Datum Contactpersoon R.F.M. Bakker Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 30-03-2012 Contactpersoon R.F.M. Bakker Ons Kenmerk WABO 111529/161704 OLO Doorkiesnummer (071) 5165779"

Transcriptie

1 ASR Vastgoed Vermogensbeheer BV t.a.v. de heer E. Schroten Postbus GA UTRECHT Bezoekadres Postadres Telefoon Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus PC Leiden Datum Contactpersoon R.F.M. Bakker Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071) Onderwerp Beslissing op uw aanvraag om omgevingsvergunning Aalmarkt 22 e.o. (Waagblok) Herontwikkeling van het (winkel)bouwblok tussen de Breestraat, Aalmarkt, Mandenmakerssteeg en Maarsmansteeg, met verbouw, sloop en nieuwbouw Datum binnenkomst datum besluit Geachte heer Schroten, Op hebben wij uw aanvraag tot een omgevingsvergunning ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de locatie Aalmarkt 22 e.o. (Waagblok) voor het volgende project: Herontwikkeling van het (winkel)bouwblok tussen de Breestraat, Aalmarkt, Mandenmakerssteeg en Maarsmansteeg, met verbouw, sloop en nieuwbouw. Deze aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten: Het bouwen van een bouwwerk. Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument. Het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Een bouwwerk te slopen. Een monument als bedoeld in een zodanige verordening in enig opzicht te wijzigen; Wij hebben besloten om de vergunning te verlenen. Eventuele indiener(s) van zienswijzen zijn van de vergunningverlening in kennis gesteld en wij wijzen erop dat rechten van derden aan het gebruik van deze vergunning in de weg kunnen staan. U treft de vergunning bijgevoegd aan. In uw omgevingsvergunning staan doorgaans voorwaarden vermeld, bijvoorbeeld de voorwaarde dat nog nadere constructieve gegevens overgelegd en beoordeeld moeten worden voordat met de werkzaamheden mag worden gestart. Het is dus belangrijk dat u kennis neemt en rekening houdt met de in uw omgevingsvergunning opgenomen voorwaarden. Ook vragen wij uw aandacht voor het onderstaande, waarbij opgemerkt moet worden dat wellicht niet alle mededelingen op uw vergunning van toepassing zijn.

2 Op tijd beginnen Na inwerkingtreding van uw vergunning heeft u maximaal 26 weken de tijd om met de werkzaamheden te beginnen. Na die 26 weken loopt u het risico dat de vergunning wordt ingetrokken. Uiteraard kunnen er omstandigheden zijn waardoor u niet binnen 26 weken kunt beginnen. In dat geval verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen en daarbij ook aan te geven wanneer u wel kunt starten met de werkzaamheden. Betaling leges Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor betaling van dit bedrag ontvangt u een aparte, gespecificeerde nota. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen. Verplichting tot melden start en voortgang van de bouwwerkzaamheden Een belangrijke taak van onze inspecteurs is het controleren of er in overeenstemming met de verleende vergunning wordt gebouwd. Goedgekeurde tekeningen moeten daarom steeds op het werk aanwezig zijn en u dient het begin van de werkzaamheden alsmede de start van heiwerkzaamheden, het betonstorten voor de fundering en de verdiepingen altijd te melden. Voordat met het storten van beton mag worden begonnen, dienen de wapening, bekisting en ondersteuning van de betonconstructie voorts door het team Bouwtoezicht te zijn goedgekeurd. De keuring moet 48 uur voor de voorgenomen aanvang van het storten worden aangevraagd bij de afdeling Handhaving, team Bouwtoezicht, telefoon (071) Als alle werkzaamheden zijn afgerond, dient u ons hiervan in kennis te stellen. De meldingen kunt u doen via faxnummer onder vermelding van het omgevingsvergunningnummer en het perceel waarop de vergunning van toepassing is. Afvoerleidingen / riolering / herbestrating Afvoerleidingen moeten zijn aangesloten op het openbaar riool. Dit zal door de gemeente voor rekening van de vergunninghoud(st)er worden uitgevoerd. Voordat de aansluitingen worden gemaakt dient eerst een nog te bepalen bedrag ter nadere verrekening in de gemeentekas te worden gestort (gironr ten name van de afdeling Stedelijk Beheer, Unit Civiel 1, onder vermelding van aansluiting riolering Aalmarkt 22 ). Verder moet de hemelwaterafvoer zijn aangesloten op de huisriolering *lozen op het buitenwater. Voor eventuele herbestrating, die als gevolg van de werkzaamheden uitgevoerd moet worden, dient een nog te bepalen bedrag ter nadere verrekening in de gemeentekas te worden gestort (gironr ten name van de afdeling Stedelijk Beheer, unit Civiel 4, onder vermelding van waarborgsom bestrating Aalmarkt 22 ). Milieu Werkzaamheden met (mogelijk) verontreinigde grond moeten plaatsvinden volgens wettelijke regels. Deze zijn opgenomen in de Wet milieubeheer, de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) en het Besluit bodemkwaliteit. Indien u nog een bodemonderzoek moet verrichten, wijzen wij erop dat hieruit kan blijken dat mogelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

3 De omgevingsvergunning treedt in dat geval pas in werking zodra is voldaan aan artikel 6.2c van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo). Voor toepassen van grond met kwaliteit boven de achtergrondwaarde binnen het werkgebied van Milieudienst West-Holland dient een melding gedaan te worden door middel van het meldingsformulier (www.mdwh.nl). De milieudienst beoordeelt of de partij grond mag worden toegepast op de geplande locatie. Voor het toepassen van meer dan 50 m 3 schone grond dient een melding te worden gedaan via Archeologie Indien archeologische resten worden aangetroffen, dient dit op grond van artikel 53 van de Monumentenwet onmiddellijk te worden gemeld aan de minister van OC&W, door tussenkomst van de unit Monumenten en Archeologie van de gemeente, tel. nr De vondst dient gedurende 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van de melding, ter beschikking te worden gesteld of gehouden voor wetenschappelijk onderzoek. Overige vergunningen Hoewel in de omgevingsvergunning de meeste vergunningstelsels zijn geïntegreerd, kan het toch voorkomen dat u nog andere vergunningen nodig hebt. Zo is op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het hebben van voorwerpen (keten, steigers, bouwmaterialen e.d.) op, in, over of boven de weg een afzonderlijke vergunning nodig. Volgens artikel 5.24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is ook voor het hebben van voorwerpen in, over of boven een openbaar water een afzonderlijke vergunning nodig. Deze vergunningen kunnen worden aangevraagd bij de afdeling Service & Informatie, telefoonnummer , unit Parkeren, Markt en Water, postbus 495, 2300 AL Leiden. Meer informatie Voor informatie en vragen kunt u terecht bij het Servicepunt Bouwen & Wonen van de gemeente Leiden, telefoon of per Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Leiden, namens dezen, A.H. Karbet Teamleider Vergunningen & Subsidies Kopie aan Kentie en Partners Architekten BV, Haarlemmerstraatweg 11B, 1165 MJ HALFWEG NH

4

5 Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: ASR Vastgoed Vermogensbeheer BV adres: Postbus 2008 postcode en woonplaats: 3500 GA UTRECHT ingekomen op: geregistreerd onder nummer Wabo / OLO. waarbij een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt gevraagd voor de locatie Aalmarkt 22 e.o. (Waagblok) voor het volgende project: Herontwikkeling van het (winkel)bouwblok tussen de Breestraat, Aalmarkt, Mandenmakerssteeg en Maarsmansteeg, met verbouw, sloop en nieuwbouw. Deze aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten: Het bouwen van een bouwwerk. Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument. Het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Een bouwwerk te slopen. Een monument als bedoeld in een zodanige verordening in enig opzicht te wijzigen; overwegende: ten aanzien van de procedure De aanvraag tot omgevingsvergunning is op op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. Na bekendmaking zijn geen reacties binnengekomen. De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken zijn op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van voor de duur van 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen en / of adviezen op de ontwerpbeschikking ingediend. ten aanzien van de activiteit bouwen De aanvraag ziet op het bouwen van een bouwwerk. Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. van de Wabo is voor deze activiteit een omgevingsvergunning vereist. Het bouwplan is getoetst aan het Bouwbesluit, de bouwverordening, Gebruiksbesluit, redelijke eisen van welstand en het bestemmingsplan. Bouwbesluit (artikel 2.10, eerste lid, onder a van de Wabo) Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder a van de Wabo moet de omgevingsvergunning worden geweigerd indien niet aannemelijk is gemaakt dat het aangevraagde bouwwerk voldoet aan de voorschriften zoals opgenomen in het Bouwbesluit.

6 Wij hebben geconstateerd dat het bouwplan op de volgende onderdelen in strijd is met het Bouwbesluit: 1. het bouwplan voorziet in het realiseren van twee appartementen op de 3 e verdieping van de nieuwbouw op de hoek Breestraat/Mandenmakerssteeg met één verticale vluchtroute (trappenhuis). Op de eronder gelegen bouwlagen valt deze verticale vluchtroute samen met de vluchtroute vanuit winkelunit 3. Hierdoor wordt niet voldaan aan de artikelen 2.105, lid 2 (in een brandcompartiment liggen ten hoogste een woonfunctie en nevenfuncties van die woonfunctie) en 2.157, lid 1 (twee rookvrije vluchtroutes ter plaatse van een toegang van een subbrandcompartiment). Het bouwplan voldoet ook niet aan de uitzonderingen zoals opgenomen in artikel 2.157, lid 4 en 5 (portiekontsluiting); 2. Ter plaatse van de V & D, winkelunit 2a, 2b en 3 wordt de maximaal toegestane oppervlakte van een brandcompartiment (1000m 2 ) overschreden, waardoor niet wordt voldaan aan artikel 2.105, lid 4; 3. de ontvluchting vanuit de woningen 1 en 2 op de hoek Breestraat/Maarsmansteeg is slechts mogelijk via één vluchttrappenhuis, waardoor niet wordt voldaan aan artikel Zoals ook onder punt 1 is aangegeven, mogen op dit trappenhuis uitsluitend woonfuncties zijn aangewezen. Aangezien op de 1 e verdieping op dit vluchttrappenhuis vluchtmogelijkheden van winkelunit 2a zijn aangewezen, wordt niet aan artikel 2.105, lid 2 voldaan; 4. In het bij de aanvraag ingediende document Overzicht gewenste ontheffingen d.d , wordt voor de in dat document genoemde onderdelen ontheffing gevraagd van het Bouwbesluit. Ontheffing wordt gevraagd omdat, in verband met de monumentale status van de genoemde panden, niet aan de nieuwbouweisen kan worden voldaan. Ten aanzien van de strijdigheden als opgenomen onder de punten 1 en 2, wordt in de aanvraag voorzien in gelijkwaardige oplossingen. Deze gelijkwaardige oplossingen zijn opgenomen in de documenten Gelijkwaardige maatregelen brandveiligheid Waagblok te Leiden Winkelunit 3/Appartementen A en B, kenmerk 4130/N02b, d.d en Gelijkwaardige maatregelen brandveiligheid Winkelunit 2a en 2b/Woning 1 en 2, kenmerk 4130/N04b, d.d Ten aanzien van de strijdigheden als opgenomen onder punten 3, wordt in de aanvraag voorzien in een gelijkwaardige oplossing. Deze gelijkwaardige oplossing is opgenomen in het document Gelijkwaardige maatregelen brandveiligheid Winkelunit 2a en 2b/Woning 1 en 2, kenmerk 4130/N04b, d.d De documenten die ter onderbouwing van de gelijkwaardige oplossing bij de aanvraag zijn overgelegd, zijn ter beoordeling voorgelegd aan Brandweer Hollands Midden en akkoord bevonden. Het document Overzicht gewenste ontheffingen d.d , is ter beoordeling voorgelegd aan Brandweer Hollands Midden. Voor zover de gevraagde ontheffingen betrekking hebben op het aspect veiligheid, is de brandweer akkoord met het afwijken van de desbetreffende voorschriften van het Bouwbesluit. Wij hebben besloten om op grond van de artikelen 1.11 en 1.12 van het Bouwbesluit af te wijken van de desbetreffende voorschriften met betrekking tot de strijdigheden als genoemd onder punt 4 omdat het de verbouw van bestaande monumentale panden betreft en er met betrekking tot het aspect veiligheid geen bezwaren zijn;

7 U heeft aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voor wat betreft de overige aspecten voldoet aan het Bouwbesluit. bouwverordening (artikel 2.10, eerste lid, onder b van de Wabo) Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder b van de Wabo moet de omgevingsvergunning worden geweigerd indien niet aannemelijk is gemaakt dat het aangevraagde bouwwerk voldoet aan de voorschriften zoals opgenomen in de bouwverordening. U heeft aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan deze voorschriften. Op grond van artikel , lid 1 van de bouwverordening moet, indien een gebouw is gelegen in een deel van de gemeente dat is aangeduid op de, bij deze bouwverordening behorende kaart (binnen een straal van 1200m vanaf het Centraal Station), als zijnde een gebied dat per openbaar vervoer uitstekend of goed bereikbaar is, voor zover de omvang of de bestemming van het gebouw daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto s in beperkte mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. Uit het bij de aanvraag omgevingsvergunning ingediende document Notitie parkeren d.d blijkt dat de parkeerbehoefte ten gevolge van het bouwplan toeneemt met 29 parkeerplaatsen. Binnen het bouwplan zijn geen extra parkeerplaatsen voorzien. Op grond van artikel , lid 6 van de bouwverordening kan worden afgeweken van artikel , lid 1 voor zover op een andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien. Wij hebben besloten van deze afwijkingsmogelijkheid gebruik te maken omdat de parkeervraag als gevolg van de realisering van het project, in vergelijking met de totale parkeerbehoefte in de bestaande toestand, slechts in geringe mate toeneemt. Voorts wordt voor de opvang van de parkeervraag als gevolg van het groeiend aantal bezoekers van de binnenstad voorzien in de bouw van openbare parkeergarages. Voor de parkeergarage aan de Morsweg is de omgevingsvergunning inmiddels aangevraagd. Gebruiksbesluit (artikel 2.10, eerste lid, onder b van de Wabo) Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder b van de Wabo moet de omgevingsvergunning worden geweigerd indien niet aannemelijk is gemaakt dat het aangevraagde bouwwerk voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet (het Gebruiksbesluit); Op grond van artikel van het Gebruiksbesluit dient een gebruiksfunctie vanaf bepaalde grenswaarden te worden voorzien van een brandmeldinstallatie. In het gebouw van Vroom & Dreesman (V & D) Aalmarkt 22 dient op grond van het Gebruiksbesluit een brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking te worden aangebracht. In het bouwplan is voor de V & D een brandmeldinstallatie opgenomen met de bewakingsomvang niet-automatisch. In hoofdstuk 5 van het rapport nr A, d.d (rapport van Floriaan) is middels gelijkwaardigheid aangetoond dat met de in het bouwplan opgenomen brandmeldinstallatie een zelfde mate van veiligheid wordt bereikt als met het Gebruiksbesluit is beoogd. Deze rapportage is ter beoordeling voorgelegd aan Brandweer Hollands Midden en voor wat betreft de voorgestelde gelijkwaardige oplossing akkoord bevonden.

8 bestemmingsplan Op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder c van de Wabo kan de omgevingsvergunning worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of regels die zijn gesteld op grond van artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Ter plaatse is het Stadsvernieuwingsplan Aalmarkt e.o. (2003) van kracht en gelden de bestemmingen Winkelgebied 2 (Wi2) en Winkel- en Voetgangersgebied 2 (Wi/Vo2). De activiteit bouwen is op de volgende onderdelen in strijd is met het genoemde bestemmingsplan: binnen de bestemming Wi2 dienen ten minste 4 bovenwoningen gesitueerd te worden en gehandhaafd te blijven. Binnen de bestemming Wi/Vo2 is bepaald dat het aantal bovenwoningen in de verdiepingen minimaal 4 dient te bedragen. In het bouwplan zijn 2 bovenwoningen opgenomen, waardoor niet wordt voldaan aan de bepalingen ten aanzien van het minimaal aantal te realiseren bovenwoningen; het bouwplan voldoet niet aan de bepalingen ten aanzien van het laden en lossen. Op de plankaart is middels de aanduiding inpandig laden en lossen aangegeven waar, ten behoeve van de bevoorrading van de winkels, een inpandige voorziening mag worden gesitueerd. Op de plankaart is deze aanduiding aangeven ter plaatse van het pand Breestraat 80. In het bouwplan is het laden en lossen voor de V & D voorzien ter plaatse van het pand Breestraat 82; voor de bestemming Wi2 is onder andere bepaald dat de zijgevels van de gebouwen geplaatst dienen te worden of blijven in de daarvoor op de plankaart aangegeven grenzen. Op de hoek van de Breestraat/Maarsmansteeg is sprake van het samenvoegen van bebouwingsvlakken. Het samenvoegen van panden en gebouwen is toegestaan, mits deze panden aan de voorgevel als afzonderlijke panden herkenbaar blijven en aan de voorzijde van een pand tenminste een gedeelte van de scheidingsmuur over een lengte van tenminste 4m gehandhaafd blijft. Aan de bepaling ten aanzien van het minimaal te handhaven deel van de scheidingsmuur wordt niet voldaan; binnen de bestemming Wi2 dienen de gebouwen te worden afgedekt met een kap of daarmee vergelijkbare dakconstructie. Het plan voorziet in uitbreidingen die met een plat dak worden afgedekt, waardoor niet aan de kapbepaling wordt voldaan; voor de bestemming Wi/Vo2 zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van een in te richten winkelerf. Het bouwplan ziet niet op het inrichten van een winkelerf zodat niet aan de bepalingen hieromtrent wordt voldaan; binnen de bestemming mag de goothoogte maximaal 15m bedragen. De goothoogten ter plaatse van de nieuw te realiseren winkelruimte, appartementen en trappenhuis op de hoek Breestraat/Mandenmakerssteeg bedragen respectievelijk 13,14m, 16,45m en 18,30m, waardoor de maximaal toegestane goothoogte wordt overschreden; Uw aanvraag wordt mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo. Op grond van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo kan de omgevingsvergunning worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Wij zijn van oordeel dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en dat er sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing.

9 De notitie omgevingsvergunning Aalmarkt 22 e.o. (Waagblok), waar de ruimtelijke onderbouwing onderdeel van uitmaakt (NL.IMRO.0546.PB ) is als bijlage bij dit besluit gevoegd en maakt daarvan deel uit. welstand (artikel 2.10, eerste lid 1, onder d van de Wabo) Op grond van artikel 2.10, eerste lid 1, onder d van de Wabo mag de omgevingsvergunning alleen worden verleend indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. In de gemeente Leiden is de Welstandsnota gemeente Leiden 2010 van toepassing. Het bouwplan voldoet niet aan de in de welstandsnota opgenomen sneltoetscriteria en is daarom voorgelegd aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML). De WML heeft in haar vergadering van geoordeeld dat het bouwplan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen en zijn daarmee van oordeel dat het bouwplan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. ten aanzien van de gemeentelijke en de rijksmonumenten De aanvraag ziet tevens toe op het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van vier gemeentelijke en drie rijksmonumenten. Op grond van artikel 2.2, eerste lid onder b voor de gemeentelijke monumenten en artikel 2.1, eerste lid, onder f voor de rijksmonumenten van de Wabo is voor deze activiteiten een omgevingsvergunning vereist. De omgevingsvergunning kan gezien artikel 2.18 van de Wabo en de Monumentenverordening 2008 en artikel 2.15 van de Wabo alleen worden verleend indien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Bij de beslissing op de aanvraag dienen wij rekening te houden met het gebruik van het monument. Wij hebben de aanvraag voorgelegd aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden. Hieronder treft u het advies met betrekking tot de monumenten, zoals vervat in de notulen van de vergadering van , aan. Toetsingskader: Monumentenverordening, Monumentenwet Monumentenadvies: Motivering: Aanhouden De commissie heeft kennisgenomen van de plananalyse van M&A. De architect geeft een toelichting op het plan, met name op de aanpassingen van het plan naar aanleiding van eerdere behandelingen van het plan. De commissie heeft waardering voor het plan en de ontwikkeling die het doorgemaakt heeft. Het herstellen van veel monumentale waarden en structuren komen de monumenten en de historische binnenstad ten goede. Omdat er nog een aantal aandachtspunten zijn en omdat er nog informatie ontbreekt, is de commissie nog niet overgegaan tot een positief advies.

10 Vooruitlopend op het advies stelt de commissie het volgende: - Door het ontbreken van kozijndetails zijn de gevolgen van het plaatsen van dubbel glas in de kozijnen van de monumentale panden onvoldoende inzichtelijk. Verzocht wordt horizontale en verticale principe kozijndetails van de voorgevels van de panden Maarsmansteeg 23, Breestraat 84, 86, en 88, voor zover deze nog niet aangeleverd zijn, aan te leveren. - Bij gebouw Maarsmansteeg 23 komt de getekende borstwering niet overeen met de uitgangspunten van het winkelpuienonderzoek. Geadviseerd wordt de hardstenen borstwering iets naar voren te plaatsen. - Door het toepassen van de aangevraagd dubbele beglazing (floatglas) is een goede reconstructie van de winkelpuien niet haalbaar. Dit komt door de aangepaste detaillering die nodig is voor het vrij dikke glaspakket en de visuele aantasting door de grote luchtspouw tussen de glaslagen in. Geadviseerd wordt te kiezen voor een inbraakwerende beglazing in de lijn van de toegepaste Stolker Monuglas. Door het toepassen van een geringe luchtspouw (max. 4 mm) en een getrokken buitenblad blijven de visuele gevolgen beperkt en kan gebruik worden gemaakt van de oude detaillering. - Dubbel glas en kierdichting kunnen leiden tot vochtproblemen. Voor de monumenten dienen de principes aangegeven te worden hoe de vochtproblemen voorkomen worden (bijvoorbeeld door ventilatie). - Informatie over doorvalbeveiliging ontbreekt. Verzocht wordt het ontwerp van de doorvalbeveiligingen af te stemmen op de achterliggende gevels, en de informatie aan te leveren. - Met betrekking tot het antigraffiti systeem wordt geadviseerd een systeem toe te passen dat -ook na verloop van tijd- niet zichtbaar is, de poriën van het metselwerk open laat en zelfopofferend is. Bovendien wordt geadviseerd de onderste lagen van het metselwerk boven maaiveld of natuursteen open te houden voor vochtuitdamping. - De principe werkomschrijving van de externe onderhoudswerkzaamheden (inclusief herstel beeldhouwwerken pand Breestraat 84) ontbreekt, verzocht wordt deze informatie aan te leveren. - Geadviseerd wordt per pand een kleuronderzoek en een kleurschema op te stellen, opdat de individualiteit van de panden behouden wordt. In dit verband wordt verwezen naar de nieuwe Leidse kleurenwaaier. - Positie en uitvoering van de rolluiken in de panden Aalmarkt 22 en Breestraat 84 en de expeditiedeuren in pand Breestraat 82 zijn akkoord. - Door de sloop van het pand achter de Waag, komt de achtergevel vrij. Verzocht wordt aan te geven hoe deze gevel beschermd wordt tegen weersinvloeden. - De gegevens van de horeca-afvoerpijp ontbreken. Geadviseerd wordt de pijp in een donkere matte kleur uit te voeren en de informatie aan te leveren.

11 - De commissie gaat akkoord met de detaillering van de nieuwe lichtkap boven de bestaande glaskap. Raamverdeling van de nieuwe kap in een lijn met de legramen verdient daarbij de voorkeur. - Het isoleren van de kappen aan de binnenzijde kan grote gevolgen hebben voor de vochthuishouding in de kapconstructie, omdat een dampdichte folie bij dergelijke complexe kappen moeilijk geheel dampdicht is aan te brengen. Geadviseerd wordt de isolatie van met name de panden Breestraat 84 en 86 aan de buitenzijde of op de zoldervloer aan te brengen. - Met het inkorten van pand Breestraat 82 en het slopen van het tweede achterhuis van pand Breestraat 84 (een dubbel achterhuis is zeldzaam in Leiden) gaat een deel van de oude historische structuur van het gebied verloren. Geadviseerd wordt deze structuur herkenbaar terug te laten komen in de nieuwe situatie, onder meer door de nieuwe constructie de oude contouren te laten volgen. - Het aanbrengen van een luchtbehandelingkanaal in de historische gang en trappenhuis op de eerste verdieping van zowel het voor- als achterhuis van pand Breestraat 84 tast de historische structuur aan. Geadviseerd wordt het hoofdkanaal door de tweede verdieping van pand Breestraat 82 te laten lopen. - Met betrekking tot het verwijderen van de tweede (historische) verdiepingsvloer in pand Breestraat 86 spreekt de commissie haar voorkeur uit deze vloer voor een gedeelte direct achter de voorgevel te behouden, als verwijzing naar de historische structuur en om te voorkomen dat de gevelramen gaan zweven. - De commissie is geen voorstander van het lossnijden van de getoogde kelders onder de straat van de panden Breestraat 84 en 86, vanwege de mogelijke ouderdom van deze kelders in dit oudst bebouwde gedeelte van Leiden. Geadviseerd wordt eventuele alternatieven voor het lossnijden te onderzoeken. - Het afsluiten van het monumentale trappenhuis in gebouw Aalmarkt 22 is in principe akkoord. Verzocht wordt de principe aansluitdetails aan te leveren. - De trap in winkelunit 2B 1e verdieping en in beperkte mate ook 2e verdieping (detail T-02 en T-03)steken gedeeltelijk door de bestaande vloer en muur heen, waardoor onnodig veel historisch materiaal weggenomen moet worden. Geadviseerd wordt de trap geheel naast de muur te plaatsen. Het complex bevindt zich in het oudst bebouwde gedeelte van Leiden. Om deze reden is het belangrijk dat er bouwhistorische opnamen gemaakt worden tijdens het ontmantelen en sloopwerkzaamheden. Hiermee wordt voorkomen dat historische informatie verloren gaat en ongezien verdwijnt. De uitvoering van de werkzaamheden dient te geschieden in nauw overleg met Monumenten en Archeologie van de gemeente Leiden.

12 Wij hebben u / uw gemachtigde van dit advies op de hoogte gesteld, waarna u op een aangepast bouwplan heeft ingediend. Wij hebben de aanvraag opnieuw voorgelegd aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden. Hieronder treft u het advies zoals vervat in de notulen van de vergadering van aan. Monumentenadvies: Motivering: Akkoord. De commissie is van mening dat de monumentale waarden bij de voorgestelde ingrepen in voldoende mate gerespecteerd worden. Tijdens de commissie behandeling zijn onderstaande onderdelen specifiek akkoord bevonden: borstweringsdetail (gebouw Maarsmansteeg 23), beglazing winkelpuien, doorvalbeveiliging, isolatiewerkzaamheden (zoals aangegeven in "motivatie isolatiewerkzaamheden", waarbij de commissie wel aangeeft voorstander te zijn van het isoleren van de zoldervloer en de architect vraagt dit opnieuw in overweging te nemen), anti graffiti APP-S systeem (met het advies de onderste laag (lagen) metselwerk open te houden), rolluiken, ontluchtingspijp in donker matte kleur, lichtkap, het niet volgen van de oude contouren van de panden Breestraat 82 en 84 omdat de lay-out van de winkel dit niet toelaat, het nieuwe tracé van het luchtbehandelingkanaal in de panden Breestraat 82 en 84, het verwijderen van de tweede verdiepingsvloer van het pand Breestraat 86 (in beginsel gaat de commissie niet akkoord met het verwijderen van deze vloer, maar omdat het (gedeeltelijk) handhaven van deze vloer niet past binnen de winkel lay-out gaat de commissie akkoord) en de trappen in winkelunit 2B. De uitvoering dient in nauw overleg met Monumenten & Archeologie te geschieden. In het bijzonder wordt genoemd de gevolgen van het aanbrengen van dubbel glas voor de kozijnen, de werkomschrijving, het kleuronderzoek / pandsgewijze kleurvoorstellen, het lossnijden van de getoogde kelders (tevens in overleg met constructeur), het dichtzetten van de achtergevel van de Waag (tevens in overleg met de gemeente) en de glazen pui rond het trappenhuis in V&D (principe aansluitdetails tussen glas en natuursteen balustrade dienen voorgelegd te worden aan M&A). Het hoofd van de regioafdeling West van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, heeft namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bij brief van , nr. CIK het volgende positieve advies uitgebracht: Mijn advies luidt positief in achtneming van hieronder staande opmerkingen (zie motivering en aanbevelingen). Over het plan is een intensief vooroverleg gevoerd.

13 Gaande het proces zijn planaanpassingen doorgevoerd onder meer met betrekking tot het hoofdtrappenhuis van het warenhuis en de luifel, het daklandschap en de dakopbouwen, waardoor het plan aan kwaliteit heeft gewonnen en de monumentale waarden zoveel mogelijk recht zijn gedaan. Het plan is zowel op objectniveau (rijksmonumenten het warenhuis V&D aan de Aalmarkt 22 en het gebouw In den Vergulde Turk aan de Breestraat 84) als in relatie tot de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht Leiden bekeken. Ook de onderlinge samenhang van de rijksmonumenten en de samenhang met de omringende panden maakte deel uit van de planbeoordeling. Ik herhaal conform mijn opmerking in het préadvies- dat in het voorliggende plan nauwelijks wordt ingegaan op de relatie van het plan met de gegroeide en bestaande cultuurhistorische betekenis van het gebied en van de bouwkundige structuur. Ik adviseer u om de gemaakte afwegingen nader inzichtelijk te maken. daklandschap Het daklandschap van het Waagblok is een structuurbepalend onderdeel van het beschermde stadsgezicht. Bovendien is het daklandschap vanuit diverse punten in de stad een duidelijk waarneembare 5 e gevel. Het is een positieve ontwikkeling om het daklandschap van het Waagblok uitgaande van de gebouwstructuren in zijn geheel te beschouwen als een ontwerpopgave. In het voorliggende ontwerp worden de bestaande en nieuw toe te voegen dakopbouwen bekleed met een zinken gevelbeplating. Tevens wordt bij de toevoeging van nieuwe volumes op het dak rekening gehouden met de oorspronkelijke gevellijn (achtergevel) van het monumentale warenhuis. Ik adviseer u hierover positief. gevels Karakteristiek voor het warenhuis V&D betreft de gevelopbouw met de glazen winkelpuien. Deze winkelpuien vormen een doorlopende band aan de Aalmarkt en de Maarsmansteeg. De nieuwe entree voor de winkel aan de Maarsmansteeg/Breestraat voegt zich in deze structuur dat wil zeggen binnen het stramien en in de rooilijn. In de oorspronkelijke opbouw van de gevel vormt de luifel aan de Maarsmansteeg een belangrijk element tussen het winkelfront op de begane grond en de overige verdiepingen. In het voorliggende ontwerp wordt de bestaande, zwaar uitgevoerde luifel vervangen door een luifel die slanker is gedetailleerd. De detaillering van de luifel is uitgebreid in het vooroverleg aan de orde geweest. De voorgestelde nieuwe belijning is akkoord, behoud van inspringing (neg) aan de bovenzijde wordt toegejuicht, alleen de diepte zou meer in overeenstemming moeten worden gebracht met de oorspronkelijke verhoudingen en maatvoering van de gevel. Ten aanzien van de reiniging van het metselwerk adviseer ik u dit uit te voeren met lauw water onder lage druk (geen stoom, aangezien de hitte de bakhuid van de steen beschadigt). interieur Het interieur van het warenhuis heeft in de loop van de tijd vele wijzigingen ondergaan, waarbij veel monumentale onderdelen zijn verdwenen.

14 De resterende relatief gave interieurelementen bestaan uit het monumentale hoofdtrappenhuis en de vlucht/personeelstrappenhuizen. Het hoofdtrappenhuis heeft een achterwand met glas-in-lood ramen van Joep Nicolas, marmeren lambriseringen en trapleuningen, vaste vitrines, en is gelegen rond een vide die oorspronkelijk gedekt was met een witglazen kap. Het hoofdtrappenhuis was bewust tegen de zijgevel geplaatst om zo gesloten verkoopvloeren te realiseren. Tegelijkertijd vormde het trappenhuis het oriëntatiepunt in de winkel. Door latere plaatsing van de roltrappen, die in het planvoorstel worden verdubbeld, lijkt het hoofdtrappenhuis overbodig te zijn geworden, echter voor de architectuur van het gebouw speelt het trappenhuis de hoofdrol. In het plan wordt het trappenhuis met een glazen afscheiding dichtgezet. Ik adviseer u om bij de plaatsing van scheidingswanden de ruimtelijke betekenis van de trappartij een doorslaggevende rol te laten spelen. Positief ben ik over het behoud van het trappenhuis en over het terugbrengen van de lichtkap. Ten aanzien van de (historische) installaties adviseer ik om bijzondere onderdelen van deze installaties bij voorkeur in het pand zelf te behouden. Ik betreur het dat de overige dienstentrappenhuizen gesloopt worden. Ik adviseer u deze monumentale onderdelen te documenteren. Tegen het afscheiden van een deel van het warenhuis ten behoeve van een nieuwe winkel aan de Maarsmansteeg/Breestraat heb ik geen bezwaar, mits daarbij rekening wordt gehouden met de doorgaande winkelpuien en de inpandige betonnen hoofdstructuur (kolommen). Ik ben positief over het uitvoeren van een nader kleurenonderzoek en ga ervan uit dat de resultaten richtinggevend zijn voor het op te stellen schildersbestek. In den Vergulde Turk Het pand In den Vergulde Turk aan de Breestraat wordt ter plaatse van de achtergevel verbonden met het warenhuis. Hiervoor wordt een tweede achterhuis gesloopt. Met de sloop gaan alle monumentale waarden verloren. Ik adviseer u dan ook dit achterhuis uitvoerig te documenteren. De hoofdopzet en de indeling van het rijksmonument blijven verder herkenbaar en beleefbaar. De verschillende historische interieurelementen, zoals het glas-in-lood legraam, trappenhuis en stucplafonds, worden hersteld. Het integreren van deze elementen bij de herontwikkeling beschouw ik als een pluspunt. Bij de toepassing van het isolatieglas (Stolker Monuglas) ga ik ervan uit dat de detaillering en profilering van raam en kozijn behouden blijven. Ten aanzien van de reiniging van het metselwerk adviseer ik u dit uit te voeren met lauw water onder lage druk (geen stoom). Ik ben positief over het uitvoeren van een nader kleurenonderzoek en ga ervan uit dat de resultaten richtinggevend zijn voor het op te stellen schildersbestek. Bij mijn advies doe ik u de volgende aanbevelingen: De historische onderdelen die van waarde zijn, zoals bijvoorbeeld het tweede achterhuis Breestraat 84 en de dienstentrappenhuizen in het warenhuis, zorgvuldig te documenteren. De opmerkingen zoals hierboven staan verwoord ondermeer ten aanzien van het kleurenonderzoek, de installaties en omgang met het metselwerk te verwerken in de voorschriften.

15 Wij zijn, gelet op het onderhavige verzoek en het uitgebrachte advies door de Welstands- en Monumentencommissie Leiden, en het advies van de Minister, het volgende van oordeel: Geadviseerd wordt om de zoldervloer van Breestraat 86 te isoleren in plaats van de kap om vochtproblemen en ingewikkelde aansluitingen te voorkomen. De onderste la(a)g(en) metselwerk dient/dienen vrij te worden gehouden van de anti graffitisystemen, zodat het metselwerk boven het maaiveld en boven aansluitingen op hardere onderliggend werk kan ademen om vochtproblemen te voorkomen; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen. De ontluchtingspijp van de horeca in Maarsmansteeg 23 dient in een donkere matte kleur te worden uitgevoerd; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen. Met het maken van doorbraken in de voormalige gebouwscheidende muren gaat historische materiaal verloren en een deel van de historische structuur wordt doorbroken. Doordat de doorbraken worden uitgevoerd als een portaal, de doorbraken op een afstand van de gevels worden gemaakt en waar mogelijk worden uitgevoerd in een formaat van een deur, worden de gevolgen zoveel mogelijk beperkt. Mede gezien de gehele ontwikkeling van dit gebied waarbij vele monumentale panden worden opgeknapt en herbestemd en de gemeentelijke doelstelling tot het maken van grotere winkelunits gaan wij in deze situatie akkoord met deze ingreep. Omdat hier sprake is van het oudste bebouwde gedeelte van Leiden geldt hierbij als voorwaarde dat een bouwhistorische opname gemaakt dient te worden tijdens het ontmantelen en de sloopwerkzaamheden. Hiermee wordt voorkomen dat historische informatie verloren gaat en ongezien verdwijnt. Met het afbreken van het tweede achterhuis van Breestraat 84 gaat een voor Leiden zeldzaam dubbel achterhuis verloren. Dit is een ernstige aantasting van de cultuurhistorische waarden. Echter, in dit achterhuis zijn reeds vele ingrijpende wijzigingen uitgevoerd. Voorts hangt het behoud van de kelder en de gehele ontwikkeling van dit gebied, waarbij vele monumentale panden worden opgeknapt en herbestemd af van de sloop van dit achterhuis. Gezien deze omstandigheden gaan wij akkoord met deze ingreep. Hierbij wordt eveneens als voorwaarde gesteld dat een bouwhistorische opname gemaakt dient te worden tijdens het ontmantelen en de sloopwerkzaamheden. Met het grotendeels verwijderen van de tweede verdiepingsvloer van Breestraat 82 gaat een deel van het historische materiaal en de structuur verloren. Gezien de beperkte zeldzaamheid van de vloerdelen en de balken, het behoud van het eerste balkvlak bij de voorgevel en gezien het zichtbaar behouden van de balkkoppen in de muren blijven de gevolgen voor het monument beperkt. Wel wordt geadviseerd om ook het tweede balkvlak en de bovenliggende vloer te behouden om nog meer van de structuur in stand te houden. Per gebouw en gebouwdeel dient een kleurenonderzoek te worden uitgevoerd en deze kleuren dienen een basis te vormen voor schilderwerk van het exterieur. Het kleurenonderzoek en het kleurenvoorstel dienen ter goedkeuring aan het College, door tussenkomst van het team Monumenten & Archeologie te worden voorgelegd; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen. Nader dient onderzocht te worden of het lossnijden van de historische kelders onder de Breestraat constructief noodzakelijk is. Indien de noodzaak wordt aangetoond, dient het lossnijden en de wijze waarop dit gebeurt ter goedkeuring aan het College, door tussenkomst van het team Monumenten & Archeologie te worden voorgelegd; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen.

16 Het tijdelijk waterdicht maken van de achtergevel van de Boterhal dient in nauw overleg met het College, door tussenkomst van het team Monumenten & Archeologie te worden uitgevoerd; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen. Het verzoek van de Minister om de gemaakte afwegingen over de relatie van het plan met de gegroeide en bestaande cultuurhistorische betekenis van het gebied en de bouwkundige structuur inzichtelijke maken, wordt overgenomen en is als voorwaarde in het besluit opgenomen. Het advies van de Minister om de luifel dieper uit te voeren dan nu is aangevraagd om meer in overeenstemming met de oorspronkelijke verhoudingen en maatvoering van de gevel aan te sluiten, wordt niet overgenomen. Het verkleinen van de luifel verbetert de ruimtelijke kwaliteit van de smalle steeg. Dit komt het aangezicht van de monumentale gevels in de straat ten goede. Het reinigen van het metselwerk dient terughoudend te worden uitgevoerd om de bakhuid van de bakstenen niet te beschadigen. Hierbij gaat de voorkeur uit om terughoudend met stoom om te gaan en zoveel mogelijk te reinigen met (zo min mogelijk) lauw water onder een lage druk. De Minister adviseert om bij de plaatsing van de glazen afscheiding rond het trappenhuis de ruimtelijke betekenis van de trappartij een doorslaggevende rol te laten spelen. Door de glazen afscheiding met een zo slank mogelijke kozijn uit te voeren en het trappenhuis toegankelijk te houden voor bezoekers is dit advies verwerkt in de aanvraag. De detaillering van de aansluiting van de glazen pui op het historische marmer van het trappenhuis Aalmarkt 22 dient ter goedkeuring aan het College, door tussenkomst van het team Monumenten & Archeologie te worden voorgelegd; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen; Het advies van de Minister om van de historische installaties de bijzondere onderdelen van deze installaties in het pand te behouden, is overgenomen en is als voorwaarde in het besluit opgenomen. De Minister adviseert om bij het afscheiden van de winkelruimte aan de Maarmansteeg de doorgaande puien en de inpandige kolommenstructuur te respecteren. In de aanvraag blijft de doorgaande winkelpui behouden en de kolommenstructuur gehandhaafd, waardoor dit advies is verwerkt in de aanvraag. Bij het toepassen van isolatieglas (Stolker Monuglas) dient de bestaande detaillering en profilering van de ramen en kozijnen behouden te blijven; dit is als voorwaarde in dit besluit opgenomen; De werkomschrijving met daarin de uitgangspunten van de herstelwerkzaamheden van het exterieur (behandeling aangetast houtwerk, inboeten metselwerk en voegwerk, verwijderen of behoud historische verflagen, wijze van herstel beeldhouwwerk, herstel/vervangen stucwerk en dergelijke)dient nader te worden uitgewerkt en ter goedkeuring aan het College, door tussenkomst van het team Monumenten & Archeologie te worden voorgelegd; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen. Bij het maken van doorbraken in de voormalige gebouwscheidende wanden (historische perceelsgrenzen) van alle panden, het ontmantelen van Breestraat 84 en 86, het afbreken van het tweede achterhuis van Breestraat 84 en het afbreken van de trappenhuizen van Aalmarkt 22 dienen er bouwhistorische opnamen gemaakt te worden, conform de Bouwhistorische Richtlijnen Een plan van aanpak hiervoor dient ter overleg en goedkeuring aan het College, door tussenkomst van het team Monumenten & Archeologie te worden voorgelegd.

17 De definitieve bouwhistorische rapportages dienen voor het einde van de werkzaamheden te worden verstrekt aan het College, door tussenkomst van het team Monumenten & Archeologie; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen. De uitvoering dient in nauw overleg met het College, door tussenkomst van het team Monumenten & Archeologie te worden uitgevoerd; dit is als voorwaarde in het besluit opgenomen. Wij zijn van oordeel dat op grond van het vorenstaande en na zorgvuldige afweging van alle in het geding zijnde belangen en gelet op de Monumentenverordening 2008 en de Monumentenwet 1988 het belang van de monumentenzorg zich niet verzet tegen het onder voorwaarde verlenen van de vergunning voor deze activiteit. Deze voorwaarden zijn verderop opgenomen bij het definitieve BESLUIT. ten aanzien van het slopen Op grond van artikel van de bouwverordening van de gemeente Leiden is het - als de hoeveelheid sloopafval meer zal bedragen dan 30 m 3, dan wel het verwijderen van asbest - verboden om zonder omgevingsvergunning bouwwerken, standplaatsen en woonwagens daaronder begrepen, te slopen. Op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder a van de Wabo wordt deze vergunningplicht gezien als een omgevingsvergunningplicht. Uw aanvraag ziet op deze activiteit. Het slopen betreft mede het verwijderen van asbest. U heeft een asbestinventarisatie-rapport overgelegd. De Omgevingsdienst West-Holland heeft dit rapport goedgekeurd. Wij zijn van oordeel dat het rapport aan de geldende wet- en regelgeving voldoen en de vergunning onder voorwaarden kan worden verleend. Deze voorwaarden zijn opgenomen bij het definitieve BESLUIT. Wij zijn van oordeel dat de vergunning kan worden verleend voor deze activiteit onder het stellen van voorwaarden c.q. voorschriften ter bescherming van de aangrenzende panden en percelen. Deze voorwaarden zijn verderop opgenomen bij het definitieve BESLUIT. ten aanzien van het slopen in een beschermd stadsgezicht. De aanvraag ziet op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stadsgezicht. Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder h van de Wabo is voor deze activiteit een omgevingsvergunning vereist. Uw aanvraag is mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor deze activiteit. Op grond van artikel 2.16 Wabo kunnen wij de vergunning weigeren indien niet aannemelijk is gemaakt dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd. Een onderdeel van de sloopwerkzaamheden betreft het slopen van de bebouwing (Mandenmakerssteeg 8 10) grenzend aan het pand De Waag. Nieuwbouw op deze locatie is wel voorzien, maar maakt geen onderdeel uit van deze aanvraag omgevingsvergunning. Het is naar ons oordeel aannemelijk dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden gebouwd, op grond van de volgende overwegingen:

18 op heeft het college het ontwerp bestemmingsplan Aalmarkt Mandenmakerssteeg e.o. deel 1 Waagblok vastgesteld. In het ontwerp bestemmingsplan is opgenomen dat op de locatie van Mandenmakerssteeg 8 10 een bouwvolume gerealiseerd kan worden; voorafgaand aan het vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan heeft de gemeenteraad op het stedenbouwkundig plan Aalmarkt vastgesteld en heeft het college besloten het beeldkwaliteitsplan Aalmarkt d.d ter inzage te leggen. Zowel in het stedenbouwkundig plan als het beeldkwaliteitsplan is ter plaatse van Mandenmakerssteeg 8 10 een glazen bouwvolume voorzien; de gemeente krijgt de beschikking over de locatie Mandenmakerssteeg 8 10 om een uitbreiding ten behoeve van de Waag te kunnen realiseren. Hiertoe is in 2011 door de gemeenteraad een kaderbesluit genomen, waarbij een voorbereidingskrediet voor het project is verstrekt; ten aanzien van het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het uitvoeren van een werk of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald. Uw aanvraag ziet op een van deze activiteiten. Het bouwplan zal worden gerealiseerd in een zone waarvoor op grond van het Paraplubestemmingsplan Archeologie gedeeltelijk de dubbelbestemming Waarde Archeologie 2 (gebieden van archeologische waarden binnen de singels) geldt. De voor Waarde-Archeologie 2 aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden. In dit gebied gelden voor ruimtelijke plannen de volgende criteria: archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, indien de bodem wordt verstoord over een oppervlakte van meer dan 25 m2 en dieper dan 50 cm. De adressen Breestraat 76 t/m 84 oneven en Mandenmakerssteeg 8-10 worden gerealiseerd in een zone waarvoor de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 2 geldt. Volgens het bouwplan vinden op deze locatie Breestraat 76 t/m 80 oneven en Mandenmakerssteeg 8-10, de volgende activiteiten onder het maaiveld plaats. In eerste instantie wordt de huidige bebouwing (Vögelepand) gesloopt. De in de grond aanwezige kelder en de aanwezige fundatie wordt hierbij gespaard. Bij de bouw van het nieuwe pand zal gebruik worden gemaakt van de bestaande fundering. Vloeren van het toekomstige pand worden hoger aangelegd dan die van de te slopen panden. Wel zullen twee liftputten en twee putten t.b.v. een trafo worden aangelegd. Deze putten worden voorzien van schroefinjectiepalen. De kelders hebben een gezamenlijke omvang van circa 40m 2. Archeologische verwachting Op 23 augustus 2011 is een bureauonderzoek opgesteld door archeologisch adviesbureau The Missing Link: J. de Jong, Archeologisch bureauonderzoek Waagblok, Aalmarkt, gemeente Leiden The Missing Link, Woerden. Uit dit bureauonderzoek blijkt dat het gehele plangebied een hoge archeologische verwachting heeft voor resten daterend vanaf de Late Middeleeuwen (12e eeuw). Verwacht worden resten die zijn gerelateerd aan de vroegste fase van de stedelijke ontwikkeling van Leiden.

19 Onder de huidige bebouwing aan de noordzijde van de Breestraat kunnen achtererven van het voormalige Leidse dijkdorp worden verwacht. In latere fases (vanaf het begin van de 13e eeuw) kunnen tevens resten van bouwwerken worden verwacht. Gezien de aanwijzingen voor ambachten (smid, leerlooier en schoenmaker) tijdens de opgraving van de Aalmarktschool, moet hier ook in het plangebied rekening mee worden gehouden. De verwachte diepteligging is vanaf maaiveld tot ca. 3 m onder maaiveld. Op de locatie Breestraat 76 t/m 84 oneven en Mandenmakerssteeg 8-10 is de huidige bebouwing voorzien van een kelder. Bij de aanleg van deze kelder zal een groot deel van de archeologische resten reeds zijn verstoord. Dit betekent echter niet dat alle resten zijn verdwenen. Omdat de ingrepen onder het maaiveld minimaal gehouden zijn, is geen uitgebreid archeologisch onderzoek noodzakelijk. Wel wordt geadviseerd om de sloop van het pand en de nieuwbouw aan de Breestraat 76 t/m 80 oneven en Mandenmakerssteeg 8-10 plaats te laten vinden onder archeologische begeleiding. Dat wil zeggen dat tijdens de graafwerkzaamheden die in het kader van de sloop en de nieuwbouw plaatsvinden een archeoloog aanwezig is om eventueel aanwezige archeologische resten te documenteren. Voorafgaand aan de archeologische begeleiding dient conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) een programma van eisen (PvE) te worden opgesteld. Dit PvE dient ter beoordeling te worden voorgelegd aan het team Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden. De archeologische begeleiding moet worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerde instelling (www.sikb.nl) onder toezicht van het team Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden. Wij zijn van oordeel dat de vergunning kan worden verleend voor deze activiteit onder het stellen van bovenbenoemde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn verderop opgenomen bij het definitieve BESLUIT. Burgemeester en wethouders besluiten: BESLUIT 1. in te stemmen met de bij de aanvraag ingediende gelijkwaardige oplossing zoals opgenomen in de volgende documenten: - Gelijkwaardige maatregelen brandveiligheid Waagblok te Leiden Winkelunit 3/Appartementen A en B, kenmerk 4130/N02b, d.d ; - Gelijkwaardige maatregelen brandveiligheid Winkelunit 2a en 2b/Woning 1 en 2, kenmerk 4130/N04b, d.d ; - rapport nr A, d.d , voor wat betreft hoofdstuk 5, gelijkwaardigheid brandmeldinstallatie; 2. ten behoeve van de strijdigheden met het Bouwbesluit, zoals opgenomen in het document Overzicht gewenste ontheffingen d.d , op grond van de artikelen 1.11 en 1.12 af te wijken van de desbetreffende voorschriften van het Bouwbesluit;

J.P. van Vaneveld Koppestokstraat 79 2014 AN Haarlem. Geachte mevrouw/heer,

J.P. van Vaneveld Koppestokstraat 79 2014 AN Haarlem. Geachte mevrouw/heer, J.P. van Vaneveld Koppestokstraat 79 2014 AN Haarlem Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 wabo@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

Datum 05-12-2011 Contactpersoon Joel Zink Ons Kenmerk WABO 111554/193239 OLO Doorkiesnummer (071) 5165770

Datum 05-12-2011 Contactpersoon Joel Zink Ons Kenmerk WABO 111554/193239 OLO Doorkiesnummer (071) 5165770 Gemeente Leiden T.a.v. W.F. van den Bergh Postbus 9100 2300 PC LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165165

Nadere informatie

Datum 27-03-2014 Contactpersoon R.F.M. Bakker Ons Kenmerk WABO 131199 /912945 OLO Doorkiesnummer (071) 5165779

Datum 27-03-2014 Contactpersoon R.F.M. Bakker Ons Kenmerk WABO 131199 /912945 OLO Doorkiesnummer (071) 5165779 Groenoord CV t.a.v. de heer O. Wierenga Postbus 2961 1000 CZ Amsterdam Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 wabo@leiden.nl

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Haagweg 6

Omgevingsvergunning Haagweg 6 Omgevingsvergunning Haagweg 6 2 Inhoudsopgave Besluittekst 5 bijlagen bij omgevingsvergunning 17 Bijlage 1 Aanaag 19 Bijlage 2 Situatietekening 29 Bijlage 3 Plattegrond 33 Bijlage 4 Plattegrond 37 Bijlage

Nadere informatie

omgevingsvergunning Haarlemmerstraat 222-226

omgevingsvergunning Haarlemmerstraat 222-226 omgevingsvergunning Haarlemmerstraat 222-226 2 Inhoudsopgave Ontwerp omgevingsvergunning 3 Bijlagen bij de omgevingsvergunning 15 Bijlage 1 Tekeningen bestaande situatie 15 Bijlage 2 Tekeningen nieuwe

Nadere informatie

Geachte mevrouw/mijnheer,

Geachte mevrouw/mijnheer, Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201417475/5728566 Behandeld door [Geanonimiseerd] [Geanonimiseerd] Doorkiesnummer [Geanonimiseerd] E-mail [Geanonimiseerd] Aantal bijlagen

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit ONTWERPBESLUIT Datum : Ons kenmerk : 2012.0. Zaaknummer : 110701948 Contactpersoon : M. Bruens Doorkiesnr. : 0900-1809 Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 21 juli 2011 een aanvraag

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 657125/20150085 (010) 284 8659

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 657125/20150085 (010) 284 8659 Ontwerpbesluit Maasstede Ontwikkeling VOF De heer J.W. Bovy Wijnhaven 17 3011 WH ROTTERDAM datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 657125/20150085 (010) 284 8659 onderwerp behandeld door/e-mail

Nadere informatie

VERZONDEN 0 J APR, 20H

VERZONDEN 0 J APR, 20H De heerw.h. van der Bijl Windheuvelstraat 11 6971 JV BRUMMEN Brummen Zaaknummer Uw kenmerk Onderwerp 31 maart 2014 O-002062 VERZONDEN 0 J APR, 20H begeleidingsbrief ontwerpbesluit omgevingsvergunning Geachte

Nadere informatie

De schoonheid van Amsterdam

De schoonheid van Amsterdam De schoonheid van Amsterdam Gemeente Amsterdam Bijlage, 2013 De Schoonheid van Amsterdam 2013: Bijlage pagina 1 De schoonheid van Amsterdam Bijlage Gemeente Amsterdam 2013 inhoud Bijlage 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Datum Zie waarmerk Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor Monsterseweg 194

Datum Zie waarmerk Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor Monsterseweg 194 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Onderlinge Levensverzekering Maatschappij 'S-Gravenhage t.a.v. G.H. Meijer Postbus 629 2501 CP DEN HAAG Uw brief van Ons kenmerk 201300955/5241631

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING. dossiernummer: Om14.0123 BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SITTARD-GELEEN

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING. dossiernummer: Om14.0123 BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SITTARD-GELEEN ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING dossiernummer: Om14.0123 BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SITTARD-GELEEN Aanvraag Op 1 april 2014 ontvingen wij van Jongen en Maasbilt VOF, Hompertsweg 34, 6371 CX

Nadere informatie

Zienswijzennota ZIENSWIJZEN

Zienswijzennota ZIENSWIJZEN Zienswijzennota Het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Winschoten en het ontwerp-exploitatieplan Noordelijk Centrumgebied hebben ter inzage gelegen van 30 maart 2009 tot en met 11 mei 2009 conform artikel

Nadere informatie

Archeologienota Waterland 2011

Archeologienota Waterland 2011 Archeologienota Waterland 2011 Inhoudsopgave Archeologienota Waterland 2011...1 1 Inleiding: archeologie in Waterland...3 2 Waarom archeologiebeleid?...4 2.1 Wettelijk kader...4 2.2 Doel...4 2.3 Basis

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

201405445/5460398 2. Het beroepschrift dient tenminste te bevatten:

201405445/5460398 2. Het beroepschrift dient tenminste te bevatten: Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201405445/5460398 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diversen Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

datum kenmerk uw kenmerk/brief van doorkiesnummer 21 april 2015 R41/656852 (010)284 8664 588385/20140194

datum kenmerk uw kenmerk/brief van doorkiesnummer 21 april 2015 R41/656852 (010)284 8664 588385/20140194 gemeente Capelle aan den IJssel De heer L Ramdjas Jadelaan 1 3162 PA RHOON datum kenmerk uw kenmerk/brief van doorkiesnummer 21 april 2015 R41/656852 (010)284 8664 588385/20140194 onderwerp besluit omgevingsvergunning

Nadere informatie

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk 2. het maken, hebben of veranderen van een uitweg, of het gebruik daarvan veranderen

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk 2. het maken, hebben of veranderen van een uitweg, of het gebruik daarvan veranderen ons kenmerk 2014/93190 ZNSTD gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Mevrouw K.J. Stein Gouwzoom 16 1541 TX KOOG AAN DE ZAAN Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14 075

Nadere informatie

Ontwerp Raadsbesluit Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Ontwerp Raadsbesluit Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Behorende bij: Ontwerp Raadsbesluit Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen Onderwerp Gelet op de strijdigheden met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "De Zijde- Duivenvoorde 2012" kan slechts medewerking

Nadere informatie

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

R. Westland Landjuweel 20 3905 PG Veenendaal. Omgevingsvergunning: besluit. Geachte heer Westland,

R. Westland Landjuweel 20 3905 PG Veenendaal. Omgevingsvergunning: besluit. Geachte heer Westland, Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Domein Dienstverlening Afdeling Vergunning en Handhaving Contactpersoon P.M. Ham Doorkiesnummer (0343) 565790

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARCHEOLOGIE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE

BELEIDSNOTA ARCHEOLOGIE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE BELEIDSNOTA ARCHEOLOGIE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Beleidsnota Archeologie Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmerliede Titel: Beleidsnota Archeologie Gemeente

Nadere informatie

Versie 1.2 aangepast op wijzigingen BOR per 1 november 2014

Versie 1.2 aangepast op wijzigingen BOR per 1 november 2014 HANDREIKING TIJDELIJKE BOUW Een praktische gids voor het toepassen van procedures en bouwregelgeving in relatie tot tijdelijke bouw en tijdelijk gebruik Versie 1.2 aangepast op wijzigingen BOR per 1 november

Nadere informatie

Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2012. Gemeente Someren

Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2012. Gemeente Someren Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2012 Gemeente Someren Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Juridisch kader... 5 3. Relatie met overig beleid... 7 4. Visie op ruimtelijke kwaliteit leefomgeving... 8 5. Soorten gebieden...

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg Leeuwarden (UML)

Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg Leeuwarden (UML) Monumentenzorg Leeuwarden (UML) Bevat de richtlijnen zoals bedoeld in: de Erfgoedverordening gemeente Leeuwarden en de Verordening Leeuwarder Restauratiefonds 2014. Vastgesteld door het College van burgemeester

Nadere informatie

gemeentebestuur Afdeling Concernstaf Aan de gemeenteraad datum 22 november 2013 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1102879

gemeentebestuur Afdeling Concernstaf Aan de gemeenteraad datum 22 november 2013 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1102879 gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Concernstaf Aan de gemeenteraad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1102879 datum 22 november 2013

Nadere informatie

Projectplan. 23 woningen Merellaan. Afdeling Stadsontwikkeling Unit WEZEP

Projectplan. 23 woningen Merellaan. Afdeling Stadsontwikkeling Unit WEZEP Projectplan 23 woningen Merellaan Afdeling Stadsontwikkeling Unit WEZEP Projectplan 23 woningen Merellaan Dit document is opgesteld in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders Opdrachtnemer

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Bestemmingsplan Binnenstad 2014. Gemeentelijke reactie op zienswijzen; Ambtelijke wijzigingen.

Nota van zienswijzen. Bestemmingsplan Binnenstad 2014. Gemeentelijke reactie op zienswijzen; Ambtelijke wijzigingen. gemeente Schiedam domein Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke ontwikkeling & beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota van zienswijzen

Nadere informatie

Behandeling zienswijzen Zocherstraat 23-25 te Amsterdam

Behandeling zienswijzen Zocherstraat 23-25 te Amsterdam Bezoekadres Bos en Lommerplein 250 1055 EK Amsterdam Postbus 57239 1040 BC Amsterdam Telefoon 14020 Fax 020 253 0727 www.west.amsterdam.nl info@west.amsterdam.nl Directie Vergunningen en dienstverlening

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA PURMEREND

WELSTANDSNOTA PURMEREND WELSTANDSNOTA PURMEREND 2 (ONTWERP-)WELSTANDSNOTA PURMEREND 1 e herziening 2007 - actualisering 2011 I N H OU D HOOFDSTUK 1 INLEIDING...7 Uitgangspunten van het welstandsbeleid... 7 Beheer van bestaande

Nadere informatie