RICHTLIJNEN VERMOGENSBEHEER STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Ingangsdatum: 1 juli 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RICHTLIJNEN VERMOGENSBEHEER STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Ingangsdatum: 1 juli 2011"

Transcriptie

1 RICHTLIJNEN VERMOGENSBEHEER STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Ingangsdatum: 1 juli 2011 Bij de uitvoering van de bij overeenkomst d.d. 1 juli 2011 tussen Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (voorheen Stichting Pensioenfonds ICI Holland B.V. en hierna te noemen opdrachtgever ) en AZL Vermogensbeheer B.V. (voorheen AZL N.V. en hierna te noemen AZL B.V.) door eerstgenoemde aan laatstgenoemde verstrekte opdracht inzake het vermogensbeheer dient AZL B.V. zich te houden aan de volgende richtlijnen. Doelstellingen van het Vermogensbeheer, Beleggingsbeleid & Beleggingsrestricties Doelstellingen van het Vermogensbeheer & Beleggingsbeleid Met uitzondering van de categorie discretionaire Euro staatsobligaties (zie schema B) streeft AZL B.V. ernaar met een actief beleggingsbeleid een optimaal beleggingsresultaat te behalen, dat voor elke in Schema A omschreven beleggingscategorie ligt boven het rendement van de daarmee in het schema corresponderende benchmark. In bepaalde beleggingscategorieën kan worden gekozen voor een zogenaamd passief beleggingsbeleid. Daarbij dienen de beleggingsrestricties ten aanzien van de samenstelling van de portefeuille en de toelaatbare risico s in acht te worden genomen, zoals onder Beleggingsrestricties omschreven. Eventuele restricties die hieronder zijn vastgelegd, gelden niet ten aanzien van participaties in beleggingsinstellingen voor zover ze daarmee strijdig zijn. Beleggingsrestricties Ten aanzien van het vermogensbeheer gelden de navolgende restricties: Het vermogen van opdrachtgever dient te worden belegd in de in Schema A opgenomen beleggingscategorieën in overeenstemming met de corresponderende minimale, maximale- en normpercentages. Schema A Beleggingscategorie Norm Minimum Maximum Vastrentende waarden 50,0% 40,0% 57,5% Aandelen 40% 35,0% 45,0% Vastgoed Beursgenoteerd 5,0% 2,5% 6.5% Niet-beursgenoteerd 5,0% 4,0% 6,0% Liquiditeiten 0,0% -5,0% 10,0% De hierboven genoemde percentages worden berekend door de marktwaarde van de desbetreffende beleggingscategorie te delen door de marktwaarde van het totale vermogen exclusief de marktwaarde van eventuele rente en of valuta overlays. Afhankelijk van de visie van AZL B.V. ten aanzien van de relatieve aantrekkelijkheid van de verschillende beleggingscategorieën zal de betreffende beleggingscategorie worden over- dan wel onderwogen ten opzichte van de gestelde norm binnen de gestelde bandbreedte. AZL B.V. streeft ernaar om te allen tijde het percentage dat belegd is in een beleggingscategorie of fonds binnen de voorgeschreven bandbreedtes te houden. Indien de bandbreedtes op enig moment overschreden worden, zal AZL B.V. binnen een maand nadat de overschrijding ter kennis is gekomen opdrachtgever hierover informeren en in overleg treden over de te ondernemen actie.

2 2 Stortingen/Onttrekkingen Stortingen en onttrekkingen zullen worden gebruikt om naar de gewenste wegingenn van de verschillende beleggingscategorieën te sturen. Benchmark De behaalde beleggingsresultaten ten aanzien van het deel van het vermogen v datt wordt belegd in de beleggingcategorieën die zijn opgenomen in Schema A, zullen op maandbasis per beleggingscategorie worden vergeleken met de in de Schema s B, C, D, E en F corresponderende benchmarks en voor alle beleggingcategorieën gezamenlijk met een benchmark die is samengesteld uit alle onderstaande benchmarks ( Samengestelde Benchmark Totalee Portefeuille ). Samengestelde Benchmark Totale Portefeuille De weging van elke index binnen dee Samengestelde Benchmark Totale Portefeuille is gelijk aan de normweging die geldt voor de betreffende beleggingscategorie, zoals vastgelegd in de Schema s A, B, D, E en F De Samengestelde Benchmark Totale Portefeuille wordt op maandbasis berekend. Om tot een Samengestelde Benchmark Totale Portefeuille op kwartaalbasis te komen worden deze maandelijkse rendementscijfers doorvermenigvuldigd. Samengestelde Vastrentende Benchmark De Samengestelde Vastrentende Benchmark wordt opgebouwd uit de benchmarks van de verschillende beleggingscategorieën binnen de Vastrentende portefeuille zoals weergegeven in de Schema s B. De weging van elke benchmark binnen de Samengestelde Vastrentende Benchmark is gelijk aan de norm wegingg die geldt voor de betreffende beleggingscategorie. Om tot een Samengestelde Vastrentende Benchmark op kwartaalbasis te komen worden dezee maandelijksee rendementscijfers doorvermenigvuldigd. Samengestelde Aandelen Benchmark De Samengestelde Aandelen Benchmark wordt opgebouwd uit de benchmarks b van de verschillende beleggingscategorieën binnen de Aandelenportef feuille zoals weergegeven in Schema D. De wegingg van elke benchmark binnen de Samengestelde Aandelenbenchmark is gelijk aan de d norm weging die geldt voor de betreffende beleggingscategorie Om tot een Samengestelde Aandelen Benchmark op kwartaalbasis te komen worden deze maandelijkse rendementscijfers doorvermenigvuldigd. Samengestelde Vastgoed Benchmarkk De Samengestelde Vastgoed Benchmark wordt opgebouwd uit de benchmarks b van de verschillende beleggingscategorieën binnen de Vastgoedportef feuille zoals weergegeven in Schema E. De wegingg van elke benchmark binnen de Samengestelde Vastgoedbenchmark is gelijk aan de d norm weging die geldt voor de betreffende beleggingscategorie Om tot een Samengestelde Vastgoed Benchmark op kwartaalbasis te komen worden deze maandelijkse rendementscijfers doorvermenigvuldigd. De portefeuille is opgebouwd zoals weergegeven n in de Schema s B, C, D, E en F.

3 3 Beleggingscategorieën 1. Vastrentende Waarden De vastrentende portefeuille is opgebouwd volgens onderstaande schema s B en C. Schema B geeft het norm-, minimum- en maximumpercentagess per strategie en/of fonds, uitgedrukt als percentage van de marktwaarde van de totale beleggingsportefeuille ex de marktwaarde van eventuele rente en of valuta overlays. Schema B Fonds Vastrentende Waarden Discretionair Euro staatsobligaties AZL Credits Benchmarkk Strategischee rentehedge * rendement (VPV) Strategischee rentehedge * rendement (VPV) Norm 50,0% 37,0% 9,0% Onderhandse lening Gemeente Haarlem Strategischee rentehedge * rendement (VPV) Vanguard Inflation Linked Eurozonee Barclays Capital Eurozone I/L Euro CPI 0,0% 4,0% fonds Bond Index Min 40,0% 29,5% 4,0% 0,0% 0,0% Max 57,5% 43,5% 14,0% 1,0% 6,0% De implementatie van het Vanguard Inflation Linked Eurozone fonds zal, inn overleg met opdrachtgever, in twee gelijke tranches gedurende het derdee kwartaal vann 2011 geschieden. Het rendement van het AZL Creditss fonds (Investment grade Euro bedrijfsobligaties) wordt ook vergeleken met het rendement van de benchmark van het fonds, de Citigroup EuroBig Corporate Index. Concreet zal de hierboven in schema B vermelde benchmark (Strategische rentehedge * rendement (VPV)) als volgt worden berekend:,waarbij de Funding kosten als volgtt worden berekend: [(Strategische Hedge Ratio X VPV t=0) - Marktwaarde Matching Portefeuille t=0 ] X Rendement 6M Bellwether Swap Index De kasstromen worden door de maand constant verondersteld. De beschrijving van de bepaling van de (strategische) rentehedgecoëfficiënt, alsmede vermelding van de rente assets die behoren tot de matching portefeuille, staan onder: 6. Nominale renterisico-immunisatie. 1.1 Discretionaire Euro staatsobligatieportefeuille De discretionaire Euro staatsobligatieportefeuille bestaat uit de segmenten Treasury, Government related r en Covered. Deze segmenten zijn samengesteld op basis van de definities en classificaties zoals die zijn vastgelegd in de Barclays Euro Aggregate Index. Binnenn het discretionaire mandaat zullen de navolgende restricties worden gehanteerd:

4 4 Schema C Segment Treasury Min* 70% Max* 100% Rating Minimaal A- Maximum per Issuer* Maximaal 35% AAA, maximaal 45% 4 voor Nederlandse staatsobligaties, maximaal 10% voor rating lager dan AAA, maximaal 5% voor rating lager dan AA- Government Related Covered 0% 0% 20% 10% Minimaal A - Minimaal A - Max 5% % Max 2% % * Uitgedrukt als percentage van dee marktwaarde van de discretionaire Euro staatsobligatieportefeuille ex de marktwaarde van de eventuele renteoverlay De ratings van de discretionaire euro staatsobligaties worden gelijkgesteld aan de laagste van de ratings afgegeven door Moody s en Standard & Poor s. Wanneer deze niet beschikbaar b zijn zal een door ING Investment Management afgegeven rating worden gehanteerd. Mocht ook deze rating niet afgegeven worden, dan wordt de obligatie geclassificeerd als not rated. AZL B.V. streeft ernaar om te allen tijde het percentage dat belegd is in eenn segment binnen de voorgeschreven bandbreedtes te houden. Indien de bandbreedtess op enig moment overschreden worden,, zal AZL B.V. binnen een maand nadat de overschrijding ter kennis is gekomen opdrachtgever r hierover informeren en in i overleg treden over de te ondernemen actie. 2. Aandelen De aandelenportefeuille is opgebouwd volgens onderstaand schema D. Schema D geeft het norm-, minimum- en maximumpercentages per strategie en/of fonds, uitgedrukt als percentage van de marktwaarde van de totale aandelen n portefeuille en haar sub categorieën, ex de marktwaarde van eventuele rente en of valuta overlays. Schema Fonds D Benchmark Norm Min Max Wereldwijd Core Europa ING MultimanagerEurope Equity Fund BlackRockk MSCI Europe Equity Index Fund B MSCI Europe (Net) Index MSCI Europe (Net) Index MSCI Europe (Net) Index 72,5% 67,0% 54,0% 44,0% 27% % 17% 27% % 17% 79,0% 64,0% 42% 42% Noord-Amerika ING Multimanager North America Equity Fund BlackRockk MSCI US Equity Index Fundd B MSCI USA (Net) Index MSCI USA (Net) Index MSCI USA (Net) Index 32,0% 24,5% 16% % 6% 16% % 6% 39,5% 26% 26% Japan BaillieGifford Japanese Equity Fund AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio MSCI Japan (Net) Index MSCI Japan (Net) Index MSCI Japan (Net) Index 9,0% % 6,0% 4,5% % 3,0% 4,5% % 3,0% 12,0% 6,0% 6,0% Asia Pacific ex Japan BlackRockk Pacific Rim ex Japan Index Fund B MSCI Pacific ex Japan (Net)) Index 5,0% % 2,5% MSCI Pacific ex Japan (Net) Index 5,0% % 2,5% 7,5% 7,5% Wereldwijd Hoog Dividend INI Dividend Aandelenn Basis Fonds Kempen Global High Dividend Fund MSCI World (Net) Index MSCI World (Net) Index MSCI World (Net) Index 15,0% 12,0% 18,0% 9,0% % 6,0% % `0,0% 4,0% 11,0% 18,0% Emerging Markets Robeco CGF Emerging Markets Equity Cl I eur. Aberdeen Global Emerging Markets Equities Fund MSCI Index Emerging Markets (Net) 12,5% 9,0% MSCI Emerging Markets (Net) Index 7,5% % 5,0% MSCI Emerging Markets (Net) Index 5,0% % 3,0% 15,0% 10,0% 7,0%

5 5 De implementatie van de categorie Wereldwijd Hoog Dividend aandelen zal, z in overlegg met opdrachtgever, in eerste instantie geschieden door een investering ad 10,- miljoen in het Kempen K Global High Dividend Fund aan het begin van het derde kwartaal van Eventuele additionele investering(en) gedurende voornoemd kwartaal in het INI- Dividend Aandelen Basis Fonds en/of het Kempen Global High Dividend Fund is i nog aan nadere beschouwing onderhevig. 3. Vastgoed De vastgoedportefeuille is opgebouwd volgens onderstaand schema E. Schema E geeft het norm-, minimum- en maximumpercentages per strategie en/of fonds, uitgedrukt als percentage van de marktwaarde van de totale beleggingsportefeuille ex de marktwaarde van eventuele rente en of valuta overlays. o Schema Fonds E Benchmark Norm Min Max Beursgenoteerd Vastgoed ING (L) Invest European Real Estate GPR 2500 Europe 20% UK 5,0% 5,0% 2,5% 6,,5% 2,5% 6,,5% Niet-beursgenoteerd Vastgoed Nederlandd ING Dutch ResidentialFund ING Dutch Retail Fund Europa ING Real Estate Select Eurosiris Fund AZL Vastgoed Duitsland I.L. IPD Dutch Property Index* IPD Pan European Property Index* 5,0% 4,0% 6,,0% * In de kwartaalrapportages zal het benchmarkrendement worden gelijkgesteld met het respectievelijke fondsrendement, eenmaal per jaarr zullen de rendementen van het niet-beursgenoteerd vastgoed worden vergeleken met de IPD rendementen. Er wordenn geen strategische norm-, minimum- enn maximumpercentages vastgesteld voor de individuele fondsen binnen de strategie niet-beurgenoteerd vastgoed. Het benchmark rendement wordt bepaald op basis van de wegingen van de individuele fondsen.

6 6 4. Liquiditeiten Onder liquiditeiten wordt verstaan het saldo van: - de lopende rekeningen en spaarrekenings gen - uitstaande deposito s - kortlopende staatsobligaties - kortlopende leningen (maximale looptijd 2 weken) aangegaan tenn behoeve vann voorfinanciering van beleggingstransacties (in verband met afwijkendee settlementperioden). AZL Vermogensbeheer mag in het kader van een efficiënte beheervoering overtollige liquiditeiten uitzetten in de vorm van kortlopende deposito s bij bankenn met een minimale kredietwaardigheid d van A-1 (Standard & Poor s) / P-1 (Moody s). Ook kunnen overtolligee liquiditeiten worden belegd in kortlopende obligaties, met een maximale looptijd van 6 maanden, uitgegeven door overheden uit de eurozone met een minimale kredietrating van AAA. Deze kortlopende obligaties vallen buiten de restricties zoals beschreven in schema C en zullen gescheiden van de discretionaire Euro staatsobligatieportefeuille, beschreven in paragraaf 1.1, worden geadministreerd. Daarnaast kan AZL Vermogensbeheer kortlopende leningen aangaan (looptijd maximaall 2 weken) ten behoeve van het voorfinancieren van beleggingen in verband met afwijkendee settlementperioden dan wel het voorfinancieren van pensioenbetalingen. 5. Derivaten Onderstaande tekst heeft alleen betrekking op eventuele discretionaire derivaten positiess in de portefeuille van opdrachtgever en heeft geen betrekking op de e beleggingsinstellingen off operationeell vermogensbeheerders waarin opdrachtgever participeert of die het vermogen van opdrachtgever beheren. b Voorr beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders gelden separate richtlijnen voor het gebruik van derivaten. Posities die voorvloeien uit de derivatentransacties moeten overeengekomen met opdrachtgever. passen binnen de beleggingsrestrictiess die zijn Derivaten zullen door AZL B.V. ondermeer, dochh niet uitsluitend, mogen worden gebruikt: 1. Vooruitlopend op het voornemen van aankoop of verkoop van financiële instrumenten; 2. Ter sturing van valuta risico; 3. Ter sturing van het renterisico. AZL B.V. mag in overeenstemming met de bovenstaande derivatenrichtlijnen gebruik maken van de volgende derivaten waarvoor voorafgaande géén toestemming van de opdrachtgever vereist v is: - Aangaan van renteswaps (zowel receiver als payer swaps); - Aan- en verkopen van futures; - Valutatermijn contracten. AZL B.V. mag in overeenstemming met bovenstaande derivatenrichtlijnen gebruik maken van de derivaten waarvoor voorafgaande wel toestemming van de opdrachtgever vereist is: - Kopen van (plain vanilla) calll en put opties; - Gedekt schrijven van (plain vanilla) call opties; - Kopen en verkopen van opties op renteswaps (swaptions). volgende AZL B.V. zal de verplichtingen die uit de derivatenposities voortvloeienn of daarmee samenhangen, namens opdrachtgever voldoen. AZL B.V. zal namens opdrachtgeverr zorg dragenn voor het storten of ontvangen van zekerheden van of aan wederpartijen alsmede het storten of ontvangen van v gelden (Euro) als margin of het (doen) verbinden van (een deel van) de portefeuille tot zekerheid conform de met wederpartijen namens opdrachtgever overeengekomen afspraken hieromtrent in ISDA/CSA-documentatie. AZL B.V. mag derivatentransacties uitvoeren zowel op beurzen en markten waar financiële instrumenten

7 7 worden verhandeld, als onderhands. AZL B.V. handelt onderhandse ( OTC ) derivatencontracten uitsluitend met tegenpartijen die voldoen aan door beheerder gehanteerde derivatenrichtlijnen ten aanzien van toegestane t tegenpartijen ( Qualified Counterparties ). Qualified Counterparties zijn partijen p die als zodanig door de Risk Management afdeling van ING Investment Management zijn goedgekeurd. Na een zorgvuldige selectie van de Qualified Counterparty kan het tegenpartij risico verder worden gemitigeerd g door het sluiten van raamovereenkomsten zoals een ISDA master agreement en eventueel een Credit Support Annex ( CSA ), die de rechten en plichten ten aanzien van de aangegane derivaten vastleggen en daarnaast voordelen bieden zoals het verrekenen van vorderingen en schulden ( netting ) of het uitwisselen van zekerheden c.q. onderpand ( collateral ). Het afsluiten van dergelijke raamovereenkomsten gebeurt volgens dee richtlijnen van ING Investment Management. 6. Nominale renterisico-immunisatie De mate van renterisico afdekking (rente( hedgecoëfficiënt) wordt op de volgende manier gedefinieerd: Rente hedgecoëfficiënt = i ( Exposure ( Rente asset Marktwaarde (VPVV i ) ) * Mod. Duration * Mod. Durationn Rente asset VPV i ) De rentee assets bestaan uit de strategieën discretionaire Euro staatsobligatieportefeuille, het restant van de onderhandse lening aan de Gemeente Haarlem alsmede Euro investment grade bedrijfsobligaties en de eventueel opgenomen rentederivaten. Voor staatsobligaties en de onderhandse lening iss de exposuree gelijk aan dee marktwaardee en voor renteswaps is de exposure gelijk aan de som van de nominale waarde en de marktwaarde. De modifiedd duration van de Euro investment grade bedrijfsobligaties wordt gelijkgesteld aan de modified duration van dee benchmark (Barclays Capital Euro Corporate index). De VPVV (Voorziening Pensioen Verplichting) bestaat uit een door een actuaris a gecertificeerde toekomstige nominale uitkeringsverplichting in de vorm vann een kasstroom patroon. De D marktwaarde van de VPV is de contante waarde van deze kasstromen op basis van de DNB zero coupon curve. In onderstaand Schema F is de strategische rentehedgecoëfficiënt met bijbehorende bandbreedte weergegeven. Schema F Strategische rentehedge Strategische rentehedge coefficient Norm 60% Min Max 55% 65% AZL B.V. streeft ernaar om te allen tijde de rentehedgecoëfficiënt binnen de voorgeschreven bandbreedtes te houden. Indien de bandbreedtes op enig momentt overschreden worden, zall AZL B.V. binnen een maand nadat de overschrijding ter kennis is gekomen de opdrachtgever hierover informeren en in overleg treden over de te ondernemen actie. Het rendement van de matching portefeuille zal worden afgezet tegen de benchmark van de portefeuille vastrentende waarden (zie schema B). Indien nodig wordt hierbij rekening gehouden met de relatieve omvang van de renteassets en de VPV ten opzichte van elkaar.

8 8 7. Currency Overlay Voor het afdekken van valuta risico s wordt gebruik gemaakt van valutaa termijn transacties. Valuta termijn transacties kunnen worden geëffectueerd via dee qualified counterparties (zie onder 5. Derivaten) en e met de custodian, zijnde Kas Bank. De mate van valutarisico afdekking (valutahedge) binnen de aandelenportefeuille wordt op de volgende manier gedefinieerd: De mate van valutarisico afdekking (valutahedge)) binnen beursgenoteerd vastgoed wordt op de volgende manier gedefinieerd: In onderstaand Schema G zijn bandbreedte weergegeven. de strategische valutahedge coëfficiënten per valuta met bijbehorende Schema G Strategische valutahedgee coefficient USDollar British Pound Australische Dollar Japanese Yen Norm 75% 75% 75% 50% Min 70% 70% 70% 45% Max 80% 80% 80% 55% Een keer per maand worden de valuta hedgecoëfficiënten bepaald. Is een actuele valuta hedgeratio op dat moment 5 %-punt hoger of lager dan de norm, dan wordt de desbetreffende valuta hedgecoëfficiënt aangepast tot de strategische norm. Bij actieve verschuivingen tussen onttrekkingen aan de portefeuille aangepast tot de strategische norm. de verschillende categorieën in de portefeuille p enn bij stortingen in of zullen de hedgeratio s bij overschrijding van de bandbreedtes worden Voor het afdekken van het valutarisico in de aandelen- en beursgenoteerd vastgoed v portefeuilles zal AZL B.V. de valutaa exposure binnen de in schema s D enn E opgenomen benchmarks voor de gespecificeerde fondsen gebruiken bij de bepaling van de valuta exposuree per genoemde valuta in schema G. Overige valuta worden niet afgedekt.

9 9 Rozenburg, juni 2011 Goedgekeurd te Rozenburg op 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg De heer B. de Jong Voorzitter Pensioenfonds. De heer P.C. Oostveen. Manager Pensioenfonds Gezien en akkoord bevondenn Namens AZL Vermogensbeheer B.V..

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille Bijlage 5 srichtlijnen A. srichtlijnen Ingangsdatum: 1 januari 2014 Beheerder dient de beleggingsrestricties ten aanzien van de samenstelling van de portefeuille en de toelaatbare risico's ln acht te nemen,

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V.

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V. Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V. Versie januari 2008 INLEIDING...3 HET BELEGGINGSPLAN...

Nadere informatie

Beleggingsplan 2014. Stichting Pensioenfonds ANWB

Beleggingsplan 2014. Stichting Pensioenfonds ANWB Beleggingsplan 2014 Stichting Pensioenfonds ANWB 1-5-2014 1. Inleiding In het Beleggingsplan worden de kaders beschreven waarbinnen het beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds ANWB zal plaatsvinden.

Nadere informatie

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%.

Rente afdekking De officiële UFR-curve zoals door DNB bepaald wordt afgedekt voor 60% met een bandbreedte van 57% tot 63%. Voorlegger In december 2014 is op het laatste moment na het vaststellen van het beleggingsplan 2015 het wetsvoorstel voor het nftk aangepast op het onderdeel UFR (= Ultimate Forward Rate). De door de Tweede

Nadere informatie

Prospectus CFK - Hoofdfonds 28 augustus 2015

Prospectus CFK - Hoofdfonds 28 augustus 2015 1. Belangrijke informatie Stichting Contractspelersfonds KNVB Stichting Contractspelersfonds KNVB ( CFK ) is opgericht met als doelstelling profvoetballers in staat te stellen om na afloop van hun voetbalcarrière

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool. 11 december 2014

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool. 11 december 2014 Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Rockwool 2015 11 december 2014 Voorwoord De beleggingscommissie heeft onder andere als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders en het doen van voorstellen

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting pensioenfonds VNU

Beleggingsplan. Stichting pensioenfonds VNU Beleggingsplan Stichting pensioenfonds VNU November 2014 Inleiding Het beleggingsplan behandelt de vastlegging van het strategisch beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds VNU (het fonds).het beleggingsplan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds UWV. Beleggingsplan 2015/2016. Cijfers per 31 maart 2015. Beleggingsplan 2015/2016 Pensioenfonds UWV Pagina 1 van 32

Stichting Pensioenfonds UWV. Beleggingsplan 2015/2016. Cijfers per 31 maart 2015. Beleggingsplan 2015/2016 Pensioenfonds UWV Pagina 1 van 32 Stichting Pensioenfonds UWV Beleggingsplan 2015/2016 Cijfers per 31 maart 2015 Beleggingsplan 2015/2016 Pensioenfonds UWV Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Inhoud

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Rockwool 4 februari 2014 Voorwoord De beleggingscommissie heeft onder andere als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders en het doen van voorstellen voor

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds KPN Vastgesteld in december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Gedragscode... 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur... 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting CRH Pensioenfonds 2012

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting CRH Pensioenfonds 2012 van Stichting CRH Pensioenfonds 2012 (ABTN) van Stichting CRH Pensioenfonds Voorwoord Deze actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) van Stichting CRH Pensioenfonds is geschreven in het kader van artikel

Nadere informatie

B2014-69. Beleggingsplan 2014. Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26

B2014-69. Beleggingsplan 2014. Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26 Beleggingsplan 2014 Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 2 Implicaties externe ontwikkelingen rond SNPF...5 2.1 Macro-economische omgeving...5 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Express

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Express Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds TNT Express Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds PostNL september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Verklaring beleggingsbeginselen

Verklaring beleggingsbeginselen C:\BASF\Fondsdocumenten\2013\VerklaringBeleggingsbeginselen20130201.docx 16-3-2013 Bijlage bij de actuariële en bedrijfstechnische nota Vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 februari 2013 Directie:

Nadere informatie

Liability Driven Solutions

Liability Driven Solutions Liability Driven Solutions Brochure Inhoud Samenvatting 3 1. Het belang van renteafdekking 5 1.1. Renterisico 5 1.2 Solvabiliteitsbeslag 6 2. Het Strategic Liability Matching (SLM) fonds 7 21. Doelstelling

Nadere informatie

Bijlage 6 bij ABTN Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel versie 12.0, december 2013. Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Bijlage 6 bij ABTN Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel versie 12.0, december 2013. Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Bijlage 6 bij ABTN Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel versie 12.0, december 2013 Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds KLM- Cabinepersoneel December 2013 Bijlage 6

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF Beleggingsplan 2015

Fondsdocumenten SNPF Beleggingsplan 2015 Fondsdocumenten SNPF Beleggingsplan 2015 Inhoud Inhoud...2 1 Terugblik 2014 & vooruitblik 2015...4 1.1 Terugblik 2014...4 1.2 Macro-economische omgeving...4 1.3 Ontwikkeling pensioen in het notariaat...4

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen

Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1 Gedragscode 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

Om de Verklaring beter te kunnen begrijpen zal hieronder worden ingegaan op de organisatie en beleidsuitgangspunten van SPR.

Om de Verklaring beter te kunnen begrijpen zal hieronder worden ingegaan op de organisatie en beleidsuitgangspunten van SPR. Verklaring inzake beleggingsbeginselen Inleiding Het belangrijkste doel van Stichting Pensioenfonds Randstad, hierna te noemen SPR, is de zekerstelling van de bij haar verzekerde pensioenen. Het beleggingsbeleid

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds defensief fonds Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een Aanvullend

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds zeer fondsoffensief Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4 Fiscale

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds UWV. Beleidsplan Beleggingen 2014. Cijfers per 30 september 2013. Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28

Stichting Pensioenfonds UWV. Beleidsplan Beleggingen 2014. Cijfers per 30 september 2013. Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28 Stichting Pensioenfonds UWV Beleidsplan Beleggingen 2014 Cijfers per 30 september 2013 Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen

Kwartaalrapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen Kwartaalrapportage Vermogensbeheer Stichting Pensioenfonds Productschappen 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management samenvatting 3 1 Kerncijfers 5 1.1 Dekkingsgraad 5 1.2 Rendement 8 1.3 Vermogen

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 januari 2012

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 januari 2012 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 januari 2012 Versie: 10 oktober 2012 ABTN Pensioenfonds Smit 1 januari 2012 1 / 26 Inleiding Zoals in artikel 3 lid 3 van de statuten is vermeld, werkt Stichting

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen A. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 1. Doelstelling van Fonds 1818 Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen heeft als doel het verhogen van de

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds TNT Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds TNT Maart 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie en pensioenregeling 3 2.1 Organisatie 3 2.2 Pensioenregeling 3 2.3 Organen 5 2.4 Gedragscode

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Jaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Jaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Jaarverslag 2014 Inhoud INHOUD 2 ALGEMENE INFORMATIE 3 PROFIEL 4 KERNCIJFERS EN JAAROVERZICHT SUBFONDSEN 7 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 8 SAMENGESTELDE JAARCIJFERS 2014

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie