88 De Pensioenwereld in 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "88 De Pensioenwereld in 2015"

Transcriptie

1 09 88 De Pensioenwereld in 2015

2 Fiscaliteiten & grensoverschrijding 89 Kansen voor vermindering btw-druk bij pensioenfondsen Auteurs: Karim Hommen en Gert-Jan van Norden Een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie biedt kansen om de btw-druk bij pensioenfondsen te verminderen. Daartoe is het essentieel om vast te stellen of de regeling van een pensioenfonds voldoet aan de vereisten om te worden aangemerkt als een zogenoemd gemeenschappelijk beleggingsfonds. In dat geval kunnen de diensten van onder meer vermogensbeheerders en uitvoerders vrijgesteld zijn van btw. In deze bijdrage geven wij een analyse van deze en andere btwontwikkelingen. Pensioenfondsen moeten kwaliteit leveren om de verschillende kosten ter zake van beheer en uitvoering beheersbaar te krijgen en te houden. Dat omhelst ook het beheersen van fiscale kansen en risico s. Toch leggen pensioenfondsen vaak weinig prioriteit bij het optimaliseren van hun fiscale positie, veelal omdat dit een onbetreden en onbemind terrein is. Het effect is echter dat pensioenfondsen weinig inzicht hebben in de daadwerkelijk betaalde belasting, onder meer bestaande uit btw, bronbelasting en loonbelasting. Erger nog is dat zij mogelijk te veel belasting betalen. Voor de btw spelen daarbij diverse vragen een rol. Hoeveel btw betalen pensioenfondsen bijvoorbeeld over de fee van vermogensbeheerders? Wat betekent de afschaffing van de koepelvrijstelling per 1 januari 2015 voor de btw-druk bij pensioenfondsen? En uiteraard: zijn er mogelijkheden om de btw-druk bij pensioenfondsen te verminderen? In dit artikel geven wij een analyse van deze vragen en worden tevens handvatten aangereikt om de btw-druk bij pensioenfondsen mogelijk te verminderen. Geen gemeenschappelijk beleggingsfonds of toch wel? Een belangrijke vaststelling is dat pensioenfondsen op dit moment in het algemeen niet worden gezien als een gemeenschappelijk beleggingsfonds in de zin van de btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer, ondanks het

3 90 De Pensioenwereld in 2015 feit dat de collectiviteit centraal heeft gestaan bij de ontstaansgeschiedenis van ons pensioenstelsel. 1 Het beheer van pensioenfondsen is in Nederland als uitgangspunt dan ook belast met btw. Door een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zogenoemde ATP-zaak lijkt hier echter verandering in te komen. 2 Op basis van deze uitspraak is het mogelijk dat vermogensbeheerdiensten, maar ook diensten van pensioenuitvoering vrijgesteld zijn van btw. Pensioenfondsen leggen vaak weinig prioriteit bij het optimaliseren van hun fiscale positie, veelal omdat dit een onbetreden en onbemind terrein is. Reeds in 2013 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat pensioenfondsen die een zogenoemde defined benefit-regeling (DB-regeling) uitvoeren niet kunnen worden aangemerkt als een gemeenschappelijk beleggingsfonds in de zin van de btw-vrijstelling voor collectief vermogens beheer. 3 Op basis van dit arrest moest worden aangenomen dat het beheer van pensioenfondsen met een DB-regeling belast is met btw. Daarvan uitgaande dienen Nederlandse vermogensbeheerders in beginsel 21% btw over hun fee te berekenen, dan wel zijn pensioenfondsen in beginsel verplicht zelf btw te voldoen ter zake van diensten die zij afnemen van buitenlandse vermogensbeheerders (verlegde btw). In beginsel leidt dit tot additionele kosten voor pensioenfondsen, aangezien zij geen of slechts een beperkt recht hebben op aftrek van btw op kosten. 4 De kaarten voor de Nederlandse pensioenfondsen leken met dit arrest wel geschud. 1 Art. 11, lid 1, onderdeel i, 3e Wet OB Europese Hof van Justitie 13 maart 2014, C-464/12 (ATP PensionService A/S). 3 Europese Hof van Justitie 7 maart 2013, C-424/11 (Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd). 4 Voor de btw zijn de activiteiten van een pensioenfonds grofweg te scheiden in pensioenverzekeringsactiviteiten en beleggingsactiviteiten. Eerstgenoemde activiteiten zijn vrijgesteld van btw (art. 11, lid 1, onderdeel k Wet OB 1968). Laatstgenoemde activiteiten zijn dat ook, uitgaande van beleggingen in aandelen, obligaties, etc. (art. 11, lid 1, onderdeel i, 2e en j, 1e Wet OB 1968). Non-EU-beleggingen genereren in principe echter een gedeeltelijk recht op aftrek (art. 15, lid 2, onderdeel c Wet OB 1968), vandaar dat pensioenfondsen in het bijzonder voor hun beleggingsactiviteiten vaak een gedeeltelijk recht op btw-aftrek hebben.

4 Fiscaliteiten & grensoverschrijding 91 In maart 2014 heeft hetzelfde Europese Hof van Justitie in de zaak ATP echter geoordeeld dat pensioenfondsen met een zogenoemde defined contributionregeling (DC-regeling) wel degelijk kunnen worden aangemerkt als een gemeenschappelijk beleggingsfonds in de zin van de btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer. Het Europese Hof van Justitie formuleert in dit verband drie voorwaarden: 1. De pensioenfondsen worden (uiteindelijk) gefinancierd door de deelnemers; 2. De ingelegde gelden worden belegd volgens het beginsel van risicospreiding; 3. Het beleggingsrisico wordt gedragen door de deelnemers. Gelet op deze uitspraak zijn (vermogens)beheerdiensten die worden verricht aan pensioenfondsen met een DC-regeling vrijgesteld van btw. Ook de diensten van pensioenuitvoering aan pensioenfondsen met een DC-regeling zouden onder de btw-vrijstelling moeten kunnen vallen. Dergelijke diensten vallen namelijk ook onder de definitie van beheer voor de btw. Kijkend naar de voorwaarden die het Europese Hof van Justitie in de zaak ATP formuleert, lijken ook pensioenfondsen met een andere regeling te kwalificeren voor de btw-vrijstelling. Denk daarbij aan sommige collective defined contributionregelingen (CDC-) en DB-regelingen. Dat de problematiek rondom de zaak ATP niet alleen beperkt is tot DC-regelingen blijkt ook wel uit een recente uitspraak van Gerechtshof Den Haag. In die hoger beroepszaak komt de rechter, kort gezegd, tot het oordeel dat een pensioenfonds met een DB-regeling voor de btw niet is aan te merken als een gemeenschappelijk beleggingsfonds en dus geen recht heeft op de btw-vrijstelling. 5 Er zijn echter nog voldoende argumenten voor toepassing van de vrijstelling. Het is dan ook de verwachting dat cassatie bij de Hoge Raad wordt ingesteld. De uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de ATP-zaak biedt op dit moment dus nog steeds kansen om de btw-druk bij een pensioenfonds te verminderen. Het is derhalve belangrijk om na te gaan in hoeverre de regeling van het pensioenfonds voldoet aan de vereisten die het Europese Hof van Justitie heeft gesteld om te kunnen worden aangemerkt als een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden is dat aantrekkelijk: dienstverleners, zoals vermogensbeheerders en uitvoerders, die nu Nederlandse btw berekenen worden daarvan dan 5 Hoger beroep ter zake van Rechtbank Den Haag 8 juli 2011, nr. AWB 09/ Voor de volledigheid merken wij op dat deze uitspraak ten tijde van het schrijven van dit artikel nog niet beschikbaar was.

5 92 De Pensioenwereld in 2015 vrijgesteld. Uit marktonderzoek van KPMG blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse pensioenfondsen zich niet bewust is van deze kansen. 6 De pensioenfondsen hebben dan ook nog niet de nodige maatregelen genomen om deze kansen te benutten. In dat kader is het zeer belangrijk dat een pensioenfonds zijn Nederlandse dienstverleners erop wijst dat het pensioenfonds mogelijk als gemeenschappelijk beleggingsfonds wordt aangemerkt en dat er dus een btw-vrijstelling kan worden toegepast. Indien het pensioenfonds gebruik maakt van buitenlandse vermogensbeheerders en het verplicht is zelf de (verlegde) btw te voldoen, dan is het van belang tijdig bezwaar te maken tegen de voldoening van deze (verlegde) btw. Ook hier geldt dat uit het marktonderzoek van KPMG naar voren is gekomen dat slechts minder dan de helft van de pensioenfondsen bezwaar maakt tegen de voldoening van (verlegde) btw ter zake van buitenlandse vermogensbeheerders. Het wordt dus tijd dat pensioenfondsen prioriteit geven aan de kwaliteit van de fiscale positie om additionele btw-druk te voorkomen! Beleggen via beleggingsfondsen Een alternatief om btw-vrij te kunnen beleggen, is het beleggen in reguliere beleggingsfondsen. Dergelijke beleggingsfondsen zijn voor de btw immers aan te merken als gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Vermogensbeheerdiensten voor beleggingsfondsen zijn dan van btw vrijgesteld. Dat geldt in principe zowel in de situatie dat de fee voor het vermogensbeheer direct in het beleggingsfonds wordt geboekt als wanneer die fee rechtstreeks aan een pensioenfonds als deelnemer in het beleggingsfonds in rekening wordt gebracht. Deze laatste variant komt nogal eens voor om een verschillende fee te kunnen berekenen aan de verschillende deelnemers in een beleggingsfonds, om zo rekening te kunnen houden met de omvang van de inleg in het beleggingsfonds en andere commerciële factoren. Uiteraard zal in veel gevallen de btw niet doorslaggevend zijn voor de wijze waarop beleggingen worden vormgegeven, maar het verdient aanbeveling om de btw wel mee te wegen als element. Het eerder genoemde marktonderzoek van KPMG toont aan dat bijna een kwart van de ondervraagde pensioenfondsen meer is gaan beleggen in beleggingsfondsen. Deze ontwikkeling heeft in ieder geval een positief btw-effect. 6 KPMG heeft in oktober 2014 een onderzoek uitgevoerd onder 91 pensioenfondsen; de uitkomsten hiervan zijn in de bijlagen van deze Pensioenwereld opgenomen (KPMG-onderzoek 2014).

6 Fiscaliteiten & grensoverschrijding 93 Vervallen koepelvrijstelling per 1 januari 2015 Ook eventuele additionele btw-druk die ontstaat door het vervallen van de koepelvrijstelling kan mogelijk door de ATP-zaak worden verminderd. Als onderdeel van het pensioenakkoord worden per 1 januari 2015 pensioenadministratiediensten uitgezonderd van de zogenoemde btwkoepelvrijstelling. 7 Een aantal grote Nederlandse pensioenuitvoerders maakt tot op heden gebruik van deze koepelvrijstelling en berekent dus geen btw aan de pensioenfondsen die bij hen zijn aangesloten. Vanaf 1 januari 2015 dienen deze pensioenuitvoerders echter 21% btw te berekenen over de fee voor pensioenadministratiediensten. Dat betekent dus een aanzienlijke kostenverhoging voor de betrokken pensioenfondsen. Ook hier geldt echter dat wanneer de regeling van het pensioenfonds voldoet aan de vereisten zoals het Europese Hof van Justitie deze in de ATP-zaak heeft gesteld, een beroep kan worden gedaan op de btw-vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Pensioenfondsen doen er dus verstandig aan om tijdig met hun pensioenuitvoerders in gesprek te gaan om op basis van de ATP-zaak te proberen additionele btw-druk te voorkomen. De uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de ATP-zaak biedt dus kansen om de btw-druk bij een pensioenfonds te verminderen. Ook verdient het aanbeveling om het gesprek aan te gaan over de exacte dienstverlening die per 1 januari 2015 in de btw terecht zal komen. Op basis van de thans bekende regelgeving is de koepelvrijstelling per die datum namelijk niet meer mogelijk voor pensioenadministratiediensten. Dat betekent mogelijk dat dienstverlening die niet onder die term valt, zoals bestuursondersteuning, toch onder de btw-vrijstelling kan blijven vallen. In een aantal gevallen kunnen de negatieve effecten van de afschaffing van de koepelvrijstelling nog worden beperkt. Dat kan bijvoorbeeld in situaties waarin een pensioenfonds meer dan 50% van het kapitaal en de 7 Wijziging van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, Stcrt. 3 juli 2014, nr

7 94 De Pensioenwereld in 2015 zeggenschap heeft in een pensioenuitvoeringsorganisatie die momenteel gebruikmaakt van de koepelvrijstelling. In dat geval kan een zogenoemde fiscale eenheid btw worden gevormd tussen dat pensioenfonds en de pensioenuitvoeringsorganisatie. 8 De pensioenadministratiediensten van de uitvoeringsorganisatie aan het pensioenfonds vinden dan binnen deze fiscale eenheid btw plaats en blijven dus buiten de btw-heffing. Deze oplossing wordt overigens al langer toegepast door een aantal grotere uitvoeringsorganisaties, zo kan worden opgemaakt uit berichten in de algemene landelijke pers. Ook wanneer wordt nagedacht over verzelfstandiging van de uitvoeringsorganisatie en afsplitsing daarvan vanuit een pensioenfonds is het de moeite waard om te onderzoeken of de fiscale eenheid btw soelaas kan bieden bij eventuele additionele btw-druk. Andersom kan de afschaffing van de koepelvrijstelling in een aantal gevallen ook leiden tot de terugkeer van uitvoeringsactiviteiten naar het pensioenfonds. Als dergelijke activiteiten door het pensioenfonds zelf worden verricht, is btw-heffing immers ook niet aan de orde. Bij al dit soort strategische trajecten is het in ieder geval ook zaak om op andere belastingen dan de btw te letten, zoals de vennootschapsbelasting. 9 Tot slot Fiscale wetgeving ontwikkelt zich voortdurend en rechtspraak kan een belangrijk nieuw licht werpen op de fiscale mogelijkheden van een pensioenfonds. Een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie bewijst dat dit fiscaal zeer aantrekkelijke voordelen op kan leveren. Pensioenfondsen staan dan ook voor de taak om de ontwikkelingen scherp in het vizier te houden en optimaal te profiteren van de nieuwe kansen. Dit geldt zowel op het vlak van vermogensbeheer als op dat van pensioenuitvoering. 8 Dan moet ook aan de overige voorwaarden zijn voldaan, zie art. 7, lid 4 Wet OB Denk aan ondernemingspensioenfondsen die overwegen om de uitvoering voor andere pensioenfondsen te gaan verrichten, waarbij de vraag opkomt of de vrijstelling vennootschapsbelasting die aan strikte voorwaarden is gebonden behouden blijft.

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens?

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Door: D. (Dieuwertje) Euser MSc Post-Master Indirecte Belastingen 2013/2014 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen...

Nadere informatie

Pensioenfonds. Gemeenschappelijk beleggingsfonds? Door: mr. K. Saleh Bakir Jaar 2012/2013

Pensioenfonds. Gemeenschappelijk beleggingsfonds? Door: mr. K. Saleh Bakir Jaar 2012/2013 Pensioenfonds = Gemeenschappelijk beleggingsfonds? Door: mr. K. Saleh Bakir Jaar 2012/2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en probleemstelling 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Probleemstelling 4 Hoofdstuk 2 Activiteiten

Nadere informatie

Pensioen. Pieter Omtzigt. Jongeren bouwen in 2015 al snel 25 procent minder rechten op dan drie jaar geleden. Dat noem ik een forse versobering

Pensioen. Pieter Omtzigt. Jongeren bouwen in 2015 al snel 25 procent minder rechten op dan drie jaar geleden. Dat noem ik een forse versobering Pensioen. nummer 1, maart 2014 Pieter Omtzigt Jongeren bouwen in 2015 al snel 25 procent minder rechten op dan drie jaar geleden. Dat noem ik een forse versobering In dit nummer: 04 10 12 20 3 4 9 10 Redactioneel

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Adviesgroep Indirecte Belastingen

Adviesgroep Indirecte Belastingen Nieuwsbrief 5 maart 2014 Adviesgroep Indirecte Belastingen In deze nieuwsbrief komen aan de orde: Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief Btw en Overdrachtsbelasting 2014, nr. 5 van Caraad. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 117 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Nadere informatie

30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nota naar aanleiding van het nader verslag. 1. Algemene inleiding

30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nota naar aanleiding van het nader verslag. 1. Algemene inleiding 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nota naar aanleiding van het nader verslag 1. Algemene inleiding De regering heeft met belangstelling kennis genomen van het nader verslag van de Tweede

Nadere informatie

Civiel. Nieuwsbrief Vastgoed. Spoorboekje bij wijziging splitsing appartementsrechten

Civiel. Nieuwsbrief Vastgoed. Spoorboekje bij wijziging splitsing appartementsrechten 23 mei 2013 - Editie 20 Nieuwsbrief Vastgoed Civiel Spoorboekje bij wijziging splitsing appartementsrechten In de huidige marktomstandigheden is wijziging van het gebruik van vastgoed een actueel onderwerp.

Nadere informatie

De Pensioen- wereld in 2014 kpmg.nl

De Pensioen- wereld in 2014 kpmg.nl financial services De Pensioenwereld in 2014 kpmg.nl De Pensioenwereld in 2014 2 De Pensioenwereld in 2014 Voorwoord Een pensioensysteem is heel eenvoudig. Je spreekt af dat tijdens het arbeidzame leven

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht

Nadere informatie

(Gedeeltelijke) niet-ondernemers en de fiscale eenheid btw

(Gedeeltelijke) niet-ondernemers en de fiscale eenheid btw (Gedeeltelijke) niet-ondernemers en de fiscale eenheid btw Door: JLM Gerrits MSc Post-Master Indirecte Belastingen 2013/2014 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen... 2 1. Inleiding en probleemstelling...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 007 Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto s en motorrijwielen 99, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 994 en enige andere wetten (Wet

Nadere informatie

Artikelen Aandachtspunten bij gunstig te onthalen wetsvoorstel algemeen pensioenfonds

Artikelen Aandachtspunten bij gunstig te onthalen wetsvoorstel algemeen pensioenfonds Mr. drs. W.F. Mulder, mr. M. Colly & mr. J.P. van der Meer 1 Aandachtspunten bij gunstig te onthalen wetsvoorstel algemeen pensioenfonds In het vorige nummer van TPV zijn mr. M.E.C. Boumans en mr. dr.

Nadere informatie

Een bijdrage van de omzetbelasting aan het vestigingsklimaat: een optie voor belastingheffing van financiële diensten in concernverhoudingen

Een bijdrage van de omzetbelasting aan het vestigingsklimaat: een optie voor belastingheffing van financiële diensten in concernverhoudingen Een bijdrage van de omzetbelasting aan het vestigingsklimaat: een optie voor belastingheffing van financiële diensten in concernverhoudingen drs. W.J. Blokland 1 1. Inleiding In het debat over het fiscale

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 907 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag. 1. Algemeen

Nota naar aanleiding van het verslag. 1. Algemeen 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek) Nota naar aanleiding van het verslag 1. Algemeen

Nadere informatie

Modernisering van het Uitvoeringsmodel voor Pensioenregelingen

Modernisering van het Uitvoeringsmodel voor Pensioenregelingen Modernisering van het Uitvoeringsmodel voor Pensioenregelingen Grenzen en mogelijkheden vanuit mededingingsrechtelijk en Europeesrechtelijk perspectief Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

De toepassing van artikel 31 Wet OB bij vastgoedtransacties

De toepassing van artikel 31 Wet OB bij vastgoedtransacties De toepassing van artikel 31 Wet OB bij vastgoedtransacties Door: drs. P.W.C. Hoezen januari 2007 Inleiding 2 1. De quasi-ondernemer. 4 1.1.De Zesde Richtlijn. 4 1.2.De Wet OB. 4 1.3.Doel en strekking.

Nadere informatie

Pensioen. nummer 2, juni 2013. Jacqueline Lommen, Director European Pensions en bestuurslid bij Robeco De PPI is een fantastisch vehikel

Pensioen. nummer 2, juni 2013. Jacqueline Lommen, Director European Pensions en bestuurslid bij Robeco De PPI is een fantastisch vehikel Pensioen. nummer 2, juni 2013 Jacqueline Lommen, Director European Pensions en bestuurslid bij Robeco De PPI is een fantastisch vehikel In dit nummer: 4 18 22 30 3 4 10 17 18 22 25 26 30 Redactioneel Nederland

Nadere informatie

DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V.

DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V. DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V. Inleiding Werk en privé zijn vaak moeilijk te scheiden. Sommige mensen lijken wel getrouwd

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Jan Steenhof 49 Mobiel: (06) 41 25 63 03 www.amastenbroek.nl 3862 MC NIJKERK Tel.: (033) 78 50 127 info@amastenbroek.

Fiscaal Actueel. Jan Steenhof 49 Mobiel: (06) 41 25 63 03 www.amastenbroek.nl 3862 MC NIJKERK Tel.: (033) 78 50 127 info@amastenbroek. 1 uitgave van het register belastingadviseurs eerste kwartaal 2013 - nummer 1 Jan Steenhof 49 Mobiel: (06) 41 25 63 03 www.amastenbroek.nl 3862 MC NIJKERK Tel.: (033) 78 50 127 info@amastenbroek.nl Inhoud

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht?

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht? De niet-economisch handelende belastingplichtige Wat is zijn aftrekrecht? Door: Myrthe (M.M.) Hinskens LL.M 2010/2011 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Een ruimere uitleg van de btw-fiscale eenheid

Een ruimere uitleg van de btw-fiscale eenheid De btw-fiscale eenheid was in 2013 een actueel onderwerp in de jurisprudentie. In dit artikel gaan wij in op de ruimere toepassing die naar onze opvatting het gevolg is van de recentelijk gewezen jurisprudentie.

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Besluit van 11 juli 2012, Nr. BLKB 2012/639M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2008:BD3162

ECLI:NL:PHR:2008:BD3162 pagina 1 van 10 ECLI:NL:PHR:2008:BD3162 Instantie Datum uitspraak 19-09-2008 Datum publicatie 19-09-2008 Zaaknummer 07/10524 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie Parket

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 990 Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken) Nr. 9

Nadere informatie

Herziening bij wijziging van niet-economische naar economische activiteiten?

Herziening bij wijziging van niet-economische naar economische activiteiten? Herziening bij wijziging van niet-economische naar economische activiteiten? Door: mr. P.W. Schlechter 2012/2013 Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding... 2 1.1 Motivering en probleemstelling... 2 Hoofdstuk 2:

Nadere informatie