Resultaten 2014 en plannen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten 2014 en plannen 2015"

Transcriptie

1 Jaarplan 2015

2 Resultaten 2014 en plannen 2015 Jaarplan

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Missie en doelstelling 1.2 Resultaten Samenvatting Plannen Strategie 2. Projectgroepen & concrete projecten Energie 2.2 Mobiliteit 2.3 Mensen 2.4 Water 2.5 Afval 2.6 Kennissessies Specifieke doelgroepen Specifieke thema s 3. Overige projecten Organisatie Programmaraad 4.2 Nieuwe Participanten 4.3 Projectgroepen 4.4 Samenwerkingen 5. Communicatie & marketing Tot slot 24 Bijlage I: Organogram 25 Bijlage II: Participantenlijst 26 Jaarplan

4 1. Inleiding 1.1 Missie en Doelstelling De Stichting Green Business Club Zuidas (GBC Zuidas) is een impactorganisatie die samen met haar Participanten streeft naar het verduurzamen van Zuidas als geheel en de eigen bedrijfsvoering van de Participanten in het bijzonder. We leggen verbinding tussen het bedrijfsleven, overheden, bewoners, onderwijsinstellingen en andere organisaties om duurzaam, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame projecten op en voor Zuidas te initiëren, te stimuleren en te realiseren. Door impact te creëren op verschillende terreinen en thema s, met oog voor People, Planet & Profit, zet GBC Zuidas zich in om Zuidas op de kaart te zetten als duurzaam gebied en duurzame koploper. 1.2 Resultaten 2014 Na een jaar van concrete resultaten in 2013, heeft GBC Zuidas zich in 2014 gericht op een goed gevolg op deze resultaten. Daarnaast is gestart met een aantal nieuwe, kansrijke projecten om uiteindelijk tot de beoogde verduurzaming te komen. In 2013 lanceerde minister Melanie Schultz van Haegen van het Car Sharing project, Audi Shared Fleet. Inmiddels zijn er 50 bedrijven die gebruik maken van de deelauto s (november 2014). Het Polderdak op het dak van Old School krijgt veel (inter)nationale aandacht en heeft inmiddels een metamorfose ondergaan, Polderdak 2.0. Net als in 2013 heeft de Zuidas Solar Week ook dit jaar Zuidassers geïnspireerd eigen zonnepanelen aan te schaffen. Het succes van de Grootschalige Inzamelingsactie levensmiddelen voor de Voedselbank Amsterdam Zuid is overtroffen met 330 kratten tegenover 196 kratten in In 2014 is de Green Business Challenge in het leven geroepen, een traineeship die young professionals uitdaagt in vier maanden tijd een duurzaam, innovatief project te ontwikkelen en uit te voeren. Hieruit zijn twee succesvolle formats gerold: de Meatless Monday en de Plastic Challenge. Voor dit laatste project heeft de nieuw wethouder Duurzaamheid Choho een bezoek gebracht aan Zuidas. Dit betreft zomaar een greep uit de projecten van Hieronder de belangrijkste successen per projectgroep op een rijtje: 1. Energie: - Grootschalig duurzaamheidsonderzoek gebouwen op Zuidas BREEAM In-Use - Zuidas Solar Week - WKO kennissessie - Landmark tijdens Earth Hour & Nacht van de Nacht - Start formulering ambitie Energieneutrale Zuidas Jaarplan

5 2. Mobiliteit - Ontwikkelen van Car Sharing project: Audi Shared Fleet, met 50 afnemers (December 2014) - Mobiliteitsweek met Symposium Slim Reizen - Verdere verkenning verbeterde OV bereikbaarheid Noord-Holland Noord 3. Mensen - Grootschalige inzamelingsactie Voedselbank (330 kratten) - Grote lunch werknemers en klanten Voedselbank op Gustav Mahlerplein - Workshops werknemers voor klanten Voedselbank - Uitstapje ouderen, klanten Voedselbank en werknemers naar lunchconcert Concertgebouw - Kennissessie aannemen van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt 4. Water - Aansluiting bij Amsterdam Rooftop Solutions & Rooftop Festival - Polderdak 2.0: restyling van het Polderdak. Met naast blauw en groen, nu ook geel - Tekenen van Intentieverklaring Amsterdam Rainproof 5. Afval - Plastic Challange met als gevolg: structureel scheiden van plastic door een aantal bedrijven - Start met in beeld brengen van logistieke afvalstromen - Start uitwerking projectplan plaatsing vergistingsinstallatie Waste Transformers Duurzaamheidsverslag en media In 2013 heeft GBC Zuidas voor het eerst een duurzaamheidsverslag uitgebracht, in samenwerking met Hello Zuidas en Dienst Zuidas. Hierin staan alle noemenswaardige resultaten van dat jaar, zowel van de organisaties als van aangesloten partijen zelf. In 2014 is het succes herhaald en hebben de genoemde organisatie de samenwerking weer opgezocht. Daarnaast is er voor verschillende projecten veel media-aandacht gegenereerd, in lokale en landelijke media (kranten, radio, televisie en online). Overige projecten/activiteiten - CEO-ontbijt - Green Business Challenge - Meatless Monday Jaarplan

6 1.3 Samenvatting plannen 2015 GBC Zuidas richt zich in 2015 op vier hoofddoelstellingen: 1. Impactorganisatie: realiseren van concrete projecten 2. Kennis delen Best Practices 3. Projecten gericht op gedragsverandering 4. Meer Participanten werven Hieronder volgt in het kort welke activiteiten er in 2015 worden opgepakt. GBC Zuidas werkt op basis van animo van bedrijven; dus in de loop van het jaar kunnen er nieuwe projecten ontstaan en andere projecten afvallen. GBC Zuidas richt zich op waar de energie en de kansen liggen om daadwerkelijk impact te maken. Continuering projectgroepen De eerder genoemde vijf projectgroepen worden gecontinueerd in 2015, dus: 1. Energie 2. Mobiliteit 3. Mensen 4. Water 5. Afval Een deel van de projecten uit 2014 loopt door in 2015 of wordt herhaald, al dan niet in uitgebreidere vorm. Voorts wordt gestart met nieuwe projecten, die verderop in dit plan staan beschreven. Kennissessies Naast de kennis die tijdens de projectgroepen wordt gedeeld, organiseert GBC Zuidas in 2015 enkele kennissessies gericht op specifieke doelgroepen en over bepaalde overkoepelende thema s. CEO sessie In het voorjaar van 2014 is een CEO-ontbijt georganiseerd om bij de Participanten op hoog niveau draagvlak te genereren voor duurzame maatregelen en kenniswisseling en om te netwerken. Dit bleek een succes en zal in het voorjaar 2015 opnieuw worden georganiseerd. Ter voorbereiding op deze tweede CEO sessie stelt GBC Zuidas een concept convenant op met hierin een overzicht van de resultaten van GBC Zuidas tot nu toe en de pijlers voor het komende jaar. Duurzaamheidsverslag 2014 Over het afgelopen jaar wordt opnieuw een duurzaamheidsverslag uitgegeven in samenwerking met Dienst Zuidas en Hello Zuidas. Overige projecten Ook in 2015 zullen er nieuwe projecten opkomen die niet vanuit een specifieke projectgroep ontstaan of daar in te passen is. Hier is rekening mee gehouden en ruimte voor vrij gemaakt. Wij Jaarplan

7 roepen Participanten van harte op nieuwe ideeën aan te dragen tijdens de Programmaraad of daarna. Er wordt in elk geval aandacht besteed aan: - ZuidasDok - Green Business Challenge - Duurzaam Inkopen - Deeleconomie 1.4 Strategie GBC Zuidas is succesvol vanwege de lokale aanpak, gericht op één overzichtelijk bedrijvenpark. Hierdoor worden doelstellingen, problemen en oplossingen concreet gemaakt en voelen de aangesloten bedrijven zich als Participant direct betrokken. De activiteiten van GBC Zuidas zijn grofweg in twee soorten op te splitsen: 1. Kennis delen 2. Concrete projecten 1. Kennis delen Het delen van kennis kan op allerlei verschillende manieren vorm krijgen. Bijvoorbeeld door Best Practice bijeenkomsten en kennissessies, maar ook door inhoudelijke evenementen en netwerkgelegenheden. Naast pitches van externe organisaties worden deze bijeenkomsten ingevuld met presentaties van GBC Zuidas Participanten zelf. Doel hiervan is dat organisaties van elkaar leren, kennis vergaren om de eigen bedrijfsvoering verder te verduurzamen en hiervoor ook de juiste contacten opdoen. 2. Concrete projecten De projecten zijn juist gericht op het bundelen van kennis van de Participanten om gezamenlijk een project uit te voeren of input te leveren voor de uitvoering van het project, dat zowel goed is voor de eigen bedrijfsvoering, maar ook voor de Zuidas als geheel. Bij de keuze van de duurzame projecten staat de behoefte van de Participanten centraal. Er wordt bekeken welke vraag de bedrijven hebben en van daaruit wordt een project opgestart. Deze zijn immers degene die achter het project moeten gaan staan en daadwerkelijk voor resultaat kunnen zorgen. Projectgroepen Voor zowel kennis delen als concrete projecten opzetten wordt gewerkt in projectgroepen waar per thema (afgevaardigden van) geïnteresseerde Participanten zich bij aansluiten. Per projectgroep worden vervolgens doelen geformuleerd, kennis gedeeld, business cases beschreven en uitgewerkt en gezamenlijke initiatieven ontplooid en geïmplementeerd. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik Jaarplan

8 gemaakt van de aanwezige expertise van de deelnemende partijen en wordt er indien noodzakelijk mogelijk expertise ingehuurd. De projectgroepen hebben zich in 2012 overwegend gericht op kennis uitwisselen. In 2013 lag de focus met name op het uitvoeren van concrete projecten. In 2014 zijn deze projecten voortgezet, verder uitgewerkt en zijn door kennisdeling nieuwe ideeën ontstaan. In 2015 ligt de focus op de uitwerking van deze ideeën in resultaten. Ook speelt kennisdeling nog een rol, maar op een nog meer gerichte wijze. Kennissessies Naast de projectgroepen rondom een bepaald thema werden er in 2014 ook bijeenkomsten georganiseerd voor specifieke doelgroepen en onderwerpen die niet aan bod komen in de bestaande projectgroepen. Zo is een CEO-ontbijt georganiseerd, een WKO kennissessie rondom WKO gericht op facility en een kennissessie voor human resources rondom het aannemen van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dergelijke sessies zullen ook in 2015 georganiseerd worden. Hierbij worden Participanten gericht gevraagd welke kennis en bemensing zij kunnen inbrengen die interessant is voor de hele club. Een nieuw onderwerp dat bijvoorbeeld eind 2014 opkwam is Duurzaam Inkopen. Communicatie & marketing Uiteindelijk is het ook belangrijk dat GBC Zuidas laat zien wat ze doet. Daarom is in 2013 en 2014 een duurzaamheidsverslag van het gebied Zuidas in samenwerking met Hello Zuidas en Dienst Zuidas uitgebracht. In 2015 komt de derde editie uit. Daarnaast is de media actief opgezocht en blijft dit een punt van aandacht. Projecten in 2015 worden mede bezien op basis van zichtbaarheid van het project en in hoeverre GBC Zuidas een eigen vlag kan planten, tegen een eigen verder uit te werken profiel. Aanhaken bij en meewerken aan bestaande projecten of initiatieven van anderen kan zinvol zijn en sluit aan bij de rol als platform die wij ook zien voor de club, maar GBC Zuidas moet de eigen meerwaarde ook laten zien door daadwerkelijk zelf projecten te initiëren, zoals vooral in 2013 goed is gelukt. Onder de paragraaf communicatie staan de plannen voor een verbeterde communicatiestrategie uitgebreider beschreven. Jaarplan

9 2. Projectgroepen & concrete projecten De inhoudelijke projectgroepen van GBC Zuidas komen gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar. Hieronder staat per projectgroep beschreven wat de doelstellingen en activiteiten zijn in GBC Zuidas werkt grotendeels vraaggericht; dus het is mogelijk dat er nog extra activiteiten worden ontplooid als daar in de projectgroepen behoefte aan blijkt te zijn. De Participanten worden ook uitgenodigd om acties, projecten en activiteiten, alsook afgevaardigden in te brengen. 2.1 Energie Afvaardiging Participanten: ABN Amro, NUON, WTC Amsterdam, Amsterdam RAI, Vesteda, Accenture, Zuidas gemeente Amsterdam, ORAM, Deloitte, Loyens & Loeff, VU, APG, Cofely, Liander, AkzoNobel, Van Doorne, Hompe & Taselaar, Inbo, Waterschap AGV, Houthoff Buruma. Doel: de projectgroep Energie heeft als algemene doelstelling om het energieverbruik op Zuidas te reduceren en te vergroenen. Dit valt uiteen in drie pijlers: 1. Meten 2. Reduceren 3. Opwekken De projectgroep Energie heeft de afgelopen drie jaar veel interessante kennis uitgewisseld en enkele nuttige projecten uitgevoerd. De potentie van de projectgroep is echter nog niet optimaal benut. Daarom is de ambitie in 2015 om serieus werk te maken van deze projectgroep met duidelijke doelstellingen en extra inzet. Hieronder de beoogde projecten: A. Gezamenlijke ambitie Energieneutrale Zuidas B. Uitwerking Duuzaamheidsonderzoek gebouwen C. WKO: waar voor je geld D. ICT en energie E. Huurders/verhuurders oplossingen F. Onderzoeken mogelijkheden wind/zonne-energie G. Zuidas Solar Week H. Nacht van de Nacht/Earth Hour A. Gezamenlijke ambitie Energieneutrale Zuidas Om ervoor te zorgen dat de projectgroep concreter aan de slag gaat, wordt er onderzocht of er een meer lange termijn ambitie kan worden geformuleerd. In samenwerking met het duurzaamheidsteam van Dienst Zuidas wil GBC Zuidas het analyseren, monitoren en mogelijk verduurzamen en terugbrengen van het energieverbruik op Zuidas een stapje verder brengen en structureren. Met een stip op de horizon dat een kader geeft voor verdere invulling aan maatregelen. Door middel van kennis delen kunnen bedrijven elkaar helpen en de voortgang delen. Het gaat om het creëren van een realistisch beeld, met de uitdaging de ladder te beklimmen. Uiteraard wordt de Jaarplan

10 ambitie niemand opgelegd en wordt de concretisering van de ambitie in goede afstemming met de Participanten opgesteld. Begin 2015 buigt GBC Zuidas zich met een kerngroep over een aantal basiselementen: onder andere definitie van energieneutrale Zuidas en de termijn. Vervolgens wordt het plan verder uitgewerkt met de benodigde analyse en mogelijke maatregelen. B. Vervolg Duuzaamheidsonderzoek gebouwen BREEAM In-Use Meten staat vanaf het begin hoog op de agenda van de projectgroep Energie. Hier heeft de projectgroep de afgelopen jaren op verschillende manieren vorm aan proberen te geven. Een aantal Participanten heeft gegevens aangeleverd, anderen hebben deze gebundeld en gepresenteerd. In 2014 heeft GBC Zuidas het initiatief genomen om samen met Hello Zuidas en Dienst Zuidas een grootschalig onderzoek uit te laten voeren naar de duurzaamheid van gebouwen op Zuidas. Dit onderzoek verloopt volgens de BREEAM-NL In-Use methode en wordt uitgevoerd door bbn adviseurs. In 2015 worden de uitkomsten geanalyseerd en gebruikt voor de ambitie Energieneutrale Zuidas (A.). Hierbij wordt afgevraagd: Wat laat de inventarisatie BREEAM In-Use zien? Hoe doen Participanten het op diverse thema s? Wie zijn de koplopers? Hoe kunnen de koplopers andere organisaties inspireren? Aan de hand hiervan worden vervolgacties benoemd. C. WKO: waar voor je geld In 2014 is een kennissessie georganiseerd over warmte koude opslag (WKO): waar voor je geld. Bij een aantal bedrijven functioneerden WKO s niet naar behoren. Naar aanleiding van de kennissessie zijn er maatregelen genomen. Wat is daarvan de uitkomst? In een volgende kennissessie in 2015 doet GBC Zuidas een inventarisatie naar de huidige prestaties van de WKO s. D. ICT en energie ICT gebruik (servers) biedt veel mogelijkheden voor energiebesparing. Een aantal relevante rapporten tonen dit aan. Het gaat hierbij om enerzijds vrije koeling in serverruimtes (in potentie 15% besparing) en anderzijds het aanschaffen en juist gebruiken van de hardware (de servers). Dit kan met een aantal eenvoudige maatregelen 60% tot 90% energiebesparing opleveren. Een Green deal rond dit onderwerp is in oprichting. Doel van deze Green Deal is het stimuleren van bedrijven om pilots te doen en kennis op te bouwen rondom deze vorm van energiebesparing. Het energiebesparingstraject bestaat uit 3 stappen: 1. Het gebruik van nieuwe ICT-apparatuur. 2. Het goed inregelen van deze apparatuur (powermanagement) 3. Optimale benutting van de capaciteit van de servers (virtualisatie). De Projectgroep Energie onderzoekt in 2015 het draagvlak voor ondertekening van de Green Deal. Alle bedrijven op Zuidas hebben servers binnen of buiten huis. Vanuit RVO komen er middelen ter beschikking ter ondersteuning aan de deelnemende bedrijven om aan de slag te gaan met het thema. Jaarplan

11 E. Huurders/verhuurders oplossingen Veel huurders willen verduurzamen, maar dan wel de financiële vruchten hiervan plukken. Ook verhuurders willen verduurzamen, maar wensen dat ook zij naast de huurder- daarvan de vruchten plukken. De huurders/verhuurders-constructies worden in dit project onder de loep genomen om te kijken of het mogelijk is om goede incentives voor verduurzaming op te nemen in afspraken tussen huurders en verhuurders. Doel is om concrete veranderingen tot stand te brengen door het bij elkaar brengen van de juiste mensen. Accenture is hierbij de trekker. F. Onderzoeken mogelijkheden wind/zonne-energie In 2013 heeft GBC Zuidas als aanjager gefungeerd om zonnepanelen op het dak van de RAI te krijgen. Dit is gelukt. Mede ter invulling van de ambitie Energieneutrale Zuidas wordt in 2015 onderzocht of er niet nog meer mogelijk is op het gebied van hernieuwbare energiebronnen op Zuidas of daarbuiten. Er wordt een sessie rondom dit thema georganiseerd, waarbij verschillende organisaties, mogelijkheden en innovaties aan bod komen. Accenture is eind 2014 begonnen aan een onderzoek naar de mogelijkheden van plaatsing van verticale zonnepanelen op gevels. Hiervoor komt een aantal gebouwen op Zuidas in aanmerking. In de projectgroep Energie zullen deze mogelijkheden verder worden onderzocht en mogelijk uitgewerkt. G. Zuidas Solar Week Zowel in 2013 als in 2014 is een Zuidas Solar Week georganiseerd. Doel hiervan is om de medewerkers van bedrijven op Zuidas bewust te maken van de voordelen van zonnepanelen en hen te stimuleren deze aan te schaffen voor het eigen dak. In samenwerking met Natuur & Milieu (2013) en Zon & co (2014) werd een aantrekkelijk pakket aangeboden met gratis advies, garanties en prijsvoordelen. In 2015 organiseert GBC Zuidas opnieuw een Zuidas Solar Week en neemt verbeterpunten van de afgelopen jaren mee. H. Nacht van de Nacht/Earth Hour (gebruikers en gebouwen) trekker Programmamanagement GBC Zuidas Nacht van de Nacht en Earth Hour zijn twee bestaande initiatieven waar GBC Zuidas op aan sluit. Participanten van GBC Zuidas worden opgeroepen om één uur (Earth Hour) of de hele nacht (Nacht van de Nacht) alle lichten van hun gebouwen uit te doen. Doel is om beheerders en gebruikers van de gebouwen en de werknemers van de bedrijven bewust te maken van het gebruik van overvloedige verlichting. Ieder jaar proberen we nog meer aandacht te schenken aan de communicatie rondom Nacht van de Nacht en Earth Hour. Daarbij zal gepoogd worden in 2015 nog meer bedrijven te laten deelnemen en er een groter communicatiemoment van te maken. De afgelopen twee jaar waren we al wel een landmark tijdens Earth Hour, wat uniek is voor een club van bedrijven. Jaarplan

12 2.2 Mobiliteit Afvaardiging Participanten: Vesteda, Accenture, APG, Deloitte, ABN Amro, ORAM, Zuidas gemeente Amsterdam, Loyens & Loeff, WTC Amsterdam, Van Doorne, AkzoNobel, Amsterdam RAI, Houhoff Buruma. Doelstelling van de projectgroep Mobiliteit is het stimuleren van bewustwording t.a.v. duurzame mobiliteit en het gezamenlijk ontwikkelen en implementeren van innovatieve samenwerkingsprojecten die leiden tot een vermindering van het autogebruik. Dit reduceert de CO2 uitstoot en zorgt er tevens voor dat Zuidas goed bereikbaar blijft. Beter Benutten Voor het thema Mobiliteit heeft GBC Zuidas samen met Hello Zuidas en de Taskforce Bereikbaarheid een subsidieverzoek ingediend bij het programma Beter Benutten van het ministerie van IenM. Het eerste traject is op 12 november 2013 goedgekeurd en is op 31 december afgerond. Deze samenwerking is ervoor bedoeld dat Mobiliteitsprojecten een groter draagvlak krijgen en dat er beter onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van projecten. Inmiddels loopt de aanvraag voor het tweede traject. Begin 2015 wordt hoogstwaarschijnlijk duidelijk of de aanvraag is goedgekeurd door het ministerie. In deze aanvraag gaat de aandacht uit naar fiets, ov en spitsmijdende maatregelen. Naast extra geld voor het Mobiliteit Lab (bijeenkomsten van de projectgroep Mobiliteit) en concrete projecten van GBC Zuidas rondom mobiliteit, wordt er ook een apart Beter Benutten Mobiliteitsteam opgericht dat voor de drie samenwerkende partijen projecten kan uitvoeren, het overzicht en de samenhang van alle projecten bewaakt en bedrijven kan adviseren en ondersteunen indien hier behoefte aan is. De volgende projecten worden in 2015 in de eigen projectgroep (verder) opgepakt, mede gebaseerd op de plannen zoals beschreven in het Beter Benutten plan van aanpak 1 : A. Het Nieuwe Studeren B. Onderzoek woon-werkverkeer in samenwerking met de Taskforce Bereikbaarheid C. Ontwikkeling Car Sharing D. OV bereikbaarheid Noord-Holland Noord E. Zuidas Smart Work Centra F. Apps & Games G. Narrow Casting H. Mobiliteitsweek & Symposium Slim Reizen A. Het Nieuwe Studeren 1 Onder voorbehoud van financiering vanuit Beter Benutten. Jaarplan

13 Het Nieuwe Studeren, het plaats- en tijdonafhankelijk studeren. Oftewel het verder spreiden van college-/lesuren over de dag, zodat ook het OV een betere benutting en doorstroming kent door de dag heen. Hierover zal een traject worden opgezet op besluitvormend niveau met de VU, InHolland en andere onderwijsaanbieders in het gebied als de Duisenberg School of Finance, ROC, de aanwezige internationale scholen, de Vrije School en de Gerrit Rietveld Academie. Kansen en mogelijkheden worden afgetast en scholen worden geholpen bij de uitvoering. Partijen zullen gestimuleerd worden onderzoek te doen onder de studenten om te kijken wat de beste mogelijkheden zijn om Het Nieuwe Studeren in te voeren. Dit wordt allereerst gedaan in individuele overleggen om nut en noodzaak over te brengen. O.a. het Mobiliteit Lab biedt een platform om de plannen verder uit te werken en te toetsen. B. Onderzoek woon-werkverkeer & fietsgebruik in samenwerking met de Taskforce Bereikbaarheid De Taskforce Bereikbaarheid is in 2012 gestart met een mobiliteitsonderzoek om inzicht te krijgen in de vervoerstromen en vervoerswijzen van werknemers op Zuidas. Verschillende Participanten van GBC Zuidas hebben hier aan mee gewerkt. In 2013 en 2014 is het onderzoek verfijnd. In 2015 wordt er weer een mobiliteitsonderzoek georganiseerd, met daarnaast aandacht voor onderzoeken naar het gebruik van de fiets. GBC Zuidas verleent wederom haar medewerking aan de onderzoeken. Uiteraard staat het bedrijven vrij om zelf te bepalen of zij meewerken of niet. De uitkomsten worden mede in het Mobiliteit Lab gepresenteerd en gebruikt om verdere projecten op te pakken. C. Ontwikkeling Car Sharing In 2013 lanceerde minister Melanie Schultz van Haegen van het Car Sharing project Audi Shared Fleet. Inmiddels zijn er 50 bedrijven die gebruik maken van de deelauto s (december 2014). De Audi A1 deelauto s zijn beschikbaar voor zakelijk gebruik door bedrijven op Zuidas. Met als doel minder autogebruik in woon-werkverkeer door een representatieve auto voor zakelijke ritten aan te bieden, zodat het woon-werkverkeer bijvoorbeeld ook met de fiets of het openbaar vervoer kan geschieden. In 2015 gaat de aandacht uit naar het werven van nog meer deelnemers om zo uit te kunnen breiden, bijvoorbeeld met een extra communicatiecampagne en evaluatiemomenten in Mobiliteit Lab. D. OV bereikbaarheid Noord-Holland Noord Mede op basis van het onderzoek van de Taskforce Bereikbaarheid is gebleken dat het OV niet altijd even goed aansluit op het woon-werkverkeer van medewerkers van Participanten van GBC Zuidas, met name vanuit Noord-Holland Noord. Daarnaast is het aanbod van verschillende abonnementen altijd voor verbetering vatbaar. GBC Zuidas wil daarom de mogelijkheden onderzoeken om de bereikbaarheid vanuit Noord-Holland Noord te verbeteren. In 2014 is in samenwerking met ORAM gekeken naar mogelijkheden voor een lobby voor een betere verbinding. In samenwerking met het mobiliteitsteam Beter Benutten wordt gekeken of er ook andere mogelijkheden zijn om de reistijden te verkorten. Doel is om uiteindelijk meer medewerkers te kunnen verleiden gebruik te maken van het openbaar vervoer in plaats van de auto. Dit bevordert de reductie van CO2-uitstoot en de bereikbaarheid van Zuidas. Jaarplan

14 E. Zuidas Smart Work Centra Naast het bovenstaande project (en in het verlengde hiervan) wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor speciale Zuidas Smart Work Centra. Dit is een oplossing om werknemers tijdens wegwerkzaamheden of structurele fileknelpunten geen kostbare tijd te laten verliezen in de file. Op plaatsen in de buurt van hun woonomgeving kunnen werknemers gratis gebruik maken van een goed ingerichte werkplek met een corporate uitstraling. Omdat het merk Zuidas er aan wordt verbonden, wordt de plaats herkenbaar en zullen werknemers eerder verleid worden hier te komen werken. Het Mobiliteit Lab gaat de animo en mogelijkheden hiervoor onderzoeken met de aangesloten bedrijven. Onderdeel van de aanpak wordt dan ook om Het Nieuwe Werken (opnieuw) onder de aandacht te brengen. F. Apps & Games Er komen steeds meer apps & games op de markt betreffende mobiliteit. In samenwerking met Hello Zuidas wil GBC Zuidas bedrijven aanmoedigen standaard apps te installeren op de smartphones van werknemers die een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Zuidas en het beter benutten van de vervoersnetwerken. De eerste stap daartoe is het in kaart brengen van geslaagde apps & games op mobiliteit in Nederland. Zuidas kan haar voordeel doen met de ervaring die elders in het land wordt opgedaan met apps & games via het programma Beter Benutten. De meest kansrijke apps & games worden verzameld op een centrale pagina en gepromoot door GBC Zuidas en Hello Zuidas. G. Narrow Casting De projectgroep richt zich naast de aanmoediging van apps, ook op Narrow Casting. Deze manier van het verstrekken van actuele reisinformatie aan de medewerkers, kan zorgen voor een weloverwogen keuze voor de modaliteit en voor het moment van reizen. Hiermee kan worden ingespeeld op de hindersituatie van dat moment. Met een mogelijk betere spreiding qua tijd en modaliteiten plaats door goed geïnformeerde forenzen. Narrow casting kent diverse varianten. Samen met het Beter Benutten team willen we het best werkende systeem onderzoeken aan de hand van de ervaring die reeds is opgedaan met narrow casting door een aantal bedrijven in Zuidas. Om bedrijven in Zuidas te overtuigen van het voordeel van het systeem en narrow casting aan te schaffen, wordt het beste aanbod onderzocht en gepromoot met een goede korting. H. Mobiliteitsweek & Symposium Slim Reizen In samenwerking met Taskforce Bereikbaarheid Zuidas en Hello Zuidas is in november 2014 voor het eerst een Mobiliteitsweek georganiseerd. Tijdens deze week vonden diverse activiteiten plaats om werkgevers en werknemers te stimuleren tot slim reizen. Slim reizen is gericht op reizen buiten de spits en het zo veel mogelijk gebruik maken van openbaar vervoer en de fiets. Zo wordt Zuidas beter bereikbaar en kan bijvoorbeeld de beschikbare infrastructuur en parkeerruimte zo goed mogelijk worden benut. In 2015 helpt GBC Zuidas weer de week te helpen organiseren. Onderdeel van de mobiliteitsweek is het Symposium Slim Reizen met hierin aandacht voor vragen als: Hoe wordt er op Jaarplan

15 Zuidas samengewerkt aan bereikbaarheid? Wat zijn de mogelijkheden om het gebruik van openbaar vervoer of de fiets te stimuleren? Hoe bewegen we mensen om buiten de spits te reizen? Hoe kan duurzame mobiliteit er uitzien in 2040? 2.3 Mensen Afvaardiging Participanten: ABN Amro, Accenture, APG, Loyens & Loeff, Van Doorne, Vesteda, AkzoNobel, Regus, Werkgeversservicepunt, VU, Zuid gemeente Amsterdam, Zuidas gemeente Amsterdam. De projectgroep Mensen richt zich op sociale projecten. Het doel is om werknemers en bedrijven te verbinden met maatschappelijke organisaties en individuen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De projectgroep heeft in 2012 drie hoofdthema s geformuleerd, op basis van de grootste sociale problemen in stadsdeel Zuid: armoede, eenzaamheid en participatie (met name arbeidsmarkt). Deze thema s blijven ook in 2015 leidend. De projectgroep richt zich in 2015 in navolging van voorgaande jaren op een samenwerking met één organisatie, namelijk de Voedselbank Amsterdam Zuid. De klanten van de Voedselbank vallen in alle drie de benoemde thema s en daarbij is de Voedselbank een doel dat tot de verbeelding spreekt. Bovendien is de Voedselbank in Zuid onder leiding van Marius Singels erg goed georganiseerd en zijn er naast het inzamelen van voedsel veel mogelijkheden om mensen, die de hulp het hardste nodig hebben, te ondersteunen. Naast de praktische projecten in samenwerking met de Voedselbank, richt de projectgroep zich in 2015 ook op kennisdeling. Hier is in 2014 een begin mee gemaakt met de kennissessie Duurzaam Personeel. Deze bijeenkomst gericht op het aannemen van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgt begin 2015 een vervolg. Voor 2015 onderneemt GBC Zuidas in elk geval de volgende activiteiten: A. 1 x grootschalige inzamelingsactie B. 1 x groot evenement werknemers en klanten Voedselbank op Gustav Mahlerplein C. 1 x uitstapje met ouderen, medewerkers en klanten van de Voedselbank D. 1 x een workshopdag E. 2 x kennissessie/speeddatesessie Duurzaam Personeel A. Inzamelingsactie Voedselbank De inzamelingsactie voor de Voedselbank is in 2014 gekoppeld aan Wereld Armoededag (17 oktober). In voorgaande jaren is dit evenement een succes geweest met een opbrengst respectievelijk 80 (2012), 195 (2013) en 330 kratten (2014). Een duidelijk stijgende lijn! Het streven is in 2015 nog meer Participanten bij de actie te betrekken en daarbij weer veel aandacht te trekken middels het organiseren van een ludiek evenement in die week. Jaarplan

16 B. Evenement Gustav Mahlerplein gekoppeld aan inzamelingsactie Het evenement voor werknemers en klanten Voedselbank op Gustav Mahlerplein is vooral bedoeld om aandacht te trekken voor de inzamelingsactie. Afgelopen jaar heeft een drukbezochte lunch veel aandacht getrokken met een grote, witte tent midden op het plein, live muziek en heerlijk eten verzorgd door Resto VanHarte in samenwerking met vrijwilligers vanuit de bedrijven. Naast het trekken van aandacht probeert GBC Zuidas met het evenement de interactie te bevorderen tussen mensen die elkaar in het dagelijks anders niet gauw ontmoeten. In 2015 zal een dergelijk ludiek evenement weer gekoppeld worden aan de inzamelingsactie. C. Uitstapje Concertgebouw Het uitstapje met ouderen, klanten Voedselbank en werknemers van Participanten is bedoeld om mensen uit hun sociaal isolement te krijgen, elkaar te leren kennen en vooral plezier te maken. In 2012, 2013 en 2014 is er een bezoek gebracht aan een lunchconcert van het Concertgebouw. In 2014 is de interactie tussen de aanwezigen nog meer bevorderd door een tafelschikking en een vragenlijstje waarmee het gesprek op gang kon worden gebracht. Dit bleek een succes. In 2015 wordt opnieuw een dergelijke invulling van het programma verzorgd. D. Workshops Voedselbank Een workshopdag bestaat uit werknemers die de klanten van de Voedselbank een cursus uit hun vakgebied of een training van algemene aard geven. Kennis wordt gedeeld en mensen wordt geleerd op eigen kracht verder te kunnen. Daarnaast ontmoeten werknemers van verschillende bedrijven elkaar op niet alledaagse wijze en versterkt dit het MVO netwerk. De middag is in 2013 succesvol georganiseerd met een energietraining vanuit NUON en een basisgesprekstraining. In 2014 heeft APG zich ingezet met een sollicitatietraining en is de basisgesprekstraining opnieuw gegeven samen met een ingehuurde acteur. In 2015 is het streven minimaal twee workshopdagen te organiseren. Daarbij wordt gekeken naar uitbreiding van het aanbod aan workhops. E. Kennissessies Duurzaam personeel Op 1 januari 2015 treedt de participatiewet in werking, en op termijn de quotumwet. Werkgevers komen voor uitdagingen te staan en tegelijk zijn er veel mensen met goede kwaliteiten op zoek naar werk. Om werkgevers te informeren over de mogelijkheden en voordelen van het aannemen van alternatief personeel, organiseert de GBC Zuidas in samenwerking met DWI/Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam en de Nieuwe Poort kennissessies over het onderwerp. Hierin is ook de samenwerking met Ambitie van Zuid gezocht, een convenant rondom het aannemen van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt, gesloten door een aantal grote bedrijven Zuidas. De eerste kennissessie in het najaar van 2014 was een succes. In 2015 zullen er naar verwachting twee vervolgsessies worden georganiseerd. Mogelijk ook met een meer praktische invulling, zoals speeddates tussen werkgever en werkzoekende. Hierin wordt wederom de samenwerking met Ambitie van Zuid gezocht. Jaarplan

17 2.4 Water Afvaardiging Participanten: ABN Amro, WTC Amsterdam, Vesteda, Accenture, Zuidas gemeente Amsterdam, VU, APG, AkzoNobel, Van Doorne, Inbo, Waterschap AGV, Loyens & Loeff, Houhoff Buruma. In 2013 is de projectgroep Water opgestart, direct met concreet resultaat. Op 24 oktober 2013 is het Polderdak geopend op Broedplaats Old School. Dit is een initiatief van GBC Zuidas, dat door De Dakdokters is bedacht en uitgevoerd in samenwerking met Dienst Zuidas, Waternet, IBA en OGA. Het Polderdak heeft een dijkje aan de randen van het dak om water tegen te houden. Er staan kratjes op het dak waarop een laag groen is aangebracht. Het heeft dus een waterbergende functie die tegelijkertijd alle voordelen van een groen dak in zich draagt. Het dak ligt er in elk geval 5 jaar en zal in die jaren ook dienen als object van onderzoek. In oktober 2014 is Polderdak 2.0 gelanceerd tijdens een groot event in de Dutch Green Building Week. Amsterdam Rooftop Solutions, waar GBC Zuidas bij is aangesloten, is initiatiefnemer van deze restyling van het Polderdak. Op het dak is nu niet alleen maar blauw en groen te vinden, maar ook geel (zonnepanelen). GBC Zuidas tekende in oktober 2014 de Intentieverklaring Amsterdam Rainproof. Hiermee is de intentie uitgesproken om samen met de andere ondertekenende partijen duurzame oplossingen te ontwikkelen voor wateroverlast in Amsterdam. Met het verder onderzoeken en ontwikkelen van het Polderdak geeft GBC Zuidas draagt GBC Zuidas hier in ieder geval aan bij. In 2015 richt GBC Zuidas zich op de volgende Water projecten: A. Polderdak: uitrol & onderzoek B. Kraanwater C. Watertappunten & Wereldwaterdag 22 maart 2015 A. Polderdak: uitrol & onderzoek GBC Zuidas zet zich in 2015 in voor het herhalen ( uitrollen ) van het Polderdak op Zuidas en daarbuiten en blijft betrokken bij het onderzoek van dit eerste Polderdak. Dit gaat in samenwerking Amsterdam Rooftop Solutions waar GBC Zuidas bij is aangesloten. Er wordt nog uitgezocht met welke partners er verder onderzoek kan worden verricht. Mogelijk neemt een groep studenten van de VU onder begeleiding de energetische waarde van het Polderdak onder de loep. Eind 2014 zijn hiervoor de eerste acties uitgezet. B. Campagne Kraanwater GBC Zuidas zet zich in voor de promotie van kraanwater. Nog te veel bedrijven schenken standaard gebotteld plat water tijdens vergaderingen. Dit is zonde, want ons kraanwater is van zeer goede kwaliteit. Kraanwater drinken bespaart CO2 door minder vervoersstromen en minder productie van en afval door verpakkingen. Begin 2015 wordt gestart met een campagne om zoveel mogelijk Zuidas bedrijven over te laten stappen op kraanwater. Jaarplan

18 De campagne bestaat voornamelijk uit het bieden van (communicatie)middelen aan Zuidas bedrijven om over te stappen op kraanwater. Indien bedrijven ervoor kiezen deze keuze te branden, dan bieden we een voordelige actie i.s.m. KRNWTR. Deze organisatie slaagt erin van kraanwater een merk te maken. ABN Amro en Accenture schenken al KRNWTR. Andere bedrijven als Vesteda en Waternet schenken kraanwater, maar doen dit zonder er een merk aan te hangen. Het voordeel van branden zit voornamelijk in een handige manier van communiceren naar internationale gasten toe. Op de KRNWTR karaffen staat een uitleg in het Engels waarom wij in Nederland beter kraanwater kunnen drinken. C. Watertappunten & Wereldwaterdag 22 maart 2015 Wereldwaterdag op 22 maart 2015 biedt een mooi moment om aandacht te vragen voor kraanwater. De projectgroep Water wil dit, naast de campagne Kraanwater, doen door een manier van zichtbare duurzaamheid: de plaatsing van een of meerdere watertappunten. Samen met Dienst Zuidas worden begin 2015 de mogelijkheden hiervoor onderzocht. 2.5 Afval Afvaardiging Participanten: ABN Amro, WTC Amsterdam, Amsterdam RAI, Vesteda, Accenture, Dienst Zuidas, ORAM, Deloitte, Loyens & Loeff, VU, APG, Liander, AkzoNobel, Van Doorne, Inbo, Waterschap AGV, Houthoff Buruma. In 2014 is gestart met een verkenning op het gebied van afval. De gevormde projectgroep Afval is in 2014 drie keer bij elkaar gekomen. Het bundelen van afvalstromen en plastic scheiden waren thema s die uit de sessie naar voren kwamen. In 2015 gaat de projectgroep aan de slag met de volgende projecten: A. Plastic Challenge & structureel scheiden van plastic B. Logistieke afvalstromen in kaart brengen C. Afvalverwerking op locatie: Waste Transformers A. Plastic Challenge & structureel scheiden van plastic Een van de projecten voortkomend uit de Green Business Challenge is de Plastic Challenge. In het najaar van 2014 hebben young professionals bijna 30 bedrijven op Zuidas zover gekregen twee weken lang plastic te scheiden. Hiervoor is de samenwerking opgezocht met de betrokken afvalophalers. De Challenge werd afgesloten met een ludiek evenement op het Gustav Mahlerplein, waar kunstenaars van de Rietveld Academie kunstwerken presenteerden, gemaakt van het ingezamelde plastic. Een aantal deelnemende bedrijven scheidt nu structureel plastic. Sommige bedrijven zoeken nog naar de juiste bedrijven. In 2015 zal de projectgroep Afval zich richten op deze bedrijven en hen waar mogelijk helpen bij het vinden van oplossingen voor structureel plastic scheiden. Daarbij is het streven om in het najaar weer een Plastic Challenge te organiseren, nu meer gericht op de iets kleinere bedrijven op Zuidas. Jaarplan

19 B. Logistieke afvalstromen in kaart brengen In de eerste sessie van de projectgroep in het voorjaar van 2014 kwam logistieke stromen als thema direct naar voren. Het afval wordt door verschillende afvalophalers opgehaald. Deze stromen zijn (bijna) niet op elkaar afgestemd en daarmee inefficiënt. Half volle vrachtwagens rijden onnodig het gebied in en uit. In 2015 wil de projectgroep de mogelijkheden rondom het bundelen van deze stromen in kaart brengen. Om vervolgens te kijken naar mogelijke oplossingen. C. Afvalverwerking op locatie: Waste Transformers ABN Amro heeft GBC Zuidas in contact gebracht met de Waste Transformers. Deze organisatie heeft een vergistingsinstallatie ontwikkeld ter grootte van zeecontainer waarmee GFT afval wordt omgezet in energie: stroom en gas. De projectgroep Afval wil in 2015 onderzoeken in hoeverre de plaatsing van een dergelijke installatie haalbaar is op Zuidas en welke bedrijven hier gebruik van kunnen en willen maken. Hiervoor wordt de samenwerking op gezocht met de Waste Transformers en zal een stagiair zich buigen over een haalbaarheidsonderzoek. 2.6 Kennissessies Naast de kennis die tijdens de projectgroepen wordt gedeeld organiseert GBC Zuidas in 2014 kennissessies gericht op specifieke doelgroepen en over bepaalde overkoepelende thema s. Met als doel de juiste kennis bij de juiste doelgroep te krijgen en om meer medewerkers per Participant te betrekken bij GBC Zuidas en hen enthousiast te maken voor duurzaamheid Specifieke doelgroepen GBC Zuidas organiseert tenminste één kennissessie voor de volgende doelgroepen: A. CEO s (inspiratie en duurzame ontwikkelingen op hoofdlijnen) B. Young professionals (Green Business Challenge) C. HR managers (o.a. arbeidsvoorwaarden, bewustwordingscampagnes) & Facility managers (alles rondom gebouw en beheer) De bijeenkomsten worden specifiek voor de doelgroep ingericht, ook wat betreft locatie e.d. Bij succes en bij voldoende vraag volgen er meer sessies. A. CEO s De CEO sessie heeft prioriteit en wordt in het voorjaar georganiseerd. Het doel van de CEO sessie is CEO s van Participanten verbinden aan GBC Zuidas, op de hoogte stellen van de projecten van GBC Zuidas om zo draagvlak te creëren hoger in de organisaties. De sessie wordt een keer per jaar georganiseerd aan het einde van het eerste kwartaal. Bij het CEO-ontbijt in 2014 gaven CEO s aan elkaar vaker dan een keer per jaar op deze manier te willen ontmoeten. GBC Zuidas kan hier Jaarplan

20 navolging aangeven door aan het eind van het kalenderjaar een borrel te faciliteren. Dit was voor 2014 niet meer haalbaar. In 2015 is het streven alsnog een dergelijke borrel te organiseren. Ter voorbereiding op de tweede CEO sessie in het voorjaar van 2015, stelt GBC Zuidas een concept convenant op met de pijlers voor de komende jaren. Deze pijlers worden afgestemd met de projectgroepen. CEO s kunnen dit convenant ondertekenen, als intentieverklaring: GBC Zuidas zet het komende jaar in op de volgende doelen, en wij onderschrijven het belang daarvan en zetten ons hier (als organisatie) voor in. NB: Het betreft geen vastlegging waar participanten later op afgerekend kunnen worden. B. Young Professionals Green Business Challenge Van 27 maart t/m 4 juli 2015 organiseert GBC Zuidas samen met Eyeopenerworks de tweede editie van de Green Business Challenge Zuidas. De eerste editie van de Green Business Challenge in 2014 was een groot succes met enthousiaste deelnemers, goede resultaten (Meatless Monday, Plastic Challenge) en een feestelijk slotevent. In de Green Business Challenge gaan deelnemers de uitdaging aan om zelf initiatieven te ontwikkelen die een concrete bijdrage leveren aan een duurzame Zuidas. De Green Business Challenge is daarmee een broedplaats voor nieuwe ideeën en een werkplaats om deze uit te voeren. Tijdens het startweekend vormen deelnemers zelf teams rondom bepaalde thema s. Naast eigen ideeën kunnen ook bestaande cases worden aangegrepen (bijvoorbeeld duurzaamheidsvraagstukken vanuit het eigen bedrijf). Vervolgens worden resultaten geformuleerd die direct impact hebben op het beoogde doel. In dit proces worden de initiatiefnemers bovendien voortdurend uitgedaagd veel over zichzelf te leren en nieuwe kwaliteiten aan te boren. Bijgestaan door ervaren trainers/coaches die zelf ervaring hebben als sociaal/duurzaam ondernemer. De resultaten zijn niet alleen zichtbaar in concrete duurzame projecten, voor de deelnemers is de Green Business Challenge ook een verrijking van hun professionele leven. Zij leren veel over zichzelf, over leiderschap, over hun talenten en valkuilen, over hoe ze door samen te werken écht een verschil kunnen maken C. HR & Facility Managers De HR en Facility Managers bijeenkomsten worden rondom de thema s energie, mobiliteit en mensen georganiseerd. Afhankelijk van de wensen van onze Participanten zullen er sessies worden georganiseerd rondom bijvoorbeeld WKO, mobiliteitsbeleid en het aannemen van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt Specifieke thema s GBC Zuidas organiseert tenminste twee bijeenkomsten gericht op een specifiek thema dat overkoepelend is aan de huidige thema s van de projectgroepen. De onderwerpen worden in overleg met de projectgroepen en de Programmaraad nog nader vastgesteld, maar gedacht kan worden aan: Jaarplan

21 - Wat te doen met je dak? Over alle mogelijkheden en duurzame kansen die een dak kan bieden. - Groen op Zuidas en gebouwen. - Duurzaam vastgoed ontwikkelingen & innovaties. - Voedsel op Zuid. - Duurzaamheid in het recht. - Duurzaam/gezamenlijk inkopen. - Deeleconomie. Deze sessies worden in samenwerking met Participanten opgezet. Er is veel expertise in verschillende velden aanwezig en het kan interessant zijn om elkaars wereld op een duurzame manier te leren kennen. Het stelt bedrijven tevens in de gelegenheid zich te profileren als duurzame koploper. 3 Overige projecten Ook in 2015 zullen er nieuwe projecten opkomen die niet vanuit de projectgroepen ontstaan of daar in te passen zijn. De Programmaraad wordt gevraagd input te leveren voor deze projecten. Er wordt in 2015 in elk geval aandacht besteed aan: A. Meatless Monday B. ZuidasDok C. Duurzaamheidsverslag 2014 A. Meatless Monday Meatless Monday kwam in 2014 als succesvol project voort uit de Green Business Challenge. Het idee haakt aan bij een bestaande, internationale campagne om mensen te stimuleren één dag in de week geen vlees te eten. Het project is breed uitgezet op Zuidas en online; uiteindelijk hebben bijna 20 grote bedrijven meegedaan en diverse horeca. Meatless Monday vraagt om een goede follow-up, hier zal GBC Zuidas zich in 2015 voor inzetten. Er wordt een klein projectteam samengesteld om het project verder structureel uit te zetten op Zuidas. B. Zuidasdok In 2014 is GBC Zuidas betrokken geweest bij Zuidasdok. Het bestuur is aanwezig geweest bij diverse overleggen en heeft meegelezen met de mate van duurzaamheid binnen het project. In 2015 blijf GBC Zuidas alert op eventueel relevante thema s voor Zuidasdok die binnen de projectgroepen naar voren komen. Daarbij zullen de verschillende projectgroepen worden gevraagd om eventuele input. C. Duurzaamheidsverslag 2014 In 2015 brengt GBC Zuidas in samenwerking met Hello Zuidas en Zuidas gemeente Amsterdam een derde editie van het Duurzaamheidsverslag Zuidas uit. Hierin staan alle noemenswaardige resultaten Jaarplan

22 van de organisaties en de aangesloten partijen van 2014, op gebouw- en gebiedsniveau. Het verslag wordt begin april 2015 gepresenteerd tijdens een evenement. 4 Organisatie In de bijlage (pagina 25) is een organogram van de organisatie opgenomen. 4.1 Programmaraad De Programmaraad komt in 2015 twee keer bij elkaar, in q2 en q4. Men ziet elkaar vaak in projectgroepen en heeft dan ook de mogelijkheid om de plannen bij te sturen of anderszins input te leveren. Er is tevens voldoende gelegenheid om ideeën in te brengen of van gedachten te wisselen via de programmamanager. 4.2 Nieuwe Participanten In 2015 wordt tevens ingezet op het werven van meer Participanten om alle ambities te kunnen realiseren. Op het moment van schrijven bestaat GBC Zuidas uit 27 Participanten. In 2014 hebben vijf organisaties aansluiting gezocht bij GBC Zuidas. Doelstelling in 2015 is om tenminste 6 nieuwe Participanten te werven. Momenteel vinden er al gesprekken plaats met een aantal bedrijven, waarbij de reacties veelal positief zijn. Participanten worden uitgenodigd en gestimuleerd een bijdrage te leveren bij het werven. 4.3 Projectgroepen De projectgroepen (Energie, Mobiliteit, Mensen, Afval, Water) bestaan uit afgevaardigden vanuit de Participanten. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van aanwezige expertise onder de deelnemende partijen. Indien noodzakelijk wordt bij bepaalde projecten expertise ingehuurd. Naast de betrokkenheid vanuit het bestuur en de uitvoeringsorganisatie, zijn er voor iedere projectgroep een of twee sparringpartners benoemd vanuit de programmaraad. Zij kunnen gevraagd worden om advies en denken mee in de (uitvoering van) projecten. De projectgroepen komen allen 4 á 5 keer per jaar bij elkaar, afhankelijk van de te bespreken projecten. 4.4 Samenwerkingen Binnen projecten wordt de samenwerking opgezocht met diverse organisaties. Sommige samenwerkingen liggen voor de hand vanwege een zelfde doelgroep, ambitie of overlag in projecten. In 2015 zal de samenwerking in ieder geval worden gezocht met Hello Zuidas, Taskforce Bereikbaarheid, de Voedselbank Amsterdam Zuid, Natuur & Milieu, Wij krijgen Kippen, Ambitie van Zuid, EyeOpenerWorks, Urgenda, de Nieuwe Poort, RVO en de Dutch Green Building Council. Afhankelijk van nieuwe thema s en projecten worden hier nog organisaties aan toegevoegd. Jaarplan

23 5 Communicatie & marketing GBC Zuidas is behoorlijk op stoom geraakt het afgelopen jaar. De kleine en zoekende organisatie van ruim twee jaar geleden is bezig zich te ontwikkelen tot een serieuze gesprekspartner als het gaat om duurzaamheidsthema s op Zuidas. Er zijn concrete resultaten geboekt en er is veel aandacht in de media geweest voor de organisatie en de resultaten. Dit is belangrijk, omdat we voor onze doelen mede afhankelijk zijn van hoe er over ons gecommuniceerd wordt. Op basis van de algemene doelstellingen van GBC Zuidas zijn de volgende communicatiedoelstellingen geformuleerd met oog op interne en externe communicatie: 1. Kennis vergroten 2. Neutrale, positieve houding realiseren 3. Aanzet tot gedragsverandering In onderstaand schema zijn deze doelstellingen weergegeven samen met de doelgroepen en beoogde middelen. Doel GBC Zuidas Doelgroep Communicatie doelstelling Impactorganisatie Huidige Participanten Bekendheid vergroten Concrete projecten realiseren Zuidas bedrijven Kennisdelen Huidige Participanten Programmaraad Positieve houding realiseren Middelen Social Media Nieuwsbrief Themanieuwsbrief Hello Zuidas Magazine Story Telling Participanten werven Zuidas Bedrijven Bekendheid vergroten Hello Zuidas Magazine Brochure GBC Zuidas Participanten als ambassadeurs Projecten met oproep tot gedragsverandering Huidige Participanten Zuidasbedrijven Positieve houding realiseren Aanzetten tot gedrag Campagne op maat Jaarplan

24 6 Tot slot Het jaarplan 2015 is het vierde jaarplan van GBC Zuidas. We zetten hierin de lijn door van het jaarplan van voorgaande jaren. Het plan bevat ook dit maal weer enkel de hoofdlijnen voor komend jaar (2015). We werken vraaggericht, dus (nieuwe) Participanten kunnen altijd aangeven waar zij kansen zien en waar zij behoefte aan hebben. Voor suggesties en ideeën kunt u ons bereiken via Wij kijken weer uit naar een succesvol, duurzaam jaar en hopen u allen (weer) te ontmoeten! Bestuur Timo Huisman (Voorzitter, Loyens & Loeff) Luc Beyer (Penningmeester, ORAM) Joost Brinkman (Energie, Accenture) Jan van den Bosch (RAI) Pieter Brommelcamp (Mobiliteit, ABN AMRO) Adviseur bestuur Annelinda van Dijck-van Eck (Vesteda) Vera Luijendijk (Zuidas gemeente Amsterdam) Uitvoeringsorganisatie Eline Kik Programmamanager Angela Savenije Assistent programmamanager Maartje Oome Communicatieadviseur Joris kurk projectmanager Afval, Energie Sacha Stolp Projectmanager Water Renate Heppener Projectmanager inhoudelijk Energie Renny Kootstra Projectmanager Mobiliteit Raad van Toezicht Klaas de Boer (Dienst Zuidas) Richard Kooloos (ABN Amro) Kees Noorman (Oram) Jaarplan

Jaarplan Green Business Club Zuidas 2014

Jaarplan Green Business Club Zuidas 2014 Jaarplan Green Business Club Zuidas 2014 Resultaten 2013 en plannen 2014 Kennisdelen & concrete projecten 2013 Energie - WKO gebied - Zuidas Solar Week - Zonnepanelen RAI - Landmark Earth Hour Mobiliteit

Nadere informatie

Ambitieverklaring 2015-2020

Ambitieverklaring 2015-2020 Ambitieverklaring 2015-2020 Ambitieverklaring 2015 2020 Ambitieverklaring Zuidas 2015-2020 2 Inhoud De ondergetekenden 4 Achtergrond 5 Verklaringen 6 Doelstelling - Duurzaam 6 Thema s en ambities 7 Rapportage

Nadere informatie

Webinar Beter Benutten II Zuidas. Welkom! We starten om 12.30 uur

Webinar Beter Benutten II Zuidas. Welkom! We starten om 12.30 uur Webinar Beter Benutten II Zuidas Welkom! We starten om 12.30 uur Webinar Beter Benutten II Zuidas Woensdag, 8 april 2015 Renny Kootstra Projectleider Mobiliteit in Zuidas Beter Benutten II Zuidas Agenda:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en doelstelling 1.2 Resultaten Strategie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en doelstelling 1.2 Resultaten Strategie Jaarplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Missie en doelstelling 1.2 Resultaten 2015 1.4 Strategie 2. Concrete projecten & Kennissessies 2016 7 2.1 Energie 2.2 Mobiliteit 2.3 Mensen 2.4 Water 2.5

Nadere informatie

Jaarplan GBC Beatrixkwartier 2015

Jaarplan GBC Beatrixkwartier 2015 Jaarplan GBC Beatrixkwartier 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Visie en Ambitie 1.2 Stappen 2014 1.3 Strategie 2. Projectgroepen & concrete projecten 2.1 BREEAM quickscan 2.2 Mobiliteit 2.3 Pop Up Park

Nadere informatie

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB GROENE Sponsorpropositie HART u Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB u Green Business Club Groene Hart

Nadere informatie

Verslag Mobiliteit Lab woensdag, 22 april 15.00-17.00 uur

Verslag Mobiliteit Lab woensdag, 22 april 15.00-17.00 uur Verslag Mobiliteit Lab woensdag, 22 april 15.00-17.00 uur Locatie: Vesteda, Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam Aanwezig: Olivier Otten (Hello Zuidas), Marian Robben (Zuidasdok), Niels van den Brink

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen

Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen Green Deal: Verduurzaming Schoolgebouwen Frank de Wit, Wethouder Onderwijs, Sport en Duurzaamheid Huib Bulthuis, huisvesting SCO Leiden, schoolbestuur Eveline Botter, Projectmanager Gemeente Leiden 2 Inhoud

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA Het Uitvoeringsprogramma van het Milieubeleidsplan omvat negentien projecten waarin de verschillende milieurelevante thema s en de vier benoemde doelgroepen (inwoners, bedrijven, samenkomen.

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS

Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS Jaarplan 2016 Het Groene Brein ROOTS 1. De start van Roots Op initiatief van docenten en bestuurders van ROC s en AOC s hebben Antoine Heideveld (Directeur Het Groene Brein), Rob de Vrind (Duurzaam MBO),

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder plan CO 2 -prestatieladder T.b.v. certificering CO 2 -prestatieladder (nr 3.C.1) U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Certificering op de CO 2 -prestatieladder

Certificering op de CO 2 -prestatieladder Certificering op de CO 2 -prestatieladder Rexel Nederland B.V. 2013 It s easy to be green at work 1 Inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Doelgroepen 4 2.1 Intern 4 2.2 Extern 4 3. Middelen 5 4. Organisatie 7

Nadere informatie

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid Wij gaan voor groen! Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid 1. Aanleiding Al vele jaren wordt in de regio Noordoost Brabant samengewerkt aan

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform de CO 2 -prestatieladder 3.0 Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 2.1 Datum: 22-06-2016 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inleiding

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

Eindrapport Hogeschool van Amsterdam

Eindrapport Hogeschool van Amsterdam Eindrapport Hogeschool van Amsterdam ONDERWIJS VRAAG MAXIMALE SCORE BEOORDELING TOELICHTING 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek 5 3

Nadere informatie

Eindrapport Erasmus Universiteit Rotterdam

Eindrapport Erasmus Universiteit Rotterdam Eindrapport Erasmus Universiteit Rotterdam VRAAG MAXIMALE BEOORDELING TOELICHTING SCORE ONDERWIJS 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

DUURZAME INITIATIEVEN

DUURZAME INITIATIEVEN DUURZAME INITIATIEVEN Onder duurzame initiatieven verstaat Arcadis technische innovaties die direct of indirect leiden tot energiebesparende oplossingen. Daarnaast initiatieven die de maatschappelijke

Nadere informatie

Communicatieplan Coolmark BV

Communicatieplan Coolmark BV Communicatieplan - CO2 reductie CO2 Prestatieladder 2.1 Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 26 juni 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 1.1 3 juli 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 16 september 2013 Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo Van: Wethouder Robbert Peek Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door Jelger Takken toestelnummer 609 bijlagen

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025 Lomans, Groen Solide Kennisbedrijf Missie Lomans is een betrouwbaar, betrokken en bevlogen familiebedrijf

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Hoofdstuk 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroepen 2.1 Communicatiedoelstelling 2.2 Interne doelgroepen 2.3 Externe doelgroepen

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

Eindrapport Rijksuniversiteit Groningen

Eindrapport Rijksuniversiteit Groningen Eindrapport Rijksuniversiteit Groningen ONDERWIJS VRAAG MAXIMALE SCORE BEOORDELING TOELICHTING 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek

Nadere informatie

Energizing the city: Almere energy axis

Energizing the city: Almere energy axis Inhoud Energizing the city: Almere energy axis... 3 Van Noord/West naar Zuid/Ooost... 4 Energie die stroomt door de as... 5 Focus on knowledge & education... 6 Focus on innovation & experiments... 7 Focus

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma:

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma: Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit Jacco Buisman, directeur Movares, Zijn persoonlijke ervaringen met het low car diet. Programma: Geert Kloppenburg, projectleider duurzame mobiliteit van Urgenda

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

DGBC Events. Jaarplanning Versie 12 januari 2016

DGBC Events. Jaarplanning Versie 12 januari 2016 DGBC Events Jaarplanning 2016 Versie 12 januari 2016 Inhoudsopgave Over DGBC Missie en Visie Rollen Onze focus 2015 2017 Onze thema s Hoe pakken wij dat aan? Opleidingen Overzicht Events Jaarplanning Events

Nadere informatie

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. :

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : INTERN MEMO Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : Aanleiding Duurzaamheid is een speerpunt in het coalitieakkoord en het

Nadere informatie

Green Deal Elektrisch vervoer

Green Deal Elektrisch vervoer Green Deal Elektrisch vervoer Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Innovatienetwerk Nieuwe Energie Systemen (INES) Kies voor slimme technologie en bespaar energie

Innovatienetwerk Nieuwe Energie Systemen (INES) Kies voor slimme technologie en bespaar energie Innovatienetwerk Nieuwe Energie Systemen (INES) Kies voor slimme technologie en bespaar energie januari 2011 Alle tuinders in Gelderland kunnen besparen Wilt u uw energiekosten verlagen? Door energie te

Nadere informatie

Eindrapport Universiteit Utrecht

Eindrapport Universiteit Utrecht Eindrapport Universiteit Utrecht VRAAG MAXIMALE BEOORDELING TOELICHTING SCORE ONDERWIJS 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek 5 5 Uitstekend,

Nadere informatie

Connecting the energy

Connecting the energy Connecting the energy Zonne-energie gratis laten gebruiken Energie besparen Softs concept. Een uniek idee Al jaren wordt er gesproken over verduurzaming. Maar woorden omzetten in daden is waar veel initiatieven

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie Titel: CO2-Prestatieladder Participatieplan Rapport: CO2-2014/R-05; rev. 0; d.d. 07-04-2015 Auteur: J.A.C. van Dijk Verificateur: A.L.J. Timmermans Vervolgblad : 1 van 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

Eindrapport Universiteit van Amsterdam

Eindrapport Universiteit van Amsterdam Eindrapport Universiteit van Amsterdam ONDERWIJS VRAAG MAXIMALE SCORE BEOORDELING TOELICHTING 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek 5

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #3 Universiteit Utrecht

SustainaBul 2016 #3 Universiteit Utrecht SustainaBul 2016 #3 Universiteit Utrecht Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk zijn voor

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres Samen op weg naar een klimaatneutraal Den Haag Rabin Baldewsingh wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag 27 juni SBR congres Den Haag Ambitie Den Haag klimaatneutraal in 2040 CO 2 -emissie reduceren door:

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Highlights resultaten partnerenquête DNZ

Highlights resultaten partnerenquête DNZ Highlights resultaten partnerenquête DNZ Peter Brouwer 28 mei 2015 1 van 8 Inleiding Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie op

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Energie- en CO 2 - Reductie initiatieven

Energie- en CO 2 - Reductie initiatieven Energie- en CO 2 - Reductie initiatieven Participatie in (sector- of keten-)initiatieven Versie: 3, februari 2015 Auteur Rob Boers CSU John Bos CSU Inhoud Inleiding ISO 26000 Duurzaamheidsprogramma medewerkers,

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015

Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015 Unie van Waterschappen Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015 De Unie van Waterschappen wil haar middelen en beschikbare capaciteit optimaal benutten voor de sector als geheel. Deze notitie geeft

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame Amerstreek. Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën.

Samen werken aan een duurzame Amerstreek. Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën. Samen werken aan een duurzame Amerstreek Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën. Samen werken aan een duurzame Amerstreek Rabobank Amerstreek heeft in dit VN Jaar van de Coöperatie 2012 het economisch

Nadere informatie

Eindrapport HAS Hogeschool

Eindrapport HAS Hogeschool Eindrapport HAS Hogeschool ONDERWIJS VRAAG MAX.IMALE SCORE BEOORDELING TOELICHTING 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek 5 5 Uitstekend,

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #7 Vrije Universiteit Amsterdam

SustainaBul 2016 #7 Vrije Universiteit Amsterdam SustainaBul 2016 #7 Vrije Universiteit Amsterdam Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk zijn

Nadere informatie

Eindrapport Radboud Universiteit Nijmegen

Eindrapport Radboud Universiteit Nijmegen Eindrapport Radboud Universiteit Nijmegen ONDERWIJS VRAAG MAXIMALE SCORE BEOORDELING TOELICHTING 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Edith Sweep A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief

Edith Sweep A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief KETENINITIATIEVEN Contactpersoon Edith Sweep RPS advies- en ingenieursbureau bv Referentienummer Auteur Gecontroleerd door Datum Versie 1600210A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief

Nadere informatie

Communicatieplan. CO2-prestatieladder.

Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan m.b.t. CO 2 prestatieladder 2015-2016 Alphabet Nederland B.V. Creatie datum : 12 februari 2015 Laatst gewijzigd : 12 februari 2015 Stuknummer : 20150212.00

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Dit alles moet leiden tot een groter bereik bij bedrijven en het vergroten van het platform van, voor en door ondernemers.

Dit alles moet leiden tot een groter bereik bij bedrijven en het vergroten van het platform van, voor en door ondernemers. JAARPLAN 2013 Meerjarenbeleid In klein bestuur zal in 2013 de laatste hand worden gelegd aan visie en missie van B&SHO. Daarnaast wordt het sponsorplan herzien en een lidmaatschap ingesteld voor bedrijven

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Wat biedt het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich In het Midpoint House

Nadere informatie

Zuidas 2014. Duurzaamheidsonderzoek

Zuidas 2014. Duurzaamheidsonderzoek Zuidas 2014 Duurzaamheidsonderzoek 1 INLEIDING DUURZAAMHEIDSONDERZOEK ZUIDAS 2014 Voor u liggen de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de duurzaamheid van bestaande gebouwen op Zuidas. Dit onderzoek

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 30-10-2015 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Referentie

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 14. Een app voor medewerkers

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 14. Een app voor medewerkers WHITEPAPER IN 5 MINUTEN M A A R T 2 0 1 5 14. Een app voor medewerkers Introductie Vrijwel alle grote merken zijn inmiddels vertegenwoordigd in de App Store. Het aanbod van apps voor de consument groeide

Nadere informatie

Workshop 1: Kostenbesparing door energiezuinig gebouwbeheer door Bas Ambachtsheer, algemeen-directeur Cofely GDF-Suez

Workshop 1: Kostenbesparing door energiezuinig gebouwbeheer door Bas Ambachtsheer, algemeen-directeur Cofely GDF-Suez Gevraagd: Duurzaam commitment Klimaattop Amstelveen Donderdag 14 oktober 2010 Ambitie: Duurzaam in Amstelveen Tijdens de klimaattop staan inspiratie, matchmaking en commitment centraal. Amstelveense voorlopers

Nadere informatie

Dutch Green Building Council: Netwerkorganisatie met een missie: het verduurzamen van de gebouwde omgeving

Dutch Green Building Council: Netwerkorganisatie met een missie: het verduurzamen van de gebouwde omgeving Dutch Green Building Council: Netwerkorganisatie met een missie: het verduurzamen van de gebouwde omgeving Over de DGBC Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke netwerkorganisatie

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 Reductie MA Communicatieplan CO v6.0 Versie: november 2015 COMMUNICATIEPLAN CO2 REDUCTIE

Communicatieplan CO 2 Reductie MA Communicatieplan CO v6.0 Versie: november 2015 COMMUNICATIEPLAN CO2 REDUCTIE Versie: 6.0 30 november 2015 COMMUNICATIEPLAN CO2 REDUCTIE 2016 Inleiding Voor u vindt u het communicatieplan van Aannemersbedrijf Verhoeven B.V.. In dit communicatieplan wordt de interne en externe communicatie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Communicatieplan. Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder

Communicatieplan. Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 augustus 2015 Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder Auteur Titel: 3.C.2 CO2-Prestatieladder Auteur: Datum: augustus 2015 Goedkeuring directie: Versie: 1.3

Nadere informatie