PensioenWijzer. Eerste stappen pensioenakkoord. Verandering als constante

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PensioenWijzer. Eerste stappen pensioenakkoord. Verandering als constante"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief uitgave PensioenWijzer Eerste stappen pensioenakkoord De eerste stappen op weg naar een nieuw pensioenakkoord zijn genomen. Op 27 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages. De wetswijziging gaat in op 1 januari Column Verandering als constante Door: Gerard Waaijer, secretaris Stichting Pensioenfonds Equens De kerncijfers zijn er weer. We zien een stijgende dekkingsgraad en wat hogere kosten. Naast de kerncijfers van het fonds is er in deze PensioenWijzer vooral veel aandacht voor verandering. Want als er een constante is in de pensioenwereld dan is het verandering. Ook binnen ons fonds is verandering een gegeven. Kleine met weinig consequenties en grote waar we allemaal wat van merken. De politiek komt geregeld met nieuwe ideeën; concrete plannen en proefballonnen. De belangrijkste aanpassingen zijn een verlaging van het opbouwpercentage van 2,15 naar 1,875% en een maximaal pensioengevend inkomen tot euro. Door de verlaging van de premies en het vaststellen van een maximaal bedrag waarover je pensioen opbouwt en premie afdraagt, blijft een hoger inkomen over voor afdracht van belastingen. Voor middelloonregelingen zoals die van ons eigen pensioenfonds is het maximale percentage vastgesteld op 1,875. Daarmee kan een deelnemer met 40 jaar opbouw een pensioen realiseren van 75% van het gemiddelde loon. Bij eindloonregelingen wordt het maximale opbouwpercentage 1,657% per dienstjaar. Compenserende maatregelen voor hogere inkomens Voor mensen met hogere inkomens wordt het mogelijk gemaakt om op vrijwillige basis fiscaalvriendelijk bij te sparen. Zo zal via een netto lijfrente een oudedagsvoorziening kunnen worden opgebouwd die grosso modo overeenkomt met een pensioenopbouw van 1,875% van het gemiddeld verdiende loon. De lijfrenteuitkeringen zijn onbelast. Fiscaalvriendelijk is verder dat over de opgebouwde waarde geen vermogensrendementsheffing hoeft te worden betaald in box 3. Iedereen met inkomen boven de euro kan deelnemen. Waarborgen Het pensioenakkoord voorziet in diverse waarborgen om ervoor te zorgen dat de maximale fiscale pensioenopbouw leidt tot een daadwerkelijke daling van de premies. Pensioenfondsen worden verplicht om het verantwoordingsorgaan, De Nederlandsche Bank (DNB), en hun deelnemers te informeren over de samenstelling van de feitelijke pensioenpremie en de hoogte van de componenten waaruit deze is opgebouwd. Pensioenfondsen met een onevenwichtige premie kunnen een stevige sanctie verwachten; de maximale sanctie wordt verhoogd van naar één miljoen euro. In deze PensioenWijzer gaat Ben Haasdijk in op verschillende plannen die het kabinet in de afgelopen periode heeft voorgesteld. Verder leest u meer over de inmiddels goedgekeurde Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages. Interne veranderingen zijn er ook bij ons pensioenfonds; de deelnemersvergadering is opgeheven, het partnerpensioen gewijzigd en onze pensioenadministratie loopt sinds begin dit jaar geheel via de Blue Sky Group. De aanloop naar de nieuwe pensioenuitvoerder heeft extra kosten mee gebracht in het voorgaande jaar; die zien we terug in de jaarcijfers. En zoals elk nieuw partnerschap vraagt de nieuwe relatie ook om zorgvuldige controle. DNB kwam afgelopen maand met nieuwe richtlijnen ten aanzien van de beheersing van risico s bij uitbesteding van de pensioenadministratie. In deze PensioenWijzer laten we DNB aan het woord over de nieuwe richtlijnen en hoe zij daarmee anticipeert op nieuwe wetgeving in Grote veranderingen zijn op komst. We houden u op de hoogte.

2 Kerncijfers Het jaarverslag is uit, de kerncijfers bekend. Wat valt op in 2013? En kunnen we op basis van de cijfers al voorspellingen doen over de toekomst? Ben Haasdijk geeft een toelichting. Premie Voor het tweede jaar op een rij is de zuivere kostendekkende premie - de premie die het fonds nodig heeft - hoger dan de feitelijke premie, de premie die de werkgever betaalt. Die ontwikkeling is niet gewenst. De marge tussen de twee premies valt nog wel binnen acceptabele grenzen. Met het oog op de gestegen pensioenleeftijd naar 67 jaar zal de zuivere kostendekkende premie in het komende jaar lager zijn. De deelnemers gaan immers later met pensioen. Naar verwachting zal volgend jaar de feitelijke premie dan ook veel dichterbij de zuivere kostendekkende premie komen te liggen. Dekkingsgraad De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van 3 het fonds. Het geeft de verhouding weer waarde gedaald dan de verplichtingen. In tussen de bezittingen van het fonds aan de absolute zin is het rendement dan ook niet ene kant en de huidige en toekomstig uit slecht. En ter ver gelijking: de benchmark te keren pensioenen aan de andere kant. De dekkingsgraad is gestegen en komt uit op 112%. Het gaat hier om de Ultimate Forward Rate (UFR), de dekkingsgraad die gebaseerd is op de langetermijnrente. Voor bepaling van de indexatie maakt het bestuur gebruik van de dekkingsgraad die uitgaat van de reële marktrente. Deze was in 2013 gemiddeld 108,5%. Daarmee is de onder grens van de indexatiestaffel in zicht, want gedeeltelijke indexatie kan plaatsvinden als de dekkingsgraad gedurende langere tijd tussen de 110 en 125% ligt. Beleggingsperformance Het beleggingsresultaat is met -3,8% negatief. Het totaalrendement bestaat uit het rendement op de matchingportefeuille (-5,5%) en de rendementsportefeuille (3,1%). Het negatieve resultaat op de matchingportefeuille heeft alles te maken met de alsmaar dalende rente. Als de rente daalt gaan ook de obligatiewaarden naar beneden en de verplichtingen eveneens. Gelukkig zijn de beleggingen minder in 4 voor dit jaar was -4,9%. Kosten Het pensioenfonds streeft ernaar om de kosten van het fonds zo inzichtelijk mogelijk te maken. De kosten worden berekend per deelnemer en uitgesplitst naar pensioenbeheer, vermogensbeheer en transactiekosten. In dit jaar zijn de pensioenbeheerkosten gestegen als gevolg van de overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder; een investering die zich in de toekomst moet terugverdienen. De stijging van de kosten voor vermogensbeheer heeft te maken met een reservering voor mogelijke BTW-betaling over vermogensbeheer in de periode Het fonds heeft tegen deze BTW-betaling bezwaar aangetekend. Naast kostenstijging was er ook een kostendaling; de transactiekosten zijn met meer dan 60% afgenomen. Dit heeft te maken met een kleiner aantal beleggingstransacties dat door de vermogens-beheerders is uitgevoerd.

3 Kerncijfers (bedragen in EUR 1.000) Aantallen Actieve deelnemers Gewezen deelnemers ( slapers ) Pensioengerechtigden Totaal Premiebaten en pensioenuitkeringen 1 Feitelijke premie Kostendekkende premie Gedempte kostendekkende premie Pensioenuitvoeringskosten Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer in euro s Pensioenuitkeringen - Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Andere uitkeringen Totaal Beleggingsportefeuille Vastgoedbeleggingen Aandelen Vastrentende waarden Derivaten Overige beleggingen Vermogenssituatie en solvabiliteit Pensioenvermogen Minimaal vereist eigen vermogen Vereist eigen vermogen Pensioenverplichtingen Aanwezige dekkingsgraad in % 112,0 113,0 Vereiste dekkingsgraad in % 108,0 107,2 Minimum vereiste dekkingsgraad in % 104,3 104,3 Beleggingsperformance 3 2 Beleggingsrendement in % -3,8 15,4 Benchmarkrendement in % -4,9 11,5 Vermogensbeheerkosten in % 0,55 0,46

4 In gesprek met De Nederlandsche Bank Uitbesteding van taken, maar nooit van verantwoordelijkheid Jeroen Crommelin Pensioenfondsen besteden doorgaans veel werkzaamheden uit. Ons pensioenfonds doet dat, bijvoorbeeld met de administratie en het vermogensbeheer. Wat betekent dat voor toezichthouder DNB? DNB houdt niet direct toezicht op de uitbestedingspartijen, maar wel of het bestuur van het pensioenfonds de uitbestedingsrelatie in voldoende mate beheerst. Het bestuur draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor de uitbestede werkzaamheden. DNB komt in haar nieuwsbrief pensioenfondsen van juni met richtlijnen die pensioenfondsen helpen bij de beheersing van risico s bij de uitbesteding van de pensioenadministratie. PensioenWijzer sprak erover met Jeroen Crommelin, toezichthouder op de afdeling Middelgrote- en kleine pensioenfondsen van DNB, die toezicht houdt op ruim 300 fondsen. Wat is de rol van de toezichthouder ten aanzien van pensioenfondsen in het algemeen? DNB ziet erop toe dat het bestuur van het pensioenfonds handelt in het belang van alle deelnemers en goed zorgt voor het geld van de deelnemers. Om dit te bereiken toetst DNB bijvoorbeeld of kandidaat-bestuurders van pensioenfondsen geschikt zijn, door te kijken of ze voldoende kennis en de juiste vaardigheden hebben om goed over het geld van de deelnemers te waken. Een ander voorbeeld is dat DNB kijkt of het bestuur de administratie en het vermogensbeheer goed beheerst en integer zoals dat wordt genoemd, heeft uitbesteed aan een andere partij. Op welke zaken moeten pensioenfondsen letten bij uitbesteding? Een pensioenfonds gaat doorgaans met meerdere partijen uitbestedingsrelaties aan. Een pensioenfonds is immers maar een kleine organisatie die doorgaans niet alles zelf kan doen. Veel pensioenfondsen besteden hun administratie en vermogensbeheer uit. Dat neemt niet weg dat het pensioenfondsbestuur altijd eindverantwoordelijk blijft. Dit vormt ook het uitgangspunt bij het vaststellen van uitbestedingsbeleid en bij de monitoring van de uitbestedingsrelatie. Wat behelzen de nieuwe richtlijnen van DNB voor de beheersing van risico s bij de uitbesteding van de pensioenadministratie? In de nieuwsbrief pensioenen van begin juni geven we handvatten die als normenkader kunnen worden gehanteerd door pensioenfondsen en waar wordt ingegaan op een aantal relevante onderwerpen bij het aangaan en de beheersing van een uitbestedingsrelatie. Denk hierbij aan het vaststellen van beleid, hoe een fonds de keuze voor een uitvoeringsorganisatie kan bepalen, welke governance aspecten hierbij komen kijken en tot slot de monitoring en evaluatie van de uitbestedingsrelatie. Al deze aspecten vormen een constante cyclus die het bestuur kan ondersteunen bij de verantwoording van zijn beleid. Waarom is de beheersing van die risico s juist van groot belang met het oog op nieuwe wetgeving in 2015? Een overgang naar nieuwe pensioenwetgeving gaat doorgaans samen met wijzigingen in de administratie. Simpele voorbeelden zijn bijvoorbeeld de verhoging van de pensioenleeftijd en de aanpassing van het opbouwpercentage in de pensioenregeling, maar er zijn ook complexere voorbeelden te verzinnen als gevolg van de overgang naar nieuwe wetgeving in Het vraagt daarom ook flexibiliteit van een uitvoerder die zorg moet dragen dat het systeem deze wijzigingen kan administreren. Het is van belang dat het pensioenfondsbestuur hier bovenop zit. Deelnemers van pensioenfondsen moeten erop kunnen vertrouwen dat het pensioen waar ze recht op hebben op een juiste wijze is vastgesteld. Wijziging partnerpensioen In het nieuwe pensioenreglement zijn kleine aanpassingen gedaan aan het partnerpensioen. Zo moet het partnerschap voor de pensioeningangsdatum zijn aangegaan. Voorheen was dat de pensioenrichtdatum van 65 jaar, nu is dat de daadwerkelijke pensioeningangsdatum. Voor samenwonenden is het partnerpensioen eenvoudiger gemaakt. De voorwaarde dat de partner als begunstigde wordt aangewezen in het samenlevingscontract, vervalt. Het partnerpensioen blijft verder ongewijzigd een pensioen op basis van opbouw.

5 Kabinetsvoorstellen: over proefballonnen en concrete plannen Ben Haasdijk Wat vindt onze voorzitter ervan? De staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma, is geregeld in het nieuws met haar uitspraken over pensioenen. Soms leidt dat tot grote commotie, zoals laatst toen zij voorstelde om de AOW te verlagen voor ouderen die bij hun kinderen inwonen. Maar ook op andere terreinen schrikken Klijnsma en het kabinet niet terug voor onorthodoxe maatregelen. We vroegen bestuursvoorzitter Ben Haasdijk een aantal voorstellen en plannen van het kabinet onder de loep te nemen; zowel de proefballonnen als de concrete plannen. Voorstel 1: Pensioenopbouw van zzp ers Pensioenfondsen zouden zorg moeten dragen voor de opbouw van pensioenen van medewerkers die na een dienstverband als zzp er aan de slag gaan. Wat voor mogelijkheden ziet Stichting Pensioenfonds Equens? Voor kleine en middelgrote pensioenfondsen is dit niet haalbaar. Er zitten veel haken en ogen aan. Hoe doe je dat met de premie voor deelnemers die wisselende inkomsten hebben, soms misschien zelfs helemaal geen inkomsten? Dat vraagt om een heel nieuwe manier van administreren. Het zou een maatschappelijke verspilling zijn als alle pensioenfondsen hier aanpassingen voor moeten gaan doen. Ik denk dat de oplossing ligt in het oprichten van een pensioenfonds voor zzp ers dat zich geheel kan richten op deze problematiek. Voorstel 2: Investeren in Nederlandse economie Laat Nederlandse pensioenfondsen in de Nederlandse economie investeren. Op die manier kunnen de pensioenfondsen bijdragen aan het herstel van de Nederlandse economie. Een zekere mate van dwang is daarbij geoorloofd. Vindt het bestuur dat ook? Ik word getriggerd door een zekere mate van dwang. Besturen van pensioenfondsen zijn onafhankelijk en hebben als taak datgene te doen wat het beste is voor hun deelnemers en gepensioneerden. Dat is niet perse het investeren in de Nederlandse economie. Als het kabinet verder wil met een zekere dwang dan zal daar een garantie tegenover moeten staan die ervoor zorgt dat pensioenfondsen niet de dupe worden van deze investeringen, maar bij negatieve resultaten gecompenseerd worden. En anders is dwang geen geoorloofd middel. Voorstel 3: Vaststaande premie Klijnsma pleit voor een pensioen met een vaststaande premie waarbij de hoogte van het pensioen afhankelijk is van de beleggingsresultaten. Hoe zit dat bij SPE? Daar zijn we voor en daarom hebben we het al. Equens heeft een CDC-systeem [red; collective defined contribution], een pensioenfonds dat onafhankelijk opereert. Voorwaarde voor het hebben van een CDC is dat de premie voor vijf jaar wordt vastgelegd en de werkgever geen geld bijstort of opneemt uit de kas van het pensioenfonds. De opbouw van de pensioenen financieren we uit de premies. En met de beleggingsopbrengsten financieren we het langlevenrisico en de indexatie. Voorstel 4: Introductie Financieel Toetsingskader. Het Financieel Toetsingskader (FTK) zou per 1 januari 2015 moeten worden ingevoerd, maar tot op heden ligt er nog geen concreet voorstel. Wat betekent dit voor het bestuur? Zoals het er nu naar uitziet gaat het Financieel Toetsingskader er komen, maar ik denk dat we voor september geen uitgewerkt en goedgekeurd wetsvoorstel hoeven te verwachten. Het Financieel Toetsingskader vraagt om een forse verandering die voor ons als pensioenfonds wel haalbaar is, maar niet per 1 januari Het doorvoeren van grote veranderingen in een kort tijdsbestek kan leiden tot onnodige risico s, zeker als het bestuur nog keuzes moet maken die uit de wetgeving voortvloeien. Als bestuur vinden we dat we die risico s moeten beperken. Daar ligt onze prioriteit en die prevaleert boven de tijdige invoering van het FTK. Wat is het Financieel Toetsingskader? Met het nieuwe Financieel Toetsingskader wil het kabinet de voordelen van zowel het nominale pensioen, zonder indexatie, als het reële pensioen, met indexatie, met elkaar verbinden. Het nieuwe model moet ervoor zorgen dat het stelsel minder gevoelig is voor grote schokken in de financiële wereld en een eerlijke verdeling regelen van risico s en rendementen over de generaties. Meer informatie vindt u in de eerste PensioenWijzer van dit jaar (www.pensioenfondsequens.nl). Lees verder op de achterzijde >

6 Voorstel 5: Aflossing eigenwoningschuld Het kabinet gaat verkennen of het mogelijk is om het werknemersdeel van de pensioenpremie in te zetten voor aflossing van de eigenwoningschuld (een voorstel van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie). Is dat een verstandig voorstel? Dit is een heel lastig voorstel om op te reageren. Zoals ik het begrijp ruil je pensioenopbouw uit tegen aflossing van een deel van een hypotheek. Het klinkt natuurlijk sympathiek, maar het betekent dus dat je over dat deel dan geen pensioen kunt opbouwen want het pensioenfonds kan het geld niet investeren. De vraag is hoe risicovol het is om te investeren in de eigen woning want dat doe je dan bijvoorbeeld omdat de huizenprijzen nog verder dalen. Ik heb geen idee hoe het kabinet dit verder wil uitwerken. Inspraak blijft Deelnemersvergadering opgeheven Op 24 maart vond de laatste deelnemersvergadering plaats. Het orgaan is opgeheven en daarmee ook zijn rol bij de verkiezing van nieuwe bestuursleden. De deelnemersvergadering maakt plaats voor een nieuwe manier van inspraak. Gerard Waaijer, secretaris van het pensioenfonds, aan het woord over deze verandering. Wat is de reden van opheffing van de deelnemersvergadering? We liepen wat achter op de feiten. Van oudsher was de deelnemersvergadering het orgaan waaraan het bestuur verantwoording aflegde, maar sinds 2007 is die taak verlegd naar het Verantwoordingsorgaan. Daar komt bij dat ondanks herhaalde oproepen de opkomst erg laag was. Je kunt je afvragen hoe democratisch de beslissingen zijn die dan nog wel genomen worden, zoals het kiezen van nieuwe bestuursleden. Op welke wijze garandeert SPE de inspraak van deelnemers en gepensioneerden in de toekomst? Wij willen blijvend met onze achterban in gesprek en gaan pensioenbijeenkomsten organiseren die dat mogelijk maken. De eerste willen we al plannen in september van dit jaar. Daarnaast hebben we de keuze gemaakt voor het organiseren van algemene verkiezingen waaraan dus iedereen kan deelnemen voor de benoeming van nieuwe bestuursleden. Het werkt dan net zoals nu bij de OR-verkiezingen. Nieuw lid visitatiecommissie Sako Zeverijn De visitatiecommissie is uitgebreid met Sako Zeverijn. Hij is gepokt en gemazeld in de pensioenwereld en werkt daar onder meer als pensioenfondsbestuurder, intern toezichthouder en adviseur van werkgevers op het gebied van pensioenregelingen. Op dit moment is hij bestuurslid van Stichting Pensioenfonds Tandartsen, Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot en onafhankelijk voorzitter van Stichting Pensioenfonds Xerox. Daarvoor was hij directeur van Stichting Pensioenfonds Siemens en werkzaam bij Stichting Pensioenfonds ING. Visitaties deed hij onder meer bij Stichting Pensioenfonds Arcadis, Stichting Pensioenfonds Elsevier Ondernemingen en Stichting Pensioenfonds Robeco. En nu dus ook voor Stichting Pensioenfonds Equens. Stichting Pensioenfonds Equens Wil je reageren op de inhoud van deze nieuwsbrief PensioenWijzer? Stuur dan een mail naar: Eendrachtlaan 315, 3526 LB Utrecht Postbus 30505, 3503 AH Utrecht Postadres Pensioenuitvoerder: Blue Sky Group Postbus , AC Amstelveen Bezoekadres: Prof. E.M. Meijerslaan 11183, AV Amstelveen

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

risicobereidheidsonderzoek

risicobereidheidsonderzoek Nieuwsbrief uitgave 2 2013 PensioenWijzer Richting geven aan je pensioeninkomen Doe mee aan het risicobereidheidsonderzoek in september Binnenkort valt een brief bij je op de mat met de vraag om mee te

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016

Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016 Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016 Classification: Status: Wat doet SPE met mijn geld? 1. Wat zit er in de pot en hoe komt die pot tot stand 2. Opties, aandelen, obligaties? Sparen of beleggen?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Agenda 1. Opening 2. Evaluatie herstelplan 31-12-2012 en korting pensioenen 3. Toeslagenbesluit (indexatie) 4. Rondvraag

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Herstel zichtbaar, maar we zijn er nog niet. Inclusief de pensioenkrant:

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Herstel zichtbaar, maar we zijn er nog niet. Inclusief de pensioenkrant: Verkort jaarverslag 2012 Inclusief de pensioenkrant: 2012: Herstel zichtbaar, maar we zijn er nog niet De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat heeft een bewogen jaar achter

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst. Fokko Covers Brigitte van Buuren November - december 2012

Pensioenbijeenkomst. Fokko Covers Brigitte van Buuren November - december 2012 Pensioenbijeenkomst Fokko Covers Brigitte van Buuren November - december 2012 Agenda Algemeen Stand van zaken SPEO Herstelplan en kortingsmaatregelen Aanpassing AOW leeftijd Pensioenakkoord Communicatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

UW PENSIOEN IN BEELD. Stichting Shell Pensioenfonds. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

UW PENSIOEN IN BEELD. Stichting Shell Pensioenfonds. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Stichting Shell Pensioenfonds UW PENSIOEN IN BEELD Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspen sioen. Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Het fonds bereidt zich voor op de toekomst

Het fonds bereidt zich voor op de toekomst Verkort Jaarverslag 2015 Het fonds bereidt zich voor op de toekomst Het verslagjaar werd wederom gekenmerkt door verschillende nieuwe wettelijke maatregelen. Hiermee onderscheidt 2015 zich overigens niet

Nadere informatie

Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid

Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid Nieuwsbrief uitgave 3 2013 PensioenWijzer Resultaten risicoanalyseonderzoek Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Equens gaf actieven en gepensioneerden

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Agenda Welkom Notulen vergadering 2 november Performance SPLB Het pensioengebouw en juridisch advies Financiën Communicatie en LinkedIn groep

Nadere informatie

Pensioenen Oktober 2015

Pensioenen Oktober 2015 Pensioenen Oktober 2015 Agenda Waarom deze bijeenkomst? Waarom Pensioenfonds PGB? Pensioenregelingen 2016 Volgende stappen Vragen 2 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over veranderingen op pensioengebied

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015

Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015 CONFIDENTIEEL Onderwerp: Rapport evenwichtig belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie voor 2015 Toezicht pensioenfondsen Expertisecentrum bedrijf en organisatie Leeswijzer rapport: 1.

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05%

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05% deelnemers 15.654 In 2013 verdiende het fonds 28,3 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 2,05%. Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 5.038 deelnemers. De overige

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Actualiteiten pensioen

Actualiteiten pensioen Actualiteiten pensioen Stichting Pensioenfonds Thales Nederland 20 juni 2013 2013 Towers Watson. All rights reserved. Wat speelt er allemaal? Sociaal akkoord AOW-leeftijd gaat omhoog AOW-gat Nominaal versus

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie