober Veldkamp (2009). Gebruik van opslagmedia, achttiende meting, juni 2009.

20 TNO-rapport / 73 Tabel 2-10: Overzicht van omzet en aantallen van 2008 van verschillende voorwerpen gebaseerd op cijfers van GfK en Veldkamp Veldkamp gebruik*** Medium of aantallen omzet gemiddelde muziek film totaal apparaat (x1000) (x1000 ) prijs ( ) CD-R* ,15 46% 13% 59% DVD-R* ,25 19% 39% 58% DVD+R* ,25 19% 39% 58% MP ,7 90% 3% 93% MP ,0 90% 3% 93% Harddis/DVD ,7 11% 75% 86% recorder Geheugenkaarten ,4 8% 6% 14% excl. USB (retail) USB sticks ,9 7% 6% 13% Harde schijven ,9 20% 13% 33% extern Laptop PC ,1 Desktop PC ,6 Mobiele telefoon met MP3 afspeelmogelijkheid** ,0 *Noot: de prijzen voor losse CD-R en DVD-R zijn afgeleid van internet prijzen zonder heffing. **Noot: het aantal telefoons met MP3 afspeelmogelijkheid is beraamd op 66% van het totaal aantal verkochte telefoons op basis van GfK cijfers van *** Noot: hiermee wordt bedoeld in welke mate de gebruikte capaciteit van het medium aangewend is voor het opslaan van films of muziek. Voor interne harde schijven van laptops, desktops en geheugen in mobiele telefoons zijn deze gegevens niet beschikbaar.

21 TNO-rapport / 73 3 Huidige systematiek Dit hoofdstuk gaat in op de huidige systematiek van heffing. De inkomsten uit de heffing worden besproken, de hoogte van deze inkomsten, evenals de bezwaren tegen het systeem. 3.1 Inkomsten vanuit de heffing Stichting de Thuiskopie is door de Minister van Justitie aangewezen om, met uitsluiting van anderen, de thuiskopievergoeding te incasseren en te verdelen onder de rechthebbenden. Op dit moment is een thuiskopie heffing van toepassing op blanco dragers (zie tabel 1-1). De thuiskopievergoeding wordt betaald door fabrikanten van de optische media. De vergoeding is bestemd voor auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten van films en CDs. 11 De inkomsten uit de thuiskopie zijn weergegeven in Tabel 3-1. Tabel 3-1: Inkomsten Stichting Thuiskopie (bedragen in x 1000) Incasso Repartitie Nog te verdelen gelden Kostendekking Exploitatieresultaat Bron: Stichting Thuiskopie De inkomsten vertonen een piek in 2005, daarna daalden ze. Hierop wordt verder ingegaan in hoofdstuk Heffing als onderdeel inkomsten audio De stichting Thuiskopie heeft in mln. euro geïncasseerd bij betalingsplichtigen, zoals blijkt uit haar jaarverslag. Om een indruk te krijgen van de bijdrage van de heffing ten opzichte van andere inkomsten uit rechten is in deze paragraaf een indicatieve berekening gemaakt voor het muziekdeel van de inkomsten van Stichting Thuiskopie. De totale inkomsten van uitvoerenden en auteurs bestaan uit de: - royalties van inkomsten van verkoop van geluidsdragers - de inkomsten uit auteursrechten - de inkomsten uit naburige rechten. We richten ons in deze paragraaf dus tot de inkomsten voor auteurs en uitvoerenden uit rechten en laten overige inkomsten buiten beschouwing. 11

