llllls IN NAAM DES KONINGS 1. wonende te 2. Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Lelystad zaaknummer / rofj1ummer: C/ 16/ / KL ZA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "llllls IN NAAM DES KONINGS 1. wonende te 2. Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Lelystad zaaknummer / rofj1ummer: C/ 16/348860 / KL ZA 13-290"

Transcriptie

1 Citeerwijze: Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 19 augustus 2013, IEF (W tegen Siemens) IN NAAM DES KONINGS llllls RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Lelystad zaaknummer / rofj1ummer: C/ 16/ / KL ZA Vonnis in kort geding van 19 augustus 2013 in de zaak 'an 1. wonende te 2. vennootschap onder firma V.O.F., gevestigd te Marknesse, eisers, advocaat mr. M. Russchen te Amersfoon, tegen de vennootschap naar vreemd recht SI EMENS PRO DUCT LIFECYCLE MANAGEMENT SOFT WARE lnc., gevestigd te Plano, Texas, Verenigde Staten, gedaagde, advocaat mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam. en Siemens genoemd worden. Partijen zullen hierna en zullen hierna gezamenlijk genoemd worden. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaard ing met producties en mee 10 - de brief van Siemens van 31 j uli 2013 met daarbij de producties 1 tot en met 5 - de producties 11 tot en met 20 van - de mondelinge behandeling - de pleitnota van - de pleitnota van Siemens Ten slotte is vonn is bepaald. 2. De feiten is een specialist op het gebied van 30 printing.

2 C/16/ I KL ZA augustus houdt zich bez.ig met dîstrîbutîe van 30 printers die in China en Korea 2.2. worden geproduceerd Siemens beeft op 19 juni 201 J een verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte en bewaring ten laste van We.strup ingediend bij de voorzjeniogenrechter van deze rechtbank Op 20 juni 2013 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank ten laste van Siemens verlof verleend tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte en bewaring op grond van artikel 28 Auteurswet (hierna Aw) en artikel 2.22 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna BVIE) van computers en zaken waannee inbreuk is gepleegd op de auteursrechten van Siemens ter z.akc van de programma's NX 8.S en Solid Edge. 2.S. Op 24 juni 2013 heeft de door Siemens ingeschakelde deurwaarder conservatoir beslag tot afgifte gelegd op de bij aanwezige BTO laptop waarop het programma NX zonder licentie geïnstalleerd was en een DELL PC waarop zonder licentie de programma's NX 4 en NX 6 (ISO's) geynstalleerd zijn. De BTO laptop is in gerechtelijke bewaring gegeven aan de bewaarder heer Naast de deurwaarder waren bij de beslaglegging op 24 juni 2013 ook aanwezig de els IT deskundige, de heer _ en de heer (hierna de heer ). De heren i_ijn beiden werkzaam bij Siemens Siemens en zijn op 24 juni 2013, nadat de beslaglegging had plaatsgevonden, een vaststcllingsovereenkomsl overeengekomen In de vaststellingsovereenkomst staat onder meer: "(..)ZIJN OYEREéNGEKOMEN 1. Op basis van hei zgn. "double damages "principe is ALMTEQ aan SPLM [de voorzieningenrechter. Siemens] verschuldigd een schad~ergoeding groot (..). zijnde 100 -" van de advies verkoopwaarde van de twee bij aange1rajfen illegale aemplaren NX. Om commercli le redenen :zîet SPlM af van haar claim tot schadevergoeding en staat zij AlMfEQ toe een deel van dit bedrag in SPLM software te irrve.steren (..). 2. betaalt aan SPLM een vergoedfng \1an alle tot op heden gemaakte /co..flen, die van hel gelegde beslag daaronder begrepen, ten bedrage van ê 4.410,-(..), excl. BTW. (..) 4. Beialing van de onder ar/lul/, 2 en 3 genoemde bedragen ad totaal ê ,90(..) geschiedt in twee delen: perdirecl een bedrag van 4.410,- (..)en binnen veertien (14) dagen na heden, dus uiterlijlc 5juli1013. hei restanl groot ,90 (..). In geval van non~belaling ofniet-tijdige betaling zal SPLM alsnog de onder artiael J vermelde schodevugoe,ding direcr opeisen. (..) 5. Gerechtsdeurwaarder(..) neemt in beslag de laptop genaamd BTOOJ mei daarop het illegale exemplaar NX en geeft deze laptop in bewaring aan bewaarder Business Security Company, (..) de Deil desl<lop met ISO bestanden van een illegaal exemplaar NX 4.0 en een folder genaamd "crack" mej een verwijzing naar een illegale NX 6.0 volt weliswaar onder hel beslag, maar wordt door deiuwaarder (..) nle.i In bewaring gegeven aan bewaarder BSC. (..)

3 C/16/ I KL ZA augustus Na volledige ontvangst van de onder artikel 1.,2.,3. en 4. genoemde betalingen mag het bewaarder BSC contracteren om de in beslag als zijnde opgeheven beschouwen en mag bewaring genomen laptop afie halen bij bewaarder BSC(..). " 2.9. heeft op 24 juni 2013 vanaf de bankrekening van 4.410,00 voldaan aan Siemens. een bedrag van De advocaat van heeft bij brief van 25 juni 2013 namens de vaststellingsovereenkomst vernietigd op grond van bedreiging dan wel misbruik van omstandigheden. Voorts heeft de advocaat van Siemens gesommeerd het beslag op te heffen. 3. Het geschil 3.1. heeft gevorderd - samengevat - Siemens te veroordelen tot opheffing van het conservatoir beslag tot afgifte op de aan toebehorende laptop binnen één week na het in deze zaak te wijzen vonnis, op straffe van een dwangsom van 2.500,00 per dag of gedeelte van een dag dat Siemens in gebreke blijft om aan deze veroordeling te voldoen, en onder de bepaling dat Siemens tot één week na het in deze zaak te wijzen vonnis in de gelegenheid wordt gesteld een onafhankelijke IT deskundige de NX 8.5 programmatuur te laten verwijderen, en een tweetal kopieën te laten maken van de voor Siemens relevante data in verband met het gebruik van de NX 8.5 software op de betreffende laptop, waarvan een exemplaar zal worden afgegeven aan Voorts heeft gevorderd Siemens te veroordelen tot opheffing van het beslag op de Deil PC. Daarnaast heeft gevorderd Siemens te veroordelen tot betaling van 4.410,00 aan en met veroordeling van Siemens in de proceskosten ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna Rv) heeft het navolgende aan haar vordering ten grondslag gelegd. Het door Siemens gelegde beslag is onrechtmatig doordat niet conform het verkregen verlof is gehandeld. Het is onnodig geweest dat er twee medewerkers van Siemens aanwezig waren bij de beslaglegging. Beide medewerkers van Siemens hebben ook veel meer gedaan dan enkel het verlenen van assistentie aan de IT deskundige. Zij hebben ook zelf computers ter plaatse onderzocht. De heer heeft tijdens de beslaglegging onder druk gezet. De druk is gedurende de vijf uur dat de beslaglegging duurde zo ver opgevoerd dat uiteindelijk is bezweken en een vaststellingsovereenkomst heeft getekend en een bed.rag van 4.410,00 aan Siemens heeft voldaan. De vaststellingsovereenkomst is aangegaan onder bedreiging dan wel misbruik van omstandigheden en is vernietigd. Doordat de vaststellingsovereenkomst is vernietigd, is de betaling onverschuldigd verricht. Daarnaast is de beslaglegging buiten proportioneel. Door de beslaglegging en bewaring is de gehele bedrijfsvoering van ernstig belemmerd, in tegenstelling tot hetgeen in het verzoekschrift hierover staat vermeld. heeft geen volledig back-up kunnen maken en beschikt dan ook niet over alle bestanden die nodig zijn voor de bedrijfsvoering. Daar komt bij dat niets aan een back-up heeft, omdat hij zonder BTO laptop geen 3D prints kan maken. De inbeslagneming en bewaring van de laptop is na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst gebruikt als feitelijk dwangmiddel om betaling te verkrijgen. Dit is niet in overeenstemming met het toe, maar verleende verlof. De Deil PC die in beslag is genomen behoort niet aan aan de zoon van Tijdens de beslaglegging is dit ook duidelijk te kennen gegeven. Het verlof tot beslaglegging geeft geen vrijbrief om computers van derden in beslag te nemen of te

4 C/16/ I KL ZA augustus onderzoeken. Daar komt bij dat op de Deil PC geen illegale software is aangetroffen waarvoor het verlof tot beslaglegging was verleend. Er is dan ook buiten de kaders van het verleende verlof getreden. Siemens heeft geen belang bij handhaving van het beslag en de bewaring. Er kan eenvoudig een kopie worden gemaakt van de bestanden en overige informatie die Siemens nodig heeft Siemens heeft het navolgende verweer gevoerd. In het beslagverlof staat niets over de aanwezigheid van de beslaglegger bij het verlof. De deurwaarder heeft de aanwezigheid van de medewerkers van Siemens in dit geval nodig geacht. Er is dan ook geen sprake van schending van artikel 443 lid 2 Rv. De deurwaarder heeft ook alvorens de daadwerkelijke beslaglegging begon de rollen van de aanwezige personen toegelicht. De nodeloze aanwezigheid van de beslaglegger brengt ook geen nietigheid van het beslag met zich. Tijdens de beslaglegging hebben de medewerkers van Siemens geen inzage gehad in de computers van Tijdens de beslaglegging is niet onomstotelijk komen vast te staan dat de Deil PC niet aan toebehoorde. Bovendien is er verlof gevraagd en toegekend voor beslag op ter plaatse aanwezige computers. Op de Deil PC zijn sporen gevonden van NX 4.0 en NX 6.0. De auteursrechten van Siemens op de NX 8.5 software behelzen ook software die onderdeel is van de NX 4.0 en 6.0 versies. Uit het doel en de strekking van het onderhavige beslagverlof blijkt dat het de bedoeling was alle inbreukmakende computers met illegale software die in de bedrijven van aanwezig waren in beslag te nemen. Bij het beslag heeft ruimschoots de gelegenheid gehad om een volledige back-up te maken en dit is ook gebeurd. Dat geen volledige back-up heeft gemaakt, komt niet voor rekening van Siemens. Ook is na de in beslaglegging nogmaals de gelegenheid geboden om een back-up te maken. is op dat voorstel niet ingegaan. Het staat vast dat inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Siemens. Nu dit vaststaat is er geen ruimte om te treden in de beoordeling van de noodzaak van de auteursrechthebbende om in het concrete geval wel of niet gebruik te maken van de op grond van artikel 28 Aw aan Siemens toegekende handhavingsmogelijkheden en -bevoegdheden. Een kopie maken van de software is ook niet eenvoudig. Er dient een forensische kopie gemaakt te worden die vaak vele malen duurder is dan de laptop. Na de beslaglegging is tussen partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten. Siemens betwist dat deze overeenkomst vernietigbaar is op grond van bedreiging of misbruik van omstandigheden. Ook heeft Siemens niet ingestemd met de nietigheid van de vaststellingsovereenkomst. heeft dan ook het bedrag van 4.410,00 niet onverschuldigd betaald. Ook indien de vaststellingsoveree11komst is vernietigd, heeft er geen onverschuldigde betaling plaatsgevonden door Siemens heeft immers kosten gemaakt voor het leggen van het beslag, waarvan is gebleken dat het terecht was omdat illegale software gebruikte. Er is dan ook een rechtsgrond voor de betaling, aldus 4. De beoordeling De voorzieningenrechter stelt voorop dat het verlof tot het leggen van conservatoir 4.1. beslag tot afgifte en bewaring is verleend op grond van artikel 28 Aw (zie hierboven onder 2.4). Als erkend staat vast dat, nadat het verlof tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte en bewaring was verleend, Siemens en c.:s. een regeling hebben getroffen die is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (zie hierboven onder 2.8) Partijen twisten over de vraag of de vaststellingsovereenkomst vernietigbaar is, omdat deze onder bedreiging dan wel misbruik van omstarndigheden tot stand zou zijn

5

6

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/168020 / KG ZA 15-58 ECLI:NL:RBOVE:2015:1553 Datum: 17 maart 2015 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/475370 / KG ZA 14-1222

zaaknummer / rolnummer: C/09/475370 / KG ZA 14-1222 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/475370 / KG ZA 14-1222 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities.

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities. vonnis RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling Privaatrecht Locatie Leeuwarden Kort-gedingnummer: [... ] vonnis van de voorzieningenrechter in het kort-geding d.d. 16 juli 2014 inzake [DE MAN], wonende te [Plaatsnaam

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/415861 / HA ZA 12-401

zaaknummer / rolnummer: C/09/415861 / HA ZA 12-401 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/415861 / HA ZA 12-401 Vonnis van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht TOMMY HILFIGER LICENSING

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:19101

ECLI:NL:RBDHA:2013:19101 ECLI:NL:RBDHA:2013:19101 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 18-12-2013 Datum publicatie 12-02-2014 Zaaknummer 430141 HA ZA 12-1275 Rechtsgebieden Intellectueel-eigendomsrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van 24 april 2013 in het incident en in de hoofdzaak

zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van 24 april 2013 in het incident en in de hoofdzaak vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team Handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/414540 / HA ZA 12-299 Vonnis van in het incident en in de hoofdzaak in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STAS B.V., gevestigd te Eindhoven, eiseres, advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STAS B.V., gevestigd te Eindhoven, eiseres, advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven, vonnis RECHTBANK BREDA Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 232134 / HA ZA 11-450 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STAS B.V., gevestigd te Eindhoven,

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 7 LJN: BN3863, Rechtbank Dordrecht, 78465 / HA ZA 08-2747 Datum uitspraak: 11-08-2010 Datum publicatie: 12-08-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/424105 / HA ZA 12-903

zaaknummer / rolnummer: C/09/424105 / HA ZA 12-903 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/424105 / HA ZA 12-903 Vonnis van in de zaak van de rechtspersoon naar vreemd recht KAO KABUSHIKI KAISHA, gevestigd

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902

zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de vennootschap onder firma V.I.O.B., handelende onder de namen

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 363011 / HA ZA 10-1233

zaaknummer / rolnummer: 363011 / HA ZA 10-1233 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 363011 / HA ZA 10-1233 Vonnis van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht REAL NETWORKS INC., gevestigd te Seattle, Verenigde

Nadere informatie

DMGE cs. West Music cs. DomJur 2015-1127

DMGE cs. West Music cs. DomJur 2015-1127 DMGE cs. West Music cs. DomJur 2015-1127 Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/390325 / KG ZA 15-258 Datum: 22 april 2015 Vonnis is kort geding in de zaak van 1. de besloten vennootschap met

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 397081 / KG ZA 11-739

zaaknummer / rolnummer: 397081 / KG ZA 11-739 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 397081 / KG ZA 11-739 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht GAIN HARVEST DEVELOPMENT LTD.,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 392190 / KG ZA 11-434

zaaknummer / rolnummer: 392190 / KG ZA 11-434 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 392190 / KG ZA 11-434 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de vennootschap naar Belgisch recht INFORMA EUROPE B.V.B.A.,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 388094 / KG ZA 11-222

zaaknummer / rolnummer: 388094 / KG ZA 11-222 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 388094 / KG ZA 11-222 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOOOKED

Nadere informatie

1.2. Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht tijdens de mondelinge behandeling d.d. 10 juni 2010.

1.2. Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht tijdens de mondelinge behandeling d.d. 10 juni 2010. Eiser Dutch Media Investments DomJur 2010-598 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer: 356176 / KG ZA 10-540 Datum: 15-06-2010 Vonnis in kort geding van 15 juni 2010 in de zaak van [eiser], wonende te [adres],

Nadere informatie

Partijen zullen hierna respectievelijk Complan,.. Digipractice en SKU worden genoemd. Gedaagden zullen gezamenlijk als zodanig worden genoemd.

Partijen zullen hierna respectievelijk Complan,.. Digipractice en SKU worden genoemd. Gedaagden zullen gezamenlijk als zodanig worden genoemd. vonnis IN NAAM DES KONINGS RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling privaatrecht Sectie Handel & Insolventie zaaknummer I rolnummer: C/141140529 I HA ZA 12-335 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:3714

ECLI:NL:RBGEL:2015:3714 ECLI:NL:RBGEL:2015:3714 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 06 05 2015 Datum publicatie 10 06 2015 Zaaknummer 273304 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

LJN: CA0023, Rechtbank Amsterdam, C/13/539629 / KG ZA 13-436 MW/MV

LJN: CA0023, Rechtbank Amsterdam, C/13/539629 / KG ZA 13-436 MW/MV LJN: CA0023, Rechtbank Amsterdam, C/13/539629 / KG ZA 13-436 MW/MV Datum uitspraak: 08-05-2013 Datum publicatie: Rechtsgebied: 14-05-2013 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Angry

Nadere informatie

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden [Eiser] TCMN DomJur 2015-1154 Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/396430 / KG ZA 15-520 ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 Datum: 24 augustus 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77751

Nadere informatie

Partijen zullen hiema Spniit ICT, Yowsa, Yowsim en Yowsimity worden genoemd. Gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Yows c.s..

Partijen zullen hiema Spniit ICT, Yowsa, Yowsim en Yowsimity worden genoemd. Gedaagden zullen gezamenlijk worden aangeduid als Yows c.s.. Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rolnummer: C/16/343275 / HA ZA 13-325 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPRUIT IN COMPANY

Nadere informatie

arrest IN NAAM DES KONINGS GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht Zaaknummer : 200.122.530/01 Zaak-Zrolnummer rechtbank : 3 94418 / HA ZA 11-1510

arrest IN NAAM DES KONINGS GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht Zaaknummer : 200.122.530/01 Zaak-Zrolnummer rechtbank : 3 94418 / HA ZA 11-1510 IN NAAM DES KONINGS arrest GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht Zaaknummer : 200.122.530/01 Zaak-Zrolnummer rechtbank : 3 94418 / HA ZA 11-1510 arrest van 12 augustus 2014 inzake A.S. WATSON HEALTH

Nadere informatie

2 72-711 (mr. P.H. Blok)) m.nt. mr. H. Struikl

2 72-711 (mr. P.H. Blok)) m.nt. mr. H. Struikl Rechtbank 's-gravenhage 2 augustus 2072, nr.422922 KG 2 72-711 (mr. P.H. Blok)) m.nt. mr. H. Struikl (art. 1.1, 1.2 Softwarerichtlijn; art. 10.1 onder 12e Aw; art. 843a, 1019b Rv) lnbreuk op uteursredrt

Nadere informatie

Jn na~;- ï"" ~ des Konings

Jn na~;- ï ~ des Konings vonnis Jn na~;- ï"" ~ des Konings -... RECHTBANKAMSTERDAM Afdeling privaatrecht zaaknummer I rolnummer: C/13/551946 I HA ZA 13~1596 Vonnis van in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht CASSINA

Nadere informatie

. ---l, wonende te Westervoort, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam.

. ---l, wonende te Westervoort, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam. Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer I rolnummer: C/16/390325/ KG ZA 15-258 Vonnis in I

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/460955 / HA ZA 14281

zaaknummer / rolnummer: C/09/460955 / HA ZA 14281 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/460955 / HA ZA 14281 Vonnis van in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CITY BOX HOLDING B.V., gevestigd

Nadere informatie

2. Het geschil in conventie

2. Het geschil in conventie JOR 2011/109Rechtbank Breda, 29-12-2010, KG ZA 10-716, LJN BO9285 Bestuurdersaansprakelijkheid jegens schuldeiser vennootschap, Vordering tot opheffing van door schuldeiser gelegd conservatoir beslag op

Nadere informatie