Jacob Marisschool Beleid in het schooljaar Ouderversie van het Jaarplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jacob Marisschool Beleid in het schooljaar 2014-2015. Ouderversie van het Jaarplan 2014-2015"

Transcriptie

1 Jacob Marisschool Beleid in het schooljaar Ouderversie van het Jaarplan december 2014

2 Inhoud 1. Vooraf Uitdagingen Overkoepelende ambitie en aanpak Oplossingen voor verbeterpunten uit de Kwaliteitskaart... 7 Drie vragen... 7 Thema 1: Montessori als rode draad... 7 Thema 2: Ontwikkelingsmogelijkheden elk kind benutten... 7 Thema 3: Alle kinderen worden uitgedaagd... 8 Thema 4: Adequate hulp en begeleiding van kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden (passend onderwijs)... 9 Thema 5: Betere leerresultaten... 9 Thema 6: Optimale benutting van leertijd Thema 7: Open, vroegtijdige en tweezijdige communicatie tussen directie en leerkrachten, met ouders en MR/OR Jaarplan als levend document Ouderversie van Jaarplan Jacob Marisschool 2

3 1. Vooraf Net als andere openbare scholen in Rotterdam moet de Jacob Marisschool aan het begin van het schooljaar een Jaarplan opstellen. In het Jaarplan benoemt de school de doelen voor het komende schooljaar, en geeft zij aan hoe ze die doelen wil realiseren. De directeur van de Jacob Marisschool heeft een Jaarplan opgesteld, en aangeboden aan de bovenschools directeur van BOOR (de organisatie verantwoordelijk voor de scholen voor openbaar onderwijs in de stad) en de Onderwijsinspectie. Dit schooljaar heeft het Jaarplan voor de Jacob Marisschool een extra dimensie. Het bevat namelijk oplossingen voor eerder in 2014 geconstateerde knelpunten op school. Nadat eerst een enquête onder ouders is gehouden, hebben onafhankelijke experts van BOOR een Kwaliteitskaart opgesteld. Daaruit blijkt dat op diverse punten verbeteringen nodig zijn. De school heeft met de Medezeggenschapsraad (MR) afgesproken dat de school ouders over de verbeteringen zal informeren via een Plan van Aanpak. De directie beschouwt het Jaarplan ook als Plan van Aanpak. Vanuit dat perspectief heeft de MR haar reactie op het Jaarplan gegeven. De leerkrachten in de MR ( teamgeleding ) staan volledig achter het plan. De samenvatting van het standpunt van de oudergeleding is weergegeven in onderstaande box. Standpunt oudergeleding MR Directeur en leerkrachten zijn dit schooljaar als team met nieuw elan hard aan de slag gegaan. De ambitie is om tegelijkertijd de leerprestaties te verhogen én invulling te geven aan Montessori principes (het beste uit elk kind halen, kinderen helpen het zelf te doen) én zorg voor kinderen met leer- en gedragsproblemen te verbeteren. In veel gevallen komt dit neer op het doen wat eigenlijk altijd al had gemoeten, maar in voorgaande schooljaren erbij in is geschoten. De Oudergeleding vindt dat de aanpak in het plan de steun verdient van de ouders. De Oudergeleding signaleert echter wel risico s ten aanzien van de haalbaarheid van alle ambities binnen één schooljaar. Daarbij speelt mee dat er in het Jaarplan geen duidelijke prioriteiten zijn opgenomen, de planning niet volledig is uitgewerkt en een aanpak van monitoring ontbreekt. Het voorstel van de Oudergeleding om een Ouderversie van het Jaarplan te maken is overgenomen door de directie. De Oudergeleding van de MR betreurt het dat de andere voorstellen die zij de afgelopen maanden heeft gedaan voor verdere versterking van het Jaarplan en draagvlak onder ouders niet zijn overgenomen. Dit betreft met name de volgende voorstellen: Beschrijf in het Jaarplan hoe de uitvoering van het Jaarplan gemonitord wordt. Gebruik het komende half jaar de zeven hoofdthema s uit de Ouderversie als basis om gezamenlijk directie en MR de voortgang van de uitvoering van het Jaarplan te monitoren en bespreken. Verbeter de communicatie tussen school en ouders ( zenden maar ook ontvangen ), en stem de verschillende communicatievormen op elkaar af (integrale aanpak). Daarin past bijvoorbeeld een duidelijk beeld van de informatie die ouders over hun kinderen krijgen, al dan niet digitaal. En een effectieve vorm van informatievoorziening en interactie over het veranderingstraject dat de school nu doorloopt. Maak meer gebruik van de kennis en betrokkenheid van ouders. Benut zo vaker de kennis van ouders bij belangrijke beleidszaken, zoals het Kinderatelier. Zie de MR niet alleen als een podium voor de directie om informatie te verstrekken, maar als een kans om samen plannen beter te maken en het draagvlak onder ouders te versterken. Door een uitnodigender houding van de school richting MR kan het overleg met minder tijd sneller resultaten opleveren. Enkele punten komen niet aan de orde in het Jaarplan, maar zijn wel van belang voor de kwaliteit van de school en het draagvlak bij ouders: relatie school-bso, Kinderatelier, klassengrootte. Dit zijn daarmee ook aandachtspunten voor het komende half jaar. Ouderversie van Jaarplan Jacob Marisschool 3

4 Het format van het Jaarplan (dus tevens Plan van Aanpak) kenmerkt zich door veel schema s en jargon, met nauwelijks toelichtende tekst. Dat format is prima geschikt voor communicatie met BOOR en binnen het team van leerkrachten van de Jacob Marisschool. Maar het is ongeschikt voor het informeren van ouders, waar nog bij komt dat het Jaarplan niet laat zien hoe de verbeterpunten uit de Kwaliteitskaart en Ouderenquête worden aangepakt. Daarom hebben schoolleiding en MR afgesproken een Ouderversie van het Jaarplan op te stellen, om ouders op een toegankelijke manier te informeren over het Jaarplan. Deze Ouderversie plaatst de acties uit het Jaarplan in een lopend verhaal, met toelichting en zo min mogelijk jargon. Voor elk verbeterpunt uit de Kwaliteitskaart en Ouderenquête wordt aangegeven welke oplossingen de school heeft gekozen. De oudergeleding van de MR heeft deze tekst opgesteld op basis van het Jaarplan en aanvullende informatie van het team van Jacob Marisschool; de directeur is eindverantwoordelijk voor de tekst. Een Jaarplan is bedoeld als een invulling van het wettelijk voorgeschreven vierjaarlijkse Schoolplan. De nieuwe directeur heeft geconstateerd dat het vigerende Schoolplan Jacob Maris niet daadwerkelijk is uitgevoerd. Ook zijn een aantal aanvullende of andersoortige acties gewenst. Het Jaarplan bevat het nieuwe beleid, dat later verankerd moet worden in een nieuw Schoolplan De Ouderversie van het Jaarplan is als volgt opgebouwd: In 2. staan de uitdagingen voor de school centraal: de verbeterpunten uit de Kwaliteitskaart en Ouderenquête van begin In 3. komen de overkoepelende ambities aan de orde (voor 2014/2015, met een doorkijk voor de jaren daarna) en de aanpak van schoolleiding en team op hoofdlijnen. In 4. wordt per verbeterpunt uit de Kwaliteitskaart/Ouderenquête aangegeven: waar stonden we begin 2014, en wat zijn de ambities en acties voor 2014/15? In 5. gaat kort in op de wijze waarop de school gedurende het schooljaar de uitvoering van het plan zal volgen en eventueel bijsturen. Ouderversie van Jaarplan Jacob Marisschool 4