22 TNO-rapport / 73 Uit cijfers van de NVPI blijkt dat de retailwaarde van verkochte geluidsdragers in mln. euro (cijfers NVPI) bedroeg met een Wholesale waarde (trade value) van ongeveer 185 mln. euro. 12 Als indicatie van royalties voor uitvoerende kunstenaars houden we ~10% aan van de opbrengsten uit trade values: ~ 20 mln. euro. Buma/Stemra rapporteert incasso van 140 mln. euro voor Buma 13 voor openbaarmaking van muzikaal werk en 45.5 mln. euro voor Stemra voor verveelvoudiging van muzikaal werk. SENA rapporteert inkomsten van 66.7 mln. euro voor 2008, waarvan de helft gaat naar producenten en de andere helft naar uitvoerenden. Van de 17 mln. euro thuiskopieheffing komt 6,2 mln. euro ten goede aan de muziekindustrie. Dit wordt verdeeld volgens de volgende verdeelsleutel 14 : Tabel 3-2: Verdeelsleutel verdeling gelden voor de muziekindustrie Audio Audio data (x1000 ) DVD totaal verdeelsleutel (x1000 ) (x1000 ) (x1000 ) Stemra 40% Uitvoerenden 30% Producenten 30% Totaal van het STEMRA aandeel gaat 7,5% naar LIRA - van het SENA aandeel gaat 5% via NORMA Met de verdeelsleutels van de stichting Thuiskopie waarbij de detailverdeling van het Stemra gedeelte niet is meegenomen komen we uit op onderstaande inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten. Hierbij zijn de inkomsten van 0.6 mln. euro uit leenrechten achterwege gelaten. Tabel 3-3: Indicatieve berekening van inkomstenbron auteurs- en naburige rechten Jaartal Incasso-instantie Ontvanger Bedrag (in mln.) Aandeel thuiskopie (in mln.) 2008 Buma Auteurs Stemra Auteurs 45 2, Sena Uitvoerenden 33,35 1, Producenten Uitvoerenden 20 nvt 2008 Sena Producenten 33,35 1, STAP Producenten 1,98 2,02 Uit deze schatting vloeit voort dat voor uitvoerenden ~ 1 mln. euro inkomsten uit naburige rechten en royalties afkomstig is van Thuiskopie van de ~ 53 mln. euro (33,35 mln. van Sena + 20 mln. uit royalties). Daarnaast vloeit uit deze schattingen voort, dat 12 Bron: 13 BUMA incasseer inkomsten uit openbaarmaking. Deze inkomsten hebben geen directe relatie met de inkomsten uit de Thuiskopievergoeding, maar worden hier genoemd om de inkomsten uit de Thuiskopievergoeding in relatie te kunnen plaatsen tot andere inkomsten die voortvloeien uit de auteursrechten of naburige rechten. 14 Cijfers aangeleverd door Stichting Thuiskopie.

23 TNO-rapport / 73 voor auteurs ~ 2.4 mln. euro van de 180 mln. euro uit auteursrechten afkomstig is van Thuiskopie, wat gemiddeld 1,3% is Inkomsten uit de heffing: billijke vergoeding Volgens de Auteurswet is ten behoeve van de maker of diens rechtverkrijgende een billijke vergoeding verschuldigd voor het reproduceren. Ons toetsingskader sluit daarbij aan met het criterium: het moet mogelijk zijn om een redelijke vergoeding te innen door middel van de heffing. Er is echter weinig houvast bij het operationaliseren van dit criterium. Een billijke compensatie wordt genoemd in de Auteursrechtrichtlijn, die ervan uitgaat dat auteurs en uitvoerend kunstenaars, willen zij hun scheppende en artistieke arbeid kunnen voortzetten, een passende beloning voor het gebruik van hun werk dienen te ontvangen, evenals de producenten om dat werk te kunnen financieren (preambule 10). Volgens preambule 35 gaat het, bij het gebruik van hun werken of ander beschermd materiaal, om een billijke compensatie voor de rechthebbenden. Daarbij zou het mogelijke nadeel voor de rechthebbenden als resultaat van de betreffende handeling een zinvol criterium kunnen zijn 16. Wat het nadeel voor rechthebbenden is, is lastig te bepalen. Nadeel (of schade) kan bijvoorbeeld uitgelegd worden als gemiste verkoop, waarbij de kopie voor eigen gebruik in de plaats komt van een aanschaf. Maar het vervaardigen van een kopie voor eigen gebruik staat niet gelijk aan een gemiste verkoop voor de maker. Als iemand een CD koopt om thuis te beluisteren, is het bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat hij nog een keer het aanschafbedrag zou willen betalen om deze CD ook op zijn MP-3 speler te zetten. In het geval van het downloaden van een productie voor eigen gebruik, waarbij degene die downloadt niet al zelf een kopie heeft aangeschaft (file sharen), kan het nadeel voor de makers anders zijn. Consumenten kunnen een file downloaden in plaats van het kopen van deze file. Maar ook daarbij is het lastig te bepalen wat de invloed is op het aankoopgedrag. Het verband is ingewikkeld, mede omdat consumenten vaak downloaden om iets te leren kennen (samplen) en het daarna alsnog kopen. Het rapport ups and downs concludeert op basis van de internationale literatuur dat een negatief effect van file sharing op de verkoop van CDs (muziek) niet kan worden uitgesloten, maar dat het ook niet onomstotelijk vast staat. Uiteindelijk gaat het rapport ervan uit dat een gematigd negatief effect van filesharen op de omzet van geluidsdragers niet 15 Er zit overigens een verschil tussen de incassobedragen in een jaar en de te verdelen gelden (repartitie). Deze indicatieve berekeningen houden geen rekening met het feit dat repartitietermijnen en bedragen van de betreffende rechtenorganisaties niet geheel synchroon lopen met incassobedragen en termijnen. 16 Pre-ambule 35 luidt als volgt: Rechthebbenden dienen, in bepaalde uitzonderlijke gevallen, een billijke compensatie te ontvangen om hen naar behoren te compenseren voor het gebruik van hun beschermde werken of ander beschermd materiaal. Bij de bepaling van de vorm, de modaliteiten en het mogelijke niveau van die billijke compensatie moet rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van elk geval. Bij de beoordeling van deze omstandigheden zou een zinvol criterium worden gevormd door het mogelijke nadeel voor de rechthebbenden als resultaat van de betreffende handeling. In gevallen waarin de rechthebbenden reeds betaling in een andere vorm hebben ontvangen, bijvoorbeeld als onderdeel van een licentierecht, is eventueel geen specifieke of afzonderlijke betaling nodig. Bij de bepaling van het niveau van de billijke compensatie dient ten volle rekening te worden gehouden met de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de in deze richtlijn bedoelde technische voorzieningen. In bepaalde situaties waar de schade voor de rechthebbende minimaal zou zijn, is het mogelijk dat geen betalingsverplichting ontstaat.

24 TNO-rapport / 73 onaannemelijk is 17. Het nadeel voor rechthebbenden, gezien als gemiste verkopen is daarom lastig in te schatten. Een redelijke vergoeding kan ook worden gezien als vergoeding voor de waarde, die de consument hecht aan de kopie. Dan staat niet het nadeel voor de rechthebbende, zoals geopperd in de richtlijn, centraal, maar het genot van de consument. Ook die waarde is lastig te bepalen. Wie een CD kopieert op zijn MP3 speler, zal een zekere waarde toekennen aan die kopie. Uit onderzoek blijkt dat de waardering voor gedownloade muziek gemiddeld lager is dan voor gekochte muziek 18. Maar hoe hoog de waarde precies is, is onbekend. Gezien de aard van de markt en de verandering van het gedrag van de consumenten is de exacte waardebepaling van een werk moeilijk te realiseren. In de praktijk is de vergoeding het resultaat van de onderhandelingen in Sont. Daarom hebben we in dit rapport gekozen voor een andere systematiek voor billijke vergoeding, die is gebaseerd op maatschappelijke aanvaardbaarheid. Uit de interviews is ons gebleken dat rechthebbende partijen in de praktijk menen dat een totaal bedrag uit de heffing van ongeveer 30 mln. redelijk is als vergoeding voor de thuiskopie. Op dit moment bedragen de inkomsten van de Stichting Thuiskopie minder, ongeveer 17 mln. Op Europees niveau is in 2005 en in 2007 nog eens een inventarisatie gemaakt door de Stichting Thuiskopie van de incassobedragen van de verschillende landen (zie Tabel 3-6). Tabel 3-4: Incasso-inkomsten van de thuiskopieheffing in verschillende landen (in miljoen ) Oostenrijk België Tsjechië Denemarken Estland Finland Frankrijk Duitsland n/a Hongarije Italië Letland Litouwen Nederland Polen Portugal Slowakije Spanje Zweden Totaal* Notes: * The total amounts are calculated for information purposes only, by approximating missing values on the basis of levy collection shares in the year Bron: Stichting Thuiskopie 2005 (cijfers ) en 2008 (cijfers 2007) 17 Ups and Downs, pag Ups and downs.

25 TNO-rapport / 73 Uit deze gegevens is af te leiden dat incasso in de orde ligt van 1-3 euro per inwoner per jaar, met enkele uitschieters aan de onder en bovenkant in de verschillende jaren, zoals Tsjechië en Spanje. Een totaal bedrag uit de heffing van 17 (huidige inkomsten die overeenstemmen met lage kant van Europees gemiddelde) tot 30 mln (Europees gemiddelde) ligt hiermee dus in lijn met inkomsten in andere Europese landen. Zoals hierboven vermeld hebben wij weinig houvast bij het invullen van het criterium billijke vergoeding uit de auteurswet, of het criterium billijke compensatie uit de Auteursrechtrichtlijn, of het begrip nadeel voor de rechthebbenden, zoals ook genoemd in die richtlijn. Om die reden kiezen wij in dit rapport voor een praktische oplossing: uit ons onderzoek blijkt dat een bedrag tussen 17 en 30 mln. euro redelijk wordt gevonden. Wij sluiten daarbij aan. Dit is ook in lijn met de situatie in andere landen van Europa. Hierbij zij opgemerkt dat deze bedragen zich bevinden aan de lage kant van het gemiddelde, namelijk tussen de 1 en 2 euro per inwoner, maar zo gekozen zijn omdat ze aansluiten bij de praktijk in Nederland. Bij een systeem van heffing kan als uitgangspunt worden genomen dat een bepaald bedrag binnengehaald moet worden. Dan wordt dit te innen bedrag verdeeld over de voorwerpen, zodat het resultaat van tevoren min of meer bekend is. Omgekeerd is het mogelijk om eerst een redelijke hoogte van de heffing per voorwerp te bepalen. De totale inkomsten zijn dan tevoren onzeker. Ze zijn het resultaat van de som van de heffingen. 3.4 Bezwaren tegen het systeem van de thuiskopieheffing De Europese Commissie heeft ten behoeve van een consultatieronde van de belanghebbenden in 2006 een achtergrond document geschreven ten aanzien van de thuiskopieheffing 19. Daarnaast hebben de Nederlandse betalingsplichtigen ook een position paper geschreven betreffende de thuiskopieheffing. In deze documenten worden enkele problemen geschetst die de industrie of enkele partijen binnen de industrie ervaart met de huidige regelingen in verschillende landen. Tenslotte hebben de betalingsplichtigen in enkele interviews de problemen die zij ervaren mondeling toegelicht. Hieronder hebben wij deze punten van kritiek, zoals ervaren door de betalingsplichtigen, geinventariseerd. Ze kunnen worden onderverdeeld in drie groepen: Bezwaren ten aanzien van de uitgangspunten waarop de regeling gebaseerd is: - Met digitale middelen valt het gebruik ook te regelen via DRM en TPM. Copyright Levies zijn verouderd en niet meer toepasbaar in het digitale tijdperk, waar aanbieders de content immers kunnen beschermen. - De hoogte van heffingen zouden moeten worden gecorreleerd met de geleden schade ten gevolge van rechtmatige thuiskopieën, en niet met onrechtmatige kopieën ten gevolge van piraterij. Copyright Levies zouden niet gebruikt mogen worden om een compensatie te ontvangen voor kopieën uit illegale bron. Kopiëren uit illegale bron dient bestreden te worden. De hoeveelheid schade is nergens uitgewerkt en het is omstreden of er überhaupt schade wordt geleden. 19 Fair Compensation for Private Copying in a converging environment, commission staff working document, Fair Compensation for Acts of Private Copying, Background Document, EU commission Position Paper Industrie inzake het thuiskopiestelsel, Fiar, Stobi en ICT-Office 4 april 2008.

ACI Adam in de Nederlandse Thuiskopiepraktijk. Jochem Donker

ACI Adam in de Nederlandse Thuiskopiepraktijk. Jochem Donker ACI Adam in de Nederlandse Thuiskopiepraktijk Jochem Donker Onderwerpen Inleiding Wettelijke basis NL Tariefbepaling Rechtspraak NL i.v.m. ACI Adam Wat nu? Inleiding ACI-Adam: privé-kopie uit illegale

Nadere informatie

Het Nederlandse stelsel voldoet niet meer aan de Europese richtlijn

Het Nederlandse stelsel voldoet niet meer aan de Europese richtlijn Reactie Stichting de Thuiskopie op de beantwoording van de vragen van de Vaste Commissie voor Justitie over het thuiskopiestelsel door de Minister van Justitie d.d. 12 april 2010. In zijn beantwoording

Nadere informatie

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 Erwin Angad-Gaur E r worden, zowel nationaal als internationaal, veel discussies gevoerd over

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden

Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Gezamenlijke Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Voorstel voor een nieuwe regeling De Consumentenbond, Ntb en FNV Kiem doen gezamenlijk een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 75 Besluit van 17 februari 2007, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Datum 17 april 2014 Onderwerp Arrest ACI Adam B.V. e.a. tegen Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding.

Datum 17 april 2014 Onderwerp Arrest ACI Adam B.V. e.a. tegen Stichting de Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

Thuiskopie in de cloud? VvA 25 januari 2013

Thuiskopie in de cloud? VvA 25 januari 2013 Thuiskopie in de cloud? VvA 25 januari 2013 Jacqueline Seignette Jacqueline Seignette, Höcker advocaten Apple itunes Match: - scant muziekbibliotheek op pc gebruiker - wat voorkomt in itunes (26 mio nummers),

Nadere informatie

BUMA, STEMRA en SENA. 1. Ensemble X op een lunchconcert. 2. Live uitzending op radio en tv. VvK - februari 2001. Inhoud:

BUMA, STEMRA en SENA. 1. Ensemble X op een lunchconcert. 2. Live uitzending op radio en tv. VvK - februari 2001. Inhoud: BUMA, STEMRA en SENA VvK - februari 2001 Inhoud: 1. Ensemble X op een lunchconcert 2. Live uitzending op radio en tv 3. CD-productie in eigen beheer 4. CD op radio en tv 5. Wat doen Buma en Stemra? 6.

Nadere informatie

Thuiskopieregeling 2013 (en verder?) Jochem Donker Hoofd juridische zaken Cedar B.V.

Thuiskopieregeling 2013 (en verder?) Jochem Donker Hoofd juridische zaken Cedar B.V. Thuiskopieregeling 2013 (en verder?) Jochem Donker Hoofd juridische zaken Cedar B.V. Agenda Inleiding: wettelijk stelsel thuiskopie Wat is er gebeurd in de afgelopen jaren? Wie wil wat? Rechthebbenden

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Soorten Personal Computers De drie meest voorkomende computers zijn: * Desktop * Laptop * Tablet Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm Toetsenbord Printer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 410 Besluit van 28 oktober 2014, houdende wijziging van het Besluit van 23 oktober 2012 tot aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Muziekgebruik en Buma

Muziekgebruik en Buma Muziekgebruik en Buma Informatie Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t (023) 799 79 99 f (023) 799 77 77 e info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma is de auteursrechtorganisatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting de Thuiskopie voor MKB Nederland

Nieuwsbrief Stichting de Thuiskopie voor MKB Nederland Nieuwsbrief Stichting de Thuiskopie voor MKB Nederland Per 1 januari 2013 is er vernieuwde thuiskopie wetgeving in werking getreden. Aangezien de hoeveelheid voorwerpen onder de thuiskopieregeling is uitgebreid

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei Gematigde groei Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Gematigde groei De ontwikkeling in het afzetpotentieel van de belangrijkste afzetmarkten en potentiële groeimarkten. Focus op Europa,

Nadere informatie

Muziekgebruik algemeen

Muziekgebruik algemeen Muziekgebruik algemeen Informatie en tarief 2011 goed geregeld klinkt beter Inhoudsopgave 1 Inleiding pag. 3 2 Organisaties voor het muziekauteursrecht pag. 4 3 Veel voorkomende vragen pag. 6 4 De Buma-tarieven

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

Van: Marco Pastors, Gerrit Jan Wolffensperger, Joost Poort Aan: Bestuursleden SONT Datum: 12 oktober 2012 Betreft: Besluit op hoofdlijnen

Van: Marco Pastors, Gerrit Jan Wolffensperger, Joost Poort Aan: Bestuursleden SONT Datum: 12 oktober 2012 Betreft: Besluit op hoofdlijnen Van: Marco Pastors, Gerrit Jan Wolffensperger, Joost Poort Aan: Bestuursleden SONT Datum: 12 oktober 2012 Betreft: Besluit op hoofdlijnen Uitgangspunten 1. De noodzaak voor een nieuwe regeling: a. Huidige

Nadere informatie

Welzijnswerk. Informatie en tarieven 2011. goed geregeld klinkt beter

Welzijnswerk. Informatie en tarieven 2011. goed geregeld klinkt beter Welzijnswerk Informatie en tarieven 2011 goed geregeld klinkt beter Inhoudsopgave 1 Inleiding pag. 3 2 Organisaties voor het muziekauteursrecht pag. 4 3 Veel voorkomende vragen pag. 6 4 De Buma-tarieven

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 486 Aanvulling van de Auteurswet 1912 inzake de thuiskopie tot invoering van verlengde aansprakelijkheid voor verkopers C MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

De locatie waar mijn evenement plaatsvindt, heeft al een regeling met Buma, moet ik dan nog steeds Buma betalen?

De locatie waar mijn evenement plaatsvindt, heeft al een regeling met Buma, moet ik dan nog steeds Buma betalen? Q&A Podia Toestemming Waarom heb ik toestemming van Buma nodig? Een organisator van een evenement waarbij muziekwerken behorende tot het Buma-repertoire ten gehore worden gebracht dient voorafgaande toestemming

Nadere informatie

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT 14.06.2005-15.07.2005 803 antwoorden Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 225 K - Exploitatie van en handel in onroerend

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Samenvatting Inleiding Dit onderzoek, dat is verricht in opdracht van WODC voor het Ministerie van Justitie, richt zich op een inventarisatie van de regelingen en initiatieven voor de aanpak van illegale

Nadere informatie

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Categorie Thuiskopie Audio Artikel 1. Algemeen 1.1 Tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Algemeen Verdelingsreglement

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Besluit van het College van Toezicht Auteursrechten uit hoofde van artikel 3 van het Besluit van 5 november 2007, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912, en

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd De auteurswet Wat is beschermd door auteursrecht? Wat is beschermd door naburige rechten? Welke rechten zijn beschermd? De muziekwereld en andere CVBA s. Muziek

Nadere informatie

Opname-overeenkomst. Namen artiest(-en): ... Als artiesten gezamenlijk werkzaam onder de naam: XXXX Adres : XXX Postcode en woonplaats : XXX

Opname-overeenkomst. Namen artiest(-en): ... Als artiesten gezamenlijk werkzaam onder de naam: XXXX Adres : XXX Postcode en woonplaats : XXX Opname-overeenkomst Namen artiest(-en):............................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Maak je muziek? En wordt die muziek gebruikt of afgespeeld door anderen? Dan heb jij waarschijnlijk recht op een vergoeding!

Maak je muziek? En wordt die muziek gebruikt of afgespeeld door anderen? Dan heb jij waarschijnlijk recht op een vergoeding! Maak je muziek? En wordt die muziek gebruikt of afgespeeld door anderen? Dan heb jij waarschijnlijk recht op een vergoeding! In ons dagelijkse leven kunnen we niet zonder muziek. Voor heel wat winkels,

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Datum 15 maart 2010 Onderwerp Antwoorden kamervragen inzake de afdracht aan Buma en Sena in de gezondheidszorg

Datum 15 maart 2010 Onderwerp Antwoorden kamervragen inzake de afdracht aan Buma en Sena in de gezondheidszorg 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SEKAM en SEKAM Video. December 2013

Informatiebijeenkomst SEKAM en SEKAM Video. December 2013 Informatiebijeenkomst SEKAM en SEKAM Video. December 2013 Datum: 13 december 2013 Locatie: West-Indisch Huis Herenmarkt 99, Amsterdam Notulen: Anneloes Vernooij Aanwezigen bestuur: Dhr. D. v.d. Graaf (secretaris

Nadere informatie

Muziek in films. Het gebruik van rechten vrij muziek in films

Muziek in films. Het gebruik van rechten vrij muziek in films Muziek in films Het gebruik van rechten vrij muziek in films Waar gaan wij het over hebben? Disclaimer Uitgangspunten Wat is het probleem? Welke mogelijkheden zijn er? De oplossingen Demo: Hoe vind en

Nadere informatie

Muziek in audiovisuele producties Informatie en tarieven 2008

Muziek in audiovisuele producties Informatie en tarieven 2008 9 Tot slot Muziek in audiovisuele producties Informatie en tarieven 2008 9.1 Algemene voorwaarden Met het verschijnen van deze tarievenbrochure vervallen onze voorgaande tarieven. Alle vermelde vergoedingen

Nadere informatie

Muziekuitgave overeenkomst

Muziekuitgave overeenkomst Muziekuitgave overeenkomst De ondergetekenden: Componist/Tekstdichter Naam Straat Postcode en woonplaats Pseudoniem Hierna afzonderlijk en gezamenlijk te noemen "de Auteur" en de Uitgever Naam :....................

Nadere informatie

Vodafone Zakelijke tarieven

Vodafone Zakelijke tarieven Vodafone Zakelijke tarieven Geldig per december 2008 Make the most of now Vodafone OndernemersBundel Maandbedrag Belminuten Tarief per minuut 15,00 75 0,20 22,50 150 0,15 35,00 300 0,12 50,00 500 0,10

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 486 Aanvulling van de Auteurswet 1912 inzake de thuiskopie tot invoering van verlengde aansprakelijkheid voor verkopers Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Muziek in audiovisuele producties

Muziek in audiovisuele producties Muziek in audiovisuele producties Informatie en tarieven 2007 STM.411.0107/12 Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp Telefoon (023) 799 79 99 Fax (023) 799 77 77 E-mail info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl

Nadere informatie

Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013. Presentatie 3 december 2014

Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013. Presentatie 3 december 2014 Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013 Presentatie 3 december 2014 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten ZBO, Ministerie van

Nadere informatie

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN 1 AT - Oostenrijk Flutiform 50 Mikrogramm/5 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation

Nadere informatie

FACILITEERT VERBINDT ONDERSTEUNT

FACILITEERT VERBINDT ONDERSTEUNT FACILITEERT VERBINDT ONDERSTEUNT WEL KOM B I J CCLI WIE WE ZIJN Christian Copyright Licensing International (CCLI) is dé auteursrechtenorganisatie voor uw kerk. Iedere zondag worden in heel Nederland liederen

Nadere informatie

Digitale muzieklicenties FAIR PLAY MUSIC

Digitale muzieklicenties FAIR PLAY MUSIC Digitale muzieklicenties FAIR PLAY MUSIC MUZIEK VERDIENT FAIR PLAY Steeds meer mensen en bedrijven hebben een website die ze aankleden met muziek. Muziek zorgt namelijk voor de juiste sfeer. Veel sites

Nadere informatie

Tarieven muziekgebruik 2015

Tarieven muziekgebruik 2015 Tarieven muziekgebruik 2015 MUZIEK VOEGT IETS TOE Elke organisatie die muziek gebruikt, vastlegt of laat horen, heeft daarvoor toestemming nodig. U dus ook. Het maakt niet uit of u een eenmanszaak heeft,

Nadere informatie

Mechanische achtergrondmuziek

Mechanische achtergrondmuziek Mechanische achtergrondmuziek Informatie en tarief 2004 BUM.413.0104/08 Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp Telefoon (023) 799 79 99 Fax (023) 799 77 77 E-mail info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

[WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN

[WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN [WEBSITE VERSIE] Overeenkomst Vervaardiging geluidsdragers on demand ONDERGETEKENDEN [Bedrijf], gevestigd aan de [straat], [postcode] te [plaats], vertegenwoordigd door: [naam], hierna te noemen de Producent,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 505 Besluit van 23 oktober 2012, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, en tot vaststelling van nadere

Nadere informatie

Datum: 25 mei 2016 Onze ref: distributies 1720 en 1721 Doorkiesnr.: (023) Bijlage(n): 2

Datum: 25 mei 2016 Onze ref: distributies 1720 en 1721 Doorkiesnr.: (023) Bijlage(n): 2 Datum: 25 mei 2016 Onze ref: distributies 1720 en 1721 Doorkiesnr.: (023) 799 7889 Bijlage(n): 2 E-mail: commentaren@bumastemra.nl Betreft: afrekening Buma/Stemra Buitenland 2016-Q2 Geachte mevrouw/heer,

Nadere informatie

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys INHOUD 1. Algemene kennis over de EU 2. Wat ging eraan vooraf 3. Structuur 4. Totstandkoming wetten De Europese Unie: 500 miljoen mensen 27 landen EU-landen Kandidaat-EU-landen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht ARTIKEL I De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd: Tekst voorontwerp Artikel 2 1.

Nadere informatie

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan

Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan IP/04/1250 Brussel, 20 oktober 2004 Emissiehandel: Commissie geeft groen licht voor nog eens 8 plannen zodat de handel zoals gepland van start kan gaan De Europese Commissie gaat akkoord met een tweede

Nadere informatie

Muziek in audiovisuele producties

Muziek in audiovisuele producties Muziek in audiovisuele producties Tarieven per 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding 04 2. Het muziekauteursrecht 2.1 Over geestelijk eigendom 05 2.2 De Nederlandse Auteurswet 05 3. Auteursrechtenorganisaties 3.1

Nadere informatie

Gebruikshandleiding ECASH Music v1.0 09-09-2006

Gebruikshandleiding ECASH Music v1.0 09-09-2006 Gebruikshandleiding ECASH Music v1.0 09-09-2006 Beste Klant, Gefeliciteerd met uw aankoop van ECASH music. Het muzieksysteem wat naast uw kassapakket draait op de kassa. Het systeem wordt u geleverd zonder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pag.3. 8.0 Overige audiovisuele producties pag.15. 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4. 3.0 Auteursrechtorganisaties pag.

Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pag.3. 8.0 Overige audiovisuele producties pag.15. 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4. 3.0 Auteursrechtorganisaties pag. Inhoudsopgave 1.0 Inleiding pag.3 2.0 Het muziekauteursrecht pag.4 2.1 Over geestelijk eigendom 2.2 De Nederlandse Auteurswet 3.0 Auteursrechtorganisaties pag.5 3.1 Vereniging Buma 3.2 Stichting Stemra

Nadere informatie

ICT Recht. Ban Illegale Games & Software. Pascal de Bruijn

ICT Recht. Ban Illegale Games & Software. Pascal de Bruijn ICT Recht Ban Illegale Games & Software Inhoudsopgave Inleiding...3 De regels...4 Je mag geen kopie voor jezelf maken...4 Verspreiden van illegale games en software is illegaal...4 Downloaden is ook kopieren...5

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 STICHTING DE THUISKOPIE

JAARVERSLAG 2010 STICHTING DE THUISKOPIE JAARVERSLAG 2010 STICHTING DE THUISKOPIE JAARVERSLAG STICHTING DE THUISKOPIE 2010 Voorwoord... 3 Stichting de Thuiskopie... 4 Incasso... 5 Repartitie... 6 Kerncijfers... 7 Middelenbeheer... 8 SONT... 9

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 308 Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende

Nadere informatie

De vaststelling van de thuiskopievergoeding

De vaststelling van de thuiskopievergoeding De vaststelling van de thuiskopievergoeding De laatste maanden is er in Nederland veel discussie ontstaan over de mogelijke invoering van een thuiskopievergoeding op mp3-spelers en dvd-recorders met harde

Nadere informatie

Toelichting op journalistieke auteursrechtvergoedingen

Toelichting op journalistieke auteursrechtvergoedingen Toelichting op journalistieke auteursrechtvergoedingen Met de ondertekening van het aansluitingscontract draagt u aan Lira een gedeelte van de rechten op uw werk over. Dit klinkt misschien eng. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Zijne Excellentie De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De weledelgestrenge heer mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag Postadres: Postbus 15072 1001 MB Amsterdam Bezoekadres: Herengracht

Nadere informatie

Data Only Tarieven en voorwaarden

Data Only Tarieven en voorwaarden Data Only en voorwaarden D at u m 2 5 j un i 2 01 5 V ers i e 1. 2 Inhoudsopgave 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Snelheid upgrade... 3 1.3 Boven bundel tarieven... 3 1.4 SMS tarieven...

Nadere informatie

DIGITALE DISTRIBUTIE OVEREENKOMST (voorbeeld)

DIGITALE DISTRIBUTIE OVEREENKOMST (voorbeeld) DIGITALE DISTRIBUTIE OVEREENKOMST (voorbeeld) Tussen Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail Website (hierna te noemen Distributeur), En Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail Website (hierna te noemen Producent)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33704 29 november 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk 169401-113162-Z,

Nadere informatie

Antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de BTW-verhoging op kunst

Antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de BTW-verhoging op kunst Antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de BTW-verhoging op kunst Staatssecretaris van Financiën, 10 januari 2011, nr. DV2010/505 U Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft gereageerd op vragen

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de WIPO inzake

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

MULTIMEDIA PLATFORM FAN

MULTIMEDIA PLATFORM FAN BJORN SCHIPPER 1 MULTIMEDIA PLATFORM FAN EXPLOITATIE VAN FANCONTENT DOOR FANSITES In de vorige Muziekwereld 2 ben ik ingegaan op de handelsnaam- en merkenrechtelijke aspecten van het gebruik van artiestennamen

Nadere informatie

ES SKO Jaarraportage 2009

ES SKO Jaarraportage 2009 ES SKO Jaarraportage 2009 Pagina 1/21 TV in Nederland 2010 SKO TV IN NEDERLAND 2010 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen 28-01-2011 Dit document is geschreven door SKO

Nadere informatie

6. Film en televisie. 6.1 Nederlands Filmfonds

6. Film en televisie. 6.1 Nederlands Filmfonds 6. Film en televisie 6.1 Nederlands Filmfonds Het Nederlands Filmfonds stimuleert de filmproductie in Nederland. Verder bevordert het fonds een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur en biedt filmmakers

Nadere informatie

the state of renewable energies in europe

the state of renewable energies in europe HERNIEUWBARE ENERGIE IN EUROPA 12 th EurObserv ER Report the state of renewable energies in europe 2012 12 th EurObserv ER Report Werkgelegenheid en omzet Voor de periode 2005-2010 is de energieproductie

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT Journalistenloket 08-02-2016 AUTEURSRECHTEN Journalisten zijn auteurs JAM ( 1995) opgericht door de AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België) en de VJPP

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht VOORONTWERP enz. enz. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. "Sony BRAVIA Actie"

Algemene voorwaarden. Sony BRAVIA Actie Algemene voorwaarden "Sony BRAVIA Actie" 1. De aanbieder van de Sony BRAVIA Actie (de "actie") is Home Entertainment & Sound Europe, een divisie van Sony Europe Limited ("Sony"), met vestigingsadres The

Nadere informatie

Repartitiebasis 2015 & 2014

Repartitiebasis 2015 & 2014 Repartitiebasis 2015 & 2014 Stichting ter exploitatie van naburige rechten Repartitiebasis 2015 De Repartitiebasis van 2015 is gelijk gebleven aan die van 2014, zoals hieronder beschreven. De gegevens

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34233 28 november 2014 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2014, kenmerk 680920-128478-Z,

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

Muziekgebruik bij evenementen

Muziekgebruik bij evenementen Stichting Auteursrechten Suriname De auteursrechtenorganisatie van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. Jagdeiweg 18 Kwatta Paramaribo Suriname Tel: (597) 436394/ 533060 Fax:(597) 533060 Website:

Nadere informatie

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY TV in Nederland 2008 SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen, 31 januari 2009 Dit document is samengesteld door SKO met medewerking van Intomart

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Inleiding / XV HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen / 1 1.1 Systematiek in de btw / 1 HOOFDSTUK 2 Welke landen maken deel uit van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling over het bevorderen van een eerlijke, efficiënte en competitieve Europese op het

Nadere informatie