Naar een effectieve communicatie en samenwerking op milieugebied in de productketen Chemie, Verf, Metalektro. Eindrapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een effectieve communicatie en samenwerking op milieugebied in de productketen Chemie, Verf, Metalektro. Eindrapportage"

Transcriptie

1 Naar een effectieve communicatie en samenwerking op milieugebied in de productketen Chemie, Verf, Metalektro Aan dit project is in het kader van het Besluit milieusubsidies, regeling milieugerichte technologie een subsidie verleend uit het programma PMZ 1999 dat gefinancierd wordt door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Novem beheert dit programma. 21 maart 2002

2

3 Inhoudsopgave Samenvatting 1 Summary 5 1 Inleiding 9 2 Conclusies en aanbevelingen Algemene conclusies en aanbevelingen Conclusies en aanbevelingen per subdoelstelling 16 3 Resultaten van drie ketenpilots Pilot Milieugericht inkopen bij DAF Trucks De ontwikkeling van ketenmanagement vanuit milieu economisch perspectief Inleiding Resultaten Conclusies Pilot bij de branches VNCI, VVVF en FME-CWM 43 4 Resultaten van het vooronderzoek Vergelijking PMZ-benadering per branche De productketens Productketen: Transportmiddelen Productketen: Stalen bedrijfsmeubelen Productketen: Raambekledingsproducten Productketen: Fietsen Resultaten van de interviews met experts Resultaten literatuuronderzoek 69 Bijlagen 71 A Vragenlijst ketenproject VNCI, VVVF en FME-CWM 73 B Overzicht geïnterviewden 77 C Groeimodel FME-CWM 79 D Groeimodel VVVF 83 i

4

5 Samenvatting Doelstelling De brancheorganisaties VNCI, VVVF en FME-CWM 1 hebben gezamenlijk een project uitgevoerd met als belangrijkste doelstelling het afstemmen en verbeteren van de communicatie en samenwerking op milieugebied in de productketen Chemie - Verf - Metalektro en het afstemmen van de PMZ-aanpak die zij hun leden bieden. Achtergrond De milieubelasting van productieprocessen is in de afgelopen jaren per saldo afgenomen. Om verdergaande milieuverbeteringen te bereiken, is aandacht nodig voor de producten en de keten waarin ze tot stand zijn gekomen. De overheid heeft in nauwe samenwerking met bedrijfsleven hiervoor het instrument productgerichte milieuzorg (PMZ) ontwikkeld. Alledrie de brancheorganisaties stimuleren de invoering van productgerichte milieuzorg (PMZ) bij hun achterban. In de praktijk blijkt extra aandacht nodig te zijn voor de communicatie en samenwerking op milieugebied in de productketen, een belangrijk onderdeel van PMZ. Het project is uitgevoerd in samenwerking met diverse bedrijven uit de betrokken branches. Een speciaal woord van dank gaat uit naar DAF Trucks en Hunter Douglas voor hun bereidheid te participeren in een ketenpilot. KPMG Milieu heeft het project begeleid in opdracht van de brancheorganisaties. De resultaten van het project zijn vastgelegd in deze rapportage. Belangrijkste conclusies In alle onderzochte productketens vindt communicatie en samenwerking plaats op milieugebied tussen twee schakels (bedrijven) uit de keten. Bedrijven uit de onderzochte ketens zien op dit moment weinig meerwaarde in communicatie/samenwerking tussen méér dan twee schakels uit de keten. Tussen twee schakels is geen sprake van structurele of systematische communicatie/samenwerking en het is niet duidelijk of het gehele ketenperspectief (in dit verband betekent dit inzicht in de milieubelasting van de gehele keten) wordt meegenomen. Concurrentiële en commerciële belangen blijken belemmerend te werken. De branches kunnen deze tekortkomingen wegnemen door systematisch geaggregeerde informatie (over productgroepen) via de branches uit te wisselen en ter beschikking te stellen aan bedrijven uit die branches. Het is daarom aan te bevelen PMZ of 1 VNCI = Vereniging van de Nederlandse Chemische industrie, VVVF = Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten; FME-CWM = Vereniging van ondernemingen in de metaal-, kunststof-, elektronica en elektrotechnische industrie en aanverwante sectoren 1

6 communicatie/samenwerking op milieugebied in te brengen op reeds bestaand dan wel op te zetten overleg tussen de branches. Tegelijkertijd moet in verband met de afstemming over deze onderwerpen in een branche een regulier overleg worden ontwikkeld. De door VVVF ontwikkelde drager voor informatie (KOF-formulier) wordt positief gewaardeerd door de betrokken bedrijven en kan op punten nog worden verbeterd. De mate waarin branches geconfronteerd worden c.q. omgaan met vragen over veiligheid, gezondheid en milieu van hun producten verschilt sterk tussen, maar ook binnen branches. Duidelijk is dat de noodzaak voor FME-CWM bedrijven om zich actief te oriënteren op deze vraagstukken, veel minder is dan bij VNCI- en VVVFbedrijven. Gezien de nationale en Europese ontwikkelingen op het stoffen- en productenbeleid bestaat de verwachting dat de aandacht voor product(ketens) en daarvan afgeleid de belangstelling voor instrumenten zoals PMZ toe zal nemen. Alledrie de branches werken binnen de context van hun branche aan de (verdere) ontwikkeling en invoering van PMZ. Op dit moment wordt er geen/weinig toegevoegde waarde gezien in het verder en/of meer in detail afstemmen van de PMZaanpak van de VNCI, VVVF en FME-CWM. De branches dienen het accent te leggen op het expliciteren van de meerwaarde van PMZ en het in een breder perspectief plaatsen en verder ontwikkelen en invoeren van PMZ binnen hun branche. Het expliciteren van de meerwaarde is van belang omdat het verder structureren van de communicatie en samenwerking in de productketen alleen tot stand komt als er sprake is van een duidelijk te behalen milieuvoordeel in combinatie met een duidelijke markt- of bedrijfseconomische rationale en/of door het bedrijfsleven gedragen regelgeving op het gebied van producten van de kant van de (Europese en/of nationale) overheid. Uit onder meer dit project blijkt dat bedrijven de meerwaarde van PMZ nog onvoldoende onderkennen. De branches hebben een duidelijke taak in het expliciteren van de meerwaarde van PMZ voor hun achterban. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van gerichte informatie en het communiceren van de succesverhalen. Bedrijven, maar ook andere actoren, zoals (lagere) overheden en de milieubeweging, hebben moeite met de vertaling van abstracte concepten en beleidsinstrumenten naar de praktijk. In relatie tot PMZ worden vaak genoemd ecodesign, milieugerichte productontwikkeling, EZP (Energiezuinige Productontwikkeling), groen inkopen, Eco-Efficiency, duurzaam ondernemen, triple P-concept (People, Planet, Profit), BMP-3 en MJA-2. De concrete invulling van deze concepten, beleidsinstrumenten en programma s verschilt sterk per branche en bedrijf. Sterker nog, niet alle concepten zijn voor elk bedrijf relevant. Er is bij bedrijven behoefte om ogenschijnlijk op zichzelf staande concepten zoals PMZ, in een groter geheel te kunnen zien en inzicht te krijgen in de samenhang der dingen. Het is daarom aan te bevelen PMZ, per branche in een breder perspectief te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld door de branche te segmenteren en per segment de 2

7 meest geschikte en aansprekende concepten/instrumenten, waaronder PMZ, in samenhang aan te geven en te beschrijven. Om de gedachten te bepalen is een eerste aanzet voor de FME-CWM en de VVVF ontwikkeld. Inkoop en Logistiek, Marketing/Verkoop en Productontwikkeling vormen belangrijke aangrijpingspunten bij de invoering van PMZ. Het blijkt dat de belangstelling voor en het kennisniveau op milieugebied over het algemeen laag ligt bij deze disciplines. Het verdient daarom de aanbeveling om deze disciplines gericht voor te lichten en te benaderen. Voorgesteld wordt om op korte termijn een cursus op het gebied van Milieugericht inkopen te ontwikkelen. Als basis voor de cursus kunnen de ervaringen en de in het kader van de DAF Trucks pilot ontwikkelde Inkooptool milieu dienen. Het bedrijfsleven heeft, mede naar aanleiding van het SOMS-project, afspraken gemaakt met de overheid over de uitvoering van het (vernieuwde) stoffenbeleid. Belangrijk onderdeel daarvan zijn het verankeren van ketenverantwoordelijkheid en optimaliseren van de communicatie. Primair heeft de communicatie betrekking op de gevaren en risico s van het gebruik van stoffen (risicobenadering). Het is aanbevelenswaardig om bij de communicatie en de te ontwikkelen infrastructuur ook in te gaan op of de link te leggen met de PMZ-aanpak in de branche. Dat wil zeggen niet alleen de risicobenadering volgen, maar ook de kansen en mogelijkheden voor verbetering adresseren. 3

8 4

9 Summary Objective The sector organisations VNCI, VVVF and FME-CWM have jointly implemented a project with the main objective of coordinating and improving the communication and cooperation with respect to the environment in the Chemicals Paint Metals/Electronics product chain and coordinating the product-oriented environmental management approach that they offer to their members. Background In recent years, the environmental burden caused by production processes has fallen on balance. To achieve more far-reaching environmental improvements, attention needs to be focused on the products and the chain used to create them. In close cooperation with the business community, the government has developed an instrument known as product-oriented environmental management, PMZ (also known as Product Stewardship, PS). All three sector organisations encourage the implementation of PMZ for all their members. In practice, however, extra attention seems to be needed for communication and cooperation on environmental issues in the product chain, which is an important component of PMZ. The project was implemented in cooperation with various companies from the sectors involved. We would like to offer special thanks to DAF Trucks and Hunter Douglas for their willingness to participate in a chain pilot project. KPMG Environmental Consulting was commissioned by the sector organisations to supervise the project. The results of the project are set out in this report. Main conclusions In all the product chains surveyed, communication and cooperation on environmental issues take place between two links (companies) in the chain. At that point in time, companies from the chains studied see little added value in communication/cooperation between more than two links in the chain. No structural or systematic communication/cooperation takes place between two links in the chain. Furthermore, it is not clear whether the entire chain perspective (in this context, this relates to insight into the environmental burden caused by the entire chain) is included. Competitive and commercial interests seem to have a restrictive effect. The sectors can remove these shortcomings by systematically exchanging aggregated information (on product groups) via the sectors, and by making this information available to other companies in these sectors. It is therefore recommended that PMZ or communication/cooperation on environmental issues be added to new or existing 5

10 consultations between the sectors. At the same time, regular consultations need to be set up in connection with the coordination of these subjects in a sector. The companies involved view the information carrier developed by VVVF (the KOF form) to be positive. This form can be improved further on a number of points. The extent to which sectors are confronted with and deal with questions about safety, health and the environment with respect to their projects varies considerably between, and also within, sectors. It is clear that the need for FME-CWM companies to be actively involved in these issues is far less than for VNCI and VVVF companies. In view of national and European developments on the policy on substances and products, it is expected that the attention will increase for products and product chains and also for related instruments such as PMZ. All three sectors are working on the further development and implementation of PMZ in the context of their sector. At present, there is no or little added value seen in the further and/or more detailed coordination of the PMZ approach of VNCI, VVVF and FME-CWM. The sectors should emphasize the added value of PMZ more explicitly, place it in a broader perspective, and further develop and implement PMZ within their sector. Explicitly setting out the added value is important because the further structuring of the communication and cooperation in the product chain will only by realised if it is clear that an environmental advantage can be achieved, in combination with a clear market or commercial rationale, and/or European and/or national government legislation supported by the business community in the field of products. This and other projects have shown that companies do not yet sufficiently recognize the added value offered by PMZ. The sectors have a clear task before them in making the added value of PMZ explicit for their members. This can be accomplished, for example, by offering focused information and communicating the success stories. Companies as well as other parties, such as various levels of government and the environmental movement, have difficulty in translating abstract concepts and policy tools into practical solutions. In relation to PMZ, the following examples are often named: EcoDesign, energy-efficient product development, green purchasing, Eco- Efficiency, sustainable business practice, the triple P-concept (People, Planet, Profit), BMP-3 and MJA-2. How these concepts, policy tools and programmes are specifically put into practice varies considerably by sector and company. Furthermore, not all concepts are relevant to all companies. Companies need to see apparently independent concepts like PMZ as part of a larger whole and gain insight into how everything fits together. It is therefore recommended that PMZ be placed in a broader perspective for each sector. This can be realised by dividing a sector into segments, and then, for each segment, indicating and describing 6

11 the relationships between the most suitable and appealing concepts/tools, including PMZ. To test this idea, a first initiative has been developed for FME-CWM and VVVF. Purchasing and Logistics, Marketing/Sales and Product Development offer major opportunities for the implementation of PMZ. In general, interest for and the level of knowledge about environmental issues seems to be quite low for these disciplines. It is therefore a good idea that these disciplines be informed and approached in a focused manner. Developing a course on Green Purchasing in the short term is recommended. The course can be based on the experiences from and the Purchasing Tool developed in the context of the DAF Trucks pilot project. Partly in response to the SOMS project, the business community has made agreements with the government about the new/existing policy on substances. An important component of this involves the embedding of chain responsibility and optimising communication. The communication primarily relates to dangers and risks of the use of substances (risk approach). For the communication and the future infrastructure, it is recommended to also consider and/or create a link with the PMZ approach in the sector. This means, in addition to following the risk approach, addressing the opportunities for improvement. 7

12 8

13 1 Inleiding In opdracht van VNCI, VVVF en FME-CWM heeft KPMG Milieu het project milieugebied in de productketen chemie, verf, metalektro begeleid. Alle drie de brancheorganisaties stimuleren de invoering van productgerichte milieuzorg (PMZ) bij hun achterban. In de praktijk bleek extra aandacht nodig te zijn voor communicatie en samenwerking op milieugebied in de productketen. Dit was de reden om gezamenlijk een project te starten met als centrale doelstelling: Het afstemmen van de pmz-aanpak die de FME-CWM, VVVF en VNCI aan hun leden aanbieden en het afstemmen en verbeteren van de communicatie en samenwerking op milieugebied in de productketen. Leeswijzer Dit rapport beschrijft de resultaten van het project. De conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 2) zijn gebaseerd op de resultaten van de drie ketenpilots (fase 2) en het vooronderzoek (fase 1). Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van de drie ketenpilots (fase 2), uitgevoerd bij DAF Trucks, Hunter Douglas en de branches VNCI, VVVF en de FME-CWM. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het vooronderzoek (fase 1) opgenomen. 9

14 10

15 2 Conclusies en aanbevelingen Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies en aanbevelingen van het project aan de hand van de doelstellingen van het project. In paragraaf 2.1 zijn de algemene conclusies en aanbevelingen opgenomen. Paragraaf 2.2 gaat in op de conclusies en aanbevelingen per subdoelstelling. 2.1 Algemene conclusies en aanbevelingen De algemene conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op de resultaten van het vooronderzoek (zie hoofdstuk 4) en de ketenpilots (zie hoofdstuk 3) en dienen tegen de achtergrond van de centrale doelstelling van het project te worden gezien, die als volgt luidt: Het afstemmen van de pmz-aanpak van FME-CWM, VVVF en VNCI en het afstemmen en verbeteren van de communicatie en samenwerking op milieugebied in de productketen chemie, verf, metalektro 1. Verbeter de communicatie/samenwerking op milieugebied in de keten, door aanvullende communicatie via de branches (de U-bocht). In alle onderzochte productketens wordt gecommuniceerd en samengewerkt op milieugebied tussen twee schakels (bedrijven) uit de keten. Dit treedt op als deze communicatie/samenwerking meerwaarde heeft voor de "schakels" in de keten, bijvoorbeeld als er een directe noodzaak of aanleiding bestaat. Bedrijven uit de onderzochte ketens zien op dit moment weinig meerwaarde in communicatie/samenwerking tussen méér dan twee schakels uit de keten. Een dergelijk ketenoverleg vindt in de praktijk dan ook nauwelijks plaats. Door onderzoek op andere thema's dan milieu (Supply Chain Management) is inzicht verkregen dat centrale sturing van productketens een utopie is, en dat de optimalisatie van de keten via optimalisatie tussen twee schakels moet plaatsvinden (overigens wel vanuit ketenperspectief). Voor het thema milieu in de onderzochte productketens kunnen we dit inzicht delen. De reeds bestaande communicatie/samenwerking tussen schakels uit de keten schiet op twee punten tekort: er is geen sprake van structurele of systematische communicatie/samenwerking, maar meer ad hoc. door concurrentiële en commerciële belangen zijn er belemmeringen in de communicatie Daarnaast is op dit moment niet duidelijk of bij alle communicatie en samenwerking tussen schakels het inzicht in de milieubelasting van de gehele keten (het ketenperspectief) wordt meegenomen. De branches kunnen deze tekortkomingen 11

16 wegnemen door systematisch geaggregeerde informatie over productgroepen via de branches uit te wisselen en ter beschikking te stellen aan bedrijven uit die branches. Een door de VVVF ontwikkelde drager voor deze informatie, het KOF-formulier, wordt door de bedrijven positief gewaardeerd en kan op onderdelen nog verder verbeterd worden. In de branchepilot is onderscheid gemaakt tussen enerzijds verantwoordingskennis en anderzijds toepassingskennis. Deze twee verschillende soorten kennis wordt én tussen de branches uitgewisseld én tussen de bedrijven onderling. In de branchepilot is daarom door de bedrijven gepleit voor een goede afstemming tussen het brancheniveau en het bedrijvenniveau. Het is daarom aan te bevelen PMZ of communicatie/samenwerking op milieugebied in te brengen op reeds bestaand regulier overleg tussen de branches. Daar waar dit overleg nog niet voldoende bestaat dient het te worden opgezet. Tegelijkertijd moet in verband met de afstemming over deze onderwerpen in een branche (tussen brancheniveau en bedrijvenniveau) ook een regulier overleg worden ontwikkeld. FME-CWM: Het ontwikkelen van de netwerk/klankbord groep van FME-CWM bedrijven door de FME-CWM, dat de FME-CWM in staat stelt een faciliterende rol richting VVVF te kunnen spelen. Zorg voor reguliere communicatie via deze netwerk-/klankbord-groep van eigen bedrijven. Zet reguliere communicatie op met VVVF over bijvoorbeeld sectorale aanpak en verder ontwikkelen van het KOF formulier. VVVF: Afstemmen sectoren/kof formulier met FME-CWM. Ontwikkel het KOF formulier verder en ontwikkel eventueel een variant voor communicatie richting de VNCI. Stem verantwoordingskennis en toepassingskennis af met VVVF bedrijven. VNCI: Breng PMZ of communicatie/samenwerking op milieugebied in op reeds bestaand regulier overleg met VVVF. Verbeter de communicatie met de branche en bedrijven van de VVVF verder door bijvoorbeeld een variant van het KOF formulier. Voor de communicatie tussen de FME-CWM en de VVVF lijkt het KOF-formulier in principe geschikt. Het KOF-formulier kan verder worden verbeterd door een meer gerichte aanpak (sectoraal), en door toevoeging van concrete maatregelen (the do's and the don t-s). Voor de communicatie tussen de VNCI en de VVVF kan het wenselijk zijn hier een variant op te ontwikkelen. In de hier onderzochte branches van VNCI, VVVF en FME-CWM bedrijven kan de VVVF een aparte rol vervullen. Daar zij in een informatie-uitwisseling met de VNCI betrokken zal worden, en in een uitwisseling met de FME-CWM heeft de VVVF het meeste zicht op het gehele ketenperspectief. Informatie of vragen die vanuit de FME- 12

17 CWM bij VVVF bekend worden en die relevant zijn voor de VNCI, kunnen door de VVVF in het overleg met VNCI worden ingebracht. De informatie die tussen de branches uitgewisseld gaat worden, kan eventueel ook worden gebruikt voor communicatie naar buiten de keten (externe stakeholders), maar deze wens bleek in de branchepilot (nog) niet sterk aanwezig bij de bedrijven in de branches. 2. Leg accent op branchespecifieke ontwikkeling en invoering van PMZ Dat er een relatie bestaat tussen het milieu, producten en de keten waarin ze worden voortgebracht, roept anno 2001 weinig discussie meer op. Het soort van relatie verschilt sterk tussen, maar ook binnen branches. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop de bedrijven omgaan met het vraagstuk. VNCI- en VVVF-bedrijven worden bij voortduring geconfronteerd met vragen over veiligheid, gezondheid en milieu van hun producten. Ten aanzien van het instrument PMZ bevinden zij zich veelal in de bewustwordings- en oriëntatiefase. Dit kan enerzijds betekenen dat men zich beraadt op wijzigingen in beleid en bedrijfsvoering, anderzijds dat men zich realiseert dat er reeds de nodige activiteiten op dit vlak plaats vinden. Product Stewardship en Coatings Care bieden bedrijven een referentiekader en helpt ze op weg. De noodzaak voor FME-CWM bedrijven om aan PMZ te doen is vooralsnog duidelijk minder groot. Het onderwerp staat in veel gevallen nog niet op de agenda en een PMZ-systeem is voor de meeste bedrijven nog een brug te ver 2. De verwachting bestaat dat de aandacht voor product(ketens) en daarvan afgeleid de belangstelling voor instrumenten zoals PMZ toe zal nemen. Dit met het oog op het nationale en Europese stoffen- en productenbeleid. Van belang zijn het (vernieuwde) stoffenbeleid (SOMS), de ontwikkeling van nieuw productenbeleid (zie o.a EU- Groenboek Geïntegreerd Productenbeleid), de derde generatie Bedrijfsmilieuplannen en de Meerjarenafspraken II met de verbredingsthema s. De overheid is voornemens de mogelijkheden en ruimte voor samenwerking in de keten voor bedrijven te vergroten, door de barrières hiervoor weg te nemen. Zo wil men een experimenteerartikel in de Wm opnemen voor inrichtingsoverstijgende arrangementen (voor concerns, productketen en bedrijfsterreinen) en werkt men aan systemen voor CO 2 - en NO x -handel tussen bedrijven. VNCI, VVVF en FME-CWM werken alledrie binnen de context van hun branche aan de (verdere) ontwikkeling en invoering van PMZ. Bij de VNCI en de VVVF betreft het vooral uitvoeren en implementeren van PMZ. Bij de FME-CWM ligt het accent op de ontwikkeling van PMZ. De PMZ-aanpak die de drie branches hun leden aanreiken 2 Uit een evaluatie van 55 PMZ-subsidieprojecten en onderzoek in het MKB blijkt dat bij een grote groep bedrijven uit de doelgroep, PMZ in zijn huidige vorm onvoldoende kan worden ingevoerd. In 2000 heeft VNO-NCW een procesaanpak PMZ laten ontwikkelen. Daarin wordt geadviseerd om de procesaanpak per sector uit te werken en deze eventueel te combineren met andere milieu(issues). 13

18 is vergelijkbaar en omvat een (procesmatig) stappenplan met bijbehorende hulpinstrumenten. De verschillende PMZ-methodieken dienen in de praktijk (verder) ontwikkeld en vooral ook beproefd te worden. De beleidsmedewerkers van de branches wisselen, onder andere via het onderhavige project, regelmatig hun ervaringen uit. Op grond van de bovenstaande analyse, zien wij in dit stadium geen/weinig toegevoegde waarde in het verder en/of meer in detail afstemmen van de PMZ-aanpak van de VNCI, VVVF en FME-CWM. De branches dienen ons inziens het accent te leggen op het expliciteren van de meerwaarde van PMZ en het in een breder perspectief plaatsen en verder ontwikkelen en invoeren van PMZ binnen hun branche. 3. Expliciteer meerwaarde productgerichte milieuzorg Productgerichte milieuzorg en daarmee het verder structureren van de communicatie en samenwerking in de productketen zal alleen tot stand komen als er sprake is van een duidelijk te behalen milieuvoordeel in combinatie met: een duidelijke markt- of bedrijfseconomische rationale en/of: door het bedrijfsleven gedragen regelgeving op het gebied van producten van de kant van de (Europese en/of nationale) overheid. Alleen dan zullen bedrijven bereid zijn de contacten met leveranciers en afnemers op milieugebied te intensiveren. Uit onder meer dit project blijkt dat bedrijven de meerwaarde van PMZ nog onvoldoende onderkennen. Dit komt waarschijnlijk doordat deze waarde er (nog) onvoldoende is of omdat de meerwaarde latent aanwezig is en bedrijven hem nog niet zien. De branches hebben ons inziens een duidelijke taak in het expliciteren van de meerwaarde van PMZ voor hun achterban. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van gerichte informatie en het communiceren van de succesverhalen. De VNCI bedrijven hebben binnen Product Stewardship de meerwaarde bekeken. De VVVF gaat de Coatings Care systematiek collectief invoeren, met het oog op de meerwaarde voor de reputatie van de branche als geheel. Voor de FME-CWM is een toetsingsinstrument voor de FME-CWM bedrijven aan te bevelen. 4. Plaats PMZ in een breder perspectief, ontwikkel een PMZ-groeimodel per branche Bedrijven, maar ook andere actoren, zoals (lagere) overheden en de milieubeweging, hebben moeite met de vertaling van abstracte concepten en beleidsinstrumenten naar de praktijk. In relatie tot PMZ worden vaak genoemd ecodesign, milieugerichte productontwikkeling, EZP (Energiezuinige Productontwikkeling), groen inkopen, Eco-Efficiency, duurzaam ondernemen, triple P-concept (People, Planet, Profit) BMP-3 en MJA-2. De concrete invulling van deze concepten, beleidsinstrumenten en programma's verschilt sterk per branche en bedrijf. Sterker nog, niet alle concepten 14

19 zijn voor elk bedrijf relevant. Een bedrijf dat niet de specificaties voor haar product opstelt kan weinig met Ecodesign. Er is bij bedrijven behoefte om ogenschijnlijk op zichzelf staande concepten zoals PMZ, in een groter geheel te kunnen zien en inzicht te krijgen in de samenhang der dingen. Het is daarom aan te bevelen PMZ per branche in een breder perspectief te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld door de branche te segmenteren en per segment de meest geschikte en aansprekende concepten/instrumenten, waaronder PMZ, in samenhang aan te geven en te beschrijven. Om de gedachten te bepalen is een eerste aanzet voor de FME-CWM en de VVVF ontwikkeld (zie bijlagen). De VNCI heeft een dergelijk groeimodel reeds ontwikkeld. Bedrijven krijgen met behulp van het groeimodel inzicht in hun positie. Op basis van dit inzicht kan een bedrijf de bestaande (PMZ-)activiteiten in perspectief plaatsen, vaststellen welke concepten/instrumenten het meest geschikt voor hem zijn en mogelijke vervolgstappen bepalen. De branche kan met behulp van het groeimodel haar leden gericht informeren, haar adviesproducten 3 en ondersteuning duidelijk(er) positioneren en waar nodig uitbreiden. Verder is het groeimodel bruikbaar in de communicatie met belanghebbenden (waaronder VROM), voor het bepalen van branchedoelstellingen en voor het meten van de voortgang binnen de branche. 5. Ontwikkel een cursus op het gebied van Milieugericht inkopen Bedrijven werken op een aantal gebieden reeds intensief samen in de keten. Contacten vinden met name plaats tussen Inkoop en Logistiek (o.a. Supply Chain Management), Marketing/Verkoop en Productontwikkeling (Co-development/engineering). Uit het vooronderzoek en de ketenpilots blijkt dat deze disciplines ook belangrijke aangrijpingspunten vormen bij de invoering van PMZ. Een andere constatering is dat de belangstelling voor en het kennisniveau op milieugebied over het algemeen laag ligt bij deze disciplines. Het verdient daarom de aanbeveling om deze disciplines gericht voor te lichten en te benaderen. Voorbeelden van zo n gerichte benadering zijn de VNCI-workshop Invoering Product Stewardship voor marketeers en de recentelijk door FME-CWM gestarte cursus Ecodesign. Om de bewustwording en het kennisniveau bij inkoop en marketing/verkoop te stimuleren en daarmee de belangstelling voor PMZ te stimuleren, is het aanbevelenswaardig om op korte termijn een cursus op het gebied van Milieugericht inkopen te ontwikkelen. Het zou ons inziens een goede zaak zijn als de branches deze 3 VNCI: managementsysteem voor de invoering van Product Stewardship; brochure en workshops PS, leaflets en overdrukken. VVVF: Handreiking/modules en workshop Coating Care, KOF-formulieren; FME-CWM: Handreiking PMZ, cursus Ecodesign. 15

20 cursus gezamenlijk zouden opzetten in samenwerking met enkele koplopers uit de branche. Dit benadrukt de samenwerking in de productketen, biedt koplopers de kans om zich te profileren en zal de belangstelling voor en het realiteitsgehalte van de cursus in positieve zin beïnvloeden. De cursus dient zoveel mogelijk gericht te zijn op de specifieke situatie in de branches (zie ook punt 2 en 3). Als basis voor de cursus kunnen de ervaringen en de in het kader van de DAF Trucks pilot ontwikkelde inkooptool milieu dienen. 6. Betrek PMZ bij de uitvoering van het (vernieuwde) stoffenbeleid Het bedrijfsleven heeft, mede naar aanleiding van het SOMS-project 4, afspraken gemaakt met de overheid over de uitvoering van het (vernieuwde) stoffenbeleid 5. Belangrijk onderdeel daarvan zijn het verankeren van ketenverantwoordelijkheid en optimaliseren van de communicatie. Het bedrijfsleven zal een nader te bepalen infrastructuur opzetten om deze communicatie te faciliteren. Primair heeft de communicatie betrekking op de gevaren en risico s van het gebruik van stoffen (risicobenadering). Het is aanbevelenswaardig bij de communicatie en de te ontwikkelen infrastructuur ook in te gaan op c.q. de link te leggen met de PMZ-aanpak in de branche. Dat wil zeggen niet alleen de risicobenadering volgen, maar ook naar de kansen en mogelijkheden voor verbetering adresseren. Een goed voorbeeld daarvan is het KOF-formulier van de VVVF dat beide zaken combineert en waarin zowel voor de VNCI als de FME-CWM bedrijven relevante informatie kan worden opgenomen. 2.2 Conclusies en aanbevelingen per subdoelstelling In deze paragraaf gaan we in op de conclusies en aanbevelingen van de subdoelstellingen van het project. Subdoelstelling 1: Het in kaart brengen van de overeenkomsten en verschillen tussen de wijze waarop de drie branches PMZ vormgeven en benaderen. Conclusies De brancheorganisaties VNCI en VVVF zijn verder met de ontwikkeling en invoering van PMZ binnen hun branche dan de FME-CWM. VNCI en VVVF werken aan het implementeren (op basis van reeds ontwikkelde handreikingen) en aan het op onderdelen verder ontwikkelen van PMZ. FME-CWM legt momenteel de laatste hand aan een handreiking PMZ. 4 5 Strategie Omgaan Met Stoffen Intentieverklaring Bedrijfsleven Overheid betreffende de uitvoering van een vernieuwing van het stoffenbeleid 16

21 De hierboven geconstateerde verschillen zijn voor een belangrijk deel te verklaren door de drijfveren van bedrijven voor PMZ te beschouwen. VNCI- en VVVFbedrijven hebben meerdere, krachtige drijfveren die hen ertoe bewegen invulling te geven aan PMZ. Te denken valt bijvoorbeeld aan maatschappelijke druk; verantwoording afleggen; stoffenbeleid/-wetgeving; mogelijkheden voor innovatie en concurrentiele overwegingen. De noodzaak voor FME-CWM-bedrijven om aan PMZ te doen is vooralsnog duidelijk minder groot. Naar verwachting neemt de druk om PMZ te ontwikkelen en te implementeren de komende jaren toe, ook voor bedrijven in de metalektro. Alle drie de brancheorganisaties kennen een belangrijke rol toe aan communicatie en samenwerking. VVVF legt hierbij het accent duidelijk op communicatie, door middel van het uitwisselen van informatie over gevaarlijke stoffen (risicobenadering) zonder dat dit noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot samenwerking. Hiertoe ontwikkelt men op dit moment een KennisOverdrachtFormulier (KOF). FME-CWM en VNCI leggen de nadruk meer op samenwerking, met het oog op de innovatiemogelijkheden. Communicatie is voor hen een noodzakelijke voorwaarde (hulpmiddel) voor samenwerking. Overeenkomsten liggen op het vlak van wenselijkheid en noodzakelijkheid van aansluiting bij andere managementsystemen (ISO 14000/9000) en de breedte van PMZ die men voor ogen heeft, namelijk veiligheid, gezondheid en milieu. Aangezien de noodzaak voor FME-CWM-bedrijven om aan PMZ te doen vooralsnog minder groot is, dienen de drijfveren die bestaan voor de branche goed in kaart te worden gebracht. Dit kunnen pro-actieve drijfveren zijn, zoals mogelijke voordelen van PMZ voor individuele bedrijven of de reputatie van de branche als geheel. Of reactieve drijfveren, die onder meer betrekking kunnen hebben op het formuleren van een adequate respons op (mogelijk toekomstig) beleid van de Nederlandse overheid of niet willen achterblijven bij andere bedrijfstakken. Subdoelstelling 2: Het in detail en vanuit de praktijk inventariseren en analyseren van de informatiebehoeften en communicatie- en samenwerkingsvormen op milieugebied in de productketen. Conclusies Uit het vooronderzoek blijkt dat er in alle geselecteerde productketens sprake is van communicatie en samenwerking op milieugebied. Communicatie en samenwerking vinden over het algemeen alleen plaats als daarvoor een directe aanleiding of noodzaak toe is. 17

22 De informatiebehoeften en communicatie- en samenwerkingsvormen op milieugebied zijn sterk afhankelijk van de vraag in de markt (afnemers) en de externe druk op de branche. Deze factoren verschillen sterk per branche. Afnemers van FME-CWM bedrijven vragen zelden naar milieu-informatie van de producten. De externe druk op de branche is vooralsnog gering. De informatiebehoefte van de FME-CWM-bedrijven aan milieu-informatie van toeleveranciers (b.v. VVVF) is eveneens beperkt. Het accent ligt meer op arboaspecten (gevaarlijke stoffen/ops). Indirect is er wel aandacht voor milieuaspecten van producten (b.v. via KWS2000, vergunning) en vindt in specifieke gevallen intensieve communicatie en samenwerking plaats (b.v. bij de omschakeling naar watergedragen lakken). VVVF-bedrijven worden voortdurend geconfronteerd met vragen over hun producten. Men communiceert en werkt intensief samen met de grondstofleveranciers (VNCI). De maatschappelijk druk op de branche is hoog en komt zowel van de overheid, de consumentenorganisaties en belangengroeperingen (milieu en vakbeweging). VVVF-bedrijven beschikken over veel applicatiekennis van hun producten. Fundamentelere kennis over grondstoffen zit bij de (grote) VNCI-bedrijven. Ondanks de mogelijke voordelen van informatie-uitwisseling en samenwerking stellen bedrijven zich in de praktijk vaak nog afhoudend op. Het delen van informatie op veiligheid-, gezondheid- en milieugebied kan conflicteren met de vertrouwelijkheid van de samenstelling van producten of toegepaste processen. De maatschappelijke druk op VNCI-bedrijven is groot. Bedrijven beschikken over veel knowhow en expertise van hun producten. Men werkt bij de productontwikkeling nauw samen met afnemers (b.v. VVVF) waarbij milieu een belangrijke overweging vormt. VNCI-bedrijven zijn om vergelijkbare redenen als VVVF-bedrijven afhoudend met informatie-uitwisseling en samenwerking. Communicatie en zeker samenwerking tussen meer dan twee schakels vindt in de praktijk nog nauwelijks plaats en heeft bij VVVF-bedrijven weerstand opgeroepen. Het opzetten van ketenpilots waarin meer dan twee schakels zijn vertegenwoordigd lijkt vooralsnog niet haalbaar. 18

23 Subdoelstelling 3: Het inventariseren van mogelijkheden die andere, ketengerichte, niet-milieu-gerelateerde concepten en instrumenten bieden. Conclusies Uit de literatuurstudie blijkt dat bij de ontwikkeling en invoering van PMZ, gebruik kan worden gemaakt van andere, ketengerichte, niet-milieugerelateerde concepten. Twee van dergelijke concepten zijn Supply Chain Management (SCM) en retourlogistiek. Bij SCM streven bedrijven door vergaande samenwerking in de productketen de behoefte van de klant te bevredigen tegen minimale kosten. In het artikel Supply Chain future stelt Mark Eeuwe, gepromoveerd logisticus, dat het onmogelijk is om een logistieke keten vanuit een centraal niveau te beheersen. De coördinatie van een keten zou meer tussen de individuele schakels in de keten moeten plaatsvinden. De vraag doet zich voor of deze conclusie ook geldt voor PMZ (zie ook de conclusies van subdoelstelling 2). Verder kan in het kader van subdoelstelling 3 worden geconcludeerd dat de reader een nuttig hulpmiddel is om in een relatief kort tijdsbestek inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken rondom PMZ. De reader blijkt te voorzien in een behoefte, zo blijkt uit de reacties van bedrijven en de begeleidingscommissie van NOVEM. Subdoelstelling 4: Het initiëren en uitvoeren van 3 proefprojecten in representatieve productketens Conclusies Het initiëren van de drie ketenpilots heeft veel meer tijd en energie gevraagd dan aanvankelijk voorzien. Reden hiervoor zijn de lage bereidheid van de betreffende FME-CWM bedrijven, de meer principiële bezwaren van VVVF-bedrijven tegen het samenbrengen van VNCI-bedrijven (grondstoffenleverancier) met FME- CMW-bedrijven (gebruiker) en de op dat moment lage betrokkenheid van VNCIbedrijven. Dit laatste is verklaarbaar doordat gestart is vanuit de FME-CWMbedrijven (downstream) en vanuit hier via de VVVF-bedrijven richting de VNCIbedrijven is gewerkt (upstream). In het kader van fase 2 zijn drie ketenpilots uitgevoerd. Het betreft een ketenpilot in de productketen transportmiddelen (zie 4.2.1) op het gebied van milieugericht inkopen bij DAF Trucks. De tweede ketenpilot is uitgevoerd in de productketen raambekleding (zie 4.2.3) bij Hunter Douglas en een pilot op brancheniveau met de VNCI, VVVF en FME-CWM. De resultaten van de pilots zijn beschreven in hoofdstuk 3 van deze rapportage. 19

24 Subdoelstelling 5: Het op gang brengen van de communicatie en samenwerking op milieugebied in de geselecteerde productketens Conclusies In de drie ketenpilots is de communicatie en samenwerking op milieugebied, afhankelijk van de kenmerken van de productketen en de wensen van betrokken partijen op verschillende wijze op gang gebracht. In de ketenpilot Milieugericht Inkopen bij DAF Trucks is de communicatie en samenwerking op milieugebied tussen DAF Trucks en haar toeleveranciers op gang gebracht tussen de afdeling Inkoop en de vele honderden leveranciers. Op strategisch niveau gaat het met name om communicatie (in de vorm van het communiceren van een aangepaste missie en beleidsverklaring). Op tactisch en operationeel niveau is het doel naast communiceren vooral gericht op het op gang brengen van een continue verbeterproces op milieugebied (zie verder 3.1). Hunter Douglas communiceert en werkt samen met de volgende schakels in de keten: inkoop van aluminium, inkoop van coatings, transport en assemblage, zakelijke markt. Bij de inkoop van aluminium wordt gestreefd naar maximale inzet van secundair aluminium. In 2000 lag dit percentage tussen de 95 en 99 %. Bij de inkoop van coatings spelen ook naast technologische- ook milieu aspecten een belangrijke rol. Het betreft hier tot dusver vooral de reductie van koolwaterstoffen. Het trailersysteem (transport is) geoptimaliseerd en op het gebied van verpakkingen wordt intensief samengewerkt in de assemblagefase. Aan het eind van de keten wordt gecommuniceerd met de markt: raambekleding draagt immers bij aan de besparing van energie door de klant. In het kader van het bij Hunter Douglas uitgevoerde pilot project zijn bovengenoemde activiteiten overzichtelijk in kaart gebracht. Tevens heeft het een impuls gegeven aan 3 toekomstige initiatieven op het gebied van communicatie en samenwerking in de keten. In de eerste plaats wordt in toenemende mate gekeken vanuit het perspectief van de keten als geheel en komen alle schakels integraal aan bod. Dit in tegenstelling tot de bovengenoemde optimalisaties tussen twee individuele schakels binnen de keten. Ten tweede worden de contacten met de leveranciers van de coatings en hun leveranciers de komende jaren geïntensiveerd. Het ontwikkelen van coatings die geschikt zijn voor gerichte recycling is hierbij één van de aandachtspunten. Ten derde wordt in 2002 een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van volledige recycling. Dit vergt intensieve communicatie en samenwerking met zowel de retail- als de zakelijke markt. Het doel van de branchepilot (zie 3.3) is het onderzoeken en vormgeven van de overdracht van verantwoordingskennis op brancheniveau. In de branchepilot was de focus dus gericht op het niveau van de branches. Het op gang brengen van communicatie en samenwerking in de productketen was niet het directe doel. Toch 20

25 is op indirecte wijze hier resultaat geboekt. De branches hebben enquêtes gehouden onder de leden van hun branches, als voorbereiding op de workshop waar de branchepilot mee afsloot. In deze afsluitende workshop is communicatie/samenwerking op milieugebied in de keten met bedrijven uit alledrie de branches besproken. Uit de enquêtes en uit de workshop zelf bleek dat de branches ten opzichte van de bedrijven in hun branches vooruitlopen op het onderwerp PMZ. Subdoelstelling 6: Het afstemmen, verbeteren en, indien nodig, voorstellen van nieuwe instrumenten gericht op het vormgeven van communicatie en samenwerking op milieugebied in de productketen Conclusies In de ketenpilot Milieugericht Inkopen bij DAF Trucks zijn (inkoop)instrumenten op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau afgestemd en verbeterd om de communicatie en samenwerking op milieugebied vorm te geven en te verbeteren. Daarnaast zijn er voorstellen ontwikkeld en uitgewerkt voor nieuw instrumentarium. Op strategisch niveau is het beleidsstatement van Inkoop aangepast. Dit betekent dat naast kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, knowhow, concurrentiepositie en prijs, nu ook milieu onderdeel uitmaakt van de Supply Management Visie van DAF Trucks. Op tactisch niveau is een milieucomponent geïntegreerd in de inkoop-deelstrategieën en -richtlijnen die van toepassing zijn voor zowel de interne organisaties als de leveranciers. Nieuwe instrumenten zijn voorgesteld en ontwikkeld op tactisch en operationeel niveau. Op tactisch niveau zijn twee Key Performance Indicators (KPI s) ontwikkeld en aan de bestaande managementaccounting-rapportage toegevoegd. Op operationeel niveau is milieu geïntegreerd in de selectie en contractfase van het inkoopproces en is een inkooptool milieu ontwikkeld voor het meten en verbeteren van de milieuprestaties van de leverancier (zie voor een uitgebreide beschrijving van de pilot paragraaf 3.1) afstemmen en verbeteren of voorstellen van nieuwe instrumenten. In het kader van de Hunter Douglas project is een start gemaakt met het afstemmen van een viertal beleidsinstrumenten. Er is geconcludeerd dat productgerichte milieuzorg dient te worden gekoppeld aan de energiezuinige productontwikkeling (EZP), de Meerjarenafspraak Energie-efficiency en het bedrijfsmilieuplan. De in het kader van EZP ontwikkelde energie-analyse biedt een goed uitgangspunt om in inzicht te krijgen in het energieverbruik in de keten, verbetermogelijkheden te identificeren en de juiste prioriteiten te stellen. De MJA2 omvat zowel lange termijn doelstellingen als een methode om de totale energie-efficiency index (TEEI) te berekenen. Uit de TEEI blijkt in hoeverre de geïdentificeerde verbetermogelijkheden bijdragen aan het behalen van de 21

26 afgesproken doelstellingen op het gebied van energie-efficiency. Het bedrijfsmilieuplan bevat eveneens lange termijn doelstellingen, maatregelen op procesgebied en innovatief ontwerp. Invoering van productgerichte milieuzorg is instrumenteel bij het structureren van de inspanningen op ketengebied borgt het bereiken van de gestelde doelen door een proces van continue verbetering. Om de energie-analyse effectief toe te passen en op basis daarvan de totale energieefficiency index te bepalen zijn kwantitatieve gegevens nodig per schakel in de productketen. Afstemming en toepassing van de bovengenoemde beleidsinstrumenten zal leiden tot coherentie in de uitwisseling van de benodigde gegevens en zal daardoor bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van de communicatie en samenwerking binnen de productketen. Voordat voorstellen tot verbetering kunnen worden gemaakt dient ervaring te worden opgedaan met de bovengenoemde beleidsinstrumenten. Zoals ook aangegeven in 3.2 is de MJA2 zeer recent ondertekend en zullen bedrijven gedurende de komende jaren gaan starten met het berekenen van de totale energie-efficiency index en de toepassing van de energie-analyse. Op de workshop van de branchepilot met de bedrijven waren de bedrijven zeer te spreken over het initiatief van het KOF formulier. Er zijn concrete suggesties gedaan voor verbetering door de bedrijven, en er is positief gereageerd op het initiatief dit in de communicatie tussen VVVF en FME-CWM in te zetten. Daarnaast is door de bedrijven aangegeven dat ook in de communicatie tussen VNCI en de VVVF een dergelijk instrument een goed hulpmiddel zou kunnen zijn. Subdoelstelling 7: Het stimuleren van de toepassing van de afgestemde en verbeterde, bestaande instrumenten Conclusies In de ketenpilot Milieugericht Inkopen bij DAF Trucks is de toepassing van de afgestemde en verbeterde en in deze pilot nieuw ontwikkelde instrumenten op een aantal manieren gestimuleerd. Belangrijkste resultaat is dat de inkoopdirectie heeft besloten om milieugericht inkopen zoals ontwikkeld in het kader van de pilot als standaard werkwijze in te voeren. Om inkopers vertrouwd te maken met de materie is er een cursus Milieugericht inkopen ontwikkeld die inmiddels aan een twintigtal inkopers is gegeven. Besloten is om alle medewerkers van inkoop in de gelegenheid te stellen deze cursus te volgen. Om toepassing van de milieugericht inkopen en het bijbehorende instrumentarium buiten DAF Trucks te stimuleren, is een artikel opgesteld. Het artikel zal in ieder geval verschijnen in het handboek integrale milieuzorg bij Kluwer. Tenslotte heeft DAF Trucks een vervolgproject gedefinieerd om milieugericht inkopen verder te ontwikkelen en in te voeren. 22

27 Hunter Douglas heeft inmiddels de eerste berekeningen op het gebied van energieefficiency en dematerialisatie gemaakt. Hierbij is zowel naar de milieu- als bedrijfseconomische winst gekeken. Verder zijn de doelstellingen op het gebied van productgerichte milieuzorg, het verhogen van de energie-efficiency vanuit ketenperspectief en door innovatief productontwerp, de verdere oriëntatie op het gebied van NO x -kostenverevening en het uitvoeren van een onderzoek naar volledige, gerichte recycling opgenomen in BMP3. Hunter Douglas heeft recentelijk de MJA2 ondertekend. In het eerste kwartaal van 2002 wordt een plan van aanpak opgesteld dat is gericht op de geïntegreerde toepassing de ketengerichte energie-analyse, de totale energie-efficiency index (milieu) en de validatie van de Netto Contante Waarde berekening. Stimulering van toepassing van de energie-analyse vindt tevens buiten Hunter Douglas plaats: De eerste berekeningen op dit gebied zijn opgenomen als één van de 25 voorbeelden op het gebied van energiezuinige productontwikkeling (www.ezp.novem.nl/voorbeelden). Als Hunter Douglas meer ervaring heeft opgedaan met de zojuist beschreven aanpak kan wederom worden besloten om de opgedane kennis ter beschikking van derden te stellen in de vorm van een meer gedetailleerde bijdrage aan de genoemde website en in de vorm van publicaties. Subdoelstelling 8: Conclusies Het delen van de opgedane kennis en ervaring met de leden van de drie brancheorganisaties. Het delen van kennis en ervaring heeft intensief plaatsgevonden in de branchepilot. Buiten de verschillende stuurgroep vergaderingen is door drie opeenvolgende workshops met de drie brancheorganisaties veel kennis en ervaring uitgewisseld en is een gezamenlijk beeld ontstaan van wat PMZ door de 3 branches heen kan betekenen. Door deze gezamenlijke ideeën te toetsen aan de mening van de bedrijven in de laatste workshop heeft kennisdeling ook plaatsgevonden met de bedrijven uit deze drie branches. Daarnaast is het project verschillende malen belicht in artikelen van nieuwsbladen of branchemagazines. 23

28 24

29 3 Resultaten van drie ketenpilots Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de drie ketenpilot die in het kader van fase 2 van het project zijn uitgevoerd. Het gaat achtereenvolgens om de pilot Milieugericht Inkopen bij DAF Trucks (3.1), de pilot Milieugericht ketenmanagement bij Hunter Douglas (3.2) en de pilot bij de branches VNCI, VVVF en FME-CWM (3.3). 3.1 Pilot Milieugericht inkopen bij DAF Trucks Achtergrond De brancheorganisaties VNCI, VVVF en FME-CWM voeren een project uit om de communicatie en samenwerking op milieugebied in de productketen chemie, verf en metalektro te verbeteren. DAF Trucks heeft meegewerkt aan de eerste fase van het project, in de vorm van enkele interviews en deelname aan een workshop. DAF Trucks neemt op verzoek van de brancheorganisaties ook deel aan fase 2 van het project, dat bestaat uit een: - pilot in de productketen Transportmiddelen: DAF Trucks milieugericht inkopen - pilot in de productketen raambekleding: Hunter Douglas: ketenmanagement - pilot op brancheniveau: VNCI VVVF en de FME-CWM. Deze paragraaf beschrijft de pilot DAF Trucks milieugericht inkopen die in januari 2000 van start is gegaan, onder verantwoordelijkheid van de stafafdeling Kwaliteitszorg Leveranciers (KZL), dat onderdeel uitmaakt van de afdeling Inkoop. De trekker van de pilot is de heer Jurgen van Dueren den Hollander die rapporteert aan het hoofd KZL de heer van Kol. De heer van Kol vertegenwoordigt de afdeling Inkoop in het concern milieuteam van DAF Trucks. Vanuit KPMG Milieu begeleidt de heer Van Bergen de pilot. De belangrijkste redenen voor DAF Trucks om de pilot Milieugericht inkopen uit te voeren zijn: - Het ISO gecertificeerd milieumanagementsysteem waarover DAF Trucks beschikt sinds 1998, vereist 6 dat bij de inkoopprocessen rekening wordt gehouden met milieu; 6 Zie ISO 14001, c De organisatie moet identificeren welke werkzaamheden en activiteiten samenhangen met geïdentificeerde belangrijke milieuaspecten overeenkomstig haar beleid, doelstellingen en taakstellingen. De organisatie moet deze activiteiten, met ingebrip van onderhoud, plannen om te bewerkstelligen dat ze onder gespecificeerde voorwaarden uitgevoerd worden door: het 25

Het verder ontwikkelen en invoeren van productgerichte milieuzorg bij DAF Trucks

Het verder ontwikkelen en invoeren van productgerichte milieuzorg bij DAF Trucks Novem project: Het verder ontwikkelen en invoeren van productgerichte milieuzorg bij DAF Trucks Novem-project nummer: 0366-02-01-06-001 Bestelnummer: 48.00.001.238 Aan dit project is in het kader van het

Nadere informatie

Productgerichte milieuzorg voor MKB bedrijven in de regio Haaglanden

Productgerichte milieuzorg voor MKB bedrijven in de regio Haaglanden Productgerichte milieuzorg voor MKB bedrijven in de regio Haaglanden Aan dit project is in het kader van het Besluit milieusubsidies, regeling milieugerichte technologie een subsidie verleend uit het programma

Nadere informatie

Ministerie van VROM. De implementatie van PMZ in Nederland februari 2003

Ministerie van VROM. De implementatie van PMZ in Nederland februari 2003 Ministerie van VROM De implementatie van PMZ in Nederland februari 2003 Inhoudsopgave 1 Inleiding 11 1.1 Leeswijzer 12 2 Projectaanpak en onderzoeksopzet 13 2.1 Projectaanpak 13 2.2 Onderzoeksopzet in

Nadere informatie

Onderzoek naar de opzet van het nationaal onafhankelijk Kennis- en informatiecentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Onderzoek naar de opzet van het nationaal onafhankelijk Kennis- en informatiecentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Onderzoek naar de opzet van het nationaal onafhankelijk Kennis- en informatiecentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Eindrapport Den Haag, 18 September 2001 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Transparantie over netneutraliteit

Transparantie over netneutraliteit Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-rapport RA35383 Transparantie

Nadere informatie

Men ziet door de bomen het bos niet meer.

Men ziet door de bomen het bos niet meer. Men ziet door de bomen het bos niet meer. Een onderzoek naar de toepassing van multiprojectmanagement in Nederlandse ziekenhuizen. Linda Raanhuis, studentnummer 0096660 Gezondheidswetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Voorwoord Arjan Apperlo

Voorwoord Arjan Apperlo Voorwoord Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek ter afronding van de Masteropleiding Construction Management & Engineering aan de Universiteit Twente. Dit onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding

Nadere informatie

Advies Knarsende Schakels Technologische innovatie en gezondheidszorg

Advies Knarsende Schakels Technologische innovatie en gezondheidszorg RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Knarsende Schakels Technologische innovatie en gezondheidszorg RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Knarsende Schakels Technologische innovatie en gezondheidszorg

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

PMZ voor R&D en Marketing Management Control van EcoDesign en Green Flagships bij Philips

PMZ voor R&D en Marketing Management Control van EcoDesign en Green Flagships bij Philips Management Control van EcoDesign en Green Flagships bij Philips Aan dit project is in het kader van het Besluit milieusubsidies, regeling milieugerichte technologie een subsidie verleend uit het programma

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Slim een slag maken. Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV)

Slim een slag maken. Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) Aanbevelingen voor een andere oriëntatie van de binnenvaart sector in 2014-2020 Slim een slag maken Eindrapportage onderzoeksprogramma van het Programma

Nadere informatie

Eindrapport Project Productgerichte Milieuzorg Douwe Egberts Coffee Systems International. projectnummer 366100/2003

Eindrapport Project Productgerichte Milieuzorg Douwe Egberts Coffee Systems International. projectnummer 366100/2003 Eindrapport Project Productgerichte Milieuzorg Douwe Egberts Coffee Systems International projectnummer 366100/2003 Douwe Egberts Coffee Systems International B.V. Ploos van Amstel Milieu Consulting B.V.

Nadere informatie

Beleidsevaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement 2010

Beleidsevaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement 2010 3 Beleidsevaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement 2010 Hoofdrapport Datum 14 september 2010 Status Definitief rapport Beleidsevaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement 2010 Hoofdrapport Datum 14 september

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

Voordelen van een homovriendelijk werkklimaat voor het Nederlandse bedrijfsleven

Voordelen van een homovriendelijk werkklimaat voor het Nederlandse bedrijfsleven Voordelen van een homovriendelijk werkklimaat voor het Nederlandse bedrijfsleven Voordelen van een homovriendelijk werkklimaat voor het Nederlandse bedrijfsleven Opdrachtgever Contactpersoon Auteurs Het

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

Arbobeleid of preventiecultuur?

Arbobeleid of preventiecultuur? Arbobeleid of preventiecultuur? Een onderzoek naar de aard en omvang van het arbo-preventiebeleid in grote ondernemingen Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Monitoronderzoek EU-GHS/CLP 2013. Eindrapportage

Monitoronderzoek EU-GHS/CLP 2013. Eindrapportage Monitoronderzoek EU-GHS/CLP 2013 Eindrapportage Colofon Auteurs Dr. Jaco Westra Dr. Kees Le Blansch Bureau KLB Postbus 137 2501 CC Den Haag Telefoon: +31 (0)70 302 58 30 Fax: +31 (0)70 302 58 39 E-mail:

Nadere informatie

EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE

EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE Carel J.J. Eijgenraam* Carl C. Koopmans* Paul J.G. Tang* A.C.P. (Nol) Verster** * Centraal Planbureau ** Nederlands Economisch Instituut

Nadere informatie

Winst in de keten. Vijf jaar ervaring met productgerichte milieuzorg. in opdracht van

Winst in de keten. Vijf jaar ervaring met productgerichte milieuzorg. in opdracht van Winst in de keten Vijf jaar ervaring met productgerichte milieuzorg in opdracht van SenterNovem voert beleid uit voor verschillende overheden op het gebied van innovatie, energie & klimaat en milieu &

Nadere informatie

Evaluatie Informatie- en Servicepunt Sociale Activering (ISSA)

Evaluatie Informatie- en Servicepunt Sociale Activering (ISSA) Evaluatie Informatie- en Servicepunt Sociale Activering (ISSA) Onderzoek verricht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door Ipso Facto, bureau voor sociaal beleidsonderzoek

Nadere informatie

Continue Verbetering in ISO 14001: Meten of vergeten? CONTINUE VERBETERING IN ISO 14001: METEN OF VERGETEN?

Continue Verbetering in ISO 14001: Meten of vergeten? CONTINUE VERBETERING IN ISO 14001: METEN OF VERGETEN? CONTINUE VERBETERING IN ISO 14001: METEN OF VERGETEN? 1 VOORWOORD Deze rapportage bevat de resultaten van het theoretisch en het empirisch afstudeeronderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd van september

Nadere informatie

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling EOS LT 03029, werkpakket 2 Datum Juni 2012 Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw, ECN, TNO, IVAM, Erasmus Universiteit (DRIFT), TU

Nadere informatie

.ATUURßENß'EZONDHEIDß (ANDREIKINGENßVOORß LOKALEßBESTUURDERS

.ATUURßENß'EZONDHEIDß (ANDREIKINGENßVOORß LOKALEßBESTUURDERS NATUURßENßGEZONDHEIDß 2-./ REEKSß6OORSTUDIESßENßACHTERGRONDENßNRß6 ß VO ORSTU DI E.ATUURßENß'EZONDHEIDß (ANDREIKINGENßVOORß LOKALEßBESTUURDERS Inhoud Aanbiedingsbrief adviespakket Natuur en Gezondheid

Nadere informatie

Partnerschap in ontwikkeling

Partnerschap in ontwikkeling Partnerschap in ontwikkeling Onderzoek naar de ervaren meerwaarde van een partnerschap tussen NGO s en educatieve instellingen in Afrika en Nederland Afstudeerscriptie Sanne Marije Toegepaste Psychologie

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Vooruit

Maatschappelijk Verantwoord Vooruit Maatschappelijk Verantwoord Vooruit Een onderzoek naar de mogelijkheden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij openbaar vervoerbedrijven en de verslaglegging daarover Afstudeerverslag Verkeerskunde,

Nadere informatie

4 maart 2010 Eerste evaluatie Small Business Innovation Research (SBIR) programma's in Nederland

4 maart 2010 Eerste evaluatie Small Business Innovation Research (SBIR) programma's in Nederland 4 maart 2010 Eerste evaluatie Small Business Innovation Research (SBIR) programma's in Nederland www.technopolis-group.com Eerste evaluatie Small Business Innovation Research (SBIR) programma s in Nederland

Nadere informatie