Zorgloos Leren Garantie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgloos Leren Garantie"

Transcriptie

1 Zorgloos Leren Garantie Deze zorgeloos leren service is alleen bedoeld voor het repareren van hardware. De service omvat een telefonische diagnose om het defect aan uw Toshiba-hardware te bepalen. Deze service is een uitbreiding van de standaardgarantie* van uw Toshiba notebook met betrekking tot de garantieperiode, de tijd waarbinnen service wordt verleend of de service-omvang. Deze voorwaarden gelden derhalve in aanvulling op de algemene garantievoorwaarden en krijgen de overhand als er sprake is van een conflict. * Zie de voorwaarden voor meer informatie. Afhankelijk van jouw keuze heb je eventueel recht op de aanvullende 2- of 3-jarige Zorgeloos leren Basic garanties Zorgeloos leren Premium of Zorgeloos leren Premium Pro. In deze folder leggen we je uit hoe de verschillende Zorgeloos leren garanties van CampusShop werken. Deze service tast uw wettelijke rechten niet aan en is alleen geldig voor de Toshiba notebook waarvoor deze wordt geregistreerd. De Zorgeloos leren garantie is van toepassing op hardware matige defecten ontstaan bij normaal gebruik van de laptop. Dus een defect dat veroorzaakt is door een fabricagefout. Zorgeloos leren Basic: Indien je geen Premium of Premium Pro garantie hebt gekozen, heb je standaard recht op 2 jaar Zorgeloos leren Basic garantie. Bij storing wordt jouw laptop bij jou thuis of op school opgehaald en wordt deze binnen 5 werkdagen voor jou gerepareerd. Indien de reparatie langer dan 5 werkdagen duurt, ontvang je geheel gratis een leenlaptop voor de duur van de reparatie. Zo kun je weer snel verder werken. Zorgeloos leren Premium: Indien je voor de optie Premium hebt gekozen, heb je recht op 2 of 3 jaar (afhankelijk van jouw keuze) Zorgeloos leren Premium garantie. Bij storing wordt jouw laptop bij jou thuis of op school opgehaald en krijg je direct een leenlaptop zodat je meteen verder kan werken. Jouw laptop wordt dan binnen 7 werkdagen gerepareerd. Indien de reparatie langer duurt, ontvang je na deze 7 werkdagen een nieuwe* laptop. * Zie de voorwaarden voor meer informatie. Zorgeloos leren Premium Pro: Indien je voor de optie Premium Pro hebt gekozen, heb je recht op 2 of 3 jaar (afhankelijk van jouw keuze) Zorgeloos leren Premium Pro garantie. Bij storing wordt jouw laptop binnen 2 werkdagen bij jou thuis of op school gerepareerd. Indien jouw laptop niet direct te repareren is, ontvang je meteen een nieuwe* laptop. * Zie de voorwaarden voor meer informatie. Servicevoorwaarden Zorgeloos leren garantie heeft uitsluitend betrekking op de door de fabrikant geleverde computerconfiguratie (hardware). Op het door de fabrikant geïnstalleerde besturingssysteem beperkt de service zich tot telefonische ondersteuning. Herstel en installatie van software en/of databestanden is van de service uitgesloten. De service geldt alleen voor het door de fabrikant geleverde computersysteem. Vervangen onderdelen en producten worden eigendom van de serviceorganisatie.

2 Bij de Zorgeloos leren Premium en de Premium Pro garanties heeft u recht op een nieuwe laptop wanneer de laptop niet binnen 7 werkdagen, respectievelijk niet on-site, kan worden gerepareerd. In het tweede (en evt. derde) jaar, kan hiervoor een refurbished laptop worden ingezet. Het recht op Zorgeloos leren vervalt: Wanneer het serienummer is verwijderd of gewijzigd. Bij schade veroorzaakt door foutieve installatie, na reparatie door een partij niet handelend in opdracht van CampusShop óf gebruik in strijd met elektrische voorschriften en algemeen geldende technische normen. Indien het geleverde product voor andere dan de normale gebruiksdoeleinden wordt aangewend of anders dan door de fabrikant naar haar oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. Bij schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf zoals stoten, vallen, normale slijtage en tijdens transport. Ook bij software/hardware schade veroorzaakt door een virus. Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruikersinstructies. Bij schade of problemen veroorzaakt door software welke niet in de originele configuratie door de fabrikant is geïnstalleerd of geleverd. Toshiba is op geen enkele wijze aansprakelijk voor: Schade ten gevolge van verlies van data welke is vastgelegd op een magnetische en/of andere informatiedrager. Maak daarom altijd recovery DVD s van het besturingssysteem en regelmatig een backup van de bestanden op je laptop. Immateriële schade of gevolgschade, hoe dan ook direct of indirect ontstaan, noch schade ontstaan aan derden ongeacht de oorzaak. Schade aan overige, al dan niet in een netwerk van gekoppelde computersystemen en apparatuur. Overmacht Indien onze servicepartner door overmacht niet aan haar verplichtingen tegenover koper kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Kosten Indien er een afspraak is ingepland ter reparatie en je bent niet aanwezig op het afgesproken tijdstip en locatie, dan kunnen er door de serviceorganisatie kosten in rekening worden gebracht. Ook kunnen eventuele voorrijkosten en servicekosten worden doorberekend door de serviceorganisatie indien er onrechtmatig aanspraak wordt gemaakt op de Zorgeloos leren service. BEPERKTE GARANTIE VOOR PRODUCTEN VAN TOSHIBA GARANTIEDEKKING a. Systeemgarantie Toshiba geeft garantie op elke laptop, tablet en All-in-One PC ("systeem") van Toshiba aan de eerste eigenaar een garantie op defecten in onderdelen en uitvoering bij normaal gebruik gedurende een termijn van twaalf (12) maanden (Garantieperiode). De garantieperiode gaat in op de datum van de oorspronkelijke aankoop. Uw oorspronkelijke factuur van aankoop (aankoop bon) met daarop de datum

3 van aankoop, het modelnummer en het serienummer van het Systeem, is uw bewijs voor de datum van aankoop. Deze Beperkte Garantie is alleen van toepassing in landen waarin deze beperkte garantie voor uw product geldt, d.w.z. elk land waar Toshiba of door Toshiba geautoriseerde service providers garantieservices bieden die vallen onder de bepalingen en voorwaarden van deze Beperkte Garantie voor landen. U vindt de lijst met landen waarin de garantie geldt aan het einde van de Beperkte garantie van Toshiba. Deze Beperkte Garantie dekt de kosten van serviceonderdelen en arbeidsloon die gemaakt moeten worden om uw Systeem weer te repareren. Reparatieservice onder garantie met betrekking tot taalaspecten van uw Systeem (bijv. Toetsenbord en software) kunnen wellicht niet uitgevoerd worden in een andere taal dan de oorspronkelijke taal van het land waar het serviceverzoek werd gedaan. Toshiba zal een defect Systeem of onderdelen daarvan die vallen onder deze Beperkte Garantie, naar eigen keuze repareren of vervangen door nieuwe of in de fabriek gereviseerde onderdelen of Systemen die functioneren als nieuw. Een Systeem of een onderdeel dat gerepareerd of vervangen is onder deze Beperkte Garantie, blijft gedekt gedurende de resterende periode van de garantietermijn of nog drie (3) maanden, afhankelijk van wat langer is. Alle onderdelen en Systemen die zijn vervangen in het kader van deze Beperkte Garantie, worden eigendom van Toshiba. Uw wettelijke rechten in het kader van het geldende consumentenrecht worden door deze Beperkte Garantie niet aangetast. b. Beperkte garantie op accessoires en software Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing op Toshiba-accessoires. Raadpleeg in geval van fouten de voorwaarden van de Beperkte Garantie op accessoires. Toshiba verleent geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie op reeds geïnstalleerde software en de kwaliteit daarvan, de goede werking, de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel. Toshiba verleent ook geen garantie op de gewenste werking van de functies in de software of op de ononderbroken of foutloze werking van de software. Om deze reden, tenzij anders schriftelijk vermeld, wordt de software verkocht "zoals deze is". De enige verplichtingen van Toshiba ten aanzien van de door Toshiba onder de merknaam Toshiba verkochte software zijn vastgelegd in de betreffende eindgebruiker licentie resp. de programmalicentie tussen u en de ontwikkelaar van de software. 1. Product geleverd met herstel-media Indien uw Systeem is geleverd met herstel-media, bewaar deze media dan op een veilige plaats; u kunt geen nieuwe set bestellen en bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de media. 2. Producten geleverd met Systeemhersteloptie Indien uw Systeem is geleverd met de Systeemhersteloptie voor geïnstalleerd, vergeet dan niet om van de betreffende data op uw harddisk een kopie te maken op cd of dvd en deze vervolgens op een veilige plaats op te bergen. Zie de gebruikshandleiding voor gedetailleerde informatie. 3. Producten geleverd zonder software Bepaalde tablets of systemen worden geleverd zonder voor geïnstalleerde software. De herstel-media en de voor geïnstalleerde Systeemhersteloptie ontbreken dan ook. Afhankelijk van het gekozen besturingssysteem is het mogelijk dat slechts een beperkt aantal functies beschikbaar is. Toshiba is op generlei wijze aansprakelijk voor deze beperkte functionaliteit. Eventuele fouten resp. storingen ten gevolge van de installatie van een besturingssysteem vallen niet onder deze garantie. c. Door de klant zelf te vervangen onderdelen Toshiba kan door de klant zelf te vervangen onderdelen zoals de AC-adapter opsturen naar de klant. Zodra de klant het vervangingsonderdeel ontvangt, wordt het originele onderdeel eigendom van Toshiba.

4 De klant moet dit dan ook retourneren naar Toshiba; de verzendkosten zijn hierbij voor rekening van Toshiba. Indien Toshiba het originele onderdeel niet binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst door de klant van het vervangingsonderdeel retour krijgt, wordt de klant de verkoopwaarde van het vervangingsonderdeel in rekening gebracht. GARANTIEUITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN De Beperkte Garantie met betrekking tot uw Systeem kent de volgende uitsluitingen en beperkingen: a. Uitsluitingen Deze Beperkte Garantie geldt niet voor: 1. Systemen die niet zijn geproduceerd door of voor Toshiba, of die verkocht zijn aan een eindgebruiker in een land dat niet onder deze Beperkte Garantie valt. 2. Systemen die beschadigd zijn of defect worden teruggebracht (a) als gevolg van gebruik van het Systeem anders dan het bedoelde normale gebruik, het nalaten om het Systeem te gebruiken volgens de gebruikshandleiding of enig verkeerd gebruik, misbruik, virusbesmetting of verwaarlozing van het Systeem, (b) als gevolg van het gebruik van onderdelen die niet geproduceerd of verkocht worden door Toshiba, (c) als gevolg van aanpassingen aan het Systeem, (d) als gevolg van dienstverlening door personen die niet aangesloten zijn bij Toshiba of een geautoriseerde Toshiba service provider, (e) als gevolg van onjuist vervoer of verpakking bij het terugbrengen van het Systeem naar Toshiba of een geautoriseerde Toshiba service provider, of (f) als gevolg van onjuiste installatie van producten van derden (bijv. geheugenuitbreidingskaarten). 3. Systemen of onderdelen waarvan de labels of serienummers zijn aangepast of onleesbaar zijn gemaakt. 4. Verlies of beschadiging van programma s, data, of verwijderbare geheugenmedia. U bent zelf verantwoordelijk voor het opslaan (het maken van backups) van programma s, herstel- media, data of geheugenmedia. Toshiba kan ervoor kiezen om het Systeem dat wordt aangeboden voor garantieservices te vervangen met een Systeem van eenzelfde kwaliteit en daardoor kunnen data die opgeslagen zijn op uw oorspronkelijke Systeem permanent ontoegankelijk worden voor u. 5. Normale slijtage van verbruiksmaterialen, d.w.z. delen die periodiek vervangen moeten worden tijdens het normale gebruiksverloop van het Systeem, inclusief zonder beperkingen, batterijen, AC-adapters of uiterlijke delen. De garantie op batterijen is beperkt tot twaalf (12) maanden vanwege de aard van het artikel, z enige uitbreiding van de garantie of services die mogelijk zijn aangekocht of aangeboden boven op deze Beperkte Garantie. 6. Cosmetische schade zoals krasjes en deukjes, bekraste, verbleekte of verkleurde toetsen, afdekplaatjes en overige kunststof delen. Als het systeem op grond van een van de hierboven genoemde redenen niet onder deze Beperkte Garantie valt, kan Toshiba op verzoek van de klant toch reparatie aanbieden. Houd er rekening mee dat Toshiba in dit geval de eindgebruiker kosten in rekening kan brengen voor onderdelen, manuren en onkosten. Toshiba behoudt zich bovendien het recht voor de eindgebruiker kosten in rekening te brengen voor het opstellen van de kostenraming. Toshiba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige transport-, afleverings- of verzekeringskosten, invoerrechten, heffingen, vergunningsgelden en telefoon- of faxkosten als gevolg van defecten aan het Systeem. b. Beperkingen Met uitzondering van de uitdrukkelijke garantie die verleend wordt en binnen de door de geldende wetten toegelaten omvang, verlenen Toshiba en de geautoriseerde Toshiba service providers geen garantie of

5 waarborg voor uw systeem. Toshiba sluit expliciet elke andere uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid uit, voor zover dit in het kader van de geldende wetten mogelijk is. Met name, echter zonder inperking van de algemene geldigheid van de uitsluiting, zijn alle stilzwijgende bepalingen met betrekking tot verkoopbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en/of het nietschenden van rechten van derden uit contract of ongeoorloofde handeling uitgesloten. Wettelijk vastgelegde stilzwijgende garanties zijn beperkt tot de duur van de door Toshiba verleende beperkte garantie binnen de door de geldende wetten toegelaten omvang. Voor zover dit in het kader van de geldende wetten is toegestaan, zijn Toshiba of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor (1) beschadiging, verlies of interne vernietiging van records, programma s, data of verwijderbare geheugenmedia, of (2) beschadigingen (inclusief directe en indirecte schade, verlies van bedrijfswinst of andere speciale, incidentele, morele of indirecte schade als gevolg van garantieschending, contractbreuk, risicoaansprakelijkheid, ongeoorloofd handelen of andere redenen) die het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de producten en/of de meegeleverde schriftelijke documenten. Dit geldt ook dan als Toshiba, zijn leveranciers, geautoriseerde vertegenwoordigers, dienstverleners of handelaars geïnformeerd zijn over de mogelijkheid van een dergelijke schade of een claim in die richting van derden. In elk geval is elke niet-uitgesloten aansprakelijkheid van de kant van Toshiba of zijn leveranciers beperkt tot de aankoopprijs van het product GEBRUIK MAKEN VAN EEN GARANTIESERVICE Uw Beperkte Garantie van Toshiba bevat een Carry-in of Send-in garantieservice. In sommige landen kan een Pick-up & Return-garantieservice worden aangeboden. Neem contact op met Toshiba of uw geautoriseerde serviceprovider als u meer informatie wilt over in welke regio's deze garantieservice wordt aangeboden. Voor deze garantieservice gelden de volgende bepalingen en voorwaarden: 1. Reparatieservice is beschikbaar voor Systemen die gekocht zijn en zich bevinden in een land waar Toshiba of geautoriseerde Toshiba service providers garantieservice bieden volgens de bepalingen en voorwaarden in deze Beperkte Garantie. Claims onder deze Beperkte Garantie zullen worden gehonoreerd indien deze zijn gedaan binnen de garantietermijn. 2. Als u ondersteuning wilt verkrijgen, raadpleegt u de ASP Locator en neemt u contact op met de klantenservice van Toshiba of de dichtstbij zijnde geautoriseerde serviceprovider: 3. Alvorens contact op te nemen met Toshiba: Controleer of uw Systeem is opgeladen resp. aan het stroomnet aangesloten en correct ingeschakeld is. Herstel de originele configuratie van het Systeem door accessoires en externe verbindingen te verwijderen. Onlangs geïnstalleerde softwareprogramma's kunnen de oorzaak van problemen zijn. Verwijder deze programma's. Trek eventuele externe geheugenapparaten en andere randapparatuur uit en verwijder diskettes, CD roms, netsnoeren, etc. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor belangrijke tips over het bedienen van uw Systeem en het oplossen van problemen. Noteer de naam van het Systeem, het model nummer, het serienummer, de hardware- en softwareconfiguratie en een beschrijving van het probleem (bijv. foutmeldingen die op het scherm verschijnen). 4. Bel het Toshiba Support Centre in het land waarin u zich bevindt. Toshiba zal Proberen om garantiekwesties telefonisch op te lossen en zal wellicht om uw assistentie vragen bij het uitvoeren van routinematige diagnoseprocedures naar aanleiding van het telefoongesprek. Indien het

6 Toshiba Support Centre hardware storingen op uw Systeem vaststelt, dan worden naar uw keuze per fax, of telefoon een identificatienummer en service instructies medegedeeld. 5. Indien uw Systeem in aanmerking komt voor de Pick-Up & Return garantieservice, zal Toshiba ervoor zorgen dat het defecte apparaat bij u wordt opgehaald, wordt gerepareerd en weer bij u wordt teruggebracht. Toshiba zal alle reparatie-, logistiek- en verzekeringskosten in dit proces op zich nemen. 6. Volgens de bepalingen van de Carry-in of Send-in garantieservice, dient u uw Toshiba Systeem aan te bieden inclusief batterij, netsnoer en AC-adapter aan een geautoriseerde Toshiba service provider voor garantiereparatie en kunt u een afspraak maken hoe het Systeem na reparatie wordt afgehaald. U moet vooraf alle verzendkosten, heffingen of accijns betalen met betrekking tot het vervoer van het Systeem van en naar de geautoriseerde Toshiba service provider. Verder bent u verantwoordelijk voor het verzekeren van het Systeem voor zowel toe- en retourzending daar noch Toshiba noch uw service provider enige aansprakelijkheid aanvaardt voor beschadiging of verlies tijdens transport. REGISTRATIE Registreer uw Beperkte Garantie nu op: Met behulp van uw registratie kunnen wij u snelle service bieden indien u uw product moet laten repareren binnen de garantie en ontvangt u nieuws over belangrijke updates, driver revisies, informatie over nieuwe producten en speciale aanbiedingen om u te helpen uw Toshiba product optimaal te benutten. U vindt de meest recente voorwaarden en bepalingen van de beperkte garantie van Toshiba op onze website:

HP wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning

HP wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning HP wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning HP Garantie op de hardware Garantieperiode De garantieperiode voor het HP product staat vermeld op de etiketten met het serienummer, die op

Nadere informatie

HP wereldwijde beperkte garantie en technische ondersteuning

HP wereldwijde beperkte garantie en technische ondersteuning HP wereldwijde beperkte garantie en technische ondersteuning HP beperkte garantie op hardware Periode voor beperkte garantie De duur van de Beperkte Garantieperiode voor dit HP Hardware-product is 1 jaar

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Deze garantie

Nadere informatie

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 HP ProLiant en X86 servers en opties Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 4 november 2011 Garantie op de Hardware Algemene voorwaarden Aan deze HP garantie op de hardware

Nadere informatie

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Garantieverklaring Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Ondersteuning en Veiligheidsinformatie Als u contact opneemt met HP-klantenondersteuning,

Nadere informatie

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Garantieverklaring Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Veiligheidsinformatie Ondersteuningsinformatie Als u contact opneemt met HP-klantenondersteuning,

Nadere informatie

De garantie uitbreiding dient binnen dertig dagen na aankoop van de notebook te zijn aangeschaft.

De garantie uitbreiding dient binnen dertig dagen na aankoop van de notebook te zijn aangeschaft. De Toshiba 1jaar No matter what garantie Uw tevredenheid is onze hoogste prioriteit. Met deze garantie uitbreiding willen wij er voor zorgen, dat uw nieuwe Toshiba notebook een goede investering zal blijken,

Nadere informatie

AppleCare Protection Plan Voorwaarden

AppleCare Protection Plan Voorwaarden AppleCare Protection Plan Voorwaarden Deze voorwaarden vormen uw servicecontract met Apple Computer International ( Apple ) met betrekking tot het AppleCare Protection Plan voor ipod ( het Plan ). 1. Dekking

Nadere informatie

Informatieformulier ASUS-garantie

Informatieformulier ASUS-garantie DU8549 V3 Informatieformulier ASUS-garantie Dhr./Mevr.: Telefoonnr.: Adres: E-mailadres: Aankoopdatum: / / (DD/MM/JJJJ) Naam verkoper: Telefoonnummer verkoper: Adres verkoper: Serienummer Let op: Gelieve

Nadere informatie

Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice )

Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice ) Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice ) I. Overzicht van de INBD-service De International Next Business Day On-site service is vanaf de datum van aflevering

Nadere informatie

Beschrijving van de Europese Collect and Return-service van Dell ( CAR-service )

Beschrijving van de Europese Collect and Return-service van Dell ( CAR-service ) Beschrijving van de Europese Collect and Return-service van Dell ( CAR-service ) I. Overzicht van de CAR-service De CAR-service is vanaf de datum van aflevering een service waardoor u met een gerust hart

Nadere informatie

Overzicht van werkzaamheden. At Home-service, incl. 's avonds en 's zaterdags

Overzicht van werkzaamheden. At Home-service, incl. 's avonds en 's zaterdags Overzicht van werkzaamheden At Home-service, incl. 's avonds en 's zaterdags At Home-service, incl. 's avonds en 's zaterdags (At Home-service) - Overzicht De At Home-service, incl. 's avonds en 's zaterdags

Nadere informatie

TOSHIBA. Service- en garantiegids TOSHIBA SALESPARTNER TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS BENELUX PC DIVISION SERVICE DEPARTMENT ( SER050801 )

TOSHIBA. Service- en garantiegids TOSHIBA SALESPARTNER TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS BENELUX PC DIVISION SERVICE DEPARTMENT ( SER050801 ) TOSHIBA TOSHIBA SALESPARTNER TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS BENELUX PC DIVISION SERVICE DEPARTMENT ( SER050801 ) INHOUDSOPGAVE Service- en supportbeleid Pagina 2 Garantie Pagina 2 Aanvaarding van defecte

Nadere informatie

Serviceomschrijving: Basale hardwareservices voor consumenten

Serviceomschrijving: Basale hardwareservices voor consumenten Service Description Consumer Basic Hardware Service Serviceomschrijving: Basale hardwareservices voor consumenten Uw systeem. Voor deze Overeenkomst is een Systeem gedefinieerd als een Dell-systeem dat

Nadere informatie

Leverings- & Garantievoorwaarden

Leverings- & Garantievoorwaarden Leverings- & Garantievoorwaarden Leverings- & Garantievoorwaarden ICT Group HHW Document versie 13.4 Algemene voorwaarden van ICT Group HHW Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1) Algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON LET OP! Deze beperkte fabrieksgarantie ( Garantie ) geldt alleen voor authentieke Nokia-producten met Windowstelefoon die zijn verkocht via geautoriseerde

Nadere informatie

EPSON COVERPLUS Voorwaarden

EPSON COVERPLUS Voorwaarden EPSON COVERPLUS Voorwaarden 1. Definities In deze voorwaarden geldt het volgende: Registratie is het proces op de EPSON CoverPlus-registratiewebsite, waar u het activeringsnummer invoert zoals deze aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A&A Service

Algemene Voorwaarden A&A Service Algemene Voorwaarden A&A Service Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...2 Artikel 2 Algemeen...2 Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven...3 Artikel 4 Acceptatie en totstandkoming van de overeenkomst...3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON LET OP! Deze beperkte fabrieksgarantie ( Garantie ) geldt alleen voor authentieke Nokia-producten met Windowstelefoon die zijn verkocht via geautoriseerde

Nadere informatie

HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden

HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden HP SmartFriend support serviceovereenkomst ( Overeenkomst ) algemene voorwaarden Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze HP SmartFriend serviceovereenkomst. Servicebeschrijvingen met meer informatie

Nadere informatie

Dell servicebeschrijving

Dell servicebeschrijving Dell servicebeschrijving IT-bedrijfsmiddelen doneren - EMEA Inleiding Dell biedt u graag de services voor wederverkoop en hergebruik van IT-bedrijfsmiddelen (de Service(s) ) aan in overeenstemming met

Nadere informatie

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave 1-Algemene voorwaarden Bij het betreden van de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Eindhoven wordt indien gewenst de algemene verkoopvoorwaarden vanwitgoedshopper.nl / ROTA getoond.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CONSUMERS PIONEER BENELUX

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CONSUMERS PIONEER BENELUX ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CONSUMERS PIONEER BENELUX Pioneer Benelux, a branch office of Pioneer Europe N.V. Versterkerstraat 10 1322 AP ALMERE Tel. 036-538 77 77 Verkoopvoorwaarden Nederland Bepalingen

Nadere informatie

HP Hardware Support Offsite Return Services voor consumenten

HP Hardware Support Offsite Return Services voor consumenten HP Hardware Support Offsite Return Services voor consumenten HP Care Pack Services Technische info HP Hardware Support Offsite Return Services zijn beschikbaar voor in aanmerking komende producten. Ze

Nadere informatie

ServicePac Overeenkomst voor IBM Garantieservice-upgrade, IBM Onderhoudsservice, IBM Onderhoudsservice-upgrade en IBM Software Ondersteuningsservice

ServicePac Overeenkomst voor IBM Garantieservice-upgrade, IBM Onderhoudsservice, IBM Onderhoudsservice-upgrade en IBM Software Ondersteuningsservice ServicePac Overeenkomst voor IBM Garantieservice-upgrade, IBM Onderhoudsservice, IBM Onderhoudsservice-upgrade en IBM Software Ondersteuningsservice BELANGRIJKE KENNISGEVING: LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN

Nadere informatie

RealOpen IT BV Algemene Voorwaarden

RealOpen IT BV Algemene Voorwaarden 1 Toepasselijkheid 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van RealOpen IT B.V. (hierna te noemen als RealOpen IT), waarbij RealOpen IT producten en/of

Nadere informatie

CAREPAQ TM VOORWAARDEN

CAREPAQ TM VOORWAARDEN CAREPAQ TM VOORWAARDEN Gefeliciteerd met de aanschaf van uw CarePaq TM. In dit document leest u welke voorwaarden van toepassing zijn op deze serviceovereenkomst. Een beschrijving van de service die uw

Nadere informatie

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1. Algemene voorwaarden 1.1 Bij het betreden van een vestiging van Media Markt wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt dat Media Markt beschikt over algemene verkoopvoorwaarden.

Nadere informatie