Scholingsaanbod Sociale Zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholingsaanbod Sociale Zaken"

Transcriptie

1 Scholingsaanbod Sociale Zaken ACTUEEL PERSOONLIJK TOEPASBAAR

2 Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

3 Inhoud I Wetgeving o Actualiteitencollege Wwb 2012 en opstap Wwnv o Voorliggende voorzieningen o IOAW/IOAZ o Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 II Management/Beleid o Managementdag Sociale Zaken - de impact van de Wwnv - o Beleidsmedewerker Sociale Zaken/ Werk & Inkomen o Financiën Sociale Zaken III Handhaving o Themadag Handhaving o Fraude-alertheid IV Re-integratie o Werkgeversbenadering & succesvol matchen V Inkomen o Actualiteitendag Wwb voor financiële medewerkers o Actualiteitendag Terugvordering en Verhaal o Opleiding Financieel medewerker uitkeringsadministratie o Themadag Bijstand en Belastingen o Terugvordering en Verhaal o SpecialisatieTerugvordering en Verhaal VI Bezwaar- en beroepsprocedure o Medewerker Bezwaar- en beroep VII Vaardigheden o Agressiebeheersing onder de Wwb o Effectief communiceren

4 Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

5 I. Wetgeving Actualiteitencollege Wwb 2012 en opstap Wwnv Het sociale zekerheidsstelsel ondergaat in 2012 en nog meer in 2013 ingrijpende wijzigingen. Het kabinet wil bewerkstelligen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Tegelijkertijd voert het kabinet stevige bezuinigingen door. De Wwb wordt per 1 januari 2012 grondig gewijzigd. Wat betekenen deze nieuwe regels voor het sociale beleid van de gemeente, voor de uitvoeringspraktijk en voor cliënten? Doelgroep Leidinggevenden, medewerkers beleid en juridische advisering, klantmanagers, frontoffice medewerkers, administratief medewerkers, gemeentebesturen en cliëntenraden. Doelstelling Dit college informeert medewerkers sociale zekerheid en andere betrokkenen over alle actualiteiten op het gebied van sociale zekerheid en wat dit voor de eigen gemeente en de dagelijkse uitvoeringspraktijk betekent. Opzet en inhoud Dit actualiteitencollege kan op maat voor elke doelgroep worden samengesteld, zodat goed wordt aangesloten bij de dagelijkse praktijk. Aan de orde komen: o Relevante wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht o Actualiteiten Wet werk en bijstand/ intrekking WIJ en WIK o Actualiteiten Wet werken naar vermogen o Geldstromen o Actualiteiten sociale zekerheid/ voorliggende voorzieningen o Jurisprudentie. Duur 1 dag.

6 Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

7 I. Wetgeving Voorliggende voorzieningen Artikel 5 lid e van de Wwb (2012) geeft aan wat onder voorliggende voorzieningen moet worden verstaan: Elke voorziening buiten de Wwb waarop de alleenstaande, de alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen of het gezin, aanspraak kan maken, dan wel een beroep kan doen, ter verwerving van middelen of ter bekostiging van specifieke uitgaven. Kennis van de voorliggende voorzieningen is onmisbaar, want er mag geen uitkering verstrekt worden, als er sprake is van een toereikende voorliggende voorziening. Doelgroep Alle medewerkers die te maken hebben met de uitvoering van de Wwb: o Klantmanagers o Medewerkers frontoffice, handhaving, terugvordering/verhaal en uitkeringsadministratie. Doelstelling Deze cursus geeft deelnemers inzicht in het sociale zekerheidsstelsel en welke andere regelingen voorliggend zijn aan de bijstand en hoe deze zich verhouden tot de Wwb. Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers in staat om te beoordelen of er recht op Wwb bestaat, of dat de cliënt moet worden doorverwezen in verband met een voorliggende voorziening. Opzet en inhoud Tijdens de cursusdag komen op hoofdlijnen aan de orde de uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid. Het gaat hierbij om het UWV WERKbedrijf, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeenten. Vervolgens worden wet- en regelgeving, door deze organisaties uitgevoerd, behandeld en wat de link is met de Wwb, IOAW en IOAZ.

8 Aan de orde komen de volgende volks- en werknemersverzekeringen: o Werkloosheidswet WW o Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA o Toeslagenwet TW o Wet uitbreiding loondoorbetalingplicht bij ziekte Wulbz o Ziektewet ZW o Inkomensvoorziening Oudere Werklozen IOW o Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wajong o Algemene Ouderdomswet AOW o Algemene nabestaandenwet Anw o Algemene Kinderbijslagwet AKW o Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ. Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

9 I. Wetgeving IOAW/IOAZ Oudere werkloze werknemers en zelfstandigen kunnen bij de gemeente een beroep doen op resp. de IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Correcte uitvoering van deze regelingen vraagt om specifieke kennis van zaken. Doelgroep Medewerkers die te maken hebben met de uitvoering van de IOAW en de IOAZ: o Klantmanagers o Kwaliteitmedewerkers o Medewerkers terugvordering en verhaal o Medewerkers uitkeringsadministratie. Doelstelling Deze cursus informeert de deelnemers over de inhoud en de toepassing van de IOAW en IOAZ. Na afloop van deze cursus zijn zij in staat om deze regelingen op de juiste wijze uit te voeren. Opzet en inhoud Tijdens de cursusdag worden onder meer onderstaande onderwerpen behandeld: o Doelgroep IOAW/IOAZ o Wijzigingen doelgroep i.v.m. WIA/TW o De IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen) o De grondslagen o Inkomensbesluit IOAW/IOAZ o Maximering/verlaging van de grondslag op grond van voorgaande inkomsten o Herleving van oud recht o IOAW en IOAZ in relatie tot Wwb o Gevolgen invoering Wet Buig (Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening gemeenten) o Intrekking en beëindiging o Toepassing o welke inkomsten worden gekort o hoe om te gaan met vrijlatingen, afstemming en cessies o vermogen o bruto/netto berekening o terugvordering berekening o casuïstiek. Duur 1 dag.

10 Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

11 I. Wetgeving Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) verleent financiële bijstand aan starters en zelfstandig ondernemers. Bbz wordt ook ingezet als effectief uitstroom instrument bij mensen met een bijstandsuitkering die een eigen bedrijf willen beginnen. Doelgroep Alle medewerkers belast met de uitvoering van het Bbz Doelstelling Deelnemers verwerven kennis over het Bbz en zij kunnen deze kennis in hun dagelijkse uitvoering toepassen. Na afloop van deze cursus weten de deelnemers welke informatie zij nodig hebben om aanvragen in het kader van het Bbz 2004 af te handelen en kunnen zij relevante financiële rapportages en verslagen lezen en correct interpreteren. Opzet en inhoud o Bbz 2004: inhoud regelgeving; relatie Bbz/Wwb o De verschillende doelgroepen zelfstandigen (o.a. startend, gevestigd, beëindigend) o De bijstandsmogelijkheden op basis van Bbz 2004 o Voorwaarden en verplichtingen o Afhandeling van de aanvraag o Levensvatbaarheid: lezen en interpreteren van jaarcijfers o Financieringsystematiek Bbz 2004 o Uitkering voor levensonderhoud o Bedrijfskapitaal o Uitkering om niet o Adviescommissie o Besluit o Berekening uitkering en administratieve verwerking o Rentekwijtschelding o Uitstel/verlaging aflossing o Terugbetaling bij beëindiging bedrijf o Casuïstiek en praktijksituaties. Duur 2 dagen.

12 Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

13 II. Management/Beleid Managementdag Sociale Zaken - de impact van de Wwnv - Hoe gaat u de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) per 1 januari 2013 invoeren en hoe denkt u met toenemende werklast en minder middelen, meer mensen aan het werk helpen. Doelgroep Managers, leidinggevenden bij (sociale) diensten Werk, Inkomen en Zorg. Doelstelling Deelnemers krijgen onder meer inzicht in: o Doelgroepen in 2013 onder de regie van gemeente o De kerntaken van gemeenten vanaf 2013 o Bedrijfsvoering inrichting uitvoeringsorganisatie o Beleidskeuzes: hoe meer te presteren met minder o Hoe met de beschikbare middelen, lees financiën en capaciteit, de doelen in control te realiseren o Het monitoren en beheersen van (financiële) risico s. Opzet en inhoud Naast alle actualiteiten wordt ingegaan op de gevolgen voor de kerntaken van de uitvoeringsorganisatie, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Resultaat in termen van kennis: o Weten wat de risico s zijn en waarop sturing mogelijk/noodzakelijk is o Wat de prestatie-indicatoren zijn o Hoe de inrichting van de organisatie vorm te geven o Hoe vorm en inhoud te geven aan integrale samenwerking binnen de eigen organisatie o Hoe vorm en inhoud te geven aan regionale samenwerking(andere gemeenten, werkgevers, maatschappelijk middenveld etc.).

14 In termen van kunde: Scenario s kunnen vaststellen en uitgangspunten kunnen vertalen naar strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan: o Het benoemen van de kerntaken van de nieuwe organisatie o Het maken van risicoanalyses o Het inrichten van front- en backoffice o Strategische personeelsplanning en competentie gericht HRM beleid o Samenwerking met (keten)partners, zowel intern, als lokaal en regionaal o Omgaan met weerstanden binnen de organisatie o Communicatieplan voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie o Communicatie en voorlichting samenleving/ cliëntgroepen o Regievoering op het totale proces(procesmanagement). Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

15 II. Management/Beleid Beleidsmedewerker Sociale Zaken/Werk & Inkomen Het sociale zekerheidsstelsel ondergaat in 2012 en nog meer in 2013 ingrijpende wijzigingen. Het kabinet wil bewerkstelligen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Tegelijkertijd voert het kabinet stevige bezuinigingen door. Het is duidelijk dat deze stelselwijzigingen en bezuinigingen in elkaar grijpen en dat dit directe consequenties heeft voor uw vakdomein en uw uitvoeringspraktijk. Hoe gaat u correct adviseren, welke creatieve en effectieve oplossingen draagt u aan en wat is de kracht van regionale samenwerking in deze tijd van bezuinigen? Doelgroep Beleidsmedewerkers Sociale Zaken Werk en Inkomen. Doelstelling Na afloop van de cursus hebben de deelnemers inzicht in: o Welke verordeningen opgesteld, aangepast of herzien moeten worden o Welk(e) beleid(sregels) geschreven, aangepast of herzien moeten worden o Geldstromen (BUIG) en effecten voor de Planning en Control cyclus o Wat met minder meer betekent voor de te maken beleidskeuzes o Hoe nieuw beleid te vertalen naar de uitvoeringsorganisatie. Opzet en inhoud Deze cursus informeert beleidsmedewerkers over de wijzigingen in het stelsel van sociale zekerheid en de gevolgen hiervan. Deelnemers brengen daarnaast zelf vragen en voorbeelden in vanuit eigen praktijksituaties. De nadruk ligt tijdens de cursusdagen op kennisoverdracht en -deling en samenwerking. Tijdens de cursusdagen komen aan de orde: o Wijzigingen wet- en regelgeving, overgangsrecht o Gevolgen verscherping Wwb voor armoedebeleid, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening o Verordeningen 2012 o Vertaling naar de uitvoering o Wet werken naar vermogen o Loondispensatie

16 o Wajong/indicatie/wie stromen in o Hervorming Wsw, van productie naar mensontwikkelbedrijf o Eén ontschot re-integratiebudget o Wet BUIG, geldstromen 2013 o Financiële gevolgen in termen van sturing en beheersing o Regionaal arbeidsmarktbeleid en aanbestedingen o Best practices en do s en don ts. Duur 3 dagen. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

17 II. Management/Beleid Financiën Sociale Zaken Speciaal voor medewerkers en managers op het vakgebied Sociale Zaken organiseert Segment Opleidingen een cursus voor een grondige beheersing van de financiële zaken en de bedrijfsvoering. Diverse aspecten van de bedrijfsvoering zoals het afdelingsplan, budgetbeheer, de rapportages en benchmarking komen aan de orde. Doelgroep Leidinggevenden en (beleids)medewerkers taakveld Samenlevingszaken/Sociale Zaken. Beleidsmedewerkers en controllers werkzaam bij Financiën/Financiële Administratie (planning en control) Doelstelling o Inzicht in het verloop van de geldstromen (o.a. Wet BUIG) en de risico s o Betekenis van het BBV inclusief dualisering o Bedrijfsmatig werken waar nodig versterken (o.m. via doelmatigheidsanalyses) o Beheersing van het proces van Planning en Control o Betekenis SiSa o De tools voor het (financiële) management leren toepassen. Opzet en inhoud Met een korte opstap vanuit elementair benodigde basiskennis wordt vooral ingegaan op een grondige beheersing van de financiële zaken alsmede de bedrijfsvoering (Planning en Control). Diverse aspecten aangaande de bedrijfsvoering komen aan de orde, zoals het afdelingsplan, budgetbeheer, de rapportages, benchmarking e.d. Op het gebied van actualiteiten wordt ook aandacht besteed aan de relatie Sociale Zaken en Wmo en de betekenis van het SiSa-project. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Financiën algemeen o Het wettelijke- en begrippenkader o Het Besluit Begroting en Verantwoording o Specifieke items zoals reserves en voorzieningen e.d. o De verdere betekenis van het duale stelsel o Rolverdeling controlewerkzaamheden organisatie/accountant/rekenkamer o De financiële verhouding tussen het rijk en gemeenten o Planning en control.

18 Specifiek deel o De programmabegroting o De beleidsbepaling o.m. via voorjaars-/ kader-/perspectiefnota o Bedrijfsmatig werken en outputsturing o Budgettering/budgetbeheer o Kostenverrekeningsmethodieken o Kostenplaatsenstructuur o Tussentijdse rapportages (MARAPS) o Doelmatigheidsanalyses o Mandaat en contractmanagement o De (on)mogelijkheden van het participatiebudget in relatie tot het Wwb-inkomensdeel o Risicomanagement. Handreiking voor opzet afdelingsplan Sociale Zaken o Inventarisatie taken o Definiëring output o Bepalen personele capaciteit o Planningsaspect o Kwaliteit bedrijfsvoering (personeel/informatie/ organisatie/financiën SWOT -analyse) o Begroting behorende bij het bureau-, afdelings- en sectorplan o Efficiency van beheer en effectiviteit van beleid. Administratieve organisatie en interne controle o De belangrijkste aandachtspunten o Het analyseren van de benodigde formatiebezetting o Betekenis SiSa-project. Jaaropgave o Kwartaaldeclaraties en de relatie met de jaaropgave o Aansluiting subadministratie Soza met financiële administratie gemeente o Het oplossen van voorkomende knelpunten. Actualiteiten o De geldstromen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning o Actuele ontwikkelingen Wet werken naar vermogen. Duur 3 dagen. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

19 III. Handhaving Themadag Handhaving De gevolgen van de economische recessie zorgen voor achterblijvende re-integratie en toenemende klantenbestanden, waarmee de druk op het Inkomensdeel toeneemt. Gemeenten zijn financieel zelf verantwoordelijk voor de kosten van bijstand. Het is dus zaak dat alleen diegenen die er daadwerkelijk recht op hebben, een uitkering of inkomensondersteuning ontvangen. Fraude mag niet lonen en moet worden aangepakt. Het is daarom van belang dat actuele kennis van wet- en regelgeving bij medewerkers aanwezig is, alsmede de juiste houding en vaardigheden om efficiënt en effectief te handhaven. Doelgroep Alle medewerkers die in de uitvoering te maken hebben met fraudepreventie en handhaving en die in verband hiermee klantcontacten hebben. Doelstelling Na deze themadag zijn deelnemers geïnformeerd over hoogwaardige handhaving, zodat zij in staat zijn op efficiënte en effectieve wijze uitvoering te geven aan handhaving. Opzet en inhoud De dag start met een korte inleiding waarin het Handhavingsprogramma op hoofdlijnen wordt behandeld. Vervolgens wordt ingegaan op de ambities met betrekking tot informatie gestuurd handhaven. Handhavingsinstrumenten worden behandeld in samenhang met casuïstiek en praktijkvoorbeelden. Aan de orde komen: o Wettelijke kaders, gemeentelijk beleid, handhavingsplan o Infrastructuur gegevensuitwisseling binnen- en buitenland, mogelijkheden en beperkingen: o Inlichtingenbureau o SUWI-net o RCF en regionale interdisciplinaire fraudeteams o FIOD o SIOD o Sociale recherche o UWV

20 o Alertheid tijdens de aanvraagprocedure door het gebruik van klant- en risicoprofielen, puntensystemen en andere instrumenten o Verruiming regels huisbezoek o Vroegtijdige detectie en controle op maat o Thema controles o Optimalisering van de dienstverlening en handhaving o Fraudepreventie. Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

21 III. Handhaving Fraude-alertheid Misbruik en oneigenlijk gebruik van ons sociale zekerheidsstelsel is onaanvaardbaar. Het kost de samenleving niet alleen veel geld, het knaagt ook aan het maatschappelijk draagvlak voor ons sociale zekerheidsstelsel. Het voorkomen van oneigenlijk gebruik door goede voorlichting en het aanpakken van misbruik is daarom van wezenlijk belang. Doelgroep Alle medewerkers die rechtmatigheidsaspecten beoordelen: o Klantmanagers o Kwaliteitsmedewerkers o Fraudepreventiemedewerkers o Handhavers en medewerkers o Uitkeringsadministratie. Doelstelling De training versterkt en frist de kennis op van de fraude-alertheid in de dagelijkse uitvoering. En geeft kennis en vaardigheden met betrekking tot het signaleren. Na afloop van de training: o Zijn de deelnemers in staat om snel en doeltreffend te reageren op fraudesignalen o Weten ze met welke wet- en regelgeving rekening gehouden moet worden. Opzet en inhoud De training start met het inzichtelijk maken van de soorten fraude (identiteit-, inkomsten-, vermogens- en leefvormfraude). Vervolgens wordt beknopt ingegaan op: o Het belang van handhaven o Preventieve en repressieve handhaving o Het wettelijk kader in de Wet werk en bijstand en aanverwante wet- en regelgeving o Fraude- en risicoprofielen o Gebruik van sociale media bij fraude onderzoek. De deelnemers speuren in een fictief klantdossier actief naar mogelijk verdachte zaken. Verificatie en validatie van bewijsstukken, controle van bestandsgegevens van de ketenpartners komen hierbij eveneens aan de orde. Daarnaast oefenen zij gesprekstechnieken in een rollenspel voor huisbezoek en in de spreekkamer.

22 Onderwerpen tijdens het practicum: o Anonieme tips o Het huisbezoek o Confrontatie- en fraudegesprek o Gesprekstechnieken ( omsingelen, trechteren en confronteren ) o Rapportage van fraude. Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

23 IV. Re-integratie Werkgeversbenadering en succesvol matchen Hoe ga ik als klantmanager werk, workcoach, of re-integratieconsulent aan de slag om mensen creatief en effectief naar werk te bemiddelen. Hoe vind ik de geschikte vacatures of werkplekken en hoe kan ik vervolgens werkgevers succesvol benaderen? Deze cursus geeft niet alleen het antwoord op deze vragen, maar heeft ook als doel u door middel van een training toe te rusten met een effectieve werkgeversbenadering. Doelgroep Klantmanagers, workcoaches, re-integratieconsulenten en andere professionele werkbemiddelaars die èn de belangen van werkzoekenden/cliënten vertegenwoordigen èn tegelijkertijd alle kwaliteiten in huis moeten hebben om een volwaardige gesprekspartner voor werkgevers te zijn. Doelstelling Deelnemers zijn na afloop in staat om doelgericht en effectief een duurzame match te maken tussen de werkzoekende en de meest passende werkgever. Ook kunt u een effectieve bemiddelingsaanpak zowel richting werkzoekende cliënt als werkgever toepassen. U heeft meer inzicht verkregen in de positie en de belangen van werkgevers, zodat sneller en beter de strategie richting werkgevers kan worden bepaald. Opzet en inhoud Theorie en praktijk wisselen elkaar af, waarbij u zelf situaties oefent. Daarnaast krijgt u tools aangereikt om op persoonlijke en overtuigende wijze de arbeidsmarkt te benaderen. Doel is te leren een netwerk op te bouwen, waarmee kandidaat werkzoekenden succesvol naar werk bemiddeld worden. U kunt zelf vragen en voorbeelden vanuit uw eigen praktijk inbrengen. Aan de orde komen: o Actuele wetgeving/inzet van instrumenten o Basisbegrippen arbeidsmarkt o Arbeidsmarktverkenning o Vertalen van beroepswensen en persoonskenmerken naar arbeidsmarkt o Beperkingen (fysiek, psychisch, sociaal) en werk

24 o Werkgeversbenadering; warme en koude acquisitie o Bedrijfsbezoek o Coaching o Jobhunting o Nazorg o Netwerken/relatiebeheer/sociale media o Gesprekstechnieken. Duur 2 dagen. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

25 V. Inkomen Actualiteitendag Wwb voor financiële medewerkers Wat betekenen de veranderingen in de Wwb en nieuwe regels per 1 januari 2012 voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk van financiële medewerkers? Doelgroep Financiële medewerkers uitkeringsadministratie. Doelstelling Na afloop van deze actualiteitendag zijn deelnemers: o Volledig geïnformeerd over alle wijzigingen in de Wwb o Bekend met de gevolgen hiervan voor hun dagelijks werk o In staat wijzigingen correct en op juiste wijze in te voeren. Opzet en inhoud De leerstof wordt op interactieve wijze verduidelijkt door middel van praktijkvoorbeelden. Deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen. Aan de orde komen: o Intrekking WIJ en de WWIK o Huishoudinkomenstoets en de middelen van meerderjarig inwonende kinderen o Inkomen van meerderjarige inwonende kinderen o Nieuwe jongerennormen o 4 weken wachttijd na datum melding voor personen < 27 jaar o Scholingsplicht voor personen < 27 jaar o Beperking van vakantieduur o Afbouw van de dubbele heffingskorting naar enkelvoudig en de gevolgen hiervan voor de klant o Normering algemene inkomensgrens o Wijziging draagkrachtberekening (categoriale) bijzondere bijstand en Langdurigheidstoeslag o Intrekking Wet Vazalo o Vrijlating heffingskortingen voor werkende alleenstaande ouders met kinderen < 5 jaar o Algemene vrijlaten bij inkomsten uit arbeid en extra vrijlating voor alleenstaande ouders met kinderen < 12 jaar. (Jongeren < 27 jaar komen niet in aanmerking voor vrijlating) o Inkomen WSF

26 o Bijstand aan mensen, die in een inrichting verblijven o Verruiming van regeling (onaangekondigd) huisbezoek o Uitsluiting van fraudeurs bij recidive o Verplicht invorderen van fraudevorderingen o Verordening participatie schoolgaande kinderen o Aanpassing gemeentelijke verordeningen werk en inkomen o Interne controle, verantwoording, rol accountant o Overgangsrecht. Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

27 V. Inkomen Actualiteitendag Terugvordering en Verhaal Gemeenten zijn financieel zelf verantwoordelijk voor tekorten op het inkomensdeel. Een effectief terugvorderings- en verhaalsbeleid versterken het terugverdieneffect voor gemeenten. Het is daarom belangrijk om medewerkers, belast met de uitvoering van dit beleid te informeren over alle ontwikkelingen op het terrein van Terugvordering en Verhaal. Doelgroep Alle medewerkers belast met Terugvordering en Verhaal die hun kennis op niveau willen houden. Doelstelling Het opfrissen en actualiseren van kennis met betrekking tot Terugvordering en Verhaal. Opzet en inhoud Gedurende deze interactieve dag wordt informatie gegeven over alle actuele ontwikkelingen met betrekking tot wet- en regelgeving, voorzien van praktijkvoorbeelden. De deelnemers brengen ook zelf casuïstiek en voorbeelden vanuit hun dagelijkse praktijk in. Na afloop van de cursus is de kennis niet alleen up-to-date, maar ook op een hoger niveau gebracht. Aan de orde komen: o De uitvoeringspraktijk na invoering van de 4e tranche Abw o Besluitvormingsprocedures (terugvordering, invordering, dwangbevel) o In te stellen rechtsmiddelen tegen executie o Toepassen van de zesmaanden- en matigingsjurisprudentie (Wwb, art. 58) o Terugvordering (re-integratie en schuldhulpverlening) o Kwijtschelding en buiten invordering stelling o Preferente schulden en concurrente schulden o Jurisprudentie o Casuïstiek terugvordering o Verhaal binnen de Wwb (onderhoudsplicht, schenking en nalatenschap) o Onderhoudsplicht en onderhoudsbijdrage o Verhaal in rechte o Tremasystematiek en alimentatievaststelling o Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen o Jurisprudentie o Casuïstiek verhaal. Duur 1 dag.

28 Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

29 V. Inkomen Opleiding Financieel medewerker uitkeringsadministratie Deze cursus is gericht op het verkrijgen van kennis en vaardigheden voor medewerkers van een uitkeringsadministratie binnen Sociale Zaken of ISD. Aan de orde komen ook de gewijzigde wet- en regelgeving en de toepassing hiervan in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Doelgroep Financieel administratief medewerkers van de uitkeringsadministratie Sociale Zaken/ISD. Doelstelling Deze cursus informeert financiële medewerkers optimaal, zodat zij na afloop: o Voldoende kennis hebben van de Wwb en aanverwante wet- en regelgeving o Voldoende kennis hebben van de berekeningssystematiek van uitkeringen o Goed in staat zijn om de verworven kennis, inzichten en vaardigheden in de praktijk toe te passen. Opzet en inhoud De cursus is samengesteld in modules met daarin opgenomen een theoretisch kader: o Inleiding stelsel sociale zekerheid, landelijke wetgeving en gemeentelijke regelgeving o Basis Wwb, Bbz, IOAW/IOAZ, Wml o Vormen van bijstand: algemeen en bijzonder o Toeslagen en verlagingen o Afstemming, maatregelen o Bijstand en belastingen o Procedures binnen de sociale dienst: aanvraag, verificatie, blokkeren, uitbetalen, beëindigen o Debiteurenbeheer en beslaglegging o Terugvordering en verhaal o Informatieverstrekking van/aan externen o (IB, Belastingdienst, CBS) o Jaarwerk.

30 En praktijkgerichte opdrachten: o Het berekenen, invoeren en betaalbaar stellen van uitkeringen (huishoudtoets, toeslagen, maatregelen) o Het verwerken van inkomstenopgaven, mutaties en (belasting)signalen o Uitvoeren van beslag. Eveneens wordt er aandacht geschonken aan de financiële administratieverwerking in het automatiseringspakket. Duur 7 dagen. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

31 V. Inkomen Themadag bijstand en belastingen Medewerkers van Sociale Zaken worden dagelijks met vragen geconfronteerd over de berekening van uitkeringen. Vragen die om een snel en correct antwoord vragen. Tijdens de themadag wordt uitgebreid ingegaan op de opbouw van uitkeringen en de fiscale onderwerpen die hierbij van invloed zijn. Doelgroep Deze themadag is voor: o Medewerkers, die inkomsten- en hieraan verbonden fiscale aspecten berekenen en administratief verwerken o Klantmanagers rechtmatigheid o Kwaliteitmedewerkers. Doelstelling De themadag geeft kennis en inzicht in vragen over de fiscale aspecten van bijstandsverlening aan medewerkers die contact met klanten hebben. Aan het einde van de themadag hebben de deelnemers voldoende bagage om: o Cliëntvragen over fiscale rechten en plichten en de effecten hiervan op de hoogte van de uitkering helder en correct te beantwoorden o Vast te stellen of een belastingaanslag gecompenseerd kan worden door de gemeente of moet worden teruggevorderd. Opzet en inhoud De themadag is interactief, door naast het theoretische gedeelte, veel materiaal en casuïstiek van de deelnemers in te brengen. Aan de orde komen de volgende onderwerpen o Inleiding belastingstelsel o De heffingskortingen o Fiscale aspecten loonstrook o Fiscale aspecten van partnerinkomen o Loonheffing over bijstand (elders benutte loonheffingskorting) o Gevolgen niet correct verwerkte inkomsten o Gevolgen niet correct verwerken belastbaar loon o Welke acties bij verkeerde toepassing heffingskorting o Aanvraag van de Voorlopige Teruggaaf, berekening en uitbetaling o Procedures formulieren Belastingdienst

32 o Beoordeling van de toekenningsbeschikking van de belastingdienst o Beoordelen van fiscale aspecten bij mutaties o Aanslagen en teruggaven door de belastingdienst o Welke variabelen zijn van invloed op teruggaaf/aanslag o Toeslagen (huur, zorg en kinderopvang) o Casuïstiek. Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

33 V. Inkomen Terugvordering en Verhaal Gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wwb en aanverwante wet- en regelgeving. Een goede uitvoering vraagt om een rechtmatige verstrekking van de uitkering. Ten onrechte genoten bijstand moet worden terugbetaald. Het is daarom van belang dat medewerkers, belast met de uitvoering van terugvordering en verhaal, over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Doelgroep (Aankomend) medewerkers terugvordering en verhaal en alle overige medewerkers die met de uitvoering van terugvordering en verhaal te maken hebben. Doelstelling Deze cursus informeert medewerkers optimaal, zodat zij na afloop: o Voldoende kennis hebben van de Wwb en aanverwante wet- en regelgeving o Voldoende kennis hebben van de berekeningssystematiek van uitkeringen o Goed in staat zijn om op effectieve wijze uitvoering te geven aan terugvordering en verhaal. Opzet en inhoud De cursus is samengesteld in theoriemodules ondersteund met praktijkvoorbeelden. Aan de orde komen: Inleiding stelsel sociale zekerheid o Algemene wet bestuursrecht o Gemeentelijke regelgeving o basis Wwb, Bbz, IOAW/IOAZ, Wml o vormen van bijstand: algemeen en bijzonder o middelen en vermogen. Terugvordering o Herziening, intrekking en terugvordering van kosten van bijstand o Terugvorderingsprocedure o invordering o verrekening o parate executie o derden beslag en beslag door deurwaarder o rente doorberekening

34 o Terugvordering en afstemming Wwb, IOAW, IOAZ en Bbz o Vordering binnen/buiten WSNP traject o Afzien van terugvordering, buiten invordering stellen o Preferentie van bijstandschulden o Verval- en verjaringstermijnen o Debiteuren (beleid, administratie en beheer) o Beslaglegging o Recht op inzage dossier o Informatieverstrekking van/aan externen (IB, Belastingdienst, CBS) o Casuïstiek en Jurisprudentie. Verhaal o Inleiding verhaalsrecht o Verhaalsparagraaf Boek 1 Burgerlijk Wetboek o Verhaalsbevoegdheid van gemeenten o Vormen van verhaal (onderhoud, erfenis, schenking) o Wie is wanneer onderhoudsplichtig voor wie o Verhaalsprocedure onderhoudsplicht: o (nog) geen alimentatie uitspraak o wel alimentatie uitspraak, alimentatie beschikking o besluit tot verhaal en verzoekschriftprocedure o Vaststellen van: o onderhoudsplicht o verhaalsbijdrage o duur o ingangsdatum o Recht op inzage bijstandsdossier o Verhaal in rechte o Afzien van verhaal o Wet voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding o Tremasystematiek en alimentatievaststelling o Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen o Casuïstiek en Jurisprudentie. Duur 5 dagen. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

35 V. Inkomen Specialisatie Terugvordering en Verhaal Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wwb en aanverwante weten regelgeving. Ten onrechte genoten bijstand moet worden terugbetaald. Gemeenten kunnen hun bijstandsuitgaven verminderen door op effectieve wijze uitvoering te geven aan de invordering van ten onrechte genoten uitkering en aan het opleggen van verhaalsbijdragen, het zogeheten terugverdieneffect. Doelgroep o Medewerkers terugvordering en verhaal o Kwaliteitsmedewerkers o Medewerkers bezwaar en beroep o Teamleiders. Doelstelling Enerzijds wordt de al aanwezige kennis bij deelnemers opgefrist. Anderzijds biedt de verdieping handvatten om slagvaardig te opereren in terugvordering- en verhaalsprocedures, waarmee een optimaal terugverdieneffect gerealiseerd wordt. Opzet en inhoud Deze cursus geeft een verdieping op de uitvoeringspraktijk, wet- en regelgeving en jurisprudentie. Gedurende de cursus wordt de theoretische kennis verder uitgebouwd en toegespitst op ontwikkelingen in wet- en regelgeving en rechtspraak. Vervolgens wordt deze kennis vertaald naar de dagelijkse praktijk Terugvordering en Verhaal. Deelnemers brengen ook zelf vragen en casuïstiek in vanuit de eigen uitvoeringspraktijk. Behandeld worden: o Uitgangspunten, ontwikkelingen en actualiteiten Terugvordering o 4 e tranche Algemene wet bestuursrecht in de praktijk o Beslaglegging o Effectueren pand- en hypotheekrechten o Dwangbevel o Casuïstiek

36 o Verhaal, onderhoudsplicht, nalatenschap, schenking o Onderhoudsplicht, onderhoudsbijdrage o Verhaal in rechte o Jurisprudentie o Casuïstiek en andere vragen uit de praktijk. Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

37 VI. Bezwaar- en beroepsprocedure Medewerker Bezwaar- en beroep Het afhandelen van bezwaarschriften Wwb en Wmo moet zorgvuldig en correct gebeuren om kostbare en tijdrovende beroepsprocedures en eventuele schadeclaims te voorkomen. Deze cursus behandelt het bestuursprocesrecht en voorziet in de noodzakelijke theoretischeen praktische kaders om bezwaar- en beroepschriften Wwb en Wmo conform wet- en regelgeving af te handelen. Doelgroep Ervaren medewerkers bezwaar en beroep, die hun kennis willen opfrissen en aankomend medewerkers Bezwaar en Beroep die de benodigde kennis en vaardigheden willen verwerven. Doelstelling Deze cursus informeert deelnemers optimaal over bezwaar- en beroepsprocedures. Na afloop van de cursus: o hebben de deelnemers kennis van de verschillende aspecten van het bestuursrechtelijke proces en actuele jurisprudentie o zijn de deelnemers in staat om op goede wijze uitvoering te geven aan de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften. Opzet en inhoud De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Het theoriedeel behandelt onder meer: o Algemene wet bestuursrecht o Procedure bezwaar en (hoger) beroep: o bezwaartermijnen o ontvankelijkheid o welke stukken zijn relevant o rol jurisprudentie o beslistermijnen en verlenging o advisering o de bezwaarcommissie o beschikking op bezwaar o ingebrekestelling en de Wet dwangsom o de Wet dwangsom o actuele en opvallende uitspraken o verweerschrift o pleitnota

38 o hoger beroepschrift o de (hoor)zitting o inschakelen van deskundigen o rechtsgevolgen en proceskosten. Tijdens het praktijkdeel wordt aandacht besteed aan: o Het schrijven van verweerschriften o De pleitnota o Het hoger beroepschrift o De (hoor)zitting/presentatie. Duur 2 dagen. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

39 VII. Vaardigheden Agressiebeheersing onder de Wwb Het geweld tegen medewerkers van sociale diensten is met 8% is toegenomen in vergelijking met 4 jaar geleden. Verwacht wordt dat de aanscherping van wet- en regelgeving per 1 januari 2012 tot nog meer agressie zal leiden. Doelgroep Iedereen die klantcontacten heeft zowel telefonisch en digitaal contact als fysiek contact in de spreekkamer of aan de balie. Doelstelling Deelnemers leren professioneel en effectief te reageren op agressie en geweld. Ze worden zich bewust van hun eigen gedrag in relatie tot agressie en zij kunnen hun eigen grenzen bij agressieve klanten aangeven. Na afloop hebben zij voldoende zelfvertrouwen, zekerheid en speelruimte om effectief en klantgericht te handelen in spanningsvolle situaties. Opzet en inhoud Theorie en praktijk wisselen elkaar af. De deelnemers oefenen met de trainer en acteur verschillende praktijksituaties. Ook wordt ingegaan op de effecten van agressie op lichaam en geest en hoe greep te houden op de eigen emoties in stressvolle situaties. Welke interventies zijn nodig en welke maatregelen kunnen worden genomen om recidive te voorkomen. Tijdens de trainingsdag komen aan de orde: o Vormen van agressief gedrag o Gesprekstechnieken (luisteren, samenvatten, doorvragen, oogcontact) o Invloed van lichaamstaal (non verbale communicatie) op het gesprek o Welke voortekenen duiden op opkomend agressief gedrag o Achtergronden en doel van agressief gedrag o Welke gevoelens en lichamelijke reacties roept agressief gedrag op o Welke houding/gedrag is cruciaal om escalatie te voorkomen, te verminderen o Hoe reageren deelnemers zelf op fysiek geweld en welke gevolgen heeft dit voor hun welzijn o Hoe agressief gedrag en geweld verwerken

40 o Welke interventies en maatregelen zijn nodig ter voorkoming van recidive o Het belang van een agressieprotocol o Het belang van grondregels m.b.t. dienstverlening en agressie o Werkplezier, belang en veiligheid van medewerkers staan voorop. Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

41 VII. Vaardigheden Effectief communiceren Je moet niet beginnen met elkaar te begrijpen, je moet eindigen met elkaar te begrijpen (Cees Buddingh) Dagelijks communiceren we met onze omgeving op ons werk en in ons privéleven. Goed communiceren op de werkplek is belangrijk om misverstanden, fouten en conflicten te voorkomen. Gesprekken lopen echter niet altijd even gesmeerd, waardoor de communicatie stagneert met soms onaangename gevolgen, zoals weerstand, frictie, beëindiging samenwerking. Hoe effectief communiceert u zelf binnen uw organisatie als: o manager met uw team over zaken als verandertrajecten of prestaties? o medewerker met uw collega s om goede samenwerking vorm en inhoud te geven? Doelgroep Iedereen die het belang van goed communiceren onderschrijft en zijn/haar communicatievaardigheden wil verbeteren. Doelstelling Deze training maakt deelnemers bewust van hun eigen communicatie competenties en het effect daarvan op anderen. Niet alleen WAT er gezegd wordt is belangrijk, maar ook HOE de dingen gezegd worden. Vanuit deze bewustwording leren de deelnemers: o hun boodschap effectief en constructief over te brengen aan medewerkers en collega s o afspraken SMART te maken o om te gaan met lastige situaties (weerstand, conflicten). Opzet en inhoud De training start met een kort onderdeel kennisoverdracht effectieve communicatie. Vervolgens gaan de deelnemers intensief en interactief aan de slag met hun communicatievaardigheden door deze in praktijksituaties te oefenen.

42 Resultaat in termen van kennis Na afloop van de training hebben deelnemers inzicht in: o Hun persoonlijke manier van verbaal en non-verbaal communiceren o In de communicatiestijlen van anderen o In hoe zij hun boodschap op effectieve wijze kunnen overbrengen. Resultaat in termen van kunde Na de training kunnen de deelnemers: o Betrokken en empatisch luisteren, samenvatten en doorvragen o (Moeilijke)situaties sneller herkennen en doeltreffend aanpakken o Visie, mening, doelen overtuigend en helder overbrengen o Effectief schakelen in ongemakkelijke en lastige situaties o Effectief gebruik maken van verschillende communicatie stijlen o Op constructieve wijze heldere feedback geven o Met open houding heldere feedback ontvangen o Effectief samenwerken met anderen. Tijdens de training komen aan de orde: o Communicatie stijlen en -patronen o Verbale en non-verbale communicatie o Hoe communiceer ik zelf, mijn sterke en zwakke kanten o Luisteren, doorvragen, samenvatten o Feedback geven en ontvangen o Oorzaken van miscommunicatie, eigen rol hierin o Effectief repareren van miscommunicatie. Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

43 Segment Opleidingen Segment Opleidingen is al meer dan 15 jaar specialist in opleiden en advisering voor de overheid. Elk jaar ontwikkelen vele duizenden ambtenaren zich in hun vakgebied door een cursus, workshop, training of college van Segment Opleidingen. Daarnaast laat meer dan 70% van de gemeenten jaarlijks een opleidingstraject op maat verzorgen. Overheidsorganisaties kunnen bij Segment Opleidingen terecht voor: o Vakinhoudelijke (bij)scholing o Vaardigheidstrainingen o Ontwikkeling van opleidingen o Opleidingsadvies o Toetsing van kennis en competenties Actualiteit staat altijd voorop, gecombineerd met toepasbaarheid van het geleerde en een persoonlijke benadering. Kijk op segment.nl wat Segment Opleidingen voor u kan betekenen. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

Cursusaanbod. FlexExpert Non-Profit 11.13

Cursusaanbod. FlexExpert Non-Profit 11.13 Cursusaanbod FlexExpert Non-Profit 11.13 Inhoud Cursusaanbod FlexExpert Non-Profit... 3 Bezwaar en beroep... 3 Algemene wet bestuursrecht voor medewerkers schuldhulpverlening... 3 Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Programma Opleiding Juridisch Kwaliteitsmedewerker

Programma Opleiding Juridisch Kwaliteitsmedewerker Programma Opleiding Juridisch Kwaliteitsmedewerker Bijlage bij http://www.svland.nl/opleiding-juridisch-kwaliteitsmedewerker/ Dag 1: Algemene wet bestuursrecht, burgerlijk recht en internationaalrechtelijke

Nadere informatie

Traineeship klantmanager Wet werk en bijstand (WWB)

Traineeship klantmanager Wet werk en bijstand (WWB) Traineeship klantmanager Wet werk en bijstand (WWB) Dag 1 Werken bij de opdrachtgever Korte interactieve kennismaking Het werken bij een gemeente (de do s en dont s) De partners binnen de gemeentelijke

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Het algemeen bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom;

Pagina 1 van 5. Het algemeen bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom; Het algemeen bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom; gelet op: - artikel 8a van de Wet werk en bijstand; - artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte - werkloze

Nadere informatie

: Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

: Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Den Helder Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. 17 december 2012 Besluit nummer : RB 12.0222 Onderwerp : Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 De raad

Nadere informatie

Opleiding klantmanager Participatiewet 2015

Opleiding klantmanager Participatiewet 2015 Opleiding klantmanager Participatiewet 2015 Dag 1 Werken bij Sociale Zaken Korte interactieve kennismaking Het werken bij een gemeente (de do s en dont s) De partners binnen de gemeentelijke organisatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 22 april 2014;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 22 april 2014; Zaaknummer Documentnummer Z-13-08355 INT/004666 De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 22 april 2014; gelet op: artikel 8a van de

Nadere informatie

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 door: Hans de Vroome Beleidsadviseur Werk & Inkomen BPV Regeerakkoord Meer met minder? AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020, daarna koppeling levensverwachting

Nadere informatie

de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen besluit

de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen besluit Verordening handhaving Sociale Zekerheid 2010, gemeente Drimmelen (na vaststelling van de Wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2012, gemeente Drimmelen) De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; De raad van de gemeente.; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale

Nadere informatie

Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen. Vakdirecteuren Klantmanager Klantmanager Multiprobleemklanten,

Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen. Vakdirecteuren Klantmanager Klantmanager Multiprobleemklanten, Deel III Ondermandaten gebaseerd op Dienstmandaat SOZAWE Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen Hieronder vallen besluiten over: o Het vaststellen van een recht op uitkering

Nadere informatie

TERUGVORDERING VAN BIJSTAND

TERUGVORDERING VAN BIJSTAND Afdeling Samenleving Richtlijn 720 Ingangsdatum: 01-04-2013 TERUGVORDERING VAN BIJSTAND Algemeen Met de invoering van artikel 18a WWB, zijnde regels met betrekking tot het opleggen van een bestuurlijke

Nadere informatie

" " Cursussen en trainingen 2014/03" Inversis Herestraat 113 9711 LG Groningen"

  Cursussen en trainingen 2014/03 Inversis Herestraat 113 9711 LG Groningen Cursussen en trainingen 2014/03 Inversis Herestraat 113 9711 LG Groningen ALSTUBLIEFT Voor u ligt de informatiefolder met het trainingsaanbod van Inversis voor het derde kwartaal van 2014. Met zorg en

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Grave;

De Raad van de gemeente Grave; De Raad van de gemeente Grave; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011, en gelet op de artikelen 8a van de Wet werk en bijstand en artikel 12, eerste lid, sub c van de Wet

Nadere informatie

VERORDENING HANDHAVING WWB, Bbz, IOAW, IOAZ GEMEENTE BUREN

VERORDENING HANDHAVING WWB, Bbz, IOAW, IOAZ GEMEENTE BUREN VERORDENING HANDHAVING WWB, Bbz, IOAW, IOAZ GEMEENTE BUREN De raad van de gemeente Buren, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, gelet op artikel 8a van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Paragraaf 14.1 1. Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid a. Op welke wijze is het Nederlandse sociaal zekerheidsstelsel in te delen? b. Noem de organisaties

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2010, bijlagenr. 696; BESLUIT

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2010, bijlagenr. 696; BESLUIT No. 2010/696 De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2010, bijlagenr. 696; BESLUIT gelet op de artikelen 7 en 8 en 10, tweede lid, van de

Nadere informatie

Intergemeentelijke Sociale Dienst Cuijk Grave Mill en Sint Hubert. Wet werk en bijstand. Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

Intergemeentelijke Sociale Dienst Cuijk Grave Mill en Sint Hubert. Wet werk en bijstand. Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 Intergemeentelijke Sociale Dienst Cuijk Grave Mill en Sint Hubert Wet werk en bijstand Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 ISD Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert maart 2013 De Raad van de gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 april 2012;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de bepalingen van de algemene wet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; HANDHAVINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; HANDHAVINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 15 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet, artikel 8b, van de Participatiewet

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer A. Muilwijk Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Freke Kerkvliet collegebesluit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15191 10 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juni 2013, 2013-0000046722,

Nadere informatie

Registratienr.: 1804/620 Handhavingverordening WWB, IOAW/Z 2012

Registratienr.: 1804/620 Handhavingverordening WWB, IOAW/Z 2012 Registratienr.: 1804/620 Handhavingverordening WWB, IOAW/Z 2012 Handhaving verordening Gemeente Culemborg ex artikel 18 WWB en artikel 35 IOAW/Z Handhavingverordening Wet werk en bijstand (WWB), Inkomensvoorziening

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 13

Inhoud. Afkortingen 13 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding in de sociale zekerheid 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Driedeling 28 1.2.1 Werknemersverzekeringen 29 1.2.2 Volksverzekeringen 29 1.2.3 Sociale voorzieningen 30 2 Kinderen 33

Nadere informatie

gelet op de Wet werk en bijstand, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Wet werk en bijstand, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; Nummer: Onderwerp: Handhavingsverordening Wet werk en bijstand (Wwb). De Gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Haaksbergen; gelet op de Wet werk en bijstand,

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Handhavingsverordening Wet Werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Handhavingsverordening WWB en WIJ

Handhavingsverordening Wet Werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Handhavingsverordening WWB en WIJ HANDHAVINGSVERORDENING WWB officiële titel Citeertitel Handhavingsverordening Wet Werk en bijstand en Wet investeren in jongeren Handhavingsverordening WWB en WIJ wettelijke grondslag Artikel 8a Wet Werk

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

Beleidsregels terug- en invordering in het kader van WWB, IOAW, IOAZ en WIJ Hoofdstuk I Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Beleidsregels terug- en invordering in het kader van WWB, IOAW, IOAZ en WIJ Hoofdstuk I Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Beleidsregels terug- en invordering in het kader van WWB, IOAW, IOAZ en WIJ vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude op 22 maart 2011, nummer Hoofdstuk I Algemeen

Nadere informatie

Handhavingsverordening 2015 GR Ferm Werk

Handhavingsverordening 2015 GR Ferm Werk Handhavingsverordening 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op: - artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e-mailbox. Bekendmaking:

Nadere informatie

FACTSHEET FRAUDEWET, WET HUISBEZOEKEN EN BUITENWETTELIJK BELEID GEMEENTE LEEUWARDEN

FACTSHEET FRAUDEWET, WET HUISBEZOEKEN EN BUITENWETTELIJK BELEID GEMEENTE LEEUWARDEN FACTSHEET FRAUDEWET, WET HUISBEZOEKEN EN BUITENWETTELIJK BELEID GEMEENTE LEEUWARDEN Per 1 januari 2013 gaat de fraudewet en de wet huisbezoeken in, daarnaast wordt het buitenwettelijke beleid ingetrokken

Nadere informatie

Handhavingsverordening WWB

Handhavingsverordening WWB Handhavingsverordening WWB Midden-Delfland, juli 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van..., Gehoord de Raadscommissie Samenleving

Nadere informatie

Handhavingsverordening Participatiewet. Gemeente Kerkrade

Handhavingsverordening Participatiewet. Gemeente Kerkrade Handhavingsverordening Participatiewet Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb093) 1 Handhavingsverordening

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Op 1 januari 2013 zijn de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking getreden. Hierdoor wijzigt o.a. de

Nadere informatie

Maatschappelijk Advies Raad Gemeente Brummen Postbus 5 6970 AA Brummen. Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen

Maatschappelijk Advies Raad Gemeente Brummen Postbus 5 6970 AA Brummen. Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen Maatschappelijk Advies Raad Gemeente Brummen Postbus 5 6970 AA Brummen Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen Brummen, 30 november 2014, Geacht College, Betreft MAR Advies

Nadere informatie

Intergemeentelijke Sociale Dienst Cuijk Grave Mill en Sint Hubert. Wet werk en bijstand. Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012

Intergemeentelijke Sociale Dienst Cuijk Grave Mill en Sint Hubert. Wet werk en bijstand. Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 Intergemeentelijke Sociale Dienst Cuijk Grave Mill en Sint Hubert Wet werk en bijstand Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 ISD Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert september 2012 De Raad van de

Nadere informatie

Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2009

Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2009 Gemeenteraad Onderwerp: Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn Registratienummer: 09.13039 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Waterland

Beleidsregels terugvordering- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Waterland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 10385 5 februari 2015 Beleidsregels terugvordering- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Waterland Het college van burgemeester

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Beleidsregels Terugvordering WWB, IOAW & IOAZ

Beleidsregels Terugvordering WWB, IOAW & IOAZ Beleidsregels Terugvordering WWB, IOAW & IOAZ gemeente Twenterand 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004

Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004 Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004 Citeertitel

Nadere informatie

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg WELKOM AGENDA Uitgangspunten van de wijzigingen Meest ingrijpende wijzigingen IOAW Wijzigingen voor gemeente

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Advies aan Algemeen Bestuur

Advies aan Algemeen Bestuur Formatversie: 1 februari 2007 Advies aan Algemeen Bestuur Ingekomen van : Het Dagelijks Bestuur van Pentasz Mergelland Datum : 22 juni 2010 Onderwerp : Vaststellen van de nieuwe en gewijzigde verordeningen

Nadere informatie

Handhaving WWB, IOAW, IOAZ 2012

Handhaving WWB, IOAW, IOAZ 2012 Handhaving WWB, IOAW, IOAZ 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en

Nadere informatie

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2013 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2013 vast te stellen ;

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2013 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2013 vast te stellen ; Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ, 2013. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad is zowel financieel

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ Afdeling Samenleving, mei 2010 HOOFDSTUK 1 TERUGVORDERING ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen Alle begripsbepalingen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie

Raadsvoorstel Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Weststellingwerf 2015.

Raadsvoorstel Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Weststellingwerf 2015. - 1 - Raadsvoorstel ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt Registratienummer 2014-000985/r Portefeuillehouder CT Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel nee ja, Concept besluit Begrotingswijziging

Nadere informatie

Tekstuitgave van de Verordening Handhaven Wet werk en bijstand (WWB) en Wet investeren in jongeren (WIJ)

Tekstuitgave van de Verordening Handhaven Wet werk en bijstand (WWB) en Wet investeren in jongeren (WIJ) Tekstuitgave van de Verordening Handhaven Wet werk en bijstand (WWB) en Wet investeren in jongeren (WIJ) De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERORDENING HANDHAVING WWB/WIJ

VERORDENING HANDHAVING WWB/WIJ VERORDENING HANDHAVING WWB/WIJ Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Deze verordening verstaat onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN WWB (FRAUDEWET) Tekst nieuwe artikel Inhoud wijziging Gevolgen voor: 1 van 8

OVERZICHT WIJZIGINGEN WWB (FRAUDEWET) Tekst nieuwe artikel Inhoud wijziging Gevolgen voor: 1 van 8 8 lid 1 onder i i. de uitoefening van de bevoegdheid tot verrekening als bedoeld in artikel 60b. De Raad bepaalt bij verordening de toepassing van de bevoegdheid tot verrekening van de boete bij recidive.

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a.

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a. Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a. Verordening fraudebeleid WWB en WIJ Afdeling Werk, Inkomen en Zorg September 2009 1 Gemeente Achtkarspelen en gemeente Kollumerland c.a. de Raad van de

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregels terugvordering Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 Citeertitel: Beleidsregels terugvordering

Nadere informatie

Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek gemeente Groesbeek 2015

Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek gemeente Groesbeek 2015 Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Wijzigingen WWB en WIJ 2012. Uitvoering Leiden en Leiderdorp

Wijzigingen WWB en WIJ 2012. Uitvoering Leiden en Leiderdorp Wijzigingen WWB en WIJ 2012 Uitvoering Leiden en Leiderdorp 2 Aanleiding In het regeer- en gedoogakkoord is vastgelegd: Bijstand voor inwonenden wordt afgeschaft Partnerinkomenstoets wordt vervangen door

Nadere informatie

Mandaatoverzicht sociale zaken

Mandaatoverzicht sociale zaken overzicht sociale zaken Nr. Bevoegdheid Wettelijke Grondslag Oorspronkelij k bevoegd orgaan Mandataris Gemachtigde Gevolmachti gde Ondermandataris Ondergemachtigde Ondergevolmachti gde A Algemene bevoegdheden

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Maatregelenverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 gemeente Heerde.

besluit: vast te stellen de Maatregelenverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 gemeente Heerde. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Participatiewet, artikel 35 van de

Nadere informatie

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van t/m heden

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van t/m heden Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van 01-01-2015 t/m heden Besluit van 23 augustus 2007, houdende regels omtrent de hoogte en duur van de op te leggen administratieve maatregelen op grond

Nadere informatie

: 23 augustus 2011 : 5 september 2011. : J.L.M. Vlaar : E.M. de Rijke

: 23 augustus 2011 : 5 september 2011. : J.L.M. Vlaar : E.M. de Rijke RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raad vergadering : 23 augustus 2011 : 5 september 2011 Documentnr. Zaaknummer : 598 : Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710660 Ag nr. : Datum :20-12-07

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710660 Ag nr. : Datum :20-12-07 Raadsvoorstel Reg. nr : 0710660 Ag nr. : Datum :20-12-07 Onderwerp Fraudeverordening Boxtel 2008 Status Besluitvormend Voorstel Vast te stellen de Fraudeverordening Boxtel 2008, onder gelijktijdige intrekking

Nadere informatie

21 SEP 2009 Besluit: d ^ Voorstelnummer: <^2.QuQg,y

21 SEP 2009 Besluit: d ^ Voorstelnummer: <^2.QuQg,y Raaosversacierifig : 21 SEP 2009 Besluit: d ^ Voorstelnummer:

Nadere informatie

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 3-11-2009. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2009;

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 3-11-2009. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2009; Pagina 1 van 5 Versie 2 Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 3-11-2009 Onderwerp: vaststellen Handhavingsverordening WWB en WIJ 2010 De raad der gemeente Leiderdorp: gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Wet Werk en Bijstand

Wet Werk en Bijstand Wet Werk en Bijstand Inhoud presentatie Deel 1 Aanscherping Wet Werk en Bijstand: 01-01-2012 Deel 2 Invoering Wet Werken Naar Vermogen: 01-01-2013 -Wijzigingen Wet Werk en Bijstand & Wet Werken naar Vermogen

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; Gelet op artikel

Nadere informatie

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104)

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) sd.cju06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 17 januari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Wijzigingen WWB per 01-01-2012 Portefeuillehouder :Janina Luttik-Swart Inlichtingen bij : Eline van Braak

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Handhavingsverordening Participatiewet 2015 Documentnummer INT

Handhavingsverordening Participatiewet 2015 Documentnummer INT Handhavingsverordening Participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13315 HANDHAVINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk ; Gelet op artikel

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012

Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012 Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012 Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2012 vastgesteld op 1.446,60 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon,

Nadere informatie

Managementrapportage team sociale zaken 2014

Managementrapportage team sociale zaken 2014 Managementrapportage team sociale zaken 2014 Hierbij de managementrapportage 2014 van het team sociale zaken. Sociale zaken betreft het voorzien van inkomen, reintegratie en zorg, waaronder de front office

Nadere informatie

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1 In vogelvlucht: Participatiewet en WWB Maatregelen Door Mark Cornelissen PROGRAMMA WORKSHOP - PARTICIPATIEWET EN DE WWB MAATREGELEN IN VOGELVLUCHT. - OVERIGE WETGEVING DIE VAN BELANG IS VOOR ONS. - JULLIE

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2014 Weener XL 1 Versie: 16 december B&W directeur Teamleider Diagnose. B&W directeur Teamleider Doelgroep P-begeleiding

Mandaatbesluit 2014 Weener XL 1 Versie: 16 december B&W directeur Teamleider Diagnose. B&W directeur Teamleider Doelgroep P-begeleiding Mandaatbesluit 2014 Weener XL 1 Versie: 16 december 2014 HOOFDSTUK 7 Weener XL Werk en Inkomen 7.1 Wet sociale werkvoorziening 7.1.1 Het geven van opdrachten voor diagnose en extern onderzoek B&W directeur

Nadere informatie

Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013. gemeente Heerenveen

Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013. gemeente Heerenveen Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Heerenveen De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van , nr. ; Gelet op artikel 8a van de Wet

Nadere informatie

Fraude sociale zekerheid

Fraude sociale zekerheid Wat staat er in het wetsvoorstel Aanscherping en handhaving SZW-wetgeving? Kortweg dat fraude in 2013 veel zwaarder bestraft zal gaan worden: Burgers moeten bij fraude met een uitkering alles terugbetalen

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 januari 2013 Agendapuntnummer : I, punt 11 Besluitnummer : 737 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Wet aanscherping

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Medewerker sociale zekerheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 september Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 september Nummer :

Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 september Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 september Nummer : Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 september 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 september 2013 Nummer : Onderwerp : Verordeningen Fraudewet (WWB/IOAW/IOAZ en bestuurlijke boete bij recidive)

Nadere informatie

Hoogwaardig Handhaven Werk en Inkomen. Gemeente Hattem

Hoogwaardig Handhaven Werk en Inkomen. Gemeente Hattem Hoogwaardig Handhaven Werk en Inkomen Gemeente Hattem 2010-2013 Gemeente Hattem Juli 2010 Hoofdstuk 1 Inleiding In de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Investeren in Jongeren (WIJ), de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen worden onderverdeeld in 4 categorieën. Percentages 5%, 10%, 20%, 100% 10%, 20% en 100%

De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen worden onderverdeeld in 4 categorieën. Percentages 5%, 10%, 20%, 100% 10%, 20% en 100% Verschillen analyse Verordeningen WWB, IOAW en IOAZ AFSTEM M I NGSVEROR DENING Algemeen Alleen van toepassing op WWB Ook van toepassing op IOAW en IOAZ De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen

Nadere informatie

Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning

Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning Omvang WWB-bestand WWB per begin v.d. maand Instroom Uitstroom WWB eind v.d. maand WWB-bestand incl. IOAW, IOAZ

Nadere informatie

Verordening tot eerste wijziging van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012

Verordening tot eerste wijziging van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 25 september 2012; gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 18 oktober 2012; gelet op het voorstel van Wet

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering van: 12 januari 2012 Onderwerp: Aanpassen W&I verordeningen in verband met de wijziging van de Wwb per 1 januari 2012

Raadsvoorstel. Raadsvergadering van: 12 januari 2012 Onderwerp: Aanpassen W&I verordeningen in verband met de wijziging van de Wwb per 1 januari 2012 Raadsvergadering van: 12 januari 2012 Onderwerp: Datum: 30 december 2011 1. Voorstel: 1. De bijgevoegde verordeningen vaststellen. Toeslagenverordening gemeente Assen 2012. Afstemmingsverordening gemeente

Nadere informatie

Nr Houten, 17 augustus 2010

Nr Houten, 17 augustus 2010 Raadsvoorstel Nr. 2010-030 Houten, 17 augustus 2010 Onderwerp: Diverse verordeningen sociale zaken Beslispunten: 1. De wijzigingsverordening Afstemmingsverordening WIJ vast te stellen 2. De navolgende

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 Bijlage bij raadsvoorstel nr. 11-102 A. Inleiding Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 De regering vindt dat er meer mensen aan het werk moeten. Werk is de basis voor zelfstandigheid,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Tot 2004 was het wettelijk verplicht het te voeren beleid vast te leggen in een beleidsplan. Met de invoering van de WWB is deze plicht vervallen.

Tot 2004 was het wettelijk verplicht het te voeren beleid vast te leggen in een beleidsplan. Met de invoering van de WWB is deze plicht vervallen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 mei 2011 Agenda nr: 7 Onderwerp: Beleidsverslag 2010 WWB, IOAW, IOAZ en Bbz. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad is zowel

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie