Herregistratieregeling NVO Orthopedagoog-Generalist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herregistratieregeling NVO Orthopedagoog-Generalist"

Transcriptie

1 Herregistratieregeling NVO Orthopedagoog-Generalist Uitgangspunt van deze herregistratieregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid van de in het register Orthopedagoog-Generalist opgenomen beroepsbeoefenaren. In het belang van cliënten beoogt deze regeling de kwaliteit van hulp- en zorgverlening door middel van het borgen van het niveau van vakbekwaamheid en deskundigheid van de Orthopedagoog-Generalist te garanderen. De regeling maakt het voor Orthopedagogen-Generalist mogelijk hun professionele deskundigheid aan te tonen, op basis van de laatste stand van zaken in het vakgebied, hetgeen zij op grond van de beroepscode NVO ook plegen te doen. Kader Deze regeling is gekoppeld aan de geldende Registratieregeling NVO Orthopedagoog- Generalist. Deze herregistratieregeling verlengt hetgeen wordt bedoeld met de registratieregeling en grijpt, indien nodig, terug op inhoudelijke en kwantitatieve aspecten van de registratieregeling. Herregistratieprocedure De herregistratieaanvragen worden beoordeeld door de Commissie Generalist van de NVO. De commissie maakt gebruik van het software programma PE-online. Orthopedagogen- Generalist die een aanvraag voor herregistratie in willen dienen, maken verplicht gebruik van dit programma. De herregistratieaanvragen worden gecontroleerd door de secretaris en beoordeeld door de Commissie Generalist volgens de opgestelde herregistratiecriteria zoals opgenomen in dit reglement. Persoonlijk herregistratiedossier Binnen PE-online is voor iedere Orthopedagoog-Generalist een digitaal herregistratiedossier beschikbaar. Gedurende de herregistratietermijn kunnen hierin zowel werkervaring als deskundigheidsbevorderende activiteiten worden geregistreerd en ondersteunende bijlagen worden toegevoegd. Op deze manier kunnen Orthopedagogen-Generalist op een gebruiksvriendelijke manier hun eigen herregistratieactiviteiten bijhouden en overzicht houden over hetgeen nog gedaan moet worden om aan alle eisen te kunnen voldoen. Bij het verstrijken van de vaste herregistratietermijn van vijf jaar wordt via het persoonlijk digitale herregistratiedossier uiteindelijk het verzoek tot herregistratie door de aanvrager verzonden. Bedrag herregistratieaanvraag Het bedrag van de herregistratieaanvraag wordt vastgesteld door het bestuur van de NVO. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Afstemming De herregistratieregeling NVO Orthopedagoog-Generalist houdt zo veel mogelijk rekening met mogelijke inspanningen door Orthopedagogen-Generalist in het kader van andere relevante herregistratieregelingen. Hiermee wordt beoogd de belasting voor de herregistrandi tot een minimum te beperken. Dit betreft herregistratieactiviteiten voor registraties met een aan de NVO Orthopedagoog-Generalist gelijkwaardige omvang en dito niveau de NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog en de Gezondheidszorgpsycholoog voor zover gericht op het terrein van kinderen en jeugdigen. 1

2 Herregistratieregeling NVO Orthopedagoog-Generalist Artikel 1: definities Aanvrager: Commissie: Digitaal persoonlijk herregistratiedossier: Geregistreerde: Herregistratie: Herregistratieaanvraag: Register: Registerhouder: Secretaris: de Orthopedagoog-Generalist die de aanvraag tot herregistratie indient bij de Commissie Generalist Commissie Generalist van de NVO het eigen portfolio van de geregistreerde waarin de herregistratieactiviteiten bijgehouden kunnen worden en van waar uit de uiteindelijke aanvraag ingediend kan worden. degene die is opgenomen in het register NVO Orthopedagoog-Generalist verlengen van de inschrijving in het register met een termijn van vijf jaar digitaal indienen van het verzoek tot herregistratie; ook wel aanvraag NVO Orthopedagoog-Generalist de houder van het register NVO Orthopedagoog- Generalist is de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen de secretaris van de commissie Artikel 2: doel Deze herregistratieregeling biedt het kader voor geregistreerden om hun inschrijving in het register periodiek te verlengen. Commissie Generalist In een apart commissiereglement is opgenomen: 1. taken; 2. samenstelling en besluitvorming; 3. profiel en beschikbaarheid; 4. bevoegd- en verantwoordelijkheden. Artikel 3: herregistratietermijn De herregistratietermijn is een periode van vijf jaar, gerekend vanaf het moment van registratie dan wel de voorgaande herregistratie. Artikel 4: onderbreking herregistratietraject 4.1 Onderbrekingen tot een maximum van zes weken zijn toegestaan. Bij onderbrekingen met een langere periode wordt de werkervaring voor die periode niet meegerekend. 4.2 Uitsluitend bij onderbreking van het herregistratietraject door zwangerschap- of bevallingsverlof wordt de herregistratietermijn verlengd met de wettelijke termijn van zwangerschap- of bevallingsverlof. De aanvrager informeert daarover tijdig de commissie. 2

3 Artikel 5: herregistratieprocedure Aanvraag 5.1. Via het digitale persoonlijk herregistratiedossier wordt de geregistreerde door de registerhouder geattendeerd op het verlopen van de herregistratietermijn, en gewezen op de mogelijkheid om de registratie te verlengen met een nieuwe termijn van vijf jaar. 5.2 De verzoeker dient voor de herregistratieaanvraag gebruik te maken van het daar voor bestemde digitaal persoonlijk herregistratiedossier. 5.3 Het verzoek tot herregistratie wordt ingediend conform de eisen in dit reglement. 5.4 Onvolledige digitaal persoonlijk herregistratiedossiers kunnen worden toegezonden. 5.5 Aan het in behandeling nemen van een herregistratieaanvraag zijn kosten verbonden, welke voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen, moeten worden voldaan. 5.6 Niet tijdig toegezonden en/of niet tijdig betaalde herregistratieaanvragen worden niet in behandeling genomen door de Commissie Generalist (verder te noemen commissie ). Controle herregistratiedossier 5.7 De secretaris controleert, in opdracht van de commissie, of de herregistratieaanvraag voldoet aan de formele vereisten van de herregistratieregeling. 5.8 Indien een herregistratieaanvraag voldoet aan de formele vereisten wordt de inschrijving van de aanvrager (voorlopig) verlengd. Het digitaal persoonlijk herregistratiedossier is vanaf dat moment niet meer te wijzigen. 5.9 Indien een herregistratieaanvraag niet (geheel) aan de formele vereisten voldoet, wordt de aanvrager verzocht de ontbrekende gegevens alsnog binnen vier weken op te nemen Indien met de aanvullende gegevens, zoals bedoeld in artikel 5.9, aan de formele vereisten wordt voldaan, wordt de inschrijving van de aanvrager in het register (voorlopig) verlengd. Het digitaal persoonlijk herregistratiedossier is vanaf dat moment niet meer te wijzigen Indien de gegevens waarop artikel 5.9 van toepassing is tijdig zijn ontvangen maar niet conform de formele vereisten van de herregistratieregeling blijken te zijn, wordt de aanvrager eenmalig nog in de gelegenheid gesteld de juiste gegevens toe te zenden binnen een termijn van vier weken Indien met de aanvullende gegevens, zoals bedoeld in artikel 5.11, aan de formele vereisten wordt voldaan, wordt de inschrijving van de aanvrager in het (voorlopig) register verlengd. Het digitaal persoonlijk herregistratiedossier is vanaf dat moment niet meer te wijzigen Indien de aanvullende gegevens, zoals bedoeld in artikel 5.9 of 5.11, niet tijdig zijn ontvangen dan wel via de aanvullende gegevens niet wordt voldaan aan de formele vereisten van de herregistratieregeling, wordt de aanvrager met terugwerkende kracht vanaf het moment van het verstrijken van oorspronkelijke herregistratietermijn in het register doorgehaald. Beoordeling herregistratiedossier 5.14 Herregistratieaanvragen die voldoen aan de formele vereisten van de herregistratieregeling worden door de commissie beoordeeld aan de hand van de in dit reglement opgenomen herregistratie-eisen De commissie neemt na uiterlijk drie maanden een besluit op herregistratieaanvragen. In geval de commissie daartoe aanleiding ziet, kan eenmalig de beoordelingstermijn voor de duur van drie maanden worden verlengd. De betreffende aanvragers worden over deze procedure tijdig geïnformeerd Herinschrijving in het register wordt definitief nadat de commissie oordeelt dat een herregistratieaanvraag aan de criteria van de herregistratieregeling voldoet. In alle andere gevallen wordt aanvullende informatie opgevraagd alvorens de commissie tot een besluit kan komen. 3

4 Verlenging inschrijving 5.17 In geval van herinschrijving in het register geldt een verlenging voor de duur van de nieuwe herregistratietermijn van vijf jaar. De nieuwe herregistratietermijn verstrijkt precies vijf jaar na de datum waarop de voorgaande herregistratieperiode is verstreken. Doorhaling inschrijving 5.18 Indien de herregistratieaanvraag niet voldoet aan de criteria wordt inschrijving in het register vanaf de datum van de verlopen herregistratietermijn doorgehaald. Opnieuw registreren 5.19 Indien een in het register doorgehaald professional weer opgenomen wil worden in het register kan gebruik worden gemaakt van de geldende Herintredersregeling NVO Orthopedagoog-Generalist (i.o.). Artikel 6: herregistratie-eisen Om voor herregistratie in aanmerking te kunnen komen, moet aan de herregistratiecriteria worden voldaan zoals in deze regeling zijn opgenomen. De bedoelde criteria zijn zowel kwantitatief (formele eisen) als kwalitatief (inhoudelijke eisen) van aard. Artikel 7: werkervaring 7.1 De geregistreerde dient binnen de herregistratietermijn in totaal minimaal 2500 uur orthopedagogische werkzaamheden te hebben verricht op postacademisch niveau. 7.2 Er is sprake van een minimale werkweek van (gemiddeld) 12 uur. 7.3 De aard en de inhoud van de werkervaring heeft conform hetgeen daarover is vastgelegd in de Registratieregeling NVO Orthopedagoog-Generalist, betrekking op: a. orthopedagogische diagnostiek en/of; b. orthopedagogische interventies (zowel behandeling als begeleiding) en/of; c. onderwijs en/of; d. onderzoek en/of; e. beleid. 7.4 Minimaal 1000 uur van de verplichte werkervaring betreft werkzaamheden op een van de twee taakgebieden zoals bedoeld in artikel 7.3 a en b. Orthopedagogische diagnostiek en interventie betreft werkzaamheden die gericht zijn op systematische behandelingsplanning en het actief ontwerpen, uitvoeren, volgen en bijstellen van een plan. Het uitsluitend bespreken van handelingsplannen is niet toereikend. 7.5 In het geval de werkzaamheden betreffende de taakgebieden zoals bedoeld in artikel 7.4 worden verricht vanuit een niet direct op het primair proces gerichte functie geldt; werkzaamheden zijn gericht op de uitoefening van het beroep orthopedagoog (-generalist) waarvoor herregistranten kennis, inzicht en vaardigheden nodig hebben op het centrale vakgebied. 7.6 Onder vermelding van artikel 4 van dit reglement mogen de werkzaamheden maximaal twee jaar aaneengesloten worden onderbroken. 7.7 Voor het aantonen van de werkervaring gelden de volgende bepalingen: a. werkzaamheden verricht in dienstverband worden aangetoond met een werkgeversverklaring. b. werkzaamheden verricht als vrijgevestigde dan wel freelancer worden aangetoond door een eigen verklaring, en door een accountantsverklaring waaruit de totale omvang van de uren werkervaring blijkt. In plaats van een accountantsverklaring kan ook een verklaring van een onafhankelijke administratie-, belastingdeskundige of financieel adviseur worden gebruikt. 7.8 Het opvoeren van de werkervaring kan uitsluitend binnen de daarvoor beschikbare mogelijkheden en vergezeld van de verplichte bijlagen in het digitaal persoonlijk herregistratiedossier in PE-online. 4

5 Artikel 8: deskundigheidsbevordering 8.1 Het onderdeel deskundigheidsbevordering kent een minimale omvang van 120 uur. 8.2 Voor alle in dit artikel bedoelde deskundigheidsbevordering geldt dat de aanvrager deze onderdelen uitsluitend kan opvoeren binnen de daarvoor beschikbare mogelijkheden en vergezeld van de verplichte bijlagen in het digitale persoonlijk herregistratiedossier. Voor de exacte bewijsvoering per onderdeel gelden de bepalingen in het digitaal persoonlijk herregistratiedossier. Geaccrediteerd cursorisch onderwijs 8.3 Er geldt een verplichte minimale omvang van 40 punten cursorisch onderwijs, waarvan minimaal 20 punten verplicht geaccrediteerd zoals opgenomen in de nascholingsagenda accreditatiebureau NIP K&J-psycholoog / NVO Orthopedagoog- Generalist. Niet geaccrediteeerd onderwijs moet op postacademisch niveau zijn en relevant voor het vakgebied van de Orthopedagoog-Generalist. Intervisie 8.4 Er geldt een verplichte minimale omvang van 40 punten (1 punt = 1 uur) intervisie, mits dit onderdeel voldoet aan hetgeen in de bijlage intervisie is opgenomen. Het geven van cursussen, niet zijnde reguliere onderwijstaak 8.5 Dit onderdeel is binnen de herregistratieregeling optioneel en kan meetellen indien a. de scholing van postacademisch niveau is en relevant is voor het verrichten van orthopedagogische werkzaamheden; b. een scholingsactiviteit kan slechts eenmaal per herregistratietermijn opgevoerd worden, ongeacht het vaker aanbieden daarvan; c. het aantal contacturen van de volledige scholingsactiviteit kan worden meegeteld, vermeerderd met maximaal 25% daarvan als voorbereidingstijd. Supervisie/leertherapie volgen/geven 8.6 Dit onderdeel is binnen de herregistratieregeling optioneel en kan meetellen indien a. de supervisie/leertherapie van postacademisch niveau is; b. voor dit onderdeel kunnen individuele alsmede groepssessies worden gevolgd dan wel worden gegeven. De voor de Registratieregeling NVO Orthopedagoog- Generalist geldende vereisten voor supervisie zijn eveneens van toepassing bij deze herregistratieregeling. Een contactuur geldt daarbij als één punt. 8.7 Supervisie/leertherapie in deze regeling is bedoeld als een leer- en onderwijsmethode die erop gericht is het zelfstandig en problematiserend reflecteren van de professional op zichzelf als beroepsbeoefenaar - zowel wat betreft het methodisch handelen als op zijn professionele zelfbewustzijn -, op basis van praktijkervaringen, te stimuleren dan wel te ontwikkelen. 8.8 Het volgen van supervisie kan eveneens bij een op vergelijkbaar niveau als de NVOsupervisor gekwalificeerd supervisor plaatsvinden. 8.9 Het geven van supervisie, kan naast aan academisch opgeleide orthopedagogen dan wel op academisch niveau in opleiding zijnde orthopedagogen, eveneens worden gegeven aan minimaal op academisch niveau opgeleide dan wel daartoe in opleiding zijnde andere gedragswetenschappelijke disciplines met een relevantie voor het terrein van kinderen en jeugdigen. Actieve deelname aan organen binnen de beroepsvereniging 8.10 Dit onderdeel is optioneel binnen de herregistratieregeling optioneel en kan meetellen vanaf een omvang van minimaal 10 punten, met een maximum van 50 punten (1 punt = 1 uur); 8.11 Het betreft het vervullen van een kaderfunctie, - zoals bestuurslidmaatschap, deelname aan een advies-, uitvoerende commissie en/of een netwerk -, binnen de NVO dan wel een aanpalende relevante wetenschappelijke beroepsvereniging. 5

6 Vakpublicaties 8.12 Dit onderdeel is binnen de herregistratieregeling optioneel en kan meetellen indien; a. er sprake is van een publicatie in een door de orthopedagogische discipline aangemerkt Nederlands of internationaal wetenschappelijk vakblad/tijdschrift; b. de publicatie voldoet aan de binnen de wetenschappelijke discipline breed gedragen voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek en publicatie; c. het betreffende onderzoek en de publicatie daarover aantoonbaar een relevantie heeft voor de orthopedagogiek dan wel voor een daaraan nauw verwant wetenschappelijk domein en/of de beroepsgroep van orthopedagogen dan wel daaraan verwante beroepsgroepen Een publicatie geldt voor de respectievelijke punten: eerste auteur 10 punten, tweede auteur 5 punten, derde en verdere auteurs 2 punten. Artikel 9: uitzonderingsbepaling specialisten 9.1 Inschrijving in het register wordt bij aanvragers die op de datum van het verstrijken van hun herregistratietermijn aantoonbaar zijn opgenomen in een van de volgende specialistenregisters voor de duur dat hun specialistenregistratie geldig is, verlengd: Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP, Klinisch Psycholoog Wet BIG, Klinisch Neuropsycholoog Wet BIG. 9.2 Aanvragers op wie artikel 9.1 van toepassing is, dienen de commissie per omgaande op de hoogte te stellen van de beëindiging van inschrijving in de specialistenregisters op grond waarvan deze uitzonderingsbepaling van kracht is. 9.3 Vanaf het moment dat artikel 9.2 van toepassing is, treedt de herregistratieregeling voor de lopende herregistratietermijn naar rato voor de resterende herregistratieperiode in werking. 9.4 Zodra de situatie zoals in artikel 9.3 omschreven in werking is getreden, gelden onverkort de voorgaande bepalingen in deze regeling. Artikel 10: hardheidsclausule Indien de gevolgen van het toepassen van het voorgaande in deze regeling in individuele gevallen kennelijk tot onevenredig en ernstig nadeel leidt voor de geregistreerde, kan de commissie het bestuur beargumenteerd adviseren geheel of gedeeltelijk af te wijken van de herregistratieregeling. Artikel 11: bezwaar en beroep Betreffende de mogelijkheid tot het bezwaar aantekenen tegen een besluit van de commissie dan wel beroep aantekenen tegen een besluit van de commissie op een bezwaar, is de bezwaar en beroep paragraaf in de Registratieregeling NVO Orthopedagoog-Generalist, van toepassing. Met dien verstande dat wat betreft de definities wordt verwezen naar artikel 1 van deze regeling. Artikel 12: slotbepaling Deze versie van de regeling treedt in werking op 1 mei Alle voorgaande versies komen daarmee te vervallen. 6

7 Bijlage: Intervisie 1 Doel Intervisie is een methodiek gericht op de professionele ontwikkeling. Bij deze methodiek staat systematische reflectie op eigen en andermans functioneren centraal, met als doel meer inzicht in eigen professioneel functioneren te verkrijgen. Intervisie is een collegiale werkvorm, er is meestal geen sprake van begeleiding. Uitgangspunten Uitgangspunten bij intervisie in het kader van de herregistratieregeling NVO Orthopedagoog- Generalist zijn: 1. Bij professionalisering hoort reflectie op de eigen normen, waarden en doelstellingen en de inzichten, kennis, attitudes en werkwijzen waarop het beroepsmatig handelen berust. 2. Anderen kunnen helpen bij het bewust maken en expliciteren van persoonlijke ervaringen en opvattingen en bij het beantwoorden van de vraag in hoeverre die van invloed zijn op het beroepsmatig handelen. 3. Ook het expliciteren van werkwijzen en het toepassen van kennis en inzichten kunnen onderwerp van intervisie zijn. 4. Bij dit proces is er sprake van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. De deelnemers bepalen ieder voor zich wat ze wel of niet naar voren willen brengen, op welke wijze en wanneer. Het gaat er niet om wát iemand deed maar hóe, en wat hij daarvoor wil inbrengen. Werkwijze Bij intervisie is men niet in de eerste plaats gericht op het vinden van pasklare oplossingen, adviezen en tips, maar juist op het problematiseren van het professioneel functioneren, waardoor waar nodig het herzien van de eigen visie mogelijk wordt. De vaardigheid tot reflecteren is daarbij een voorwaarde. Reflectie betekent niet het zoeken van antwoorden, maar het stellen van vragen. Vragen waarmee verbindingen gelegd kunnen worden tussen: het feitelijke, concrete, beroepsmatig handelen, het persoonlijk ervaren en beleven van dat handelen, en het achterliggende systeem van opvattingen, kennis, inzichten en werkwijzen. Aandachtspunten Bij intervisie gelden de volgende aandachtspunten: er moet sprake zijn van een duidelijke agenda, er moet een vaste frequentie van de bijeenkomsten zijn, minimaal 3 per jaar, uitwisseling van actuele informatie op het terrein van de orthopedagogiek kan onderdeel van de agenda zijn, er moet geanonimiseerde casuïstiek worden ingebracht. Samenstelling intervisiegroep De intervisiegroep moet uit minimaal drie en maximaal acht personen bestaan, allen werkzaam op het gebied van de orthopedagogiek, ofwel direct aanverwante gebieden met een primaire oriëntatie op het terrein van kinderen en jeugdigen. Verslaglegging Er wordt voorafgegaan door de agenda van de bijeenkomst een korte samenvatting gegeven van hetgeen is besproken. Het verslag van iedere bijeenkomst kent als bijlage een ondertekende presentielijst. 1 Omwille van de uitwisselbaarheid van intervisie voor diverse herregistratieregelingen is in deze bijlage aangesloten bij het kader van intervisie zoals geldt voor de kinder- en jeugdpsychologen van het NIP. 7

Herregistratieregeling NVO Basis-Pedagoog

Herregistratieregeling NVO Basis-Pedagoog Herregistratieregeling NVO Basis-Pedagoog Uitgangspunt van deze herregistratieregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid van de in het register NVO Basis-Pedagoog opgenomen

Nadere informatie

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog- Uitgangspunt van deze verlengingsregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid op het terrein

Nadere informatie

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog- Uitgangspunt van deze verlengingsregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid op het terrein

Nadere informatie

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de kamer pedagogen Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het registratiereglement

Nadere informatie

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de kamer Psychologen Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het registratiereglement

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Registraties Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Waarom registratie? Deze folder gaat over registraties. De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Naast de beroepscode en het tuchtrecht

Nadere informatie

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsregistratie en herregistratie: Waarom? Doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien,

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau Kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 lid

Nadere informatie

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Inhoud Bent u psycholoog, (ortho)pedagoog of psychotherapeut in het jeugddomein? 4 Waarom

Nadere informatie

Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Psychologen Versie 16 december 2015

Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Psychologen Versie 16 december 2015 Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Psychologen Versie 16 december 2015 Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het Registratiereglement

Nadere informatie

Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming

Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Bent u psycholoog, (ortho)pedagoog of psychotherapeut in het jeugddomein?

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 sub

Nadere informatie

Beleidsregels Herregistratie, versie 16 maart 2015

Beleidsregels Herregistratie, versie 16 maart 2015 Beleidsregels Herregistratie (zoals vastgesteld door de RSG bij elektronische stemming van 6 mei 2008; gewijzigd op 23 september 2008, 19 februari 2010, 9 juli 2010, 2 december 2011, 17 februari 2012,

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

Beleidsregels Herregistratie, versie 17 februari 2012

Beleidsregels Herregistratie, versie 17 februari 2012 Beleidsregels Herregistratie (zoals vastgesteld door de RSG bij elektronische stemming van 6 mei 2008; gewijzigd op 23 september 2008, 19 februari 2010, 9 juli 2010; 2 december 2011 en 17 februari 2012)

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013 Besluit van tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met de professionalisering van de jeugdzorg Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut KPT 13-025 Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut De Kamer Psychotherapeut, kennis genomen hebbende van het rapport van de Commissie

Nadere informatie

Bijlage III bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister. Kamer Psychologen. Preambule

Bijlage III bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister. Kamer Psychologen. Preambule Bijlage III bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Psychologen Preambule In artikel 2, eerste lid onder b van het Registratiereglement van de Stichting

Nadere informatie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Deze beleidsregels vormen een nadere uitwerking van de eisen aan genoten supervisie, intervisie, intercollegiale toetsing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding 1 REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007 Kaderregeling Accreditatie Herregistratie Het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), gelet op: - het Besluit eisen voor de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten,

Nadere informatie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Als vastgesteld op de ledenvergadering van 27 maart 2015 Inleiding In dit reglement is de procedure geregeld van het

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 REGISTERLERAAR.NL Reglement van Registratie en Herregistratie 2015 Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 Dit reglement regelt de registratie en herregistratie als leraar ten behoeve van het lerarenregister.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2300 2 februari 2015 Besluit permanente educatie Wbtv Gelet op: artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb.

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ; Besluit van houdende periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ingeschrevenen (Besluit periodieke registratie Wet BIG) Op de voordracht

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN

HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN a. Uitgangspunten en overwegingen - Door de MSRC zijn voor de erkende medisch specialismen herregistratie richtlijnen en criteria vastgesteld (oktober 2003) die

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau Kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 sub

Nadere informatie

Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie

Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) besluit vast te stellen de volgende Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Hoofdstuk I. Algemeen Artikel 1: definities

Nadere informatie

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Ex. artikel 4 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen. Algemeen Het

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist Stappenplan herregistratie voor de verpleegkundig specialist Versie november 2015 1 U staat geregistreerd als verpleegkundig specialist. Een maand voordat uw registratieperiode van vijf jaar afloopt, dient

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen Versie: 27-12-2013 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding In het voorjaar van 2009 is de

Nadere informatie

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Laatste gewijzigde versie vastgesteld door het Bestuur

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8336 27 maart 2013 Besluit Verlenging inschrijving in het Rbtv Gelet op: De Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb);

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen

Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen Preambule In artikel 2, eerste lid onder b van het Registratiereglement van de Stichting

Nadere informatie

Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen Versie 16 december 2015

Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen Versie 16 december 2015 Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen Versie 16 december 2015 Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het Registratiereglement

Nadere informatie

Registratiereglement Register Vaktherapie

Registratiereglement Register Vaktherapie Registratiereglement Register Vaktherapie Hoofdstuk 1: algemeen Artikel 1: definities In deze regeling wordt verstaan onder: Accreditatie: Accreditatiecommissie: Algemeen bestuur: Beoordeling: Beoordelingscommissie:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Ingangsdatum en versie: 15 april 2016, versie 1 (07-04-2016) De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure

Nadere informatie

verenigingen BIG-registratie Andere of aanvullende registers Periode en kosten AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ (Artikel 34)

verenigingen BIG-registratie Andere of aanvullende registers Periode en kosten AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ (Artikel 34) Pagina 1 van 7 Overzicht kosten (her)registratie in (kwaliteits)registers en BIG-registers van de FBZ-verenigingen, 4 maart 2015 AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ - Optometrist en Orthoptist - Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde reglementen voor registratie, hernieuwde registratie, herregistratie en doorhaling

Nadere informatie

Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie

Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) besluit vast te stellen de volgende regeling Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen

Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het Registratiereglement van de Stichting

Nadere informatie

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders K GzP Kamer Gezondheidszorgpsycholoog Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren De Kamer Gezondheidszorgpsycholoog, kennis genomen hebbende van het rapport van

Nadere informatie

Beleidsregels herregistratie RGS. Geconsolideerde versie

Beleidsregels herregistratie RGS. Geconsolideerde versie Beleidsregels herregistratie RGS Geconsolideerde versie Februari 2017 Februari 2017 Beleidsregels Herregistratie RGS Geconsolideerde versie Februari 2017 1 2 1 Beleidsregels herregistratie RGS, besluit

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

juni 2013 Basisgegevens:

juni 2013 Basisgegevens: 1 Regeling van Samenwerking tussen het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers (SKGV) en het nascholingsregister Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers (PE PKN) juni 2013 Basisgegevens:

Nadere informatie

Onze ervaringen met de wijze waarop de wet voor ons beroep functioneert zijn gemengd.

Onze ervaringen met de wijze waarop de wet voor ons beroep functioneert zijn gemengd. Beantwoording vragen Wetsevaluatie BIG 17 juni 2013 Ervaring & visie 1. Wat zijn de ervaringen van uw organisatie met de Wet BIG? De NVGzP is in september 2012 opgericht als vereniging van (BIG-geregistreerde)

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt

REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Bekwaamheden... 2 2. Vereisten voor aanvraag van de registratie... 2 2.1 Opleidingseisen...

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Om voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici in aanmerking te komen dient de radiodiagnostisch-

Nadere informatie

Bedrag accreditatieaanvraag Het bedrag van de accreditatieaanvraag wordt door beide besturen vastgesteld. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Bedrag accreditatieaanvraag Het bedrag van de accreditatieaanvraag wordt door beide besturen vastgesteld. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Accreditatiereglement behorende bij de (Her)Registratieregeling Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en de NVO (Her)Registratieregeling Orthopedagoog- Generalist 1 De wens van de NVO en de sector Jeugd van het

Nadere informatie

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Inleiding Dit Registratiereglement is een nieuw Reglement en gaat in op 1 mei 2016. Tot

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Eisen en voorwaarden herregistratie huisartsen

Eisen en voorwaarden herregistratie huisartsen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Eisen en voorwaarden herregistratie huisartsen Besluit CHVG no. 2-2002 Het College voor Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde,

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en tandarts

Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en tandarts Herregistratie in het BIG-register Vanaf 1 januari 2012 voor apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en tandarts Inhoud 1 Inleiding 3 2 Herregistratie in het kort 4 3 Specialistenregisters

Nadere informatie

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015.

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015. Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op. Definities Artikel 1 1. Onder Permanente Educatie (hierna: PE) wordt in dit reglement verstaan het

Nadere informatie

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ op 1 december 2015. Door de leden vastgesteld op de

Nadere informatie

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten 1. Wat was de aanleiding voor de vernieuwing van de herregistratiebepalingen? Eens per vijf jaar wordt beoordeeld

Nadere informatie

Accreditatiereglement geïntegreerde postdoctorale opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist

Accreditatiereglement geïntegreerde postdoctorale opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist OG/15 Accreditatiereglement geïntegreerde postdoctorale opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist Reglement, procedure en criteria voor accreditatie van postdoctorale opleidingen tot NVO Orthopedagoog-Generalist.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist

Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist OG/15 Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist Dit formulier wordt gebruikt om te beoordelen of een postdoctorale beroepsopleiding geaccrediteerd kan worden

Nadere informatie

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Presentatie Namens V&VN afd. Wondconsulenten Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Inhoud presentatie Wat is de achtergrond van het Kwaliteitsregister?? Wat is een deskundigheidsgebied??

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst HUISARTS, VERPLEEGHUISARTS EN ARTS VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN REGISTRATIE COMMISSIE Besluit van 3 maart 2011 tot vaststelling

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING

REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING 1 REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING In dit reglement worden de volgende afkortingen gebruikt: ABvC : de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling TRA-bureau

Nadere informatie

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen.

1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. BIJLAGE IIA Jeugdhulp 2016 (individueel overeengekomen) 1. Jeugdhulp 1.1 Dienstverlener levert aan Jeugdigen de Jeugdhulp als opgenomen in de Bijlage producten en prijzen. 1.2 Dienstverlener levert de

Nadere informatie

Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012

Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012 Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012 Deze registratienorm treedt in de plaats van Registratienorm Tandartsen 2007 versie 1 juli 2007, welke vanaf de ingangsdatum van deze

Nadere informatie

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg: de resultaten

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg: de resultaten Actieplan Professionalisering : de resultaten Professionele jeugdzorg met uitstekend opgeleide hulpverleners, een overzichtelijke beroepenstructuur, versterking van de beroepsregistratie, doordachte beroepsethiek

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Versie 3.0 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE 2 ARTIKEL 1 DEFINITIES 2 ARTIKEL 2 REIKWIJDTE 2 ARTIKEL 3 SCHOLING 2 ARTIKEL 4 SCHOLINGSPUNTEN 3 ARTIKEL 5 TIJDVAK 3

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog

Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog Herregistratie in het BIG-register Vanaf 1 januari 2012 voor arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog Inhoud 1 Inleiding 3 2 Herregistratie in het kort 4 3 Specialistenregisters

Nadere informatie

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005 College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog Besluit CSG 2013-2 (oorspronkelijk: 2004-1) Besluit inzake de aanwijzing van de klinische psychologie als specialistisch deelgebied van de gezondheidszorgpsychologie

Nadere informatie

Model CONVENANT Orthopedagoog-Generalist. Voor zelfstandig gevestigde NVO Orthopedagogen-Generalist in opleiding

Model CONVENANT Orthopedagoog-Generalist. Voor zelfstandig gevestigde NVO Orthopedagogen-Generalist in opleiding Model CONVENANT Orthopedagoog-Generalist Voor zelfstandig gevestigde NVO Orthopedagogen-Generalist in opleiding NVO juni 2010 0. Definities 0.1. Convenant: Gestandaardiseerde samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), besluit vast te stellen de volgende Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Het register. van, voor en door de leraar

Het register. van, voor en door de leraar Het register van, voor en door de leraar Lerarenregister: leraren in positie Het lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De

Nadere informatie