Groep gegevensbescherming artikel 29

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groep gegevensbescherming artikel 29"

Transcriptie

1 Groep gegevensbescherming artikel /06/NL WP 118 Advies 2/2006 van de Groep van artikel 29 over de privacyaspecten van screeningdiensten Goedgekeurd op 21 februari 2006 Deze groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Het is een onafhankelijk Europees adviesorgaan inzake gegevensbescherming en de persoonlijke levenssfeer, waarvan de taken zijn omschreven in artikel 30 van Richtlijn 95/46/EG en in artikel 15 van Richtlijn 2002/58/EG. Het secretariaat wordt verzorgd door directoraat C (Civiel recht, grondrechten en burgerschap) van het directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid van de Europese Commissie, B-1049 Brussel, België, bureau LX-46 01/43. Website:

2 DE GROEP VOOR DE BESCHERMING VAN PERSONEN IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Opgericht bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober , Gelet op artikel 29, artikel 30, lid 1, onder c), en artikel 30, lid 3, van de hierboven genoemde richtlijn, Gelet op het reglement van de Groep en met name op de artikelen 12 en 14 daarvan, HEEFT HET VOLGENDE ADVIES GOEDGEKEURD: I. INLEIDING De Groep van artikel 29 is zich ervan bewust dat het aantal online-communicatiediensten, zoals gratis en aanverwante diensten, toeneemt. Met de toename van deze e-communicatiediensten rijzen vragen over de bescherming van de privacy van de berichten, vooral omdat het gebruikelijk is berichten te controleren om spam en virussen te verwijderen en vooraf bepaalde inhoud op te sporen. De Groep van artikel 29 weet dat de meeste internet- en providers filters gebruiken om netwerken en apparatuur te beschermen en in mindere mate om berichten om commerciële redenen te controleren. Zij is evenwel van oordeel dat het gebruik van dergelijke filters in sommige gevallen een inbreuk kan vormen op de bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming, die hieronder wordt beschreven. Dit kan onder meer het gevolg zijn van het feit dat de toepassing van de wetgeving op deze nieuwe types van dienstverlening niet altijd duidelijk is. Met dit document wordt vooral beoogd raad te geven over de kwestie van het vertrouwelijke karakter van berichten en meer specifiek over het filteren van onlineberichten. In het bijzonder is de vraag gerezen of het scannen van berichten, zoals de internet- en providers vaak doen om diverse redenen, inhoudt dat berichten worden onderschept, en of en hoe deze onderschepping kan worden verantwoord. Hiertoe worden in dit document onder meer de in artikel 5, lid 1, van Richtlijn nr. 2002/58 betreffende privacy en elektronische communicatie vervatte bepalingen inzake het vertrouwelijke karakter van elektronische berichten geanalyseerd, alsmede de andere desbetreffende bepalingen die deel uitmaken van het communautair acquis en de nationale wetten die dit omzetten. II. RECHTSKADER VOOR GEGEVESNBESCHERMING EN PRIVACY IN E- MAILBERICHTEN A) Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden Het vertrouwelijke karakter van communicatie wordt gewaarborgd in overeenstemming met de internationale instrumenten met betrekking tot de mensenrechten, met name het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ("EVRM"), en met de grondwetten van de lidstaten. Het wordt tevens gewaarborgd bij de twee hieronder beschreven EUrichtlijnen. In artikel 8 van het EVRM is vastgesteld dat eenieder recht heeft op respect voor zijn privéleven en zijn correspondentie en worden de voorwaarden bepaald waaronder beperkingen van dit recht aanvaardbaar kunnen zijn. Het Europees Hof voor de mensenrechten ("het Hof") heeft artikel 8 herhaaldelijk toegepast op normaal postverkeer. 1 PB L 281 van , p. 31, beschikbaar op:

3 Het onderscheppen, openen en lezen van brieven, alsmede het belemmeren van de ontvangst of de verzending ervan zijn alle reeds beschouwd als een inbreuk op artikel 8 van het EVRM 2. Uit de jurisprudentie van de Commissie en het Hof voor de mensenrechten blijkt dat berichten bijna zeker onder artikel 8 van het EVRM vallen, omdat beide begrippen "privéleven" en "correspondentie" erop van toepassing zijn 3. Correspondenten die gebruiken, kunnen er redelijkerwijs van uitgaan dat hun correspondentie niet zal worden gecontroleerd door derden, ongeacht of het gaat om de overheid of particulieren. Het recht op respect voor "correspondentie" houdt niet alleen vertrouwelijkheid in, maar tevens het recht om correspondentie te verzenden en te ontvangen 4. Er kan derhalve worden besloten dat een algemeen verbod op het verzenden of ontvangen van een schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Iedereen binnen het rechtsgebied van een van de staten die partij zijn bij het EVRM, heeft recht op respect voor zijn privéleven en correspondentie. Dat geldt voor alle partijen die bij een correspondentie zijn betrokken. In de zaak A/Frankrijk (1993) stelde het Hof dat het opnemen van een telefoongesprek met de instemming van slechts één partij een inbreuk vormde op het recht op het respect voor de correspondentie van de andere betrokken partij. Krachtens het EVRM kunnen de staten die partij zijn bij het EVRM op wettige wijze correspondentie, waaronder elektronische, onderscheppen of andere maatregelen nemen, indien dit noodzakelijk is om bepaalde doelstellingen te bereiken in overeenstemming met het EVRM, zoals verklaard in de arresten van het Europees Hof voor de mensenrechten. "Onderschepping" kan worden gedefinieerd als het toegang verkrijgen door een derde tot de inhoud en/of de gegevens over het verkeer van privéberichten tussen twee of meer correspondenten, met inbegrip van verkeersgegevens over het gebruik van diensten voor elektronische communicatie, dat een inbreuk vormt om het recht van een persoon op privacy en vertrouwelijke correspondentie. Dergelijke onderscheppingen zijn onaanvaardbaar, tenzij zij beantwoorden aan drie fundamentele criteria overeenkomstig artikel 8, lid 2, van het EVRM en de uitlegging van deze bepaling door het Hof: " a legal basis, the need for such a measure in a democratic society, and conformity with one of the legitimate aims listed in the Convention " [ een rechtsgrond, de noodzaak van een dergelijke maatregel in een democratische samenleving en de overeenstemming met een van de rechtmatige doelstellingen die in het Verdrag zijn opgesomd ] In de zaak Niemitz (1992) heeft het Hof geoordeeld dat brieven die reeds aan de geadresseerde waren bezorgd, vallen onder artikel 8 van EVRM. In die uitspraak heeft het Hof tevens gesteld dat niet enkel privécorrespondentie, maar ook zakencorrespondentie moet worden beschermd. In de zaken Klass (1978), Malone (1984) en Huvig (1990) stelde het Hof dat ook telefoongesprekken onder artikel 8 vallen. Wat andere communicatiemiddelen betreft, is de zaak Mersch van de Commissie (1985) van belang; de Commissie was hier van oordeel dat het afluisteren van eender welke vorm van communicatie een schending van artikel 8 zou vormen. Deze conclusie wordt gestaafd door het feit dat het controleren van berichten in de meeste lidstaten verboden is en dat zowel op internationaal als op nationaal niveau specifieke bevoegdheden zijn ingesteld om te onderscheppen. Golder (1975), overweging 43: "Impeding someone from even initiating correspondence constitutes the most far-reaching form of interference (paragraph 1 of Article 8) with the exercise of the right to respect for correspondence ; it is inconceivable that should fall outside the scope of Article 8 while mere supervision indisputably falls within it" [Iemand beletten zelfs maar te beginnen corresponderen, vormt de meest vérgaande vorm van 'inmenging' (artikel 8, lid 1) met de uitoefening van het 'recht op respect voor correspondentie'; het is ondenkbaar dat dit niet onder artikel 8 zou vallen, terwijl het louter toezicht houden er ongetwijfeld wel onder valt]. Ook het inhouden van ontvangen post vormt een inmenging (Schöneberger & Durmaz, 1988). 3

4 In betrekkingen tussen particulieren is het belangrijkste instrument voor de toepassing van de in het verdrag vastgestelde rechten de leer van de positieve verplichtingen van de contractsluitende partijen. Deze partijen moeten niet enkel afzien van inmenging, maar moeten ook positieve maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze rechten werkelijk kunnen worden uitgeoefend, niet slechts ten aanzien van de overheid, maar ook bij onderlinge relaties tussen particulieren. Dit houdt in dat een passend rechtskader moet worden gecreëerd voor de uitoefening van deze rechten. In artikel 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt duidelijk gesteld dat de Unie de grondrechten, zoals die worden gewaarborgd door het EVRM en zoals zij uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten voortvloeien, als algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht eerbiedigt. Overeenkomstig artikel 52, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de EU zijn de inhoud en de reikwijdte van de rechten in het handvest dezelfde als die welke er door het EVRM aan worden toegekend. Deze bepaling verhindert niet dat het recht van de Unie een ruimere bescherming biedt. B) Specifieke bepalingen over het vertrouwelijke karakter van berichten Zoals hierboven vermeld, wordt het vertrouwelijke karakter van berichten voorts nog gewaarborgd door twee EU-richtlijnen. Bij het analyseren van de vertrouwelijkheidskwestie moeten de bepalingen van deze richtlijnen worden uitgelegd in samenhang met het EVRM en de hierboven beschreven jurisprudentie van het Hof voor de mensenrechten. In Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("richtlijn inzake gegevensbescherming") wordt een horizontale wettelijke regeling ingesteld om de individuele rechten op gegevensbescherming te vrijwaren. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens refereert de richtlijn inzake gegevensbescherming aan het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dat in artikel 8 van het EVRM is erkend 5. Ook het recht om inlichtingen te ontvangen of te verstrekken wordt erkend als onderdeel van de in artikel 10 van het EVRM gewaarborgde vrijheid van meningsuiting 6. Bovendien wordt er in overweging 47 op gewezen dat de persoon van wie een bericht uitgaat dat persoonsgegevens bevat, wordt beschouwd als verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens, terwijl de aanbieder van diensten wordt beschouwd als verantwoordelijk voor de verwerking van de aanvullende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van de dienst. Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie ("richtlijn inzake e-privacy") is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanbieden van openbare netwerken voor elektronische communicatie in de Gemeenschap. De bepalingen van deze richtlijn preciseren de richtlijn inzake gegevensbescherming en vullen deze aan. Het vertrouwelijke karakter van communicatie wordt in het bijzonder beschermd bij artikel 5 van de richtlijn inzake e-privacy, dat als volgt luidt: 5 6 Overweging 10: "Overwegende dat met de nationale wetgevingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens de eerbiediging moet worden gewaarborgd van de fundamentele rechten en vrijheden, en met name van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dat tevens in artikel 8 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en in de algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht is erkend". Overweging 37: "Overwegende dat voor de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke, artistieke of literaire, en met name audiovisuele, doeleinden moet worden voorzien in uitzonderingen op of beperkingen van bepalingen van deze richtlijn, voor zover deze noodzakelijk zijn om de fundamentele rechten van de persoon te verzoenen met de vrijheid van meningsuiting, inzonderheid de vrijheid om inlichtingen te ontvangen of te verstrekken, zoals die met name bij artikel 10 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden wordt gewaarborgd". 4

5 "De lidstaten garanderen via nationale wetgeving het vertrouwelijke karakter van de communicatie en de daarmee verband houdende verkeersgegevens via openbare communicatienetwerken en via openbare elektronische-communicatiediensten. Zij verbieden met name het afluisteren, aftappen, opslaan of anderszins onderscheppen of controleren van de communicatie en de daarmee verband houdende verkeersgegevens door anderen dan de gebruikers, indien de betrokken gebruikers daarin niet hebben toegestemd, tenzij dat bij wet is toegestaan ". Bovendien is in artikel 4 van de richtlijn inzake e-privacy bepaald: "De aanbieder van een openbare elektronische-communicatiedienst treft passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van zijn diensten te garanderen, indien nodig in overleg met de aanbieder van het openbare communicatienetwerk wat de veiligheid van het netwerk betreft". Eveneens van belang is de richtlijn inzake elektronische handel, in het bijzonder de bepalingen betreffende de aansprakelijkheid van internet- en providers, volgens welke de lidstaten hun geen algemene toezichtverplichting mogen opleggen. Een dergelijke verplichting zou een inbreuk vormen op de vrijheid van meningsuiting en op het vertrouwelijke karakter van de correspondentie (artikel 15 van de richtlijn inzake elektronische handel 7 ). III. HET SCANNEN VAN DE INHOUD VAN S Tegen deze juridische achtergrond rijst de vraag of het scannen van berichten, dat internet- en e- mailproviders gewoonlijk uitvoeren om diverse redenen, verenigbaar is met het EU-recht. De meeste providers scannen s. Zij doen dit stelselmatig met het oog op het filteren van spam, het opsporen van virussen en het controleren van de spelling, en tevens voor het doorsturen of automatisch beantwoorden van berichten, het markeren van dringende berichten, het omzetten van ontvangen s in SMS-berichten, het automatisch bewaren en opbergen in mappen en het omzetten van URL's in tekstvorm in aanklikbare links. Hieronder bespreken we het rechtskader waaronder het screenen voor de volgende doeleinden valt: (A) om virussen op te sporen, (B) om spam te filteren, (C) om eender welke vooraf bepaalde inhoud op te sporen. A) Het screenen van s om virussen op te sporen Virusscanning bestaat in het controleren van bestanden om na te gaan of deze bekende virussen bevatten. In sommige gevallen wordt virusscanning gevolgd door het verwijderen van ontdekte virussen uit het bestand, zodat dit bestand veilig kan worden gebruikt. In het algemeen wordt gescand zodra de binnenkomt in de servers van de provider. De meeste providers nemen virusscanning op in hun dienstverlening om zichzelf en de gebruikers te beschermen tegen schadelijke virussen. In de meeste gevallen kunnen gebruikers de automatische scanning niet uitschakelen, aangezien deze een onlosmakelijk deel van de dienstverlening is. Bij het beoordelen van de rechtsgronden die deze handelwijze wettigen, is de Groep van artikel 29 van mening dat het instellen en gebruiken van filtersystemen door providers met het oog op het opsporen van virussen gerechtvaardigd kan worden door de verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van hun diensten te garanderen, zoals bepaald in artikel 4 van de richtlijn inzake e-privacy. 7 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt. 5

6 Aangezien het bezorgen van s die virussen bevatten, de werking van het systeem van de provider kan blokkeren (en andere documenten en software in de apparatuur van de eindgebruiker kan beschadigen), en daardoor het doorsturen van andere berichten kan hinderen, is de Groep van artikel 29 van oordeel dat virusscanning een veiligheidsmaatregel is met het oog op het beschermen van het systeem van de verantwoordelijke voor het beheer van de gegevens (de provider) en dus, zoals hierboven vermeld, een verplichting voor aanbieders van een elektronische-communicatiedienst krachtens artikel 4 van de richtlijn inzake e-privacy. De Groep van artikel 29 is van oordeel dat het gebruik van filters met het oog op het naleven van artikel 4 verenigbaar kan zijn met artikel 5 van de richtlijn inzake e-privacy. De Groep van artikel 29 wijst er in het bijzonder op dat maatregelen als de hierboven vermelde in overeenstemming moeten zijn met de algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht. Bovendien is de Groep van artikel 29 van oordeel dat providers door het instellen van filtersystemen kunnen worden geacht te zorgen voor de naleving van het dienstencontract met hun klanten, die verwachten s te kunnen ontvangen en verzenden met een zekere mate van veiligheid. Derhalve kan de gegevensverwerking die providers uitvoeren bij het instellen van filtersystemen worden gewettigd krachtens artikel 7, onder b), van de richtlijn inzake gegevensbescherming waarin is bepaald dat de verwerking van gegevens mag geschieden indien deze "noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is". Aangezien in overeenstemming met het hierboven vermelde virusscanning kan worden gerechtvaardigd om de veiligheid van de diensten te garanderen overeenkomstig artikel 4 van de richtlijn inzake e-privacy en/of louter om de overeenkomst te kunnen uitvoeren overeenkomstig artikel 7, onder b), van de richtlijn inzake gegevensbescherming, zonder dat het vertrouwelijk karakter van de communicatie in het gedrang komt, wijst de Groep van artikel 29 erop dat providers ervoor moet zorgen dat de volgende regels worden nageleefd: (a) de inhoud van s en de bijgevoegde bestanden moet geheim worden gehouden en mag uitsluitend aan de geadresseerde(n) worden bekendgemaakt; (b) indien een virus wordt gevonden, moet de geïnstalleerde software voldoende waarborgen bieden met betrekking tot de vertrouwelijkheid; (c) indien voor het opsporen van virussen de inhoud van s wordt gescand, moet dit automatisch gebeuren en enkel voor dit doel, d.w.z. de inhoud mag niet voor enig ander doel worden geanalyseerd. Er moet ook informatie worden gegeven over het screenen (zie desbetreffend deel hieronder). 6

7 B) Het screenen van s om spam weg te filteren 8 Internet- en providers gebruiken diverse technieken om spam, d.i. ongewenste (niet noodzakelijk enkel commerciële) , te beletten de geadresseerden te bereiken. Een van die methoden is het aanleggen van zogenaamde zwarte lijsten van IP-adressen van bepaalde servers en aan bepaalde ISP's toegewezen dynamische IP-reeksen 9. In dit document wordt niet verder ingegaan op het aanleggen van zwarte lijsten. Het wegfilteren van spam is in feite een noodzaak geworden. Indien providers niet zouden filteren, zou een voortdurend groeiend deel van de binnenkomende berichten uit spam bestaan en de systemen zouden erg traag en inefficiënt worden, waardoor diensten nagenoeg onbruikbaar zouden worden. Dit zou de klanten uiteraard ontevreden maken en de mogelijkheid om betrouwbare diensten te verlenen beperken. Hoewel spam op zichzelf de veiligheid van de diensten van de provider niet bedreigt (maar wel de algemene prestaties van het netwerk en de dienst in het bijzonder), kan spam het de provider onmogelijk maken de eigenlijke diensten te verlenen. De Groep van artikel 29 is van oordeel dat artikel 4 van de richtlijn inzake e-privacy, waarbij e- mailproviders worden verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid van hun diensten te garanderen, niet alleen betrekking heeft op de veiligheid van de diensten van de provider en het netwerk, maar ook op de algemene prestaties van de - en netwerkdiensten. De veiligheid van de provider is een probleem voorzover die zijn dienstverlening beïnvloedt. Om die reden is de Groep van artikel 29 van oordeel dat artikel 4 ook op deze situatie van toepassing kan zijn. Met andere woorden: bedreigingen van de algemene prestaties van - en netwerkdiensten kunnen voor providers een rechtvaardiging vormen voor het filteren met het oog op de bestrijding van spam. Gezien de gevolgen van spam, zelfs in gevallen waarin de afzender van spam per dag slechts weinig informatie per verstuurt, maar aan een enorm aantal ontvangers, kan de toepasselijkheid van artikel 4 van de richtlijn inzake e-privacy worden verdedigd, omdat zelfs in deze gevallen het versturen van een beperkt aantal s het internetverkeer kan blokkeren en de betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie van de diensten in het algemeen kan aantasten. Om dezelfde redenen is de Groep van artikel 29 tevens van oordeel dat dergelijke filters kunnen worden gerechtvaardigd op grond van artikel 7, onder b), van de richtlijn inzake gegevensbescherming, aangezien het wegfilteren van spam noodzakelijk is voor de provider om de dienstenovereenkomst waarbij de betrokkene (d.i. de ontvanger) partij is, naar behoren te kunnen uitvoeren. 8 9 In het OESO-document "Anti Spam Regulations", dat in maart 2005 is opgesteld door de spam-taskforce (DSTI/CP/ICCP/SPAM(2005)1), wordt bij het beschrijven van het begrip spam gesteld dat deze term algemeen wordt gebruikt in de internationale media en de beleidsverklaringen van verscheidene landen, hoewel er geen algemeen aanvaarde definitie van bestaat. Hoewel het altijd ongeveer over hetzelfde verschijnsel gaat, zouden de diverse landen spam telkens definiëren op een wijze die het meest relevant is voor de plaatselijke situatie. Daarom zou het van wezenlijk belang zijn dat er bij het ontwikkelen van een beleid ter bestrijding van spam een duidelijk inzicht in en een ondubbelzinnige definitie van spam is, en dat spam wordt onderscheiden van rechtmatige praktijken. Door deze methode te gebruiken, filtert de provider eigenlijk niet. Hij blokkeert (weigert) eenvoudigweg de s die van servers of IP-reeksen op de zwarte lijst komen, zonder de inhoud ervan te screenen. Hoewel het aanleggen van zwarte lijsten in beginsel minder bedreigend voor de privacy is dan het filteren op basis van inhoud, kan de vrijheid van meningsuiting in het gedrang komen, evenals het recht op het vrij verzenden en ontvangen van correspondentie, zoals erkend in artikel 8 van het EVRM en nader verklaard door het Hof. 7

8 Anderzijds is de Groep van artikel 29 bezorgd over het feit dat soms "vals-positieven" worden weggefilterd, waardoor rechtmatige, gewenste berichten niet worden bezorgd omdat zij als spam worden beschouwd. De Groep van artikel 29 is van oordeel dat het filteren en tegenhouden van ongewenst geachte berichten niet alleen de vrijheid van meningsuiting kan aantasten, maar ook een schending van artikel 10 van het EVRM en een inmenging in privécorrespondentie kan vormen 10. Gezien het voorgaande, onverminderd de toepassing van artikel 4 van de richtlijn inzake e- privacy en met het oog op het vrijwaren van het beginsel van de vrijheid van correspondentie, zoals erkend bij artikel 10 van het EVRM, evenals van het vertrouwelijke karakter van communicatie, zoals bepaald in artikel 5 van de richtlijn inzake e-privacy en erkend bij artikel 8 van het EVRM, raadt de Groep van artikel 29 de providers nadrukkelijk aan rekening te houden met de volgende aanbevelingen waarmee vooral wordt beoogd de ontvangers van e- mail controle te geven over de berichten die in beginsel aan hen zijn gericht: (a) de Groep van artikel 29 beveelt aan dat abonnees de mogelijkheid wordt geboden af te zien van het scannen van hun s op spam, te controleren welke berichten als spam worden beschouwd om na te gaan of het inderdaad om spam ging, en te beslissen welk type spam moet worden weggefilterd. De Groep van artikel 29 verheugt zich er overigens over dat bepaalde providers het hun abonnees gemakkelijk maken om naderhand opnieuw voor het scannen van hun s met het oog op het wegfilteren van spam te kiezen; (b) de Groep van artikel 29 beveelt ook aan filterinstrumenten te ontwikkelen die eindgebruikers kunnen installeren of configureren in hun eigen apparatuur, in servers van derden of in de server van de provider, en waarmee zij kunnen controleren wat zij al dan niet wensen te ontvangen, mede om de kosten te voorkomen die het downloaden van ongevraagde met zich brengt, zoals vermeld in overweging 44 van Richtlijn nr. 2002/58. De Groep van artikel 29 verheugt zich ook over het onderzoek naar andere instrumenten om spam te bestrijden, die de privacy minder in het gedrang brengen. Voorts wijst de Groep van artikel 29 de providers die s screenen om spam te bestrijden, erop dat zij krachtens artikel 10 van de richtlijn inzake gegevensbescherming verplicht zijn hun abonnees op duidelijke en ondubbelzinnige wijze in te lichten over hun spambeleid, zoals hieronder beschreven in deel IV. De provider moet tevens het vertrouwelijke karakter van de weggefilterde berichten garanderen en deze berichten voor geen enkel ander doel gebruiken. 10 Zoals erkend door het Hof in de zaak Schöneberger & Durmaz,

9 C) Het screenen van s om een vooraf bepaalde inhoud op te sporen De Groep van artikel 29 merkt op dat sommige providers zich het recht voorbehouden berichten te screen om een vooraf bepaalde inhoud op te sporen of zelfs te verwijderen 11. Het kan daarbij gaan om materiaal dat als onwettig of ongewenst wordt beschouwd door de ontvanger, de gebruiker van deze dienst. De techniek die voor een dergelijke screening wordt gebruikt, lijkt erg op die voor het opsporen van virussen en spam. In tegenstelling tot het screenen op virussen, kan het screenen van s om een vooraf bepaalde inhoud op te sporen, zelfs als deze wordt beschouwd als onwettig materiaal, niet worden gezien als een noodzakelijke technische en organisatorische maatregel om de veiligheid van de diensten te garanderen, zoals bedoeld in artikel 4 van de richtlijn inzake e-privacy. Het in de berichten vervatte materiaal kan de provider niet schaden en kan het berichtenverkeer niet doen vastlopen. Het scannen om dit materiaal op te sporen wordt derhalve niet gerechtvaardigd door de noodzaak van de provider om de veiligheid van de dienst te garanderen. De Groep van artikel 29 is er tevens bezorgd over dat de e- mailproviders door een dergelijke wijze van filteren privécommunicatie zouden censureren, bijvoorbeeld door inhoudelijk volledig legale berichten te blokkeren, wat fundamentele vragen oproept in verband met de vrijheid van meningsuiting. De Groep van artikel 29 wijst erop dat er geen algemene verplichting geldt voor de providers om toezicht uit te oefenen op vooraf bepaalde of schadelijk geachte inhoud, maar, zoals hieronder nader verklaard, kan een provider een dergelijke screening aanbieden als een extra dienstverlening. Bijgevolg is de Groep van artikel 29 van oordeel dat het providers overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de richtlijn inzake e-privacy verboden is berichten en de desbetreffende verkeersgegevens te filteren, op te slaan of op eender welke wijze te onderschappen teneinde zonder de instemming van de gebruikers van deze diensten een vooraf bepaalde inhoud op te sporen, tenzij zij wettelijk gemachtigd worden om een dergelijke screening uit te voeren in overeenstemming met artikel 15 van de richtlijn inzake e-privacy, zoals omgezet in de wetgeving van de lidstaten. IV. INFORMATIEVERPLICHTING Het verwerken van persoonsgegevens om kennis te nemen van de inhoud en/of de verkeersgegevens van privéberichten moet niet enkel in overeenstemming met artikel 5 van de richtlijn inzake e-privacy geschieden, maar ook beantwoorden aan diverse vereisten van de richtlijn inzake gegevensbescherming. De richtlijn inzake gegevensbescherming schrijft onder meer voor dat de betrokkenen op de hoogte moeten worden gebracht over de verwerking van hun persoonsgegevens. In het bijzonder wordt in 11 Zie gebruiksvoorwaarden (TOS, terms of service) van Yahoo!: "You acknowledge that Yahoo! may or may not pre-screen Content, but that Yahoo! and its designees shall have the right (but not the obligation) in their sole discretion to pre-screen, refuse, or move any Content that is available via the Service. Without limiting the foregoing, Yahoo! and its designees shall have the right to remove any Content that violates the TOS or is otherwise objectionable. You agree that you must evaluate, and bear all risks associated with, the use of any Content, including any reliance on the accuracy, completeness, or usefulness of such Content. In this regard, you acknowledge that you may not rely on any Content created by Yahoo! or submitted to Yahoo, including without limitation information in Yahoo! Message Boards, and in all other parts of the Service. You acknowledge, consent and agree that Yahoo! may access, preserve, and disclose your account information and Content if required to do so by law or in a good faith belief that such access preservation or disclosure is reasonably necessary to: (a) comply with legal process; (b) enforce the TOS; (c) respond to claims that any Content violates the rights of third-parties; (d) respond to your requests for customer service; or (e) protect the rights, property, or personal safety of Yahoo!, its users and the public." 9

10 artikel 10 ("Informatieverstrekking in geval van verkrijging van gegevens bij de betrokkene") de voor de verwerking verantwoordelijke opgedragen aan de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verkregen bepaalde informatie te verstrekken, waaronder de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke en de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd. Bovendien wordt in artikel 6, lid 1, onder a), van de richtlijn inzake gegevensbescherming gesteld dat persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig moeten worden verwerkt, wat de voor de verwerking verantwoordelijken nog sterker verplicht volkomen transparant te zijn met betrekking tot de voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens. Wat het filteren met het oog op het screenen op virussen en spam betreft, is de Groep van artikel 29 van oordeel dat het volstaat wanneer de provider de abonnees hiervan op de hoogte stelt via de dienstverleningsovereenkomst. Bovendien moeten aanbieders van een openbare elektronische-communicatiedienst overeenkomstig artikel 4 van de richtlijn inzake e-privacy hun abonnees in kennis stellen van bijzondere risico's van inbreuken op de beveiliging van het netwerk. Indien het risico tot andere maatregelen noopt dan de dienstenaanbieder kan nemen, dient deze zijn gebruikers en abonnees ervan op de hoogte te stellen wat zij zelf kunnen doen om de veiligheid van hun communicatie te beschermen. V. ANDERE DIENSTEN De Groep van artikel 29 wijst op de ontwikkeling van nieuwe software en diensten zoals "DidTheyReadIt?" waarmee kan worden nagegaan of een bericht geopend werd. Deze dienst maakt het een gebruiker mogelijk om te weten te komen (a) of een door hem gezonden e- mailbericht gelezen is door de geadresseerde(n), (b) wanneer het gelezen is, (c) hoe vaak het gelezen (of althans geopend) is, (d) of het is doorgestuurd naar anderen, (e) naar welke server en wat de locatie van die server is. Er kan ook worden nagegaan welke browser en welk besturingssysteem de ontvanger gebruikt. De gegevens worden geheim verwerkt; er wordt dus geen informatie over gegeven aan de ontvangers waarvan de gegevens worden vergaard. Bovendien is het voor de ontvangers niet mogelijk om de verzameling van de hierboven vermelde gegevens toe te staan of te weigeren. In tegenstelling tot de klassieke systemen voor de bevestiging van ontvangst van s, heeft de ontvanger bij deze nieuwe producten dus niet de mogelijkheid te aanvaarden of te weigeren dat ontvangstgegevens worden verwerkt ten behoeve van de gebruiker van dit programma. De Groep van artikel 29 verzet zich ten stelligste tegen deze praktijk, omdat persoonsgegevens over het gedrag van de geadresseerde worden opgeslagen en doorgegeven zonder dat de betrokkene daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Deze heimelijk uitgevoerde verwerking is strijdig met de beginselen inzake gegevensbescherming, die eerlijkheid en voorzichtigheid bij het verzamelen van persoonsgegevens vereisen, zoals bepaald in artikel 10 van de richtlijn inzake gegevensbescherming. De verwerking van gegevens waaruit blijkt of een ontvanger van een bericht dit heeft gelezen en of en wanneer hij het heeft doorgezonden naar derden, vereist de ondubbelzinnige toestemming van die ontvanger. Geen andere rechtsgrond kan deze verwerking rechtvaardigen. Deze heimelijk uitgevoerde gegevensverwerking is derhalve strijdig met de beginselen inzake gegevensbescherming, die de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene vereisen, zoals bepaald in artikel 7 van de richtlijn inzake gegevensbescherming. VI. CONCLUSIE Gezien de twijfels over de verenigbaarheid van het filteren van berichten met het Gemeenschapsrecht en het verzoek van belanghebbenden om richtsnoeren, achtte de Groep van artikel 29 het dienstig dit advies uit te brengen. 10

11 De Groep van artikel 29 wil providers ertoe aansporen om bij hun dienstverlening rekening te houden met de in dit advies vervatte richtsnoeren en aanbevelingen. Bovendien wil zij in het kader van haar beleid ter bevordering van technologie die gegevensbescherming en privacyvereisten inbouwt in de infrastructuur en de informaticasystemen, waaronder de apparatuur van de eindgebruiker, ontwikkelaars van software aanmoedigen om systemen te ontwerpen en te ontwikkelen van systemen die verenigbaar zijn met privacyvereisten doordat zij de verwerking van persoonsgegevens beperken tot het strikte minimum, namelijk tot wat absoluut noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking en in verhouding staat tot die doeleinden. Gedaan te Brussel, 21 februari 2006 Voor de groep De voorzitter Peter Schaar 11

GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP VOOR GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 11601/NL WP 90 Advies 5/2004 betreffende ongewenste communicatie voor marketingdoeleinden in de context van artikel 13 van Richtlijn 2002/58/EG Goedgekeurd op

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00350/09/NL WP 159 Advies 1/2009 over de voorstellen tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische communicatie (e-privacyrichtlijn) Goedgekeurd

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 01189/09/NL WP 163 Advies 5/2009 over online sociale netwerken Goedgekeurd op 12 juni 2009 De groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Zij

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 01037/12/NL WP 196 Advies 05/2012 over cloud computing Goedgekeurd op 1 juli 2012 Deze groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Het is een

Nadere informatie

Advies 2/2010 over online reclame op basis van surfgedrag ( behavioural advertising )

Advies 2/2010 over online reclame op basis van surfgedrag ( behavioural advertising ) GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00909/10/NL WP 171 Advies 2/2010 over online reclame op basis van surfgedrag ( behavioural advertising ) Goedgekeurd op 22 juni 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Advies 12/2011 over slimme meters

Advies 12/2011 over slimme meters GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00671/11/NL WP 183 Advies 12/2011 over slimme meters Goedgekeurd op 4 april 2011 De Groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Het is een onafhankelijk

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 5035/01/NL/def. WP 56 Werkdocument betreffende de internationale toepassing van de gegevensbeschermingswetgeving van de EU op de verwerking van persoonsgegevens op

Nadere informatie

Zorgplichten van internet providers ten aanzien van privacy onder Europees Recht

Zorgplichten van internet providers ten aanzien van privacy onder Europees Recht Zorgplichten van internet providers ten aanzien van privacy onder Europees Recht Bart van der Sloot Instituut voor Informatierecht, UvA Amsterdam Platform for Privacy Research Wetenschappelijke Raad voor

Nadere informatie

Inhoud wetsvoorstel De Minister van BZK vraagt het CBP om advies over het voorgestelde artikel 13 van de Grondwet.

Inhoud wetsvoorstel De Minister van BZK vraagt het CBP om advies over het voorgestelde artikel 13 van de Grondwet. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl Het advies van het College bescherming

Nadere informatie

Advies 04/2012 over ontheffing van de toestemmingsverplichting voor cookies

Advies 04/2012 over ontheffing van de toestemmingsverplichting voor cookies GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00879/12/NL WP 194 Advies 04/2012 over ontheffing van de toestemmingsverplichting voor cookies Goedgekeurd op 7 juni 2012 De Groep is opgericht op grond van artikel

Nadere informatie

Groep Gegevensbescherming artikel 29

Groep Gegevensbescherming artikel 29 Groep Gegevensbescherming artikel 29 00195/06/EN WP 117 Advies 1/2006 over de toepassing van de EU-gegevensbeschermingsregels op interne klokkenluidersregelingen in de sfeer van boekhouding, interne boekhoudcontrole,

Nadere informatie

Het recht op bescherming van persoonsgegevens

Het recht op bescherming van persoonsgegevens Hoofdstuk 7. Het recht op bescherming van persoonsgegevens Friederike van der Jagt 1. Inleiding Het recht op bescherming van persoonsgegevens maakt deel uit van het recht op privéleven, ofwel het recht

Nadere informatie

De amendementen van de Richtlijn Burgerrechten op de e-privacyrichtlijn

De amendementen van de Richtlijn Burgerrechten op de e-privacyrichtlijn Mr. drs. B. van der Sloot* en F.J. Zuiderveen Borgesius** De amendementen van de Richtlijn Burgerrechten op de e-privacyrichtlijn 148 Trefwoorden: opt-in, cookies, meldplicht datalekken, Richtlijn 2002/58/EG,

Nadere informatie

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING 23.9.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 279/1 I (Resoluties, aanbevelingen en adviezen) ADVIEZEN DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING Advies van de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 53, lid 1, en artikel 62,

(Voor de EER relevante tekst) Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 53, lid 1, en artikel 62, 28.5.2014 L 159/11 RICHTLIJN 2014/67/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog

Nadere informatie

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING 18.7.2008 C 181/1 I (Resoluties, aanbevelingen en adviezen) ADVIEZEN DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel

Nadere informatie

4. Gelet op de adviesvraag van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare werken van 13 juli 2012, ontvangen op 17 juli 2012;

4. Gelet op de adviesvraag van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare werken van 13 juli 2012, ontvangen op 17 juli 2012; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 03/2012 van 8 oktober 2012 Betreft: Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende het kader voor het

Nadere informatie

Privacyvoorwaarden voor de ioverheid

Privacyvoorwaarden voor de ioverheid Privacyvoorwaarden voor de ioverheid Vuistregels voor wet- en regelgevers met betrekking tot overheidsinformatiesystemen 1. Inleiding Overheden en wetgever hebben een groot vertrouwen in informatie- en

Nadere informatie

Gids voor internetproviders

Gids voor internetproviders Gids voor internetproviders GIDS VOOR INTERNETPROVIDERS 1 Nota van de uitgever Dankwoord Het Ministerie van Economische Zaken dankt de auteur van dit werk. Waarschuwing De redactie werd afgerond op 1 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Rechtbank Den Haag Zitting van 18 februari 2015 Nr. 480009 KG ZA 14/1575. Conclusie van antwoord. inzake

Rechtbank Den Haag Zitting van 18 februari 2015 Nr. 480009 KG ZA 14/1575. Conclusie van antwoord. inzake Rechtbank Den Haag Zitting van 18 februari 2015 Nr. 480009 KG ZA 14/1575 Conclusie van antwoord inzake Staat der Nederlanden (ministerie van Economische Zaken en ministerie van Veiligheid en Justitie)

Nadere informatie

26 januari 2010 CONCLUSIES VAN HET PERMANENT COMITÉ VOOR DE VOEDSELKETEN EN DE DIERGEZONDHEID

26 januari 2010 CONCLUSIES VAN HET PERMANENT COMITÉ VOOR DE VOEDSELKETEN EN DE DIERGEZONDHEID 26 januari 2010 RICHTSNOEREN VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN DE ARTIKELEN 11, 12, 14, 17, 18, 19 EN 20 VAN VERORDENING (EG) NR. 178/2002 BETREFFENDE DE ALGEMENE LEVENSMIDDELENWETGEVING CONCLUSIES VAN HET

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 24 november 2011 (*)

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 24 november 2011 (*) Page 1 sur 12 ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 24 november 2011 (*) Informatiemaatschappij Auteursrecht Internet Peer-to-peer -programma s Internetproviders Invoering van systeem waarbij elektronische

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Consultatie conceptwetsvoorstel Computercriminaliteit III.

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Consultatie conceptwetsvoorstel Computercriminaliteit III. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 145 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/23/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 21.9.2005 COM(2005) 438 definitief 2005/0182 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bewaring van gegevens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie