Onderzoeksprojecten ( van 6686)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (3500-4000 van 6686)"

Transcriptie

1 - 4 Sep :58:01 Onderzoeksprojecten ( van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Europees recht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Je krijgt niet altijd wat je ziet: Individuele verschillen in de manier waarop adolescenten opvoeding percipiëren en het verband met aanpassing Abstract: Hoewel opvoeding een belangrijke rol speelt in de aanpassing van adolescenten, zijn de effecten van opvoeding soms klein. In dit project onderzoeken we de hypothese dat aanpassing van adolescenten sterker wordt beïnvloed door hun percepties van opvoeding dan door oudergerapporteerde of geobserveerde opvoeding. Verder gaan we na of de persoonlijkheid van adolescenten hen meer of minder vatbaar maakt voor opvoeding. Vakgroep Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie Bart Soenens Je kunt je familie niet kiezen maar hoe kies je je carrièrepad? Het linken van familiaal kapitaal en carrièrepaden van familieleden van de volgende generatie. Een "family business" studie. Universiteit Hasselt Abstract: In de literatuur over familiebedrijven is het concept "family capital" gebruikt om te verklaren waarom familiebedrijven beter presteren dan niet-familiebedrijven en hoe familiebedrijven op een strategische wijze waarde creëren en behouden over de tijd. Carrière-intenties en - beslissingen/-keuzen van familieleden uit de volgende generatie, zowel binnen als buiten het familiebedrijf, hebben weinig aandacht gekregen in het bestaande family business onderzoek. De redenen waarom opvolgers in het bedrijf komen, alsook de intenties van familieleden van de volgende generatie, zijn bestudeerd. Echter, zeer weinig studies hebben gefocust op het reële gedrag van familieleden van de volgende generatie met betrekking tot carrièrebeslissingen en -keuzes. Geaccumuleerd family capital, dat voor het doel van deze studie zowel menselijke als sociale elementen bevat, is in voorgaande literatuur vooral bestudeerd op het organisatieniveau. Echter, als family capital, zoals sociaal kapitaal, een resource is die beschikbaar is voor actoren, hoe gebruiken familieleden dan family capital in hun carrières? Lin (2000) stelt voor dat de analyse van sociaal kapitaal (als een element van family capital) zowel op macro (groep, organisatie, gemeenschap) als op micro (individu) niveau kan gebeuren. In de voorliggende studie is de onderzoeker geïnteresseerd in het individuele familielid als een actor van familiaal kapitaal. De continuïteit van familiebedrijven garanderen is geïdentificeerd als één van de grote obstakels voor vele familiebedrijven. Als enkel de carrièrepaden van opvolgers worden onderzocht, wordt de ervaring van andere familieleden, die gelijkaardige socialisatieprocessen doormaken maar een ander carrièrepad kiezen, genegeerd. Echter, de accumulatie en het gebruik van family capital door familieleden kan de carrièrekeuzen van alle familieleden (zowel de opvolgers als diegene die een andere keuze maken) beïnvloeden. Deze studie maakt gebruik van de social capital literatuur, de human capital literatuur, carrièretheorie en de family business literatuur. Een collectieve casestudy strategie wordt gebruikt. De data wordt geanalyseerd met behulp van de "Critical Incident Technique". Acht gevalstudies worden uitgewerkt waarbij elke gevalstudie een individu betreft. De onderzoekster ambieert een significante bijdrage te leveren aan het family business domein door de toepasbaarheid van de family capital lens te vergroten. Ook wordt een bijdrage geambieerd aan de bestaande carrièreliteratuur, maar dan in de context van familieleden met een achtergrond in familiebedrijven. Governance Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Frank LAMBRECHTS Jeugd en leiding aanvaarden. Abstract: Wat verwachten jongeren anno 2012 van werk en vooral, wat verwachten zevan hun leidinggevende? Een belangrijke vraag, immers heel wat sectorenin Nederland hebben moeite om goed gekwalificeerde jonge werknemers te vinden, te boeien en te binden. Daarbij wordt regelmatig in de media gesproken over nieuwe eisen en verwachtingen die de jeugd heeft (generationy). Steeds wordt daarbij aangegeven hoezeer de jeugd van tegenwoordig verschilt van vorige generaties. Ook wat betreft de verwachtingen van werk en leiding. Is dat zo? En waarin verschillen starters op de huidige arbeidsmarkt van vorige generaties? In dit onderzoek gaan we na wat jongeren anno 2012 en 2013 in Nederland verwachten van hun leidinggevenden. En we gaan na bij leidinggevenden en HRM managers, of zij echt zoveel verschillen zien met eerdere generaties. De kern van het onderzoek is erop gericht in kaart te brengen wat jongeren verwachten van leidinggevenden; wanneer aanvaarden zij leiding? En welke praktijken, zowel voor HRM OE Arbeids- & Org.psych. & Opleid.kunde Martin Euwema Jeugdonderzoekplatform: jeugdmonitor in Brussel Abstract: De Brusselse JOP-monitor is een grootschalig surveyonderzoek, dat de levensomstandigheden, de leefwereld en het gedrag van scholieren tussen 12 en 18 jaar in het Nederlandstalige secundaire onderwijs in Brussel onderzoekt (N=2.513). Thema?s die daarbij aan bod komen zijn: het schoolwelbevinden, antisemitisme, delinquentie, de ideale levensloop, drank- en drugsgebruik, consumptieafhankelijkheid, onveiligheidsgevoelens en participatie aan het verenigingsleven. Vakgroep Sociale agogiek Nicole Vettenburg Jeugdwerk dat werkt. De lerende samenleving als uitdaging voor de publieke rol van het jeugdwerk Educatie en Samenleving

2 Jan Masschelein Maarten Simons Evelyne Eeckhout Job Crafting developed from the perspective of the Job Demands-Resources Model and Self-Determination Theory OE Arbeids- & Org.psych. & Opleid.kunde Hans De Witte Anja Van den Broeck Els Vanbelle Job crafting uitgewerkt op basis van het job demands-resources model ende zelfdeterminatie theorie. OE Arbeids- & Org.psych. & Opleid.kunde Hans De Witte Job insecurity moderators: implications for employee well-being and performance OE Arbeids- & Org.psych. & Opleid.kunde Hans De Witte N. N. John Dewey's Philosophy of Education and Its Implications in Societal Life OE Educatie, Cultuur en Samenleving Jan Masschelein Toji Kuriakose Puthenkaduppil Jongeren desist-from-crime: een kwalitatief onderzoek naar jong-volwassenen met een jeugdbeschermingsverleden. Abstract: In de hedendaagse criminologie trad recent het debat rond "desistance-from-crime" of de beëindiging van criminele carrières op de voorgrond. Dit project wenst na te gaan wat de dynamiek van het "desistance from crime"-proces is en wat de plaats is van de justitiële interventie binnen dit proces? De probleemstelling wordt vertaald in twee concrete onderzoeksvragen die het onderzoek structureren: (1) Hoe verloopt volgens (voormalige) jeugddelinquenten het proces van desistance en delinquentie? En (2) Hoe zien (voormalige) jeugddelinquenten de plaats en impact van de justitiële interventies in het proces van "desistance-from-crime"? Dit onderzoeksvoorstel betreft een kwalitatief empirisch onderzoek naar het "desistance from crime" proces van jong volwassenen met een verleden in de jeugdbescherming. Verder bouwend op de verzamelde cohorte gegevens (gerechtelijke, individuele en sociale) van een geplaatste jongeren ( ) in het kader van recent onderzoek staat in dit onderzoeksvoorstel, naast een analyse van desistance/persistance, vooral de bevraging (via diepte-interviews) van jongvolwassenen uit de bestudeerde cohorte centraal. De doelstelling van dit onderzoek is om op deze wijze inzicht te verkrijgen in de betekenis van en ervaring met de jeugdbeschermingsmaatregelen, het verloop en de kenmerken van het proces van "stoppen met criminaliteit" en de rol van interventies binnen dit proces. Criminologie JENNEKE CHRISTIAENS Els DUMORTIER Jongerenen de sociale bevoorrading van cannabis: drugstransacties onder adolescenten Abstract: In dit onderzoek wordt - a.d.h.v. interviews met 150 cannabisgebruikers tussen 11 en 18 jaar - nagegaan of en hoe de cannabismarkt voor jongeren als een uitbreiding van andere jongerenactiviteitn in adolescente sociale netwerken functioneert, hoe de spelers zich gedragen, welke de relaties zijn met de leveranciers en/of verkopers van cannabis, en hoe de adolescenten interageren met de grote drugsmarkt. Vakgroep Strafrecht en criminologie Tom Decorte Jongeren, geschiedenisleraren en het nationale verleden. Onderzoek naarde representatie van en de opvattingen over het nationale verleden bij leerlingen en leraren: een inhoudelijke, methodologische en strategischeverkenning. Abstract: Vanuit de vaststelling dat in heel wat Westerse landen overheden veel belang hechten aan een gedeelde kennis van het nationale verleden i.f.v. burgerschap en sociale cohesie, doet dit project onderzoek naar narratieven over het nationale verleden bij leerlingen en leraren, en naar hun opvattingen over het belang van aandacht voor het nationale verleden. Drie doelstellingen staan centraal: 1) Inhoudelijk stelt het de analyse voorop van de narratieven over het nationale verleden van leerlingen en leraren, en van hun opvattingen over het belang van geschiedenisonderwijs over het nationale verleden. 2) Methodologisch stelt het project verdere verkenning voorop van onderzoeksmethodologie. Voor de dataverzameling wordt gewerkt met essay-opdrachten, vragenlijsten en semi-gestructureerde interviews. Analyse van de data gebeurt via

3 een grounded theory approach, met behulp van kwalitatieve software (NVivo). Strategisch moet het project de nodige knowhow en inzichten opleveren om uit te monden in Faculteit Theologie en Religiewetensch. SLO Letteren Leuven Lieven Verschaffel Katelijne Wils Karel Van Nieuwenhuyse Fien Depaepe Jongerengroepen en het openbaar vervoer Abstract: De Federale Politie heeft verzocht om een actiegericht onderzoek naar de problematiek van verschillende vormen van overlast op het openbaar vervoer. Bedoeling is dat een fenomeenanalyse en dadergroepanalyse omtrent het fenomeen wordt uitgevoerd. Dit wordt aangevuld met een odnerzoek naar onveiligheidsbeleving, onder meer bij gebruikers van het openbaar vervoer en via sleutelinformanten. Na een grondige evaluatie van politionele initiatieven, in binnen- en in buitenland, zullen aanbevelingen worden geformuleerd om het fenomeen aan te pakken. Vakgroep Strafrecht en criminologie Gert Vermeulen Jenneke Christiaens Jongeren tussen opleiding en werk in Brabantse en Vlaamse steden, : sociale, culturele en economische aspecten. Abstract: Vele stedelijke jongeren - vooral maar niet uitsluitend jongens - verlieten tijdens de vroegmoderne periode het ouderlijk huis om in het atelier van een ambachtsmeester een opleiding te krijgen, met als doel zelf een geschoolde ambachtsman te worden en in de hoop zich ooit als zelfstandige meester te kunnen vestigen. Het is evident dat het leerlingstelsel impact had op vele verschillende gebieden van het sociale en culturele leven, en dat ht tevens belangrijke consequenties had voor het functioneren van stedelijke economieën. Doel van de promotors is licht te werpen op de sociale, culturele en economische dimensies van het leerlingstelsel en de veranderingen die daarin plaatsvonden tijdens de vroegmoderne periode, met bijzondere aandacht voor de vraag welke de consequenties waren van het samenvallen, zowel ruimtelijk als temporeel, van leren, werken en wonen. Communicatiewetenschappen Pedagogiek en Orthopedagogiek Geschiedenis FRANKY SIMON CATHARINA LIS HUGO SOLY Bert DE MUNCK Jongeren tussen opleiding en werk in Brabantse en Vlaamse steden, : sociale, culturele en economische aspecten. Abstract: Vele stedelijke jongeren - vooral maar niet uitsluitend jongens - verlieten tijdens de vroegmoderne periode het ouderlijk huis om in het atelier van een ambachtsmeester een opleiding te krijgen, met als doel zelf een geschoolde ambachtsman te worden en in de hoop zich ooit als zelfstandige meester te kunnen vestigen. Het is evident dat het leerlingstelsel impact had op vele verschillende gebieden van het sociale en culturele leven, en dat ht tevens belangrijke consequenties had voor het functioneren van stedelijke economieën. Doel van de promotors is licht te werpen op de sociale, culturele en economische dimensies van het leerlingstelsel en de veranderingen die daarin plaatsvonden tijdens de vroegmoderne periode, met bijzondere aandacht voor de vraag welke de consequenties waren van het samenvallen, zowel ruimtelijk als temporeel, van leren, werken en wonen. Centrum voor de Pre-industriële Productieprocessen en Arbeidsverhoudingen Pedagogiek en Orthopedagogiek FRANKY SIMON CATHARINA LIS HUGO SOLY Jongerenwerkloosheid: theorie, beleid en de realiteit. Abstract: Het probleem van jongerenwerkloosheid blijft zeer actueel en dient in de huidige socio-demografische context nog meer aandacht te krijgen. Dit onderzoek wil via een kwanttatieve analyse van de reële trajecten die jongeren op diverse arbeidsmarkten doorlopen, een beleidsanalyse en een inventarisering van de theorie, het probleem van jongerenwerkloosheid diepgaand analyseren. De kwantitatieve analyse van trajecten die Brusselse jongeren maken naar en opde arbeidsmarkt vormt het belangrijkste onderdeel van dit onderzoek. In deze analyse wordt ervoor geopteerd een serie van verschillende statuten in rekening te brengen sinds deze jongeren bij de officiële bemiddelingsinstantie zijn ingeschreven. Hiervoor wordt een specifieke techniek van sequentieanalyse toegepast, Optimal Matching analyse (OMA). Ik opteer ervoor om de regio van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als case nader te bestuderen via deze methode om zo een typologie van de trajecten die jongerenwerkloosheid ook nader bekeken vanuit een theoretisch perspectief. Een inventarisering en vergelijking van bestaande theorieën kadert het probleem op macro niveau. Dit krijgt een aanvulling door het gevoerde beleid gericht op jongeren te inventariseren en bestuderen naar effecten via een literatuuronderzoek en diepte interviews bij nationale en internationale experten en beleidsvoerders op de verschillende niveaus. Sociologie Sociaal Onderzoek Jan VAN BAVEL JACQUES VILROKX MARJOLEIN GEENS

4 Jongeren zonder papieren. Abstract: Jongeren zonder papieren. Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) Christiane Timmerman Jong geweld. Een onderzoek naar de omstandigheden en de drijfveren van geweld bij jongeren. Abstract: De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek betreft: 'Hoe en waarom plegen minderjarigen geweldsdelicten?' Waarbij het onderzoek zich toespitst op twee dimensies, zijnde het profiel van de jonge dader en zijn drijfveren (1), alsook de omstandigheden waarin deze delicten plaatsvinden. Een antwoord op deze onderzoeksvraag wordt in dit onderzoek gezocht aan de hand van enerzijds een kwantitatieve streekproefgewijze dossieranalyse (jeugdrechtbanken Antwerpen en Brussel); en anderzijds een kwalitatieve bevraging (diepte-interviews) van de jongeren zelf, die voor geweldsfeiten geplaatst werden in gesloten instellingen. De originaliteit van voorliggend onderzoek ligt in het zoeken naar de achterliggende motieven die jongeren zelf aangeven als doorslaggevend bij het plegen van interpersoonlijk geweld. Deze nog onbestudeerde materie kan leiden tot belangrijke nieuwe inzichten op criminologisch, sociologisch, pedagogisch en zelfs psychologisch vlak. Criminologie JENNEKE CHRISTIAENS JOP-monitor Antwerpen-Gent Abstract: De JOP-monitor Antwerpen-Gent is een grootschalig surveyonderzoek, dat de levensomstandigheden, de leefwereld en het gedrag van scholieren tussen 12 en 18 jaar in het secundaire onderwijs in Antwerpen en Gent onderzoekt. Thema?s die daarbij aan bod komen zijn onder meer: schoolwelbevinden, toekomstperspectief, antisemitisme, delinquentie, onveiligheidsgevoelens en participatie aan het verenigingsleven. Vakgroep Sociale agogiek Maria De Bie JPI URBAN EUROPE-INCUBATOR. Architectuur Sint-Lucas Johan Verbeke Burak Pak Judith Butler revisited: gender en seksualiteit in het werk van Edith Wharton en Djuna Barnes Abstract: Dit onderzoek wil nagaan welk potentieel de vernieuwende theorie van Judith Butler biedt voor het cultuurhistorisch onderzoek naar 'gender' en 'seksuele identiteit' (voornamelijk vanuit psychoanalytisch perspectief), door haar theorie toe te passen op de romans van Edith Wharton (laat-victoraanse literatuur) en Djuna Barnes (modernistische literatuur) en zo aan een kritische analyse te onderwerpen. Vakgroep Engels Maryse Demoor Gert Buelens Junior College Module Geschiedenis. OG Cultuurgesch. vanaf 1750 Leuven Katelijne Wils Juridisch advies met betrekking tot religieuze tekens in onderwijs. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Vlaamse Overheid - dept. Onderwijs en vorming van de Vlaamse Gemeenschap' hebben voor het project ' Juridisch advies met betrekking tot religieuze tekens in onderwijs. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Metajuridica PAUL DE HERT Juridische aspecten van geassocieerde procreatie

5 Abstract: Het gebruik van vreemd genetisch materiaal in het kader van de reproductieve geneeskunde geeft aanleiding tot heel wat fundamentele rechtsvragen. Een groot aantal van deze vragen blijft tot op heden onbeantwoordt of krijgt in het huidige Belgische recht geen bevredigende oplossing. Het juridisch onderzoek zal aan de hand van fundamenteel en rechtsvergelijkend onderzoek op de diverse rechtsvragen die rijzen naar aanleiding van het gebruik van vreemd genetisch materiaal een passend antwoord formuleren. Het juridisch onderzoek opteert hierbij voor een indeling van de rechtsvragen op basis van de verschillende partijen betrokken in het voortplantingsproces. Het zal achtereenvolgens de rechtsvragen die verband houden met de donoren, acceptoren, kinderen, fertilisatieartsen en de gemeenschap bestuderen en behandelen. Voor het formuleren van oplossingen zal het juridisch onderzoek ondermeer steunen op de resultaten van het psychologisch en ethisch onderzoek. Tevens zal het ook rekening houden met de medische informatie die vanuit het fertilisatiecentrum van het Academisch Ziekenhuis te Jette wordt aangereikt. Privaatrecht ERNA GULDIX Juridische bijstand, advies en begeleiding bij de opmaak van de voorschriften van het bijzonder plan van aanleg "Noordoost" van de stad Antwerpen Abstract: Het verlenen van juridische bijstand, advies en begeleiding in de planopmaakprocedure voor het bijzonder plan van aanleg "Noordoost" van de stad Antwerpen, met bijzondere aandacht voor de redactie van de stedenbouwkundige voorschriften, die leesbaar, coherent, doeltreffend en juridisch doordacht en sluitend dienen te zijn. Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht Baudewijn Bouckaert Juridisch en beleidsmatig advies met betrekking tot een omgevingsanalyse voor de pleziervaart Abstract: Een omgevingsanalyse van de wetgeving inzake pleziervaartuigen in de ons omringende landen, als basis voor het ontwikkelen van een moderne pleziervaartregelgeving in België. Vakgroep Internationaal publiekrecht Frank Maes Juridische Normering van Online Sociale Netwerken: Case Study naar Data-erabiliteit. Abstract: Social network sites (SNS), such as Facebook, Google+, Netlog, Hyves, Bebo, LinkedIn and Twitter, have captured the attention of millions of users as well as billions of dollars in investment and acquisition. They make use of participatory and collaborative online technologies (also referred to as web 2.0) that transform the way in which individuals interact. An issue that has received growing attention in the context of SNS is their open or closed character, and the ability of users to move or transfer their information when switching between SNS providers. Thisis referred to as data portability. Data portability has received growing attention lately from policy makers, academics and industry actors. Recent discussions have culminated in the proposed introduction in EU legislation on personal data protection of a new legal right to data portability, in close connection with another newly proposed right to be forgotten and to erasure (Articles 17 and 18 Proposal for a Regulat Faculteit Theologie en Religiewetensch. OE ICRI / CIR Joseph Dumortier Peggy Valcke Juridische problemen m.b.t. opslaan en gebruiken van beelden. Abstract: Het onderzoek gaat na welke problemen zich stellen door het toenemend gebruik van visuele controle- en identificatiemiddelen, welke de behoeften zijn van de gebruikers en welke de weerslag is op de rechten en vrijheden van de op beeld vastgelegde personen. Opzet vormt het formuleren van specifieke wetgeving. Rechtsontwikkeling - Rechtsvergelijking - Europees Recht BARTHOLOME DE SCHUTTER Juridische studie over de bescherming van, en betaling voor, 'ecosysteemdiensten' Universiteit Hasselt Abstract: In dit project wordt het juridische kader voor de bescherming van en betaling voor eceosysteemdiensten onderzocht. Ecosysteemdiensten zijn de diensten die ecosystemen, zoals bossen en rivieren, ons leveren (voeding, water, hout, klimaatcontrole, bestuiving, zuurstofproductie, recreatie,...). 60% van de ecosysteemdiensten is de voorbije 50 jaren gedegradeerd. Overheden zijn zich meer en meer bewust van het belang van ecosystemen en willen het verlies aan ecosystemen en ecosysteemdiensten tegengaan Milieueconomie Milieubiologie Centrum Overheid en Recht Centrum voor Milieukunde Bernard VANHEUSDEN Natalie BEENAERTS Steven VAN PASSEL Kathleen MERTENS Wendy HENSEN

6 Juridisch kader inzake beheer van en toegang tot biobanken. Abstract: Onderzoek naar juridisch (wetgevend en contractueel) kader inzake beheer en toegang tot biobanken, i.e. een bank/structuur waarin biologisch (menselijk) materiaal wordt opgeslagen voor gebruik in (biomedisch) wetenschappelijk onderzoek. C_Farma_zorg Herman Nys Nadine Ectors Isabelle Huys Michiel Verlinden Juridisch onderzoek naar de doelstelling van de uitvoering van het ESA project ITT AO /11/F/MOS. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Overheid en Recht Esther van Zimmeren Juridisch onderzoek naar de verhoudingen tussen de sociale verzekeringen voor de diverse categorieën van de Belgische bevolking. Abstract: Vergelijking van de Belgische stelsels van sociale verzekeringen voor diverse bevolkingsgroepen. Sociaal Recht GUIDO VAN LIMBERGHEN Juridisering van arbeidsongevallen in de westerse industrialiserende wereld Abstract: Centraal in dit project staat het proces van juridisering waaraan arbeidsongevallen op het einde van de negentiende eeuw onderhevig waren. De ontwikkelingen in zeven industrialiserende landen worden bestudeerd om op zoek te gaan naar de triggers en catalysatoren van juridisering. Concreet worden de administratieve, gerechtelijke, wetgevende en doctrinaire dimensies van juridisering geanalyseerd. Doel is een beter inzicht te krijgen in de werking van het complexe fenomeen juridisering. Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht Dirk Heirbaut Georges Martyn Justice & populations, the Belgian experience in international perspective, Abstract: Dit project breidt de werkingssfeer uit om het thema van de relaties tussen justitie en bevolking vanuit een interdisciplinaire, op langetermijn perspectief aan te pakken, voor de periode van 1795 (einde van het Ancien Régime in België) tot op heden. Criminologie ELISABETH ENHUS JUSTICE POPULATIONS, THE BELGIAN EXPERIENCE IN INTERNATIONAL PERSPECTIVE, OE Instituut voor de Overheid Geert Bouckaert JUSTISIGNS - VET in interpreting and justice. OG MIDI Antwerpen Myriam Vermeerbergen Justitieel welzijnswerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : voorbereiding strategisch plan, hulp en dienstverlening aan gedetineerden (en ex-gedetineerden) in de de Brusselse gevangenissen. Abstract: Justitie / Recht / Criminologie / Gevangenis / Gedetineerden Criminologie HILDA TUBEX Justitie en management: de uitdagingen voor de modernisering van justitie (JAM).

7 Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Overheid en Recht Bernard Hubeau Justitie en Samenleving: Sociopolitieke justitiegeschiedenis in België ( ) Abstract: Een interdisciplinair diepgaand onderzoek van de Belgische justitie op vier vlakken: de evolutie van het beleid van de diverse actoren de collectieve praktijken van de actoren profielen van de collectieve actoren in de wereld van het recht een overkoepelend onderzoek gericht op specifieke periodes van ontstaan en crisis. Zo worden 4 thematische domeinen onderzocht: burgerlijk recht, strafrecht, prosopografie en bronnen. Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht Dirk Heirbaut Georges Martyn Juvenile sustice systems in Europe-current situation, reform developments and good practices. Abstract: The following proposal is based on an international network which will be established by the Department of Criminology at Greifswald. The aim of the research is to collect knowledge about the legal situation and actual reforms or reform proposals and the practice of the juvenile justice agencies as well as the courts (sentencing practice, development of treatment and educational facilities etc.). It also includes the legal situation and practice in residential care institutions and/or youth prisons. A further focus is put on gathering examples of "good practices" in the field of juvenile justice and juvenile institutions. The research will be divided in two parts: * The first phase (12 months) is dedicated to an overview of the legal situation of juvenile justice systems, the development of reported juvenile delinquency (with special emphasis on problem groups like young migrants, violent and drug offenders etc.), the sentencing practice and the development of community and residential treatment/education facilities in the Member States of the European Union including the new members and candidates for membership of the European Union. We want to collect national reports which will be prepared by domestic contact persons in adherence to the same outline in each country (see the outline below). The national reports will be compared by a European overview which will describe different models of juvenile justice systems and their impact on juvenile delinquency. Therefore we will also include evaluation and recidivism studies as far as they have been conducted in the countries included in the study. * The second phase (12 months) will concentrate on examples of good practices, which will be described in a second national report. They will be evaluated with respect to their practicability (also possibilities of their transfer to other countries) and their efficiency concerning crime reduction and rehabilitating young offenders. Criminologie JENNEKE CHRISTIAENS Kaderovereenkomst ICCS 2009-onderzoek in Vlaanderen (werkingsjaar 2008, 2009 en 2010) Abstract: Op basis van een representatieve steekproef van 14- (grade 8) en 16- (grade 10) jarige scholieren uit ruim 150 scholen in Vlaanderen, wil het huidige project inzicht verschaffen in de kennis, attituden en vaardigheden die in verband worden gebracht met democratisch burgerschap en de (schoolse) factoren die deze beïnvloeden. Naast een beschrijving en internationale vergelijking van "burgerzin" bij Vlaamse leerlingen uit grade 8, wil dit project aanvullend ook een evolutie schetsen van de democratische attitudes en participatie van Vlaamse jongeren uit grade 10 in vergelijking met eerder representatief onderzoek uit en Hiermee willen we ten eerste een aantal lacunes in het politiek socialisatie-onderzoek opvullen en ten tweede inschatten wat de specifieke impact is van het vakoverschrijdende thema "opvoeden tot burgerzin" en het participatiedecreet. Tempus Omnia Revelat Sociologie MARK ELCHARDUS SASKIA DE GROOF Sven SANCTOBIN Kaderovereenkomst ICCS onderzoek 2016 in Vlaanderen. OE Centrum voor Politicologie Marc Hooghe Ellen Claes Kan het stimuleren van laaggeschoolde dienstenarbeid bijdragen tot Europese jobgroei? Abstract: Het hoofddoel van het netwerk is het stimuleren van co-operatief onderzoek naar de wijze waarop tewerkstelling van laaggeschoolden kan worden bevorderd, daarbij de valkuil van werkende armen vermijdend. CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Bea Cantillon

8 Kanker en werkhervatting bij patiënten tewerkgesteld in de overheidssector: een analyse van de juridische knelpunten, beleidsaanbevelingen en ontwikkeling van een Q&A voor de doelgroep. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLK. UA levert aan VLK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Management & Bestuur (M&B) Ria Janvier Kankerregistratie Provincie Antwerpen voor het Antwerps Kankerregister. Abstract: In het (recente) verleden waren de ziekenfondsen de enige aangevers van gegevens voor de kankerregistratie in Vlaanderen. Onvolledigheid, gebrek aan standaardisatie en laattijdigheid waren de belangrijkste tekorten van het kankerregister. Het Project beoogt door een actieve gegevensverzameling, een performant kankerregister uit te bouwen. Doelstelling is de uniforme verzameling en verwerking van een beperkt aantal relevante gegevens uit de dossiers van alle in ziekenhuizen behandelde gevallen van kanker Het uitbouwen van een kwalitatief hoogstaand register betekent een belangrijke bijdrage in de strijd tegen kanker. Een dergelijk register laat toe de oorzaken van kanker verder te bestuderen en de effecten van interventies (preventief en curatief) te evalueren. Epidemiologie en sociale geneeskunde Epidemiologie en sociale geneeskunde (ESOC) Joost Weyler Kansen en valkuilen voor duurzaam materialenbeheer in Europees recht EU materialenrecht onderzocht. Instituut voor Europees Recht Geert Van Calster Kansen op de arbeidsmarkt van tweede-generatie immigranten in België. Abstract: In dit project onderzoeken we de arbeidsmarktpositie van tweede generatie migrant aan de hand van survey en administratieve data. We willen ook de determinanten identificeren van deze uitkomsten, en aldus nuttige inzichten verschaffen aan beleidsmakers. Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds NBB. Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Ive Marx Gerlinde Verbist Vincent Corluy Kapitaalcontroles in Brazilië, India en China (BICs): naar het einde van het vrij verkeer van kapitaal als mondiale norm? Abstract: Dit project wil beoordelen of Brazilië, India en China de neoliberale norm van vrij kapitaalverkeer zullen betwisten. Ten eerste analyseert het project de posities tegenover kapitaalcontroles van verschillende sociale groepen binnen Brazilië, India en China. Ten tweede onderzoekt de studie hoe dit resulteert in respectievelijke nationale posities met betrekking tot regulering van kapitaalcontroles binnen het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Vakgroep Politieke wetenschappen Dries Lesage Kapitaal en kapitaalverrichtingen: een vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke analyse. Abstract: Het kapitaal wordt traditioneel beschouwd als één van de hoekstenen van zowel het Belgisch vennootschapsrecht als fiscaal recht. Hoewel er parallellen zijn, heeft het kapitaal een verschillende doelstelling in beide rechtsdomeinen. Vennootschapsrechtelijk vormt het kapitaal een buffer voor de schuldeisers t.o.v. de aandeelhouders, alsook een maatstafvoor de (economische en politieke) krachtverhoudingen van de aandeelhouders binnen de vennootschap. In het fiscaal recht daarentegen vormt het kapitaal een uitzondering op de regel dat vermogensverschuivingen naar de vennootschap belast zijn, en dat uitkeringen aan aandeelhouders als dividend beschouwd worden. Bovendien is het de afbakening van een deel vanhet vennootschapsfinanciering dat fiscaal als eigen wordt behandeld, endaardoor in principe onderworpen is aan een fundamenteel verschillende fiscale behandeling. De traditionele kapitaalsregels staan onder druk in het vennootschapsrecht en vervagen in het fiscaalrecht (zie onder me Instituut voor Fiscaal Recht Axel Haelterman Maria Wyckaert Steven Peeters Kapitaalmobiliteit, financiële kwetsbaarheid en de transitie van Centraal- en Oost-Europese landen naar de EMU. Abstract: Dit onderzoeksvoorstel focusseerdt op de monetaire en financiële risico's voor de 8 Centraal- en Oost-Europese landen (CEEC) in de periode tussen hun toetreding tot de EU en het EMU-lidmaatschap.. Het omvat: 1. Een 'assessment' van de financiële kwetsbaarheid van CEEC. In dit luik onderzoeken we de impact van 'twin deficits' (deficit op de lopende rekening én een budgettair tekort) op de kwetsbaarheid van CEEC voor wisselkoerscrisissen. 2. De doelstelling van het econometrisch luik van dit onderzoek is de sensitiviteit inschatten van budgettaire consolidatie in de 8 CEEC voor buitenlandse kapitaalbewegingen. Het mode van Von Hagen, Hallet and Strauch (2001) kan daarbij als referentiebasis gebruikt worden.

9 Algemene economie Jacques Vanneste André Van Poeck Karakteristieken en Perfomantie van Wetenschappelijk Basisonderzoek door Ondernemingen. Onderzoekseenheid MSI Leuven Stijn Kelchtermans Rene Belderbos Bart Leten Massimo Riccaboni Kaste, Gemeenschap en Tradities in Karnataka, India Abstract: Het veldwerk project onderzoekt de ontwikkeling en het bestaan van een "kastensysteem" in India. In samenwerking met Kuvempu University, Karantaka, India, worden de complexiteiten blootgelegd van een regio van 250 kilometer. Het veldwerk verzamelt de empirische verhalen over het "kastensysteem" die door de lokale bevolking worden overgeleverd. Vakgroep Vergelijkende cultuurwetenschappen Balagangadhara Rao Kaste, Gemeenschap en Tradities in Karnataka, India (jaar 2) Abstract: Onderzoek naar de aard van de Indische samenleving begint meestal met de vooronderstelling dat er een kastenhiërarchie bestaat, dat die bepaalt is door een ideologisch kader of religieuze teksten en dat ze geworteld is in de Hindoe religie. Dit project gaat door veldwerk interviews en enquêtes na of zo een kastenstelsel bestaat als ervaringsrealiteit van zij die in de samenleving van Karnataka leven. Vakgroep Vergelijkende cultuurwetenschappen Balagangadhara Rao KATARSIS Abstract: Onderzoekscoördinatie en begeleiding rond sociale en culturele integratie binnen Europa, met klemtoon op verstedelijking. Vakgroep Vergelijkende cultuurwetenschappen Hendrik Pinxten Katholieke Territoria in een suburbaan landschap. Religie en verstedelij België, Abstract: Dit project bestudeert hoe, in een context van industrialisering, verstedelijking en secularizering, de Belgische Katholieke Kerk trachtte om een religieuze aanwezigheid te verzekeren in het snel groeiende voorstedelijke landschap in België in de naoorlogse periode ( ). Het project is opgevat als een vierjarig doctoraatstraject, en is gestructureerdvolgens vier onderzoekslijnen die overeenkomen met opeenvolgende stappen in de onderzoeksactiviteiten: 'Expertise', 'Territorium','Beleid Discours' en 'Strategie'. De centrale hypothese van ditproject is dat de ontwikkeling van Katholieke infrastructuur (kerken, scholen, zorginstellingen, lokalen voor middenveld) moet beschouwd wordenals een impliciete vorm van stedenbouw die fundamenteel heeft bijgedragen aan de decentrale ruimtelijke ontwikkeling van België. Verder zal ditonderzoek ook toelaten om de kerkelijke overheden te positioneren in een spanningsveld tussen planning en pragmatiek aan de ene kant, en tussennbsp;innovatie en t Architectuur Sint-Lucas Jan De Maeyer Sven Sterken KeiCoole Kids op de school. OG Klinische Psychologie Patrick Luyten Kenmerken en positie van niet-formele educatie in Vlaanderen. Abstract: Informeel leren en niet-formele educatie kennen een stijgend belang in het discours over levenslang en levensbreed leren. Deze tendens is te merken in de theorievorming, het onderzoekswerk en de educatieve praktijk. In Vlaanderen is de sector van het sociaal-cultureel werk voor volwassenen een van de belangrijkste aanbieders van niet-formele volwasseneneducatie. Binnen deze sector zijn, sinds 2003, dertien regionale volkshogescholen actief. Ze kregen de roepnaam Vormingplus mee. Zij zorgen in Vlaanderen en Brussel voor de uitbouw, spreiding, coördinatie en communicatie van het niet-formeel educatief werk. Binnen dit onderzoek worden de evoluties en kenmerken van niet-formele educatie binnen de volkshogescholen in kaart gebracht en geanalyseerd. Een literatuurscreening diept het begrip 'niet-formele educatie' uit en toetst het aan het huidige volkshogeschoolwerk. Een documentanalyse gaat de eigenschappen en positie(s) van de volkshogescholen na. Een delphi-onderzoek met medewerkers uit de verschillende volkshogescholen

10 resulteert in suggesties om de positionering en legitimering van de volkshogescholen in Vlaanderen te versterken Agogiek Educatiewetenschappen Rudy MACHIELS Tom VANWING Kennis- en praktijkcentrum voor incubatie. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds iminds. UA levert aan iminds de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Engineering Management Johan Braet Kennisoverdracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: lokaal leren enregionale kennisstromen. Abstract: Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Brussels HoofdsedelijkGewest. Het is een samenwerking tussen KULeuven (campus Brussel) en de ULB. De focus van het project is het in kaart brengen van de kennisbasis(in termen van O&O, innovatie, octrooien en bibliometrie) binnen de regio en de kennisinteracties met actoren binnen en buiten de regio. Vanuiteen regionaal innovatie systeem oogpunt wordt rekening gehouden met eenevolutief karakter van de kennisbasis. De interacties met actoren buiten de regio worden geografisch in kaart gebracht, dit zowel vanuit een theoretisch als vanuit een empirisch oogpunt. Het project loopt in nauwe samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA). Onderzoeksgroep GIC Brussel Jan Van Hove Peter Teirlinck Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg (KIO). OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek Geert Van Hootegem Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg (KIO)ikv Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen: Wetenschappelijke begeleiding. Abstract: Het Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg (KIO) staat in voor de begeleiding -op basis van wetenschappelijke kennis en inzichten- van de platformen en projecten die gesteund worden in het kader van de Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen Organisatie, beleid en sociale ongelijkheden in gezondheidszorg Toegepaste economie Elektronica en Informatica Gerontologie Ellen GORUS Bart JANSEN MARC JEGERS MARCUS LEYS Kennispostioneringsysteem (KPS). Abstract: Het KPS-project wil bedrijven en organisaties begeleiden in het uitbouwen van een strategisch en proactief kennisbeleid dat rekening houdt met de noden van het individu in alle levens- en loopbaanfasen. Het project bundelt een verzameling van methodes en instrumenten waaruit organisaties, HR-verantwoordelijken en kennisverantwoordelijken inspiratie kunnen putten om de kennisstrategie in hun organisatie vorm te geven, uit te bouwen en te ondersteunen. Management Paul Matthyssens Ketencoördinatie en rurale ontwikkeling Abstract: In verschillende ontwikkelingslanden zien we dat de manier waarop voedsel geproduceerd en verhandeld wordt, sterk beïnvloed is door hoe voedselketens georganiseerd zijn. Over de welvaartsimplicaties van deze organisatiestructuren voor rurale landbouwgezinnen bestaan echter (nog) geen eensgezinde conclusies. In dit proefschrift bespreken we horizontale en verticale coördinatieprocessen in voedselketens in Senegal en Rwanda en leveren zo bijkomende argumentatie voor drie lacunes in het huidige onderzoeksveld. Verticale integratie is een wereldwijde trend in verschillende exportketens en zorgt ervoor dat de effecten van tewerkstelling in exportbedrijven belangrijker worden. In de huidige literatuur analyseren empirische studies voornamelijk het gebruik van landbouwcontracten, een intermediaire vorm van verticale coördinatie. Men onderzoekt welke rurale landbouw-gezinnen zulke landbouwcontracten (kunnen) afsluiten en wat de rechtstreekse effecten hiervan zijn. De indirecte effecten van wer Afdeling Bio-economie

11 Miet Maertens Ellen Verhofstadt Keuze van de optimale budgetteringsstijl in omgevingen met hoge onzekerheid Abstract: Onderzoek van hoe verschillende budgetteringsstijlen de autonome motivatie, prestatie en tevredenheid van het middenkader in onzekere omgevingen beïnvloeden (in interactie- en hoofdeffect); hoe omgevingsonzekerheid autonome motivatie van het middenkader beïnvloedt; welke budgetteringsstijlen dit effect modereren en welke factoren de keuze voor plannings- en budgetteringsstijlen dit effect modereren en welke factoren de keuze voor plannings- en budgetteringsstijl van de overste in hoog onzeker omgevingen beïnvloeden, allemaal beschouwd vanuit het SDTstandpunt. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Werner Bruggeman Patricia Everaert Keystroke logging in writing: solving privacy issues. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Management Luc Van Waes Kickstart je toekomst. Abstract: Tijdens dit project ontwikkelen en valideren de promotor en de partners samen met leerkrachten en consulenten uit de dienstverlening begeleidingstools en -methodieken om jongeren te coachen in hun eerste stappen van het (beroeps)onderwijs naar de arbeidsmarkt. Met dit project geven we stimulansen en coaching aan jongeren en aan intermediairen zodat jongeren beter uitgerust zijn om de arbeidsmarkt te betreden. EduBROn Peter Van Petegem David Gijbels Kiezen voor multiconvivialiteit of sociale uitsluiting? Een praktische en theoretische juridische analyse van de geboden mogelijkheden voor een solidair gewestelijk stadsproject inzake veiligheid en overlast. Abstract: Het huidige onderzoeksproject heeft als opzet specifiek voor Brussel na te gaan welke rol het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de lokale overheden kunnen spelenin een geintegreerd integraal veiligheidsbeleid en dit in de specifieke context van een stedelijke gediversifieerde bevolkingssamenstelling. Uitgangspunt hierbij is dat een legitieme veiligheidspolitiek door alle bevolkingsgroepen moet worden gedragen en en een coherent antwoord dient te bieden op de realiteit van de stedelijke diversiteit, dus zonder (arbitrair) uit te sluiten noch te assimileren. Vertrekpunt van dit onderzoek betreft de vaststelling dat gemeenten belangrijke nieuwe bevoegdheden hebben gekregen inzake overlast en veiligheid. Mede door de rekbaarheid van deze begrippen, rijst de bekommernis voor de aanwending van dergelijk nieuw instrumentarium op een wijze die sociale uitsluiting met zich meebrengt, in het bijzonder van minderheidsgroepen. Aldus peilt de centrale onderzoeksvraag van dit project naar de regierol die het Gewest kan spelen om haar 19 gemeenten te sturen bij de conceptualisering van hun lokaal overlast- en veiligheidsbeleid, zodat hierbij geen sociale uitsluiting plaatsgrijpt, doch daarentegen een gewestelijke ontwikkeling naar multiconvivialiteit (multivconvivialité) in de hand wordt gewerkt. Metajuridica PAUL DE HERT Kijken naar het bebouwde landschap: ontwikkeling en toetsing van een praktijkgerichte methodologie voor de inventarisatie van ergoedgehelen. Abstract: De studie is opgebouwd uit vijf delen: Methodologie, Thesaurus, Geschiedenis Dilbeek, Uitwerking casus Dilbeek en Bijlagen. De methodologie gaat in op de selectiecriteria, waardering, typologie en afbakening van de erfgoedgehelen. Deze aspecten worden beschreven in relatie tot het onroerend erfgoedbeleid. Ze wordt geïllustreerd met voorbeelden van de casus Dilbeek. De thesaurus doet een voorstel van types gehelen, en dit op verschillende schaalniveaus. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Pieter Uyttenhove Kinderarmoede, kinderen met een handicap en de combinatie van arbeid en zorg: Dataverzameling en eerste empirische verkenningen van de effectiviteit van het sociaal beleid in Vlaanderen Abstract: Met deze KP-BOF aanvraag wordt een nieuw onderzoeksproject geïnitieerd waarin de problematiek van kinderarmoede wordt benaderd vanuit het perspectief van kinderen met een handicap. Op basis van nooit eerder gebruikte administratieve data wordt het armoederisico van Belgische kinderen met een handicap voor het eerst in kaart gebracht, en worden op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd over de impact van het sociaal beleid. Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Wim Van Lancker Kinderen en jongeren getroffen door gewapende conflicten: waar te gaan vanaf hier?

12 Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Sociale agogiek Ilse Derluyn Kinderen en persuasieve communicatie op het Internet. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel Media & ICT/Interpersoonlijke relaties in Organisaties & Samenleving (MIOS) Michel Walrave Koen Ponnet Ini Vanwesenbeeck Kinderen op de vlucht in detentie Abstract: In het voorgestelde onderzoek wordt een juridische analyse gemaakt van het kinder- en mensenrechtelijk normatief kader, zoals dat interantionaalrechtelijk is ontwikkeld. De huidige Belgische regelgeving en praktijk wordt getoetst en pijnpunten zullen worden geïdentificeerd. Vakgroep Sociale agogiek Maria De Bie Kinderen op de vlucht in detentie. Abstract: In dit project wordt een grondige en systematische toetsing van de Belgische asielwetgeving en -praktijk aan het internationaal recht van de mensenrechten en de rechten van het kind doorgevoerd. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan vrijheidsberoving als aan opvang. Recht en Ontwikkeling Wouter Vandenhole Kinderopvang in model: huishoudens en de overheid in welvaartseconomisch perspectief. Abstract: Dit project beoogt een maatschappelijk oordeel van verschillende beleidsalternatieven in verband met kinderopvang. Daartoe integreert het kinderen als actoren in het collectieve economisch model van huishoudens en vergelijkt het beleidsinspanningen voor kinderopvang in Vlaanderen, Finland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk op hun verdelingseffecten (binnen en tussen huishoudens). Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Joris Ghysels Kinderrechtelijke verplichtingen van niet-statelijke economische actoren. Abstract: De uitdagingen die globalisering met zich meebrengt zetten de opvatting dat Staten de enige subjecten in het internationaal recht zijn, ernstig onder druk. De opkomst van niet-statelijke economische actoren (NSEAs), zoals transnationale ondernemingen of internationale financiële instellingen met de facto economische en politieke macht is een realiteit die noch politiek, noch juridisch genegeerd kan worden. Er is groeiende wetenschappelijke belangstelling voor het verhelderen van de mensenrechtenverplichtingen van niet-statelijke economische actoren. De laatste jaren zijn ook meerdere internationale initiatieven genomen on hun handelen te onderwerpen aan regulering. Nog recenter is de erkenning dat kinderen en hun rechten speciale aandacht moeten krijgen, zoals blijkt uit de Children's Rights and Business Principles (2012) en de algemene commentaar over bedrijven en kinderrechten (2013) van het VN Comité voor de Rechten van het Kind. Toch schieten de bestaande kaders tekort. Daardoor missen kinderen de optimale bescherming van het recht van de mensenrechten die ze nodig hebben, en is er een verhoogd risico voor hun welzijn en belangen. Het onderzoeksproject zal onderzoeken op welke manieren de verantwoordelijkheid voor kinderrechten van Staten kan aangevuld worden met de verantwoordelijkheid van niet-statelijke economische actoren, en welke principes uitgewerkt moeten worden voor de toeschrijving en verdeling van verantwoordelijkheid aan die actoren. Recht en Ontwikkeling Wouter Vandenhole Gamze Erdem Türkelli Kinderrechteneducatie als sociaal-pedagogische praktijk Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Sociaal-agogisch werk Vakgroep Sociaal werk Vakgroep Orthopedagogiek Stijn Vandevelde Didier Reynaert

13 Kinderrechtengids, tijdschrift voor jeugdrecht en kinderrechten, vorming over kinderrechten en ondersteuningsoverleg Abstract: wetenschappelijke dienstverlening : via deze specifieke activiteiten wil het Centrum bijdragen tot het bevorderen van de deskundigheid van beleidsmedewerkers, maatschappelijke werkers, praktijkjuristen, wetenschappers en al wie professioneel met kinderen te maken heeft. Precies deze doelgroepen worden het meest geconfronteerd met vragen over de concrete betekenis en toepassingsmogelijkheden van het IVRK (Kinderrechtenverdrag). Dit alles vindt plaats naast het instandhouden van haar eigen capaciteitsopbouw en de blijvende investering in een uitgebreid netwerk van experten. Vakgroep Sociale agogiek Maria De Bie Kinderrechten in een geglobaliseerde wereld: van principes tot praktijk. Abstract: Het project is internationaal en interdisciplinair dat aan de analyse van mondiale ontwikkelingsvraagstukken zoals armoede, uitbuiting, migratie en gewapend conflict de dimensie van de rechten van het kind toevoegt. Aan de basis ligt een kritische benadering van kinderrechten en hun emancipatorisch potentieel in een context van globalisering. Recht en Ontwikkeling Wouter Vandenhole Kinderrechten niet toegelaten? Politieverhoor van jeugddelinquenten Abstract: Alhoewel het politieverhoor het startpunt van de strafrechtelijke procedure tegen jeugddelinquenten is, werd tot op heden weinig tot geen onderzoek verricht naar de praktijk ervan. Met behulp van observaties en interviews met politie-agenten wordt getracht een antwoord te formuleren op de vraag of en hoe kinderrechten in de dagelijkse praktijk van het politieverhoor toegepast worden. Criminologie Sofie DE KIMPE Els DUMORTIER Kindgerichtheid van de sport, georganiseerd door gemeentebn, sportclus en scholen. De visie van kinderen, ouders en begeleiders. Abstract: De jeugdsport heeft in het verleden veel aandacht gekregen, dit zowel op het vlak van campagnes, onderzoek als beleid. Toch blijven er heel wat vraagtekens over omdat men vrijwel alleen de georganiseerde jeugdsport of het sporten in clubverband heeft benaderd. De sportorganiserende instanties staan immers, vooral na het nieuwe decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar, voor vele vraagtekens. Er is nood aan een helder advies hoe de jeugdsport verder gestimuleerd en gecoördineerd dient te worden vanuit de clubs maar ook door de gemeentelijke sportdiensten, de scholen enz... Momenteel wordt er door vele instanties die zich met sport bezighouden (gemeentelijke sportdiensten, sportfederaties en -clubs, scholen,...) naast elkaar gewerkt. Daarom willen we nagaan hoe het sportaanbod voor kinderen binnen de gemeente kan gecoördineerd worden. Ons tweede doel is meer inzicht te krijgen op de manier waarop kinderen, jongeren en ouders kunnen betrokken worden in de plaatselijke sportactiviteiten. Sportbeleid en -management PAUL DE KNOP Kindsoldaten en het EU-beleid inzake kinderen en gewapende conflicten. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds TEPSA. UA levert aan TEPSA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Recht en Ontwikkeling Wouter Vandenhole Klaar of niet? Een studie naar schoolrijpheid en het overdoen van de derde kleuterklas. Abstract: The transition to first grade forms an important milestone for childrenand their surroundings. It has been described as a critical period for children's academic and social development with potentially significant implications for later school outcomes. Children of this age differ tremendously in their readiness to learn, saddling parents and educators with the question of what to do when a child seems not ready to meet the expectations of primary education. One option is to retain struggling children in kindergarten rather than promoting them to first grade. This policy is based on the belief that granting a child more time to develop will prevent failure and frustration in later academic life. However, opponents argue that kindergarten retention deprives children of access tomeaningful intellectual challenges and disrupts childrens academic growth. This controversy is reinforced by previous research, yielding inconsistent findings and often facing methodological shortcomings. In t Onderwijseffectiviteit en -evaluatie Beatrijs De Fraine Jan Van Damme Machteld Vandecandelaere Klaar voor het hoger onderwijs? Longitudinaal onderzoek naar de invloed van het studiekeuze- en academische integratieproces op het studiesucces in het eerste jaar hoger onderwijs. Abstract: Academische integratie is een belangrijke voorspeller voor het verklaren van studiesucces van eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs. Het concept verwijst naar de mate waarin studenten zich aanpassen aan hun nieuwe leeromgeving. Academische integratie kan

Onderzoeksprojecten (1-114 van 114)

Onderzoeksprojecten (1-114 van 114) www.researchportal.be - 28 Aug 2015 20:20:53 Onderzoeksprojecten (1-114 van 114) Zoekfilter: Classificaties: Strafrecht en strafvordering Auteursrechten; "De groeipijnen van het strafrecht". Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1300-1350 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1300-1350 van 6686) www.researchportal.be - 19 Nov 2015 16:44:47 Onderzoeksprojecten (1300-1350 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Werkingsmiddelen FWO-aspirant Veroniek Collewaert Abstract: Dit

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2000-2500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2000-2500 van 6686) www.researchportal.be - 15 Oct 2015 13:51:20 Onderzoeksprojecten (2000-2500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) (ikv Eu project van Milieu Ltd ) Conformity studies of Member

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (500-550 van 814)

Onderzoeksprojecten (500-550 van 814) www.researchportal.be - 5 Oct 2015 19:26:12 Onderzoeksprojecten (500-550 van 814) Zoekfilter: Classificaties: Sociologie AIDS, de eenzame dood? Sociaal kapitaal als hefboom bij de implementatie van antiretrovirale

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (3000-3500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (3000-3500 van 6686) www.researchportal.be - 30 Oct 2015 10:56:16 Onderzoeksprojecten (3000-3500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) CcASPAR Abstract: Het klimaat verandert en zet Vlaanderen onder

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (300-350 van 6686)

Onderzoeksprojecten (300-350 van 6686) www.researchportal.be - 6 Nov 2015 00:23:39 Onderzoeksprojecten (300-350 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Visuele Antropologie 2002-2003 Abstract: Analyse van het productieproces

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2500-3000 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2500-3000 van 6686) www.researchportal.be - 30 Oct 2015 10:56:18 Onderzoeksprojecten (2500-3000 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Sub-contract " Pincer Trial " Abstract: De instelling 'VUB' en

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) wwwresearchportalbe - 26 Aug 2015 05:39:23 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Materiaaltechnologie, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Abstract: Nguyen Van Tam Departement

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) wwwresearchportalbe - 13 Nov 2015 22:36:10 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Abstract: Nguyen Van Tam Departement Architectuur Frank De Troyer Tam

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (3000-3500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (3000-3500 van 6686) www.researchportal.be - 7 Nov 2015 15:20:44 Onderzoeksprojecten (3000-3500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Bezoek van Prof. Prkachin (University of Northern British Columbia)

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-194 van 194)

Onderzoeksprojecten (1-194 van 194) www.researchportal.be - 6 Nov 2015 07:15:21 Onderzoeksprojecten (1-194 van 194) Zoekfilter: Classificaties: Sociale structuren "Aanwerven zonder hinderpalen" - armoedebestrijding bij mensen met een Atypisch

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1100-1150 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1100-1150 van 6686) www.researchportal.be - 15 Oct 2015 00:40:54 Onderzoeksprojecten (1100-1150 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Steunpunt loopbanen van leerlingen en studenten in het onderwijs

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) www.researchportal.be - 4 Nov 2015 15:20:11 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) www.researchportal.be - 22 Oct 2015 03:30:06 Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Naar een pool van flexibele werknemers voor transport en logistiek

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4000-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4000-4500 van 6686) www.researchportal.be - 14 Nov 2015 20:03:00 Onderzoeksprojecten (4000-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S). OG Gezondheidspsychologie Omer Van den Bergh N. N.. Kwant. Psychologie

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (50-100 van 814)

Onderzoeksprojecten (50-100 van 814) www.researchportal.be - 10 Nov 2015 10:12:04 Onderzoeksprojecten (50-100 van 814) Zoekfilter: Classificaties: Sociologie Voedselveiligheid en conflict: een onderzoek naar de situatie in Assam (India) en

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Oct 2015 17:09:02 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_bench

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2950-3000 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2950-3000 van 6686) www.researchportal.be - 21 Oct 2015 05:23:14 Onderzoeksprojecten (2950-3000 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Nieuwe gevangenissen - gevangenisarchitectuur. Abstract: De instelling

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2300-2350 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2300-2350 van 6686) www.researchportal.be - 13 Nov 2015 03:17:22 Onderzoeksprojecten (2300-2350 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Europese slagkracht in periodes van malaise. De dynamieken achter

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2550-2600 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2550-2600 van 6686) www.researchportal.be - 21 Oct 2015 23:29:06 Onderzoeksprojecten (2550-2600 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Computational techniques for engineering applications. Afd. Numer.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (600-650 van 6686)

Onderzoeksprojecten (600-650 van 6686) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 11:32:47 Onderzoeksprojecten (600-650 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Transitional justice and development : an analysis of their link

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:48:00 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (50-100 van 814)

Onderzoeksprojecten (50-100 van 814) www.researchportal.be - 6 Nov 2015 20:28:54 Onderzoeksprojecten (50-100 van 814) Zoekfilter: Classificaties: Sociologie De stijgende invloed van onderwijsniveau op levenskansen sinds de democratisering

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (3550-3600 van 6686)

Onderzoeksprojecten (3550-3600 van 6686) www.researchportal.be - 14 Oct 2015 21:14:40 Onderzoeksprojecten (3550-3600 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Vastelling van financieringsmodaliteiten met betrekking tot het

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168)

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 03:29:24 Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) Zoekfilter: Classificaties: Stedebouw en ruimtelijke ordening Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 897)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 897) www.researchportal.be - 3 Sep 2015 19:37:04 Onderzoeksprojecten (450-500 van 897) Zoekfilter: Classificaties: Economie, econometrie, economische theorie, economische systemen, economische politiek Doel-

Nadere informatie

Achtergrondinformatie bij het advies voor bestek belevingsonderzoek inzake een Kindfocus in de Stadsmonitor

Achtergrondinformatie bij het advies voor bestek belevingsonderzoek inzake een Kindfocus in de Stadsmonitor Achtergrondinformatie bij het advies voor bestek belevingsonderzoek inzake een Kindfocus in de Stadsmonitor INHOUD 1. De rol van kinderen en jongeren in onderzoek... 2 1.1. Participatief onderzoek... 2

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (150-200 van 459)

Onderzoeksprojecten (150-200 van 459) www.researchportal.be - 6 Oct 2015 21:16:15 Onderzoeksprojecten (150-200 van 459) Zoekfilter: Classificaties: Politieke en administratieve wetenschappen Oude en nieuwe bruggen over de kloof. Over oude

Nadere informatie

Steunpunt beleidsrelevant Onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN 2007-2011 JAARPLAN 2007

Steunpunt beleidsrelevant Onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN 2007-2011 JAARPLAN 2007 Inhoudstafel Steunpunt beleidsrelevant Onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN 2007-2011 JAARPLAN 2007 Hoofdstuk 1. Algemene beschrijving... 3 1.1. Consortium... 3 1.2. Structuur & taakverdeling...

Nadere informatie