Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Velligheid Ministerie van Veiligheid en Justine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Velligheid Ministerie van Veiligheid en Justine"

Transcriptie

1 Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Velligheid Ministerie van Veiligheid en Justine > Retouradres Postbus CA Den Haag Directie Cyber Security Shec&oekshaven EZ Den Haag Postbus EA Den Haag wwvnctv.ni Datum 19 maart 2013 Onderwerp Besluit Wob-verzoek ICT-incidenten bij overheidsorganisaties Geachte U heeft op 5 februari 2013, schriftelijk door u bevestigd op 5 februari 2013, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over ICT-incidenten bij overheidsorganisaties. Ons keurnerk BVI ) aen Bj beantwoording de datum en one kenmerk vermelden, Wilt u slechts éón zeak in uw brief behandelen. U vraagt om een overzicht van bij het NCSC gemelde ICT-incidenten bij overheidsorganisaties tot en met november De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 22 februari 2013, kenmerk In deze brief is tevens de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 2 april Wettelijk kader Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u near de bijiage. Besluit 1k heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht, openbaar te maken. 1k heb besloten een deel van de door u gevraagde informatie niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik near de overwegingen van dit besluit. Bfj het opstellen van het overzicht van incidenten is de volgende definitie van een incident gehanteerd: een ICT-gerelateerd beveiligingsvoorval dat bij het Nationaal Cyber Security Centrurn (NCSC) is gemeld of door het NCSC is ontdekt, waarbij zich een acuut gevaar voor (of het daadwerkelijk optreden van) schade aen ICT systemen of elektronische informatie heeft voorgedaan, betrekking hebbend op één of meerdere specifieke organisaties, waarop het NCSC op enigerlei wijze reactief heeft opgetreden richting deze organisaties. Overwegingen Veiligheid vary de Staat Op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wob blijft het verstrekken van informatie achterwege voor zover dit de veiligheid van de Staat Pagiria 1 van 5

2

3 zou kunnen schaden. Naar mijn oordeel kan openbaarmaking van incident 2267 de veiligheid van de Staat in gevaar brengen. Indien informatie over dit incident openbaar wordt gemaakt, ken dit ernstige gevo[gen hebben voor de veiligheid van Staat, omdat te veel informatie openbaa- v,ordt over doer itten. 1k zal deze informatie dan ook hierom niet openbaar maken. Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organ isaties Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties. Bij incident 1889 is het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten in het geding. Dit belang zou kunnen worden geschaad indien de hier bedoelde informatie openbaar wordt gemaakt. 1k ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid aangezien het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) deze informatie heeft ontvangen onder een geheimhoudingsplicht van een vreemde mogendheid of internationale organisatie. Het schenden van de geheimhoudingsplicht brengt de betrekkingen met die vreemde mogendheid c.q. internationale organisatie in gevaar. 1k heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken. oirectie cyber Security Datum 19 rraart 2C13 Ons kenmerk 355;7 I-let belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de \Vob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van opspdring en vervolging van strafbare feiten. Bij de incidenten 1858, 2097/2100/2102, 2220, 2358, 2687, 3031/3051, 3086 en 3395 is het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten in het geding. Bij de incidenten 1858, 2220, 3031/3051, 3086 en 3395 zijn er lopende onderzoeken in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De incidenten 2097/2100/2102, 2358, 2687 zijn onderwerp geweest van onderzoek in het kader van opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het onderzoek naar deze incidenten is op dit moment afgesloten, maar er wordt rekening mee gehouden dat de betrokken meldingen mogelijk in toekomstige onderzoeken zullen warden betrokken. 1k ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. 1k heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken. Wijze van openbaarmaking Het document treft u bij dit besluit in kopie aan. De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op warden geplaatst. PagIna 2 van 5

4 Dire c,ur Cyber Security Jv!.M. n Gemert Oris kenmerk H 00 g a c h tend, Directie Cyber Security openbaar te maken kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen. Hat bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een De Minister van Veiligheid en lljstjtie, Datum Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering cm informatie Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, s-gravenhage. Namen dez 19 maart 2013 wacrop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht ean: de Minister omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van Veiligheid en Justitie, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, sector Pagina 3 van 5

5 doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het Het bestuursorgaan ken de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. verzoek is ontvangen. 1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek cm informatie zo spoedig mogelijk, Ons kenmerk 2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege geen inbreuk op de persoontijke levenssfeer maakt. de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; dit: 1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover Artikel 10 c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing. weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verlenging rechtvaardigt; a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een b. ken de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, verstrekken terwiji near verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft; informatie: 6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu bekendgemaakt. informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is 5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de worden gegeven. bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen vielke de beschikking aisnog moet 4.Indien de opschorting, bedoeld in het dercle lid, eindigt, doet het voren is gebracht of de daanioor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. v. aarop door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze near is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de 3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk Bijlage 1: genoemde Wob-artikelen Directie Cyber Security Paglna 4 van 5 19 maart 2013 Artikel 6 Datum

6 Paina 5 van 5 b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere One kenmerk c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; bestuursorganen; organisaties; 19 meart 2O pubiiekrechteijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale Datum e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de vo[gende belangen: Directie Cyber security milieu. karakter. belangen: van derden. 3. Hat tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon heeft ingestemd met openboormaking. 4. Het earste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aenhaf en onder a, en S. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 6. Hat tweade lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 7. Hat verstrekken van milieu-informatia ingevolge deze wet blijft eveneens 8. Voorzover hat vierde lid, eerste voizin, niet van toepassing is, wordt bij hat g. hat voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadaling van bij de het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover hat milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang. blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van milieu-informatie voor zover deze handelingen betraft met ean vartrouwelijk van miliau-informatia. achterwege voorzover het belang daarvan niet opwaegt tegan de volgende a. de bescharming van het milieu waarop daze informatie betrekking heeft; toapassen van hat eerste, tweede en zevende lid op miliau-informatie in aanmerking genomen of daze informatie betrekking heeft op emissies in het. de beveiliging van bedrijven en hat voorkomen van sabotage. aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel nemen van de informatie; f.het belong, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen

7 3400 misbruik website(s) van sbvz CIBG er is vastgesteld dater geen sprake was van een hackpoing 1728 Website DUO DUO Incident Code Titel Betrokken organisatie Datum Bijzondertieden Report# melding 1897 Mogelijke DOS op mailserver AFM AFM Melding intemationale partner Compromised logs affecting Agentschap NL your constituency Mogelijk SQL injection bij AMC AMC Fraude zorgtoeslag Belastingdienst Melding belastingdienst phishing DigiD Belastingdienst en Logius Centraal Orgaan opvang Aankondiging DD0S asielzoekers 2573 XSS Kwetsbaarheid in webpagina Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid 2040 Virusinfectie gedetecteerd bij Erasmus MC Erasmus MC Gevoelige data op NAS (KRO-reporter) ehele samenleving SQL-injection Gemeente Almelo Gemeente Almere netwerkproblemen emeente Almere melding pentest scada Interact door Almere Gemeente Almere SNMP staat open bij gem. Almere Gemeente Almere Post van Geen StijI Gemeente Amsterdam Upload van foute scripts naar gemeente amsterdam emeente Amsterdam Automatisch detectiesysteem Govcert, hit emeente Amsterdam Melding maiware infectie gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Amsterdam Melding Tweakers: Openstaand systeem misschien van Gemeente Amsterdam Prov Waterleidingbedrijf Noorciholland 711 Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Amsterdam Mogelijk Trojan Ransom.Win32.Rannoh infection Gemeente Amsterdam Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Amsterdam Torpig infectie Gemeente Amsterdam Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Amsterdam Melding mogelijke besmettingen via Telegraaf.nl Gemeente Amsterdam Torpig besmetting Gemeente Amsterdam Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Amsterdam Open dirs gemeentedocumenten.nl Gemeente Breda SCADA issue Gemeente breukelen Zwembad het kikkerfort Gemeente Breukelen Telefonische melding XSS-kwetsbaarheid in website Gemeente Den Bosch gemeente Den Bosch 1707 Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Gemeente Den Haag Meldingen I P adres Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Gemeente Den Haag Pagina 1 van 9

8 101 Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Gemeente Den Haag Melding geinfecteerde Zeus machine Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Den Haag _ Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Den Haag Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Den Haag Virusinfectie mail.diemen.nl Gemeente Diemen I Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Diemen Automatisci, detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Diemen Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Doetinchem _ Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Ede Melding Torpig (Sinowal of Anserin) Gemeente Ede Bencht GeenStijl: Major security breach bij grote stad Gemeente Eindhoven Brief gemeente Eindhoven in vensterenvelop verstuurd, waardoor 2041 Lektober Meerdere lekken gemeente Eindhoven Gemeente Eindhoven Raping twitter accounts gemeente Groningen SCADA issue Gemaal Kickersbloem gemeente Gemeente Hellevoetsluis Hellevoetsluis 2475 Melding 3 s!agboomsystemen met default Gemeente Ridderkerk usemame/password 1749 Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Gemeente Rotterdam Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Gemeente Rotterdam nfectie ransomware gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Gemeente Rotterdam besmetting malware dmv spamrun Gemeente Utrecht EenVandaag: Gemeente Veere, Scada systemen open op Gemeente Veere ntemet 692 open SCADA systeem in gemeente Wageningen Gemeente Wageningen Lijst met wachtwoorden Lektober Gemeente Zeewolde Netwerken kwetsbaar door onveilige SNMP-configuratie Hele samenleving Persoonsbewijzen.nl address leaked Inspectie Leefomgeving en Transport 2135 Automatisch detectiesysteem Govcert, hit lnspectie Leefomgeving en Transport usemame en wachtwoord zichtbaar waren Intemationale melding: ZEUS botnet in Nederland lnspectie Leefomgeving en Geen besmetting aangetroffen bij RWS: mogelijk false-positive Transport, Rijkswaterstaat, Rotterdam Gemeente Amsterdam Gemeente Utrecht, Gemeente 3323 Citrix incident Kamer van Koophandel Kamer van Koophandel Gegevens medewerkers NHTCU op Pastebin KLPD Website met persoonlijke gegevens KLPD gepensioneerden KLPD gehackt 2330 Conference call law enforcement uitgelekt op pastebin KLPD Pagina 2 van 9

9 3301 Oraaiboek live-gang Nieuw Politie.nl - beveiliging tegen KLPD aanvallen 1708 Automatisch detectiesysteem Govcert, hit KNMI KNMI xss lek KiJMI Melding kwetsbaarheid op KNMI subdomein KNMI melding besmetting 11 pc s KNMI _ Mogelijke oplichting DigiD via mnpensioengegevens.nl Logius _ Vertrouwelijke Govcert-maillijst in mailing Logius Logius Aankondiging Lektober Start met XSS probleem DigiD Logius _ Lektober Logius meldt mogelijke DigiD kwetsbaarheid Logius _ Lektober lek bij 30 gemeenten Logius XSS-Iek in Brabant.nl Logius Raakt DigiD, contact opgenomen met Logius 9 Denial of Service op Logius DoS door SSH bruteforce aanval Digidentity Logius details Digidentity incident melding Logius Melding intemationale partner diginotar CRL - Incorrect Logius Invalidity Date? 2256 Contact Logius Persbericht: AOSP Europe: DigiD is een Logius tijdbom 2290 Mogelijke aanval op mijnoverheid.nl. Verstoring bleek Logius applicatiefout 2483 Melding: Het Opmerking-veld in een formulier op overheid.nl Logius filtert HTML niet 2486, EXIF Hall of Shame: Overheid.nI (=Dutch govt) Logius Kwetsbaarheid in zoekdienst.overheid.nl Logius Vraag om ondersteuning Logius DigiD Logius , Mogelijk lek in DigiD website Logius , Xml Signature Wrapping Logius Cross Site Scripting aanwezig op groot aantal Logius overheidswebsites met DigiD koppeling 3386 Logius: Fake commodo certificaten Logius , Phishing website DigID via nep-mail belastingdienst Logius, Belastingdienst , Lektober dag 2 Kwetsbaarheden in gemeente websites Logius, Gemeente Rotterdam Data overheidsalmanak zichtbaar Logius, Ministerie van Defensie Hacktivisten (ekken adressen fitnesscentrum Luchtverkeersleiding bezoekers, hit op Luchtverkeersleiding 3134 Automatisch detectiesysteem NCSC, hit (Semi-overheAd Luchtverlceersleiding URL lijst) 1990 Tientallen gemeentesites bleken vatbaar voor xss- meerdere Incident betreft SlMGroep (private partij), maar raakt sites hackaanvallen gemeenten gemeenten Valkenswaard, Zoetermeer, De Ronde Venen, Ouderkerk, Westervoort, Roerdaten, Strijen, Raalte en Reimerswaal. Pagina 3 van 9

10 Zaken 1838 lntegriteitoverheid.ni slaat wachtwoorden in plain text op Ministerie van Algemene Zaken Rijksoverheid.nl down Ministerie van Algemene Zaken overheid.nl XSS lek lektober Ministerie van Algemene Zaken Melding mogelijk uitlekken Kersttoespraak HM Ministerie van Algemene Zaken Virusmelding (loos alam,) Ministerie van Algemene Zaken Kwetsbaarheid gevonden in integnteitoverheid.nl Ministene van Algemene Zaken Buitenlandse DoS attack tegen Ministerie van Algemene Zaken Opnieuw ddos rijksoverheid.nl door anonymous Ministerie van Algemene Zaken aangekondigd 2892 Twitter dreiging DDoS rijksoverheid.nl Ministerie van Algemene Zaken Ministerie van Algemene Zaken Website Rijksweb geeft een volledige stacktrace 3002 SpiritusNL: #OpAap Fourth edition - voorgenomen DDoS Ministerie van Algemene Zaken aanval op Rijksoverheid.nl 2751, Aanval aangekondigd door Anonymous op rijksoverheid.nl Ministerie van Algemene , en rechtspraak.nl Zaken, Raad vd Rechtspraak 2755, , Opnieuw aankondiging aanval tegen rechtspraak.nl en Ministene van Algemene rijksoverheid.nl Zaken, Raad vd Rechtspraak 1725 nddent backdoor in website Ministerie van Binnenlandse Bij extem gehostsysteem Zaken en Koninkrijksrelaties 1767 Mogelke phishing mail richting BZK medewerkers Ministerie van Binnenlandse bleek geen phishing mail te zijn Zaken en Koninkrijksrelaties 1856 Phishing mail naar P-Direkt medewerker Ministene van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 Persoonhijk Vertrouwelijke, en Strikt Vertrouwelijke Ministerie van Binnenlandse Bij extern gehost systeem informatie in te zien via werkenbijdeoverheid.nl - en Koninkrijksrelaties 2275 Aanval via phishing mails gehackt webaccount van Ministene van Binnenlandse medewerker BZK Zaken en Koninkrijksrelaties 2500 Malware infectie op één PC bij P-Direkt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2536 Melding via direct twitterbericht:statuspagina zichtbaar Ministerie van Binnenlandse oude inactieve website, is opgeheven Zaken en Koninkrijksrelaties 2660 malware op website Ministerie van Blnnenlandse betreft oude website bij exteme hosting partij Zaken en Koninkrijksrelaties Pagini 4 van 9

11 3040, Spam I Phishing vanuit BZK account(s) Ministerie van Binnenlandse , Zaken en Kon,nkrijksrelaties , 3046, 3047, 3048, Stonngsdienst portal Rijksgebouwendienst kwetsbaar voor Ministerie van Binnenlandse oude Oracle bug Zaken en Koninkrijksrelaties 1744 BZ heeft een ontvangen md PDF-bijlage met virus Ministerie van Buitenlandse erin. Het bericht is door de virusscanner onderschept Zaken 2582 Onbeveiligd formulier en login voor o.a. paspoortgegevens Ministerie van Buitenlandse Zaken 2720 Targeted attack ambassades, betreft het een met Ministerie van Buitenlandse daann potentiêle malicious software, die door de virus- Zaken scanner van BZ is onderschept en voor verder onderzoek naar het NCSC is gestuurd 2494 Videoconference systemen Defensie te hacken Ministerie van Defensie Intemationale waarschuwing: targetted malware verzonden Ministerie van Defensie aan defensieindustrie 2879 ntisec screen van defensie Ministerie van Defensie Twitter Melding over kwetsbaar Defensie netwerk Ministerie van Defensie Melding geinfecteerd IP met Conficker Ministerie van Defensie Melding van honeypots die met succes inbraken detecteren Ministene van Defensie Overheidsorganisaties mogelk doelwit van cyberaanval Ministerie van Defensie, Anonymous op Mlnisterie van Algemene Zaken, Tweede Kamer 1752, Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Ministerie van Economische Zaken 1786 Bedreiging met bom op forum Ministerie van Economische Zaken 1878 Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Ministerie van Economische Zaken 2539 XSS kwetsbaarheid in pagina EZ Ministerie van Economische Zaken 2540, XSS kwetsbaarheid in pagina EZ Ministerie van Economische 2541 Zaken Melding valse tweets door EZ Ministerie van Economische Zaken 3108 Malware bij EZ Ministerie van Economische Zaken 3163 phishing mail naar site met rijkslogo Ministene van Economische Zaken 1709 Automatiscti detectiesysteem Govcert, hit Ministerie van Financien Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Ministerie van Financien Botnet infectie Ministerie van Financien Botnet infectie Ministerie van Financien Pagina 5 van 9

12 1877 Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Ministerie van Financien Spam verstuurd vanuit MinFin Ministerie van Financien Vreemde content op MinFin-site - is honeypot Ministene van Financien Melding: Contaminated sent to your constituents - NL Ministene van Financien, De Nederlandse Bank 1764 Targeted attacks op minfin en buza Ministerie van Financien, Ministerie van Buitenlandse 1825 Botnet infectie Ministerie van lnfrastructuur & Automatisch detectiesysteem Govcert, hit Ministerie van lnfrastructuur & over extranet DCC lenm Ministerie van lnfrastructuur & Melding conflcker infectie Ministerie van lnfrastructuur & Melding mogelqk publieke SCADA systemen Ministerie van lnfrastructuur & Zaken Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu, Rijkswaterstaat 2072 Gegevens mbtleerplichtambtenaren op pastebin Ministerie van Onderws, Cultuur en Wetenschap 2653 Ministerie van Sociale Zaken hackpoging bij de SZW site Het Gemeenteloket en Werkgelegenheid 1935 Mogelijke DDOS attack vanaf IP ministene van VenJ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2378 Metadata in MinVenJ publicaties Ministerie van Veiligheid en Justitie 2579 XSS Kwetsbaarheid in webpagina Ministerie van Veiligheid en Justitie 2796 Spear phishing op MinVenJ Ministerie van Veiligheid en Justitie 3121 Veiligheidspmtocollen TK2012 uitgelekt Ministerie van Veiligheid en Justitie 3193 Phishing mail ontvangen bij VenJ Ministerie van Veiligheid en Justitie 3263 crossite scripting mogelijk in crisis.nl Ministerie van Veiligheid en Justitie 3364 Mogelijk virus via telegraaf bij GD( Ministerie van Veiligheid en Justitie 3005 Melding onveilige SSL verbinding in systeem BSN-opvraag Ministerie van ziekenhuizen Volksgezondheid, WeIzUn en 3220 melding dater vanuit VWS hack pogingen gedaan worden Ministene van Sport Volksgezondheid, Welzijn en 3259 Kwetsbaarheid gevonden in pacemakers Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 2880 Moneymule mail naar maillijst met NCSC-partners Nationaal Cyber Security Sport Sport Centrum Pagina 6 van 9

13 succesvol afgeslagen aanval 2173 Hackpoging op RWS met php kwetsbaarheden kswaterstaat succesvol afgeslagen aanval 2227 Hackpoging op RWS met Wordpress kwetsbaarheden kswaterstaat succesvol afgeslagen aanval 2347 Mislukte hackaanval op Rijkswaterstaat kswaterstaat succesvol afgeslagen aarival 2406 Mislukte hackaanval op Rijkswaterstaat kswaterstaat _ succesvol afgeslagen aanval 2245 XSS vulnerability bij Nederlands Forensisch lnstituut Mogelijke SQL injection kwetsbaarheid NFl Nederlands Forensisch lnstituut Gerucht over aanvallen op NFl Nederlands Forensisch lnstituut foutmeldingen Apache servers verraden informatie oa. Belastingdienst Caribisch gebied 2551 mogelijke gevolgen van problemen met update van Openbaar Ministerie virusscanner 2062 Spammelding Fax OPTA Automatisch detectiesysteem Govcert, hit OPTA Geinfecteerde malihost fryslannl Provincie Friesland SPAM provincie fnesland Provincie Friesland Friesland spant Belastingdienst Provincie Friesland, Belastingdienst 2339 Tweakers meldt: Beveiligingscamera s Zuid-Holland publiek Provincie Zuid-Holland toegankelijk 2001 Website Raad van State plat door storing Raad van State Lektober Lekl2: Raad van State lekt documenten Raad van State Melding Wachtwoord I Usemaam Raad van State in stukken Raad van State op Internet 2431 Dreiging op Pastebin: ge-target met Raad vd Rechtspraak DDoS Anonymous aanval op rechtspraak.nl aad vd Rechtspraak Rechtspraak.nl domein misbruikt voor aad vd Rechtspraak melding lekken bij RDW DW Automatisch detectiesysteem NCSC, hit DW Kozy-virus bij ROW DW Rksauditdienst onveilige login en cookie ksauditdienst _ 793 Automatisch detectiesysteem Govcert, hit kswaterstaat Automatisch detectiesysteem Govcert, hit R kswaterstaat Automatisch detectiesysteem Govcert, hit kswaterstaat Geen besmetting aangetroffen: mogelijk false-positive 2156 Hackpogingen door gebruik van Wordpress-kwetsbaarheid jkswaterstaat Pagina 7 van 9

14 2633 Automatisch detectiesysteem NCSC, hit kswaterstaat succesvol afgeslagen aanval 2787 mislukte hackaanval op Rijkswaterstaat kswaterstaat succesvol afgeslagen aanval 3224 Automatisch detectiesysteem NCSC, hit kswaterstaat Besmette PC b RWS kswaterstaat targetted phishing op RIVM VM RIVM meldt Kwetsbaarheden binnen Jboss VM SpyEye infectie Samenwerkingsverband Noord-Nedertand Samenwerkingsverband Noord Samenwerkingsverband Noord-Nederland is een verband tussen de Nederland drie noordelijke provincies Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Shared Service Organisatie (SSO) 3175 Automatisch detectiesysteem NCSC, hit Shared Service Organisatie (SSO) 3067 Scp.nl op Anonymous hitlist Sociaal Cultureel Planbureau Informatie deelnemers op Pastebin SSO, Ministerie van Economische Zaken, RIVM 2264 Publiek toegankelijk SCADA-systeem TUE TU Eindhoven Spamrun op kamerhd Tweede Kamer Cross-site scripting tweedekamernl Tweede Kamer , Pastebindump Rijksuniversiteit Utrecht Universiteit Utrecht Lekken in universiteitssites Universiteiten: Wageningen, Melding doorgezet aan SURF-CERT. Maastricht, Amsterdam (UvA), Utrecht, Twente, Rotterdam, Leiden, TU DeIft, TU Eindhoven, Groningen en de Open Universiteit 5 Phishing mail naar overheid UWV _ XSS kwetsbaarheid in webpagina UWV Melding van hacking (toegang tot netwerk) Veiligheidsregio Fryslan _ Database Nederlandse Politiebond gelekt VTSPN Vraag nay incident (DNS VTSPN) VTSPN politie.nl redirectnaarwaarschuwing escortservice uit2oll VTSPN SSL client renegotiation support mijnpolitie.nl VTSPN _ XSS Kwetsbaarheden in webpaginas VTSPN _ Dos aanval op politie.nl VTSPN _ DDoS achtige problemen bij vtspn VTSPN Backscatter van spam verstuurd op naam van een Waterschap Velt en Vecht Iemandheeft gespamd uit naam van waterschap, geen spam 2267 A 1889 B 1858 C 2097, C C 2358 C 2687 C Pagina 8 van 9

15 3031, C C 3395_ C Toelichting code A artikel 10, eerste lid, sub b Wob, Staatveiligheid B Artikel 10, tweede lid, sub a Wob, belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten C Artikel 10, tweede lid, sub c Wob, belang van opsporing en Pigin 9 van 9

16

Datum 31 juli 2015 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten. Geachte

Datum 31 juli 2015 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten. Geachte 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.nctv.nl Bijlagen 2 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten Bij beantwoording

Nadere informatie

Incident Report# Code Titel Betrokken organisatie Datum Bijzonderheden

Incident Report# Code Titel Betrokken organisatie Datum Bijzonderheden Incident Report# Code Titel Betrokken organisatie Datum Bijzonderheden melding 20 Malware-infectie KNMI, vraag om advies KNMI 03-02-2009 26 Kwetsbaarheid in CRT-RSA GBO.Overheid 09-02-2009 48 Probleem

Nadere informatie

Nationaa Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Minisrerie van Veiligheid en Justine

Nationaa Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Minisrerie van Veiligheid en Justine Nationaa Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Minisrerie van Veiligheid en Justine > Retor,drs Posbs 2:011 250 E H5S Directie Cybsr Seewity SchedJ

Nadere informatie

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Velligheid Ministerie van Veiligheid en Justine

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Velligheid Ministerie van Veiligheid en Justine Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Velligheid Ministerie van Veiligheid en Justine > Retouradres Postbus 20011 2500 CA Den Haag Directie Cyber Security Shec&oekshaven 20 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justide

Ministerie van Veiligheid en Justide > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Sector documenten berusten met de door u gevraagde informatie. Dit besluit wordt hieronder toegelicht. Besluit Wettelijk kader beslistermijn

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justftie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justftie Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justftie > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bits of Freedom Directie Cybar Security Beleidsciuster Turfmarkt

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur

Ministerie van Infrastructuur Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouractres Postbus 20901 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Piesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 Contactpersoon Ons kenmerk IenM/BSK-2015/151704 Datum

Nadere informatie

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Beschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende het verzoek van xxx (hierna: verzoeker) om openbaarmaking

Nadere informatie

3 t AUG Ministerie van Infrastructuur en Milieu

3 t AUG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres postbus 16001 2500 BA Den Haag ANVS Bezuidenhoutseweg 67 Den Haag postbus 16001 2500 BA Den Haag 3 t AUG. 2016 Datum Betreft Wob-verzoek inzake vergunningen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: 28 DEC Betreft: Openbaarmaking van gegevens. Geachte

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: 28 DEC Betreft: Openbaarmaking van gegevens. Geachte Juridische Zaken > Retouradres Postbus 20350 2500 6J Den Haag Directie Wetgeving en 8ezoekadres Rijnstraat 50 2511 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 g 84 www.rijksoverheid,rj Welzijn en Sport Ministerie

Nadere informatie

# Datum Nadere omschrijving van incident Organisatie / sector Opmerking

# Datum Nadere omschrijving van incident Organisatie / sector Opmerking # Datum Nadere omschrijving van incident Organisatie / sector Opmerking 558 7-4-2010 Er is malware door de mail antivirusscanner heengekomen en niet afgevangen, er heeft geen infectie plaatsgevonden DUO

Nadere informatie

I Wettelijk kader Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar bijlage 1.

I Wettelijk kader Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar bijlage 1. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Datum Betreft Besluit op uw Wob-verzoek

Nadere informatie

Toelichting Zienswijzeprocedure

Toelichting Zienswijzeprocedure Toelichting Zienswijzeprocedure 1. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met/uw mening wilt geven over het ontwerpbesluit? Antwoord: U kunt een zienswijze indienen. Alle horecaondernemers die een brief

Nadere informatie

Datum 22 december Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7. Betreft

Datum 22 december Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7. Betreft Per e-mail verzonden met bevestiging van ontvangst Openbare versie De Pers -------------------------------- de heer M. Rotteveel Datum 22 december 2010 Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en lustide

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en lustide Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en lustide > Retouradres Postbus 20301 2500 H Den Haag Directie Weerbaarhel NCTV DW AR Turfmarkt 147 2511 OP Den Haag

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den 1-laag De Volkskrant T.a.v. Postbus 1002 1000 BA Amsterdam Directie

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Inspectie Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouracires Postbus 20301 2500 EH Den Haag Inspectie Veiligheid en Justitie 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 FH Den Haag www,ivenj.ni

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Definities

Hoofdstuk I. Definities Wet van 31 oktober 1991, houdende regelen betreffende de openbaarheid van bestuur Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen

Nadere informatie

PROCEDURE, STROOMSCHEMA EN CHECKLISTEN Openbaarheid van bestuur (Wob)

PROCEDURE, STROOMSCHEMA EN CHECKLISTEN Openbaarheid van bestuur (Wob) PROCEDURE, STROOMSCHEMA EN CHECKLISTEN Openbaarheid van bestuur (Wob) Procedure, stroomschema en checklisten informatie op verzoek (Wet openbaarheid van bestuur: Wob) Het procedurele en inhoudelijke kader

Nadere informatie

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp 20 september 2012 RA121649 Samenvatting Een vrouw vraagt de gemeente Weesp op 2 november 2011 om een afschrift van stukken

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties >Retouradres Postbus 20010 2500 EA Den Haag AANGETEKEND / REGISTERED Onderdeel Inlichtingen T (079) 320 52 27 F (070) 320 07 33 Ons kenmerk 4541886/01

Nadere informatie

«waakzaam en clienstbaar»

«waakzaam en clienstbaar» Organisatieonderdeel Korpsstaf -i'irihische Zaken Behandeiddoor Functie Wob-coördinator Bezoekadres Juliana van Stolberglaan 4-10 Telefoon ' E-mail Hpn Haan Onskenmerk KNP13001339 Uwkenmerk Wob-verzoek

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26146/2011014629 Betreft: beslissing op bezwaar inzake het besluit tot publicatie van het besluit betreffende het leveren van programmagegevens van de landelijke publieke

Nadere informatie

Pagina. Besluit Openbaar

Pagina. Besluit Openbaar Ons kenmerk: ACM/DTVP/2013/201126 Zaaknummer: 12.0186.28 Datum: 26 april 2013 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 3, vijfde lid, van de Wet openbaarheid van bestuur inhoudende

Nadere informatie

Arrondissementsparket

Arrondissementsparket Arrondissementsparket Den Haag Postadres postbus 20302, 2500 EH Den Haag De heer B.].S.A.A.F. de Winter Amsterdam Telefoonnummer Datum Parketnummer Ons kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n) Onderwerp (088) 699

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

Wet van 31 oktober 1991, houdende regelen betreffende de openbaarheid van bestuur

Wet van 31 oktober 1991, houdende regelen betreffende de openbaarheid van bestuur (Tekst geldend op: 04-10-2013) Wet van 31 oktober 1991, houdende regelen betreffende de openbaarheid van bestuur Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Nadere informatie

0 2 MEI2014. Ministerie van Infrascructuur en Milieu. Inspectie Leefomgeving en Transport

0 2 MEI2014. Ministerie van Infrascructuur en Milieu. Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrascructuur en Milieu > Retouradres: Postbus 16191, 2500 BD Den Haag Stichting Laka t.a.v. de heer D. Bannink Ketelhuisplein 43 1054 RD AMSTERDAM 0 2 MEI2014 Datum Onderwerp Wet openbaarheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 22 mei 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z08874

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 22 mei 2013 Beantwoording Kamervragen 2013Z08874 > Retouradres Postbus20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Burgerschap en Informatiebeleid Turfmarkt 147 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon )ectleider

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector )uridische Zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Uitleg Verdrag van Aarhus

Uitleg Verdrag van Aarhus Uitleg Verdrag van Aarhus Op 25 juni 1998 werd in de Deense havenstad Aarhus het 'Verdrag van Aarhus' aangenomen. Het verdrag regelt de toegang tot milieu-informatie, de inspraak bij besluitvorming en

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR 120194-180815

BESLISSING OP BEZWAAR 120194-180815 BESLISSING OP BEZWAAR 120194-180815 Bij brief van 30 maart 2015 die is ingekomen bij de NZa op dezelfde dag, is door de heer [vertrouwelijk ] (hierna: belanghebbende) bezwaar gemaakt tegen het besluit

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Po5tbus 20350 2500 EJ Den Haag Wetgeving en uridlsche Zaken Bezoekadres: Rijnstraat 50 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 59 84 www.rijksoverheld.ni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 751 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding

Nadere informatie

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Organisatieonderdeel Korpsstaf Wob-coördinatiedesk Behandeld door XXXXXXXXX Functie Wob-coördinator Bezoekadres Juliana van Stolberglaan 4-10 Den Haag Telefoon XX XX XX XX XX E-mail XXXXXXXXXXXXX@knp.politie.nl

Nadere informatie

Uw Wob-verzoek betreffende Stichting Infofilter Bel-me-niet Register

Uw Wob-verzoek betreffende Stichting Infofilter Bel-me-niet Register > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag Aan geadresseerde Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/eleni Behandeld

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector Juridische Zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EM Den

Nadere informatie

Toegang beperkingen en INSPIRE

Toegang beperkingen en INSPIRE Toegang beperkingen en INSPIRE Onderwerp Aan Klankbordgroep INSPIRE Van Bastiaan van Loenen, Michel Grothe, Datum 28 maart 2011 Bijlagen - Aan de Klankbordgroep INPSIRE wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende het verzoek van Broadcast Newco Two B.V. (hierna: verzoeker)

Nadere informatie

VERZONDEN 0 7 t.pr 2011

VERZONDEN 0 7 t.pr 2011 Postadres postbus 588 9700 AN Groningen www.politie.nl/groningen lnternetadres juridische dienstverlening Bezoekadres Rademarkt 12 per aangetekend schrijven 9711 CV Groningen mw. mr. L.E. Berends A an

Nadere informatie

4. Op 23 september 2014 heeft u schriftelijk en per laten weten af te willen zien van de hoorzitting.

4. Op 23 september 2014 heeft u schriftelijk en per  laten weten af te willen zien van de hoorzitting. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2014/205722_OV Zaaknummer: 14.0492.51.1.01 Datum: Beslissing op bezwaar van de Autoriteit Consument en Markt inzake het bezwaarschrift van de heer [VERTROUWELIJK] van 22 juli 2014,

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag )uridische Zaken Bezoekadres: Rijnetraat 50 2511 XP Den Haag T 0703407911 F 070 340 78 34 www,rijksoverheid.ni

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20011 2500EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage DGOBR Directie Informatiseringsbeleid Rijk Turfmarkt 147 's-gravenhage

Nadere informatie

Verdaging termijn verzoek om informatie Wob

Verdaging termijn verzoek om informatie Wob 6juni 2013 2013-0000334630 Verdaging termijn verzoek om informatie Wob Bij brief d.d. 13 mei 2013, per post ontvangen op 15 mei 2013, heeft u de verzocht om een kbpie van alle documenten, bij of onder

Nadere informatie

08 AUG 2012. Ministerie van Financiën. Datum. Betreft Besluit Wob-verzoek inzake zbv Backscatter. Geachte!

08 AUG 2012. Ministerie van Financiën. Datum. Betreft Besluit Wob-verzoek inzake zbv Backscatter. Geachte! Ministerie van Financiën Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Belastfrigdienst Korte Voorhout 1 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag wwwrijksoverbetd.nl Inlichtingen Datum 08 AUG 2012

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 El Den Haag Juridische Zaken Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 59 84 www.rijksoverheid.ni

Nadere informatie

3. Bij brief van 6 juni 2012 heeft Diginotar, de curator [Y] (hierna: de curator) namens deze, het college haar zienswijze gegeven.

3. Bij brief van 6 juni 2012 heeft Diginotar, de curator [Y] (hierna: de curator) namens deze, het college haar zienswijze gegeven. Ons kenmerk: Zaaknummer: OPTA/ACNB/2012/202531 12.0119.28.1.01 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit inzake het bezwaarschrift van de heer [X] tegen het besluit

Nadere informatie

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. Kenmerk: 27692/2012010488 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. Kenmerk: 27692/2012010488 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 27692/2012010488 Betreft: verzoek om openbaarmaking Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek van Niels Damstra om openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid

Nadere informatie

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon Bijlage Openbare versie beslissing op bezwaar Aangetekend met bericht van ontvangst Kristal Advies t.a.v. de heer ---------------- ------------------------------ --------------- UTRECHT Datum 18 maart

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 297 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 H Den Haag Dfrecte Wetqevng en )u,idsche Zaken Sector juridische zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www rijksoverheid.ni/venj samengevat

Nadere informatie

Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg.

Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg. Besluit Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg. A. Verloop van de procedure 1. Bij e-mail van 2 september

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2016-0321 Maastricht 28 april 2016 Ons kenmerk 2016/33037 Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van Katan Vuurwerk om

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2500 EA s-gravenhage Turtmarkt 147 Postbus 20011 s-gravenhsge Ambtsdragers Afdeling Politieke Publieke Sector Directie Arbeidszaken > Retouradres Postbus 20011 2500 EA s-gravenhaqe Pagina 1 van 2 ontvangen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Burgerschap en Informatiebeleid www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

tot een beslissing te komen met ten hoogste vier weken verdaagd tot uiterlijk 15 augustus 2011.

tot een beslissing te komen met ten hoogste vier weken verdaagd tot uiterlijk 15 augustus 2011. Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Ministerie van Infrastructuur en MIlieu Plesrnan.vt:g 1 6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Oen Haag ZI)11051872/S~'A/Si.6

Nadere informatie

Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Hoofdkantoor Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 6H Den Haag www.dtenv,ni Datum

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Koninkrijksrelaties Zaken en > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag De Winter Information Solutions De heer BJ.S.A.A.F. de Winter Valkenburgerstraat 186-V 1011 NC AMSTERDAM

Nadere informatie

In vervolg op [mijn brief / de hoorzitting] van [datum + evt. kenmerk] deel ik u het volgende mee.

In vervolg op [mijn brief / de hoorzitting] van [datum + evt. kenmerk] deel ik u het volgende mee. MODELBRIEVEN Hieronder treft u een aantal modelteksten aan die u kunt gebruiken bij het behandelen van een bezwaarschrift. Deze modelteksten zijn geschreven met het oog op de Wet dwangsom en beroep bij

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Bureau Secretaris- Aan RTL Nieuws t.a.v. mevrouw T. Boomsma Schedeldoekshaven 100 P-~stb~ic 15016 2511 EX Den Haag 1200

Nadere informatie

Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200

Bezwaarregeling. voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 1 juli 2007 B200 Bezwaarregeling voor cliënten van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 juli 2007 B200 Artikel 1 - Gebruikte begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De wet of Wjz: Wet op de jeugdzorg.

Nadere informatie

BABVI/U201200230 Lbr. 12/015

BABVI/U201200230 Lbr. 12/015 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft DigiD en ICT-beveiliging uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201200230 Lbr. 12/015 bijlage(n) 0 datum 07 februari

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR

Agentschap BPR DGBK/BPR Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 26 november 2012, BPR2012/53973, heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit een

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justirie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justirie Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justirie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Volkskrant Postbus 1002 1000 BA Amsterdam Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag DirectoraatGeneraaI vreemdelingenzaken Aan Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt t.a.v. mevrouw S. Dros Turfmarkt

Nadere informatie

Geachtel. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: 26NOV 291k Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek

Geachtel. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: 26NOV 291k Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juridische Zaken Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 0703407911 F 070 340 78 34 www.rijkscverheld.ni

Nadere informatie

Retouradres: Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

Retouradres: Postbus 17107, 2502 CC Den Haag Organisatieonderdeel Juridische Zaken Wob-coördinatiedesk Behandeld door mw. J.W. Kan, LL.B. Functie Jurist Wob-coördinatiedesk Bezoekadres Juliana van Stolberglaan 4-1 2595 CL Den Haag Telefoon 6-1944327

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 133516/193556. Besluit Wob-verzoek 24 juli 2015

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 133516/193556. Besluit Wob-verzoek 24 juli 2015 De heer Y. Dam Nieuwendijk 91-2 1012 MC AMSTERDAM Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Uw brief van Uw kenmerk 2 juli

Nadere informatie

Ministerie van Justitie

Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de heer R. Zenger Nachtwachtlaan 114 1058 EO AMSTERDAM Datum 9 september 2010 Onderwerp Wobverzoek voortgang en inrichting internet

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Besluit. Verloop van de procedure. Datum 5 augustus 2014 546684 Onderwerp Besluit op bezwaar. Geachte

Besluit. Verloop van de procedure. Datum 5 augustus 2014 546684 Onderwerp Besluit op bezwaar. Geachte Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retoutadres Postbus 20301 2500 EN Den Haag Juridische Zaken Sector Juridische Zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverhejd.nh/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat Generaal Bestuur enkoninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag www.facebook.com/minbzk

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen inzake onredelijke en omvangrijke verzoeken, inzake bijzondere verstrekkingen alsmede inzake hergebruik en in rekening te brengen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12269 11 juli 2011 Reglement behandeling bezwaarschriften RvR Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, verder te noemen

Nadere informatie

Meldingen 2010-2014. Cijfers over meldingen aan CERT.be

Meldingen 2010-2014. Cijfers over meldingen aan CERT.be Meldingen 2010-2014 Cijfers over meldingen aan CERT.be OVERZICHT 2010 2014 1.1 Gemiddeld aantal meldingen en incidenten per maand: 12000 10000 8000 6000 4000 Meldingen/jaar Incidenten/jaar 2000 0 2010

Nadere informatie

Jean-Paul van der Plaats

Jean-Paul van der Plaats Jean-Paul van der Plaats Van: Bestuurssecretariaat (Heerde) Verzonden: maandag 9 februari 2015 09:39 Aan: Gemeente Heerde CC: Bianca Espeldoorn Onderwerp: FW: WOB-verzoek Bijlagen: doc 5 WOB-verzoek aan

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: 614869/616246 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: 614869/616246 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 614869/616246 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat) betreffende het verzoek van Radio.nl (hierna: verzoeker) op grond van

Nadere informatie

Arrondissementsparket Den Haag

Arrondissementsparket Den Haag Arrondissementsparket Den Haag Postadres postbus 20302, 2500 EH Den Haag R. van Amersfoort Postbus 10591 1001 EN Amsterdam Onderdeel Contactpersoon Datum Parketnummer Ons kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n)

Nadere informatie

Belastingdienst. Centrale Administratiev processen team JAK. Betreft: Uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Belastingdienst. Centrale Administratiev processen team JAK. Betreft: Uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Belastingdienst Belastingdienst, Postbus 9047, 7300 G) APELDOORN Centrale Administratiev John F. Kennedylaan 8 7314 PS APELDOORN Postbus 9047 7300 G3 APELDOORN www.belastingdienst.n1 Doorkiesnummer Betreft:

Nadere informatie

Wet openbaarheid bestuur

Wet openbaarheid bestuur Wet openbaarheid bestuur Handreiking toepassing WOB Aqualysis Pagina 1 van 12 HOOFDSTUK I Inleiding 1.1 De Wet openbaarheid van bestuur Openbaarheid van bestuur is een uitgangspunt dat zijn basis heeft

Nadere informatie

Procedureel. Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd.

Procedureel. Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het verlenen van de vergunning gemotiveerd. > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Directie Agroketens en Visserij t.a.v.ir. ing. A.J. Vermuë Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.minlnv.nl

Nadere informatie

SLA level Iron Bronze Silver Gold Platinum

SLA level Iron Bronze Silver Gold Platinum Prijs 95,- per jaar 195,- per jaar 395,- per jaar 995,- per jaar 2495,- per jaar Alleen geschikt voor zeer kleine sites waar geen tot bijna geen nieuwe informatie wordt toegevoegd Geschikt voor sites van

Nadere informatie

Secretariaat Ministerraad Ministerie van Algemene Zaken

Secretariaat Ministerraad Ministerie van Algemene Zaken Secretariaat Ministerraad Ministerie van Algemene Zaken > Retouradres Postbus 20001 2500 EA Den Haag De heer M.S. van Leeuwen Postbus 10591 1001 EN AMSTERDAM Ply. Secretaris-Generaal Binnenhof 19 2513

Nadere informatie

Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen? Aansluiten bij de IBD Anita van Nieuwenborg

Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen? Aansluiten bij de IBD Anita van Nieuwenborg Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen? Aansluiten bij de IBD Anita van Nieuwenborg Programma 1. De IBD 2. stappenplan Aansluiten bij de IBD 3. VCIB-gesprek (plenair) 2 1.1 De IBD Gezamenlijk initiatief

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 655667/655849 Betreft: Geen toestemming voor nevenactiviteit van KRO-NCRV Het in licentie geven van de titel Over de Streep aan RTL Nederland in cluster 2 A. Verloop van de procedure 1.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 september 2000 Rapportnummer: 2000/306

Rapport. Datum: 12 september 2000 Rapportnummer: 2000/306 Rapport Datum: 12 september 2000 Rapportnummer: 2000/306 2 Klacht Op 28 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Almere, met een klacht over een gedraging van ANOZ

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien het voorstel van Provinciale Staten van 8 december 2014, nummer 810A31EF;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien het voorstel van Provinciale Staten van 8 december 2014, nummer 810A31EF; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2060 17 april 2015 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 8 december 2014, nr. 81E4022D, tot wijziging van het reglement van orde provincie

Nadere informatie

[Aanvrager A] heeft ter onderbouwing van het handhavingsverzoek van 3 augustus 2016 een aantal documenten aan de NZa overlegd.

[Aanvrager A] heeft ter onderbouwing van het handhavingsverzoek van 3 augustus 2016 een aantal documenten aan de NZa overlegd. Besluit Aanleiding Op 3 augustus 2016 ontving de NZa een handhavingsverzoek van [Aanvrager A]. [Aanvrager A] is een samenwerkingsverband van zeven aanbieders van orthopedisch schoeisel. 1 In haar schrijven

Nadere informatie

Haaglanden. U hebt uw verzoek toegelicht ten aanzien van onderstaande twee punten.

Haaglanden. U hebt uw verzoek toegelicht ten aanzien van onderstaande twee punten. Onderdeel Staf Korpsdlrectie Behandeld door Mw. L.B.M. van 't Hek LL.B Postadres Postbus 264 2501 CG Den Haag Bezoekadres Burgemeester Patijnlaan 35 2585 BG Den Haag Telefoon 070-424 2055 Fax 070-424 3796

Nadere informatie

Bij brief van 9 mei 2014, kenmerk 517344, heb ik de ontvangst van uw verzoek bevestigd.

Bij brief van 9 mei 2014, kenmerk 517344, heb ik de ontvangst van uw verzoek bevestigd. 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Algemeen Dagblad AD Researchteam ter attentie van mevrouw M. Nieuwenhuis Postbus 8759 3009AT Rotterdam Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Ons kenmerk 2016-0299 Maastricht 18 april 2016 Zaaknummer Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van Vuurwerk 24 U.G. om een ontbrandingstoestemming

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Redr Posrbs 25011 25005k Den I1g 0I,ectoraat-Qwi.,-nI Wonen en Bouwin 0I,ttlie Bouwen Turtmark 147 Den 000q Postbo5 20011 25005k Den Hou wwn.njkserhelder

Nadere informatie

RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG

RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG KLACHTENREGLEMENT VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN DEN HAAG Iedereen die een klacht heeft over een gedraging van (personen, werkzaam bij) een bestuursorgaan

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ;

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; Besluit 2013/D007 Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond van

Nadere informatie