Acute Geneeskunde: Duur: 24 maanden - 5 e en 6 e jaar opleiding tot internist. 1. Leerdoelen t.a.v. overige competenties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acute Geneeskunde: Duur: 24 maanden - 5 e en 6 e jaar opleiding tot internist. 1. Leerdoelen t.a.v. overige competenties"

Transcriptie

1 Acute Geneeskunde: Duur: 24 maanden - 5 e en 6 e jaar opleiding tot internist. 1. Leerdoelen t.a.v. overige competenties De leerdoelen t.a.v. de overige algemene competenties zijn opgenomen in bijlage 1 met leerdoelen voor AIOS in jaar 5 en 6. Hierbij geldt dat naast de specifiek leerdoelen voor de AIOS in jaar 5 en 6, ook alle overige leerdoelen benoemd in het opleidingsplan (www.ropin.nl) moeten worden onderhouden, dan wel verder moeten worden bekwaamd en verdiept, afhankelijk van het individuele bekwaamheidsniveau van de AIOS. COMMUNICATIE Deelcompetentie: luistert goed en verkrijgt efficiënt relevante patiëntinformatie. De internist-acuut geneeskundige is in staat om kort en bondig essentiële informatie van een patiënt te verkrijgen bij een soms ernstig zieke patiënt met een potentieel levensbedreigende aandoening in een hectische context. De internist-acuut geneeskundige is in staat om kort en bondig informatie te verzamelen en synthetiseren uit andere bronnen zoals familie, artsen en andere hulpverleners. SAMENWERKING Deelcompetentie: overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners. De internist-acuut geneeskundige is in staat om effectief samen te werken met verpleegkundigen, artsen en andere hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg van patiënten met een acute presentatie. Deze competentie wordt tijdens de opleiding tot internist ontwikkeld, maar krijgt in het multidisciplinair overleg en behandeling rondom de acute patiënt een verdieping. Deelcompetentie: draagt bij aan interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg. De internist-acuut geneeskundige is in staat om adequaat in een multidisciplinair team te kunnen functioneren in de context van een acute ziektepresentatie. met het herkennen en respecteren van verschillende hiërarchische en functionele rollen. De internist-acuut geneeskundige levert een adequate bijdrage aan de continuïteit van zorg voor de patiënt met een acute ziektepresentatie door het verkrijgen van noodzakelijke informatie van een verwijzend arts en overdracht van alle benodigde informatie aan een andere arts. De internist-acuut geneeskundige heeft een voortrekkersrol bij het bevorderen van doelmatige, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en zorgketens. KENNIS EN WETENSCHAP Deelcompetentie: bevorderen deskundigheid van anderen. De internist-acuut geneeskundige is in staat om samen met anderen de onderwijsbehoeften en gewenste leerdoelen van anderen vast te stellen. De internist-acuut geneeskundige is in staat om effectieve onderwijsmethoden te selecteren en het leerproces van anderen te faciliteren. De internist-acuut geneeskundige is in staat onderwijs te geven aan co-assistenten. De internist-acuut geneeskundige is in staat supervisie op de SEH te geven aan AIOS interne geneeskunde en SEH-artsen in opleiding. MAATSCHAPPELIJK HANDELEN Deelcompetentie: kent en herkent de determinanten van ziekte bij het individu. De internist-acuut geneeskundige moet in staat zijn om complexe problemen en atypische presentaties bij acute patiënten te kunnen ontleden. Deelcompetentie: draagt bij aan een betere gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel Enkelvoudige differentiatie Acute Geneeskunde 1

2 De internist-acuut geneeskundige moet in staat zijn om bijzondere ziektebeelden en/of presentaties met epidemische kenmerken die van belang zijn voor de volksgezondheid vroegtijdig te herkennen. De internist-acuut geneeskundige is in staat om preventieve maatregelen toe te passen (isolatie en decontaminatie). De internist-acuut geneeskundige heeft specifieke deskundigheid op het gebied van rampenopvang. ORGANISATIE Deelcompetentie: organiseert werk naar balans. De internist-acuut geneeskundige is in staat om op flexibele en slagvaardige wijze om te gaan met de wisselende en onvoorspelbare omstandigheden op de SEH door: om te gaan met stress, het stellen van prioriteiten met betrekking tot het verrichten van diverse werkzaamheden, in staat te zijn tot time-management, in staat te zijn om balans te houden tussen het medisch handelen in de beroepsmatige sfeer en het privéleven. Deelcompetentie: werkt effectief en doelmatig in een gezondheidszorgorganisatie. De internist-acuut geneeskundige is op de hoogte van de wijze waarop de SEHafdeling van het ziekenhuis is ingericht en hoe de organisatie van het zorgaanbod is geregeld. De internist-acuut geneeskundige is op de hoogte van de diverse informatiestromen, relevante procedures en protocollen. De internist-acuut geneeskundige levert een bijdrage aan de kwaliteitszorg en ontwikkeling van de patiëntenzorg op de SEH-afdeling en in het ziekenhuis algemeen. De internist-acuut geneeskundige is in staat om effectief en resultaatgericht leiding te geven aan een complexe SEH-afdeling. De internist-acuut geneeskundige draagt bij aan een adequate patiëntenlogistiek voor de interne geneeskunde door: - bewaking van de patiëntenstroom, - brugfunctie tussen eerste lijn, SEH, kliniek en polikliniek, - bewaking van de voortgang van het diagnostisch proces, - kennis van de indicatiestelling voor opname, controle op polikliniek of terugverwijzing naar eerste lijn. De internist-acuut geneeskundige draagt bij aan een adequate patiëntenlogistiek op de SEH-afdeling door: - kennis en toepassing van het triagesysteem, - bewaking van de voortgang en de efficiëntie van het diagnostisch proces, - kennis van de voorwaarden voor observatie en behandeling van patiënten op de observatieafdeling (indien van toepassing). De internist-acuut geneeskundige draagt bij aan een adequate algemene logistiek van de acute zorg door: - te handelen in het belang van de toegankelijkheid en bereikbaarheid in de acute zorgketen, - kennis van relevante infectiepreventieve maatregelen bij de beoordeling van een patiënt op de SEH. PROFESSIONALITEIT Deelcompetentie: levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze. De internist-acuut geneeskundige is in staat integer te handelen in de context van een acute en levensbedreigende ziektepresentatie met inachtneming van: - de plotse eindigheid van het leven en de grenzen van het medisch handelen, - het al dan niet toepassen van medische interventies, - het vaak ontbreken van een bestaande arts-patiënt relatie, Enkelvoudige differentiatie Acute Geneeskunde 2

3 - een balans tussen voldoende empathie met de acuut zieke patiënt en voldoende afstand om de eigen gezondheid te bewaren, - enerzijds daadkracht, anderzijds inzicht in de beperkingen van de eigen kennis en vaardigheden. Enkelvoudige differentiatie Acute Geneeskunde 3

4 Behorend bij het Opleidingsplan 2009 Niet medische competenties Differentiatie Transfusiegeneeskunde (8mnd) voor internisten met samengestelde differentiatie in de opleiding Communicatie 1. Bouwt effectieve relaties op met donoren, patiënten en collegae. De AIOS heeft inzicht en ervaring opgedaan in het voeren van en begeleiden na slecht nieuws en andere gesprekken met psychosociale gevolgen voor de donor/patiënt zowel als zijn familie. De AIOS heeft ervaring in het voeren van informed consent gesprekken. 2. Verkrijgt efficiënt relevante medische en sociale informatie. Is in staat de anamnestische aspecten van ziektebeelden en bijwerkingen te onderkennen. 3. Bespreekt medische informatie goed met donor, patiënten en familie. 4. Doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over medische cases. Samenwerking 1. Overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners. De AIOS geeft blijk van besef dat voor het adequaat toepassen van transfusies een collegiale relatie met andere disciplines noodzakelijk is. 2. Verwijst adequaat. De AIOS vraagt adequaat consult, stelt hierbij de juiste vraag en is in staat tot het interpreteren van verkregen adviezen. De AIOS heeft inzicht in zijn eigen (on)mogelijkheden en onmogelijkheden, en heeft inzicht in de mogelijkheden van andere relevante disciplines. De AIOS is in staat tot herkenning van angst en agitatie en existentiële problematiek. 3. Levert effectief intercollegiaal consult. De AIOS is op basis van zijn eigen vakinhoudelijke kennis in staat een advies te formuleren over de behandeling met bloed-productkeuze en evt farmacologische alternatieven. 4. Draagt bij aan een effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg. De AIOS kent de rol van alle professionals in de transfusieketen extramuraal en intramuraal en kan eigen taken afbakenen ten opzichte van die van andere medische disciplines en verpleegkundige en paramedische professies. De AIOS is in staat om adequaat in teamverband te functioneren met het herkennen en respecteren van verschillende hiërarchische en functionele rollen. De AIOS geeft blijk van vermogen een interprofessioneel conflict te voorkomen, te onderhandelen en op te lossen en respecteert daarbij verschillen en herkend beperkingen. De AIOS is in staat een adequate bijdrage te leveren aan de continuïteit van zorg en is verantwoordelijk voor de donor cq patiënt waarvoor hij de zorg heeft aanvaard, tot het moment waarop hij zeker heeft gesteld dat alle aspecten op correcte wijze zijn overgedragen aan een andere arts. Omgekeerd geldt ook de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de noodzakelijke informatie indien hij een casus krijgt overgedragen. Kennis en wetenschap 1. Beschouwt medische informatie kritisch.

5 De AIOS beschikt over kennis van studie ontwerp, protocolontwikkeling en -uitvoering, de principes van klinisch vergelijkend onderzoek, statistiek en epidemiologie. De AIOS kan diagnostische en therapeutische kennis interpreteren voor een individuele vraag/casus. De AIOS heeft kennis op het gebied van de mogelijkheden en beperkingen van protocollaire geneeskunde, clinical trials en studies met experimentele en magistrale producten. 2. Bevordert de verbreding en ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis. **De AIOS is in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van nieuwe kennis op het gebied van transfusiegeneeskunde. Stage gebonden verplichtingen: - Het houden van een referaat. - Te participeren in het wetenschappelijk onderzoek van de opleidingsafdeling. - Het houden van een voordracht voor een wetenschappelijke vereniging. - Eventueel het schrijven van een wetenschappelijk artikel. 3. Ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan. De AIOS is in staat eigen lacunes in kennis of vaardigheden op te sporen en deze via na- en bijscholing op te heffen in een continu leerproces. Stage gebonden leermiddelen: - Volgen van refereerbijeenkomsten en researchbesprekingen van de opleidingsafdeling, en cursorisch onderwijs (wekelijks). - Minimaal drie dagen in de stage van 8 mnd geaccrediteerde scholing te volgen. - Aanwezig te zijn op de jaarlijkse themadagen van de Ned Ver v Bloedtransfusie of Ned Ver v Hematologie 4. Bevordert de deskundigheid van studenten, AIOS, collegae, patiënten en andere betrokkenen in de gezondheidszorg. De AIOS is in staat door het selecteren van effectieve onderwijsmethoden het leerproces en de deskundigheid van anderen te faciliteren. - Het houden van voordrachten. - Het geven van onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen, collegae AIOS op het gebied van transfusiegeneeskunde. Maatschappelijk handelen 1. Kent en herkent de determinanten van ziekten en de verspreiding hiervan. De AIOS is op de hoogte van risicofactoren ( genetisch, risicogedrag, internationale verspreiding) die een rol spelen bij het ontstaan van ziekten en die redenen zijn voor nader onderzoek. 2. Draagt bij aan een betere gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel. De AIOS heeft kennis ten aanzien van het verkrijgen van bloedoverdraagbare ziekten, alloimmunisatie door bloedproducten en lange termijn risico s. AIOS beschikt over deskundigheid op het gebied van preventieve geneeskunde, gericht op het voorkomen van bloedoverdraagbare ziekten en alloimmuun-complicaties. De AIOS heeft kennis over de incidentie en prevalentie van bloedoverdraagbare infectieziekten en (raciale) bloedgroepverschillen en relevantie voor diverse bloedproducten en transfusieontvanges. 3. Handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen. De AIOS heeft naast de algemene kennis over wettelijke bepalingen specifieke kennis over de Wet inzake Bloedvoorziening, de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO) en de

6 Wet op weefsels en organen. Tevens bestaat kennis over de positie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Medisch Ethische Toetsingscommissies. Organisatie 1. Verdeelt de energie goed tussen werk, opleiding, persoonlijke ontwikkeling en sociale activiteiten. De AIOS is in staat stoornissen in de verhouding tussen werk en privé-leven te onderkennen en kan omgaan met stress en optimale tijdsindeling. 2. Besteedt de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg verantwoord. De AIOS volgt waar mogelijk evidence-based richtlijnen en volgt anderszins protocollen en richtlijnen bij de diagnostiek en behandeling. De AIOS is in staat kostenaspecten bij diagnostiek en behandeling te betrekken. 3. Werkt effectief en doelmatig in een gezondheidsorganisatie. De AIOS kent de processen in de verschillende onderdelen van de transfusieketen. 4. Gebruikt ICT adequaat voor optimale patiëntenzorg en voor het eigen leerproces. Professionaliteit 1. Levert hoogstaande medische zorg op integere, oprechte en betrokken wijze. 2. Vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag. 3. Kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen. Oefent de ethiek van de geneeskunde uit naar de normen Opleidingsinrichting/opleidingsgroep -Een inrichting/groep die erkend is als opleidingsinstituut transfusiegeneeskunde voor het aandachtsgebied. Momenteel is alleen de regio Zuidwest met het LUMC erkend, in deze regio worden voorbereidingen getroffen om HAGA en ErasmusMC op te nemen in de erkenning. - Voor AIOS buiten deze regio: Voor de 4 mnd (extramurale) stage bij een Bloedbankdivisie kan voor een individuele AIOS gebruik maakt van bestaande modules die zijn ontwikkeld door Sanquin voor de landelijke opleiding voor transfusie-arts. Deze opleiding is gecertificeerd door een door Sanquin ingestelde commissie van externe experts in de diverse disciplines relevant voor de bloedtransfusie. Voor de 4 mnd stage bij een ziekenhuistransfusiedienst worden de volgende vereisten aan het verzorgingsgebied van deze Ziekenhuistransfusiedienst gesteld: - Aanwezigheid van tenminste 1 internist/hematoloog-transfusiespecialist - Toepassing van allogene stamceltransplantaties - Aanwezigheid hemaferese afdeling - Een stamcellaboratorium waar producten worden ontvangen en voor toediening gereed gemaakt - Consulten voor neonatologische, interne, chirurgische en verloskundige transfusies - Intensive care - Orgaantransplantaties worden uitgevoerd - Een hematologische afdeling waar Hb-pathiën worden behandeld

7 Behorend bij het Opleidingsplan 2009 Enkelvoudige Differentiatie Endocrinologie Communicatie 1 De AIOS is in staat de volgende aspecten van endocriene aandoeningen met de patiënt te bespreken: 1.1 differentiaal diagnostiek van symptomen ten aanzien van endocriene ziekten en pre-test likelihood 1.2 diagnostische accuratesse en complicaties van diagnostisch onderzoek 1.3 etiologie van gediagnosticeerde endocriene aandoeningen 1.4 behandelingsmogelijkheden (curatiekansen, bijwerkingen, lange termijn gevolgen) 1.5 complicaties en psychosociale gevolgen van endocriene ziekten en de behandelingen 1.5 beperkingen van endocriene therapieën 2 De AIOS is in staat de volgende patiëntgebonden factoren met de patiënt te bespreken die van invloed kunnen zijn op het te voeren beleid: 2.1 verwachtingen van de patiënt ten aanzien van de arts 2.2 opvattingen van de patiënt ten aanzien van de aandoening 2.3 verwachtingen van de patiënt ten aanzien van de diagnostiek, behandeling en prognose in relatie tot aspecten van kwaliteit van leven 2.4 psychosociale en maatschappelijke context van de patiënt 2.5 weerstanden bij patiënt en/of omgeving om tot een gewenste gedragsverandering te komen 3 De AIOS is in staat bovengenoemde factoren te integreren in een samen met de patiënt overeen te komen diagnostisch- en behandelplan. 4 De AIOS is in staat op empathische wijze met de patiënt te communiceren en te reflecteren. 5 De AIOS is in staat adequaat met de patiënt te communiceren in het geval van ontevredenheid of klachten over de behandeling en kent de institutionele en juridische context van klachten procedures. 6 De AIOS is in staat tot heldere mondelinge en schriftelijke verslaglegging en communicatie met collega s en paramedici die bij de zorg voor de betreffende patiënt betrokken zijn. 7 De AIOS is in staat multidisciplinaire patiëntenbesprekingen ten aanzien van endocriene ziekten voor te zitten. 8 De AIOS is in staat effectief te communiceren met andere functionarissen die bij de organisatie van de patiëntenzorg betrokken zijn (management, externe partijen zoals verzekeraars, overheden, bedrijfsartsen). 9 De AIOS is in staat specifieke endocrinologische kennis over te brengen aan niet klinisch endocrinologische specialisten, huisartsen, paramedici en leken. Samenwerking 1 De AIOS geeft blijk van besef dat voor het functioneren als Klinisch Endocrinoloog een collegiale relatie met anderen noodzakelijk is en overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners. 2 De AIOS neemt deel aan en kan een coördinerende rol spelen bij het opstellen van een, over het algemeen multidisciplinair, behandelprotocol. 3 De AIOS vraagt adequaat een collega/ andere discipline in consult, stelt hierbij de juiste vraag en is in staat tot het interpreteren van consulten. 4 De AIOS voert effectief intercollegiale consulten uit, waarbij: 4.1 de AIOS in staat is op basis van eigen vakinhoudelijke kennis een adequaat advies te formuleren over de diagnostiek en behandeling van endocriene aandoeningen bij patiënten die onder behandeling zijn van andere disciplines en 4.2 de AIOS in staat is een adequaat advies te formuleren over de endocriene consequenties van ziekten en behandelingen die niet primair endocrinologisch van aard zijn. 5 De AIOS draagt bij aan een effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg door: 5.1 in staat te zijn een leidende en ondersteunende rol te vervullen in het opzetten en functioneren van een intra- of transmuraal multidisciplinair zorgsysteem, in het bijzonder ten aanzien van diabetes mellitus. 5.2 blijk te geven van besef dat voor het functioneren als Klinisch Endocrinoloog vereist is, dat de AIOS eigen taken kan afbakenen ten opzichte van die van andere medische disciplines en verpleegkundige en paramedische professies. Enkelvoudige differentiatie endocrinologie 1

8 5.3 in staat te zijn om adequaat in teamverband te kunnen functioneren met het herkennen en respecteren van verschillende hiërarchische en functionele rollen. 5.4 blijk te geven van een adequaat vermogen ten aanzien van het voorkomen, onderhandelen en oplossen van een interprofessioneel conflict en respecteert daarbij verschillen, misverstanden en beperkingen van anderen. 6 De AIOS is in staat een adequate bijdrage te leveren aan de continuïteit van zorg voor de patiënt. De AIOS is verantwoordelijk voor de patiënt waarvoor hij de zorg heeft aanvaard, tot het moment waarop hij zeker heeft gesteld dat de zorg voor de patiënt op correcte wijze met alle benodigde informatie is overgedragen aan een andere arts. Omgekeerd geldt ook de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de noodzakelijke informatie indien de AIOS een patiënt krijgt overgedragen van een collega-arts. Kennis en wetenschap Kennis: zie medisch handelen. Wetenschap: 1 De AIOS is in staat zelfstandig wetenschappelijke publicaties en voordrachten te volgen, de resultaten kritisch te beoordelen en de consequenties van deze resultaten voor de endocrinologische praktijk in te schatten. 2 De AIOS is in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van nieuwe endocrinologische kennis. 3 De AIOS ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan. 4 De AIOS is in staat eigen lacunes in kennis of vaardigheden op te sporen en deze via na- en bijscholing op te heffen in een continu leerproces. Leermomenten 1-4: - Het houden van meerdere referaten gevolgd door nabespreking met opleider. - Het kennis nemen van het wetenschappelijk onderzoek van de opleidingsafdeling door participatie in research besprekingen - Het houden van een voordracht voor een wetenschappelijke vereniging - Het schrijven van een wetenschappelijk artikel over een endocrinologisch onderwerp - Het volgen van cursorisch onderwijsmomenten zoals geformuleerd door de Sectie Endocrinologie - Het bijwonen van minimaal vijf dagen per jaar geaccrediteerde scholing - Het bijwonen van locale/regionale nascholingsbijeenkomsten 5 De AIOS bevordert de deskundigheid van studenten, collegae, patiënten en andere betrokkenen in de gezondheidszorg 6 De AIOS is in staat door het selecteren van effectieve onderwijsmethoden het leerproces en de deskundigheid van anderen te faciliteren. Leermomenten Het houden van voordrachten. - Het geven van onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen, collegae AIOS op het gebied van de endocrinologie - Het superviseren van co-assistenten, verpleegkundigen, collegae AIOS op het gebied van de endocrinologie. Maatschappelijk handelen 1 De AIOS kent en herkent de determinanten van ziekte bij het individu, waarbij: 1.1 De AIOS is op de hoogte van endocriene disruptors (zoals phyto-oestrogenen en synthetische verbindingen met endocriene effecten), psycho-sociale factoren en life-style factoren die bij een individu een mogelijk causale rol kunnen spelen bij het ontstaan van de endocriene aandoening. 1.2 De AIOS is op de hoogte van eventueel aanwezige genetische oorzaken die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van de endocriene aandoening en die redenen zijn voor nader (familie)onderzoek. 1.3 De AIOS heeft kennis ten aanzien van het ontstaan van endocriene ziekten en heeft specifieke deskundigheid op het gebied van de gevolgen van een ongezonde levensstijl, zoals overgewicht en gebruik van hormoonpreparaten op niet medische indicatie. 1.4 De AIOS beschikt over deskundigheid op het gebied van preventieve interne geneeskunde, gericht op het voorkomen van endocriene ziekten, in het bijzonder diabetes mellitus type De AIOS beschikt over kennis van preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid als van het behoud van arbeidsgeschiktheid van endocrinologische patiënten. 2 De AIOS handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen, waarbij de AIOS naast de algemene kennis over wettelijke bepalingen specifieke kennis heeft over de Wet Geneeskundige Behandel Enkelvoudige differentiatie endocrinologie 2

9 Overeenkomst, Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en over de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO). Tevens bestaat kennis over de positie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Medisch Ethische Toetsingscommissies. Organisatie 1 De AIOS verdeelt de energie goed tussen patiëntenzorg, opleiding, persoonlijke ontwikkeling en andere sociale activiteiten. 2 De AIOS is in staat stoornissen in de verhouding tussen het werk en het privé-leven als gevolg van de contacten met (endocrinologische) patiënten te herkennen en die maatregelen te nemen die het beste de stoornis kunnen verhelpen, inclusief het inroepen van professionele hulp. 3 De AIOS besteedt de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg verantwoord. 4 De AIOS is in staat het kostenaspect bij diagnostiek en behandeling te betrekken. 5 De AIOS werkt effectief en doelmatig in de gezondheidsorganisatie. 6 De AIOS gebruikt ICT adequaat voor optimale patiëntenzorg en voor het eigen leerproces. Professionaliteit 1 De AIOS levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze. 2 De AIOS vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag. 3 De AIOS kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen. 4 De AIOS oefent de geneeskunde ethisch uit naar de standaarden van het beroep. Enkelvoudige differentiatie endocrinologie 3

10 Behorend bij het Opleidingsplan 2009 Enkelvoudige Differentiatie (ED) Hematologie Communicatie 1. Bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op. o De AIOS heeft inzicht en ervaring opgedaan in het voeren van en begeleiden na slecht nieuws en andere gesprekken met psychosociale gevolgen voor de patiënt zowel ten tijde van het initiële contact als tijdens de behandeling, zowel voor de patiënt als zijn familie. o De AIOS heeft ervaring in het voeren van informed consent gesprekken. o De AIOS heeft ervaring in het voeren van gesprekken over het beëindigen c.q. niet instellen van behandeling 2. Luistert goed en verkrijgt efficiënt relevante patiënteninformatie. 3. Bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie. 4. Doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasus. Samenwerking 1. Overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners o De AIOS geeft blijk van besef dat voor het functioneren als hematoloog een collegiale relatie met anderen noodzakelijk is. 2. Verwijst adequaat. o De AIOS vraagt adequaat consult, stelt hierbij de juiste vraag en is in staat tot het interpreteren van consulten. o De AIOS heeft inzicht in zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, en heeft inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van andere relevante disciplines. o De AIOS is in staat tot herkenning van psychische en existentiële problematiek, hetgeen leidt tot tijdige consultatie. 3. Levert effectief intercollegiaal consult. o De AIOS is op basis van zijn eigen vakinhoudelijke kennis in staat een advies te formuleren over de behandeling, met name ten aanzien van de farmacotherapie. 4. Draagt bij aan een effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg. o De AIOS geeft blijft van besef dat voor het functioneren als hematoloog vereist is, dat hij eigen taken kan afbakenen ten opzichte van die van andere medische disciplines en verpleegkundige en paramedische professies. o De AIOS is in staat om adequaat in teamverband te kunnen functioneren met het herkennen en respecteren van verschillende hiërarchische en functionele rollen. o De AIOS geeft blijk van een adequaat vermogen ten aanzien van het voorkomen, onderhandelen en oplossen van een interprofessioneel conflict en respecteert daarbij verschillen, misverstanden en beperkingen van anderen. o De AIOS is in staat een adequate bijdrage te leveren aan de continuïteit van zorg voor de patiënt. De AIOS is verantwoordelijk voor de patiënt waarvoor hij de zorg heeft aanvaard, tot het moment waarop hij zeker heeft gesteld dat de zorg voor de patiënt op correcte wijze met alle benodigde informatie is overgedragen aan een andere arts. Omgekeerd geldt ook de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de noodzakelijke informatie indien hij een patiënt krijgt overgedragen van een collegaarts. Kennis en wetenschap 1. Beschouwt medische informatie kritisch. o De AIOS geeft blijk van een kritische houding ten opzichte van wetenschappelijke kennis. Enkelvoudige differentiatie hematologie 1

11 o De AIOS beschikt over kennis met betrekking tot datamanagement, protocolontwikkeling en -management, de principes van klinisch vergelijkend onderzoek, statistiek en epidemiologie. o De AIOS kan diagnostische en therapeutische kennis voor de individuele patiënt (zowel voor curatieve mogelijkheden enerzijds als do no harm anderzijds) interpreteren. o De AIOS heeft kennis op het gebied van de mogelijkheden en beperkingen van protocollaire geneeskunde en clinical trials, inclusief klinisch onderzoek met nieuw ontwikkelde geneesmiddelen. 2. Bevordert de verbreding en ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis. o De AIOS is in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van nieuwe hematologische kennis. - Het houden van een referaat. - Te participeren in het wetenschappelijk onderzoek van de opleidingsafdeling. - Het houden van een voordracht voor een wetenschappelijke vereniging. - Het schrijven van een wetenschappelijk artikel over een oncologisch onderwerp. 3. Ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan. o De AIOS is in staat eigen lacunes in kennis of vaardigheden op te sporen en deze via na- en bijscholing op te heffen in een continu leerproces. - Aanwezig te zijn bij refereerbijeenkomsten en researchbesprekingen van de opleidingsafdeling, en cursorisch onderwijs. - Minimaal vijf dagen per jaar geaccrediteerde scholing te volgen. - Aanwezig te zijn op de jaarlijkse nascholingscursus en themadagen van de NVVH/hematologieBij voorkeur aanwezig te zijn bij de jaarlijkse congressen van EHA en/of ASH 4. Bevordert de deskundigheid van studenten, AIOS, collegae, patiënten en andere betrokkenen in de gezondheidszorg. o De AIOS is in staat door het selecteren van effectieve onderwijsmethoden het leerproces en de deskundigheid van anderen te faciliteren. - Het houden van voordrachten. - Het geven van onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen, collegae AIOS op het gebied van de oncologie. Maatschappelijk handelen 1. Kent en herkent de determinanten van ziekte bij het individu. o De AIOS is op de hoogte van hematologische agentia die bij een individu een mogelijk causale rol kunnen spelen bij het ontstaan van hematologische ziekten.. o De AIOS is op de hoogte van eventueel aanwezige genetische oorzaken die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van hematologische ziekten en die redenen zijn voor nader (familie)onderzoek. 2. Draagt bij aan een betere gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel. o De AIOS heeft kennis ten aanzien van het ontstaan van kanker en heeft specifieke deskundigheid op het gebied van somatische gevolgen van carcinogene agentia, zoals roken. o De AIOS beschikt over deskundigheid op het gebied van preventieve interne geneeskunde, gericht op het voorkomen van hematologische ziekten. Enkelvoudige differentiatie hematologie 2

12 o De AIOS beschikt over kennis van preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid als van het behoud van arbeidsgeschiktheid van hematologische patiënten. o De AIOS heeft kennis over de incidentie en prevalentie van hematologische ziekten en van de sterfte en de verdeling daarvan. 3. Handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen. o De AIOS heeft naast de algemene kennis over wettelijke bepalingen specifieke kennis over de Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en over de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO). Tevens bestaat kennis over de positie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Medisch Ethische Toetsingscommissies. 4. Treedt adequaat op bij incidentie in de zorg. Organisatie 1. Verdeelt de energie goed tussen patiëntenzorg, opleiding, persoonlijke ontwikkeling en andere sociale activiteiten. o De AIOS is in staat stoornissen in de verhouding tussen werk en privé-leven als gevolg van de contacten met hematologische patiënten te herkennen en die maatregelen te nemen die het beste de stoornis kunnen verhelpen, inclusief het inroepen van professionele hulp. 2. Besteedt de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg verantwoord. o De AIOS volgt waar mogelijk hematologische protocollen en richtlijnen bij de diagnostiek en behandeling. o De AIOS is in staat het kostenaspect bij diagnostiek en behandeling te betrekken. 3. Werkt effectief en doelmatig in een gezondheidsorganisatie. 4. Gebruikt ICT adequaat voor optimale patiëntenzorg en voor het eigen leerproces. Professionaliteit 1. Levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze. 2. Vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag. 3. Kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen. 4. Oefent de geneeskunde ethisch uit naar de normen van het beroep. Enkelvoudige differentiatie hematologie 3

13 Behorend bij het Opleidingsplan 2009 Niet medische competenties Differentiatie Allergologie en Klinische Immunologie Communicatie 1. De AIOS bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op. 2. De AIOS heeft inzicht en ervaring opgedaan in het voeren van en begeleiden van patienten met chronische aandoeningen en begrijpt de psychosociale gevolgen van deze aandoeningen voor de patiënt. 3. De AIOS heeft ervaring met het begrijperlijkerwijze uitleggen van allergische/immunologische problemen aan patienten en heeft ervaring met het adviseren over veranderingen in leefwijze en gewoonten, voeding, werk, etc. Samenwerking 1. De AIOS overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners. De AIOS geeft blijk van het besef dat voor het functioneren van allergoloog/klinische immunologie een goede collegiale relatie met andere specialismen noodzakelijk is met name collega reumatologen, dermatologen, longartsen en keel, neus, oorartsen, evenals met kinderartsen. 2. De AIOS overlegt eveneens doelmatig met laboratoriumspecialisten, verpleegkundigen en functieassistenten. De AIOS verwijst adequaat. De AIOS is in staat om te beslissen wanneer verwijzing noodzakelijk is en interpreteert consulten adequaat. 3. Levert effectief intercollegiaal consult. De AIOS heeft geleerd op basis van zijn eigen vakinhoudelijke kennis adviezen te formuleren over behandeling ten aanzien van diagnostiek en therapie van allergische/klinische immunologische aandoeningen. 4. Draagt bij aan een effectieve interdisciplinaire samenwerking in de ketenzorg. De AIOS geeft blijk van besef voor het functioneren als allergoloog/klinisch immunoloog vereist is dat hij zijn eigen taken kan afbakenen ten opzichte van die van andere medische disciplines. De AIOS is in staat om adequaat in teamverband te kunnen functioneren. De AIOS geeft blijk van een adequaat vermogen ten aanzien van het voorkomen, onderhandelen en oplossen van een interprofessioneel conflict en respecteert daarbij verschillen, misverstanden en beperkingen van anderen. De AIOS is in staat een adequate bijdrage te leveren aan de continuïteit van zorg voor de patiënt. De AIOS is verantwoordelijk voor de patiënt waarvoor hij de zorg heeft aanvaard, tot het moment waarop hij zeker heeft gesteld dat de zorg voor de patiënt op correcte wijze met alle benodigde informatie is overgedragen aan een andere arts. Omgekeerd geldt ook de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de noodzakelijke informatie indien hij een patiënt krijgt overgedragen van een collega-arts. 1

14 De AIOS neemt deel aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen met vertegenwoordigers van andere disciplines. Kennis en wetenschap 1. Beschouwt medische informatie kritisch. De AIOS geeft blijk van een kritische houding ten opzichte van wetenschappelijke kennis. De AIOS beschikt over kennis met betrekking tot datamanagement, protocolontwikkeling en - management, de principes van klinisch vergelijkend onderzoek, statistiek en epidemiologie. De AIOS kan diagnostische en therapeutische kennis voor de individuele patiënt (zowel voor curatieve mogelijkheden enerzijds als do no harm anderzijds) interpreteren. De AIOS heeft kennis op het gebied van de mogelijkheden en beperkingen van protocollaire geneeskunde en clinical trials, inclusief klinisch onderzoek met nieuw ontwikkelde geneesmiddelen. 2. Bevordert de verbreding en ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis. De AIOS is in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van nieuwe allergologische/klinisch-immunologische kennis. - Het houden van een referaat. - Te participeren in het wetenschappelijk onderzoek van de opleidingsafdeling. - Het houden van een voordracht voor een wetenschappelijke vereniging. - Het schrijven van een wetenschappelijk artikel over een allergologisch/klinisch-immunologisch onderwerp. 3. Ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan. De AIOS is in staat eigen lacunes in kennis of vaardigheden op te sporen en deze via na- en bijscholing op te heffen in een continu leerproces. - Aanwezig te zijn bij refereerbijeenkomsten en researchbesprekingen van de opleidingsafdeling, en cursorisch onderwijs. - Minimaal vijf dagen per jaar geaccrediteerde scholing te volgen. - Aanwezig te zijn op de jaarlijkse bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie, Nederlandse Vereniging voor Allergologie/Vakgroep Allergologie. - Bij voorkeur aanwezig te zijn bij de jaarlijkse congressen. 4. Bevordert de deskundigheid van studenten, AIOS, collegae, patiënten en andere betrokkenen in de gezondheidszorg. De AIOS is in staat door het selecteren van effectieve onderwijsmethoden het leerproces en de deskundigheid van anderen te faciliteren. - Het houden van voordrachten. 2

15 - Het geven van onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen, collegae AIOS binnen het aandachtsgebied Maatschappelijk handelen 1. Kent en herkent de determinanten van ziekte bij het individu. De AIOS is op de hoogte van de mogelijk allergene werking van inhalatie allergenen, voedselallergenen, geneesmiddelen en agentia op het werk. De AIOS is op de hoogte van eventueel aanwezige genetische oorzaken die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van allergische c.q. immunologische ziekten. 2. Draagt bij aan een betere gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel. De AIOS heeft kennis ten aanzien van het ontstaan van immunologische en allergologische aandoeningen. De AIOS beschikt over deskundigheid op het gebied van preventieve interne geneeskunde, gericht op het voorkomen van allergische aandoeningen. De AIOS beschikt over kennis van preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid en het behoud van arbeidsgeschiktheid 3. Handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen. De AIOS heeft algemene kennis over wettelijke bepalingen. Tevens bestaat kennis over de positie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Medisch Ethische Toetsingscommissies. - Cursorisch onderwijs. 4. Treedt adequaat op bij incidenten in de zorg. - Is met name in staat om acute allergische reacties te herkennen en te couperen. Organisatie 1. Verdeelt de energie goed tussen patiëntenzorg, opleiding, persoonlijke ontwikkeling en andere activiteiten. De AIOS is in staat stoornissen in de verhouding tussen werk en privé-leven te herkennen en die maatregelen te nemen die het beste de stoornis kunnen verhelpen, inclusief het inroepen van professionele hulp. 2. Besteedt de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg verantwoord. Professionaliteit 1. Levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze. 2. Vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag. 3. Kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen. 3

16 4. Oefent de geneeskunde ethisch uit naar de namen van het beroep. 4

17 Behorend bij het Opleidingsplan 2009 Niet medische competenties Differentiatie Klinische Immunologie en Allergologie gedurende 8 maanden binnen de Interne Geneeskunde in het 5 de of 6 de jaar van de opleiding tot internist Communicatie 1. Bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op. De AIOS heeft voldoende inzicht en ervaring in de begeleiding van patiënten met een systemische autoimmuunziekte en allergologische ziekten, en weet hoe patiënten worden behandeld. 2. Luistert goed en verkrijgt effectief relevante patiënteninformatie. 3. Bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie. 4. Doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over een patiëntencasus. Geen specifieke operationalisatie. Samenwerking 1. Overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners De AIOS is de behandelaar van de patiënt met een systemische autoimmuunziekte of allergologische ziekte. Hij/zij werkt samen of overlegt met collegae reumatologen, dermatologen, longartsen en keel, neus, oorartsen. 2. Verwijst adequaat. De AIOS vraagt adequaat consult, stelt hierbij de juiste vraag en is in staat tot het interpreteren van consulten. De AIOS heeft inzicht in zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, en heeft inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van andere disciplines. De AIOS is in staat tot herkenning van psychische en existentiële problematiek, hetgeen leidt tot tijdige consultatie. 1

18 3. Levert effectief intercollegiaal consult. De AIOS is op basis van zijn eigen vakinhoudelijke kennis in staat een advies te formuleren over de behandeling van patiënten met systemische autoimmuunziekten of allergologische ziekten. Het betreft consulten op andere afdelingen, zowel klinisch als poliklinisch, alsmede deelname aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. 4. Draagt bij aan een effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg. De AIOS geeft blijk van besef dat voor het functioneren als internist met een klinisch immunologisch-allergologisch profiel vereist is, dat hij eigen taken kan afbakenen ten opzichte van die van andere medische disciplines en verpleegkundige en paramedische professies. De AIOS is in staat om adequaat in teamverband te kunnen functioneren met het herkennen en respecteren van verschillende hiërarchische en functionele rollen. De AIOS geeft blijk van een adequaat vermogen ten aanzien van het voorkomen, onderhandelen en oplossen van een interprofessioneel conflict en respecteert daarbij verschillen, misverstanden en beperkingen van anderen. De AIOS is in staat een adequate bijdrage te leveren aan de continuïteit van zorg voor de patiënt. De AIOS is verantwoordelijk voor de patiënt waarvoor hij de zorg heeft aanvaard, tot het moment waarop hij zeker heeft gesteld dat de zorg voor de patiënt op correcte wijze met alle benodigde informatie is overgedragen aan een andere arts. Omgekeerd geldt ook de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de noodzakelijke informatie indien hij een patiënt krijgt overgedragen van een collega-arts. - Deelname aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen met vertegenwoordigers De AIOS neemt deel aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen met vertegenwoordigers van andere disciplines. - Overdrachtbijeenkomsten. Kennis en wetenschap 1. Beschouwt medische informatie kritisch. De AIOS geeft blijk van een kritische houding ten opzichte van wetenschappelijke kennis. De AIOS beschikt over kennis met betrekking tot datamanagement, protocolontwikkeling en - management, de principes van klinisch vergelijkend onderzoek, statistiek en epidemiologie. 2

19 De AIOS kan diagnostische en therapeutische kennis voor de individuele patiënt (zowel voor curatieve mogelijkheden enerzijds als do no harm anderzijds) interpreteren. De AIOS heeft kennis op het gebied van de mogelijkheden en beperkingen van protocollaire geneeskunde en clinical trials, inclusief klinisch onderzoek met nieuw ontwikkelde geneesmiddelen. 2. Bevordert de verbreding en ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis. De AIOS is in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van nieuwe allergologische/klinisch-immunologische kennis. - Het houden van een referaat. 3. Ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan. De AIOS is in staat eigen lacunes in kennis of vaardigheden op te sporen en deze via na- en bijscholing op te heffen in een continu leerproces. - Aanwezig te zijn bij refereerbijeenkomsten en researchbesprekingen van de opleidingsafdeling, en cursorisch onderwijs. - Minimaal vijf dagen per jaar geaccrediteerde scholing te volgen. - Aanwezig te zijn op de jaarlijkse bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie, Nederlandse Vereniging voor Allergologie/Vakgroep Allergologie. - Bij voorkeur aanwezig te zijn bij de jaarlijkse congressen. 4. Bevordert de deskundigheid van studenten, AIOS, collegae, patiënten en andere betrokkenen in de gezondheidszorg. De AIOS is in staat door het selecteren van effectieve onderwijsmethoden het leerproces en de deskundigheid van anderen te faciliteren. - Het houden van voordrachten. - Het geven van onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen, collegae AIOS binnen het aandachtsgebied Maatschappelijk handelen 1. Kent en herkent de determinanten van ziekte bij het individu. 3

20 De AIOS is op de hoogte van de mogelijk allergene werking van voedselallergenen, geneesmiddelen en agentia op het werk. De AIOS is op de hoogte van eventueel aanwezige genetische oorzaken die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van allergische c.q. immunologische ziekten. 2. Draagt bij aan een betere gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel. De AIOS heeft kennis ten aanzien van het ontstaan van immunologische en allergologische aandoeningen. De AIOS beschikt over deskundigheid op het gebied van preventieve interne geneeskunde, gericht op het voorkomen van allergische aandoeningen. De AIOS beschikt over kennis van preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid en het behoud van arbeidsgeschiktheid 3. Handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen. De AIOS heeft algemene kennis over wettelijke bepalingen. Tevens bestaat kennis over de positie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Medisch Ethische Toetsingscommissies. - Cursorisch onderwijs. 4. Treedt adequaat op bij incidenten in de zorg. - Is met name in staat om acute allergische reacties te herkennen en te couperen. Organisatie 1. Verdeelt de energie goed tussen patiëntenzorg, opleiding, persoonlijke ontwikkeling en andere activiteiten. De AIOS is in staat stoornissen in de verhouding tussen werk en privé-leven te herkennen en die maatregelen te nemen die het beste de stoornis kunnen verhelpen, inclusief het inroepen van professionele hulp. 2. Besteedt de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg verantwoord. Professionaliteit 4

21 1. Levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze. 2. Vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag. 3. Kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen. 4. Oefent de geneeskunde ethisch uit naar de namen van het beroep. 5

22 Enkelvoudige differentiatie (ED) nefrologie Specifieke Leerdoelen tav overige competenties De overige leerdoelen tav de algemene competenties zijn opgenomen in bijlage 1 met leerdoelen voor AIOS in jaar 5 en 6. Ook hier geldt dat naast de specifiek leerdoelen voor de AIOS in jaar 5 en 6, ook alle overige leerdoelen (zie opleidingsplan) moeten worden onderhouden, dan wel verdere bekwaming en verdieping moet plaatsvinden, afhankelijk van het individuele bekwaamheidsniveau van de AIOS. Door de NIV sectie nefrologie zijn de volgende specifieke leerdoelen tav de algemene competenties benoemd: Communicatie 1. Bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op. De NIO heeft uitgebreid inzicht en ervaring in de begeleiding van patiënten met een chronische nierziekte, patiënten die met chronische dialyse worden behandeld en van patiënten voorafgaand en na een niertransplantatie. Hij/zij heeft tevens ervaring in het voeren van gesprekken over het niet instellen of beëindigen van niervervangende behandeling. 2. Luistert goed en verkrijgt effectief relevante patiënteninformatie. 3. Bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie. 4. Doet adequate mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasus. Samenwerking 1. Overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners De NIO is de coördinator van de behandeling van de patiënt met een nieraandoening. Hij/zij is een discussiepartner van de vaatchirurg, transplantatiechirurg, uroloog, interventieradioloog, immunoloog en nefropatholoog. Hij/zij is in staat leiding te geven aan het team dat is betrokken bij de dialysebehandeling, zoals dialyseverpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werkers. Hij/zij heeft bijzondere aandacht voor de ondersteunende zorg en psychosociale begeleiding van patiënten die afhankelijk zijn van chronische nierfunctievervangende behandeling en hun familie. Hij/zij is betrokken bij het management van de dialyseafdeling. 2. Verwijst adequaat. De NIO vraagt adequaat consult, stelt hierbij de juiste vraag en is in staat tot het interpreteren van consulten. De NIO heeft inzicht in zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, en heeft inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van andere disciplines. De NIO is in staat tot herkenning van psychische en existentiële problematiek, hetgeen leidt tot tijdige consultatie. 3. Levert effectief intercollegiaal consult. De NIO is op basis van zijn eigen vakinhoudelijke kennis in staat een advies te formuleren over de behandeling van patiënten met elektrolyten en zuurbase afwijkingen, patiënten met een gestoorde nierfunctie en patiënten met urineafwijkingen. Het betreft nefrologische consulten op andere afdelingen, zowel klinisch als poliklinisch, alsmede deelname aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. Enkelvoudige differentiatie nefrologie pag. 1

23 4. Draagt bij aan een effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg. De NIO geeft blijk van besef dat voor het functioneren als nefroloog vereist is, dat hij eigen taken kan afbakenen ten opzichte van die van andere medische disciplines en verpleegkundige en paramedische professies. De NIO is in staat om adequaat in teamverband te kunnen functioneren met het herkennen en respecteren van verschillende hiërarchische en functionele rollen. De NIO geeft blijk van een adequaat vermogen ten aanzien van het voorkomen, onderhandelen en oplossen van een interprofessioneel conflict en respecteert daarbij verschillen, misverstanden en beperkingen van anderen. De NIO is in staat een adequate bijdrage te leveren aan de continuïteit van zorg voor de patiënt. De NIO is verantwoordelijk voor de patiënt waarvoor hij de zorg heeft aanvaard, tot het moment waarop hij zeker heeft gesteld dat de zorg voor de patiënt op correcte wijze met alle benodigde informatie is overgedragen aan een andere arts. Omgekeerd geldt ook de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de noodzakelijke informatie indien hij een patiënt krijgt overgedragen van een collega-arts. - Deelname aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen met vertegenwoordigers van afdelingen Heelkunde, Urologie, Intensive Care, Kindernefrologie, Pathologie. - Overdrachtbijeenkomsten. Kennis en wetenschap 1. Beschouwt medische informatie kritisch. De NIO geeft blijk van een kritische houding ten opzichte van wetenschappelijke kennis. De NIO beschikt over kennis met betrekking tot datamanagement, protocolontwikkeling en management, de principes van klinisch vergelijkend onderzoek, statistiek en epidemiologie. De NIO kan diagnostische en therapeutische kennis voor de individuele patiënt, zowel voor curatieve mogelijkheden als do not harm, interpreteren. De NIO heeft kennis op het gebied van de mogelijkheden en beperkingen van protocollaire geneeskunde en clinical trials. 2. Bevordert de verbreding en ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis. De NIO is in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van nieuwe nefrologische kennis. - Het houden van een referaat. - Te participeren in het wetenschappelijk onderzoek van de opleidingsafdeling. - Het houden van een voordracht voor een wetenschappelijke vereniging. - Het schrijven van een wetenschappelijk artikel over een nefrologisch onderwerp. 3. Ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan. De NIO is in staat eigen lacunes in kennis of vaardigheden op te sporen en deze via na- en bijscholing op te heffen in een continu leerproces. - Aanwezig te zijn bij en deel te nemen aan refereerbijeenkomsten van de opleidingsafdeling en cursorisch onderwijs. - Deel te nemen aan tenminste 6 van de 8 landelijke onderwijsdagen (de zogenaamde NIO-dagen), georganiseerd door de Nederlandse Federatie voor Nefrologie. - Het volgen van minimaal 40 uur geaccrediteerd nefrologisch onderwijs, zoals de Workshop Nefrologie en Highlights in Nephrology. - Zo veel mogelijk deel te nemen aan specifieke cursussen zoals over het urinesediment, nefropathologie, peritoneal dialysis university. Enkelvoudige differentiatie nefrologie pag. 2

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde 1. Inleiding Vanuit de tandheelkundige praktijk komt de vraag naar een gedifferentieerde tandarts

Nadere informatie

Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist

Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist 1. Farmacotherapeutisch en farmaceutisch handelen 1:1. De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied. 1:2.

Nadere informatie

Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van de differentiatie De differentiatie Nefrologie is het onderdeel van de Interne

Nadere informatie

Competentieprofiel van de genetisch consulent

Competentieprofiel van de genetisch consulent Competentieprofiel van de genetisch consulent De genetisch consulent is werkzaam binnen het specialisme klinische genetica. Het specialisme klinische genetica is gericht op zorgvragen van patiënten/ adviesvragers

Nadere informatie

Het competentieprofiel van de verzekeringsarts

Het competentieprofiel van de verzekeringsarts Het competentieprofiel van de verzekeringsarts Competentieprofiel verzekeringsgeneeskunde 1. Medisch handelen 1.1 De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied. - De

Nadere informatie

Vernieuwde differentiatie allergologie / klinische immunologie

Vernieuwde differentiatie allergologie / klinische immunologie Vernieuwde differentiatie allergologie / klinische immunologie Allergologie / klinische immunologie Definitie Allergologie / klinische immunologie is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich richt

Nadere informatie

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011 Opbouw van de opleiding tot internist Landelijk opleidingsplan regionaal opleiden Waar leg je wat vast? Prof. Dr. Jacqueline de Graaf, internist Opleider Interne Geneeskunde Opleidingsdirecteur Vervolgopleidingen

Nadere informatie

De opleiding tot dialyseverpleegkundige. De context

De opleiding tot dialyseverpleegkundige. De context De opleiding tot dialyseverpleegkundige De context De dialyseverpleegkundige werkt op dialyse afdelingen of nierfalen- en pre-dialyse poliklinieken van ziekenhuizen, zelfstandige dialysecentra of in extra-

Nadere informatie

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van het aandachtsgebied Het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

Reglement Disfunctioneren

Reglement Disfunctioneren Considerans Overwegende dat: de medisch specialist de intrinsieke intentie heeft zijn beroep als medisch specialist in al zijn facetten zo goed mogelijk te beoefenen, de medisch specialist nimmer de intentie

Nadere informatie

Klinische Stage Interne Geneeskunde. Bijlage 1

Klinische Stage Interne Geneeskunde. Bijlage 1 Klinische Stage Interne Geneeskunde Bijlage 1 len 30/06/2015 Page 1 Professional Communicator Scholar Collaborator Health advocate Manager Medisch expert len 30/06/2015 Page 2 MEDISCH EXPERT heeft inzicht

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

De omschreven werkvelden waarin de genetisch consulent werkzaam is, zijn: - oncogenetica; - cardiogenetica;

De omschreven werkvelden waarin de genetisch consulent werkzaam is, zijn: - oncogenetica; - cardiogenetica; De opleiding tot genetisch consulent De context Het specialisme Klinische Genetica is gericht op zorgvragen van adviesvragers die samenhangen met erfelijke en aangeboren aandoeningen. Adviesvragers kunnen

Nadere informatie

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind.

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind. De opleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot kinderverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De kinderverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit van 21 augustus

Nadere informatie

Algemene competenties van de medisch specialist

Algemene competenties van de medisch specialist KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Algemene competenties van de medisch specialist 1. Medisch handelen 1:1. De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de

Nadere informatie

Bijlage 7 Profielen Goudvisteam

Bijlage 7 Profielen Goudvisteam Bijlage 7 Profielen Goudvisteam Profiel psycholoog/gedragswetenschapper Multidisciplinaire Carrousel Poli van de Goudvis Doelgroep: Kinderen tussen de 0 en 6 jaar waarbij er sprake is van bijzonderheden

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van het aandachtsgebied Het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde

Nadere informatie

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de intensive care verpleegkundige blad 2 van 11 2. Eindtermen voor de opleiding intensive care verpleegkundige blad 6 van 11 LRVV Deel

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Maatschappelijk handelen

Maatschappelijk handelen (Ambulance) Thema : Primary Survey Opvang van de laag complexe patiënt Januari 2014 - Het controleren van de vitale functies ( bloeddruk, saturatie, hartritme) - Het toedienen van O2 opgeleide van gegevens

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Verzamelen en interpreteren van gegevens

Verzamelen en interpreteren van gegevens De opleiding tot obstetrieverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot obstetrieverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De obstetrieverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING. Jaar 2. Versie

TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING. Jaar 2. Versie TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING Jaar 2 Versie 1.2 20050513 3.2 Competentieprofiel van de 2e-jaars aios per taakgebied 1 Taakgebied vakinhoudelijk handelen 1 Het vakinhoudelijk handelen van de

Nadere informatie

TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING. Jaar 1. Versie 2

TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING. Jaar 1. Versie 2 TUSSENPROFIEL VAN DE HUISARTS IN OPLEIDING Jaar 1 Versie 2 Utrecht, januari 2006 Competentieprofiel van de 1 e -jaars aios per taakgebied 1 Taakgebied vakinhoudelijk handelen 1 Het vakinhoudelijk handelen

Nadere informatie

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders Leer meer van de dagelijkse praktijk KBA s als handvat voor aios en opleiders disclosure belangen sprekers: geen (potentiële) belangenverstrengeling Structuur Huisartsopleiding Opleidingspraktijk 4 dagen

Nadere informatie

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen De opleiding tot intensivecareverpleegkundige In dit deskundigheidsgebied wordt de specifieke intensive care zorg van de intensivecareverpleegkundige, de intensivecare-kinderverpleegkundige en de intensivecareneonatologieverpleegkundige

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Factsheet Verpleegkundig Specialisten

Factsheet Verpleegkundig Specialisten en Utrecht, maart 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de wettelijke regelingen rondom de verpleegkundig specialist door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend. In dit document worden de belangrijkste

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; (Tekst geldend op: 05-03-2012) Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 2009, MEVA/BO-2819721, houdende regels inzake de periodieke registratie op grond van de Wet op

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Informatiegids 2011 Opleiding tot arts OrthoManuele Geneeskunde

Informatiegids 2011 Opleiding tot arts OrthoManuele Geneeskunde Informatiegids 011 Opleiding tot arts OrthoManuele Geneeskunde NVOMG469 Informatiegids 011 1 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Het vak OrthoManuele Geneeskunde. Competenties van de arts OrthoManuele Geneeskunde

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Unit beschrijving: Extra leerresultaten

Unit beschrijving: Extra leerresultaten Unit beschrijving Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie (DE/13/LLP-LdV/TOI/1763). De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur;

Nadere informatie

Beroepsprofiel Physician Assistant

Beroepsprofiel Physician Assistant Beroepsprofiel Physician Assistant januari 2012 Nederlandse Associatie van Physician Assistants 31-01-2012 Copyright 2005 NAPA - K.v.K. 30200557 - Rabobank 1040.88.168 www.napa.nl Page 1 of 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) Belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Het St. Antonius Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis met een vakgroep urologie die het vakgebied vrijwel in de volle breedte en in al zijn

Nadere informatie

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard informatie voor aios Verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard De verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie is een stage met een gevarieerd

Nadere informatie

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers

Competenties van de klinisch psycholoog. Ger Keijsers Competenties van de klinisch psycholoog Ger Keijsers Onderwerpen 1. achtergrond 2. CanMEDS 3. competenties KP 4. themakaarten 5. waterscheiding 6. implementatie Achtergrond competentiegericht opleiden

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige

De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De recovery verpleegkundige verzamelt continu gegevens, maakt een situationele

Nadere informatie

Klinisch Redeneren. Leereenheid. Verpleegkundige Vervolgopleidingen

Klinisch Redeneren. Leereenheid. Verpleegkundige Vervolgopleidingen Klinisch Redeneren Leereenheid Verpleegkundige Vervolgopleidingen November 2014 2 Leereenheid Klinisch Redeneren VUmc Amstel Academie De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam www.amstelacademie.nl November

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL PHYSICIAN ASSISTANT

BEROEPSPROFIEL PHYSICIAN ASSISTANT BEROEPSPROFIEL PHYSICIAN ASSISTANT 1-1-2012 Het kloppend hart van het beroep Versie 1.1 Nederlandse Associatie Physician Assistants, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

De transfusieketen: alle schakels OK!, maar wie bewaakt de keten? Martin Schipperus, internist- hematoloog HagaZiekenhuis Den Haag

De transfusieketen: alle schakels OK!, maar wie bewaakt de keten? Martin Schipperus, internist- hematoloog HagaZiekenhuis Den Haag De transfusieketen: alle schakels OK!, maar wie bewaakt de keten? Martin Schipperus, internist- hematoloog HagaZiekenhuis Den Haag Stappen in de transfusieketen l e v e r a n c i e r medewerkers ziekenhuislaboratorium

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

Aanvragen van accreditatie bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) of bij de beroepsvereniging?

Aanvragen van accreditatie bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) of bij de beroepsvereniging? Aanvragen van accreditatie bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 () of bij de beroepsvereniging? Cluster 1 wordt gevormd door de: Huisartsen; Specialisten ouderengeneeskunde; Artsen Verstandelijk Gehandicapten.

Nadere informatie

WORKSHOP: Competentiegericht opleiden

WORKSHOP: Competentiegericht opleiden Praktijkopleidersmiddag 15 november 2012 RINO Groep WORKSHOP: Competentiegericht opleiden Prof. dr. Theo K. Bouman & Drs. Valerie A. Hoogendoorn Hoofdopleider GZ & Praktijkcoördinator Opleidingsinstituut

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Dienstdoen op de post

Dienstdoen op de post Dienstdoen op de post Consultarts Kennis De aios is in staat het volgende te benoemen: Het verschil in morbiditeitpatroon bij huisartsgeneeskundige zorg binnen kantoortijden en tijdens het dienstdoen.

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM

OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM Versie 3.0 Auteurs: Jeroen Lijmer, psychiater en plaatsvervangend opleider Tjeerd van Benthem, psychiater en opleider

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

De opleidingen tot medisch specialist

De opleidingen tot medisch specialist Intervisie voor aios verbetert communicatie, samenwerking en professionaliteit De vergeten competenties Chris B.T. Rietmeijer, huisarts-supervisor/coach Marcel Soesan, internist, Slotervaartziekenhuis,

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Competenties Bachelor- en Masteropleiding

Competenties Bachelor- en Masteropleiding Om het niveau vast te stellen waarop de student de domeinen aan het einde van de bachelorrespectievelijk de verworven dient te hebben, is onderscheid gemaakt in 6 niveaus (waarvan de eerste vier betrekking

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Wat vindt u? Het portfolio: Lasten? Lusten? Wat is het portfolio? Portare = dragen

Nadere informatie

Brondocument CGS project Opleiden in de ouderenzorg. Alle aios. Expert in ouderenzorg. Enkeling. Minimale basiskennis over ouderenzorg

Brondocument CGS project Opleiden in de ouderenzorg. Alle aios. Expert in ouderenzorg. Enkeling. Minimale basiskennis over ouderenzorg Brondocument CGS project Opleiden in de ouderenzorg Opbouw kennis, vaardigheden en attitude Het CGS project heeft zich het volgende doel gesteld: aandacht voor ouderenzorg in alle medische vervolgopleidingen.

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Zorg voor de hivseropositieve

Zorg voor de hivseropositieve Zorg voor de hivseropositieve patiënt Het Radboudumc is één van de 27 hiv-behandelcentra in Nederland. Hier werkt een team van zorgverleners dat gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie:

Oncologische Revalidatie: Oncologische Revalidatie: Verleden Heden - Toekomst dr. Jan Paul van den Berg, revalidatiearts Meander MC Doelstelling Oncologische Revalidatie Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 14 december 2009 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Chronische Nierschade in Nederland

Chronische Nierschade in Nederland Chronische Nierschade in Nederland Stadium GFR (ml/min/1,73m 2 ) Albuminurie > 30 mg/24 hr Prevalentie VS (%) Prevalentie Nederland (%) 1 >90 Ja 3,3 1,3 2 60-89 Ja 3,0 3,8 3 30-59 Ja/nee 4,3 5,3 4 15-29

Nadere informatie

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012

Welkom. Stichting Zeldzame Ziekten Nederland. Uitslag enquete Nationaal Plan. 15 maart 2012 Welkom Stichting Nederland Uitslag enquete Nationaal Plan 15 maart 2012 Agenda 1. Doel van de bijeenkomst 2. Overzicht reacties op de enquête 3. Conclusies uit de enquête t.b.v. Nationaal Plan 4. Plannen

Nadere informatie

Van Klacht tot Patiënt

Van Klacht tot Patiënt Van Klacht tot Patiënt Master I-fase 1 Toelichting Achtergrondinformatie In de fase tot het doctoraal examen krijgt u een visie op de taak van de arts aangereikt, die wordt bepaald door de gedachte dat

Nadere informatie

OPLEIDING SPOEDEISENDE HULP VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING SPOEDEISENDE HULP VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING SPOEDEISENDE HULP VERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de spoedeisende hulp verpleegkundige blad 2 van 12 (aanpassing m.b.t. methodiek conform Collegebesluit april 2002) 2. Eindtermen

Nadere informatie

Revalidatiegeneeskunde bij oncologische patiënten Stefanie Kerkhof, revalidatiearts

Revalidatiegeneeskunde bij oncologische patiënten Stefanie Kerkhof, revalidatiearts Revalidatiegeneeskunde bij oncologische patiënten 16-06-2016 Stefanie Kerkhof, revalidatiearts Inhoud Toelichting revalidatiegeneeskunde Revalidatiegeneeskunde in de oncologie Werkwijze revalidatiearts

Nadere informatie

Predialyse. Afdeling dialyse

Predialyse. Afdeling dialyse Predialyse Afdeling dialyse In deze brochure informeren we u over wat er allemaal gaat gebeuren in de predialysefase. U leest in deze brochure over: wat predialyse is wat u ervan merkt als uw nierfunctie

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria zorgverleners voor het geven van begeleiding bij het stoppen met roken*

Kwaliteitscriteria zorgverleners voor het geven van begeleiding bij het stoppen met roken* Kwaliteitscriteria zorgverleners voor het geven van begeleiding bij het stoppen met roken* Om te garanderen dat zorgverleners kwalitatieve en effectieve zorg bij stoppen met roken aanbieden dienen zorgverleners

Nadere informatie

Verpleegkundig specialist Genezing en zorg afgestemd

Verpleegkundig specialist Genezing en zorg afgestemd Verpleegkundig specialist Genezing en zorg afgestemd Vanaf 2009 heeft de gezondheidszorg er een nieuwe erkende zorgprofessional bij: de verpleegkundig specialist, een verpleegkundige met een masteropleiding.

Nadere informatie

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS Algemene inleiding Hanna Swaab September 2012 1 Programma theoretisch onderwijs Specialistische opleiding tot Klinisch

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Bijlage 1. Toelichting

Bijlage 1. Toelichting Bijlage 1 Toelichting Algemeen Dit besluit vloeit voort uit het in het najaar 2004 door het CSG gestarte project Implementatie opleiding M&G. Het project omvat de coördinatie van de verschillende partijen

Nadere informatie

vrijdag 18 maart 2016

vrijdag 18 maart 2016 9 e Nascholing Hematologie voor verpleegkundigen en andere disciplines PROGRAMMA vrijdag 18 maart 2016 Locatie: Onderwijscentrum Erasmus MC Dr. Molewaterplein 50 3015 GE Rotterdam Inlichtingen: Mevrouw

Nadere informatie

EPD en de weerbarstige praktijk

EPD en de weerbarstige praktijk EPD en de weerbarstige praktijk Reflecties vanuit de maatschap Inwendige Geneeskunde 17 november 2008 Introductie Gezien vanuit de maatschap Inwendige Geneeskunde voordelen EPD nadelen EPD betekenis van

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Leerplan profileringstage kinderneurologie

Leerplan profileringstage kinderneurologie Leerplan profileringstage kinderneurologie L. Bok, kinderarts Erfelijke en aangeboren afwijkingen en aandachtsgebied kinderneurologie Mw. L. Niers, algemeen kinderarts en opleider kindergeneeskunde F.

Nadere informatie