Onderzoeksprojecten ( van 6686)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (3500-4000 van 6686)"

Transcriptie

1 - 4 Sep :58:01 Onderzoeksprojecten ( van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Europees recht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Je krijgt niet altijd wat je ziet: Individuele verschillen in de manier waarop adolescenten opvoeding percipiëren en het verband met aanpassing Abstract: Hoewel opvoeding een belangrijke rol speelt in de aanpassing van adolescenten, zijn de effecten van opvoeding soms klein. In dit project onderzoeken we de hypothese dat aanpassing van adolescenten sterker wordt beïnvloed door hun percepties van opvoeding dan door oudergerapporteerde of geobserveerde opvoeding. Verder gaan we na of de persoonlijkheid van adolescenten hen meer of minder vatbaar maakt voor opvoeding. Vakgroep Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie Bart Soenens Je kunt je familie niet kiezen maar hoe kies je je carrièrepad? Het linken van familiaal kapitaal en carrièrepaden van familieleden van de volgende generatie. Een "family business" studie. Universiteit Hasselt Abstract: In de literatuur over familiebedrijven is het concept "family capital" gebruikt om te verklaren waarom familiebedrijven beter presteren dan niet-familiebedrijven en hoe familiebedrijven op een strategische wijze waarde creëren en behouden over de tijd. Carrière-intenties en - beslissingen/-keuzen van familieleden uit de volgende generatie, zowel binnen als buiten het familiebedrijf, hebben weinig aandacht gekregen in het bestaande family business onderzoek. De redenen waarom opvolgers in het bedrijf komen, alsook de intenties van familieleden van de volgende generatie, zijn bestudeerd. Echter, zeer weinig studies hebben gefocust op het reële gedrag van familieleden van de volgende generatie met betrekking tot carrièrebeslissingen en -keuzes. Geaccumuleerd family capital, dat voor het doel van deze studie zowel menselijke als sociale elementen bevat, is in voorgaande literatuur vooral bestudeerd op het organisatieniveau. Echter, als family capital, zoals sociaal kapitaal, een resource is die beschikbaar is voor actoren, hoe gebruiken familieleden dan family capital in hun carrières? Lin (2000) stelt voor dat de analyse van sociaal kapitaal (als een element van family capital) zowel op macro (groep, organisatie, gemeenschap) als op micro (individu) niveau kan gebeuren. In de voorliggende studie is de onderzoeker geïnteresseerd in het individuele familielid als een actor van familiaal kapitaal. De continuïteit van familiebedrijven garanderen is geïdentificeerd als één van de grote obstakels voor vele familiebedrijven. Als enkel de carrièrepaden van opvolgers worden onderzocht, wordt de ervaring van andere familieleden, die gelijkaardige socialisatieprocessen doormaken maar een ander carrièrepad kiezen, genegeerd. Echter, de accumulatie en het gebruik van family capital door familieleden kan de carrièrekeuzen van alle familieleden (zowel de opvolgers als diegene die een andere keuze maken) beïnvloeden. Deze studie maakt gebruik van de social capital literatuur, de human capital literatuur, carrièretheorie en de family business literatuur. Een collectieve casestudy strategie wordt gebruikt. De data wordt geanalyseerd met behulp van de "Critical Incident Technique". Acht gevalstudies worden uitgewerkt waarbij elke gevalstudie een individu betreft. De onderzoekster ambieert een significante bijdrage te leveren aan het family business domein door de toepasbaarheid van de family capital lens te vergroten. Ook wordt een bijdrage geambieerd aan de bestaande carrièreliteratuur, maar dan in de context van familieleden met een achtergrond in familiebedrijven. Governance Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Frank LAMBRECHTS Jeugd en leiding aanvaarden. Abstract: Wat verwachten jongeren anno 2012 van werk en vooral, wat verwachten zevan hun leidinggevende? Een belangrijke vraag, immers heel wat sectorenin Nederland hebben moeite om goed gekwalificeerde jonge werknemers te vinden, te boeien en te binden. Daarbij wordt regelmatig in de media gesproken over nieuwe eisen en verwachtingen die de jeugd heeft (generationy). Steeds wordt daarbij aangegeven hoezeer de jeugd van tegenwoordig verschilt van vorige generaties. Ook wat betreft de verwachtingen van werk en leiding. Is dat zo? En waarin verschillen starters op de huidige arbeidsmarkt van vorige generaties? In dit onderzoek gaan we na wat jongeren anno 2012 en 2013 in Nederland verwachten van hun leidinggevenden. En we gaan na bij leidinggevenden en HRM managers, of zij echt zoveel verschillen zien met eerdere generaties. De kern van het onderzoek is erop gericht in kaart te brengen wat jongeren verwachten van leidinggevenden; wanneer aanvaarden zij leiding? En welke praktijken, zowel voor HRM OE Arbeids- & Org.psych. & Opleid.kunde Martin Euwema Jeugdonderzoekplatform: jeugdmonitor in Brussel Abstract: De Brusselse JOP-monitor is een grootschalig surveyonderzoek, dat de levensomstandigheden, de leefwereld en het gedrag van scholieren tussen 12 en 18 jaar in het Nederlandstalige secundaire onderwijs in Brussel onderzoekt (N=2.513). Thema?s die daarbij aan bod komen zijn: het schoolwelbevinden, antisemitisme, delinquentie, de ideale levensloop, drank- en drugsgebruik, consumptieafhankelijkheid, onveiligheidsgevoelens en participatie aan het verenigingsleven. Vakgroep Sociale agogiek Nicole Vettenburg Jeugdwerk dat werkt. De lerende samenleving als uitdaging voor de publieke rol van het jeugdwerk Educatie en Samenleving

2 Jan Masschelein Maarten Simons Evelyne Eeckhout Job Crafting developed from the perspective of the Job Demands-Resources Model and Self-Determination Theory OE Arbeids- & Org.psych. & Opleid.kunde Hans De Witte Anja Van den Broeck Els Vanbelle Job crafting uitgewerkt op basis van het job demands-resources model ende zelfdeterminatie theorie. OE Arbeids- & Org.psych. & Opleid.kunde Hans De Witte Job insecurity moderators: implications for employee well-being and performance OE Arbeids- & Org.psych. & Opleid.kunde Hans De Witte N. N. John Dewey's Philosophy of Education and Its Implications in Societal Life OE Educatie, Cultuur en Samenleving Jan Masschelein Toji Kuriakose Puthenkaduppil Jongeren desist-from-crime: een kwalitatief onderzoek naar jong-volwassenen met een jeugdbeschermingsverleden. Abstract: In de hedendaagse criminologie trad recent het debat rond "desistance-from-crime" of de beëindiging van criminele carrières op de voorgrond. Dit project wenst na te gaan wat de dynamiek van het "desistance from crime"-proces is en wat de plaats is van de justitiële interventie binnen dit proces? De probleemstelling wordt vertaald in twee concrete onderzoeksvragen die het onderzoek structureren: (1) Hoe verloopt volgens (voormalige) jeugddelinquenten het proces van desistance en delinquentie? En (2) Hoe zien (voormalige) jeugddelinquenten de plaats en impact van de justitiële interventies in het proces van "desistance-from-crime"? Dit onderzoeksvoorstel betreft een kwalitatief empirisch onderzoek naar het "desistance from crime" proces van jong volwassenen met een verleden in de jeugdbescherming. Verder bouwend op de verzamelde cohorte gegevens (gerechtelijke, individuele en sociale) van een geplaatste jongeren ( ) in het kader van recent onderzoek staat in dit onderzoeksvoorstel, naast een analyse van desistance/persistance, vooral de bevraging (via diepte-interviews) van jongvolwassenen uit de bestudeerde cohorte centraal. De doelstelling van dit onderzoek is om op deze wijze inzicht te verkrijgen in de betekenis van en ervaring met de jeugdbeschermingsmaatregelen, het verloop en de kenmerken van het proces van "stoppen met criminaliteit" en de rol van interventies binnen dit proces. Criminologie JENNEKE CHRISTIAENS Els DUMORTIER Jongerenen de sociale bevoorrading van cannabis: drugstransacties onder adolescenten Abstract: In dit onderzoek wordt - a.d.h.v. interviews met 150 cannabisgebruikers tussen 11 en 18 jaar - nagegaan of en hoe de cannabismarkt voor jongeren als een uitbreiding van andere jongerenactiviteitn in adolescente sociale netwerken functioneert, hoe de spelers zich gedragen, welke de relaties zijn met de leveranciers en/of verkopers van cannabis, en hoe de adolescenten interageren met de grote drugsmarkt. Vakgroep Strafrecht en criminologie Tom Decorte Jongeren, geschiedenisleraren en het nationale verleden. Onderzoek naarde representatie van en de opvattingen over het nationale verleden bij leerlingen en leraren: een inhoudelijke, methodologische en strategischeverkenning. Abstract: Vanuit de vaststelling dat in heel wat Westerse landen overheden veel belang hechten aan een gedeelde kennis van het nationale verleden i.f.v. burgerschap en sociale cohesie, doet dit project onderzoek naar narratieven over het nationale verleden bij leerlingen en leraren, en naar hun opvattingen over het belang van aandacht voor het nationale verleden. Drie doelstellingen staan centraal: 1) Inhoudelijk stelt het de analyse voorop van de narratieven over het nationale verleden van leerlingen en leraren, en van hun opvattingen over het belang van geschiedenisonderwijs over het nationale verleden. 2) Methodologisch stelt het project verdere verkenning voorop van onderzoeksmethodologie. Voor de dataverzameling wordt gewerkt met essay-opdrachten, vragenlijsten en semi-gestructureerde interviews. Analyse van de data gebeurt via

3 een grounded theory approach, met behulp van kwalitatieve software (NVivo). Strategisch moet het project de nodige knowhow en inzichten opleveren om uit te monden in Faculteit Theologie en Religiewetensch. SLO Letteren Leuven Lieven Verschaffel Katelijne Wils Karel Van Nieuwenhuyse Fien Depaepe Jongerengroepen en het openbaar vervoer Abstract: De Federale Politie heeft verzocht om een actiegericht onderzoek naar de problematiek van verschillende vormen van overlast op het openbaar vervoer. Bedoeling is dat een fenomeenanalyse en dadergroepanalyse omtrent het fenomeen wordt uitgevoerd. Dit wordt aangevuld met een odnerzoek naar onveiligheidsbeleving, onder meer bij gebruikers van het openbaar vervoer en via sleutelinformanten. Na een grondige evaluatie van politionele initiatieven, in binnen- en in buitenland, zullen aanbevelingen worden geformuleerd om het fenomeen aan te pakken. Vakgroep Strafrecht en criminologie Gert Vermeulen Jenneke Christiaens Jongeren tussen opleiding en werk in Brabantse en Vlaamse steden, : sociale, culturele en economische aspecten. Abstract: Vele stedelijke jongeren - vooral maar niet uitsluitend jongens - verlieten tijdens de vroegmoderne periode het ouderlijk huis om in het atelier van een ambachtsmeester een opleiding te krijgen, met als doel zelf een geschoolde ambachtsman te worden en in de hoop zich ooit als zelfstandige meester te kunnen vestigen. Het is evident dat het leerlingstelsel impact had op vele verschillende gebieden van het sociale en culturele leven, en dat ht tevens belangrijke consequenties had voor het functioneren van stedelijke economieën. Doel van de promotors is licht te werpen op de sociale, culturele en economische dimensies van het leerlingstelsel en de veranderingen die daarin plaatsvonden tijdens de vroegmoderne periode, met bijzondere aandacht voor de vraag welke de consequenties waren van het samenvallen, zowel ruimtelijk als temporeel, van leren, werken en wonen. Communicatiewetenschappen Pedagogiek en Orthopedagogiek Geschiedenis FRANKY SIMON CATHARINA LIS HUGO SOLY Bert DE MUNCK Jongeren tussen opleiding en werk in Brabantse en Vlaamse steden, : sociale, culturele en economische aspecten. Abstract: Vele stedelijke jongeren - vooral maar niet uitsluitend jongens - verlieten tijdens de vroegmoderne periode het ouderlijk huis om in het atelier van een ambachtsmeester een opleiding te krijgen, met als doel zelf een geschoolde ambachtsman te worden en in de hoop zich ooit als zelfstandige meester te kunnen vestigen. Het is evident dat het leerlingstelsel impact had op vele verschillende gebieden van het sociale en culturele leven, en dat ht tevens belangrijke consequenties had voor het functioneren van stedelijke economieën. Doel van de promotors is licht te werpen op de sociale, culturele en economische dimensies van het leerlingstelsel en de veranderingen die daarin plaatsvonden tijdens de vroegmoderne periode, met bijzondere aandacht voor de vraag welke de consequenties waren van het samenvallen, zowel ruimtelijk als temporeel, van leren, werken en wonen. Centrum voor de Pre-industriële Productieprocessen en Arbeidsverhoudingen Pedagogiek en Orthopedagogiek FRANKY SIMON CATHARINA LIS HUGO SOLY Jongerenwerkloosheid: theorie, beleid en de realiteit. Abstract: Het probleem van jongerenwerkloosheid blijft zeer actueel en dient in de huidige socio-demografische context nog meer aandacht te krijgen. Dit onderzoek wil via een kwanttatieve analyse van de reële trajecten die jongeren op diverse arbeidsmarkten doorlopen, een beleidsanalyse en een inventarisering van de theorie, het probleem van jongerenwerkloosheid diepgaand analyseren. De kwantitatieve analyse van trajecten die Brusselse jongeren maken naar en opde arbeidsmarkt vormt het belangrijkste onderdeel van dit onderzoek. In deze analyse wordt ervoor geopteerd een serie van verschillende statuten in rekening te brengen sinds deze jongeren bij de officiële bemiddelingsinstantie zijn ingeschreven. Hiervoor wordt een specifieke techniek van sequentieanalyse toegepast, Optimal Matching analyse (OMA). Ik opteer ervoor om de regio van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als case nader te bestuderen via deze methode om zo een typologie van de trajecten die jongerenwerkloosheid ook nader bekeken vanuit een theoretisch perspectief. Een inventarisering en vergelijking van bestaande theorieën kadert het probleem op macro niveau. Dit krijgt een aanvulling door het gevoerde beleid gericht op jongeren te inventariseren en bestuderen naar effecten via een literatuuronderzoek en diepte interviews bij nationale en internationale experten en beleidsvoerders op de verschillende niveaus. Sociologie Sociaal Onderzoek Jan VAN BAVEL JACQUES VILROKX MARJOLEIN GEENS

4 Jongeren zonder papieren. Abstract: Jongeren zonder papieren. Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) Christiane Timmerman Jong geweld. Een onderzoek naar de omstandigheden en de drijfveren van geweld bij jongeren. Abstract: De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek betreft: 'Hoe en waarom plegen minderjarigen geweldsdelicten?' Waarbij het onderzoek zich toespitst op twee dimensies, zijnde het profiel van de jonge dader en zijn drijfveren (1), alsook de omstandigheden waarin deze delicten plaatsvinden. Een antwoord op deze onderzoeksvraag wordt in dit onderzoek gezocht aan de hand van enerzijds een kwantitatieve streekproefgewijze dossieranalyse (jeugdrechtbanken Antwerpen en Brussel); en anderzijds een kwalitatieve bevraging (diepte-interviews) van de jongeren zelf, die voor geweldsfeiten geplaatst werden in gesloten instellingen. De originaliteit van voorliggend onderzoek ligt in het zoeken naar de achterliggende motieven die jongeren zelf aangeven als doorslaggevend bij het plegen van interpersoonlijk geweld. Deze nog onbestudeerde materie kan leiden tot belangrijke nieuwe inzichten op criminologisch, sociologisch, pedagogisch en zelfs psychologisch vlak. Criminologie JENNEKE CHRISTIAENS JOP-monitor Antwerpen-Gent Abstract: De JOP-monitor Antwerpen-Gent is een grootschalig surveyonderzoek, dat de levensomstandigheden, de leefwereld en het gedrag van scholieren tussen 12 en 18 jaar in het secundaire onderwijs in Antwerpen en Gent onderzoekt. Thema?s die daarbij aan bod komen zijn onder meer: schoolwelbevinden, toekomstperspectief, antisemitisme, delinquentie, onveiligheidsgevoelens en participatie aan het verenigingsleven. Vakgroep Sociale agogiek Maria De Bie JPI URBAN EUROPE-INCUBATOR. Architectuur Sint-Lucas Johan Verbeke Burak Pak Judith Butler revisited: gender en seksualiteit in het werk van Edith Wharton en Djuna Barnes Abstract: Dit onderzoek wil nagaan welk potentieel de vernieuwende theorie van Judith Butler biedt voor het cultuurhistorisch onderzoek naar 'gender' en 'seksuele identiteit' (voornamelijk vanuit psychoanalytisch perspectief), door haar theorie toe te passen op de romans van Edith Wharton (laat-victoraanse literatuur) en Djuna Barnes (modernistische literatuur) en zo aan een kritische analyse te onderwerpen. Vakgroep Engels Maryse Demoor Gert Buelens Junior College Module Geschiedenis. OG Cultuurgesch. vanaf 1750 Leuven Katelijne Wils Juridisch advies met betrekking tot religieuze tekens in onderwijs. Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Vlaamse Overheid - dept. Onderwijs en vorming van de Vlaamse Gemeenschap' hebben voor het project ' Juridisch advies met betrekking tot religieuze tekens in onderwijs. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Metajuridica PAUL DE HERT Juridische aspecten van geassocieerde procreatie

5 Abstract: Het gebruik van vreemd genetisch materiaal in het kader van de reproductieve geneeskunde geeft aanleiding tot heel wat fundamentele rechtsvragen. Een groot aantal van deze vragen blijft tot op heden onbeantwoordt of krijgt in het huidige Belgische recht geen bevredigende oplossing. Het juridisch onderzoek zal aan de hand van fundamenteel en rechtsvergelijkend onderzoek op de diverse rechtsvragen die rijzen naar aanleiding van het gebruik van vreemd genetisch materiaal een passend antwoord formuleren. Het juridisch onderzoek opteert hierbij voor een indeling van de rechtsvragen op basis van de verschillende partijen betrokken in het voortplantingsproces. Het zal achtereenvolgens de rechtsvragen die verband houden met de donoren, acceptoren, kinderen, fertilisatieartsen en de gemeenschap bestuderen en behandelen. Voor het formuleren van oplossingen zal het juridisch onderzoek ondermeer steunen op de resultaten van het psychologisch en ethisch onderzoek. Tevens zal het ook rekening houden met de medische informatie die vanuit het fertilisatiecentrum van het Academisch Ziekenhuis te Jette wordt aangereikt. Privaatrecht ERNA GULDIX Juridische bijstand, advies en begeleiding bij de opmaak van de voorschriften van het bijzonder plan van aanleg "Noordoost" van de stad Antwerpen Abstract: Het verlenen van juridische bijstand, advies en begeleiding in de planopmaakprocedure voor het bijzonder plan van aanleg "Noordoost" van de stad Antwerpen, met bijzondere aandacht voor de redactie van de stedenbouwkundige voorschriften, die leesbaar, coherent, doeltreffend en juridisch doordacht en sluitend dienen te zijn. Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht Baudewijn Bouckaert Juridisch en beleidsmatig advies met betrekking tot een omgevingsanalyse voor de pleziervaart Abstract: Een omgevingsanalyse van de wetgeving inzake pleziervaartuigen in de ons omringende landen, als basis voor het ontwikkelen van een moderne pleziervaartregelgeving in België. Vakgroep Internationaal publiekrecht Frank Maes Juridische Normering van Online Sociale Netwerken: Case Study naar Data-erabiliteit. Abstract: Social network sites (SNS), such as Facebook, Google+, Netlog, Hyves, Bebo, LinkedIn and Twitter, have captured the attention of millions of users as well as billions of dollars in investment and acquisition. They make use of participatory and collaborative online technologies (also referred to as web 2.0) that transform the way in which individuals interact. An issue that has received growing attention in the context of SNS is their open or closed character, and the ability of users to move or transfer their information when switching between SNS providers. Thisis referred to as data portability. Data portability has received growing attention lately from policy makers, academics and industry actors. Recent discussions have culminated in the proposed introduction in EU legislation on personal data protection of a new legal right to data portability, in close connection with another newly proposed right to be forgotten and to erasure (Articles 17 and 18 Proposal for a Regulat Faculteit Theologie en Religiewetensch. OE ICRI / CIR Joseph Dumortier Peggy Valcke Juridische problemen m.b.t. opslaan en gebruiken van beelden. Abstract: Het onderzoek gaat na welke problemen zich stellen door het toenemend gebruik van visuele controle- en identificatiemiddelen, welke de behoeften zijn van de gebruikers en welke de weerslag is op de rechten en vrijheden van de op beeld vastgelegde personen. Opzet vormt het formuleren van specifieke wetgeving. Rechtsontwikkeling - Rechtsvergelijking - Europees Recht BARTHOLOME DE SCHUTTER Juridische studie over de bescherming van, en betaling voor, 'ecosysteemdiensten' Universiteit Hasselt Abstract: In dit project wordt het juridische kader voor de bescherming van en betaling voor eceosysteemdiensten onderzocht. Ecosysteemdiensten zijn de diensten die ecosystemen, zoals bossen en rivieren, ons leveren (voeding, water, hout, klimaatcontrole, bestuiving, zuurstofproductie, recreatie,...). 60% van de ecosysteemdiensten is de voorbije 50 jaren gedegradeerd. Overheden zijn zich meer en meer bewust van het belang van ecosystemen en willen het verlies aan ecosystemen en ecosysteemdiensten tegengaan Milieueconomie Milieubiologie Centrum Overheid en Recht Centrum voor Milieukunde Bernard VANHEUSDEN Natalie BEENAERTS Steven VAN PASSEL Kathleen MERTENS Wendy HENSEN

6 Juridisch kader inzake beheer van en toegang tot biobanken. Abstract: Onderzoek naar juridisch (wetgevend en contractueel) kader inzake beheer en toegang tot biobanken, i.e. een bank/structuur waarin biologisch (menselijk) materiaal wordt opgeslagen voor gebruik in (biomedisch) wetenschappelijk onderzoek. C_Farma_zorg Herman Nys Nadine Ectors Isabelle Huys Michiel Verlinden Juridisch onderzoek naar de doelstelling van de uitvoering van het ESA project ITT AO /11/F/MOS. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Overheid en Recht Esther van Zimmeren Juridisch onderzoek naar de verhoudingen tussen de sociale verzekeringen voor de diverse categorieën van de Belgische bevolking. Abstract: Vergelijking van de Belgische stelsels van sociale verzekeringen voor diverse bevolkingsgroepen. Sociaal Recht GUIDO VAN LIMBERGHEN Juridisering van arbeidsongevallen in de westerse industrialiserende wereld Abstract: Centraal in dit project staat het proces van juridisering waaraan arbeidsongevallen op het einde van de negentiende eeuw onderhevig waren. De ontwikkelingen in zeven industrialiserende landen worden bestudeerd om op zoek te gaan naar de triggers en catalysatoren van juridisering. Concreet worden de administratieve, gerechtelijke, wetgevende en doctrinaire dimensies van juridisering geanalyseerd. Doel is een beter inzicht te krijgen in de werking van het complexe fenomeen juridisering. Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht Dirk Heirbaut Georges Martyn Justice & populations, the Belgian experience in international perspective, Abstract: Dit project breidt de werkingssfeer uit om het thema van de relaties tussen justitie en bevolking vanuit een interdisciplinaire, op langetermijn perspectief aan te pakken, voor de periode van 1795 (einde van het Ancien Régime in België) tot op heden. Criminologie ELISABETH ENHUS JUSTICE POPULATIONS, THE BELGIAN EXPERIENCE IN INTERNATIONAL PERSPECTIVE, OE Instituut voor de Overheid Geert Bouckaert JUSTISIGNS - VET in interpreting and justice. OG MIDI Antwerpen Myriam Vermeerbergen Justitieel welzijnswerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : voorbereiding strategisch plan, hulp en dienstverlening aan gedetineerden (en ex-gedetineerden) in de de Brusselse gevangenissen. Abstract: Justitie / Recht / Criminologie / Gevangenis / Gedetineerden Criminologie HILDA TUBEX Justitie en management: de uitdagingen voor de modernisering van justitie (JAM).

7 Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Overheid en Recht Bernard Hubeau Justitie en Samenleving: Sociopolitieke justitiegeschiedenis in België ( ) Abstract: Een interdisciplinair diepgaand onderzoek van de Belgische justitie op vier vlakken: de evolutie van het beleid van de diverse actoren de collectieve praktijken van de actoren profielen van de collectieve actoren in de wereld van het recht een overkoepelend onderzoek gericht op specifieke periodes van ontstaan en crisis. Zo worden 4 thematische domeinen onderzocht: burgerlijk recht, strafrecht, prosopografie en bronnen. Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht Dirk Heirbaut Georges Martyn Juvenile sustice systems in Europe-current situation, reform developments and good practices. Abstract: The following proposal is based on an international network which will be established by the Department of Criminology at Greifswald. The aim of the research is to collect knowledge about the legal situation and actual reforms or reform proposals and the practice of the juvenile justice agencies as well as the courts (sentencing practice, development of treatment and educational facilities etc.). It also includes the legal situation and practice in residential care institutions and/or youth prisons. A further focus is put on gathering examples of "good practices" in the field of juvenile justice and juvenile institutions. The research will be divided in two parts: * The first phase (12 months) is dedicated to an overview of the legal situation of juvenile justice systems, the development of reported juvenile delinquency (with special emphasis on problem groups like young migrants, violent and drug offenders etc.), the sentencing practice and the development of community and residential treatment/education facilities in the Member States of the European Union including the new members and candidates for membership of the European Union. We want to collect national reports which will be prepared by domestic contact persons in adherence to the same outline in each country (see the outline below). The national reports will be compared by a European overview which will describe different models of juvenile justice systems and their impact on juvenile delinquency. Therefore we will also include evaluation and recidivism studies as far as they have been conducted in the countries included in the study. * The second phase (12 months) will concentrate on examples of good practices, which will be described in a second national report. They will be evaluated with respect to their practicability (also possibilities of their transfer to other countries) and their efficiency concerning crime reduction and rehabilitating young offenders. Criminologie JENNEKE CHRISTIAENS Kaderovereenkomst ICCS 2009-onderzoek in Vlaanderen (werkingsjaar 2008, 2009 en 2010) Abstract: Op basis van een representatieve steekproef van 14- (grade 8) en 16- (grade 10) jarige scholieren uit ruim 150 scholen in Vlaanderen, wil het huidige project inzicht verschaffen in de kennis, attituden en vaardigheden die in verband worden gebracht met democratisch burgerschap en de (schoolse) factoren die deze beïnvloeden. Naast een beschrijving en internationale vergelijking van "burgerzin" bij Vlaamse leerlingen uit grade 8, wil dit project aanvullend ook een evolutie schetsen van de democratische attitudes en participatie van Vlaamse jongeren uit grade 10 in vergelijking met eerder representatief onderzoek uit en Hiermee willen we ten eerste een aantal lacunes in het politiek socialisatie-onderzoek opvullen en ten tweede inschatten wat de specifieke impact is van het vakoverschrijdende thema "opvoeden tot burgerzin" en het participatiedecreet. Tempus Omnia Revelat Sociologie MARK ELCHARDUS SASKIA DE GROOF Sven SANCTOBIN Kaderovereenkomst ICCS onderzoek 2016 in Vlaanderen. OE Centrum voor Politicologie Marc Hooghe Ellen Claes Kan het stimuleren van laaggeschoolde dienstenarbeid bijdragen tot Europese jobgroei? Abstract: Het hoofddoel van het netwerk is het stimuleren van co-operatief onderzoek naar de wijze waarop tewerkstelling van laaggeschoolden kan worden bevorderd, daarbij de valkuil van werkende armen vermijdend. CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Bea Cantillon

8 Kanker en werkhervatting bij patiënten tewerkgesteld in de overheidssector: een analyse van de juridische knelpunten, beleidsaanbevelingen en ontwikkeling van een Q&A voor de doelgroep. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLK. UA levert aan VLK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Management & Bestuur (M&B) Ria Janvier Kankerregistratie Provincie Antwerpen voor het Antwerps Kankerregister. Abstract: In het (recente) verleden waren de ziekenfondsen de enige aangevers van gegevens voor de kankerregistratie in Vlaanderen. Onvolledigheid, gebrek aan standaardisatie en laattijdigheid waren de belangrijkste tekorten van het kankerregister. Het Project beoogt door een actieve gegevensverzameling, een performant kankerregister uit te bouwen. Doelstelling is de uniforme verzameling en verwerking van een beperkt aantal relevante gegevens uit de dossiers van alle in ziekenhuizen behandelde gevallen van kanker Het uitbouwen van een kwalitatief hoogstaand register betekent een belangrijke bijdrage in de strijd tegen kanker. Een dergelijk register laat toe de oorzaken van kanker verder te bestuderen en de effecten van interventies (preventief en curatief) te evalueren. Epidemiologie en sociale geneeskunde Epidemiologie en sociale geneeskunde (ESOC) Joost Weyler Kansen en valkuilen voor duurzaam materialenbeheer in Europees recht EU materialenrecht onderzocht. Instituut voor Europees Recht Geert Van Calster Kansen op de arbeidsmarkt van tweede-generatie immigranten in België. Abstract: In dit project onderzoeken we de arbeidsmarktpositie van tweede generatie migrant aan de hand van survey en administratieve data. We willen ook de determinanten identificeren van deze uitkomsten, en aldus nuttige inzichten verschaffen aan beleidsmakers. Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds NBB. Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Ive Marx Gerlinde Verbist Vincent Corluy Kapitaalcontroles in Brazilië, India en China (BICs): naar het einde van het vrij verkeer van kapitaal als mondiale norm? Abstract: Dit project wil beoordelen of Brazilië, India en China de neoliberale norm van vrij kapitaalverkeer zullen betwisten. Ten eerste analyseert het project de posities tegenover kapitaalcontroles van verschillende sociale groepen binnen Brazilië, India en China. Ten tweede onderzoekt de studie hoe dit resulteert in respectievelijke nationale posities met betrekking tot regulering van kapitaalcontroles binnen het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Vakgroep Politieke wetenschappen Dries Lesage Kapitaal en kapitaalverrichtingen: een vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke analyse. Abstract: Het kapitaal wordt traditioneel beschouwd als één van de hoekstenen van zowel het Belgisch vennootschapsrecht als fiscaal recht. Hoewel er parallellen zijn, heeft het kapitaal een verschillende doelstelling in beide rechtsdomeinen. Vennootschapsrechtelijk vormt het kapitaal een buffer voor de schuldeisers t.o.v. de aandeelhouders, alsook een maatstafvoor de (economische en politieke) krachtverhoudingen van de aandeelhouders binnen de vennootschap. In het fiscaal recht daarentegen vormt het kapitaal een uitzondering op de regel dat vermogensverschuivingen naar de vennootschap belast zijn, en dat uitkeringen aan aandeelhouders als dividend beschouwd worden. Bovendien is het de afbakening van een deel vanhet vennootschapsfinanciering dat fiscaal als eigen wordt behandeld, endaardoor in principe onderworpen is aan een fundamenteel verschillende fiscale behandeling. De traditionele kapitaalsregels staan onder druk in het vennootschapsrecht en vervagen in het fiscaalrecht (zie onder me Instituut voor Fiscaal Recht Axel Haelterman Maria Wyckaert Steven Peeters Kapitaalmobiliteit, financiële kwetsbaarheid en de transitie van Centraal- en Oost-Europese landen naar de EMU. Abstract: Dit onderzoeksvoorstel focusseerdt op de monetaire en financiële risico's voor de 8 Centraal- en Oost-Europese landen (CEEC) in de periode tussen hun toetreding tot de EU en het EMU-lidmaatschap.. Het omvat: 1. Een 'assessment' van de financiële kwetsbaarheid van CEEC. In dit luik onderzoeken we de impact van 'twin deficits' (deficit op de lopende rekening én een budgettair tekort) op de kwetsbaarheid van CEEC voor wisselkoerscrisissen. 2. De doelstelling van het econometrisch luik van dit onderzoek is de sensitiviteit inschatten van budgettaire consolidatie in de 8 CEEC voor buitenlandse kapitaalbewegingen. Het mode van Von Hagen, Hallet and Strauch (2001) kan daarbij als referentiebasis gebruikt worden.

9 Algemene economie Jacques Vanneste André Van Poeck Karakteristieken en Perfomantie van Wetenschappelijk Basisonderzoek door Ondernemingen. Onderzoekseenheid MSI Leuven Stijn Kelchtermans Rene Belderbos Bart Leten Massimo Riccaboni Kaste, Gemeenschap en Tradities in Karnataka, India Abstract: Het veldwerk project onderzoekt de ontwikkeling en het bestaan van een "kastensysteem" in India. In samenwerking met Kuvempu University, Karantaka, India, worden de complexiteiten blootgelegd van een regio van 250 kilometer. Het veldwerk verzamelt de empirische verhalen over het "kastensysteem" die door de lokale bevolking worden overgeleverd. Vakgroep Vergelijkende cultuurwetenschappen Balagangadhara Rao Kaste, Gemeenschap en Tradities in Karnataka, India (jaar 2) Abstract: Onderzoek naar de aard van de Indische samenleving begint meestal met de vooronderstelling dat er een kastenhiërarchie bestaat, dat die bepaalt is door een ideologisch kader of religieuze teksten en dat ze geworteld is in de Hindoe religie. Dit project gaat door veldwerk interviews en enquêtes na of zo een kastenstelsel bestaat als ervaringsrealiteit van zij die in de samenleving van Karnataka leven. Vakgroep Vergelijkende cultuurwetenschappen Balagangadhara Rao KATARSIS Abstract: Onderzoekscoördinatie en begeleiding rond sociale en culturele integratie binnen Europa, met klemtoon op verstedelijking. Vakgroep Vergelijkende cultuurwetenschappen Hendrik Pinxten Katholieke Territoria in een suburbaan landschap. Religie en verstedelij België, Abstract: Dit project bestudeert hoe, in een context van industrialisering, verstedelijking en secularizering, de Belgische Katholieke Kerk trachtte om een religieuze aanwezigheid te verzekeren in het snel groeiende voorstedelijke landschap in België in de naoorlogse periode ( ). Het project is opgevat als een vierjarig doctoraatstraject, en is gestructureerdvolgens vier onderzoekslijnen die overeenkomen met opeenvolgende stappen in de onderzoeksactiviteiten: 'Expertise', 'Territorium','Beleid Discours' en 'Strategie'. De centrale hypothese van ditproject is dat de ontwikkeling van Katholieke infrastructuur (kerken, scholen, zorginstellingen, lokalen voor middenveld) moet beschouwd wordenals een impliciete vorm van stedenbouw die fundamenteel heeft bijgedragen aan de decentrale ruimtelijke ontwikkeling van België. Verder zal ditonderzoek ook toelaten om de kerkelijke overheden te positioneren in een spanningsveld tussen planning en pragmatiek aan de ene kant, en tussennbsp;innovatie en t Architectuur Sint-Lucas Jan De Maeyer Sven Sterken KeiCoole Kids op de school. OG Klinische Psychologie Patrick Luyten Kenmerken en positie van niet-formele educatie in Vlaanderen. Abstract: Informeel leren en niet-formele educatie kennen een stijgend belang in het discours over levenslang en levensbreed leren. Deze tendens is te merken in de theorievorming, het onderzoekswerk en de educatieve praktijk. In Vlaanderen is de sector van het sociaal-cultureel werk voor volwassenen een van de belangrijkste aanbieders van niet-formele volwasseneneducatie. Binnen deze sector zijn, sinds 2003, dertien regionale volkshogescholen actief. Ze kregen de roepnaam Vormingplus mee. Zij zorgen in Vlaanderen en Brussel voor de uitbouw, spreiding, coördinatie en communicatie van het niet-formeel educatief werk. Binnen dit onderzoek worden de evoluties en kenmerken van niet-formele educatie binnen de volkshogescholen in kaart gebracht en geanalyseerd. Een literatuurscreening diept het begrip 'niet-formele educatie' uit en toetst het aan het huidige volkshogeschoolwerk. Een documentanalyse gaat de eigenschappen en positie(s) van de volkshogescholen na. Een delphi-onderzoek met medewerkers uit de verschillende volkshogescholen

10 resulteert in suggesties om de positionering en legitimering van de volkshogescholen in Vlaanderen te versterken Agogiek Educatiewetenschappen Rudy MACHIELS Tom VANWING Kennis- en praktijkcentrum voor incubatie. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds iminds. UA levert aan iminds de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Engineering Management Johan Braet Kennisoverdracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: lokaal leren enregionale kennisstromen. Abstract: Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Brussels HoofdsedelijkGewest. Het is een samenwerking tussen KULeuven (campus Brussel) en de ULB. De focus van het project is het in kaart brengen van de kennisbasis(in termen van O&O, innovatie, octrooien en bibliometrie) binnen de regio en de kennisinteracties met actoren binnen en buiten de regio. Vanuiteen regionaal innovatie systeem oogpunt wordt rekening gehouden met eenevolutief karakter van de kennisbasis. De interacties met actoren buiten de regio worden geografisch in kaart gebracht, dit zowel vanuit een theoretisch als vanuit een empirisch oogpunt. Het project loopt in nauwe samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA). Onderzoeksgroep GIC Brussel Jan Van Hove Peter Teirlinck Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg (KIO). OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek Geert Van Hootegem Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg (KIO)ikv Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen: Wetenschappelijke begeleiding. Abstract: Het Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg (KIO) staat in voor de begeleiding -op basis van wetenschappelijke kennis en inzichten- van de platformen en projecten die gesteund worden in het kader van de Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen Organisatie, beleid en sociale ongelijkheden in gezondheidszorg Toegepaste economie Elektronica en Informatica Gerontologie Ellen GORUS Bart JANSEN MARC JEGERS MARCUS LEYS Kennispostioneringsysteem (KPS). Abstract: Het KPS-project wil bedrijven en organisaties begeleiden in het uitbouwen van een strategisch en proactief kennisbeleid dat rekening houdt met de noden van het individu in alle levens- en loopbaanfasen. Het project bundelt een verzameling van methodes en instrumenten waaruit organisaties, HR-verantwoordelijken en kennisverantwoordelijken inspiratie kunnen putten om de kennisstrategie in hun organisatie vorm te geven, uit te bouwen en te ondersteunen. Management Paul Matthyssens Ketencoördinatie en rurale ontwikkeling Abstract: In verschillende ontwikkelingslanden zien we dat de manier waarop voedsel geproduceerd en verhandeld wordt, sterk beïnvloed is door hoe voedselketens georganiseerd zijn. Over de welvaartsimplicaties van deze organisatiestructuren voor rurale landbouwgezinnen bestaan echter (nog) geen eensgezinde conclusies. In dit proefschrift bespreken we horizontale en verticale coördinatieprocessen in voedselketens in Senegal en Rwanda en leveren zo bijkomende argumentatie voor drie lacunes in het huidige onderzoeksveld. Verticale integratie is een wereldwijde trend in verschillende exportketens en zorgt ervoor dat de effecten van tewerkstelling in exportbedrijven belangrijker worden. In de huidige literatuur analyseren empirische studies voornamelijk het gebruik van landbouwcontracten, een intermediaire vorm van verticale coördinatie. Men onderzoekt welke rurale landbouw-gezinnen zulke landbouwcontracten (kunnen) afsluiten en wat de rechtstreekse effecten hiervan zijn. De indirecte effecten van wer Afdeling Bio-economie

11 Miet Maertens Ellen Verhofstadt Keuze van de optimale budgetteringsstijl in omgevingen met hoge onzekerheid Abstract: Onderzoek van hoe verschillende budgetteringsstijlen de autonome motivatie, prestatie en tevredenheid van het middenkader in onzekere omgevingen beïnvloeden (in interactie- en hoofdeffect); hoe omgevingsonzekerheid autonome motivatie van het middenkader beïnvloedt; welke budgetteringsstijlen dit effect modereren en welke factoren de keuze voor plannings- en budgetteringsstijlen dit effect modereren en welke factoren de keuze voor plannings- en budgetteringsstijl van de overste in hoog onzeker omgevingen beïnvloeden, allemaal beschouwd vanuit het SDTstandpunt. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Werner Bruggeman Patricia Everaert Keystroke logging in writing: solving privacy issues. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Management Luc Van Waes Kickstart je toekomst. Abstract: Tijdens dit project ontwikkelen en valideren de promotor en de partners samen met leerkrachten en consulenten uit de dienstverlening begeleidingstools en -methodieken om jongeren te coachen in hun eerste stappen van het (beroeps)onderwijs naar de arbeidsmarkt. Met dit project geven we stimulansen en coaching aan jongeren en aan intermediairen zodat jongeren beter uitgerust zijn om de arbeidsmarkt te betreden. EduBROn Peter Van Petegem David Gijbels Kiezen voor multiconvivialiteit of sociale uitsluiting? Een praktische en theoretische juridische analyse van de geboden mogelijkheden voor een solidair gewestelijk stadsproject inzake veiligheid en overlast. Abstract: Het huidige onderzoeksproject heeft als opzet specifiek voor Brussel na te gaan welke rol het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de lokale overheden kunnen spelenin een geintegreerd integraal veiligheidsbeleid en dit in de specifieke context van een stedelijke gediversifieerde bevolkingssamenstelling. Uitgangspunt hierbij is dat een legitieme veiligheidspolitiek door alle bevolkingsgroepen moet worden gedragen en en een coherent antwoord dient te bieden op de realiteit van de stedelijke diversiteit, dus zonder (arbitrair) uit te sluiten noch te assimileren. Vertrekpunt van dit onderzoek betreft de vaststelling dat gemeenten belangrijke nieuwe bevoegdheden hebben gekregen inzake overlast en veiligheid. Mede door de rekbaarheid van deze begrippen, rijst de bekommernis voor de aanwending van dergelijk nieuw instrumentarium op een wijze die sociale uitsluiting met zich meebrengt, in het bijzonder van minderheidsgroepen. Aldus peilt de centrale onderzoeksvraag van dit project naar de regierol die het Gewest kan spelen om haar 19 gemeenten te sturen bij de conceptualisering van hun lokaal overlast- en veiligheidsbeleid, zodat hierbij geen sociale uitsluiting plaatsgrijpt, doch daarentegen een gewestelijke ontwikkeling naar multiconvivialiteit (multivconvivialité) in de hand wordt gewerkt. Metajuridica PAUL DE HERT Kijken naar het bebouwde landschap: ontwikkeling en toetsing van een praktijkgerichte methodologie voor de inventarisatie van ergoedgehelen. Abstract: De studie is opgebouwd uit vijf delen: Methodologie, Thesaurus, Geschiedenis Dilbeek, Uitwerking casus Dilbeek en Bijlagen. De methodologie gaat in op de selectiecriteria, waardering, typologie en afbakening van de erfgoedgehelen. Deze aspecten worden beschreven in relatie tot het onroerend erfgoedbeleid. Ze wordt geïllustreerd met voorbeelden van de casus Dilbeek. De thesaurus doet een voorstel van types gehelen, en dit op verschillende schaalniveaus. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Pieter Uyttenhove Kinderarmoede, kinderen met een handicap en de combinatie van arbeid en zorg: Dataverzameling en eerste empirische verkenningen van de effectiviteit van het sociaal beleid in Vlaanderen Abstract: Met deze KP-BOF aanvraag wordt een nieuw onderzoeksproject geïnitieerd waarin de problematiek van kinderarmoede wordt benaderd vanuit het perspectief van kinderen met een handicap. Op basis van nooit eerder gebruikte administratieve data wordt het armoederisico van Belgische kinderen met een handicap voor het eerst in kaart gebracht, en worden op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd over de impact van het sociaal beleid. Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Wim Van Lancker Kinderen en jongeren getroffen door gewapende conflicten: waar te gaan vanaf hier?

12 Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Sociale agogiek Ilse Derluyn Kinderen en persuasieve communicatie op het Internet. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel Media & ICT/Interpersoonlijke relaties in Organisaties & Samenleving (MIOS) Michel Walrave Koen Ponnet Ini Vanwesenbeeck Kinderen op de vlucht in detentie Abstract: In het voorgestelde onderzoek wordt een juridische analyse gemaakt van het kinder- en mensenrechtelijk normatief kader, zoals dat interantionaalrechtelijk is ontwikkeld. De huidige Belgische regelgeving en praktijk wordt getoetst en pijnpunten zullen worden geïdentificeerd. Vakgroep Sociale agogiek Maria De Bie Kinderen op de vlucht in detentie. Abstract: In dit project wordt een grondige en systematische toetsing van de Belgische asielwetgeving en -praktijk aan het internationaal recht van de mensenrechten en de rechten van het kind doorgevoerd. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan vrijheidsberoving als aan opvang. Recht en Ontwikkeling Wouter Vandenhole Kinderopvang in model: huishoudens en de overheid in welvaartseconomisch perspectief. Abstract: Dit project beoogt een maatschappelijk oordeel van verschillende beleidsalternatieven in verband met kinderopvang. Daartoe integreert het kinderen als actoren in het collectieve economisch model van huishoudens en vergelijkt het beleidsinspanningen voor kinderopvang in Vlaanderen, Finland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk op hun verdelingseffecten (binnen en tussen huishoudens). Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Joris Ghysels Kinderrechtelijke verplichtingen van niet-statelijke economische actoren. Abstract: De uitdagingen die globalisering met zich meebrengt zetten de opvatting dat Staten de enige subjecten in het internationaal recht zijn, ernstig onder druk. De opkomst van niet-statelijke economische actoren (NSEAs), zoals transnationale ondernemingen of internationale financiële instellingen met de facto economische en politieke macht is een realiteit die noch politiek, noch juridisch genegeerd kan worden. Er is groeiende wetenschappelijke belangstelling voor het verhelderen van de mensenrechtenverplichtingen van niet-statelijke economische actoren. De laatste jaren zijn ook meerdere internationale initiatieven genomen on hun handelen te onderwerpen aan regulering. Nog recenter is de erkenning dat kinderen en hun rechten speciale aandacht moeten krijgen, zoals blijkt uit de Children's Rights and Business Principles (2012) en de algemene commentaar over bedrijven en kinderrechten (2013) van het VN Comité voor de Rechten van het Kind. Toch schieten de bestaande kaders tekort. Daardoor missen kinderen de optimale bescherming van het recht van de mensenrechten die ze nodig hebben, en is er een verhoogd risico voor hun welzijn en belangen. Het onderzoeksproject zal onderzoeken op welke manieren de verantwoordelijkheid voor kinderrechten van Staten kan aangevuld worden met de verantwoordelijkheid van niet-statelijke economische actoren, en welke principes uitgewerkt moeten worden voor de toeschrijving en verdeling van verantwoordelijkheid aan die actoren. Recht en Ontwikkeling Wouter Vandenhole Gamze Erdem Türkelli Kinderrechteneducatie als sociaal-pedagogische praktijk Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Sociaal-agogisch werk Vakgroep Sociaal werk Vakgroep Orthopedagogiek Stijn Vandevelde Didier Reynaert

13 Kinderrechtengids, tijdschrift voor jeugdrecht en kinderrechten, vorming over kinderrechten en ondersteuningsoverleg Abstract: wetenschappelijke dienstverlening : via deze specifieke activiteiten wil het Centrum bijdragen tot het bevorderen van de deskundigheid van beleidsmedewerkers, maatschappelijke werkers, praktijkjuristen, wetenschappers en al wie professioneel met kinderen te maken heeft. Precies deze doelgroepen worden het meest geconfronteerd met vragen over de concrete betekenis en toepassingsmogelijkheden van het IVRK (Kinderrechtenverdrag). Dit alles vindt plaats naast het instandhouden van haar eigen capaciteitsopbouw en de blijvende investering in een uitgebreid netwerk van experten. Vakgroep Sociale agogiek Maria De Bie Kinderrechten in een geglobaliseerde wereld: van principes tot praktijk. Abstract: Het project is internationaal en interdisciplinair dat aan de analyse van mondiale ontwikkelingsvraagstukken zoals armoede, uitbuiting, migratie en gewapend conflict de dimensie van de rechten van het kind toevoegt. Aan de basis ligt een kritische benadering van kinderrechten en hun emancipatorisch potentieel in een context van globalisering. Recht en Ontwikkeling Wouter Vandenhole Kinderrechten niet toegelaten? Politieverhoor van jeugddelinquenten Abstract: Alhoewel het politieverhoor het startpunt van de strafrechtelijke procedure tegen jeugddelinquenten is, werd tot op heden weinig tot geen onderzoek verricht naar de praktijk ervan. Met behulp van observaties en interviews met politie-agenten wordt getracht een antwoord te formuleren op de vraag of en hoe kinderrechten in de dagelijkse praktijk van het politieverhoor toegepast worden. Criminologie Sofie DE KIMPE Els DUMORTIER Kindgerichtheid van de sport, georganiseerd door gemeentebn, sportclus en scholen. De visie van kinderen, ouders en begeleiders. Abstract: De jeugdsport heeft in het verleden veel aandacht gekregen, dit zowel op het vlak van campagnes, onderzoek als beleid. Toch blijven er heel wat vraagtekens over omdat men vrijwel alleen de georganiseerde jeugdsport of het sporten in clubverband heeft benaderd. De sportorganiserende instanties staan immers, vooral na het nieuwe decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar, voor vele vraagtekens. Er is nood aan een helder advies hoe de jeugdsport verder gestimuleerd en gecoördineerd dient te worden vanuit de clubs maar ook door de gemeentelijke sportdiensten, de scholen enz... Momenteel wordt er door vele instanties die zich met sport bezighouden (gemeentelijke sportdiensten, sportfederaties en -clubs, scholen,...) naast elkaar gewerkt. Daarom willen we nagaan hoe het sportaanbod voor kinderen binnen de gemeente kan gecoördineerd worden. Ons tweede doel is meer inzicht te krijgen op de manier waarop kinderen, jongeren en ouders kunnen betrokken worden in de plaatselijke sportactiviteiten. Sportbeleid en -management PAUL DE KNOP Kindsoldaten en het EU-beleid inzake kinderen en gewapende conflicten. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds TEPSA. UA levert aan TEPSA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Recht en Ontwikkeling Wouter Vandenhole Klaar of niet? Een studie naar schoolrijpheid en het overdoen van de derde kleuterklas. Abstract: The transition to first grade forms an important milestone for childrenand their surroundings. It has been described as a critical period for children's academic and social development with potentially significant implications for later school outcomes. Children of this age differ tremendously in their readiness to learn, saddling parents and educators with the question of what to do when a child seems not ready to meet the expectations of primary education. One option is to retain struggling children in kindergarten rather than promoting them to first grade. This policy is based on the belief that granting a child more time to develop will prevent failure and frustration in later academic life. However, opponents argue that kindergarten retention deprives children of access tomeaningful intellectual challenges and disrupts childrens academic growth. This controversy is reinforced by previous research, yielding inconsistent findings and often facing methodological shortcomings. In t Onderwijseffectiviteit en -evaluatie Beatrijs De Fraine Jan Van Damme Machteld Vandecandelaere Klaar voor het hoger onderwijs? Longitudinaal onderzoek naar de invloed van het studiekeuze- en academische integratieproces op het studiesucces in het eerste jaar hoger onderwijs. Abstract: Academische integratie is een belangrijke voorspeller voor het verklaren van studiesucces van eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs. Het concept verwijst naar de mate waarin studenten zich aanpassen aan hun nieuwe leeromgeving. Academische integratie kan

14 onderzocht worden vanuit het perspectief van verschillende studentkenmerken. Hoewel men academische integratie als een 'evoluerend' concept bekijkt, werd dit in eerder onderzoek voornamelijk vanuit een statisch perspectief onderzocht. Dit project beoogt de verklarende rol van studentkenmerken en het academisch integratieproces van eerstejaarsstudenten ten aanzien van studiesucces longitudinaal te onderzoeken. Dit gebeurt via het integreren van Nicholson's transitiemodel (1990) met een longitudinaal procesmodel. Transitie wordt in dit onderzoek beschouwd als een gefaseerd proces met een voorbereidings-, ontmoetings-, aanpassings- en stabilisatiefase. Dit impliceert een uitbreiding van het conceptueel kader met factoren gerelateerd aan de voorbereiding van studenten in het secundair onderwijs (voorkennis, studiekeuzeprocessen) en een verfijning van de transitiefase in een ontmoetings- en een aanpassingsfase. Dit conceptueel kader wordt getest via een recent verzamelde longitudinale dataset bij studenten die de overgang maakten van het secundair naar en in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt (3700 studenten). Om de relaties tussen studiekeuzeproces, het academisch integratieproces en het studiesucces in het hoger onderwijs te onderzoeken, wordt dit onderzoeksproject opgezet in vier fasen: een beschrijvende, exploratieve, toetsende en een theoretische fase. De eerste drie fases richten zich op telkens hogere analyseniveaus en onderzoeken geleidelijk aan meer componenten van het conceptuele model. De laatste fase koppelt de resultaten aan de bestaande kennis en zorgt op die manier voor theorieontwikkeling. Het innovatieve karakter van dit project is meervoudig. Er is de integratie van een longitudinaal procesmodel met een transitiemodel. Daarnaast is de dataset gebaseerd op vijf meetmomenten wat het mogelijk maakt om causale processen meer in kaart te brengen. Omdat de dataset zowel studenten uit professionele als academische bachelors bevat, kan het onderzoek ook leiden tot meer generaliseerbare uitspraken over de invloed van deze factoren op het studiesucces in het hoger onderwijs. Ten slotte zal dit onderzoek ook bijdragen aan noodzakelijke theorieontwikkeling in dit onderzoeksdomein. EduBROn Peter Van Petegem Vincent Donche Dorien Noyens Klanten co-creatie tijdens het innovatieproces: de structuur en impact van virtuale sociale netwerken. Abstract: Consumenten hebben in onze huidige internetmaatschappij toegang tot een overvloed aan informatie die bovendien eenvoudig uitgewisseld kan worden door toegang tot virtuele netwerken. Dit heeft ertoe geleid dat consumenten niet langer passieve ontvangers van producten en diensten zijn, maar actieve spelers in het creëren van waarde door klanten co-creatie. Ondanks verscheidene oproepen van onderzoekers en instituten blijft onderzoek betreffende de aard en de integratiemechanismen omtrent klanten co-creatie schaars. Deze studie adresseert deze kloof door onderzoek naar de structuur van online sociale netwerken, waarbij wordt gefocust op kennis co-creatie door klanten en het effect ervan op word-of-mouth (WOM) en de gebruiksintentie van producten en diensten. Marketing Annouk Lievens Sarah Van Oerle Klanten co-creatie tijdens het innovatieproces. Kritieke organisatorische vaardigheden en routines. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Marketing Annouk Lievens Kande Kazadi Kleinschalige handel in de Grote Merenregio. Economische empowerment van vrouwen. Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds International Alert. UA levert aaninternational Alert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Armoede en welzijn als kenmerk van lokale institutionele processen Kristof Titeca Kleur in zorg: een vormings- en therapieaanbod ter bevordering van de gezondheid van minderjarige asielzoekers en hun familie Abstract: Dit project wil de gezondheid van minderjarige asielzoekers en hun familie bevorderen via: 1) een aanbod van training, vorming, intervisie en supervisie voor hulpverleners werkzaam met minderjarige asielzoekers en hun familie. 2) een aanbod van therapie voor minderjarige asielzoekers en/of hun familie die kampen met psychische en/of gedragsproblemen. Vakgroep Orthopedagogiek Eric Broekaert Kleur-woord contingentie leren: Automatische of gecontroleerd? Abstract: Het doel van het onderzoek is om beter inzicht in de processen die betrokken zijn in de menselijke contingentie leren. In het bijzonder, onderzoeken we de rol van automatische en gecontroleerde processen in contingentie leren. We zullen ook proberen om een computationeel model van leren bouwen. Vakgroep Experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie

15 Jan De Houwer Klimaatverandering en de veranderingen in de ruimtelijke structuren in Vlaanderen. Abstract: De Wetenschappelijke doelstellingen van het onderzoeksproject kunnen worden omschreven als: -een kwalitatieve verkenning door middel van ontwerpend onderzoek van mogelijke planningsconcepten voor een meer adaptieve benadering van veranderingen in ruimtelijke structuren ten gevolge van klimaatverandering. -een wetenschappelijke evaluatie en waardering van bestaande planningsinstrumtenten en bestuurskundige mechanismen voor de implementatie van ruimtelijke planningsstrategieën in relatie tot klimaatverandering. Ecosysteembeheer Patrick Meire Klimaatveranderingen en de crisis in Darfoer Abstract: ): De sub-sahara regio wordt al jaren getroffen door droogte, verwoestijning met, gebrek aan water en vruchtbaar land. De zoektocht naar vruchtbaar land leidt tot volksverhuizingen en een toename van conflicten tussen de bevolking die oorspronkelijk in de regio woonde en de nieuwkomers op zoek naar water en vruchtbaar land. Een van de oorzaken van de crisis in Darfoer wordt gezocht in de voornoemde context. Dit onderzoek heeft tot doel deze oorzaak van de crisis te analyseren in het kader van het internationaal publiekrecht. Vakgroep Internationaal publiekrecht Frank Maes Klimaatverandering, nieuwsmedia en democratisch debat: een onderzoek naar de beeldvorming in de media en de invloed hierop van verscheidene maatschappelijke groepen Abstract: De voorbije jaren is algemeen erkend geworden dat klimaatverandering op vandaag één van de grootste politieke uitdagingen vormt voor de geïndustrialiseerde wereld. Dit brengt belangrijke vragen met zich mee met betrekking tot de maatschappelijke rol van nieuwsmedia en de relatie tussen media, macht en democratie. Dit projectvoorstel schuift klimaatverandering naar voor als een risicoconflict tussen verscheidene maatschappelijke groepen met tegengestelde waarden en belangen en stelt daarbij als centrale onderzoeksvraag of en in welke mate nieuwsmedia in Vlaanderen een breed democratisch debat over klimaatverandering stimuleren. Om deze vraag te beantwoorden, worden in dit projectvoorstel twee analyseniveaus gecombineerd: in een eerste fase ( 1) wordt de beeldvorming van klimaatverandering door verscheidene maatschappelijke actoren in de samenleving die een belang hebben bij een bepaalde beeldvorming in kaart gebracht. In een tweede fase ( 2) wordt een crossmediale en crossnationale vergelijking gemaakt van de beeldvorming van klimaatverandering in: (i) het journaal van de publieke omroep één en de commerciële omroep VTM, (ii) een reeks van nieuwe en alternatieve media over het politiek-ideologische spectrum heen (bijvoorbeeld DeWereldMorgen, Uitpers, In Flanders Fields, The Brussels Journal), en (iii) twee Vlaamse (De Standaard and De Morgen), twee Nederlandse (NRC Handelsblad and de Volkskrant) en twee Amerikaanse kwaliteitskranten (The Wall Street Journal and The New York Times). Het belang van de resultaten van dit onderzoek situeert zich op drie verschillende niveau's: (i) empirisch, in termen van het verzamelen van belangrijke gegevens over de rol van lokale nieuwsmedia in het huidige debat over klimaatverandering, (ii) theoretisch, in termen van theorieontwikkeling over de rol van nieuwsmedia in risicoconflicten, en (iii) beleidsmatig, in termen van het verzamelen van belangrijke gegevens die toekomstige strategieën voor het opzetten van een breed democratisch debat over wetenschap en technologie van dienst kunnen zijn. Media, beleid en cultuur (MPC) Pieter Maeseele Klimop! Bewust(er) kiezen voor het beroep van leraar. Abstract: Klimop! Bewust(er) kiezen voor het beroep van leraar. EduBROn Elke Struyf KMO's in EU-Wonderland. Wie niet groot is moet slim(mer) zijn. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Onderneming en recht Anne-Marie Van den Bossche Knelpunten en evoluties in het woonbeleid in Vlaanderen. Abstract: Knelpunten en evoluties in het woonbeleid in Vlaanderen. Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) Luc Goossens Bea Cantillon Knelpunten en opportuniteiten met betrekking tot de optimalisatie van de fijnmazige distributie Abstract: De opdracht omvat het in beeld brengen van de knelpunten en opportuniteiten met betrekking tot de optimalisatie van de fijnmazige distributie. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid en representatief literatuuronderzoek en de evaluatie van rele-vante voorbeeldprojecten in binnen- en buitenland. Doel van deze oplijsting is een inzicht te krijgen in de problematiek en de mogelijkheden inzake fijnmazige distributie om zo

16 een concrete actie rond dit thema te kunnen kiezen en invulling te geven aan het deelproject 'spreiding van goederenvervoer in de tijd' van Flanders Logistics. Transport en ruimtelijke economie Thierry Vanelslander Ann Verhetsel Hilde Meersman Eddy Van de Voorde Kom je dichterbij? Een longitudinale studie omtrent de zelfonthulling van adolescenten en de ontwikkeling van sociaal kapitaal in sociaalnetwerksites. Abstract: Sociaalnetwerksites (SNS) zijn snel geëvolueerd tot het geprefereerde online communicatiemiddel van jongeren. Wanneer adolescenten SNS gebruiken, dan onthullen ze informatie over zichzelf omtrent, onder meer, hun persoonlijke ervaringen. Bovendien vormen ze nieuwe relaties en verdiepen ze bestaande contacten, wat bijdraagt tot hun sociaal kapitaal. Het onderzoek over jongeren, zelfonthulling en sociaal kapitaal vertoont echter enkele beperkingen die dit onderzoek wenst aan te pakken. Tot nu toe heeft onderzoek zich geconcentreerd op de studie van profielinformatie van SNS-gebruikers. Ook werden algemene schalen toegepast om zelfonthulling op SNS te meten. Nochtans kunnen jongeren veranderingen ervaren in domeinen die belangrijk zijn in hun persoonlijk leven, zoals hun uiterlijk en relaties. Ze zijn vaak ook geneigd om hierover op SNS te berichten. Daarom wil dit onderzoek het zelfonthullingsgedrag van jongeren in verschillende domeinen van hun persoonlijk leven op een longitudinale manier onderzoeken. Dit onderzoek wil inzicht verwerven in de manier waarop zelfonthulling in verschillende levensdomeinen zich ontwikkelt en gelinkt kan worden aan de voldoening die jongeren ervaren op psychologisch en sociaal vlak. Wat de psychologische aspecten betreft, wil dit onderzoek bijdragen aan de literatuur door de antecedenten (b.v. persoonlijkheidskenmerken) en gevolgen (b.v. welbevinden) na te gaan van het zelfonthullingsgedrag van adolescenten. Bovendien wordt nagegaan hoe voldoening op bepaalde vlakken leidt tot veranderingen in zelfonthulling. Wat de sociale aspecten betreft, onderzoekt deze studie de relatie tussen zelfonthulling en veranderingen in het sociaal kapitaal van jongeren. Maar ook hoe wijzigingen in sociaal kapitaal mogelijks zelfonthulling beïnvloeden, wordt longitudinaal onderzocht. Tot slot, naast de mogelijke positieve gevolgen van zelfonthulling op vlak van welbevinden en sociaal kapitaal, wordt de impact van negatieve ervaringen bestudeerd. In het bijzonder gaat het onderzoek na hoe zelfonthullingen kunnen leiden tot bepaalde negatieve gevolgen en hoe dit op zijn beurt zelfonthullingen kan beïnvloeden. Media & ICT/Interpersoonlijke relaties in Organisaties & Samenleving (MIOS) Michel Walrave Koen Ponnet Ellen Van Gool Korpschefs! Een onderzoek naar het profiel van de korpschefs van de lokale politie in België Abstract: De Directie Politiebeheer beoogt met dit odnerzoek een antwoord op de vraag of de beschrijving van de functie van de korpschef van de lokale politie in België en de profielvereisten die eruit voortvloeien, nog aangepast/adequaat zijn om een optimale selectie mogelijk te maken. De invulling hiervan is een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het wettelijke, reële en het ideale functieprofiel. Vakgroep Strafrecht en criminologie Paul Ponsaers Sofie De Kimpe Kortetermijnkapitaalstromen en portfolio-investeringen in de BRIC-landen: hoe om te gaan met potentiële risico's? Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Algemene economie Jacques Vanneste Kortetermijnopdrachten in het kader van het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin via addendum V aan de beheersovereenkomst. Abstract: nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;een empirisch onderzoek naar de betaalbaarheid en wenselijkheid van hervormingen in de toekomstige Vlaamse kinderbijslag nbsp;nbsp;nbsp; Ondersteuning online hulpbeleid nbsp;nbsp;nbsp; Inventariseren van een item-pool voor de ontwikkeling van eenvlaamse schaal voor adaptief gedrag bij kinderen/jongeren 0-18jaar nbsp;nbsp;nbsp;vervolgonderzoek Diensten Ondersteuningsplanhet gaat hier om 4 kortetermijnopdrachten die worden uitgevoerd. LUCAS - Zorgonderzoek en Consultancy Chantal Van Audenhove Beatrijs Maes Ilse Noens Kort opleidingsinitiatief : Projectmanagement in sustainable tourism: the pre-project conceptualization. Dept. Aard- en Omgevingswetenschappen Jan van der Borg

17 Kort verblijf dr. Jun Yin: Developing Innovation Capability in Tech-intensive Industry via Open Innovation Universiteit Hasselt Abstract: De Onderzoeksraad heeft op 24 juni 2010 het verblijf van dr. Jun Yin van Zhejiang University, China goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal. dr Jun Yin onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Wim Vanhaverbeke (onderzoeksgroep strategie en innovatiemanagement). Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Kort Verblijf Mevr. Li Wangfang: Analyzing the benefits and mangement challenges of open innovation from a HRM perspective Universiteit Hasselt Abstract: De Onderzoeksraad van Universiteit Hasselt heeft op 18 mei 2009 het verblijf van Li Wangfang van de Zhejang University, China goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal Prof. Li Wangfang onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Wim Vanhaverbeke (onderzoeksgroep strategie en Innovatie), en dit ter voorbereiding op een gezamenlijk doctoraat met als titel: "Analyzing the benefits and mangement challenges of open innovation from a HRM perspective" Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Kort verblijf van Prof. Yufen Chen: Study on the Mechanisms of Open Innovation Universiteit Hasselt Abstract: De Onderzoeksraad heeft op 28 januari 2010 het verblijf van Prof. dr. Yufen Chen van School of Statistics and Mathematics, Zhejiang Gongshang University, China goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal Prof. Yufen Chen onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Wim Vanhaverbeke (onderzoeksgroep Strategie en Organisatie). Innovation Management Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie Wim VANHAVERBEKE Kosmopolitisch burgerschap onder constructie. Een structureel-culturele benadering van het implementatieproces van mensenrechten bij Roma en woonwagenbewoners. Abstract: Een onderzoek naar de mensenrechtenpraktijk voor Roma en woonwagenbewoners, met als doel het begrijpen van het implementatieproces van mensenrechten d.m.v. een multi-actor- en multilevelbenadering en discoursanalyse. De bevindingen zullen gekaderd worden binnen het debat rond kosmopolitisch burgerschap, gefocust op thema?s als inclusie vs. exclusie, en de spanning tussen globaal, nationaal en lokaal niveau. Vakgroep Sociologie Lesley Hustinx Kosten en baten van tweetaligheid bij Brusselse Ambtenaren. Een exploratief onderzoek. Abstract: Dit interfacultaire, exploratieve project kadert binnen het sociaal-economisch-politiek-taalkundig klimaat van Brussel. De wet schrijft voor dat alle ambtenaren tweetalig moeten zijn. Er zijn aanwijzingen dat dit niet altijd het geval is. Tevens zijn er aanwijzingen dat de aard van de tweetaligheid het doel - met name het communiceren met de ander- voorbij schiet. Communicatiewetenschappen Germaanse Talen Micro-economie voor Profit en Non-Profit Sector MONA GRINWIS PLAAT STULTJES PIERRE VAN DE CRAEN ANJA DETANT Kosten en baten verbonden aan de dienstverlening van de Lijn. Abstract: De Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), De Lijn, organiseert en verzorgt het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer in het Vlaams Gewest. Uit het ontwerp van Mobiliteitsplan Vlaanderen kan afgeleid worden dat het openbaar vervoer drie belangrijke functies vervult: een economische, een maatschappelijke en een sociale functie. Voortvloeiend uit de doelstellingen van bereikbaarheid en toegankelijkheid, opgenomen in het Mobiliteitsplan Vlaanderen, werd op initiatief van de toenmalige Vlaamse Regering, met het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, het principe van de basismobiliteit ingevoerd. Volgens dit principe heeft elke Vlaming die in een woonzone woont recht op een minimumaanbod aan openbaar vervoer. Dit minimumaanbod wordt ingevuld door de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), De Lijn. De bedoeling van dit project bestaat erin de maatschappelijke wenselijkheid te analyseren van de investeringen die in het kader van het decreet basismobiliteit werden gedaan in het openbaar vervoerssysteem van De Lijn. Om de socio-economische wenselijkheid van deze investeringen te evalueren werd een sociale kosten-baten analyse uitgevoerd. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Tom VAN LIER Astrid DE WITTE CATHY MACHARIS

18 Krachtige STEM-leraren vormen. De lerarenopleidingen Wetenschap en Technologie klaar voor uitdagend en motiverend SREM-onderwijs. Abstract: De Vlaamse lerarenopleidingen Wetenschap en Technologie aan hogescholenen universiteiten staan voor belangrijke uitdagingen: het Actieplan voor het stimuleren van loopbanen inwiskunde, exacte wetenschappen en techniek en het Masterplan voor dehervorming van het secundair onderwijs nopen hen tot een grondige investering in de opleiding van toekomstige wetenschapsleerkrachten. Voor deze projectaanvraag slaande SLO Natuurwetenschappen en Wiskunde () en de GLO BaSO Wetenschap en Technologie (KHLeuven) de handen in elkaar om hun onderwijs te innoveren en zo te anticiperen op de vernieuwingen in hetwerkveld. Opdat ze optimaal zoudenkunnen functioneren in het hervormde STEM-onderwijs (STEM: Science,Technology, Engineering, Mathematics), dienen aspirant-leerkrachten immers een aantal belangrijke nieuwe competenties teverwerven: zo moeten ze o.a.leerlingen kunnen uitdagen en motiveren voor wetenschappen en techniek met authentieke probleemoplossende taken, hun kennis uit ve Departement Natuurkunde en Sterrenkunde Mieke De Cock Krachtlijnen voor het leveren van snelheidsinformatie in functie van het toekomstig opstellen van een snelheidsdatabank Abstract: Het doel is het uitvoeren van een haalbaarheidstudie van een Vlaamse snelheidsdatabank (basis voor snelheidsmanagement en ISA). - de werkwijze in verschillende Europese landen en projecten wordt beschreven - een brede bevraging van de gemeentelijke wegbeheerders: knelpunten, drempels en kansen - het beslissings- en uitvoeringsproces zal gericht worden naar een optimalisatie van processen en informatiestromen. Deze studie bevat de krachtlijnen en acties. Vakgroep Studie van de derde wereld Ruddy Doom 'kredieten aan navorsers' Abstract: Diversen Economisch Recht KOEN BYTTEBIER 'kredieten aan navorsers' Abstract: Criteria voor de uitbouw van een grammaticaal curriculum voor het onderwijs van het Frans als vreemde taal in Vlaanderen Lerarenopleiding MICHEL PIERRARD 'kredieten aan navorsers' Abstract: kredieten aan navorsers Centrum Leo Apostel Diederik AERTS 'kredieten aan navorsers' Abstract: Geen abstract beschikbaar Sociologie MARK ELCHARDUS Krediet voor wetenschappelijke opdracht H. Symoens Abstract: Gedurende het academiejaar zal een boek geschreven worden over de relaties tussen de Universiteit van Orléans en de studenten uit de Lage Landen die er een juridische opleiding volgden, en dit voor de 15de-17de eeuw. De monografie zal bestaan uit een reeks voorheen gepubliceerde artikels die zullen aanpast worden en enkele nieuw te schrijven hoofdstukken. Vakgroep Nieuwe geschiedenis Hildegarde Symoens Krediet voor Wetenschappelijk Onderzoek voor prof. dr. Ludo Peeters Universiteit Hasselt Abstract: De wetenschappelijke opdrachten hebben tot doel om voltijds benoemde leden van het Zelfstandig Academisch Personeel van universiteiten uit de Vlaamse Gemeenschap de kans te bieden zich 3 maanden tot 1 jaar volledig te wijden aan hun wetenschappelijk onderzoek. Via de financiering van het FWO, kunnen zij vrijgesteld worden van hun pedagogische opdracht. Econometrie

19 Ludo PEETERS Krediet wetenschappelijke opdracht A. Vandierendonck Abstract: Menselijk gedrag en cognitie worden gekenmerd door flexibiliteit en controle. De taakafwisslingsmethodiek laat toe deze factoren te bestuderen in een laboraotriumcontext. Recentelijk neemt onderzoek met deze methodiek een enorme vlucht. Huidig odnerzoek heeft als doel het geheel aan bevindingen ter ordenen en te integreren, ten einde een model over taakafwisslingsgedrag te preciseren aan de hand van de literatuurstudie en modelering. Vakgroep Experimentele psychologie André Vandierendonck Kruispunten en identificaties in mediagebruik: etniciteit, seksualiteit en generaties. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de. De promotor levert de de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Dit project onderzoekt de intersectie tussen verschillende bronnen van identificatie: nationaliteit, etniciteit en seksuele oriëntatie. Media, beleid en cultuur (MPC) Alexander Dhoest Kunnen islamisme en feminisme samengaan? Islamistische perspectieven op gender en Islamistisch vrouwenactivisme in post-revolutionair Tunesië. Abstract: Dit onderzoeksproject beoogt een analyse van Islamistisch feminisme in post-revolutionair Tunesië. Het project probeert het activisme van Islamistische vrouwen in de huidige Tunesische context te begrijpen door een kritische theorie van?islamistisch feminisme? te koppelen aan een empirische studie van vrouwenbewegingen en hun activisme in het veld. Vakgroep Studie van de derde wereld Sami Zemni Kunnen nieuw-keynesiaanse DSGE-modellen gered worden? Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Algemene economie Willem Meeusen Kunst en de evolutie van biologische signalen in een culturele soort. OG Marketing Leuven Andreas De Block Siegfried Dewitte Kunst en de evolutie van biologische signalen in een culturele soort. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Ethologie Annie Pinxten Kunstenplatform. Abstract: Project mbt het verstrekken van een doctoraat in de kunsten Communicatiewetenschappen KATIA SEGERS Kunstinitiatief en artistieke politiek: een institutionele, financierings- en programmatiegeschiedenis van de Filharmonische Vereniging van Brussel en het NIR en hun respectievelijke orkesten tussen 1929 en Abstract: Een door de overheid gedomineerd kunstinitiatief is een geografisch en in tijd beperkt fenomeen. Buiten continentaal Europa en buiten de periode 1945 tot heden wordt het kunstinitiatief gekenmerkt door een samenspel van publieke én private krachten. Ook in België zijn tal van kunstinstellingen opgericht als initiatief van enkele vooraanstaande burgers. Hun afhankelijkheid t.o.v. de overheid is pas gegroeid vanaf de jaren 1930 als gevolg van een professionaliseringsproces en de opkomst van de welvaartsstaat. Voor deze periode werd echter nog geen systematische historische studie verricht naar de oprichting en institutionalisering van de belangrijkste orkesten en concertorganisaties, waarbij de interactie tussen particulier en publiek initiatief centraal staat én waarbij de impact van institutionele en financiële aspecten op het artistiek beleid wordt onderzocht. Gezien de leemte drong zich in eerste instantie een exploratief onderzoek op. In dit reeds verricht preliminair onderzoek werden (1) de

20 bronnen inzake de Belgische orkesten en orkestorganisaties in de archieven geïnventariseerd en (2) een relationele databank ontworpen. Deze exploratieve fase vormt de aanzet voor dit interdisciplinair onderzoek waarbij de problematiek vanuit een musicologisch, historisch en kunstsociologisch perspectief op doctoraatsniveau zal wordt bestudeerd. Dit onderzoek stelt zich daarbij tot doel de relatie bloot te leggen tussen de financierings- en institutionele geschiedenis enerzijds en het artistieke beleid en muzikale programmering anderzijds van de twee belangrijkste concertorganisaties van België, de Filharmonische Vereniging van Brussel (een privaat initiatief) en het NIR (een publiek initiatief), met hun respectievelijke orkesten, het Nationaal Orkest van België en het Groot Symfonie Orkest van het NIR tijdens de periode Communicatiewetenschappen Lien DE CANG KATIA SEGERS Kunst tegen de stroom van "Collectieve Sisyphus" in:de casus van Allan Sekula's 'Ship of Fools/The Dockers Museum' ( ). OG Kunstwetenschappen Leuven Hilde Van Gelder Mieke Bleyen Kuststaat bevoegdheid met betrekking tot mariene pollutie door schepen Abstract: Dit project beoogt de nieuwe bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee (Montego Bay, 10 december 1982) met betrekking tot bevoegdheid van kuststaten inzake mariene verontreiniging door schepen of/ en door storting van naderbij te ontleden. Vele van deze bepalingen zoals opgenomen in dit verdrag vormen een breuk met het verleden in die zin dat een nieuw evenwicht betracht wordt tussen de belangen van de kust/ havenstaat aan de ene zijde, en die van de vlaggestaat aan de andere. Aangezien dit verdrag onlangs, met name op 16 november 1994, in werking is getreden en bovendien momenteel in een stroomversnelling is geraakt wat het aantal ratificaties betreft (113 begin februari 1997), lijkt het opportuun na te gaan in hoeverre en op welke wijze deze nieuwe balans zich weerspiegelt in de statenpraktijk. Sommige van deze artikelen bevatten immers onduidelijkheden die om opheldering vragen. Dit project past in een ruimer onderzoek opgestart door de international Law Association, waarbij de projectleider betrokken is als rapporteur. Dat dit project inhoudelijk ook voor België van actueel belang is mag blijken uit het feit dat het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu onlangs een contract ter waarde van ongeveer 1 miljoen Bfr. heeft gesloten met de projectleider om, inter alia, de Belgische wetgeving ter zake te onderzoeken met het oog op een mogelijke aanpassing ervan. Internationaal en Europees recht ERIK FRANCKX Kwalificatie van het forumkeuzebeding in Europees en internationaal recht. Abstract: Er bestaat grote onzekerheid over het recht toepasselijk op internationale bedingen van forumkeuze, waarvan de hybride aard zowel tot een contractuele als een procedurele kwalificatie aanleiding kan geven. Divergerende benaderingen, verschillend van Staat tot Staat of zelfs van rechtbank tot rechtbank, bedreigen de rechtszekerheid. Het project beoogt de uitwerking van een nieuwe benadering die de rechtszekerheid in transnationale situaties zou bevorderen. Overheid en Recht Johan Meeusen Kwalitatief onderzoek naar de verschuiving van de betekenis toegeschreven aan het verrichten van huishoudelijk werk. Abstract: Het hier voorgestelde project stelt zich tot doel om aan de hand van diepte-interviews na te gaan of verschillende generaties vrouwen een verschillende betekenis toedichten aan het huishoudelijke werk dat ze verrichten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vier verschillende soorten betekenissen: voelt men het verrichten van huishoudelijk werk aan als een noodzaak, als een verplichting, als een plicht of als een vorm van identiteitsbevestiging? Deze betekenissen kunnen ook geïnterpreteerd worden als motivaties voor het stellen van huishoudelijk werk. In de eerste twee gevallen (noodzaak, verplichting) wordt het verrichten van huishoudelijk werk geleid door externe motivaties: externe condities of andere mensen zorgen ervoor dat ze bepaalde huishoudelijke taken verrichten. In de twee laatste gevallen (plichtsbesef, identiteitsbevestiging) komt de motivatie eerder van binnenuit. Er is echter ook een andere classificatie van de betekenissen mogelijk. In het geval van noodzaak en identiteitsbevestiging verwacht men een positieve consequentie na het stellen van huishoudelijk werk. Bij verplichting en plichtsbesef gaat men echter een negatieve consequentie bij het niet stellen van deze handeling uit de weg. Meer specifiek zijn we geïnteresseerd in eventuele verschuivingen in betekenis (motivatie) tussen verschillende generaties. Is er een verschuiving van een eerder externe motivatie naar een eerder interne motivatie op te merken? Of valt een verschuiving op van betekenissen ontleend aan negatieve gedragsconsequenties naar betekenissen ontleend aan positieve gedragsconsequenties? Dit onderzoek is een kwalitatieve aanvulling op een kwantitatief onderzoek verricht in het kader van een FWO-mandaat, waar betekenissen worden geanalyseerd op basis van gegevens uit het Vlaamse tijdsbudgetonderzoek. Sociologie IGNACE GLORIEUX SUZANA KOELET Kwalitatief onderzoek sociale effecten basismobiliteit. Abstract: Geen abstract beschikbaar Sociologie IGNACE GLORIEUX

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

De organisatie van vorming, opleiding en arbeidstoeleiding als voorbereiding sociale re-integratie in Vlaamse gevangenissen

De organisatie van vorming, opleiding en arbeidstoeleiding als voorbereiding sociale re-integratie in Vlaamse gevangenissen De organisatie van vorming, opleiding en arbeidstoeleiding als voorbereiding sociale re-integratie in Vlaamse gevangenissen Promotor: Prof.dr. S.Snacken Onderzoekers: Hanne Tournel en Anne De Ron 1 Vanuit

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg...

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg... Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs (http://www.knack.be/auteurs/simon-demeulemeester/author- Simon Demeulemeester demeulemeester/author-4000174167085.htm) woensdag 23 januari 2013 om

Nadere informatie

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Jaarplan GESCHIEDENIS Algemene doelstellingen Eerder gericht op kennis en inzicht 6 A1 A2 A3 A4 A5 Kunnen hanteren van een vakspecifiek begrippenkader en concepten, nodig om zich van het verleden een wetenschappelijk

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid:

Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid: Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid: Onderzoek naar een geïntegreerde aanpak i.o.v. FOD Binnenlandse Zaken Onderzoeker: Tom Bauwens Promotor: prof. dr. Els Enhus Copromotoren: prof. dr. Paul Ponsaers &

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

Woord vooraf 13. Dankwoord 17. Algemene inleiding 19. 1. Inleiding 23 1.1. Probleemdefinitie 23 1.2. VUB-context 23. 2. Literatuurstudie 26

Woord vooraf 13. Dankwoord 17. Algemene inleiding 19. 1. Inleiding 23 1.1. Probleemdefinitie 23 1.2. VUB-context 23. 2. Literatuurstudie 26 Inhoudsopgave Woord vooraf 13 Dankwoord 17 Algemene inleiding 19 HOOFDSTUK 1: PERSONEELSONTWIKKELING EN ORGANISATIECULTUUR 23 Yanna Van Wesemael! Machteld De Metsenaere (VUB) 1. Inleiding 23 1.1. Probleemdefinitie

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik

Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik Lijst van arbiters opgesteld overeenkomstig artikel 3, lid 4, van het Arbitragereglement (25 april 2012) Juristen Dirk De Meulemeester Geboren in 1970 Hij

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

WELKOM OP HET ADLIT KICK-OFF EVENT Vrijdag 24 oktober 2014 Living Tomorrow

WELKOM OP HET ADLIT KICK-OFF EVENT Vrijdag 24 oktober 2014 Living Tomorrow WELKOM OP HET ADLIT KICK-OFF EVENT Vrijdag 24 oktober 2014 Living Tomorrow PROGRAMMA ADLIT KICK-OFF 1. AdLit, wat is dat? 2. Who is who? 3. Overzicht project 4. Mediagebruik kinderen en jongeren anno 2014

Nadere informatie

Colloquium Sport en detentie Wie vast zit wil bewegen!

Colloquium Sport en detentie Wie vast zit wil bewegen! Colloquium Sport en detentie Wie vast zit wil bewegen! Sport en Detentie Kris Hermans Coördinator Sport De Rode Antraciet vzw De Rode Antraciet vzw Start 1 november 2002 2004 VFFW gaat op in De Rode Antraciet

Nadere informatie

In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa. toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van

In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa. toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) De verschillende betekenissen van ongehuwd samenwonen in Europa: Een studie naar verschillen tussen samenwoners in hun opvattingen, plannen en gedrag. In de

Nadere informatie

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014 Roger Lemmens Directeur 17 Maart 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen is het onafhankelijk onderzoeks- & expertisecentrum voor digitale zorg & gezondheidsinnovatie,

Nadere informatie

Onderzoek de spreekkamer!

Onderzoek de spreekkamer! Onderzoek de spreekkamer! Lennard Voogt Inleiding Het wetenschappelijk fundament van de manuele therapie wordt sterker. Manueel therapeuten krijgen steeds meer inzicht in de effectiviteit van hun inspanningen

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VAN WAAR KOMT VERTROUWEN? De EU markt (economisch): groei staat onder druk Voor het eerst sinds jaren Oorzaken? Opvoeding? Opleiding? Economie? Waarom?

Nadere informatie

HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke. transitie. lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT

HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke. transitie. lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke transitie lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Ad Nagelkerke en Willem

Nadere informatie

ICCS International Civic & Citizenship Education Study

ICCS International Civic & Citizenship Education Study ICCS International Civic & Citizenship Education Study Vlaanderen onderzoekt samen met 38 andere landen wereldwijd de burgerzin bij zijn veertienjarigen. We peilen naar hun kennis, attitudes en vaardigheden

Nadere informatie

Het huis met de zeven kamers

Het huis met de zeven kamers Het huis met de zeven kamers Hans van Ewijk Hans.vanewijk@uvh.nl www.hansvanewijk.nl Zeven ramen van sociaal werk Domein Theorieën Ethiek Disciplines Beleid en organisatie Methodes Professionalisering

Nadere informatie

KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT, KANSEN VOOR VROUWEN? EEN SECTORALE INVALSHOEK

KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT, KANSEN VOOR VROUWEN? EEN SECTORALE INVALSHOEK Herwerkte versie onderzoeksvoorstel VIONA 2001, thema 5, topic 1 KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT, KANSEN VOOR VROUWEN? EEN SECTORALE INVALSHOEK Miet Lamberts Hoger Instituut voor de Arbeid K.U.Leuven E. Van

Nadere informatie

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school. Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school. Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas Co-teaching voor Inclusie in de lagere school Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas Co-teaching voor Inclusie in de lagere school een praktijkvoorbeeld binnen de zichtlijn: leraren,

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL)

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Het Steunpunt Verkeersveiligheid verricht in opdracht van de Vlaamse Overheid beleidsrelevant, wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO Inhoud VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN Inleiding quiz Situering HW binnen SO Specifieke vakken binnen HW Lessentabel Profiel leerlingen Vervolgopleidingen Jaarplan Ruben Delafontaine Inleiding quiz Surf

Nadere informatie

HBO5 in Vlaanderen. Toelichting Noël Vercruysse 23 november 2011 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be

HBO5 in Vlaanderen. Toelichting Noël Vercruysse 23 november 2011 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be HBO5 in Vlaanderen Toelichting Noël Vercruysse 23 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be De Feiten Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs van 30 april 2009 In

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg De Verpleegkundig Specialist: De invloed op zorgpraktijken, kwaliteit en kosten van zorg in Nederland Iris Wallenburg, Antoinette de Bont,

Nadere informatie

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit Noël Van Herreweghe 1 Inhoud: 1.Open data in de Belgische en Vlaamse context 2. Hoe zien wij open data in Vlaanderen 3. Status open data in

Nadere informatie

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid Jill Nelissen Doctoranda Onderzoeksgroep Personeel en Organisatie, KU Leuven Doctoraatsproject over het thema Employability

Nadere informatie

Inleiding op Divers jong. Diversiteit. What s in a name? Stefaan Pleysier. Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven

Inleiding op Divers jong. Diversiteit. What s in a name? Stefaan Pleysier. Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven Inleiding op Divers jong Diversiteit What s in a name? Stefaan Pleysier Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven Studiedag Divers jong, 11 april 2016, BIP Brussel Inhoud Aanleiding tot het boek Wat

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Morele Ontwikkeling van Jongeren. Hanze Jeugdlezing 2012

Morele Ontwikkeling van Jongeren. Hanze Jeugdlezing 2012 Morele Ontwikkeling van Jongeren Hanze Jeugdlezing 2012 Wiel Veugelers Universiteit voor Humanistiek Universiteit van Amsterdam Opbouw verhaal Wat is morele ontwikkeling? Wat leert onderzoek over morele

Nadere informatie

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 Kwaliteitsvol jeugdwerk Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 In vogelvlucht Kwaliteitsvol jeugdwerk Toelichting bij de politieke discussie in de EU en het traject van de

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Peter Lelie Europese Commissie - DG EMPL 7-Oct-09 Directoraat-Generaal for Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen Eenheid Sociale

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

De slachtoffers"-richtlijn

De slachtoffers-richtlijn CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION De slachtoffers"-richtlijn De bescherming van slachtoffers voorafgaand, tijdens en na strafproces staat bovenaan de agenda

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Studie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Studie Jongeren en Gezondheid 2014 : Studie Algemeen De studie Jongeren en Gezondheid maakt deel uit van de internationale studie Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC), uitgevoerd onder toezicht van

Nadere informatie

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 2 2 Instelling UGENT 3 2.1 Opleiding Criminologie 3 2.2 Opleiding Geschiedenis 3 2.3 Opleiding Pedagogische Wetenschappen 4 2.4

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 2 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

Studiedag Starten met een Brede School Stappen en aandachtspunten

Studiedag Starten met een Brede School Stappen en aandachtspunten Studiedag Starten met een Brede School Stappen en aandachtspunten 24 oktober 2012 Steunpunt Diversiteit & Leren Universiteit Gent Met de steun van het Departement Onderwijs & Vorming Welkom Starten met

Nadere informatie

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven Voorwoord Erik Sterk Guido Walraven Ondernemende burgers in lokale gemeenschappen kunnen sociale, economische en ecologische impact hebben, zo is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. De verschillende

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Prof. dr. Pieter Verdegem (MICT)! Het meten van sociale mediawijsheid RT @EMSOC meet #(sociale)mediawijsheid2.0!

Prof. dr. Pieter Verdegem (MICT)! Het meten van sociale mediawijsheid RT @EMSOC meet #(sociale)mediawijsheid2.0! Prof. dr. Pieter Verdegem (MICT)! Het meten van sociale mediawijsheid RT @EMSOC meet #(sociale)mediawijsheid2.0! (Sociale) Mediawijsheid?!!Mediawijsheid: altijd al belangrijk onderwerp geweest!in media-

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Workshop 3. Digitale inclusie. E-inclusion. Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa. Brussel, 11.10.2011

Workshop 3. Digitale inclusie. E-inclusion. Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa. Brussel, 11.10.2011 Workshop 3 Digitale inclusie Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa Brussel, 11.10.2011 2 E-inclusion e-inclusie (of digitale inclusie) verwijst naar alle beleidslijneninitiatieven die een inclusieve

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Wereldwijd zijn meer dan 3 miljard mensen afhankelijk van biomassa brandstoffen zoals hout en houtskool om in hun dagelijkse energie behoefte te voorzien. Het gebruik van deze

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

Europese subsidies en de sociale economie

Europese subsidies en de sociale economie Europese subsidies en de sociale economie Tewerkstelling van vluchtelingen binnen de sociale economie 24 Mei 2016 Agenda 14:00 Welkom 14:15 Inleiding: Wie zijn de vluchtelingen? Quentin Callens, Agentschap

Nadere informatie

Coach Profession Profile

Coach Profession Profile Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Profession Profile AUTEUR PROF. DR. HELMUT DIGEL / PROF. DR. ANSGAR THIEL VERTALING PUT K. INSTITUUT Katholieke Universiteit

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat:

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat: De opportuniteit In de huidige productmaatschappij hebben consumenten doorgaans de keuze uit een ruim assortiment producten om een bepaalde behoefte te bevredigen. Bijgevolg is het product op zich niet

Nadere informatie

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Marijke Lemal, Steven Wellens & Eric Goubin Juni 2012 # 1 Opzet en

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Overzicht van tabellen 13. Overzicht van figuren 15. Voorwoord 17. Inleiding 19

Overzicht van tabellen 13. Overzicht van figuren 15. Voorwoord 17. Inleiding 19 Inhoudsopgave Overzicht van tabellen 13 Overzicht van figuren 15 Voorwoord 17 Inleiding 19 Ontwikkelingen in het Hoger Beroepsonderwijs 19 Praktijkgericht Onderzoek 21 De focus van dit boek 23 De structuur

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters

Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters Gezondheidsvaardigheden van schoolverlaters Lea Maes, PhD Universiteit Gent Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Health literacy health literacy represents

Nadere informatie

Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst. Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs

Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst. Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs Aanzetten tot debat VIWTA-onderzoek over onderwijsonderzoek in Vlaanderen VLOR-advies OESO en Europese

Nadere informatie

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Kennis Basiskennis en inzicht: 1. kennis van en inzicht in het

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/20965

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Pedagogisch management in de kinderopvang. Michel Vandenbroeck (red.)

Pedagogisch management in de kinderopvang. Michel Vandenbroeck (red.) Pedagogisch management in de kinderopvang Michel Vandenbroeck (red.) Inhoudsopgave Inleiding 9 Deel 1 Pedagogische reflectie Inleiding 15 1. Een stapje terug: historische perspectieven Michel Vandenbroeck

Nadere informatie

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau dr. H. Knipprath ing. J. De Meester STEM Science Engineering Technology Mathematics 2

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts

Nadere informatie

Loopbaanbeleid in Belgische organisaties: op weg naar duurzame loopbanen? Prof. dr. Ans De Vos

Loopbaanbeleid in Belgische organisaties: op weg naar duurzame loopbanen? Prof. dr. Ans De Vos Loopbaanbeleid in Belgische organisaties: op weg naar duurzame loopbanen? Prof. dr. Ans De Vos Wat als...? Loopbanen verantwoord organiseren? Loslaten Binden Loopbanen: it takes two to tango... maar wat

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

Education for a Smarter Planet. IBM. IBM Global Education 2010 IBM Corporation

Education for a Smarter Planet. IBM. IBM Global Education 2010 IBM Corporation Education for a Smarter Planet Learning @ IBM Martin Jurgens Natasja Mol Stimulus packages across the globe have provisions for Education90% Educatie bij IBM Select Global Education Provisions Blended

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel

EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten. 26 september 2012 Brussel EAPN Assessment: Nationale Hervormingsprogramma s en Nationale Sociale Rapporten 26 september 2012 Brussel 1. Europa 2020 - Minder en minder aandacht voor inclusieve groei en armoede doelstelling Economisch

Nadere informatie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie Verkenning Prioriteiten e Justitie De Raad Justitie en Binnenlandse zaken van de EU heeft in november 2008 het eerste Meerjarenactieplan 2009 2013 voor Europese e justitie opgesteld. Op 6 december 2013

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen Expertisecentrum E-QUAL Inhuldiging E-QUAL leerstoelen 20 november 2014 Expertisecentrum E-QUAL URL: fmw.hogent.be/e-qual Coördinator: dr. Jessica De Maeyer Opgericht in de loop van het AJ 2011-2012 Is

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie