Toelichting Voorgestelde Wijzigingen Verordening Voorzieningen Wethouders, Raadsleden, Duo Raadsleden en Commissieleden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting Voorgestelde Wijzigingen Verordening Voorzieningen Wethouders, Raadsleden, Duo Raadsleden en Commissieleden."

Transcriptie

1 Toelichting Voorgestelde Wijzigingen Verordening Voorzieningen Wethouders, Raadsleden, Duo Raadsleden en Commissieleden. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voorgesteld wordt om bij de begripsbepalingen toe te voegen: Sub d: Regeling Rechtspositie Wethouder. Dit begrip wordt gebruikt in artikel 14 woonwerkverkeer. Sub g: De griffier. Dit begrip wordt gebruikt in artikel 7 lid 2. Voorgesteld wordt om bij de begripsbepalingen niet meer op te nemen: Reisbesluit Binnenland en Verplaatsingskostenbesluit In de 1 e wijziging van de Verordening wordt niet meer verwezen naar deze besluiten. Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden Voorgesteld wordt de tekst aan te passen aan de modelverordening door wijziging van bedrag in maximum bedrag voor gemeenteklasse 3. Hoewel de gemeente Waterland de modelverordening niet volgt wordt deze wijziging voorgesteld omdat de momenteel in gebruik zijnde omschrijving ruimte openlaat in de uitleg. Door toevoeging van bovenstaande kan slechts één bedrag worden bedoeld. Deze wijziging is een tekstuele wijziging Artikel 3 Onkostenvergoeding Voorgesteld wordt de tekst in lid 1 en 2 aan te passen aan de modelverordening door wijziging van bedrag in maximum bedrag voor gemeenteklasse 3 Hoewel de gemeente Waterland de modelverordening niet volgt wordt deze wijziging voorgesteld omdat de momenteel in gebruik zijnde omschrijving ruimte openlaat in de uitleg. Door toevoeging van bovenstaande kan slechts één bedrag worden bedoeld. Deze wijziging is een tekstuele wijziging Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Voorgesteld wordt lid 3 toe te voegen. Hierin wordt gesteld dat de betaling van de vergoedingen, bedoeld in artikel 2 en 3 in maandelijkse termijnen geschiedt. Door dit lid toe te voegen wordt voldaan een de gewijzigde belastingwetgeving, waarin is bepaald dat het genietingmoment van de vergoeding moet worden vastgesteld. Artikel 5 Reiskosten Voorgesteld wordt om de verwijzing in lid 2 b te wijzigen van de bedragen in artikel 2 van de Reisregeling binnenland in de bedragen in artikel 4, onderdeel b van de Rechtspositie wethouders". In artikel 4 onderdeel b van de Rechtspositie wethouders wordt gesteld dat de vergoeding voor reis- en verblijfkosten betreft: de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer, bij gebruik van de eigen personenauto een bedrag van 0,37 per afgelegde kilometer en de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfskosten.

2 Tot 2004 werd in de rechtspositiebesluiten verwezen naar de Reisregeling Binnenland. Sinds januari 2004 is voor wethouders de Regeling Rechtspositie Wethouders ingevoerd. De vergoedingen in deze regeling zijn in principe dezelfde als in de Reisregeling Binnenland zijn opgenomen, maar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft door deze specifieke regeling voor politieke ambtsdragers de mogelijkheid meer op het ambt toegespitste vergoedingen vast te stellen. Artikel 6 Verblijfkosten Toegevoegd wordt de verwijzing naar artikel 4 onderdeel c van de Regeling Rechtpositie Wethouders. Dit betreft een tekstuele wijziging Tevens wordt toegevoegd dat de verblijfkosten kunnen worden gedeclareerd na overlegging van de gewenste bewijsstukken. Artikel 7 Cursus, Congres, Seminar of Symposium Geen wijziging voorgesteld. Artikel 8 Computer en internetverbinding Voorgesteld wordt om artikel 8 ingrijpend te wijzigen. Na vaststelling van de Verordening Voorziening Wethouders, Raads- en Commissieleden Waterland 2005 heeft een wijziging plaatsgevonden in de Rechtspositie Raads- en Commissieleden waarin de nieuwe regels zijn opgenomen met betrekking tot de vergoedingsmogelijkheden voor computer- en communicatieapparatuur. In de voorgestelde wijziging van artikel 8 van de Verordening Voorziening Wethouders, Raadsleden, Duo Raadsleden en Commissieleden Waterland 2005 wordt uitvoering gegeven aan artikel 7a van de Rechtspositie Raads- en Commissieleden. In artikel 7a lid 1 van de Rechtspositie Raads- en Commissieleden is opgenomen dat voor de uitoefening van het raadslidmaatschap op aanvraag een computer met bijbehorende apparatuur en software in bruikleen beschikbaar wordt gesteld en dat het college op aanvraag een tegemoetkoming voor de belastingheffing als gevolg hiervan verstrekt of op aanvraag een tegemoetkoming aan het raadslid verstrekt voor de aanschaf of het gebruik van een computer, bijbehorende apparatuur en software. In artikel 7a lid 4 van de Rechtspositie Raads- en Commissieleden wordt gesteld dat de raad nadere regels kan stellen over het ter beschikking stellen van computerapparatuur, de tegemoetkoming en de vergoeding genoemd in de eerste 3 leden van dit artikel. De extra kosten worden door de toevoeging van artikel 8 lid 6 echter beperkt tot het budget per raadslid ( ,28). Voor deze voorziening dient een overeenkomst te opgesteld. Tot 1 januari 2007 was er een veelheid van regels omtrent vergoedingen en verstrekkingen van internet en telefonie. Zo bestonden er verschillende regelingen voor internet via ISDN, via de telefoon, via ADSL of kabel.

3 Om hier een eind aan te maken is op grond van het wetsvoorstel Paarse krokodil besloten om met ingang van 2007 alle vergoedingen en verstrekkingen ter zake van telefoon, internet en vergelijkbare communicatiemiddelen tot de vrije vergoedingen en verstrekkingen te rekenen, indien het zakelijk gebruik meer dan bijkomstig is. Sinds 1 januari 2007 geldt derhalve dat de kosten voor een internetaansluiting in de eigen woning, benodigd voor de behoorlijke vervulling van raadslidmaatschap, die voor meer dan 10 % zakelijk wordt gebruikt, onbelast kunnen worden vergoed. Het gebruik van internet is onder meer mogelijk via de analoge telefoon, ISDN, ADSL of via een kabelaansluiting. De toegang tot internet wordt verzorgd door de internetprovider. Bij internetgebruik via een analoge telefoon, ISDN en vaak ook ADSL betaalt de gebruiker apart voor toegang tot internet (het internetabonnement) en voor het dataverkeer ( gesprekskostengedeelte). Bij een internetaansluiting via de kabel en ook via ADSL kan de gebruiker tegen een vast bedrag per maand onbeperkt van internet gebruik maken. Er is dan geen splitising mogelijk in een internetabonnement en een gesprekskostengedeeltee. Nieuw toegevoegd: Artikel 9, 10, 11, 12 Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met toevoeging van de navolgende artikelen: Artikel 9 Spaarloonregeling/Levensloopregeling. Voorgesteld wordt dit artikel toe te voegen zodat ook raadsleden kunnen deelnemen aan de spaarloonregeling en levensloopregeling zoals deze is/wordt vastgesteld voor het gemeentelijk personeel. Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft gesteld dat politieke ambtsdragers de mogelijkheid geboden zouden moeten worden deel te nemen aan de levensloopregeling om het spaartegoed te reserveren voor een eventuele functie na de politieke carrière. Het is niet wenselijk dat een politiek ambtsdrager levensloopverlof opneemt gezien hun beperkte mandaat- of benoemingsperiode. Artikel 10 fietsregeling Voorgesteld wordt om het raadslid, van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de Loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt op aanvraag deel te laten nemen aan de voor het gemeentelijk personeel geldende fietsstimuleringsregeling B 27. Artikel 11 Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van de gemeenteraad Voorgesteld wordt om, ingevolge artikel 8a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden een raadslid, dat op grond van artikel 77 van de Gemeentewet meer dan 30 dagen onafgebroken het voorzitterschap van de raad waarneemt, voor die tijd voor die waarneming een toeslag van 8 % van zijn vergoeding als lid van de raad toe te kennen. Dit artikel is dwingend geregeld in het rechtspositiebesluit Raads- en Commissieleden. Aangezien in de verordening in artikel 2 en 3 ook melding wordt gemaakt van de (onkosten) vergoeding wordt u voorgesteld deze bepaling eveneens in de verordening op te nemen.

4 Artikel 12 Ziektekostenvoorziening Voorgesteld wordt, ingevolge artikel 11 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden aan het raadslid een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering te verstrekken, ten hoogte van het in lid 1, met in achtneming van lid 2, van eergenoemd artikel gestelde bedrag, met dien verstande dat de kosten slechts worden vergoed voor zover het totale budget voor onkosten per raadslid toereikend is. Artikel 13 onkostenvergoeding vervangt artikel 9 onkostenvergoeding Voorgesteld wordt de tekst aan te passen aan de modelverordening door wijziging van bedrag in maximum bedrag voor gemeenteklasse 5a Hoewel de gemeente Waterland de modelverordening niet volgt wordt deze wijziging voorgesteld omdat de momenteel in gebruik zijnde omschrijving ruimte openlaat in de uitleg. Door toevoeging van bovenstaande kan slechts één bedrag worden bedoeld. Deze wijziging is een tekstuele wijziging Voorgesteld wordt lid 2 van artikel 9 ( nu vernummerd naar 13) te verwijderen. De wethouder is sinds de dualisering van het gemeentebestuur ingevolge de Ambtenarenwet als benoemd bestuurder in openbare dienst aangesteld en valt onder de werking van de Ambtenarenwet. De wethouder valt onder direct onder de Wet op de Loonbelasting. Artikel 14 reiskosten woon-werkverkeer vervangt artikel 10 reiskosten woonwerkverkeer. Voorgesteld wordt te verwijzen naar artikel 3 van de Regeling Rechtspositie Wethouders waarin wordt gesteld dat de wethouder een vergoeding voor kosten woon-werkverkeer ontvangt ten hoogte van: a. de kosten openbaar vervoer b. bij het gebruik van de eigen personenauto 0,14 per kilometer. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 is op 26 januari 2006 besloten dat de reiskosten voor woon-werkverkeer bij een enkele reisafstand van minder dan 10 kilometer kunnen worden vergoed. Voorgesteld wordt deze wijziging in de verordening te verwerken. Artikel 15 zakelijke reiskosten vervangt artikel 11 zakelijke reiskosten Voorgesteld wordt lid b te wijzigen van motorvoertuig of bromfiets naar personenauto. In artikel 4 van Regeling rechtspositie wethouders wordt eveneens gesproken over de personenauto. Voorgesteld wordt lid c toe te voegen. Hierin wordt verwezen naar artikel 4a van de Regeling rechtspositie wethouders waarin is opgenomen dat de wethouder aanspraak kan maken op saldering voor reiskosten voor zakelijke reizen overeenkomstig de regeling voor gemeentelijk personeel (artikel 8 van de aanvullende regeling B 24 Reiskosten Woon-werkverkeer) Artikel 16 verblijfkosten vervangt artikel 12 verblijfkosten Geen inhoudelijke wijziging. Artikel 17 cursus, congres, seminar of symposium vervangt artikel 13 cursus,

5 congres, seminar of symposium Voorgesteld wordt om in artikel 17 het belang te wijzigen in algemeen belang, waardoor partijpolitiek gebonden bijeenkomsten niet onder deze regeling vallen. Artikel 18 Computerapparatuur vervangt artikel 14 Fax, computer en laptop Voorgesteld wordt om artikel 18 ingrijpend te wijzigen. Voorgesteld wordt om in lid 1 de verwijzing naar artikel 27a van het Rechtspositiebesluit Wethouders op te nemen. Hierin wordt gesteld dat aan de wethouder, voor de uitoefening van het ambt wordt op aanvraag een computer/laptop met bijbehorende apparatuur en software in bruikleen beschikbaar gesteld. Tot bijbehorende apparatuur kan worden gerekend: modem, printer. Voorgesteld wordt op artikel 14 lid 2 inzake de faxapparatuur te verplaatsen naar artikel 20 ( voorgestelde verordening). Voorgesteld wordt in artikel 18 een nieuw lid 2 en 3 op te nemen inzake de tegemoetkoming in de belastingheffing en aanschafwaarde, indien de apparatuur niet ter beschikking wordt gesteld. Sinds 2005 kan een computer met bijbehorende apparatuur en software alleen onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld indien deze geheel of nagenoeg geheel zakelijk wordt gebruikt. Er wordt vanuit gegaan dat wethouders de computer niet geheel of nagenoeg geheel zakelijk zullen gebruiken. Dat betekent dat zowel de vergoeding, verstrekking als de ter beschikkingstelling van computer apparatuur en de daaraan gekoppelde tegemoetkoming zal worden belast. In verband hiermee vindt gedurende de afschrijvingsperiode van 3 jaar voor de door de gemeente beschikbaar gestelde computer een fiscale bijtelling plaats van 30 % van de waarde in het economisch verkeer op het moment van de eerste in gebruikneming. Geregeld is dat de gemeente op aanvraag 30 % van de aanschafprijs vergoedt gedurende de 3 jaar dat in verband met het beschikbaar stellen van de computer belasting is verschuldigd, waarbij ten hoogste wordt uitgegaan van de aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software welke het college aan de wethouder in bruikleen ter beschikking stelt. Ingevolge artikel 27a lid 2 van het rechtspositiebesluit wethouders wordt op aanvraag een vergoeding gegeven voor de aanschaf of het gebruik van de eigen computer. Ingevolge artikel 27a lid 5 van het rechtspositiebesluit wethouders kan de raad nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van dit artikel. Voorgesteld wordt om de kosten te vergoeden tot het maximum van het totale jaarlijkse budget, vastgesteld voor de wethouder. (2009: 2.558,93) Derhalve zijn de financiële gevolgen beheersbaar. Artikel 19 Internetverbinding vervangt artikel 15 Internaansluiting via ISDN2, ADSL of kabel Voorgesteld wordt: ISDN2, ASDL en kabel te vervangen door de internetverbinding. Tot 1 januari 2007 was er een veelheid van regels omtrent vergoedingen en verstrekkingen van internet en telefonie. Zo bestonden er verschillende regelingen voor internet via ISDN, via de telefoon, via ADSL of kabel.

6 Om hier een eind aan te maken is op grond van het wetsvoorstel Paarse krokodil besloten om met ingang van 2007 alle vergoedingen en verstrekkingen ter zake van telefoon, internet en vergelijkbare communicatiemiddelen tot de vrije vergoedingen en verstrekkingen te rekenen, indien het zakelijk gebruik meer dan bijkomstig is. Sinds 1 januari 2007 geldt derhalve dat de kosten voor een internetaansluiting in de eigen woning, benodigd voor de behoorlijke vervulling van raadslidmaatschap, die voor meer dan 10 % zakelijk wordt gebruikt, onbelast kunnen worden vergoed. Het gebruik van internet is onder meer mogelijk via de analoge telefoon, ISDN, ADSL of via een kabelaansluiting. De toegang tot internet wordt verzorgd door de internetprovider. Bij internetgebruik via een analoge telefoon, ISDN en vaak ook ADSL betaalt de gebruiker apart voor toegang tot internet (het internetabonnement) en voor het dataverkeer ( gesprekskostengedeelte). Bij een internetaansluiting via de kabel en ook via ADSL kan de gebruiker tegen een vast bedrag per maand onbeperkt van internet gebruik maken. Er is dan geen splitsing mogelijk in een internetabonnement en een gesprekskostengedeelte. Artikel 20 communicatieapparatuur: faxapparatuur en mobiele telefoon vervangt artikel 16 mobiele telefoon In het rechtspositiebesluit wethouders wordt onder communicatieapparatuur verstaan: faxapparatuur en (mobiele) telefoon. Voorgesteld wordt om conform het rechtspositiebesluit wethouders het in bruikleen te beschikking stellen faxapparatuur en mobiele telefoon in één artikel onder te brengen. Dit betreft een tekstuele wijziging. Artikel 21 spaarloonregeling/levensloopregeling vervangt artikel 17 spaarloonregeling Voorgesteld wordt artikel 17 te vernummeren en aan te passen aan de huidige fiscale regels. Voorgesteld wordt de deelname mogelijkheid aan de levensloopregeling toe te voegen zodat ook wethouders kunnen deelnemen aan de levensloopregeling zoals deze is/wordt vastgesteld voor het gemeentelijk personeel. Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft zich gesteld dat politieke ambtsdragers de mogelijkheid geboden zouden moeten worden deel te nemen aan de levensloopregeling om het spaartegoed te reserveren voor een eventuele functie na de politieke carrière. Het is niet wenselijk dat een politiek ambtsdrager levensloopverlof opneemt gezien hun beperkte mandaat- of benoemingsperiode. Nieuw toegevoegd: Artikel 22, 23 Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met toevoeging van de navolgende artikelen: Artikel 22 fietsregeling Voorgesteld wordt om de wethouder op aanvraag deel te laten nemen aan de voor het gemeentelijk personeel geldende fietsstimuleringsregeling B 27.

7 Wethouders zijn sinds de dualisering van het gemeentebestuur ingevolge de Ambtenarenwet als benoemde bestuurders in openbare dienst aangesteld.( 1 januari 2006). Voor toepassing van de fiscale wetgeving houdt dit in dat er sprake is van een arbeidsverhouding die als dienstbetrekking wordt aangemerkt. Dit betekent dat wethouders direct onder de werking van de Wet op de loonbelasting vallen. De fietsregeling is een fiscale faciliteit voor werknemers. (B 27 aanvullende fiets stimuleringsregeling). Artikel 23 Verhuiskostenregeling Voorgesteld wordt om, ingevolge artikel 22 lid 1 en 2 van het Rechtspositiebesluit wethouders de wethouder, die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt ten laste van de gemeente een vergoeding van reis- en pensionkosten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling Rechtspositie Wethouders te verstrekken, alsmede een vergoeding van verhuiskosten in verband met benoeming in de gemeente, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling Rechtspositie Wethouders. Sinds de dualisering van het gemeentebestuur kunnen personen van buiten de gemeenteraad tot wethouder worden benoemd. Dat kunnen ook personen zijn die niet in de gemeente zelf wonen. Die zijn op grond van de gemeentewet verplicht om te gaan wonen in de gemeente waar zij wethouder zijn geworden. In dit artikel wordt dan geregeld dat zij bij verhuizing naar de gemeente in aanmerking komen voor een onbelaste verhuiskostenvergoeding en eventueel voor vergoeding van reis- en pensionkosten in afwachting van de verhuizing. De raad kan hiertoe besluiten maar het is niet dwingend geregeld. U wordt voorgesteld deze toevoeging aan de raad voor te stellen om de gemeente Waterland aantrekkelijk te maken voor toekomstige wethouders. In de praktijk zullen de kosten niet overmatig zijn. Artikel 24 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen vervangt artikel 18 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen Voorgesteld wordt in lid 1 het bedrag te vervangen door het voor gemeenteklasse 2 vastgestelde maximumbedrag Hoewel de gemeente Waterland de modelverordening niet volgt wordt deze wijziging voorgesteld omdat de momenteel in gebruik zijnde omschrijving ruimte openlaat in de uitleg. Door toevoeging van bovenstaande kan slechts één bedrag worden bedoeld. Deze wijziging is een tekstuele wijziging Artikel 25 Reis- en verblijfkosten vervangt artikel 19 Reis- en verblijfkosten Voorgesteld wordt om de verwijzing in lid 1 b te wijzigen van de bedragen in artikel 2 van de Reisregeling binnenland in de bedragen in artikel 4, onderdeel b van de Rechtspositie wethouders. In artikel 4 onderdeel b van de Rechtspositie wethouders wordt gesteld dat de vergoeding voor reis- en verblijfkosten betreft: de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer, bij gebruik van de eigen personenauto een bedrag van 0,37 per

8 afgelegde kilometer en de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfskosten. Laatst genoemde voorziet dus is een ruimere vergoeding; er is geen noodzakelijkheid meer om de doelmatigheid van het gebruik van het eigen vervoermiddel te toetsen, de kosten openbaar vervoer worden volledig vergoed. Gelet op de praktijk zullen hieruit geen financiële problemen ontstaan. In lid 2 wordt naast het Reisbesluit Binnenland ook verwezen naar de Regeling rechtspositie wethouders Artikel 26 Internetverbinding vervangt Artikel 20 internetaansluiting via ISDN2, ADSL of kabel Voorgesteld wordt in dit artikel een verwijzing op te nemen naar artikel 14 lid 1 van het Rechtspositie besluit raads- en commissieleden waarin wordt gesteld dat artikel 7a van deze regeling van gedeeltelijk toepassing verklaard. Voorgesteld wordt: ISDN2, ASDL en kabel te vervangen door de internetverbinding. Tot 1 januari 2007 was er een veelheid van regels omtrent vergoedingen en verstrekkingen van internet en telefonie. Zo bestonden er verschillende regelingen voor internet via ISDN, via de telefoon, via ADSL of kabel. Om hier een eind aan te maken is op grond van het wetsvoorstel Paarse krokodil besloten om met ingang van 2007 alle vergoedingen en verstrekkingen ter zake van telefoon, internet en vergelijkbare communicatiemiddelen tot de vrije vergoedingen en verstrekkingen te rekenen, indien het zakelijk gebruik meer dan bijkomstig is. Sinds 1 januari 2007 geldt derhalve dat de kosten voor een internetaansluiting in de eigen woning, benodigd voor de behoorlijke vervulling van raadslidmaatschap, die voor meer dan 10 % zakelijk wordt gebruikt, onbelast kunnen worden vergoed. Het gebruik van internet is onder meer mogelijk via de analoge telefoon, ISDN, ADSL of via een kabelaansluiting. De toegang tot internet wordt verzorgd door de internetprovider. Bij internetgebruik via een analoge telefoon, ISDN en vaak ook ADSL betaalt de gebruiker apart voor toegang tot internet (het internetabonnement) en voor het dataverkeer ( gesprekskostengedeelte). Bij een internetaansluiting via de kabel en ook via ADSL kan de gebruiker tegen een vast bedrag per maand onbeperkt van internet gebruik maken. Er is dan geen splitsing mogelijk in een internetabonnement en een gesprekskostengedeelte.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

Algemene begripsbepalingen

Algemene begripsbepalingen De raad van de gemeente Noordwijk, gelezen het voorstel van het college van , nummer , gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN1

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN1 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN1 De raad van de gemeente Dalfsen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN BURGERRAADSLEDEN

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN BURGERRAADSLEDEN VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN BURGERRAADSLEDEN De raad van de gemeente Wormerland, gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gelezen het voorstel van het college van 7 februari 2008, inzake de Verordening voorzieningen wethouder, raads- en commissielid Schiermonnikoog 2006; gelet op artikel

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006.

Onderwerp : Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006. Toelichting Naast hetgeen bij wet of ministerieel besluit voor wethouders, raads- en commissieleden is bepaald

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en steunfractieleden 2011

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en steunfractieleden 2011 Raadsbesluit nr. 10.I Betreft: Rechtspositiebesluit wethouders en het rechtspositiebesluit raadsleden, De raad van de gemeente Tynaarlo; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 juni 2008;

Nadere informatie

b e s l u i t: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

b e s l u i t: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 No. 2010/681 De raad van de gemeente Coevorden; gelet op de artikelen 44 en 95 tot en met 99 van de Gemeentewet, het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS EN RAADSLEDEN 2010

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS EN RAADSLEDEN 2010 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS EN RAADSLEDEN 2010 Kenmerk : V10.00013/AW Versie : 15 december 2010 bij besluit RV10.0066 Auteur/Afdeling : AWi/Staf Vastgesteld : raadsvergadering van 27 januari 2011

Nadere informatie

Artikel 8, 21 en 30 Maximale aanschafwaarde computer 1000,-- Vergoeding aanlegkosten (eenmalig) 75,-- Vergoeding abonnementskosten (per maand) 40,--

Artikel 8, 21 en 30 Maximale aanschafwaarde computer 1000,-- Vergoeding aanlegkosten (eenmalig) 75,-- Vergoeding abonnementskosten (per maand) 40,-- Bijlage I De in deze bijlage genoemde bedragen gelden voor de in de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerraadsleden gemeente Langedijk vermelde artikelen. Artikel 8, 21 en 30 Maximale

Nadere informatie

- voor voorzieningen die niet onbelast aangeboden kunnen worden, kan een (bruto) vergoeding worden verstrekt.

- voor voorzieningen die niet onbelast aangeboden kunnen worden, kan een (bruto) vergoeding worden verstrekt. TOELICHTING ALGEMEEN Wettelijke regelingen De regeling van de rechtspositie van wethouders, raadsleden en leden van gemeentelijke commissies vindt op drie of vier niveaus plaats, te weten bij wet, AMvB,

Nadere informatie

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Purmerend 2014

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart, nr. 1113532, gelet op de art. 44 lid 2 en lid 3 en artikelen 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op

Nadere informatie

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN Wettelijke regelingen De regeling van de rechtspositie van wethouders, raadsleden en leden van gemeentelijke commissies vindt op drie of vier niveaus plaats,

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

Gemeente Langedijk. gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van de griffier van 7 november 2012, nummer 78; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 24 maart 2011 Nummer : 14 Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : burgemeester R.Th.M. Nederveen Afdeling : Bedrijfsbureau Opsteller : mr.

Nadere informatie

Stadsdeel Nieuw-West

Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 28-03-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE STEENWIJKERLAND Steenwijk, 10 april 2007 Nummer 2007/27

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE STEENWIJKERLAND Steenwijk, 10 april 2007 Nummer 2007/27 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE STEENWIJKERLAND Steenwijk, 10 april 2007 Nummer 2007/27 De raad van de gemeente Steenwijkerland, gelet op de artikelen 44, tweede

Nadere informatie

VERORDENING RECHTPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2011

VERORDENING RECHTPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2011 VERORDENING RECHTPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2011 De raad van de gemeente Hengelo gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden De raad van de gemeente, (17203\2922) gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 CONCEPT De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het presidium van 22 april 2014, gelezen het advies van de algemene raadscommissie van 5 juni 2014, gelet op de artikelen 44, tweede en

Nadere informatie

VERORDENING voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2003

VERORDENING voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2003 VERORDENING voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2003 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING voorzieningen

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg)

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Vergadering: 20 november 2007 Agendanummer: 10 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/55

Statenvoorstel nr. PS/2007/55 Statenvoorstel nr. PS/2007/55 Rechtspositie Statenleden, Gedeputeerden en Cornrnissieleden 2007 Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-9 23 januari 2007 2006/0019050 mevrouw F. Plekenpol, telefoon

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 64990

GEMEENTEBLAD. Nr. 64990 GEMEENTEBLAD Nr. 64990 14 november Officiële uitgave van gemeente Tilburg. 2014 Verordening rechtspositie wethouders gemeente Tilburg 2014 Raadsbesluit 3 november 2014, nr 16. Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012 Voorbeeldverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden onder WKR De raad van de gemeente gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet

Nadere informatie

agendanummer Gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 130879 d.d 12 februari 2015;

agendanummer Gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 130879 d.d 12 februari 2015; RAADSBESLUIT / VERORDENING Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 gemeente Albrandswaard Commissie BBVnummer: 130859 Datum vergadering/ agendanummer Kenmerk 130869

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE WAALWIJK 2010

vast te stellen de navolgende VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE WAALWIJK 2010 De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 13 april 2010, gelet op artikel 44 tweede en derde lid en 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; gelet op het

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 09 febrewaris 2011 Wurklistnûmer : 06 Beliedsprogramma : Ôfdieling : P&O Behanneljend amtner : A. Nieuwpoort Tastel : 5491 Registraasjenûmer : 00926111 Primêr nûmer

Nadere informatie

Toelichting (versie december 2014)

Toelichting (versie december 2014) Toelichting (versie december 2014) ALGEMEEN Wettelijke regelingen De regeling van de rechtspositie van wethouders, raadsleden en leden van gemeentelijke commissies vindt op drie of vier niveaus plaats,

Nadere informatie