STATUTENWIJZIGING Stichting Vermogensbeheer CO-OP Haarlem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTENWIJZIGING Stichting Vermogensbeheer CO-OP Haarlem"

Transcriptie

1 ) STATUTENWIJZIGING Stichting Vermogensbeheer CO-OP Haarlem

2 Ref: /sj STATUTENWIJZIGING 1 ) Heden, negentien juni tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, Mr Jan Christof Janssens, notaris te Bloemendaal,- kantoorhoudende te Overveen: de heer Bernard Wilhelmus KORVER, geboren te Velsen op dertienmei negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 2015 CN Haarlem,-- Zijlweg 276, gehuwd, zich legitimerende met rijbewijs, nummer , afgegeven te Haarlem op tweeëntwintig december-- tweeduizend zes; de heer Joseph Antonius Aloisius ROOIJERS, geboren te Haarlemop twee december negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 2141 TD Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer, Mient 96, gehuwd, zich--- legitimerende met paspoort, nummer NW543LL36, afgegeven te!-- Haarlemmermeer op drie april tweeduizend twaalf; te dezer zake handelende als secretaris/penningmeester respectievelijkbestuurslid van de stichting: de stichting: Stichting Vermogensbeheer CO-OP Haarlem,---- statutair gevestigd te Haarlem, kantoor houdende te 2015 CN Haarlem, Zijlweg 276, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van- Koophandelonder dossier nummer < en mitsdien deze stichting op grond van artikel 7 en 11 van de statutenrechtsgeldig vertegenwoordigende De verschenen personen verklaarden: dat het bestuur van de stichting Stichting Vermogensbeheer CO-OP Haarlem, statutair gevestigd te Haarlem, kantoor houdende te CN Haarlem, Zijlweg 276, ingeschreven het Handelsregister vande Kamers van Koophandelonder dossier nummer ,-- conform het bepaalde in artikel 11 van de statuten van de stichtingrechtsgeldig met algemene stemmen (unaniem) heeft besloten omde statuten van de stichting gewijzigd vast te stellen;----- dat ieder van de bestuurders door het bestuur werd gemachtigd- bedoelde wijziging te effectueren; dat van het vorenstaande blijkt uit een aan deze akte gehecht-- gewaarmerkt uittreksel uit de notulen van de betreffende---- bestuursvergadering; dat de stichting werd opgericht op twintig december negentienhonderd éénennegentig ( ) door omzetting vande Coöperatieve Verbruikersvereniging "Co-op Haarlem" U.A. in eenstichting, blijkens akte op die dag verleden voor Mr A.J.---- Hoogendoorn, notaris te Haarlem; dat de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd blijkens akteop zevenentwintig december negentienhonderd negenennegentig ( ) verleden voor Mr A. Stuijt, notaris te Haarlem.---- Vervolgens verklaarden de verschenen personen, ter uitvoering van- vorenbedoeld besluit, de statuten van de stichting gewijzigd vast te,- stellen als volgt Statuten Naam, zetel en Duur

3 2 ~) ArtikeI De stichting draagt de naam Stichting Vermogensbeheer CO-OP Haarlem.- 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Haarlem De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd Ooel ArtikeI De stichting heeft ten doel: Het beheren van het vermogen van de voormalige coöperatieve vereniging 'Coöperatieve Verbruikersvereniging "Co-op Haarlem" U.A." destijds;-- gevestigd te Haarlem en het aanwenden van (gedeelten van) de revenuenvan dit vermogen en/of (gedeelten van) het vermogen voor financiële steunaan sociaal-culturele instellingen of organisaties die op grond van hun-- doelstelling het welzijn van (groepen uit) de samenleving bevorderen De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het beleggen van hetvermogen van de stichting en het doen van donaties aan de sub 1 bedoeldeinstellingen of organisaties., Vermogen Artikel~ Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: a. het vermogen van de voormalige coöperatieve vereniging 'Coöperatieve Verbruikersvereniging "Co-op Haarlem" U.A.", destijds gevestigd te Haarlem;- b. subsidies en donaties; c. schenkingen, erfstellingen en legaten; d. gekweekte renten en eventuele andere baten., Bestuur Artikel~ Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantalbestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaaldedoor het bestuur met algemene stemmen vastgesteld, waarbij bij voorkeurhet aantal leden van het bestuur oneven is Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een- penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ookdoor één persoon worden vervuld Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, is het-- bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een bestuurslid of bestuursleden te- benoemen om in de bestaande vacature(s) te voorzien Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden,- ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enigeoverblijvende bestuurslid, een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in- artikei Bestuursleden hebben zitting voor een periode van drie (3) jaren Jaarlijks op één januari treedt tenminste één lid van het bestuur af volgenseen door het bestuur op te maken rooster Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar., Een lid van het bestuur, dat is aangewezen in een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip waarop het vervangen lid zou zijn afgetreden De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun,------

4 3 _) werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in deuitoefening van hun functie gemaakte kosten Bestuursvergaderingen ArtikeI Jaarlijks wordt ten minste één vergadering gehouden Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer devoorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden'--- daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen--- punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een,- dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege dat dat de vergadering kanworden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de verzoeker- bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van d~e- vereiste formaliteiten De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 2-- bepaalde- door de secretaris, ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dagvan de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middelvan (desgewenst elektronische) oproepingsbrieven., De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de'--- vergadering, de te behandelen onderwerpen Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden- aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan deorde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de-- door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden vanvergaderingen niet in acht genomen De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheidvoorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden doorde secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter vande vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en- getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris- hebben gefungeerd Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indiende meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering---- aanwezig of vertegenwoordigd is Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid latenvertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling vande voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kandaarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle----- bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enigtelecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen,- besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de-- secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de,--- voorzitter bij de notulen wordt gevoegd Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.-- Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven wordenalle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig-

5 4 / î ) uitgebrachte stemmen Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd. Bij staking van stemmen wordt éénmaal herstemd. Staken de stemmen overpersonen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.--- Staken de stemmen over zaken opnieuw, dan beslist de stem van d~e-- voorzitter Schriftelijke stemmin geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien,- beslist de voorzitter van de vergadering Bestuursbevoegdheidl ArtikeI Het bestuur is belast met het besturen van de stichting Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomstentot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,- zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuldvan een ander verbindt Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijvingworden aanvaard het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde!--- onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of individuelepersonen Vertegenwoordigingl ArtikeI De stichting wordt uitsluitend vertegenwoordigdoor twee gezamenlijk- handelende bestuursleden Tot het geven van kwijting voor ontvangen bedragen en tot het geven vanbetalingsopdrachten is de penningmeester alleen bevoegd Einde bestuurslidmaatschap ArtikeI Het bestuurslidmaatschap eindigt: door overlijden van een bestuurslid; bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen door een bestuurslid;- 3. Bij het aanvragen van surseance van betaling door, alsmede het--- faillissement van een bestuurslid, alsmede indien de Wet schuldsanering- natuurlijke personen op het bestuurslid van toepassing is verklaard; bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); bij ontslag op de wijze als hierna is aangegeven in geval van wanbeheervan een bestuurslid en in alle andere gevallen waarin het bestuur van-- oordeel is dat een bestuurslid zijn taak niet naar behoren vervult; het bestuuris bevoegd het betreffende bestuurslid te ontslaan, mits het besluitot ontslag wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden (2/3de) vande uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden- aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het betreffende- bestuurslid

6 5 î ) 6. bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek Boekjaar en jaarstukken ArtikeI9, Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stichting zodanigeaantekeningen, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen,-- kunnen worden gekend Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichtingl-- afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staatvan baten en lasten, voorzien van een toelichting, over het geëindigde,-- boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een verklaring vaneen register-accountant of van een accountant-administratieconsulent, diedoor het bestuur wordt aangewezen, binnen zes maanden na afloop van hetboekjaar aan het bestuur worden aangeboden De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld Zonder voorbehoud vaststellen van deze jaarstukken strekt tot decharge vande penningmeester voor het door hem gevoerde beleid alsmede voor alledoor hem verrichte handelingen, voor zover van die handelingen uit de,-- jaarstukken blijkt., Reglement ArtikeI10, Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die=--- onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op teheffen Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het-- bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van toepassing Statutenwijziging ArtikeI Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moetworden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin allebestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuurenige vacature bestaat Tegelijkertijd met de oproeping tot een vergadering tot wijziging van de,- statuten moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde'--- wijzigingen van de statuten woordelijk zijn opgenomen, aan de bestuursleden worden toegezonden lndien in de in het vorige lid bedoelde vergadering, waarin een voorstel alsbovenbedoeld aan de orde is, niet alle bestuursleden aanwezig of--- vertegenwoordigd zijn, zal een tweede vergadering worden gehouden, onderopgave van de te behandelen onderwerpen, die met tenminste twee/derden (2/3de) van het aantal uitgebrachte stemmen tot statutenwijziging kan-- besluiten, ongeacht het dan aanwezige aantal bestuursleden Deze tweede vergadering zal niet eerder dan drie (3) weken en niet later danzes (6) weken na de in het vorige lid bedoelde vergadering worden--- gehouden

7 6 ) 3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand- komen. Tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging is ieder- bestuurslid bevoegd Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmedede gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het openbaaregistergehouden door de Kamer van Koophandel binnen welker gebied de stichtinghaar zetel heeft Ontbinding en vereffening ArtikeI Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 en lid 2 van toepassing De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot-- vereffening van haar vermogen nodig is De vereffening geschiedt door het bestuur De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de,-- stichting inschrijvin geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveelmogelijk van kracht Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed tenbehoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke- doelstelling door de vereffenaars te bepalen Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de- ontbonden stichting gedurende tien (10) jaren berusten onder de door de- vereffenaars aan te wijzen persoon Siotbepalingenl ArtikeI1.r In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslisthet bestuur Slotakte WAARVAN AKTE is verleden te Overveen, gemeente Bloemendaal, op dedatum in het hoofd van deze akte vermeld De verschenen personen zijn mij, notaris bekend en hun identiteit is,--- vastgesteld aan de hand van voormelde, daartoe bestemde documenten.- De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en- toegelicht De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van dezeakte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze- akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.---- Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerstdoor de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris Volgt ondertekening.

8 VOOR AFSCHRIFT 7

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING Heden, drieëntwintig juni tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland: de heer Jan Albert Kooijman, wonende

Nadere informatie

28273/jfh STICHTING Jan Freerk Harmsma Anja Rombout Jacob Marten Bosma Naam, zetel en duur. Artikel 1 Stichting DFM op Glas Doel Artikel 2

28273/jfh STICHTING Jan Freerk Harmsma Anja Rombout Jacob Marten Bosma Naam, zetel en duur. Artikel 1 Stichting DFM op Glas Doel Artikel 2 1 28273/jfh STICHTING Heden, * tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Jan Freerk Harmsma, notaris te Joure: 1. mevrouw Anja Rombout, geboren te Rotterdam op elf juli negentienhonderd zevenenzestig,

Nadere informatie

Bijlage D Voorbeeld statuten. Statuten Stg. Streekrekening Het Groene Woud

Bijlage D Voorbeeld statuten. Statuten Stg. Streekrekening Het Groene Woud Bijlage D Voorbeeld statuten Statuten Stg. Streekrekening Het Groene Woud Heden, drie september tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. MONIQUE VAN 'T HOOFT-KNIEST, notaris te Boxtel: de heer Gerardus

Nadere informatie

Bij deze zend ik u het ontwerp van de akte van oprichting van Stichting Gehandicapten Platform De Baarsjes.

Bij deze zend ik u het ontwerp van de akte van oprichting van Stichting Gehandicapten Platform De Baarsjes. Mr Hélène E.M. Faasen notaris Gera Zondervan notarisklerk mevrouw G.S. Ford Hoofdweg 215-huis 1057 CT AMSTERDAM Datum: 25 maart 2006 Uw ref.: Mijn ref.: HF/LK 2006.0201 Geachte mevrouw Ford, Bij deze zend

Nadere informatie

Bijgaand zend ik je een afschrift van de statuten van de slichting Conttactbeheer.

Bijgaand zend ik je een afschrift van de statuten van de slichting Conttactbeheer. Tilburg, 02 mei 2005 Assistance t.a.v. mevrouw Postbus 2202 4800 Breda - van Dongen Betreft statuten st Contractbeheer Beste Anne-Marie, Bijgaand zend ik je een afschrift van de statuten van de slichting

Nadere informatie

Inhoud: Stichting Belangenbehartiging NVLT. Statuten

Inhoud: Stichting Belangenbehartiging NVLT. Statuten Inhoud: Stichting Belangenbehartiging NVLT Statuten Art.1 Naam, zetel en duur 3 Art.2 Definitie en doel 3 Art.3 Vermogen 3 Art.4 Bestuur 3 Art.5 Vergaderingen/besluiten 4 Art.6 Bevoegdheid 5 Art.7 Vertegenwoordiging

Nadere informatie

STICHTING. 163828 RH/afr

STICHTING. 163828 RH/afr -1 STICHTING. 163828 RH/afr Op zeventien oktober tweeduizend en acht verschenen voor mij, mr. Egbert Renso Helder, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als------- waarnemer van mr. HENDRIK ALEXANDER

Nadere informatie

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen Statuten van de STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP Naam en zetel Artikel 1 1.1. De stichting draagt de naam: STICHTING BELEGGERS COSAS VERDES GROEP. 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen

Nadere informatie

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom:

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: Statutenwijziging Zaaknummer: Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: 1. de heer Johannes Petrus Maria van Elzakker,

Nadere informatie

Actueel - Statuten SOAB. 15-04-2011 - -1-97426/ld OPRICHTING STICHTING

Actueel - Statuten SOAB. 15-04-2011 - -1-97426/ld OPRICHTING STICHTING Actueel - Statuten SOAB 15-04-2011 - -1-97426/ld OPRICHTING STICHTING Heden, twee en twintig maart tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Madeline Elisabeth Westers-Koopmans, kandidaat-notaris, hierna

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

Statuten Stichting ZC'37

Statuten Stichting ZC'37 STATUTENWIJZIGING MK/AK 35124 Heden, de veertiende maart tweeduizend, verscheen voor mij, Mr Antonius Franciscus Maria Vos, notaris gevestigd te Dronten: de heer Drs. Gerard Wimvan Dorp, wonende te 8024

Nadere informatie

24 oktober 2013 2013.001397.01/KJA/HJO - 1 - STATUTENWIJZIGING STICHTING. (Diensten Stichting Mediation)

24 oktober 2013 2013.001397.01/KJA/HJO - 1 - STATUTENWIJZIGING STICHTING. (Diensten Stichting Mediation) 2013.001397.01/KJA/HJO - 1 - STATUTENWIJZIGING STICHTING (Diensten Stichting Mediation) Heden, verschenen voor mij, ***, notaris te Ede: 1. ***; 2. ***; 3. ***. De comparanten verklaarden: 1. Op *** is

Nadere informatie

Stichting DDW Foundation Arnhem

Stichting DDW Foundation Arnhem Blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting DDW Foundation. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem. Doel Artikel 2 1. De stichting dient het algemeen belang en heeft

Nadere informatie

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 1 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: "Stichting RK Voorlichting en Priesteropleidingen". 2. Zij is gevestigd in de gemeente Oegstgeest. Doel en middelen Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Heden verscheen voor mij, mr. notaris, gevestigd in de gemeente Eindhoven:

Heden verscheen voor mij, mr. notaris, gevestigd in de gemeente Eindhoven: PIGMANS JANSSEN RAS g NOTARISSEN AG/AC/20120519/1 versie: 1 14 september 2005 Nachtegaallaan 6-12 Postbus 148 5600 AC Eindhoven Tel. 040 26 49 649 Fax. 040 26 49 666 OPRICHTING Heden verscheen voor mij,

Nadere informatie

STICHTING VRT - VERENIGD REGISTER VAN TAXATEURS

STICHTING VRT - VERENIGD REGISTER VAN TAXATEURS 1 STATUTENWIJZIGING STICHTING VRT - VERENIGD REGISTER VAN TAXATEURS CE/LCK/16056A/1 Heden éénendertig januari tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: mevrouw

Nadere informatie

VOLMACHT OPRICHTING STICHTING. Ref: 2014.0134 RT

VOLMACHT OPRICHTING STICHTING. Ref: 2014.0134 RT 1 Ref: 2014.0134 RT OPRICHTING STICHTING VOLMACHT Heden [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Ronald Theodorus Jozef Theunissen, notaris te Eindhoven:, te dezen handelend als van de publiekrechtelijk

Nadere informatie

34610.01 - MM. Oprichting stichting

34610.01 - MM. Oprichting stichting 1 34610.01 - MM Oprichting stichting Vandaag, [passeerdatum], verschenen voor mij, mr. Paul Michel Roland Fechner, notaris te Arnhem: de heer Gerardus Johannes Arnoldus Geenacker, zich legitimerende met

Nadere informatie

Heden, negenentwintig april tweeduizend vier,

Heden, negenentwintig april tweeduizend vier, 1 Heden, negenentwintig april tweeduizend vier, verschenen voor mij, mr. Leendert de Kooning, notaris met plaats van vestiging Goedereede: _ de heer mr. Matthijs Hovius, kantooradres 3252 BH Goedereede,

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING

OPRICHTING STICHTING 108795,01/HE/HS/JC/1 OPRICHTING STICHTING Heden, tlen september tweedulzend veertlen, verscheen voor rnlj, mr. Hermanus Jacobus Marla van den Eerenbeemt, notarls te Amsterdam: de heer mr. Hendrik Willem

Nadere informatie

OPRICHTING. 20060190jCLI

OPRICHTING. 20060190jCLI OPRICHTING 20060190jCLI Op dertig juni tweeduizend en zes verschenen voor mij, ---------------- mr. Jan Alexander Alferink, notaris te Bergen op Zoom: ----------------- 1. de heer Petrus Cornelis Hermanus

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING Ref: 2015.009036.01//DVR/DVR OPRICHTING VERENIGING Vandaag, vierentwintig april tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, Mr. Dieter Ewold van Riel, notaris gevestigd te Nijmegen: 1. mevrouw Maike Dibbits,

Nadere informatie

OPRICHTING EN STATUTEN VAN DE STICHTING: Stichting Groen Gas Nederland

OPRICHTING EN STATUTEN VAN DE STICHTING: Stichting Groen Gas Nederland 1 53527AB OPRICHTING EN STATUTEN VAN DE STICHTING: Stichting Groen Gas Nederland Heden negenentwintig november tweeduizend tien verscheen voor mij, mr. Anna Maria Bakker, notaris te Enkhuizen: mevrouw

Nadere informatie

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. 4. tngeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zrlnbevoegdheden

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. 4. tngeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zrlnbevoegdheden dossier :2007.000552.01 Heden, zevenentwintig september tweeduizend zeven, verschenen voor mij, Mr. - Imke Maria Adriana Johanna den Driiver-Pigmans, notaris met plaats van - vestiging de gemeente Maasdriel:

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

Onderwerp Goedkeuring wijziging statuten Stichting Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde broederschappen

Onderwerp Goedkeuring wijziging statuten Stichting Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde broederschappen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Goedkeuring wijziging statuten Stichting Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde broederschappen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer

Nadere informatie

1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente An rem.-

1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente An rem.- f l \.1 IÍ/2009.5225311 30/L0/2012 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING WAARBORGFONDS SPORT Heden, twaalf december tweeduizendtwaalf, verscheen voor mij, mr. Jacobine Marga Alice Tinselboer, notaris te

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

67246/MJ STICHTING Vandaag, twee en twintig april tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Bastiaan Bronkhorst, notaris, met als vestigingsplaats de gemeente Apeldoorn: 1. de heer Robertus Joannes

Nadere informatie