Projectvoorstel: SMART managen van 7 tot 7 ; een cursus voor managers om de eigen worklife balance en die van hun medewerkers te verbeteren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectvoorstel: SMART managen van 7 tot 7 ; een cursus voor managers om de eigen worklife balance en die van hun medewerkers te verbeteren"

Transcriptie

1 Projectvoorstel: SMART managen van 7 tot 7 ; een cursus voor managers om de eigen worklife balance en die van hun medewerkers te verbeteren

2 Inhoudopgave Inleiding Aanleiding voor het project Project Samen betaald werken (ESF 3-078) Gesignaleerde knelpunten Organisatiecultuur kan belemmerend werken Management hanteert onbewuste normen en waarden Ineffectieve communicatie Inspanningsplichtig werken Gesignaleerde kansen Inventarisatie derde baan Inleven in wederzijds belang Doelstelling en inhoud Deelnemers/Partnerorganisaties Expertmeeting Opzet Inhoud workshops Effectmeting Output Partnerorganisaties Projectuitvoering Urenregistratie Stuurgroep Implementatie Literatuur...15 Vierde ronde van Dagindeling ESF-3 2

3 Inleiding Dit projectvoorstel beschrijft een experiment dat tot doel heeft een gezonde 7 tot 7 1 werkprivé balans te bewerkstelligen door beïnvloeding van organisatieculturen en persoonlijke verantwoordelijkheden. Het doel van dit project is het bewerkstelligen van een cultuuromslag met betrekking tot de werkprivé balans door middel van workshops waarin managers ondersteund worden in: effectief communiceren over organisatiedoelen; resultaatgericht afspraken maken ten aanzien van de werkprivé balans; feeling ontwikkelen voor werkprivé dilemma s; constructief en open overleggen over werkprivé belangen. Het blijkt dat het management binnen organisaties een sleutelpositie inneemt als het gaat om het veranderen van cultuurspecifieke kenmerken. Daarnaast blijkt dat het vermogen om resultaatgericht te werken van cruciaal belang is om een organisatiecultuuromslag te bewerkstelligen en tot een goede werkprivé balans binnen een organisatie te komen. Vandaar dit experiment: SMART managen van 7 tot 7, een cursus voor managers om de eigen werkprivé balans en die van hun medewerkers te verbeteren. Ter introductie wordt teruggeblikt op het project Samen betaald werken (ESF 3-078). Aan de hand van deze reflectie en van uitkomsten van recent onderzoek worden kansen en knelpunten voor flexibele werktijden en levensloopbewust personeelsbeleid benoemd. Vervolgens wordt het nieuwe project uiteengezet. Het projectvoorstel sluit af met een planning en een literatuurlijst. 1 Met het 7 tot 7 concept wordt bedoeld de verruiming van de beschikbaarheid van voorzieningen in arbeid en zorg in plaats van het 9 tot 5 concept. Vierde ronde van Dagindeling ESF-3 3

4 1 Aanleiding voor het project 1.1 Project Samen betaald werken (ESF 3-078) Instituut Werk en Stress heeft in het kader van het flexibiliseren van werktijden met behulp van een subsidie uit het Europees Sociaal Fonds een succesvol project uitgevoerd ter bevordering van het combineren van werk- en privé-verantwoordelijkheden, genaamd Samen betaald werken (ESF 3-078). Het project bestaat uit: 3 workshopavonden voor tweeverdienende partners; realisatie van een Specifieke, Meetbare, Acceptabele, Realistische en Tijdgebonden (SMART) win-win verbetering in de verdeling van taken in de privé-sfeer; realisatie van een Specifieke, Meetbare, Acceptabele, Realistische en Tijdgebonden (SMART) win-win verbetering in de afstemming met de werkgever over de werkprivé-balans; effectmeting. Op basis van pilotuitkomsten blijken de volgende punten succesvol te zijn: significant verhoogd taakplezier thuis; workshopaanbod werd als positief ervaren en als blijk van organisatiebetrokkenheid bij persoonlijk welzijn gezien; bewust en actief deelnemende mannelijke en vrouwelijke partners; handleiding voor organisaties om de werkprivé balans van tweeverdienende partners te verbeteren. Bij de uitvoering van het project Samen betaald werken (ESF 3-078) werden bepaalde knelpunten gesignaleerd en enkele innovatieve kansen. Tussentijdse evaluaties van het project Samen betaald werken leverden nieuwe inzichten op waaronder de bevinding dat bepaalde organisatieculturen flexibel werken van 7 tot 7 en levensloopbewust personeelsbeleid in de weg staan(knelpunt). Innovatieve kansen bleken de topics en instrumenten te zijn die voor de workshops Samen betaald werken ontwikkeld zijn. De kansen en knelpunten gesignaleerd in het project Samen betaald werken hebben bijgedragen tot ontwikkeling van het project SMART managen van 7 tot 7: een cursus voor managers om de eigen werkprivé balans en die van hun medewerkers te verbeteren. Vierde ronde van Dagindeling ESF-3 4

5 1.2 Gesignaleerde knelpunten Organisatiecultuur 2 kan belemmerend werken Het project Samen betaald werken werd bij twee grote organisaties uitgezet. Het belang van organisatiecultuur werd zichtbaar bij het verwerven van draagvlak voor en het communiceren over het project. Bij de ene organisatie duurde het 2 maanden voor de besluitvorming over de wijze van communiceren over het project rond was en daarna nog een maand om een respons van 30 partnerstellen te realiseren. In een andere organisatie daarentegen was de besluitvorming binnen een uur rond, de flyer binnen een week verspreid en de respons binnen een week al 45 partnerstellen. Bovendien is er binnen deze laatste organisatie een nog steeds groeiende wachtlijst van medewerkers die aan de workshops willen deelnemen. Het belang van organisatiecultuur bleek eveneens uit het verschil in perspectief op de verwachting dat de werkgever een bijdrage kan leveren aan een betere werkprivé balans. Een uitspraak van een medewerker als: Een werkgever die zich met je privé-situatie bemoeit, dat kan toch niet geeft aan dat er binnen deze organisatie geen vertrouwen is dat de werkgever iets positiefs kan toevoegen aan de werkprivé balans. Door de andere organisatie wordt, naar aanleiding van vragen van medewerkers zelfs een verzoek gedaan een specifieke work life balance cursus te ontwikkelen voor hun medewerkers die single met kids zijn. De verschillen in besluitvorming en inschatting over de effectiviteit van de workshops bij beide organisaties geven aan dat er cultuurfactoren meespelen. Het belang van een organisatiecultuur wordt eveneens bevestigd door de uitkomsten van het onderzoek Werkprivé-cultuur en de houding van managers ten aanzien van werkprivé-beleid in de financiële sector (Den Dulk & de Ruijter, 2005): De resultaten laten zien dat hoe meer de organisatiecultuur de werkprivé-balans van de werknemers ondersteunt, des te positiever managers zijn over verzoeken van medewerkers gericht op een betere werkprivé balans (pagina 260). 2 Een gangbare definitie van cultuur is het geheel van strategieën en gedragingen, geboden en verboden dat kenmerkend is voor een bepaalde groep, bedrijf of organisatie en waarmee die cultuur zich weet te handhaven tussen andere culturen. Vierde ronde van Dagindeling ESF-3 5

6 Een organisatiecultuur wordt vormgegeven door normen, waarden en daaruit resulterend gedrag. Men onderscheidt drie aspecten bij het begrip cultuur te weten de culturele directie, de culturele overtuiging en de culturele sterkte. Culturele directie geeft aan in hoeverre de cultuur de organisatie ondersteunt in haar doelstellingen en missie. Culturele overtuiging geeft aan in hoeverre de cultuur homogeen is. Tenslotte gaat de culturele sterkte over de mate waarin een organisatie doordrenkt is van een cultuur. Dus in hoeverre de cultuur invloed heeft op zijn mensen. Managers spelen bij dit laatste aspect, de cultuursterkte, een belangrijke rol. (Rollinson et al., 1998) Management hanteert onbewuste normen en waarden Managementlagen binnen organisaties blijken nogal eens gedomineerd te worden door normen en waarden over de kwantiteit van het aantal werkuren en status. Deze normen en waarden blijken een blokkade te zijn voor de flexibilisering van arbeidstijd en doorstroming (Vianen van & Fisher, 2001). Uit onderzoek blijkt dat er wat betreft deze normen en waarden sterke individuele verschillen tussen managers zijn (Veenis, 2000). Ook blijkt (Mintjes, 2002) dat oudere, langer zittende managers minder problemen hebben met overwerk en meer uren maken dan jongere managers of managers in opleiding Ineffectieve communicatie Het is van belang dat managers zich realiseren dat werken niet gestuurd wordt door het formuleren van doelen, maar door het communiceren van deze doelen. Dit communicatieproces maakt deze doelen uiteindelijk haalbaar en effectief. Als het gaat om een gunstige werkprivé-cultuur zouden managers het initiatief moeten nemen om de werkprivébalans op de agenda te plaatsen en dit thema in teamoverleg en/of functioneringsgesprekken aan de orde te stellen Inspanningsplichtig werken Om werkprivé-cultuurveranderingen in organisaties te bewerkstelligen is het van belang om heldere resultaatgerichte, in plaats van inspanningsplichtige afspraken met de medewerkers te maken. Deze resultaatgerichtheid voorkomt dat managers en medewerkers vast komen te zitten in een situatie van vermeende tegengestelde belangen en ongetoetste verwachtingen door slechte communicatie. In de workshops van het project Samen betaald werken (ESF 3-078) bleken medewerkers al op voorhand werkprivé verbeteringen uit te sluiten die ook voor Vierde ronde van Dagindeling ESF-3 6

7 de werkgever voordelig zouden kunnen zijn, simpelweg omdat er niet over het onderwerp gesproken was. Resultaatgericht werken beoogt een heldere communicatie op het werk door het bespreekbaar maken van gedrag, wensen en resultaten. Resultaatgericht werken brengt methodiek in de manier van aansturen en is daardoor een sturingsinstrument dat cultuurveranderingen bespreekbaar en daarmee enigszins bestuurbaar kan maken. Deze werkwijze maakt het mogelijk om twee domeinen (twee belangen) optimaal te combineren. Bovenstaande wordt ondersteund door een opmerking van Mirjam Sijmons (algemeen directeur Content) die aanwezig was bij de uitreiking van het rapport De glazen tussenwand. Zij merkte bij deze gelegenheid op dat er binnen organisaties meer accent gelegd zou kunnen worden op resultaatafspraken/resultaatplicht in plaats van aanwezigheidsplicht. Dit zal volgens haar de flexibilisering van arbeid en daarmee de verbetering van de werkprivé balans ten goede komen. 1.3 Gesignaleerde kansen In het project Samen betaald werken (ESF 3-078) zijn duidelijke kansen gesignaleerd die een gezonde werkprivé balans kunnen optimaliseren. Belangrijk bleken voornamelijk de inventarisatie van de derde baan en samenwerking van werknemer en werkgever Inventarisatie derde baan In het kader van het project Samen betaald werken (ESF 3-078) brachten partnerstellen de tot nu toe ongedefinieerde derde baan, te weten de onbetaalde privé-verantwoordelijkheden, in kaart. Door een schatting te maken van de uren die de verschillende onderdelen van de derde baan kosten en tevens hoe deze taken ervaren worden, kreeg men mogelijkheden om de verdeling van tijd, geld en energie verder te optimaliseren. Deze schatting werd door elke partner zowel voor zichzelf als voor de ander gedaan. Daarna werd tussen de partners uitgewisseld. Vervolgens werd op basis van de gevonden feiten en belevingen een SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) en win-win voorstel geformuleerd en uitgevoerd. Deze kwaliteit van aandacht voor en werken aan de gezamenlijke derde baan werd als bijzonder waardevol ervaren. Om een cultuurverandering te bewerkstelligen is het van essentieel belang dat managers zelf deze inventarisatie en verbetering van de taken thuis eerst met hun eigen partners uitvoeren en ervaren (in geval van single is dit een eigen schatting die vervolgens getoetst wordt). Deze ervaring maakt Vierde ronde van Dagindeling ESF-3 7

8 managers meer bewust van de belangenafwegingen ten behoeve van de werkprivé balans van hun eigen medewerkers. Zij krijgen hierdoor een ruimer denkkader. Uitkomsten van het onderzoek De Glazen Tussenwand uitgevoerd door de Nederlandse GezinsRaad (Pool & Lucassen, 2005) hebben uitgewezen dat: systematisch overleg tussen partners waarin het totaalplaatje van arbeid, zorg en huishouden wordt besproken zeer zelden plaatsvindt. Toch blijkt er wel behoefte aan zo n volledig gesprek. Zonder zo n systematisch overleg is de kans groter dat partners een meer seksespecifieke taakverdeling kiezen dan zij hadden gewenst. Dit is, zoals een van de geïnterviewde ouders opmerkt, namelijk een meer natuurlijke verdeling. Om hiervan af te wijken, is een actieve verandering, meer overleg en meer inzicht in de verschillende mogelijkheden nodig. (pagina 35) Inleven in wederzijds belang Uit het project Samen betaald werken (ESF 3-078) bleek dat de deelnemers nog onvoldoende de mogelijkheden tot samenwerking tussen werkgever en werknemer benutten. Samen tot een betere werkprivé balans komen is niet alleen voor de werknemer gunstig maar is tevens voordelig voor de organisatie. Uit onderzoek blijkt dat persoon-organisatie fit en een goede match tussen persoonlijke voorkeuren en voorzieningen die vanuit het werk geboden worden belangrijk zijn voor de mate van tevredenheid, betrokkenheid bij de organisatie en welzijn (van Vianen, 2000). In de workshops Samen betaald werken is steeds ook expliciet de vraag gesteld wat de voorstellen voor de werkgever opleveren. Het is belangrijk dat de werknemer zich kan verplaatsen in de positie van de werkgever. Deze verplaatsing leverde creativiteit, vrijmoedigheid en verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van de organisatie op. Vierde ronde van Dagindeling ESF-3 8

9 2 Doelstelling en inhoud De kansen en knelpunten gesignaleerd in het project Samen betaald werken hebben bijgedragen tot ontwikkeling van het nu voorliggende project SMART managen van 7 tot 7: een cursus voor managers om de eigen werkprivé balans en die van hun medewerkers te verbeteren. In dit project volgen managers een serie workshops waarin zij ondersteund worden in SMART managen van de werkprivé balans. Het doel van dit project is het bewerkstelligen van een cultuuromslag met betrekking tot de werkprivé balans door middel van workshops waarin managers ondersteund worden in: effectief communiceren over organisatiedoelen; resultaatgericht afspraken maken ten aanzien van de werkprivé balans; feeling ontwikkelen voor werkprivé dilemma s; constructief en open overleggen over werkprivé belangen. 2.1 Deelnemers/Partnerorganisaties Vanwege de sleutelpositie van managers bij cultuurveranderingen richt dit experiment zich op deze organisatielaag. Bij 3 verschillende organisaties, zakelijke dienstverlening, technische dienstverlening en een zorginstelling worden minimaal 24 managers uit verschillende managementlagen gevraagd deel te nemen aan de cursus. 2.2 Expertmeeting Om tot een goede werkwijze te komen voor managers om op een effectieve manier werkprivé balans afspraken te maken met medewerkers binnen het 7 tot 7 concept is het van belang knelpunten en succesfactoren op dit punt in kaart te brengen en te expliciteren. Een expertmeeting met dit doel is een goede voorbereiding voor de invulling van de workshopsessie over dit onderwerp. Hiervoor zullen 6 PRM managers en 6 lijnmanagers uit de verschillende organisaties worden uitgenodigd. 2.3 Opzet 36 Managers vormen de experimentele groep, 36 andere managers de controlegroep. Voor en na de cursus wordt aan de managers en de medewerkers van de betreffende managers een vragenlijst voorgelegd. Middels deze vragenlijst wordt de sterkte van de werkprivécultuur, de regelmogelijkheden, sociale steun, de werkdruk, het werkplezier en de emotionele uitputting (op het werk en thuis) bij managers en medewerkers van de deelnemende managers gemeten. Vierde ronde van Dagindeling ESF-3 9

10 Om de werkprivé cultuursterkte van organisaties te meten worden voor en na de cursus 17 items voorgelegd aan de medewerkers die betrekking hebben op de ervaren steun van de organisatie als geheel, de ervaren steun van managers, collega s en ervaren tijdseisen en loopbaanconsequenties bij het gebruik van werkprivé-beleid. De experimentele groep vult de vragenlijst voor en na de cursus in terwijl de controlegroep de vragenlijst tweemaal invult voorafgaande aan de cursus en indien gewenst nogmaals na de cursus. Door deze metingen wordt de effectiviteit van de cursus in kaart gebracht te weten een verandering in de sterkte van de cultuur ten aanzien van de werkprivé balans. 2.4 Inhoud workshops Sessie 1: Manager als partner introductie van het thema werkprivé balans en een tijd-geld-energiemodel ( IWS); opdracht: Inventariseren taakverdeling/energiebronnen van manager met eigen partner; SMART en win-win voorstel uitwerken met eigen partner. Sessie 2: Manager als werkgever terugkoppeling partneropdracht; verschaffen van empirische informatie over parttime werken, telewerken, balanced scorecard en werkstressoren, energiebronnen; introductie en concretisering van het 7 tot 7 concept; opdracht: Inventariseren werkprivé balans wensen van medewerkers; Inventarisatie taakverdeling/energiebronnen van medewerker met eigen partner; SMART en win-win voorstel uitwerken met medewerkers. Sessie 3: Manager als medewerker terugkoppeling werknemersopdracht; uitwerken stress en herstelconcept. Vierde ronde van Dagindeling ESF-3 10

11 2.5 Effectmeting Identiek aan het project Samen betaald werken (ESF 3-078) is het achterliggende gedachtegoed dat er zowel thuis als op het werk energiebronnen en werkstressoren zijn die de uiteindelijk ervaren vermoeidheid en/of werkplezier en productiviteit kunnen beïnvloeden. Er wordt verwacht dat door de cursus de werkomstandigheden op het werk en thuis zullen verbeteren en daarmee de emotionele uitputting, het werkplezier en de productiviteit. De nieuwe dimensie aan het project SMART managen van 7 tot 7 is de invloed van de organisatiecultuur. De hypothese is dat organisatiecultuur (m.n. organisatiesterkte) een modererende invloed heeft op de gevonden relaties. In het onderstaande figuur wordt eenvoudig weergegeven welke relaties positief beïnvloed worden door de workshop SMART managen van 7 tot 7. Daarnaast zal het percentage nieuwe afspraken over werktijden en het percentage toegenomen telewerken vastgesteld worden. Onderliggend Model SMART managen van 7 tot 7 Energiebronnen Energiebronnen op op werk werk & thuis thuis Werkstressoren op werk & thuis Werkstressoren op werk & thuis Cultuur Cultuur Gevolgen Positieve & negatieve interferentie: Positieve & negatieve interferentie: Werk Werk thuis thuis Thuis werk Thuis werk Bevlogenheid Bevlogenheid versus versus Stressklachten Stressklachten Vierde ronde van Dagindeling ESF-3 11

12 2.6 Output SMART managen van 7 tot 7, een cursus voor managers om de eigen werkprivé balans en die van hun medewerkers te verbeteren levert de volgende output op: rapportage die inzicht geeft in de relaties die de werkprivé balans beïnvloeden (energiebronnen, werkstressoren, cultuur); cultuuromslag geïnitieerd door: o verworven inzicht bij managers in het belang van resultaatgericht werken o toepassing door managers van resultaatgericht afspraken maken op het gebied van werkprivé balans; een handleiding voor 3 workshops genaamd SMART managen van 7 tot 7, een cursus voor managers om de eigen werkprivé balans en die van hun medewerkers te verbeteren. 2.7 Partnerorganisaties Als eerste partner voor dit experiment is Capgemini benaderd. Capgemini heeft meer dan werknemers en is de mondiale marktleider in consulting, technologie, outsourcing en local professional services. Daarnaast zijn er relaties gelegd met NUON (9.441 medewerkers), Amicon (12.000), ING ( ) en Z-org (70.000). Alle organisaties geven aan goed werknemerschap te voeren en stil te staan bij de ontwikkeling van hun werknemers. 2.8 Projectuitvoering Het project zal uitgevoerd worden door medewerkers van het Instituut Werk en Stress. Het IWS is een onderzoeksinstituut gespecialiseerd in grootschalige medewerkerraadplegingen (benchmarkonderzoek Thuiszorg 2000, 2002 en 2004) en beschikt over expertise waar het gaat om vragenlijstontwikkeling. De metingen zoals in dit experiment zullen worden gedaan, zullen wetenschappelijk verantwoord en elektronisch worden uitgevoerd. Ook in het schrijven van handleidingen beschikt het IWS over ervaring opgedaan in het onderwijs ( Leerkrachtig 2003). Voor de uitvoering van de workshops zullen externe coaches worden ingehuurd. Extra wetenschappelijke ondersteuning zal plaatsvinden vanuit de Universiteit Utrecht, faculteit Sociale en Organisatie Psychologie. Wat betreft de inhoud van de workshops zal worden voortgebouwd op de ervaring opgedaan door de workshops Kunst en kunde van werk privé combinatie, en 'Samen betaald werken, beide ontwikkeld binnen het IWS. Vierde ronde van Dagindeling ESF-3 12

13 2.8.1 Urenregistratie De urenregistratie van het project zal bijgehouden worden in het projecttool Simpro Stuurgroep Het experiment zal door een stuurgroep worden begeleid bestaande uit 2 wetenschappers en 3 afgevaardigden van de partnerorganisaties. Deze stuurgroep zal gedurende het traject drie keer bij elkaar komen. 3 Implementatie Ter afsluiting van het experiment zal een presentatie worden gegeven waarvoor bedrijven die het verbeteren van de worklife balance als speerpunt hebben zullen worden uitgenodigd. In deze presentatie zullen de effecten van het experiment worden besproken en zal een integraal instrument worden voorgesteld om tot een 7 tot 7 werkprivé balans organisatiecultuur te komen. Vierde ronde van Dagindeling ESF-3 13

14 Activiteiten maart 2006 april-juni 2006 Voorbereidende fase Expertmeeting managers van verschillende sectoren Samenstellen vragenlijst voor voor- en nameting Logistieke planning van de workshops Ontwikkelen protocol voor inhoud workshops (pilot) Uitvoerende fase Voormeting 36 managers experimentele groep Nameting 36 managers controlegroep Afrondingsfase Analyseren effecten workshops Instrument SMART managen van 7 tot 7 Presentatie sept-dec 2006 jan-april 2007 Vierde ronde van Dagindeling ESF-3 14

15 4 Literatuur Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. & Demerouti, E. (1999). Werkstressoren, energiebronnenen burnout: Het WEB-model. In: J. Winnubst, F. Schuur & J. Dam (ed.), Praktijkboek gezond werken: Integrale oplossingen voor somatische, psychische en psychosociale klachten in de organisatie. (pp. II ). Maarssen: Elsevier. Bolger, N., Delongis, A., Kessler, R. & Wethington, E. (1989). The contagion of stress across multiple roles. Journal of Marriage and the Family, 51: Crouter, A.C., Perry-Jenkins, M., Huston, T.L. & Crawford, D.W. (1989). The influence of workinduced psychological states on behavior at home. Basic and Applied Social Psychology, 10: Dulk, L. den & Ruyter, J. de (2005). Werk/privé-cultuur en de houding van managers ten aanzien van werk/privébeleid in de financiële sector. Gedrag en Organisatie, 18 (5): Green, D.E., Walkey, F.H. & Taylor, A.J.W. (1991). The three-factor structure of the Maslach Burnout Inventory. Journal of Social Behavior and Personality, 6: Greenhaus, J.H. & Beutell, N.J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10: Hofstede, G. (1991). Cultures and Organizations: Software of the mind. UK: McGraw Hill Book Company. Janssen, P.P.M., Peeters, M.C.W., Jonge, J. de, Houkes, I. & Tummers, G.E.R. (2004). Specific relationships between job demands, job resources and psychological outcomes and the mediating role of negative work-home interference. Journal of Vocational Behavior, 65: Maier, M. (1999). On the gendered substructure of organization: Dimensions and dilemmas of corporate masculinity. In G.N. Powell (ed.), Handbook of gender and Work (pp ). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Maslach, C., Schaufeli, W.B. & Leiter, M.P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52: Mintjes, E. (2002). Sekseverschillen in de balans tussen werk en privé. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Vierde ronde van Dagindeling ESF-3 15

16 Neuijen, J.A. (1992). Diagnosing Organizational Culture. Groningen: Wolters- Noordhoff. Peeters, M.C.W., Jonge, J. de, Janssen, P.P.M. & Linden, S. van der. (2004). Work-Home Interference, Job Stressors, and Employee Health in a Longitudinal Perspective. International Journal of Stress Management, 11 (4): Peeters, M.C.W., Montgomery, A.J., Bakker, A.B. & Schaufeli, W.B. (2005). Balancing Work and Home: How Job and Home Demands Are Related to Burnout. International Journal of Stress Management, 12: Pool, M. & Lucassen, N. (2005) De Glazen Tussenwand, waar ouders tegenaan lopen bij de verdeling van arbeid, zorg en huishouden. Nederlandse Gezinsraad, ESF-EQUAL programma. Rollinson, D., Broadfiels, A. & Edwards, D.J. (1998). Organizational Behaviour and Analysis; An Integrated Approach. New York: Addison Wesley Longman Inc. Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2004). Bevlogenheid: Een begrip gemeten. Gedrag en Organisatie, 17: Schaufeli, W.B. & Buunk, B.P. (2003). Burnout; An overview of 25 years of research and theorizing. In: M.J. Schabracq, J.A.M. Winnubst & C.L. Cooper (ed.), Handbook of work and health psychology (pp ). Chichester: Wiley. Schaufeli, W.B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V. & Bakker, A.B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A confirmative analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3: Schein, E.H. (1985). Organizational Culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass. Veenis, E. (2000). Als het bedrijf er maar niet te veel last van heeft: De invloed van het ouderschapsbeleid en de ouderschapscultuur op de combinatieproblemen van mannelijke en vrouwelijke werknemers met jonge kinderen in supermarkten en boekhandels. Utrecht: Universiteit Utrecht. Vianen, A.E.M. van & Fisher, A.H. (2002). Illuminating the Glass Ceiling: The role of organizational culture preferences. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75 (3): Westman, M. (2001). Stress and Strain crossover. Human Relations, 54 (6): Westman, M. & Etzion, D. (1995). Crossover of stress, strain and resources from one spouse to another. Journal of Organizational Behavior, 16: Vierde ronde van Dagindeling ESF-3 16

17 Westman, M., Etzion, D. & Danon, E. (2001). Job insecurity and crossover of burnout in married couples. Journal of Organizational Behavior, 22: Vierde ronde van Dagindeling ESF-3 17

Job crafting: hype of nieuw HR-instrument?

Job crafting: hype of nieuw HR-instrument? Tijdschrift voor HRM 3 2013 Job crafting: hype of nieuw HR-instrument? Maria Tims Het begrip job crafting is populair in de praktijk en er verschijnen steeds meer artikelen over job crafting in personeelsbladen.

Nadere informatie

Bevlogen aan het Werk: Hoe Nederland haar Eigen Energiebronnen kan Creëren

Bevlogen aan het Werk: Hoe Nederland haar Eigen Energiebronnen kan Creëren Bevlogen aan het Werk 1 Koptekst: BEVLOGEN AAN HET WERK Bevlogen aan het Werk: Hoe Nederland haar Eigen Energiebronnen kan Creëren Arnold B. Bakker Vakgroep Sociale & Organisatiepsychologie, Universiteit

Nadere informatie

Opinierend. De Positieve Psychologie van Arbeid en Gezondheid. Abstract. Samenvatting. De Positieve Psychologie van Arbeid en Gezondheid

Opinierend. De Positieve Psychologie van Arbeid en Gezondheid. Abstract. Samenvatting. De Positieve Psychologie van Arbeid en Gezondheid Opinierend De Positieve Psychologie van Arbeid en Gezondheid Arnold Bakker¹, Daantje Derks¹ Samenvatting Dit artikel geeft een overzicht van een nieuwe benadering van arbeid en gezondheid, namelijk de

Nadere informatie

Job crafting in het speciaal onderwijs: een kwalitatieve analyse

Job crafting in het speciaal onderwijs: een kwalitatieve analyse Job crafting in het speciaal onderwijs: een kwalitatieve analyse Jessica van Wingerden, Daantje Derks, Arnold B. Bakker & Luc Dorenbosch * Deze bijdrage biedt inzicht in het ontwerp en in de kwalitatieve

Nadere informatie

Dialoog. als sleutel voor duurzame KENNIS EN KUNDE. 2 Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2 (4), 2-13. Marjon LEEVER, Joringel DEN HOED en Mieke VOOGD

Dialoog. als sleutel voor duurzame KENNIS EN KUNDE. 2 Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 2 (4), 2-13. Marjon LEEVER, Joringel DEN HOED en Mieke VOOGD Dialoog als sleutel voor duurzame Marjon LEEVER, Joringel DEN HOED en Mieke VOOGD A.M. Leever, MSc, is adviseur/trainer bij Expertisecentrum voor Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking van

Nadere informatie

Leiderschap in Limburgse ondernemingen

Leiderschap in Limburgse ondernemingen Leiderschap in Limburgse ondernemingen Een wetenschappelijk onderzoek bij privéondernemers, bedrijfsleiders en kaderleden in het Belgisch Limburgse bedrijfsleven Door Dr. Maarten Cuijpers Dr. Anita Van

Nadere informatie

De Job Demands-Resources benadering van job crafting

De Job Demands-Resources benadering van job crafting De Job Demands-Resources benadering van job crafting Maria Tims, Arnold B. Bakker & Daantje Derks * Dit artikel geeft een overzicht van onderzoek naar job crafting, en van onze visie op zelf geïnitieerd

Nadere informatie

Het effectief inzetten van coaching in een organisatie.

Het effectief inzetten van coaching in een organisatie. Het effectief inzetten van coaching in een organisatie. - Case Study - Master Onderwijskundig Ontwerp & Advisering Universiteit Utrecht Maart - oktober 2011 M.M. van der Weijde 3440028 Begeleider: Daniëlle

Nadere informatie

Burn-out & Bevlogenheid: het uitgebreide Job Demands-Resources Model en de invloed van stressbestendigheid en workaholisme

Burn-out & Bevlogenheid: het uitgebreide Job Demands-Resources Model en de invloed van stressbestendigheid en workaholisme 1 juli 2008 Universiteit Utrecht Burn-out & Bevlogenheid: het uitgebreide Job Demands-Resources Model en de invloed van stressbestendigheid en workaholisme R.M.A. (Renate) Ruigt BSc* dr. P.M. (Pascale)

Nadere informatie

Flexibel werken en het werk-thuis conflict Dikkers, J.S.E.; van Engen, Marloes; Vinkenburg, C.J.; Miggiels, M.

Flexibel werken en het werk-thuis conflict Dikkers, J.S.E.; van Engen, Marloes; Vinkenburg, C.J.; Miggiels, M. Tilburg University Flexibel werken en het werk-thuis conflict Dikkers, J.S.E.; van Engen, Marloes; Vinkenburg, C.J.; Miggiels, M. Published in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken Document version: Publisher

Nadere informatie

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl WERKDRUK April, 2008 Papiermolen 26 3994 DK Houten T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Wat is werkdruk?...5 1.1 Wat verstaat men onder werkdruk in het dagelijkse leven?...5

Nadere informatie

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Onderzoek naar de bereidheid van medewerkers, teamleaders en managers van Philips Healthcare om resultaatgericht te gaan werken Irene Zorgman Utrecht,

Nadere informatie

Mannen Verdienen Beter METHODIEKVERSLAG

Mannen Verdienen Beter METHODIEKVERSLAG Mannen Verdienen Beter METHODIEKVERSLAG Amsterdam, november 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Opzet en resultaten van de training 5 3. Algemene aanwijzingen 7 4. Organisatie 10 4.1 Werving 4.2. Voorlichting

Nadere informatie

Ziska Rosheuvel 27-6-2012

Ziska Rosheuvel 27-6-2012 De effectiviteit van positief psychologische interventies op het combineren van werk en privé. Een experiment onder werkende vrouwen met kind(eren) en partner. Ziska Rosheuvel 27-6-2012 Eerste begeleidster:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 5. Samenvatting 7. 1 Inleiding 9. 2 Visie, doel en positionering 11. 3 Doelgroepen 12. 4 Activiteiten 16. 4.

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 5. Samenvatting 7. 1 Inleiding 9. 2 Visie, doel en positionering 11. 3 Doelgroepen 12. 4 Activiteiten 16. 4. INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 2 Visie, doel en positionering 11 3 Doelgroepen 12 4 Activiteiten 16 4.1 Onderzoek 16 4.2 Debat 18 4.3 Pilots 19 4.4 Webwijzer vrouw, werk en geld

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn. Werkdruk

Multidisciplinaire Richtlijn. Werkdruk Multidisciplinaire Richtlijn Werkdruk Colofon NVAB, BA&O, NVvA, NVVK, 2013 Uitgave NVAB Kwaliteitsbureau NVAB Postbus 2113 3500 GC Utrecht T 030 2040620 E kwaliteitsbureau@nvab-online.nl W www.nvab-online.nl

Nadere informatie

Arbeid en zorg op de werkvloer

Arbeid en zorg op de werkvloer Opdrachtgever RWI Arbeid en zorg op de werkvloer Conclusie Opdrachtnemer Ecorys / B. Cuelenaere, D. Brands, M. Chotkowski ; Onderzoek Arbeid en zorg op de werkvloer: onderzoek naar arrangementen voor ouders

Nadere informatie

Werkdruk bewezen. Eindrapport werkdrukonderzoek rechterlijke macht. Hogeschool Utrecht/Radboud Universiteit Nijmegen

Werkdruk bewezen. Eindrapport werkdrukonderzoek rechterlijke macht. Hogeschool Utrecht/Radboud Universiteit Nijmegen Werkdruk bewezen Eindrapport werkdrukonderzoek rechterlijke macht Hogeschool Utrecht/Radboud Universiteit Nijmegen Auteurs Dr. B. Fruytier (projectleider) Dr. J. Dikkers Drs. M. Keesen Mr. J. Janssen Dr.

Nadere informatie

Containers in de hal COMMENTAAR. Begripsbepaling: wat wordt verstaan onder duurzame inzetbaarheid?

Containers in de hal COMMENTAAR. Begripsbepaling: wat wordt verstaan onder duurzame inzetbaarheid? Tijdschrift voor HRM 2 2013 COMMENTAAR In deze bijdrage reflecteert Mark de Lat op het artikel Vitaliteitsmanagement; HR-activiteiten ter versterking van iemands duurzame inzetbaarheid. Containers in de

Nadere informatie

VITALE MEDEWERKERS IN VITALE ORGANISATIES. De resultaten van de sectoranalyse binnen het WO

VITALE MEDEWERKERS IN VITALE ORGANISATIES. De resultaten van de sectoranalyse binnen het WO VITALE MEDEWERKERS IN VITALE ORGANISATIES De resultaten van de sectoranalyse binnen het WO Vitale Medewerkers in vitale organisaties: de resultaten van de sectoranalyse binnen het WO Deel 1 van de Taskforce

Nadere informatie

Onderzoek naar Pilots decentralisatie AWBZ IJmondgemeenten

Onderzoek naar Pilots decentralisatie AWBZ IJmondgemeenten Hogeschool van Amsterdam Onderzoek naar Pilots decentralisatie AWBZ IJmondgemeenten Resultaten van 1e meting Ellen Roeleveld Rick Kwekkeboom 14 Onderzoek naar Pilots decentralisatie AWBZ IJmondgemeenten

Nadere informatie

Evaluatie pilots langer doorwerken in het onderwijs en Nestor pilot

Evaluatie pilots langer doorwerken in het onderwijs en Nestor pilot Evaluatie pilots langer doorwerken in het onderwijs en Nestor pilot Drs. Ramona van der Linden Drs. Irma van der Neut m.m.v. Dr. Christa Teurlings Tilburg, april 2006 IVA Beleidsonderzoek en Advies Uitgever:

Nadere informatie

Teambeloning binnen de BVE

Teambeloning binnen de BVE Teambeloning binnen de BVE een evaluatie-onderzoek van de eerste experimenten Mei 2003 mevr. dr. M. Vermeulen (IVA Tilburg) mevr. drs. H. Wiersma (IVA Tilburg) dhr. drs. H. van Hienen (Cinop) 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Validatie indicator arbeid en zorg

Validatie indicator arbeid en zorg TNO-rapport Validatie indicator arbeid en zorg Behavioural and Societal Sciences Polarisavenue 151 2132 JJ Hoofddorp Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl T +31 88 866 61 00 F +31 88 866 87 95 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

HANDBOEK Levensfasegericht personeelsbeleid

HANDBOEK Levensfasegericht personeelsbeleid HANDBOEK Levensfasegericht personeelsbeleid 2 3 Deze werkmap is tot stand gekomen met steun van het ministerie van SZW en gefinancierd vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) in het kader van ESF-3. Utrecht,

Nadere informatie

KunstWerk(t) in de Tertiaire sector Evaluatieonderzoek naar ervaringsleren met theatrale werkvormen. Wil Oud Ron Oostdam

KunstWerk(t) in de Tertiaire sector Evaluatieonderzoek naar ervaringsleren met theatrale werkvormen. Wil Oud Ron Oostdam KunstWerk(t) in de Tertiaire sector Evaluatieonderzoek naar ervaringsleren met theatrale werkvormen Wil Oud Ron Oostdam CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Oud, W. & Oostdam, R. KunstWerk(t)

Nadere informatie

Slim werk. Eindrapportage. Resultaten van het onderzoek naar toepassing van Het Nieuwe Werken onder leden van het Verbond van Verzekeraars

Slim werk. Eindrapportage. Resultaten van het onderzoek naar toepassing van Het Nieuwe Werken onder leden van het Verbond van Verzekeraars Edwin Lambregts Maarten Spekschate Glenn Francois 1938 75 2013 13 juni 2013 Slim werk Eindrapportage Resultaten van het onderzoek naar toepassing van Het Nieuwe Werken onder leden van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Zelfsturing, initiatief en innovativiteit bij het RIZA

Zelfsturing, initiatief en innovativiteit bij het RIZA Zelfsturing, initiatief en innovativiteit bij het RIZA Auteur: Begeleid door: In opdracht van: Anne Nederveen Pieterse Arbeids- en Organisatiepsychologie Stagiaire P&O RIZA Dr. D. van Knippenberg Universiteit

Nadere informatie

VROUWENNETWERKEN ALS DIVERSITEITSINSTRUMENT IN ORGANISATIES

VROUWENNETWERKEN ALS DIVERSITEITSINSTRUMENT IN ORGANISATIES VROUWENNETWERKEN ALS DIVERSITEITSINSTRUMENT IN ORGANISATIES Ine Gremmen en Yvonne Benschop Radboud Universiteit Nijmegen Institute for Management Research Gender and Diversity in Organizations Research

Nadere informatie