IV Vogels en dieren: zich aanpassen aan een veranderende samenleving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IV Vogels en dieren: zich aanpassen aan een veranderende samenleving"

Transcriptie

1 IV Vogels en dieren: zich aanpassen aan een veranderende samenleving 1. Vogels en dieren in een veranderende samenleving 1. Het einde van het platteland ( ) Een oude reigerkolonie De eerste natuurkennis van het Fort van Beieren gaat behoorlijk ver terug in de tijd. Door de aankoop van het kasteel in 1907 weet men dat de inwoners van de streek de reigerkolonie er altijd hebben gezien. Het is een kolonie van blauwe reiger die teruggaat tot in de 19 de eeuw. Zo zijn er niet veel in Vlaanderen. Met uitzondering van wat we weten over blauwe reiger en in enige mate ook aalscholver, is er verder weinig bekend over andere dieren die hier voorkwamen. Het is voornamelijk een tijd waarin jacht en waarschijnlijk ook vogelvangst in een niet toegankelijk domein van de baron (E. van Caloen) de dienst uitmaken. Dat zal zo blijven voor het grootste deel van de 20 ste eeuw. Voedsel en verdelgen Het Fort van Beieren volgt daarmee de trend (één die al eeuwen gaande was): de meeste bossen zijn privaat bezit, jacht is een vast onderdeel van het open gebied, de eigenaars hebben jachtwachters die zorgen voor controle, bestrijding en onderhoud. Stropen, een andere veelvoorkomende praktijk met invloed op de natuur, is op eigen risico. Vogelvangst als voedsel (spreeuwen waren erg in trek) of voor verkoop (vinken, sijsjes, groenlingen, goudvinken, ) is wijdverspreid; er zijn weinig plaatsen waar geen vogelvangers actief zijn. De verhouding met de natuur ligt dus even anders. Dieren die men als concurrenten van menselijke activiteiten zoals landbouw, jacht en visvangst ziet, worden bestreden, uitgeroeid als het kan. Dieren die in de smaak vallen, komen als aanvulling op het menu; de soorten zijn afhankelijk van de sociale status (en de marktwaarde). De Reigerie Reigers (hier de blauwe reiger) worden meestal bestreden, aalscholvers nog meer, ze staan beiden bekend als viseters. Het bejagen en het kappen van de broedbomen is een courant gegeven, ook bekend van het Fort van Beieren. In 1945 worden alle bomen waarop de reigers en aalscholvers nestelden omgehakt. Blijkbaar een vrij selectief kappen, die de kolonie dat jaar herleidde tot 7 nesten blauwe reiger en 0 aalscholvers. De aalscholvers kwamen niet meer terug. Roofvogels Niet alleen blauwe reiger en aalscholver krijgen het zwaar te verduren. Alle roofvogels worden verdelgd door bejagen, vergiftigen en vangst. Bij dat laatste gaat het dikwijls om sperwers die in de netten voor zangvogels terechtkomen en dan steevast de nek worden omgedraaid. De poten dienen als bewijsmateriaal voor de premie die je voor deze goede daad bij de overheid kan krijgen. Zo zijn buizerd en sperwer in West-Vlaanderen geen broedvogel ( zie Lippens, L. 1972), slechts zeer occasioneel slaagt er een koppel in te broeden, want de jachtwachter 1

2 houdt het goed in de gaten. Buizerden, maar ook alle andere roofvogels die te dicht komen, worden afgeschoten. Dat dit kan oplopen, getuige een jachtwachter van het Bulskampveld die in de harde winter niet minder dan 75 buizerden schoot. Na de wettelijke bescherming van de roofvogels in 1966 (en het verbod op de pesticide DDT) nemen verschillende roofvogels weer toe. Het duurt wel nog tot 1975 voor de buizerd in West-Vlaanderen met een enig broedgeval weer langzaam voet aan de grond krijgt. Voor de sperwer is het nog iets langer wachten. Vandaag zijn het vrij schaarse tot vrij talrijke broedvogels, dat betekent een 1500 à 2000 broedparen in Vlaanderen. Kraai en ekster Traditioneel zijn ook de kraaiachtigen er om uit te roeien, met alle mogelijke middelen. Ekster en zwarte kraai spannen daarbij de kroon. Deze dieren worden vooral gezien als een concurrent voor de jager; ze zijn de jager soms voor door het roven van nesten van vogels die de jager liever zelf schiet of schadelijk voor de landbouw (al zijn ze ook nuttig voor de landbouw). Ze hebben een slechte reputatie opgebouwd die ook nog vandaag de dag doorleeft. Veel mensen vinden de ekster een mooie vogel, maar als hij verjaagd of verdelgd wordt, is dat niet zo erg, want hij pakt kleine vogeltjes. En, er zitten al sinds mensenheugenis teveel eksters. Wat teveel moge betekenen, blijkt een zeer subjectief gevoel. Geen enkel onderzoek geeft aan dat eksters schadelijk zijn voor de populaties van kleine zangvogels of duiven. Hoe de opmars van Turkse tortelduiven, houtduiven of merels dan te rijmen valt met de vele eksters die hen belagen, zou een raadsel zijn. Het is geen raadsel, er zijn gewoonweg niet teveel eksters. Dat subjectiviteit hierbij een grote rol speelt, bewijst het feit dat één van de grootste predators voor kleine vogels zelden genoemd wordt: de kat. Daarvan zijn er misschien wel teveel. Vogelvangst Vogelvangers deden het om het voedsel,dikwijls de gewone man die spreeuwen vangt, als hobby of als bijverdienste: de verkoop van volièrevogels. Sijsjes, barmsijsjes, vinken, kepen, groenlingen, putters, goudvinken, appelvinken, kneutjes, enzovoort konden flink wat centen opbrengen. Andere soorten die toevallig in het net geraakten, kwamen er zelden levend uit. Toch blijven verschillende van deze soorten algemeen. De broedplaatsen (biotopen) zijn ruim voorhanden. Zoogdieren Niet alleen vogels, ook zoogdieren werden bepaald vijandig bejegend. Otters zijn bekend van de Damse Vaart en omgeving en ook zij zijn te verdelgen. Er waren premies tot 1965 en de bescherming liet op zich wachten tot De otters hebben het niet meer gehaald en in Vlaanderen is de soort uitgestorven. Hermelijn, wezel en bunzing zijn eveneens steeds het mikpunt van verdelging. Hermelijn in wintervacht (mooi wit met een zwarte staartpunt) is trouwens een dankbaar vel, de hermelijnenmantel kan er een mooie versiering mee krijgen. Deze drie kleine zoogdieren komen wel nog voor in het poldergebied, al zijn de aantallen veel lager dan vroeger. Konijn en haas zijn voor jager en stroper een delicatesse. De aantallen kunnen sterk schommelen. Voor de konijnen speelt myxomatose daar een grote rol bij. De ziekte haalt een hoge konijnenstand onderuit. Stropen op konijnen is vermoedelijk veel geminderd. In de jaren nog veel beoefend. Het in beslag nemen van auto s die gebruik maakten van 2

3 hun lichten om de dieren te bejagen,zorgde voor gevaarlijke situaties, maar werkte wellicht toch ontradend. De nuttige dieren Vogels en dieren die niet tot één van de bovenstaande categorieën behoren, zijn op de buiten, nog talrijke tot zeer talrijke broedvogels. Veldleeuweriken hoor je overal, boerenzwaluwen hebben slaapplaatsen met vele duizenden, de koekoek, de wielewaal of de karekiet figureren in verschillende liedjes. Op school wordt het dierenrijk ingedeeld in de schadelijke en de nuttige dieren. Bij de nuttige zitten vooral de insecteneters. Boerenzwaluwen, kwikstaartjes, karekieten, worden zo populair. 2. Transitie Langzaam keerde het tij en werden meer en meer soorten vogels en andere dieren wettelijk beschermd. Blijkbaar verandert de houding tegenover dieren met de toegenomen welvaart en het steeds groter worden van de stedelijke bevolking. De behoefte om zelf dieren te vangen zoals spreeuwen wordt kleiner, de mens voelt zich minder een inwoner van het platteland. Vanaf de jaren zeventig verdwijnen veel kippen- en konijnenhokken, ook talloze moestuinen ruimen plaats voor siertuinen. Wat voor veel mensen een welkome aanvulling was op het inkomen, blijkt niet meer zo nodig. In 1972 wordt de vogelvangst afgeschaft (een hobby van de kleine man) en gaandeweg worden de jachtwetten veel strenger, ook het aantal bejaagbare soorten wordt gevoelig ingeperkt. Verschillende vogelsoorten hebben daar duidelijk van geprofiteerd. Roofvogels zijn toegenomen en de laatste twintig jaar zijn er in het Fort van Beieren, hoewel niet jaarlijks, broedgevallen van buizerd, sperwer, boom- en torenvalk. Ook de blauwe reiger en de aalscholver wisten hun plaats te heroveren, al kwamen de beschermende maatregelen voor de reigerie van het Fort te laat. Maar misschien komen de reigers toch nog terug (zie verder). 3. De Golden Sixties, maar daarna ( ). De toestand Voor het Fort van Beieren beschikken we, de reigerkolonie buiten beschouwing gelaten, over weinig faunagegevens van voor 1998, het moment dat de provincie het gebied opkoopt en openstelt. De huidige broedvogels en de gegevens van de laatste twintig jaar geven toch een indicatie van een meer algemene toestand. Een intensieve broedvogelinventaris van het gebied zou zeer nuttig zijn. Zo verkrijgt men gegevens over de actuele toestand die op hun beurt informatie aanleveren voor het toekomstige beheer. Het broedvogelbestand bestaat momenteel voornamelijk uit de meest algemene soorten van bossen en parken. Dat wil zeggen soorten als merel, roodborstje, winterkoning, heggenmus, koolmees, zwartkop, tjiftjaf, ekster, vlaamse gaai, zwarte kraai, kauw, houtduif, holenduif, grote bonte specht, vink, boomkruiper, zanglijster. Er zijn broedgevallen, eerder occasioneel (zie bijlage) van buizerd, sperwer, torenvalk en boomvalk. Buiten deze soorten zijn er weinig 3

4 of geen vogels van bossen en bosranden (struwelen, zoomvegetaties) of soorten van riet en vochtige struwelen. Enkel de kleine karekiet broedt aan de buitenrand. De wielewaal en de bergeend zijn vermoedelijk geen broedvogel meer. Een koppel dodaars, meerkoet en waterhoen broeden in de binnenwal. De boomklever (foto Wellens) behoort tot de mogelijke broedvogels. De groene specht is een soort die de laatste tijd toenam en mogelijk zich pas de laatste decennia in het domein vestigde. Maar soorten als kneu, grasmus, tuinfluiter, spotvogel, bosrietzanger, fitis, koekoek, gekraagde roodstaart, nachtegaal, grote lijster, spreeuw, ringmus, zomertortel, steenuil, moeten zeker tot de broedvogels behoord hebben. Wellicht zijn er een paar daarvan nog in klein aantal aanwezig. Dit jaar werd de koekoek enkele malen gehoord (med. Chantal Devriese). Wie vroeger langs de weilanden aan de noordzijde liep, zal zeker veldleeuweriken opgemerkt hebben, die zijn ook volledig verdwenen. Dat de vogelfauna veel rijker was illustreert één van de zeldzame notities van 21 juni Tijdens een kort bezoek aan de reigerkolonie noteerde men die dag de vondst van een nest van zomertortel, een broedgeval van dodaars, wilde eenden en een vrouwtje zomertaling (Kuijken, E. 1960). Zomertaling en zomertortel zijn sindsdien erg in aantal afgenomen. Onder invloed van een betere bescherming slaagden vooral roofvogels, maar ook blauwe reigers, aalscholvers en andere watervogels zoals wilde eend, fuut en meerkoet erin om weer in redelijke aantallen aanwezig te zijn in de regio. Andere soorten hebben daarvan niet kunnen profiteren en buiten de natuurreservaten gaan ze sterk achteruit. Het zijn niet altijd zeldzamere vogels, maar doorgaans algemene tot vrij algemene soorten die dus in grote aantallen afhaken. Als men ziet hoeveel mensen er vroeger gedurende vele decennia (tot honderden jaren) actief dieren doden of vangen, met bij de stropers zeer kundige technieken, dan lijkt het verwonderlijk dat zoveel soorten in dit cultuurlandschap toen veel talrijker aanwezig waren, dan nu het geval is. Hoe komt dat dan? Van groen armoede, naar grijze overvloed Daar waar de aandacht voor de bescherming en zorg van planten dieren toenam, met vooral vanaf 1965 een stijgend aantal wettelijke bepalingen, veranderde na de Tweede Wereldoorlog het grondgebruik zeer ingrijpend. De boomende economie, de vooruitgang, de toename van verstedelijking en industrie, de grote wijzigingen in de landbouw en de impact daarvan op het platteland zijn er enkele van. Meer stad en meer industrie betekent minder ruimte voor het buitengebied waar de natuur het sterkst aanwezig is. Het is een sluipend proces; in het begin valt het nog zo niet op, maar gaandeweg wordt de invloed van steeds minder ruimte voor de natuur significant. 4

5 Verdwijnt bij de gewone man de moestuin, bij het landbouwbedrijf zijn het hectaren en hectaren hoogstamboomgaarden, honderden kilometers hagen, heggen, houtkanten en bomenrijen, veedrinkpoelen, rietkragen, die bij ruilverkavelingen en de nieuwe bedrijfsvoering niet meer thuishoren. De biotopen verdwijnen. Het toenemend gebruik van pesticiden en herbiciden, het steeds intensiever bewerken van akker- en weiland met een enorme voedselafname voor veel vogelsoorten als gevolg, de (over)bemesting, het te lage waterpeil, laten zich voelen. De ecologische kwaliteit is te laag geworden. Komt daarbij dat deze maatregelen meestal definitief zijn (de haag of de poel is weg) en niet occasioneel. De druk zet zich jaar op jaar verder. Bepaalde vogelsoorten kunnen zich wel staande houden als het eens een jaar of twee slechter gaat, maar tien jaar, twintig jaar, dertig jaar, dat houden ze niet vol. Het ligt ook voor de hand dat populaties op een bepaald moment het kritisch punt voorbij zijn; hun aantal wordt te gering om de soort in stand te houden, nog een paar slechte broedseizoenen er bovenop en voor kleine zangvogels die maar een paar jaar oud worden, is het afgelopen. De laatste decennia worden er inspanningen gedaan voor de natuur. Op bepaalde plaatsen, hoofdzakelijk natuurreservaten, geeft dat resultaat. Ook worden weer beplantingen (hagen) en poelen aangelegd. In vergelijking met wat er bijvoorbeeld aan hagen en houtkanten verloren ging, betekent dit niet veel. Tekenend is dat men er niet in slaagt om meer bos te krijgen in Vlaanderen. Enerzijds krijg je de indruk dat er bos bijkomt (geboortebossen, aanplanten van het Agentschap voor Natuur en Bos, provincies), maar anderzijds verdwijnt er nog altijd meer bos dan er bijkomt, het saldo staat op nul. Een ander voorbeeld is Countdown 2010 : tegen 2010 wou men de daling van de biodiversiteit een halt toeroepen, het is niet gelukt (niet in Vlaanderen, niet in België, niet in Europa, ). Naast de intensivering van de landbouw en biotoopverlies is er de laatste twintig jaar een alsmaar groeiende druk van toerisme en recreatie. Alles moet zoveel mogelijk worden ontsloten: gebieden moeten worden opengesteld, steeds meer wandel- en fietspaden (liefst verhard) worden aangelegd, elke doelgroep op zijn wensen bediend (ruiterpaden, mountainbikeroutes, ). Ten aanzien van een erg afgetakelde natuur legt dit mee een hypotheek op herstel. Soorten waarvan het biotoop weer kan worden geoptimaliseerd, krijgen het nu moeilijk tot onmogelijk, door teveel recreanten en loslopende honden. Met name vogels die op de grond broeden zijn daar heel gevoelig aan. 4. Een wereld valt uiteen Niet alleen bij ons veranderen de milieuopstandigheden ook elders is dat het geval. Voor veel soorten trekvogels is Afrika normaal een rijk gedekte tafel. Is de trek een gevaarlijke en energieverslindende onderneming, daartegenover staat dat de voedselbronnen in Afrika uitbundig zijn. Maar ook dat is geen constant gegeven. Droogtes in de Sahel, het uitdrogen van moerassen (irrigatie voor de landbouw), het verdwijnen van bossen door droogte en bevolkingsaangroei, een te brede woestijn, jacht en vogelvangst, omzetten van moerassen in rijstvelden of akkers, gebruik van pesticiden, maken het verschillende trekvogels erg moeilijk in hun overwinteringsgebieden. Nederlandse onderzoekers geven in Living on the Edge (2009) een overzicht van verschillende soorten hun wedervaren. 5

6 De gekraagde roodstaart Een mooi voorbeeld van hoe slecht het een vogel kan vergaan, is de gekraagde roodstaart. Ooit een zeer algemene vogel van bossen, parken, boomgaarden, dreven, hoge houtkanten, Bij het begin van de 20 ste eeuw en tot kort na de Tweede Wereldoorlog in een grootschalig nestkastenonderzoek in Nederland na de koolmees de meest algemene soort. Zijn problemen beginnen met de aftakeling van het landschap van kort na de Tweede Wereldoorlog. Hoogstamboomgaarden verdwijnen in ijltempo, het landschap wordt grootschaliger en dreven, houtkanten die in de weg staan gaan eruit. De jaren vijftig-zestig luiden al een achteruitgang van de soort in. Van algemeen wordt de soort vrij algemeen of minder algemeen. De gekraagde roodstaart is daarbij een echte trekvogel die jaarlijks overwintert in West- Afrika, in de Sahelzone. In zijn wintergebied verblijft de gekraagde roodstaart in savanne bosgebied, van die losstaande bomen met struweel en lange droge grassen. Nu doen zich hier in de tweede helft van de jaren zestig grote droogtes voor. De bossen waar de gekraagde roodstaart in overwintert, gaan dood en daarmee zijn belangrijkste voedselbron. Een zeer groot deel van zijn leefgebied verdwijnt en de gekraagde roodstaart krijgt opnieuw klappen ditmaal in Afrika. Het bomenbestand herstelt zich ook niet, want met de aangroei van de bevolking is er meer vraag naar hout. Daarvoor worden dikwijls exotische soorten (eucalyptus) aangeplant, helemaal niet interessant voor de gekraagde roodstaart. Terug in Europa verdwijnen in de jaren tachtig gaandeweg steeds meer biotopen. De gekraagde roodstaart wordt een zeldzame soort die ook waar biotopen nog goed zijn in aantal afneemt. Soorten waarvan het aantal vogels te laag wordt, lopen uiteraard meer kans om in de problemen te komen: een slecht broedseizoen (geen of te weinig nakomelingen), weer een droge winter in Afrika... De neergaande spiraal valt dan moeilijk te keren. De gekraagde roodstaart is een zeldzame vogel geworden. In de Sahelzone zijn er momenteel ook een aantal gebieden waar herbebossing met autochtone boomsoorten over grote oppervlakten veld wint, mogelijk ligt hier een kans voor een heropleving van de gekraagde roodstaart. 6

7 5. Shifting Environmental Baselines In 1995, Pauly described the phenomenon of shifting environmental baselines, noting that each generation of scientists subconsciously views as natural the way the environment appeared in their youth (Pauly 1995). Although he described shifting baselines in relation to fisheries science, the phenomenon is general and applies to all sectors of society. As one generation replaces another, people s perspectives change such that they fail to appreciate the extent of past environmental modifications by humanity. Saenz-Arroyo (2005) Het veranderen van een referentiekader kunnen we aantonen met enkele foto s (Vanhecke 1981). De eerste toont een landschapsfoto van Ruislede. Een leuk fietsweggetje langsheen de weiden. Een beeld dat we nog tegenkomen. De foto dateert van 1980 (Charlier, G.). Anno 1980 zal een negentigjarige wel kunnen zeggen dat het er vroeger anders uitzag. Hoe anders? Da was nog een zandweg of t laag to noch een pit, maar hoe moet je je dat voorstellen. In veel gevallen is dat moeilijk. In dit geval hebben we de foto van exact dezelfde plaats van 1911 (Massart, J.). Zo zag het eruit. Doorgaans vindt men dat de tweede foto een mooier beeld geeft, Maar zonder de oude foto vinden we dat de foto van 1980 al een mooi landschap weergeeft. Ons referentiekader is verschoven, we zijn de algemene situatie van 1980 gewoon geworden en weten dat er best veel minder aantrekkelijke weggetjes zijn dan wat er op de foto te zien is. Alleen we weten niet meer of het vroeger mooier was. Generaties wisselen elkaar af en zonder foto s of gegevens verschuift ons referentiekader. 7

8 Het platteland in 1911 (Massart, J.) Met planten en dieren gebeurt hetzelfde. In West-Vlaamse context verdwenen in de jaren zeventig-tachtig van de vorige eeuw broedvogels als grauwe klauwier, nachtzwaluw, boomleeuwerik of grote karekiet. Biotoopverlies en pesticiden speelden daarbij een belangrijke rol. In de jaren zestig waren het al zeldzame soorten geworden, in de jaren daarvoor waren ze nog gewoon. De laatste twintig jaar zien we opvallende, algemene soorten met rasse schreden afnemen. Bekend zijn huismus, veldleeuwerik of boerenzwaluw, maar ook kneu, spreeuw, fitis, zomertortel of gekraagde roodstaart, alle ooit zeer algemene vogels worden vrij zeldzaam tot zeldzaam. Bepaalde soorten zitten al op het niveau van de grauwe klauwier in de jaren zestig. Nu is voedselbeschikbaarheid één van de grote problemen. De ecologische kwaliteit van het buitengebied is te laag geworden. Wie in het Fort van Beieren wandelt, merkt hier op het eerste gezicht weinig of niets van. Er fluiten vogels en er vliegt een vlinder rond, een mooi natuurgebied. Toch zou een wandeling in 1960 heel wat meer natuur gepresenteerd hebben, niet alleen wat planten betreft, ook een reigerkolonie en een hele reeks andere broedvogels zouden aanwezig zijn. Nog 20 jaar eerder zaten er aalscholvers tussen de reigers. Zonder de (natuur)historische gegevens (en voor veel gebieden ontbreken die) zouden we het Fort van Beieren nemen zoals het nu is. Onze manier van kijken en handelen wordt daar uiteraard sterk door bepaald. In veel gevallen gaat de kennis van dieren en planten over de laatste twintig jaar. Ondermeer omdat veel 8

9 gestructureerd onderzoek niet ouder is dan dat. Een gevaar is dan dat dit het ijkpunt zou worden: de laatste 20 jaar als uitgangspunt nemen. Alleen, als men dat doet, doen we de natuur dan nog wel recht? Voor het Fort van Beieren vergeten we dan dat er vroeger nog heel wat andere plant- en diersoorten voorkwamen, de grootste biodiversiteit is er al lang weg. Het nemen van recente data als referentiepunt leidt regelmatig tot het environmental baseline syndrome (Pauly 1995). Veel mensen, ook wetenschappers (en soms meer dan men beseft) nemen de natuur zoals ze die in hun jeugd kenden als een maatstaf van hoe die natuur er zou moeten uitzien. Wie vogels kijkt weet dat veldleeuweriken, boerenzwaluwen, huismussen, in de jaren negentig talrijker waren dan nu. Wie nog wat ouder is, weet dat ze in de jaren zeventig nog talrijker waren. Maar wie weet nog hoe talrijk ze waren in de jaren vijftig of veertig. Voor 1950 moet je dan al ongeveer 75 jaar oud zijn. Veel mensen die over die kennis beschikken zijn er niet. Oudere zegslui worden soms met ongeloof bejegend, men kan hun grote aantallen van verdwenen of zeldzame soorten moeilijk geloven. Onderzoek geeft hen echter gelijk. Hoe verder terug in de 20 ste eeuw, hoe schaarser de gegevens over vogels worden. Voor de 19 de eeuw wordt het nog veel minder. Soorten die al verdwenen in de 19 de of de eerste helft van de 20 ste eeuw vertekenen dus ons beeld, want we gaan er vanuit dat ze er nooit geweest zijn. Historisch spitten en delven toont aan dat heel wat soorten er wel waren en veel soorten in veel grotere aantallen dan na Toch is het soms moeilijk om het eigen referentiebeeld bij te stellen. Het is blijkbaar lastig te geloven dat de natuur zo weelderig en gevarieerd was in een verleden dat men zelf niet heeft gekend. Zo ontstaat een onderschatting en een vertekening (een environmental shift ) van de natuur; ze was immers veel diverser en met veel grotere aantallen. Historische informatie blijkt van groot belang om een betere inschatting te kunnen maken van hoe de natuur onder bepaalde omstandigheden was en hoe een beheer daar kan worden op afgestemd. De veldleeuwerik Een anekdote over de veldleeuwerik kan dit illustreren. Momenteel zijn er nog maar weinig veldleeuweriken, wie 20 jaar vogels kijkt weet dat er meer waren in de jaren negentig meer dan koppels in Vlaanderen broeden (Broedvogelatlas ), wie veertig jaar kijkt, weet dat er in de jaren zeventig (circa ) een veelvoud waren ten aanzien van de jaren negentig (de soort werd meestal zelfs niet genoteerd, er waren er teveel, je hoorde ze overal ), maar eind jaren zestig was de soort al dalend (circa broedparen, Lippens& Wille 1972). Wie toen hoorde of las dat de soort al was afgenomen, kon zich daar moeilijk veel bij voorstellen, er waren er nog zo veel, maar als men leest dat op de Londense markten tot de Eerste Wereldoorlog er dikwijls tot leeuweriken te koop lagen (erg lekker), dan begin je wel te beseffen dat veel en veel twee is. Maar hoe je die grotere aantallen overbrengt naar iemand die het niet gezien heeft (zonder harde data), blijkt niet eenvoudig. Van zodra een waarnemer wat meer veldleeuweriken ziet, heeft hij de neiging om aan te nemen dat er nu weer veel zitten? Al is dat maar een fractie van wat er vroeger zat. De baseline, je referentiepunt staat niet alleen op papier, ze zit ook in je hoofd. (Het verhaal van de veldleeuwerik is jammer genoeg geen uitzondering.) 9

10 6. Ja, het kan Een veranderende samenleving stelt dus nieuwe problemen. Jacht, vogelvangst en verdelgen is sterk verminderd. Een andere kijk op natuur zorgde ervoor dat veel soorten die daar zwaar onder te lijden hadden opnieuw in aantal toenamen. Maar de afname van open ruimte en het intensieve gebruik ervan, met het verdwijnen van tal van biotopen, lijkt nog veel ingrijpender gevolgen te hebben. Ditmaal gaat het niet om geviseerde soorten, maar om structurele ingrepen, zoals eerder aangehaald. De bestaande natuurgebieden zijn te klein om deze afname van biodiversiteit op te vangen. Natuur- en bosreservaat bedraagt amper een 3%. Ook buiten de natuurgebieden zullen dus ingrijpende maatregelen nodig zijn om fauna en flora weer op een redelijk niveau te krijgen. Dat ook zeer algemene vogels de laatste decennia met wel 90% zijn afgenomen, toont dit duidelijk aan. Sommige trekvogels maken daarbij ook slechte tijden door in de winter. Op het eerste gezicht een zaak waar we weinig kunnen aan doen, maar de DDT die er volop wordt gesproeid komt wel uit Europa Dat de natuur een taaie tante is mag blijken uit het feit dat heel wat soorten niettegenstaande al hun miseries er weer bovenop geraakten. We vermelden al verschillende soorten roofvogels en watervogels. In natuurreservaten wordt bewezen dat heel wat soorten het veel beter doen. Ook langeafstandstrekkers die ver in Afrika overwinteren, zoals de rietzanger die erg gevoelig is aan droogtes in de Sahel, broedt momenteel weer in grote aantallen in de natuurgebieden. De laatste strongholds van de veldleeuwerik vind je in reservaten. Niet alleen vogels, maar ook zoogdieren, insecten, reptielen en amfibieën, planten, paddenstoelen, hebben veel veerkracht. Er zijn natuurlijk grenzen en momenteel worden die zeer zwaar op de proef gesteld vandaar de enorme daling van de biodiversiteit. Historische gegevens tonen aan dat we blij mogen zijn met succes zoals in verschillende reservaten, maar niet met een dooie mus. Fietstoeristen kunnen genieten van mooie landschappen, zonder te beseffen dat ze op het vlak van biodiversiteit soms niet meer zijn dan een lege doos. De natuurkwaliteit blijkt in het verleden trouwens veel hoger te zijn geweest dan gedacht. Het is niet dat het tij niet te keren valt, maar om de teloorgang van de natuur te stoppen zal er echter meer nodig zijn dan wat er nu gebeurt. Voor het Fort van Beieren is het belangrijk een goed overzicht te krijgen van de fauna (van de flora zijn we beter op de hoogte). Met de hier verzamelde gegevens krijgen we al een iets beter inzicht in de fauna die het Fort kende, al zijn er nog zeer veel hiaten. Ook voor de actuele situatie zijn er veel vraagtekens. Een grondige inventaris zou de noodzakelijke basis zijn voor een goed beheer. De huidige kennis wijst op de vele potenties die aanwezig zijn. Het herstellen en in stand houden van de verschillende biotopen maken de terugkeer van veel vogels en dieren zeer waarschijnlijk. Voor bepaalde soorten (trekvogels) ligt de oorzaak van verdwijnen buiten het Fort, maar wanneer hun toestand verbetert, zou het jammer zijn als ze hier van een kale reis zouden terugkomen. Dit toont nogmaals het belang aan van historische data. Zich louter richten op de actuele situatie zou kunnen leiden tot het behouden van een erg verarmde natuur; de baseline, het referentiekader is dus van wezenlijk belang. 10

11 2. De blauwe reiger (Ardea cinerea) en het Fort van Beieren Een historische kolonie Toen de heer Baron E. van Caloen van Bassegem in 1907 het kasteel Fort de Barrière aankocht verzekerden de inwoners van de streek hem dat ze de reigerkolonie er altijd hebben gezien. In 1924 telde de kolonie blauwe reigers volgens Ch. Dupond 10 tot 15 (misschien meer?)koppels terwijl R. Verheyen(1948) en L. Lippens (1954) voor 1940 ongeveer een 40- tal nesten mededeelden. Tot in 1945 bevond zich een kleine vestiging van Aalscholvers in de reigerie. Alle bomen waarop de reigers en aalscholvers nestelden werden in 1945 omgehakt zodat de kolonie grotendeels vernield werd (CH.Dupond): L. Lippens telde voor dat jaar nog 7 nesten. De verdere evolutie van deze kolonie vanaf 1946 tot en met 1966 wordt in volgende overzichtelijke tabel samengevat. (de verwijzing naar een tabel tot 1966 is een foutje en wil zeggen dat er ook gegevens worden meegenomen in de tekst die verwijzen naar de reigerkolonie Ten Berge die een vervolg was op die van het Fort van Beieren. In de oorspronkelijke tabel staat 1960, maar dat moet 1959 zijn.) Jaar Aantal nesten Aantal koppels Bron 1907 xx xx Verheyen, R à 15 Ch. Dupond Lippens/Verheyen L. Lippens L. Lippens L. Lippens E. Kesteloot L. Lippens A.Rodts / L.Lippens E. Kesteloot De Ridder M. Bossier à 40 2 nesten met jongen E. Kuijken Bovenstaande beschrijving door Verheyen, R. (1966) moet zowat de oudste bekende gegevens van vogels van dit gebied weergeven. Blauwe reigers waren er zeker al in de 19 de eeuw, aangezien de inwoners van de streek ze in 1907 al altijd hebben gezien. Aalscholvers verbleven er tot 1945, of de aalscholvers er ook steevast zaten is niet duidelijk. Traditioneel werden de bomen gekapt om dit ongedierte weg te krijgen. 11

12 De luchtfoto van 1918 geeft een impressie van hoe het gebied er bij het begin van de 20 ste eeuw uitzag. Vooral het bomenbestand is hier interessant. Het gaat om rechte rijen met een nog vrij open structuur, toch sterk verschillend van de gesloten kruinen in de huidige situatie (zie luchtfoto VLM, cd-rom Fort van Beieren). Wellicht kon de kolonie zich uitbreiden naarmate het bos ouder en meer gesloten werd. 40 nesten was voor en na 1945 het maximum. Let ook op de vrij grote bospartij links van het Fort. Zoals overal werd de reigers geen warm hart toegedragen. In 1945, na de oorlog werd het weer business as usual, werden de broedbomen omgehakt, een drastische maatregel wat niet wil zeggen dat de reigers en aalscholvers daarvoor met rust zouden zijn gelaten. Bestrijding was courant hun deel. Na 1945 steeg het aantal broedparen opnieuw tot een 40 nesten. Dat er wat minder waren in 1955 verklaart E. Kesteloot: De kolonie is ietwat uitgedund ingevolge werken uitgevoerd in het bos.. 12

13 Verhuizen In 1959 verhuisde de kolonie naar het domein Ten Berge (Verheyen, 1966) hooguit twee kilometer meer naar het westen. Ten aanzien van de voedselgebieden is dit nauwelijks een verandering. Waarom de kolonie verhuisde wordt nergens vermeld. Normaal moet verstoring door jacht of het omhakken van bomen daar voor iets tussen zitten. Het Fort had in die tijd een kwalijke reputatie op het vlak van omgaan met vogels en blauwe reigers zouden er op vraag geschoten worden om op te zetten. De jaren zestig waren geen goede tijd voor blauwe reigers. De zeer strenge winter staat erom bekend een hoge tol onder de reigers te hebben geëist. En zeker vanaf de tweede helft van de jaren zestig wordt de waterkwaliteit bijzonder slecht. Ter vergelijking: ook de reigerkolonie van Meetkerke kent in die periode een waar dieptepunt. Heel waarschijnlijk is de mens er de oorzaak van dat de kolonie verhuist naar een rustiger plaats in de buurt: het kasteeldomein Ten Berge. Hieronder de broedgegevens die werden verzameld voor Ten Berge. Bijkomende tellingen van 1966 tot 1981 zouden interessant zijn. Jaar Aantal koppel Aantal nesten Waarnemer(s) E. Kesteloot J. Debree X. Mombailliu J. De Bree Guido Burggraeve Guido Burggraeve Guido Burggraeve Guido Burggraeve Guido Burggraeve Guido Burggraeve Guido Burggraeve Guido Burggraeve Guido Burggraeve Guido Burggraeve Frank Descheemaeker Frank Descheemaeker Frank Descheemaeker Frank Descheemaeker 13

14 Frank Descheemaeker Frank Descheemaeker Frank Descheemaeker Frank Descheemaeker Frank Descheemaeker Frank Descheemaeker Frank Descheemaeker Frank Descheemaeker Frank Descheemaeker Frank Descheemaeker Frank Descheemaeker Frank Descheemaeker Frank Descheemaeker De reigerstand gaat bergaf In 1966 concludeerde Verheyen dat de Belgische reigerpopulatie fel achteruitging gedurende de laatste jaren (vanaf 1945 ging het steil bergaf). Deze achteruitgang was vooral te wijten aan: het vernietigen der broedplaatsen (omhakken der bomen), aan de bevuiling van het grondwater, van de beken, rivieren en stromen door afvalproducten van de industrie; het steeds kleiner worden van het voedselterritorium en aan het afschieten der oudervogels.. Koude winters (de zeer strenge winter van uitgezonderd, in Nederland bedroeg dit een verlies van 45% van de populatie) hebben weinig invloed, eierenverzamelaars en de predatie door kauwen en zwarte kraaien zijn te verwaarlozen. Verheyen (1966) pleit ervoor om de kolonies natuurreservaat te maken en uiteraard om de blauwe reiger te beschermen. En weer bergop In 1972 wordt de blauwe reiger in België eindelijk beschermd (in Nederland in 1963). Begin jaren tachtig was de blauwe reiger met een remonte bezig, wellicht al ingezet in de jaren zeventig. Ook op Vlaams niveau is de stijging opvallend. Door de opeenvolgende koude winters na 83 was er weer een terugval. Ondertussen broeden ze weer op meer plaatsen, maar in kleinere kolonies (zie verder). De aantallen stabiliseerden zich en de vogel is veel minder schuw geworden. Dat heeft alles te maken met de houding van de mens. Vroeger hadden ze alle reden om op een zeer veilige afstand te blijven, dat is nu veel minder het geval. Blauwe reigers bezoeken nu parken en tuinen en alert zitten ze soms tot op enkele meters van je vandaan. De voorzetting van de kolonie van het Fort van Beieren is succesvol gebleken. De kolonie Ten Berge werd één van de grootste reigerkolonies in (West-)Vlaanderen (1982). 14

15 Stapsgewijs is er een daling merkbaar. De laatste zes jaar zet die zich verder. Die trend is ook merkbaar in de kolonie van Meetkerke. Mogelijks is ze ook in Ten Berge mee toe te schrijven aan de toename van het aantal kolonies die samengaat met de afname van de aantallen in de grotere, traditionele kolonies (Zwarts, L. et al 2009); een kwestie van meer veilige plaatsen. Een terugkeer naar het Fort? Een terugkeer van de blauwe reiger als broedvogel van het Fort van Beieren is niet geheel onmogelijk. Van de factoren die verantwoordelijk waren voor het verdwijnen van de reigers (afschot, bewuste verstoring, een zeer slechte waterkwaliteit, verdroging) zijn alvast afschot en bewust verstoren niet meer aan de orde. De algemene waterkwaliteit, alhoewel helemaal niet perfect, is sterk verbeterd. Maar het voedselaanbod kan veel beter, want een te intensieve landbouw, verdroging, werkt hier sterk beperkend. Aangezien de laatste jaar zich op verschillende plaatsen nieuwe kleine kolonies ontwikkelden, is het niet onmogelijk dat zich hier opnieuw reigers vestigen. De herstellingen van de wal kunnen daar misschien behulpzaam bij zijn. Heikel punt kan de invloed van de recreatie zijn. Hoe de paden lopen kan daarbij van groot belang zijn. We kennen geen plaatsen waar reigers tot broeden komen als er zeer regelmatig mensen in de buurt van (onder) hun broedbomen lopen. Al is de blauwe reiger veel minder schuw geworden, het blijft een voorzichtig dier, uiteraard ook wat de broedplaats betreft. Ook het kappen van geschikte broedbomen heeft duidelijk invloed. Niet alleen het citaat van Kesteloot geeft dat aan, ook Descheemaeker duidt voor Ten Berge (1997) een daling aan met opruiming bos. Hopelijk wordt met deze factoren proactief rekening gehouden bij de organisatie van het domein. Leo Declercq 15

16 Literatuur Chinua Achebe (1958). Een wereld valt uiteen. editie 2008,Uitgeverij De Geus Declercq, L. (1980) Dagroofvogels in Noordwest-Vlaanderen , De Roerdomp 20, 10 Jones, E.L. (1972 ).The Bird Pests of British Agriculture in Recent Centuries, Agricultural History Review, 20 Kuijken, E (1960). in De Wielewaal 1960, nr. 2, Excursie naar Hoeke op 21 juni 1959 Leo Zwarts, Rob G. Bijlsma, Jan van der Kamp, Eddy Wymenga. (2009) Living on the Edge, Wetlands and birds in a changing Sahel. KNNV Publishing Lippens, L. & Wille, H. (1972). Atlas van de Vogels in België en West-Europa. Lannoo/tielt/utrecht ISBN Lovegrove, R. (2007). Silent Fields The long decline of a nation s wildlife. Oxford University Press Pauly, D. (1995). Anecdotes and the shifting baseline syndrome of fisheries. TREE. Vol.10 Saenz-Arroyo,A. et al (2005).Rapidly shifting environmental baselines among fishers of the Gulf of California. The Royal Society doi: /rspb Vanhecke, L. (1981). Landschappen in Vlaanderen vroeger en nu: Van groene armoede naar grijze overvloed. Uitg. door Nationale Plantentuin van België; met medew. van Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR) Verheyen, R.F. (1966).Het voorkomen van de blauwe reiger, Ardea cinerea cinerea (L.) in België, en de evolutie van de reigerstand in die landen welke de Belgische populatie kunnen beïnvloeden. Giervalk 56/4: Met veel dank aan Anny Anselin, Guido Burggraeve, Frank Descheemaeker, Jan Rodts en Eckhart Kuijken, voor hun altijd even vriendelijke samenwerking en boeiende informatie. 16

17 17

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 Natuurmonumenten Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden het zijn er inmiddels

Nadere informatie

Natuur als Bondgenoot

Natuur als Bondgenoot Bio-Wetenschappen en Maatschappij Plagen bestrijden zonder gif Lijfwachten van de plant De speurneus van de sluipwesp Wapenwedloop plant en insect Malariamug bestrijden met schimmel De insectenfabriek

Nadere informatie

Impact van de klimaatverandering in België

Impact van de klimaatverandering in België Impact van de klimaatverandering in België Bibliografische referentie Impact van de klimaatverandering in België, Jean-Pascal van Ypersele en Philippe Marbaix (onder leiding van), Greenpeace, Brussel,

Nadere informatie

Hoe zit dat. Pest dat dier mij?1. Interessante weetjes over samenleven met dieren. Foto: Patrick Palmen / BuitenBeeld

Hoe zit dat. Pest dat dier mij?1. Interessante weetjes over samenleven met dieren. Foto: Patrick Palmen / BuitenBeeld Hoe zit dat Pest dat dier mij?1 Foto: Patrick Palmen / BuitenBeeld Interessante weetjes over samenleven met dieren Hoe zit dat Pest dat dier mij?1 Interessante weetjes over samenleven met dieren Inleiding

Nadere informatie

Stichting Ark. Leren Loslaten. Leidraad voor de omgang met loslopende honden in door runderen en paarden begraasde natuurgebieden

Stichting Ark. Leren Loslaten. Leidraad voor de omgang met loslopende honden in door runderen en paarden begraasde natuurgebieden Stichting Ark Leren Loslaten Leidraad voor de omgang met loslopende honden in door runderen en paarden begraasde natuurgebieden Ilse Verkaart December 2004 Leren Loslaten Leidraad voor de omgang met loslopende

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND Herziene uitgave 2011 1 Informatie over het Meetnet Amfibieën: RAVON Werkgroep Monitoring

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Graven om vooruit te komen

Graven om vooruit te komen Graven om vooruit te komen Een blik op de toekomst in historisch perspectief LSNed Leidingenstraat Nederland GRAVEN OM VOORUIT TE KOMEN EEN BLIK OP DE TOEKOMST IN HISTORISCH PERSPECTIEF WOORD VOORAF Veertig

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I Handleidingenreeks I Vragen over vroeger Jelle Hagen Handleiding voor het maken van historische interviews Nederlands Centrum voor Volkscultuur, F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht Vragen over vroeger

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant

Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant Wie is er bang voor de gladde slang? Beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant Datum maart 2006 Colofon Provincie Noord-Brabant Directie Ecologie Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

SpoorZoekeR. Kalmthoutse Heide, vier maand na de brand. De spoorwegberm als biotoop. Fast food voor meeuwen geeft overlast

SpoorZoekeR. Kalmthoutse Heide, vier maand na de brand. De spoorwegberm als biotoop. Fast food voor meeuwen geeft overlast SpoorZoekeR Magazine over het natuurbeleid in Vlaanderen jaargang 5 september 2011 www.natuurenbos.be afgiftekantoor 8400 Oostende - Erkenningsnummer 708746 - PB-nummer 3/11 Kalmthoutse Heide, vier maand

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

e-sample Richard N. Bolles

e-sample Richard N. Bolles e-sample Richard N. Bolles Een praktisch handboek voor werkzoekers en carrièreplanners Editie 2011/2012 Dit gratis e-sample bevat vier van de elf

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie

Een Veldleeuwerik zingt niet voor niets!

Een Veldleeuwerik zingt niet voor niets! 107 Een Veldleeuwerik zingt niet voor niets! Schatting van kosten van maatregelen voor akkervogels in de context van een veranderend Gemeenschappelijk Landbouwbeleid J.F.F.P. Bos H. Sierdsema H. Schekkerman

Nadere informatie

Natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7

Natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7 Natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7 Beleidsstudie Natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7 Joep Dirkx en Bart

Nadere informatie

Tien perspectieven uit de natuur. Douwe Jan Joustra Caroline van Leenders Bowine Wijffels

Tien perspectieven uit de natuur. Douwe Jan Joustra Caroline van Leenders Bowine Wijffels Tien perspectieven uit de natuur Douwe Jan Joustra Caroline van Leenders Bowine Wijffels ISBN 978-90-5748-094-2 2013 Agentschap NL De Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland Licentie is op deze

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

GROENE KANSEN VOOR DE JEUGD. Stand van zaken onderzoek jeugd, natuur, gezondheid

GROENE KANSEN VOOR DE JEUGD. Stand van zaken onderzoek jeugd, natuur, gezondheid GROENE KANSEN VOOR DE JEUGD Stand van zaken onderzoek jeugd, natuur, gezondheid GROENE KANSEN VOOR DE JEUGD Stand van zaken onderzoek jeugd, natuur, gezondheid COLOFON Auteurs: Agnes van den Berg & Esther

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN RUILVERKAVELING Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN I N H O U D 1 Voorwoord 2 Zorgen voor de open ruimte Landinrichting, ruilverkaveling en natuurinrichting

Nadere informatie

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket Oorspronkelijke uitgave: All different, All equal. Education Pack. Straatsburg, 1995 Copyright Council of Europe De vertaling werd met de toestemming van

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie