BACKTO SCHOOL. muleís TOSHIBA GOEDVOO RB E RE I D. SCHIJF. tct)u USB.STICK - NETWERK - TABLET PC- NOTEBOOK OPSLAG - TFT- PRINTERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BACKTO SCHOOL. muleís TOSHIBA GOEDVOO RB E RE I D. s""s*"@ SCHIJF. tct)u USB.STICK - NETWERK - TABLET PC- NOTEBOOK OPSLAG - TFT- PRINTERS"

Transcriptie

1 muleís BACKTO SCHOOL GOEDVOO RB E RE I D TOSHIBA SATELLITE C85O De notebookdie al jouw dagelijkse bezigheden snel en betrouwbaar uitvoertheefteen prachtigtrubriteschermmet LED-achtergrondverlichting en een dvdoranoer In tel P ent ium GBwer k geheuge n 3 2 0c 8 har des c hijf In tel HD G r aphic s H DM I- V G A u s B3 0( 1 )- u sb2 0(2) s""s*" 25''EXTERNE HARDE SCHIJF EXPANSION PORTABLE E ensnel l een gemakkel i j ke opl ossi ng om je bestanden op te slaanen meete nemens troomvoorzi enivinq a U S B30 tct)u USBSTICK 4cB 799 BGB 999 r 6GB TABLET - NETWERK PC- NOTEBOOK OPSLAG - TFT- PRINTERS - COMPONENTEN 08 BAS HaH Íolder Belgieindd AANBIEDINGEN ZIJNGELDIG VAN 17 AUGUSTUS T/M 7 SEPTEMBER

2 ,E +r -a t ^terlsd s56cb X75VC ïffitrn ffit'#r Superdunne Ultrabook"met dvd-brander en uitstekende hardwarespeelde nieuwstegamesmet de NV D A-videokaart en werkt sneldankzijde cache-ssd Vanuitde slaap-oísluimerstand directaan in 2 seconden, zodat1eweer verder kunt gaanwaarje geblevenwas l\4etdvd-brander en automatische data back-up lnt el C o r e "i U 6GBwerkgeheugen 500GBh a r d es c h i j + f 2 4 GBSSD NVIDIA GeForce GT630M2GB HDM I- VGA u sb 3 0 ( 1 )- u sb 2 0 ( 2 ) l nte C ore"i M 4GBw erkgeheugen 500GBhardeschi l f N V ID IAGeForce GI720M2GB r,El#) teler N56VB N76VB ffiïsër ffiffir H D MI- V GA usb 30 (1)- usb 20 (2) lv lult im e d i a n o t e b omoekt e enze e rste vig e a lu m in iu m b e h u izinegn e e ndvd-branmn d e Ba n g& Olu fso nl C E pow er derde k r a c h t i gvei d e o k a a rht,e t fu ll HD- sch e r e luids p r e k em r sa k e nd e e r v a r in g co m p le e t I nt el C o r e "i M 4GBwerkgeheugen 500G 8h a r d es c h i j f NVIDIA GeForce Gf74OM2GB wr n d o wsó HDM I- VGA u sb 3 0 ( 4 ) Mul ti medi en a gami ngkandezenotebookal l ebeiaanmet dvd-brander, ex terne Het schermis bovendienvoorzien subwooferen een zeergroot Íull HD-scherm van een anti-reflectielaag Intel C ore"i M 6GBw erkgeheugen 500GBhardeschi l f N V ID IAGeForce GT720M2GB 799r H D MI- V GA usb 30 (4) 899- (d-logitech tctf u tctfu LASERMUIS LS1 NOTEBOOK SLEEVE HEADSET Mooie,stijlvollemuismet lasertracking voor betereprest at ie sd a n o p t i s c h e m u i z ene n accuratebesturingop vrijwe elk op p e r v l a k Bescherm le notebooktildens opslagen transportmet deze 10" sleevevan neopreenaccessoires 13" zo a lsm u iz enen l aderskunnen in d e va kk enaande voorkant 16" VAN+9J9 14ee Genietvan muziekvan je pc of 24re :ff'i:ii,:,ijx'5,l? ilï:ï:"'van wereldte chatten Metextra zachteoorkussens n a I I t 99 - TABLET- NETWERK - OPSLAG- TFT- PRINTERS - COMPONENTEN PC- NOTEBOOK 08 BAS HaH folderbelgieindd

3 T OSHIBA SATELLITE C87O T O S HI B A SATELLITE C855 Prachtiggroot TruBriteHD+schermmet LED-achtergrondverlichting waaropfilms Eenkrachtigeprocessor en een degelijkevideokaartzorgenvoor een multifuncprijvkwaliteitver- tionelenotebookmet de dvd-brander en gamestot hun rechtkomenmet dvd-brander en uitstekende bekijkje filmsop het TruBrite-scherm met houding daarbisj R SP remi um S oundh D -' lntel Core'"i3-2348M 4GBwerkgeheugen 320G8h a r d es c h i j Í I nt el H DG r a p h i c s l ntel C orermi M 4GBw erkgeheugen 500G8hardeschi l f A MD R adeonrm H D 76101GB HDM I- VGA u sb 3 0 ( 1 )- u sb 2 0 ( 2 ) 4gg ^t]=l#t ttrsi ZENBOOK UX32A Wi ndow s8 H D MI- V GA usb 30 (1)- usb 20 (2) cx610ne-6078e EI fllllezry EStry rígiiilil -:--/Flinterdunne en superlichte Ultrabook'"met een verlichtchiclettoetsenbord Werktsneldankzijde processor Voorzienvan een anti-reflecteen de cache-ssd rends c h e r me n v e e la a n s l uitin g e n I nt el C o r e "i U 4G Bw e r k g e h e u g e n 500G 8h a r d es c h i j + f 2 4 G BSSD I nt el H D G r a p h i c4s0 0 0 ' HDIVI- VGA u SB3 0 ( 4 ) Gamingnotebookmet een snelleprocessor, een krachtigevideokaarten het uitstekendeaudiosysteem SRSHeeftook nog een dvd-brander, eenwebcamen een numeri ek toetsenbord 899- lntel Core'"i \,4 4GBw erkgeheugen 500G8hardeschijf NVIDIA GeForce GT635lV2GB H D IV-I V GA usb 3 0 (2)- usb 20 (1) 529- (d-logitech tc!tu VVARTA DRAADLOZE MUIS M235 NOTEBOOK LAPDESK BATTERIJEN je schoottegende warmtevan je notebescherm book en genietvan de comfortabele ondersteun in g Ge schi ktvoor notebooks tot en met 173" TienAA of AAAbatterijen 0 9 Comfortabele, betrouwbaremuismet een nauwkeurigenavigatie Ook op oppervlaktes die ongeschiktzijn voor anderemuizen inéén verpakkins VAN 19J9 5 P9 - BACKUP- TASSEN ALLESVOORJENOTEBOOK- SOFTWARE 08 BAS HaH folderbelgieindd3 8l5l't3 10:25AV

4 2 1 5 ' L E D M O N IT OR K ij k h o e k : " / " (horizontaal/verticaal) Helderheid: 250 cdlm2 Rêrrïiêïiid q m< l 3g Pe A ans l u i t i n g V:G A 245''LEDMONITOR 275"LEDMONITOR Kijkh o e k:170"/160" (horizontaa l/verticaal) He lo e r n eto: l S u ao/m Reactietijd: 5 ms Aa n slu iting: V GA+ H D MI K i j khoek:170"/160" (horizontaal/verticaal) H el derhei 300 d: cd/m, Reactietijd: 5 ms A ansl ui ti ng: V GA+ H D MI 20gPe (d-logitech (d- Logitech (d-logitech DRAADLOOS TOETSENBORD & MUIS USB-HEADSET DRAADLOZE MUIS H340 M705 2ggee MK5 2O 1"] Ë ComÍortabeltoetsenbordmet afgerondetoetsenen lasermuis grip Beide met zachterublreren z eeren e r g i e z u i n i g VAN59J9 49ee Uitzo n d e r lihel j k dergel ui den een pasvorm aístelbare, comfortabele Verstelbare microfoonmet weinig r u ise n d u id el i j gel k ui d frtrust VAN 34Jg 2999 D raadl oze mui smet handi gemi ni ontvangeren functieom supersnel :ï:ff:i[:iï'["'k'o'i"luu' 39P9 (d-logitech" 2 1S PE A K E R S E T 21SPEAKERSET TYTAN 2523 Luidsprekerset met een handigevolume-en basregelaar voor op je bureauen veel aans lu i t m o g e l i l k h e dheentg e lu idis va n h o g ekwa lite ite n h e e fte e nd iepebas gel ui ddoor de 360'speakers K amervul l end en de di epe,voel bare basv ande s ubwoofermet een RcA-aansluiting om externeapparatenaante sluiten tro 99 7f 0J t 9 9 JJt - TABLET- NETWERK - OPSLAG- TFT- PRINTERS - COMPONENTEN PC- NOTEBOOK 08 BAS HaH folderbelgieindd 8/5/13 10:25Ar

5 mp ELITEPOWERG2O2O lntel G2020 4GBwerkgeheugen Wi n d o w8s vga - PS/2 (2) usb30(4)- usb20(4) D v d -b ra n d e r 500G8hardeschijÍ Intel HD Graphics ELITE POWER i3 lntel Core-'i GBwerkgeheugen 1TBhardeschijf Intel HD Graphics 2500 W indowsb HDMI- VGA- PS/2(2) usb30(4)- usb20(4) l\ Pentium'I Dv d- br ander ELITE POWER i5 lntel Core i GBwerkgeheugen W indowsb HDMI- VGA- PS/2(2) usb30(4)- usb20(4) 2TBhardeschijf Intel HD Graphics 2500 Dv d- br ander s"s* Norton by Symantec I NT ER N E T BE V E IL IGIN G Je pc altijdgoed beschermd zodatle met eenveiliggevoelop internet k untwe r k e n I n t e r n es t e c u r ity b ie d ta a n vu lle n dbee sch e r m inogp h e t gebiedv a ns p a me n i d e n t i te itsb e sch e r m in g Tegebruikenop 3 pc's HARDE 35" NETW ERK SCHIJF CENTRAL BLACK S l ui tdezemul ti medi a-n A disrectaanop j e netw erkvi al e routervoortoegang vanafal j e apparaten Op dezemani erzi j nal 1ebestanden centraal opges l agen jk en gemakkel i berei kbaar Met autoback-upfuncti enecompati bel met S ams ung Smartry en AppleAir Play ANTIVIRUS 2013 VAN3+99 l gee INTERNET 2O13 SECURITY VAN5}99 l3gp e 24se!! ruicrosoft I Microsoft II ICIf U CLEANING OFFICEPAKKET H O ME& ST U D E N2013 T NL fl onice 2013vooÍ Íhuisgêbrurk en Studenten 'l Compleetofficepakket, bestaande uit Word, Excel, PowerPoint 1 pc De vernieuwde en OneNote,voor gebruikersinterface is geoptimaliseerd voor touch, stylus,toetsenborden Inclusief7 GB o n lin eo p sla g r u im en te grati sapps AIRDUSTER Houdje computer stofvrij,'"ir" a gg It ' -/ I ER SCREENCLEAN + DOEK Verwijder eenvoudig vingerafd rukken 12Ps - BACKUP- TASSEN ALLESVOORJENOTEBOOK- SOFTWARE 08 BAS HaH folderbelgieindd5 8/5/13 10:25AM

6 qd ALL-IN-ONEPRINTER 4 individuqlinls ALL-IN-ONEPRINTER DESKJET PHOTOSMART 5520 Eencompacteprinterdie kan kopiëren,printenen scannenheeft wif i,air P r i net n e e nu s b - a an slu itindo g o rh e t 5 cm lcd - d isp laisyd e print erg e m a k k e l itj e k bedienen Doorde draadlozenetwerkverbinding kun je vanafiedermobielapparaatdirect pri ntenl \4et i ngebouw de scanner en functi eom automati sch dubbe l z i j diaf g te drukkenzui ni gi n gebrui ken hogeafdruk-en kopi eerkw al i tei t 59Pe Fl" ggpe " Bijpassendeinkt vanaf óóó B i j passende i nk t vanaf 12Pe 9Pe *"n* s""g* REKENMACHINE 25''EXTERNE HARDE SCHIJF HARDE 35''EXTERNE SCHIJF FX82 MS SLIMPORTABLE DRIVE EXPANSION DESKTOP Su p e r kle ine draagbare hardeschi j fdi ej e zo i n je zak steektls dunnerdan 1 cm en slechts150 g r a m He e ftu S B30 en w ordt per U 5B -kabel van stroomvoorzien Dit desktopmodel harddiskmet externevoeding zorgtvoor extraopslagruimte en is gemakkelijk i n gebrui kd e U S B30 aansl ui ti ng zorgtv oor eensnel l eoverdracht vanen naarde ha rddi s k casro VAN14J9 gpe Met displayvan twee regelsen een ergonomisch designlvlet240 gelntegreerde functiesen geschikt voor de meestevakkenop school!cttu DRAADTOZE ECOROUTER DRAADLOZE GIGABITROUTER 150N wlr-4100 Dezegroenerouteris het centrumvan je draadlozeen bedradenetwerkdoor het lageverbruikvan 11 Watt bespaarje bovendientot wel 50% ten opzichtevan v ergel i j k b arroeu t e r sz u i n i gen g r o e nm e t M b p s Creèereen draadloosnetwerkmet optimale snel heden, ui tzonderl iberei jk ken ui tgebrei de bevei l i gi ng tegencybercri mi nal i te Draadl i t oos berei kop 3 verdi epi ngen, i n de tui n en op het balkondraadloze snelheden tot 300 l\4bps VAN29J9 eo 99 9Jlt 24ee Í 5ON U5B-ADAPTER NANO 14ee,'B-ADAPTER3ooN wla-2100 OI!W - 24pe - TABLET- NETWERK - OPSLAG- TFT- PRINTERS - COMPONENTEN PC- NOTEBOOK 08 BAS HaH Íolder Belgieindd 6

7 Nikon DIGITALECOMPACTCAM ERA 127s coolprx Dez ec a m e r ai s u i t g e r u sm t et 5 x zo o me n e e n M egap i x ecl c D m e t b e e l d sta b ilisawa tiea r m e eu moeiteloos foto's scherpeen zeergedetailleerde schietvan portrettentot landschappen Z eeree n v o u d iion o e b r u i k GORILLAPOD UNIVERSELE STANDAARD Geschiktvoor compactcamera e n sm a r tp h o n e 29ee [Trust t c t )u 3 STYLUSPENNEN Tabletscreen cleaning kit 12ee Magneti sche Styluspen Stylusvoor tableten bal pen i n éénv erk ri l gbaar in 3 kleuren VANH9 l gpe gpe HOMEPLUG STARTERKIT,ért MM t Nl ' Brengeenvoudigen sneleen netwerkverbinding tot stand via het stopcontact De HomeplugAdapterszijn geschikt om pc's,notebooks,tv'sof spelcomputers te voorzienvan een breedbandinternetverbindino van 500 lvlbosset bestaatuit twee adapters,,(' a, 4 s1 a'f pasvormgeschiktvoor tablets Doorde instelbare van verschillende merkenlvletelastische band v oo re e ng o e d eg r iptijd e n sg e b r u ik 10" 27 Pe 2gPe TAB3FOLIOMET SAMSUNG STYLUS Elegante beschermendefoliocase voor de Samsung Galaxy Tab3 die ook als standaard di ent M et Sty l us pen ó 101" 34ee 3gPe - SOFTWARE - BACKUP- TASSEN ALLESVOORJENOTEBOOK 08 BAS HaH Íolder Belgieindd 7 < frtrust UNIVERSE LETABLETHOES 7" A,","1,,,6

8 nae Degelijke tabletdie uitblinktdankzijde sterkehardwareen een goede prijsls bovendien uitgerustmet twee camera's en verschillende apps quad-core NVIDIA Tegra3 1 GBwer k geheuge n 1 6 c B ops lag( + 32GBv i a SDm o g e l i j k ) 1 0 1" s c her m( 1280x ) Bl u et oot 3 h 0 An dr oid BAS HaH folderbelgieinddi 2gg- 8/5/13 10:25AM

LENTEDEALS 499. 99. 17. 99 Leessnelheid: 100MB/s Schrijfsnelheid: 55MB/s 59. 99 R512CA 15.6" www.altijdactie.nl 549.99

LENTEDEALS 499. 99. 17. 99 Leessnelheid: 100MB/s Schrijfsnelheid: 55MB/s 59. 99 R512CA 15.6 www.altijdactie.nl 549.99 BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.nl AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 23-03-2014 T/M 05-04-2014 LENTEDEALS R512CA Prettige notebook om alle normale taken mee uit te voeren, zoals internetten, tekstverwerken

Nadere informatie

Bezoek onze webshop www.pc-tongeren.be PERSOONLIJKESERVICE& EIGEN HERSTELDIENST AAN HUIS

Bezoek onze webshop www.pc-tongeren.be PERSOONLIJKESERVICE& EIGEN HERSTELDIENST AAN HUIS Bezoek onze webshop www.pc-tongeren.be PERSOONLIJKESERVICE& EIGEN HERSTELDIENST AAN HUIS NOTEBOOKS S300CA-C1107H X75A-TY257H 13.3 17.3 Stijlvol metalen ontwerp op een touchscreen notebook. Het aantrekkelijke

Nadere informatie

notebooks Asus X75A met

notebooks Asus X75A met notebooks 17.3 Asus X75A met De ASUS X75A is voorzien van een mat oppervlak met een klassiek patroon dat eenvoud, realisme, en originaliteit uitstraalt. Alleen ASUS-notebooks bieden u echte direct-aan

Nadere informatie

ZONNIGE WINTERDEALS 34.99 49.99 15.6" 1366 768 X551CA-SX103H. 2.5" externe harde schijf. Internetbeveiliging. www.altijdactie

ZONNIGE WINTERDEALS 34.99 49.99 15.6 1366 768 X551CA-SX103H. 2.5 externe harde schijf. Internetbeveiliging. www.altijdactie ER ONLINE OP BEKIJK DE FOLD.be www.altijdactie AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 22-2-2014 T/M 15-3-2014 ZONNIGE WINTERDEALS X551CA-SX103H Een allround notebook met een klassiek en tijdloos design. Vanuit slaapstand

Nadere informatie

USB 3.0. Gaming. Gaming

USB 3.0. Gaming. Gaming SALE A A N B I E D I N G E N G E L D E N VA N 2 1 j u li t / m 4 a u g u s t u s SUMMER X54C Series 15.x67 68 x54c Intel Celeron B815 4 GB werk geheugen 320 GB harde schijf 2 jaar garantie USB 3.0 1366

Nadere informatie

school back to school Back to 399. 99 van 449. 99 PC - Notebook - netwerk - opslag - tft - printers 15.6 ACTIE 109. 99 ACTIE 9. 99 van 49. 99 24.

school back to school Back to 399. 99 van 449. 99 PC - Notebook - netwerk - opslag - tft - printers 15.6 ACTIE 109. 99 ACTIE 9. 99 van 49. 99 24. Back to school AANBIEDINGEN GELDEN VAN 18 augustus t/m 1 september 15.6 1366x768 van 449. 99 399. 99 CQ57 AMD Dual-Core E-300 AMD Redeon HD 6310 4 GB werkgeheugen 320 GB harde schijf 3x USB 2.0 Draadloos

Nadere informatie

20" 279.99 389. 15.6" www.altijdactie.nl 279. 89. 19.99. 1366x768 BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 18-10-2014 T/M 1-11-2014

20 279.99 389. 15.6 www.altijdactie.nl 279. 89. 19.99. 1366x768 BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 18-10-2014 T/M 1-11-2014 BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.nl 1600 900 20" undel B Complete 389. 379.Ingebouwde Speakers Mini-pc - VM40B Intel Celeron 1007U 4GB geheugen 500GB harde schijf 802,11AC wifi HD LED monitor

Nadere informatie

599. 99 29. 99 69. 99 17.3" NIEUW 1TB. BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.be AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 29-11-2014 T/M 19-12-2014

599. 99 29. 99 69. 99 17.3 NIEUW 1TB. BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.be AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 29-11-2014 T/M 19-12-2014 BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.be Notebook - X751LAV-TY118H Een notebook voor je dagelijkse taken. Zeer geschikt voor hobbymatige fotobewerking, internet en Youtube-filmpjes bekijken. Beschikt

Nadere informatie

ITPRODEALS 449,- * 76, 95 *

ITPRODEALS 449,- * 76, 95 * 15,6 Scherm Intel Pentium 2020M 500 GB HDD Windows 8.1 449,- * Satellite Pro C50-A Betrouwbare instapper 2.40 GHz processor - 4 GB werkgeheugen HDMI en VGA - Supermulti DVD-brander USB 3.0 - Cardreader

Nadere informatie

ITPRODEALS 449,- * 76,95 *

ITPRODEALS 449,- * 76,95 * 15,6 Scherm Intel Pentium 2020M Windows 8.1 449,- Satellite Pro C50-A Betrouwbare instapper 2.40 GHz processor - 4 GB werkgeheugen HDMI en VGA - Supermulti DVD-brander USB 3.0 - Cardreader - HD Webcam

Nadere informatie

toppers 299. 99 PC - Notebook - netwerk - opslag - tft - printers NIEUW USB 2.0 stick t.w.v. 39.99 10.1 Multi-touch HD-scherm 1280x800

toppers 299. 99 PC - Notebook - netwerk - opslag - tft - printers NIEUW USB 2.0 stick t.w.v. 39.99 10.1 Multi-touch HD-scherm 1280x800 lente toppers AANBIEDINGEN GELDEN VAN 16 maart t/m 31 maart Nieuw van Asus de MeMO PAD 10 10.1 Multi-touch HD-scherm 1280x800 MeMO PAD biedt het beste van Google en Asus in een strak en handzaam ontwerp.

Nadere informatie

229. 99 14. 99 11.6. BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.be 500 GB 64.99 2 TB 109.99 AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 22 AUGUSTUS T/M 12 SEPTEMBER

229. 99 14. 99 11.6. BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.be 500 GB 64.99 2 TB 109.99 AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 22 AUGUSTUS T/M 12 SEPTEMBER BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.be Ook verkrijgbaar in 1366 768 11.6 Notebook - X205TA Deze Asus EeeBook van 11,6 inch heeft een compact, ruimtebesparend ontwerp en weegt minder dan 1 kilo.

Nadere informatie

Altijdactie.nl De specialist voor consument & zakelijk En dat alles bij jou in de buurt Notebook - Z50-70 i3 15.6 BACK 2 SCHOOL TIP! 449.

Altijdactie.nl De specialist voor consument & zakelijk En dat alles bij jou in de buurt Notebook - Z50-70 i3 15.6 BACK 2 SCHOOL TIP! 449. Altijdactie.nl De specialist voor consument & zakelijk Gedegen vakkennis & persoonlijk advies Aantrekkelijk geprijsd Veilig en vertrouwd Voor inbouw, configuratie, installatie & reparatie Show & Go En

Nadere informatie

Wissel af tussen laptop & tablet!

Wissel af tussen laptop & tablet! LID VAN CONNECT IT / Folder nummer 74 / Geldig tot 31/05/2014 Wissel af tussen laptop & tablet! 500 GB opslagruimte! Gratis Office 2013! 10.1" Asus Transformer Pad T100 x 10.1" IPS scherm x 2 GB geheugen

Nadere informatie

onze kerst 499. 00 selectie voor u 15.6 SYSTEMEN MET 3 JAAR ONSITE GARANTIE ACTIE

onze kerst 499. 00 selectie voor u 15.6 SYSTEMEN MET 3 JAAR ONSITE GARANTIE ACTIE onze kerst selectie voor u AANBIEDINGEN GELDEN VAN 15 december t/m 4 januari satellite C850 Intel Celeron B960 8 GB werkgeheugen 500 GB harde schijf Intel HD Graphics HDMI VGA 1x USB 3.0 1x USB 2.0 Draadloos

Nadere informatie

Prettige feestdagen! 269.99 99.99 269. 15.6" www.altijdactie.be 24" 1366x786. 1920x1080 BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP

Prettige feestdagen! 269.99 99.99 269. 15.6 www.altijdactie.be 24 1366x786. 1920x1080 BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.be Prettige feestdagen! 1366x786 Notebook - Satellite C50-B-14Z 15.6" Slanke en betaalbare notebook waarmee u elke klus klaart in stijl. Geniet van de elegante

Nadere informatie

Intel Core i5-4210u 750 GB HDD 500 GB HDD. Intel Pentium 3556U 469,- * 13.3 Notebook

Intel Core i5-4210u 750 GB HDD 500 GB HDD. Intel Pentium 3556U 469,- * 13.3 Notebook De Toshiba Chromebook is slank (2 cm), licht (1,5 kg) en heeft een opstarttijd van minder dan 7 seconden. Met zijn automatische virus bescherming en updates is hij simpel in gebruik. Model: Chromebook

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL! 39. 99 199. 99 19. 99. BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.be

BACK TO SCHOOL! 39. 99 199. 99 19. 99. BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.be BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.be 39. 99 MeMO Pad Smart 10 (ME102A) Geniet van 170 kijkhoek en levensechte visuele kwaliteit met meer accurate kleurweergave. Zeer betaalbare tablet met Android

Nadere informatie

749. 279. 9.99 34.99 15.6 EEN GREEP UIT ONS 15 INCH NOTEBOOK ASSORTIMENT 15.6. Quad Core 429. FULL HD. Notebook - G50-45

749. 279. 9.99 34.99 15.6 EEN GREEP UIT ONS 15 INCH NOTEBOOK ASSORTIMENT 15.6. Quad Core 429. FULL HD. Notebook - G50-45 Notebook - G50-45 Een veelzijdige en betaalbare laptop met een mooi slank design en uitgebreide specificaties. De quad-core processor levert in combinatie met 6GB werkgeheugen fantastische prestaties.

Nadere informatie

599, - 69, - 75, - Koop voor minimaal 50 euro aan producten bij uw McDOS-net winkel

599, - 69, - 75, - Koop voor minimaal 50 euro aan producten bij uw McDOS-net winkel Een net van specialisten in hard- en software www.mcdos.net back 2 school 2012 17.3 i5-3210m 599, - Toshiba Aspire V3-771 Intel Core i5-3210m mobile processor (2.50 GHz) Intel HD Graphics 4000 videokaart

Nadere informatie

R512CA-SX135H NU OOK ONLINE WWW.ITPRODEALS.NL ITPRODEALS

R512CA-SX135H NU OOK ONLINE WWW.ITPRODEALS.NL ITPRODEALS Intel Pentium 2117U 500 GB HDD 399,- R512CA-SX135H Ontvang bij aanschaf van elk product uit deze folder pepernoten in een zakje, Profiteer tot 8 december van dit leuke pakje. De sint zag het meteen, dit

Nadere informatie

559, -* 99, -* winter 2013. www.mcdos.net 17.3 ASUS

559, -* 99, -* winter 2013. www.mcdos.net 17.3 ASUS Een net van specialisten in hard- en software www.mcdos.net winter 2013 17.3 i3-3110m 320 GB 559, -* ASUS R704A Intel Core i3-3110m mobile processor (2.40 GHz) Intel HD Graphics 3000 DVD RW Webcam Wireless

Nadere informatie

459, - 3=2 3 halen=2 betalen* 24, 95 14, 95. Bij aankoop van deze drie producten. Voorbeeld : de kingston USB-stick twv 14,95 gratis

459, - 3=2 3 halen=2 betalen* 24, 95 14, 95. Bij aankoop van deze drie producten. Voorbeeld : de kingston USB-stick twv 14,95 gratis Een net van specialisten in hard- en software www.mcdos.net BACK 2 school 2013 15.6 i3-2350m 320 GB X55VD Intel Core i3-2350m processor (2.30 GHz) NVIDIA GeForce GTX610MX 1GB videokaart DVD RW Webcam Wireless

Nadere informatie

knallers 549. 00 voorjaars 34. 99 PC - Notebook - netwerk - opslag - tft - printers 15.6 Media Speler 1366x768 AANBIEDINGEN GELDEN VAN

knallers 549. 00 voorjaars 34. 99 PC - Notebook - netwerk - opslag - tft - printers 15.6 Media Speler 1366x768 AANBIEDINGEN GELDEN VAN voorjaars knallers AANBIEDINGEN GELDEN VAN 23 april t/m 11 mei Intel Core i3-2350m 549. 00 15.6 1366x768 x54c-sx289v Intel HD Graphics 3000 HDMI VGA 1x USB 3.0 1x USB 2.0 Draadloos netwerk Webcam Kaartlezer

Nadere informatie

164.* CASHBACK * Nieuw (excl. BTW) Click & Collect. Prijs na Cashback 19

164.* CASHBACK * Nieuw (excl. BTW) Click & Collect. Prijs na Cashback 19 3601 geldig van donderdag 3 t/m dinsdag 15 september 2015. BEKIJK DE NIEUWSTE TECHNISCHE PRODUCTEN IN DE WINKEL,6 11 25 Prijs na Cashback 16 4.- Cashback 30.25 (incl. BT Prijs na Cashback 19 8.44 (incl.

Nadere informatie

459, - 115, - 67, 95 52, 50 179,- LENTE 2014. www.mcdos.net 15.6

459, - 115, - 67, 95 52, 50 179,- LENTE 2014. www.mcdos.net 15.6 EEN NET VAN SPECIALISTEN IN HARD- EN SOFTWARE www.mcdos.net LENTE 2014 15.6 459, - i3-3217u Aspire E1-570 Intel Core i3-3217u processor (1.80 GHz) Intel HD Graphics 4000 Wireless LAN N HDMI USB3.0 Windows

Nadere informatie

599. 99 HAPPY DEALS! 9. 99 15. 99 15.6" 1366x768 DEALS WAAR JE BLIJ VAN WORDT. BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.be

599. 99 HAPPY DEALS! 9. 99 15. 99 15.6 1366x768 DEALS WAAR JE BLIJ VAN WORDT. BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.be BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.be Notebook - R556LA DRAFT Combineer krachtige prestaties met een ruime opslagcapaciteit. Met 500 GB is er altijd voldoende opslag beschikbaar voor al je bestanden.

Nadere informatie

399.- 15.6" www.altijdactie.nl. HP Notebook PC 15-r063nd. 1366x786 OP=OP BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP

399.- 15.6 www.altijdactie.nl. HP Notebook PC 15-r063nd. 1366x786 OP=OP BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP BEKIJK DE FOLDER ONLINE OP www.altijdactie.nl 1366x786 OP=OP HP Notebook PC 15-r063nd Dit zeer gunstig geprijsde HP notebook biedt de functionaliteit die u nodig heeft en de betrouwbaarheid die u verwacht.

Nadere informatie

Laptopper! Koop nu een Surface en krijg een Touch Cover gratis! * Acer Aspire E1-771-53234G50

Laptopper! Koop nu een Surface en krijg een Touch Cover gratis! * Acer Aspire E1-771-53234G50 LID VAN CONNECT IT / Folder nummer 73 / Geldig tot 31/03/2014 Laptopper! 17.3" Acer Aspire E1-771-53234G50 x 17.3" scherm x Intel Core i5-3230m x 4 GB geheugen x 500 GB harde schijf x Intel HD Graphics

Nadere informatie

429, - Win één van de bioscooparrangementen voor 2 personen!

429, - Win één van de bioscooparrangementen voor 2 personen! Een net van specialisten in hard- en software www.mcdos.net oktober 2011 HD 17.3 320 GB 429, - K73E Intel Pentium Processor B940 (2.00 GHz) Ideaal voor het maken van een back-up van uw foto s en video

Nadere informatie