Onderzoeksprojecten ( van 29735)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (13000-13500 van 29735)"

Transcriptie

1 - 4 Sep :57:59 Onderzoeksprojecten ( van 29735) MinE. Laboratorium voor Neurobiologie (VRC) Philip Van Damme Mindsets and Team Learning. OG Personeel en Organisatie Leuven Luc Sels Marlies Veestraeten Minderjarigen met psychiatrische stoornissen op de jeugdrechtbank: maatregelen, profiel en traject. Abstract: Op de jeugdrechtbank hebben heel wat minderjarigen een psychiatrische stoornis, maar plaatsingen in psychiatrische instellingen zijn toch vrij zeldzaam. Deze paradox kan begrepen worden door inzicht te verwerven in het profiel (opgelegde maatregelen, traject en geassocieerde factoren) van deze minderjarigen met psychiatrische stoornissen op de jeugdrechtbank in Vlaanderen uitgevoerd. Vakgroep Strafrecht en criminologie Freya Vander Laenen MinderchloridProces - Vermindering van chloride in afvalwater door alternatieve ontharding van proceswater. Abstract: Het implementeren van andere dan chemische onthardingsmethoden met kationenwisselingshars. Faculteit Wetenschappen TC Bioengineering Technologie Oostende Boudewijn Meesschaert Mimesis bij Ricoeur en Lacoue-Labarthe: een onderzoek naar de bijdrage van de literatuur in de explicitering van de persoonsidentiteit. Abstract: Mimesis bij Ricoeur en Lacoue-Labarthe: een onderzoek naar de bijdrage van de literatuur in de explicitering van de persoonsidentiteit. Centrum voor Europese Filosofie Johan Taels Arthur Cools Petra Van Den Bempt MIMENTA: Microbiota en microbiële enzymen in tarwe Abstract: De aanwezigheid en invloed van microbiota en microbiële enzymen op de kwaliteit van tarwe voor gebruik in de broodindustrie zal worden onderzocht. Moleculaire technieken worden gebruikt om de microbiële kolonisatie te karakteriseren, de locatie en kwantiteit van de microbiële enzymen in tarwe wordt onderzocht en er wordt nagegaan hoe de microbiële en enzymatische belasting van het tarwe kan gereduceerd worden. Vakgroep Biochemische en microbiele technologie Willy Verstraete Millimeter wave biomedical applications (Millimetergolf biomedische toepassingen) Abstract: Millimeter wave microfluidic applications. Afdeling ESAT - TELEMIC Dominique Schreurs Bart Nauwelaers Song Liu Millimetergolven sensor oplossingen voor chromatografische huidige en toekomstige analysesystemen. Abstract: Het project beoogt het design van origineel en geavanceerde electromagnetische sensor configuraties in de frequentie tussen 40 tot 6000 GHz. De respons van vloeibaar materiaal in deze frequentierang is bepaald door het collectief gedrag van de moleculen van de vloeistof. Door toevoeging van een farmaceutisch product of onzuiverheid van het oplosmiddel is er een verandering in de sensor respons. Elektronica en Informatica Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie

2 JOHAN STIENS Debby MANGELINGS Militaire Luchtfotografie tijdens WO I: een archeologisch perspectief (Werkingsmiddelen FWO-aspirant Birger Stichelbaut) Abstract: WO I luchtfoto's zijn een zeer belangrijke bron voor de studie van WO I archeologie. Allereerst worden belangrijke internationale luchtfotografische archieven gelokaliseerd. Gevolgd door een historisch onderzoek naar de luchtfotografie tijdens WO I, de ontwikkeling van een methodologie voor de praktische studie ervan in GIS, inventarisatie van sporen in diverse grote gebieden en het vergelijken van de resultaten. Vakgroep Europees Recht Vakgroep Archeologie Jean Bourgeois Militaire bezetting als transnationale vorm van politiek. Een sociale en culturele geschiedenis van het Duitse bezettingsbestuur in België tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Abstract: In dit project wordt het Duitse bezettingsbestuur in België tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog van binnenuit, als een onderling samenhangende en in de maatschappij ingebedde politieke structuur bestudeerd. Door daarbij een intertemporeel comparatief perspectief te hanteren wil het gelijkenissen, continuïteiten en verschillen tussen beide besturen blootleggen. In algemenere termen wil het op die manier inzichten verschaffen in de geschiedenis van het militair bezetten als een specifieke vorm van politiek. Daarbij wordt uitgegaan van het gegeven dat bezettingsbesturen transnationale politieke organisaties zijn: zij opereren buiten de politieke en maatschappelijke context van de overheden waaraan zij ondergeschikt zijn, en moeten dus zowel tegenover de politieke overheden van hun thuisland als tegenover de bevolking in het bezette land legitimiteit verwerven. Dit project tracht deze processen van legitimiteitsverwerving op het spoor te komen door heel concreet in te zoomen op de sociale samenstelling en cohesie van de bezettingsbesturen en op de interactie van deze bezettingsbesturen met de bevolking van het bezette land. Het situeert zich op het kruispunt tussen politieke, sociale en culturele geschiedenis, maar gebruikt bovendien inzichten uit de organisatiesociologie en uit de culturele antropologie. Op methodologisch vlak zullen prosopografie, netwerkanalyse en discoursanalyse met elkaar worden gecombineerd. Power in History - Centrum voor Politieke Geschiedenis Herman Van Goethem Marnix Beyen Milieuwetgevingsnavigator: aanpassen van de index Stoffen en parameters Abstract: Het project heeft tot doel om de index Stoffen en parameters van de Vlaamse milieunavigator te optimaliseren opdat de gebruiksvriendelijkheid ervan verbeterd wordt. Er wordt zowel een analytische als een thematische index ontwikkeld, waardoor de gebruiker hetzij op basis van stoflijsten, hetzij volgens de aard of de gevaarseigenschappen van stoffen gerichte zoekacties kan uitvoeren in de integrale milieuwetgeving. Vakgroep Civiele techniek Greta Van Eetvelde Milieuvriendelijk naar de campus in Hasselt en Diepenbeek Universiteit Hasselt Abstract: De resultaten van de enquête naar de personeelsleden geven aan dat de modal split sterk varieert van locatie tot locatie. Het autogebruik schommelt tussen de 42% en 78%. Locaties in het centrum van Hasselt hebben een lager autogebruik onder meer door het goede aanbod van openbaar vervoer. Voor de campus in Diepenbeek stellen we vast dat de inspanningen (fietsvergoeding, afgesloten fietsenstalling,...) om het fietsgebruik te stimuleren genomen door de KHLim en de UHasselt zijn vruchten afwerpt. Het hoog autogebruik is onder meer te wijten aan: - het gebrek aan personeel voor het uitwerken en uitvoeren van maatregelen voor het stimuleren van het fiets- en openbaarvervoergebruik en het carpoolen - het gebrek aan communicatie over de maatregelen die de onderwijsinstellingen nu al nemen - het gebrek aan sensibilisatiecampagnes m.b.t. het gebruik van duurzame vervoerswijzen - de slechte kwaliteit van de fietsenstallingen (fietsenrekken) - de vooroordelen t.o.v. het openbaar vervoer - het feit dat de auto nog steeds wordt beschouwd als de heilige koe - het gebrek aan informatie over de vervoersmogelijkheden Met de volgende acties en maatregelen willen we hieraan een oplossing bieden: - de aanstelling van een mobiliteitscoördinator en verantwoordelijke voor het uitwerken en uitvoeren van maatregelen en de opvolging en verdere ontwikkeling van duurzame mobiliteit naar de campus - Het opzetten van communicatie-, informatie- en sensibilisatiecampagnes die inspelen op de vervoerswijzekeuze van het personeel. Aandachtspunten hierin zijn: wederkerende communicatie- en sensibilisatiecampagnes, informatie (en oplossingen) op maat i.f.v. de specifieke noden van de gebruiker (het personeel) - Specifiek acties om het fietsen te stimuleren zowel in de woon-werkverplaatsing als in het kader van een dienstverplaatsing. (Een starterspakket voor de beginnende fietser, kwaliteitsvolle fietsenstallingen, dienstfietsen aan het station in Hasselt en Diepenbeek) - Starterspaketten voor toekomstige openbaarvervoergebruikers en carpoolers Verplaatsingsgedrag Niet onderzoeksgroep gebonden projecten Marie-Paule JACOBS Milieuvriendelijke hulpstoffen voor een duurzame gewasbescherming

3 Hogeschool Gent Abstract: Chemische gewasbeschermingsmiddelen spelen nog steeds een hoofdrol in de bestrijding van ziekten en plagen niettemin de laatste jaren aanzienlijke inspanningen geleverd zijn om de productiesystemen in land- en tuinbouw minder afhankelijk te maken van chemische gewasbescherming (o.a. door integratie van biologische en mechanische bestrijdingstechnieken, aandacht voor tolerante rassen, meer vruchtwisseling, ). Tevens werd het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen gerichter (o.a. door het invoeren van meer waarschuwingssystemen), performanter (o.a. door nieuwe spuittechnologie) en milieuvriendelijker (o.a. door het schrappen van milieuonvriendelijke middelen). Dit uitte zich in een significante daling van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen t.a.v. het ijkjaar 1990.Bij het toepassen van chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen wordt gebruik gemaakt van hulpstoffen of adjuvants. Dit zijn een heterogene groep van chemische verbindingen die de werking van de werkza(a)m(e) stof(fen) van gewasbeschermingsmiddelen verbeteren, de formulering stabiliseren, de risico's voor de gebruiker verkleinen en de kans op milieucontaminatie verminderen o.a. door driftreductie en beperking van de verdamping. De impact van hulpstoffen op de biologische activiteit van gewasbeschermingsmiddelen is groot omwille van het feit dat ze op een directe wijze de opname en herverdeling van werkzame stoffen in de plant, de grootte en persistentie van het depot van de gewasbeschermingsmiddelen op de plant, de grootte van het contactoppervlakte van de spuitoplossing met het targetorganisme, e.a. beïnvloeden. Een gerichte en efficiënte toediening van gewasbeschermingsmiddelen is derhalve onmogelijk zonder de inzet van hulpstoffen. Tevens past de inzet van adequaat werkende hulpstoffen in een milieuvriendelijke toediening van chemische gewasbeschermingsmiddelen: door een verbeterde biologische activiteit moet minder werkzame stof worden gedoseerd, een betere regenvastheid leidt tot minder bespuitingen en een beperking van drift en verdamping geeft minder milieucontaminatie.het project wil op zoek gaan naar milieu en toxicologisch vriendelijke hulpstoffen. Het project wil in deze context zowel synthetische, semi-synthetische (afgeleid van natuurlijke verbindingen) als biologische verbindingen evalueren. Het project wil zich beperken tot deze hulpmiddelen die zorgen voor een verbeterde werkingsefficiëntie bij bladtoedieningen van gewasbeschermingsmiddelen. Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur Vakgroep Plantaardige Productie Geert Haesaert Milieuvriendelijke hulpstoffen voor een duurzame gewasbescherming Abstract: Hulpstoffen zijn een noodzaak voor een adequate toediening van gewasbeschermingsmiddelen. Ze laten toe om met de laagst mogelijke dosis aan werkzame stof een voldoende bestrijdingseffect te realiseren. De oudere generatie van hulpstoffen (alkylfenolen, petroleumderivaten) staat ter discussie omwille van hun slecht toxicologisch profiel. Dit project beoogt om milieuvriendelijke alternatieven te vinden voor een duurzame gewasbescherming. Vakgroep Gewasbescherming Walter Steurbaut Milieuverontreiniging door metalen : preventie - remediëring - valorisatie (Gekoppeld met BRGE27). Abstract: De hoofdverantwoordelijken voor milieuverontreiniging door metalen zijn enerzijds de processen ingezet bij elektrowinning en plating van metalen, en anderzijds corrosie van metalen. Deze processen leiden tot water- en bodemverontreiniging In dit project wordt de aandacht toegespitst op het metaal koper. Volgende deelaspecten worden bestudeerd in het overkoepelend project (BRGE21 en BRGE27): preventie door in te spelen op de 'bronprocessen' via de optimalistie van de omstandigheden (verbeteren elektrolyseprocessen, verhinderen van corrosie); remediëring door de ontwikkeling van technieken die toelaten metaalionen te verwijderen uit bodems en waterige oplossingen; valorisatie van het koper verwijderd uit verontreinigde waterige oplossingen door het ontwerp van nieuwe elektrodematerialen voor 'groene elektrochemie'. Dit deelproject heeft betrekking op de aspecten preventie en remediëring. Het aspect preventie behelst de studie van de rol van additieven in de procescontrole, zowel in plating als in corrosieprocessen, a.h.v. elektrochemische en spectroscopische technieken. Het aspect remediëring bestudeert de mogelijkheden van de elektrolytische bodemsanering voor de verwijdering van koper uit vervuilde bodems. Metallurgie, Elektrochemie en Materialenkennis ANNICK HUBIN Milieutoxicologie. Abstract: Het onderzoek spitst zich toe op twee aspecten van de ecotoxicologie : 1) De biobeschikbaarheid en accumulatie van polluenten door zowel terrestrische als aquatische organismen zal verder bestudeerd worden. Hierbij zullen modellen worden opgesteld die het mogelijk moeten maken om onder natuurlijke omstandigheden te kunnen voorspellen hoe polluenten zullen accumuleren. 2) Relaties tussen opgenomen dosis en effecten op verschillende niveaus van biologische organisatie zullen worden onderzocht, met bijzondere aandacht voor effecten op het niveau van de levensgemeenschappen. Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE) Lieven Bervoets Milieusparende technologieën : een wetenschappelijke zoektocht. Abstract: Milieusparende technologieën zijn momenteel heel belangrijk in het kader van duurzame ontwikkeling en in het kader van het milieubeleid. Jongeren op een interactieve manier in contact brengen met deze technologieën d.m.v. bedrijfsbezoeken en ze wetenschappelijke achtergrondinformatie laten opzoeken, kan een stimulans zijn voor jonge mensen om meer wetenschappelijke en / of technologische studierichtingen te kiezen. Het project beoogt samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten van verschillende disciplines, verenigingen en bedrijven. De voorbereiding, uitvoering en verwerking van de bedrijfsbezoeken, wordt begeleid door de projectmedewerker die ervaring heeft met dergelijke activiteiten voor leerlingen van het secundair onderwijs. Edubron EduBROn

4 Peter Van Petegem Milieu-sanitaire voorzieningen en het beheer van afvalstoffen in ontwikkelingslanden Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie Marc Van Den Heede Milieurechtshandhaving: vergelijking van de praktijk in het penale en het bestuurlijke spoor Abstract: Het project ( ) betreft een interdisciplinair onderzoek (recht, economie, rechtseconomie) naar de sanctionering van het milieurecht in het penale en het bestuurlijke afhandelingsspoor. Het spitst zich toe op een beschrijving, analyse en beoordeling van het gebruik dat de praktijk maakt van de discretionaire beslissingsruimte die in de toepassing van tal van sanctioneringsinstrumenten besloten ligt. Als basis voor het onderzoek worden databanken uitgebouwd die het volledige sanctioneringstraject (tot en met een eventuele dwanguitvoering) documenteren. Het onderzoek gebeurt met behulp van klassieke juridische maar ook rechtseconomische en econometrische methoden. Vakgroep Publiek recht Luc Lavrysen Milieurapport Vlaanderen - Transport : alternatieve brandstoffen, intermodaal goederenvervoer (deel intermodaal goederenvervoer) - in gedrukte rapport MIRA-T 2005 én achtergronddoc. 1.6 (deel intermodaal goederenvervoer) 2006 :MIRA-T :MITA-... Abstract: In dit rapport wordt de evolutie van het intermodaal vervoer in Vlaanderen weergegeven. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management CATHY MACHARIS Milieurapport Vlaanderen-Transport: alternatieve brandstoffen, intermodaal goederenvervoer (deel alternatieve brandstoffen ism VITO) in gedrukte rapport MIRA-T 2005 én achtergronddocument 1.6 transport (deel alternatieve brandstoffen)+mira-t 2006+MIRA-... Abstract: Bijdrage aan het Milieurapport Vlaanderen - Hoofdstuk transport. Zowel voor het achtergronddocument als voor de focustekst. Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Jean-Marc TIMMERMANS Julien MATHEYS JOERI VAN MIERLO Milieurapport Vlaanderen Toekomstverkenning MIRA-S 2009: wetenschappelijk rapport Huishoudens en Handel & Diensten (deel energiegebruik en gerelateerde emissies). Abstract: In opdracht van de Vlaamse Regering dient de VMM de milieurapportering tot stand te brengen, in rapporten toegankelijk voor een breed, geïnteresseerd publiek. De rapporten moeten de wetenschappelijke basis voor het gewestelijke milieubeleid bieden; zo moeten het maatschappelijk draagvlak voor dit milieubeleid versterken en ze moeten in overeenstemming zijn met de internationale standaarden inzake milieukennis. Meer specifiek omvat de opdracht voor de UA de grondige actualisatie en verdere uitwerking van: 1) het achtergronddocument Energie 2) de achtergronddocumenten Huishoudens en Handel & Diensten (delen m.b.t. energie en broeikasgassen) Engineering Management Aviel Verbruggen Milieurapport Vlaanderen - Themarapport MIRA - T 2006: studie- en samenwerkingsovereenkomst Abstract: Het betreft de uitwerking van het achtergronddocument 1.04 Energie (volledig) en de achtergronddocumenten 1.02 Huishoudens en 1.07 Handel & diensten (enkel delen m.b.t. energie en broeikasgassen) voor het milieurapport. De milieurapportering (MIRA) in Vlaanderen behelst 3 elementen: 1) een beschrijving, analyse en evaluatie van de bestaande toestand van het milieu; 2) een beschrijving, analyse en evaluatie van het tot dan toe gevoerde milieubeleid; 3) een beschrijving van de verwachte ontwikkeling van het milieu bij ongewijzigd beleid en bij gewijzigd beleid volgens een aantal relevant geachte scenario's. Engineering Management Aviel Verbruggen Milieurapport Vlaanderen. Themarapport MIRA-T-2005 : energie, huishoudens en handel & diensten. Abstract: Milieurapport Vlaanderen. Themarapport MIRA-T-2005 : energie, huishoudens en handel & diensten.

5 Engineering Management Aviel Verbruggen Milieurapport Vlaanderen - indicatoren Transport 2012 (Sector Transport, Actualisatie Milieukenmerken van het nieuwe wagenpark in Vlaanderen tot 2011) Abstract: Het thema 'transport' brengt de evolutie van het vervoer van mensen en goederen in kaart, de milieudruk die dit vervoer teweegbrengt en de marginale externe kosten die daaraan verbonden zijn. De modi wegverkeer, spoor, binnenvaart en in beperktere mate luchtvaart komen aan bod. De sector transport veroorzaakt luchtverontreiniging met schade voor mens en natuur. Het verkeer levert een grote bijdrage tot de emissies van CO, NOx, NMVOS en CO2. Deze emissies dragen voor een belangrijk deel bij tot de klimaatverandering, de fotochemische luchtverontreiniging en de verzuring. Ook deeltjes en zware metalen worden uitgestoten door het verkeer en zijn schadelijk voor de gezondheid. De sector veroorzaakt ook een grote druk op andere milieuthema's. Spoor-, lucht- en wegverkeer veroorzaken geluidshinder. Spoor-, water- en weginfrastructuur geven aanleiding tot versnippering en barrièrewerking met een daling van de biodiversiteit tot gevolg. Ook de verlichting van de wegen zorgt voor hinder. Het toenemende aantal vervoermiddelen veroorzaakt eveneens een toename van het afvalprobleem zodra de voertuigen uit gebruik genomen worden. De marginale milieuschadekosten die de sector transport veroorzaakt zijn belangrijk, maar de marginale externe kosten van transport worden vooral beheerst door kosten veroorzaakt door congestie. Elektrotechniek-Energietechniek JOERI VAN MIERLO Milieurapport Vlaanderen - Gedeeltelijke actualisatie van het MIRA Achtergronddocument Transport Abstract: Milieurapport Vlaanderen - Gedeeltelijke actualisatie van het MIRA Achtergronddocument Transport Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Laurence TURCKSIN Maarten MESSAGIE CATHY MACHARIS NELE SERGEANT JOERI VAN MIERLO Milieurapport Vlaanderen - actualisatie indicatoren Transport 2011 (Actualisatie indicatoren van het nieuwe wagenpark in Vlaanderen tot 2010) Abstract: Milieurapport Vlaanderen - actualisatie indicatoren Transport 2011 (Actualisatie indicatoren van het nieuwe wagenpark in Vlaanderen tot 2010) Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep NELE SERGEANT JOERI VAN MIERLO (Milieu)potentieel van elektrisch rijden in Vlaanderen. Abstract: (Milieu)potentieel van elektrisch rijden in Vlaanderen. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Maarten MESSAGIE Kenneth LEBEAU CATHY MACHARIS JOERI VAN MIERLO Milieukundige beoordeling van de Bodem voor Opvolging Abstract: Een allesomvattende aanpak van bodembescherming wordt gerealiseerd door een robuste en gerechtvaardigde selectie van criteria, drempelwaarden, en indicatoren gebaseerd op een geharmoniseerde verwerking van bodeminformatie. De belangrijkste doelstellingen zijn het ontwerpen en testen van een enkele, geïntegreerde, Europese, operationale set van meetbare criteria en indicatoren die de wetenschappelijke fundamenten vormen voor de creatie van een geharmoniseerd, allesomvattend Europees landinformatiesysteem. Vakgroep Geologie en bodemkunde Eric Van Ranst Milieuimpact van verschillende electronische afvalbehandelingsscenario?s in Viëtnam Abstract: Dit onderzoek richt zich op verschillende end-of-life strategieën die momenteel toegepast of onderzocht worden om in Viëtnam met electronisch afval (e-waste) om te gaan. De doelstelling is de impact op milieu en mens en evenzeer de effectiviteit van de verschillende technologieën

6 te begroten. Dit moet leiden tot een verhoogde duurzame ontwikkeling in Viëtnam Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie Dirk De Craemer Milieu-impactbepaling van het mobiliteitsplan Vlaanderen d.m.v. een strategische m.e.r. Abstract: De studie, uitgevoerd door een multidisciplinair wetenschappelijk consortium, beoogt: 1) het ontwikkelen van een concept voor de strategische m.e.r. (s-m.e.r.); 2) de milieu-impactbepaling van het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen door middel van s-m.e.r. De opdrachtgever is AMINABEL, sectie lucht (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap). Sociale componenten, milieuaspecten en ruimtelijke aspecten maken integraal deel uit van het s-m.e.r.-, het plannings- en besluitvormingsproces, en dit zowel in de opbouw van de scenario's als in de evaluatie ervan. Het ontwikkelen van een conceptueel kader voor de s-m.e.r. vereist dat er nagegaan wordt op welke wijze de impactbepaling dient te gebeuren, wanneer en hoe de effectenbeoordeling kan geïntegreerd worden in de planningsfase én hoe inspraak en participatie in het proces kunnen ingebouwd worden. Het consortium dat het onderzoeksproject uitvoert, beschouwt de meer traditionele m.e.r.-taakstellingen 'lucht', 'geluid en trillingen', 'monumenten en landschappen', 'natuur en water' en 'mens en gezondheid'. Hieraan werden de taakstellingen 'sociale effecten' en 'communicatie en participatie' toegevoegd aangezien deze een duidelijke meerwaarde kunnen bieden voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. De Vakgroep Menselijke Ecologie vult de taakstelling 'Mens en Gezondheid' in. De bestudeerde gezondheidseffecten omvatten: 1) effecten t.g.v. de uitstoot van scheikundige polluenten; 2) effecten van geluidshinder; 3) effecten van verkeers(on)veiligheid; 4) psychologische effecten. Menselijke Ecologie David PROOT LUC HENS Milieu- en voedselreservoirs van antibiotica resistente organismen en de link met menselijke ziektes. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Instituut voor Vaccin-en Infectieziekten (VAXINFECTIO) Herman Goossens Surbhi Malhotra Milieu en plantenecologie op diverse niveaus. Abstract: Het centrale thema van het OEC ECO betreft de studie van de effecten van veranderingen in het abiotisch of niet-levend milieu op ecologische systemen (niveaus gaande van cel, organisme, ecosysteem tot landschap en regio), op de conditie en gezondheid van plant en dier - waaronder de mens - en op het cultureel erfgoed. In essentie gaat het om de studie van oorzaken (veranderingen in het milieu, verstoringen van de leefomgeving, verschillende stress-situaties) en gevolgen (ecofysiologische en chemische responsprocessen op diversie niveaus van organisatie). Het onderzoek is fundamenteel wetenschappelijk van aard, maar ook methodologisch, en het kan in bepaalde gevallen ook resulteren in of leiden tot relevante toepassingen. Planten- en vegetatie-ecologie (PLECO) Ronny Blust Rene Van Grieken Reinhart Ceulemans Milieu- en natuurrapport Vlaanderen, Themarapport MIRA-T 2004 : uitwerking hoofdstuk 2.18 'stedelijk milieu'. Abstract: UItwerking van het hoofdstuk stedelijk milieu binnen het MIRA-T rapport (Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen-thema's) voor Menselijke Ecologie David PROOT LUC HENS ANN VAN HERZELE Milieu- en natuurrapport Vlaanderen. Themarapport MIRA-T Abstract: Dit project wordt door het departement STEM uitgevoerd. STEM is co-auteur voor Milieu- en natuurrapport Vlaanderen, MIRA-T 2004 voor wat betreft het hoofdstuk over de milieudruk die ontstaat uit de energiesector in Vlaanderen. STEM is ook co-auteur voor het wetenschappelijk rapport van dit hoofdstuk. Engineering Management Aviel Verbruggen Milieu- en natuurrapport Vlaanderen. Themarapport MIRA - T2003. Studie- en samenwerkingsovereenkomst. Abstract: Ter voorbereiding van dit rapport verbindt de promotor er zich toe het hoofdstuk 1.3 Energie uit te werken. VAKGROEP MILIEU, TECHNOLOGIE EN TECHNOLOGIEMANAGEMENT Engineering Management Aviel Verbruggen

7 Milieu- en natuurrapport Vlaanderen : Scenariorapport MIRA-S 2000 Deel. Bevolking : Gemeentelijke bevolkingsprognoses. Abstract: Dit project levert data aan die MIRA-2000 nodig heeft om gemeentelijke bevolingsprojecten aan te maken voor Vlaanderen. Deze data zijn gemeentelijke migratiesaldi , lidmaatschapscoëfficiënten van huishoudens naar leeftijd & geslacht, de indeling in migratiebekkens en verdere consulting. Sociaal Onderzoek RONNY LESTHAEGHE Milieu- en natuurrapport Vlaanderen : Scenariorapport MIRA-S 2000 : deel 4.23 Verstoringen in stedelijke gebieden. Abstract: In de huidige context van verstedelijking, milieuvervuiling, stress,... wordt het belang van de leefomgeving en meer bepaald de fysische aspecten ervan, voor het welzijn van de mensen steeds groter. Voor de burger maakt de beleving van zijn directe woonomgeving, en dan vooral groene ruimten, rust en stilte, voor een belangrijk deel zijn levenskwaliteit uit. Met behulp van GIS is een soort van 'kwaliteitsmodel' ontwikkeld om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van groene ruimten en stille plekken te onderzoeken in 4 Vlaamse steden : Gent, Antwerpen, Kortrijk, Aalst. Het onderzoek is gebaseerd op bestaande normen op verschillende functionele niveaus : woonomgeving, buurt, wijk, stadsdeel, stad. Er werd gebruik gemaakt van een gecombineerde indicator, bestaande uit kwantitatieve en kwalitatieve parameters. Onder meer om probleemzones op te sporen, zijn de resultaten in relatie gebracht met demografische gegevens. Deze methode maakt het ook mogelijk om evoluties in de tijd met elkaar te vergelijken en om toekomstige ontwikkelingen te verkennen, waaronder demografische en beleidsscenario's. Tenslotte worden beleidsvoorstellen geformuleerd, welke in acht te nemen zijn bij het opstellen van het volgende Milieu- en Natuurbeleidsplan Vlaanderen. Menselijke Ecologie David PROOT LUC HENS Milieu- en natuurrapport Vlaanderen : MIRA-T rapport 99 : Gebruik van grondstoffen : aluminium. Abstract: De doelstelling van deze studie bestaat erin een beschrijving te geven van de aluminiumindustrie in Vlaanderen. De nadruk wordt gelegd op : het gebruik van grondstoffen, van energie en waterbehandeling van afvalproducten en recyclage. Metallurgie, Elektrochemie en Materialenkennis JEAN VEREECKEN Milieu- en natuurrapport Vlaanderen (MIRA). O&O ter ondersteuning van de rapportering: studie model energiesector. Abstract: De opdracht omvat de uitwerking en aanlevering van een model voor de energiesector. Momenteel bestaan verschillende modellen die los van elkaar toelaten de milieudruk van bepaalde scenario's in deelsectoren van de energiesector in kaart te brengen. Ter voorbereiding van het MIRA-S scenariorapport zal de opdrachtnemer de bestaande kennis/modellen aanwenden om een sectoromvattend model te bouwen. VAKGROEP MILIEU, TECHNOLOGIE EN TECHNOLOGIEMANAGEMENT Engineering Management Aviel Verbruggen Milieu- (en gezondheids-)gerichte risicobenadering als een geïntegreerd kader voor het bestuderen van het voorkomen en de effecten van microplastics in het mariene milieu - Ecologiclas aspect van microplastics Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie Colin Janssen Milieu en Gezondheid Universiteit Hasselt Abstract: Deze overeenkomst betreft de opstart van een steunpunt rond "Milieu en gezondheid" zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering voor een periode van Vijf jaar van tot Partners binnen het project zijn KULeuven, UA, UGent en VUB. Het project wordt uitgevoerd zoals gedefinieerd in voorliggend contract. Centrum voor Statistiek Centrum voor Statistiek Geert MOLENBERGHS Liesbeth BRUCKERS

8 Milieucriminaliteit en schadelijkheid. Inzicht in de betekenis van schade voor milieuregulering. Abstract: Literatuuronderzoek over milieucriminologie en milieugovernance geeft een analysekader mee om (1) de schadelijkheid van gedocumenteerde milieucriminaliteit systematisch te identificeren en vergelijken, en (2) de betekenis en het belang van schadelijkheid te evalueren voor de milieugovernance van de afvalsector. Dit leidt tot het verfijnen van theorieen over milieuschade en slachtofferschap en inzicht in het nut van schadelijkheid om milieugovernance te informeren. Criminologie, Strafrecht en Sociaalrecht Tom Vander Beken Gudrun Vande Walle Milieubeoordeling en het beheeropties voor het Abu Nakhla Sewage Pond Subaward Agreement Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Geologie en bodemkunde Luc Lebbe Milieubaten van het gebruik van de waterweg in Brussel. Abstract: In deze studie wordt nagegaan hoe omvangrijk de externe kosten zijn die dankzij de binnenhaven van Brussel worden vermeden. De Haven van Brussel sluit immers nauw aan bij de stad Brussel en dit geeft de mogelijkheid om de stad via binnenvaart te ontsluiten voor het goederenvervoer. Op basis van de ladingen en lossingen in de haven van Brussel voor het jaar 2007 wordt berekend wat de externe kosten zijn bij transport van deze tonnages via enerzijds binnenvaart (reële situatie) en anderzijds wegvervoer (hypothetische situatie), rekening houdend met de oorsprong en bestemming van de goederenstromen. Op deze wijze kunnen de vermeden externe kosten worden geraamd. Een belangrijk onderdeel van de studie bestaat uit het bepalen wat deze externe kosten juist inhouden en welke waarden geschikt zijn om in dergelijke studie gehanteerd te worden. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Tom VAN LIER CATHY MACHARIS Milieu analyse van intermitterende HES Abstract: De instelling 'VUB' en het ' ELECTRABEL (Brussel)' hebben voor het project ' The environmental impacts of intermittent RES.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Maarten MESSAGIE Surendraprabu RANGARAJU PETER VAN DEN BOSSCHE JOERI VAN MIERLO Milieuanalyse en de toegevoegde waarde van de elektrochemie voor de detectie van chemische verbindingen die ecologisch belangrijk zijn. Abstract: Het project omvat twee onderzoekslijnen: 1) de hernieuwde versterking van de onderzoeksgroep Milieuanalyse, en 2) de ontwikkeling van electrochemische sensoren. Beide onderzoekslijnen kunnen met elkaar verbonden worden door de selectie van target moleculen met belang voor het milieu bij het ontwikkelen van electrochemische sensoren. De tweede onderzoekslijn is gebaseerd op de expertise van de kandidaat in het domein van de (bio)electrochemie en heeft betrekking op de ontwikkeling van hoog-selectieve electrodematerialen voor de detectie van chemische verbindingen die ecologisch belangrijk zijn. Omdat verschillende katalysatoren en target moleculen kunnen geselecteerd worden, is het mogelijk om verschillende toepassingen te realiseren. AXES Karolien De Wael Milestone. Onderzoeksgroep Psychiatrie Sabine Tremmery Mijn verloren land Abstract: Mijn verloren land? is een gezamenlijk project van het IPG, Familiekunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen. Het is gestart in het najaar 2011 en loopt tot eind Het wordt gefinancierd als cultureel erfgoedproject van de Vlaamse Gemeenschap. Nele Provoost was als wetenschappelijk medewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en praktische uitvoering.

9 Vakgroep Geschiedenis Christophe Verbruggen Mijnbouw en de security-ontwikkeling nexus : De zaak van Mindanao Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Studie van de derde wereld Koen Vlassenroot MIHOSH: Minimaal hoorbare signaalherkwantisering Abstract: Signaalherkwantisering wordt gebruikt in digitale audiosystemen waar de woordlengte van de signalen moet gereduceerd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een audiosignaal op CD moet bewaard worden en origineel gegenereerd of bewerkt is door een digitaal opname- of audiosysteem die een precisie hanteert die hoger is dan 16 bits. Signaalherkwantisering genereert kwantisatieruis, wat leidt tot hoorbare distortie. Naar analogie met perceptieve audio coders, zoals MP3 coders, kan deze distortie worden geminimaliseerd door het frequentiespectrum van de kwantisatieruis zo te kiezen dat deze minimaal hoorbaar is. De specificaties voor het terugkoppelfilter dat gebruikt moet worden om het optimale frequentiespectrum te bereiken, kunnen bepaald worden a.d.h.v. een psychoakoestisch model. Deze specificaties zijn echter tijdsvariant, vermits ze afhangen van de maskeereigenschappen van het audiosignaal. In het verleden heeft dit ertoe geleid dat perceptieve herquantisering in real-time niet in praktijk kon worden gebracht omdat teveel bewerkingen nodig zijn voor het opstellen van de specificaties (maskeereigenschappen) en voor het feitelijke filterontwerp. Tot zover hebben we in eigen onderzoek al kunnen tonen dat de optimale filtercoëfficiënten van het ruiskleuringsfilter ook kunnen gevonden worden als oplossing van een kleinste-kwadratenprobleem. Hierdoor is al een deel van de berekeningscomplexiteit teruggebracht. In dit project willen we nagaan of ook de berekeningen voor het psychoakoestisch model kunnen verminderd worden. Dit denken we te doen door de veel eenvoudigere perceptiemodellen, zoals die bij GSM coders worden aangewend, aan te passen aan de hogere samplingfrequentie van audio (typisch 44.1 khz ipv 8 khz). Elektronica en Informatica WERNER VERHELST Henk BROUCKXON Samuel CORVELEYN MIGRINKT: Studie van de stabiliteit en reactiviteit van migrerende componenten uit drukinkten en lijmen, gebruikt bij verpakkingen van levensmiddelen Abstract: De stabiliteit en reactiviteit van migrerende verbindingen uit lijmen en inkten gebruikt bij levensmiddelenverpakkingen zal worden bestudeerd. Daartoe wordt eerst een literatuurstudie inzake stabiliteit, reactiviteit en analysemethoden van de meest relevante migranten uitgevoerd. Vervolgens wordt een stabiliteitsstudie van de geselecteerde migranten uitgevoerd waarbij de afbraak- en vormingskinetiek onderzocht wordt. Finaal worden de opgestelde kinetische modellen gevalideerd. Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit Bruno De Meulenaer Migration and Development from a Decolonial Perspective: the concept and discourse of the Good Living in Ecuador OE Centr.Intercultural.,Migr.& Minderh. Christiane Stallaert Andrea Neira Molina Migratiewegen van vlamvertragers in het milieu - screening voor vlamvertragers aanwezig in materialen en gebruikersproducten Abstract: Dit voorstel is een verlenging van een doctoraatsproject in het bredere kader van het INFLAME Marie Curie Curie Initial Training Network (ITN) De voornaamlijkste doelstelling van INFLAME is te begrijpen hoe en in hoeverre mate de humane blootstelling aan de vlamvertrager chemicaliën gebruikt in allerlei producten en materialen gebeurt en wat zijn de risico's die met deze blootstelling geassocieerd zijn. Dit voorsteel, met naam "Migratiewegen van vlamvertragers in het milieu - screening voor vlamvertragers aanwezig in materialen en gebruikersproducten", beoogt het onderzoek naar de aanwezigheid en de karakterisatie van vlamvertragers in een breede gamma van producten (elektronische tostellen, meubelen, tapijten, gordijnen, plastiek speelgoed, etc) en constructiematerialen met analytische screening technieken zoals chromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie (GC-MS and LC-TOFMS). De nadruk valt op de identificatie en kwantificatie van vlamvertragers die tot nu toe niet of zelden gerapporteerd zijn gewest. Deze "opkomende" of "nieuwe" vlamvertragers die in de producten gedetecteerd worden zijn verder onderzocht in verschillende matrices van het indoormilieu (stof en lucht). Hiermee zijn er ook analytische methoden voor deze vlamvertragers opgesteld en gevalideerd. Speciale aandacht is besteed aan directe analytische methoden (direct probe) en aan "leaching" testen. Toxicologie Adrian Covaci Alin Constantin Ionas Migratie naar agile ontwerpen van ingebedde software die zichzelf herstelt na fouten ten gevolge van externe factoren

10 Faculteit Wetenschappen TC Computerwetenschappen Oostende Jeroen Boydens Hans Hallez Jens Vankeirsbilck Migratie naar agile ontwerpen van ingebedde software die zich herstelt na fouten ten gevolge van externe factoren. Faculteit Wetenschappen TC Computerwetenschappen Oostende Jeroen Boydens Migratie en de politiek van stedelijk burgerschap: een vergelijkende analyse van vier Belgische steden ( ). Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) Nicolas Van Puymbroeck Stijn Oosterlynck Migratie en de politiek van stedelijk burgerschap: contrasterende configuraties van macht. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) Nicolas Van Puymbroeck Stijn Oosterlynck Migrant Women in Urban Public Places Abstract: An increasing number of people migrate for a multitude of reasons from their region of origin to live in a host region. Generally speaking, this involves a moving away from rural areas towards an urban context. By 2030, almost 6 in 10 people would be living in urbanised areas, meanwhilethe urban space becomes more and more so a patchwork of people with increasingly diverse backgrounds. People live close to each other and, in order to lead a decent life, need to learn to cope in a creative way withdifferences they encounter on several levels. This research examineshow immigrant women need to address social relations and relations with(new) spatial facts. Arriving in a new setting will not only urge them to interact with physical surroundings and shape them to their needs, they will also need to cope with often conflicting cultural and social demands. Consequently their social roles need to be re-enacted and their cultural positions renegotiated. This re-enacting and renegotiating pro Departement Architectuur Hildegarde Heynen Frank Moulaert Ruth Segers MIGRAGE: De pensioenbescherming van eerste, tweede en volgende generaties immigranten in België. OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek Jozef Berghman Mid-infrarood fotonische geïntegreerde circuits voor life sciences en milieu Abstract: In dit ERC project zal worden gezocht naar methodes om geïntegreerde optische circuits te maken voor het mid-infrarode golflengtegebied. Dit zal gebeuren op basis van een CMOS compatibel golfgeleiderplatform. Toepassingen situeren zich in spectroscopische analyze van gassen en bio-vloeistoffen. Vakgroep Informatietechnologie Günther Roelkens Midgut-brain axis regulating ovarial development in the anautogenous fleshfly, Sarcophaga Crassipalpis. Abstract: Sarcophaga crassiplalpis represents an anautogenous fleshfly model insect. The females flies, as do mosquitoes, need a protein meal to mature their first egg batch. This PhD study will elaborate the peptides and receptor pathways involved in signaling the presence of proteins in the guttowards the brain and the neuropeptides released by the brain to orchestrate digestion, vitellogenin synthesis and ovarial development. In addition the receptors involved in these signaling pathways will be characterized since this might open new leads towards the control of these

11 flieswhich can cause myasis in cattle and man. Afd. Dierenfysiologie en Neurobiologie Roger Huybrechts Magdalena Bil MID-FRAIL-STUDY Abstract: Internationaal onderzoek mbt effectiviteit van het combineren van geoptimaliseerd medicijnmanagement en dieetprogramma's bij 70 plussers met Type 2 diabetes Gerontologie TONY METS Ivan BAUTMANS Middleware voor gedeelde en continu operationele embedded systemenhet uitbreiden van componentenmodellen ter vereenvoudiging van software ontwikkeling en verbetering van systeem-efficiëntie Abstract: Hedendaagse en toekomstige generaties draadloze sensor en actuatornetwerken moeten ondersteuning bieden voor meerdere toepassingen die uitgerold en beheerd worden door diverse partijen. Vermits dergelijke sensor- enactuatornetwerken gewoonlijk over langere tijdspanne worden aangewend, worden softwaretoepassingen typisch gradueel uitgerold en geconfigureerdterwijl het netwerk reeds operationeel is. Dynamisch herconfigureerbarecomponentenmodellen bieden een aantal elementaire mechanismen aan om dergelijke software-herconfiguraties te ondersteunen. In scenarios waarinsensornetwerken gedeeld worden tussen verschillende toepassingen, bieden hedendaagse componentenmodellen echter onvoldoende garanties op vlak van applicatie-integriteit. Om deze integriteit te verzekeren via bestaande componentenmodellen worden enerzijds aanzienlijke inspanningen verwacht van software-ontwikkelaars. Anderzijds resulteert het gebruik van bestaande componentenmodellen in een minder efficiënte benutting van sys Afdeling Informatica Sam Michiels Wouter Joosen Pedro Javier del Cid Garcia Middleware Support for Dynamic Sensing Applications. Afdeling Informatica Wouter Joosen Wilfried Daniels Middleware for the Inspection of Complex Software Systems (Middleware voor de inspectie van complexe software systemen) Abstract: Door het toenemend belang van computers in onze samenleving worden we verplicht om een steeds complexere en snel verouderende ICT infrastructuur te onderhouden. Door de toenemende complexiteit is het echter niet meer mogelijk om deze systemen te begrijpen zonder specifieke hulpmiddelen. Deze thesis legt de basis voor deze hulpmiddelen, die ons toestaan on complexe software systemen te begrijpen, door ze voor te stellen in termen van abstracties die begrijpbaar zijn voor de waarnemer. De voorgestelde oplossing is het resultaat van 4 complementaire onderzoeksactiviteiten. Dit heeft vier onafhankelijke resultaten opgeleverd, die op zichzelf relevant zijn. Elk van de vier onderdelen omvat een prototype:aoda: een generieke debugger voor AspectJ-achtige talen.aops: een run-time policy enforcement system voor AspectJ.QVTD: een generieke oplossing voor run-time inspection middleware, op basis van dynamische en selectieve toestandstransformaties.monarch: een overkoepelend raamwerk voor inspecti Afdeling Informatica Wouter Joosen Wouter De Borger Middleware for Federated Heterogeneous Data Storages in Hybrid Clouds Afdeling Informatica Wouter Joosen Bert Lagaisse Ansar Rafique Middleware and Methods for Customizable SaaS (Middleware en methodes voor aanpasbare SaaS) Abstract: Software as a Service (SaaS) maakt in toenemende mate opgang bij softwareleveranciers als het belangrijkste distributiekanaal. Het biedt hen demogelijkheid om hun softwaretoepassingen aan een grotere markt beschikbaar te stellen en om te profiteren van schaalvoordelen. Een van de voornaamste manieren om deze schaalvoordelen te bekomen is multi-tenancy, nl.het verdelen van IT-middelen over meerdere bedrijfsklanten (de zogenaamde tenants), wat leidt tot een hogere benutting en schaalbaarheid van deze middelen. Maximale benutting van IT-middelen wordt bekomen via multi-tenancy op het applicatieniveau. Dit leidt echter tot een uniforme aanpak. Bijgevolg zijn multi-tenant SaaS toepassingen intrinsiek beperkt op het gebied van flexibiliteit en variabiliteit, en kunnen ze niet aangepast worden aan de verschillende en variërende vereisten van de verschillende tenants.dit proefschrift presenteert zowel een middlewareraamwerk als een software engineering methode om de

12 ontwikkeling, uitvoeringen Afdeling Informatica Wouter Joosen Eddy Truyen Stefan Walraven Midden-Ordovicium tot Siluur bekkenevolutie aan de noordrand van het Midlands Microcraton (Condroz - brabant - East Anglia) Abstract: Aan de hand van vier noord-zuid gerichte transsecten zal de bekkenevolutie aan de noordrand van het Midlands Microcraton gereconstrueerd worden vanaf het Midden-Ordovicium tot Siluur. Hiervoor vervolgen we, in de transsecten, tijdshorizonten (dunne biozones of gidshorizonten) en vergelijken we de veranderingen in sedimentologie, lithologie, subsidentie en paleo-ecologie in de transsecten van oost naar west. Vakgroep Geologie en bodemkunde Jacques Verniers Midden-oceanische Azoren ecosyteemstudie : een geïntegreerd researchprogramma betreffende diepzee hydrothermische stromen (AMORES) Abstract: Beschrijving van de tropische relaties in hydrothermale vents gemeenschappen van de Mid-Atlantische eng, aan de hand van natuurlijke stabiele koolstof en stikstof isotopen verhoudingen. Scheikunde FRANK DEHAIRS Middelnederlandse preken. Abstract: De preek is een van de grote genres van de Middelnederlandse geestelijke literatuur. De studie ervan is ver achtergebleven bij het historisch belang ervan. Het project heeft een tweeledig doel. (1) Een gerichte impuls om het bredere onderzoek naar de Middelnederlandse preek in handschrift en druk te bevorderen en de belangstelling van de verschillende historische disciplines voor dit onderzoeksterrein te wekken, door middel van algemene studies uit historisch-theologische en literair-historische invalshoek en artikelen over de overlevering en verspreiding van de Middelnederlandse preek en 'case-studies'. //..(2) Een efficiënt overzicht van de preken die in het Middelnederlands overgeleverd zijn. Voor genres die gekenmerkt worden door veelheid en onoverzichtelijkheid van het tekstmateriaal zijn repertoria essentieel voor het onderzoek. Het tweede doel vervult dus een noodzakelijke voorwaarde voor het eerste doel. //..De resultaten van het project zullen als volgt gestalte krijgen: een inventaris van de Middelnederlandse preek, gevolgd door een bundel studies van de Middelnederlandse preek. De bundel omvat twee bredere studies van de Middelnederlandse preek van de hand van de beide hoofdaanvragers, respectievelijk vanuit historisch-theologisch en literair-historisch oogpunt, voorts het resultaat van het onderzoek dat uitvoerders verricht hebben naar de verspreiding van de Middelnederlandse preek en verder een aantal 'case studies'. Onderzoekscentrum Ruusbroecgenootschap Thomas Mertens Middellange keten vetzuren: invloed van ketenlengte, verbinding en dosis op darmgezondheid en zoötechnische prestaties bij biggen en vleeskippen Abstract: Het algemeen doel van dit project is de ontwikkeling van een nieuw veevoederadditief met antimicrobiële eigenschappen, gebaseerd op middellange keten vetzuren en derivaten daarvan. Dit additief zal onderzocht worden op zijn effecten op de darmgezondheid en voederconversie bij biggen en vleeskippen. Vakgroep Dierlijke productie Stefaan De Smet Middelengebruik bij personen met verstandelijke beperkingen. De ontwikkeling van een doelgroepspecifiek instrumentarium voor screening en assessment. Hogeschool Gent Abstract: 1. Probleemstelling Hoewel er reeds een aantal eerdere studies verschenen zijn, wordt pas sinds de jaren tachtig specifiek (wetenschappelijke) aandacht geschonken aan middelenmisbruik en/of -afhankelijkheid bij personen met verstandelijke beperkingen. De bevindingen van deze onderzoeken zijn (vrij) recent in een aantal internationaal gepubliceerde overzichtsartikelen bij elkaar gebracht (zie bijvoorbeeld Burgard, Donohue, Arzin & Teichner, 2000; Coco & Harper, 2002a en 2002b; Degenhardt, 2000; McGillicuddy, 2006). Hoewel het moeilijk is om de prevalentie van middelengebruik bij personen met verstandelijke beperkingen in te schatten, wordt aangenomen dat personen met verstandelijke beperkingen evenveel of iets minder alcohol en andere middelen gebruiken in vergelijking met personen zinder beperkingen (zie bijvoorbeeld Edgerton, 1986; Westermeyer, Kemp & Nugent, 1996). Zij vertonen wel vaak 'andere' gebruikspatronen, die onder andere gepaard gaan met 'binging' episodes (Cocco & Harper, 2002a). Tot op heden is er nog maar weinig onderzoek verricht naar de behandelingsresultaten van interventies bij personen met verstandelijke beperkingen die middelen misbruiken (Bugard et al., 2000). Meer klinische aandacht en (hieraan gekoppelde) wetenschappelijke studies zijn dan ook nodig, bijvoorbeeld om na te gaan of en in hoeverre personen met verstandelijke beperkingen toegang hebben tot de reguliere drughulpverlening (Lottman, 1993), wat de effecten zijn van programma's die gericht zijn op het vergroten van sociale vaardigheden (McGillicuddy & Blane, 1999), hoe cliënten kunnen worden geörienteerd naar de meest geschikte vorm van behandeling of begeleiding (client matching) en welke veranderingen - op basis van specifieke noden en behoeften - aan bestaande hulpverlenersmodaliteiten mogelijks effect zouden kunnen hebben op het behandelingsresultaat van personen met verstandelijke beperkingen (Paxon, 1995).

Onderzoeksprojecten (16650-16700 van 29735)

Onderzoeksprojecten (16650-16700 van 29735) www.researchportal.be - 19 Sep 2015 22:45:02 Onderzoeksprojecten (16650-16700 van 29735) Microstructurele modellering van transporteigenschappen in chemisch en mechanisch aangetaste microstructuur Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4000-4500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (4000-4500 van 29735) www.researchportal.be - 4 Nov 2015 00:45:00 Onderzoeksprojecten (4000-4500 van 29735) IUS: Partnerprogramma met de Universiteit van Nairobi Abstract: De Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS)

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2550-2600 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2550-2600 van 6686) www.researchportal.be - 21 Oct 2015 23:29:06 Onderzoeksprojecten (2550-2600 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Computational techniques for engineering applications. Afd. Numer.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (100-150 van 273)

Onderzoeksprojecten (100-150 van 273) www.researchportal.be - 11 Nov 2015 04:45:54 Onderzoeksprojecten (100-150 van 273) Zoekfilter: Classificaties: Elektrotechniek Milieurapport Vlaanderen - indicatoren Transport 2012 (Sector Transport, Actualisatie

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (9000-9500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (9000-9500 van 29735) www.researchportal.be - 15 Nov 2015 00:16:32 Onderzoeksprojecten (9000-9500 van 29735) Opheldering van de pathofysiologie van DFNA5 - geassocieerd gehoorverlies. Abstract: Met dit onderzoek zullen we trachten

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (300-350 van 6686)

Onderzoeksprojecten (300-350 van 6686) www.researchportal.be - 6 Nov 2015 00:23:39 Onderzoeksprojecten (300-350 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Visuele Antropologie 2002-2003 Abstract: Analyse van het productieproces

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168)

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 03:29:24 Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) Zoekfilter: Classificaties: Stedebouw en ruimtelijke ordening Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (6500-7000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (6500-7000 van 29735) www.researchportal.be - 14 Nov 2015 07:42:06 Onderzoeksprojecten (6500-7000 van 29735) Grid Enabled Infrastructure for Service Oriented High Definition Media Applications (GEISHA). Abstract: Dit project

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1500-2000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (1500-2000 van 29735) www.researchportal.be - 11 Oct 2015 05:18:37 Onderzoeksprojecten (1500-2000 van 29735) Milieuverontreiniging door metalen : preventie - remediëring - valorisatie (Gekoppeld met BRGE27). Abstract: De hoofdverantwoordelijken

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:48:00 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (3000-3500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (3000-3500 van 6686) www.researchportal.be - 7 Nov 2015 15:20:44 Onderzoeksprojecten (3000-3500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Bezoek van Prof. Prkachin (University of Northern British Columbia)

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2500-3000 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2500-3000 van 6686) www.researchportal.be - 30 Oct 2015 10:56:18 Onderzoeksprojecten (2500-3000 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Sub-contract " Pincer Trial " Abstract: De instelling 'VUB' en

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) www.researchportal.be - 4 Nov 2015 15:20:11 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (17000-17500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (17000-17500 van 29735) www.researchportal.be - 6 Nov 2015 04:15:29 Onderzoeksprojecten (17000-17500 van 29735) De invloed van voedsel op vergelijkende studies binnen de visfysiologie. Abstract: Het belang van voedsel werd lange

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (400-450 van 897)

Onderzoeksprojecten (400-450 van 897) www.researchportal.be - 14 Nov 2015 17:02:34 Onderzoeksprojecten (400-450 van 897) Zoekfilter: Classificaties: Economie, econometrie, economische theorie, economische systemen, economische politiek KWANTUM

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2300-2350 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2300-2350 van 6686) www.researchportal.be - 13 Nov 2015 03:17:22 Onderzoeksprojecten (2300-2350 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Europese slagkracht in periodes van malaise. De dynamieken achter

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (13500-14000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (13500-14000 van 29735) www.researchportal.be - 10 Oct 2015 18:09:54 Onderzoeksprojecten (13500-14000 van 29735) SMOS+Hydrologiestudy Abstract: Nieuwe bodemvochtmetingen van de SMOS missie leveren nieuwe accurate data met een

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (15900-15950 van 29735)

Onderzoeksprojecten (15900-15950 van 29735) www.researchportal.be - 19 Nov 2015 15:56:44 Onderzoeksprojecten (15900-15950 van 29735) Maatschappelijke baten en kosten van onderwijs en leerervaring. Een micro-benadering. Abstract: Dit project kadert

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (17100-17150 van 29735)

Onderzoeksprojecten (17100-17150 van 29735) www.researchportal.be - 7 Nov 2015 07:06:24 Onderzoeksprojecten (17100-17150 van 29735) Modelleren van accumulatie en effecten van organische polluenten in roofvogels: een studie naar de interacties tussen

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 20:11:17 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid Onderzoek ter bevordering van de kwaliteitszorg in de vlaamse sportverenigingen

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1950-2000 van 5444)

Onderzoeksprojecten (1950-2000 van 5444) www.researchportal.be - 6 Oct 2015 17:23:12 Onderzoeksprojecten (1950-2000 van 5444) Zoekfilter: Classificaties: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN (T) Golflengte-schakelbaar kleurfilter Abstract: Vloeibaar-kristalcellen

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (18700-18750 van 29735)

Onderzoeksprojecten (18700-18750 van 29735) www.researchportal.be - 19 Nov 2015 11:13:12 Onderzoeksprojecten (18700-18750 van 29735) OMLL Networking activity "Human language dynamics (OMLL Result presentation) (16-20 juli 2007, Erice- Italy) Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

Datacenter voor verkeersveiligheid in Vlaanderen

Datacenter voor verkeersveiligheid in Vlaanderen Steunpunt Verkeersveiligheid Datacenter voor verkeersveiligheid in Vlaanderen Filip Van den Bossche PROMOTOR ONDERZOEKSLIJN ONDERZOEKSGROEP RAPPORTNUMMER Prof. dr. Geert Wets Kennis verkeersonveiligheid

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (100-150 van 897)

Onderzoeksprojecten (100-150 van 897) www.researchportal.be - 29 Oct 2015 19:56:50 Onderzoeksprojecten (100-150 van 897) Zoekfilter: Classificaties: Economie, econometrie, economische theorie, economische systemen, economische politiek The

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735) www.researchportal.be - 28 Aug 2015 08:46:12 Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735) Snaartheorie en singulariteiten in de ruimte-tijd. Abstract: De algemene relativiteitstheorie geeft een uitstekende

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1100-1150 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1100-1150 van 6686) www.researchportal.be - 15 Oct 2015 00:40:54 Onderzoeksprojecten (1100-1150 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Steunpunt loopbanen van leerlingen en studenten in het onderwijs

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2550-2600 van 5444)

Onderzoeksprojecten (2550-2600 van 5444) www.researchportal.be - 20 Sep 2015 16:55:41 Onderzoeksprojecten (2550-2600 van 5444) Zoekfilter: Classificaties: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN (T) Modeling and development of coupled nonlinear electromechanical

Nadere informatie

TRANSITIEMANAGEMENT IN HET KADER VAN

TRANSITIEMANAGEMENT IN HET KADER VAN TRANSITIEMANAGEMENT IN HET KADER VAN SYSTEEMINNOVATIE: DE CASUS DUURZAAM WONEN EN BOUWEN Proceseigenaar Externe procesbegeleiders AMINAL, Vlaamse gemeenschap TNO - STB, Delft ICIS, Maastricht DRIFT, Rotterdam

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (22000-22500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (22000-22500 van 29735) www.researchportal.be - 28 Aug 2015 08:46:11 Onderzoeksprojecten (22000-22500 van 29735) MMA-project 3M Belgium Abstract: Studie van de introductie van een nieuw product. Vakgroep Marketing Patrick Van

Nadere informatie