Jaarverslag Vereniging Prisma. Christelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Vereniging Prisma. Christelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Vereniging Prisma Christelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking

2 Vereniging Prisma Randhoeve 227a 3995 GA Houten Tel Fax Web: Prisma jaarverslag

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Voorwoord Inleiding Profiel/missie Ontwikkelingen in 2010 op hoofdlijnen Bestuursverslag Bestuur Algemene Vergadering De vereniging Leden van de vereniging Directeurenoverleg Communicatienetwerk Stafbureau Kwaliteit Eerste handelingsperspectief: bezinning, beleidsbeïnvloeding, bewustwording Bezinning Lobby & Advocacy Bewustwording Financieringen EO Metterdaad Samenwerking met EO Metterdaad Operationele zaken Resultaat van de fondsenwerving Toekenning van financieringen MFS Algemeen Deelprogramma Onderwijs Deelprogramma hiv & aids Deelprogramma Basisgezondheidszorg Financiën Algemene toelichting op de jaarrekening Toelichting op de balans Toelichting op de rekening van baten en lasten Accountant Uitdagingen voor de toekomst Bijlage 1 - Structuur Bijlage 2 - Pers Bijlage 3 - Publicaties Bijlage 4 - Gefinancierde projecten EO Metterdaad Bijlage 5 - Voortgang programma s en monitoringstabel MFS Onderwijs Bijlage 6 - Voortgang programma s en monitoringstabel MFS hiv & aids Bijlage 7 - Voortgang programma s en monitoringstabel MFS gezondheidszorg Bijlage 8 - Financieringen MFS in Bijlage 9 - Lijst van afkortingen Prisma jaarverslag

4 Prisma jaarverslag

5 Voorwoord Anno Domini 2010 was voor Prisma een jaar van transities. De eerste transitie die we kunnen noemen was de val van het kabinet Balkenende IV, de daarop volgende verkiezingen en de vorming van het huidige VVD-CDA kabinet met gedoogsteun van de PVV. Het veranderde politieke klimaat en de veranderde samenstelling van de regering hebben consequenties voor ontwikkelingssamenwerking. Het huidige kabinet heeft op de reeds door het vorige kabinet aangekondigde en doorgevoerde bezuinigingen nog twee extra bezuinigingstappen doorgevoerd. Dit betekent een versterking van een reeds in gang gezette transitie, namelijk naar een geringere afhankelijkheid van de overheid en een financiering van ons werk vanuit een diversiteit aan fondsen. Deze overgang staat weer in het kader van een bredere beweging van transities in internationale relaties en samenwerking. Bijvoorbeeld het gescheiden opereren van NGO s en particulier bedrijfsleven naar samenwerking, en van hulp van Noord aan Zuid naar samenwerking tussen Noord en Zuid in het aanpakken van armoede, onrecht en onduurzaamheid, en van donor-ontvanger relaties naar netwerken van diverse actoren. Verder staat ook de grotere aandacht voor beleidscoherentie en voor global public goods in het kader van deze overgangen. Prisma meent dat deze transities onvermijdelijk zijn en dat daarin ook goede kansen liggen voor ontwikkelingssamenwerking. Onze lobby zal erop aandringen dat in deze transities ruimte geboden moet worden voor de armere landen. In deze beweging kan ook het decentralisatieproces van ICCO/KerkinActie gezien worden. Het zwaartepunt van de besluitvorming omtrent programma s komt dichter bij de direct betrokkenen te liggen. Ook voor Prismaleden komt de vraag op wat dit kan betekenen voor de werkwijze van ieder lid en van Prisma in de gemeenschappelijke programma s, in het bijzonder in het kader van het MFS-II. Daarmee komen we op een andere voor veel Prismaleden belangrijke transitie, nl. van het MFS-I naar het MFS-II. Het jaar 2010 was het laatste jaar van de subsidieperiode MFS-I. Het kwam er dus op aan de programma s van MFS-I goed af te ronden. Tegelijkertijd moest in de loop van het jaar de aanvraag van MFS-II opgesteld en ingediend worden. Eerst een vooraanvraag en daarna de definitieve. Op 1 november jl. hoorden we dat we geld zouden ontvangen van MFS-II, maar dat het bedrag aanzienlijk lager was dan was aangevraagd. Dit leidde tot intensief overleg binnen de Alliantie. Ook dit was weer met transities verbonden. In de eerste plaats de transitie van de ICCO-Alliantie naar een nieuwe samenwerkingsvorm, voor althans een aantal leden van de Alliantie. In de loop van het jaar groeide binnen de Alliantie de overtuiging dat de Alliantie naar een zowel transparantere als sterkere vorm van samenwerking zou moeten. Dit overleg is rond de jaarwisseling uitgelopen op het voorgenomen besluit om tot de oprichting te komen van een coöperatie. In de eerste helft van 2011 moet dat verder zijn beslag krijgen. Een gevolg hiervan is ook een transitie in het verenigingsbureau van Prisma. De lagere subsidie en de intensievere samenwerking hebben als consequentie dat we afscheid moeten nemen van enkele medewerkers, inclusief de directeur operationele zaken. Als we zo het geheel van het terrein van ontwikkelingssamenwerking overzien, dan kunnen we stellen dat het afgelopen jaar een aantal reeds in gang gezette transities door de ontwikkelingen in een versnelling zijn gekomen. Het was voor de organisaties in de sector van ontwikkelingssamenwerking een heftig jaar, maar we mogen in dankbaarheid constateren dat Prisma daar gegeven de omstandigheden goed doorheen ie gekomen. Wel met een aantal stevige uitdagingen voor het komende jaar. Maar we weten waar we het om doen, en zijn ons ervan bewust dat het in al ons werk mag en moet gaan om de betrokkenheid op het werk van God in deze wereld. Dat geeft moed en verwachting en verlost van krampachtigheid. Zijn Rijk komt en het is een voorrecht daarop betrokken te mogen zijn. Het is onze bede dat ook voor het komende jaar dat mag gelden. Houten, 22 maart 2011 Marnix Niemeijer, waarnemend voorzitter Prisma Prisma jaarverslag

6 Prisma jaarverslag

7 1 Inleiding 1.1 Profiel/missie Prisma is een vereniging van christelijke organisaties werkzaam in ontwikkelingssamenwerking en diaconaat wereldwijd. De grondslag van de vereniging is de Bijbel als het Woord van God en het gemeenschappelijk belijden zoals dat is verwoord in de Apostolische geloofsbelijdenis. De Missie van de vereniging is : Gedreven door Gods bewogenheid met deze wereld, werkt Prisma aan bevordering van verbetering van de situatie van mensen in arme(re) landen die lijden aan armoede 1 en marginalisering en van gerechtigheid in machtsverhoudingen en toegang tot bestaansmogelijkheden in mondiaal perspectief. In de visie van Prisma hebben mensen een verantwoordelijkheid voor de medemens en de schepping. Mensen die te maken krijgen met nood, lijden en onrecht van welke aard dan ook, moeten kunnen rekenen op de betrokkenheid en steun van anderen. Prisma wil daarin gestalte geven aan gerechtigheid en aan naastenliefde. Een verantwoord beheer van de natuurlijke hulpbronnen maakt onderdeel uit van een rechtvaardiger wereld met levensmogelijkheden voor iedereen. Onze derde kernwaarde is dan ook rentmeesterschap. In onze globaliserende wereld krijgt die verantwoordelijkheid steeds meer een mondiale reikwijdte. Prismaleden willen namens hun achterbannen, in navolging van Christus, aan die verantwoordelijkheid gestalte geven, in het besef van de beperktheid en voorlopigheid van wat we kunnen doen en in verwachting van en verwijzing naar het komende Rijk van God. Op basis van haar missie heeft de vereniging haar activiteiten geordend in twee handelingsperspectieven. Het eerste handelingsperspectief is dat van bezinning, lobby en positionering vanuit de identiteit. Het tweede handelingsperspectief is dat van strategische financiering, waarbij vooral gedacht moet worden aan institutionele fondsen en daarbij weer in eerste instantie aan overheidssubsidie. Het werk binnen deze handelingsperspectieven vindt plaats door Ontmoeten & overleggen, positioneren & lobbyen, evalueren & leren, makelen & bemiddelen, inspireren & innoveren In haar activiteiten wil Prisma zich kenmerken door Trouw & transparant, holistisch & helend, professioneel & participatief, verantwoordelijk & vernieuwend 1.2 Ontwikkelingen in 2010 op hoofdlijnen Het jaar 2010 was voor Prisma vooral een jaar van belangrijke beslissingen, zowel voor Prisma zelf als in de omgeving waarbinnen Prisma opereert. Binnen Prisma is in interactie met de leden een Strategisch Meerjaren Beleidsplan op gesteld. Daarin is de identiteit en de missie van Prisma op een nieuwe manier geformuleerd, met behoud van het duidelijk christelijke karakter van de vereniging (zie verder hoofdstuk 4.1). 1 Hierbij wordt uitgegaan van een brede definitie van armoede zoals uitgewerkt door de OESO/DAC die in armoede vijf hoofddimensies onderscheidt die betrekking hebben op bescherming tegen rampen, economische situatie, persoonlijke situatie qua gezondheidszorg en onderwijs, sociaal-culturele en politieke situatie. In en naast deze dimensies onderscheidt Prisma ook nog de geestelijke armoede die betrekking heeft op de kennis van en de relatie met de God die Zich in de bijbel openbaart. Prisma jaarverslag

8 In het ledenbestand hebben zich in 2010 enkele veranderingen voorgedaan; een lid is erbij gekomen dat voorheen betrokken was via Oreon en een lid heeft zich teruggetrokken zoals al eerder was aangegeven. Voor wat betreft de financieringen is in de uitvoering van MFS-I in overleg met de leden een kwaliteitsslag gemaakt in programmatisch werken die zich vooral in 2010 en ook in MFS-II moet bewijzen. In de aanloop naar MFS-II hebben de leden d.m.v. peer reviews elkaars werk beoordeeld op kwaliteit ten einde met elkaar de gezamenlijke programma s op een hoger niveau te tillen en tot een juiste verdeling van middelen te komen. De uitvoering van het convenant van EO-Metterdaad en Kerk in Actie, EZA en Prisma heeft goede doorgang gevonden en tot een verheugende opbrengst voor projecten geleid. Op het gebied van bezinning is een visiedocument uitgebracht op het gebied van mensen met beperkingen in ontwikkelingssamenwerking. Verder is een handreiking opgesteld t.b.v. het ontwikkelen van beleid door leden en/of hun partners met betrekking tot het omgaan met vrijwilligers in het uitvoerende werk. Rond directeurenoverleggen en ALV s hebben bezinningbijeenkomsten plaatsgevonden. Op het snijvlak van bezinning, bewustwording en positionering zijn in 2010 twee delen uitgekomen van de reeks die Prisma heeft opgezet samen met de uitgever Shaker Publishing. Het lobbywerk is door de nieuwe lobbyiste goed opgepakt en de samenwerking met andere organisaties is op dit punt geïntensiveerd. Voor wat betreft communicatie en presentatie is in 2010 de nieuwe website ontwikkeld en gebouwd en grotendeels ingevuld en is een presentatiefolder geproduceerd met dezelfde stijlelementen als de website. Prisma jaarverslag

9 2 Bestuursverslag 2.1 Bestuur Bestuurlijk vond in 2010 ook een belangrijke beslissing plaats. Onze voorzitter, Marinus Verweij, solliciteerde op de vacature voor voorzitter Raad van Bestuur van ICCO die door het vertrek Jack van Ham per 31 oktober zou ontstaan. Doordat Verweij werd benoemd, was Prisma reeds in de loop van september haar nog maar ruim een jaar eerder aangetreden voorzitter kwijt. Het vinden van een nieuwe voorzitter bleek niet eenvoudig en zal hopelijk in de eerste maanden van 2011 tot resultaat leiden. Tijdens de viering van het 10 jarig jubileum van Prisma op 9 december 2010 werd van Marinus Verweij afscheid genomen. Verder heeft in 2010 de penningmeester, Ruud van Eijle, zijn functie bij Prisma neergelegd. Voor zijn inzet en inbreng is de vereniging hem zeer erkentelijk. Gelukkig kon redelijk snel een opvolger gevonden worden in de persoon van Johan Immink, adjunct-directeur van Operatie Mobilisatie, die in de ALV van september door de leden werd benoemd. Vanaf 17 september bestond het bestuur uit Marnix Niemeijer (directeur Tear), waarnemend voorzitter; Gé Drayer, secretaris (secretaris Dep. diaconaat CGK); Johan Immink penningmeester (adjunct-directeur OM) en Jan Lock (directeur Woord en Daad). Jan Lock is lid van de Prismadirectie als gedelegeerd bestuurder voor strategische financiering MFS-I. Belangrijke bestuursbesluiten in 2010 waren: - Prisma doet mee aan MFS I t.b.v. de leden die daaraan mee wensen te doen; 16 leden besloten mee te doen via Prisma in de aanvraag van de ICCO-alliantie. 2 - Er is een procedure vastgesteld, opgesteld in samenspraak met de leden, voor de verdeling van de door Prisma te ontvangen MFS-II subsidie. Daarin komt een onderlinge kwaliteitsbeoordeling voor die van invloed is op de hoogte van het bedrag. - Prisma heeft in de vergaderingen van de Directieraad van de ICCO-alliantie te kennen gegeven als lid en mede-eigenaar te willen meedoen met de oprichting van een coöperatie, waarin de ICCOorganisatie het coöperatieve bedrijf wordt. Tot de ICCO-organisatie behoren ook de regionale kantoren en raden. In het proces van intensivering van de samenwerking zullen ook de Prismaleden en hun partners zich tot die Zuidelijke structuren moeten gaan verhouden. Organisatorisch gezien is het wenselijk de regionale kantoren in te schakelen in de (programmatische) samenwerking van alle alliantieleden en hun partners in die regio. Omdat de organisatie daarvan nogal wat implicaties kent, heeft het bestuur, met instemming van de leden besloten om in een regio een pilot te gaan uitvoeren van samenwerking op een manier waarin het regionale kantoor van ICCO/KiA gaat functioneren als het Alliantiekantoor in het Zuiden. Namens Prisma heeft Annemiek van de Kerk voor nadere kennismaking de installatie bijgewoond van de Regional Council ICCO East and Central Africa van ICCO /KiA. - Toen per 1 november duidelijk werd dat de Alliantie omstreeks 70 procent van de aangevraagde subsidie in het kader van MFS-II zou krijgen, hebben directie en bestuur zich ook gebogen over de vraag wat de verminderde AKV betekent voor het stafbureau. Er is op basis van advies van onze accountant een reorganisatieplan opgesteld waarin zowel de implicaties voor de vereniging, als personele implicaties in kaart gebracht werden en een beleid is vastgelegd. Het reorganisatieplan is een uitwerking van het jaarplan Het is voor het einde van het jaar door het bestuur vastgesteld. De consequenties van dit plan voor de begroting van 2011 zal in het voorjaar van 2011 in een herziene begroting aan de ledenvergadering worden voorgelegd. 2 Daarnaast besloten twee leden, Woord & Daad en Red een Kind, ook gezamenlijk een alliantie te vormen en een eigen aanvraag in te dienen, en een lid, ZOA-vuchtelingenzorg, om mee te doen in een andere MFS-alliantie. Prisma jaarverslag

10 2.2 Algemene Vergadering De leden van Prisma vormen met elkaar de vereniging. Het hoogste orgaan in de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV) die het beleid en de activiteiten van de vereniging als organisatie beoordeelt en vaststelt. In het bijzonder gaat het daarbij om het werk van het bestuur en het stafbureau zoals dat gerealiseerd wordt binnen de twee handelingsperspectieven die in de Inleiding zijn genoemd. De ALV heeft in 2010 volgens het voor Prisma reguliere patroon driemaal vergaderd. In de eerste vergadering werden het jaarverslag en de jaarrekening over 2009 vastgesteld en in de laatste vergadering werden het werkplan en de begroting over 2011 vastgesteld. In de zomervergadering werd onder meer een Prisma-visiedocument (vision paper) over mensen met een beperking in OS vastgesteld (zie verder paragraaf 4.1) en werd de nieuwe penningmeester benoemd (zie 2.1). Belangrijke gesprekspunten waren verder de gang van zaken bij de aanvraag van MFS-II subsidie en de positionering binnen de ICCO-alliantie op weg naar een nieuwe samenwerkingsvorm. Prisma jaarverslag

11 3 De vereniging Prisma is een vereniging waarvan de leden de eigenaar zijn en waar het bestuur verantwoording aflegt van het gevoerde beleid aan de Algemene Ledenvergadering en voorstellen doet tot nieuw beleid. Het bestuur heeft de uitvoerende taken van de vereniging gedelegeerd aan de directie van het stafbureau van de vereniging. 3.1 Leden van de vereniging In 2010 heeft de vereniging een nieuw lid gekregen, te weten World Servants. World Servants was lid van Oreon en participeerde reeds in Prisma-activiteiten inclusief in MFS-I, en doet ook mee in MFS-II. De Mission Aviation Fellowhip trok zich terug als lid, zoals ze dat reeds in 2009 had aangekondigd. ZOA Vluchtelingenzorg had ook al in 2009 besloten zich als lid terug te trekken. Daarover heeft in 2010 een en andermaal overleg plaatsgevonden en ZOA heeft besloten dat besluit te heroverwegen. Omdat ZOA niet in het MFS-II-programma van de ICCO-alliantie meedoet, heeft ze daarmee ook geen bemoeienis en wil er ook niet op aangesproken worden. Daarom is nagedacht over een structuur waarin de betrokkenheid bij Prisma, m.n. op handelingsperspectief 1, onverkort wordt gehandhaafd, maar tot de uitvoering van het MFS-II programma van de ICCO-alliantie enige distantie bestaat. Een dergelijke structuur zou mogelijk ook voor andere organisaties die nog geen lid zijn, het lidmaatschap van Prisma kunnen openstellen. Deze bezinning heeft in 2010 nog niet tot een besluit geleid, dat evenwel begin 2011 zal vallen. Een overzicht van alle leden per 31 december 2010 is opgenomen in bijlage Directeurenoverleg Het DO adviseert de directie inzake beleid dat de directie voorstelt aan het bestuur. Het bestuur kan van daaruit komen met voorstellen ter besluitvorming voor de Algemene Vergadering. Het directeurenoverleg is een goede en effectieve overlegvorm gebleken waarin de lidorganisaties intensief met elkaar van gedachten wisselen. Bezinning op de profiel en koers van Prisma, met name rond het opstellen van het SMB , (beleids)ontwikkelingen in de politiek en het bredere OS-veld, ontwikkelingen op het gebied van MFS-I en -II, de ontwikkelingen in de ICCO-alliantie waren regelmatig terugkerende agendapunten. Daarnaast is lobby een punt van de agenda van het DO geworden. Daarmee zijn de twee handelingsperspectieven van Prisma verankerd in deze overlegvorm. De in 2009 opgerichte standing committee Institutionele Fondsen, die voortkwam uit de gelijknamige sectie, is in 2010 niet actief geweest. Dit kwam vooral door het vele werk dat nodig was voor de MFS-II aanvraag. Bovendien is in het SMB en in het jaarplan 2011 opgenomen dat nagedacht zal worden of er voor Prisma een taak ligt op het gebied van Institutionele fondsen 3.3 Communicatienetwerk Het communicatienetwerk is als aparte georganiseerde verenigingsactiviteit gehandhaafd. In 2010 heeft het netwerk slechts op een laag pitje gefunctioneerd, vooral wegens de drukte voor MFS-II. Er is een trainingsbijeenkomst geweest. In deze bijeenkomst heeft Peter Heres van Xplore een workshop geven over hoe een lidorganisatie gebruik kan maken van free publicity. Dit gaf inzichten voor verschillende communicatiemedewerkers. Eén van de resultaten is, dat perscontacten in vertrouwen met elkaar gedeeld zijn om betere ingangen te vinden bij de landelijke en regionale media. Verder heeft de algemeen directeur van Prisma een seminar bijgewoond georganiseerd door Frivista, waarin interessante sprekers hun visie gaven op binding van de achterban, en heeft hij overleg gevoerd Prisma jaarverslag

12 met het Christelijk Charitatief Peil, over mogelijkheden de giften aan christelijke organisaties te bevorderen. Een en ander is nog niet tot verdere uitwerking voor de Prismaleden gekomen. Vlak voor de jaarwisseling gaf de huidige voorzitter van het netwerk, Gerko Last van Red een Kind, te kennen dat hij Red een Kind gaat verlaten. In 2011 zal dus een nieuwe voorzitter gekozen moeten worden. Omdat de nieuwe Prisma-website pas helemaal aan het einde van het jaar klaargekomen is, kon het netwerk nog slechts zeer beperkt ingeschakeld worden voor gebruik van die website. 3.4 Stafbureau In het personeelsbestand van het stafbureau hebben in de loop van 2010 enkele veranderingen plaatsgevonden. Vanaf 14 september 2009 tot 1 juli 2010 is Reinier van Hoffen gedetacheerd geweest bij ICCO ter ondersteuning van het team dat de MFS-II aanvraag opstelde. Om zijn vertrek op te vangen, is wat meer verantwoordelijkheid gelegd bij de programmacoördinatoren en heeft Annemiek van de Kerk een coördinerende rol gekregen bij uitvoering MFS-I. Verder is een nieuwe medewerker, Arno Louws deeltijd in dienst gekomen om Prisma-verantwoordelijkheden op het gebied van PME activiteiten en financiën m.b.t. MFS-I en MFS-II op zich te nemen. Verder is met het oog op de MFS-II aanvraag voor het thema voedselzekerheid Hanneke Bouta tijdelijk deeltijd in dienst geweest van Prisma. Vanaf 1 juli heeft Reinier een aantal werkzaamheden voor Prisma en de Alliantie verricht in het kader van de voorbereidingen voor de uitvoering van MFS-II. Omdat zijn functie bij Prisma was opgeheven en duidelijk was dat de toekenning van MFS-II lager zou zijn dan die van MFS-I en daarmee ook zijn aanstelling gevaar liep, heeft hij per 1 november 2010 een baan aanvaard bij PSO. Enkele kleinere leden van Prisma hebben vanaf 1 januari 2010 gezamenlijk Suzanne Fransoo aangesteld voor een jaar voor 0,75 fte, om voor deze leden institutionele fondsen te gaan werven. Suzanne heeft echter voor afloop van het contract haar dienstverband opgezegd en is per 1 oktober bij Prisma vertrokken. Voor de betrokken leden is het een leerzame ervaring die mogelijkheden leek te bieden, maar die mede gezien de vrij korte termijn tot weinig tastbaar financieel resultaat heeft geleid. De directiesecretaresse, Tineke Viteri, is tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door Joke van Ommeren. Het lobbywerk heeft gedurende het zwangerschapsverlof van de coördinator beleidbeïnvloeding, Joanne van de Schee, dat voor het grootste deel in de zomer viel, grotendeels stilgelegen. Voor zover nodig is het werk waargenomen door Evert Jan Brouwer (Woord en Daad) en Henk Jochemsen. Het ziekteverzuim in 2010 was 1,1% Kwaliteit In juli heeft de externe audit door Kiwa plaatsgevonden. Voorafgaand aan deze audit zijn er 2 interne audits gehouden. Tijdens deze audits zijn de processen projectbeoordeling onderwijs en ondersteuning van de administratie geaudit. Hier kwamen enkele kleine verbeterpunten uit die zijn aangepast. Het kwaliteitshandboek werd geactualiseerd. De externe audit door Kiwa leverde geen tekortkomingen op. Het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2008 werd verlengd. Eind 2010 is een tevredenheidenquête aan de leden verstuurd. De uitkomst van deze enquête geeft aan dat over het algemeen de tien leden die reageerden, tevreden zijn met het werk van Prisma en het gekozen beleid. Wel meldden verscheidene leden op sommige punten de ervaring dat niet altijd duidelijk was wat in het kader van de MFS aanvraag van hen werd verwacht en wat men van Prisma(staf) kon verwachten. Het belang van werken vanuit de eigen identiteit o.a. in eigen bezinning en lobby werd door een aantal leden benadrukt. Prisma jaarverslag

13 4 Eerste handelingsperspectief: bezinning, beleidsbeïnvloeding, bewustwording Dit handelingsperspectief houdt in dat Prisma zich vanuit de identiteit bezint op de ontwikkelingen in het veld van de ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden en in de sector en de politiek in Nederland. De bedoeling van die bezinning is om de leden en hun partners te ondersteunen bij ontwikkeling en verdieping van hun beleid en hun werk. In de tweede plaats worden de resultaten van bezinning gebruikt in het de beleidsbeïnvloeding en eventueel in bewustwordingsactiviteiten. 4.1 Bezinning In 2010 zijn de twee lijnen van bezinningsactiviteiten die ook in 2009 te onderscheiden waren voortgezet. Dat is allereerst de bezinning binnen Prisma zelf en in de tweede plaats de bezinning in het kader van de ICCO-alliantie. We vermelden kort de activiteiten die in dit verband zijn verricht. Allereerst de activiteiten in Prismaverband 1) Er is relatief veel tijd besteed aan het schrijven van het Meerjaren Strategisch Beleidsplan. Daarin wordt allereerst een korte schets gegeven van de situatie waarin we ons bevinden als Christelijke maatschappelijke ontwikkelingsorganisaties. In dat verband is de identiteit van Prisma opnieuw verwoord op een wijze die beter aansluit bij de hedendaagse discussie, zonder dat de inhoud wezenlijk verandert. Hierover is een en andermaal met de leden van gedachten gewisseld rond ALV s en Directeurenoverleggen. Verder wordt in het SMB ingegaan op de beide handelingsperspectieven. De keuzes die gemaakt zijn m.b.t. bezinning voor de komende jaren liggen in de lijn van het tot nu toe gevoerde beleid: bezinning op de betekenis van de identiteit voor OS in het algemeen en verder bezinning die aansluit bij de thema s waarop onze leden werken. Ditzelfde geldt voor lobby. Ten aanzien van handelingsperspectief 2 heeft Henk Jochemsen twee CHE studenten, Jan Versteeg en Jan-Willem Koster, begeleid die een studie hebben gedaan naar de positionering van Prisma naast en ten opzichte van de beoogde ICCO coöperatie. De geschetste modellen hebben geholpen in de positiebepaling van Prisma in de Alliantie gesprekken over vorming van een nieuwe samenwerkingsvorm binnen de Alliantie. In het SMB is dit beschreven en in wat meer detail in het jaarplan Hierbij ging het vooral om beleidsgericht onderzoek, maar ook hierbij was het belang van de identiteit van Prisma leidend. Verder hebben genoemde studenten ook onderzoek gedaan naar modellen voor het structureel vormgeven van ownerschip van partners in het Zuiden. Dit is als achtergrondpaper gebruikt bij de bezinning binnen Prisma op het decentraliseringsproces binnen ICCO en de Alliantie (opzetten van regionale kantoren en raden e.d.). In de ICCO-alliantie zijn er de volgende activiteiten geweest waarbij Prisma direct betrokken was: 2) Diverse vergaderingen en bezinningsdagen van leden van de directieraad ICCO- Alliantie, soms met bestuurders, over het bedrijfsplan voor de nieuwe samenwerkingsorganisatie (De Nieuwe Alliantie, DNA, genoemd). Prisma heeft daarbij steeds een coöperatieve houding ingenomen met duidelijke aandacht voor de identiteit en voor ruimte voor verschillen. 3) Medefinanciering en betrokkenheid bij twee wetenschappelijke onderzoekstrajecten a. Onderzoek naar Masculiniteit, religie en aids, dat wordt uitgevoerd door A. van Klinken van het Centrum voor Interculturele Theologie, Interreligieuze Dialoog, Missiologie en Oecumenica (Centrum IIMO) van faculteit voor Godgeleerdheid, Utrecht. Van klinken doet onderzoek naar beelden en opvattingen van mensen in Zambia over mannelijkheid en de implicaties van die opvattingen voor (seksueel) gedrag. Vervolgens zal daarop een Prisma jaarverslag

14 theologische reflectie plaatsvinden. In 2010 is het proefschrift van A van Klinken afgerond; hij promoveerde op 12 januari b. Onderzoek naar de impact van ontwikkelingssamenwerking (participatory assessment of development, PADEV) door de Amidst (UvA) in Ghana en Burkino Faso. Dit onderzoek wordt geleid door prof. Ton Dietz en dr. Fred Zaal en gefinancierd door ICCO, Woord en Daad en Prisma die tezamen een stuurgroep vormen ter begeleiding. De resultaten van dit onderzoek kunnen met name van belang zijn voor een meer kwalitatieve evaluatie van ontwikkelingssamenwerking. 4) Ook in Alliantieverband zijn drie bezinningsbijeenkomsten georganiseerd waarbij Prisma direct was betrokken. Dit waren a. Op 15 september 2010 vond een ICCO-alliantie symposium plaats over het PADEV-onderzoek van prof. Dietz en medewerkers. Tussenresultaten werden gemeld en besproken en Dietz zelf deed een aanzet tot formuleren van beleidmatige conclusies op basis van het onderzoek. Deskundigen uit binnen- en buitenland reageerden. Naast mensen vanuit de ICCO-alliantie waren er ook vertegenwoordigers van andere maatschappelijke organisaties en van MinBuZa aanwezig. b. Als vervolg op een symposium in 2009 is er ook in 2010 een interne Alliantie- bijeenkomst geweest over mensenrechten en christelijk geloof. Het betrof vooral een bespreking van de wijze waarop mensenrechten in de praktijk van het werk een rol spelen. Vanuit Prisma hebben hieraan drie stafleden deelgenomen. In het kader van de samenwerking in de Alliantie zijn dergelijke gesprekken belangrijk. c. Op 3 september 2010 vond ook een symposium plaats over masculiniteit en (homo)seksualiteit in Afrika, mede naar aanleiding van het onderzoek van Van Klinken (zie punt 3a) boven), die dan ook een van de sprekers was. Verder sprak een theoloog uit Afrika over homoseksualiteit in Afrika. Ook hierbij waren enkele Prisma stafleden aanwezig en vertegenwoordigers van enkele Prismaleden. 4.2 Lobby & Advocacy 3 Context In 2010 heeft Joanne van der Schee de Prisma lobbytaken overgenomen van Evert Jan Brouwer (Woord en Daad). De politieke ontwikkelingen in 2010 waren onvoorspelbaar, met het val van het kabinet, de ambtelijke heroverwegingen, verkiezingen, de economische crisis en de hierop voortvloeiende bezuinigingen en uiteindelijk een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV. We geven een korte opsomming van de verrichte activiteiten 1) HIV Aids/ SRGR en familie Prisma heeft aandacht gevraagd voor dit thema: - In de gesprekken in aanloop naar de verkiezingen en in de periode van het schrijven van de verkiezingsprogramma s. - In de reactie op het regeerakkoord. - In de discussie rondom het WRR rapport: Minder pretentie, meer ambitie. - In de lobby rondom het wetgevingsoverleg en de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken. Prisma heeft artikelen geschreven over deze onderwerpen, o.a. rond Wereldaidsdag. De vereniging is lid geworden van de EAA. De EAA lobbyt o.a. voor HIV Aids. Prisma participeert in het Meerpartijen Initiatief in de Tweede Kamer. We hebben goede contacten met Marijke Wijnroks, de aids- 3 Dit is een samenvatting van het jaarverslag lobby, een uitgebreidere versie is naar het Prisma bestuur gestuurd. Prisma jaarverslag

15 ambassadrice. In deze contacten kunnen wij goed aangeven wat de visie van Prisma is op de hiv & aidsproblematiek. Prisma heeft nauwe contacten met Stop AIDS Now lobbyisten. 2) Onderwijs: Begin dit jaar is er een verkenning geweest of Prisma lid moest worden van GCE. Prisma heeft besloten om voorlopig geen lid te worden. Wel wordt Prisma actief geconsulteerd door het GCE vanwege haar kennis en reputatie op het gebied van Onderwijs. Prisma vindt het wenselijk dat Edukans de lead neemt in de onderwijs lobby. Er zijn rond het begrotingsdebat veel contacten geweest met de GCE en met het ministerie. Dit heeft geresulteerd in een brief die de GCE verstuurd heeft naar de Tweede Kamer fracties. Ook is er meegeschreven aan een onderwijsmotie. 3) Rol van kerken en religieuze leiders: Dit onderwerp is wederom aan de orde gekomen in de contacten die Prisma heeft gehad bij input rond verkiezingsprogramma s, de WRR discussie, gesprekken met het Ministerie. Ook heeft Prisma steun verleend aan een World summit van high level religieuze leiders die in belangrijke mate werd gesponsord door MinBuza, en heeft de Algemeen directeur een deel ervan als waarnemer bijgewoond. Doel was om steun te krijgen van religieuze leiders om de hiv & aids-problematiek eerlijk aan de orde te stellen, als een eerste stap naar effectieve preventie. 4) Voedselzekerheid en klimaat Dit onderwerp stond op het programma om verder uitgewerkt te worden. Helaas is dit niet tot nauwelijks gebeurd door Joanne. ICCO had in 2010 wel een actieve lobby op deze onderwerpen en de EAA lobbyt ook voor voedselzekerheid. Prisma wil op dit onderwerp nauw aansluiten bij de ICCO/KiA lobby 5) Netwerken: BCN Prisma heeft actief in de lobbywerkgroep geparticipeerd. Als lobbywerkgroep hebben wij o.a. aandacht gevraagd voor BCN onderwerpen in aanloop naar de verkiezingen. Als nieuwjaarswens hebben alle Tweede kamerleden een usb-stick gekregen: we care for kids, met daarop allerlei belangrijke documenten. Ook monitoren wij de motie social protection 8 miljoen van Joël Voordewind. Knapen heeft toegezegd dat dit een structureel bedrag is. DCDD Prisma heeft actief meegeholpen aan het organiseren van een lobby activiteit rond disability en ontwikkelingssamenwerking. Verder heeft Prisma disability meegenomen in haar brieven, reacties en gesprekken. DCDD heeft een werkgroep lobby opgezet, in 2011 hoopt deze groep meer vorm te krijgen. Rond Disability day heeft Prisma geprobeerd om samen met Leprazending en Dark & Light aandacht te vragen voor dit thema. Helaas heeft dit niet geleid tot een concreet resultaat. EU-Cord Afgelopen jaar heeft Prisma kennis gemaakt met Fiona Koefoed-Jespersen van EU Cord. Er is gesproken over samenwerking op bepaalde onderwerpen. Afgelopen jaar is er nog niet actief gebruik gemaakt van deze samenwerking. HRH alliantie. Een nieuwe alliantie waarin Joanne namens de ICCO-alliantie participeert. Afgelopen jaar is deze alliantie opgezet en ze is dus nog in de opstartfase. Doel is aandacht te vragen voor de problematiek van de trek van gezondheidszorgwerkers uit de arme landen naar de rijke landen. Prisma heeft meerdere brieven ondertekend die vanuit deze alliantie zijn verstuurd. Micha Nederland (voortzetting van Micha campagne) Prisma is vertegenwoordigd in de stuurgroep van dit netwerk en is verantwoordelijk voor het lobbywerk voor Micha Nederland. In het kader van dit netwerk komt Prisma vooral op voor rechtvaardigheid, duurzaamheid en eerlijke handel. Namens Micha Nederland heeft Prisma een brief opgesteld voor de Prisma jaarverslag

16 politiek in het kader van het begrotingsdebat Prisma heeft verder de ChristenUnie ondersteund in hun eerlijke supermarkt actie/convenant. Partos Prisma en Partos hebben brieven naar de Tweede Kamer op elkaar afgestemd en Prisma geeft input op stukken van Partos. Tijdens de bezuinigingen rondom MFS-II hebben wij in Partos verband geopereerd. Dit is zeer op prijs gesteld door de politici, doordat de lobbyactiviteiten van ICCO, Hivos, Oxfam Novib, Cordaid, Prisma, IKV Pax Christi, afgestemd waren op elkaar. Taken verdeeld etc. 6) Algemeen Los van bovengenoemde thema s heeft Prisma ook gelobbyd voor het algemene nut van ontwikkelingssamenwerking, tegen de bezuinigingen en heeft Prisma zich gemengd in de WRR discussie. Dit heeft o.a. geresulteerd in enkele opiniebijdragen (Zie voor een overzicht de bijlage Pers.) Communicatie/advocacy De lobbyiste is contactpersoon geweest voor Prisma in twee grote publiekscampagnes. Denk Groot, stem op de wereld. Deze actie was opgezet namens de ICCO-alliantie rond de verkiezingen van 9 juni. Overal zijn posters opgehangen, er was een website waar je een stemwijzer kon invullen en naar de achterban van alle organisaties gingen informatiepakketjes. Deze actie is in de directie geëvalueerd en als geheel niet positief beoordeeld. Er was vanwege de tijd te weinig input op de actie mogelijk en met name de stemwijzer die in dat verband werd verspreidt werd als onverstandig beoordeeld. Genoeg is Genoeg. Deze actie was primair gericht op de politici. Vanwege de verregaande bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking is er een actie gestart rond het Wetgevingsoverleg van 6 december. Door middel van een website met allerlei blogs over projecten die niet konden doorgaan vanwege de extra bezuinigingen, maar vooral door het sturen van tweets, werden de politici geïnformeerd. 7) Verslag lobby vanaf de val van kabinet Balkenende IV Zoals in de inleiding is gesteld was het een bijzonder politiek jaar. Prisma heeft geprobeerd hierop zo goed mogelijk in te spelen. Prisma had zich o.a. de volgende doelen gesteld: - Het OS budget op 0.8% houden - Promoten dat voor een succesvolle economie en een evenwichtige samenleving naast economische investeringen ook een sterke civil society en sociale sectoren nodig zijn. Een sterke correlatie tussen deze sectoren zorgt voor een goede economie. - Erkenning van de cruciale rol van het maatschappelijk middenveld bij armoedebestrijding, de strijd tegen ongelijkheid en de promotie van democratie en vrede. - Erkenning van de sleutelrol die kerken en religieuze leiders spelen in kwesties gerelateerd aan kwetsbare groepen, hiv & aids en SRGR. - Voorkomen van extra korting op MFS-II. Prisma heeft meerdere activiteiten ondernomen om deze doelstellingen te realiseren. Er zijn o.a. brieven gestuurd naar de politieke fracties, de staatssecretaris, de (in)formateur, het CDA congres. Ook heeft Prisma meegedacht met het opstellen van feitelijke vragen en moties. Er zijn gesprekken gevoerd met politici, er is nauw overleg geweest met andere lobbyisten. Verder heeft Prisma het debat proberen te beïnvloeden d.m.v. opinieartikelen (voor volledig overzicht, zie het uitgebreidere verslag) Indicatie van resultaten % behouden is niet gelukt. Gezien het huidige politieke klimaat is het een mooi resultaat dat de 0.7% behouden is. 2. Wij moeten aandacht blijven vragen voor de link tussen sociale sectoren en de economische, nu staatssecretaris Knapen vooral lijkt te investeren in de economische sectoren. 3. Knapen heeft expliciet de toegevoegde rol van Maatschappelijke Organisaties erkend en heeft toegezegd dat als BNP groeit deze groei naar de MFS-II organisaties gaat. 4. De staatssecretaris heeft expliciet toegegeven dat de rol van kerk en leiders belangrijk is en blijft hieraan aandacht geven. Prisma jaarverslag

17 5. MFS-II korting is door gezamenlijke lobby teruggebracht met 10 miljoen (eenmalig). Conclusies Het was goed om als Prisma en Woord en Daad samen op te trekken. Voor het eerst in jaren was ook een gezamenlijke Partos lobbyactie mogelijk. Gegeven de smalle marges voor amendementen in het ODA budget, waren er sterke tegengestelde lobbybelangen. De hiv & aids-lobby was erg sterk en werd opgepakt door enkele politici die ook participeren in het MPI. De thematische lobby platforms, GCE, DCDD, BCN zijn zwak in termen van lobbycapaciteit en steunen erg op Prisma. 4.3 Bewustwording Bewustwording is primair gericht op draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking en voor een beleid dat rechtvaardiger (internationale economische) verhoudingen nastreeft. De rol van Prisma daarbij is om de achterban bij de thematiek te betrekken en te informeren op een wijze waarbij geen fondswervingdoelstelling aan de orde is. Bewustwordingsactiviteiten van Prisma zijn in die zin aanvullend op de activiteiten van de leden zelf op dit punt. De belangrijkste activiteiten betreffen bijdragen in de media en inbreng in allerlei fora door middel van lezingen in discussiebijdragen. Een lijst van de diverse uitingen is opgenomen in bijlage 3. Verder is in het kader van programma-uitvoering van MFS ook aan bewustwording gewerkt (zie bij de programmabeschrijvingen). Prisma jaarverslag

18 5 Financieringen Prisma ontving in 2010 voor haar leden via twee kanalen financiële middelen: EO Metterdaad en MFS-I. MFS-gelden zijn fondsen uit het particuliere kanaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met als doelstelling om d.m.v. het noordelijke maatschappelijke middenveld en hun zuidelijke partners bij te dragen aan het bereiken van de Millennium Development Goals. Prisma werkt hiervoor met ICCO, Kerk in Actie, Edukans, Shared People en Oikocredit samen in de zgn. ICCO-alliantie, waarvan ICCO penvoerder is. Fondsen van EO Metterdaad zijn van een iets andere aard, die worden geworven via radio en televisie(nederland Helpt) en komen van het Nederlandse publiek ten behoeve van specifieke projecten rondom een thema in een bepaald land. EO Metterdaad fondsen worden niet alleen via Prismaleden besteed, maar ook via KiA en EZA leden. In het reeds genoemde SMB (zie 4.1) is ook aangegeven, dat met betrekking tot het werk van handelingsperspectief 2 Prisma een eigen koers wil blijven varen. Ten aanzien van de uitvoering van de MFS-I is gekozen voor een beleid dat aankoerst op de omvorming van de ICCO-alliantie naar een coöperatie waarin de ICCO organisatie, eventueel aangevuld met medewerkers van Prismastaf, het coöperatieve bedrijf wordt en (enkele) Alliantieleden lid van de coöperatie en daarmee (indirect) eigenaar van het Coöperatieve bedrijf. Op deze manier wordt ICCO weer een werkelijke maatschappelijke organisatie met verankering in de samenleving. Belangrijke beslissingen in dit verband zijn voor de leden, wel of niet meedoen met het MFS-II, honorering van de MFS-II aanvraag en de omvang daarvan. 5.1 EO Metterdaad Samenwerking met EO Metterdaad EO is in 1972 begonnen met de fondsenwerving op radio en TV onder de naam Metterdaad. Sinds 2006 heeft EO het eerste convenant getekend met Kerk in Actie, EZA en Prisma (hierna te noemen KEP), omdat deze koepelorganisaties een groot deel van de achterban van EO vertegenwoordigen en haar expertise kan inbrengen bij een verantwoorde besteding van de fondsen. Metterdaad is in de samenwerking verantwoordelijk voor de selectie, productie en uitzending van de mediaprojecten. Het KEP is primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing van de projecten, toewijzing van fondsen en verantwoording daarover. De coördinatie vindt maandelijks plaats in het KEP overleg. Prisma vervult in deze samenwerking de rol van penvoerder, wat inhoudt dat de fondsen op voordracht van Prisma en na acceptatie door het KEP-overleg via de Prismarekening naar de betrokken hulpverlenings- of zendingsorganisaties gaan. Naast deze meer operationele samenwerking is er een halfjaarlijks overleg op directieniveau om de voortgang te bespreken en de samenwerking te optimaliseren. Met Metterdaad is overleg gevoerd over de vergoeding van de kosten die Prisma maakt voor het penvoerderschap en de vergoeding die de Nederlandse organisaties ontvangen voor de monitoring van de projecten. Het bestuur van Metterdaad heeft besloten de inhouding gehandhaafd blijft op 5% Operationele zaken De wijzigingen in de selectie van mediaprojecten heeft ertoe bijgedragen dat Metterdaad flexibeler kan inspelen op de mogelijkheden. Goede ideeën over het mediaproject door de aanvragende organisatie kunnen zo beter worden beloond. Het blijft een streven om alle organisaties aan bod te laten komen als het gaat om media-aandacht, maar de organisaties zullen daarin meer een eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook dan blijft het een uitdaging om tijdig een project te selecteren dat geschikt is voor een uitzending en de inhoudelijke toets doorstaat. Prisma jaarverslag

19 De procedure rond het indienen van de zogenoemde meeliftprojecten is niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Wel zijn de criteria en de toepassing daarvan in de loop van de tijd strikter geworden. De indiening met behulp van een webformulier blijkt efficiënt te zijn. Daarnaast is het heel transparant omdat alle potentiële indieners kunnen zien wat er inmiddels is ingediend met een korte omschrijving van het project. Het KEP kan op deze manier gecontroleerd worden op de besluitvorming bij toetsing op de criteria. Wel wordt daarbij opgemerkt dat niet alle informatie op de website beschikbaar is en onderliggende informatie doorslaggevend kan zijn. Met de komst van de nieuwe website van Prisma in 2010 is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan: alle projecten die door Metterdaad gefinancierd zijn vanaf het begin van de samenwerking staan online. De korte beschrijvingen van elk project waren beschikbaar in een papieren versie, maar de huidige presentatie maakt het mogelijk om gericht te zoeken op landen of organisaties. Inmiddels worden er bijna 350 projecten gepresenteerd. Het is de bedoeling meer publiciteit te geven aan dit overzicht zodat de donateurs in kunnen zien waar de fondsen aan besteed zijn. Een tijdige en kwalitatief goede rapportage over de besteding van fondsen bleef aandacht vragen. In een aantal gevallen was het nodig om de rapportage aan te passen of extra informatie te geven. De meeste projecten voldoen aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. Om in de procedure van toekenning van financiering beter te kunnen inschatten of de lokale organisatie in staat is om te voldoen aan onze eisen ten aanzien van de financiële rapportage, is er in 2010 bij aanvragen boven de een kopie van de lokale jaarrekening gevraagd. Daarnaast is aandacht geweest voor het voorkomen van fraude en alert zijn op de mogelijkheid dat de financieel-administratieve capaciteit bij de uitvoerende organisatie onvoldoende is. Elke organisatie die financiering ontvangt, ondertekent per september 2010 daarom een set aan richtlijnen voor een fraudeprotocol. Zij zeggen daarmee toe bij Prisma en Metterdaad te melden als er signalen zijn die zouden kunnen duiden op fraude Resultaat van de fondsenwerving De inkomsten van Metterdaad uit de fondsenwerving zijn voor Dit zijn de inkomsten exclusief legaten en rente. Hiermee waren de inkomsten hoger dan ooit, maar liefst 25% boven de inkomsten van Dit is mede dank zij de extra fondsenwerving door Metterdaad in andere media en twee noodhulpacties. Door de aandacht die er geweest is voor noodhulp, zijn wat minder fondsen ontvangen voor de structurele projecten. Dit blijft een lastig dilemma; de TV leent zich bij uitstek voor noodhulpprojecten, terwijl de organisaties een verantwoordelijkheid hebben naar de lopende projecten. Het is noodzakelijk hulp te verlenen aan mensen die anders niet kunnen overleven terwijl we als christelijke organisaties trouw willen zijn naar de mensen waar voor de langere termijn gewerkt wordt aan een betere toekomst. Het jaar 2010 werd gekenmerkt door twee grote noodhulpacties, Haïti en Pakistan, in januari en augustus. De donateurs hebben blijk gegeven van een enorme bereidheid mensen in nood bij te staan. Door de complexiteit van deze hulpverlening heeft Metterdaad en KEP zich extra ingezet om tot een goede besteding van deze fondsen te komen. Met name voor Haïti was dat het geval. Evenals 2009 is in de zomermaanden aandacht besteed aan Doeners, Nederlanders die zich soms al jarenlang betrokken weten bij zending en ontwikkelingswerk. De zomerserie gaf aandacht aan het evangelisatiewerk dat van het OM-schip Logos Hope gedaan werd in Sierra Leone. Andere thema s die onder de aandacht kwamen, waren onderwijs (Ethiopië), straatkinderen (Bolivia), microkrediet (Burkina Faso), wijkopbouw (Peru, India), hiv & aids (Rwanda, Cambodja) en bejaardenzorg (Albanië). Naast de TV-projecten zijn er veel radioprojecten. Deels wordt op de radio aandacht gegeven aan het TV-project, maar daarnaast zijn er andere projecten die vaak kleiner zijn en waarbij een Nederlander in de studio vertelt over zijn ervaringen. Een opmerkelijk project is een radioreportage uit Pakistan waarbij de positie van christenen onder de aandacht werd gebracht en wat er gedaan kan worden om meisjes een eigen inkomen te geven en daarmee een stuk zelfstandigheid. Prisma jaarverslag

20 Grafiek 1: Inkomsten EO Metterdaad Toekenning van financieringen De hierboven genoemde inkomsten is conform de registratie bij EO Metterdaad. Dit is niet gelijk aan de inkomsten van Prisma zoals die in de jaarrekening genoemd worden. Normaal gesproken wordt de fondsenwerving voor project door Metterdaad drie maanden na de laatste uitzending afgesloten. Op basis van de werkelijke inkomsten wordt een definitief verdelingsvoorstel voorgelegd aan het KEP ter goedkeuring. Een verhoogde besteding (+ 30%) in 2010 ten opzichte van 2009 is ook het gevolg van de hogere inkomsten in 2009 die later beschikbaar komen voor besteding. Een toekenning aan World Relief in Haïti ( ) is door Metterdaad direct overgemaakt en wordt niet meegenomen in de jaarcijfers van Prisma. In tabel 1 zijn de toegekende fondsen opgenomen waarbij onderscheid gemaakt is tussen de kostensoorten en koepels waar de organisatie lid van is. Dit overzicht geeft de totalen zonder onderscheid te maken tussen noodhulp en structurele projecten. Omdat hierover wel afspraken gemaakt zijn in het convenant wordt in tabel 2 weergegeven hoe de fondsen verdeeld zijn over de samenwerkende organisaties. Koepel Project financiering AKV Derden AKV Prisma Totaal Project financiering AKV Derden AKV Prisma Totaal Kerk in Actie EZA Prisma EO Totaal Tabel 1: Besteding van Metterdaadfondsen naar kostensoort en koepelorganisatie Prisma jaarverslag

21 Uit deze opstelling blijkt dat het totaal over meerdere jaren in lijn is met de doelstelling. Wel heeft de toenemende financiering van media projecten ten opzichte van de meeliftprojecten invloed op de onderlinge verhoudingen. Zo is het percentage van de fondsenwerving dat naar het project gaat dat onder de aandacht wordt gebracht (TV, radio, EO dag) gegroeid van 54% in 2007 naar 60% in Structurele projecten Noodhulp projecten Koepel totaal totaal Eind totaal Kerk in Actie 26% 31% 29% 28% 28% 46% 12% 51% 34% 34% 30% EZA 37% 30% 32% 38% 34% 0% 40% 3% 31% 23% 31% Prisma 31% 24% 37% 33% 31% 44% 48% 46% 35% 42% 34% EO 6% 15% 2% 1% 7% 10% 0% 0% 0% 1% 5% Tabel 2: Verdeling van projectfondsen over noodhulp en structurele projecten 5.2 MFS Algemeen Sinds 2007 ontvangt Prisma fondsen uit het MedeFinancieringsStelsel (MFS-I) van MinBuZa door samenwerking in de ICCO-alliantie. Deze financieringsronde loopt van 2007 tot en met Prisma werkt in de Alliantie samen op drie thema s: - basisgezondheidszorg, waarvoor Prisma trekker is, in samenwerking met ICCO - hiv & aids in samenwerking met ICCO en Kerk in Actie - onderwijs in samenwerking met ICCO, Kerk in Actie en Edukans. In 2010 moest alle MFS-I gelden van de leden van Prisma zijn overgemaakt naar de partners in het Zuiden. Hierop is nauwkeurig gemonitored om aan de verantwoordingsverplichting van het Ministerie te voldoen. Vanaf 2011 gaat MFS-II van start voor een periode van 5 jaar. In 2010 zijn bij de overheid en binnen de ICCO-alliantie zijn cruciale beslissingen genomen met verstrekkende gevolgen. De indiening van de aanvraag en de principe afspraken over verdeling van de te ontvangen subsidie heeft veel gevraagd van Prisma en van de leden. Op verzoek van de leden diende de verdeling van de MFS-II fondsen niet alleen gebaseerd te zijn op de omvang van de organisatie maar o.a. ook op de kwaliteit van de ingebrachte bijdragen aan de programma s. Daartoe heeft een commissie uit leden en staf een toetsingskader opgesteld. In April hebben leden elkaar paarsgewijs beoordeeld op aangeleverde stukken en ook de Prismastaf was bij die beoordeling betrokken. Een spannend proces waarbij de leden elkaar stevig bevroegen op diverse onderwerpen. Het feit dat we dit nu als vereniging aandurfden toont aan dat de vereniging volwassen is geworden en dergelijk proces aankan. Na dit transparante proces dat een breed draagvlak had, werden op basis van de uitkomsten de gelden over de leden verdeeld. De omvang van de MFS-II subsidie voor de Alliantie en dus ook voor Prisma is aanzienlijk lager uitgevallen dan aangevraagd. De herverdeling over landen, programma s en alliantieleden en Prismaleden was een complexe puzzel die tot in februari 2011 in beslag nam om het plaatje helder te krijgen voor alle deelnemers. Behalve dat Prisma participeert op het programma Health waaronder hiv & aids is gevoegd en Onderwijs, doet Prisma in de nieuwe MFS-II aanvraag mee in het programma Food & Nutrition Security (FNS). Naast het verdelingsvraagstuk van MFS-II, is in 2010 het initiatief van start gegaan om een pilot uit te voeren waarin de alliantiepartners op verregaande wijze samenwerken met een van de regiokantoren van ICCO. Om meerdere redenen is gekozen voor de regio East and Central Africa. Eén van die redenen is dat meerdere alliantiepartners in meerdere landen van deze regio gezamenlijk programma s uitvoeren. In het DO zijn de randvoorwaarden voor deelname aan deze pilot opgesteld en in 2011 zal de pilot daadwerkelijk van start gaan. Prisma jaarverslag

Jaarverslag 2013 Vereniging Prisma

Jaarverslag 2013 Vereniging Prisma Jaarverslag 2013 Vereniging Prisma Christelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking en diaconaat wereldwijd Vereniging Prisma Joseph Haydnlaan 2a Postbus 8591 3503 RN Utrecht Tel. 030 2219680 E-mail:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Vereniging coprisma

Jaarverslag 2012 Vereniging coprisma Jaarverslag 2012 Vereniging coprisma Christelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking Vereniging coprisma Joseph Haydnlaan 2a Postbus 8591 3503 RN Utrecht Tel. 030 2219680 E-mail: info@prismaweb.org

Nadere informatie

Prisma. Jaarverslag 2007

Prisma. Jaarverslag 2007 Prisma aarverslag 20 nhoudsopgave oorwoord... iii nleiding.... Profiel/missie....2 Ontwikkelingen in 20 op hoofdlijnen... 2 ctiviteiten...3 2. estuur...3 2.2 ereniging, lgemene ergadering...3 2.3 Organisatie,

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Voorstel. ICCO-coöperatie. voor de vorming van een. Discussienota voor de Generale Synode van de Protestantse Kerk

Voorstel. ICCO-coöperatie. voor de vorming van een. Discussienota voor de Generale Synode van de Protestantse Kerk Voorstel voor de vorming van een ICCO-coöperatie Discussienota voor de Generale Synode van de Protestantse Kerk Generale Synode November 2011 MDO 11-03 Pagina 3 van 19 Inhoud 1 Voorgeschiedenis: de samenwerking

Nadere informatie

Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2014-2016. Vereniging coprisma

Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2014-2016. Vereniging coprisma Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2014-2016 Vereniging coprisma 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 4 2. Missie, strategie en scenario s... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Strategie... 5 2.3 Scenario

Nadere informatie

Deel I: Simavi. 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11

Deel I: Simavi. 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11 Deel I: Simavi 1.1 Inleiding 5 1.2 Simavi en ontwikkelingen in de wereld in 2010 8 1.3 Simavi en ontwikkelingen in Nederland in 2010 11 5 1.1. Inleiding 1.1.1 Simavi in het kort Simavi is een ontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

ICCO-alliantie Jaarverslag 2009

ICCO-alliantie Jaarverslag 2009 ICCO-alliantie Jaarverslag 2009 ICCO-alliantie Jaarverslag 2009 Inhoud Voorwoord 4 1 Strategie & Beleid 6 1.1 Vernieuwing 7 1.2 Cruciale aandachtspunten 14 1.3 Monitoring & Evaluatie 18 1.4 Capaciteitsontwikkeling

Nadere informatie

jaarverslag 2010 jaar jaa versla g 2 ersla 010 < 0 < o W or o d en Daa d < 1 d en Daa

jaarverslag 2010 jaar jaa versla g 2 ersla 010 < 0 < o W or o d en Daa d < 1 d en Daa jaarverslag 2 jaarverslag 2 < Woord en Daad < Woord en Daad kort en bondig 5 Woord en Daad wereldwijd 6 Voorwoord 9 Inleiding: Ontwikkelingen in 2 Strategie en visie 2. Inleiding 3.2 Missie, visie en kernwaarden

Nadere informatie

JAARVERSLAG TERRE DES HOMMES 2008

JAARVERSLAG TERRE DES HOMMES 2008 jaarverslag 2008 JAARVERSLAG TERRE DES HOMMES 2008 JAARVERSLAG TERRE DES HOMMES 2008 inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Voorwoord... 5 Verslag van het bestuur... 6 Verslag van de directie... 9 Terre des

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 ICCO-alliantie

Jaarverslag 2008 ICCO-alliantie Jaarverslag 2008 ICCO-alliantie Goedgekeurd door de Raad van toezicht en de Raad van bestuur van de alliantie op 27 mei 2009 1 Inhoudsopgave Missie 3 Voorwoord 9 Hoofdstuk 1. In het kort 11 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 2011-2015. Samen opbouwend. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl

STRATEGISCH PLAN 2011-2015. Samen opbouwend. Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl STRATEGISCH PLAN 2011-2015 Samen opbouwend Postbus 129 8470 AC WOLVEGA telefoon 0561 614857 www.worldservants.nl Strategie vastgesteld door het bestuur van World Servants op 23 juni 2010 Voorwoord Voor

Nadere informatie

Jaarrapport 2009 maart 2010

Jaarrapport 2009 maart 2010 Jaarrapport 2009 maart 2010 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 1 1.1. Algemeen 1 1.2. Fondsenwerving 3 1.3. Reserves 4 1.4. Terugblik 2009 5 1.5. Financiering 15 1.6. Vooruitblik 2010 15 1.7. Verantwoordingsverklaring

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

WERKPLAN 2009 YES WE CAN!

WERKPLAN 2009 YES WE CAN! WERKPLAN 2009 YES WE CAN! INHOUD INLEIDING 3 GESCHIEDENIS IN VOGELVLUCHT 4 DOELSTELLINGEN EN STRATEGIEEN 5 WAT IS WO=MEN? 5 MISSIE 5 VISIE 5 DOELSTELLINGEN 6 ACTIVITEITEN 2009 7 LOBBY 7 SIGNALEREN 7 MONITORING

Nadere informatie

I n h o u d s o p g a v e

I n h o u d s o p g a v e 2 00 5 Voorwoord 4 C o l o f o n I n h o u d s o p g a v e 1 Woord en Daad in perspectief 1.1 Inleiding 1.2 Missie, visie en strategie 1.3 Beleid en uitvoering 2 Themaverslag Projecten en Programma s

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2014. Kerk in Actie. Van de Protestantse kerk

Jaarplan en begroting 2014. Kerk in Actie. Van de Protestantse kerk Jaarplan en begroting 2014 Kerk in Actie Van de Protestantse kerk Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 14 oktober 2013 Rapport Kleine Synode

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

GENERAAL BELEID voor Zending & Hulpverlening. September 2005

GENERAAL BELEID voor Zending & Hulpverlening. September 2005 GENERAAL BELEID voor Zending & Hulpverlening September 2005 2 VOORAF Het document Generaal Beleid voor Zending en Hulpverlening is gemaakt in opdracht van de Generale Synode van 1999 van de Gereformeerde

Nadere informatie

jaarverslag 2013 werk & inkomen ondernemen loopbaan rechtsbijstand verbinding www.cgmv.nl

jaarverslag 2013 werk & inkomen ondernemen loopbaan rechtsbijstand verbinding www.cgmv.nl jaarverslag 2013 werk & inkomen ondernemen loopbaan rechtsbijstand verbinding www.cgmv.nl voorwoord 2013 was een jaar waarin CGMV veel heeft kunnen betekenen voor haar leden. In een tijd van crisis op

Nadere informatie

inhoudsopgave Voorwoord 2

inhoudsopgave Voorwoord 2 jaarverslag 2012 1 inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Cordaid in kort bestek 4 2. Cordaid in 2012 9 2.1. Meerjarenstrategie 9 2.2. Invloed van het Zuiden op Cordaid s beleid 10 2.3. Complementariteit en synergie

Nadere informatie

Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for

Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for Global Issues and Development Studies (AGIDS) Paramaribo:

Nadere informatie

jaarverslag 2010 nederlands bijbelgenootschap

jaarverslag 2010 nederlands bijbelgenootschap jaarverslag 2010 nederlands bijbelgenootschap 1 INHOUDSOPGAVE voorwoord 1. organisatie & missie 1.1 Het Bijbelgenootschap in 2010 5 1.2 Missie, beleid en strategie 7 1.3 Governance en organisatie 12 1.4

Nadere informatie

Stichting De Verre Naasten Jaarverslag 2008. samen samen samen samen

Stichting De Verre Naasten Jaarverslag 2008. samen samen samen samen Stichting De Verre Naasten Jaarverslag 2008 samen samen samen samen Stichting De Verre Naasten Jaarverslag 2008 samen samen samen samen Uitgave De Verre Naasten Postbus 499 8000 AL Zwolle 038-4270410

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Cordaid Jaarverslag 2010

Cordaid Jaarverslag 2010 Cordaid Jaarverslag 2010 1 Missie Ieder mens telt. Hun dromen, ideeën en acties voor een betere samenleving inspireren ons. Centraal staan de waardigheid van ieder mens, de solidariteit die eist om zonder

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2014 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2014 MEERWEGEN SCHOLENGROEP Postbus 194 3800 AD Amersfoort 033 479 4040 meerwegen@meerwegen.nl INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. LEESWIJZER 3. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 4. VERANTWOORDING RAAD VAN

Nadere informatie

HIVOS JAARVERSLAG 2005. Geen grenzen aan mensen

HIVOS JAARVERSLAG 2005. Geen grenzen aan mensen HIVOS JAARVERSLAG 2005 Geen grenzen aan mensen HIVOS JAARVERSLAG 2005 4 HIVOS JAARVERSLAG 2005 Missie Hivos is een Nederlandse, niet-gouvernementele organisatie die handelt vanuit humanistische waarden.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer

JAARVERSLAG 2012. Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer JAARVERSLAG 2012 1 Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer INLEIDING: 2012 in een notendop Pagina 3 Dit is Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer 2 HOOFDSTUK 1: Pagina 5 Coördinatie: de ins & outs 1.1 In

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie