Magna Charta Burgerlijk Procesrecht Programma van de leergang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Magna Charta Burgerlijk Procesrecht Programma van de leergang"

Transcriptie

1 Magna Charta Burgerlijk Procesrecht Programma van de leergang Module Spreker Datum 1 Internationaal privaatrecht en procesrecht - mr. M. Zilinsky, universitair docent Vrije Universiteit Di 4 oktober uur Amsterdam, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem Twee vragen van het internationaal procesrecht: Wanneer is de Nederlandse rechter bevoegd om van een grensoverschrijdend geschil kennis te nemen? Wanneer wordt een beslissing van een vreemde rechter in Nederland erkend? Betekeningsperikelen bij grensoverschrijdend procederen Rechtsmacht van de Nederlandse rechter Kort geding en andere voorlopige maatregelen Erkenning en tenuitvoerlegging Exequatur, EET, EBB 2 Dagvaarding, verzoekschriftprocedure, incidenten - mr. A.V.T. de Bie, raadsheer Hof Amsterdam Di 4 oktober uur Op de praktijk gerichte verdieping in de beginselen van de dagvaardings- en verzoekschriftprocedure. Partijbegrip Stellen van feiten en grondslagen; stelplicht Substantiëringsplicht Landelijke procesreglementen: knelpunten Aanvulling rechtsgronden/openbare orde (Internationale) betekeningsproblemen 22 Rv en 843a Rv: meer ruimte voor "discovery"? 3 Bewijsrecht, authentieke en onderhandse akten - mr. T.R. Hidma, vice-president Rechtbank Zwolle- Wo 5 oktober uur Lelystad Beheersing van het bewijsrecht is cruciaal voor het adequaat opzetten van een procedure, c.q. het deugdelijk insteken van het verweer. Aan de hand van casusbehandeling en bespreking van jurisprudentie wordt de stof stapsgewijs in perspectief geplaatst. Aktebewijs geldt wel als het bewijsmiddel par excellence. De daarmee samenhangende problematiek is evenwel niet eenvoudig en leidt in de rechtspraktijk tot complexe vraagstukken. Tijdens de cursus zal tevens aandacht worden besteed aan elektronisch bewijs. Verlichte en verzwaarde stelplicht Bewijslastverdeling De zogenaamde omkeringsregel en het rechterlijk vermoeden Bewijswaardering in civilibus Uitwendige, formele en materiële bewijskracht

2 Discrepantie tussen de onderhandse koopakte en de authentieke leveringsakte Tegenbewijs tegen aktebewijs Kwesties rond elektronisch bewijs 4 Kort geding - mr. W. Tonkens-Gerkema, vice-president Rechtbank Amsterdam Wo 19 oktober uur Optimaal procederen in kort geding. Do's en don'ts. Knelpunten landelijk procesreglement Beoordelingsmaatstaven Problemen bij tenuitvoerlegging: dwangsommen, executiegeschillen Rechtsmiddelen 5 Kort geding en praktisch procederen - mr. B.C. Punt, coördinerend vice-president Hof Den Haag Wo 19 oktober uur 6 Comparitie en tuchtrecht - mr. J.S.W. Holtrop, vice-president Hof Den Haag Di 8 november uur Aandacht zal worden besteed de comparitie van partijen, een belangrijk middel voor enerzijds de rechter om de nodige informatie te vergaren en anderzijds de partijen en hun advocaat om hun standpunt optimaal over het voetlicht. Enkele ontwikkelingen en dilemma's in het tuchtrecht voor advocaten. Comparitie, voorbereiding en behandeling Aanraders en kansen Tuchtrecht (kaderwet tuchtprocesrecht, belanghebbende, verjaringstermijn, strafmaat) 7 Rechtsmiddelen - mr. J.L.R.A. Huydecoper, advocaat-generaal Hoge Raad Di 8 november uur Partijen, partijaanduidingen; partijwissel Beperkingen appel/cassatie; rechtsmiddelenverbod Termijnen; ruimte voor oprekken Formaliteiten; herstelmogelijkheden. Wisselbepaling Grievenstelsel; cassatiemiddelen Eindbeslissingen; bestrijden daarvan Devolutieve werking Stukken van het geding Bewijsaanbod in appel; bewijslevering; bewijswaardering Verzet Cassatie, processuele bijzonderheden Herziening Aantasting buitengerechtelijke uitspraken (arbitrale vonnissen, bindend advies)

3 8 Comparitie - mr. J.M. Willink, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag & mr. G. Tangenberg, Di 29 november uur sectorvoorzitter Rechtbank Leeuwarden Effectief compareren = organiseren + communiceren Juridisch kader civiele comparitie De agenda van de comparitie De rol van partij, advocaat, rechter en verwachtingen over en weer Nut en noodzaak van effectieve communicatie Praktische tips (praktisch procederen) 9 Arbitrage en bindend advies - mr. G.J. Meijer, advocaat NautaDutilh N.V. Wo 30 november uur Bij het onderdeel Arbitrage en bindend advies gaat het om de in s & out s van de arbitrage en het bindend advies, waarbij alle aspecten van arbitrage en bindend advies van het begin tot het einde aan de orde komen (te beginnen met de arbitrageovereenkomst en de selectie van arbiters en eindigend met de executie van het arbitraal vonnis). 10 Internationale arbitrage - prof. dr. F.J.M. de Ly, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam Wo 30 november uur Op al deze onderdelen zal een vergelijking met het bindend advies worden gemaakt: Voor- en nadelen van arbitrage Beginselen van arbitrage Verschillende vormen van arbitrage Arbitrage-overeenkomst (vereisten en de gevolgen daarvan) Selectie en benoeming van arbiters Arbitraal geding (inclusief de organisatie daarvan) Bewijs in arbitrage Arbitraal vonnis (inclusief rectificatie en aanvulling) Rechtsmiddelen (hoger beroep, vernietiging en herroeping) Tenuitvoerlegging 11 Beslag- en executierecht - prof. mr. A.I.M. van Mierlo, advocaat NautaDutilh N.V., hoogleraar Erasmus Di 10 januari uur Universiteit Het beslag- en executierecht beweegt zich op het terrein van zowel het vermogensrecht (goederen- en verbintenissenrecht) als het procesrecht. In deze module wordt aan beide aspecten uitvoerig aandacht besteed. Het beslag als voorfase voor verhaal komt in deze module "van voor tot achter" aan de orde. Een bijzonder plaats hierbij neemt het derdenbeslag in, dat in de praktijk waarschijnlijk de meest gebruikte beslagvorm is. Verzoekschrift verlof Rechtsgevolgen beslag Cumulatie beslagen

4 Derdenbeslag Rangregeling 11 A Beslag- en executierecht - mr. D.J. van der Kwaak, vice-president Hof Amsterdam Di 10 januari uur Beslaglegging en (dreiging met) executie hebben een zeer ingrijpend karakter. In de praktijk spelen zich veel procedures rond deze onderwerpen af. Speciale aandacht hiervoor is dan ook wenselijk. Opheffing van beslagen Executiegeschillen Aansprakelijkheid beslaglegger 12 Deskundigenbericht - mr. L.F.A. Husson, raadsheer Hof Den Haag Wo 18 januari uur De plaats van het deskundigenbericht in de procedure. Het voorlopig deskundigenbericht Do s en don ts voor de advocaat Het partijbericht Valkuilen 13 Juridische aspecten mediation - prof. G. van der Burght, hoogleraar UNA Curaçao, emeritus Wo 18 januari uur hoogleraar Vrije Universiteit, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag Tijdens dit seminar studiedag, dat ook bestemd is voor mediator zonder juridische achtergrond wordt aan de deelnemers inzicht verschaft in de juridische omgeving waarin de mediation zich afspeelt. De verplichtingen van de deelnemers aan de mediation komen aan de orde alsmede de daarmee samenhangende aansprakelijkheden. Alle hierna vermelde onderwerpen vinden een behandeling tegen de achtergrond van de huidige wetgeving en actuele rechtspraak. Tijdens de cursus is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het bespreken van (eigen)praktijkgevallen. Van overleg tot vonnis De mediationclausule en de vrijwilligheid De overeenkomst tot mediation; Geschilomschrijving; taken en kosten Deelnemers aan mediation en hun verplichtingen Onderscheiden soorten van mediation Verplichtingen van de (NMI-)mediator Mediation reglementen Geheimhouding; verschoningsrecht en nieuwe wetgeving Inhoud en opstelling vaststellingsovereenkomst Verjaring; mislukte mediation Gedragregels Mediators Klacht- en tuchtrecht

5 Aansprakelijkheid mediator Schade en relatie optreden mediator Beperking aansprakelijkheid 14 Hoger Beroep - mr. F.E. Vermeulen, advocaat NautaDutilh N.V. Di 7 februari uur Het procederen in hoger beroep stelt bijzondere eisen aan kennis en vaardigheden. In dit cursusonderdeel ligt het accent op processtrategie en inrichting van processtukken, in het licht van de leerstukken van het grievenstelsel, de devolutieve werking, soorten uitspraken en andere praktische appèlvaria. Het doel is effectief procederen in appèl. Grievenstelsel Devolutieve werking Incidenteel appel Bewijs in hoger beroep Inrichting processtukken Pleidooi Tips en tricks 15 Cassatie - mr. J.W.H. van Wijk, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. & mr. R.S. Meijer, Di 7 februari uur advocaat Houthoff Buruma In dit cursusonderdeel wordt het cassatieberoep belicht. Daarbij is de invalshoek: waar moet de advocaat in appel op letten om in een eventuele cassatieprocedure een zo goed mogelijke uitgangspositie te hebben? Cassatie is immers de lakmoesproef voor de in appel gevoerde procedure. Valkuilen voor de appellant en de geïntimeerde Juridische en feitelijke onderbouwing Bewijs en bewijsaanbod Toetsing in cassatie (gronden, beperkingen) Cassatieadvies Aan het middel te stellen eisen Tussentijds cassatieberoep en sprongcassatie Verloop van de cassatieprocedure Recente ontwikkelingen (prejudiciële vragen; selectie aan de poort) 16 Procesrechtelijke complicaties van het vermogensrecht, remedies - mr. L. Reurich, raadsheer- Wo 8 februari uur plaatsvervanger Hof Den Haag, adviseur Laumen Advocaten Deze cursus biedt inzicht in de samenhang tussen met materiële vermogensrecht en diverse procesrechtelijke thema's. Verjaring en verval in het overeenkomstenrecht (6:89 en 7:23 BW), problemen van samenloop van vorderingen, stelplicht en bewijslast in verband met gevaarzetting en causaliteit, de 'omkeringsregel' en het beroep op verrekening. Tevens wordt aandacht besteed hoe bij de inrichting van processtukken met genoemde samenhang tussen materieel en formeel recht rekening kan worden gehouden.

6 Verjaring en verval Samenloop van vorderingen Stelplicht en bewijslast bij causaliteit Aan het materiële recht ontleende verweermiddelen: art. 6:230 BW en de tenzij-clausule van 6:26

Programma van de leergang

Programma van de leergang Programma van de leergang De leergang zal starten op dinsdag 9 oktober 2013 en de eerste twee cursusdagen vinden plaats in Londen; de plek waar het originele Magna Charta document bewaard ligt. Op 9 oktober

Nadere informatie

Kroniek van het burgerlijk procesrecht

Kroniek van het burgerlijk procesrecht 2013 Burgerlijk procesrecht Kroniek van het burgerlijk procesrecht Marc Ynzonides en Margriet de Boer 1 De belangrijkste ontwikkeling op het gebied van het hoger beroep ziet op het leerstuk van de devolutieve

Nadere informatie

Burgerlijk Procesrecht

Burgerlijk Procesrecht pensioenrecht 3 3 Kroniek Burgerlijk Procesrecht Deze kroniek bevat een selectie van uitspraken die in 2013 zijn gewezen en van oudere uitspraken die niet in vorige kronieken zijn vermeld. 1 Robert Hendrikse,

Nadere informatie

Compendium van het. burgerlijk procesrecht. Mr. P.A. Stein. door NEGENDE DRUK. Hoogleraar in het burgerlijk recht, handehrecht en

Compendium van het. burgerlijk procesrecht. Mr. P.A. Stein. door NEGENDE DRUK. Hoogleraar in het burgerlijk recht, handehrecht en Compendium van het burgerlijk procesrecht door Mr. P.A. Stein Hoogleraar in het burgerlijk recht, handehrecht en burgerlijk procesrecht aan de Universitet van Amsterdam NEGENDE DRUK KLUWER-DEVENTER-1992

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aard en functie van het burgerlijk procesrecht Het burgerlijk procesrecht is het onderdeel van het privaatrecht. Het gerechtelijk proces staat centraal. Het geeft de regels voor

Nadere informatie

Hoorcollege 3A Rechtsmiddelen Werkgroep 3A Rechtsmiddelen

Hoorcollege 3A Rechtsmiddelen Werkgroep 3A Rechtsmiddelen AthenaSummary Vrij Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bachelorjaar 2 & 3 BPI Supplement HC & WG- verslag (week 3) Inhoudsopgave Hoorcollege 3A Rechtsmiddelen Werkgroep 3A Rechtsmiddelen

Nadere informatie

Saoren-wederhbor ' iojosbe betefenteg. Yaoa. 'djsiefsngbeslag. BewSf4ast(verd$iag)

Saoren-wederhbor ' iojosbe betefenteg. Yaoa. 'djsiefsngbeslag. BewSf4ast(verd$iag) Saoren-wederhbor ' ' yjdeliffiteiden pattirautbao^ifc > * r A, iojosbe betefenteg 'djsiefsngbeslag BewSf4ast(verd$iag) Yaoa Henriette Bast, Robert Hendrikse, Leonie Rammeloo, Sylvia Zum Vb'rde Sive Vording

Nadere informatie

Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure

Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure MASTERSCRIPTIE PRIVAATRECHT, OPEN UNIVERSITEIT, SCRIPTIEBEGELEIDER: A.L.H. ERNES Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure

Nadere informatie

AvdR World Wide New York Procederen en contracteren. 11 april 2015 tm 18 april 2015. Winnen of verliezen een kwestie van goede voorbereiding.

AvdR World Wide New York Procederen en contracteren. 11 april 2015 tm 18 april 2015. Winnen of verliezen een kwestie van goede voorbereiding. AvdR World Wide New York Procederen en contracteren 11 april 2015 tm 18 april 2015 Winnen of verliezen een kwestie van goede voorbereiding. De Academie voor de Rechtspraktijk zal in 2014 wederom een World

Nadere informatie

KANSEN IN CASSATIE IN-HOUSE COUNSEL PRACTICAL GUIDE

KANSEN IN CASSATIE IN-HOUSE COUNSEL PRACTICAL GUIDE KANSEN IN CASSATIE 2014 IN-HOUSE COUNSEL PRACTICAL GUIDE INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 1. Hoe werkt de civiele kamer van de Hoge Raad? 6 De Hoge Raad heeft het laatste woord maar kan niet alles Alexander van

Nadere informatie

De Toekomst van het Nederlands burgerlijk procesrecht

De Toekomst van het Nederlands burgerlijk procesrecht De Toekomst van het Nederlands burgerlijk procesrecht ONDER REDACTIE VAN MR. DRS. M.L. HENDRIKSE EN PROF. MR. A.W. JONGBLOED KLUWER Kluwer - Deventer - 2004 Inhoud Vöorwoord V Algemeen deel Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Ruud Hermans 1. Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding

Ruud Hermans 1. Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding Ruud Hermans 1 Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding De vraag die ik in deze bijdrage probeer te beantwoorden, is of het kort geding nog een toekomst heeft als zelfstandige

Nadere informatie

Bij de eerste druk. Bij de zesde druk

Bij de eerste druk. Bij de zesde druk Woord vooraf Bij de eerste druk De thans voor u liggende nieuwe uitgave Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering is in zekere zin de voortzetting van het in 1996 verschenen Tekst & Commentaardeel

Nadere informatie

Conservatoire beslagen tot afgifte en levering

Conservatoire beslagen tot afgifte en levering Conservatoire beslagen tot afgifte en levering Conservatoire beslagen tot afgifte en levering Een studie naar de werking en problematiek van het 730 Rv-beslag, mede in rechtshistorisch perspectief Arrestverfahren

Nadere informatie

De deelgeschilprocedure in de rechtspraktijk: goede start, spannende vlucht, behouden landing

De deelgeschilprocedure in de rechtspraktijk: goede start, spannende vlucht, behouden landing De deelgeschilprocedure in de rechtspraktijk: goede start, spannende vlucht, behouden landing M r. d r s. G. d e G r o o t * 1 Inleiding Kort voor de inwerkingtreding van de Wet deelgeschilprocedure voor

Nadere informatie

Kroniek Burgerlijk procesrecht

Kroniek Burgerlijk procesrecht Rubriek Kroniek Burgerlijk procesrecht * kroniek 2010 deel I Inhoud deel I Algemene beginselen: Hoor en wederhoor, Varia» Arbitrage: Vernietiging, Erkenning en tenuitvoerlegging» Beslag» Bevoegdheid: Arbitrage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 518 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke

Nadere informatie

Magna Charta Arbeidsrecht Programma van de leergang

Magna Charta Arbeidsrecht Programma van de leergang Magna Charta Arbeidsrecht Programma van de leergang Module Spreker Datum 1 Wettelijk perspectief BW boek 3, boek 6 en boek 7 - mr. A.F. Bungener, advocaat HeidemanBoot Advocaten Maandag 8 oktober 2012

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 611 Wijziging van Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband

Nadere informatie

CHARTA MAGAZINE [ #9 2014 ]

CHARTA MAGAZINE [ #9 2014 ] AGNA CHARTA MAGAZINE [ #9 2014 ] PERSONENSCHADE Mr. J.G. Keizer, advocaat SAP Letselschade Advocaten Deelgeschil: Wat is het, en wat kan ik er mee? SAP Letselschade Advocaten is een toonaangevend advocatenkantoor

Nadere informatie

De patiëntenkaart in de lagere rechtspraak

De patiëntenkaart in de lagere rechtspraak De patiëntenkaart in de lagere rechtspraak Trial & error? Ruim twee jaar geleden deed de Hoge Raad uitspraak in de patiëntenkaart arresten 1. Hij oordeelde daarbij over de vraag of de rechter in het kader

Nadere informatie

Planning Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief voorjaar 2014

Planning Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief voorjaar 2014 Planning Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief voorjaar 2014 Gelijkgesteld met de Profileringscursus van de Stichting Strafrechtpraktijk Leerdoelen De leergang Strafrechtelijk

Nadere informatie

Praktisch Burgerlijk Procesrecht

Praktisch Burgerlijk Procesrecht Praktisch Burgerlijk Procesrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht Praktisch Bestuursrecht Praktisch Bijzondere

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel)

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) 1. Betere geschiloplossing voor de burger Een kenmerk van een goed functionerend rechtsbestel is dat burgers met een geschil zo goed mogelijk worden

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

http://www.legalintelligence.com/documents/15596053?srcfrm=re...

http://www.legalintelligence.com/documents/15596053?srcfrm=re... Page 1 of 24 JOR 2015/254 Hoge Raad, 01-05-2015, 14/04336, ECLI:NL:HR:2015:1194, ECLI:NL:PHR:2015:311 Arbitrage, Internationaal privaatrecht, Verzoek om erkenning en verlof tot tenuitvoerlegging van in

Nadere informatie

Tussentijds beroep tegen tussenuitspraken en deeluitspraken.

Tussentijds beroep tegen tussenuitspraken en deeluitspraken. Tussentijds beroep tegen tussenuitspraken en deeluitspraken. mr. drs. S.M. Kingma 1. Inleiding Volgens Bakels, Hammerstein en Wesseling-van Gent is het onderscheid tussen een zuiver tussenvonnis en een

Nadere informatie

CURSUS NEDERLANDS BURGERLIJK PROCESRECHT. Onderdeel: Hoger Beroep in Civiele Zaken. Door mr K. Frielink. 24 juni 2003 van 17.00-19.

CURSUS NEDERLANDS BURGERLIJK PROCESRECHT. Onderdeel: Hoger Beroep in Civiele Zaken. Door mr K. Frielink. 24 juni 2003 van 17.00-19. CURSUS NEDERLANDS BURGERLIJK PROCESRECHT Onderdeel: Hoger Beroep in Civiele Zaken Door mr K. Frielink 24 juni 2003 van 17.00-19.00 uur Literatuur H.J. Snijders en A. Wendels, Civiel appel, 3 e druk 2003,

Nadere informatie

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Het inzagerecht verbeterd?

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Het inzagerecht verbeterd? Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Het inzagerecht verbeterd? pagina 1 van 12 Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Het inzagerecht verbeterd? Bijgewerkt tot 2012-02-16. Het inzagerecht

Nadere informatie