VERMOGENSBEHEER EN BELEGGINGSADVIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERMOGENSBEHEER EN BELEGGINGSADVIES"

Transcriptie

1 VERMOGENSBEHEER EN BELEGGINGSADVIES Sophie Sciot Onder wetenschappelijke begeleiding van Dhr. D. Meulemans I. INLEIDING 1 A. ALGEMEEN Sinds de Generale zaak, kent de Belgische financiele wetgeving een vloedgolfvan nieuwe wetten en besluiten. De wet van 4 december 1990 op de financiele transacties en de financiele markten is hiervan een goed voorbeeld 2 Het doel van die wet is verschillende gebieden van de financiele wetgeving te wijzigen en te moderniseren. Om dit doel te kunnen bereiken, diende de wetgever bij het ontwerpen van de wet rekening te houden met nieuwe technologieen (nieuwe telecommunicatiemiddelen, informatica,... ) en hun invloed op het financiele bedrijf. Daarnaast moest hij letten op de Europese integratie. Op financieel vlak houdt deze integratie de vrijmaking van het kapitaalverkeer en de liberalisering van de financiele dienstverlening in 3. Dit alles verplichtte de Belgische wetgever een hele reeks aanpassingen door te voeren. Die aanpassingen slaan niet aileen op de eigenlijke bankactiviteiten en de activiteiten van de financiele markten (wissel-, geld-, obligatie-, optie-, en aandelenmarkten), maar ook op de fi- ( 1) Twee algemene opmerkingen : 1 - indien in de tekst artikelen worden vermeld zonder nadere specificaties, gaat het om artikelen uit het Beurswetboek ; wordt er gewoon over de wet gesproken, dan wordt het Beurswetboek bedoeld, namelijk de Wet van 4 december 1990 op de financiele transacties en de financiele markten, B.S., 22 december indien over het K.B. wordt gesproken, gaat het om het K.B. van 15 augustus 1991 betreffende het vermogensbeheer en het beleggingsadvies, B.S., 20 augustus ( 2) Wet 4 december 1990 op de financiele transacties en de financiele markten, B.S., 22 augustus 1990, hierna verkort geciteerd als Beurswetboek. 3) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., M.v.T., Kamer, , nr I 1, 3; Wetsantwerp Beurswetboek, Gedr. St., Verslag namens de Commissie van Financien, Kamer, , nr I 5, 4; Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., Verslag, Senaat, , nr I 2,

2 nanciele neven- of randactiviteiten, zoals vermogensbeheer, financieel advies, B. VERMOGENSBEHEER EN BELEGGINGSADVIES 1. Toestand voor de wet van vier december 1990 De Belgische wetgeving kende voor de invoering van de wet van 4 december 1990 geen specifieke reglementering voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Iedereen kon zich met die activiteiten bezig houden : bankinstellingen, wisselagenten en andere personen. Onder deze laatsten bevonden zich gewetenloze personen die misbruik maakten van de goedgelovigheid van de kleine spaarders en er met hun bezit vandoor gingen. Uiteindelijk ving ook de regering signalen op van die praktijken en nam ze de nodige maatregelen 5. Voordien rees immers de vraag of wisselagenten wei activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies mochten verrichten. Art. 4 van Boek I, Titel 5 van het Wetboek van Koophandel (nu opgeheven) bepaalde immers : "De wisselagent en de wisselagentcorrespondent mogen zelfs niet door een tussenpersoon enig ander beroep uitoefenen dan het beroep dat deze titel hen toelaat uit te oefenen. Van deze bepaling kan niet worden afgeweken, tenzij na een steeds herroepelijke toelating gegeven door de Bankcommissie overeenkomstig de beurswet." Samen met art. 64bis, boek I, titel 5, W.Kh., dat het beroep van wisselagent als volgt definieert : "... die als lasthebber of als commissionair optreedt ter verhandeling van openbare fondsen in een openbare fondsen- en wisselbeurs", zou men een negatief antwoord op de vraag kunnen formuleren. Toch werd algemeen aangenomen, alhoewel daaromtrent geen rechtspraak of rechtsleer voorhanden was, dat een wisselagent de perken van zijn beroep niet te buiten ging door een effectenportefeuille van een derde te beheren. Bij het beheer van een effectenportefeuille, zo redeneerde men, deed de wisselagent niets anders dan zijn beroepsmatige activiteit. Hij voerde ~mmers verrichtingen uit in eigen naam maar voor rekening van de klant op openbare fondsen en deviezen. Het enige verschil met zijn normale activiteit lag in het mechanisme dat het portefeuillebeheer vergde. Bij portefeuillebeheer geeft de opdrachtgever immers geen order voor iedere afzonderlijke ver- ( 4) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., M.v.T., Kamer, , nr I 1, 4; Wetsantwerp Beurswetboek, Gedr. St., Senaat, , nr I 2, 5. ( 5) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., M.v.T., Kamer, , nr I 1,

3 richting, maar stemt hij op voorhand in met alle verrichtingen die de wisselagent binnen het kader van zijn opdracht kan uitvoeren Huidige regeling De wetgever tracht op grond van algemene regels een specifiek statuut uit te werken voor vennootschappen voor vermogensbeheer en voor vennootschappen voor beleggingsadvies. Deze algemene regels zijn :transparantie van de structuur van de bemiddelaars, verzekering van de professionele hoedanigheden van de betrokkenen en de bescherming van de spaarders die zich wenden tot deze bemiddelaars. Zo'n specifiek statuut maakt het mogelijk de financiele bemiddelaars te identificeren en hun werkzaamheden te controleren 7. Concreet wordt door de wet van 4 december 1990 de transparantie en de professionaliteit bewerkstelligd doorheen de voorschriften inzake organisatie en de bekwaamheid voor personen die in instellingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies werken. Daardoor wordt een efficiente controle mogelijk. De controle gebeurt door de Commissie voor bank- en financiewezen. Ze vindt plaats zowel voor de inschrijving als tijdens de werking van de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Verder is de wet doorspekt met voorschriften die het belang van de spaarder dienen. Bovendien regelt de wet niet alles zelf, want er is ruimte gelaten voor uitvoeringsbesluiten en reglementen van de Commissie voor bank- en financiewezen. Ret K.B. van 15 augustus 1991 is hier reeds een exponent van 8. C. DE ROL VAN HET EUROPEES RECHT De wet van 4 december 1990 heeft rekening gehouden met een voorstel van richtlijn dat door de Europese Commissie werd ingediend inzake het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten 9. ( 6) FLAMEE, M., "Vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs", in De nieuwe beurswetgeving, JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Kalmthout, Biblo, 1991, (447), 449. ( 7) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., M.v.T., Kamer, , nr I 1, 98; FLAMEE, M., "Vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs", I.e., (447), 450. ( 8) K.B. 5 augustus 1991 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies, B.S., 20 augustus 1991; Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., M.v.T., Kamer, , nr I 1, 98. ( 9) Gewijzigd voorstel van de Commissie van 8 februari 1990 voor een richtlijn van de Raad betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten, Codex Financieel Recht, 1991, B IV Hierna geciteerd: Voorstel voor een Richtlijn. 189

4 Het voorstel wil de grensoverschrijdende dienstverlening vrijmaken voor ondernemingen die geen bank zijn en die werkzaam zijn op het gebied van beleggingen in effecten 10. De lidstaten zijn verplicht de uitoefening van die activiteiten vergunningsplichtig te maken en deze vergunningen slechts uit te reiken aan ondernemingen die "fit and proper" zijn. Er wordt ook een toezicht ingesteld op die ondernemingen 11. De richtlijn werkt met het principe van de wederzijdse erkenning van de vergunningen en toezichtmaatregelen. Het gevolg hiervan is, dat voor de ganse gemeenschap een enkele vergunning kan worden verleend en bet beginsel van het toezicht door het thuisland kan worden toegepast 12. De Commissie voor bank- en financiewezen noemt dat "een Europese vrijgeleide" 1 3. De Belgische wetgever deed er goed aan reeds rekening te houden met het voorstel van richtlijn. Op andere domeinen in het recht laat de opvolging van het Europees recht immers vaak te wensen over. II. DEFINITIE EN TOEPASSINGSGEBIED A. WAT IS VERMOGENSBEHEER I BELEGGINGSADVIES? Vermogensbeheer is het beheren van vermogensbestanddelen van spaarders, bestaande uit een of meer beleggingsinstrumenten, zoals opgesomd in nummer II.B.2.d.. De vermogensbeheerder heeft de bevoegdheid om zo nodig daden van beschikking te stellen met betrekking tot de hiervoor vermelde vermogensbestanddelen. Een beleggingsadviseur verstrekt advies met betrekking tot vermogensbestanddelen van spaarders, bestaande uit een of meer beleggingsinstrumenten (cfr. supra) (art. 157 Beurswetboek). Een beleggingsadviseur voert, economisch gezien, dezelfde activiteiten uit als een vermogensbeheerder, maar kan geen daden van beschik- (10) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., M.v.T., Kamer, , nr. 1156/1, 40. (11) SWENNEN, H., De financiihe wetgeving , Gent, Mys en Breesch, 1991, 126. (12) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., M.v.T., Kamer, , nr I 1, 4. (13) COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN,]aarverslag , Brussel, 1991, 146; VAN OMMESLAGHE, P., "Les autres intermediaires financiers", in Les intermediaires commerciaux, Bruxelles, editions du jeune Barreau, 1990,

5 king stellen. Het verscbilpunt geeft aanleiding tot een juridiscb verscbillende bebandeling van bet vermogensbebeer en bet beleggingsadvies 14. De verscbillen zullen doorbeen de uiteenzetting tot uiting komen; ze zijn vooral in bet K.B. opgenomen 1 5. B. WIE IS VERMOGENSBEHEERDER I BELEGGINGSADVISEUR? 1. Algemeen Vermogensbebeerder en beleggingsadviseur, zijn personen die als boofd- of bijberoep de geviseerde diensten leveren of aanbieden met betrekking tot de beleggingsinstrumenten opgesomd in nummer II.D.2.d.. Het is vereist dat de dienstprestaties tegen vergoeding aan bet publiek worden geleverd of aangeboden (art. 157 Beurswetboek). 2. Ontleding a. Hoofd- of bijberoep De activiteiten van vermogensbeheerder of beleggingsadviseur moeten als boofd- of bijberoep worden uitgeoefend. Slechts occasionele activiteiten vallen buiten bet toepassingsgebied. De memorie van toelicbting sluit bet 11 even tude 11 bebeer van de bezittingen van een client door een notaris van bet toepassingsvdd uit. Volgens de memorie van toelichting is dat bebeer 11 eventueel 11 en derhalve onder te brengen onder de activiteiten met een occasioned karakter 16. De Raad van State daarentegen vindt dat de definitie van vermogensbeheerder in zodanige bewoordingen is opgesteld, dat de notarissen niet buiten de werkingssfeer vallen. Het zal bijgevolg van de feiten afhangen of bet optreden van een notaris als occasioned moet worden bestempeld. De Raad van State merkt bovendien op, dat de term 11 bijberoep 11 niet accuraat is. Een voorbeeld maakt dit duidelijk : een vastgoedma- (14) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., M.v.T., Kamer, , nr I 1, 98. (15) K.B. 5 augustus 1991 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies, B.S., 20 augustus (16) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., Kamer, M.v.T., , nr. 1156/1,

6 kelaar, die de ge1nde fondsen steeds aanwendt voor beleggingen in effecten (b.v. kasbons), valt onder de toepassing van de wet 17. Ret is niettemin erg belangrijk te weten of bet om een bijberoep dan wei om een occasionele activiteit gaat, daar een onrechtmatige uitoefening van de activiteiten van vermogensbeheer of beleggingsadvies strafrechterlijk wordt gesanctioneerd. b. Tegen vergoeding De betrokken dienstprestaties moeten tegen vergoeding worden verstrekt. Iedere vorm van vergoeding telt, aileen dienstverlening zonder tegenprestatie of geheel kosteloos valt buiten bet toepassingsgebied. Wanneer een notaris gratis bet bezit van een client beheert, raakt de wet hem niet. Ret was de bedoeling van de regering om dienstverlening inzake vermogensbeheer en beleggingsadvies verricht onder verwanten, die veelal ten kosteloze titel geschiedt, niet te treffen. Art. 15 van bet K.B. laat de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies aileen toe de vergoeding, die in de overeenkomst van vermogensbeheer of beleggingsadvies werd bedongen, aan te rekenen. Andere kosten mogen niet ten laste worden gelegd van de klant. Met betrekking tot de vergoeding zelf is er een grote vrijheid, maar ze mag niet gebaseerd zijn op bet aantal of bet bedrag van de verrichtingen. c. Aan het publiek De beurswet geeft geen definitie van bet be grip 11 publiek 11, hoewel bet essentieel is te weten wat met de term 11 publiek 11 wordt bedoeld. Personen en instellingen die niet onder de categorie 11 publiek 11 vailen, worden immers niet geviseerd door de wet en vailen dus buiten haar toepassingsgebied. Vermits de reglementering inzake bet vermogensbeheer en bet beleggingsadvies tot doel heeft de belegger te beschermen, zou men er tach mogen van uit gaan, dat de term 11 publiek 11 ruim moet worden ge1nterpreteerd 18. (17) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., adv. R.v.St., Kamer, , nr I 1, 274. (18) FLAMEE, M., "Vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs", in De nieuwe beurswetgeving, JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Kalmthout, Biblo, 1991, (447),

7 De mime betekenis vindt men dan oak temg in het K.B. van 9 januari Het K.B. verwijst naar artt. 3, 4 en 105 van de Beurswet. Alhoewel niet expliciet wordt verwezen naar de activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies, zou men daamit tach kunnen afleiden dat die mime betekenis oak voor beide activiteiten geldt 20. Bovenstaande stelling is echter niet houdbaar, daar ze tegenstrijdig is met art. 158 van de Beurswet. Voormeld artikelluidt als volgt: "De voorschriften om trent vermogensbeheer en beleggingsadvies gelden niet voor vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs die enkel diensten leveren of aanbieden aan personen die zelf beroepsmatig optreden". Hiemit volgt dus dat personen, die zelf beroepsmatig optreden, niet onder de term "publiek" vallen en dat de vermogensbeheerders en de beleggingsadviseurs van wie het clienteel uitsluitend daaruit bestaat, niet onder de toepassing van de beurswetten vallen. Er moet dus bepaald worden wie "uitsluitend beroepsmatig optreedt". De memorie van toelichting stelt kredietinstellingen evenals andere ondernemingen, die bijvoorbeeld het beheer van hun middelen aan een vermogensbeheerder kunnen opdragen, gelijk met personen die uitsluitend beroepsmatig optreden 2 1. De Raad van State leidt daaruit af dat degene, die bijvoorbeeld de middelen van kleine handelaars beheert, niet moet worden beschouwd als een vermogensbeheerder in de zin van de wet. Die vermogensbeheerder zou dus niet verplicht zijn om de verplichtingen van de wet na te komen. Daartegenover zou een vermogensbeheerder, aan wie bepaalde delen van - wat men zou kunnen noemen - het persoonlijk vermogen van diezelfde kleine handelaar worden toevertrouwd, wel onder het toepassingsveld van de wet vallen. Vennootschappen worden geacht beroepsmatig op te treden, zodat het beschreven onderscheid slechts relevant is voor kleine handelaars in de vorm van natuurlijke personen. Het hiervoor aangehaalde voorbeeld illustreert hoe gemakkelijk een zelfde vermogensbeheerder van de categorie vermogensbeheerders onder toezicht van de wet, kan overstappen naar de categorie die niet (19) K.B. 9 januari 1991 over het openbaar karakter van verrichtingen om spaargelden aan te trekken en de gelijkstelling van bepaalde verrichtingen met een openbaar bod, B.S., 12 januari (20) FLAMEE, M. en TILQUIN, T., "La gestion de fortune et le conseil en placements",. Bank Fin., 1991, (561), 565. (21) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., M.v.T., Kamer, , nr. 1156/1,

