PensioenWijzer. Eerste stappen pensioenakkoord. Verandering als constante

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PensioenWijzer. Eerste stappen pensioenakkoord. Verandering als constante"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief uitgave PensioenWijzer Eerste stappen pensioenakkoord De eerste stappen op weg naar een nieuw pensioenakkoord zijn genomen. Op 27 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages. De wetswijziging gaat in op 1 januari Column Verandering als constante Door: Gerard Waaijer, secretaris Stichting Pensioenfonds Equens De kerncijfers zijn er weer. We zien een stijgende dekkingsgraad en wat hogere kosten. Naast de kerncijfers van het fonds is er in deze PensioenWijzer vooral veel aandacht voor verandering. Want als er een constante is in de pensioenwereld dan is het verandering. Ook binnen ons fonds is verandering een gegeven. Kleine met weinig consequenties en grote waar we allemaal wat van merken. De politiek komt geregeld met nieuwe ideeën; concrete plannen en proefballonnen. De belangrijkste aanpassingen zijn een verlaging van het opbouwpercentage van 2,15 naar 1,875% en een maximaal pensioengevend inkomen tot euro. Door de verlaging van de premies en het vaststellen van een maximaal bedrag waarover je pensioen opbouwt en premie afdraagt, blijft een hoger inkomen over voor afdracht van belastingen. Voor middelloonregelingen zoals die van ons eigen pensioenfonds is het maximale percentage vastgesteld op 1,875. Daarmee kan een deelnemer met 40 jaar opbouw een pensioen realiseren van 75% van het gemiddelde loon. Bij eindloonregelingen wordt het maximale opbouwpercentage 1,657% per dienstjaar. Compenserende maatregelen voor hogere inkomens Voor mensen met hogere inkomens wordt het mogelijk gemaakt om op vrijwillige basis fiscaalvriendelijk bij te sparen. Zo zal via een netto lijfrente een oudedagsvoorziening kunnen worden opgebouwd die grosso modo overeenkomt met een pensioenopbouw van 1,875% van het gemiddeld verdiende loon. De lijfrenteuitkeringen zijn onbelast. Fiscaalvriendelijk is verder dat over de opgebouwde waarde geen vermogensrendementsheffing hoeft te worden betaald in box 3. Iedereen met inkomen boven de euro kan deelnemen. Waarborgen Het pensioenakkoord voorziet in diverse waarborgen om ervoor te zorgen dat de maximale fiscale pensioenopbouw leidt tot een daadwerkelijke daling van de premies. Pensioenfondsen worden verplicht om het verantwoordingsorgaan, De Nederlandsche Bank (DNB), en hun deelnemers te informeren over de samenstelling van de feitelijke pensioenpremie en de hoogte van de componenten waaruit deze is opgebouwd. Pensioenfondsen met een onevenwichtige premie kunnen een stevige sanctie verwachten; de maximale sanctie wordt verhoogd van naar één miljoen euro. In deze PensioenWijzer gaat Ben Haasdijk in op verschillende plannen die het kabinet in de afgelopen periode heeft voorgesteld. Verder leest u meer over de inmiddels goedgekeurde Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages. Interne veranderingen zijn er ook bij ons pensioenfonds; de deelnemersvergadering is opgeheven, het partnerpensioen gewijzigd en onze pensioenadministratie loopt sinds begin dit jaar geheel via de Blue Sky Group. De aanloop naar de nieuwe pensioenuitvoerder heeft extra kosten mee gebracht in het voorgaande jaar; die zien we terug in de jaarcijfers. En zoals elk nieuw partnerschap vraagt de nieuwe relatie ook om zorgvuldige controle. DNB kwam afgelopen maand met nieuwe richtlijnen ten aanzien van de beheersing van risico s bij uitbesteding van de pensioenadministratie. In deze PensioenWijzer laten we DNB aan het woord over de nieuwe richtlijnen en hoe zij daarmee anticipeert op nieuwe wetgeving in Grote veranderingen zijn op komst. We houden u op de hoogte.

2 Kerncijfers Het jaarverslag is uit, de kerncijfers bekend. Wat valt op in 2013? En kunnen we op basis van de cijfers al voorspellingen doen over de toekomst? Ben Haasdijk geeft een toelichting. Premie Voor het tweede jaar op een rij is de zuivere kostendekkende premie - de premie die het fonds nodig heeft - hoger dan de feitelijke premie, de premie die de werkgever betaalt. Die ontwikkeling is niet gewenst. De marge tussen de twee premies valt nog wel binnen acceptabele grenzen. Met het oog op de gestegen pensioenleeftijd naar 67 jaar zal de zuivere kostendekkende premie in het komende jaar lager zijn. De deelnemers gaan immers later met pensioen. Naar verwachting zal volgend jaar de feitelijke premie dan ook veel dichterbij de zuivere kostendekkende premie komen te liggen. Dekkingsgraad De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van 3 het fonds. Het geeft de verhouding weer waarde gedaald dan de verplichtingen. In tussen de bezittingen van het fonds aan de absolute zin is het rendement dan ook niet ene kant en de huidige en toekomstig uit slecht. En ter ver gelijking: de benchmark te keren pensioenen aan de andere kant. De dekkingsgraad is gestegen en komt uit op 112%. Het gaat hier om de Ultimate Forward Rate (UFR), de dekkingsgraad die gebaseerd is op de langetermijnrente. Voor bepaling van de indexatie maakt het bestuur gebruik van de dekkingsgraad die uitgaat van de reële marktrente. Deze was in 2013 gemiddeld 108,5%. Daarmee is de onder grens van de indexatiestaffel in zicht, want gedeeltelijke indexatie kan plaatsvinden als de dekkingsgraad gedurende langere tijd tussen de 110 en 125% ligt. Beleggingsperformance Het beleggingsresultaat is met -3,8% negatief. Het totaalrendement bestaat uit het rendement op de matchingportefeuille (-5,5%) en de rendementsportefeuille (3,1%). Het negatieve resultaat op de matchingportefeuille heeft alles te maken met de alsmaar dalende rente. Als de rente daalt gaan ook de obligatiewaarden naar beneden en de verplichtingen eveneens. Gelukkig zijn de beleggingen minder in 4 voor dit jaar was -4,9%. Kosten Het pensioenfonds streeft ernaar om de kosten van het fonds zo inzichtelijk mogelijk te maken. De kosten worden berekend per deelnemer en uitgesplitst naar pensioenbeheer, vermogensbeheer en transactiekosten. In dit jaar zijn de pensioenbeheerkosten gestegen als gevolg van de overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder; een investering die zich in de toekomst moet terugverdienen. De stijging van de kosten voor vermogensbeheer heeft te maken met een reservering voor mogelijke BTW-betaling over vermogensbeheer in de periode Het fonds heeft tegen deze BTW-betaling bezwaar aangetekend. Naast kostenstijging was er ook een kostendaling; de transactiekosten zijn met meer dan 60% afgenomen. Dit heeft te maken met een kleiner aantal beleggingstransacties dat door de vermogens-beheerders is uitgevoerd.

3 Kerncijfers (bedragen in EUR 1.000) Aantallen Actieve deelnemers Gewezen deelnemers ( slapers ) Pensioengerechtigden Totaal Premiebaten en pensioenuitkeringen 1 Feitelijke premie Kostendekkende premie Gedempte kostendekkende premie Pensioenuitvoeringskosten Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer in euro s Pensioenuitkeringen - Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Andere uitkeringen Totaal Beleggingsportefeuille Vastgoedbeleggingen Aandelen Vastrentende waarden Derivaten Overige beleggingen Vermogenssituatie en solvabiliteit Pensioenvermogen Minimaal vereist eigen vermogen Vereist eigen vermogen Pensioenverplichtingen Aanwezige dekkingsgraad in % 112,0 113,0 Vereiste dekkingsgraad in % 108,0 107,2 Minimum vereiste dekkingsgraad in % 104,3 104,3 Beleggingsperformance 3 2 Beleggingsrendement in % -3,8 15,4 Benchmarkrendement in % -4,9 11,5 Vermogensbeheerkosten in % 0,55 0,46

4 In gesprek met De Nederlandsche Bank Uitbesteding van taken, maar nooit van verantwoordelijkheid Jeroen Crommelin Pensioenfondsen besteden doorgaans veel werkzaamheden uit. Ons pensioenfonds doet dat, bijvoorbeeld met de administratie en het vermogensbeheer. Wat betekent dat voor toezichthouder DNB? DNB houdt niet direct toezicht op de uitbestedingspartijen, maar wel of het bestuur van het pensioenfonds de uitbestedingsrelatie in voldoende mate beheerst. Het bestuur draagt altijd de eindverantwoordelijkheid voor de uitbestede werkzaamheden. DNB komt in haar nieuwsbrief pensioenfondsen van juni met richtlijnen die pensioenfondsen helpen bij de beheersing van risico s bij de uitbesteding van de pensioenadministratie. PensioenWijzer sprak erover met Jeroen Crommelin, toezichthouder op de afdeling Middelgrote- en kleine pensioenfondsen van DNB, die toezicht houdt op ruim 300 fondsen. Wat is de rol van de toezichthouder ten aanzien van pensioenfondsen in het algemeen? DNB ziet erop toe dat het bestuur van het pensioenfonds handelt in het belang van alle deelnemers en goed zorgt voor het geld van de deelnemers. Om dit te bereiken toetst DNB bijvoorbeeld of kandidaat-bestuurders van pensioenfondsen geschikt zijn, door te kijken of ze voldoende kennis en de juiste vaardigheden hebben om goed over het geld van de deelnemers te waken. Een ander voorbeeld is dat DNB kijkt of het bestuur de administratie en het vermogensbeheer goed beheerst en integer zoals dat wordt genoemd, heeft uitbesteed aan een andere partij. Op welke zaken moeten pensioenfondsen letten bij uitbesteding? Een pensioenfonds gaat doorgaans met meerdere partijen uitbestedingsrelaties aan. Een pensioenfonds is immers maar een kleine organisatie die doorgaans niet alles zelf kan doen. Veel pensioenfondsen besteden hun administratie en vermogensbeheer uit. Dat neemt niet weg dat het pensioenfondsbestuur altijd eindverantwoordelijk blijft. Dit vormt ook het uitgangspunt bij het vaststellen van uitbestedingsbeleid en bij de monitoring van de uitbestedingsrelatie. Wat behelzen de nieuwe richtlijnen van DNB voor de beheersing van risico s bij de uitbesteding van de pensioenadministratie? In de nieuwsbrief pensioenen van begin juni geven we handvatten die als normenkader kunnen worden gehanteerd door pensioenfondsen en waar wordt ingegaan op een aantal relevante onderwerpen bij het aangaan en de beheersing van een uitbestedingsrelatie. Denk hierbij aan het vaststellen van beleid, hoe een fonds de keuze voor een uitvoeringsorganisatie kan bepalen, welke governance aspecten hierbij komen kijken en tot slot de monitoring en evaluatie van de uitbestedingsrelatie. Al deze aspecten vormen een constante cyclus die het bestuur kan ondersteunen bij de verantwoording van zijn beleid. Waarom is de beheersing van die risico s juist van groot belang met het oog op nieuwe wetgeving in 2015? Een overgang naar nieuwe pensioenwetgeving gaat doorgaans samen met wijzigingen in de administratie. Simpele voorbeelden zijn bijvoorbeeld de verhoging van de pensioenleeftijd en de aanpassing van het opbouwpercentage in de pensioenregeling, maar er zijn ook complexere voorbeelden te verzinnen als gevolg van de overgang naar nieuwe wetgeving in Het vraagt daarom ook flexibiliteit van een uitvoerder die zorg moet dragen dat het systeem deze wijzigingen kan administreren. Het is van belang dat het pensioenfondsbestuur hier bovenop zit. Deelnemers van pensioenfondsen moeten erop kunnen vertrouwen dat het pensioen waar ze recht op hebben op een juiste wijze is vastgesteld. Wijziging partnerpensioen In het nieuwe pensioenreglement zijn kleine aanpassingen gedaan aan het partnerpensioen. Zo moet het partnerschap voor de pensioeningangsdatum zijn aangegaan. Voorheen was dat de pensioenrichtdatum van 65 jaar, nu is dat de daadwerkelijke pensioeningangsdatum. Voor samenwonenden is het partnerpensioen eenvoudiger gemaakt. De voorwaarde dat de partner als begunstigde wordt aangewezen in het samenlevingscontract, vervalt. Het partnerpensioen blijft verder ongewijzigd een pensioen op basis van opbouw.

5 Kabinetsvoorstellen: over proefballonnen en concrete plannen Ben Haasdijk Wat vindt onze voorzitter ervan? De staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma, is geregeld in het nieuws met haar uitspraken over pensioenen. Soms leidt dat tot grote commotie, zoals laatst toen zij voorstelde om de AOW te verlagen voor ouderen die bij hun kinderen inwonen. Maar ook op andere terreinen schrikken Klijnsma en het kabinet niet terug voor onorthodoxe maatregelen. We vroegen bestuursvoorzitter Ben Haasdijk een aantal voorstellen en plannen van het kabinet onder de loep te nemen; zowel de proefballonnen als de concrete plannen. Voorstel 1: Pensioenopbouw van zzp ers Pensioenfondsen zouden zorg moeten dragen voor de opbouw van pensioenen van medewerkers die na een dienstverband als zzp er aan de slag gaan. Wat voor mogelijkheden ziet Stichting Pensioenfonds Equens? Voor kleine en middelgrote pensioenfondsen is dit niet haalbaar. Er zitten veel haken en ogen aan. Hoe doe je dat met de premie voor deelnemers die wisselende inkomsten hebben, soms misschien zelfs helemaal geen inkomsten? Dat vraagt om een heel nieuwe manier van administreren. Het zou een maatschappelijke verspilling zijn als alle pensioenfondsen hier aanpassingen voor moeten gaan doen. Ik denk dat de oplossing ligt in het oprichten van een pensioenfonds voor zzp ers dat zich geheel kan richten op deze problematiek. Voorstel 2: Investeren in Nederlandse economie Laat Nederlandse pensioenfondsen in de Nederlandse economie investeren. Op die manier kunnen de pensioenfondsen bijdragen aan het herstel van de Nederlandse economie. Een zekere mate van dwang is daarbij geoorloofd. Vindt het bestuur dat ook? Ik word getriggerd door een zekere mate van dwang. Besturen van pensioenfondsen zijn onafhankelijk en hebben als taak datgene te doen wat het beste is voor hun deelnemers en gepensioneerden. Dat is niet perse het investeren in de Nederlandse economie. Als het kabinet verder wil met een zekere dwang dan zal daar een garantie tegenover moeten staan die ervoor zorgt dat pensioenfondsen niet de dupe worden van deze investeringen, maar bij negatieve resultaten gecompenseerd worden. En anders is dwang geen geoorloofd middel. Voorstel 3: Vaststaande premie Klijnsma pleit voor een pensioen met een vaststaande premie waarbij de hoogte van het pensioen afhankelijk is van de beleggingsresultaten. Hoe zit dat bij SPE? Daar zijn we voor en daarom hebben we het al. Equens heeft een CDC-systeem [red; collective defined contribution], een pensioenfonds dat onafhankelijk opereert. Voorwaarde voor het hebben van een CDC is dat de premie voor vijf jaar wordt vastgelegd en de werkgever geen geld bijstort of opneemt uit de kas van het pensioenfonds. De opbouw van de pensioenen financieren we uit de premies. En met de beleggingsopbrengsten financieren we het langlevenrisico en de indexatie. Voorstel 4: Introductie Financieel Toetsingskader. Het Financieel Toetsingskader (FTK) zou per 1 januari 2015 moeten worden ingevoerd, maar tot op heden ligt er nog geen concreet voorstel. Wat betekent dit voor het bestuur? Zoals het er nu naar uitziet gaat het Financieel Toetsingskader er komen, maar ik denk dat we voor september geen uitgewerkt en goedgekeurd wetsvoorstel hoeven te verwachten. Het Financieel Toetsingskader vraagt om een forse verandering die voor ons als pensioenfonds wel haalbaar is, maar niet per 1 januari Het doorvoeren van grote veranderingen in een kort tijdsbestek kan leiden tot onnodige risico s, zeker als het bestuur nog keuzes moet maken die uit de wetgeving voortvloeien. Als bestuur vinden we dat we die risico s moeten beperken. Daar ligt onze prioriteit en die prevaleert boven de tijdige invoering van het FTK. Wat is het Financieel Toetsingskader? Met het nieuwe Financieel Toetsingskader wil het kabinet de voordelen van zowel het nominale pensioen, zonder indexatie, als het reële pensioen, met indexatie, met elkaar verbinden. Het nieuwe model moet ervoor zorgen dat het stelsel minder gevoelig is voor grote schokken in de financiële wereld en een eerlijke verdeling regelen van risico s en rendementen over de generaties. Meer informatie vindt u in de eerste PensioenWijzer van dit jaar (www.pensioenfondsequens.nl). Lees verder op de achterzijde >

6 Voorstel 5: Aflossing eigenwoningschuld Het kabinet gaat verkennen of het mogelijk is om het werknemersdeel van de pensioenpremie in te zetten voor aflossing van de eigenwoningschuld (een voorstel van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie). Is dat een verstandig voorstel? Dit is een heel lastig voorstel om op te reageren. Zoals ik het begrijp ruil je pensioenopbouw uit tegen aflossing van een deel van een hypotheek. Het klinkt natuurlijk sympathiek, maar het betekent dus dat je over dat deel dan geen pensioen kunt opbouwen want het pensioenfonds kan het geld niet investeren. De vraag is hoe risicovol het is om te investeren in de eigen woning want dat doe je dan bijvoorbeeld omdat de huizenprijzen nog verder dalen. Ik heb geen idee hoe het kabinet dit verder wil uitwerken. Inspraak blijft Deelnemersvergadering opgeheven Op 24 maart vond de laatste deelnemersvergadering plaats. Het orgaan is opgeheven en daarmee ook zijn rol bij de verkiezing van nieuwe bestuursleden. De deelnemersvergadering maakt plaats voor een nieuwe manier van inspraak. Gerard Waaijer, secretaris van het pensioenfonds, aan het woord over deze verandering. Wat is de reden van opheffing van de deelnemersvergadering? We liepen wat achter op de feiten. Van oudsher was de deelnemersvergadering het orgaan waaraan het bestuur verantwoording aflegde, maar sinds 2007 is die taak verlegd naar het Verantwoordingsorgaan. Daar komt bij dat ondanks herhaalde oproepen de opkomst erg laag was. Je kunt je afvragen hoe democratisch de beslissingen zijn die dan nog wel genomen worden, zoals het kiezen van nieuwe bestuursleden. Op welke wijze garandeert SPE de inspraak van deelnemers en gepensioneerden in de toekomst? Wij willen blijvend met onze achterban in gesprek en gaan pensioenbijeenkomsten organiseren die dat mogelijk maken. De eerste willen we al plannen in september van dit jaar. Daarnaast hebben we de keuze gemaakt voor het organiseren van algemene verkiezingen waaraan dus iedereen kan deelnemen voor de benoeming van nieuwe bestuursleden. Het werkt dan net zoals nu bij de OR-verkiezingen. Nieuw lid visitatiecommissie Sako Zeverijn De visitatiecommissie is uitgebreid met Sako Zeverijn. Hij is gepokt en gemazeld in de pensioenwereld en werkt daar onder meer als pensioenfondsbestuurder, intern toezichthouder en adviseur van werkgevers op het gebied van pensioenregelingen. Op dit moment is hij bestuurslid van Stichting Pensioenfonds Tandartsen, Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot en onafhankelijk voorzitter van Stichting Pensioenfonds Xerox. Daarvoor was hij directeur van Stichting Pensioenfonds Siemens en werkzaam bij Stichting Pensioenfonds ING. Visitaties deed hij onder meer bij Stichting Pensioenfonds Arcadis, Stichting Pensioenfonds Elsevier Ondernemingen en Stichting Pensioenfonds Robeco. En nu dus ook voor Stichting Pensioenfonds Equens. Stichting Pensioenfonds Equens Wil je reageren op de inhoud van deze nieuwsbrief PensioenWijzer? Stuur dan een mail naar: Eendrachtlaan 315, 3526 LB Utrecht Postbus 30505, 3503 AH Utrecht Postadres Pensioenuitvoerder: Blue Sky Group Postbus , AC Amstelveen Bezoekadres: Prof. E.M. Meijerslaan 11183, AV Amstelveen

risicobereidheidsonderzoek

risicobereidheidsonderzoek Nieuwsbrief uitgave 2 2013 PensioenWijzer Richting geven aan je pensioeninkomen Doe mee aan het risicobereidheidsonderzoek in september Binnenkort valt een brief bij je op de mat met de vraag om mee te

Nadere informatie

Aan de slag. sociale partners sluiten akkoord het pensioenakkoord: nominaal of reëel? jaarverslag 2012 nadenken over nabestaandenpensioen

Aan de slag. sociale partners sluiten akkoord het pensioenakkoord: nominaal of reëel? jaarverslag 2012 nadenken over nabestaandenpensioen jaargang 11 nummer 2 2013 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Aan de slag sociale partners sluiten akkoord het pensioenakkoord: nominaal of reëel?

Nadere informatie

Spreiding van meevallers en tegenvallers Met het nftk wordt het pensioen schokbestendiger

Spreiding van meevallers en tegenvallers Met het nftk wordt het pensioen schokbestendiger Nieuwsbrief uitgave 3 2014 PensioenWijzer Nieuw Financieel Toetsingskader krijgt verder vorm Stabiel en schokbestendig Vanaf 1 januari 2015 gaat een nieuw Financieel Toetsingskader (nftk) in. Stabiliteit,

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN DE OUDEDAGSVOORZIENING IN NEDERLAND

VERANDERINGEN IN DE OUDEDAGSVOORZIENING IN NEDERLAND Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2013 VERANDERINGEN IN DE OUDEDAGSVOORZIENING IN NEDERLAND De oudedagsvoorziening in Nederland is gebaseerd op drie pijlers. De basisvoorziening

Nadere informatie

Pensioennieuws. We moeten zo snel mogelijk boven de rode streep komen. De toekomst van uw pensioen

Pensioennieuws. We moeten zo snel mogelijk boven de rode streep komen. De toekomst van uw pensioen De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2012 van ARCADIS Pensioenfonds. De actuele situatie van het pensioenfonds kunt

Nadere informatie

Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid

Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid Nieuwsbrief uitgave 3 2013 PensioenWijzer Resultaten risicoanalyseonderzoek Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Equens gaf actieven en gepensioneerden

Nadere informatie

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis!

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! OVER MORGEN januari 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! voorwoord

Nadere informatie

Indexatiebesluit fair voor alle deelnemers. Terugblik 2014, vooruitblik 2015. Pensioen en overlijden. Werkgroep bereidt nieuw beleidskader voor

Indexatiebesluit fair voor alle deelnemers. Terugblik 2014, vooruitblik 2015. Pensioen en overlijden. Werkgroep bereidt nieuw beleidskader voor Stichting Stichting Pensioenfonds Pensio Koninklijke onds Cosun Koninklijk e Cosun NR. 12 februari 2015 Indexatiebesluit fair voor alle deelnemers Terugblik 2014, vooruitblik 2015 Pensioen en overlijden

Nadere informatie

Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau

Wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau De PensioenNieuwsbrief is voor iedereen die pensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij de Stichting Pensioenfonds Gasunie De onderwerpen in deze uitgave van de Nieuwsbrief: Vooraf van het Bestuur Wijzigingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 13 > Jaargang 9 > Maart 2012 inhoud > Hoe staat het Pensioenfonds er financieel voor? [p.1] Toeslag AOW stopt in 2015 [p.3] Hoe ziet uw

Nadere informatie

Publieksjaarverslag 2013

Publieksjaarverslag 2013 Publieksjaarverslag 2013 publieksjaarverslag 2013 2 Introductie Voorzitter Wim Hamers blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit. 4 Inhoud Herstel zet door In 2013 verbeterde de financiële positie

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Pensioen Inzicht. Financiële toekomst. Ik wil meer inzicht in welk pensioen ik ga opbouwen. Uw pensioen. Ons specialisme. Editie #41 september 2015

Pensioen Inzicht. Financiële toekomst. Ik wil meer inzicht in welk pensioen ik ga opbouwen. Uw pensioen. Ons specialisme. Editie #41 september 2015 Pensioen Inzicht Editie #41 september 2015 Financiële toekomst Ik wil meer inzicht in welk pensioen ik ga opbouwen Oogarts Nanouk Hermans-Wiemer pagina 7 Nieuw: wat doet SPMS met mijn geld? Pagina 12 Extra

Nadere informatie

Kerncijfers 9. Bestuursverslag 15

Kerncijfers 9. Bestuursverslag 15 Jaarverslag 2012 Voorwoord 4 Kerncijfers 9 Bestuursverslag 15 1 Algemene ontwikkelingen 16 2 Pensioenbeleid 20 3 Inhoud pensioenregeling pmt 22 4 Financieel overzicht 26 5 Vermogensbeheer 29 6 Integraal

Nadere informatie

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens Publieksjaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Hoogovens Inhoud Introductie Voorzitter Wim Hamers blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit. 4 Hoge beleggingsopbrengsten, nog hogere pensioenverplichtingen

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

onzekerheid blijft De crisis en uw pensioen; Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

onzekerheid blijft De crisis en uw pensioen; Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2012 De crisis en uw pensioen; onzekerheid blijft Ook Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland heeft last van de financiële crisis. Onlangs

Nadere informatie

JE PENSIOENOPBOUW KOST ZO N 20% VAN JE SALARIS VERDIEP JE IN JE PENSIOEN. HET IS ZÓ BELANGRIJK! PAUL KOOIJMANS Oude voorzitter

JE PENSIOENOPBOUW KOST ZO N 20% VAN JE SALARIS VERDIEP JE IN JE PENSIOEN. HET IS ZÓ BELANGRIJK! PAUL KOOIJMANS Oude voorzitter Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2015 PAUL KOOIJMANS Oude voorzitter JE PENSIOENOPBOUW KOST ZO N 20% VAN JE SALARIS Na 10 jaar heb ik eind vorig jaar de voor zit tershamer overgedragen

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief Verlagen pensioenen

Pensioennieuwsbrief Verlagen pensioenen Pensioennieuwsbrief Verlagen pensioenen Pensioenfonds DHV verlaagt de pensioenen De meest gestelde vragen & de antwoorden Net als zo n 70 andere pensioenfondsen, groot en klein, heeft het bestuur van Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group JAARVERSLAG 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group INHOUD VOORWOORD 5 ORGANISATIE 7 Meerjarenoverzicht 9 BESTUURSVERSLAG 2014 11 Algemene

Nadere informatie

Minder werken. Terugkijken op een roerig jaar. Op zoek naar antwoorden. Wisseling van de wacht

Minder werken. Terugkijken op een roerig jaar. Op zoek naar antwoorden. Wisseling van de wacht Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 11 juli 2012 Minder werken Eenbander Dorain Wetstede gaat na de bevalling deeltijd werken, wat zijn de gevolgen voor haar pensioen Terugkijken

Nadere informatie

08 Informatie voor deelnemers en gepensioneerden van Pensioenstichting Transport

08 Informatie voor deelnemers en gepensioneerden van Pensioenstichting Transport 1 SPECIALE UITGAVE PENSIOEN REGELIN G Naam: Walter de Wilde Getrouwd, twee kinderen Baan: Compensation & Benefits manager Benelux, standplaats: Nieuwegein en Eindhoven Genoeg pensioen: Ja, PST heeft een

Nadere informatie

OVER MORGEN. Informatiebijeenkomsten goed bezocht Financiële situatie Hypotheken als belegging

OVER MORGEN. Informatiebijeenkomsten goed bezocht Financiële situatie Hypotheken als belegging OVER MORGEN januari 2013 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Informatiebijeenkomsten goed bezocht Financiële situatie Hypotheken als belegging voorwoord Terugblikken en vooruitkijken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Verlaging pensioenen niet nodig

Verlaging pensioenen niet nodig E Inclusief: verkiezingen verantwoordingsorgaan - www.snpf.nl - februari 2014 - nr. 11 SNPF Nieuwsbrief K Financiële positie van het pensioenfonds K Meest gestelde vragen pensioendesk en werkgeversdesk

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Kijken naar de toekomst. Pensioenregeling aangepast. Lage rente beïnvloedt resultaat 2011. Veranderingen bij AOW.

Pensioenbulletin. Kijken naar de toekomst. Pensioenregeling aangepast. Lage rente beïnvloedt resultaat 2011. Veranderingen bij AOW. Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Juni 2012 Kijken naar de toekomst Pensioenregeling aangepast Lage rente beïnvloedt resultaat 2011 Veranderingen bij AOW Pensioenbulletin PFP 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Bekijk ook de film! U vindt de dvd voor in dit jaarverslag. Alles. wordt. anders...

Jaarverslag 2014. Bekijk ook de film! U vindt de dvd voor in dit jaarverslag. Alles. wordt. anders... Jaarverslag 2014 Bekijk ook de film! U vindt de dvd voor in dit jaarverslag. Alles wordt anders... Jaarverslag 2014 Alleswordt anders... Inhoudsopgave Verslag van het bestuur 1. Voorwoord 7 2. Karakteristieken

Nadere informatie

Verkort verslag over belangrijk jaar voor pensioenfonds

Verkort verslag over belangrijk jaar voor pensioenfonds Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun NR. 10 juni 2014 Verkort verslag over belangrijk jaar voor pensioenfonds Veel belangstelling voor informatiebijeenkomsten

Nadere informatie

Verkort jaarverslag. Nieuwe eigen website voor pensioenfonds. Iets meer risico om pensioen te kunnen indexeren. AOW-leeftijd gaat sneller naar 67

Verkort jaarverslag. Nieuwe eigen website voor pensioenfonds. Iets meer risico om pensioen te kunnen indexeren. AOW-leeftijd gaat sneller naar 67 Stichting Stichting Pensioenfonds Pensio Koninklijke onds Cosun Koninklijk e Cosun NR. 13 juli 2015 Verkort jaarverslag 2014 Nieuwe eigen website voor pensioenfonds Iets meer risico om pensioen te kunnen

Nadere informatie

aanpassingen in de pensioenregeling

aanpassingen in de pensioenregeling Oktober 2013 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Aanpassingen in pensioenregeling per 1 januari 2014 De werkgevers en de onder nemings - raden en betrokken vakbonden bij Abbott en AbbVie hebben

Nadere informatie