BELEID TEN AANZIEN VAN KLOKKENLUIDERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEID TEN AANZIEN VAN KLOKKENLUIDERS"

Transcriptie

1 Beleid ten aanzien van klokkenluiders BELEID TEN AANZIEN VAN KLOKKENLUIDERS Het Statement of Corporate Ethics (bedrijfsethisch beleid) van Amcor Limited bevat ook een voorziening ten aanzien van klokkenluiders en de bescherming van informanten. Het onderstaand beleid beschrijft hoe dit in de praktijk wordt geïmplementeerd. 1. Achtergrond en overzicht van de inhoud Het klokkenluidersprogramma van de Amcor Group is een integraal onderdeel van het programma met betrekking tot de naleving van regel- en wetgeving. Het programma heeft als doel te voorzien in de behoeften van klokkenluiders in alle landen waar de Amcor Group actief is. Amcor erkent dat een effectief klokkenluidersprogramma: een goede indicatie is van hoe Amcor voldoet aan zijn juridische en ethische plichten; betrokkenen de zekerheid geeft dat de organisatie luistert naar hun bezorgdheid; en medewerkers niet straft voor het uitvoeren van hun plichten, namelijk ervoor zorgen dat Amcor handelt in naleving van het geldend bedrijfs- en ethische beleid. Het beleid omvat, in het algemeen, de volgende punten: a. Op wie is dit beleid van toepassing? (deel 2) b. Met wie kan de klokkenluider praten en welke problemen kunnen worden besproken? (deel 3-7) c. Het proces nadat informatie is doorgegeven en bescherming van de klokkenluider (deel 8-9) d. Wat gebeurt er met de klokkenluider, bescherming van de identiteit en redenen om informatie door te geven (deel 10-12). e. Rapportage en beoordeling (deel 13-15). 2. Op wie is dit beleid van toepassing? Dit beleid is van toepassing op drie categorieën personen Amcor wil dit klokkenluidersbeleid implementeren bij problemen rond activiteiten binnen de organisatie waar de volgende personen bij zijn betrokken: Werknemers en managers van de Amcor Group, zowel fulltime als parttime of op uitzendbasis werkzaam, op elk niveau en elke afdeling; Personen die een contract hebben afgesloten voor de levering van goederen of diensten aan de Amcor Group; en Amcor Limited

2 Werknemers of personen die een contract hebben afgesloten voor de levering van goederen of diensten aan de Amcor Group. Werknemers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de activiteiten binnen de organisatie worden uitgevoerd in naleving van de geldende wetten en het eigen bedrijfsbeleid. Werknemers en managers worden eraan herinnerd dat zij volgens hun arbeidscontract verplicht zijn ervoor te zorgen dat zij hun werk uitvoeren in naleving van de geldende wetten en het eigen bedrijfsbeleid. 3. Met wie kan de klokkenluider praten? Contact met de directe leidinggevende of contactpersoon Werknemers van de Amcor Group moeten problemen eerst (en direct) voorleggen aan hun directe leidinggevende. In de meeste gevallen kan op deze manier het probleem tot aller tevredenheid worden opgelost. Anderen kunnen problemen in eerste instantie voorleggen aan hun contactpersoon bij de Amcor Group. Voor consumenten is dit de klantenservice, waarvan de contactgegevens op de website van Amcor en in de informatiebrochure zijn vermeld. Voor aannemers en leveranciers is dit gewoonlijk hun accountmanager bij de Amcor Group. Indien de kwestie niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, contact opnemen met de WSP Amcor heeft een externe, onafhankelijke Whistleblower Service Provider (WSP) aangewezen. Indien iemand niet tevreden is over de reactie van de directe leidinggevende of contactpersoon, kan telefonisch, per fax, of post contact worden opgenomen met de WSP (contactgegevens zijn te vinden op alle Amcorlocaties). De rol van, en rapportage door, de WSP De directie van Amcor heeft Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) aangewezen als WSP. De directie is ervan overtuigd dat rapportage aan een onafhankelijke derde partij de belangen van alle betrokkenen beter behartigt, omdat personen op deze manier minder terughoudend zijn dan wanneer ze hun problemen aan een Amcor-medewerker zouden moeten voorleggen. Amcor stelt zich tot doel te garanderen dat de WSP de onafhankelijkheid, autoriteit en middelen heeft om: Page 2/9

3 alle informatie te horen die onder dit beleid valt; de kwesties te onderzoeken die onder dit beleid vallen; en waar nodig gespecialiseerd, onafhankelijk juridisch en financieel advies in te winnen ten behoeve van het onderzoek. De WSP: rapporteert over het algemeen aan de Company Secretary (secretaris van de organisatie) en de Group General Counsel (algemene juridisch adviseur) van de Amcor Group; kan ervoor kiezen de zaak te verwijzen naar een afgevaardigde van het Audit and Compliance Committee (audit- en beleidscommissie) (A&CC) van Amcor of om direct te rapporteren aan deze commissie; en heeft het recht direct te rapporteren aan de directie in geval van ernstige beschuldigingen van overtreding van de bedrijfs- en ethische regels. 4. Welke problemen kunnen worden besproken met de WSP? Amcor adviseert belanghebbenden om zich in geval van de volgende kwesties te wenden aan de WSP: gedrag of activiteiten die illegaal zijn of die wetten, regels of gedragscodes die binnen de Amcor Group gelden overtreden, of die contracten schenden die zijn afgesloten met een lid van de Amcor Group; frauduleuze of corrupte praktijken (inclusief het aanbieden of accepteren van steekpenningen of anderzijds het profiteren van de relatie met de Amcor Group op een wijze waarmee de Amcor Group niet heeft ingestemd); doorgaande of herhaaldelijke schendingen van het Amcor-beleid of andere gedragsregels; dwang, pesterijen of discriminatie door, of ten aanzien van, werknemers van de Amcor Group; misleidend gedrag of bedrog; situaties, die door de Amcor Group beheersbaar zijn, die de gezondheid of veiligheid van personen in gevaar brengen; situaties, die door de Amcor Group beheersbaar zijn, die de omgeving in ernstig gevaar brengen; en gedrag van Amcor-medewerkers waarvan redelijkerwijze kan worden vastgesteld dat het niet in navolging is van het Amcor-beleid. 5. Hoe ernstig moet het probleem zijn voor het aan de WSP kan worden voorgelegd? De WSP kan een informeel advies uitbrengen over of een kwestie wel of niet onder dit beleid valt Page 3/9

4 Als iemand twijfelt of een probleem wel of niet door de WSP kan worden onderzocht, kan de kwestie informeel aan de WSP worden voorgelegd. De WSP kan dan adviseren of de kwestie: binnen het beleid valt. wordt gezien als een kwestie waarin de normale handelspraktijken zijn gevolgd (en er dus geen schending is van het bedrijfs- of ethisch beleid van Amcor). De WSP zal in dit geval de kwestie niet behandelen. De WSP moet rapporteren over alle kwesties die formeel zijn voorgelegd De WSP is verplicht om rapport uit te brengen over alle kwesties die formeel door personen zijn voorgelegd, ongeacht of de WSP hierover informeel advies heeft uitgebracht of niet. Amcor verplicht de WSP om alle ontvangen informatie uiterst serieus te behandelen, ook wanneer het veel tijd en geld kan kosten om een kwestie uit te zoeken en de carrière en reputatie van mensen kan schaden die het onderwerp van de beschuldigingen zijn. De persoon die de kwestie voorlegt aan de WSP moet hiermee rekening houden wanneer hij besluit de informatie door te geven. Eenmalige, kleine overtredingen kunnen vaak constructiever worden opgelost zonder formeel onderzoek of ingrijpen. Zaken die al zijn onderzocht kunnen niet aan de WSP worden voorgelegd Als een kwestie al door een andere klachtencommissie binnen Amcor is onderzocht (bijvoorbeeld een geval van discriminatie dat door de afdeling PZ is afgehandeld), kan deze, afhankelijk van de omstandigheden, niet nogmaals worden voorgelegd aan de WSP. Herhaaldelijk wangedrag moet worden voorgelegd aan de WSP, ook als de overtredingen klein zijn of al enige tijd gaande zijn Als iemand zich bewust wordt van voortdurend of herhaald wangedrag, hoe klein ook, moet deze kwestie via de betreffende kanalen worden afgehandeld: Kleine kwesties kunnen, als ze aanhouden, grote problemen worden. Belanghebbenden moeten ook contact opnemen met de WSP als zij al enige tijd op de hoogte zijn van een deel van of alle gedragingen en activiteiten die niet in overeenstemming zijn met het beleid of de gedragsregels. 6. Welk bewijs is nodig voordat de WSP onderzoek kan doen? Voor werknemers van de Amcor Group is kennis van de handelingen of situatie binnen de afdeling voldoende om de WSP voldoende bewijslast te geven om een onderzoek te starten. Voor andere personen is het wenselijk dat er bewijs van de overtredingen op papier is om de WSP een onderzoek te kunnen laten uitvoeren. In elk geval moet de persoon de WSP kunnen vertellen wie hij/zij verdenkt van wangedrag, wanneer dit plaatsvond en wie er last van had(den). Page 4/9

5 Hoe meer bewijsmateriaal de WSP heeft, hoe effectiever het onderzoek kan worden uitgevoerd. Partijen moeten niet wachten met het inschakelen van de WSP wanneer zij in alle redelijkheid voldoende informatie uit eerste hand hebben over feiten die onder dit beleid vallen. 7. Kan informatie anoniem worden doorgegeven? Informatie mag anoniem worden doorgegeven. Om bescherming te kunnen krijgen is het echter noodzakelijk dat de klokkenluider zijn/haar naam doorgeeft aan de WSP. Wanneer de naam aan de WSP wordt doorgegeven, kan ervan worden uitgegaan dat deze geheim wordt gehouden. 8. Wat gebeurt er nadat de informatie is doorgegeven? De WSP stelt het hoger management op de hoogte en onderzoekt de informatie Zodra de WSP informatie ontvangt, zal deze onmiddellijk de betreffende verantwoordelijke binnen het hoger management (de Group General Counsel en Company Secretary van de Amcor Group) hierover informeren en gezamenlijk een onderzoek opstarten naar de juistheid van de informatie en de ernst van de overtreding. Na het ontvangen van een verzoek tot onderzoek is de WSP verplicht alle noodzakelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat het onderzoek behoorlijk en onpartijdig wordt uitgevoerd. Dit betekent dat: personen waarop het onderzoek betrekking heeft de kans krijgen hun kant van het verhaal te vertellen en op de hoogte worden gesteld van de beschuldigingen en het bewijsmateriaal; de onderzoeker gespecialiseerd, onafhankelijk advies zal inwinnen over kwesties die buiten zijn/haar expertise vallen en alle medewerkers van Amcor verplicht worden de onderzoeker zo goed mogelijk te assisteren bij het onderzoek; en het onderzoek zo snel mogelijk is wordt uitgevoerd en een geheimhouding in acht wordt genomen wordt die in overeenstemming is met de ernst van de beschuldigingen. De onderzoeker zal gedetailleerd verslag doen van alle gevoerde gesprekken en alle ontvangen documentatie die van invloed zijn op de resultaten van het onderzoek. Rapportage aan het Audit and Compliance Committee (A&CC) Na afloop van het onderzoek is de onderzoeker verplicht rapport uit te brengen aan de A&CC. Dit rapport: geeft een samenvatting van het onderzochte gedrag en het verzamelde bewijsmateriaal; trekt conclusies over de ernst van de overtreding; en Page 5/9

6 adviseert welke stappen er moeten worden ondernomen om de overtreding te herstellen en herhaling te voorkomen. 9. Wat gebeurt er nadat de informatie is doorgegeven? Besloten rapportage aan de A&CC Het onderzoek kan de toekomstperspectieven en reputatie schaden van personen die het onderwerp zijn van ernstige beschuldigingen. Daarom is het over het algemeen ongepast wanneer de onderzoeker rapporteert over de voortgang van het onderzoek aan enig andere partij dan de A&CC, die in besloten vergaderingen bijeenkomt. De onderzoeker kan ervoor kiezen de persoon die de informatie heeft doorgegeven bij het onderzoek te betrekken, ofwel om meer informatie op te vragen of om deze persoon op de hoogte te houden van de voortgang. Om echter te garanderen dat het onderzoek eerlijk verloopt of om de persoon die de informatie heeft doorgegeven te beschermen, kan de onderzoeker besluiten deze persoon buiten het onderzoek te houden. 10. Wat gebeurt er met de klokkenluider? Amcor erkent dat er enorme persoonlijke offers nodig kunnen zijn om informatie over ernstige kwesties buiten de normale managementlijnen om naar buiten te brengen. Amcor zet zich ervoor in om de kosten en schade voor de Amcor Group als geheel te minimaliseren. Consequenties van het naar buiten brengen van informatie Het naar buiten brengen van informatie heeft vier consequenties: a. Bescherming tegen juridische consequenties, bijv. bescherming tegen civiele of criminele aansprakelijkheid voor het naar buiten brengen van informatie. Er is echter geen bescherming tegen civiele of criminele aansprakelijkheid aangegaan door de klokkenluider. b. Bescherming tegen represailles (hieronder besproken). c. Compensatie aan het slachtoffer - als er represailles volgen en het slachtoffer schade lijdt, kan deze compensatie claimen van de persoon die de schade heeft toegebracht. d. Bescherming van de identiteit - de WSP moet de identiteit van de klokkenluider vertrouwelijk behandelen, maar kan een noodzaak zien de informatie door te geven aan ASIC, APRA of de Australische federale politie of, met toestemming van de klokkenluider, aan een andere partij. Bescherming tegen represailles Amcor verbiedt medewerkers om personen die contact opnemen met de WSP om informatie door te geven die valt binnen het bereik van dit beleid hiervoor te straffen. Dit omvat berispingen, represailles, veranderingen in werkzaamheden, Page 6/9

7 ontnemen van rechten, rapportageverantwoordelijkheden, schade aan toekomstperspectieven of reputatie, de dreiging hiermee of het doelbewust niet handelen om een persoon te schaden. Iedereen die informatie doorgeeft aan de WSP heeft het recht om Amcor, via de WSP, te vragen om: verlof voor de duur van het onderzoek; overplaatsing naar een functie met vergelijkbaar salaris en senioriteit op een andere locatie of andere afdeling; en onafhankelijke professionele counseling om de kwestie te verwerken die ertoe leidde dat de persoon besloot klokkenluider te worden. Amcor zal indien mogelijk dergelijke verzoeken inwilligen. Amcor zal op verzoek van de informant ook alle redelijke stappen ondernemen om te voorkomen dat deze slachtoffer wordt van represailles als gevolg van het contact met de WSP. 11. Bescherming van de identiteit van de klokkenluider Vertrouwelijkheid van de identiteit Een van de belangrijkste manieren om iemand die informatie doorgeeft aan de WSP te beschermen tegen represailles is door de identiteit geheim te houden. De WSP is verplicht al het mogelijke te doen om te garanderen dat de identiteit van de persoon die de informatie heeft doorgegeven gedurende het onderzoek en tot aan bekendmaking van de resultaten geheim blijft. Actie ondernomen wanneer de identiteit bekend dreigt te worden gemaakt Hoewel Amcor zich ervoor zal inspannen dat de identiteit van personen die contact opnemen met de WSP geheim blijft, zijn er situaties waarin dit niet mogelijk is, zoals wanneer: het onderzoek resulteert in een officiële tenlastelegging; de aard van de beschuldigingen dermate is dat de identiteit van de persoon kan worden afgeleid van de informatie die aan de WSP is doorgegeven; of de persoon een speciale behandeling ontvangt, bijv. wanneer deze met verlof wordt gestuurd. Zo snel mogelijk na het eerste contact zal de WSP de kwestie van vertrouwelijkheid en de risico's dat de identiteit toch bekend wordt bespreken met de klokkenluider. De WSP zal de informant direct adviseren wanneer de situatie verandert en Amcor niet langer in staat is om de identiteit geheim te houden en de informant zo vroeg mogelijk waarschuwen wanneer de WSP voorziet dat zijn/haar identiteit bekend zal worden. 12. Maakt het verschil wat de reden nemen met de WSP? is om contact op te Page 7/9

8 Mensen kunnen om verschillende redenen besluiten informatie over overtredingen door te geven, waarvan sommige minder zelfzuchtig zijn dan andere. Om bescherming te krijgen moet de informatie in goed vertrouwen worden doorgegeven. Dit houdt in dat de persoon die de informatie doorgeeft ervan overtuigd is dat deze klopt. Doorgeven van informatie is minder onzelfzuchtig wanneer dit wordt gedaan met als doel om: een andere persoon te kwetsen; een probleem te vermijden dat voorvloeit uit functioneringsgesprekken tijdens de normale bedrijfsvoering; of het beleid ten aanzien van klokkenluiders te misbruiken. De WSP heeft het recht het gedrag van de informant te bespreken met de afdeling PZ om disciplinaire maatregelen te nemen en anderzijds de rechten van de klokkenluider te beperken. Deze rechten worden waar noodzakelijk beperkt om anderen te beschermen die slachtoffer zijn (geweest) van het gedrag van de klokkenluider of om anderzijds te garanderen dat het doel van de klokkenluider niet wordt bereikt. De verplichting van de WSP om een eerlijk onderzoek uit te voeren gaat voor de verplichting om de geheimhouding van de identiteit van de informant te garanderen. 13. Algemene rapportage Elke zes maanden wordt aan de A&CC gerapporteerd en verslag uitgebracht over de klokkenluidersactiviteiten in die periode. Dit rapport kan worden gebruikt om voorstellen te doen om naleving van regels binnen Amcor te verbeteren. De A&CC presenteert dit rapport aan de directie. De directie kan een samenvatting van het klokkenluidersbeleid van Amcor en de consequenties ervan publiceren in het jaarverslag voor aandeelhouders. 14. Doorgeven van overtredingen aan personen buiten Amcor Amcor streeft naar een situatie waarin werknemers niet de noodzaak voelen problemen binnen de Amcor Group buiten de organisatie te bespreken. Medewerkers worden eraan herinnerd dat zij een geheimhoudingsplicht hebben met betrekking tot bedrijfsinformatie. Indien omstandigheden iemand ertoe dwingen informatie over overtredingen buiten de Amcor Group bekend te maken, vraagt Amcor deze persoon zich te bezinnen en eerst te kijken of iemand binnen de organisatie kan helpen en adviseert Amcor om, als laatste middel, de politie of andere autoriteiten in te schakelen. Het is niet toegestaan de informatie via de media naar buiten te brengen. Page 8/9

9 15. Beoordeling van het klokkenluidersprogramma en beleid Het klokkenluidersprogramma (inclusief dit beleid) wordt minimaal elke twee jaar beoordeeld door de A&CC, in overleg met de WSP en algemeen directeur. Een rapport met een samenvatting van deze beoordeling en adviezen wordt voorgelegd aan de directie. De beoordeling kijkt naar de algemene effectiviteit van het klokkenluidersprogramma, in het bijzonder naar: de onafhankelijkheid van de uitgevoerde onderzoeken; de werkelijke consequenties van het naar buiten brengen van informatie; de prestaties van de WSP; en de mate van navolging van dit beleid. Dit beleid is op 17 oktober 2005 goedgekeurd door het Audit and Compliance Committee van Amcor. Het beleid is na te lezen op de internet- en intranetsites van Amcor en een gedrukt exemplaar is op te vragen bij de Company Secretary of het Share Registry (aandelenregister). Ken MacKenzie Managing Director & CEO Oktober 2005 Page 9/9

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

Regeling melden (vermoedens) van misstanden

Regeling melden (vermoedens) van misstanden Regeling melden (vermoedens) van misstanden 1. Doel van de regeling en toepassingsgebied 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop een medewerker (vermoedens van) een misstand kan melden. Cosun moedigt

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV 1. Basisprincipes KBC Asset Management NV verwacht dat haar medewerkers de voorwaarden van hun arbeidscontracten te goeder trouw

Nadere informatie

klokkenluidersregeling

klokkenluidersregeling klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Woonvisie 1 Inleiding Woonvisie wil in al zijn activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid, fatsoen en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

Speak up Interne meldingsprocedure

Speak up Interne meldingsprocedure Speak up Interne meldingsprocedure Interne meldingsprocedure bij BAM 1 In deze leidraad: 1 Definities / 3 2 Vermoeden van een misstand / 4 3 Meldingsprocedure / 4 4 Toekenning van verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6

Heijmans. Meldprocedure integriteit en misstanden. Pagina 1 van 6 Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden Pagina 1 van 6 1. Algemeen Deze Heijmans Meldprocedure integriteit en misstanden, die door de Raad van Bestuur is goedgekeurd, biedt iedere Heijmans medewerker

Nadere informatie

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint)

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden Dit document beschrijft het beleid dat DSM geformuleerd heeft om medewerkers te ondersteunen die aandacht vragen voor

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

PostNL groepsprocedure

PostNL groepsprocedure 1 juli 2016 PostNL N.V. PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel Versie 2.0 PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Dit document is een vertaling

Nadere informatie

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V.

REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND (KLOKKENLUIDERSREGELING) ACCELL GROUP N.V. REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND ("KLOKKENLUIDERSREGELING") ACCELL GROUP N.V. Deze regeling is vastgesteld door de raad van bestuur van Accell Group N.V. op 20 februari 2017

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN

DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN 1. REIKWIJDTE & DOEL 1.1 Deze interne meldprocedure beschrijft de wijze waarop meldingen van mogelijk frauduleus, onethisch of onwettig gedrag kunnen worden gedaan en

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek

Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek Vastgesteld door de Raad van Bestuur na instemming OR d.d. 1 september 2015 (onder voorbehoud van goedkeuring Raad van Toezicht) Goedgekeurd door de Raad van

Nadere informatie

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland MELDPROCEDURE MISSTANDEN Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Bij Transdev Nederland willen we op een zo eerlijk en integer mogelijke

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling InterUM BV; gelet op het belang dat InterUM BV hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd.

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. Klachtenafhandeling Inhoud 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. 2. Stroomschema centrale klachtenafhandeling Hierin

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Hier staan wij voor Meld wat er mis is Gedragscode

Hier staan wij voor Meld wat er mis is Gedragscode Hier Meld staan wat er wij mis voor is Gedragscode 2 Regeling om te melden dat er iets mis is Gasunie staat voor een veilig en betrouwbaar gastransport. Miljoenen Nederlandse en buitenlandse huishoudens,

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode voor Woningcorporaties is gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht;

dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht; Klokkenluidersregeling KSU Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Versie Datum Wijzigingen 1.0 Initieel document Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Geldig met ingang van januari 2017 Waarom hebben we deze Verklaring? Wij moedigen Medewerkers actief aan om redenen tot bezorgdheid

Nadere informatie

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Inleiding PSW heeft een klokkenluidersregeling. Doel is een zorgvuldige afhandeling van meldingen van redelijke vermoedens van misstanden binnen de

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling 2015

Klokkenluidersregeling 2015 Klokkenluidersregeling 2015 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor werknemers (en andere belanghebbenden) van Alliander N.V. ( de vennootschap ) en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden.

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden. 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan het contact met de begeleider. Ook in de organisatie van het begeleidingstraject kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die anders hadden moeten

Nadere informatie

Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling)

Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling) Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling) datum: 29-11-2016 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht

Nadere informatie

Speak Up procedure is beschikbaar in verschillende talen.

Speak Up procedure is beschikbaar in verschillende talen. Speak Up procedure Speak Up procedure is beschikbaar in verschillende talen. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort The Netherlands T +31 33 713 3333 www.frieslandcampina.com

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling)

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) GGNet Gelet op het belang dat GGNet hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Preambule Deze regeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Hoofdstuk 1. Definities... 4 Hoofdstuk 2. Intern melden... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

MELDPROCEDURE SPEAK UP

MELDPROCEDURE SPEAK UP MELDPROCEDURE SPEAK UP KPN hecht grote waarde aan eerlijkheid, transparantie en integriteit. We werken continu aan een klimaat waarin iedereen zich vrij voelt om ongewenst gedrag te melden. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

BELEID GROEP HUMAN RESOURCES 14.KLOKKENLUIDERSREGELING 2004, PAGINA 1 VAN

BELEID GROEP HUMAN RESOURCES 14.KLOKKENLUIDERSREGELING 2004, PAGINA 1 VAN 14.KLOKKENLUIDERSREGELING Publicatie: September 2004, Jan PAGINA 1 VAN Pagina No. 1. Beleid...2 2. Doel...2 3. Beschermde openbaar gemaakte informatie... 2 4. Een feit openbaar maken bij het bedrijf...3

Nadere informatie

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit.

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit. KLOKKENLUIDERSBELEID Reglement voor het omgaan met een vermoeden van een misstand Introductie De ForFarmers gedragscode (Code of Conduct) bevat richtlijnen en principes voor het dagelijks handelen. Het

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Klokkenluidersregeling Versie 1 december 2016 NB met het verschijnen van een nieuwe klokkenluidersregeling komt de vorige te vervallen. Wil

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM

KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM Regeling voor het melden van het vermoeden van een misstand ("klokkenluidersregeling") bij het Rotterdams Montessori Lyceum ("RML") 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Utrecht zoals bedoeld in

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Versie: 2016.01 Vastgesteld door bestuur: 16 november 2016 Goedgekeurd door RvT: 22 november 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1. Doel... 2 2. Klokkenluidersregeling... 3 2.1.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Klokkenluidersregeling naar de richtlijnen van de Brancheorganisaties Zorg 2010

Klokkenluidersregeling. Klokkenluidersregeling naar de richtlijnen van de Brancheorganisaties Zorg 2010 Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling naar de richtlijnen van de Brancheorganisaties Zorg 2010 Augustus 2011 Preambule Sinds 1 januari 2010 is er voor de brancheorganisaties in de zorg een vernieuwde

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V.

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, met instemming van de Ondernemingsraad van High Five Health

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Auteur: Compliance Versie: Definitief (6 december 2016) Algemeen Vektis legt de lat hoog waar het gaat om integer, open en fatsoenlijk handelen (binnen de wet en de eigen gedragscode)

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Algemene bepalingen Interne procedure De Commissie integriteit Universiteit

Nadere informatie

ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015

ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015 ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015 Ortec Finance B.V. 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1. ALGEMEEN 3 1.2. INWERKINGTREDING 3 1.3. BEGRIPPEN 3 2. ARTIKELEN KLACHTENREGELING

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling

Mogelijkheden van klachtafhandeling Mogelijkheden van klachtafhandeling 1 Bespreken op de afdeling Wanneer u een klacht heeft, kunt u zich rechtstreeks wenden tot de betrokkene(n). Wij verzoeken u eerst te proberen op deze manier tot een

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling NWO-werkgever. Inleiding

Klokkenluiderregeling NWO-werkgever. Inleiding Klokkenluiderregeling NWO-werkgever Inleiding Voor NWO is integriteit in doen en laten een essentiële voorwaarde om haar wettelijke taakstelling te kunnen uitvoeren. Integriteit begint bij integer gedrag

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

BEROEPSCODE VOOR VEILIGHEIDSKUNDIGEN LEDEN VAN DE NVVK

BEROEPSCODE VOOR VEILIGHEIDSKUNDIGEN LEDEN VAN DE NVVK BEROEPSCODE VOOR VEILIGHEIDSKUNDIGEN LEDEN VAN DE NVVK BEROEPSCODE VOOR VEILIGHEIDSKUNDIGEN LEDEN VAN DE NVVK INHOUD 1 Inleiding 1 2 Definities 2 2.1 Beroepscode 2 2.2 Gevaar 2 2.3 Misstand 2 2.4 Vakbekwaamheid

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Versie 2.0 Instemming OR : 30-08-2016 Besluit bestuur : 06-09-2016 Besluit RvC : 13-09-2016 Ingangsdatum : 01-07-2016 (13-09-2016) 1 Inleiding Triada is als maatschappelijke vastgoedondernemer

Nadere informatie

Meldingsregeling vermoeden misstanden Ymere

Meldingsregeling vermoeden misstanden Ymere Meldingsregeling vermoeden misstanden Ymere oktober 2017 Doel regeling Ymere wil in al haar activiteiten een goede norm stellen ten aanzien van openheid, fatsoen en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2015

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2015 Klachtenreglement van Het Oranje Kruis 2015 Datum van ingang: 1 januari 2015 Inleiding Het Oranje Kruis streeft voortdurend naar een hoge kwaliteit van de dienstverlening. Het serieus nemen en correct

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Intern klachtenreglement

Intern klachtenreglement Intern klachtenreglement Intern klachtenregelement Akkoord directie: 01-09-2017 Datum: 01-09-2017 Evaluatie: 01-09-2021 1 Klachtenreglement intern BTO Thuiszorg Voorwoord Hierbij treft u het klachtenreglement

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Incidentenregeling

Fondsdocumenten SNPF. Incidentenregeling Fondsdocumenten SNPF Incidentenregeling Incidentenregeling Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Lunet zorg

Klokkenluidersregeling Lunet zorg Klokkenluidersregeling Lunet zorg Versie 20 december 2016, vastgesteld Raad van Bestuur Lunet zorg Eindhoven 1/7 Inleiding De klokkenluidersregeling biedt medewerkers de mogelijkheid om vermoedens van

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Pensioenfonds Legal & General Eigenaar regeling: Bestuur Auteur: A.H.M. Dasselaar /Compliance Officer 1 Documenthistorie Versie Status Datum Omschrijving 0.1 concept 01-08-2016

Nadere informatie

Klachtenreglement ADO Zorg

Klachtenreglement ADO Zorg Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling door de directie Pag. 5 en 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik hoofdlijnen De zij kennis vertrouwenscommissie heeft uitgewerkt. acht genomen zich verantwoordelijk In van heeft praktijk beschuldigingen

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 De Rabobank heeft een regeling getroffen voor de behandeling van geschillen tussen een medewerker en de bank omtrent de arbeid, de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie