Inhoudsopgave. Programm. Workshop: Essence Energy. Meditatie: Inner space & Universal Connection. Groepshealing. Cursus: Hyun Ki. Individueel consult

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Programm. Workshop: Essence Energy. Meditatie: Inner space & Universal Connection. Groepshealing. Cursus: Hyun Ki. Individueel consult"

Transcriptie

1 COME JOIN US ALICANTE SPAIN JUNE 2015

2 Inhoudsopgave Workshop: Essence Energy Meditatie: Inner space & Universal Connection Groepshealing Cursus: Hyun Ki Individueel consult Inschrijfformulier Programm Workshop: Essence Energy Meditation: Inner Space & Universal Connection group Healing Course: Hyun Ki Individual Consultation Registration form

3 Workshop Essence Energy Ontvangst Werken met energie, voelen en ervaren door middel van oefeningen Inclusief lezing wat is Hyun Ki Nabespreking ervaringen workshop in de groep U kunt de workshop in combinatie met de meditatie én/of groephealing boeken. Wanneer u de combinatie workshop, meditatie en groepshealing kiest ontvangt u een totale korting van 20,- op het gehele aanbod. U kunt er ook voor kiezen om alleen deel te nemen aan de workshop. De inschrijving is pas definitief wanneer 50% van de cursusprijs is ontvangen door Young Il Yoo. Informeer naar de voorwaarden bij Anna Kleinenberg, adres: telefoonnummer: , of bij Young Il Yoo, adres: telefoonnummer: ,50 per persoon

4 Workshop Essence Energy Welcome Working with energy, feel and experience through exercises Includes reading "what is Hyun Ki" Debriefing workshop experiences in the group You can book the workshop in conjunction with meditation and/or group healing. When you choose for the combination workshop, meditation and group healing you will receive a total discount of 20, - the whole range. You can also choose to participate only in the workshop. The registration is only valid if 50% of the course fee is received by Young Yoo Il. Inform about the conditions at Anna Kleinenberg, adress: phone: , or Young Il Yoo: Young Il Yoo, adress: phone: ,50 per person

5 Meditatie Inner space & universal connection Het doel van deze meditatie is om ruimte te creëren binnen in onszelf. Door middel van een visualisatie tijdens de geleide meditatie maak je een reis door de chakra s en leert je eigen energie voelen. Je leert hoe je je eigen energie uit kan zetten. Ons lichaam bestaat niet alleen uit chakra s en een aura. Ervaar hoe het is om een connectie te leggen met het universum. Je zult er versteld van staan hoeveel liefde, hulp, wijsheid en kracht je mag ontvangen van het universum. Eén worden met het universum. Programma Ontvangst Uitleg over doel meditatie Meditatie, Nabespreking ervaringen meditatie in de groep U kunt de meditatie in combinatie met de workshop én/of groephealing boeken. Wanneer u de combinatie workshop, meditatie en groepshealing kiest ontvangt u een totale korting van 20,- op het gehele aanbod. U kunt er ook voor kiezen om alleen deel te nemen aan deze meditatie. De inschrijving is pas definitief wanneer 50% van de cursusprijs is ontvangen door Young Il Yoo. Informeer naar de voorwaarden bij Anna Kleinenberg, telefoonnummer: of Young Il Yoo, adres: telefoon: Prijs per persoon: 20,-

6 Meditation Inner space & universal connection The intention of this meditation is to create inner space into ourselfs. Make a journey through your chakras and learn to feel your own energy. Learn how you can grow your own energy. Our body not only contains a chakra or aura system, there is more. Experience how to make connection with the unisersum and recieve love, help, wishdom en strenght you may recieve during this journey. Feel connected en be one with the unisersum. Program Welcome Explaining purpose meditation meditation, Debriefing experiences in the meditation group You can book this meditation cominated with our without the workshop Essence Energy or grouphealing. When you deciede to book the complete program, you will get discount of the totalprice: 20,-. The reservation is final when 50% of the course fee is received by Young Il Yoo. Please inform about the conditions at Anna Kleinenberg, adress: phonenumber: or Young Il Yoo, adress: phonenumber: Price per person: 20,-

7 Groepshealing Doel van de groepshealing: optimalisering energie systeem, opruimen van blokkades ook in het (energetisch) DNA, doorgaans worden de zintuigen geactiveerd dan wel geoptimaliseerd. Er vindt healing plaats op diepgaand niveau in het mentale, het emotionele en het fysieke lichaam. Het zelfgenezend vermogen wordt geactiveerd. De aura wordt hierdoor hersteld en karmische belasting die je nu los mag laten verdwijnt. Dit leidt tot meer inzicht en bewustwording. Iedereen ontvangt dezelfde energie, maar de doorwerking zal voor iedereen individueel zijn. Je ontvangt wat je nu nodig hebt. Programma Ontvangst Uitleg doel groepshealing Korte meditatie ( 10 minuten) Aansluitend de groepshealing Nabespreking ervaring groepshealing. U kunt de groepshealing in combinatie met de workshop én/of meditatie boeken. Wanneer u de combinatie workshop, meditatie en groepshealing kiest ontvangt u een totale korting van 20,- op het gehele aanbod. U kunt er ook voor kiezen om alleen deel te nemen aan deze groepshealing. De inschrijving is pas definitief wanneer 50% van de cursusprijs is ontvangen door Young Il Yoo. Informeer naar de voorwaarden bij Anna Kleinenberg, telefoonnummer: Prijs per persoon: 32,50

8 Grouphealing The aim of the group healing: energy optimization system, clearing blockages even in the (energetic) DNA, usually the senses are activated or optimized. There is healing place at depth level in the mental, emotional and physical body. The self-healing ability is activated. The aura is reinstated and karmic load that you may now release disappears. This leads to greater understanding and awareness. Everyone receives the same energy, but the effect will be individual for everyone. You get what you need now. Program Welcome Explanation group healing, Short meditation (10 minutes) Then the group healing, Debriefing group healing experience. You can book this grouphealing cominated with our without the workshop Essence Energy or meditation. When you deciede to book the complete program, you will get discount of the totalprice: 20,-. The reservation is final when 50% of the course fee is received by Young Il Yoo. Please inform about the conditions at Anna Kleinenberg, foon number: Price per person: 32,50

9 Hyun Ki cursus Minimale deelname 6 personen, duur: de hele dag 779,95 per persoon Maximaal per cursusgroep 12 personen In de cursus leer je door in de huid van jezelf te kruipen, wat spiritualiteit en spirituele verdieping voor jou betekent. Leer hoe jij deze verdieping kunt gebruiken in jouw dagelijkse leven. Ontdek hoe vele zaken in het leven met elkaar verbonden zijn en wat de leringen in jouw leven (kunnen) zijn en hoe deze inzetbaar te maken met positieve gevolgen. Hyun Ki betekent eeuwige energie en dit is ook mijn gedachte hierover. Tijdens de cursus leer je herinneren hoe het ook alweer was om met energie te werken, maar wel vanuit een zo bewust mogelijk perspectief, daarnaast heb ik de kaders van het geheel afgehaald, omdat ik van mening ben dat kaders een werker zal belemmeren. Wel is het waar dat met menselijk brein kaders nodig heeft om een beeld te schetsen. Vanuit deze beelden die voor een ieder anders zijn, leer ik de cursist herinneren hoe het voor hem of haar was te werken met energie zodat het uiteindelijk helemaal bij hen aansluit. Iemand werkt toch het beste als hij of zij het zich eigen heeft gemaakt?? Je leert energie sturen en lezen; of als je hiermee al bekend bent meer verdieping hierin. Er wordt aandacht besteed aan meditatie en groepsenergie, mediamiek en psychometrie en afstandshealing. De cursus wordt verdeeld over 2 of 3 lesdagen per week, binnen een termijn van 4 weken. Optioneel kan men een examen afleggen om practitioner Hyun Ki te kunnen worden ad. 150,-. Men ontvangt een certificaat na het behalen van het examen. (Lees hieronder een ervaring van een cursist.) We raakten aan de praat en ik nam een consult bij hem. Dat was de eerste keer dat ik in aanraking kwam met Hyun Ki. Wat er tijdens het consult gebeurde was heel bijzonder. De inzichten die ik daar kreeg plus het feit dat ik lichamelijk kon voelen wat er met mij gebeurde maakten dat ik heel nieuwsgierig werd naar deze werkwijze. Hoe kon het dat een vreemde wist hoe mijn ruggenwervel loopt. Hoe wist hij hoe mijn familiebanden waren en hoe kwam het dat ik zo geraakt werd. Ik heb mij opgegeven voor de opleiding terwijl ik niet helemaal wist wat mij te wachten stond. Meestal wil ik mij helemaal voorbereiden en stap ik niet zomaar ergens in dus zoveel vertrouwen had ik. Vanaf de eerste kennismaking met mijn medecursisten en na het doen van de eerste oefeningen had ik in de gaten dat dit is wat bij mij past. Het is heel bijzonder dat je jouw eigen energie kunt voelen en dat van een ander. Door de zorgvuldige opbouw van de cursus en stapsgewijs leren werken en feedback van de trainer en medecursisten heb ik heel veel inzichten gekregen. De combinatie van reading, healing en coaching maakt dat deze cursus heel volledig is. Het was ook pittig maar ik heb mijn diploma gehaald. Er gaat een heel mooie nieuwe wereld voor mij open alsof er altijd een gordijn voor heeft gehangen. Young dank je wel voor de inspiratie.

10 Hyun Ki course Minimum participation 6 people, duration: all day per person Up to 12 people per course group In this course you will learn to crawl into the skin of yourself, what spirituality and spiritual deepening means to you. Learn how you can use this floor in your daily life. See how many things are linked in life and what the teachings in your life (or may be) and how to make them employable with positive effects. Hyun Ki means "eternal energy" and this is my thought about this. During the course you will remember what was it again to work with energy, but from a perspective as conscious as possible, in addition, I picked up the frameworks of all, because I believe that frames a worker will hinder. It is true that human brain frameworks needs to paint a picture. From these images that are different for each one, I remember teaching the student how it was for him or her to work with energy so that it ultimately fits completely with them. Someone still works best if he or she has mastered it themselves?? You learn to read and send energy; or if you're already familiar with this more depth herein. Attention is given to meditation and group energy, psychic and psychometrics and distance healing. The course is divided into 2 or 3 days per week, within a period of 4 weeks. Optionally, you can take an exam to become practitioner Hyun Ki of They receive a certificate after passing the exam. (read here a comment form a student) We got to talking and I took an appointment with him. That was the first time I was introduced to Hyun Ki. What happened during the consultation was very special. The insights I got there and the fact that I could physically feel what happened to me meant that I was very curious about this process. How could a stranger know how my spine running. How did he know how my family ties were and how it was that I was so touched. I signed up for training when I was not quite know what to expect. Usually, I would prepare me at all and I do not just move somewhere so much confidence I had.from the first meeting with my fellow students, and after doing the first exercises I realized that this is what suits me. It is very special that you can feel your own power and that of another. The careful construction of the course and incrementally learn and feedback from the trainer and fellow students gave me a lot of insights. The combination of reading, healing and coaching makes this course is very complete. It was tough but I got my diploma. There is a beautiful new world opened to me like there always has hung a curtain. Young thank you for the inspiration.

11 Praktijk Young Il Yoo Medium paragnost Hyun Ki Individueel consult In een persoonlijk consult kan er dieper in gegaan worden op jouw persoonlijke vraagstukken. Tijdens het consult zal doormiddel van een reading en jouw persoonlijke hulpvraag, de handvatten aan het licht komen die nu voor jou belangrijk zijn zodat doormiddel van een coaching wat steevast onderdeel is van het consult. Door een energetische healing naar het Hyun Ki systeem wat ook een vast onderdeel is van een consult, ontstaat hier door een stevig fundament voor bewust worden van zowel lichaam en geest. Het consult wordt doorgaans als zeer intensief ervaren, maar ook rust gevend in lichaam en geest. De werking van het consult wordt doorgaans tot wel 3 weken fysiek ervaren. Daarna zal de bewuste fysieke ervaring weg ebben (men raakt gewend aan de hoger trilling), maar de inzichten blijven. (Hieronder een ervaring van een klant) Sinds jouw consult is mijn leven best veranderd. Door niet meer krampachtig vast te houden, maar mijn handen te openen, waren ze weer leeg om nieuwe dingen te ontvangen, ik ontving...door niet meer alleen aan anderen te geven, maar ook zelf te genieten, ben ik meer in balans met mijzelf en bekijk ik de wereld met andere ogen. Gemoedelijker, tevredener.. Ik zal onze ontmoeting niet snel vergeten, bedankt... Prijs per uur per consult: 80,- Informeer naar de voorwaarden bij Anna Kleinenberg, adres: telefoonnummer: , of bij Young Il Yoo, adres: telefoonnummer:

12 Praktijk Young Il Yoo Medium paragnost Hyun Ki Individual Consultation A personal consultation will give more depth to your personal issues. During the consultation through a reading and your personal request for help, the handles will emerge. Coaching is an invariably part of the consultation. Through an energetic healing using the Hyun Ki system which is also an integral part of a consultation, this creates a solid foundation for awareness of both body and mind. The consultation is generally perceived as very intensive, but also peace -making in mind and body. The consultation can be experienced for up to 3 weeks. Thereafter recede conscious physical experience ( one gets used to the higher vibration ), but the insights remain. ( Below is an experience of a customer ) Since your consult my life has changed. By no longer frantically to hold, but to open my hands, they were empty again to receive new things, I received... By not only give to others but also to give myself and enjoy it, I 'm more in balance with myself and I look to the world with different eyes. Friendlier, happier.. Price per hour per session : 80, - Inform about the conditions at Anna Kleinenberg, adress: phone: , or Young Il Yoo: Young Il Yoo, adress: phone:

13 Inschrijfformulier Naam : Telefoonnummer : Aanmelden voor : omcirkelen wat van toepassing is. A: Complete programma Workshop / Meditatie / Groepshealing 80,- B: Workshop 47,50 C: Meditatie 20,- D: Groepshealing 32,50 E: Individueel consult (staat los van het programma) 80,- Registration form Name : Phone : Sign up : Circle your choice. A: Complete program - Workshop / Meditation / Healing Group 80, - B: Workshop 47,50 C: Meditation 20, - D: Group Healing 32,50 E: Individual Consultation (not included in the program) 80, -

Mediumship program 2015

Mediumship program 2015 Mediumship program 2015 De Zwanenhof Coming home Authentic House with soul Care and attention Passion, inspiration and simplicity Mediumship and intuitive development 2015 Mediumschap en intuïtieve ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarbeeld 2007-2008. Een zoektocht naar het NU

Jaarbeeld 2007-2008. Een zoektocht naar het NU Jaarbeeld 2007-2008 Een zoektocht naar het NU Foreword There are certain moments that really matter. Some have a very strong presence. Yet others pass unnoticed and are only understood in hindsight. Imagine

Nadere informatie

Esther Jongsma - 19 yrs 1st year student previous education vwo

Esther Jongsma - 19 yrs 1st year student previous education vwo interviews Esther Jongsma - 19 yrs 1st year student previous education vwo The academy seemed tailor made for me In secondary school (VWO) project based working and conceptual thinking were already Esther

Nadere informatie

INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE:

INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE: SPEED READING 1 SNELLEZEN INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE: 1. Read the book in one hour. Learn the exercises. 1. Lees dit boek in één uur. Leer de oefeningen. 2. Practice exercises daily. Do them faster everyday.

Nadere informatie

2-jarige opleiding. Yogadocent. English p.11-19. Start januari 2012

2-jarige opleiding. Yogadocent. English p.11-19. Start januari 2012 2-jarige opleiding Yogadocent Start januari 2012 English p.11-19 Yogadocent Yoga mogen onderwijzen is een vervullende en verantwoordelijke taak. Een yogadocent heeft een solide eigen yogabeoefening en

Nadere informatie

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING Nederlands - English www.naarnederland.nl English 1. Introduction Since 15 March 2006, certain newcomers who intend to live in the Netherlands for an extended period, and who

Nadere informatie

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants Migrating to Flanders Starterskit for family migrants, Migreren naar Vlaanderen Starterspakket voor familiemigranten Met steun van het Europees Integratiefonds With the support of the European Integration

Nadere informatie

Open Brief / Open Letter NLF-behavior. Paul mccartney in listening comprehension

Open Brief / Open Letter NLF-behavior. Paul mccartney in listening comprehension Open Brief / Open Letter NLF-behavior desireestokkel.nl newlegalframe.com to Paul mccartney in listening comprehension Young adults are not brought up to listen for NLF-Love in a 1-persons-toko Jonge volwassenen

Nadere informatie

Waiver for Wilde Wijze Vrouw, responsible for the events, retreats and trainings by Klara Adalena

Waiver for Wilde Wijze Vrouw, responsible for the events, retreats and trainings by Klara Adalena ADDITIONAL INFORMATION, INTENTIONS AND CONDITIONS for TRAINING AND DEVELOPMENT IN WILD WISE WOMAN Waiver for Wilde Wijze Vrouw, responsible for the events, retreats and trainings by Klara Adalena Please

Nadere informatie

So what. NOU EN. Studying at the Gerrit Rietveld Academie with a disability or chronic illness. Gerrit Rietveld Academie

So what. NOU EN. Studying at the Gerrit Rietveld Academie with a disability or chronic illness. Gerrit Rietveld Academie So what. NOU EN. Studying at the Gerrit Rietveld Academie with a disability or chronic illness Studeren aan de Gerrit Rietveld Academie met een functiebeperking of chronische ziekte Gerrit Rietveld Academie

Nadere informatie

Waiver for Wilde Wijze Vrouw, responsible for the events, retreats and trainings by Klara Adalena

Waiver for Wilde Wijze Vrouw, responsible for the events, retreats and trainings by Klara Adalena Waiver for Wilde Wijze Vrouw, responsible for the events, retreats and trainings by Klara Adalena Please scroll down for an english translation for your convenience. First you find the legal Dutch version.

Nadere informatie

Workexperience handleiding 2015 / 2016 VWO

Workexperience handleiding 2015 / 2016 VWO Workexperience handleiding 2015 / 2016 VWO Coördinatie: Mevr. J.E.M. Strijker Havo Dhr. J. Jeninga VWO Afdelingsleiders: Mevr. S. Hubers Mevr. I. Kroeze 4-5 thavo 3-6 tvwo Postadres: contact Postbus 1093

Nadere informatie

Dia 1: titel. World Usability Day - 2014: tekst bij presentatie - workshop 'emogram'

Dia 1: titel. World Usability Day - 2014: tekst bij presentatie - workshop 'emogram' Dia 1: titel Dank je wel voor het introduceren van ons en deze emogramworkshop. Laat ik eerst onszelf kort introduceren en wat vertellen over de achtergrond van deze onderzoeksmethode. Thank

Nadere informatie

START TO MOVE! HZ SPORT 2014 / 2015 NEDERLANDS. www.hzsport.nl

START TO MOVE! HZ SPORT 2014 / 2015 NEDERLANDS. www.hzsport.nl START TO MOVE! HZ SPORT 2014 / 2015 NEDERLANDS www.hzsport.nl SPORT, GEZONDHEID EN GEZELLIGHEID. IEDEREEN WEET DAT SPORT GOED IS VOOR DE FYSIEKE EN MENTALE GEZONDHEID, EEN IDEALE COMBINATIE VOOR JOU ALS

Nadere informatie

Het is nu bijna een jaar geleden dat ik last-minute, via een vriendin heb deelgenomen aan de workshop van John Alexander.

Het is nu bijna een jaar geleden dat ik last-minute, via een vriendin heb deelgenomen aan de workshop van John Alexander. Isabelle heeft veel getuigenissen gekregen via email, kaarten telefoontjes de laatste jaren lees een greep uit wat mensen zeggen de laatste nieuwen commentaren staan onderaan Dierbare Isabelle, ik moet

Nadere informatie

De volgende tips zijn ook handig. Onderwerpen In deze workshop gaan we ons bezighouden met:

De volgende tips zijn ook handig. Onderwerpen In deze workshop gaan we ons bezighouden met: A2 Schrijven Bestuderen Schrijven algemeen Tips De eerste tip die we je willen geven heeft te maken met het schrijfproces. Je schrijft in schrijfrondes. Dat betekent dat je alles wat je moet doen als je

Nadere informatie

Report UFP Basics. By Iris Minkenberg B1.2 Thijs Lamers B3.2

Report UFP Basics. By Iris Minkenberg B1.2 Thijs Lamers B3.2 Report UFP Basics By Iris Minkenberg B1.2 Thijs Lamers B3.2 2 Table of contents Exercises week 1 4 Exercises week 2 6 Exercises week 3 8 Exercises week 4 10 Exercises week 5 11 Reflection Iris Minkenberg.

Nadere informatie

design for social innovation TU/e Coach Neil van Es Ali Saadun Jette Kruijtzer Milan Knust Graichen Pieter Verheul Vincent Verberne Gwen Klerks

design for social innovation TU/e Coach Neil van Es Ali Saadun Jette Kruijtzer Milan Knust Graichen Pieter Verheul Vincent Verberne Gwen Klerks design for social innovation TU/e Coach Neil van Es Ali Saadun Jette Kruijtzer Milan Knust Graichen Pieter Verheul Vincent Verberne Gwen Klerks 1 2 Content Summary 4 Introduction 6 Process 8 Design 16

Nadere informatie

Stichting The Roadsway Nederland

Stichting The Roadsway Nederland Stichting The Roadsway Nederland Inhoudsopgave Voorwoord Nieuwsbrief Januari 2014 Christmas and New Years insights ~ by Michael and Carolyn Roads pag 2-3 Artikel Leven Als Het Wezen Dat Je Bent ~ door

Nadere informatie

CHAPTER LEERROUTE. 8 eight chapter one

CHAPTER LEERROUTE. 8 eight chapter one 1 Conne CHAPTER LEERROUTE 1 2 3 4 5 6 7 TOETS 8 eight chapter one ctions 1 Hoeveel vrienden heb jij? Veel of weinig; vrienden of kennissen? Hoe belangrijk zijn vrienden voor je? Waar vind je ze: online

Nadere informatie

Van welke symptomen kunt u last hebben?

Van welke symptomen kunt u last hebben? hersenschudding U heeft een hersenschudding opgelopen. Wat is een hersenschudding? Wat kunnen de gevolgen zijn van een hersenschudding? En wat kunt u het doen om te herstellen? Dat en meer leest u in deze

Nadere informatie

GASTSPREKERS: Lisette Thooft Adriaan Hoogendijk HAPPINESS. Geluksdag. Zondag 2 november 11.00-17.00 uur. Pantarijn, Hollandseweg 11, Wageningen

GASTSPREKERS: Lisette Thooft Adriaan Hoogendijk HAPPINESS. Geluksdag. Zondag 2 november 11.00-17.00 uur. Pantarijn, Hollandseweg 11, Wageningen HAPPINESS ALL GASTSPREKERS: Lisette Thooft Adriaan Hoogendijk Geluksdag 2014 Zondag 2 november 11.00-17.00 uur Pantarijn, Hollandseweg 11, Wageningen Surprises4all www.surprises4all.nl gekkehenkiewinkel@gmail.com

Nadere informatie

Leidt Vipassana-meditatie tot

Leidt Vipassana-meditatie tot 1 3 4 Leidt Vipassana-meditatie tot geluk? Paul Boersma SIM zoekt Secretaris & ondersteuning Retraite met Martine Batchelor Marjet Bodde 5 7 8 10 16 Vipassana-retraite met Insight Dialogue Marieke Duijvestijn

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

Een collectief internet project

Een collectief internet project Een collectief internet project Inleverdatum: 11-08-2010 Student: Opleiding: Begeleiders: Laura Wagenaars DMD EMMA Bibi Straatman Inhoud Inleiding Het project 5 Het thema 5 De motivatie 5 De doelgroep

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 4. 5 september 2014. Opzegging 2de termijn schooljaar 2014-2015. Schooljaar 2014-2015

NIEUWSBRIEF 4. 5 september 2014. Opzegging 2de termijn schooljaar 2014-2015. Schooljaar 2014-2015 Schooljaar 2014-2015 NIEUWSBRIEF 4 INHOUD Ø Directie Ø Jip en Janneke Ø Startersgesprekken Ø Schoolfotograaf Ø Informatiedagen voortgezet onderwijs Ø English Ø Nieuwe leerkracht groep 1d Ø Nieuwe teaching

Nadere informatie

Wartburg College - Guido de Brès Rotterdam

Wartburg College - Guido de Brès Rotterdam Wartburg College - Guido de Brès Rotterdam a challenging environment Tweetalig onderwijs (content and language integrated learning) 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Mission statement... 4 Tto iets voor

Nadere informatie

Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14

Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14 Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Amsterdamse Carrière Dagen (ACD) 2015

Algemene voorwaarden Amsterdamse Carrière Dagen (ACD) 2015 [English follows Dutch] Algemene voorwaarden Amsterdamse Carrière Dagen (ACD) 2015 1. Algemeen 1.1. Wijzigingen/wijzigingen in programma voorbehouden De ACD commissie 2015 behoudt zich te allen tijde het

Nadere informatie