Acute Geneeskunde: Duur: 24 maanden - 5 e en 6 e jaar opleiding tot internist. 1. Leerdoelen t.a.v. overige competenties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acute Geneeskunde: Duur: 24 maanden - 5 e en 6 e jaar opleiding tot internist. 1. Leerdoelen t.a.v. overige competenties"

Transcriptie

1 Acute Geneeskunde: Duur: 24 maanden - 5 e en 6 e jaar opleiding tot internist. 1. Leerdoelen t.a.v. overige competenties De leerdoelen t.a.v. de overige algemene competenties zijn opgenomen in bijlage 1 met leerdoelen voor AIOS in jaar 5 en 6. Hierbij geldt dat naast de specifiek leerdoelen voor de AIOS in jaar 5 en 6, ook alle overige leerdoelen benoemd in het opleidingsplan (www.ropin.nl) moeten worden onderhouden, dan wel verder moeten worden bekwaamd en verdiept, afhankelijk van het individuele bekwaamheidsniveau van de AIOS. COMMUNICATIE Deelcompetentie: luistert goed en verkrijgt efficiënt relevante patiëntinformatie. De internist-acuut geneeskundige is in staat om kort en bondig essentiële informatie van een patiënt te verkrijgen bij een soms ernstig zieke patiënt met een potentieel levensbedreigende aandoening in een hectische context. De internist-acuut geneeskundige is in staat om kort en bondig informatie te verzamelen en synthetiseren uit andere bronnen zoals familie, artsen en andere hulpverleners. SAMENWERKING Deelcompetentie: overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners. De internist-acuut geneeskundige is in staat om effectief samen te werken met verpleegkundigen, artsen en andere hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg van patiënten met een acute presentatie. Deze competentie wordt tijdens de opleiding tot internist ontwikkeld, maar krijgt in het multidisciplinair overleg en behandeling rondom de acute patiënt een verdieping. Deelcompetentie: draagt bij aan interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg. De internist-acuut geneeskundige is in staat om adequaat in een multidisciplinair team te kunnen functioneren in de context van een acute ziektepresentatie. met het herkennen en respecteren van verschillende hiërarchische en functionele rollen. De internist-acuut geneeskundige levert een adequate bijdrage aan de continuïteit van zorg voor de patiënt met een acute ziektepresentatie door het verkrijgen van noodzakelijke informatie van een verwijzend arts en overdracht van alle benodigde informatie aan een andere arts. De internist-acuut geneeskundige heeft een voortrekkersrol bij het bevorderen van doelmatige, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en zorgketens. KENNIS EN WETENSCHAP Deelcompetentie: bevorderen deskundigheid van anderen. De internist-acuut geneeskundige is in staat om samen met anderen de onderwijsbehoeften en gewenste leerdoelen van anderen vast te stellen. De internist-acuut geneeskundige is in staat om effectieve onderwijsmethoden te selecteren en het leerproces van anderen te faciliteren. De internist-acuut geneeskundige is in staat onderwijs te geven aan co-assistenten. De internist-acuut geneeskundige is in staat supervisie op de SEH te geven aan AIOS interne geneeskunde en SEH-artsen in opleiding. MAATSCHAPPELIJK HANDELEN Deelcompetentie: kent en herkent de determinanten van ziekte bij het individu. De internist-acuut geneeskundige moet in staat zijn om complexe problemen en atypische presentaties bij acute patiënten te kunnen ontleden. Deelcompetentie: draagt bij aan een betere gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel Enkelvoudige differentiatie Acute Geneeskunde 1

2 De internist-acuut geneeskundige moet in staat zijn om bijzondere ziektebeelden en/of presentaties met epidemische kenmerken die van belang zijn voor de volksgezondheid vroegtijdig te herkennen. De internist-acuut geneeskundige is in staat om preventieve maatregelen toe te passen (isolatie en decontaminatie). De internist-acuut geneeskundige heeft specifieke deskundigheid op het gebied van rampenopvang. ORGANISATIE Deelcompetentie: organiseert werk naar balans. De internist-acuut geneeskundige is in staat om op flexibele en slagvaardige wijze om te gaan met de wisselende en onvoorspelbare omstandigheden op de SEH door: om te gaan met stress, het stellen van prioriteiten met betrekking tot het verrichten van diverse werkzaamheden, in staat te zijn tot time-management, in staat te zijn om balans te houden tussen het medisch handelen in de beroepsmatige sfeer en het privéleven. Deelcompetentie: werkt effectief en doelmatig in een gezondheidszorgorganisatie. De internist-acuut geneeskundige is op de hoogte van de wijze waarop de SEHafdeling van het ziekenhuis is ingericht en hoe de organisatie van het zorgaanbod is geregeld. De internist-acuut geneeskundige is op de hoogte van de diverse informatiestromen, relevante procedures en protocollen. De internist-acuut geneeskundige levert een bijdrage aan de kwaliteitszorg en ontwikkeling van de patiëntenzorg op de SEH-afdeling en in het ziekenhuis algemeen. De internist-acuut geneeskundige is in staat om effectief en resultaatgericht leiding te geven aan een complexe SEH-afdeling. De internist-acuut geneeskundige draagt bij aan een adequate patiëntenlogistiek voor de interne geneeskunde door: - bewaking van de patiëntenstroom, - brugfunctie tussen eerste lijn, SEH, kliniek en polikliniek, - bewaking van de voortgang van het diagnostisch proces, - kennis van de indicatiestelling voor opname, controle op polikliniek of terugverwijzing naar eerste lijn. De internist-acuut geneeskundige draagt bij aan een adequate patiëntenlogistiek op de SEH-afdeling door: - kennis en toepassing van het triagesysteem, - bewaking van de voortgang en de efficiëntie van het diagnostisch proces, - kennis van de voorwaarden voor observatie en behandeling van patiënten op de observatieafdeling (indien van toepassing). De internist-acuut geneeskundige draagt bij aan een adequate algemene logistiek van de acute zorg door: - te handelen in het belang van de toegankelijkheid en bereikbaarheid in de acute zorgketen, - kennis van relevante infectiepreventieve maatregelen bij de beoordeling van een patiënt op de SEH. PROFESSIONALITEIT Deelcompetentie: levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze. De internist-acuut geneeskundige is in staat integer te handelen in de context van een acute en levensbedreigende ziektepresentatie met inachtneming van: - de plotse eindigheid van het leven en de grenzen van het medisch handelen, - het al dan niet toepassen van medische interventies, - het vaak ontbreken van een bestaande arts-patiënt relatie, Enkelvoudige differentiatie Acute Geneeskunde 2

3 - een balans tussen voldoende empathie met de acuut zieke patiënt en voldoende afstand om de eigen gezondheid te bewaren, - enerzijds daadkracht, anderzijds inzicht in de beperkingen van de eigen kennis en vaardigheden. Enkelvoudige differentiatie Acute Geneeskunde 3

4 Behorend bij het Opleidingsplan 2009 Niet medische competenties Differentiatie Transfusiegeneeskunde (8mnd) voor internisten met samengestelde differentiatie in de opleiding Communicatie 1. Bouwt effectieve relaties op met donoren, patiënten en collegae. De AIOS heeft inzicht en ervaring opgedaan in het voeren van en begeleiden na slecht nieuws en andere gesprekken met psychosociale gevolgen voor de donor/patiënt zowel als zijn familie. De AIOS heeft ervaring in het voeren van informed consent gesprekken. 2. Verkrijgt efficiënt relevante medische en sociale informatie. Is in staat de anamnestische aspecten van ziektebeelden en bijwerkingen te onderkennen. 3. Bespreekt medische informatie goed met donor, patiënten en familie. 4. Doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over medische cases. Samenwerking 1. Overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners. De AIOS geeft blijk van besef dat voor het adequaat toepassen van transfusies een collegiale relatie met andere disciplines noodzakelijk is. 2. Verwijst adequaat. De AIOS vraagt adequaat consult, stelt hierbij de juiste vraag en is in staat tot het interpreteren van verkregen adviezen. De AIOS heeft inzicht in zijn eigen (on)mogelijkheden en onmogelijkheden, en heeft inzicht in de mogelijkheden van andere relevante disciplines. De AIOS is in staat tot herkenning van angst en agitatie en existentiële problematiek. 3. Levert effectief intercollegiaal consult. De AIOS is op basis van zijn eigen vakinhoudelijke kennis in staat een advies te formuleren over de behandeling met bloed-productkeuze en evt farmacologische alternatieven. 4. Draagt bij aan een effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg. De AIOS kent de rol van alle professionals in de transfusieketen extramuraal en intramuraal en kan eigen taken afbakenen ten opzichte van die van andere medische disciplines en verpleegkundige en paramedische professies. De AIOS is in staat om adequaat in teamverband te functioneren met het herkennen en respecteren van verschillende hiërarchische en functionele rollen. De AIOS geeft blijk van vermogen een interprofessioneel conflict te voorkomen, te onderhandelen en op te lossen en respecteert daarbij verschillen en herkend beperkingen. De AIOS is in staat een adequate bijdrage te leveren aan de continuïteit van zorg en is verantwoordelijk voor de donor cq patiënt waarvoor hij de zorg heeft aanvaard, tot het moment waarop hij zeker heeft gesteld dat alle aspecten op correcte wijze zijn overgedragen aan een andere arts. Omgekeerd geldt ook de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de noodzakelijke informatie indien hij een casus krijgt overgedragen. Kennis en wetenschap 1. Beschouwt medische informatie kritisch.

5 De AIOS beschikt over kennis van studie ontwerp, protocolontwikkeling en -uitvoering, de principes van klinisch vergelijkend onderzoek, statistiek en epidemiologie. De AIOS kan diagnostische en therapeutische kennis interpreteren voor een individuele vraag/casus. De AIOS heeft kennis op het gebied van de mogelijkheden en beperkingen van protocollaire geneeskunde, clinical trials en studies met experimentele en magistrale producten. 2. Bevordert de verbreding en ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis. **De AIOS is in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van nieuwe kennis op het gebied van transfusiegeneeskunde. Stage gebonden verplichtingen: - Het houden van een referaat. - Te participeren in het wetenschappelijk onderzoek van de opleidingsafdeling. - Het houden van een voordracht voor een wetenschappelijke vereniging. - Eventueel het schrijven van een wetenschappelijk artikel. 3. Ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan. De AIOS is in staat eigen lacunes in kennis of vaardigheden op te sporen en deze via na- en bijscholing op te heffen in een continu leerproces. Stage gebonden leermiddelen: - Volgen van refereerbijeenkomsten en researchbesprekingen van de opleidingsafdeling, en cursorisch onderwijs (wekelijks). - Minimaal drie dagen in de stage van 8 mnd geaccrediteerde scholing te volgen. - Aanwezig te zijn op de jaarlijkse themadagen van de Ned Ver v Bloedtransfusie of Ned Ver v Hematologie 4. Bevordert de deskundigheid van studenten, AIOS, collegae, patiënten en andere betrokkenen in de gezondheidszorg. De AIOS is in staat door het selecteren van effectieve onderwijsmethoden het leerproces en de deskundigheid van anderen te faciliteren. - Het houden van voordrachten. - Het geven van onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen, collegae AIOS op het gebied van transfusiegeneeskunde. Maatschappelijk handelen 1. Kent en herkent de determinanten van ziekten en de verspreiding hiervan. De AIOS is op de hoogte van risicofactoren ( genetisch, risicogedrag, internationale verspreiding) die een rol spelen bij het ontstaan van ziekten en die redenen zijn voor nader onderzoek. 2. Draagt bij aan een betere gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel. De AIOS heeft kennis ten aanzien van het verkrijgen van bloedoverdraagbare ziekten, alloimmunisatie door bloedproducten en lange termijn risico s. AIOS beschikt over deskundigheid op het gebied van preventieve geneeskunde, gericht op het voorkomen van bloedoverdraagbare ziekten en alloimmuun-complicaties. De AIOS heeft kennis over de incidentie en prevalentie van bloedoverdraagbare infectieziekten en (raciale) bloedgroepverschillen en relevantie voor diverse bloedproducten en transfusieontvanges. 3. Handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen. De AIOS heeft naast de algemene kennis over wettelijke bepalingen specifieke kennis over de Wet inzake Bloedvoorziening, de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO) en de

6 Wet op weefsels en organen. Tevens bestaat kennis over de positie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Medisch Ethische Toetsingscommissies. Organisatie 1. Verdeelt de energie goed tussen werk, opleiding, persoonlijke ontwikkeling en sociale activiteiten. De AIOS is in staat stoornissen in de verhouding tussen werk en privé-leven te onderkennen en kan omgaan met stress en optimale tijdsindeling. 2. Besteedt de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg verantwoord. De AIOS volgt waar mogelijk evidence-based richtlijnen en volgt anderszins protocollen en richtlijnen bij de diagnostiek en behandeling. De AIOS is in staat kostenaspecten bij diagnostiek en behandeling te betrekken. 3. Werkt effectief en doelmatig in een gezondheidsorganisatie. De AIOS kent de processen in de verschillende onderdelen van de transfusieketen. 4. Gebruikt ICT adequaat voor optimale patiëntenzorg en voor het eigen leerproces. Professionaliteit 1. Levert hoogstaande medische zorg op integere, oprechte en betrokken wijze. 2. Vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag. 3. Kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen. Oefent de ethiek van de geneeskunde uit naar de normen Opleidingsinrichting/opleidingsgroep -Een inrichting/groep die erkend is als opleidingsinstituut transfusiegeneeskunde voor het aandachtsgebied. Momenteel is alleen de regio Zuidwest met het LUMC erkend, in deze regio worden voorbereidingen getroffen om HAGA en ErasmusMC op te nemen in de erkenning. - Voor AIOS buiten deze regio: Voor de 4 mnd (extramurale) stage bij een Bloedbankdivisie kan voor een individuele AIOS gebruik maakt van bestaande modules die zijn ontwikkeld door Sanquin voor de landelijke opleiding voor transfusie-arts. Deze opleiding is gecertificeerd door een door Sanquin ingestelde commissie van externe experts in de diverse disciplines relevant voor de bloedtransfusie. Voor de 4 mnd stage bij een ziekenhuistransfusiedienst worden de volgende vereisten aan het verzorgingsgebied van deze Ziekenhuistransfusiedienst gesteld: - Aanwezigheid van tenminste 1 internist/hematoloog-transfusiespecialist - Toepassing van allogene stamceltransplantaties - Aanwezigheid hemaferese afdeling - Een stamcellaboratorium waar producten worden ontvangen en voor toediening gereed gemaakt - Consulten voor neonatologische, interne, chirurgische en verloskundige transfusies - Intensive care - Orgaantransplantaties worden uitgevoerd - Een hematologische afdeling waar Hb-pathiën worden behandeld

7 Behorend bij het Opleidingsplan 2009 Enkelvoudige Differentiatie Endocrinologie Communicatie 1 De AIOS is in staat de volgende aspecten van endocriene aandoeningen met de patiënt te bespreken: 1.1 differentiaal diagnostiek van symptomen ten aanzien van endocriene ziekten en pre-test likelihood 1.2 diagnostische accuratesse en complicaties van diagnostisch onderzoek 1.3 etiologie van gediagnosticeerde endocriene aandoeningen 1.4 behandelingsmogelijkheden (curatiekansen, bijwerkingen, lange termijn gevolgen) 1.5 complicaties en psychosociale gevolgen van endocriene ziekten en de behandelingen 1.5 beperkingen van endocriene therapieën 2 De AIOS is in staat de volgende patiëntgebonden factoren met de patiënt te bespreken die van invloed kunnen zijn op het te voeren beleid: 2.1 verwachtingen van de patiënt ten aanzien van de arts 2.2 opvattingen van de patiënt ten aanzien van de aandoening 2.3 verwachtingen van de patiënt ten aanzien van de diagnostiek, behandeling en prognose in relatie tot aspecten van kwaliteit van leven 2.4 psychosociale en maatschappelijke context van de patiënt 2.5 weerstanden bij patiënt en/of omgeving om tot een gewenste gedragsverandering te komen 3 De AIOS is in staat bovengenoemde factoren te integreren in een samen met de patiënt overeen te komen diagnostisch- en behandelplan. 4 De AIOS is in staat op empathische wijze met de patiënt te communiceren en te reflecteren. 5 De AIOS is in staat adequaat met de patiënt te communiceren in het geval van ontevredenheid of klachten over de behandeling en kent de institutionele en juridische context van klachten procedures. 6 De AIOS is in staat tot heldere mondelinge en schriftelijke verslaglegging en communicatie met collega s en paramedici die bij de zorg voor de betreffende patiënt betrokken zijn. 7 De AIOS is in staat multidisciplinaire patiëntenbesprekingen ten aanzien van endocriene ziekten voor te zitten. 8 De AIOS is in staat effectief te communiceren met andere functionarissen die bij de organisatie van de patiëntenzorg betrokken zijn (management, externe partijen zoals verzekeraars, overheden, bedrijfsartsen). 9 De AIOS is in staat specifieke endocrinologische kennis over te brengen aan niet klinisch endocrinologische specialisten, huisartsen, paramedici en leken. Samenwerking 1 De AIOS geeft blijk van besef dat voor het functioneren als Klinisch Endocrinoloog een collegiale relatie met anderen noodzakelijk is en overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners. 2 De AIOS neemt deel aan en kan een coördinerende rol spelen bij het opstellen van een, over het algemeen multidisciplinair, behandelprotocol. 3 De AIOS vraagt adequaat een collega/ andere discipline in consult, stelt hierbij de juiste vraag en is in staat tot het interpreteren van consulten. 4 De AIOS voert effectief intercollegiale consulten uit, waarbij: 4.1 de AIOS in staat is op basis van eigen vakinhoudelijke kennis een adequaat advies te formuleren over de diagnostiek en behandeling van endocriene aandoeningen bij patiënten die onder behandeling zijn van andere disciplines en 4.2 de AIOS in staat is een adequaat advies te formuleren over de endocriene consequenties van ziekten en behandelingen die niet primair endocrinologisch van aard zijn. 5 De AIOS draagt bij aan een effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg door: 5.1 in staat te zijn een leidende en ondersteunende rol te vervullen in het opzetten en functioneren van een intra- of transmuraal multidisciplinair zorgsysteem, in het bijzonder ten aanzien van diabetes mellitus. 5.2 blijk te geven van besef dat voor het functioneren als Klinisch Endocrinoloog vereist is, dat de AIOS eigen taken kan afbakenen ten opzichte van die van andere medische disciplines en verpleegkundige en paramedische professies. Enkelvoudige differentiatie endocrinologie 1

8 5.3 in staat te zijn om adequaat in teamverband te kunnen functioneren met het herkennen en respecteren van verschillende hiërarchische en functionele rollen. 5.4 blijk te geven van een adequaat vermogen ten aanzien van het voorkomen, onderhandelen en oplossen van een interprofessioneel conflict en respecteert daarbij verschillen, misverstanden en beperkingen van anderen. 6 De AIOS is in staat een adequate bijdrage te leveren aan de continuïteit van zorg voor de patiënt. De AIOS is verantwoordelijk voor de patiënt waarvoor hij de zorg heeft aanvaard, tot het moment waarop hij zeker heeft gesteld dat de zorg voor de patiënt op correcte wijze met alle benodigde informatie is overgedragen aan een andere arts. Omgekeerd geldt ook de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de noodzakelijke informatie indien de AIOS een patiënt krijgt overgedragen van een collega-arts. Kennis en wetenschap Kennis: zie medisch handelen. Wetenschap: 1 De AIOS is in staat zelfstandig wetenschappelijke publicaties en voordrachten te volgen, de resultaten kritisch te beoordelen en de consequenties van deze resultaten voor de endocrinologische praktijk in te schatten. 2 De AIOS is in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van nieuwe endocrinologische kennis. 3 De AIOS ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan. 4 De AIOS is in staat eigen lacunes in kennis of vaardigheden op te sporen en deze via na- en bijscholing op te heffen in een continu leerproces. Leermomenten 1-4: - Het houden van meerdere referaten gevolgd door nabespreking met opleider. - Het kennis nemen van het wetenschappelijk onderzoek van de opleidingsafdeling door participatie in research besprekingen - Het houden van een voordracht voor een wetenschappelijke vereniging - Het schrijven van een wetenschappelijk artikel over een endocrinologisch onderwerp - Het volgen van cursorisch onderwijsmomenten zoals geformuleerd door de Sectie Endocrinologie - Het bijwonen van minimaal vijf dagen per jaar geaccrediteerde scholing - Het bijwonen van locale/regionale nascholingsbijeenkomsten 5 De AIOS bevordert de deskundigheid van studenten, collegae, patiënten en andere betrokkenen in de gezondheidszorg 6 De AIOS is in staat door het selecteren van effectieve onderwijsmethoden het leerproces en de deskundigheid van anderen te faciliteren. Leermomenten Het houden van voordrachten. - Het geven van onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen, collegae AIOS op het gebied van de endocrinologie - Het superviseren van co-assistenten, verpleegkundigen, collegae AIOS op het gebied van de endocrinologie. Maatschappelijk handelen 1 De AIOS kent en herkent de determinanten van ziekte bij het individu, waarbij: 1.1 De AIOS is op de hoogte van endocriene disruptors (zoals phyto-oestrogenen en synthetische verbindingen met endocriene effecten), psycho-sociale factoren en life-style factoren die bij een individu een mogelijk causale rol kunnen spelen bij het ontstaan van de endocriene aandoening. 1.2 De AIOS is op de hoogte van eventueel aanwezige genetische oorzaken die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van de endocriene aandoening en die redenen zijn voor nader (familie)onderzoek. 1.3 De AIOS heeft kennis ten aanzien van het ontstaan van endocriene ziekten en heeft specifieke deskundigheid op het gebied van de gevolgen van een ongezonde levensstijl, zoals overgewicht en gebruik van hormoonpreparaten op niet medische indicatie. 1.4 De AIOS beschikt over deskundigheid op het gebied van preventieve interne geneeskunde, gericht op het voorkomen van endocriene ziekten, in het bijzonder diabetes mellitus type De AIOS beschikt over kennis van preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid als van het behoud van arbeidsgeschiktheid van endocrinologische patiënten. 2 De AIOS handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen, waarbij de AIOS naast de algemene kennis over wettelijke bepalingen specifieke kennis heeft over de Wet Geneeskundige Behandel Enkelvoudige differentiatie endocrinologie 2

9 Overeenkomst, Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en over de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO). Tevens bestaat kennis over de positie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Medisch Ethische Toetsingscommissies. Organisatie 1 De AIOS verdeelt de energie goed tussen patiëntenzorg, opleiding, persoonlijke ontwikkeling en andere sociale activiteiten. 2 De AIOS is in staat stoornissen in de verhouding tussen het werk en het privé-leven als gevolg van de contacten met (endocrinologische) patiënten te herkennen en die maatregelen te nemen die het beste de stoornis kunnen verhelpen, inclusief het inroepen van professionele hulp. 3 De AIOS besteedt de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg verantwoord. 4 De AIOS is in staat het kostenaspect bij diagnostiek en behandeling te betrekken. 5 De AIOS werkt effectief en doelmatig in de gezondheidsorganisatie. 6 De AIOS gebruikt ICT adequaat voor optimale patiëntenzorg en voor het eigen leerproces. Professionaliteit 1 De AIOS levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze. 2 De AIOS vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag. 3 De AIOS kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen. 4 De AIOS oefent de geneeskunde ethisch uit naar de standaarden van het beroep. Enkelvoudige differentiatie endocrinologie 3

10 Behorend bij het Opleidingsplan 2009 Enkelvoudige Differentiatie (ED) Hematologie Communicatie 1. Bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op. o De AIOS heeft inzicht en ervaring opgedaan in het voeren van en begeleiden na slecht nieuws en andere gesprekken met psychosociale gevolgen voor de patiënt zowel ten tijde van het initiële contact als tijdens de behandeling, zowel voor de patiënt als zijn familie. o De AIOS heeft ervaring in het voeren van informed consent gesprekken. o De AIOS heeft ervaring in het voeren van gesprekken over het beëindigen c.q. niet instellen van behandeling 2. Luistert goed en verkrijgt efficiënt relevante patiënteninformatie. 3. Bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie. 4. Doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasus. Samenwerking 1. Overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners o De AIOS geeft blijk van besef dat voor het functioneren als hematoloog een collegiale relatie met anderen noodzakelijk is. 2. Verwijst adequaat. o De AIOS vraagt adequaat consult, stelt hierbij de juiste vraag en is in staat tot het interpreteren van consulten. o De AIOS heeft inzicht in zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, en heeft inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van andere relevante disciplines. o De AIOS is in staat tot herkenning van psychische en existentiële problematiek, hetgeen leidt tot tijdige consultatie. 3. Levert effectief intercollegiaal consult. o De AIOS is op basis van zijn eigen vakinhoudelijke kennis in staat een advies te formuleren over de behandeling, met name ten aanzien van de farmacotherapie. 4. Draagt bij aan een effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg. o De AIOS geeft blijft van besef dat voor het functioneren als hematoloog vereist is, dat hij eigen taken kan afbakenen ten opzichte van die van andere medische disciplines en verpleegkundige en paramedische professies. o De AIOS is in staat om adequaat in teamverband te kunnen functioneren met het herkennen en respecteren van verschillende hiërarchische en functionele rollen. o De AIOS geeft blijk van een adequaat vermogen ten aanzien van het voorkomen, onderhandelen en oplossen van een interprofessioneel conflict en respecteert daarbij verschillen, misverstanden en beperkingen van anderen. o De AIOS is in staat een adequate bijdrage te leveren aan de continuïteit van zorg voor de patiënt. De AIOS is verantwoordelijk voor de patiënt waarvoor hij de zorg heeft aanvaard, tot het moment waarop hij zeker heeft gesteld dat de zorg voor de patiënt op correcte wijze met alle benodigde informatie is overgedragen aan een andere arts. Omgekeerd geldt ook de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de noodzakelijke informatie indien hij een patiënt krijgt overgedragen van een collegaarts. Kennis en wetenschap 1. Beschouwt medische informatie kritisch. o De AIOS geeft blijk van een kritische houding ten opzichte van wetenschappelijke kennis. Enkelvoudige differentiatie hematologie 1

11 o De AIOS beschikt over kennis met betrekking tot datamanagement, protocolontwikkeling en -management, de principes van klinisch vergelijkend onderzoek, statistiek en epidemiologie. o De AIOS kan diagnostische en therapeutische kennis voor de individuele patiënt (zowel voor curatieve mogelijkheden enerzijds als do no harm anderzijds) interpreteren. o De AIOS heeft kennis op het gebied van de mogelijkheden en beperkingen van protocollaire geneeskunde en clinical trials, inclusief klinisch onderzoek met nieuw ontwikkelde geneesmiddelen. 2. Bevordert de verbreding en ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis. o De AIOS is in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van nieuwe hematologische kennis. - Het houden van een referaat. - Te participeren in het wetenschappelijk onderzoek van de opleidingsafdeling. - Het houden van een voordracht voor een wetenschappelijke vereniging. - Het schrijven van een wetenschappelijk artikel over een oncologisch onderwerp. 3. Ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan. o De AIOS is in staat eigen lacunes in kennis of vaardigheden op te sporen en deze via na- en bijscholing op te heffen in een continu leerproces. - Aanwezig te zijn bij refereerbijeenkomsten en researchbesprekingen van de opleidingsafdeling, en cursorisch onderwijs. - Minimaal vijf dagen per jaar geaccrediteerde scholing te volgen. - Aanwezig te zijn op de jaarlijkse nascholingscursus en themadagen van de NVVH/hematologieBij voorkeur aanwezig te zijn bij de jaarlijkse congressen van EHA en/of ASH 4. Bevordert de deskundigheid van studenten, AIOS, collegae, patiënten en andere betrokkenen in de gezondheidszorg. o De AIOS is in staat door het selecteren van effectieve onderwijsmethoden het leerproces en de deskundigheid van anderen te faciliteren. - Het houden van voordrachten. - Het geven van onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen, collegae AIOS op het gebied van de oncologie. Maatschappelijk handelen 1. Kent en herkent de determinanten van ziekte bij het individu. o De AIOS is op de hoogte van hematologische agentia die bij een individu een mogelijk causale rol kunnen spelen bij het ontstaan van hematologische ziekten.. o De AIOS is op de hoogte van eventueel aanwezige genetische oorzaken die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van hematologische ziekten en die redenen zijn voor nader (familie)onderzoek. 2. Draagt bij aan een betere gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel. o De AIOS heeft kennis ten aanzien van het ontstaan van kanker en heeft specifieke deskundigheid op het gebied van somatische gevolgen van carcinogene agentia, zoals roken. o De AIOS beschikt over deskundigheid op het gebied van preventieve interne geneeskunde, gericht op het voorkomen van hematologische ziekten. Enkelvoudige differentiatie hematologie 2

12 o De AIOS beschikt over kennis van preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid als van het behoud van arbeidsgeschiktheid van hematologische patiënten. o De AIOS heeft kennis over de incidentie en prevalentie van hematologische ziekten en van de sterfte en de verdeling daarvan. 3. Handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen. o De AIOS heeft naast de algemene kennis over wettelijke bepalingen specifieke kennis over de Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en over de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO). Tevens bestaat kennis over de positie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Medisch Ethische Toetsingscommissies. 4. Treedt adequaat op bij incidentie in de zorg. Organisatie 1. Verdeelt de energie goed tussen patiëntenzorg, opleiding, persoonlijke ontwikkeling en andere sociale activiteiten. o De AIOS is in staat stoornissen in de verhouding tussen werk en privé-leven als gevolg van de contacten met hematologische patiënten te herkennen en die maatregelen te nemen die het beste de stoornis kunnen verhelpen, inclusief het inroepen van professionele hulp. 2. Besteedt de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg verantwoord. o De AIOS volgt waar mogelijk hematologische protocollen en richtlijnen bij de diagnostiek en behandeling. o De AIOS is in staat het kostenaspect bij diagnostiek en behandeling te betrekken. 3. Werkt effectief en doelmatig in een gezondheidsorganisatie. 4. Gebruikt ICT adequaat voor optimale patiëntenzorg en voor het eigen leerproces. Professionaliteit 1. Levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze. 2. Vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag. 3. Kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen. 4. Oefent de geneeskunde ethisch uit naar de normen van het beroep. Enkelvoudige differentiatie hematologie 3

13 Behorend bij het Opleidingsplan 2009 Niet medische competenties Differentiatie Allergologie en Klinische Immunologie Communicatie 1. De AIOS bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op. 2. De AIOS heeft inzicht en ervaring opgedaan in het voeren van en begeleiden van patienten met chronische aandoeningen en begrijpt de psychosociale gevolgen van deze aandoeningen voor de patiënt. 3. De AIOS heeft ervaring met het begrijperlijkerwijze uitleggen van allergische/immunologische problemen aan patienten en heeft ervaring met het adviseren over veranderingen in leefwijze en gewoonten, voeding, werk, etc. Samenwerking 1. De AIOS overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners. De AIOS geeft blijk van het besef dat voor het functioneren van allergoloog/klinische immunologie een goede collegiale relatie met andere specialismen noodzakelijk is met name collega reumatologen, dermatologen, longartsen en keel, neus, oorartsen, evenals met kinderartsen. 2. De AIOS overlegt eveneens doelmatig met laboratoriumspecialisten, verpleegkundigen en functieassistenten. De AIOS verwijst adequaat. De AIOS is in staat om te beslissen wanneer verwijzing noodzakelijk is en interpreteert consulten adequaat. 3. Levert effectief intercollegiaal consult. De AIOS heeft geleerd op basis van zijn eigen vakinhoudelijke kennis adviezen te formuleren over behandeling ten aanzien van diagnostiek en therapie van allergische/klinische immunologische aandoeningen. 4. Draagt bij aan een effectieve interdisciplinaire samenwerking in de ketenzorg. De AIOS geeft blijk van besef voor het functioneren als allergoloog/klinisch immunoloog vereist is dat hij zijn eigen taken kan afbakenen ten opzichte van die van andere medische disciplines. De AIOS is in staat om adequaat in teamverband te kunnen functioneren. De AIOS geeft blijk van een adequaat vermogen ten aanzien van het voorkomen, onderhandelen en oplossen van een interprofessioneel conflict en respecteert daarbij verschillen, misverstanden en beperkingen van anderen. De AIOS is in staat een adequate bijdrage te leveren aan de continuïteit van zorg voor de patiënt. De AIOS is verantwoordelijk voor de patiënt waarvoor hij de zorg heeft aanvaard, tot het moment waarop hij zeker heeft gesteld dat de zorg voor de patiënt op correcte wijze met alle benodigde informatie is overgedragen aan een andere arts. Omgekeerd geldt ook de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de noodzakelijke informatie indien hij een patiënt krijgt overgedragen van een collega-arts. 1

14 De AIOS neemt deel aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen met vertegenwoordigers van andere disciplines. Kennis en wetenschap 1. Beschouwt medische informatie kritisch. De AIOS geeft blijk van een kritische houding ten opzichte van wetenschappelijke kennis. De AIOS beschikt over kennis met betrekking tot datamanagement, protocolontwikkeling en - management, de principes van klinisch vergelijkend onderzoek, statistiek en epidemiologie. De AIOS kan diagnostische en therapeutische kennis voor de individuele patiënt (zowel voor curatieve mogelijkheden enerzijds als do no harm anderzijds) interpreteren. De AIOS heeft kennis op het gebied van de mogelijkheden en beperkingen van protocollaire geneeskunde en clinical trials, inclusief klinisch onderzoek met nieuw ontwikkelde geneesmiddelen. 2. Bevordert de verbreding en ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis. De AIOS is in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van nieuwe allergologische/klinisch-immunologische kennis. - Het houden van een referaat. - Te participeren in het wetenschappelijk onderzoek van de opleidingsafdeling. - Het houden van een voordracht voor een wetenschappelijke vereniging. - Het schrijven van een wetenschappelijk artikel over een allergologisch/klinisch-immunologisch onderwerp. 3. Ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan. De AIOS is in staat eigen lacunes in kennis of vaardigheden op te sporen en deze via na- en bijscholing op te heffen in een continu leerproces. - Aanwezig te zijn bij refereerbijeenkomsten en researchbesprekingen van de opleidingsafdeling, en cursorisch onderwijs. - Minimaal vijf dagen per jaar geaccrediteerde scholing te volgen. - Aanwezig te zijn op de jaarlijkse bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie, Nederlandse Vereniging voor Allergologie/Vakgroep Allergologie. - Bij voorkeur aanwezig te zijn bij de jaarlijkse congressen. 4. Bevordert de deskundigheid van studenten, AIOS, collegae, patiënten en andere betrokkenen in de gezondheidszorg. De AIOS is in staat door het selecteren van effectieve onderwijsmethoden het leerproces en de deskundigheid van anderen te faciliteren. - Het houden van voordrachten. 2

15 - Het geven van onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen, collegae AIOS binnen het aandachtsgebied Maatschappelijk handelen 1. Kent en herkent de determinanten van ziekte bij het individu. De AIOS is op de hoogte van de mogelijk allergene werking van inhalatie allergenen, voedselallergenen, geneesmiddelen en agentia op het werk. De AIOS is op de hoogte van eventueel aanwezige genetische oorzaken die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van allergische c.q. immunologische ziekten. 2. Draagt bij aan een betere gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel. De AIOS heeft kennis ten aanzien van het ontstaan van immunologische en allergologische aandoeningen. De AIOS beschikt over deskundigheid op het gebied van preventieve interne geneeskunde, gericht op het voorkomen van allergische aandoeningen. De AIOS beschikt over kennis van preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid en het behoud van arbeidsgeschiktheid 3. Handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen. De AIOS heeft algemene kennis over wettelijke bepalingen. Tevens bestaat kennis over de positie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Medisch Ethische Toetsingscommissies. - Cursorisch onderwijs. 4. Treedt adequaat op bij incidenten in de zorg. - Is met name in staat om acute allergische reacties te herkennen en te couperen. Organisatie 1. Verdeelt de energie goed tussen patiëntenzorg, opleiding, persoonlijke ontwikkeling en andere activiteiten. De AIOS is in staat stoornissen in de verhouding tussen werk en privé-leven te herkennen en die maatregelen te nemen die het beste de stoornis kunnen verhelpen, inclusief het inroepen van professionele hulp. 2. Besteedt de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg verantwoord. Professionaliteit 1. Levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze. 2. Vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag. 3. Kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen. 3

16 4. Oefent de geneeskunde ethisch uit naar de namen van het beroep. 4

17 Behorend bij het Opleidingsplan 2009 Niet medische competenties Differentiatie Klinische Immunologie en Allergologie gedurende 8 maanden binnen de Interne Geneeskunde in het 5 de of 6 de jaar van de opleiding tot internist Communicatie 1. Bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op. De AIOS heeft voldoende inzicht en ervaring in de begeleiding van patiënten met een systemische autoimmuunziekte en allergologische ziekten, en weet hoe patiënten worden behandeld. 2. Luistert goed en verkrijgt effectief relevante patiënteninformatie. 3. Bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie. 4. Doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over een patiëntencasus. Geen specifieke operationalisatie. Samenwerking 1. Overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners De AIOS is de behandelaar van de patiënt met een systemische autoimmuunziekte of allergologische ziekte. Hij/zij werkt samen of overlegt met collegae reumatologen, dermatologen, longartsen en keel, neus, oorartsen. 2. Verwijst adequaat. De AIOS vraagt adequaat consult, stelt hierbij de juiste vraag en is in staat tot het interpreteren van consulten. De AIOS heeft inzicht in zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, en heeft inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van andere disciplines. De AIOS is in staat tot herkenning van psychische en existentiële problematiek, hetgeen leidt tot tijdige consultatie. 1

18 3. Levert effectief intercollegiaal consult. De AIOS is op basis van zijn eigen vakinhoudelijke kennis in staat een advies te formuleren over de behandeling van patiënten met systemische autoimmuunziekten of allergologische ziekten. Het betreft consulten op andere afdelingen, zowel klinisch als poliklinisch, alsmede deelname aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. 4. Draagt bij aan een effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg. De AIOS geeft blijk van besef dat voor het functioneren als internist met een klinisch immunologisch-allergologisch profiel vereist is, dat hij eigen taken kan afbakenen ten opzichte van die van andere medische disciplines en verpleegkundige en paramedische professies. De AIOS is in staat om adequaat in teamverband te kunnen functioneren met het herkennen en respecteren van verschillende hiërarchische en functionele rollen. De AIOS geeft blijk van een adequaat vermogen ten aanzien van het voorkomen, onderhandelen en oplossen van een interprofessioneel conflict en respecteert daarbij verschillen, misverstanden en beperkingen van anderen. De AIOS is in staat een adequate bijdrage te leveren aan de continuïteit van zorg voor de patiënt. De AIOS is verantwoordelijk voor de patiënt waarvoor hij de zorg heeft aanvaard, tot het moment waarop hij zeker heeft gesteld dat de zorg voor de patiënt op correcte wijze met alle benodigde informatie is overgedragen aan een andere arts. Omgekeerd geldt ook de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de noodzakelijke informatie indien hij een patiënt krijgt overgedragen van een collega-arts. - Deelname aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen met vertegenwoordigers De AIOS neemt deel aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen met vertegenwoordigers van andere disciplines. - Overdrachtbijeenkomsten. Kennis en wetenschap 1. Beschouwt medische informatie kritisch. De AIOS geeft blijk van een kritische houding ten opzichte van wetenschappelijke kennis. De AIOS beschikt over kennis met betrekking tot datamanagement, protocolontwikkeling en - management, de principes van klinisch vergelijkend onderzoek, statistiek en epidemiologie. 2

19 De AIOS kan diagnostische en therapeutische kennis voor de individuele patiënt (zowel voor curatieve mogelijkheden enerzijds als do no harm anderzijds) interpreteren. De AIOS heeft kennis op het gebied van de mogelijkheden en beperkingen van protocollaire geneeskunde en clinical trials, inclusief klinisch onderzoek met nieuw ontwikkelde geneesmiddelen. 2. Bevordert de verbreding en ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis. De AIOS is in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van nieuwe allergologische/klinisch-immunologische kennis. - Het houden van een referaat. 3. Ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan. De AIOS is in staat eigen lacunes in kennis of vaardigheden op te sporen en deze via na- en bijscholing op te heffen in een continu leerproces. - Aanwezig te zijn bij refereerbijeenkomsten en researchbesprekingen van de opleidingsafdeling, en cursorisch onderwijs. - Minimaal vijf dagen per jaar geaccrediteerde scholing te volgen. - Aanwezig te zijn op de jaarlijkse bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie, Nederlandse Vereniging voor Allergologie/Vakgroep Allergologie. - Bij voorkeur aanwezig te zijn bij de jaarlijkse congressen. 4. Bevordert de deskundigheid van studenten, AIOS, collegae, patiënten en andere betrokkenen in de gezondheidszorg. De AIOS is in staat door het selecteren van effectieve onderwijsmethoden het leerproces en de deskundigheid van anderen te faciliteren. - Het houden van voordrachten. - Het geven van onderwijs aan co-assistenten, verpleegkundigen, collegae AIOS binnen het aandachtsgebied Maatschappelijk handelen 1. Kent en herkent de determinanten van ziekte bij het individu. 3

20 De AIOS is op de hoogte van de mogelijk allergene werking van voedselallergenen, geneesmiddelen en agentia op het werk. De AIOS is op de hoogte van eventueel aanwezige genetische oorzaken die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van allergische c.q. immunologische ziekten. 2. Draagt bij aan een betere gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel. De AIOS heeft kennis ten aanzien van het ontstaan van immunologische en allergologische aandoeningen. De AIOS beschikt over deskundigheid op het gebied van preventieve interne geneeskunde, gericht op het voorkomen van allergische aandoeningen. De AIOS beschikt over kennis van preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid en het behoud van arbeidsgeschiktheid 3. Handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen. De AIOS heeft algemene kennis over wettelijke bepalingen. Tevens bestaat kennis over de positie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Medisch Ethische Toetsingscommissies. - Cursorisch onderwijs. 4. Treedt adequaat op bij incidenten in de zorg. - Is met name in staat om acute allergische reacties te herkennen en te couperen. Organisatie 1. Verdeelt de energie goed tussen patiëntenzorg, opleiding, persoonlijke ontwikkeling en andere activiteiten. De AIOS is in staat stoornissen in de verhouding tussen werk en privé-leven te herkennen en die maatregelen te nemen die het beste de stoornis kunnen verhelpen, inclusief het inroepen van professionele hulp. 2. Besteedt de beschikbare middelen voor de gezondheidszorg verantwoord. Professionaliteit 4

21 1. Levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze. 2. Vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag. 3. Kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen. 4. Oefent de geneeskunde ethisch uit naar de namen van het beroep. 5

22 Enkelvoudige differentiatie (ED) nefrologie Specifieke Leerdoelen tav overige competenties De overige leerdoelen tav de algemene competenties zijn opgenomen in bijlage 1 met leerdoelen voor AIOS in jaar 5 en 6. Ook hier geldt dat naast de specifiek leerdoelen voor de AIOS in jaar 5 en 6, ook alle overige leerdoelen (zie opleidingsplan) moeten worden onderhouden, dan wel verdere bekwaming en verdieping moet plaatsvinden, afhankelijk van het individuele bekwaamheidsniveau van de AIOS. Door de NIV sectie nefrologie zijn de volgende specifieke leerdoelen tav de algemene competenties benoemd: Communicatie 1. Bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op. De NIO heeft uitgebreid inzicht en ervaring in de begeleiding van patiënten met een chronische nierziekte, patiënten die met chronische dialyse worden behandeld en van patiënten voorafgaand en na een niertransplantatie. Hij/zij heeft tevens ervaring in het voeren van gesprekken over het niet instellen of beëindigen van niervervangende behandeling. 2. Luistert goed en verkrijgt effectief relevante patiënteninformatie. 3. Bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie. 4. Doet adequate mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasus. Samenwerking 1. Overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners De NIO is de coördinator van de behandeling van de patiënt met een nieraandoening. Hij/zij is een discussiepartner van de vaatchirurg, transplantatiechirurg, uroloog, interventieradioloog, immunoloog en nefropatholoog. Hij/zij is in staat leiding te geven aan het team dat is betrokken bij de dialysebehandeling, zoals dialyseverpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werkers. Hij/zij heeft bijzondere aandacht voor de ondersteunende zorg en psychosociale begeleiding van patiënten die afhankelijk zijn van chronische nierfunctievervangende behandeling en hun familie. Hij/zij is betrokken bij het management van de dialyseafdeling. 2. Verwijst adequaat. De NIO vraagt adequaat consult, stelt hierbij de juiste vraag en is in staat tot het interpreteren van consulten. De NIO heeft inzicht in zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, en heeft inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van andere disciplines. De NIO is in staat tot herkenning van psychische en existentiële problematiek, hetgeen leidt tot tijdige consultatie. 3. Levert effectief intercollegiaal consult. De NIO is op basis van zijn eigen vakinhoudelijke kennis in staat een advies te formuleren over de behandeling van patiënten met elektrolyten en zuurbase afwijkingen, patiënten met een gestoorde nierfunctie en patiënten met urineafwijkingen. Het betreft nefrologische consulten op andere afdelingen, zowel klinisch als poliklinisch, alsmede deelname aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. Enkelvoudige differentiatie nefrologie pag. 1

23 4. Draagt bij aan een effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg. De NIO geeft blijk van besef dat voor het functioneren als nefroloog vereist is, dat hij eigen taken kan afbakenen ten opzichte van die van andere medische disciplines en verpleegkundige en paramedische professies. De NIO is in staat om adequaat in teamverband te kunnen functioneren met het herkennen en respecteren van verschillende hiërarchische en functionele rollen. De NIO geeft blijk van een adequaat vermogen ten aanzien van het voorkomen, onderhandelen en oplossen van een interprofessioneel conflict en respecteert daarbij verschillen, misverstanden en beperkingen van anderen. De NIO is in staat een adequate bijdrage te leveren aan de continuïteit van zorg voor de patiënt. De NIO is verantwoordelijk voor de patiënt waarvoor hij de zorg heeft aanvaard, tot het moment waarop hij zeker heeft gesteld dat de zorg voor de patiënt op correcte wijze met alle benodigde informatie is overgedragen aan een andere arts. Omgekeerd geldt ook de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de noodzakelijke informatie indien hij een patiënt krijgt overgedragen van een collega-arts. - Deelname aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen met vertegenwoordigers van afdelingen Heelkunde, Urologie, Intensive Care, Kindernefrologie, Pathologie. - Overdrachtbijeenkomsten. Kennis en wetenschap 1. Beschouwt medische informatie kritisch. De NIO geeft blijk van een kritische houding ten opzichte van wetenschappelijke kennis. De NIO beschikt over kennis met betrekking tot datamanagement, protocolontwikkeling en management, de principes van klinisch vergelijkend onderzoek, statistiek en epidemiologie. De NIO kan diagnostische en therapeutische kennis voor de individuele patiënt, zowel voor curatieve mogelijkheden als do not harm, interpreteren. De NIO heeft kennis op het gebied van de mogelijkheden en beperkingen van protocollaire geneeskunde en clinical trials. 2. Bevordert de verbreding en ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis. De NIO is in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van nieuwe nefrologische kennis. - Het houden van een referaat. - Te participeren in het wetenschappelijk onderzoek van de opleidingsafdeling. - Het houden van een voordracht voor een wetenschappelijke vereniging. - Het schrijven van een wetenschappelijk artikel over een nefrologisch onderwerp. 3. Ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan. De NIO is in staat eigen lacunes in kennis of vaardigheden op te sporen en deze via na- en bijscholing op te heffen in een continu leerproces. - Aanwezig te zijn bij en deel te nemen aan refereerbijeenkomsten van de opleidingsafdeling en cursorisch onderwijs. - Deel te nemen aan tenminste 6 van de 8 landelijke onderwijsdagen (de zogenaamde NIO-dagen), georganiseerd door de Nederlandse Federatie voor Nefrologie. - Het volgen van minimaal 40 uur geaccrediteerd nefrologisch onderwijs, zoals de Workshop Nefrologie en Highlights in Nephrology. - Zo veel mogelijk deel te nemen aan specifieke cursussen zoals over het urinesediment, nefropathologie, peritoneal dialysis university. Enkelvoudige differentiatie nefrologie pag. 2

Opleidingseisen voor de enkelvoudige differentiatie Acute Geneeskunde binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen voor de enkelvoudige differentiatie Acute Geneeskunde binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen voor de enkelvoudige differentiatie Acute Geneeskunde binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van de enkelvoudige differentiatie De Acute Geneeskunde is het onderdeel van de interne

Nadere informatie

Opleidingsplan Interne Geneeskunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Interne Geneeskunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Interne Geneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Interne geneeskunde Jeroen Bosch Ziekenhuis 2010 2 Inleiding Dit document betreft het Opleidingsplan van het Jeroen

Nadere informatie

Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist

Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist 1. Farmacotherapeutisch en farmaceutisch handelen 1:1. De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied. 1:2.

Nadere informatie

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van het aandachtsgebied Het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE. Versie: mei 2008

OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE. Versie: mei 2008 OPLEIDINGSPLAN LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE Versie: mei 2008 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 DEEL I ST RUCTUUR, INHOUD EN VORMGEVING VAN DE OPLEIDING TOT LONGARTS... 7 1. Beschrijving van

Nadere informatie

Regionaal Opleidingsplan Circuit Twente. Versie 1.0 (13-03-2012)

Regionaal Opleidingsplan Circuit Twente. Versie 1.0 (13-03-2012) Regionaal Opleidingsplan Circuit Twente Versie 1.0 (1-0-01) Regionaal opleidingsplan Circuit Twente, versie 1.0 Opleidingsinstellingen: Opleiders: Revalidatie Centrum Het Roessingh Roessinghsbleekweg Dr.

Nadere informatie

Landelijk opleidingsplan Sportgeneeskunde September 2012

Landelijk opleidingsplan Sportgeneeskunde September 2012 Landelijk opleidingsplan Sportgeneeskunde September 2012 Nederlands Instituut Opleiding Sportartsen Nederlands Instituut Opleiding Sportartsen, Bilthoven (September 2012) Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

LEIDRAAD bij het gebruik van het Portfolio Opleiding Interne Geneeskunde. Regio Utrecht

LEIDRAAD bij het gebruik van het Portfolio Opleiding Interne Geneeskunde. Regio Utrecht LEIDRAAD bij het gebruik van het Portfolio Opleiding Interne Geneeskunde Regio Utrecht versie januari 2006 Ten geleide Het Portfolio systeem van de Specialisten Opleiding Interne Geneeskunde in de Regio

Nadere informatie

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Eindtermen voor de opleiding tot Maag-Darm-Leverarts Rapport in opdracht van het Concilium Gastroenterologicum Neerlandicum, april 2008 1 2 VOORWOORD De

Nadere informatie

Bijlage 1. Toelichting

Bijlage 1. Toelichting Bijlage 1 Toelichting Algemeen Dit besluit vloeit voort uit het in het najaar 2004 door het CSG gestarte project Implementatie opleiding M&G. Het project omvat de coördinatie van de verschillende partijen

Nadere informatie

13-26417_1 BOEG. Landelijk opleidingsplan voor de opleiding Obstetrie en Gynaecologie

13-26417_1 BOEG. Landelijk opleidingsplan voor de opleiding Obstetrie en Gynaecologie 13-26417_1 BOEG Landelijk opleidingsplan voor de opleiding Obstetrie en Gynaecologie Inhoudsopgave VOORWOORD 3 LEESWIJZER 4 DE DRIE LAGEN VAN DE OPLEIDINGSVERNIEUWING 4 GEHANTEERDE AFKORTINGEN 5 DEEL I

Nadere informatie

BETER Beschrijving Eerste Toetsbare Eindtermen Revalidatiegeneeskunde

BETER Beschrijving Eerste Toetsbare Eindtermen Revalidatiegeneeskunde BETER Beschrijving Eerste Toetsbare Eindtermen Revalidatiegeneeskunde Opleidingsplan revalidatiegeneeskunde Inhoudsopgave Opleidingsplan Revalidatiegeneeskunde Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Onderdelen van

Nadere informatie

Competentieprofiel opleider en supervisor/(leden van) de opleidingsgroep 09-60842

Competentieprofiel opleider en supervisor/(leden van) de opleidingsgroep 09-60842 Competentieprofiel opleider en supervisor/(leden van) de opleidingsgroep 09-60842 Inleiding Voor u ligt het competentieprofiel van de opleider en supervisor/(leden van) de opleidingsgroep Centraal College

Nadere informatie

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde Een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Intellect INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht Versie Januari 2015 I N H O U D Eindredactie opleidingsplan

Nadere informatie

Het competentieprofiel van de verzekeringsarts

Het competentieprofiel van de verzekeringsarts Het competentieprofiel van de verzekeringsarts Competentieprofiel verzekeringsgeneeskunde 1. Medisch handelen 1.1 De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied. - De

Nadere informatie

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Lokaal OpleidingsPlan heelkunde. Groene Hart Ziekenhuis Gouda Lokaal OpleidingsPlan heelkunde Groene Hart Ziekenhuis Gouda Index 1 voorwoord 2 de (wettelijke) kaders voor de opleiding heelkunde 2.1 algemene competenties van een medisch specialist 2.2 specialismegebonden

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN ORTHOPEDIE

OPLEIDINGSPLAN ORTHOPEDIE OPLEIDINGSPLAN ORTHOPEDIE Augustus 2010 Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) Inhoudsopgave Deel I: Opleidingsplan 1. Inleiding 05 2. Profiel van het specialisme orthopedie 07 2.1 Wat is Orthopedie?

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde. Rijnland Ziekenhuis Mei 2013

Lokaal Opleidingsplan Heelkunde. Rijnland Ziekenhuis Mei 2013 Lokaal Opleidingsplan Heelkunde Rijnland Ziekenhuis Mei 2013 85 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz 87 2. Wettelijke kaders voor de opleiding Heelkunde blz 88 3. Opleiding Heelkunde Rijnland Ziekenhuis blz

Nadere informatie

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde

Opleidingsplan 2015. Interne Geneeskunde Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde Een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Intellect INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht Versie September 2015 I N H O U D Eindredactie opleidingsplan

Nadere informatie

Competentieprofiel opleider en supervisor/(leden van) de opleidingsgroep 09-60842

Competentieprofiel opleider en supervisor/(leden van) de opleidingsgroep 09-60842 Competentieprofiel opleider en supervisor/(leden van) de opleidingsgroep 09-60842 Inleiding Voor u ligt het competentieprofiel van de opleider en supervisor/(leden van) de opleidingsgroep Centraal College

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Opleiding Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie AMC

Opleiding Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie AMC Opleiding Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie AMC Opleidingsplan Stage Hoofdhals Oncologie Locatie Antoni Van Leeuwenhoekziekenhuis Afdeling Hoofdhalsoncologie en - chirurgie Introductie Naast de

Nadere informatie

CORONA. Opleidingsplan Radiologie. Gefuseerde opleiding Radiologie en Nucleaire geneeskunde

CORONA. Opleidingsplan Radiologie. Gefuseerde opleiding Radiologie en Nucleaire geneeskunde CORONA Opleidingsplan Radiologie Gefuseerde opleiding Radiologie en Nucleaire geneeskunde Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 4 2 INLEIDING 6 2.1 OPLEIDINGSDUUR 5 JAAR... 6 2.2 POSITIE VAN DE NUCLEAIRE GENEESKUNDE

Nadere informatie

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Leren en DOCeren Uitgangspunten voor discipline overstijgende cursussen in de medisch specialistische vervolgopleidingen Leren en DOCeren Uitgangspunten

Nadere informatie

Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2015 ~ 2017

Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2015 ~ 2017 Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2015 ~ 2017 Inhoudsopgave: Brochure Het competentieprofiel kaderarts Palliatieve Zorg Aanmeldingsformulier (zie bijlage) Brochure Inleiding Op 5 november 2015 start de achtste

Nadere informatie

De opleidingsgroep vindt het belangrijk om betrokken en kritische specialisten met een groot verantwoordelijkheidsgevoel

De opleidingsgroep vindt het belangrijk om betrokken en kritische specialisten met een groot verantwoordelijkheidsgevoel Psychiatrie Opleider: Dr. A.C.M. Vergouwen Algemeen De A opleiding Psychiatrie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis leidt psychiaters op conform de daarvoor geldende opleidingseisen. Daarnaast echter

Nadere informatie

Taakherschikking in het hart van de zorg

Taakherschikking in het hart van de zorg Taakherschikking in het hart van de zorg Consensusdocument allied professionals binnen de cardiologie Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Taakherschikking in het hart van de zorg NVVC, Werkgroep Allied

Nadere informatie

Het competentieprofiel voor de bedrijfsarts omvat de volgende competenties:

Het competentieprofiel voor de bedrijfsarts omvat de volgende competenties: Competentieprofiel bedrijfsgeneeskunde Het competentieprofiel voor de bedrijfsarts omvat de volgende competenties: 1. Medisch handelen 1.1. De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand

Nadere informatie