RICHTLIJNEN VERMOGENSBEHEER STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Ingangsdatum: 1 juli 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RICHTLIJNEN VERMOGENSBEHEER STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG. Ingangsdatum: 1 juli 2011"

Transcriptie

1 RICHTLIJNEN VERMOGENSBEHEER STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Ingangsdatum: 1 juli 2011 Bij de uitvoering van de bij overeenkomst d.d. 1 juli 2011 tussen Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (voorheen Stichting Pensioenfonds ICI Holland B.V. en hierna te noemen opdrachtgever ) en AZL Vermogensbeheer B.V. (voorheen AZL N.V. en hierna te noemen AZL B.V.) door eerstgenoemde aan laatstgenoemde verstrekte opdracht inzake het vermogensbeheer dient AZL B.V. zich te houden aan de volgende richtlijnen. Doelstellingen van het Vermogensbeheer, Beleggingsbeleid & Beleggingsrestricties Doelstellingen van het Vermogensbeheer & Beleggingsbeleid Met uitzondering van de categorie discretionaire Euro staatsobligaties (zie schema B) streeft AZL B.V. ernaar met een actief beleggingsbeleid een optimaal beleggingsresultaat te behalen, dat voor elke in Schema A omschreven beleggingscategorie ligt boven het rendement van de daarmee in het schema corresponderende benchmark. In bepaalde beleggingscategorieën kan worden gekozen voor een zogenaamd passief beleggingsbeleid. Daarbij dienen de beleggingsrestricties ten aanzien van de samenstelling van de portefeuille en de toelaatbare risico s in acht te worden genomen, zoals onder Beleggingsrestricties omschreven. Eventuele restricties die hieronder zijn vastgelegd, gelden niet ten aanzien van participaties in beleggingsinstellingen voor zover ze daarmee strijdig zijn. Beleggingsrestricties Ten aanzien van het vermogensbeheer gelden de navolgende restricties: Het vermogen van opdrachtgever dient te worden belegd in de in Schema A opgenomen beleggingscategorieën in overeenstemming met de corresponderende minimale, maximale- en normpercentages. Schema A Beleggingscategorie Norm Minimum Maximum Vastrentende waarden 50,0% 40,0% 57,5% Aandelen 40% 35,0% 45,0% Vastgoed Beursgenoteerd 5,0% 2,5% 6.5% Niet-beursgenoteerd 5,0% 4,0% 6,0% Liquiditeiten 0,0% -5,0% 10,0% De hierboven genoemde percentages worden berekend door de marktwaarde van de desbetreffende beleggingscategorie te delen door de marktwaarde van het totale vermogen exclusief de marktwaarde van eventuele rente en of valuta overlays. Afhankelijk van de visie van AZL B.V. ten aanzien van de relatieve aantrekkelijkheid van de verschillende beleggingscategorieën zal de betreffende beleggingscategorie worden over- dan wel onderwogen ten opzichte van de gestelde norm binnen de gestelde bandbreedte. AZL B.V. streeft ernaar om te allen tijde het percentage dat belegd is in een beleggingscategorie of fonds binnen de voorgeschreven bandbreedtes te houden. Indien de bandbreedtes op enig moment overschreden worden, zal AZL B.V. binnen een maand nadat de overschrijding ter kennis is gekomen opdrachtgever hierover informeren en in overleg treden over de te ondernemen actie.

2 2 Stortingen/Onttrekkingen Stortingen en onttrekkingen zullen worden gebruikt om naar de gewenste wegingenn van de verschillende beleggingscategorieën te sturen. Benchmark De behaalde beleggingsresultaten ten aanzien van het deel van het vermogen v datt wordt belegd in de beleggingcategorieën die zijn opgenomen in Schema A, zullen op maandbasis per beleggingscategorie worden vergeleken met de in de Schema s B, C, D, E en F corresponderende benchmarks en voor alle beleggingcategorieën gezamenlijk met een benchmark die is samengesteld uit alle onderstaande benchmarks ( Samengestelde Benchmark Totalee Portefeuille ). Samengestelde Benchmark Totale Portefeuille De weging van elke index binnen dee Samengestelde Benchmark Totale Portefeuille is gelijk aan de normweging die geldt voor de betreffende beleggingscategorie, zoals vastgelegd in de Schema s A, B, D, E en F De Samengestelde Benchmark Totale Portefeuille wordt op maandbasis berekend. Om tot een Samengestelde Benchmark Totale Portefeuille op kwartaalbasis te komen worden deze maandelijkse rendementscijfers doorvermenigvuldigd. Samengestelde Vastrentende Benchmark De Samengestelde Vastrentende Benchmark wordt opgebouwd uit de benchmarks van de verschillende beleggingscategorieën binnen de Vastrentende portefeuille zoals weergegeven in de Schema s B. De weging van elke benchmark binnen de Samengestelde Vastrentende Benchmark is gelijk aan de norm wegingg die geldt voor de betreffende beleggingscategorie. Om tot een Samengestelde Vastrentende Benchmark op kwartaalbasis te komen worden dezee maandelijksee rendementscijfers doorvermenigvuldigd. Samengestelde Aandelen Benchmark De Samengestelde Aandelen Benchmark wordt opgebouwd uit de benchmarks b van de verschillende beleggingscategorieën binnen de Aandelenportef feuille zoals weergegeven in Schema D. De wegingg van elke benchmark binnen de Samengestelde Aandelenbenchmark is gelijk aan de d norm weging die geldt voor de betreffende beleggingscategorie Om tot een Samengestelde Aandelen Benchmark op kwartaalbasis te komen worden deze maandelijkse rendementscijfers doorvermenigvuldigd. Samengestelde Vastgoed Benchmarkk De Samengestelde Vastgoed Benchmark wordt opgebouwd uit de benchmarks b van de verschillende beleggingscategorieën binnen de Vastgoedportef feuille zoals weergegeven in Schema E. De wegingg van elke benchmark binnen de Samengestelde Vastgoedbenchmark is gelijk aan de d norm weging die geldt voor de betreffende beleggingscategorie Om tot een Samengestelde Vastgoed Benchmark op kwartaalbasis te komen worden deze maandelijkse rendementscijfers doorvermenigvuldigd. De portefeuille is opgebouwd zoals weergegeven n in de Schema s B, C, D, E en F.

3 3 Beleggingscategorieën 1. Vastrentende Waarden De vastrentende portefeuille is opgebouwd volgens onderstaande schema s B en C. Schema B geeft het norm-, minimum- en maximumpercentagess per strategie en/of fonds, uitgedrukt als percentage van de marktwaarde van de totale beleggingsportefeuille ex de marktwaarde van eventuele rente en of valuta overlays. Schema B Fonds Vastrentende Waarden Discretionair Euro staatsobligaties AZL Credits Benchmarkk Strategischee rentehedge * rendement (VPV) Strategischee rentehedge * rendement (VPV) Norm 50,0% 37,0% 9,0% Onderhandse lening Gemeente Haarlem Strategischee rentehedge * rendement (VPV) Vanguard Inflation Linked Eurozonee Barclays Capital Eurozone I/L Euro CPI 0,0% 4,0% fonds Bond Index Min 40,0% 29,5% 4,0% 0,0% 0,0% Max 57,5% 43,5% 14,0% 1,0% 6,0% De implementatie van het Vanguard Inflation Linked Eurozone fonds zal, inn overleg met opdrachtgever, in twee gelijke tranches gedurende het derdee kwartaal vann 2011 geschieden. Het rendement van het AZL Creditss fonds (Investment grade Euro bedrijfsobligaties) wordt ook vergeleken met het rendement van de benchmark van het fonds, de Citigroup EuroBig Corporate Index. Concreet zal de hierboven in schema B vermelde benchmark (Strategische rentehedge * rendement (VPV)) als volgt worden berekend:,waarbij de Funding kosten als volgtt worden berekend: [(Strategische Hedge Ratio X VPV t=0) - Marktwaarde Matching Portefeuille t=0 ] X Rendement 6M Bellwether Swap Index De kasstromen worden door de maand constant verondersteld. De beschrijving van de bepaling van de (strategische) rentehedgecoëfficiënt, alsmede vermelding van de rente assets die behoren tot de matching portefeuille, staan onder: 6. Nominale renterisico-immunisatie. 1.1 Discretionaire Euro staatsobligatieportefeuille De discretionaire Euro staatsobligatieportefeuille bestaat uit de segmenten Treasury, Government related r en Covered. Deze segmenten zijn samengesteld op basis van de definities en classificaties zoals die zijn vastgelegd in de Barclays Euro Aggregate Index. Binnenn het discretionaire mandaat zullen de navolgende restricties worden gehanteerd:

4 4 Schema C Segment Treasury Min* 70% Max* 100% Rating Minimaal A- Maximum per Issuer* Maximaal 35% AAA, maximaal 45% 4 voor Nederlandse staatsobligaties, maximaal 10% voor rating lager dan AAA, maximaal 5% voor rating lager dan AA- Government Related Covered 0% 0% 20% 10% Minimaal A - Minimaal A - Max 5% % Max 2% % * Uitgedrukt als percentage van dee marktwaarde van de discretionaire Euro staatsobligatieportefeuille ex de marktwaarde van de eventuele renteoverlay De ratings van de discretionaire euro staatsobligaties worden gelijkgesteld aan de laagste van de ratings afgegeven door Moody s en Standard & Poor s. Wanneer deze niet beschikbaar b zijn zal een door ING Investment Management afgegeven rating worden gehanteerd. Mocht ook deze rating niet afgegeven worden, dan wordt de obligatie geclassificeerd als not rated. AZL B.V. streeft ernaar om te allen tijde het percentage dat belegd is in eenn segment binnen de voorgeschreven bandbreedtes te houden. Indien de bandbreedtess op enig moment overschreden worden,, zal AZL B.V. binnen een maand nadat de overschrijding ter kennis is gekomen opdrachtgever r hierover informeren en in i overleg treden over de te ondernemen actie. 2. Aandelen De aandelenportefeuille is opgebouwd volgens onderstaand schema D. Schema D geeft het norm-, minimum- en maximumpercentages per strategie en/of fonds, uitgedrukt als percentage van de marktwaarde van de totale aandelen n portefeuille en haar sub categorieën, ex de marktwaarde van eventuele rente en of valuta overlays. Schema Fonds D Benchmark Norm Min Max Wereldwijd Core Europa ING MultimanagerEurope Equity Fund BlackRockk MSCI Europe Equity Index Fund B MSCI Europe (Net) Index MSCI Europe (Net) Index MSCI Europe (Net) Index 72,5% 67,0% 54,0% 44,0% 27% % 17% 27% % 17% 79,0% 64,0% 42% 42% Noord-Amerika ING Multimanager North America Equity Fund BlackRockk MSCI US Equity Index Fundd B MSCI USA (Net) Index MSCI USA (Net) Index MSCI USA (Net) Index 32,0% 24,5% 16% % 6% 16% % 6% 39,5% 26% 26% Japan BaillieGifford Japanese Equity Fund AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio MSCI Japan (Net) Index MSCI Japan (Net) Index MSCI Japan (Net) Index 9,0% % 6,0% 4,5% % 3,0% 4,5% % 3,0% 12,0% 6,0% 6,0% Asia Pacific ex Japan BlackRockk Pacific Rim ex Japan Index Fund B MSCI Pacific ex Japan (Net)) Index 5,0% % 2,5% MSCI Pacific ex Japan (Net) Index 5,0% % 2,5% 7,5% 7,5% Wereldwijd Hoog Dividend INI Dividend Aandelenn Basis Fonds Kempen Global High Dividend Fund MSCI World (Net) Index MSCI World (Net) Index MSCI World (Net) Index 15,0% 12,0% 18,0% 9,0% % 6,0% % `0,0% 4,0% 11,0% 18,0% Emerging Markets Robeco CGF Emerging Markets Equity Cl I eur. Aberdeen Global Emerging Markets Equities Fund MSCI Index Emerging Markets (Net) 12,5% 9,0% MSCI Emerging Markets (Net) Index 7,5% % 5,0% MSCI Emerging Markets (Net) Index 5,0% % 3,0% 15,0% 10,0% 7,0%

5 5 De implementatie van de categorie Wereldwijd Hoog Dividend aandelen zal, z in overlegg met opdrachtgever, in eerste instantie geschieden door een investering ad 10,- miljoen in het Kempen K Global High Dividend Fund aan het begin van het derde kwartaal van Eventuele additionele investering(en) gedurende voornoemd kwartaal in het INI- Dividend Aandelen Basis Fonds en/of het Kempen Global High Dividend Fund is i nog aan nadere beschouwing onderhevig. 3. Vastgoed De vastgoedportefeuille is opgebouwd volgens onderstaand schema E. Schema E geeft het norm-, minimum- en maximumpercentages per strategie en/of fonds, uitgedrukt als percentage van de marktwaarde van de totale beleggingsportefeuille ex de marktwaarde van eventuele rente en of valuta overlays. o Schema Fonds E Benchmark Norm Min Max Beursgenoteerd Vastgoed ING (L) Invest European Real Estate GPR 2500 Europe 20% UK 5,0% 5,0% 2,5% 6,,5% 2,5% 6,,5% Niet-beursgenoteerd Vastgoed Nederlandd ING Dutch ResidentialFund ING Dutch Retail Fund Europa ING Real Estate Select Eurosiris Fund AZL Vastgoed Duitsland I.L. IPD Dutch Property Index* IPD Pan European Property Index* 5,0% 4,0% 6,,0% * In de kwartaalrapportages zal het benchmarkrendement worden gelijkgesteld met het respectievelijke fondsrendement, eenmaal per jaarr zullen de rendementen van het niet-beursgenoteerd vastgoed worden vergeleken met de IPD rendementen. Er wordenn geen strategische norm-, minimum- enn maximumpercentages vastgesteld voor de individuele fondsen binnen de strategie niet-beurgenoteerd vastgoed. Het benchmark rendement wordt bepaald op basis van de wegingen van de individuele fondsen.

6 6 4. Liquiditeiten Onder liquiditeiten wordt verstaan het saldo van: - de lopende rekeningen en spaarrekenings gen - uitstaande deposito s - kortlopende staatsobligaties - kortlopende leningen (maximale looptijd 2 weken) aangegaan tenn behoeve vann voorfinanciering van beleggingstransacties (in verband met afwijkendee settlementperioden). AZL Vermogensbeheer mag in het kader van een efficiënte beheervoering overtollige liquiditeiten uitzetten in de vorm van kortlopende deposito s bij bankenn met een minimale kredietwaardigheid d van A-1 (Standard & Poor s) / P-1 (Moody s). Ook kunnen overtolligee liquiditeiten worden belegd in kortlopende obligaties, met een maximale looptijd van 6 maanden, uitgegeven door overheden uit de eurozone met een minimale kredietrating van AAA. Deze kortlopende obligaties vallen buiten de restricties zoals beschreven in schema C en zullen gescheiden van de discretionaire Euro staatsobligatieportefeuille, beschreven in paragraaf 1.1, worden geadministreerd. Daarnaast kan AZL Vermogensbeheer kortlopende leningen aangaan (looptijd maximaall 2 weken) ten behoeve van het voorfinancieren van beleggingen in verband met afwijkendee settlementperioden dan wel het voorfinancieren van pensioenbetalingen. 5. Derivaten Onderstaande tekst heeft alleen betrekking op eventuele discretionaire derivaten positiess in de portefeuille van opdrachtgever en heeft geen betrekking op de e beleggingsinstellingen off operationeell vermogensbeheerders waarin opdrachtgever participeert of die het vermogen van opdrachtgever beheren. b Voorr beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders gelden separate richtlijnen voor het gebruik van derivaten. Posities die voorvloeien uit de derivatentransacties moeten overeengekomen met opdrachtgever. passen binnen de beleggingsrestrictiess die zijn Derivaten zullen door AZL B.V. ondermeer, dochh niet uitsluitend, mogen worden gebruikt: 1. Vooruitlopend op het voornemen van aankoop of verkoop van financiële instrumenten; 2. Ter sturing van valuta risico; 3. Ter sturing van het renterisico. AZL B.V. mag in overeenstemming met de bovenstaande derivatenrichtlijnen gebruik maken van de volgende derivaten waarvoor voorafgaande géén toestemming van de opdrachtgever vereist v is: - Aangaan van renteswaps (zowel receiver als payer swaps); - Aan- en verkopen van futures; - Valutatermijn contracten. AZL B.V. mag in overeenstemming met bovenstaande derivatenrichtlijnen gebruik maken van de derivaten waarvoor voorafgaande wel toestemming van de opdrachtgever vereist is: - Kopen van (plain vanilla) calll en put opties; - Gedekt schrijven van (plain vanilla) call opties; - Kopen en verkopen van opties op renteswaps (swaptions). volgende AZL B.V. zal de verplichtingen die uit de derivatenposities voortvloeienn of daarmee samenhangen, namens opdrachtgever voldoen. AZL B.V. zal namens opdrachtgeverr zorg dragenn voor het storten of ontvangen van zekerheden van of aan wederpartijen alsmede het storten of ontvangen van v gelden (Euro) als margin of het (doen) verbinden van (een deel van) de portefeuille tot zekerheid conform de met wederpartijen namens opdrachtgever overeengekomen afspraken hieromtrent in ISDA/CSA-documentatie. AZL B.V. mag derivatentransacties uitvoeren zowel op beurzen en markten waar financiële instrumenten

7 7 worden verhandeld, als onderhands. AZL B.V. handelt onderhandse ( OTC ) derivatencontracten uitsluitend met tegenpartijen die voldoen aan door beheerder gehanteerde derivatenrichtlijnen ten aanzien van toegestane t tegenpartijen ( Qualified Counterparties ). Qualified Counterparties zijn partijen p die als zodanig door de Risk Management afdeling van ING Investment Management zijn goedgekeurd. Na een zorgvuldige selectie van de Qualified Counterparty kan het tegenpartij risico verder worden gemitigeerd g door het sluiten van raamovereenkomsten zoals een ISDA master agreement en eventueel een Credit Support Annex ( CSA ), die de rechten en plichten ten aanzien van de aangegane derivaten vastleggen en daarnaast voordelen bieden zoals het verrekenen van vorderingen en schulden ( netting ) of het uitwisselen van zekerheden c.q. onderpand ( collateral ). Het afsluiten van dergelijke raamovereenkomsten gebeurt volgens dee richtlijnen van ING Investment Management. 6. Nominale renterisico-immunisatie De mate van renterisico afdekking (rente( hedgecoëfficiënt) wordt op de volgende manier gedefinieerd: Rente hedgecoëfficiënt = i ( Exposure ( Rente asset Marktwaarde (VPVV i ) ) * Mod. Duration * Mod. Durationn Rente asset VPV i ) De rentee assets bestaan uit de strategieën discretionaire Euro staatsobligatieportefeuille, het restant van de onderhandse lening aan de Gemeente Haarlem alsmede Euro investment grade bedrijfsobligaties en de eventueel opgenomen rentederivaten. Voor staatsobligaties en de onderhandse lening iss de exposuree gelijk aan dee marktwaardee en voor renteswaps is de exposure gelijk aan de som van de nominale waarde en de marktwaarde. De modifiedd duration van de Euro investment grade bedrijfsobligaties wordt gelijkgesteld aan de modified duration van dee benchmark (Barclays Capital Euro Corporate index). De VPVV (Voorziening Pensioen Verplichting) bestaat uit een door een actuaris a gecertificeerde toekomstige nominale uitkeringsverplichting in de vorm vann een kasstroom patroon. De D marktwaarde van de VPV is de contante waarde van deze kasstromen op basis van de DNB zero coupon curve. In onderstaand Schema F is de strategische rentehedgecoëfficiënt met bijbehorende bandbreedte weergegeven. Schema F Strategische rentehedge Strategische rentehedge coefficient Norm 60% Min Max 55% 65% AZL B.V. streeft ernaar om te allen tijde de rentehedgecoëfficiënt binnen de voorgeschreven bandbreedtes te houden. Indien de bandbreedtes op enig momentt overschreden worden, zall AZL B.V. binnen een maand nadat de overschrijding ter kennis is gekomen de opdrachtgever hierover informeren en in overleg treden over de te ondernemen actie. Het rendement van de matching portefeuille zal worden afgezet tegen de benchmark van de portefeuille vastrentende waarden (zie schema B). Indien nodig wordt hierbij rekening gehouden met de relatieve omvang van de renteassets en de VPV ten opzichte van elkaar.

8 8 7. Currency Overlay Voor het afdekken van valuta risico s wordt gebruik gemaakt van valutaa termijn transacties. Valuta termijn transacties kunnen worden geëffectueerd via dee qualified counterparties (zie onder 5. Derivaten) en e met de custodian, zijnde Kas Bank. De mate van valutarisico afdekking (valutahedge) binnen de aandelenportefeuille wordt op de volgende manier gedefinieerd: De mate van valutarisico afdekking (valutahedge)) binnen beursgenoteerd vastgoed wordt op de volgende manier gedefinieerd: In onderstaand Schema G zijn bandbreedte weergegeven. de strategische valutahedge coëfficiënten per valuta met bijbehorende Schema G Strategische valutahedgee coefficient USDollar British Pound Australische Dollar Japanese Yen Norm 75% 75% 75% 50% Min 70% 70% 70% 45% Max 80% 80% 80% 55% Een keer per maand worden de valuta hedgecoëfficiënten bepaald. Is een actuele valuta hedgeratio op dat moment 5 %-punt hoger of lager dan de norm, dan wordt de desbetreffende valuta hedgecoëfficiënt aangepast tot de strategische norm. Bij actieve verschuivingen tussen onttrekkingen aan de portefeuille aangepast tot de strategische norm. de verschillende categorieën in de portefeuille p enn bij stortingen in of zullen de hedgeratio s bij overschrijding van de bandbreedtes worden Voor het afdekken van het valutarisico in de aandelen- en beursgenoteerd vastgoed v portefeuilles zal AZL B.V. de valutaa exposure binnen de in schema s D enn E opgenomen benchmarks voor de gespecificeerde fondsen gebruiken bij de bepaling van de valuta exposuree per genoemde valuta in schema G. Overige valuta worden niet afgedekt.

9 9 Rozenburg, juni 2011 Goedgekeurd te Rozenburg op 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg De heer B. de Jong Voorzitter Pensioenfonds. De heer P.C. Oostveen. Manager Pensioenfonds Gezien en akkoord bevondenn Namens AZL Vermogensbeheer B.V..

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille Bijlage 5 srichtlijnen A. srichtlijnen Ingangsdatum: 1 januari 2014 Beheerder dient de beleggingsrestricties ten aanzien van de samenstelling van de portefeuille en de toelaatbare risico's ln acht te nemen,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen A. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 1. Doelstelling van Fonds 1818 Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van de

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Verklaring inzake beleggingsbeginselen 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake beleggingsbeginselen geeft de uitgangspunten weer van het beleggingsbeleid van Stichting Bedrijfspensioenfonds

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen A. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 1. Doelstelling van Fonds 1818 Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen heeft als doel het verhogen van de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Versie 2012/PB/WM/002 Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Februari 2013 (eerste versie: november 2010) Inleiding In de afgelopen jaren zijn de opbrengsten

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2014 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Merseyweg 10, 3197 KG Botlek Rotterdam Postbus 1020, 3180 AA Rozenburg Telefoon: 0181-29 21 49

Nadere informatie

FEB/2011 MAAND. Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen

FEB/2011 MAAND. Rapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen FEB/2011 MAAND Rapportage Vermogensbeheer Stichting Pensioenfonds Productschappen Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Kerncijfers... 3 1.1. Dekkingsgraad... 3 1.2. Rendement... 4 1.3. Vermogensmutaties...

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

1. Het pensioenfonds loopt beleggingsrisico. Dat betekent dat in het MVEV een bijdrage van 4% van de technische voorzieningen (TV) is opgenomen.

1. Het pensioenfonds loopt beleggingsrisico. Dat betekent dat in het MVEV een bijdrage van 4% van de technische voorzieningen (TV) is opgenomen. Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 1 BIJLAGE: VASTSTELLING MVEV EN VEV Vaststelling minimaal vereist eigen vermogen Op grond van artikel 126 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling dient

Nadere informatie

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Versie 2012/PB/WM/002 Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Maart 2012 (eerste versie: november 2010) Inleiding In de afgelopen jaren zijn de opbrengsten

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen A. ALGEMENE DOELSTELLINGEN 1. Doelstelling van Fonds 1818 Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van de

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 1.1 Het beleggingsproces Het beleggingsproces vormt de randvoorwaarden

Nadere informatie

Vastgoed in ALM context

Vastgoed in ALM context Vastgoed in ALM context april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Nieuw uitgevoerde ALM analyses... 4 2.1 Huidige economische basisset... 4 2.2 Direct OG in goed gespreide portefeuille... 5 2.3 Beursgenoteerd

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012 VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN 18 JUNI 2012 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Organisatie... 2 2.1 Het fonds... 2 2.2 Organisatie... 2 2.3 Toeslagenbeleid... 3 3. Beleggingsbeleid... 4 3.1 Doel van het

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Beleggingsbeginselen

Beleggingsbeginselen Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Versie april 2015 Deze Verklaring beleggingsbeginselen maakt onderdeel uit van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en is aangepast

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 1, Algemeen, paragraaf 1.9 Afgifte, terugname en overdracht van participaties en prijsvorming

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds offensief fonds Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een Aanvullend

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsdefensief

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsdefensief Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds zeer fondsdefensief Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds defensief fonds Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een Aanvullend

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

Begrippenlijst. Algemeen Pensioenfonds 1 / 5. Aandeel

Begrippenlijst. Algemeen Pensioenfonds 1 / 5. Aandeel Begrippenlijst Aandeel Aandelenfonds Achtergestelde obligatie Actief beheer AFM Allocatie Bewijs van deelneming in het kapitaal van een vennootschap. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

B2014-69. Beleggingsplan 2014. Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26

B2014-69. Beleggingsplan 2014. Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26 Beleggingsplan 2014 Stichting Notarieel Pensioenfonds 20 maart 2014 1/26 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 2 Implicaties externe ontwikkelingen rond SNPF...5 2.1 Macro-economische omgeving...5 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

3. Testsheet Kan op de DNB website een testsheet worden gepubliceerd waarop pensioenfondsen de juistheid van hun rapportage kunnen laten testen?

3. Testsheet Kan op de DNB website een testsheet worden gepubliceerd waarop pensioenfondsen de juistheid van hun rapportage kunnen laten testen? Algemeen 1. Aantal vragen dat DNB stelt Is het logisch dat DNB zoveel vragen moet stellen over de derivatenstaat? (Naar aanleiding van het feit dat alle aanwezigen in de zaal aangaven vragen te hebben

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds zeer fondsoffensief Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds zeer fondsoffensief Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V.

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V. Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. ING AM Insurance Companies B.V. Versie januari 2008 INLEIDING...3 HET BELEGGINGSPLAN...

Nadere informatie

Lijst met externe managers BPF Schilders per 31 maart 2016

Lijst met externe managers BPF Schilders per 31 maart 2016 Beleggingscategorie Subcategorie Type belegging Naam belegging/product Azië ex Japan Beleggingsfonds Aberdeen Asset Management Azië ex Japan Wellington Europa Legal & General, Europe Equities Japan Nomura,

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Straks ook een Vestia onder de pensioenfondsen?

Straks ook een Vestia onder de pensioenfondsen? ROCK note Juli 2012 Alleen voor professionele beleggers Straks ook een Vestia onder de pensioenfondsen? Johan Duyvesteyn Quantitative Research Martin Martens Quantitative Research Tom Steenkamp Co-head

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA Verklaring van Beleggingsbeginselen Joachim Aelvoet CBFA 17 maart 2011 Onderzoek 29 IBP's +/- 4,5 miljard euro vermogen +/- 100.000 aangeslotenen methode: eerste analyse individueel gesprek conclusies

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Randstad

jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Randstad jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Randstad 57 Herverzekeringscontracten De waarde van de voorziening voor de herverzekering van het WAO-hiaat bedroeg per 31 december 2013 603 (2012: 649). Dit betreft

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Familie Voorbeeld. 4e kwartaal 2015. Uw beheerders. 4e kwartaal 2015

Familie Voorbeeld. 4e kwartaal 2015. Uw beheerders. 4e kwartaal 2015 4e kwartaal 2015 Familie Voorbeeld 4e kwartaal 2015 Uw beheerders Uw rekeningnummer : 123456 Portefeuille overzicht per : 31 december 2015 Rapportagevaluta : Euro MiFID-categorie : Niet-professionele belegger

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel Voorbeeldrapportage 2015 Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015 Vermogensrapportage : 400000 Portefeuilleprofiel : geel ibeleggen Van Eeghenstraat 108 1071 GM AMSTERDAM 020-673 63 72 Rapportagedatum:

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Verklaring inzake beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten Zeist, 4 maart 2014 1. Inleiding De verklaring inzake beleggingsbeginselen beschrijft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) 1. Inleiding Voor u ligt de Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF Beleggingsplan 2015

Fondsdocumenten SNPF Beleggingsplan 2015 Fondsdocumenten SNPF Beleggingsplan 2015 Inhoud Inhoud...2 1 Terugblik 2014 & vooruitblik 2015...4 1.1 Terugblik 2014...4 1.2 Macro-economische omgeving...4 1.3 Ontwikkeling pensioen in het notariaat...4

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen 2015-2017

Verklaring inzake beleggingsbeginselen 2015-2017 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Verklaring inzake beleggingsbeginselen 2015-2017 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft de uitgangspunten

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag Slimmer beleggen met Think ETF s 7 oktober 2016, Den Haag Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 2e kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 12 april 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis

Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis Het strategisch beleggingsplan van ABP is stapsgewijs opgebouwd. De strategie is gebaseerd op vier pijlers: 1) de doelstelling van ABP 2) beleggingsovertuigingen

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Verklaring inzake beleggingsbeginselen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Verklaring inzake beleggingsbeginselen 2015-2017 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft de uitgangspunten

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4 Fiscale

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Om de Verklaring beter te kunnen begrijpen zal hieronder worden ingegaan op de organisatie en beleidsuitgangspunten van SPR.

Om de Verklaring beter te kunnen begrijpen zal hieronder worden ingegaan op de organisatie en beleidsuitgangspunten van SPR. Verklaring inzake beleggingsbeginselen Inleiding Het belangrijkste doel van Stichting Pensioenfonds Randstad, hierna te noemen SPR, is de zekerstelling van de bij haar verzekerde pensioenen. Het beleggingsbeleid

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Beleggen in leningen met meer risico

Beleggen in leningen met meer risico beleggingsfondsen Bed Tekst Koos Henning Voor high yield obligaties,ook wel junk bonds genoemd, zijn de mooiste jaren voorbij. Toch bieden deze obligaties flink hogere rente dan veilige staatsobligaties.

Nadere informatie

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV In het Prospectus wordt u geïnformeerd over beleggen in Vastgoed Fundament Fonds N.V. (het Fonds). Het Fonds is op 10 september 2008 omgevormd tot

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

Overeenkomst ASN Vermogensbeheer

Overeenkomst ASN Vermogensbeheer Overeenkomst ASN Vermogensbeheer Partijen %%NAAM01%% %%EnOfNaam2%%, wonende/gevestigd %%PostAdres01%% te %%PostcodePA%% %%PlaatsPA%%, hierna te noemen Cliënt en ASN Vermogensbeheer B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak Inleiding Door de malaise op de financiële markten is het voor veel pensioenfondsen zaak om hun financiële beleid (verder) te optimaliseren.

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. Per 1 juli 2015

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten. Per 1 juli 2015 Bijlage IV Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Per 1 juli 2015 Tilburg, 17 juni 2015 1. Inleiding In de Verklaring inzake de beleggingsbeginselen (hierna:

Nadere informatie