Overzicht Produkties. Ploeger cs Calandlyceum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht Produkties. Ploeger cs Calandlyceum"

Transcriptie

1 Overzicht Produkties Ploeger cs Calandlyceum 1. aanmelding Sterre bij het Calandlyceum 2. primaire afwijzing 3. Bezwaar 4. ACTB wil niet adviseren 5. ACTB wil toch adviseren 6. Correspondentie ACTB Calandlyceum 7. Repliek ouders 8. Dupliek Calandlyceum 9. ACTB advies 10. Besluit op bezwaar 11. Uitspraak voorzieningenrechter Ploeger cs gemeente Amsterdam 12. Toelatingsvoorwaarden uit de Kernprocedure 176 Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

2 Page 1 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

3 Page 2 of 50 Aan: Calandlyceum t.a.v. mevr drs. E.C.M. van Gils Pieter Calandlaan NT Amsterdam Van: Ferdi Ploeger, Yvonne Brouwers Betreft: aanmelding Sterre Datum: 1 maart 2005 Geachte mevrouw van Gils, Hierbij melden wij Sterre Virginie Ploeger, geboren 11 juni 1991, aan als leerling van uw school voor het komend schooljaar. Sterre zit thans in groep 8 van de openbare basisschool gevestigd aan de Maldivenweg 45, 1339 PP Almere. De school is telefonisch bereikbaar onder adres Directeur van de basisschool is drs Fred Molenberg. Sterre is een lgf-leerling en heeft een indicatie mg cluster 3. Zoals de kernprocedure zelf al aangeeft, houdt deze geen rekening met de instroom van lgfleerlingen. De omstandigheden van Sterre passen daarom niet in de voorwaarden die de kernprocedure stelt. De kernprocedure is echter een afspraak tussen de schoolbesturen en de gemeente Amsterdam en wijkt af van de regelgeving inzake toelating zoals neergelegd in de Wet op het Voortgezet Onderwijs, het Inrichtingsbesluit WVO en de Wet op de Leerlinggebonden Financiering (Stb 2002, nr 631). Volgens een uitspraak van de voorzieningenrechter, gedaan op 23 februari 2005, moeten wij ons voor een aanmelding van Sterre richten tot de afzonderlijke bevoegde gezagen in plaats van de aanmelding te laten afhangen van de kernprocedure. Voor nadere inlichtingen kunt u ten allen tijde contact opnemen met de huidige basisschool van Sterre en/of met ons. Vriendelijke groeten, Ferdi Ploeger en Yvonne Brouwers van t Hofflaan 13, 1097 EL Amsterdam, ,

4 Page 3 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

5 Page 4 of 50

6 Page 5 of 50

7 Page 6 of Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

8 Page 7 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

9 Page 8 of 50 Aan: mevrouw L. van Gils, rector Calandlyceum Van: Ferdi Ploeger, Yvonne Brouwers Cc: Adviescommissie voor Toelating en Begeleiding (ACTB) Betreft: Sterre Datum: 1 mei 2005 Geachte mevrouw van Gils, Op 1 maart 2005 hebben wij onze dochter Sterre Ploeger aangemeld als leerling voor het Calandlyceum. Heden ontvingen wij uw brief, gedateerd 26 april 2005, waarin u ons meedeelt dat u Sterre niet zult toelaten tot het Calandlyceum. Artikel 15 van het Inrichtingsbesluit WVO geeft voorschriften voor besluiten tot weigering van de toelating van een kandidaat leerling. U heeft deze voorschriften niet gevolgd. Tenzij u ons per omgaande laat weten dat u niet spreekt namens het bevoegd gezag, gaan wij uit van het tegendeel en nemen wij tevens aan dat het uw intentie was te handelen conform genoemd artikel van het Inrichtingsbesluit. Wij maken tegen uw besluit bezwaar. De Wet op de Leerlinggebonden Financiering (lgf) is ingevoerd omdat tot nu toe leerlingen met een handicap in groten getale werden uitgesloten van regulier onderwijs. Dit wordt door deze leerlingen als een groot onrecht gevoeld. Voorzover de leerlingen voldoen aan de wettelijke bepalingen daarvoor, zou toelating van gehandicapte leerlingen tot regulier onderwijs in principe mogelijk moeten zijn. Het is de opdracht aan scholen zich tot het uiterste in te spannen om toelating mogelijk te maken. Uw school hanteert, net als de andere scholen in Amsterdam, de Kernprocedure om te beslissen over toelating. De Kernprocedure is een stelsel van afspraken tussen de scholen in Amsterdam, maar het zijn niet de wettelijke bepalingen. In uw besluit maakt u een indeling in fases. Wij hechten eraan de systematiek te volgen van het Inrichtingsbesluit WVO. Zonodig zullen wij dan ingaan op hetgeen u noemt in uw brief. Allereerst artikel 2 van het Inrichtingsbesluit WVO dat stelt dat het bevoegd gezag besluit over toelaten van leerlingen. Zoals eerder betoogd gaan wij ervan uit dat u gemandateerd bent namens het bevoegd gezag te besluiten om Sterre niet toe te laten. Vervolgens artikel 3 van het Inrichtingsbesluit WVO dat stelt dat, voorzover van toepassing op Sterre: tot het eerste leerjaar van een school, behalve voor zover het betreft een school voor praktijkonderwijs, kan als leerling slechts worden toegelaten degene die: afkomstig is van een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en aan het einde van het schooljaar de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, van t Hofflaan 13, 1097 EL Amsterdam, ,

10 Page 9 of 50 Sterre voldoet aan de voorwaarden gesteld in het eerste lid onder b en mag op grond daarvan de toegang tot het Calandlyceum niet worden geweigerd. Vervolgens stelt het tweede lid van het zelfde artikel: Bij beslissingen over de toelating op grond van het eerste lid betrekt het bevoegd gezag het onderwijskundig rapport dat ingevolge artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs dan wel ingevolge artikel 43, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra is opgesteld. In uw besluit komen wij niet tegen dat of hoe u het onderwijskundig rapport betrokken heeft in uw besluit om Sterre niet te willen toelaten. Met name maakt u in uw besluit een aantal opmerkingen die doen vermoeden dat u juist geen rekening heeft gehouden met het onderwijskundig rapport en niet op de hoogte bent van de praktijk op Sterre s huidige basisschool. Immers ook de basisschool is een zeer grote school met klassen van 30 leerlingen. Ook op de basisschool wordt klassikaal onderwijs gegeven en ook op de basisschool moet Sterre meerdere malen per dag van lokaal en docent wisselen. Dit leidt op de basisschool evenwel niet tot de conclusie dat het onderwijs daar voor Sterre te onrustig of niet uitvoerbaar is. In uw besluit geeft u niet aan welke zorg u heeft ingericht voor leerlingen met een leerlinggebonden budget, zoals u dat conform artikel 24 en 24a WVO verplicht bent. Uw schoolgids vermeld niets over de zorg die u moet hebben ingericht, maar wij mogen ervan uitgaan dat u die zorg wel degelijk heeft ingericht. In uw besluit verwachten wij dan ook dat u expliciet mededeling doet van hoe u die zorg voor lgf-leerlingen heeft ingericht en hoe die voor Sterre kan worden ingezet. U maakt geen afzonderlijke afweging van het individueel belang van Sterre tegen het algemeen belang van de school. U noemt slechts dat u het onhygiënisch vindt en dat u het de ouders van de andere leerlingen niet kunt uitleggen als Sterre zou worden toegelaten. Samenvattend: In het kader van de Wet op de Leerlinggebonden Financiering (2002, Stb 631) dient uw school te onderzoeken: 1. Wat is nodig om Sterre op het Calandlyceum te laten functioneren (afgestemd op haar behoeften)? 2. Welke middelen staan de school ter beschikking? 3. Wat is mogelijk op basis van deze middelen? 4. Waarom is het Calandlyceum niet in staat ondanks het kunnen beschikken over deze middelen Sterre kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden? Wij treffen deze onderzoeken en afwegingen niet aan in uw afwijzing. Vervolgens artikel 4 van het Inrichtingsbesluit WVO: In dit besluit worden aanvullende toelatingsvoorwaarden genoemd. Het vijfde lid van dit artikel stelt evenwel dat deze aanvullende toelatingsvoorwaarden niet gesteld mogen worden door een school met een gemeenschappelijk eerste leerjaar met een school voor vbo. De definitie van dit soort school wordt gegeven in de parlementaire behandeling leidend tot de invoering van de nieuwe Wet op het Voortgezet Onderwijs: van t Hofflaan 13, 1097 EL Amsterdam, ,

11 Page 10 of Leerwegen en sectoren leerwegen Er zijn drie leerwegen: de theoretische leerweg, de gemengde leerweg en de beroepsgerichte leerweg met een basisvariant en een kadervariant. De theoretische leerweg is voorbehouden aan scholen voor en scholengemeenschappen met mavo, de beroepsgerichte leerweg aan scholen voor en scholengemeenschappen met vbo en de gemengde leerweg aan scholengemeenschappen met mavo en vbo. (Tweede Kamer, vergaderjaar , nr 3, blz 5) Uw school biedt een kaderberoepsgerichte leerweg, getuige blz 4 van uw schoolgids. Dit maakt dat uw school valt onder de uitzonderingsbepaling van het vijfde lid en zorgt ervoor dat u geen aanvullende toelatingsvoorwaarden mag stellen. Uw opmerking als zou u alleen leerlingen kunnen plaatsen met een cito-toets van 534 etc (onder uw fase 1) achten wij dan ook in strijd met de wettelijke bepalingen. Omdat u niet overtuigend heeft aangetoond dat u geen kwalitatief goed onderwijs voor Sterre kunt verzorgen en de school de bewijslast heeft dit aan te tonen en omdat er geen wettelijke of andere relevante belemmeringen zijn, menen wij dat u Sterre zou moeten toelaten. Tot slot een opmerking over waar u in uw brief stelt dat u het aan de ouders van uw 1750 leerlingen niet kunt uitleggen dat u voor Sterre extra inzet zou moeten organiseren. Wij vinden dit een schokkende mededeling van u. Zowel Sterre als de andere leerlingen hebben het recht er te zijn en van een school mag verwacht worden dat ze leerlingen die extra zorg behoeven beschermt tegen mogelijke onderbuikgevoelens van ouders. Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat u, ingevolge artikel XIII van de wet op de Leerlinggebonden Financiering (2002, Stb 631) niet eerder mag besluiten op dit bezwaarschrift dan nadat de Adviescommissie voor Toelating en Begeleiding (ACTB) een advies over uw afwijzingsgronden heeft uitgebracht. Een afschrift van de correspondentie tussen ons en uw school zonden wij heden naar de ACTB. Hoogachtend, Ferdi Ploeger, Yvonne Brouwers van t Hofflaan 13, 1097 EL Amsterdam, ,

12 Page 11 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

13 Page 12 of 50

14 Page 13 of 50

15 Page 14 of Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

16 Page 15 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

17 Karen Barnhoorn, 11:43 AM 6/6/2005, adviesverzoek Caland Lyceum d.d. 12 mei 2005 Printed for Ferdi Ploeger Page 1 of 1 6/6/2005 Subject: adviesverzoek Caland Lyceum d.d. 12 mei 2005 Date: Mon, 6 Jun :43: X-MS-Has-Attach: X-MS-TNEF-Correlator: Thread-Topic: adviesverzoek Caland Lyceum d.d. 12 mei 2005 Thread-Index: AcVqfCNiP0tH0H6PRAOCQmdObLWAqg== From: "Karen Barnhoorn" To: "Ferdi Ploeger" Cc: X-OriginalArrivalTime: 06 Jun :43: (UTC) FILETIME= [23916FB0:01C56A7C] X-XS4ALL-DNSBL-Checked: mxdrop43.xs4all.nl checked against DNS blacklists X-Virus-Scanned: by XS4ALL Virus Scanner X-XS4ALL-Spam-Score: () HTML_40_50,HTML_MESSAGE,XS_EXCESSIVE_ETLA X-XS4ALL-Spam: NO Envelope-To: Geachte heer Ploeger, Page 16 of 50 Onlangs heb ik u namens de ACTB bericht dat de ACTB het verzoek om advies d.d. 12 mei 2005 van het Caland Lyceum niet in behandeling zou nemen. De reden hiervoor was, volgens de ACTB, dat uw dochter (ook met de inzet van LGF-middelen) geen VMBO-t diploma zou kunnen halen en het Caland Lyceum een school is op VMBO-t, havo en vwo niveau. Daarbij heeft de ACTB zich met name gebaseerd op de nadere toelichting op de afwijzing van Sterre van het Caland Lyceum d.d. 12 mei De ACTB werd er vervolgens op 24 mei jl. door u op gewezen dat het Caland Lyceum ook de kader beroepsgerichte leerweg (VMBO) aanbiedt. De ACTB heeft de schoolgids van het Caland Lyceum bestudeerd en constateerde op pagina 10 en pagina 28 dat dit inderdaad het geval is (in het derde leerjaar). De ACTB meent dat het Caland Lyceum leerlingen die een kader beroepsgerichte leerweg willen volgen, bij aanmelding in het eerste leerjaar niet mag weigeren op grond van het feit dat zij geen diploma kunnen halen op het VMBO-t niveau (of hoger). Op deze leerlingen is artikel 4 van het Inrichtingsbesluit WVO dus niet van toepassing (als ware er een gemeenschappelijk eerste leerjaar voor de beroepsgerichte leerweg en de overige hogere niveaus en als ware artikel 4 lid 5 wel van toepassing). Anders zou door de constructie van VMBO-t niveau of hoger in het eerste leerjaar en beroepgerichte leerweg in het derde jaar, artikel 4 lid 5 van het Inrichtingsbesluit ten onrechte omzeild worden en zouden leerlingen voor de kader beroepsgerichte leerweg op onjuiste gronden (namelijk dat zij geen VMBO-t niveau kunnen volgen) worden geweigerd. Ondanks het eerdere bericht, zal de ACTB het verzoek d.d. 12 mei 2005 derhalve wel in behandeling nemen. Op grond van deze nieuwe omstandigheden is de ACTB van oordeel dat het belang van een onderzoek naar de vraag of het Caland Lyceum in voldoende mate heeft aangetoond dat zij Sterre ondanks de inzet van LGF middelen geen kwalitatief goed onderwijs kan bieden, weer relevant is. Ik stuur u de stukken van het Caland Lyceum per post toe. Mocht u hierop willen reageren, dan wil ik u verzoeken dit voor dinsdag 14 juni as te doen. Met vriendelijke groet, Namens de ACTB, Karen Barnhoorn

18 Page 17 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

19 Page 18 of 50

20 Page 19 of 50

21 Page 20 of 50

22 Page 21 of 50

23 Page 22 of 50

24 Page 23 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

25 Page 24 of 50 Aan: Adviescommissie Toelating en Begeleiding Cc: Calandlyceum Van: Ferdi Ploeger Betreft: reactie op toelichting Calandlyceum als gevraagd door de ACTB Datum: 7 juni 2005 Geachte commissie, Bij brief van 1 maart 2005 hebben wij Sterre aangemeld bij alle openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Dit hebben wij gedaan omdat de in Amsterdam ingestelde Kernprocedure toelating van lgf-leerlingen uitsluit. Aanmelding voor één school en vervolgens de hele procedure met die ene school aflopen leidt zeker tot thuiszitten van Sterre. De Kernprocedure is volgens ons in strijd met de wettelijke bepalingen inzake toelating tot het voortgezet onderwijs. De Kernprocedure is een set afspraken tussen de gemeente Amsterdam, de scholen voor primair en voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. De Kernprocedure schept duidelijkheid in toelatingscriteria maar gaat voorbij aan het bepaalde in het Inrichtingsbesluit WVO. De gemeente Amsterdam coördineert de Kernprocedure maar weet voor de rechter hard te maken niet aansprakelijk te zijn voor de regels uit de procedure. De scholen houden zich bezig met onderwijs maar hebben geen verstand van juridische haarkloverijen. Zij denken dat de eenvoudige regels uit de Kernprocedure de wettelijke bepalingen zijn. Zo lijkt niemand aanspreekbaar. Deze situatie hebben wij bij de aanmelding van Sterre in onze aanmeldingsbrief aangegeven. Wij hebben het er tijdens het gesprek nadrukkelijk over gehad en de regelgeving hebben wij op CdRom bij de scholen achtergelaten. Het Calandlyceum ontkent de geldigheid van de wettelijke bepalingen en besluit voornamelijk op grond van de toelatingseisen van de Kernprocedure om Sterre niet toe te laten. Wij hebben in ons bezwaarschrift andermaal aangegeven dat het Calandlyceum geen aanvullende toelatingsvoorwaarden mag eisen. Het Calandlyceum is zo overtuigd van haar gelijk dat zij geen antwoord geeft op de vier vragen van de ACTB en volhard in haar standpunt dat zij die eisen wél mogen stellen. Vooruitlopend op het definitieve advies heeft de ACTB inmiddels aangegeven dat, omdat het Calandlyceum een kadergerichte beroepsopleiding biedt, het valt onder de uitzonderingsbepaling van art 4 lid 5 van het Inrichtingsbesluit en daarom GEEN aanvullende toelatingsvoorwaarden mag stellen. van t Hofflaan 13, 1097 EL Amsterdam, ,

26 Page 25 of 50 Wij zijn blij met deze constatering maar vrezen dat het Calandlyceum het niet bindende advies van de ACTB naast zich neer zal leggen. Wij vrezen verder dat, mocht de rechter het Calandlyceum daarna alsnog op haar plaats wijzen, het Calandlyceum vervolgens een beroep gaat doen op overmacht omdat ze zich nooit gerealiseerd heeft - of zou hebben - dat zij cluster-3 leerlingen (zoals Sterre) in principe zou moeten toelaten. Als éénéénduidig wordt vastgesteld dat artikel 4 van het Inrichtingsbesluit WVO gewoon onderdeel uitmaakt van de huidige regelgeving, dan komt daarmee de basis van de Kernprocedure te vervallen. Uit het oogpunt van het onderwijs in Amsterdam zou dat zeer ongewenst lijken: de Kernprocedure is namelijk in het leven geroepen om chaotische toestanden bij de jaarlijkse inschrijving te voorkomen. Wij hebben een bezwaarprocedure lopen tegen de gemeente Amsterdam inzake het aanpassen van de Kernprocedure voor lgf-leerlingen. De gemeente Amsterdam stelt zich vooralsnog met succes op het standpunt niet op de Kernprocedure te kunnen worden aangesproken. (zie ook: ) Gezien de uitermate korte en naar ons niet terzake doende reactie van het Calandlyceum op de door de ACTB gestelde vragen, lijkt het ons voorlopig niet zinvol om nog uitgebreider dan wij al hebben gedaan, ons gelijk te bepleiten. Hoogachtend, Ferdi Ploeger, Yvonne Brouwers van t Hofflaan 13, 1097 EL Amsterdam, ,

27 Page 26 of Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

28 Page 27 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

29 Karen Barnhoorn, 02:36 PM 6/20/2005, sluiting schriftelijke procedure ACTB Printed for Ferdi Ploeger Page 1 of 2 6/20/2005 Subject: sluiting schriftelijke procedure ACTB Date: Mon, 20 Jun :36: X-MS-Has-Attach: X-MS-TNEF-Correlator: Thread-Topic: sluiting schriftelijke procedure ACTB thread-index: AcVwBc0SNdeytnu6T0CgCOX+mBUAKAAAAdvwAWOp2nA= From: "Karen Barnhoorn" To: "Ferdi Ploeger" X-OriginalArrivalTime: 20 Jun :36: (UTC) FILETIME= [B5E6D260:01C57594] X-XS4ALL-DNSBL-Checked: mxdrop14.xs4all.nl checked against DNS blacklists X-Virus-Scanned: by XS4ALL Virus Scanner X-XS4ALL-Spam-Score: 0 () X-XS4ALL-Spam: NO Envelope-To: X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mxdrop14.xs4all.nl id j5kcafpy Geachte heer Ploeger/mevrouw Van Gils, Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke procedure gesloten is en dat het niet meer mogelijk is (aanvullende) stukken in te dienen bij de ACTB. De ACTB zal binnenkort advies uitbrengen. Met vriendelijke groet, Karen Barnhoorn Secretaris ACTB Page 28 of 50 P.S.: Voor de heer Ploeger; ter informatie zie bijgaand de dupliek van het Caland Lyceum -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Verzonden: maandag 13 juni :51 Aan: Emmy Schrijn Onderwerp: sterre Geachte mevrouw Barnhoorn, Daar ik niet zeker weet of de reactie na uw mail van 6 juni 2005 bij u is aangekomen ( wellicht heb ik de mail niet verstuurd) hierbij de reactie van het Calandlyceum. - Het Calandlyceum conformeert zich aan de Kernprocedure, dat betekent dat wij altijd een cito scoreen een advies van de basisschool nodig hebben alvorens wij leerlingen kunnen toelaten. - In leerjaar drie geven wij leerlingen gelegenheid kb ( en bij uitzondering bb) administratie te volgen.

30 Karen Barnhoorn, 02:36 PM 6/20/2005, sluiting schriftelijke procedure ACTB Printed for Ferdi Ploeger Page 2 of 2 6/20/2005 Page 29 of 50 - ons startniveau is echter minimaal vmbo-t - overigens moet ook voor het kb/bb een citoscore en een advies van de basisschool aanwezig zijn - cito is niet nodig voor LWOO en Praktijkonderwijs en dat bieden wij niet aan. met vriendleijke groet liesbeth van gils rector - Calandlyceum Amsterdam tel: (eindschool) tel: (beginschool) fax:

31 Page 30 of Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

32 Page 31 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

33 Page 32 of 50

34 Page 33 of 50

35 Page 34 of 50

36 Page 35 of 50

37 Page 36 of 50

38 Page 37 of 50

39 Page 38 of 50

40 Page 39 of 50

41 Page 40 of 50

42 Page 41 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

43 Page 42 of 50

44 Page 43 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

45 Page pagina 44 of 8650

46 Page pagina 45 of 8750

47 Page pagina 46 of 8850

48 Page pagina 47 of 8950

49 Page pagina 48 of 9050

50 Page 49 of 50 Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

51 Page 50 of Cito-bandbreedtes De school voor voortgezet onderwijs behandelt aanmelding van de kinderen die hebben deelgenomen aan de Cito-eindtoets het basisschooladvies in relatie tot de Cito-score. Zij doet dit aan de hand van de in het kader aangegeven Cito-bandbreedtes. TABEL VOOR GEBRUIK CITOBANDBREEDTES Basisschooladvies Verplicht Overleg Automatisch aanvullend met toelaatbaar onderzoek basisschool praktijkonderwijs geen citobandbreedtes van toepassing leerwegondersteunend onderwijs geen citobandbreedtes van toepassing vmbo beroepsgericht (basis + kader) 514 en lager 515 t/m en hoger vmbo-kaderberoeps 520 en lager 521 t/m en hoger vmbo-theoretisch 526 en lager 527 t/m en hoger vmbo-theoret. / havo 528 en lager 529 t/m en hoger havo 531 en lager 532 t/m en hoger havo / vwo 535 en lager 536 t/m en hoger vwo 539 en lager 540 t/m en hoger Automatisch toelaatbaar Deze leerlingen zijn voor de betreffende opleiding zonder meer toelaatbaar op de instelling. Hiervoor hoeft geen overleg of verder onderzoek plaats te vinden. Overleg verplicht Over deze leerlingen volgt overleg met de betreffende basisschool om meer onderwijskundige informatie te krijgen. Na dit overleg besluit de school voor voortgezet onderwijs of de leerling plaatsbaar is of niet in de betreffende opleiding. Het kan zijn dat de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs vaststellen dat er meer informatie nodig is over de leerling. Om die reden kan besloten worden tot aanvullend onderzoek. Verplicht aanvullend onderzoek Voor deze leerlingen wordt in opdracht van de school voor voortgezet onderwijs aanvullend onderzoek uitgevoerd (GIVO, NIO e.d.). Op basis van de uitslag van dit onderzoek, gevolgd door overleg met de betreffende basisschool, besluit de school voor voortgezet onderwijs of de leerling plaatsbaar is of niet in de betreffende opleiding. Als het aanvullend onderzoek negatief adviseert voor de betreffende onderwijssoort, mag de leerling zich niet opnieuw op een andere school voor dezelfde onderwijssoort aanmelden. Dit laatste geldt alleen voor de leerlingen die vallen in de Cito-bandbreedte voor aanvullend onderzoek vallen (dus niet voor overlegkinderen). 3.7 Aanvullend onderzoek Als het voorgeschreven aanvullend onderzoek negatief adviseert voor de betreffende onderwijssoort, mag de leerling zich elders niet opnieuw voor dezelfde onderwijssoort aanmelden. Dit geldt alleen voor de leerlingen die zitten in de Cito-bandbreedte aanvullend onderzoek verplicht. 3.8 Oki-doc De basisschool verstrekt verder beknopt en duidelijk onderwijskundige informatie over de leerling aan de vo-school waar deze leerling zich aanmeldt. Zij doet dit door middel van het onderwijskundige informatie document, het zogenaamde oki-doc. Basisset oki-doc In het oki-doc is een basisset aan onderwijskundige informatie vastgelegd: het basisschooladvies, de Cito-score, informatie over de schoolloopbaan en de leerdomeinen en informatie over gedrag en houding. De basisset voor leerlingen voor het praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs bevat verder informatie over speciale begeleiding, didactische gegevens, cognitieve gegevens en indien van toepassing sociaal-emotionele gegevens. Deze gegevens zijn nodig voor het aanvragen van een RVC-beschikking (zie verder hoofdstuk 3.5). 10

52

53 P Produktie Hatherley Gardens, LONDON E6 3HB, United Kingdom, T (0)

54 Schoolgids online beschikbaar - Calandlyceum Amsterdam pagina 1 van 1 Voorpagina Voor OUDERS documenten voor ouders Schoolgids online beschikbaar rooster HOOFDMENU Voorpagina VOORLICHTING NIEUWS Voor LEERLINGEN VAKKEN [ epsilon ] voor PERSONEEL Voor OUDERS VACATURES COLUMNS & POLLS Zoek op deze site FotoAlbum LAATSTE BERICHTEN OP DEZE SITE Sporten op het dak vanaf 2007 Basketball: leraren verslaan 5V3! Ouderavond: normen, waarden & grenzen Schoolgids online beschikbaar Schaatsen voor water op 8 november Schoolbreed toneelstuk: Assepoester Examenklasleerlingen opgelet... Interieur Caland wint Designprijs 2005 Schoolgids online beschikbaar bijdrage van: de webredactie Schoolgids kwijt? Op zoek naar info over urentabellen, de regels op school, de organisatie, adressen en namen van functionarissen etc? Download de PDF-versie van de volledige Schoolgids via deze link. laatst aangepast : zaterdag, 22 oktober 2005 contact-info Colofon calandlyceum.nl - vanaf januari 2005 hosting door interlize.net

55 RUGZAKLEERLINGEN De overheid heeft besloten dat leerlingen die extra specialistische zorg en begeleiding nodig hebben hun schoolcarriere ook binnen het reguliere onderwijs moeten kunnen afronden. Om deze begeleiding te bekostigen is voor deze leerlingen een persoonsgebonden financiering in het leven geroepen, een zogenaamde "rugzak: Om hun ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen dienen voorzieningen, kennis en extra geschoold personeel op school aanwezig te zijn of beschikbaar te komen. Het Calandlyceum zal een verantwoorde afweging dienen te ma ken tussen de belangen van het kind en de belangen van de school bij aanmelding van een "rugzakleerling: Bij deze afweging vormen fysieke omgeving, lessentabel, de expertise en rooster de uitgangspunten. Mobiliteit, het vermogen tot communiceren en zelfredzaamheid vormen de randvoorwaarden waaraan een "rugzakleerling"zal moeten voldoen. We geven voorrang aan rugzakleerlingen die zorg en begeleiding behoeven waarin het Calandlyceum al expertise heeft opgebouwd. Bovendien zal de leerling moeten voldoen aan de criteria voor toelating tot de school, zoals die zijn afgesproken in de kernprocedure van de Gemeente Amsterdam.

Geachte mevrouw, geachte heer,

Geachte mevrouw, geachte heer, To: Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Afdeling voorlopige voorzieningen Postbus 75850 1070 AW Amsterdam From: Ferdi Ploeger, Yvonne Brouwers Subject: verzoek om voorlopige voorziening Date: 22 november

Nadere informatie

Ik zend de pleitnotitie vandaag tevens aan de andere partijen.

Ik zend de pleitnotitie vandaag tevens aan de andere partijen. To: From: Subject: Griffier van de Rechtbank Amsterdam afdeling Bestuursrecht onderdeel voorlopige voorzieningen T2 Ferdi Ploeger, Yvonne Brouwers Pleitnotitie tbv 06/179 en 06/180 (SGR), 06/122 en 06/124

Nadere informatie

P R O D U K T I E S. in de beroepszaak van. Ploeger cs tegen Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp

P R O D U K T I E S. in de beroepszaak van. Ploeger cs tegen Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp Ploeger cs - DB Stadsdeel Osdorp Page 1 of 102 P R O D U K T I E S in de beroepszaak van Ploeger cs tegen Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Osdorp 1. Samenvatting evaluatie OB3-pilot Tyltylschool 2. Verslag

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

PLEITNOTA. inzake: noemen de OSB. gevestigd te Amsterdam. verweerster, gemachtigde: mr. L.M.E. Janssen

PLEITNOTA. inzake: noemen de OSB. gevestigd te Amsterdam. verweerster, gemachtigde: mr. L.M.E. Janssen PLEITNOTA Kort geding Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Woensdag 2 november 2005 te 14.40 uur inzake: DE BESTUURSCOMR 4ISSIE OPEN SCHOOLGEMEENSC ;HAP BIJLMER, hier noemen de OSB gevestigd te Amsterdam.

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

ADVIES. De Advies Commissie Toelating en Begeleiding. hebben zij een compleet (aanmel&@]hsi~ -d. Op 20 juni 2005 heeft de ACTB

ADVIES. De Advies Commissie Toelating en Begeleiding. hebben zij een compleet (aanmel&@]hsi~ -d. Op 20 juni 2005 heeft de ACTB De Advies Commissie Toelating en Begeleiding ADVIES Zaaknummer: 200514 Datum: 8 julj 2005. Inzake het verzoek om advies d.d 25 juni 205 (hierna: het verzoek om advies), namens het bestuur van de Scholen

Nadere informatie

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure 2004-2005 afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Bezoekadres Weesperstraat 101 1018 VN Amsterdam Postbus 1840

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID Scholengroep Carmel Hengelo

TOELATINGSBELEID Scholengroep Carmel Hengelo TOELATINGSBELEID Scholengroep Carmel Hengelo Aanmelding Bij aanmelding gaan we er van uit dat ouders en leerlingen de grondslag van de school respecteren en akkoord gaan met alle regelingen en procedures

Nadere informatie

B E R O E P S S C H R I F T

B E R O E P S S C H R I F T B E R O E P S S C H R I F T VAN: Ferdinand Ploeger en Yvonne Clementine Josée Brouwers, ouders en wettelijk vertegenwoordigers van Sterre Virginie Ploeger, geboren 11 juni 1991, allen wonende vt Hofflaan

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Bestuursdienst

Gemeente Amsterdam Bestuursdienst Bezoekad res Stadhuis, Amstel 1 101 1 PN AMSTERDAM Postbus 202 %.- - 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 9111 Fax 020-552 2402 Teksttelefoon 020 552 9876 x Gemeente Amsterdam Bestuursdienst Directie Juridische

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken

Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken 1. Algemeen a. De toelating van kandidaat-leerlingen geschiedt op basis van het gestelde in: de artikelen 2, 9

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS ADVIES 2012-35 15 maart 2013 Het is de commissie niet gebleken van omstandigheden die voor de school reden hadden moeten zijn om te twijfelen

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit )

Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit ) Aannameprocedure Vrijeschool Zutphen schooljaar 2015/2016 (voorgenomen besluit 11-11-2014 ) Inhoud Inleiding 2 Aanmelding van een nieuwe leerling 2 Benodigde gegevens voor de aanname 2 Aannamecommissie

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen of opmerkingen heeft laat het ons dan vooral even weten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen of opmerkingen heeft laat het ons dan vooral even weten. www.lauwerseneemspo.nl OBS Klinkenborg Pastorieweg 6 9995 PN Kantens Tel. 0595-551788 Website: www.obsklinkenborg.nl e-mail: obsklinkenborg@lauwerseneems.nl Beste ouder, verzorger, Hartelijk dank voor

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs.

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. - Welk onderwijs past bij uw kind? - Hoe kiest u een school? - Wat kunt u vragen tijdens de opendagen? - Wat is het vmbo? Welke beroepsgerichte vakken zijn er

Nadere informatie

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee.

1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee. Werkblad 5.1 Opdracht 3, module 4, les 5 1. Luister naar het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de meester? Kruis aan: ja of nee. 1. De uitslag van de Cito-toets van Paulo is goed. 2. De studievaardigheden

Nadere informatie

Hoofdstuk 33 : Toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken

Hoofdstuk 33 : Toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken Hoofdstuk 33 : Toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken 1. Algemeen De toelating van kandidaat-leerlingen geschiedt op basis van het gestelde in de artikelen 2, 5, 7 tot

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare brede scholengemeenschap die de volgende schoolsoorten aanbiedt:

Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare brede scholengemeenschap die de volgende schoolsoorten aanbiedt: Toelatingsbeleid Stedelijk Dalton College Alkmaar 1 Onze school Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare brede scholengemeenschap die de volgende schoolsoorten aanbiedt: - vwo - havo - vmbo

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING 1. Ten behoeve van een goede invoering van leerlinggebonden financiering stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de periode

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Het bestuur van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin en Bollenstreek (28-12)

Nadere informatie

Aanmeldings- en. Toelatingsbeleid. Schooljaar

Aanmeldings- en. Toelatingsbeleid. Schooljaar Aanmeldings- en Toelatingsbeleid Leerjaar 1 Schooljaar 2015-2016 Helicon VMBO Nijmegen 1. Algemene toelatingsvoorwaarden In de regio Nijmegen is Helicon VMBO Nijmegen de enige categorale school voor VMBO

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

De secretaris van het eindexamen: De directeur: Handtekening van de kandidaat: ...

De secretaris van het eindexamen: De directeur: Handtekening van de kandidaat: ... Bijlage 1 Bijlage 1 DIPLOMA De ondergetekenden verklaren dat.., geboren.. te...., met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs., aan... te.. welk examen

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO

Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO INHOUD Waarom deze handreiking en afspraken?... 3 Primair onderwijs... 3 Groep 7, eind... 3 Selecteren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het VO...

Nadere informatie

UITSPRAAK. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs van A, verder te noemen de GMR

UITSPRAAK. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs van A, verder te noemen de GMR 107108 UITSPRAAK in het geding tussen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs van A, verder te noemen de GMR en het College van Bestuur van A, gevestigd te B, verweerder, hierna

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Over de Brug. Aanmelding voor schooljaar 2013-2014

Over de Brug. Aanmelding voor schooljaar 2013-2014 Over de Brug Aanmelding voor schooljaar 2013-2014 2 Inleiding Beste ouders/verzorgers, Deze brochure van het Almende College is bedoeld om u te helpen bij het kiezen van de meest geschikte vorm van vervolgonderwijs

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 In dit document is het inschrijvingsbeleid voor het Arte College voor schooljaar 2015/2016 beschreven. De inhoud van dit document is tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V Inleiding Deze notitie is een verantwoording van de werkwijze en dient tevens als informatie aan de ouders en alle instanties die met onze aanname van leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk..

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Informatieavond VO groep 8 Donderdag 22 oktober 2015 Informatie over Hoe komt schooladvies VO tot stand?

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 199e 27 728 Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

Toelatingsprocedure eerste leerjaar

Toelatingsprocedure eerste leerjaar Toelatingsprocedure eerste leerjaar voorlopige vaststelling directeur/bestuurder MR: Personeelsgeleding instemming /advisering/informatie Oudergeleding instemming /advisering /informatie Leerling geleding

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

De Advies Commissie Toelating en Begeleiding ADVIES

De Advies Commissie Toelating en Begeleiding ADVIES actb'. De Advies Commissie Toelating en Begeleiding ADVIES Zaaknummer: 200% Datum: 10 november 2005 Inzake het verzoek om advies d.d. 27 juni 2005 (hierna: het verzoek om advies), namens het bevoegd gezag

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 107261 in het geding tussen: ADVIES mevrouw A, wonende te Amsterdam, verzoekster, en Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 1.

Nadere informatie

OORDEEL VAN DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS INZAKE KLACHT 09-09

OORDEEL VAN DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS INZAKE KLACHT 09-09 OORDEEL VAN DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS INZAKE KLACHT 09-09 De Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs (verder: de commissie) heeft

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Z, het bevoegd gezag van J media en vormgeving, verweerder

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Z, het bevoegd gezag van J media en vormgeving, verweerder 107347 - Ook bij overstap van een leerling moet de school van aanmelding bij de weigering toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte zorgdragen voor een andere school. in het geding tussen:

Nadere informatie

DAGVAARDING IN KORT GEDING

DAGVAARDING IN KORT GEDING DAGVAARDING IN KORT GEDING Vandaag, de elfde februari tweeduizend vijf heb ik, MATïHEUS JBHANNES KOOPMAN, als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwader w e r b op het kantoor v a Peter Swier, gerechtsdeurwaarder

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen of opmerkingen heeft laat het ons dan vooral even weten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar als u nog vragen of opmerkingen heeft laat het ons dan vooral even weten. www.lauwerseneemspo.nl OBS Klinkenborg Pastorieweg 6 9995 PN Kantens Tel. 0595-551788 Website: www.obsklinkenborg.nl e-mail: obsklinkenborg@lauwerseneems.nl Beste ouder, verzorger, Hartelijk dank voor

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Met verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam

Met verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam DAGVAARDING IN KORT GEDING Vandaag, de I achtste oktober tweeduizendvier, Heb ik, DENNIS JOUSTRA, als toegevoegd kandidaat-gcrcchtsdcunv~1i1rdcr wcrkmarn op het kantoor van Pctcr Swicr, gcrcchlsdc~irwxirdcr

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede Wat gaan we bespreken? Hoe zit het VO in Nederland in elkaar? Carrousel: Scholen VO in Enschede Hoe zit het VO in Nederland in elkaar Leerplicht & startkwalificatie

Nadere informatie

Wij zoeken voor Sterre een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam.

Wij zoeken voor Sterre een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam. Aan: REC Noord Holland cluster 3 p/a Mytyl-Tyltylschool t.a.v. de heer G.A. Courlander Drostenburg 1-4 1102 AM Amsterdam Zuidoost betreft: Almere, 3 december 2002 Sterre Geachte heer Courlander, Onze dochter

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Over de Brug. Aanmelding voor schooljaar 2015-2016

Over de Brug. Aanmelding voor schooljaar 2015-2016 Aanmelding voor schooljaar 2015-2016 2 Inleiding Beste ouders/verzorgers, Komend jaar gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Deze brochure van het Almende College is bedoeld om u te helpen de meest

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Geachte ouder, verzorger, voogd,

Geachte ouder, verzorger, voogd, Geachte ouder, verzorger, voogd, Hartelijk dank voor uw belangstelling voor deze school van de VCPO Noord-Groningen. Hopelijk heeft u een goede indruk gekregen. Als u uw kind voor deze school wilt aanmelden,

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp. Geachte heer Ploeger en mevrouw Brouwers,

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp. Geachte heer Ploeger en mevrouw Brouwers, Bezoekadres Osdorpplein 1000 x 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 x x b d Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp 1 Retouradres: SDO. Postbus 90460.1006

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs

Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Informatie over LWOO en Praktijkonderwijs Aanmelding voor schooljaar 2016-2017 Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne met vier deelscholen: De Sprong, Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege, Peellandcollege

Nadere informatie

Over de Brug. Aanmelding voor schooljaar

Over de Brug. Aanmelding voor schooljaar Over de Brug Aanmelding voor schooljaar 2014-2015 2 Inleiding Beste ouders/verzorgers, Komend jaar gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Het Almende College wil u met deze brochure helpen de meest

Nadere informatie

Wij brengen bij deze nog twee nieuwe produkties in. We hebben ze, voortgaand op de eerdere produkties bij ons beroepschrift, 38 en 39 genoemd.

Wij brengen bij deze nog twee nieuwe produkties in. We hebben ze, voortgaand op de eerdere produkties bij ons beroepschrift, 38 en 39 genoemd. Aan: Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Algemeen Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Ferdi Ploeger, Yvonne Brouwers Van: Onderwerp: procedure 10/3223 BESLU G493 Bijlagen: cc: opmerkingen naar aanleiding

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs 2013-2014 Informatieavond voortgezet onderwijs Voorstellen Het voortgezet onderwijs Aanmelden procedure Het onderwijsaanbod op Ypenburg/Leidschenveen/Nootdorp Lyceum Ypenburg

Nadere informatie

Groep 8: Informatiebrief

Groep 8: Informatiebrief Groep 8: Informatiebrief September 2016 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 Hierbij wat informatie over het komend schooljaar. Het eerste blad geeft algemene informatie over de werkwijze

Nadere informatie

2003-2004. Handleiding Kernprocedure. schoolbesturen voortgezet onderwijs. schoolbesturen basisonderwijs. gemeente Amsterdam

2003-2004. Handleiding Kernprocedure. schoolbesturen voortgezet onderwijs. schoolbesturen basisonderwijs. gemeente Amsterdam Handleiding Kernprocedure 2003-2004 schoolbesturen voortgezet onderwijs schoolbesturen basisonderwijs gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Samengesteld door

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO)

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO) Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Registratie geïndiceerde leerlingen ingevolge art. 28c WEC voor scholen die vallen onder de WPO en WVO Blad 1/2 Na invulling zenden naar:

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

(Voorlopige) plaatsing De plaatsing van de nieuw aangemelde leerlingen leerjaar 1 verloopt als volgt.

(Voorlopige) plaatsing De plaatsing van de nieuw aangemelde leerlingen leerjaar 1 verloopt als volgt. HET TOELATINGSBELEID VAN HET CITADEL COLLEGE VOOR SCHOOLJAAR 2016 2017 1. Algemene toelatingsvoorwaarden Het Citadel College is een samenwerkingsschool voor voortgezet onderwijs voor vmbo (met lwoo), havo

Nadere informatie

Ik adviseer u in dit verband uw besluit van 8 januari 2009 te herroepen.

Ik adviseer u in dit verband uw besluit van 8 januari 2009 te herroepen. College Onderwerp: V200900611 Beslissing op bezwaar van I. Metwally tegen weigering bouwvergunning voor het plaatsen van een afzuigkapafvoer aan het Burgemeester van Houtplein 3 te Vlijmen. Collegevoorstel

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

Wie het verst van de SVOK-school van de eerste keuze vandaan woont, wordt het eerst doorverwezen.

Wie het verst van de SVOK-school van de eerste keuze vandaan woont, wordt het eerst doorverwezen. PROCEDURE VOOR AANMELDING EN TOELATING voor de brugklassen van de SVOK-scholen: Bonhoeffercollege, Jac. P. Thijsse College en Kennemer College STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND definitieve versie

Nadere informatie

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, eerste lid, 21, eerste en tweede lid, en 29 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103)

Nadere informatie

Samenvatting uitspraak. Interpretatiegeschil VO artikel 10 onder b WMS (wijziging onderwijs- en examenregeling)

Samenvatting uitspraak. Interpretatiegeschil VO artikel 10 onder b WMS (wijziging onderwijs- en examenregeling) Samenvatting uitspraak 08.019 Interpretatiegeschil VO artikel 10 onder b WMS (wijziging onderwijs- en examenregeling) Het bevoegd gezag heeft besloten het schoolexamenvak Maatschappijleer te verplaatsen

Nadere informatie