Scholingsaanbod Sociale Zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholingsaanbod Sociale Zaken"

Transcriptie

1 Scholingsaanbod Sociale Zaken ACTUEEL PERSOONLIJK TOEPASBAAR

2 Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

3 Inhoud I Wetgeving o Actualiteitencollege Wwb 2012 en opstap Wwnv o Voorliggende voorzieningen o IOAW/IOAZ o Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 II Management/Beleid o Managementdag Sociale Zaken - de impact van de Wwnv - o Beleidsmedewerker Sociale Zaken/ Werk & Inkomen o Financiën Sociale Zaken III Handhaving o Themadag Handhaving o Fraude-alertheid IV Re-integratie o Werkgeversbenadering & succesvol matchen V Inkomen o Actualiteitendag Wwb voor financiële medewerkers o Actualiteitendag Terugvordering en Verhaal o Opleiding Financieel medewerker uitkeringsadministratie o Themadag Bijstand en Belastingen o Terugvordering en Verhaal o SpecialisatieTerugvordering en Verhaal VI Bezwaar- en beroepsprocedure o Medewerker Bezwaar- en beroep VII Vaardigheden o Agressiebeheersing onder de Wwb o Effectief communiceren

4 Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

5 I. Wetgeving Actualiteitencollege Wwb 2012 en opstap Wwnv Het sociale zekerheidsstelsel ondergaat in 2012 en nog meer in 2013 ingrijpende wijzigingen. Het kabinet wil bewerkstelligen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Tegelijkertijd voert het kabinet stevige bezuinigingen door. De Wwb wordt per 1 januari 2012 grondig gewijzigd. Wat betekenen deze nieuwe regels voor het sociale beleid van de gemeente, voor de uitvoeringspraktijk en voor cliënten? Doelgroep Leidinggevenden, medewerkers beleid en juridische advisering, klantmanagers, frontoffice medewerkers, administratief medewerkers, gemeentebesturen en cliëntenraden. Doelstelling Dit college informeert medewerkers sociale zekerheid en andere betrokkenen over alle actualiteiten op het gebied van sociale zekerheid en wat dit voor de eigen gemeente en de dagelijkse uitvoeringspraktijk betekent. Opzet en inhoud Dit actualiteitencollege kan op maat voor elke doelgroep worden samengesteld, zodat goed wordt aangesloten bij de dagelijkse praktijk. Aan de orde komen: o Relevante wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht o Actualiteiten Wet werk en bijstand/ intrekking WIJ en WIK o Actualiteiten Wet werken naar vermogen o Geldstromen o Actualiteiten sociale zekerheid/ voorliggende voorzieningen o Jurisprudentie. Duur 1 dag.

6 Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

7 I. Wetgeving Voorliggende voorzieningen Artikel 5 lid e van de Wwb (2012) geeft aan wat onder voorliggende voorzieningen moet worden verstaan: Elke voorziening buiten de Wwb waarop de alleenstaande, de alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen of het gezin, aanspraak kan maken, dan wel een beroep kan doen, ter verwerving van middelen of ter bekostiging van specifieke uitgaven. Kennis van de voorliggende voorzieningen is onmisbaar, want er mag geen uitkering verstrekt worden, als er sprake is van een toereikende voorliggende voorziening. Doelgroep Alle medewerkers die te maken hebben met de uitvoering van de Wwb: o Klantmanagers o Medewerkers frontoffice, handhaving, terugvordering/verhaal en uitkeringsadministratie. Doelstelling Deze cursus geeft deelnemers inzicht in het sociale zekerheidsstelsel en welke andere regelingen voorliggend zijn aan de bijstand en hoe deze zich verhouden tot de Wwb. Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers in staat om te beoordelen of er recht op Wwb bestaat, of dat de cliënt moet worden doorverwezen in verband met een voorliggende voorziening. Opzet en inhoud Tijdens de cursusdag komen op hoofdlijnen aan de orde de uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid. Het gaat hierbij om het UWV WERKbedrijf, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeenten. Vervolgens worden wet- en regelgeving, door deze organisaties uitgevoerd, behandeld en wat de link is met de Wwb, IOAW en IOAZ.

8 Aan de orde komen de volgende volks- en werknemersverzekeringen: o Werkloosheidswet WW o Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA o Toeslagenwet TW o Wet uitbreiding loondoorbetalingplicht bij ziekte Wulbz o Ziektewet ZW o Inkomensvoorziening Oudere Werklozen IOW o Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wajong o Algemene Ouderdomswet AOW o Algemene nabestaandenwet Anw o Algemene Kinderbijslagwet AKW o Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ. Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

9 I. Wetgeving IOAW/IOAZ Oudere werkloze werknemers en zelfstandigen kunnen bij de gemeente een beroep doen op resp. de IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Correcte uitvoering van deze regelingen vraagt om specifieke kennis van zaken. Doelgroep Medewerkers die te maken hebben met de uitvoering van de IOAW en de IOAZ: o Klantmanagers o Kwaliteitmedewerkers o Medewerkers terugvordering en verhaal o Medewerkers uitkeringsadministratie. Doelstelling Deze cursus informeert de deelnemers over de inhoud en de toepassing van de IOAW en IOAZ. Na afloop van deze cursus zijn zij in staat om deze regelingen op de juiste wijze uit te voeren. Opzet en inhoud Tijdens de cursusdag worden onder meer onderstaande onderwerpen behandeld: o Doelgroep IOAW/IOAZ o Wijzigingen doelgroep i.v.m. WIA/TW o De IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen) o De grondslagen o Inkomensbesluit IOAW/IOAZ o Maximering/verlaging van de grondslag op grond van voorgaande inkomsten o Herleving van oud recht o IOAW en IOAZ in relatie tot Wwb o Gevolgen invoering Wet Buig (Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening gemeenten) o Intrekking en beëindiging o Toepassing o welke inkomsten worden gekort o hoe om te gaan met vrijlatingen, afstemming en cessies o vermogen o bruto/netto berekening o terugvordering berekening o casuïstiek. Duur 1 dag.

10 Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

11 I. Wetgeving Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) verleent financiële bijstand aan starters en zelfstandig ondernemers. Bbz wordt ook ingezet als effectief uitstroom instrument bij mensen met een bijstandsuitkering die een eigen bedrijf willen beginnen. Doelgroep Alle medewerkers belast met de uitvoering van het Bbz Doelstelling Deelnemers verwerven kennis over het Bbz en zij kunnen deze kennis in hun dagelijkse uitvoering toepassen. Na afloop van deze cursus weten de deelnemers welke informatie zij nodig hebben om aanvragen in het kader van het Bbz 2004 af te handelen en kunnen zij relevante financiële rapportages en verslagen lezen en correct interpreteren. Opzet en inhoud o Bbz 2004: inhoud regelgeving; relatie Bbz/Wwb o De verschillende doelgroepen zelfstandigen (o.a. startend, gevestigd, beëindigend) o De bijstandsmogelijkheden op basis van Bbz 2004 o Voorwaarden en verplichtingen o Afhandeling van de aanvraag o Levensvatbaarheid: lezen en interpreteren van jaarcijfers o Financieringsystematiek Bbz 2004 o Uitkering voor levensonderhoud o Bedrijfskapitaal o Uitkering om niet o Adviescommissie o Besluit o Berekening uitkering en administratieve verwerking o Rentekwijtschelding o Uitstel/verlaging aflossing o Terugbetaling bij beëindiging bedrijf o Casuïstiek en praktijksituaties. Duur 2 dagen.

12 Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

13 II. Management/Beleid Managementdag Sociale Zaken - de impact van de Wwnv - Hoe gaat u de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) per 1 januari 2013 invoeren en hoe denkt u met toenemende werklast en minder middelen, meer mensen aan het werk helpen. Doelgroep Managers, leidinggevenden bij (sociale) diensten Werk, Inkomen en Zorg. Doelstelling Deelnemers krijgen onder meer inzicht in: o Doelgroepen in 2013 onder de regie van gemeente o De kerntaken van gemeenten vanaf 2013 o Bedrijfsvoering inrichting uitvoeringsorganisatie o Beleidskeuzes: hoe meer te presteren met minder o Hoe met de beschikbare middelen, lees financiën en capaciteit, de doelen in control te realiseren o Het monitoren en beheersen van (financiële) risico s. Opzet en inhoud Naast alle actualiteiten wordt ingegaan op de gevolgen voor de kerntaken van de uitvoeringsorganisatie, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Resultaat in termen van kennis: o Weten wat de risico s zijn en waarop sturing mogelijk/noodzakelijk is o Wat de prestatie-indicatoren zijn o Hoe de inrichting van de organisatie vorm te geven o Hoe vorm en inhoud te geven aan integrale samenwerking binnen de eigen organisatie o Hoe vorm en inhoud te geven aan regionale samenwerking(andere gemeenten, werkgevers, maatschappelijk middenveld etc.).

14 In termen van kunde: Scenario s kunnen vaststellen en uitgangspunten kunnen vertalen naar strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan: o Het benoemen van de kerntaken van de nieuwe organisatie o Het maken van risicoanalyses o Het inrichten van front- en backoffice o Strategische personeelsplanning en competentie gericht HRM beleid o Samenwerking met (keten)partners, zowel intern, als lokaal en regionaal o Omgaan met weerstanden binnen de organisatie o Communicatieplan voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie o Communicatie en voorlichting samenleving/ cliëntgroepen o Regievoering op het totale proces(procesmanagement). Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

15 II. Management/Beleid Beleidsmedewerker Sociale Zaken/Werk & Inkomen Het sociale zekerheidsstelsel ondergaat in 2012 en nog meer in 2013 ingrijpende wijzigingen. Het kabinet wil bewerkstelligen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Tegelijkertijd voert het kabinet stevige bezuinigingen door. Het is duidelijk dat deze stelselwijzigingen en bezuinigingen in elkaar grijpen en dat dit directe consequenties heeft voor uw vakdomein en uw uitvoeringspraktijk. Hoe gaat u correct adviseren, welke creatieve en effectieve oplossingen draagt u aan en wat is de kracht van regionale samenwerking in deze tijd van bezuinigen? Doelgroep Beleidsmedewerkers Sociale Zaken Werk en Inkomen. Doelstelling Na afloop van de cursus hebben de deelnemers inzicht in: o Welke verordeningen opgesteld, aangepast of herzien moeten worden o Welk(e) beleid(sregels) geschreven, aangepast of herzien moeten worden o Geldstromen (BUIG) en effecten voor de Planning en Control cyclus o Wat met minder meer betekent voor de te maken beleidskeuzes o Hoe nieuw beleid te vertalen naar de uitvoeringsorganisatie. Opzet en inhoud Deze cursus informeert beleidsmedewerkers over de wijzigingen in het stelsel van sociale zekerheid en de gevolgen hiervan. Deelnemers brengen daarnaast zelf vragen en voorbeelden in vanuit eigen praktijksituaties. De nadruk ligt tijdens de cursusdagen op kennisoverdracht en -deling en samenwerking. Tijdens de cursusdagen komen aan de orde: o Wijzigingen wet- en regelgeving, overgangsrecht o Gevolgen verscherping Wwb voor armoedebeleid, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening o Verordeningen 2012 o Vertaling naar de uitvoering o Wet werken naar vermogen o Loondispensatie

16 o Wajong/indicatie/wie stromen in o Hervorming Wsw, van productie naar mensontwikkelbedrijf o Eén ontschot re-integratiebudget o Wet BUIG, geldstromen 2013 o Financiële gevolgen in termen van sturing en beheersing o Regionaal arbeidsmarktbeleid en aanbestedingen o Best practices en do s en don ts. Duur 3 dagen. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

17 II. Management/Beleid Financiën Sociale Zaken Speciaal voor medewerkers en managers op het vakgebied Sociale Zaken organiseert Segment Opleidingen een cursus voor een grondige beheersing van de financiële zaken en de bedrijfsvoering. Diverse aspecten van de bedrijfsvoering zoals het afdelingsplan, budgetbeheer, de rapportages en benchmarking komen aan de orde. Doelgroep Leidinggevenden en (beleids)medewerkers taakveld Samenlevingszaken/Sociale Zaken. Beleidsmedewerkers en controllers werkzaam bij Financiën/Financiële Administratie (planning en control) Doelstelling o Inzicht in het verloop van de geldstromen (o.a. Wet BUIG) en de risico s o Betekenis van het BBV inclusief dualisering o Bedrijfsmatig werken waar nodig versterken (o.m. via doelmatigheidsanalyses) o Beheersing van het proces van Planning en Control o Betekenis SiSa o De tools voor het (financiële) management leren toepassen. Opzet en inhoud Met een korte opstap vanuit elementair benodigde basiskennis wordt vooral ingegaan op een grondige beheersing van de financiële zaken alsmede de bedrijfsvoering (Planning en Control). Diverse aspecten aangaande de bedrijfsvoering komen aan de orde, zoals het afdelingsplan, budgetbeheer, de rapportages, benchmarking e.d. Op het gebied van actualiteiten wordt ook aandacht besteed aan de relatie Sociale Zaken en Wmo en de betekenis van het SiSa-project. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Financiën algemeen o Het wettelijke- en begrippenkader o Het Besluit Begroting en Verantwoording o Specifieke items zoals reserves en voorzieningen e.d. o De verdere betekenis van het duale stelsel o Rolverdeling controlewerkzaamheden organisatie/accountant/rekenkamer o De financiële verhouding tussen het rijk en gemeenten o Planning en control.

18 Specifiek deel o De programmabegroting o De beleidsbepaling o.m. via voorjaars-/ kader-/perspectiefnota o Bedrijfsmatig werken en outputsturing o Budgettering/budgetbeheer o Kostenverrekeningsmethodieken o Kostenplaatsenstructuur o Tussentijdse rapportages (MARAPS) o Doelmatigheidsanalyses o Mandaat en contractmanagement o De (on)mogelijkheden van het participatiebudget in relatie tot het Wwb-inkomensdeel o Risicomanagement. Handreiking voor opzet afdelingsplan Sociale Zaken o Inventarisatie taken o Definiëring output o Bepalen personele capaciteit o Planningsaspect o Kwaliteit bedrijfsvoering (personeel/informatie/ organisatie/financiën SWOT -analyse) o Begroting behorende bij het bureau-, afdelings- en sectorplan o Efficiency van beheer en effectiviteit van beleid. Administratieve organisatie en interne controle o De belangrijkste aandachtspunten o Het analyseren van de benodigde formatiebezetting o Betekenis SiSa-project. Jaaropgave o Kwartaaldeclaraties en de relatie met de jaaropgave o Aansluiting subadministratie Soza met financiële administratie gemeente o Het oplossen van voorkomende knelpunten. Actualiteiten o De geldstromen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning o Actuele ontwikkelingen Wet werken naar vermogen. Duur 3 dagen. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

19 III. Handhaving Themadag Handhaving De gevolgen van de economische recessie zorgen voor achterblijvende re-integratie en toenemende klantenbestanden, waarmee de druk op het Inkomensdeel toeneemt. Gemeenten zijn financieel zelf verantwoordelijk voor de kosten van bijstand. Het is dus zaak dat alleen diegenen die er daadwerkelijk recht op hebben, een uitkering of inkomensondersteuning ontvangen. Fraude mag niet lonen en moet worden aangepakt. Het is daarom van belang dat actuele kennis van wet- en regelgeving bij medewerkers aanwezig is, alsmede de juiste houding en vaardigheden om efficiënt en effectief te handhaven. Doelgroep Alle medewerkers die in de uitvoering te maken hebben met fraudepreventie en handhaving en die in verband hiermee klantcontacten hebben. Doelstelling Na deze themadag zijn deelnemers geïnformeerd over hoogwaardige handhaving, zodat zij in staat zijn op efficiënte en effectieve wijze uitvoering te geven aan handhaving. Opzet en inhoud De dag start met een korte inleiding waarin het Handhavingsprogramma op hoofdlijnen wordt behandeld. Vervolgens wordt ingegaan op de ambities met betrekking tot informatie gestuurd handhaven. Handhavingsinstrumenten worden behandeld in samenhang met casuïstiek en praktijkvoorbeelden. Aan de orde komen: o Wettelijke kaders, gemeentelijk beleid, handhavingsplan o Infrastructuur gegevensuitwisseling binnen- en buitenland, mogelijkheden en beperkingen: o Inlichtingenbureau o SUWI-net o RCF en regionale interdisciplinaire fraudeteams o FIOD o SIOD o Sociale recherche o UWV

20 o Alertheid tijdens de aanvraagprocedure door het gebruik van klant- en risicoprofielen, puntensystemen en andere instrumenten o Verruiming regels huisbezoek o Vroegtijdige detectie en controle op maat o Thema controles o Optimalisering van de dienstverlening en handhaving o Fraudepreventie. Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

21 III. Handhaving Fraude-alertheid Misbruik en oneigenlijk gebruik van ons sociale zekerheidsstelsel is onaanvaardbaar. Het kost de samenleving niet alleen veel geld, het knaagt ook aan het maatschappelijk draagvlak voor ons sociale zekerheidsstelsel. Het voorkomen van oneigenlijk gebruik door goede voorlichting en het aanpakken van misbruik is daarom van wezenlijk belang. Doelgroep Alle medewerkers die rechtmatigheidsaspecten beoordelen: o Klantmanagers o Kwaliteitsmedewerkers o Fraudepreventiemedewerkers o Handhavers en medewerkers o Uitkeringsadministratie. Doelstelling De training versterkt en frist de kennis op van de fraude-alertheid in de dagelijkse uitvoering. En geeft kennis en vaardigheden met betrekking tot het signaleren. Na afloop van de training: o Zijn de deelnemers in staat om snel en doeltreffend te reageren op fraudesignalen o Weten ze met welke wet- en regelgeving rekening gehouden moet worden. Opzet en inhoud De training start met het inzichtelijk maken van de soorten fraude (identiteit-, inkomsten-, vermogens- en leefvormfraude). Vervolgens wordt beknopt ingegaan op: o Het belang van handhaven o Preventieve en repressieve handhaving o Het wettelijk kader in de Wet werk en bijstand en aanverwante wet- en regelgeving o Fraude- en risicoprofielen o Gebruik van sociale media bij fraude onderzoek. De deelnemers speuren in een fictief klantdossier actief naar mogelijk verdachte zaken. Verificatie en validatie van bewijsstukken, controle van bestandsgegevens van de ketenpartners komen hierbij eveneens aan de orde. Daarnaast oefenen zij gesprekstechnieken in een rollenspel voor huisbezoek en in de spreekkamer.

22 Onderwerpen tijdens het practicum: o Anonieme tips o Het huisbezoek o Confrontatie- en fraudegesprek o Gesprekstechnieken ( omsingelen, trechteren en confronteren ) o Rapportage van fraude. Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

23 IV. Re-integratie Werkgeversbenadering en succesvol matchen Hoe ga ik als klantmanager werk, workcoach, of re-integratieconsulent aan de slag om mensen creatief en effectief naar werk te bemiddelen. Hoe vind ik de geschikte vacatures of werkplekken en hoe kan ik vervolgens werkgevers succesvol benaderen? Deze cursus geeft niet alleen het antwoord op deze vragen, maar heeft ook als doel u door middel van een training toe te rusten met een effectieve werkgeversbenadering. Doelgroep Klantmanagers, workcoaches, re-integratieconsulenten en andere professionele werkbemiddelaars die èn de belangen van werkzoekenden/cliënten vertegenwoordigen èn tegelijkertijd alle kwaliteiten in huis moeten hebben om een volwaardige gesprekspartner voor werkgevers te zijn. Doelstelling Deelnemers zijn na afloop in staat om doelgericht en effectief een duurzame match te maken tussen de werkzoekende en de meest passende werkgever. Ook kunt u een effectieve bemiddelingsaanpak zowel richting werkzoekende cliënt als werkgever toepassen. U heeft meer inzicht verkregen in de positie en de belangen van werkgevers, zodat sneller en beter de strategie richting werkgevers kan worden bepaald. Opzet en inhoud Theorie en praktijk wisselen elkaar af, waarbij u zelf situaties oefent. Daarnaast krijgt u tools aangereikt om op persoonlijke en overtuigende wijze de arbeidsmarkt te benaderen. Doel is te leren een netwerk op te bouwen, waarmee kandidaat werkzoekenden succesvol naar werk bemiddeld worden. U kunt zelf vragen en voorbeelden vanuit uw eigen praktijk inbrengen. Aan de orde komen: o Actuele wetgeving/inzet van instrumenten o Basisbegrippen arbeidsmarkt o Arbeidsmarktverkenning o Vertalen van beroepswensen en persoonskenmerken naar arbeidsmarkt o Beperkingen (fysiek, psychisch, sociaal) en werk

24 o Werkgeversbenadering; warme en koude acquisitie o Bedrijfsbezoek o Coaching o Jobhunting o Nazorg o Netwerken/relatiebeheer/sociale media o Gesprekstechnieken. Duur 2 dagen. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

25 V. Inkomen Actualiteitendag Wwb voor financiële medewerkers Wat betekenen de veranderingen in de Wwb en nieuwe regels per 1 januari 2012 voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk van financiële medewerkers? Doelgroep Financiële medewerkers uitkeringsadministratie. Doelstelling Na afloop van deze actualiteitendag zijn deelnemers: o Volledig geïnformeerd over alle wijzigingen in de Wwb o Bekend met de gevolgen hiervan voor hun dagelijks werk o In staat wijzigingen correct en op juiste wijze in te voeren. Opzet en inhoud De leerstof wordt op interactieve wijze verduidelijkt door middel van praktijkvoorbeelden. Deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen. Aan de orde komen: o Intrekking WIJ en de WWIK o Huishoudinkomenstoets en de middelen van meerderjarig inwonende kinderen o Inkomen van meerderjarige inwonende kinderen o Nieuwe jongerennormen o 4 weken wachttijd na datum melding voor personen < 27 jaar o Scholingsplicht voor personen < 27 jaar o Beperking van vakantieduur o Afbouw van de dubbele heffingskorting naar enkelvoudig en de gevolgen hiervan voor de klant o Normering algemene inkomensgrens o Wijziging draagkrachtberekening (categoriale) bijzondere bijstand en Langdurigheidstoeslag o Intrekking Wet Vazalo o Vrijlating heffingskortingen voor werkende alleenstaande ouders met kinderen < 5 jaar o Algemene vrijlaten bij inkomsten uit arbeid en extra vrijlating voor alleenstaande ouders met kinderen < 12 jaar. (Jongeren < 27 jaar komen niet in aanmerking voor vrijlating) o Inkomen WSF

26 o Bijstand aan mensen, die in een inrichting verblijven o Verruiming van regeling (onaangekondigd) huisbezoek o Uitsluiting van fraudeurs bij recidive o Verplicht invorderen van fraudevorderingen o Verordening participatie schoolgaande kinderen o Aanpassing gemeentelijke verordeningen werk en inkomen o Interne controle, verantwoording, rol accountant o Overgangsrecht. Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

27 V. Inkomen Actualiteitendag Terugvordering en Verhaal Gemeenten zijn financieel zelf verantwoordelijk voor tekorten op het inkomensdeel. Een effectief terugvorderings- en verhaalsbeleid versterken het terugverdieneffect voor gemeenten. Het is daarom belangrijk om medewerkers, belast met de uitvoering van dit beleid te informeren over alle ontwikkelingen op het terrein van Terugvordering en Verhaal. Doelgroep Alle medewerkers belast met Terugvordering en Verhaal die hun kennis op niveau willen houden. Doelstelling Het opfrissen en actualiseren van kennis met betrekking tot Terugvordering en Verhaal. Opzet en inhoud Gedurende deze interactieve dag wordt informatie gegeven over alle actuele ontwikkelingen met betrekking tot wet- en regelgeving, voorzien van praktijkvoorbeelden. De deelnemers brengen ook zelf casuïstiek en voorbeelden vanuit hun dagelijkse praktijk in. Na afloop van de cursus is de kennis niet alleen up-to-date, maar ook op een hoger niveau gebracht. Aan de orde komen: o De uitvoeringspraktijk na invoering van de 4e tranche Abw o Besluitvormingsprocedures (terugvordering, invordering, dwangbevel) o In te stellen rechtsmiddelen tegen executie o Toepassen van de zesmaanden- en matigingsjurisprudentie (Wwb, art. 58) o Terugvordering (re-integratie en schuldhulpverlening) o Kwijtschelding en buiten invordering stelling o Preferente schulden en concurrente schulden o Jurisprudentie o Casuïstiek terugvordering o Verhaal binnen de Wwb (onderhoudsplicht, schenking en nalatenschap) o Onderhoudsplicht en onderhoudsbijdrage o Verhaal in rechte o Tremasystematiek en alimentatievaststelling o Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen o Jurisprudentie o Casuïstiek verhaal. Duur 1 dag.

28 Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

29 V. Inkomen Opleiding Financieel medewerker uitkeringsadministratie Deze cursus is gericht op het verkrijgen van kennis en vaardigheden voor medewerkers van een uitkeringsadministratie binnen Sociale Zaken of ISD. Aan de orde komen ook de gewijzigde wet- en regelgeving en de toepassing hiervan in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Doelgroep Financieel administratief medewerkers van de uitkeringsadministratie Sociale Zaken/ISD. Doelstelling Deze cursus informeert financiële medewerkers optimaal, zodat zij na afloop: o Voldoende kennis hebben van de Wwb en aanverwante wet- en regelgeving o Voldoende kennis hebben van de berekeningssystematiek van uitkeringen o Goed in staat zijn om de verworven kennis, inzichten en vaardigheden in de praktijk toe te passen. Opzet en inhoud De cursus is samengesteld in modules met daarin opgenomen een theoretisch kader: o Inleiding stelsel sociale zekerheid, landelijke wetgeving en gemeentelijke regelgeving o Basis Wwb, Bbz, IOAW/IOAZ, Wml o Vormen van bijstand: algemeen en bijzonder o Toeslagen en verlagingen o Afstemming, maatregelen o Bijstand en belastingen o Procedures binnen de sociale dienst: aanvraag, verificatie, blokkeren, uitbetalen, beëindigen o Debiteurenbeheer en beslaglegging o Terugvordering en verhaal o Informatieverstrekking van/aan externen o (IB, Belastingdienst, CBS) o Jaarwerk.

30 En praktijkgerichte opdrachten: o Het berekenen, invoeren en betaalbaar stellen van uitkeringen (huishoudtoets, toeslagen, maatregelen) o Het verwerken van inkomstenopgaven, mutaties en (belasting)signalen o Uitvoeren van beslag. Eveneens wordt er aandacht geschonken aan de financiële administratieverwerking in het automatiseringspakket. Duur 7 dagen. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

31 V. Inkomen Themadag bijstand en belastingen Medewerkers van Sociale Zaken worden dagelijks met vragen geconfronteerd over de berekening van uitkeringen. Vragen die om een snel en correct antwoord vragen. Tijdens de themadag wordt uitgebreid ingegaan op de opbouw van uitkeringen en de fiscale onderwerpen die hierbij van invloed zijn. Doelgroep Deze themadag is voor: o Medewerkers, die inkomsten- en hieraan verbonden fiscale aspecten berekenen en administratief verwerken o Klantmanagers rechtmatigheid o Kwaliteitmedewerkers. Doelstelling De themadag geeft kennis en inzicht in vragen over de fiscale aspecten van bijstandsverlening aan medewerkers die contact met klanten hebben. Aan het einde van de themadag hebben de deelnemers voldoende bagage om: o Cliëntvragen over fiscale rechten en plichten en de effecten hiervan op de hoogte van de uitkering helder en correct te beantwoorden o Vast te stellen of een belastingaanslag gecompenseerd kan worden door de gemeente of moet worden teruggevorderd. Opzet en inhoud De themadag is interactief, door naast het theoretische gedeelte, veel materiaal en casuïstiek van de deelnemers in te brengen. Aan de orde komen de volgende onderwerpen o Inleiding belastingstelsel o De heffingskortingen o Fiscale aspecten loonstrook o Fiscale aspecten van partnerinkomen o Loonheffing over bijstand (elders benutte loonheffingskorting) o Gevolgen niet correct verwerkte inkomsten o Gevolgen niet correct verwerken belastbaar loon o Welke acties bij verkeerde toepassing heffingskorting o Aanvraag van de Voorlopige Teruggaaf, berekening en uitbetaling o Procedures formulieren Belastingdienst

32 o Beoordeling van de toekenningsbeschikking van de belastingdienst o Beoordelen van fiscale aspecten bij mutaties o Aanslagen en teruggaven door de belastingdienst o Welke variabelen zijn van invloed op teruggaaf/aanslag o Toeslagen (huur, zorg en kinderopvang) o Casuïstiek. Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

33 V. Inkomen Terugvordering en Verhaal Gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wwb en aanverwante wet- en regelgeving. Een goede uitvoering vraagt om een rechtmatige verstrekking van de uitkering. Ten onrechte genoten bijstand moet worden terugbetaald. Het is daarom van belang dat medewerkers, belast met de uitvoering van terugvordering en verhaal, over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Doelgroep (Aankomend) medewerkers terugvordering en verhaal en alle overige medewerkers die met de uitvoering van terugvordering en verhaal te maken hebben. Doelstelling Deze cursus informeert medewerkers optimaal, zodat zij na afloop: o Voldoende kennis hebben van de Wwb en aanverwante wet- en regelgeving o Voldoende kennis hebben van de berekeningssystematiek van uitkeringen o Goed in staat zijn om op effectieve wijze uitvoering te geven aan terugvordering en verhaal. Opzet en inhoud De cursus is samengesteld in theoriemodules ondersteund met praktijkvoorbeelden. Aan de orde komen: Inleiding stelsel sociale zekerheid o Algemene wet bestuursrecht o Gemeentelijke regelgeving o basis Wwb, Bbz, IOAW/IOAZ, Wml o vormen van bijstand: algemeen en bijzonder o middelen en vermogen. Terugvordering o Herziening, intrekking en terugvordering van kosten van bijstand o Terugvorderingsprocedure o invordering o verrekening o parate executie o derden beslag en beslag door deurwaarder o rente doorberekening

34 o Terugvordering en afstemming Wwb, IOAW, IOAZ en Bbz o Vordering binnen/buiten WSNP traject o Afzien van terugvordering, buiten invordering stellen o Preferentie van bijstandschulden o Verval- en verjaringstermijnen o Debiteuren (beleid, administratie en beheer) o Beslaglegging o Recht op inzage dossier o Informatieverstrekking van/aan externen (IB, Belastingdienst, CBS) o Casuïstiek en Jurisprudentie. Verhaal o Inleiding verhaalsrecht o Verhaalsparagraaf Boek 1 Burgerlijk Wetboek o Verhaalsbevoegdheid van gemeenten o Vormen van verhaal (onderhoud, erfenis, schenking) o Wie is wanneer onderhoudsplichtig voor wie o Verhaalsprocedure onderhoudsplicht: o (nog) geen alimentatie uitspraak o wel alimentatie uitspraak, alimentatie beschikking o besluit tot verhaal en verzoekschriftprocedure o Vaststellen van: o onderhoudsplicht o verhaalsbijdrage o duur o ingangsdatum o Recht op inzage bijstandsdossier o Verhaal in rechte o Afzien van verhaal o Wet voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding o Tremasystematiek en alimentatievaststelling o Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen o Casuïstiek en Jurisprudentie. Duur 5 dagen. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

35 V. Inkomen Specialisatie Terugvordering en Verhaal Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wwb en aanverwante weten regelgeving. Ten onrechte genoten bijstand moet worden terugbetaald. Gemeenten kunnen hun bijstandsuitgaven verminderen door op effectieve wijze uitvoering te geven aan de invordering van ten onrechte genoten uitkering en aan het opleggen van verhaalsbijdragen, het zogeheten terugverdieneffect. Doelgroep o Medewerkers terugvordering en verhaal o Kwaliteitsmedewerkers o Medewerkers bezwaar en beroep o Teamleiders. Doelstelling Enerzijds wordt de al aanwezige kennis bij deelnemers opgefrist. Anderzijds biedt de verdieping handvatten om slagvaardig te opereren in terugvordering- en verhaalsprocedures, waarmee een optimaal terugverdieneffect gerealiseerd wordt. Opzet en inhoud Deze cursus geeft een verdieping op de uitvoeringspraktijk, wet- en regelgeving en jurisprudentie. Gedurende de cursus wordt de theoretische kennis verder uitgebouwd en toegespitst op ontwikkelingen in wet- en regelgeving en rechtspraak. Vervolgens wordt deze kennis vertaald naar de dagelijkse praktijk Terugvordering en Verhaal. Deelnemers brengen ook zelf vragen en casuïstiek in vanuit de eigen uitvoeringspraktijk. Behandeld worden: o Uitgangspunten, ontwikkelingen en actualiteiten Terugvordering o 4 e tranche Algemene wet bestuursrecht in de praktijk o Beslaglegging o Effectueren pand- en hypotheekrechten o Dwangbevel o Casuïstiek

36 o Verhaal, onderhoudsplicht, nalatenschap, schenking o Onderhoudsplicht, onderhoudsbijdrage o Verhaal in rechte o Jurisprudentie o Casuïstiek en andere vragen uit de praktijk. Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

37 VI. Bezwaar- en beroepsprocedure Medewerker Bezwaar- en beroep Het afhandelen van bezwaarschriften Wwb en Wmo moet zorgvuldig en correct gebeuren om kostbare en tijdrovende beroepsprocedures en eventuele schadeclaims te voorkomen. Deze cursus behandelt het bestuursprocesrecht en voorziet in de noodzakelijke theoretischeen praktische kaders om bezwaar- en beroepschriften Wwb en Wmo conform wet- en regelgeving af te handelen. Doelgroep Ervaren medewerkers bezwaar en beroep, die hun kennis willen opfrissen en aankomend medewerkers Bezwaar en Beroep die de benodigde kennis en vaardigheden willen verwerven. Doelstelling Deze cursus informeert deelnemers optimaal over bezwaar- en beroepsprocedures. Na afloop van de cursus: o hebben de deelnemers kennis van de verschillende aspecten van het bestuursrechtelijke proces en actuele jurisprudentie o zijn de deelnemers in staat om op goede wijze uitvoering te geven aan de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften. Opzet en inhoud De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Het theoriedeel behandelt onder meer: o Algemene wet bestuursrecht o Procedure bezwaar en (hoger) beroep: o bezwaartermijnen o ontvankelijkheid o welke stukken zijn relevant o rol jurisprudentie o beslistermijnen en verlenging o advisering o de bezwaarcommissie o beschikking op bezwaar o ingebrekestelling en de Wet dwangsom o de Wet dwangsom o actuele en opvallende uitspraken o verweerschrift o pleitnota

38 o hoger beroepschrift o de (hoor)zitting o inschakelen van deskundigen o rechtsgevolgen en proceskosten. Tijdens het praktijkdeel wordt aandacht besteed aan: o Het schrijven van verweerschriften o De pleitnota o Het hoger beroepschrift o De (hoor)zitting/presentatie. Duur 2 dagen. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

39 VII. Vaardigheden Agressiebeheersing onder de Wwb Het geweld tegen medewerkers van sociale diensten is met 8% is toegenomen in vergelijking met 4 jaar geleden. Verwacht wordt dat de aanscherping van wet- en regelgeving per 1 januari 2012 tot nog meer agressie zal leiden. Doelgroep Iedereen die klantcontacten heeft zowel telefonisch en digitaal contact als fysiek contact in de spreekkamer of aan de balie. Doelstelling Deelnemers leren professioneel en effectief te reageren op agressie en geweld. Ze worden zich bewust van hun eigen gedrag in relatie tot agressie en zij kunnen hun eigen grenzen bij agressieve klanten aangeven. Na afloop hebben zij voldoende zelfvertrouwen, zekerheid en speelruimte om effectief en klantgericht te handelen in spanningsvolle situaties. Opzet en inhoud Theorie en praktijk wisselen elkaar af. De deelnemers oefenen met de trainer en acteur verschillende praktijksituaties. Ook wordt ingegaan op de effecten van agressie op lichaam en geest en hoe greep te houden op de eigen emoties in stressvolle situaties. Welke interventies zijn nodig en welke maatregelen kunnen worden genomen om recidive te voorkomen. Tijdens de trainingsdag komen aan de orde: o Vormen van agressief gedrag o Gesprekstechnieken (luisteren, samenvatten, doorvragen, oogcontact) o Invloed van lichaamstaal (non verbale communicatie) op het gesprek o Welke voortekenen duiden op opkomend agressief gedrag o Achtergronden en doel van agressief gedrag o Welke gevoelens en lichamelijke reacties roept agressief gedrag op o Welke houding/gedrag is cruciaal om escalatie te voorkomen, te verminderen o Hoe reageren deelnemers zelf op fysiek geweld en welke gevolgen heeft dit voor hun welzijn o Hoe agressief gedrag en geweld verwerken

40 o Welke interventies en maatregelen zijn nodig ter voorkoming van recidive o Het belang van een agressieprotocol o Het belang van grondregels m.b.t. dienstverlening en agressie o Werkplezier, belang en veiligheid van medewerkers staan voorop. Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

41 VII. Vaardigheden Effectief communiceren Je moet niet beginnen met elkaar te begrijpen, je moet eindigen met elkaar te begrijpen (Cees Buddingh) Dagelijks communiceren we met onze omgeving op ons werk en in ons privéleven. Goed communiceren op de werkplek is belangrijk om misverstanden, fouten en conflicten te voorkomen. Gesprekken lopen echter niet altijd even gesmeerd, waardoor de communicatie stagneert met soms onaangename gevolgen, zoals weerstand, frictie, beëindiging samenwerking. Hoe effectief communiceert u zelf binnen uw organisatie als: o manager met uw team over zaken als verandertrajecten of prestaties? o medewerker met uw collega s om goede samenwerking vorm en inhoud te geven? Doelgroep Iedereen die het belang van goed communiceren onderschrijft en zijn/haar communicatievaardigheden wil verbeteren. Doelstelling Deze training maakt deelnemers bewust van hun eigen communicatie competenties en het effect daarvan op anderen. Niet alleen WAT er gezegd wordt is belangrijk, maar ook HOE de dingen gezegd worden. Vanuit deze bewustwording leren de deelnemers: o hun boodschap effectief en constructief over te brengen aan medewerkers en collega s o afspraken SMART te maken o om te gaan met lastige situaties (weerstand, conflicten). Opzet en inhoud De training start met een kort onderdeel kennisoverdracht effectieve communicatie. Vervolgens gaan de deelnemers intensief en interactief aan de slag met hun communicatievaardigheden door deze in praktijksituaties te oefenen.

42 Resultaat in termen van kennis Na afloop van de training hebben deelnemers inzicht in: o Hun persoonlijke manier van verbaal en non-verbaal communiceren o In de communicatiestijlen van anderen o In hoe zij hun boodschap op effectieve wijze kunnen overbrengen. Resultaat in termen van kunde Na de training kunnen de deelnemers: o Betrokken en empatisch luisteren, samenvatten en doorvragen o (Moeilijke)situaties sneller herkennen en doeltreffend aanpakken o Visie, mening, doelen overtuigend en helder overbrengen o Effectief schakelen in ongemakkelijke en lastige situaties o Effectief gebruik maken van verschillende communicatie stijlen o Op constructieve wijze heldere feedback geven o Met open houding heldere feedback ontvangen o Effectief samenwerken met anderen. Tijdens de training komen aan de orde: o Communicatie stijlen en -patronen o Verbale en non-verbale communicatie o Hoe communiceer ik zelf, mijn sterke en zwakke kanten o Luisteren, doorvragen, samenvatten o Feedback geven en ontvangen o Oorzaken van miscommunicatie, eigen rol hierin o Effectief repareren van miscommunicatie. Duur 1 dag. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

43 Segment Opleidingen Segment Opleidingen is al meer dan 15 jaar specialist in opleiden en advisering voor de overheid. Elk jaar ontwikkelen vele duizenden ambtenaren zich in hun vakgebied door een cursus, workshop, training of college van Segment Opleidingen. Daarnaast laat meer dan 70% van de gemeenten jaarlijks een opleidingstraject op maat verzorgen. Overheidsorganisaties kunnen bij Segment Opleidingen terecht voor: o Vakinhoudelijke (bij)scholing o Vaardigheidstrainingen o Ontwikkeling van opleidingen o Opleidingsadvies o Toetsing van kennis en competenties Actualiteit staat altijd voorop, gecombineerd met toepasbaarheid van het geleerde en een persoonlijke benadering. Kijk op segment.nl wat Segment Opleidingen voor u kan betekenen. Bezoekadres Olmenlaan 6, 3833 AV Leusden Postadres Postbus 338, 3830 AJ Leusden Website

Jaarverslag 2005 ISD Midden-Langstraat

Jaarverslag 2005 ISD Midden-Langstraat Jaarverslag 2005 ISD Midden-Langstraat INHOUD Woord vooraf... 3 1 ISD Midden-Langstraat en haar omgeving... 4 1.1 Het bestuur... 4 1.2 De organisatie... 4 1.3 Adviesorganen... 5 1.4 Informatisering en

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving dienstverlening door Amersfoort Pagina 1

Bijlage 1 Beschrijving dienstverlening door Amersfoort Pagina 1 Bijlage 1 Beschrijving dienstverlening door Amersfoort Inleiding De dienstverlening die de gemeente Amersfoort aan de gemeente Leusden levert betreft de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van

Nadere informatie

Cursusaanbod 2010-2011. v o o r l e e r p l i c h t e n v o o r t i j d i g s c h o o lv e r l at e n. w w w.i n g r a d o.n l

Cursusaanbod 2010-2011. v o o r l e e r p l i c h t e n v o o r t i j d i g s c h o o lv e r l at e n. w w w.i n g r a d o.n l Cursusaanbod 2010-2011 v o o r l e e r p l i c h t e n v o o r t i j d i g s c h o o lv e r l at e n w w w.bestuursacademie.n l w w w.i n g r a d o.n l Colofon Voorwoord Het samenwerkingsverband Bestuursacademie

Nadere informatie

Beleidsnota Werk en Inkomen Gemeente Best 2011

Beleidsnota Werk en Inkomen Gemeente Best 2011 Beleidsnota Werk en Inkomen Gemeente Best 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Proces... 5 1.3 Specifieke aandachtspunten werk en inkomen... 6 1.3.1 Nieuwe wetgeving... 6 1.3.2 Bezuinigingen

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker sociale zekerheid Crebonummer: 22160, 94910 Sector: Juridisch Branche: Sociale zekerheid Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus 2012

Nadere informatie

Handhavingsbeleidsplan

Handhavingsbeleidsplan Handhavingsbeleidsplan 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Artikel 8a van de Wet werk en bijstand (WWB) luidt: De gemeenteraad stelt in het kader van het financiële beheer bij verordening regels voor de bestrijding

Nadere informatie

Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland

Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland Samenwerkingsverband sociale zekerheid van de gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem, Margraten, Meerssen en Vaals Versie 1.1. Inhoudsopgave begroting 2011 RSD Pentasz

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2012. ISD Midden-Langstraat

Beleidsplan 2011-2012. ISD Midden-Langstraat Beleidsplan 2011-2012 ISD Midden-Langstraat INHOUDSOPGAVE Woord vooraf... 3 1. Samenvatting... 5 2. De ISD en zijn omgeving... 7 2.1 Missie en visie... 7 2.2 Onze klanten... 8 2.3 De arbeidsmarkt... 8

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet 2015-2016. Gemeente Winterswijk

Beleidsplan Participatiewet 2015-2016. Gemeente Winterswijk bezoekadres Stationsstraat 25 afdeling//team Mens&Omgeving telefoon (0543) 545 543 fax (0545) 543 065 e-mail gemeente@winterswijk.nl internet www.winterswijk.nl Beleidsplan Participatiewet 2015-2016 Gemeente

Nadere informatie

Blauwdruk. Werkorganisatie West-Friesland. Project. Werkorganisatie West-Friesland. Aan. Bestuurlijk overleg Werkorganisatie West-Friesland.

Blauwdruk. Werkorganisatie West-Friesland. Project. Werkorganisatie West-Friesland. Aan. Bestuurlijk overleg Werkorganisatie West-Friesland. Blauwdruk Werkorganisatie West-Friesland Project Werkorganisatie West-Friesland Aan Bestuurlijk overleg Werkorganisatie West-Friesland Van Ambtelijke stuurgroep Werkorganisatie West-Friesland Documentnaam

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2011 SOCIALE ZAKEN

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2011 SOCIALE ZAKEN GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2011 SOCIALE ZAKEN Beleidsverslag 2011 Sociale Zaken gemeente Bedum 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1. Samenvatting 6 1.1 Ontwikkelingen 1.2 Werk 7 1.3 Inkomen 7 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2013 Sociale Zaken

Beleidsplan 2012-2013 Sociale Zaken Beleidsplan 2012-2013 Sociale Zaken Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-07-2012 tot 01-01-2012. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Nota Handhavingsbeleid & de Wet Werk en Bijstand 2004. Inhoud

Nota Handhavingsbeleid & de Wet Werk en Bijstand 2004. Inhoud Nota Handhavingsbeleid & de Wet Werk en Bijstand 2004 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is handhaving? 3. De WWB en handhaving Afstemmingsverordening Fraudeverordening Beleid met betrekking tot heronderzoeken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PARTICIPATIEWET 2015-2018

BELEIDSPLAN PARTICIPATIEWET 2015-2018 BELEIDSPLAN PARTICIPATIEWET 2015-2018 Samenvatting Met dit beleidsplan Participatiewet geeft de gemeente Oost Gelre de ambities en meerjarige beleidslijnen aan voor de invulling van de Participatiewet,

Nadere informatie

JAARPLAN 2007 Amsterdam, 30 september 2006

JAARPLAN 2007 Amsterdam, 30 september 2006 JAARPLAN 2007 Amsterdam, 30 september 2006 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. De kaders voor 2007 4 3. Activiteiten in 2007 5 4. Resultaten 10 5. Bedrijfsvoering 12 6. Begroting 15 Bijlagen: o Jaarplan

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2015 Gemeente Hengelo

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2015 Gemeente Hengelo Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2015 Gemeente Hengelo Hengelo, mei 2012 Sector Publieksdiensten en Sociale Zaken Afdeling Juridische Zaken en Beleid Voorwoord Momenteel maken we een periode mee van

Nadere informatie

Model plan van aanpak Participatiewet, WWB-maatregelen en Hervorming kindregelingen. Mei 2014, versie 5

Model plan van aanpak Participatiewet, WWB-maatregelen en Hervorming kindregelingen. Mei 2014, versie 5 Model plan van aanpak Participatiewet, WWB-maatregelen en Hervorming kindregelingen Mei 2014, versie 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Doel van dit document... 4 1.2. Aanleiding...

Nadere informatie

Jaarplan 2013 Uitvoering en Beleid Werk en Inkomen

Jaarplan 2013 Uitvoering en Beleid Werk en Inkomen Jaarplan Uitvoering en Beleid Werk en Inkomen datum: maart afdelingen: Mienskip Tytsjerksteradiel Samenleving Achtkarspelen Werk & Inkomen De Wâlden Voor u ligt het Jaarplan Uitvoering en Beleid Werk &

Nadere informatie

Bij deze brief treft u de begroting 2015-2018 en het jaarverslag en de jaarrekening 2013 in tweevoud aan.

Bij deze brief treft u de begroting 2015-2018 en het jaarverslag en de jaarrekening 2013 in tweevoud aan. INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST Provinciale Staten van de provincie Overijssel Postbus 178 8GB ZWOLLE 'lihmmii'l'il' 1 S ï* loktober214 (verzenadatum) Onderwerp Begroting 215-218 en jaarverslag 213IGSD

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

Concept Beleidsplan re-integratie 2012

Concept Beleidsplan re-integratie 2012 Concept Beleidsplan re-integratie gemeente Borsele 2012. 1 Inleiding...2 2 Huidige re-integratiebeleid....3 2.1 Wettelijk kaders re-integratie...3 2.2 Doelstelling en visie gemeente...3 2.3 Huidige voorzieningen

Nadere informatie

Begroting 2012 Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo

Begroting 2012 Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Begroting Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Begroting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst, bladzijde 2 Begroting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst, bladzijde

Nadere informatie

Beleidsjaarverslag 2005 Sociale Zaken en Werk De Marne & Winsum

Beleidsjaarverslag 2005 Sociale Zaken en Werk De Marne & Winsum Beleidsjaarverslag 2005 Sociale Zaken en Werk & Inhoud Inleiding... 5 Voorwoord... 7 1 Doelmatigheid... 9 2 Rechtmatigheid... 15 3 Minimabeleid... 21 4 Beleidsplan 2005-2006... 27 Lijst van afkortingen...

Nadere informatie

PROJECT Beroepsoriëntatie Semester 1-2. Inleiding in de Juridische Dienstverlening

PROJECT Beroepsoriëntatie Semester 1-2. Inleiding in de Juridische Dienstverlening PROJECT Beroepsoriëntatie Semester 1-2 Inleiding in de Juridische Dienstverlening 1 2 Inhoud Inleiding... 5 Het beroep, de functie, de taken, de doelgroepen en het werkveld... 5 DEEL 1- DE BASISFASE...

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2011 Sociale Zaken

Beleidsplan 2010-2011 Sociale Zaken Beleidsplan 2010-2011 Sociale Zaken Versie geldig vanaf 01-01-2010 tot 01-07-2012. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Definities... 4 1.3 Regionalisering... 4 1.4 Onderzoeksplicht, inlichtingenplicht, informatieplicht...

1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Definities... 4 1.3 Regionalisering... 4 1.4 Onderzoeksplicht, inlichtingenplicht, informatieplicht... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Definities... 4 1.3 Regionalisering... 4 1.4 Onderzoeksplicht, inlichtingenplicht, informatieplicht... 5 2 Gegevensverwerking... 7 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Integratie handhaving in dienstverlening. Nota van Bevindingen

Integratie handhaving in dienstverlening. Nota van Bevindingen Integratie handhaving in dienstverlening Nota van Bevindingen Colofon Programma Inkomenszekerheid Nota van bevindingen Integratie handhaving in dienstverlening Datum Januari 2014 Nummer NvB 14/01 Pagina

Nadere informatie