5 2. Uitdagingen In de eerste helft van 2014 bleek dat niet alles op de Jacob Marisschool loopt zoals leerkrachten en ouders wensen. Naar aanleiding van zorgen die geuit werden in de MR heeft de schoolleiding eerst een enquête onder ouders gehouden, waarna onafhankelijke BOOR experts een Kwaliteitskaart hebben opgesteld. Duidelijk werd dat de Jacob Marisschool pluspunten kent, maar dat er ook problemen waren die aangepakt moeten worden. De uitdagingen uit de Kwaliteitskaart en Ouderenquête zijn samengebracht in zeven thema s: 1. Montessori als rode draad voor het beleid van de school 2. Ontwikkelingsmogelijkheden elk kind optimaal benutten 3. Alle kinderen worden uitgedaagd 4. Adequate hulp en begeleiding van kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden 5. Betere leerresultaten 6. Optimale benutting van leertijd 7. Open, vroegtijdige en tweezijdige communicatie tussen directie en leerkrachten, met ouders en MR/OR Voor thema 5, de Leerresultaten, is extra informatie beschikbaar via de CITO toetsen. Voor drie onderwerpen (Begrijpend Lezen, Technisch Lezen /3-Minuten toets, en Rekenen/Wiskunde) heeft de Inspectie vanaf groep 3 normen voor de school bepaald; het opleidingsniveau van de ouders is hiervoor de basis. Het blijkt dat de afgelopen drie jaren die normen niet altijd gehaald zijn. Voor andere onderwerpen (Spelling, Woordenschat) vergelijkt de school de eigen scores met het landelijk gemiddelde; het blijkt dat vooral bij Spelling veel groepen te laag scoren. Bij de eindtoets voor groep 8 scoort de Jacob Maris de laatste drie jaar tussen 537 en 539, wat boven het landelijk gemiddelde ligt, maar onder de scores van andere scholen in Hillegersberg-Noord (in het algemeen tussen 540 en 545). Onder meer de lage score bij Spelling was aanleiding voor BOOR om voor de Jacob Marisschool, net als voor 29 andere scholen, de ambitie van een Groeitraject te formuleren. Dat betekent dat de school al goed presteert, maar dat er veel meer uit te halen valt. Onder verantwoordelijkheid van de directeur van de school en met steun van BOOR-experts wordt ingezet op een snelle verbetering van de schoolprestaties. Ouderversie van Jaarplan Jacob Marisschool 5

6 3. Overkoepelende ambitie en aanpak De ambitie is dat de Jacob Marisschool zich de komende jaren tot een excellente school ontwikkelt. Daarbij is Montessori de rode draad. Centrale vraag daarbij is hoe de potenties van elk kind op alle gebieden het beste tot bloei kunnen komen, en hoe leerkrachten hem of haar daarbij zoveel mogelijk vrijheid kunnen geven én motiveren om zo goed mogelijk hun best te doen ( help mij het zelf te doen ). Dat betekent dat nadrukkelijk invulling wordt gegeven aan de traditionele Montessori kenmerken: meerdere groepen in een klas, eigen materialen, rondes door de leerkracht, etc. Uitstekend Montessori onderwijs hoeft goede CITO scores niet in de weg te staan, integendeel. De ambitie uit het Schoolplan om de score op de eindtoets de komende jaren boven de 540 te krijgen, blijft dan ook staan. Het Jaarplan bevat ambities die schoolleiding en team binnen één jaar willen realiseren. Prioriteit is het bereiken van een zichtbare verbetering op de zeven hiervoor benoemde thema s uit de Kwaliteitskaart. Bij leerprestaties (CITO) is de ambitie dat de school ten minste voldoet aan alle door de Inspectie bepaalde normen, en ten minste boven het landelijk gemiddelde scoort bij vakken waar zo n norm ontbreekt. Alles bij elkaar een stevige ambitie om de kwaliteit van het onderwijs op school te verhogen. Het Jaarplan bevat een groot aantal acties om die te realiseren. Veel acties komen neer op doen wat altijd al had gemoeten. Overkoepelende keuzen zijn: Sinds september is de samenstelling en structuur van het management sterk gewijzigd. De voormalige directeur en Intern Begeleider zijn niet meer aan de school verbonden. Naast de nieuwe directeur bestaat het management uit twee bouwcoördinatoren (voor de onder- en middenbouw en voor de tussen- en bovenbouw). De leerkrachten hebben een grote verantwoordelijkheid bij het realiseren van het acties uit het Jaarplan. Daarom staat professionalisering van de leerkrachten hoog op de agenda, onder meer via cursussen. Er komen voor vier belangrijke vakken (begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen en wiskunde, spelling) halfjaarlijkse didactische groepsplannen, waarin de leerkracht goed de samenstelling van haar groep in beeld brengt (onder meer ten aanzien van CITO-scores) en het lesprogramma voor de individuele kinderen daarop afstemt. Er zal meer teamwork zijn, waarbij leerkrachten elkaar feedback geven (bijvoorbeeld op het gebied van Montessori) en in expertgroepen samenwerken. Er wordt planmatiger gewerkt. Iedere leerkracht doet dat dagelijks voor haar groep. De directeur houdt scherp de vinger aan de pols bij de realisatie van de uitvoering van het Jaarplan, onder meer via bezoek aan de klassen, en voortgangs- en functioneringsgesprekken. Zoals voor alle BOOR scholen geldt dat het budget voor de school beperkt is. Dit laat weinig ruimte voor nieuwe initiatieven, en dwingt tot keuzen en fasering. Zo is in de begroting voor de functie voor Remedial Teaching vervallen. Ouderversie van Jaarplan Jacob Marisschool 6

7 4. Oplossingen voor verbeterpunten uit de Kwaliteitskaart Drie vragen Voor elk van de zeven thema s uit de Kwaliteitskaart (waar nodig aangevuld door informatie uit Ouderenquête en CITO) komen hieronder drie vragen aan de orde: Waar stonden we in de eerste helft van 2014? (cursief) Wat willen we bereiken in het schooljaar 2014/15? Wat gaan we doen om dat te bereiken? Thema 1: Montessori als rode draad In het Schoolplan staat het Montessori gedachtengoed centraal. Uit de Kwaliteitskaart blijkt echter dat Montessori principes en structuur lang niet altijd gevolgd worden in de klassen. De ambitie is dat Montessori weer de rode draad voor de Jacob Maris wordt. Daarvoor zijn de volgende acties gepland: De Montessori structuur moet zichtbaar worden in het handelen van alle leerkrachten. Zij bereiden dagelijks hun lessen voor met twee ingrediënten: planmatiger werken én de Montessori principes. De Montessori materialen worden op orde gebracht. Alle docenten moeten een Montessori diploma hebben. Van de drie docenten die daar nog niet over beschikken, volgen er twee op dit moment de gespecialiseerde tweejarige Montessori opleiding, en start een derde daarmee in De directeur volgt volgend schooljaar een leergang voor managers van Montessorischolen. Alle leerkrachten halen tenminste een voldoende op de klassenwijzer van de Montessorivereniging. Daartoe wordt elke leerkracht regelmatig geobserveerd door een van de leerkrachten die al veel ervaring met Montessori onderwijs hebben. De school informeert ouders en organisaties als de BSO meer over het Montessori gedachtengoed. Als een vervolg op de interne analyses van methodiek (zie hieronder Thema 5, Leerresultaten) zal met externe experts in de eerste helft van 2015 besproken worden in hoeverre de traditionele Montessori aanpak aangepast zou kunnen worden bij Spelling, en in de jaren daarna voor andere vakken. Zie verder de volgende twee thema s, die voor Montessori onderwijs van groot belang zijn. Thema 2: Ontwikkelingsmogelijkheden elk kind benutten Uit de Kwaliteitskaart blijkt dat er onvoldoende aandacht is voor het optimaal ontwikkelen van de potenties van individuele kinderen. Leerkrachten maken vaak niet duidelijk wat hun verwachtingen zijn, en er is te weinig sprake van feedback op de kwaliteit van het werken. Omdat er niet planmatig Ouderversie van Jaarplan Jacob Marisschool 7

8 wordt gewerkt op basis van analyses van resultaten van leerlingen, wordt de volgorde van activiteiten in het aftekenboek leidend wat betreft onderwijsaanbod. Juist op een Montessori school moet dit anders. Het gaat erom het beste te halen uit een kind, door doelen te stellen en verwachtingen uit te spreken, een specifieke vorm van begeleiding te kiezen, en de voortgang regelmatig te monitoren en evalueren. De leeromgeving moet afgestemd worden op de specifieke behoeften van kinderen in een bepaalde ontwikkelingsfase, en de verschillende manieren waarop kinderen tot leren komen (luisteren, doen, etc.). De didactische groepsplannen (zie hierboven) spelen hierbij een belangrijke rol. Voor een kind dat leer- en gedragsmoeilijkheden heeft (of juist een extra uitdaging nodig heeft naar boven ) stelt de leerkracht bovendien een individueel handelingsplan op. Daarnaast richten leerkrachten hun communicatie met kinderen meer op het leerproces. Zij bespreken regelmatig wat het kind tot nu toe heeft geleerd en wat het doel van de komende les is, waarna de leerkracht directe feedback geeft op resultaten ( effectieve/directe instructie, of leergesprekken ) 1. Deze gesprekken zijn gebaseerd op instrumenten als mindmaps, Leren Leren en Toolbox. Externe deskundigen (Move Ahead) begeleiden de school hierbij 2. Het aftekenboek is de afgelopen jaren teveel een doel op zich zelf geworden. Het blijft een nuttig middel voor kinderen en leerkrachten om bij te houden welke werkjes gedaan zijn, en welke nog te doen zijn. Als kinderen blijken een bepaald niveau te beheersen, kunnen ze in overleg werkjes overslaan en starten op een volgend niveau. Thema 3: Alle kinderen worden uitgedaagd De Kwaliteitskaart maakt duidelijk dat niet alle leerlingen door de leerkracht actief bij hun werk betrokken worden. Het initiatief ligt teveel bij de leerlingen zelf, ze worden onvoldoende uitgedaagd. Vooral niet-intrinsiek gemotiveerde leerlingen komen onvoldoende tot leren. Potenties van andere kinderen, die weinig aandacht vragen, worden onderbenut. De aanpak van dit punt ligt allereerst in dezelfde sfeer als bij het vorige thema: het stimuleren van een goede leerhouding van ieder kind door middel van effectieve communicatie. Daarnaast gaan de leerkrachten duidelijker werken met de Montessori rondes : door pictogrammen op het bord weten de kinderen wat zij van de leerkracht kunnen verwachten. Bij een grote ronde loopt de leerkracht rond, kijkt zij hoe kinderen en groepjes aan de slag zijn, en geeft zij korte instructies. Bij een kleine ronde geeft de leerkracht sommige kinderen individueel een lesje. Bij het observatie pictogram weten de kinderen dat de leerkracht observeert hoe het gaat in de klas, zonder rond te lopen en instructie te geven. Met deze rondes krijgt ieder kind de aandacht die het nodig heeft. 1 Er zijn vooralsnog nog geen afspraken binnen het team hoe leerkrachten de resultaten van de leergesprekken vastleggen. 2 De school heeft recent een informatieavond over deze instrumenten voor ouders georganiseerd. Ouderversie van Jaarplan Jacob Marisschool 8

9 Thema 4: Adequate hulp en begeleiding van kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden (passend onderwijs) De Kwaliteitskaart verwijst hier onder meer naar de Ouderenquête: ouders zijn vooral ontevreden over het uitblijven van adequate hulp bij zorgen van ouders en over hoe de school kinderen met leeren gedragsmoeilijkheden begeleidt. De school wil - waar mogelijk- ieder kind een passend onderwijsaanbod bieden. Bij voorkeur in de klas, eventueel via een apart arrangement binnen de school, en zo nodig door een voorziening buiten de school. De zorgstructuur op de Jacob Maris is na het vertrek van de vorige Intern Begeleider aangepast. Primair zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor ouders. Veel van de hierboven genoemde punten zullen de aandacht voor kinderen met leer- of gedragsmoeilijkheden versterken. Er is een nieuwe Intern Begeleider, voor twee dagen in de week. Zij treedt op als coach van de leerkrachten en kan hun adviseren over de beste vorm van hulp bij individuele kinderen en de uitvoering daarvan begeleiden. Ook kan zij gesprekken met ouders bijwonen, waaraan zowel leerkrachten als ouders veel behoefte hebben. De Intern Begeleider heeft ook het voortouw bij het opstellen van Ontwikkelingsperspectieven, een instrument speciaal gericht op kinderen vanaf groep 6 die achterstanden kennen. In zo n perspectief wordt vastgesteld wat de aard van en verklaring voor de achterstanden zijn, en welke verbeteringen er mogelijk zijn op weg naar de eindtoets in groep 8. Zo wordt al vroeg duidelijk welk perspectief deze kinderen hebben na de Jacob Maris, en kunnen de eindscores in groep 8 nooit als een verrassing komen. De school bereidt net als andere scholen - op dit moment een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) voor. Daarin beschrijft de school welke ondersteuning zij kan bieden en hoe zij dit organiseert. De school beschrijft allereerst hoe zij invulling geeft aan de basiszorg, die elke school moet bieden; bijvoorbeeld zorg voor kinderen met dyslexie of adhd. Daarnaast geeft de school aan in welke mate zij opvang kan en wil bieden voor kinderen met een heel specifieke extra hulpvraag. Hier speelt de kwaliteit van het gebouw een rol, alsmede de beschikbaarheid van specifieke expertise. Op basis van hun SOP-en kunnen BOOR-scholen in de wijk afspreken welke school welke groep leerlingen met extra zorg kan opvangen. Thema 5: Betere leerresultaten CITO resultaten voor woordenschat zijn ruim op orde. Maar bij technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, en rekenen scoort de school of groepen binnen de school onder de normen van de Inspectie, dan wel onder het landelijk gemiddelde. De CITO score voor groep 8 ligt boven het landelijk gemiddelde, maar onder die van andere scholen in Hillegersberg-Noord. De leeropbrengsten moeten omhoog, dat is een prioriteit voor de school. De school wil minstens voldoen aan de normen van de Inspectie en scoren boven het landelijk gemiddelde. Daartoe onderzoeken interne werkgroepen waarom op school- en groepsniveau bij een aantal vakken de Ouderversie van Jaarplan Jacob Marisschool 9

10 resultaten tegenvallen, en houden zij de gehanteerde methodiek tegen het licht. De resultaten zullen input zijn voor een school-breed verbeterplan in januari Vervolgens gaan de leerkrachten aan de slag om in hun klas de leerprestaties te verbeteren, via de eerder genoemde didactische groepsplannen, effectieve instructie en andere instrumenten. Thema 6: Optimale benutting van leertijd De Kwaliteitskaart concludeert dat de schooltijd om meerdere redenen onvoldoende efficiënt wordt gebruikt. Deels komt dit door hierboven gesignaleerde beperkte communicatie tussen leerkrachten en leerlingen. Daarnaast biedt het weekrooster van meerdere groepen te veel tijd voor zaken als opruimen, taakjes, langdurige pauzes, school-tv, pauzehap en dergelijke. Dat gaat ten koste van de tijd voor leren. Daarnaast blijkt uit de Ouderenquête dat veel ouders ontevreden zijn over de wijze waarop de school omgaat met lesuitval. Het Jaarplan bevat de volgende acties om de schooltijd effectiever te benutten: Per bouw zijn de roosters vergeleken en op elkaar afgestemd. Zaken als opruimen, pauze, TV kijken worden voortaan zoveel mogelijk beperkt. De school- en klassenregels worden opgefrist, en duidelijk gemaakt aan kinderen en ouders. Directeur en het team hebben afspraken gemaakt over vervanging van leerkrachten bij afwezigheid. Het opsplitsen van klassen wordt zoveel mogelijk vermeden, hoewel dat de eerste dag vaak nodig zal zijn. Waar mogelijk vallen eigen leerkrachten en de directeur in, maar dat gaat vaak ten koste van andere werkzaamheden op school. De voorkeur gaat daarom uit naar andere oplossingen, zoals: inzet van ouders met lesbevoegdheid die bij BOOR zijn ingeschreven, benutten van andere invalkrachten via BOOR of andere scholen, en inkoop via externe organisatie. Per geval onderzoekt de school wat mogelijk is. De directeur volgt de afwezigheid van leerkrachten, en bespreekt zo nodig het verzuim. Thema 7: Open, vroegtijdige en tweezijdige communicatie tussen directie en leerkrachten, met ouders en MR/OR De Kwaliteitskaart verwijst ten aanzien van communicatie tussen school en ouders vooral naar de Ouderenquête: veel ouders zijn ontevreden over hoe de school en de leerkracht hen informeert over de vorderingen van hun kind. Daarnaast zijn ouders in bredere zin niet tevreden over de wijze waarop de school omgaat met kritiek en hoe ouders geïnformeerd worden over ontwikkelingen op de school. Het Jaarplan bevat acties om te komen tot een betere communicatie tussen leerkracht en ouders over individuele leerlingen: Ouders worden meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind op school ( educatief partnerschap ). Twee 10-minuten gesprekken per schooljaar is te weinig. Vaak zal er aanleiding zijn voor frequenter contact tussen leerkracht en ouders, om eventuele problemen voor te zijn, en kansen op extra snelle ontwikkeling te benutten. Vanuit school leveren hierboven genoemde instrumenten (handelingsplannen, ontwikkelingsperspectieven Ouderversie van Jaarplan Jacob Marisschool 10

11 etc.) de informatie om met ouders te bespreken. Ook ouders kunnen het initiatief voor een extra gesprek nemen. Het verslag dat kinderen twee keer per jaar meekrijgen wordt aangepast. Het moet simpeler, korter en overzichtelijker worden. Mogelijk dat het papieren verslag vervangen wordt door een digitale versie. Binnenkort beslist de school over de aanpak. Leerkrachten volgen cursussen voor effectief communiceren en het voeren van lastige gesprekken. De school zal ouders via informatieavonden, nieuwsbrieven en de website informeren over hoe de school in het algemeen functioneert en hoe het Montessori gedachtengoed is ingebed in het onderwijs. De school ziet geen kans dit schooljaar waarin het team volop bezig is met het proces rond de uitvoering van het Jaarplan invulling te geven aan een meer (inter)actieve betrokkenheid van ouders en de oudergeleding van de MR bij het beleid. Mogelijk dat dat volgend jaar anders kan liggen. Ouderversie van Jaarplan Jacob Marisschool 11

12 5. Jaarplan als levend document Het Jaarplan is ambitieus en bevat een groot aantal acties. De inzet is om die acties zoveel mogelijk daadwerkelijk uit te voeren. Aan het eind van het schooljaar zou dan moeten blijken dat de school bij elk van de zeven thema s uit deze Ouderversie van het Jaarplan duidelijk vooruitgang geboekt heeft. In april 2015 zal de school opnieuw een enquête onder ouders houden. Waar in de enquête uit 2014 nog acht thema s een score onder de 3 hadden (en daarmee als een punt van zorg naar voren kwamen), is de ambitie dat in 2015 alle thema s een score van 3 of hoger kennen. Juist omdat er zoveel acties in gang zijn gezet, zal de school gedurende het jaar regelmatig stil staan bij de voortgang van de uitvoering van het plan. Op basis van tussentijdse evaluaties kan zij onderdelen van het plan zo nodig bijsturen. Resultaten die in dit schooljaar bereikt worden, moeten daarna geborgd worden. De school zal binnenkort aangeven hoe dat zal gebeuren, ingebed in een regelmatig terugkerende cyclus. Ouderversie van Jaarplan Jacob Marisschool 12

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Lynch Plantation SDA School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Lynch Plantation SDA School Plaats : St. Eustatius BRIN-nummer : 30HK Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Golden Rock School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Golden Rock School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Golden Rock School Plaats : St. Eustatius BRIN-nummer : 30HL Datum schoolbezoek : 7 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 1

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Basisschool De Pelikaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Basisschool De Pelikaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij Basisschool De Pelikaan Plaats : Kralendijk, Bonaire BRIN-nummer : 28PW Datum schoolbezoek : 16 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil Plaats : Nijverdal BRIN-nummer : 08TJ Onderzoeksnummer : 127187 Datum schoolbezoek : 18 september 2012 Rapport vastgesteld :

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij basisschool De Pelikaan Plaats : Bonaire BRIN-nummer : 28PW Datum schoolbezoek : 22 september 2016 Rapport vastgesteld te Tilburg op 29

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool Pius X Plaats : Wateringen BRIN nummer : 20CB C1 Onderzoeksnummer : 275832 Datum onderzoek : 1 juli 2014 Datum vaststelling : 5 november 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN School : rkbs De Duizend Eilanden Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 11YL Onderzoeksnummer : 94892 Datum schoolbezoek : 29 mei 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stephanus Basisschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stephanus Basisschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stephanus Basisschool Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 05JC C1 Onderzoeksnummer : 270651 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Yn de Mande Plaats : Schiermonnikoog BRIN-nummer : 04JI Onderzoeksnummer : 125980 Datum schoolbezoek : 14 juni 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap. : Uithuizermeeden RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij C.b.s. De Noordkaap Plaats : Uithuizermeeden BRIN-nummer : 05XE Onderzoeksnummer : 126684 Datum schoolbezoek : 16 juli 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Bernulphusschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Bernulphusschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TV Onderzoeksnummer : 118460 Datum schoolbezoek : 4 februari 2010

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT School : Basisschool De Bakelgeert Plaats : Boxmeer BRIN-nummer : 08XM Onderzoeksnummer : 95072 Datum schoolbezoek : 27 augustus Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel Plaats : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 15JV Onderzoeksnummer : 125797 Datum schoolbezoek : 12 april 2012

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Kardinaal Alfrinkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Kardinaal Alfrinkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Waddinxveen BRIN-nummer : 09WM Onderzoeksnummer : 126140 Datum schoolbezoek : 26 april 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Notenkraker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Notenkraker RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN nummer : 19DQ C1 Onderzoeksnummer : 151146 Datum onderzoek : 11 april 2013 Datum vaststelling :

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Montessori basisschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Montessori basisschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Montessori basisschool Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 22OD Onderzoeksnummer : 121784 Datum schoolbezoek : 4 april 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Octopus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool De Octopus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool De Octopus Plaats : Diemen BRIN nummer : 08EW C1 Onderzoeksnummer : 287701 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 9 mei 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Plaats : Wemeldinge BRIN-nummer : 06EU Onderzoeksnummer : 117605 Arrangementsnummer : 79479 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK WINDKRACHT 10

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK WINDKRACHT 10 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK WINDKRACHT 10 School : Windkracht 10 Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 15FD Onderzoeksnummer : 90552 Datum schoolbezoek : 11 januari 2007 Datum vaststelling : 23 februari 2007

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de p.c. basisschool Willem De Zwijger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de p.c. basisschool Willem De Zwijger RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de p.c. basisschool Willem De Zwijger Plaats : Leiderdorp BRIN-nummer : 11LF Onderzoeksnummer : 123664 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BUITENVELDERTSE MONTESSORISCHOOL

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BUITENVELDERTSE MONTESSORISCHOOL RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BUITENVELDERTSE MONTESSORISCHOOL School : Buitenveldertse Montessorischool Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 08NU Onderzoeksnummer : 94921 Datum schoolbezoek : 19 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint-Petrusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint-Petrusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint-Petrusschool Plaats : Diemen BRIN-nummer : 03LA Onderzoeksnummer : 123760 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE PIRAMIDE", LOC. MAASDIJKSTRAAT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE PIRAMIDE, LOC. MAASDIJKSTRAAT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE PIRAMIDE", LOC. MAASDIJKSTRAAT School : pcbs "De Piramide", loc. Maasdijkstraat Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 17XB Onderzoeksnummer : 80481 Datum schoolbezoek : 5

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 13YM Onderzoeksnummer : 127560 Datum schoolbezoek : 25 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering

Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel. Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering Kwaliteitsbeleid OBS de Ranonkel Ontwikkeling-Verdieping-Legitimering OBS de Ranonkel verbindt zich in een fluïde, organische organisatie met een vragende, onderzoekende houding. Zo zal er elke keer opnieuw

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Kort verslag van het onderzoek over de communicatie op De Bataaf uitgevoerd tussen december 2009 en februari 2010 Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Petrusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Petrusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Petrusschool Plaats : Rijswijk Zh BRIN-nummer : 03PQ Onderzoeksnummer : 127565 Datum schoolbezoek : 9 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Gereformeerde Basisschool Benjamin Koolweg 9, 6446 TM Brunssum 045-5216561, www.gbbenjamin.nl Maart 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Kolegio Kristu Bon Wardador

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Kolegio Kristu Bon Wardador RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij Kolegio Kristu Bon Wardador Plaats : Bonaire BRIN-nummer : 30GK Datum schoolbezoek : 10 november 2015 Rapport vastgesteld te Tilburg op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK School : De Rank Plaats : Schoonhoven BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 Datum schoolbezoek : 4 en 5 juni 2007 Datum vaststelling : 14 september 2007

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Oranje Nassau Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 12LG Onderzoeksnummer : 120636 Datum schoolbezoek : 8 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2014/2015 Schoolondersteuningsprofiel De Troubadour locatie Elderveld SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) is tot stand gekomen in het kader van de wet op het Passend Onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 06CT Onderzoeksnummer : 125052 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het IJsselcollege PRO Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN nummer : 20BH C2 BRIN nummer : 20BH 02 PRO Onderzoeksnummer : 277251 Datum onderzoek : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf Plaats : 's-gravendeel BRIN-nummer : 09FD Onderzoeksnummer : 121208 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Gazelle. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 Om passend onderwijs vorm te geven kunnen scholen kiezen voor de 1-zorgroute. Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Golden Rockschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Golden Rockschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Golden Rockschool Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30HL Datum schoolbezoek : 7 oktober 2016 Rapport vastgesteld te Tilburg op 7

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie