Datum Contactpersoon R.F.M. Bakker Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 30-03-2012 Contactpersoon R.F.M. Bakker Ons Kenmerk WABO 111529/161704 OLO Doorkiesnummer (071) 5165779"

Transcriptie

1 ASR Vastgoed Vermogensbeheer BV t.a.v. de heer E. Schroten Postbus GA UTRECHT Bezoekadres Postadres Telefoon Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus PC Leiden Datum Contactpersoon R.F.M. Bakker Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071) Onderwerp Beslissing op uw aanvraag om omgevingsvergunning Aalmarkt 22 e.o. (Waagblok) Herontwikkeling van het (winkel)bouwblok tussen de Breestraat, Aalmarkt, Mandenmakerssteeg en Maarsmansteeg, met verbouw, sloop en nieuwbouw Datum binnenkomst datum besluit Geachte heer Schroten, Op hebben wij uw aanvraag tot een omgevingsvergunning ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de locatie Aalmarkt 22 e.o. (Waagblok) voor het volgende project: Herontwikkeling van het (winkel)bouwblok tussen de Breestraat, Aalmarkt, Mandenmakerssteeg en Maarsmansteeg, met verbouw, sloop en nieuwbouw. Deze aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten: Het bouwen van een bouwwerk. Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument. Het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Een bouwwerk te slopen. Een monument als bedoeld in een zodanige verordening in enig opzicht te wijzigen; Wij hebben besloten om de vergunning te verlenen. Eventuele indiener(s) van zienswijzen zijn van de vergunningverlening in kennis gesteld en wij wijzen erop dat rechten van derden aan het gebruik van deze vergunning in de weg kunnen staan. U treft de vergunning bijgevoegd aan. In uw omgevingsvergunning staan doorgaans voorwaarden vermeld, bijvoorbeeld de voorwaarde dat nog nadere constructieve gegevens overgelegd en beoordeeld moeten worden voordat met de werkzaamheden mag worden gestart. Het is dus belangrijk dat u kennis neemt en rekening houdt met de in uw omgevingsvergunning opgenomen voorwaarden. Ook vragen wij uw aandacht voor het onderstaande, waarbij opgemerkt moet worden dat wellicht niet alle mededelingen op uw vergunning van toepassing zijn.

2 Op tijd beginnen Na inwerkingtreding van uw vergunning heeft u maximaal 26 weken de tijd om met de werkzaamheden te beginnen. Na die 26 weken loopt u het risico dat de vergunning wordt ingetrokken. Uiteraard kunnen er omstandigheden zijn waardoor u niet binnen 26 weken kunt beginnen. In dat geval verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen en daarbij ook aan te geven wanneer u wel kunt starten met de werkzaamheden. Betaling leges Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor betaling van dit bedrag ontvangt u een aparte, gespecificeerde nota. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen. Verplichting tot melden start en voortgang van de bouwwerkzaamheden Een belangrijke taak van onze inspecteurs is het controleren of er in overeenstemming met de verleende vergunning wordt gebouwd. Goedgekeurde tekeningen moeten daarom steeds op het werk aanwezig zijn en u dient het begin van de werkzaamheden alsmede de start van heiwerkzaamheden, het betonstorten voor de fundering en de verdiepingen altijd te melden. Voordat met het storten van beton mag worden begonnen, dienen de wapening, bekisting en ondersteuning van de betonconstructie voorts door het team Bouwtoezicht te zijn goedgekeurd. De keuring moet 48 uur voor de voorgenomen aanvang van het storten worden aangevraagd bij de afdeling Handhaving, team Bouwtoezicht, telefoon (071) Als alle werkzaamheden zijn afgerond, dient u ons hiervan in kennis te stellen. De meldingen kunt u doen via faxnummer onder vermelding van het omgevingsvergunningnummer en het perceel waarop de vergunning van toepassing is. Afvoerleidingen / riolering / herbestrating Afvoerleidingen moeten zijn aangesloten op het openbaar riool. Dit zal door de gemeente voor rekening van de vergunninghoud(st)er worden uitgevoerd. Voordat de aansluitingen worden gemaakt dient eerst een nog te bepalen bedrag ter nadere verrekening in de gemeentekas te worden gestort (gironr ten name van de afdeling Stedelijk Beheer, Unit Civiel 1, onder vermelding van aansluiting riolering Aalmarkt 22 ). Verder moet de hemelwaterafvoer zijn aangesloten op de huisriolering *lozen op het buitenwater. Voor eventuele herbestrating, die als gevolg van de werkzaamheden uitgevoerd moet worden, dient een nog te bepalen bedrag ter nadere verrekening in de gemeentekas te worden gestort (gironr ten name van de afdeling Stedelijk Beheer, unit Civiel 4, onder vermelding van waarborgsom bestrating Aalmarkt 22 ). Milieu Werkzaamheden met (mogelijk) verontreinigde grond moeten plaatsvinden volgens wettelijke regels. Deze zijn opgenomen in de Wet milieubeheer, de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) en het Besluit bodemkwaliteit. Indien u nog een bodemonderzoek moet verrichten, wijzen wij erop dat hieruit kan blijken dat mogelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

3 De omgevingsvergunning treedt in dat geval pas in werking zodra is voldaan aan artikel 6.2c van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo). Voor toepassen van grond met kwaliteit boven de achtergrondwaarde binnen het werkgebied van Milieudienst West-Holland dient een melding gedaan te worden door middel van het meldingsformulier (www.mdwh.nl). De milieudienst beoordeelt of de partij grond mag worden toegepast op de geplande locatie. Voor het toepassen van meer dan 50 m 3 schone grond dient een melding te worden gedaan via Archeologie Indien archeologische resten worden aangetroffen, dient dit op grond van artikel 53 van de Monumentenwet onmiddellijk te worden gemeld aan de minister van OC&W, door tussenkomst van de unit Monumenten en Archeologie van de gemeente, tel. nr De vondst dient gedurende 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van de melding, ter beschikking te worden gesteld of gehouden voor wetenschappelijk onderzoek. Overige vergunningen Hoewel in de omgevingsvergunning de meeste vergunningstelsels zijn geïntegreerd, kan het toch voorkomen dat u nog andere vergunningen nodig hebt. Zo is op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het hebben van voorwerpen (keten, steigers, bouwmaterialen e.d.) op, in, over of boven de weg een afzonderlijke vergunning nodig. Volgens artikel 5.24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is ook voor het hebben van voorwerpen in, over of boven een openbaar water een afzonderlijke vergunning nodig. Deze vergunningen kunnen worden aangevraagd bij de afdeling Service & Informatie, telefoonnummer , unit Parkeren, Markt en Water, postbus 495, 2300 AL Leiden. Meer informatie Voor informatie en vragen kunt u terecht bij het Servicepunt Bouwen & Wonen van de gemeente Leiden, telefoon of per Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Leiden, namens dezen, A.H. Karbet Teamleider Vergunningen & Subsidies Kopie aan Kentie en Partners Architekten BV, Haarlemmerstraatweg 11B, 1165 MJ HALFWEG NH

4

5 Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: ASR Vastgoed Vermogensbeheer BV adres: Postbus 2008 postcode en woonplaats: 3500 GA UTRECHT ingekomen op: geregistreerd onder nummer Wabo / OLO. waarbij een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt gevraagd voor de locatie Aalmarkt 22 e.o. (Waagblok) voor het volgende project: Herontwikkeling van het (winkel)bouwblok tussen de Breestraat, Aalmarkt, Mandenmakerssteeg en Maarsmansteeg, met verbouw, sloop en nieuwbouw. Deze aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten: Het bouwen van een bouwwerk. Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument. Het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Een bouwwerk te slopen. Een monument als bedoeld in een zodanige verordening in enig opzicht te wijzigen; overwegende: ten aanzien van de procedure De aanvraag tot omgevingsvergunning is op op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. Na bekendmaking zijn geen reacties binnengekomen. De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken zijn op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van voor de duur van 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen en / of adviezen op de ontwerpbeschikking ingediend. ten aanzien van de activiteit bouwen De aanvraag ziet op het bouwen van een bouwwerk. Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. van de Wabo is voor deze activiteit een omgevingsvergunning vereist. Het bouwplan is getoetst aan het Bouwbesluit, de bouwverordening, Gebruiksbesluit, redelijke eisen van welstand en het bestemmingsplan. Bouwbesluit (artikel 2.10, eerste lid, onder a van de Wabo) Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder a van de Wabo moet de omgevingsvergunning worden geweigerd indien niet aannemelijk is gemaakt dat het aangevraagde bouwwerk voldoet aan de voorschriften zoals opgenomen in het Bouwbesluit.

6 Wij hebben geconstateerd dat het bouwplan op de volgende onderdelen in strijd is met het Bouwbesluit: 1. het bouwplan voorziet in het realiseren van twee appartementen op de 3 e verdieping van de nieuwbouw op de hoek Breestraat/Mandenmakerssteeg met één verticale vluchtroute (trappenhuis). Op de eronder gelegen bouwlagen valt deze verticale vluchtroute samen met de vluchtroute vanuit winkelunit 3. Hierdoor wordt niet voldaan aan de artikelen 2.105, lid 2 (in een brandcompartiment liggen ten hoogste een woonfunctie en nevenfuncties van die woonfunctie) en 2.157, lid 1 (twee rookvrije vluchtroutes ter plaatse van een toegang van een subbrandcompartiment). Het bouwplan voldoet ook niet aan de uitzonderingen zoals opgenomen in artikel 2.157, lid 4 en 5 (portiekontsluiting); 2. Ter plaatse van de V & D, winkelunit 2a, 2b en 3 wordt de maximaal toegestane oppervlakte van een brandcompartiment (1000m 2 ) overschreden, waardoor niet wordt voldaan aan artikel 2.105, lid 4; 3. de ontvluchting vanuit de woningen 1 en 2 op de hoek Breestraat/Maarsmansteeg is slechts mogelijk via één vluchttrappenhuis, waardoor niet wordt voldaan aan artikel Zoals ook onder punt 1 is aangegeven, mogen op dit trappenhuis uitsluitend woonfuncties zijn aangewezen. Aangezien op de 1 e verdieping op dit vluchttrappenhuis vluchtmogelijkheden van winkelunit 2a zijn aangewezen, wordt niet aan artikel 2.105, lid 2 voldaan; 4. In het bij de aanvraag ingediende document Overzicht gewenste ontheffingen d.d , wordt voor de in dat document genoemde onderdelen ontheffing gevraagd van het Bouwbesluit. Ontheffing wordt gevraagd omdat, in verband met de monumentale status van de genoemde panden, niet aan de nieuwbouweisen kan worden voldaan. Ten aanzien van de strijdigheden als opgenomen onder de punten 1 en 2, wordt in de aanvraag voorzien in gelijkwaardige oplossingen. Deze gelijkwaardige oplossingen zijn opgenomen in de documenten Gelijkwaardige maatregelen brandveiligheid Waagblok te Leiden Winkelunit 3/Appartementen A en B, kenmerk 4130/N02b, d.d en Gelijkwaardige maatregelen brandveiligheid Winkelunit 2a en 2b/Woning 1 en 2, kenmerk 4130/N04b, d.d Ten aanzien van de strijdigheden als opgenomen onder punten 3, wordt in de aanvraag voorzien in een gelijkwaardige oplossing. Deze gelijkwaardige oplossing is opgenomen in het document Gelijkwaardige maatregelen brandveiligheid Winkelunit 2a en 2b/Woning 1 en 2, kenmerk 4130/N04b, d.d De documenten die ter onderbouwing van de gelijkwaardige oplossing bij de aanvraag zijn overgelegd, zijn ter beoordeling voorgelegd aan Brandweer Hollands Midden en akkoord bevonden. Het document Overzicht gewenste ontheffingen d.d , is ter beoordeling voorgelegd aan Brandweer Hollands Midden. Voor zover de gevraagde ontheffingen betrekking hebben op het aspect veiligheid, is de brandweer akkoord met het afwijken van de desbetreffende voorschriften van het Bouwbesluit. Wij hebben besloten om op grond van de artikelen 1.11 en 1.12 van het Bouwbesluit af te wijken van de desbetreffende voorschriften met betrekking tot de strijdigheden als genoemd onder punt 4 omdat het de verbouw van bestaande monumentale panden betreft en er met betrekking tot het aspect veiligheid geen bezwaren zijn;

7 U heeft aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voor wat betreft de overige aspecten voldoet aan het Bouwbesluit. bouwverordening (artikel 2.10, eerste lid, onder b van de Wabo) Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder b van de Wabo moet de omgevingsvergunning worden geweigerd indien niet aannemelijk is gemaakt dat het aangevraagde bouwwerk voldoet aan de voorschriften zoals opgenomen in de bouwverordening. U heeft aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan deze voorschriften. Op grond van artikel , lid 1 van de bouwverordening moet, indien een gebouw is gelegen in een deel van de gemeente dat is aangeduid op de, bij deze bouwverordening behorende kaart (binnen een straal van 1200m vanaf het Centraal Station), als zijnde een gebied dat per openbaar vervoer uitstekend of goed bereikbaar is, voor zover de omvang of de bestemming van het gebouw daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto s in beperkte mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. Uit het bij de aanvraag omgevingsvergunning ingediende document Notitie parkeren d.d blijkt dat de parkeerbehoefte ten gevolge van het bouwplan toeneemt met 29 parkeerplaatsen. Binnen het bouwplan zijn geen extra parkeerplaatsen voorzien. Op grond van artikel , lid 6 van de bouwverordening kan worden afgeweken van artikel , lid 1 voor zover op een andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien. Wij hebben besloten van deze afwijkingsmogelijkheid gebruik te maken omdat de parkeervraag als gevolg van de realisering van het project, in vergelijking met de totale parkeerbehoefte in de bestaande toestand, slechts in geringe mate toeneemt. Voorts wordt voor de opvang van de parkeervraag als gevolg van het groeiend aantal bezoekers van de binnenstad voorzien in de bouw van openbare parkeergarages. Voor de parkeergarage aan de Morsweg is de omgevingsvergunning inmiddels aangevraagd. Gebruiksbesluit (artikel 2.10, eerste lid, onder b van de Wabo) Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder b van de Wabo moet de omgevingsvergunning worden geweigerd indien niet aannemelijk is gemaakt dat het aangevraagde bouwwerk voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet (het Gebruiksbesluit); Op grond van artikel van het Gebruiksbesluit dient een gebruiksfunctie vanaf bepaalde grenswaarden te worden voorzien van een brandmeldinstallatie. In het gebouw van Vroom & Dreesman (V & D) Aalmarkt 22 dient op grond van het Gebruiksbesluit een brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking te worden aangebracht. In het bouwplan is voor de V & D een brandmeldinstallatie opgenomen met de bewakingsomvang niet-automatisch. In hoofdstuk 5 van het rapport nr A, d.d (rapport van Floriaan) is middels gelijkwaardigheid aangetoond dat met de in het bouwplan opgenomen brandmeldinstallatie een zelfde mate van veiligheid wordt bereikt als met het Gebruiksbesluit is beoogd. Deze rapportage is ter beoordeling voorgelegd aan Brandweer Hollands Midden en voor wat betreft de voorgestelde gelijkwaardige oplossing akkoord bevonden.

8 bestemmingsplan Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder c van de Wabo kan de omgevingsvergunning worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of regels die zijn gesteld op grond van artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Ter plaatse is het Stadsvernieuwingsplan Aalmarkt e.o. (2003) van kracht en gelden de bestemmingen Winkelgebied 2 (Wi2) en Winkel- en Voetgangersgebied 2 (Wi/Vo2). De activiteit bouwen is op de volgende onderdelen in strijd is met het genoemde bestemmingsplan: binnen de bestemming Wi2 dienen ten minste 4 bovenwoningen gesitueerd te worden en gehandhaafd te blijven. Binnen de bestemming Wi/Vo2 is bepaald dat het aantal bovenwoningen in de verdiepingen minimaal 4 dient te bedragen. In het bouwplan zijn 2 bovenwoningen opgenomen, waardoor niet wordt voldaan aan de bepalingen ten aanzien van het minimaal aantal te realiseren bovenwoningen; het bouwplan voldoet niet aan de bepalingen ten aanzien van het laden en lossen. Op de plankaart is middels de aanduiding inpandig laden en lossen aangegeven waar, ten behoeve van de bevoorrading van de winkels, een inpandige voorziening mag worden gesitueerd. Op de plankaart is deze aanduiding aangeven ter plaatse van het pand Breestraat 80. In het bouwplan is het laden en lossen voor de V & D voorzien ter plaatse van het pand Breestraat 82; voor de bestemming Wi2 is onder andere bepaald dat de zijgevels van de gebouwen geplaatst dienen te worden of blijven in de daarvoor op de plankaart aangegeven grenzen. Op de hoek van de Breestraat/Maarsmansteeg is sprake van het samenvoegen van bebouwingsvlakken. Het samenvoegen van panden en gebouwen is toegestaan, mits deze panden aan de voorgevel als afzonderlijke panden herkenbaar blijven en aan de voorzijde van een pand tenminste een gedeelte van de scheidingsmuur over een lengte van tenminste 4m gehandhaafd blijft. Aan de bepaling ten aanzien van het minimaal te handhaven deel van de scheidingsmuur wordt niet voldaan; binnen de bestemming Wi2 dienen de gebouwen te worden afgedekt met een kap of daarmee vergelijkbare dakconstructie. Het plan voorziet in uitbreidingen die met een plat dak worden afgedekt, waardoor niet aan de kapbepaling wordt voldaan; voor de bestemming Wi/Vo2 zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van een in te richten winkelerf. Het bouwplan ziet niet op het inrichten van een winkelerf zodat niet aan de bepalingen hieromtrent wordt voldaan; binnen de bestemming mag de goothoogte maximaal 15m bedragen. De goothoogten ter plaatse van de nieuw te realiseren winkelruimte, appartementen en trappenhuis op de hoek Breestraat/Mandenmakerssteeg bedragen respectievelijk 13,14m, 16,45m en 18,30m, waardoor de maximaal toegestane goothoogte wordt overschreden; Uw aanvraag wordt mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo. Op grond van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo kan de omgevingsvergunning worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Wij zijn van oordeel dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en dat er sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing.

9 De notitie omgevingsvergunning Aalmarkt 22 e.o. (Waagblok), waar de ruimtelijke onderbouwing onderdeel van uitmaakt (NL.IMRO.0546.PB ) is als bijlage bij dit besluit gevoegd en maakt daarvan deel uit. welstand (artikel 2.10, eerste lid 1, onder d van de Wabo) Op grond van artikel 2.10, eerste lid 1, onder d van de Wabo mag de omgevingsvergunning alleen worden verleend indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. In de gemeente Leiden is de Welstandsnota gemeente Leiden 2010 van toepassing. Het bouwplan voldoet niet aan de in de welstandsnota opgenomen sneltoetscriteria en is daarom voorgelegd aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML). De WML heeft in haar vergadering van geoordeeld dat het bouwplan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen en zijn daarmee van oordeel dat het bouwplan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. ten aanzien van de gemeentelijke en de rijksmonumenten De aanvraag ziet tevens toe op het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van vier gemeentelijke en drie rijksmonumenten. Op grond van artikel 2.2, eerste lid onder b voor de gemeentelijke monumenten en artikel 2.1, eerste lid, onder f voor de rijksmonumenten van de Wabo is voor deze activiteiten een omgevingsvergunning vereist. De omgevingsvergunning kan gezien artikel 2.18 van de Wabo en de Monumentenverordening 2008 en artikel 2.15 van de Wabo alleen worden verleend indien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Bij de beslissing op de aanvraag dienen wij rekening te houden met het gebruik van het monument. Wij hebben de aanvraag voorgelegd aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden. Hieronder treft u het advies met betrekking tot de monumenten, zoals vervat in de notulen van de vergadering van , aan. Toetsingskader: Monumentenverordening, Monumentenwet Monumentenadvies: Motivering: Aanhouden De commissie heeft kennisgenomen van de plananalyse van M&A. De architect geeft een toelichting op het plan, met name op de aanpassingen van het plan naar aanleiding van eerdere behandelingen van het plan. De commissie heeft waardering voor het plan en de ontwikkeling die het doorgemaakt heeft. Het herstellen van veel monumentale waarden en structuren komen de monumenten en de historische binnenstad ten goede. Omdat er nog een aantal aandachtspunten zijn en omdat er nog informatie ontbreekt, is de commissie nog niet overgegaan tot een positief advies.

10 Vooruitlopend op het advies stelt de commissie het volgende: - Door het ontbreken van kozijndetails zijn de gevolgen van het plaatsen van dubbel glas in de kozijnen van de monumentale panden onvoldoende inzichtelijk. Verzocht wordt horizontale en verticale principe kozijndetails van de voorgevels van de panden Maarsmansteeg 23, Breestraat 84, 86, en 88, voor zover deze nog niet aangeleverd zijn, aan te leveren. - Bij gebouw Maarsmansteeg 23 komt de getekende borstwering niet overeen met de uitgangspunten van het winkelpuienonderzoek. Geadviseerd wordt de hardstenen borstwering iets naar voren te plaatsen. - Door het toepassen van de aangevraagd dubbele beglazing (floatglas) is een goede reconstructie van de winkelpuien niet haalbaar. Dit komt door de aangepaste detaillering die nodig is voor het vrij dikke glaspakket en de visuele aantasting door de grote luchtspouw tussen de glaslagen in. Geadviseerd wordt te kiezen voor een inbraakwerende beglazing in de lijn van de toegepaste Stolker Monuglas. Door het toepassen van een geringe luchtspouw (max. 4 mm) en een getrokken buitenblad blijven de visuele gevolgen beperkt en kan gebruik worden gemaakt van de oude detaillering. - Dubbel glas en kierdichting kunnen leiden tot vochtproblemen. Voor de monumenten dienen de principes aangegeven te worden hoe de vochtproblemen voorkomen worden (bijvoorbeeld door ventilatie). - Informatie over doorvalbeveiliging ontbreekt. Verzocht wordt het ontwerp van de doorvalbeveiligingen af te stemmen op de achterliggende gevels, en de informatie aan te leveren. - Met betrekking tot het antigraffiti systeem wordt geadviseerd een systeem toe te passen dat -ook na verloop van tijd- niet zichtbaar is, de poriën van het metselwerk open laat en zelfopofferend is. Bovendien wordt geadviseerd de onderste lagen van het metselwerk boven maaiveld of natuursteen open te houden voor vochtuitdamping. - De principe werkomschrijving van de externe onderhoudswerkzaamheden (inclusief herstel beeldhouwwerken pand Breestraat 84) ontbreekt, verzocht wordt deze informatie aan te leveren. - Geadviseerd wordt per pand een kleuronderzoek en een kleurschema op te stellen, opdat de individualiteit van de panden behouden wordt. In dit verband wordt verwezen naar de nieuwe Leidse kleurenwaaier. - Positie en uitvoering van de rolluiken in de panden Aalmarkt 22 en Breestraat 84 en de expeditiedeuren in pand Breestraat 82 zijn akkoord. - Door de sloop van het pand achter de Waag, komt de achtergevel vrij. Verzocht wordt aan te geven hoe deze gevel beschermd wordt tegen weersinvloeden. - De gegevens van de horeca-afvoerpijp ontbreken. Geadviseerd wordt de pijp in een donkere matte kleur uit te voeren en de informatie aan te leveren.

11 - De commissie gaat akkoord met de detaillering van de nieuwe lichtkap boven de bestaande glaskap. Raamverdeling van de nieuwe kap in een lijn met de legramen verdient daarbij de voorkeur. - Het isoleren van de kappen aan de binnenzijde kan grote gevolgen hebben voor de vochthuishouding in de kapconstructie, omdat een dampdichte folie bij dergelijke complexe kappen moeilijk geheel dampdicht is aan te brengen. Geadviseerd wordt de isolatie van met name de panden Breestraat 84 en 86 aan de buitenzijde of op de zoldervloer aan te brengen. - Met het inkorten van pand Breestraat 82 en het slopen van het tweede achterhuis van pand Breestraat 84 (een dubbel achterhuis is zeldzaam in Leiden) gaat een deel van de oude historische structuur van het gebied verloren. Geadviseerd wordt deze structuur herkenbaar terug te laten komen in de nieuwe situatie, onder meer door de nieuwe constructie de oude contouren te laten volgen. - Het aanbrengen van een luchtbehandelingkanaal in de historische gang en trappenhuis op de eerste verdieping van zowel het voor- als achterhuis van pand Breestraat 84 tast de historische structuur aan. Geadviseerd wordt het hoofdkanaal door de tweede verdieping van pand Breestraat 82 te laten lopen. - Met betrekking tot het verwijderen van de tweede (historische) verdiepingsvloer in pand Breestraat 86 spreekt de commissie haar voorkeur uit deze vloer voor een gedeelte direct achter de voorgevel te behouden, als verwijzing naar de historische structuur en om te voorkomen dat de gevelramen gaan zweven. - De commissie is geen voorstander van het lossnijden van de getoogde kelders onder de straat van de panden Breestraat 84 en 86, vanwege de mogelijke ouderdom van deze kelders in dit oudst bebouwde gedeelte van Leiden. Geadviseerd wordt eventuele alternatieven voor het lossnijden te onderzoeken. - Het afsluiten van het monumentale trappenhuis in gebouw Aalmarkt 22 is in principe akkoord. Verzocht wordt de principe aansluitdetails aan te leveren. - De trap in winkelunit 2B 1e verdieping en in beperkte mate ook 2e verdieping (detail T-02 en T-03)steken gedeeltelijk door de bestaande vloer en muur heen, waardoor onnodig veel historisch materiaal weggenomen moet worden. Geadviseerd wordt de trap geheel naast de muur te plaatsen. Het complex bevindt zich in het oudst bebouwde gedeelte van Leiden. Om deze reden is het belangrijk dat er bouwhistorische opnamen gemaakt worden tijdens het ontmantelen en sloopwerkzaamheden. Hiermee wordt voorkomen dat historische informatie verloren gaat en ongezien verdwijnt. De uitvoering van de werkzaamheden dient te geschieden in nauw overleg met Monumenten en Archeologie van de gemeente Leiden.

12 Wij hebben u / uw gemachtigde van dit advies op de hoogte gesteld, waarna u op een aangepast bouwplan heeft ingediend. Wij hebben de aanvraag opnieuw voorgelegd aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden. Hieronder treft u het advies zoals vervat in de notulen van de vergadering van aan. Monumentenadvies: Motivering: Akkoord. De commissie is van mening dat de monumentale waarden bij de voorgestelde ingrepen in voldoende mate gerespecteerd worden. Tijdens de commissie behandeling zijn onderstaande onderdelen specifiek akkoord bevonden: borstweringsdetail (gebouw Maarsmansteeg 23), beglazing winkelpuien, doorvalbeveiliging, isolatiewerkzaamheden (zoals aangegeven in "motivatie isolatiewerkzaamheden", waarbij de commissie wel aangeeft voorstander te zijn van het isoleren van de zoldervloer en de architect vraagt dit opnieuw in overweging te nemen), anti graffiti APP-S systeem (met het advies de onderste laag (lagen) metselwerk open te houden), rolluiken, ontluchtingspijp in donker matte kleur, lichtkap, het niet volgen van de oude contouren van de panden Breestraat 82 en 84 omdat de lay-out van de winkel dit niet toelaat, het nieuwe tracé van het luchtbehandelingkanaal in de panden Breestraat 82 en 84, het verwijderen van de tweede verdiepingsvloer van het pand Breestraat 86 (in beginsel gaat de commissie niet akkoord met het verwijderen van deze vloer, maar omdat het (gedeeltelijk) handhaven van deze vloer niet past binnen de winkel lay-out gaat de commissie akkoord) en de trappen in winkelunit 2B. De uitvoering dient in nauw overleg met Monumenten & Archeologie te geschieden. In het bijzonder wordt genoemd de gevolgen van het aanbrengen van dubbel glas voor de kozijnen, de werkomschrijving, het kleuronderzoek / pandsgewijze kleurvoorstellen, het lossnijden van de getoogde kelders (tevens in overleg met constructeur), het dichtzetten van de achtergevel van de Waag (tevens in overleg met de gemeente) en de glazen pui rond het trappenhuis in V&D (principe aansluitdetails tussen glas en natuursteen balustrade dienen voorgelegd te worden aan M&A). Het hoofd van de regioafdeling West van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, heeft namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij brief van , nr. CIK het volgende positieve advies uitgebracht: Mijn advies luidt positief in achtneming van hieronder staande opmerkingen (zie motivering en aanbevelingen). Over het plan is een intensief vooroverleg gevoerd.

13 Gaande het proces zijn planaanpassingen doorgevoerd onder meer met betrekking tot het hoofdtrappenhuis van het warenhuis en de luifel, het daklandschap en de dakopbouwen, waardoor het plan aan kwaliteit heeft gewonnen en de monumentale waarden zoveel mogelijk recht zijn gedaan. Het plan is zowel op objectniveau (rijksmonumenten het warenhuis V&D aan de Aalmarkt 22 en het gebouw In den Vergulde Turk aan de Breestraat 84) als in relatie tot de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht Leiden bekeken. Ook de onderlinge samenhang van de rijksmonumenten en de samenhang met de omringende panden maakte deel uit van de planbeoordeling. Ik herhaal conform mijn opmerking in het préadvies- dat in het voorliggende plan nauwelijks wordt ingegaan op de relatie van het plan met de gegroeide en bestaande cultuurhistorische betekenis van het gebied en van de bouwkundige structuur. Ik adviseer u om de gemaakte afwegingen nader inzichtelijk te maken. daklandschap Het daklandschap van het Waagblok is een structuurbepalend onderdeel van het beschermde stadsgezicht. Bovendien is het daklandschap vanuit diverse punten in de stad een duidelijk waarneembare 5 e gevel. Het is een positieve ontwikkeling om het daklandschap van het Waagblok uitgaande van de gebouwstructuren in zijn geheel te beschouwen als een ontwerpopgave. In het voorliggende ontwerp worden de bestaande en nieuw toe te voegen dakopbouwen bekleed met een zinken gevelbeplating. Tevens wordt bij de toevoeging van nieuwe volumes op het dak rekening gehouden met de oorspronkelijke gevellijn (achtergevel) van het monumentale warenhuis. Ik adviseer u hierover positief. gevels Karakteristiek voor het warenhuis V&D betreft de gevelopbouw met de glazen winkelpuien. Deze winkelpuien vormen een doorlopende band aan de Aalmarkt en de Maarsmansteeg. De nieuwe entree voor de winkel aan de Maarsmansteeg/Breestraat voegt zich in deze structuur dat wil zeggen binnen het stramien en in de rooilijn. In de oorspronkelijke opbouw van de gevel vormt de luifel aan de Maarsmansteeg een belangrijk element tussen het winkelfront op de begane grond en de overige verdiepingen. In het voorliggende ontwerp wordt de bestaande, zwaar uitgevoerde luifel vervangen door een luifel die slanker is gedetailleerd. De detaillering van de luifel is uitgebreid in het vooroverleg aan de orde geweest. De voorgestelde nieuwe belijning is akkoord, behoud van inspringing (neg) aan de bovenzijde wordt toegejuicht, alleen de diepte zou meer in overeenstemming moeten worden gebracht met de oorspronkelijke verhoudingen en maatvoering van de gevel. Ten aanzien van de reiniging van het metselwerk adviseer ik u dit uit te voeren met lauw water onder lage druk (geen stoom, aangezien de hitte de bakhuid van de steen beschadigt). interieur Het interieur van het warenhuis heeft in de loop van de tijd vele wijzigingen ondergaan, waarbij veel monumentale onderdelen zijn verdwenen.

14 De resterende relatief gave interieurelementen bestaan uit het monumentale hoofdtrappenhuis en de vlucht/personeelstrappenhuizen. Het hoofdtrappenhuis heeft een achterwand met glas-in-lood ramen van Joep Nicolas, marmeren lambriseringen en trapleuningen, vaste vitrines, en is gelegen rond een vide die oorspronkelijk gedekt was met een witglazen kap. Het hoofdtrappenhuis was bewust tegen de zijgevel geplaatst om zo gesloten verkoopvloeren te realiseren. Tegelijkertijd vormde het trappenhuis het oriëntatiepunt in de winkel. Door latere plaatsing van de roltrappen, die in het planvoorstel worden verdubbeld, lijkt het hoofdtrappenhuis overbodig te zijn geworden, echter voor de architectuur van het gebouw speelt het trappenhuis de hoofdrol. In het plan wordt het trappenhuis met een glazen afscheiding dichtgezet. Ik adviseer u om bij de plaatsing van scheidingswanden de ruimtelijke betekenis van de trappartij een doorslaggevende rol te laten spelen. Positief ben ik over het behoud van het trappenhuis en over het terugbrengen van de lichtkap. Ten aanzien van de (historische) installaties adviseer ik om bijzondere onderdelen van deze installaties bij voorkeur in het pand zelf te behouden. Ik betreur het dat de overige dienstentrappenhuizen gesloopt worden. Ik adviseer u deze monumentale onderdelen te documenteren. Tegen het afscheiden van een deel van het warenhuis ten behoeve van een nieuwe winkel aan de Maarsmansteeg/Breestraat heb ik geen bezwaar, mits daarbij rekening wordt gehouden met de doorgaande winkelpuien en de inpandige betonnen hoofdstructuur (kolommen). Ik ben positief over het uitvoeren van een nader kleurenonderzoek en ga ervan uit dat de resultaten richtinggevend zijn voor het op te stellen schildersbestek. In den Vergulde Turk Het pand In den Vergulde Turk aan de Breestraat wordt ter plaatse van de achtergevel verbonden met het warenhuis. Hiervoor wordt een tweede achterhuis gesloopt. Met de sloop gaan alle monumentale waarden verloren. Ik adviseer u dan ook dit achterhuis uitvoerig te documenteren. De hoofdopzet en de indeling van het rijksmonument blijven verder herkenbaar en beleefbaar. De verschillende historische interieurelementen, zoals het glas-in-lood legraam, trappenhuis en stucplafonds, worden hersteld. Het integreren van deze elementen bij de herontwikkeling beschouw ik als een pluspunt. Bij de toepassing van het isolatieglas (Stolker Monuglas) ga ik ervan uit dat de detaillering en profilering van raam en kozijn behouden blijven. Ten aanzien van de reiniging van het metselwerk adviseer ik u dit uit te voeren met lauw water onder lage druk (geen stoom). Ik ben positief over het uitvoeren van een nader kleurenonderzoek en ga ervan uit dat de resultaten richtinggevend zijn voor het op te stellen schildersbestek. Bij mijn advies doe ik u de volgende aanbevelingen: De historische onderdelen die van waarde zijn, zoals bijvoorbeeld het tweede achterhuis Breestraat 84 en de dienstentrappenhuizen in het warenhuis, zorgvuldig te documenteren. De opmerkingen zoals hierboven staan verwoord ondermeer ten aanzien van het kleurenonderzoek, de installaties en omgang met het metselwerk te verwerken in de voorschriften.

15 Wij zijn, gelet op het onderhavige verzoek en het uitgebrachte advies door de Welstands- en Monumentencommissie Leiden, en het advies van de Minister, het volgende van oordeel: Geadviseerd wordt om de zoldervloer van Breestraat 86 te isoleren in plaats van de kap om vochtproblemen en ingewikkelde aansluitingen te voorkomen. De onderste la(a)g(en) metselwerk dient/dienen vrij te worden gehouden van de anti graffitisystemen, zodat het metselwerk boven het maaiveld en boven aansluitingen op hardere onderliggend werk kan ademen om vochtproblemen te voorkomen; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen. De ontluchtingspijp van de horeca in Maarsmansteeg 23 dient in een donkere matte kleur te worden uitgevoerd; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen. Met het maken van doorbraken in de voormalige gebouwscheidende muren gaat historische materiaal verloren en een deel van de historische structuur wordt doorbroken. Doordat de doorbraken worden uitgevoerd als een portaal, de doorbraken op een afstand van de gevels worden gemaakt en waar mogelijk worden uitgevoerd in een formaat van een deur, worden de gevolgen zoveel mogelijk beperkt. Mede gezien de gehele ontwikkeling van dit gebied waarbij vele monumentale panden worden opgeknapt en herbestemd en de gemeentelijke doelstelling tot het maken van grotere winkelunits gaan wij in deze situatie akkoord met deze ingreep. Omdat hier sprake is van het oudste bebouwde gedeelte van Leiden geldt hierbij als voorwaarde dat een bouwhistorische opname gemaakt dient te worden tijdens het ontmantelen en de sloopwerkzaamheden. Hiermee wordt voorkomen dat historische informatie verloren gaat en ongezien verdwijnt. Met het afbreken van het tweede achterhuis van Breestraat 84 gaat een voor Leiden zeldzaam dubbel achterhuis verloren. Dit is een ernstige aantasting van de cultuurhistorische waarden. Echter, in dit achterhuis zijn reeds vele ingrijpende wijzigingen uitgevoerd. Voorts hangt het behoud van de kelder en de gehele ontwikkeling van dit gebied, waarbij vele monumentale panden worden opgeknapt en herbestemd af van de sloop van dit achterhuis. Gezien deze omstandigheden gaan wij akkoord met deze ingreep. Hierbij wordt eveneens als voorwaarde gesteld dat een bouwhistorische opname gemaakt dient te worden tijdens het ontmantelen en de sloopwerkzaamheden. Met het grotendeels verwijderen van de tweede verdiepingsvloer van Breestraat 82 gaat een deel van het historische materiaal en de structuur verloren. Gezien de beperkte zeldzaamheid van de vloerdelen en de balken, het behoud van het eerste balkvlak bij de voorgevel en gezien het zichtbaar behouden van de balkkoppen in de muren blijven de gevolgen voor het monument beperkt. Wel wordt geadviseerd om ook het tweede balkvlak en de bovenliggende vloer te behouden om nog meer van de structuur in stand te houden. Per gebouw en gebouwdeel dient een kleurenonderzoek te worden uitgevoerd en deze kleuren dienen een basis te vormen voor schilderwerk van het exterieur. Het kleurenonderzoek en het kleurenvoorstel dienen ter goedkeuring aan het College, door tussenkomst van het team Monumenten & Archeologie te worden voorgelegd; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen. Nader dient onderzocht te worden of het lossnijden van de historische kelders onder de Breestraat constructief noodzakelijk is. Indien de noodzaak wordt aangetoond, dient het lossnijden en de wijze waarop dit gebeurt ter goedkeuring aan het College, door tussenkomst van het team Monumenten & Archeologie te worden voorgelegd; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen.

16 Het tijdelijk waterdicht maken van de achtergevel van de Boterhal dient in nauw overleg met het College, door tussenkomst van het team Monumenten & Archeologie te worden uitgevoerd; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen. Het verzoek van de Minister om de gemaakte afwegingen over de relatie van het plan met de gegroeide en bestaande cultuurhistorische betekenis van het gebied en de bouwkundige structuur inzichtelijke maken, wordt overgenomen en is als voorwaarde in het besluit opgenomen. Het advies van de Minister om de luifel dieper uit te voeren dan nu is aangevraagd om meer in overeenstemming met de oorspronkelijke verhoudingen en maatvoering van de gevel aan te sluiten, wordt niet overgenomen. Het verkleinen van de luifel verbetert de ruimtelijke kwaliteit van de smalle steeg. Dit komt het aangezicht van de monumentale gevels in de straat ten goede. Het reinigen van het metselwerk dient terughoudend te worden uitgevoerd om de bakhuid van de bakstenen niet te beschadigen. Hierbij gaat de voorkeur uit om terughoudend met stoom om te gaan en zoveel mogelijk te reinigen met (zo min mogelijk) lauw water onder een lage druk. De Minister adviseert om bij de plaatsing van de glazen afscheiding rond het trappenhuis de ruimtelijke betekenis van de trappartij een doorslaggevende rol te laten spelen. Door de glazen afscheiding met een zo slank mogelijke kozijn uit te voeren en het trappenhuis toegankelijk te houden voor bezoekers is dit advies verwerkt in de aanvraag. De detaillering van de aansluiting van de glazen pui op het historische marmer van het trappenhuis Aalmarkt 22 dient ter goedkeuring aan het College, door tussenkomst van het team Monumenten & Archeologie te worden voorgelegd; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen; Het advies van de Minister om van de historische installaties de bijzondere onderdelen van deze installaties in het pand te behouden, is overgenomen en is als voorwaarde in het besluit opgenomen. De Minister adviseert om bij het afscheiden van de winkelruimte aan de Maarmansteeg de doorgaande puien en de inpandige kolommenstructuur te respecteren. In de aanvraag blijft de doorgaande winkelpui behouden en de kolommenstructuur gehandhaafd, waardoor dit advies is verwerkt in de aanvraag. Bij het toepassen van isolatieglas (Stolker Monuglas) dient de bestaande detaillering en profilering van de ramen en kozijnen behouden te blijven; dit is als voorwaarde in dit besluit opgenomen; De werkomschrijving met daarin de uitgangspunten van de herstelwerkzaamheden van het exterieur (behandeling aangetast houtwerk, inboeten metselwerk en voegwerk, verwijderen of behoud historische verflagen, wijze van herstel beeldhouwwerk, herstel/vervangen stucwerk en dergelijke)dient nader te worden uitgewerkt en ter goedkeuring aan het College, door tussenkomst van het team Monumenten & Archeologie te worden voorgelegd; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen. Bij het maken van doorbraken in de voormalige gebouwscheidende wanden (historische perceelsgrenzen) van alle panden, het ontmantelen van Breestraat 84 en 86, het afbreken van het tweede achterhuis van Breestraat 84 en het afbreken van de trappenhuizen van Aalmarkt 22 dienen er bouwhistorische opnamen gemaakt te worden, conform de Bouwhistorische Richtlijnen Een plan van aanpak hiervoor dient ter overleg en goedkeuring aan het College, door tussenkomst van het team Monumenten & Archeologie te worden voorgelegd.

17 De definitieve bouwhistorische rapportages dienen voor het einde van de werkzaamheden te worden verstrekt aan het College, door tussenkomst van het team Monumenten & Archeologie; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen. De uitvoering dient in nauw overleg met het College, door tussenkomst van het team Monumenten & Archeologie te worden uitgevoerd; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen. Wij zijn van oordeel dat op grond van het vorenstaande en na zorgvuldige afweging van alle in het geding zijnde belangen en gelet op de Monumentenverordening 2008 en de Monumentenwet 1988 het belang van de monumentenzorg zich niet verzet tegen het onder voorwaarde verlenen van de vergunning voor deze activiteit. Deze voorwaarden zijn verderop opgenomen bij het definitieve BESLUIT. ten aanzien van het slopen Op grond van artikel van de bouwverordening van de gemeente Leiden is het - als de hoeveelheid sloopafval meer zal bedragen dan 30 m 3, dan wel het verwijderen van asbest - verboden om zonder omgevingsvergunning bouwwerken, standplaatsen en woonwagens daaronder begrepen, te slopen. Op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder a van de Wabo wordt deze vergunningplicht gezien als een omgevingsvergunningplicht. Uw aanvraag ziet op deze activiteit. Het slopen betreft mede het verwijderen van asbest. U heeft een asbestinventarisatie-rapport overgelegd. De Omgevingsdienst West-Holland heeft dit rapport goedgekeurd. Wij zijn van oordeel dat het rapport aan de geldende wet- en regelgeving voldoen en de vergunning onder voorwaarden kan worden verleend. Deze voorwaarden zijn opgenomen bij het definitieve BESLUIT. Wij zijn van oordeel dat de vergunning kan worden verleend voor deze activiteit onder het stellen van voorwaarden c.q. voorschriften ter bescherming van de aangrenzende panden en percelen. Deze voorwaarden zijn verderop opgenomen bij het definitieve BESLUIT. ten aanzien van het slopen in een beschermd stadsgezicht. De aanvraag ziet op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stadsgezicht. Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder h van de Wabo is voor deze activiteit een omgevingsvergunning vereist. Uw aanvraag is mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor deze activiteit. Op grond van artikel 2.16 Wabo kunnen wij de vergunning weigeren indien niet aannemelijk is gemaakt dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd. Een onderdeel van de sloopwerkzaamheden betreft het slopen van de bebouwing (Mandenmakerssteeg 8 10) grenzend aan het pand De Waag. Nieuwbouw op deze locatie is wel voorzien, maar maakt geen onderdeel uit van deze aanvraag omgevingsvergunning. Het is naar ons oordeel aannemelijk dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd, op grond van de volgende overwegingen:

18 op heeft het college het ontwerp bestemmingsplan Aalmarkt Mandenmakerssteeg e.o. deel 1 Waagblok vastgesteld. In het ontwerp bestemmingsplan is opgenomen dat op de locatie van Mandenmakerssteeg 8 10 een bouwvolume gerealiseerd kan worden; voorafgaand aan het vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan heeft de gemeenteraad op het stedenbouwkundig plan Aalmarkt vastgesteld en heeft het college besloten het beeldkwaliteitsplan Aalmarkt d.d ter inzage te leggen. Zowel in het stedenbouwkundig plan als het beeldkwaliteitsplan is ter plaatse van Mandenmakerssteeg 8 10 een glazen bouwvolume voorzien; de gemeente krijgt de beschikking over de locatie Mandenmakerssteeg 8 10 om een uitbreiding ten behoeve van de Waag te kunnen realiseren. Hiertoe is in 2011 door de gemeenteraad een kaderbesluit genomen, waarbij een voorbereidingskrediet voor het project is verstrekt; ten aanzien van het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het uitvoeren van een werk of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald. Uw aanvraag ziet op een van deze activiteiten. Het bouwplan zal worden gerealiseerd in een zone waarvoor op grond van het Paraplubestemmingsplan Archeologie gedeeltelijk de dubbelbestemming Waarde Archeologie 2 (gebieden van archeologische waarden binnen de singels) geldt. De voor Waarde-Archeologie 2 aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden. In dit gebied gelden voor ruimtelijke plannen de volgende criteria: archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, indien de bodem wordt verstoord over een oppervlakte van meer dan 25 m2 en dieper dan 50 cm. De adressen Breestraat 76 t/m 84 oneven en Mandenmakerssteeg 8-10 worden gerealiseerd in een zone waarvoor de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 2 geldt. Volgens het bouwplan vinden op deze locatie Breestraat 76 t/m 80 oneven en Mandenmakerssteeg 8-10, de volgende activiteiten onder het maaiveld plaats. In eerste instantie wordt de huidige bebouwing (Vögelepand) gesloopt. De in de grond aanwezige kelder en de aanwezige fundatie wordt hierbij gespaard. Bij de bouw van het nieuwe pand zal gebruik worden gemaakt van de bestaande fundering. Vloeren van het toekomstige pand worden hoger aangelegd dan die van de te slopen panden. Wel zullen twee liftputten en twee putten t.b.v. een trafo worden aangelegd. Deze putten worden voorzien van schroefinjectiepalen. De kelders hebben een gezamenlijke omvang van circa 40m 2. Archeologische verwachting Op 23 augustus 2011 is een bureauonderzoek opgesteld door archeologisch adviesbureau The Missing Link: J. de Jong, Archeologisch bureauonderzoek Waagblok, Aalmarkt, gemeente Leiden The Missing Link, Woerden. Uit dit bureauonderzoek blijkt dat het gehele plangebied een hoge archeologische verwachting heeft voor resten daterend vanaf de Late Middeleeuwen (12e eeuw). Verwacht worden resten die zijn gerelateerd aan de vroegste fase van de stedelijke ontwikkeling van Leiden.

19 Onder de huidige bebouwing aan de noordzijde van de Breestraat kunnen achtererven van het voormalige Leidse dijkdorp worden verwacht. In latere fases (vanaf het begin van de 13e eeuw) kunnen tevens resten van bouwwerken worden verwacht. Gezien de aanwijzingen voor ambachten (smid, leerlooier en schoenmaker) tijdens de opgraving van de Aalmarktschool, moet hier ook in het plangebied rekening mee worden gehouden. De verwachte diepteligging is vanaf maaiveld tot ca. 3 m onder maaiveld. Op de locatie Breestraat 76 t/m 84 oneven en Mandenmakerssteeg 8-10 is de huidige bebouwing voorzien van een kelder. Bij de aanleg van deze kelder zal een groot deel van de archeologische resten reeds zijn verstoord. Dit betekent echter niet dat alle resten zijn verdwenen. Omdat de ingrepen onder het maaiveld minimaal gehouden zijn, is geen uitgebreid archeologisch onderzoek noodzakelijk. Wel wordt geadviseerd om de sloop van het pand en de nieuwbouw aan de Breestraat 76 t/m 80 oneven en Mandenmakerssteeg 8-10 plaats te laten vinden onder archeologische begeleiding. Dat wil zeggen dat tijdens de graafwerkzaamheden die in het kader van de sloop en de nieuwbouw plaatsvinden een archeoloog aanwezig is om eventueel aanwezige archeologische resten te documenteren. Voorafgaand aan de archeologische begeleiding dient conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) een programma van eisen (PvE) te worden opgesteld. Dit PvE dient ter beoordeling te worden voorgelegd aan het team Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden. De archeologische begeleiding moet worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerde instelling (www.sikb.nl) onder toezicht van het team Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden. Wij zijn van oordeel dat de vergunning kan worden verleend voor deze activiteit onder het stellen van bovenbenoemde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn verderop opgenomen bij het definitieve BESLUIT. Burgemeester en wethouders besluiten: BESLUIT 1. in te stemmen met de bij de aanvraag ingediende gelijkwaardige oplossing zoals opgenomen in de volgende documenten: - Gelijkwaardige maatregelen brandveiligheid Waagblok te Leiden Winkelunit 3/Appartementen A en B, kenmerk 4130/N02b, d.d ; - Gelijkwaardige maatregelen brandveiligheid Winkelunit 2a en 2b/Woning 1 en 2, kenmerk 4130/N04b, d.d ; - rapport nr A, d.d , voor wat betreft hoofdstuk 5, gelijkwaardigheid brandmeldinstallatie; 2. ten behoeve van de strijdigheden met het Bouwbesluit, zoals opgenomen in het document Overzicht gewenste ontheffingen d.d , op grond van de artikelen 1.11 en 1.12 af te wijken van de desbetreffende voorschriften van het Bouwbesluit;

20 3. op grond van artikel , lid 6 van de bouwverordening af te wijken van artikel , lid 1 van deze verordening omdat op een andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien; 4. de omgevingsvergunning te verlenen voor het project: Herontwikkeling van het (winkel)bouwblok tussen de Breestraat, Aalmarkt, Mandenmakerssteeg en Maarsmansteeg, met verbouw, sloop en nieuwbouw, dat bestaat uit de volgende activiteiten: Het bouwen van een bouwwerk. Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, met toepassing van artikel 2.12, lid1, sub a, onder 3 van de Wabo. Het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument. Het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Een bouwwerk te slopen. Een monument als bedoeld in een zodanige verordening in enig opzicht te wijzigen; 5. aan deze vergunning de volgende voorwaarden te verbinden: Ten aanzien van de activiteit het bouwen van een bouwwerk 1. op grond van artikel van het Gebruiksbesluit dient de brandveiligheid, met name het veilig vluchten gedurende de bouwfase bij V & D, gewaarborgd te zijn. Ruim voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden dient inzichtelijk te worden gemaakt wanneer bestaande trappenhuizen gesloopt zijn en nieuwe trappenhuizen gerealiseerd zijn en welke winkeldelen gedurende die periode in gebruik zijn; 2. de brandwerende beglazing van het monumentale trappenhuis T1, stramien F/G 5/3, dient te voldoen aan het Ew criterium; 3. er mag niet eerder met de werkzaamheden worden aangevangen dan nadat de beschermende maatregelen ten behoeve van de te beschermen diersoorten zijn ingediend en zijn goedgekeurd; 4. u mag niet eerder met de betreffende werkzaamheden (laten) beginnen dan nadat aannemelijk is gemaakt dat de hieronder genoemde (constructieve) gegevens voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit. Hiertoe dienen tenminste 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden de volgende gegevens via het Omgevingsloket Online te worden overgelegd. De Ministeriële regeling omgevingsrecht 2010 (Mor) paragraaf 2.2 artikel 2.7 is van toepassing op de nader in te dienen gegevens. Er wordt dringend aanbevolen om de aanbevelingen van het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid te hanteren bij het indienen van constructieve stukken. Voor aanvang van deze werkzaamheden moeten deze stukken door het team Vergunningen en Subsidies beoordeeld zijn: a. een aanpassing van het rapport nr A, d.d (rapport Floriaan). Deze rapportage heeft niet de goedkeuring voor wat betreft het aspect ontvluchting. Zo zijn de in het rapport genoemde aantal personen met name voor de begane grond excessief hoog en niet georiënteerd op de werkelijk te verwachten aantallen personen. Hierbij wordt opgemerkt dat de plattegrondtekeningen qua bezettingsgraad rechtstreeks naar de rapportage van Floriaan verwijzen, inclusief de opsteldatum van Ook dit dient te worden gecorrigeerd;

BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN. Geachte mevrouw Huizing-Reitsma,

BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN. Geachte mevrouw Huizing-Reitsma, BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

J.P. van Vaneveld Koppestokstraat 79 2014 AN Haarlem. Geachte mevrouw/heer,

J.P. van Vaneveld Koppestokstraat 79 2014 AN Haarlem. Geachte mevrouw/heer, J.P. van Vaneveld Koppestokstraat 79 2014 AN Haarlem Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 wabo@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

A. Akdemir Steijnlaan RJ 'S-GRAVENHAGE. Geachte mevrouw/heer,

A. Akdemir Steijnlaan RJ 'S-GRAVENHAGE. Geachte mevrouw/heer, A. Akdemir Steijnlaan 140 2571 RJ 'S-GRAVENHAGE Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

omgevingsvergunning Dellaertweg 1

omgevingsvergunning Dellaertweg 1 omgevingsvergunning Dellaertweg 1 2 Inhoudsopgave Omgevingsvergunning 3 projectbesluit "omgevingsvergunning Dellaertweg 1" (vastgesteld) 3 Omgevingsvergunning projectbesluit "omgevingsvergunning Dellaertweg

Nadere informatie

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong,

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong, Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn 418 2404 HL Alphen aan den Rijn Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus

Nadere informatie

Datum Contactpersoon S.S. Chotkan Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071)

Datum Contactpersoon S.S. Chotkan Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071) Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Datum 28-01-2013 Contactpersoon S.S.

Nadere informatie

Datum Contactpersoon S.S. Chotkan Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071)

Datum Contactpersoon S.S. Chotkan Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071) Gemeente Leiden t.a.v. X. Verduijn Postbus 9100 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contact

Nadere informatie

De Schavuiten BV t.a.v. E. van Vulpen Lage Morsweg XE Leiden. Geachte mevrouw Van Vulpen,

De Schavuiten BV t.a.v. E. van Vulpen Lage Morsweg XE Leiden. Geachte mevrouw Van Vulpen, De Schavuiten BV t.a.v. E. van Vulpen Lage Morsweg 102 2332 XE Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contact

Nadere informatie

J.P.P.B. Janson Onroerend Goed B.V. t.a.v. dhr. J. van der Vijver Levendaal JG Leiden. Geachte heer Van der Vijver,

J.P.P.B. Janson Onroerend Goed B.V. t.a.v. dhr. J. van der Vijver Levendaal JG Leiden. Geachte heer Van der Vijver, J.P.P.B. Janson Onroerend Goed B.V. t.a.v. dhr. J. van der Vijver Levendaal 95 2311 JG Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300

Nadere informatie

Adam Menswear B.V. T.a.v. de heer E. Wapperom Hoofdstraat KA Driebergen-Rijsenburg. Geachte heer Wapperom,

Adam Menswear B.V. T.a.v. de heer E. Wapperom Hoofdstraat KA Driebergen-Rijsenburg. Geachte heer Wapperom, Adam Menswear B.V. T.a.v. de heer E. Wapperom Hoofdstraat 2325 3971 KA Driebergen-Rijsenburg Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300

Nadere informatie

Datum Contactpersoon R.F.M. Bakker Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071)

Datum Contactpersoon R.F.M. Bakker Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071) Walhalla Vastgoed B.V. t.a.v. de heer J.K. Oudendal Rijksstraatweg 426 2243 CH Wassenaar Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC

Nadere informatie

Multirent t.a.v.: De heer A.R. Hogendorp Postbus BE ALPHEN AAN DEN RIJN. Geachte heer Hogendorp,

Multirent t.a.v.: De heer A.R. Hogendorp Postbus BE ALPHEN AAN DEN RIJN. Geachte heer Hogendorp, Multirent t.a.v.: De heer A.R. Hogendorp Postbus 1249 2400 BE ALPHEN AAN DEN RIJN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Nadere informatie

NS Stations B.V. t.a.v. F. van Dijk Postbus BG AMSTERDAM. Geachte mevrouw/heer,

NS Stations B.V. t.a.v. F. van Dijk Postbus BG AMSTERDAM. Geachte mevrouw/heer, NS Stations B.V. t.a.v. F. van Dijk Postbus 1283 1000 BG AMSTERDAM Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165165 bodvs@leiden.nl

Nadere informatie

IJscafe Leiden bv t.a.v. dhr. R. Spek Middelstegracht TW Leiden. Geachte heer Spek,

IJscafe Leiden bv t.a.v. dhr. R. Spek Middelstegracht TW Leiden. Geachte heer Spek, IJscafe Leiden bv t.a.v. dhr. R. Spek Middelstegracht 8 2312 TW Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contactformulierbars

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: XXXX adres: XXXX postcode en woonplaats: XXXX ingekomen op: 22-03-2013 geregistreerd

Nadere informatie

Hifi Overgaauw Leiden b.v. T.a.v. de heer J. Luykx Breestraat CX Leiden. Geachte heer Luykx,

Hifi Overgaauw Leiden b.v. T.a.v. de heer J. Luykx Breestraat CX Leiden. Geachte heer Luykx, Hifi Overgaauw Leiden b.v. T.a.v. de heer J. Luykx Breestraat 148 2311 CX Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

Stichting Studentenhuizen Minerva t.a.v. de heer R. van Os Breestraat CS Leiden. Geachte heer Van Os,

Stichting Studentenhuizen Minerva t.a.v. de heer R. van Os Breestraat CS Leiden. Geachte heer Van Os, Stichting Studentenhuizen Minerva t.a.v. de heer R. van Os Breestraat 50 2311 CS Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Combinatie A4 Burgerveen - Leiden t.a.v. mevrouw P. Bakker Postbus 4019 2301 RA Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

Woningstichting Ons Doel T.a.v. de heer M. van der Blom Rijnsburgersingel XX Leiden. Geachte heer Van der Blom,

Woningstichting Ons Doel T.a.v. de heer M. van der Blom Rijnsburgersingel XX Leiden. Geachte heer Van der Blom, Woningstichting Ons Doel T.a.v. de heer M. van der Blom Rijnsburgersingel 60 2316 XX Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300

Nadere informatie

VEBRA N.V. t.a.v. de heer J. Verbaan Haagweg AA LEIDEN. Geachte heer Verbaan,

VEBRA N.V. t.a.v. de heer J. Verbaan Haagweg AA LEIDEN. Geachte heer Verbaan, VEBRA N.V. t.a.v. de heer J. Verbaan Haagweg 123 2321 AA LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165165 bodvs@leiden.nl

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouw huis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 w abo@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Datum 23-07-2014 Contactpersoon S.S.

Nadere informatie

De heer M. Brouwer Oude Rijn HH Leiden. Geachte heer Brouwer,

De heer M. Brouwer Oude Rijn HH Leiden. Geachte heer Brouwer, De heer M. Brouwer Oude Rijn 86 2312 HH Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contactformulierbars

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: adres: postcode en woonplaats: ingekomen op: 10-11-2012 geregistreerd onder

Nadere informatie

De heer E.J.W. Heithuis Vlietweg 96A 2323 LG LEIDEN. Geachte mevrouw/heer,

De heer E.J.W. Heithuis Vlietweg 96A 2323 LG LEIDEN. Geachte mevrouw/heer, De heer E.J.W. Heithuis 2323 LG LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contact www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

R. Sieval t.h.o.d.n. Kaldi Leiden t.a.v.: de heer R. Sieval Haarlemmerstraat GH LEIDEN. Geachte heer Sieval,

R. Sieval t.h.o.d.n. Kaldi Leiden t.a.v.: de heer R. Sieval Haarlemmerstraat GH LEIDEN. Geachte heer Sieval, R. Sieval t.h.o.d.n. Kaldi Leiden t.a.v.: de heer R. Sieval Haarlemmerstraat 190 2312 GH LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300

Nadere informatie

M van den Bosch Kokkelbank MA LEIDEN. Geachte mevrouw, heer,

M van den Bosch Kokkelbank MA LEIDEN. Geachte mevrouw, heer, M van den Bosch Kokkelbank 15 2317 MA LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165165 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

De heer T. van Uden Thorbeckestraat HE Leiden. Geachte heer Van Uden,

De heer T. van Uden Thorbeckestraat HE Leiden. Geachte heer Van Uden, De heer T. van Uden Thorbeckestraat 24 2313 HE Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contactformulierbars

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ONTWERP Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: Combinatie A4 Burgerveen - Leiden adres: Postbus 4019 postcode en

Nadere informatie

Datum 14-09-2012 Contactpersoon W. Schutte Ons Kenmerk WABO 120333/337377 OLO Doorkiesnummer (071) 5165769

Datum 14-09-2012 Contactpersoon W. Schutte Ons Kenmerk WABO 120333/337377 OLO Doorkiesnummer (071) 5165769 Xxx Xxx xxx Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165165 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Datum 14-09-2012 Contactpersoon

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) adres: Haarlemmerstraatweg 32

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) adres: Haarlemmerstraatweg 32 Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: Helibel Holding B.V. adres: Haarlemmerstraatweg 32 postcode en woonplaats:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

De heer A.T.F. Slingerland Vlietweg LB Leiden. Geachte heer Slingerland,

De heer A.T.F. Slingerland Vlietweg LB Leiden. Geachte heer Slingerland, De heer A.T.F. Slingerland Vlietweg 20 2323 LB Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contactformulierbars

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Kolonos B.V. t.a.v. de heer D.J. van den Heuvel Orchislaan 6 2811 CR Reeuwijk Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071

Nadere informatie

Datum Contactpersoon Joel Zink Ons Kenmerk WABO /42311 OLO Doorkiesnummer (071)

Datum Contactpersoon Joel Zink Ons Kenmerk WABO /42311 OLO Doorkiesnummer (071) Stichting Cardea Jeugdzorg T.a.v. R.J. Vermeer Haagse Schouwweg 8E F 2332 KG LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: xxxxxx adres: xxxxxx postcode en woonplaats: xxxxxx ingekomen op: 19-09-2013

Nadere informatie

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht Kenmerk: 2012-0445-HZ_WABO Omgevingsvergunning BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WIJDEMEREN gezien de aanvraag van : Centrum Vastgoed Breda B.V. straat : Academiesingel 37 postcode en woonplaats : 4811 AC

Nadere informatie

Datum 05-12-2011 Contactpersoon Joel Zink Ons Kenmerk WABO 111554/193239 OLO Doorkiesnummer (071) 5165770

Datum 05-12-2011 Contactpersoon Joel Zink Ons Kenmerk WABO 111554/193239 OLO Doorkiesnummer (071) 5165770 Gemeente Leiden T.a.v. W.F. van den Bergh Postbus 9100 2300 PC LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165165

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 941097 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 6 april 2016 hebben

Nadere informatie

Gemeente Leiden t.a.v. F. Hövelmann Postbus PC Leiden. Geachte heer Hövelmann,

Gemeente Leiden t.a.v. F. Hövelmann Postbus PC Leiden. Geachte heer Hövelmann, Gemeente Leiden t.a.v. F. Hövelmann Postbus 9100 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contactformulierbars

Nadere informatie

"Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3"

Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3 MAASDRIEL OMGEVINGSVERGUNNING "Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3" NL.IMRO.0263.OV0012-VG01 Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 23 oktober 2012 een

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Gemeente Leiden t.a.v. mevrouw E. Botter Postbus 9100 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contactformulierbars

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Datum Contactpersoon Joel Zink Ons Kenmerk WABO /82045 OLO Doorkiesnummer (071)

Datum Contactpersoon Joel Zink Ons Kenmerk WABO /82045 OLO Doorkiesnummer (071) Aan de aanvrager XXX XXX Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165165 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Datum

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. W.F.J. van Notten Groot Hertoginnelaan 19 2517 EA DEN HAAG. Geachte mijnheer van Notten,

Gemeente Den Haag. W.F.J. van Notten Groot Hertoginnelaan 19 2517 EA DEN HAAG. Geachte mijnheer van Notten, Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van W.F.J. van Notten Groot Hertoginnelaan 19 2517 EA DEN HAAG Ons kenmerk Behandeld door ing. H.J. Laan Doorkiesnummer 070-3535644

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201520755 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het in- en uitwendig veranderen en vergroten van de woning (dubbele bovenwoning) Cantaloupenburg

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel.

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel. OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 910257 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 2 februari

Nadere informatie

Onderwerp: Beslissing op aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid)

Onderwerp: Beslissing op aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid) CONCEPT Onderwerp: Beslissing op aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreid) Nr.: s13.01037/13.15117 Burgemeester en wethouders van Lopik hebben op 6 juni 2013 van de heer M.A. Brandsen, Cabauwsekade 22

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

~ W'~I /t ".. di t R t I k B h

~ W'~I /t .. di t R t I k B h Besluiten: de omgevingsvergunning te verlenen voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en onder

Nadere informatie

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april WABO Verzenddatum:

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april WABO Verzenddatum: GEMEENTE KORENDIJK De heer J. Verwaal Dorpsstraat 35 3284 AC ZUID-BEIJERLAND Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april 2014 - - WABO-2014-003 Verzenddatum: Bijlagen: Onderwerp: diversen

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L gemeente. Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag

Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L gemeente. Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag gemeente Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L20110290 Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag Gemeente Lelystad Stadhuisplein 2 Postbus 91 8200 AB Lelystad U 0320 www.lelystad.nl

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en Wethouders hebben op 19 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van 21 rijwoningen. De aanvraag gaat

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Stichting Lustrum Minerva t.a.v. mevrouw C.H. Lemoine Breestraat 50 2311 CS Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 Zaaknummer: : 14.16391 OLO nummer: : 1526543 Documentnummer : U15.002356 Burgemeester en wethouders van Dinkelland

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesburo Buis B. Buis Looydijk 80 3732 VG De Bilt. Omgevingsvergunning besluit. Geachte heer Buis,

Bouwkundig Adviesburo Buis B. Buis Looydijk 80 3732 VG De Bilt. Omgevingsvergunning besluit. Geachte heer Buis, Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Domein Dienstverlening Afdeling Vergunning en Handhaving Contactpersoon A.V. van der Wal Doorkiesnummer (0343)

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

Bemmel, 15 mei 2012. Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

Bemmel, 15 mei 2012. Burgemeester en wethouders van Lingewaard, Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 16 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning. De aanvraag gaat over Rijndijk 65 te Doornenburg.

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: De heer E.F. Schneider

Nadere informatie

Datum Contactpersoon R.F.M. Bakker Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071)

Datum Contactpersoon R.F.M. Bakker Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071) BAM Woningbouw Den Haag t.a.v. mevrouw D. Augustinus Postbus 16172 2500 BD 's-gravenhage Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Doesburg hebben op 15 mei 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en geregistreerd onder nummer 2015OMG0038. Het betreft het plaatsen

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Besluit Omgevingsvergunning, Industriestraat 10 te Goes

Besluit Omgevingsvergunning, Industriestraat 10 te Goes Registratuurnummer OMG-2014-0007 *14SXO09399* Onderwerp Besluit Omgevingsvergunning, Industriestraat 10 te Goes Omgevingsvergunning Ons college van burgemeester en wethouders heeft op 6 januari 2014 een

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

[Geanonimiseerd] Geachte mevrouw/mijnheer,

[Geanonimiseerd] Geachte mevrouw/mijnheer, Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201608193/6059998 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Datum zie documentenlijst Onderwerp verlening van de gevraagde

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 2 maart 2012 van J.H.J.M. van Duijnhoven, Hoenderstraat

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2016.0046 Documentnummer: 201600583 Locatie: Zevenhuizen 9 Besluitdatum: 6-12-2016 OLO-nummer: 2670753 Wij hebben op 6-12-2016 besloten om de aangevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Datum Contactpersoon W. Schutte Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071)

Datum Contactpersoon W. Schutte Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071) Stadhuis gemeente Leiden t.a.v. de heer E. Plugge Postbus 9100 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165165

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Uitgebreid 2.1-1.c juncto 2.12-1.a.3 of 2; 2.1-1.d/-1.e excl milieuneutraal/1.f; 2.27; 2.19) Aanvrager V.A.L. Vastgoed Dhr. R. Prickartz Meersenhoven 202 6222 PD Maastricht

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 328749 Dossier: OV16100 Documentnummer: 328749BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 18 juli 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking. Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. T.a.v de heer M. Spee Postbus 24 8440 AA HEERENVEEN. Ontwerp besluit omgevingsvergunning

Ontwerpbeschikking. Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. T.a.v de heer M. Spee Postbus 24 8440 AA HEERENVEEN. Ontwerp besluit omgevingsvergunning Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Ontwerpbeschikking Domein Dienstverlening Afdeling Vergunning en Handhaving Contactpersoon K. Arends Doorkiesnummer

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 1. Inleiding Op 11 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201612764 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het gedeeltelijk wijzigen van de voorgevel van de begane grond van het kantoor Plaats 33 ten behoeve

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 Burgemeester en wethouders hebben op 20 februari 2014 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag gaat over het verbouwen van winkelruimten tot appartementen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend) D161188889 *D161188889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend) Wij hebben op 24 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het herinrichten en vervangen

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201602677 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen en splitsen van de atelierruimte Noordeinde 94A tot tandartsenpraktijk en woning

Nadere informatie

TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)

TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) Burgemeester en wethouders van Weert hebben op 5 oktober 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 697624 1. Inleiding Op 13 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het starten van een domino's pizza filiaal op basis van een afhaal- en

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 27 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een opslagruimte. De aanvraag gaat over Veluwstraat 36 in Ewijk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning ONTWERP

Omgevingsvergunning ONTWERP BSO VillaDriel Mevrouw I.F.B.M. van der Zanden Bartels Lindestraat 21 5331 GS KERKDRIEL Uw aanvraag van 25 december 2013 Afdeling Publiekszaken Uw aanvraag om Omgevingsvergunning Telefoonnummer 14 0418

Nadere informatie