8 onder toezicht staat. De rechtszekerheid eist dat de grens tussen beide categorieen scherper getrokken wordt 22. Bovendien eist de wet dat dergelijke vermogensbeheerders enkel diensten leveren aan 11 Uitsluitend beroepsmatig optredende personen 11. Indien ze, sporadisch of bijkomstig, diensten leveren of aanbieden aan particulieren, vallen ze onder toe passing van de wet 2 3. Uit het voorgaande kan men afleiden dat 11 publiek 11, bedoeld in art. 157, wordt vereenzelvigd met 11 niet beroepsmatig optredende personen11, met andere woorden : de particulieren. Het al of niet handelaar zijn van de persoon voor wie de diensten worden gepresteerd, speelt aldus een doorslaggevende rol. V.Z.W.'s en beroepsverenigingen zijn geen handelaars, waardoor de vermogensbeheerders of beleggingsadviseurs die diensten zouden leveren of aanbieden aan voormelde verenigingen wel onder het toepassingsveld moeten vallen. Toch aanvaardt men dit niet. Vermits het uitoefenen van activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies in strijd met de wet, strafrechterlijk wordt gesanctioneerd, zal de stratbaarstelling restrictief en de draagwijdte van artikel 158 extensief worden ge"interpreteerd. Omwille van die extensieve interpretatie zullen de rechtspersonen, waarvan de aard en de omvang van de activiteiten een professioneel karakter vertonen, ook al zijn ze geen handelaar, gecatalogeerd worden onder 11 personen die uitsluitend beroepsmatig optreden 11. Een zelfde redenering geldt voor de beoefenaars van de vrije beroepen. Rekening houdend met de algemene tendens tot bescherming van de spaarder, is het betreurenswaardig dat zovelen ontsnappen aan het toepassingsgebied. Er is geen red en waarom 11 personen die uitsluitend beroepsmatig optreden 11 niet zouden worden beschermd. De vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs met die doelgroep als klant, zijn vaak zeer gespecialiseerd, handtger in het frauderen en bovendien gaat het om een omvangrijke groep 24 2s. d. De Beleggingsinstmmenten De wet bepaalt de instrumenten met de toevoeging dat de Koning de wettelijke omschrijving kan uitbreiden. De Koning heeft bovendien de bevoegdheid de lijst uit te breiden (art. 157, lid 2, Beurswetboek). (22) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., adv. R.v.St., Kamer, , 1156/1, 275. (23) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., M.v.T., Kamer, (24) FLAMEE, M., "Vermogensbeheerders enbeleggingsadviseurs", I.e., (447), (25) FLAMEE, M. en TILQUIN, T., o.c., (561),

9 De wet somt volgende beleggingsinstrumenten op : * effecten als bepaald in art. 1, 1 van het Beurswetboek: 1. aandelen en andere rechten van vennoten in burgerlijke- en handelsvennootschappen en de bewijzen van dergelijke rechten ; 2. obligaties, kasbons en alle andere bewijzen van collectieve leningen; 3. rechten in verenigingen, onverdeeldheden of groeperingen ; 4. inschrijvingsrechten en andere bewijzen die recht geven op inschrijving of op verwerving van effecten bedoeld in 1, 2 en 3 hiervoor. * andere financiele beleggingsinstrumenten zoals bepaald in art. 1, 2 van het Beurswetboek : Termijnovereenkomsten, opties en financiele instrumenten op termijn en overeenkomsten betreffende de evolutie van het indexcijfer van de effecten, grondstoffen, edele metalen, energie of valuta's, die voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Koning. * geldbeleggingsinstrumenten inclusief depositocertificaten en Eurocommerciaal papier. 1. deze geldbeleggingsinstrumenten werden opgenomen dankzij het voorstel van richtlijn 2 6; 2. Euro-obligaties worden nader omschreven in art. 34, 1, lid 3 van het K.B. nr De tekst luidt: "Onder Euro-obligaties wordt verstaan, de obligaties, kasbons, en andere leningsbewijzen die vast worden overgenomen en geplaatst door een syndicaaat waarvan ten minste twee leden hun zetel hebben in verschillende lidstaten van de E.G., die, voor een aanzienlijk deel worden aangeboden in een of meer andere staten dan die van de zetel van de uitgevende instellingen waarop aileen kan worden ingeschreven of die in eerste instantie alleen kunnen worden gekocht door of door bemiddeling van een kredietinstelling of een beursvennoot schap". * edele metalen en edele stoffen : Het zijn alsdusdanig geen financiele instrumenten in de juridische zin van het woord, maar hun karakter van financiele belegging verantwoordt deze opname. De memorie van toelichting sluit de edele meta- (26) Voorstel voor een richtlijn. (27) Art. 34, 1, al. 3 Bankbesluit. 195

10 len en stoffen, die voor industriele of ambachtelijke doeleinden worden gebruikt, uit 28 De reglementering voor vermogensbeheer en beleggingsadvies overschrijdt aldus het toepassingsveld van de beurswet in zijn overige hoeken, doordat oak de instrumenten van de geldmarkt en de edele metalen worden beoogd in boek N. De opsomming van de beleggingsinstrumenten houdt geen verwijzing in naar onroerende goederen als zodanig, i.t.t. art. 106 met betrekking tot vastgoedcertificaten 2 9. C. CUMULA11E VAN AC11VITEITEN VAN VERMOGENSBEHEER EN BELEG GINSADVIES De vennootschappen voor vermogensbeheer mogen werkzaamheden van beleggingsadvies verrichten zonder te moeten vragen om ingeschreven te worden op de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies (inschrijving, zie III). Vermogensbeheer impliceert vaak beleggingsadvies, zodat het logisch is dat zo'n vennootschap geen tweevoudige toelating nodig heeft. Het omgekeerde is echter niet van toepassing vermits een vermogensbeheerder een verderdragende bevoegdheid heeft dan een beleggingsadviseur, nl. de beschikkingsbevoegdheid. D. BEPERKING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED N aast de beperkingen die reeds aan bod kwamen, is de wet met uitzondering van de bepalingen, opgesomd in art. 159 niet van toepassing op: (art. 158) 1. de vermogensbeheerders en de beleggingsadviseurs die enkel diensten leveren aan personen die zelf uitsluitend beroepsmatig optreden. 2. de instellingen voor collectieve be legging waarvan de rechten van deelneming onder het publiek in Belgic mogen worden verspreid krachtens boek III. Daaruit volgt dat de wet niet van toe passing is op de beursvennootschappen (boek II) en de kredietinstellingen (art. 3). Zie oak infra. De wet is oak niet van toepassing op beleggingsadviseurs die hun diensten enkel via persorganen, tijdschriften of andere media leveren (28) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., M.v.T., Kamer, , nr I l, 98. (29) FLAMBE, M., "Vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs",!.c., (447),

11 (art. 159, lid 21). Wanneer ze echter bij de uitvoering van hun werkzaamheden met bedrieglijk inzicht informatie verspreiden waarvan ze bewust weten dat die onjuist of onvolledig is, kunnen ze strafrechterlijk gesanctioneerd worden (art. 175). III. OPRICHTINGS- EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN A. HET PRINCIPE VAN INSCHRI]VING De vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies moeten zich laten inschrijven op de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies of op de lijst van de vennootschappen voor vermogensbeheer. De verzoeker zendt daartoe een ter post aangetekende brief of brief met ontvangstbewijs naar de Commissie van bank- en financiewezen (hierna afgekort CBF). Tijdens het jaar publiceert de CBF deze lijsten, samen met de verwijzingen hieraan, in het Belgisch Staatsblad (art. 161). Voornoemd artikel beoogt de vestiging van eenieder, ongeacht of het gaat om een hoofdvestiging, een dochtervennootschap of een bijkantoor (zie infra) 3o. B. INSCHRI]VINGSVOORWAARDEN De CBF schrijft pas in als de vennootschappen voor vermogensbeheer en die voor beleggingsadvies zich schikken naar de voorschriften van boek N. Hetzelfde geldt voor de reglementen van de CBF en de uitvoeringsbesluiten. Bovendien moeten de inschrijvingsvoorwaarden gerespecteerd blijven, opdat de inschrijving gehandhaafd zou blijven. Kortom, de CBF zal vanaf het beginstadium de basisprincipes van de wet kunnen toetsen, zodat misbruiken vanaf het prille begin in de kiem worden gesmoord. Hieronder worden de specifieke inschrijvingsvoorwaarden besproken. 1. Beschikken over de nodige middelen in menselijk, materieel en financieel opzicht, en een passende boekhoudkundige en administratieve organisatie hebben a. Voldoende financiele middelen hebben (art. 162) Deze eis die we terug vinden in het voorstel voor een richtlijn, wordt uitgediept in artikelen 162 en 170 Beurswet en in artikel 1 K.B (30) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., M.v.T., Kamer, , nr. 1156/1, 100. (31) Voorstel voor een richtlijn. (32) K.B. 5 augustus 1991 over het vermogensbeheer en bet beleggingsadvies, B.S., 20 augustus

12 Een drietal aspecten zijn te onderscbeiden : a. Het minimumkapitaal De wet leert ons dat bet minimumkapitaal door een K.B., genomen na advies van de CBF, kan worden bepaald. Het K.B. van 5 augustus 1991 bepaalt, dat bet volstorte gedeelte van bet kapitaal van een vennootscbap voor vermogensbebeer ten minste 10 miljoen frank moet bedragen. Voor vennootschappen voor beleggingsadvies bedraagt dit F. b. Het eigen vermogen Vennootscbappen voor vermogensbebeer en beleggingsadvies moeten over een eigen vermogen bescbikken dat, met inbegrip van bet minimumkapitaal, ten minste evenveel bedraagt als de aanscbaffingswaarde van de onroerende goederen. Bovendien moet dat bedrag verboogd worden met 25% van de werkingskosten van bet voorgaande jaar. Indien de vennootscbap minder dan een jaar bedrijvig is, gaat bet om 25% van de geraamde inkomsten, zoals vermeld in het bedrijfsplan. De werkingskosten zijn gelijk aan de volgende rubrieken van de. jaarrekening 33: diensten en diverse goederen; bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen; afschrijvingen en waardevermeerderingen op de vaste activatoevoeging; andere bedrijfskosten. Zo kan men alvast niet knoeien met de bedragen van de werkingskosten. Het is duidelijk dat door bet eigen vermogen op die wijze te bepalen, een link wordt gelegd naar de grootte en de belangrijkheid van de onderneming. c. Het netto-actief De eis naar bet bandbaven van een minimumkapitaal, brengt de verplicbting mee om continu over een voldoende netto-actief te bescbikken. Onder netto-actief wordt verstaan, bet bedrag van bet minimum volstorte kapitaal of bet eigen vermogen, afhankelijk van welk bedrag bet (33) Wet 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, B.S., 4 en 20 september

13 hoogste is. De inschrijving van een onderneming, die over onvoldoende financit~le middelen beschikt, wordt geweigerd. Indien de onderneming reeds ingeschreven is, kan de inschrijving worden herroepen of geschorst (art. 173, 2). b. Voldoende menselijke en materiele middelen hebben (art. 16) Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies moeten over voldoende ervaren, gespecialiseerd en competitief personeel beschikken. Hier wordt duidelijk naar artikel 164 verwezen. De daar vermelde voorschriften slaan op inhoudelijke vereisten met betrekking tot de werking. Het is aangewezen de voormelde as pecten hier te behandelen 3 4. Het voorstel voor een richtlijn stelt betrouwbaarheid en ervaring immers als fundamentele vereisten bij de inschrijving voorop 3 5. Hetzelfde principe vindt men in de Bankrichtlijn terug 36. Het dagelijks bestuur van de vennootschap voor vermogensbeheer moet bestaan uit twee natuurlijke personen. Dit is het zogenaamde vierogenbeginsel. Vennootschappen voor beleggingsadvies moeten een natuurlijke persoon aanstellen voor het dagelijks bestuur. Bestuursorganen, beheersorganen en personen die de facto instaan voor het dagelijks bestuur moeten de noodzakelijke professionele betrouwbaarheid en de passende ervaring bezitten om deze functies uit te oefenen. Voornoemde kwaliteiten worden hierna verder belicht. * De professionele betrouwbaarheid Professionele betrouwbaarheid is een voorwaarde die de financiele instellingen, zowel ten opzichte van het publiek, als ten opzichte van andere financiele instellingen en de controle-overheden, moeten bezitten. Binnen de ondernemingen zelf is dit begrip bepalend voor het morele gezag dat de bestuurders moeten hebben ten overstaan van hun personeel. De betrouwbaarheid waarvan hier sprake is, beperkt zich uiteraard tot beroepscriteria. (34) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., M.v.T., Kamer, , nr. 1156/1, 100. (35) Voorstel voor een richtlijn. (36) Tweede richtlijn 89 (646) E.E.G. van de Raad van 15 december 1989 tot coordinatie van de wettelijke en de bestuurlijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen alsmede tot wijziging van Richtlijn, 77/780 I E.E.G., Pb.L. 386, 30 december

14 Een welomschreven lijst van strafrechterlijke veroordelingen of andere feiten of omstandigheden, volstaan niet om het be grip "professionele betrouwbaarheid" te omschrijven. Ret is bijgevolg onmogelijk om, a priori, een lijst op te stellen die bet begrip kan omlijnen. Ret is de taak van de controle-instelling om geval per geval, een jurisprudentie uit te werken (zie hfdst. VII : de rol van de CBF). De controle over de professionele betrouwbaarheid voor indiensttreding, zal uiteraard beperkt zijn. Zij zal voornamelijk a posteriori worden uitgeoefend, na eventuele incidenten. De vennootschappen zullen evenwel worden verzocht om een gedetailleerd curiculum vitae voor te leggen van de personen die aan de eis van betrouwbaarheid moeten voldoen * De passende ervaring De Raad van State merkt op dat de memorie van toelichting een zeer ruime en vage omschrijving geeft van de woord "passende ervaring" 39. Volgens de memorie van toelichting volstaat iedere pertinente ervaring in de financiele sector in de ruime zin 40. De Raad van State vindt dat voornoemde omschrijving op zijn minst door de memorie van toelichting moet worden verduidelijkt. De Commissie voor Bank- en financiewezen moet immers een goede leidraad hebben bij het uitoefenen van haar beoordelingsbevoegdheid. Ret gaat immers om een toelating tot een beroep. In ieder geval is het K.B. iets concreter. De tekst van art. 2, al. 2, K.B. luidt: "De leden van de bestuurs- en beheersorganen alsmede personen die de facto instaan voor het dagelijks bestuur dienen aan te tonen dat ze de passende ervaring bezitten voor de werkzaamheden van de vennootschap voor beleggingsadvies en de vennootschap voor vermogensbeheer die betrekking hebben op de andere markten voor effecten en de andere financiele instrumenten of op gelijkaardige buitenlandse markten". Dit geldt voor zover de betrokken vennootschappen op die markten bedrijvig zijn. (37) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., M.v.T., Kamer, , nr. 1156/1, 101. (38) COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, jaarverslag , Brussel, 1987, 24. (39) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., adv. R.v.St., Kamer, , nr. 1156/1, 277. (40) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., M.v.T., Kamer, , nr. 1156/1,

15 * Verbod op uitoefening van functies. De hager beschreven functies mogen niet worden uitgeoefend door personen, die onder de toepassing van art. 7, 2, K.B. nr. 185 vallen (art. 164) 41. Bijvoorbeeld: gefailleerde personen die inbreuken begingen op de Beurswet en de vennootschappenwet. De CBF kan in gevallen met betrekking tot zeer kleine veroordelingen, ontheffing van het verbod verlenen (art. 164). c. Een passende boekhouding en administratieve organisatie hebben (art. 162) De betrokken vennootschappen moeten de nodige middelen en noodzakelijke procedures gebruiken om hun activiteiten te voltooien. Zij moeten de klanten de nodige informatie kunnen geven en efficiente externe en interne procedures voeren (zie ook infra). Die interne regels en procedures worden voornamelijk beheerst door de deontologie (zie infra) 42. Daarnaast komen tal van boekhoudkundige en administratieve regels ter sprake onder nr Het inschrijvingsdossier Samen met het verzoek tot inschrijving, moeten de kandidaat vermogensbeheerder en beleggingsadviseur een dossier, samen met een dubbel ervan, neerleggen. Op grand daarvan kan de CBF in de mate van het mogelijke de oprichtings- en inschrijvingsvoorwaarden, a priori, controleren. Hieronder worden de samenstellende elementen van het dossier omschreven. Deze elementen vindt men terug in art. 167 Beurswetboek en art. 3, 2 van het K.B. De Raad van State stelde de wetgever voor, de Koning te machtigen om aan de CBF de bevoegdheid te geven maatregelen te nemen van ondergeschikt belang. De CBF zou op die wijze het K.B. kunnen aanvullen 43. De wetgever sloeg geen acht op die opmerking (zie ook nr reglementering van de CBF). (41) Ibid., (561), 580. ( 4 2) FLAMEE, M., "Vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs", in De nieuwe beurswetgeving, JAN RONSE INSTITUUT (ed.), Kalmthout, Biblo, 1991, (447), 465. (43) FLAMEE, M. en TILQUIN, T., o.c.,(561),

16 a. Identificatie De identificatie van de vennootschap en haar leiders moeten in het dossier zijn opgenomen. Deze laatsten identificeren zich door middel van een curiculum vitae en een certificaat van goed zedelijk gedrag. Als de betrokkene buiten de vennootschap nog andere mandaten of functies uitoefent, moet dat ook worden vermeld. Op die manier kan de CBF de professionele betrouwbaarheid en de passende ervaring enigszins controleren. Wat de vennootschap betreft, dienen haar statuten, haar attest van inschrijving in het handelsregister en de bijzondere verslagen zoals voorgeschreven door de vennootschappenwet opgenomen te worden in bet dossier. Een voorbeeld van zo'n verslag: verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de waardering van een inbreng in natura ; een omschrijving van de onderneming waarmee ze verbonden is 44. Daarnaast moet de onderneming een bedrijfsplan neerleggen waarin de voorgenomen bedrijvigheid nauwkeurig wordt omschreven. Het bedrijfsplan omschrijft eveneens op welke markten en op welke beleggingsinstmmenten de verrichtingen of adviezen betrekking hebben. Verder moeten het bedrag, de samenstelling en de verdeling van de aandelenpakketten, voor zover het gaat om pakketten van meer dan 5%, worden vermeld. Vervolgens informeert het dossier de CBF over de samenstelling van de organen van de vennootschap. In voorkomend geval wordt de identiteit van de commissaris(sen)/ revisor(en) meegedeeld. Tenslotte moeten de vennootschappen voor vermogensbeheer de identiteit van de bewaarder, aan wie ze de beheerde tegoeden zullen toevertrouwen, opgeven (zie ook infra). b. Organisatie De betrokken vennootschappen moeten een beschrijving van de boekhoudkundige, commerciele en administratieve organisatie indienen. Hetzelfde geldt voor de interne controleprocedures. Daarnaast is een gedetailleerde staat met betrekking tot de financiele positie van de onderneming vereist. Voor reeds bestaande ondernemingen schrijft het K.B. voor de laatste jaarrekening neer te leggen. (44) Ibid., (561),

17 Vennootscbappen voor vermogensbeheer moeten daarenboven een balans- en resultatenprognose voor de volgende drie jaar afgeven. Het is eveneens vereist een copie van de verzekeringsovereenkomst die de professionele aansprakelijkheid dekt, in te dienen, ten minste als er zo'n overeenkomst bestaat. Voorgaande verplicbtingen Iaten een effectieve controle op de organisatie en het vermogen toe. c. Overeenkomsten De tekst van de overeenkomsten tot regeling van de beheers- of advieswerkzaambeden, zoals deze aan de clienten worden voorgesteld, maakt deel uit van het dossier (zie infra). Indien de vennootscbap brochures of andere reclameboodscbappen wenst te verspreiden, moet de tekst in het dossier zitten. Het stelt de CBF in staat de belangen van de spaarders te beschermen 45._ d. Andere informatie De CBF kan aan de personen die bet verzoek indienen, bijkomende informatie vragen. Het betreft bier aile soort informatie, die de CBF noodzakelijk acht om bet verzoek te beoordelen ten aanzien van de voorschriften van boek N en baar uitvoeringsbesluiten en reglementen. Wie deze informatie niet wil meedelen, kan strafrecbtelijk worden gesanctioneerd (art. 175, 1). 3. llande~vennoo~cbap Het vermogensbeheer en bet beleggingsadvies mogen enkel worden uitgeoefend door een bandelsvennootscbap (art. 160). Handelsvennootscbappen zijn immers transparante ondernemingen, die gemakkelijk te controleren zijn. Bovendien is deze verplicbting niet onoverkomelijk, gezien een handelsvennootscbap in de vorm van een eenpersoonsvennootscbap kan bestaan 46 De Raad van State betreurt dat de vennootscbap moet opgericbt zijn, vooraleer ze om een inscbrijving kan verzoeken. De oprichtingskosten van een vennootscbap zijn immers aanzienlijk en zij zouden tevergeefs worden gemaakt, indien achteraf de inschrijving wordt geweigerd. Daarom stelde de Raad van State voor, (45) Ibid., (561), 580. (46) Ibid., (561),

18 oak vennootschappen in oprichting toe te Iaten, een verzoekschrift tot inschrijving in te dienen. Deze raad werd in de wind geslagen door de wetgever Structuur van bet kapitaal Wanneer natuurlijke personen of een rechtspersoon rechtstreeks of onrechtstreeks vijf procent of meer van de aandelen bezitten in een vennootschap voor vermogensbeheer of een vennootschap voor beleggingsadvies, moeten hun aandelen op naam zijn. In dat geval moeten zij oak de grootte van hun deelneming, alsook elke wijziging hierin, aan de CBF ter kennis brengen (art. 163). Deze bepaling steunt op art. 4 van het voorstel voor een richtlijn. Reeds van bij het verzoek tot oprichting moet voormelde informatie worden meegedeeld. Ret niet meedelen van de informatie kan tot schorsing van de werkzaamheden of herroeping van de inschrijving leiden (art. 173, 2). C. WE/GERING VAN DE INCHRI]VING Indien de inschrijving wordt geweigerd, kan de verzoeker in beroep gaan (art. 168). 1. Wanneer is men zeker van de weigering? De weigering kan op twee verschillende manieren worden vastgesteld. Eerste mogelijkheid : De verzoeker ontvangt een weigeringsbeslissing van de CBF. Deze beslissing moet gemotiveerd zijn en aan de verzoeker ter kennis worden gebracht bij een ter post aangetekende brief of een brief met ontvangstbewijs. Tweede mogelijkheid : De CBF reageert niet binnen drie maanden nadat het volledig dossier werd ingediend. Ret stilzwijgen wordt in dit geval gelijkgesteld met (47)Ibid., (561),

19 een weigering. De Belgiscbe wetgever volgde bierin bet voorstel voor een ricbtlijn, dat ecbter een termijn van zes maanden voorscbrijft Beroepstermijn De verzoeker moet beroep instellen binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing van weigering. In bet andere geval kan beroep worden ingesteld na afloop van de drie maanden, die volgen op de indiening van bet dossier. Hier wringt duidelijk het schoentje. De tekst creeert recbtsonzekerbeid, doordat hij niet bepaalt wanneer bet dossier volledig is. Bijgevolg kan de verzoeker niet weten op welk ogenblik zijn verzoek als stilzwijgend wordt afgewezen en op welk tijdstip de beroepstermijn ingaat. De Raad van State stelde de wetgever voor om zicb te Iaten leiden door de procedure van prijsstijging Beroepsinstantie Het beroep wordt gericbt aan de minister van financien en ter kennis gebracbt van de CBF bij een ter post aangetekende brief of brief met ontvangstbewijs. De minister doet binnen de twee maanden uitspraak over het beroep. De beslissing wordt gemotiveerd en binnen de acht dagen ter kennis gebracbt van de verzoekers en de CBF. Indien de minister van financien geen uitspraak doet binnen de twee maanden, verricbt de CBF de inschrijving. De verzoekers moeten daartoe hun verzoek aan de CBF bevestigen. 4. Rechten van de verdediging Het zou wenselijk zijn, dat de verzoeker inzage kreeg in bet administratief dossier dat de CBF opmaakt. De beslissing van de CBF alsook die van de minister bebben betrekking op de uitoefening van een beroep. Daarom zou de verzoeker zijn stand punt moe ten kunnen toelicbten voor die ins tan ties so. Het is spijtig dat, i.t.t. art. 46, de Koning niet uitdrukkelijk gemacbtigd wordt een erkenningsprocedure te regelen. ( 48) Voorstel voor een Richtlijn. (49) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., adv. R.v.St., Kamer, , nr I 1, 279. (50) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., adv. R.v.St., Kamer, , nr. 1156/1,

20 Men kan echter opperen dat de hoorplicht en recht op inzage in het dossier algemene rechtsbeginselen zijn en kaderen in de beginselen van behoorlijk bestuur. De Raad van State, afdeling administratie, kan op grand daarvan administratieve beslissingen vernietigen. D. GEVOLGEN VAN DE INSCHK(JVING 1. Start van de werking Eens ingeschreven, kunnen de vennootschappen voor vermogensbeheer en de vennootschappen voor beleggingsadvies hun werkzaamheden aanvatten (zie Hfdst. N: Werking). 2. Titel Aileen de vennootschappen die voorkomen op de lijst van de vennootschappen voor vermogensbeheer, alsook de kredietinstellingen en beursvennootschappen mogen de termen "vermogensbeheer" en "vermogensbeheerder" of enige andere term, die naar die werkzaamheid verwijst, gebruiken. Het betreft het gebruik in hun maatschappelijke benaming, in de aanwijzing van hun doel, in hun titels, in hun effecten of stukken, in hun briefwiseling en hun reclame. Het zelfde geldt voor de termen "beleggingsadvies'' en "beleggingsadviseur", met toevoeging dat deze termen natuurlijk mogen worden gebruikt door vennootschappen van beleggingsadvies (art. 169). Het onrechtmatig gebruik van die benamingen wordt strafrechterlijk gesanctioneerd (art. 175, 2). E. WQZIGINGEN VAN DE INSCHRI]VINGSVOORWAARDEN De CBF staat de inschrijving toe onder bepaalde voorwaarden, zoals hierboven omschreven. Indien een of meer van die voorwaarden achteraf aanzienlijk wijzigen, kan de inschrijving slechts behouden blijven op eensluidend advies van de CBF (art. 167, lid 3). Volgens de memorie van toelichting moet men de wijziging enkel ter kennis brengen van de CBF 51. De Raad van State sluit zich bij die oplossing aan, omdat ze ook steunt op de verklaring van een gemachtigd ambtenaar 52. Tach bracht de wetgever geen verandering aan in de wettekst. (51) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., M.v.T., Kamer, , nr I l, 103. (52) Wetsontwerp Beurswetboek, Gedr. St., adv. R.v.St., Kamer, , nr I l,

21 Zolang de wettekst klaar en duidelijk is, moet bij gevolgd worden en is dus een eensluidend advies van de CBF nodig. Immers, wie de wet niet volgt, riskeert een strafrecbtelijke veroordeling (art. 173, 2). IV. WERKING A. ALGEMENE BESCHOUWINGEN Ret Voorstel voor een Ricbtlijn scbrijft op dit vlak de grate principes voor. Art. 11 van bet Voorstelleert ons bet volgende 53: - goede administratieve, boekhoudkundige en interne controlemecbanismen; - een scbeiding tussen de effecten van de beleggers en de eigen effecten; - opricbting van een algemeen waarborgfonds ofwel bet geld van de beleggers op apparte rekeningen storten ; - informatieverstrekking ; - een doelmatige administratie van de uitgevoerde transacties ; - organisatie zo opzetten dat de belangen van de spaarders niet kunnen worden gescbaad door belangenconflicten tussen de onderneming en de client, alsook tussen de clienten onderling. Bepaalde aspecten van de werking werden reeds bebandeld in III m.b.t. de inscbrijvingsprocedure. De inschrijvingsvoorwaarden moeten gedurende de werking worden gebandhaafd, daar ze immers op een doeltreffende werking zijn gericbt. De bedoeling van dit boofdstuk is enkele specifieke aspecten van de werking uit te diepen. De artikelen 165, 166, 170 en de parallelle artikelen in bet K.B. dienen daarbij als leidraad. Doch de werking steunt niet aileen op wettelijke bepalingen, ook de deontologie speelt een rol. B. DEONTOLOGIE Vele regels in de financiele wereld zijn deontologiscbe regels. Ret zijn onafdwingbare regels die de financiele bemiddelaars zelf creeren en die ze trachten na te leven. (53) Voorstel voor een Richtlijn. 207

22 In Frankrijk maakte een parlementaire werkgroep, voorgezeten door Mr. Brae de la Perriere, een rapport over de financiele plichtenleer. Dat rapport heeft de Belgische wetgever bei:nvloed, waardoor deontologische regels wettelijke regels werden. Ret rapport zette de volgende principes in de verf: - de bemiddelaar moet neutraal, discreet en oprecht zijn ; - hij moet respect hebben voor de integriteit van de markt, d.w.z. dat de bemiddelaars zich moeten houden aan de geldende regels en zich moeten onthouden van iedere vorm van misbruik, die ze uit hoofde van hun gepriviligeerde positie kunnen putten. Voor de vermogensbeheerders en de beleggingsadviseurs kunnen we daaruit drie basisprincipes weerhouden : - de doelstellingen van de client kennen en hem concrete informatie verstrekken over de mogelijke risico's van de verrichting; - een onafhankelijk beheer waarborgen en vermijden dat vertrouwelijke informatie uitlekt ; - geen verrichtingen uitvoeren die afbreuk doen aan de markt. De Belgische wetgever heeft, zoals reeds gezegd, tal van deontologische regels opgenomen in de Wet en het K.B.. Denken we aan de informatieverplichting, strafrechterlijke sanctionering voor personen die onjuiste informatie verspreiden,... Nog vele andere voorbeelden volgen in de verdere bespreking s4. C. CONTRACT VAN VERMOGENSBEHEER EN CONTRACT VAN BELEG GINGSADVIES 1. Kwalificatie en interpretatie 55 a. Contract van vermogensbeheer De analyse van de aard van het contract van vermogensbeheer is delicaat. Welke kwalificatie is de juiste? i. Lastgeving De vermogensbeheerder mag daden van beschikking stellen in naam en voor rekening van zijn clienten (artt. 157 en 166, 1). (54) FLAMEE, M. en TILQUIN, T., "La gestion de fortune et le conseil en placements ", Bank Fin., 1991, (561), (55) FLAMEE, M. en TILQUIN, T.,!.c., (561),

23 Inderdaad, lastgeving draagt tal van verplichtingen in zich, die ook aan de vermogensbeheerder besteed zijn. Voor de lastgever geldt: - de belangen van de client, zo goed als mogelijk is, vertegenwoordigen; - verbod om zelf als tegenpartij op te treden = een algemeen rechtsbeginsel om belangenconflicten tegen te gaan ; - informatieverplichting: o.a. waarschuwen tegen mogelijke risico's; - bewaarplicht en ristrictieplicht met betrekking tot zaken die hem werden toevertrouwd in de uitoefening van zijn mandaat ; - verplichting tot discretie ; - Art B.W. (rekening en verantwoording). ii. Aannening De overeenkomst van vermogensbeheer behelst echter veel meer dan de eenvoudige uitvoering van een mandaat. Zowel het uitvoeren van een materiele opdracht, als het uitvoeren van intellectuele prestaties, is meebepalend. Het is immers de intellectuele bekwaamheid van de vermogensbeheerder die de keuze van de client bepaalt. De financiele analyse, de informatievergaring, het inzicht in de financiele markten,... zijn doorslaggevend bij de keuze. De aanneming is dus een betere kwalificatie. iii. Gemengd contract De beste oplossing is het contract van vermogensbeheer te beschouwen als een gemengd contract : het contract van aanneming gekoppeld aan een accessoir contract van lastgeving. b. Contract van beleggingsadvies Kwalificatie ligt hier een stuk makkelijker, omdat lastgeving is uitgesloten. Daden van beschikking mogen immers niet worden gesteld door beleggingsadviseurs. Aanneming lijkt de geschikte kwalificatie, daar er duidelijk een intellectuele prestatie wordt verleend. c. Interpretatie van beide contracten Bij de interpretatie spelen de gebruiken een grote rol ; de wet op zich volstaat niet. 209

24 2. Vorm van bet contract 5 6 De vennootschap voor vermogensbeheer of de vennootschap voor beleggingsadvies moet een schriftelijke overeenkomst met de client sluiten, alvorens ze diensten kunnen presteren. De CBF kan bij niet-naleving van deze vormvereisten de vennootschap sanctioneren. Ze kan een niet ingeschreven vennootschap de inschrijving weigeren (zie III.C). Een vennootschap die reeds is ingeschreven, kan worden geschorst of haar inschrijving kan worden herroepen (art. 173, 2). Voornoemde formaliteit werd ingevoerd om de client te beschermen. Bij overtreding kan de client de nietigheid van het contract vorderen. 3. Inboud van bet contract Het contract treft diverse regelingen met betrekking tot de activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies (Artt K.B.). a. Verplicht op te nemen clausules i. Aan bet vermogensbebeer en bet beleggingsadvies gemeen - onderwerp ; - doelstelling van de client ; N aargelang de doelstelling van de client moet de vennootschap hem een gestandardiseerd stuk meedelen, waaruit blijkt welke de aard is van de beleggingsinstrumenten en welk soort risico's eraan verbonden zijn; - regels inzake vergoeding en periodiciteit van de betalingen ; - duur van het contract en regels inzake beeindiging ; - het soort vergoedingen die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks ontvangt vanwege derden in het kader van haar beleggingsadvies. ii. Vermogensbebeer - het soort toegelaten verrichtingen, met vermelding op welke markten en op welke beleggingsinsuumenten zij betrekking hebben ; - indien beperkingen aan het beheer werden aangebracht, moet het contract dit vermelden ; (56) FLAMEE, M. en TILQUIN, T., I.e., (561),

25 - verrichtingen die enkel met de uitdrukkelijke toestemming of na verwittiging van de client mogen worden uitgevoerd, moeten ook worden opgenomen ; - het aanvaarde financiele risico (limieten inzake verliezen); - de contanten of een opsomming en waardering van de beleggingsinstrumenten, die bij het sluiten van de overeenkomst in beheer worden gegeven ; - identiteit en functie van de bewaarder. iii. Beleggingsadvies - modaliteiten van het beleggingsadvies. Nog enkele algemene opmerkingen. De overeenkomsten kunnen niet afwijken van het gemeen recht inzake aansprakelijkheid. Het zou nuttig zijn, mocht de CBF in de toekomst modelcontracten opstellen. Rechten en verplichtingen zouden dan op een eensluidende wijze worden verwoord, wat bevorderlijk is voor de rechtszekerheid 57. b. Uitbreiding m.b.t. de beeindiging van het contract (art. 9 K.B.) Elke partij heeft het recht de overeenkomst op elk ogenblik te beeindigen bij een ter post aangetekende brief of brief met ontvangstbewijs. Deze regel zou echter aanleiding kunnen geven tot de ondermijning van de stabiliteit in de relatie tussen de clienten en de betrokken vennootschappen. De opzegging door de vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies heeft ten vroegste uitwerking op de 7 de werkdag volgend op de ontvangst van de bij ter post aangetekende brief of brief met ontvangstbewijs. De partijen kunnen op het moment van opzegging iets anders overeenkomen. Wanneer de client de overeenkomst herroept, heeft de vennootschap geen recht op vergoeding. Bovendien heeft de herroeping uitwerking bij de ontvangst van de brief met de herroeping. Blijkbaar is bier geen bij ter post aangetekende brief of brief met ontvangstbewijs vereist. Op het ogenblik van de herroeping kunnen de partijen een ander tijdstip van uitwerking bepalen. ' (57) FLAMEE, M. en TILQUIN, T., I.e., (561),

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden De Europese Ministerraad hechtte op 25 juli 1985 zijn goedkeuring

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders Mededeling FSMA_2014_03 dd. 23/06/2014 Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders Toepassingsgebied: Deze mededeling

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas 1. Magistraten, Revisoren en Advocaten: drie beroepen met zware vereisten van morele orde die hun oorsprong vinden In de deontologische regels sensu stricto In de beroepsregels In de disciplinaire bepalingen

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

hierna elk afzonderlijk "de Autoriteit" en gezamenlijk "de Autoriteiten" genoemd,

hierna elk afzonderlijk de Autoriteit en gezamenlijk de Autoriteiten genoemd, 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten over de buitenlandse beleggingsondernemingen De Nationale Bank van België (hierna "de Bank"),

Nadere informatie

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/95/86 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998, BETREFFENDE DE MEDEDELING BUITEN HET NETWERK VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001

ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001 ADVIES Nr 10 / 2001 van 25 APRIL 2001 O. Ref. : 10 / A / 2001 / 10 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de V.Z.W. Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gemachtigd wordt om toegang

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2005/1 Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/016 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998 EN OP 7 FEBRUARI 2012, BETREFFENDE

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

* * * Gezien de stukken van het door de Raad samengestelde en aan de Tuchtcommissie toegezonden dossiers; * * *

* * * Gezien de stukken van het door de Raad samengestelde en aan de Tuchtcommissie toegezonden dossiers; * * * 0288/05/N Tuchtcommissie definitieve beslissing Laattijdige neerlegging van de jaarrekening van de revisorenvennootschap; feitelijk bestuursmandaat; verstrekken van foutieve informatie aan de Stagecommissie

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Vlaamse Regering :~~< " '.~

Vlaamse Regering :~~<  '.~ = Vlaamse Regering :~~< ~~,.n.- " '.~ Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de besiissing van de sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3)

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3) Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13.7.1999 Ed. 3) Hoofdstuk I. Algemene bepaling Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage Mededeling CBFA_2009_20-3 dd. 8 mei 2009

Bijlage Mededeling CBFA_2009_20-3 dd. 8 mei 2009 Bijlage Mededeling _2009_20-3 dd. 8 mei 2009 Formulier dat moet worden ingevuld door de personen die zich kandidaat stellen voor een hernieuwing van mandaat als bestuurder of als effectieve leider Toepassingsveld:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening Ontwerpadvies van 31 mei 2017 I. Inleiding 1. Wanneer een vennootschap onbeperkt

Nadere informatie

Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers.

Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers. Mededeling _2009_10 dd. 20 februari 2009 Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers. Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen. Samenvatting/Doelstelling:

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

CIRCULAIRE D1/ WB 95/1 AAN DE WISSELKANTOREN. Koninklijk besluit betreffende de wisselkantoren en de valutahandel.

CIRCULAIRE D1/ WB 95/1 AAN DE WISSELKANTOREN. Koninklijk besluit betreffende de wisselkantoren en de valutahandel. COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel Toezicht BRUSSEL, 15 februari 1995 CIRCULAIRE D1/ WB 95/1 AAN DE WISSELKANTOREN Koninklijk besluit betreffende de wisselkantoren en de valutahandel.

Nadere informatie

De institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen. Hoofdstuk II. Bedrijfsvergunning en bedrijfsuitoefening

De institutionele instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen. Hoofdstuk II. Bedrijfsvergunning en bedrijfsuitoefening Belgisch recht" ofwel volgen deze woorden onmiddellijk op haar naam. Indien uit deze naam niet blijkt voor welke categorie van toegelaten beleggingen zij overeenkomstig artikel 7, eerste lid heeft geopteerd,

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Reglement voor het toezicht op de boekhouding

Reglement voor het toezicht op de boekhouding NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Reglement voor het toezicht op de boekhouding Aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 29 januari 2002 Goedgekeurd bij K.B. van 9

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Afzonderlijke

Nadere informatie

FSMA_2014_04 dd. 26 juni 2014 (update 27 oktober 2016)

FSMA_2014_04 dd. 26 juni 2014 (update 27 oktober 2016) FSMA_2014_04 dd. 26 juni 2014 (update 27 oktober 2016) Deze mededeling is bestemd voor erkende coöperatieve vennootschappen, aanbieders van participatieplannen voor het personeel en aanbieders van beleggingen

Nadere informatie

(B.S, 10/06/2003, p ) Tekst geconsolideerd door het coördinatiebureau: versie toepasselijk vanaf 02/04/2014

(B.S, 10/06/2003, p ) Tekst geconsolideerd door het coördinatiebureau: versie toepasselijk vanaf 02/04/2014 1 KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 MEI 2003 TOT REGELING VAN DE VERSNELDE PROCEDURE IN GEVAL VAN BEROEP BIJ DE RAAD VAN STATE TEGEN SOMMIGE BESLISSINGEN VAN DE [AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Rolnummer 3134. Arrest nr. 41/2005 van 16 februari 2005 A R R E S T

Rolnummer 3134. Arrest nr. 41/2005 van 16 februari 2005 A R R E S T Rolnummer 3134 Arrest nr. 41/2005 van 16 februari 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3, 2, van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, vóór de opheffing

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

BIJLAGE 2 AAN DE CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 VAN 14 NOVEMBER 2002 «COMPLIANCE»

BIJLAGE 2 AAN DE CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 VAN 14 NOVEMBER 2002 «COMPLIANCE» Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen BIJLAGE 2 AAN DE CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 VAN 14 NOVEMBER 2002 «COMPLIANCE» INHOUDSOPGAVE 0. Definitie van compliance 1. Wettelijke basis en overzicht

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 506 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de reikwijdte en toegang

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Aanwijzingen betreffende het opstellen van de dossiers REGLEMENTERING DE

Nadere informatie

Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur

Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur Hoofdstuk I - Algemene bepalingen Art. 1. Deze wet is van toepassing: a) op de federale administratieve overheden; b) op de administratieve

Nadere informatie

Titel II. Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht. Hoofdstuk I. Bedrijfsvergunning. Afdeling I. Vergunning

Titel II. Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht. Hoofdstuk I. Bedrijfsvergunning. Afdeling I. Vergunning Als een nauwe band tussen twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt tevens beschouwd een situatie waarin deze personen via een controleband duurzaam verbonden zijn met eenzelfde persoon; 29 financiële

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten Publicatieblad Nr. L 372 van 31/12/1985 blz. 0031-0033

Nadere informatie

EXTERNE LEIDRAAD VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 62 VAN DE NIEUWE BANKWET

EXTERNE LEIDRAAD VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 62 VAN DE NIEUWE BANKWET 1/5 EXTERNE LEIDRAAD VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 62 VAN DE NIEUWE BANKWET SOORTEN CUMULBEPERKINGEN STRUCTUUR ARTIKEL 62 De wettelijke cumulbeperkingen, zoals geformuleerd in artikel 62 van de wet van

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/XX Toelichting omtrent het niet-gebruik van de waarderingsgregels op basis van de waarde in het economisch verkeer voor de financiële instrumenten

Nadere informatie

15 DECEMBER Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert.

15 DECEMBER Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert. 15 DECEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Bron : Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement

Nadere informatie

Brussel, 15 april 1992. RONDSCHRIJVEN AAN DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN NR. 92/1

Brussel, 15 april 1992. RONDSCHRIJVEN AAN DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN NR. 92/1 Brussel, 15 april 1992. RONDSCHRIJVEN AAN DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN NR. 92/1 Mevrouw, Mijnheer, We hebben het genoegen u in bijlage het rondschrijven mee te delen met betrekking tot de administratieve en

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;

4 de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen; Datum : 01/12/1999 BS : 07/12/1999 Omzendbrief. - Wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23 november 1998 Aan de gebruikers van het Rijksregister, Aan het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Sinds 1 januari 2008 is het enkel nog mogelijk effecten naar Belgisch recht op naam of in gedematerialiseerde vorm uit te geven. Daarnaast zal de materiële levering

Nadere informatie

Wet financiële betrekkingen met het buitenland

Wet financiële betrekkingen met het buitenland Wfbb Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaand onder: a. Ingezetenen: 1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN

BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN 5112/PC/MS BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN AANSTELLING VAN EEN COMMISSARIS BIJ EEN MAATSCHAPPIJ VOOR ONDERLINGE BORGSTELLING De maatschappij voor onderlinge borgstelling...... (statutaire benaming).........

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 DECREET van 15 september 1981, houdende vaststelling van regelen inzake het verlenen van vergunningen voor het uitoefenen van enig bedrijf of beroep (Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen) (S.B. 1981

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 30 / 97 van 5 november

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

, COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

, COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN , COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel Toezicht BRUSSEL, 9 december 1996. OHZEZNDBRIEP Dl/3198 AAN DE KREDIETINSTELLINGEN Hevrouw, Hijnheer, De vet van 22 maart 1993 heeft een wettelijk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 185 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3 april 2003 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Ontwerpadvies van 4 mei 2016 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie