Groep gegevensbescherming artikel 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groep gegevensbescherming artikel 29"

Transcriptie

1 Groep gegevensbescherming artikel /06/NL WP 118 Advies 2/2006 van de Groep van artikel 29 over de privacyaspecten van screeningdiensten Goedgekeurd op 21 februari 2006 Deze groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Het is een onafhankelijk Europees adviesorgaan inzake gegevensbescherming en de persoonlijke levenssfeer, waarvan de taken zijn omschreven in artikel 30 van Richtlijn 95/46/EG en in artikel 15 van Richtlijn 2002/58/EG. Het secretariaat wordt verzorgd door directoraat C (Civiel recht, grondrechten en burgerschap) van het directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid van de Europese Commissie, B-1049 Brussel, België, bureau LX-46 01/43. Website:

2 DE GROEP VOOR DE BESCHERMING VAN PERSONEN IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Opgericht bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober , Gelet op artikel 29, artikel 30, lid 1, onder c), en artikel 30, lid 3, van de hierboven genoemde richtlijn, Gelet op het reglement van de Groep en met name op de artikelen 12 en 14 daarvan, HEEFT HET VOLGENDE ADVIES GOEDGEKEURD: I. INLEIDING De Groep van artikel 29 is zich ervan bewust dat het aantal online-communicatiediensten, zoals gratis en aanverwante diensten, toeneemt. Met de toename van deze e-communicatiediensten rijzen vragen over de bescherming van de privacy van de berichten, vooral omdat het gebruikelijk is berichten te controleren om spam en virussen te verwijderen en vooraf bepaalde inhoud op te sporen. De Groep van artikel 29 weet dat de meeste internet- en providers filters gebruiken om netwerken en apparatuur te beschermen en in mindere mate om berichten om commerciële redenen te controleren. Zij is evenwel van oordeel dat het gebruik van dergelijke filters in sommige gevallen een inbreuk kan vormen op de bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming, die hieronder wordt beschreven. Dit kan onder meer het gevolg zijn van het feit dat de toepassing van de wetgeving op deze nieuwe types van dienstverlening niet altijd duidelijk is. Met dit document wordt vooral beoogd raad te geven over de kwestie van het vertrouwelijke karakter van berichten en meer specifiek over het filteren van onlineberichten. In het bijzonder is de vraag gerezen of het scannen van berichten, zoals de internet- en providers vaak doen om diverse redenen, inhoudt dat berichten worden onderschept, en of en hoe deze onderschepping kan worden verantwoord. Hiertoe worden in dit document onder meer de in artikel 5, lid 1, van Richtlijn nr. 2002/58 betreffende privacy en elektronische communicatie vervatte bepalingen inzake het vertrouwelijke karakter van elektronische berichten geanalyseerd, alsmede de andere desbetreffende bepalingen die deel uitmaken van het communautair acquis en de nationale wetten die dit omzetten. II. RECHTSKADER VOOR GEGEVESNBESCHERMING EN PRIVACY IN E- MAILBERICHTEN A) Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden Het vertrouwelijke karakter van communicatie wordt gewaarborgd in overeenstemming met de internationale instrumenten met betrekking tot de mensenrechten, met name het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ("EVRM"), en met de grondwetten van de lidstaten. Het wordt tevens gewaarborgd bij de twee hieronder beschreven EUrichtlijnen. In artikel 8 van het EVRM is vastgesteld dat eenieder recht heeft op respect voor zijn privéleven en zijn correspondentie en worden de voorwaarden bepaald waaronder beperkingen van dit recht aanvaardbaar kunnen zijn. Het Europees Hof voor de mensenrechten ("het Hof") heeft artikel 8 herhaaldelijk toegepast op normaal postverkeer. 1 PB L 281 van , p. 31, beschikbaar op:

3 Het onderscheppen, openen en lezen van brieven, alsmede het belemmeren van de ontvangst of de verzending ervan zijn alle reeds beschouwd als een inbreuk op artikel 8 van het EVRM 2. Uit de jurisprudentie van de Commissie en het Hof voor de mensenrechten blijkt dat berichten bijna zeker onder artikel 8 van het EVRM vallen, omdat beide begrippen "privéleven" en "correspondentie" erop van toepassing zijn 3. Correspondenten die gebruiken, kunnen er redelijkerwijs van uitgaan dat hun correspondentie niet zal worden gecontroleerd door derden, ongeacht of het gaat om de overheid of particulieren. Het recht op respect voor "correspondentie" houdt niet alleen vertrouwelijkheid in, maar tevens het recht om correspondentie te verzenden en te ontvangen 4. Er kan derhalve worden besloten dat een algemeen verbod op het verzenden of ontvangen van een schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Iedereen binnen het rechtsgebied van een van de staten die partij zijn bij het EVRM, heeft recht op respect voor zijn privéleven en correspondentie. Dat geldt voor alle partijen die bij een correspondentie zijn betrokken. In de zaak A/Frankrijk (1993) stelde het Hof dat het opnemen van een telefoongesprek met de instemming van slechts één partij een inbreuk vormde op het recht op het respect voor de correspondentie van de andere betrokken partij. Krachtens het EVRM kunnen de staten die partij zijn bij het EVRM op wettige wijze correspondentie, waaronder elektronische, onderscheppen of andere maatregelen nemen, indien dit noodzakelijk is om bepaalde doelstellingen te bereiken in overeenstemming met het EVRM, zoals verklaard in de arresten van het Europees Hof voor de mensenrechten. "Onderschepping" kan worden gedefinieerd als het toegang verkrijgen door een derde tot de inhoud en/of de gegevens over het verkeer van privéberichten tussen twee of meer correspondenten, met inbegrip van verkeersgegevens over het gebruik van diensten voor elektronische communicatie, dat een inbreuk vormt om het recht van een persoon op privacy en vertrouwelijke correspondentie. Dergelijke onderscheppingen zijn onaanvaardbaar, tenzij zij beantwoorden aan drie fundamentele criteria overeenkomstig artikel 8, lid 2, van het EVRM en de uitlegging van deze bepaling door het Hof: " a legal basis, the need for such a measure in a democratic society, and conformity with one of the legitimate aims listed in the Convention " [ een rechtsgrond, de noodzaak van een dergelijke maatregel in een democratische samenleving en de overeenstemming met een van de rechtmatige doelstellingen die in het Verdrag zijn opgesomd ] In de zaak Niemitz (1992) heeft het Hof geoordeeld dat brieven die reeds aan de geadresseerde waren bezorgd, vallen onder artikel 8 van EVRM. In die uitspraak heeft het Hof tevens gesteld dat niet enkel privécorrespondentie, maar ook zakencorrespondentie moet worden beschermd. In de zaken Klass (1978), Malone (1984) en Huvig (1990) stelde het Hof dat ook telefoongesprekken onder artikel 8 vallen. Wat andere communicatiemiddelen betreft, is de zaak Mersch van de Commissie (1985) van belang; de Commissie was hier van oordeel dat het afluisteren van eender welke vorm van communicatie een schending van artikel 8 zou vormen. Deze conclusie wordt gestaafd door het feit dat het controleren van berichten in de meeste lidstaten verboden is en dat zowel op internationaal als op nationaal niveau specifieke bevoegdheden zijn ingesteld om te onderscheppen. Golder (1975), overweging 43: "Impeding someone from even initiating correspondence constitutes the most far-reaching form of interference (paragraph 1 of Article 8) with the exercise of the right to respect for correspondence ; it is inconceivable that should fall outside the scope of Article 8 while mere supervision indisputably falls within it" [Iemand beletten zelfs maar te beginnen corresponderen, vormt de meest vérgaande vorm van 'inmenging' (artikel 8, lid 1) met de uitoefening van het 'recht op respect voor correspondentie'; het is ondenkbaar dat dit niet onder artikel 8 zou vallen, terwijl het louter toezicht houden er ongetwijfeld wel onder valt]. Ook het inhouden van ontvangen post vormt een inmenging (Schöneberger & Durmaz, 1988). 3

4 In betrekkingen tussen particulieren is het belangrijkste instrument voor de toepassing van de in het verdrag vastgestelde rechten de leer van de positieve verplichtingen van de contractsluitende partijen. Deze partijen moeten niet enkel afzien van inmenging, maar moeten ook positieve maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze rechten werkelijk kunnen worden uitgeoefend, niet slechts ten aanzien van de overheid, maar ook bij onderlinge relaties tussen particulieren. Dit houdt in dat een passend rechtskader moet worden gecreëerd voor de uitoefening van deze rechten. In artikel 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt duidelijk gesteld dat de Unie de grondrechten, zoals die worden gewaarborgd door het EVRM en zoals zij uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten voortvloeien, als algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht eerbiedigt. Overeenkomstig artikel 52, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de EU zijn de inhoud en de reikwijdte van de rechten in het handvest dezelfde als die welke er door het EVRM aan worden toegekend. Deze bepaling verhindert niet dat het recht van de Unie een ruimere bescherming biedt. B) Specifieke bepalingen over het vertrouwelijke karakter van berichten Zoals hierboven vermeld, wordt het vertrouwelijke karakter van berichten voorts nog gewaarborgd door twee EU-richtlijnen. Bij het analyseren van de vertrouwelijkheidskwestie moeten de bepalingen van deze richtlijnen worden uitgelegd in samenhang met het EVRM en de hierboven beschreven jurisprudentie van het Hof voor de mensenrechten. In Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("richtlijn inzake gegevensbescherming") wordt een horizontale wettelijke regeling ingesteld om de individuele rechten op gegevensbescherming te vrijwaren. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens refereert de richtlijn inzake gegevensbescherming aan het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dat in artikel 8 van het EVRM is erkend 5. Ook het recht om inlichtingen te ontvangen of te verstrekken wordt erkend als onderdeel van de in artikel 10 van het EVRM gewaarborgde vrijheid van meningsuiting 6. Bovendien wordt er in overweging 47 op gewezen dat de persoon van wie een bericht uitgaat dat persoonsgegevens bevat, wordt beschouwd als verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens, terwijl de aanbieder van diensten wordt beschouwd als verantwoordelijk voor de verwerking van de aanvullende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van de dienst. Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie ("richtlijn inzake e-privacy") is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanbieden van openbare netwerken voor elektronische communicatie in de Gemeenschap. De bepalingen van deze richtlijn preciseren de richtlijn inzake gegevensbescherming en vullen deze aan. Het vertrouwelijke karakter van communicatie wordt in het bijzonder beschermd bij artikel 5 van de richtlijn inzake e-privacy, dat als volgt luidt: 5 6 Overweging 10: "Overwegende dat met de nationale wetgevingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens de eerbiediging moet worden gewaarborgd van de fundamentele rechten en vrijheden, en met name van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dat tevens in artikel 8 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en in de algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht is erkend". Overweging 37: "Overwegende dat voor de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke, artistieke of literaire, en met name audiovisuele, doeleinden moet worden voorzien in uitzonderingen op of beperkingen van bepalingen van deze richtlijn, voor zover deze noodzakelijk zijn om de fundamentele rechten van de persoon te verzoenen met de vrijheid van meningsuiting, inzonderheid de vrijheid om inlichtingen te ontvangen of te verstrekken, zoals die met name bij artikel 10 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden wordt gewaarborgd". 4

5 "De lidstaten garanderen via nationale wetgeving het vertrouwelijke karakter van de communicatie en de daarmee verband houdende verkeersgegevens via openbare communicatienetwerken en via openbare elektronische-communicatiediensten. Zij verbieden met name het afluisteren, aftappen, opslaan of anderszins onderscheppen of controleren van de communicatie en de daarmee verband houdende verkeersgegevens door anderen dan de gebruikers, indien de betrokken gebruikers daarin niet hebben toegestemd, tenzij dat bij wet is toegestaan ". Bovendien is in artikel 4 van de richtlijn inzake e-privacy bepaald: "De aanbieder van een openbare elektronische-communicatiedienst treft passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van zijn diensten te garanderen, indien nodig in overleg met de aanbieder van het openbare communicatienetwerk wat de veiligheid van het netwerk betreft". Eveneens van belang is de richtlijn inzake elektronische handel, in het bijzonder de bepalingen betreffende de aansprakelijkheid van internet- en providers, volgens welke de lidstaten hun geen algemene toezichtverplichting mogen opleggen. Een dergelijke verplichting zou een inbreuk vormen op de vrijheid van meningsuiting en op het vertrouwelijke karakter van de correspondentie (artikel 15 van de richtlijn inzake elektronische handel 7 ). III. HET SCANNEN VAN DE INHOUD VAN S Tegen deze juridische achtergrond rijst de vraag of het scannen van berichten, dat internet- en e- mailproviders gewoonlijk uitvoeren om diverse redenen, verenigbaar is met het EU-recht. De meeste providers scannen s. Zij doen dit stelselmatig met het oog op het filteren van spam, het opsporen van virussen en het controleren van de spelling, en tevens voor het doorsturen of automatisch beantwoorden van berichten, het markeren van dringende berichten, het omzetten van ontvangen s in SMS-berichten, het automatisch bewaren en opbergen in mappen en het omzetten van URL's in tekstvorm in aanklikbare links. Hieronder bespreken we het rechtskader waaronder het screenen voor de volgende doeleinden valt: (A) om virussen op te sporen, (B) om spam te filteren, (C) om eender welke vooraf bepaalde inhoud op te sporen. A) Het screenen van s om virussen op te sporen Virusscanning bestaat in het controleren van bestanden om na te gaan of deze bekende virussen bevatten. In sommige gevallen wordt virusscanning gevolgd door het verwijderen van ontdekte virussen uit het bestand, zodat dit bestand veilig kan worden gebruikt. In het algemeen wordt gescand zodra de binnenkomt in de servers van de provider. De meeste providers nemen virusscanning op in hun dienstverlening om zichzelf en de gebruikers te beschermen tegen schadelijke virussen. In de meeste gevallen kunnen gebruikers de automatische scanning niet uitschakelen, aangezien deze een onlosmakelijk deel van de dienstverlening is. Bij het beoordelen van de rechtsgronden die deze handelwijze wettigen, is de Groep van artikel 29 van mening dat het instellen en gebruiken van filtersystemen door providers met het oog op het opsporen van virussen gerechtvaardigd kan worden door de verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van hun diensten te garanderen, zoals bepaald in artikel 4 van de richtlijn inzake e-privacy. 7 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt. 5

6 Aangezien het bezorgen van s die virussen bevatten, de werking van het systeem van de provider kan blokkeren (en andere documenten en software in de apparatuur van de eindgebruiker kan beschadigen), en daardoor het doorsturen van andere berichten kan hinderen, is de Groep van artikel 29 van oordeel dat virusscanning een veiligheidsmaatregel is met het oog op het beschermen van het systeem van de verantwoordelijke voor het beheer van de gegevens (de provider) en dus, zoals hierboven vermeld, een verplichting voor aanbieders van een elektronische-communicatiedienst krachtens artikel 4 van de richtlijn inzake e-privacy. De Groep van artikel 29 is van oordeel dat het gebruik van filters met het oog op het naleven van artikel 4 verenigbaar kan zijn met artikel 5 van de richtlijn inzake e-privacy. De Groep van artikel 29 wijst er in het bijzonder op dat maatregelen als de hierboven vermelde in overeenstemming moeten zijn met de algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht. Bovendien is de Groep van artikel 29 van oordeel dat providers door het instellen van filtersystemen kunnen worden geacht te zorgen voor de naleving van het dienstencontract met hun klanten, die verwachten s te kunnen ontvangen en verzenden met een zekere mate van veiligheid. Derhalve kan de gegevensverwerking die providers uitvoeren bij het instellen van filtersystemen worden gewettigd krachtens artikel 7, onder b), van de richtlijn inzake gegevensbescherming waarin is bepaald dat de verwerking van gegevens mag geschieden indien deze "noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is". Aangezien in overeenstemming met het hierboven vermelde virusscanning kan worden gerechtvaardigd om de veiligheid van de diensten te garanderen overeenkomstig artikel 4 van de richtlijn inzake e-privacy en/of louter om de overeenkomst te kunnen uitvoeren overeenkomstig artikel 7, onder b), van de richtlijn inzake gegevensbescherming, zonder dat het vertrouwelijk karakter van de communicatie in het gedrang komt, wijst de Groep van artikel 29 erop dat providers ervoor moet zorgen dat de volgende regels worden nageleefd: (a) de inhoud van s en de bijgevoegde bestanden moet geheim worden gehouden en mag uitsluitend aan de geadresseerde(n) worden bekendgemaakt; (b) indien een virus wordt gevonden, moet de geïnstalleerde software voldoende waarborgen bieden met betrekking tot de vertrouwelijkheid; (c) indien voor het opsporen van virussen de inhoud van s wordt gescand, moet dit automatisch gebeuren en enkel voor dit doel, d.w.z. de inhoud mag niet voor enig ander doel worden geanalyseerd. Er moet ook informatie worden gegeven over het screenen (zie desbetreffend deel hieronder). 6

7 B) Het screenen van s om spam weg te filteren 8 Internet- en providers gebruiken diverse technieken om spam, d.i. ongewenste (niet noodzakelijk enkel commerciële) , te beletten de geadresseerden te bereiken. Een van die methoden is het aanleggen van zogenaamde zwarte lijsten van IP-adressen van bepaalde servers en aan bepaalde ISP's toegewezen dynamische IP-reeksen 9. In dit document wordt niet verder ingegaan op het aanleggen van zwarte lijsten. Het wegfilteren van spam is in feite een noodzaak geworden. Indien providers niet zouden filteren, zou een voortdurend groeiend deel van de binnenkomende berichten uit spam bestaan en de systemen zouden erg traag en inefficiënt worden, waardoor diensten nagenoeg onbruikbaar zouden worden. Dit zou de klanten uiteraard ontevreden maken en de mogelijkheid om betrouwbare diensten te verlenen beperken. Hoewel spam op zichzelf de veiligheid van de diensten van de provider niet bedreigt (maar wel de algemene prestaties van het netwerk en de dienst in het bijzonder), kan spam het de provider onmogelijk maken de eigenlijke diensten te verlenen. De Groep van artikel 29 is van oordeel dat artikel 4 van de richtlijn inzake e-privacy, waarbij e- mailproviders worden verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid van hun diensten te garanderen, niet alleen betrekking heeft op de veiligheid van de diensten van de provider en het netwerk, maar ook op de algemene prestaties van de - en netwerkdiensten. De veiligheid van de provider is een probleem voorzover die zijn dienstverlening beïnvloedt. Om die reden is de Groep van artikel 29 van oordeel dat artikel 4 ook op deze situatie van toepassing kan zijn. Met andere woorden: bedreigingen van de algemene prestaties van - en netwerkdiensten kunnen voor providers een rechtvaardiging vormen voor het filteren met het oog op de bestrijding van spam. Gezien de gevolgen van spam, zelfs in gevallen waarin de afzender van spam per dag slechts weinig informatie per verstuurt, maar aan een enorm aantal ontvangers, kan de toepasselijkheid van artikel 4 van de richtlijn inzake e-privacy worden verdedigd, omdat zelfs in deze gevallen het versturen van een beperkt aantal s het internetverkeer kan blokkeren en de betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie van de diensten in het algemeen kan aantasten. Om dezelfde redenen is de Groep van artikel 29 tevens van oordeel dat dergelijke filters kunnen worden gerechtvaardigd op grond van artikel 7, onder b), van de richtlijn inzake gegevensbescherming, aangezien het wegfilteren van spam noodzakelijk is voor de provider om de dienstenovereenkomst waarbij de betrokkene (d.i. de ontvanger) partij is, naar behoren te kunnen uitvoeren. 8 9 In het OESO-document "Anti Spam Regulations", dat in maart 2005 is opgesteld door de spam-taskforce (DSTI/CP/ICCP/SPAM(2005)1), wordt bij het beschrijven van het begrip spam gesteld dat deze term algemeen wordt gebruikt in de internationale media en de beleidsverklaringen van verscheidene landen, hoewel er geen algemeen aanvaarde definitie van bestaat. Hoewel het altijd ongeveer over hetzelfde verschijnsel gaat, zouden de diverse landen spam telkens definiëren op een wijze die het meest relevant is voor de plaatselijke situatie. Daarom zou het van wezenlijk belang zijn dat er bij het ontwikkelen van een beleid ter bestrijding van spam een duidelijk inzicht in en een ondubbelzinnige definitie van spam is, en dat spam wordt onderscheiden van rechtmatige praktijken. Door deze methode te gebruiken, filtert de provider eigenlijk niet. Hij blokkeert (weigert) eenvoudigweg de s die van servers of IP-reeksen op de zwarte lijst komen, zonder de inhoud ervan te screenen. Hoewel het aanleggen van zwarte lijsten in beginsel minder bedreigend voor de privacy is dan het filteren op basis van inhoud, kan de vrijheid van meningsuiting in het gedrang komen, evenals het recht op het vrij verzenden en ontvangen van correspondentie, zoals erkend in artikel 8 van het EVRM en nader verklaard door het Hof. 7

8 Anderzijds is de Groep van artikel 29 bezorgd over het feit dat soms "vals-positieven" worden weggefilterd, waardoor rechtmatige, gewenste berichten niet worden bezorgd omdat zij als spam worden beschouwd. De Groep van artikel 29 is van oordeel dat het filteren en tegenhouden van ongewenst geachte berichten niet alleen de vrijheid van meningsuiting kan aantasten, maar ook een schending van artikel 10 van het EVRM en een inmenging in privécorrespondentie kan vormen 10. Gezien het voorgaande, onverminderd de toepassing van artikel 4 van de richtlijn inzake e- privacy en met het oog op het vrijwaren van het beginsel van de vrijheid van correspondentie, zoals erkend bij artikel 10 van het EVRM, evenals van het vertrouwelijke karakter van communicatie, zoals bepaald in artikel 5 van de richtlijn inzake e-privacy en erkend bij artikel 8 van het EVRM, raadt de Groep van artikel 29 de providers nadrukkelijk aan rekening te houden met de volgende aanbevelingen waarmee vooral wordt beoogd de ontvangers van e- mail controle te geven over de berichten die in beginsel aan hen zijn gericht: (a) de Groep van artikel 29 beveelt aan dat abonnees de mogelijkheid wordt geboden af te zien van het scannen van hun s op spam, te controleren welke berichten als spam worden beschouwd om na te gaan of het inderdaad om spam ging, en te beslissen welk type spam moet worden weggefilterd. De Groep van artikel 29 verheugt zich er overigens over dat bepaalde providers het hun abonnees gemakkelijk maken om naderhand opnieuw voor het scannen van hun s met het oog op het wegfilteren van spam te kiezen; (b) de Groep van artikel 29 beveelt ook aan filterinstrumenten te ontwikkelen die eindgebruikers kunnen installeren of configureren in hun eigen apparatuur, in servers van derden of in de server van de provider, en waarmee zij kunnen controleren wat zij al dan niet wensen te ontvangen, mede om de kosten te voorkomen die het downloaden van ongevraagde met zich brengt, zoals vermeld in overweging 44 van Richtlijn nr. 2002/58. De Groep van artikel 29 verheugt zich ook over het onderzoek naar andere instrumenten om spam te bestrijden, die de privacy minder in het gedrang brengen. Voorts wijst de Groep van artikel 29 de providers die s screenen om spam te bestrijden, erop dat zij krachtens artikel 10 van de richtlijn inzake gegevensbescherming verplicht zijn hun abonnees op duidelijke en ondubbelzinnige wijze in te lichten over hun spambeleid, zoals hieronder beschreven in deel IV. De provider moet tevens het vertrouwelijke karakter van de weggefilterde berichten garanderen en deze berichten voor geen enkel ander doel gebruiken. 10 Zoals erkend door het Hof in de zaak Schöneberger & Durmaz,

9 C) Het screenen van s om een vooraf bepaalde inhoud op te sporen De Groep van artikel 29 merkt op dat sommige providers zich het recht voorbehouden berichten te screen om een vooraf bepaalde inhoud op te sporen of zelfs te verwijderen 11. Het kan daarbij gaan om materiaal dat als onwettig of ongewenst wordt beschouwd door de ontvanger, de gebruiker van deze dienst. De techniek die voor een dergelijke screening wordt gebruikt, lijkt erg op die voor het opsporen van virussen en spam. In tegenstelling tot het screenen op virussen, kan het screenen van s om een vooraf bepaalde inhoud op te sporen, zelfs als deze wordt beschouwd als onwettig materiaal, niet worden gezien als een noodzakelijke technische en organisatorische maatregel om de veiligheid van de diensten te garanderen, zoals bedoeld in artikel 4 van de richtlijn inzake e-privacy. Het in de berichten vervatte materiaal kan de provider niet schaden en kan het berichtenverkeer niet doen vastlopen. Het scannen om dit materiaal op te sporen wordt derhalve niet gerechtvaardigd door de noodzaak van de provider om de veiligheid van de dienst te garanderen. De Groep van artikel 29 is er tevens bezorgd over dat de e- mailproviders door een dergelijke wijze van filteren privécommunicatie zouden censureren, bijvoorbeeld door inhoudelijk volledig legale berichten te blokkeren, wat fundamentele vragen oproept in verband met de vrijheid van meningsuiting. De Groep van artikel 29 wijst erop dat er geen algemene verplichting geldt voor de providers om toezicht uit te oefenen op vooraf bepaalde of schadelijk geachte inhoud, maar, zoals hieronder nader verklaard, kan een provider een dergelijke screening aanbieden als een extra dienstverlening. Bijgevolg is de Groep van artikel 29 van oordeel dat het providers overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de richtlijn inzake e-privacy verboden is berichten en de desbetreffende verkeersgegevens te filteren, op te slaan of op eender welke wijze te onderschappen teneinde zonder de instemming van de gebruikers van deze diensten een vooraf bepaalde inhoud op te sporen, tenzij zij wettelijk gemachtigd worden om een dergelijke screening uit te voeren in overeenstemming met artikel 15 van de richtlijn inzake e-privacy, zoals omgezet in de wetgeving van de lidstaten. IV. INFORMATIEVERPLICHTING Het verwerken van persoonsgegevens om kennis te nemen van de inhoud en/of de verkeersgegevens van privéberichten moet niet enkel in overeenstemming met artikel 5 van de richtlijn inzake e-privacy geschieden, maar ook beantwoorden aan diverse vereisten van de richtlijn inzake gegevensbescherming. De richtlijn inzake gegevensbescherming schrijft onder meer voor dat de betrokkenen op de hoogte moeten worden gebracht over de verwerking van hun persoonsgegevens. In het bijzonder wordt in 11 Zie gebruiksvoorwaarden (TOS, terms of service) van Yahoo!: "You acknowledge that Yahoo! may or may not pre-screen Content, but that Yahoo! and its designees shall have the right (but not the obligation) in their sole discretion to pre-screen, refuse, or move any Content that is available via the Service. Without limiting the foregoing, Yahoo! and its designees shall have the right to remove any Content that violates the TOS or is otherwise objectionable. You agree that you must evaluate, and bear all risks associated with, the use of any Content, including any reliance on the accuracy, completeness, or usefulness of such Content. In this regard, you acknowledge that you may not rely on any Content created by Yahoo! or submitted to Yahoo, including without limitation information in Yahoo! Message Boards, and in all other parts of the Service. You acknowledge, consent and agree that Yahoo! may access, preserve, and disclose your account information and Content if required to do so by law or in a good faith belief that such access preservation or disclosure is reasonably necessary to: (a) comply with legal process; (b) enforce the TOS; (c) respond to claims that any Content violates the rights of third-parties; (d) respond to your requests for customer service; or (e) protect the rights, property, or personal safety of Yahoo!, its users and the public." 9

10 artikel 10 ("Informatieverstrekking in geval van verkrijging van gegevens bij de betrokkene") de voor de verwerking verantwoordelijke opgedragen aan de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verkregen bepaalde informatie te verstrekken, waaronder de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke en de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd. Bovendien wordt in artikel 6, lid 1, onder a), van de richtlijn inzake gegevensbescherming gesteld dat persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig moeten worden verwerkt, wat de voor de verwerking verantwoordelijken nog sterker verplicht volkomen transparant te zijn met betrekking tot de voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens. Wat het filteren met het oog op het screenen op virussen en spam betreft, is de Groep van artikel 29 van oordeel dat het volstaat wanneer de provider de abonnees hiervan op de hoogte stelt via de dienstverleningsovereenkomst. Bovendien moeten aanbieders van een openbare elektronische-communicatiedienst overeenkomstig artikel 4 van de richtlijn inzake e-privacy hun abonnees in kennis stellen van bijzondere risico's van inbreuken op de beveiliging van het netwerk. Indien het risico tot andere maatregelen noopt dan de dienstenaanbieder kan nemen, dient deze zijn gebruikers en abonnees ervan op de hoogte te stellen wat zij zelf kunnen doen om de veiligheid van hun communicatie te beschermen. V. ANDERE DIENSTEN De Groep van artikel 29 wijst op de ontwikkeling van nieuwe software en diensten zoals "DidTheyReadIt?" waarmee kan worden nagegaan of een bericht geopend werd. Deze dienst maakt het een gebruiker mogelijk om te weten te komen (a) of een door hem gezonden e- mailbericht gelezen is door de geadresseerde(n), (b) wanneer het gelezen is, (c) hoe vaak het gelezen (of althans geopend) is, (d) of het is doorgestuurd naar anderen, (e) naar welke server en wat de locatie van die server is. Er kan ook worden nagegaan welke browser en welk besturingssysteem de ontvanger gebruikt. De gegevens worden geheim verwerkt; er wordt dus geen informatie over gegeven aan de ontvangers waarvan de gegevens worden vergaard. Bovendien is het voor de ontvangers niet mogelijk om de verzameling van de hierboven vermelde gegevens toe te staan of te weigeren. In tegenstelling tot de klassieke systemen voor de bevestiging van ontvangst van s, heeft de ontvanger bij deze nieuwe producten dus niet de mogelijkheid te aanvaarden of te weigeren dat ontvangstgegevens worden verwerkt ten behoeve van de gebruiker van dit programma. De Groep van artikel 29 verzet zich ten stelligste tegen deze praktijk, omdat persoonsgegevens over het gedrag van de geadresseerde worden opgeslagen en doorgegeven zonder dat de betrokkene daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Deze heimelijk uitgevoerde verwerking is strijdig met de beginselen inzake gegevensbescherming, die eerlijkheid en voorzichtigheid bij het verzamelen van persoonsgegevens vereisen, zoals bepaald in artikel 10 van de richtlijn inzake gegevensbescherming. De verwerking van gegevens waaruit blijkt of een ontvanger van een bericht dit heeft gelezen en of en wanneer hij het heeft doorgezonden naar derden, vereist de ondubbelzinnige toestemming van die ontvanger. Geen andere rechtsgrond kan deze verwerking rechtvaardigen. Deze heimelijk uitgevoerde gegevensverwerking is derhalve strijdig met de beginselen inzake gegevensbescherming, die de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene vereisen, zoals bepaald in artikel 7 van de richtlijn inzake gegevensbescherming. VI. CONCLUSIE Gezien de twijfels over de verenigbaarheid van het filteren van berichten met het Gemeenschapsrecht en het verzoek van belanghebbenden om richtsnoeren, achtte de Groep van artikel 29 het dienstig dit advies uit te brengen. 10

11 De Groep van artikel 29 wil providers ertoe aansporen om bij hun dienstverlening rekening te houden met de in dit advies vervatte richtsnoeren en aanbevelingen. Bovendien wil zij in het kader van haar beleid ter bevordering van technologie die gegevensbescherming en privacyvereisten inbouwt in de infrastructuur en de informaticasystemen, waaronder de apparatuur van de eindgebruiker, ontwikkelaars van software aanmoedigen om systemen te ontwerpen en te ontwikkelen van systemen die verenigbaar zijn met privacyvereisten doordat zij de verwerking van persoonsgegevens beperken tot het strikte minimum, namelijk tot wat absoluut noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking en in verhouding staat tot die doeleinden. Gedaan te Brussel, 21 februari 2006 Voor de groep De voorzitter Peter Schaar 11

Hof van Justitie verklaart de richtlijn betreffende gegevensbewaring ongeldig

Hof van Justitie verklaart de richtlijn betreffende gegevensbewaring ongeldig Hof van Justitie van de Europese Unie PERSCOMMUNIQUÉ nr. 54/14 Luxemburg, 8 april 2014 Pers en Voorlichting Arrest in gevoegde de zaken C-293/12 en C-594/12 Digital Rights Ireland en Seitlinger e.a. Hof

Nadere informatie

Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie. Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl

Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie. Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl Privacy en gegevensbescherming in relatie tot geo-informatie Dr. Colette Cuijpers cuijpers@uvt.nl 1 Gegevensbescherming en geo-informatie Trend: geo-informatie wordt steeds meer gebruikt om mensen te volgen

Nadere informatie

Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Aanbeveling 1/99

Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Aanbeveling 1/99 5093/98/NL/def. WP 17 Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens Aanbeveling 1/99 inzake de onzichtbare en automatische verwerking van persoonsgegevens op

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Een nieuw EU-kader voor het versterken van de rechtsstaat

BIJLAGEN. bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Een nieuw EU-kader voor het versterken van de rechtsstaat EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Een nieuw EU-kader voor het versterken van

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 10972/03/NL/def. WP 76 Advies 2/2003 over de toepassing van de gegevensbeschermingsbeginselen op de Whois directories Goedgekeurd op 13 juni 2003 De Groep is opgericht

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

SIG Research Data veiligheid

SIG Research Data veiligheid SIG Research Data veiligheid Privacy om te beginnen, grondrecht of farce Utrecht, 27 november Rob van den Hoven van Genderen Computer/Law Institute, Vrije Universiteit Amsterdam Switchlegal advocaten Amsterdam

Nadere informatie

Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen

Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen Willem Debeuckelaere De Privacyproef dejuristen Gent 1 juni 2017 Inhoud 1. Wat vooraf gaat? 2. Huidige stand van

Nadere informatie

32 549 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen

32 549 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2 Vergaderjaar 2010-2011 32 549 Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Goedgekeurd op 11 februari 2011

Goedgekeurd op 11 februari 2011 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00327/11/NL WP 180 Advies 9/2011 betreffende het herziene voorstel van de industrie voor een effectbeoordelingskader wat betreft de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst)

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX C(2011) 4977 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van XXX betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening (Voor de EER relevante tekst) {SEC(2011) 906} {SEC(2011) 907} NL

Nadere informatie

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015

De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI. woensdag 11 maart 2015 De toenemende invloed van het Handvest op het auteursrecht AIPPI woensdag 11 maart 2015 1 Quaedvlieg 2006 Het lijkt geen goed idee dat iedere individuele rechter in ieder individueel geval een eigen afweging

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen. Willem Debeuckelaere WVG Colloquium gegevensindeling

Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen. Willem Debeuckelaere WVG Colloquium gegevensindeling Het nieuwe Europese raamwerk bescherming persoonsgegevens in Europa en België/Vlaanderen Willem Debeuckelaere WVG Colloquium gegevensindeling 8 mei 2017 Inhoud 1. Wat vooraf gaat? 2. Huidige stand van

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 1576-00-00-08/NL WP 156 Advies 3/2008 over het ontwerp voor een internationale standaard inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van de wereldantidopingcode

Nadere informatie

Wob en Wbp. Wob en Wbp. Basisnormen. Basisnormen Wbp. Persoonsgegevens. Persoonsgegeven. Datum Datum

Wob en Wbp. Wob en Wbp. Basisnormen. Basisnormen Wbp. Persoonsgegevens. Persoonsgegeven. Datum Datum Wob en Wbp 1 2 Wob en Wbp Basisnormen Wbp 27 oktober 2011 Stadhuis Assen Mr. dr. Aline Klingenberg Ontwikkelingen Wob Afweging tussen beide Basisnormen Wbp Verdrag van Straatsburg uit 1981, EU richtlijn

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Besluit Openbaar. Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/ Zaaknummer: Datum

Besluit Openbaar. Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/ Zaaknummer: Datum Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/202118 Zaaknummer: 07.0137.22 Datum 17-10-2007 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op de aanvraag van het De Telefoongids B.V. tot

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.03.2004 COM(2004)190 definitief 2004/0064 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad betreffende de beveiliging van de bijeenkomsten

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Colofon Document : Acceptable Use Policy (AUP) Service : Caresharing Leverancier : CareSharing B.V. Versie: : 2.0 Datum

Nadere informatie

Groep gegevensbescherming artikel 29

Groep gegevensbescherming artikel 29 Groep gegevensbescherming artikel 29 01313/06/NL WP 123 Advies nr. 6/2006 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 1 juni 2011

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 1 juni 2011 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Bijlage 1.C Januari 2004 Deze gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en is bestemd voor verzekeraars, lid van het Verbond, onderzoeksbureaus die werken

Nadere informatie

Privacy: de AVG voor decentrale overheden

Privacy: de AVG voor decentrale overheden Privacy: de AVG voor decentrale overheden AKD-Gemeentedagen Martin Hemmer / Annet de Rooij Agenda 1. Algemene hoofdpunten AVG 2. Misbruikrisico s: Kansen voor querulanten? Belangrijkste nieuwe punten

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van Economische Zaken,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Privacy Policy Oude Dibbes

Privacy Policy Oude Dibbes Privacy Policy Oude Dibbes 22-08-15 pagina 1 van 6 Inhoudopgave 1 Privacy Policy... 3 1.1 Oude Dibbes en derden... 3 1.2 Welke informatie wordt door Oude Dibbes verwerkt en voor welk doel?... 3 1.2.1 Klantgegevens...

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 31.7.2002 L 201/37 RICHTLIJN 2002/58/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Cursus privacyrecht Jeroen Naves 7 september 2017

Cursus privacyrecht Jeroen Naves 7 september 2017 Cursus privacyrecht Jeroen Naves 7 september 2017 Juridisch kader 1. Relationele privacy: eer en goede naam (grondwet/evrm), portretrecht (Auteurswet), gezinsleven (EVRM) 2. Communicatie-privacy: briefgeheim

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE PUBLIC USA 37 RELEX 167 JAI 136 AVIATION 105 TELECOM 86 WETGEVINGSBESLUITEN

Nadere informatie

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE De rechtsgrondslag voor de grondrechten op EU-niveau is lange tijd voornamelijk gelegen geweest in de verwijzing in de Verdragen naar het Europees Verdrag tot

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00065/2010/NL WP 174 Advies 4/2010 over de Europese gedragscode van FEDMA voor het gebruik van persoonsgegevens in het kader van direct marketing Goedgekeurd op 13

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 10 FIN 10 EUROJUST 1 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE DIENST AAN DE BESPREKINGEN VAN HET BEGROTINGSCOMITE nr. Comv.: 12130/02 FIN 333

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt Brussel, 23 Mei 2001 Bijna zes jaar nadat de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (de BFB-overeenkomst) werd opgesteld, werkt het ontbreken van

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Samenvatting C-408/14-1 Zaak C-408/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Reactie van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 Grondwet

Reactie van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 Grondwet Ons kenmerk: OPTA/AM/2012/203049 Zaaknummer: 12.0200.01 Datum: 19 december 2012 Reactie van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op het conceptwetsvoorstel tot wijziging

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 18 / 2007 van 27 april 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 18 / 2007 van 27 april 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Inleiding... 2 Juridisch kader... 3 Bevoegdheid OPTA en bevoegdheid CBP... 3 Aanleiding rechtsoordeel... 3 Toepasbaarheid

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Aangifte bij de privacycommissie (CBPL) - WAT

Aangifte bij de privacycommissie (CBPL) - WAT (CBPL) - WAT > De aangifte is een handeling waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking de CBPL op de hoogte stelt dat hij een verwerking van persoonsgegevens zal uitvoeren. > De aangifte bestaat vooral

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni Rapportnummer: 2013/073

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni Rapportnummer: 2013/073 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni 2013 Rapportnummer: 2013/073 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een consulent van de sociale dienst van de gemeente Weert hem heeft

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Publication date: 21/10/2012

Publication date: 21/10/2012 Verordening (EEG, Euratom) nr. 354/83 van de Raad inzake het voor het publiek toegankelijk maken van de historische archieven van de EEG en de EGA (1 februari 1983) Caption: Verordening (EEG, Euratom)

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl.

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl. privacy statement WerkvoorWerk.nl WerkvoorWerk.nl neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

Stichting RDC. Informatieverplichting

Stichting RDC. Informatieverplichting POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Stichting RDC DATUM 8 september 2004 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Brussel, SG-Greffe(2008)D/

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Brussel, SG-Greffe(2008)D/ COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe(2008)D/ Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie Herrmann-Debrouxlaan 48 1160 Brussel Betreft:

Nadere informatie

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 6717 29 januari 2015 Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Waterland, overwegende

Nadere informatie

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Voordekunst heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De diensten onder de naam voordekunst worden aangeboden door Stichting voordekunst (hierna: voordekunst ). De bepalingen in dit gelden voor de gebruikers (onder wie Projectmakers en Donateurs) van de diensten

Nadere informatie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken WERKDOCUMENT 1

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken WERKDOCUMENT 1 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 10.9.2010 WERKDOCUMENT 1 over toekomstige internationale overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace EUROPEES PARLEMENT TIJDELIJKE COMMISSIE ECHELON-INTERCEPTIESYSTEEM SECRETARIAAT MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN De leden treffen als aanhangsel een document aan met de titel Recht en Criminaliteit

Nadere informatie

Privacy Shield. Willem Debeuckelaere

Privacy Shield. Willem Debeuckelaere Privacy Shield Willem Debeuckelaere 20/04/2016 Europese richtlijn 95/46 EU HOOFDSTUK IV DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDE LANDEN Artikel 25 Beginselen 1. De Lid-Staten bepalen dat persoonsgegevens

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Spam en het eigendom van netwerken. Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl

Spam en het eigendom van netwerken. Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl Spam en het eigendom van netwerken Studium Generale TUE - 30 maart 2004 Sjoera Nas, Bits of Freedom - sjoera@bof.nl Assurancetourix Zijn er grenzen aan de spambestrijding? 1. Anti-spam wetgeving Europa

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

31 mei 2012 z2012-00245

31 mei 2012 z2012-00245 De Staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG 31 mei 2012 26 maart 2012 Adviesaanvraag inzake openbaarheid WOZwaarde Geachte, Bij brief van 22 maart 2012 verzoekt u, mede namens de Minister

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie