Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Velligheid Ministerie van Veiligheid en Justine

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Velligheid Ministerie van Veiligheid en Justine"

Transcriptie

1 Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Velligheid Ministerie van Veiligheid en Justine > Retouradres Postbus CA Den Haag Directie Cyber Security Shec&oekshaven EZ Den Haag Postbus EA Den Haag wwvnctv.ni Datum 19 maart 2013 Onderwerp Besluit Wob-verzoek ICT-incidenten bij overheidsorganisaties Geachte U heeft op 5 februari 2013, schriftelijk door u bevestigd op 5 februari 2013, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over ICT-incidenten bij overheidsorganisaties. Ons keurnerk BVI ) aen Bj beantwoording de datum en one kenmerk vermelden, Wilt u slechts éón zeak in uw brief behandelen. U vraagt om een overzicht van bij het NCSC gemelde ICT-incidenten bij overheidsorganisaties tot en met november De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 22 februari 2013, kenmerk In deze brief is tevens de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 2 april Wettelijk kader Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u near de bijiage. Besluit 1k heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht, openbaar te maken. 1k heb besloten een deel van de door u gevraagde informatie niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik near de overwegingen van dit besluit. Bfj het opstellen van het overzicht van incidenten is de volgende definitie van een incident gehanteerd: een ICT-gerelateerd beveiligingsvoorval dat bij het Nationaal Cyber Security Centrurn (NCSC) is gemeld of door het NCSC is ontdekt, waarbij zich een acuut gevaar voor (of het daadwerkelijk optreden van) schade aen ICT systemen of elektronische informatie heeft voorgedaan, betrekking hebbend op één of meerdere specifieke organisaties, waarop het NCSC op enigerlei wijze reactief heeft opgetreden richting deze organisaties. Overwegingen Veiligheid vary de Staat Op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wob blijft het verstrekken van informatie achterwege voor zover dit de veiligheid van de Staat Pagiria 1 van 5

2

3 zou kunnen schaden. Naar mijn oordeel kan openbaarmaking van incident 2267 de veiligheid van de Staat in gevaar brengen. Indien informatie over dit incident openbaar wordt gemaakt, ken dit ernstige gevo[gen hebben voor de veiligheid van Staat, omdat te veel informatie openbaa- v,ordt over doer itten. 1k zal deze informatie dan ook hierom niet openbaar maken. Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organ isaties Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties. Bij incident 1889 is het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten in het geding. Dit belang zou kunnen worden geschaad indien de hier bedoelde informatie openbaar wordt gemaakt. 1k ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid aangezien het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) deze informatie heeft ontvangen onder een geheimhoudingsplicht van een vreemde mogendheid of internationale organisatie. Het schenden van de geheimhoudingsplicht brengt de betrekkingen met die vreemde mogendheid c.q. internationale organisatie in gevaar. 1k heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken. oirectie cyber Security Datum 19 rraart 2C13 Ons kenmerk 355;7 I-let belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de \Vob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van opspdring en vervolging van strafbare feiten. Bij de incidenten 1858, 2097/2100/2102, 2220, 2358, 2687, 3031/3051, 3086 en 3395 is het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten in het geding. Bij de incidenten 1858, 2220, 3031/3051, 3086 en 3395 zijn er lopende onderzoeken in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De incidenten 2097/2100/2102, 2358, 2687 zijn onderwerp geweest van onderzoek in het kader van opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het onderzoek naar deze incidenten is op dit moment afgesloten, maar er wordt rekening mee gehouden dat de betrokken meldingen mogelijk in toekomstige onderzoeken zullen warden betrokken. 1k ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. 1k heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken. Wijze van openbaarmaking Het document treft u bij dit besluit in kopie aan. De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op warden geplaatst. PagIna 2 van 5

4 Dire c,ur Cyber Security Jv!.M. n Gemert Oris kenmerk H 00 g a c h tend, Directie Cyber Security openbaar te maken kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen. Hat bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een De Minister van Veiligheid en lljstjtie, Datum Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering cm informatie Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, s-gravenhage. Namen dez 19 maart 2013 wacrop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht ean: de Minister omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van Veiligheid en Justitie, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, sector Pagina 3 van 5

5 doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het Het bestuursorgaan ken de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. verzoek is ontvangen. 1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek cm informatie zo spoedig mogelijk, Ons kenmerk 2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege geen inbreuk op de persoontijke levenssfeer maakt. de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; dit: 1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover Artikel 10 c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing. weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verlenging rechtvaardigt; a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een b. ken de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, verstrekken terwiji near verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft; informatie: 6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu bekendgemaakt. informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is 5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de worden gegeven. bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen vielke de beschikking aisnog moet 4.Indien de opschorting, bedoeld in het dercle lid, eindigt, doet het voren is gebracht of de daanioor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. v. aarop door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze near is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de 3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk Bijlage 1: genoemde Wob-artikelen Directie Cyber Security Paglna 4 van 5 19 maart 2013 Artikel 6 Datum

6 Paina 5 van 5 b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere One kenmerk c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; bestuursorganen; organisaties; 19 meart 2O pubiiekrechteijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale Datum e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de vo[gende belangen: Directie Cyber security milieu. karakter. belangen: van derden. 3. Hat tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon heeft ingestemd met openboormaking. 4. Het earste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aenhaf en onder a, en S. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 6. Hat tweade lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 7. Hat verstrekken van milieu-informatia ingevolge deze wet blijft eveneens 8. Voorzover hat vierde lid, eerste voizin, niet van toepassing is, wordt bij hat g. hat voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadaling van bij de het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover hat milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang. blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van milieu-informatie voor zover deze handelingen betraft met ean vartrouwelijk van miliau-informatia. achterwege voorzover het belang daarvan niet opwaegt tegan de volgende a. de bescharming van het milieu waarop daze informatie betrekking heeft; toapassen van hat eerste, tweede en zevende lid op miliau-informatie in aanmerking genomen of daze informatie betrekking heeft op emissies in het. de beveiliging van bedrijven en hat voorkomen van sabotage. aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel nemen van de informatie; f.het belong, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen

7 3400 misbruik website(s) van sbvz CIBG er is vastgesteld dater geen sprake was van een hackpoing 1728 Website DUO DUO Incident Code Titel Betrokken organisatie Datum Bijzondertieden Report# melding 1897 Mogelijke DOS op mailserver AFM AFM Melding intemationale partner Compromised logs affecting Agentschap NL your constituency Mogelijk SQL injection bij AMC AMC Fraude zorgtoeslag Belastingdienst Melding belastingdienst phishing DigiD Belastingdienst en Logius Centraal Orgaan opvang Aankondiging DD0S asielzoekers 2573 XSS Kwetsbaarheid in webpagina Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid 2040 Virusinfectie gedetecteerd bij Erasmus MC Erasmus MC Gevoelige data op NAS (KRO-reporter) ehele samenleving SQL-injection Gemeente Almelo Gemeente Almere netwerkproblemen emeente Almere melding pentest scada Interact door Almere Gemeente Almere SNMP staat open bij gem. Almere Gemeente Almere Post van Geen StijI Gemeente Amsterdam Upload van foute scripts naar gemeente amsterdam emeente Amsterdam Automatisch detectiesysteem Govcert, hit emeente Amsterdam Melding maiware infectie gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Amsterdam Melding Tweakers: Openstaand systeem misschien van Gemeente Amsterdam Prov Waterleidingbedrijf Noorciholland 711 Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Amsterdam Mogelijk Trojan Ransom.Win32.Rannoh infection Gemeente Amsterdam Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Amsterdam Torpig infectie Gemeente Amsterdam Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Amsterdam Melding mogelijke besmettingen via Telegraaf.nl Gemeente Amsterdam Torpig besmetting Gemeente Amsterdam Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Amsterdam Open dirs gemeentedocumenten.nl Gemeente Breda SCADA issue Gemeente breukelen Zwembad het kikkerfort Gemeente Breukelen Telefonische melding XSS-kwetsbaarheid in website Gemeente Den Bosch gemeente Den Bosch 1707 Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Gemeente Den Haag Meldingen I P adres Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Gemeente Den Haag Pagina 1 van 9

8 101 Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Gemeente Den Haag Melding geinfecteerde Zeus machine Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Den Haag _ Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Den Haag Virusinfectie mail.diemen.nl Gemeente Diemen I Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Diemen Automatisci, detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Diemen Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Doetinchem _ Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Ede Melding Torpig (Sinowal of Anserin) Gemeente Ede Bencht GeenStijl: Major security breach bij grote stad Gemeente Eindhoven Brief gemeente Eindhoven in vensterenvelop verstuurd, waardoor 2041 Lektober Meerdere lekken gemeente Eindhoven Gemeente Eindhoven Raping twitter accounts gemeente Groningen SCADA issue Gemaal Kickersbloem gemeente Gemeente Hellevoetsluis Hellevoetsluis 2475 Melding 3 s!agboomsystemen met default Gemeente Ridderkerk usemame/password 1749 Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Gemeente Rotterdam Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Gemeente Rotterdam nfectie ransomware gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Rotterdam besmetting malware dmv spamrun Gemeente Utrecht EenVandaag: Gemeente Veere, Scada systemen open op Gemeente Veere ntemet 692 open SCADA systeem in gemeente Wageningen Gemeente Wageningen Lijst met wachtwoorden Lektober Gemeente Zeewolde Netwerken kwetsbaar door onveilige SNMP-configuratie Hele samenleving Persoonsbewijzen.nl address leaked Inspectie Leefomgeving en Transport 2135 Automatisch detectiesysteem Govcert, hit lnspectie Leefomgeving en Transport usemame en wachtwoord zichtbaar waren Intemationale melding: ZEUS botnet in Nederland lnspectie Leefomgeving en Geen besmetting aangetroffen bij RWS: mogelijk false-positive Transport, Rijkswaterstaat, Rotterdam Gemeente Amsterdam Gemeente Utrecht, Gemeente 3323 Citrix incident Kamer van Koophandel Kamer van Koophandel Gegevens medewerkers NHTCU op Pastebin KLPD Website met persoonlijke gegevens KLPD gepensioneerden KLPD gehackt 2330 Conference call law enforcement uitgelekt op pastebin KLPD Pagina 2 van 9

9 3301 Oraaiboek live-gang Nieuw Politie.nl - beveiliging tegen KLPD aanvallen 1708 Automatisch detectiesysteem Govcert, hit KNMI KNMI xss lek KiJMI Melding kwetsbaarheid op KNMI subdomein KNMI melding besmetting 11 pc s KNMI _ Mogelijke oplichting DigiD via mnpensioengegevens.nl Logius _ Vertrouwelijke Govcert-maillijst in mailing Logius Logius Aankondiging Lektober Start met XSS probleem DigiD Logius _ Lektober Logius meldt mogelijke DigiD kwetsbaarheid Logius _ Lektober lek bij 30 gemeenten Logius XSS-Iek in Brabant.nl Logius Raakt DigiD, contact opgenomen met Logius 9 Denial of Service op Logius DoS door SSH bruteforce aanval Digidentity Logius details Digidentity incident melding Logius Melding intemationale partner diginotar CRL - Incorrect Logius Invalidity Date? 2256 Contact Logius Persbericht: AOSP Europe: DigiD is een Logius tijdbom 2290 Mogelijke aanval op mijnoverheid.nl. Verstoring bleek Logius applicatiefout 2483 Melding: Het Opmerking-veld in een formulier op overheid.nl Logius filtert HTML niet 2486, EXIF Hall of Shame: Overheid.nI (=Dutch govt) Logius Kwetsbaarheid in zoekdienst.overheid.nl Logius Vraag om ondersteuning Logius DigiD Logius , Mogelijk lek in DigiD website Logius , Xml Signature Wrapping Logius Cross Site Scripting aanwezig op groot aantal Logius overheidswebsites met DigiD koppeling 3386 Logius: Fake commodo certificaten Logius , Phishing website DigID via nep-mail belastingdienst Logius, Belastingdienst , Lektober dag 2 Kwetsbaarheden in gemeente websites Logius, Gemeente Rotterdam Data overheidsalmanak zichtbaar Logius, Ministerie van Defensie Hacktivisten (ekken adressen fitnesscentrum Luchtverkeersleiding bezoekers, hit op Luchtverkeersleiding 3134 Automatisch detectiesysteem NCSC, hit (Semi-overheAd Luchtverlceersleiding URL lijst) 1990 Tientallen gemeentesites bleken vatbaar voor xss- meerdere Incident betreft SlMGroep (private partij), maar raakt sites hackaanvallen gemeenten gemeenten Valkenswaard, Zoetermeer, De Ronde Venen, Ouderkerk, Westervoort, Roerdaten, Strijen, Raalte en Reimerswaal. Pagina 3 van 9

10 Zaken 1838 lntegriteitoverheid.ni slaat wachtwoorden in plain text op Ministerie van Algemene Zaken Rijksoverheid.nl down Ministerie van Algemene Zaken overheid.nl XSS lek lektober Ministerie van Algemene Zaken Melding mogelijk uitlekken Kersttoespraak HM Ministerie van Algemene Zaken Virusmelding (loos alam,) Ministerie van Algemene Zaken Kwetsbaarheid gevonden in integnteitoverheid.nl Ministene van Algemene Zaken Buitenlandse DoS attack tegen Ministerie van Algemene Zaken Opnieuw ddos rijksoverheid.nl door anonymous Ministerie van Algemene Zaken aangekondigd 2892 Twitter dreiging DDoS rijksoverheid.nl Ministerie van Algemene Zaken Ministerie van Algemene Zaken Website Rijksweb geeft een volledige stacktrace 3002 SpiritusNL: #OpAap Fourth edition - voorgenomen DDoS Ministerie van Algemene Zaken aanval op Rijksoverheid.nl 2751, Aanval aangekondigd door Anonymous op rijksoverheid.nl Ministerie van Algemene , en rechtspraak.nl Zaken, Raad vd Rechtspraak 2755, , Opnieuw aankondiging aanval tegen rechtspraak.nl en Ministene van Algemene rijksoverheid.nl Zaken, Raad vd Rechtspraak 1725 nddent backdoor in website Ministerie van Binnenlandse Bij extem gehostsysteem Zaken en Koninkrijksrelaties 1767 Mogelke phishing mail richting BZK medewerkers Ministerie van Binnenlandse bleek geen phishing mail te zijn Zaken en Koninkrijksrelaties 1856 Phishing mail naar P-Direkt medewerker Ministene van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 Persoonhijk Vertrouwelijke, en Strikt Vertrouwelijke Ministerie van Binnenlandse Bij extern gehost systeem informatie in te zien via werkenbijdeoverheid.nl - en Koninkrijksrelaties 2275 Aanval via phishing mails gehackt webaccount van Ministene van Binnenlandse medewerker BZK Zaken en Koninkrijksrelaties 2500 Malware infectie op één PC bij P-Direkt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2536 Melding via direct twitterbericht:statuspagina zichtbaar Ministerie van Binnenlandse oude inactieve website, is opgeheven Zaken en Koninkrijksrelaties 2660 malware op website Ministerie van Blnnenlandse betreft oude website bij exteme hosting partij Zaken en Koninkrijksrelaties Pagini 4 van 9

11 3040, Spam I Phishing vanuit BZK account(s) Ministerie van Binnenlandse , Zaken en Kon,nkrijksrelaties , 3046, 3047, 3048, Stonngsdienst portal Rijksgebouwendienst kwetsbaar voor Ministerie van Binnenlandse oude Oracle bug Zaken en Koninkrijksrelaties 1744 BZ heeft een ontvangen md PDF-bijlage met virus Ministerie van Buitenlandse erin. Het bericht is door de virusscanner onderschept Zaken 2582 Onbeveiligd formulier en login voor o.a. paspoortgegevens Ministerie van Buitenlandse Zaken 2720 Targeted attack ambassades, betreft het een met Ministerie van Buitenlandse daann potentiêle malicious software, die door de virus- Zaken scanner van BZ is onderschept en voor verder onderzoek naar het NCSC is gestuurd 2494 Videoconference systemen Defensie te hacken Ministerie van Defensie Intemationale waarschuwing: targetted malware verzonden Ministerie van Defensie aan defensieindustrie 2879 ntisec screen van defensie Ministerie van Defensie Twitter Melding over kwetsbaar Defensie netwerk Ministerie van Defensie Melding geinfecteerd IP met Conficker Ministerie van Defensie Melding van honeypots die met succes inbraken detecteren Ministene van Defensie Overheidsorganisaties mogelk doelwit van cyberaanval Ministerie van Defensie, Anonymous op Mlnisterie van Algemene Zaken, Tweede Kamer 1752, Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Ministerie van Economische Zaken 1786 Bedreiging met bom op forum Ministerie van Economische Zaken 1878 Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Ministerie van Economische Zaken 2539 XSS kwetsbaarheid in pagina EZ Ministerie van Economische Zaken 2540, XSS kwetsbaarheid in pagina EZ Ministerie van Economische 2541 Zaken Melding valse tweets door EZ Ministerie van Economische Zaken 3108 Malware bij EZ Ministerie van Economische Zaken 3163 phishing mail naar site met rijkslogo Ministene van Economische Zaken 1709 Automatiscti detectiesysteem Govcert, hit Ministerie van Financien Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Ministerie van Financien Botnet infectie Ministerie van Financien Botnet infectie Ministerie van Financien Pagina 5 van 9

12 1877 Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Ministerie van Financien Spam verstuurd vanuit MinFin Ministerie van Financien Vreemde content op MinFin-site - is honeypot Ministene van Financien Melding: Contaminated sent to your constituents - NL Ministene van Financien, De Nederlandse Bank 1764 Targeted attacks op minfin en buza Ministerie van Financien, Ministerie van Buitenlandse 1825 Botnet infectie Ministerie van lnfrastructuur & Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Ministerie van lnfrastructuur & over extranet DCC lenm Ministerie van lnfrastructuur & Melding conflcker infectie Ministerie van lnfrastructuur & Melding mogelqk publieke SCADA systemen Ministerie van lnfrastructuur & Zaken Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu, Rijkswaterstaat 2072 Gegevens mbtleerplichtambtenaren op pastebin Ministerie van Onderws, Cultuur en Wetenschap 2653 Ministerie van Sociale Zaken hackpoging bij de SZW site Het Gemeenteloket en Werkgelegenheid 1935 Mogelijke DDOS attack vanaf IP ministene van VenJ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2378 Metadata in MinVenJ publicaties Ministerie van Veiligheid en Justitie 2579 XSS Kwetsbaarheid in webpagina Ministerie van Veiligheid en Justitie 2796 Spear phishing op MinVenJ Ministerie van Veiligheid en Justitie 3121 Veiligheidspmtocollen TK2012 uitgelekt Ministerie van Veiligheid en Justitie 3193 Phishing mail ontvangen bij VenJ Ministerie van Veiligheid en Justitie 3263 crossite scripting mogelijk in crisis.nl Ministerie van Veiligheid en Justitie 3364 Mogelijk virus via telegraaf bij GD( Ministerie van Veiligheid en Justitie 3005 Melding onveilige SSL verbinding in systeem BSN-opvraag Ministerie van ziekenhuizen Volksgezondheid, WeIzUn en 3220 melding dater vanuit VWS hack pogingen gedaan worden Ministene van Sport Volksgezondheid, Welzijn en 3259 Kwetsbaarheid gevonden in pacemakers Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 2880 Moneymule mail naar maillijst met NCSC-partners Nationaal Cyber Security Sport Sport Centrum Pagina 6 van 9

13 succesvol afgeslagen aanval 2173 Hackpoging op RWS met php kwetsbaarheden kswaterstaat succesvol afgeslagen aanval 2227 Hackpoging op RWS met Wordpress kwetsbaarheden kswaterstaat succesvol afgeslagen aanval 2347 Mislukte hackaanval op Rijkswaterstaat kswaterstaat succesvol afgeslagen aarival 2406 Mislukte hackaanval op Rijkswaterstaat kswaterstaat _ succesvol afgeslagen aanval 2245 XSS vulnerability bij Nederlands Forensisch lnstituut Mogelijke SQL injection kwetsbaarheid NFl Nederlands Forensisch lnstituut Gerucht over aanvallen op NFl Nederlands Forensisch lnstituut foutmeldingen Apache servers verraden informatie oa. Belastingdienst Caribisch gebied 2551 mogelijke gevolgen van problemen met update van Openbaar Ministerie virusscanner 2062 Spammelding Fax OPTA Automatisch detectiesysteem Govcert, hit OPTA Geinfecteerde malihost fryslannl Provincie Friesland SPAM provincie fnesland Provincie Friesland Friesland spant Belastingdienst Provincie Friesland, Belastingdienst 2339 Tweakers meldt: Beveiligingscamera s Zuid-Holland publiek Provincie Zuid-Holland toegankelijk 2001 Website Raad van State plat door storing Raad van State Lektober Lekl2: Raad van State lekt documenten Raad van State Melding Wachtwoord I Usemaam Raad van State in stukken Raad van State op Internet 2431 Dreiging op Pastebin: ge-target met Raad vd Rechtspraak DDoS Anonymous aanval op rechtspraak.nl aad vd Rechtspraak Rechtspraak.nl domein misbruikt voor aad vd Rechtspraak melding lekken bij RDW DW Automatisch detectiesysteem NCSC, hit DW Kozy-virus bij ROW DW Rksauditdienst onveilige login en cookie ksauditdienst _ 793 Automatisch detectiesysteem Govcert, hit kswaterstaat Automatisch detectiesysteem Govcert, hit R kswaterstaat Automatisch detectiesysteem Govcert, hit kswaterstaat Geen besmetting aangetroffen: mogelijk false-positive 2156 Hackpogingen door gebruik van Wordpress-kwetsbaarheid jkswaterstaat Pagina 7 van 9

14 2633 Automatisch detectiesysteem NCSC, hit kswaterstaat succesvol afgeslagen aanval 2787 mislukte hackaanval op Rijkswaterstaat kswaterstaat succesvol afgeslagen aanval 3224 Automatisch detectiesysteem NCSC, hit kswaterstaat Besmette PC b RWS kswaterstaat targetted phishing op RIVM VM RIVM meldt Kwetsbaarheden binnen Jboss VM SpyEye infectie Samenwerkingsverband Noord-Nedertand Samenwerkingsverband Noord Samenwerkingsverband Noord-Nederland is een verband tussen de Nederland drie noordelijke provincies Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Shared Service Organisatie (SSO) 3175 Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Shared Service Organisatie (SSO) 3067 Scp.nl op Anonymous hitlist Sociaal Cultureel Planbureau Informatie deelnemers op Pastebin SSO, Ministerie van Economische Zaken, RIVM 2264 Publiek toegankelijk SCADA-systeem TUE TU Eindhoven Spamrun op kamerhd Tweede Kamer Cross-site scripting tweedekamernl Tweede Kamer , Pastebindump Rijksuniversiteit Utrecht Universiteit Utrecht Lekken in universiteitssites Universiteiten: Wageningen, Melding doorgezet aan SURF-CERT. Maastricht, Amsterdam (UvA), Utrecht, Twente, Rotterdam, Leiden, TU DeIft, TU Eindhoven, Groningen en de Open Universiteit 5 Phishing mail naar overheid UWV _ XSS kwetsbaarheid in webpagina UWV Melding van hacking (toegang tot netwerk) Veiligheidsregio Fryslan _ Database Nederlandse Politiebond gelekt VTSPN Vraag nay incident (DNS VTSPN) VTSPN politie.nl redirectnaarwaarschuwing escortservice uit2oll VTSPN SSL client renegotiation support mijnpolitie.nl VTSPN _ XSS Kwetsbaarheden in webpaginas VTSPN _ Dos aanval op politie.nl VTSPN _ DDoS achtige problemen bij vtspn VTSPN Backscatter van spam verstuurd op naam van een Waterschap Velt en Vecht Iemandheeft gespamd uit naam van waterschap, geen spam 2267 A 1889 B 1858 C 2097, C C 2358 C 2687 C Pagina 8 van 9

15 3031, C C 3395_ C Toelichting code A artikel 10, eerste lid, sub b Wob, Staatveiligheid B Artikel 10, tweede lid, sub a Wob, belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten C Artikel 10, tweede lid, sub c Wob, belang van opsporing en Pigin 9 van 9

16

Nationaa Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Minisrerie van Veiligheid en Justine

Nationaa Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Minisrerie van Veiligheid en Justine Nationaa Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Minisrerie van Veiligheid en Justine > Retor,drs Posbs 2:011 250 E H5S Directie Cybsr Seewity SchedJ

Nadere informatie

Incident Report# Code Titel Betrokken organisatie Datum Bijzonderheden

Incident Report# Code Titel Betrokken organisatie Datum Bijzonderheden Incident Report# Code Titel Betrokken organisatie Datum Bijzonderheden melding 20 Malware-infectie KNMI, vraag om advies KNMI 03-02-2009 26 Kwetsbaarheid in CRT-RSA GBO.Overheid 09-02-2009 48 Probleem

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur

Ministerie van Infrastructuur Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouractres Postbus 20901 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Piesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 Contactpersoon Ons kenmerk IenM/BSK-2015/151704 Datum

Nadere informatie

# Datum Nadere omschrijving van incident Organisatie / sector Opmerking

# Datum Nadere omschrijving van incident Organisatie / sector Opmerking # Datum Nadere omschrijving van incident Organisatie / sector Opmerking 558 7-4-2010 Er is malware door de mail antivirusscanner heengekomen en niet afgevangen, er heeft geen infectie plaatsgevonden DUO

Nadere informatie

Toegang beperkingen en INSPIRE

Toegang beperkingen en INSPIRE Toegang beperkingen en INSPIRE Onderwerp Aan Klankbordgroep INSPIRE Van Bastiaan van Loenen, Michel Grothe, Datum 28 maart 2011 Bijlagen - Aan de Klankbordgroep INPSIRE wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende het verzoek van Broadcast Newco Two B.V. (hierna: verzoeker)

Nadere informatie

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 297 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

26643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

26643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 26643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Cluster Bedrijf/ Juridische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CYV Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag WIM«. rijksoverheid.ni Inlichtingen

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Stichting De Roestige Spijker t.a.v. de voorzitter, de heer R. Rubinstein KNSM-Iaan 53 1019 LB AMSTERDAM

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Stichting De Roestige Spijker t.a.v. de voorzitter, de heer R. Rubinstein KNSM-Iaan 53 1019 LB AMSTERDAM Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Stichting De Roestige Spijker t.a.v. de voorzitter, de heer R. Rubinstein KNSM-Iaan 53 1019 LB AMSTERDAM Directie Wetgeving

Nadere informatie

http://www.rechtspraak.nl/naar+de+rechter/landelijke+regelingen/sector+bestuursrecht/la...

http://www.rechtspraak.nl/naar+de+rechter/landelijke+regelingen/sector+bestuursrecht/la... pagina 1 van 18 Landelijke procesregeling bestuursrecht Procesregeling Toelichting Landelijke procesregeling bestuursrecht Een met deze regeling overeenkomstige regeling is vastgesteld door de rechtbank

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 22 mei 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z08874

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 22 mei 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z08874 > Retouradres Postbus20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Burgerschap en Informatiebeleid Turfmarkt 147 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16984 20 juni 2014 Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Gelet

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft Strikt vertrouwelijk Aangetekend, per fax en per e-mail verstuurd Ariad Financial Services T.a.v. de directie 11th Floor Silom Complex 191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak BANGKOK 10500 Thailand Datum Ons

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Achtergrond en verloop van de procedure Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2011/200200_OV Zaaknummer: 10.0414.37 Datum: 22 februari 2011 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit tot het opleggen van een boete ter

Nadere informatie

Waarschuwingsdienst.nl

Waarschuwingsdienst.nl Jaaroverzicht_2009 GOVCERT.NL is het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid. Zij ondersteunt overheidsorganisaties in het voorkomen en afhandelen van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten,

Nadere informatie

De Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 wordt als volgt gewijzigd:

De Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 wordt als volgt gewijzigd: 2 Artikel I De Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. Onderdeel a komt te luiden: a. Bank: de Centrale Bank

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten. Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg.

Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten. Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg. Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg Mei 2003 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemeen deel 2.1. Informatieverzoeken

Nadere informatie

IBD DIENSTENPORTFOLIO. Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD

IBD DIENSTENPORTFOLIO. Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD IBD DIENSTENPORTFOLIO Uitgebreide beschrijving van de diensten van de IBD Auteur IBD Datum september 2013 2 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Kernactiviteiten en diensten 4 1.1 Officieel aansluiten bij de IBD 6

Nadere informatie

Boete financieel dienstverlener Paul Peeman Advies B.V. voor verboden bemiddeling in kredieten en verzekeringen

Boete financieel dienstverlener Paul Peeman Advies B.V. voor verboden bemiddeling in kredieten en verzekeringen Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2013/mei) Boete financieel dienstverlener Paul Peeman Advies B.V. voor verboden bemiddeling in kredieten en verzekeringen 27 mei 2013 Nieuws Update 6 juni 2013:

Nadere informatie

Nadere analyse Pobelka-botnet In samenwerking met AIVD, MIVD, NCTV, OM en Politie. 28 maart 2013

Nadere analyse Pobelka-botnet In samenwerking met AIVD, MIVD, NCTV, OM en Politie. 28 maart 2013 Nadere analyse Pobelka-botnet In samenwerking met AIVD, MIVD, NCTV, OM en Politie 28 maart 2013 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Botnets 6 2.1 Wat is een botnet? 6 2.2 Wat is Pobelka? 7 2.3 Zijn er nog meer botnets?

Nadere informatie

Criminaliteitsbeeldanalyse 2012

Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 High Tech Crime Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 High Tech Crime Criminaliteitsbeeldanalyse 2012 waakzaam en dienstbaar Uitgave Korps landelijke politiediensten (KLPD) Dienst Nationale Recherche Postbus

Nadere informatie

Datum 3 oktober 2014 Ons kenmerk -------------------- Pagina 1 van 14. Betreft

Datum 3 oktober 2014 Ons kenmerk -------------------- Pagina 1 van 14. Betreft OPENBARE VERSIE Mevrouw C.L. de Carvalho-Heineken ----------------------------------------------- --------------------------- --------------------- - ------------ ---- NeeK.C.J.T.VBoetefunctionaris BoetefunctionarisOplegging

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2005 Rapportnummer: 2005/348

Rapport. Datum: 15 november 2005 Rapportnummer: 2005/348 Rapport Datum: 15 november 2005 Rapportnummer: 2005/348 2 Klacht Verzoekster klaagt over de lange duur van de behandeling van haar bezwaarschrift van 19 maart 2004 tegen de beschikking eigen bijdrage zorg

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid In dit informatieblad vindt u informatie over bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid. Het blad bestaat uit twee delen. In het eerste

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING J.N. Brokerhof h.o.d.n. Financieel Planbureau Datum 14 september 2011 Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. C.J. van Dijk, Van Veen Advocaten

Nadere informatie