Overzicht Produkties. Ploeger cs Calandlyceum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht Produkties. Ploeger cs Calandlyceum"

Transcriptie

1 Overzicht Produkties Ploeger cs Calandlyceum 1. aanmelding Sterre bij het Calandlyceum 2. primaire afwijzing 3. Bezwaar 4. ACTB wil niet adviseren 5. ACTB wil toch adviseren 6. Correspondentie ACTB Calandlyceum 7. Repliek ouders 8. Dupliek Calandlyceum 9. ACTB advies 10. Besluit op bezwaar 11. Uitspraak voorzieningenrechter Ploeger cs gemeente Amsterdam 12. Toelatingsvoorwaarden uit de Kernprocedure 176 Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

2 Page 1 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

3 Page 2 of 50 Aan: Calandlyceum t.a.v. mevr drs. E.C.M. van Gils Pieter Calandlaan NT Amsterdam Van: Ferdi Ploeger, Yvonne Brouwers Betreft: aanmelding Sterre Datum: 1 maart 2005 Geachte mevrouw van Gils, Hierbij melden wij Sterre Virginie Ploeger, geboren 11 juni 1991, aan als leerling van uw school voor het komend schooljaar. Sterre zit thans in groep 8 van de openbare basisschool gevestigd aan de Maldivenweg 45, 1339 PP Almere. De school is telefonisch bereikbaar onder adres Directeur van de basisschool is drs Fred Molenberg. Sterre is een lgf-leerling en heeft een indicatie mg cluster 3. Zoals de kernprocedure zelf al aangeeft, houdt deze geen rekening met de instroom van lgfleerlingen. De omstandigheden van Sterre passen daarom niet in de voorwaarden die de kernprocedure stelt. De kernprocedure is echter een afspraak tussen de schoolbesturen en de gemeente Amsterdam en wijkt af van de regelgeving inzake toelating zoals neergelegd in de Wet op het Voortgezet Onderwijs, het Inrichtingsbesluit WVO en de Wet op de Leerlinggebonden Financiering (Stb 2002, nr 631). Volgens een uitspraak van de voorzieningenrechter, gedaan op 23 februari 2005, moeten wij ons voor een aanmelding van Sterre richten tot de afzonderlijke bevoegde gezagen in plaats van de aanmelding te laten afhangen van de kernprocedure. Voor nadere inlichtingen kunt u ten allen tijde contact opnemen met de huidige basisschool van Sterre en/of met ons. Vriendelijke groeten, Ferdi Ploeger en Yvonne Brouwers van t Hofflaan 13, 1097 EL Amsterdam, ,

4 Page 3 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

5 Page 4 of 50

6 Page 5 of 50

7 Page 6 of Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

8 Page 7 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

9 Page 8 of 50 Aan: mevrouw L. van Gils, rector Calandlyceum Van: Ferdi Ploeger, Yvonne Brouwers Cc: Adviescommissie voor Toelating en Begeleiding (ACTB) Betreft: Sterre Datum: 1 mei 2005 Geachte mevrouw van Gils, Op 1 maart 2005 hebben wij onze dochter Sterre Ploeger aangemeld als leerling voor het Calandlyceum. Heden ontvingen wij uw brief, gedateerd 26 april 2005, waarin u ons meedeelt dat u Sterre niet zult toelaten tot het Calandlyceum. Artikel 15 van het Inrichtingsbesluit WVO geeft voorschriften voor besluiten tot weigering van de toelating van een kandidaat leerling. U heeft deze voorschriften niet gevolgd. Tenzij u ons per omgaande laat weten dat u niet spreekt namens het bevoegd gezag, gaan wij uit van het tegendeel en nemen wij tevens aan dat het uw intentie was te handelen conform genoemd artikel van het Inrichtingsbesluit. Wij maken tegen uw besluit bezwaar. De Wet op de Leerlinggebonden Financiering (lgf) is ingevoerd omdat tot nu toe leerlingen met een handicap in groten getale werden uitgesloten van regulier onderwijs. Dit wordt door deze leerlingen als een groot onrecht gevoeld. Voorzover de leerlingen voldoen aan de wettelijke bepalingen daarvoor, zou toelating van gehandicapte leerlingen tot regulier onderwijs in principe mogelijk moeten zijn. Het is de opdracht aan scholen zich tot het uiterste in te spannen om toelating mogelijk te maken. Uw school hanteert, net als de andere scholen in Amsterdam, de Kernprocedure om te beslissen over toelating. De Kernprocedure is een stelsel van afspraken tussen de scholen in Amsterdam, maar het zijn niet de wettelijke bepalingen. In uw besluit maakt u een indeling in fases. Wij hechten eraan de systematiek te volgen van het Inrichtingsbesluit WVO. Zonodig zullen wij dan ingaan op hetgeen u noemt in uw brief. Allereerst artikel 2 van het Inrichtingsbesluit WVO dat stelt dat het bevoegd gezag besluit over toelaten van leerlingen. Zoals eerder betoogd gaan wij ervan uit dat u gemandateerd bent namens het bevoegd gezag te besluiten om Sterre niet toe te laten. Vervolgens artikel 3 van het Inrichtingsbesluit WVO dat stelt dat, voorzover van toepassing op Sterre: tot het eerste leerjaar van een school, behalve voor zover het betreft een school voor praktijkonderwijs, kan als leerling slechts worden toegelaten degene die: afkomstig is van een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en aan het einde van het schooljaar de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, van t Hofflaan 13, 1097 EL Amsterdam, ,

10 Page 9 of 50 Sterre voldoet aan de voorwaarden gesteld in het eerste lid onder b en mag op grond daarvan de toegang tot het Calandlyceum niet worden geweigerd. Vervolgens stelt het tweede lid van het zelfde artikel: Bij beslissingen over de toelating op grond van het eerste lid betrekt het bevoegd gezag het onderwijskundig rapport dat ingevolge artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs dan wel ingevolge artikel 43, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra is opgesteld. In uw besluit komen wij niet tegen dat of hoe u het onderwijskundig rapport betrokken heeft in uw besluit om Sterre niet te willen toelaten. Met name maakt u in uw besluit een aantal opmerkingen die doen vermoeden dat u juist geen rekening heeft gehouden met het onderwijskundig rapport en niet op de hoogte bent van de praktijk op Sterre s huidige basisschool. Immers ook de basisschool is een zeer grote school met klassen van 30 leerlingen. Ook op de basisschool wordt klassikaal onderwijs gegeven en ook op de basisschool moet Sterre meerdere malen per dag van lokaal en docent wisselen. Dit leidt op de basisschool evenwel niet tot de conclusie dat het onderwijs daar voor Sterre te onrustig of niet uitvoerbaar is. In uw besluit geeft u niet aan welke zorg u heeft ingericht voor leerlingen met een leerlinggebonden budget, zoals u dat conform artikel 24 en 24a WVO verplicht bent. Uw schoolgids vermeld niets over de zorg die u moet hebben ingericht, maar wij mogen ervan uitgaan dat u die zorg wel degelijk heeft ingericht. In uw besluit verwachten wij dan ook dat u expliciet mededeling doet van hoe u die zorg voor lgf-leerlingen heeft ingericht en hoe die voor Sterre kan worden ingezet. U maakt geen afzonderlijke afweging van het individueel belang van Sterre tegen het algemeen belang van de school. U noemt slechts dat u het onhygiënisch vindt en dat u het de ouders van de andere leerlingen niet kunt uitleggen als Sterre zou worden toegelaten. Samenvattend: In het kader van de Wet op de Leerlinggebonden Financiering (2002, Stb 631) dient uw school te onderzoeken: 1. Wat is nodig om Sterre op het Calandlyceum te laten functioneren (afgestemd op haar behoeften)? 2. Welke middelen staan de school ter beschikking? 3. Wat is mogelijk op basis van deze middelen? 4. Waarom is het Calandlyceum niet in staat ondanks het kunnen beschikken over deze middelen Sterre kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden? Wij treffen deze onderzoeken en afwegingen niet aan in uw afwijzing. Vervolgens artikel 4 van het Inrichtingsbesluit WVO: In dit besluit worden aanvullende toelatingsvoorwaarden genoemd. Het vijfde lid van dit artikel stelt evenwel dat deze aanvullende toelatingsvoorwaarden niet gesteld mogen worden door een school met een gemeenschappelijk eerste leerjaar met een school voor vbo. De definitie van dit soort school wordt gegeven in de parlementaire behandeling leidend tot de invoering van de nieuwe Wet op het Voortgezet Onderwijs: van t Hofflaan 13, 1097 EL Amsterdam, ,

11 Page 10 of Leerwegen en sectoren leerwegen Er zijn drie leerwegen: de theoretische leerweg, de gemengde leerweg en de beroepsgerichte leerweg met een basisvariant en een kadervariant. De theoretische leerweg is voorbehouden aan scholen voor en scholengemeenschappen met mavo, de beroepsgerichte leerweg aan scholen voor en scholengemeenschappen met vbo en de gemengde leerweg aan scholengemeenschappen met mavo en vbo. (Tweede Kamer, vergaderjaar , nr 3, blz 5) Uw school biedt een kaderberoepsgerichte leerweg, getuige blz 4 van uw schoolgids. Dit maakt dat uw school valt onder de uitzonderingsbepaling van het vijfde lid en zorgt ervoor dat u geen aanvullende toelatingsvoorwaarden mag stellen. Uw opmerking als zou u alleen leerlingen kunnen plaatsen met een cito-toets van 534 etc (onder uw fase 1) achten wij dan ook in strijd met de wettelijke bepalingen. Omdat u niet overtuigend heeft aangetoond dat u geen kwalitatief goed onderwijs voor Sterre kunt verzorgen en de school de bewijslast heeft dit aan te tonen en omdat er geen wettelijke of andere relevante belemmeringen zijn, menen wij dat u Sterre zou moeten toelaten. Tot slot een opmerking over waar u in uw brief stelt dat u het aan de ouders van uw 1750 leerlingen niet kunt uitleggen dat u voor Sterre extra inzet zou moeten organiseren. Wij vinden dit een schokkende mededeling van u. Zowel Sterre als de andere leerlingen hebben het recht er te zijn en van een school mag verwacht worden dat ze leerlingen die extra zorg behoeven beschermt tegen mogelijke onderbuikgevoelens van ouders. Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat u, ingevolge artikel XIII van de wet op de Leerlinggebonden Financiering (2002, Stb 631) niet eerder mag besluiten op dit bezwaarschrift dan nadat de Adviescommissie voor Toelating en Begeleiding (ACTB) een advies over uw afwijzingsgronden heeft uitgebracht. Een afschrift van de correspondentie tussen ons en uw school zonden wij heden naar de ACTB. Hoogachtend, Ferdi Ploeger, Yvonne Brouwers van t Hofflaan 13, 1097 EL Amsterdam, ,

12 Page 11 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

13 Page 12 of 50

14 Page 13 of 50

15 Page 14 of Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

16 Page 15 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

17 Karen Barnhoorn, 11:43 AM 6/6/2005, adviesverzoek Caland Lyceum d.d. 12 mei 2005 Printed for Ferdi Ploeger Page 1 of 1 6/6/2005 Subject: adviesverzoek Caland Lyceum d.d. 12 mei 2005 Date: Mon, 6 Jun :43: X-MS-Has-Attach: X-MS-TNEF-Correlator: Thread-Topic: adviesverzoek Caland Lyceum d.d. 12 mei 2005 Thread-Index: AcVqfCNiP0tH0H6PRAOCQmdObLWAqg== From: "Karen Barnhoorn" To: "Ferdi Ploeger" Cc: X-OriginalArrivalTime: 06 Jun :43: (UTC) FILETIME= [23916FB0:01C56A7C] X-XS4ALL-DNSBL-Checked: mxdrop43.xs4all.nl checked against DNS blacklists X-Virus-Scanned: by XS4ALL Virus Scanner X-XS4ALL-Spam-Score: () HTML_40_50,HTML_MESSAGE,XS_EXCESSIVE_ETLA X-XS4ALL-Spam: NO Envelope-To: Geachte heer Ploeger, Page 16 of 50 Onlangs heb ik u namens de ACTB bericht dat de ACTB het verzoek om advies d.d. 12 mei 2005 van het Caland Lyceum niet in behandeling zou nemen. De reden hiervoor was, volgens de ACTB, dat uw dochter (ook met de inzet van LGF-middelen) geen VMBO-t diploma zou kunnen halen en het Caland Lyceum een school is op VMBO-t, havo en vwo niveau. Daarbij heeft de ACTB zich met name gebaseerd op de nadere toelichting op de afwijzing van Sterre van het Caland Lyceum d.d. 12 mei De ACTB werd er vervolgens op 24 mei jl. door u op gewezen dat het Caland Lyceum ook de kader beroepsgerichte leerweg (VMBO) aanbiedt. De ACTB heeft de schoolgids van het Caland Lyceum bestudeerd en constateerde op pagina 10 en pagina 28 dat dit inderdaad het geval is (in het derde leerjaar). De ACTB meent dat het Caland Lyceum leerlingen die een kader beroepsgerichte leerweg willen volgen, bij aanmelding in het eerste leerjaar niet mag weigeren op grond van het feit dat zij geen diploma kunnen halen op het VMBO-t niveau (of hoger). Op deze leerlingen is artikel 4 van het Inrichtingsbesluit WVO dus niet van toepassing (als ware er een gemeenschappelijk eerste leerjaar voor de beroepsgerichte leerweg en de overige hogere niveaus en als ware artikel 4 lid 5 wel van toepassing). Anders zou door de constructie van VMBO-t niveau of hoger in het eerste leerjaar en beroepgerichte leerweg in het derde jaar, artikel 4 lid 5 van het Inrichtingsbesluit ten onrechte omzeild worden en zouden leerlingen voor de kader beroepsgerichte leerweg op onjuiste gronden (namelijk dat zij geen VMBO-t niveau kunnen volgen) worden geweigerd. Ondanks het eerdere bericht, zal de ACTB het verzoek d.d. 12 mei 2005 derhalve wel in behandeling nemen. Op grond van deze nieuwe omstandigheden is de ACTB van oordeel dat het belang van een onderzoek naar de vraag of het Caland Lyceum in voldoende mate heeft aangetoond dat zij Sterre ondanks de inzet van LGF middelen geen kwalitatief goed onderwijs kan bieden, weer relevant is. Ik stuur u de stukken van het Caland Lyceum per post toe. Mocht u hierop willen reageren, dan wil ik u verzoeken dit voor dinsdag 14 juni as te doen. Met vriendelijke groet, Namens de ACTB, Karen Barnhoorn

18 Page 17 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

19 Page 18 of 50

20 Page 19 of 50

21 Page 20 of 50

22 Page 21 of 50

23 Page 22 of 50

24 Page 23 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

25 Page 24 of 50 Aan: Adviescommissie Toelating en Begeleiding Cc: Calandlyceum Van: Ferdi Ploeger Betreft: reactie op toelichting Calandlyceum als gevraagd door de ACTB Datum: 7 juni 2005 Geachte commissie, Bij brief van 1 maart 2005 hebben wij Sterre aangemeld bij alle openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Dit hebben wij gedaan omdat de in Amsterdam ingestelde Kernprocedure toelating van lgf-leerlingen uitsluit. Aanmelding voor één school en vervolgens de hele procedure met die ene school aflopen leidt zeker tot thuiszitten van Sterre. De Kernprocedure is volgens ons in strijd met de wettelijke bepalingen inzake toelating tot het voortgezet onderwijs. De Kernprocedure is een set afspraken tussen de gemeente Amsterdam, de scholen voor primair en voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. De Kernprocedure schept duidelijkheid in toelatingscriteria maar gaat voorbij aan het bepaalde in het Inrichtingsbesluit WVO. De gemeente Amsterdam coördineert de Kernprocedure maar weet voor de rechter hard te maken niet aansprakelijk te zijn voor de regels uit de procedure. De scholen houden zich bezig met onderwijs maar hebben geen verstand van juridische haarkloverijen. Zij denken dat de eenvoudige regels uit de Kernprocedure de wettelijke bepalingen zijn. Zo lijkt niemand aanspreekbaar. Deze situatie hebben wij bij de aanmelding van Sterre in onze aanmeldingsbrief aangegeven. Wij hebben het er tijdens het gesprek nadrukkelijk over gehad en de regelgeving hebben wij op CdRom bij de scholen achtergelaten. Het Calandlyceum ontkent de geldigheid van de wettelijke bepalingen en besluit voornamelijk op grond van de toelatingseisen van de Kernprocedure om Sterre niet toe te laten. Wij hebben in ons bezwaarschrift andermaal aangegeven dat het Calandlyceum geen aanvullende toelatingsvoorwaarden mag eisen. Het Calandlyceum is zo overtuigd van haar gelijk dat zij geen antwoord geeft op de vier vragen van de ACTB en volhard in haar standpunt dat zij die eisen wél mogen stellen. Vooruitlopend op het definitieve advies heeft de ACTB inmiddels aangegeven dat, omdat het Calandlyceum een kadergerichte beroepsopleiding biedt, het valt onder de uitzonderingsbepaling van art 4 lid 5 van het Inrichtingsbesluit en daarom GEEN aanvullende toelatingsvoorwaarden mag stellen. van t Hofflaan 13, 1097 EL Amsterdam, ,

26 Page 25 of 50 Wij zijn blij met deze constatering maar vrezen dat het Calandlyceum het niet bindende advies van de ACTB naast zich neer zal leggen. Wij vrezen verder dat, mocht de rechter het Calandlyceum daarna alsnog op haar plaats wijzen, het Calandlyceum vervolgens een beroep gaat doen op overmacht omdat ze zich nooit gerealiseerd heeft - of zou hebben - dat zij cluster-3 leerlingen (zoals Sterre) in principe zou moeten toelaten. Als éénéénduidig wordt vastgesteld dat artikel 4 van het Inrichtingsbesluit WVO gewoon onderdeel uitmaakt van de huidige regelgeving, dan komt daarmee de basis van de Kernprocedure te vervallen. Uit het oogpunt van het onderwijs in Amsterdam zou dat zeer ongewenst lijken: de Kernprocedure is namelijk in het leven geroepen om chaotische toestanden bij de jaarlijkse inschrijving te voorkomen. Wij hebben een bezwaarprocedure lopen tegen de gemeente Amsterdam inzake het aanpassen van de Kernprocedure voor lgf-leerlingen. De gemeente Amsterdam stelt zich vooralsnog met succes op het standpunt niet op de Kernprocedure te kunnen worden aangesproken. (zie ook: ) Gezien de uitermate korte en naar ons niet terzake doende reactie van het Calandlyceum op de door de ACTB gestelde vragen, lijkt het ons voorlopig niet zinvol om nog uitgebreider dan wij al hebben gedaan, ons gelijk te bepleiten. Hoogachtend, Ferdi Ploeger, Yvonne Brouwers van t Hofflaan 13, 1097 EL Amsterdam, ,

27 Page 26 of Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

28 Page 27 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

29 Karen Barnhoorn, 02:36 PM 6/20/2005, sluiting schriftelijke procedure ACTB Printed for Ferdi Ploeger Page 1 of 2 6/20/2005 Subject: sluiting schriftelijke procedure ACTB Date: Mon, 20 Jun :36: X-MS-Has-Attach: X-MS-TNEF-Correlator: Thread-Topic: sluiting schriftelijke procedure ACTB thread-index: AcVwBc0SNdeytnu6T0CgCOX+mBUAKAAAAdvwAWOp2nA= From: "Karen Barnhoorn" To: "Ferdi Ploeger" X-OriginalArrivalTime: 20 Jun :36: (UTC) FILETIME= [B5E6D260:01C57594] X-XS4ALL-DNSBL-Checked: mxdrop14.xs4all.nl checked against DNS blacklists X-Virus-Scanned: by XS4ALL Virus Scanner X-XS4ALL-Spam-Score: 0 () X-XS4ALL-Spam: NO Envelope-To: X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mxdrop14.xs4all.nl id j5kcafpy Geachte heer Ploeger/mevrouw Van Gils, Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke procedure gesloten is en dat het niet meer mogelijk is (aanvullende) stukken in te dienen bij de ACTB. De ACTB zal binnenkort advies uitbrengen. Met vriendelijke groet, Karen Barnhoorn Secretaris ACTB Page 28 of 50 P.S.: Voor de heer Ploeger; ter informatie zie bijgaand de dupliek van het Caland Lyceum -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Verzonden: maandag 13 juni :51 Aan: Emmy Schrijn Onderwerp: sterre Geachte mevrouw Barnhoorn, Daar ik niet zeker weet of de reactie na uw mail van 6 juni 2005 bij u is aangekomen ( wellicht heb ik de mail niet verstuurd) hierbij de reactie van het Calandlyceum. - Het Calandlyceum conformeert zich aan de Kernprocedure, dat betekent dat wij altijd een cito scoreen een advies van de basisschool nodig hebben alvorens wij leerlingen kunnen toelaten. - In leerjaar drie geven wij leerlingen gelegenheid kb ( en bij uitzondering bb) administratie te volgen.

30 Karen Barnhoorn, 02:36 PM 6/20/2005, sluiting schriftelijke procedure ACTB Printed for Ferdi Ploeger Page 2 of 2 6/20/2005 Page 29 of 50 - ons startniveau is echter minimaal vmbo-t - overigens moet ook voor het kb/bb een citoscore en een advies van de basisschool aanwezig zijn - cito is niet nodig voor LWOO en Praktijkonderwijs en dat bieden wij niet aan. met vriendleijke groet liesbeth van gils rector - Calandlyceum Amsterdam tel: (eindschool) tel: (beginschool) fax:

31 Page 30 of Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

32 Page 31 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

33 Page 32 of 50

34 Page 33 of 50

35 Page 34 of 50

36 Page 35 of 50

37 Page 36 of 50

38 Page 37 of 50

39 Page 38 of 50

40 Page 39 of 50

41 Page 40 of 50

42 Page 41 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

43 Page 42 of 50

44 Page 43 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

45 Page pagina 44 of 8650

46 Page pagina 45 of 8750

47 Page pagina 46 of 8850

48 Page pagina 47 of 8950

49 Page pagina 48 of 9050

50 Page 49 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

51 Page 50 of Cito-bandbreedtes De school voor voortgezet onderwijs behandelt aanmelding van de kinderen die hebben deelgenomen aan de Cito-eindtoets het basisschooladvies in relatie tot de Cito-score. Zij doet dit aan de hand van de in het kader aangegeven Cito-bandbreedtes. TABEL VOOR GEBRUIK CITOBANDBREEDTES Basisschooladvies Verplicht Overleg Automatisch aanvullend met toelaatbaar onderzoek basisschool praktijkonderwijs geen citobandbreedtes van toepassing leerwegondersteunend onderwijs geen citobandbreedtes van toepassing vmbo beroepsgericht (basis + kader) 514 en lager 515 t/m en hoger vmbo-kaderberoeps 520 en lager 521 t/m en hoger vmbo-theoretisch 526 en lager 527 t/m en hoger vmbo-theoret. / havo 528 en lager 529 t/m en hoger havo 531 en lager 532 t/m en hoger havo / vwo 535 en lager 536 t/m en hoger vwo 539 en lager 540 t/m en hoger Automatisch toelaatbaar Deze leerlingen zijn voor de betreffende opleiding zonder meer toelaatbaar op de instelling. Hiervoor hoeft geen overleg of verder onderzoek plaats te vinden. Overleg verplicht Over deze leerlingen volgt overleg met de betreffende basisschool om meer onderwijskundige informatie te krijgen. Na dit overleg besluit de school voor voortgezet onderwijs of de leerling plaatsbaar is of niet in de betreffende opleiding. Het kan zijn dat de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs vaststellen dat er meer informatie nodig is over de leerling. Om die reden kan besloten worden tot aanvullend onderzoek. Verplicht aanvullend onderzoek Voor deze leerlingen wordt in opdracht van de school voor voortgezet onderwijs aanvullend onderzoek uitgevoerd (GIVO, NIO e.d.). Op basis van de uitslag van dit onderzoek, gevolgd door overleg met de betreffende basisschool, besluit de school voor voortgezet onderwijs of de leerling plaatsbaar is of niet in de betreffende opleiding. Als het aanvullend onderzoek negatief adviseert voor de betreffende onderwijssoort, mag de leerling zich niet opnieuw op een andere school voor dezelfde onderwijssoort aanmelden. Dit laatste geldt alleen voor de leerlingen die vallen in de Cito-bandbreedte voor aanvullend onderzoek vallen (dus niet voor overlegkinderen). 3.7 Aanvullend onderzoek Als het voorgeschreven aanvullend onderzoek negatief adviseert voor de betreffende onderwijssoort, mag de leerling zich elders niet opnieuw voor dezelfde onderwijssoort aanmelden. Dit geldt alleen voor de leerlingen die zitten in de Cito-bandbreedte aanvullend onderzoek verplicht. 3.8 Oki-doc De basisschool verstrekt verder beknopt en duidelijk onderwijskundige informatie over de leerling aan de vo-school waar deze leerling zich aanmeldt. Zij doet dit door middel van het onderwijskundige informatie document, het zogenaamde oki-doc. Basisset oki-doc In het oki-doc is een basisset aan onderwijskundige informatie vastgelegd: het basisschooladvies, de Cito-score, informatie over de schoolloopbaan en de leerdomeinen en informatie over gedrag en houding. De basisset voor leerlingen voor het praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs bevat verder informatie over speciale begeleiding, didactische gegevens, cognitieve gegevens en indien van toepassing sociaal-emotionele gegevens. Deze gegevens zijn nodig voor het aanvragen van een RVC-beschikking (zie verder hoofdstuk 3.5). 10

52

53 P Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

54 Schoolgids online beschikbaar - Calandlyceum Amsterdam pagina 1 van 1 Voorpagina Voor OUDERS documenten voor ouders Schoolgids online beschikbaar rooster HOOFDMENU Voorpagina VOORLICHTING NIEUWS Voor LEERLINGEN VAKKEN [ epsilon ] voor PERSONEEL Voor OUDERS VACATURES COLUMNS & POLLS Zoek op deze site FotoAlbum LAATSTE BERICHTEN OP DEZE SITE Sporten op het dak vanaf 2007 Basketball: leraren verslaan 5V3! Ouderavond: normen, waarden & grenzen Schoolgids online beschikbaar Schaatsen voor water op 8 november Schoolbreed toneelstuk: Assepoester Examenklasleerlingen opgelet... Interieur Caland wint Designprijs 2005 Schoolgids online beschikbaar bijdrage van: de webredactie Schoolgids kwijt? Op zoek naar info over urentabellen, de regels op school, de organisatie, adressen en namen van functionarissen etc? Download de PDF-versie van de volledige Schoolgids via deze link. laatst aangepast : zaterdag, 22 oktober 2005 contact-info Colofon calandlyceum.nl - vanaf januari 2005 hosting door interlize.net

55 RUGZAKLEERLINGEN De overheid heeft besloten dat leerlingen die extra specialistische zorg en begeleiding nodig hebben hun schoolcarriere ook binnen het reguliere onderwijs moeten kunnen afronden. Om deze begeleiding te bekostigen is voor deze leerlingen een persoonsgebonden financiering in het leven geroepen, een zogenaamde "rugzak: Om hun ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen dienen voorzieningen, kennis en extra geschoold personeel op school aanwezig te zijn of beschikbaar te komen. Het Calandlyceum zal een verantwoorde afweging dienen te ma ken tussen de belangen van het kind en de belangen van de school bij aanmelding van een "rugzakleerling: Bij deze afweging vormen fysieke omgeving, lessentabel, de expertise en rooster de uitgangspunten. Mobiliteit, het vermogen tot communiceren en zelfredzaamheid vormen de randvoorwaarden waaraan een "rugzakleerling"zal moeten voldoen. We geven voorrang aan rugzakleerlingen die zorg en begeleiding behoeven waarin het Calandlyceum al expertise heeft opgebouwd. Bovendien zal de leerling moeten voldoen aan de criteria voor toelating tot de school, zoals die zijn afgesproken in de kernprocedure van de Gemeente Amsterdam.

PRODUCTIEOVERZICHT KORT GEDING

PRODUCTIEOVERZICHT KORT GEDING Rechtban k Amsterdam Kort Geding zitting 26 oktober 2004 om 14.30 uur PRODUCTIEOVERZICHT KORT GEDING inzake: 1. FERDI PLOEGERS 2. YVONNE CLEMENTINE JOSEE BROUWERS wonende te Amsterdam, verzoekers, advocaat

Nadere informatie

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure 2004-2005 afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Bezoekadres Weesperstraat 101 1018 VN Amsterdam Postbus 1840

Nadere informatie

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure I - PO/VO 2009-2010

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure I - PO/VO 2009-2010 Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure I - PO/VO 2009-2010 1 Kernprocedure I - PO/VO 2009-2010 Afspraken van schoolbesturen

Nadere informatie

Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie. Gebruikte kleuren : CYAAN PMS nummers. Status. Druktechniek

Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie. Gebruikte kleuren : CYAAN PMS nummers. Status. Druktechniek CSG Calvijn Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie : : : : : CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren : CYAAN PMS nummers : 000 C 000 MAGENTA

Nadere informatie

Kernprocedure Amstelland. Kernprocedure 2014-2015. HANDLEIDING SCHOLEN Amstelland

Kernprocedure Amstelland. Kernprocedure 2014-2015. HANDLEIDING SCHOLEN Amstelland Kernprocedure Amstelland Kernprocedure 2014-2015 HANDLEIDING SCHOLEN Amstelland Inhoud 1 Kernprocedure 2014-2015 3 1.1 Voor welke leerlingen gelden de afspraken van de kernprocedure 3 2 Doelstelling kernprocedure

Nadere informatie

voorpagina Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

voorpagina Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs voorpagina Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure PO/VO 2013-2014 P1 Kernprocedure PO/VO 2013-2014 Afspraken van

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure PO/VO 2013-2014

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure PO/VO 2013-2014 Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure PO/VO 2013-2014 Kernprocedure PO/VO 2013-2014 Afspraken van schoolbesturen

Nadere informatie

Het aanvragen van bijstand. Handreiking aan gemeenten met betrekking tot de procedure voor het aanvragen algemene bijstand

Het aanvragen van bijstand. Handreiking aan gemeenten met betrekking tot de procedure voor het aanvragen algemene bijstand Het aanvragen van bijstand Handreiking aan gemeenten met betrekking tot de procedure voor het aanvragen algemene bijstand Voorwoord Deze handreiking is geschreven in het kader van een afstudeeropdracht

Nadere informatie

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden bij de Kernprocedure 2014-2015 Onderwerp vraag antwoord

Veel gestelde vragen en antwoorden bij de Kernprocedure 2014-2015 Onderwerp vraag antwoord Veel gestelde vragen en antwoorden bij de Kernprocedure 2014-2015 Onderwerp vraag antwoord De vragen over hetzelfde onderwerp zijn gebundeld. Inhoudsopgave 1. Basisschooladvies... 2 2. Tijdpad... 3 3.

Nadere informatie

Protocol Advies Voortgezet Onderwijs Almere

Protocol Advies Voortgezet Onderwijs Almere Overgang MBO naar HBO Overgang Voortgezet Onderwijs naar MBO Overgang Primair naar Voortgezet Onderwijs Overgang Voorschool naar Vroegschool Protocol Advies Voortgezet Onderwijs Almere 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

VAN DE PERMANENTE COMMISSIE LEERLINGENZORG

VAN DE PERMANENTE COMMISSIE LEERLINGENZORG REGLEMENT VAN DE PERMANENTE COMMISSIE LEERLINGENZORG SAMENWERKINGSVERBAND WSNS Salland Postbus 66 8100 AB RAALTE Bezoekadres: Monumentstraat 55 e Tel.: 0572-360372 fax: 0572-364922 E-mail: zorgplatform@wsns-salland.nl

Nadere informatie

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding 1.1. Afspraken advisering Over de wijze waarop het basisschooladvies tot stand komt zijn op initiatief van de schoolbesturen primair onderwijs in de POVO-procedure

Nadere informatie

BOVO-procedure regio Haaglanden 2014-2015

BOVO-procedure regio Haaglanden 2014-2015 BOVO-procedure regio Haaglanden 2014-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Colofon... 4 Contactgegevens... 4 Team BOVO... 4 Wijzigingslog... 4 Voorwoord... 5 1 De BOVO procedure... 6 1.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 december 1999 Rapportnummer: 1999/500

Rapport. Datum: 16 december 1999 Rapportnummer: 1999/500 Rapport Datum: 16 december 1999 Rapportnummer: 1999/500 2 Klacht Op 29 juni 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer J. te Groningen, ingediend door de heer mr. R. van Asperen,

Nadere informatie

Rapportage Ouderbijeenkomsten

Rapportage Ouderbijeenkomsten VERSTERKING OUDERPOSITIE ZORGLEERLINGEN Rapportage Ouderbijeenkomsten April - juni 2005 Den Haag, juli 2005 Auteurs: drs. C. Hover en drs. R. Baarda De ouderbijeenkomsten zijn georganiseerd door smets+

Nadere informatie

Kernprocedure Overstap PO VO Schooljaar 2014-2015

Kernprocedure Overstap PO VO Schooljaar 2014-2015 Kernprocedure Overstap PO VO Schooljaar 2014-2015 Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs 1 Inhoud Afkortingen 4 Inleiding 5-6 Waarom

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 570 Voorstel van wet van de leden Smits, Rouvoet en Azough tot wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische

Nadere informatie

Datum 31 december 2013 Ons kenmerk ------------------------ Pagina 1 van 46. Telefoon ------------------- E-mail boetefunctionaris@afm.nl.

Datum 31 december 2013 Ons kenmerk ------------------------ Pagina 1 van 46. Telefoon ------------------- E-mail boetefunctionaris@afm.nl. Aangetekend verstuurd Openbare versie Your Finance B.V. Spoorhaven 96-98 2651 AV BERKEL EN RODENRIJS Datum 31 december 2013 Pagina 1 van 46 Telefoon ------------------- E-mail boetefunctionaris@afm.nl

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO - leerjaar 4 2014-2015

Examenreglement. VMBO - leerjaar 4 2014-2015 Examenreglement VMBO - leerjaar 4 2014-2015 locatie Berg en Dalseweg Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting (PTA) Inhoudsopgave Pagina A Algemene bepalingen: Art. 1 Begripsbepaling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO

EXAMENREGLEMENT VMBO EXAMENREGLEMENT VMBO 2015 2016 Het Rhedens Dieren Doesburgsedijk 7, 6953 AK Dieren 0313-490900 Examenreglement van Scholengemeenschap Het Rhedens voor de eindexamens VMBO (mavo en vbo), vastgesteld op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure?

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure? Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 1.1. Inleiding POVO-procedure 1.2. Voor welke leerlingen? 2. Vastgestelde afspraken: PO 2.1. Werkwijze adviseren en aanmelden door primair onderwijs 2.2. Afspraken

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs 2013-2014 Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen

Voortgezet Onderwijs 2013-2014 Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen Voortgezet Onderwijs 2013-2014 Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen Kijk voor informatie over het voortgezet onderwijs ook eens op de website: http://www.rijksoverheid.nl. Heeft u algemene vragen

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 LENTIZ GEUZENCOLLEGE Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen (010) 434 85 55 geuzencollege@lentiz.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO

EXAMENREGLEMENT VMBO CHR. SCHOOL VOOR VMBO HAVO ATHENEUM en GYMNASIUM in Heerenveen en Joure EXAMENREGLEMENT VMBO Basisberoepsgerichte, Kaderberoepsgerichte en Theoretische leerweg 1 oktober 2014 Geldig voor: vmbo-3/4: 2014-2016

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs 2014-2015 Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen

Voortgezet Onderwijs 2014-2015 Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen Voortgezet Onderwijs 2014-2015 Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen Kijk voor informatie over het voortgezet onderwijs ook eens op de website: http://www.rijksoverheid.nl. Heeft u algemene vragen

Nadere informatie