EN / NL Area vacuum gripping system FXP/FXP-S Vlakke-grijpersysteem FXP/FXP-S FXP-SVK/SW SPB2 FXP-S-SVK/SW SPB2 FXP-SVK/SW FXP-S-SVK/SW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EN / NL Area vacuum gripping system FXP/FXP-S Vlakke-grijpersysteem FXP/FXP-S FXP-SVK/SW SPB2 FXP-S-SVK/SW SPB2 FXP-SVK/SW FXP-S-SVK/SW"

Transcriptie

1 Innovative Vacuum for Automation / Innovatieve vacuüm-automatisering Operating Instructions FP/FP-S / Bedieningsinstructies FP/FP-S Picture FP-S Afbeelding FP-S FP-SVK/SW SPB2 FP-S-SVK/SW SPB2 FP-SVK/SW FP-S-SVK/SW EN / NL Area vacuum gripping system FP/FP-S Vlakke-grijpersysteem FP/FP-S

2 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW Contents / Inhoudsopgave 1. Safety Notes and Warnings / Veiligheids- en gevareninstructies Symbols used / Gebruikte symbolen General safety instructions / Algemene veiligheidsinstructie Intended use / Reglementair gebruik Specific hazards / Bijzondere gevaren Instructions for users of the gripper FP/FP-S / Aanwijzing voor de gebruiker van de FP/FP-Svacuümgrijper Installation and Connections / Installeren en aansluitingen Description of Functions / Beschrijving van de werking Description of functions Components / Beschrijving van de werking componenten...15 Description of functions: Valve technology SVK / Beschrijving van de werking ventieltechniek SVK...20 Mounting Individual Components / Montage van de afzonderlijke componenten Mounting on the handling system / Bevestiging aan het handling-systeem...8 Installing the gauge / Montage manometer...8 Connecting compressed air for the ejector / Aansluiting perslucht ejector...8 Connecting compressed air for the blow-off pulse / Aansluiting perslucht afblaasimpuls...11 Connecting compressed air for the separation function / Aansluiting perslucht afscheiding...13 Electrical connection and LED indicator for FP-S / Elektrische aansluiting en LED-indicatie FP-S...14 Mounting the sealing plate / Montage afdichtingsplaat...21 Mounting the valve film (SW and SVK film) / Montage klepfolie (SW en SVK folie)...22 Mounting the plug-in ejector / Montage inschuifejector...23 Maintenance / Onderhoud Maintenance plan / Maintenance plan Troubleshooting / Storingzoeken Technical Data / Technische gegevens Technical data / Technische gegevens...31 Pneumatic diagram / Pneumatisch schema...32 Dimensions for FP/FP-S with sealing plate / Afmetingen bij FP / FP-S voorzien van afdichtingsplaat...33 Dimensions for FP/FP-S with suction pad SPB / Afmetingen bij FP / FP-S voorzien van vacuümgrijper SPB...34 Accessories, Options / Accessoires, opties Robot flange attachment kit / Montageset robotflens...35 Suspension attachment kit / Montageset ophanging...36 Blow off solenoid valve set and suction solenoid valve set only for FP /... Montageset elektromagnetisch ventiel Afblazen en elektromagnetisch ventiel Zuigen alleen voor FP...37 Suction pad strip kit for screw-in suction pads 1/8" male thread / Montageset aansluitprofiel vacuümgrijpers voor schroefzuigers 1/8" buitendraad...38 Cover strip for T-slot on side / Afdekprofiel voor zijdelingse T-sleuf Spare and Wearing Parts / Reserveonderdelen en slijtdelen Special Model with the Separation Function V / Speciale uitvoering afscheidingsfunctie V Operation and pressure setting / Bediening en drukinstelling...43 Accessories, options / Accessoires, opties...45 Spare parts and wearing parts / Reserveonderdelen en slijtdelen Pneumatic diagram and time diagram with the optional functions / Pneumatisch schema en tijddiagram met de functies (als optie)...46 Appendix / Appendix EC-declaration of manufacture / EG-Herstellererklärung

3 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 1. Safety Notes and Warnings / Veiligheids- en gevareninstructies 1.1 Symbols used / Gebruikte symbolen This symbol indicates important information and instructions. Dit symbool duidt op belangrijke informatie en aanwijzingen. Caution This symbol indicates a potentially dangerous situation. If it is not avoided, slight or minor injuries may result. Voorzichtig! Dit symbool duidt op een eventueel gevaarlijke situatie. Indien u deze situatie niet voorkomt, dan kan dit licht letsel tot gevolg hebben. Danger This symbol indicates an immediate hazard. If it is not avoided, severe or fatal injuries may result. Gevaar! Dit symbool duidt op een direct dreigend gevaar. Indien u deze situatie niet voorkomt, dan kan dit zwaar letsel en de dood tot gevolg hebben. 1.2 General safety instructions / Algemene veiligheidsinstructie These operating instructions contain important information on using the area gripper FP/FP-S. Please read the operating instructions thoroughly and keep them for later reference. Deze bedieningsinstructies bevatten belangrijke informatie over de omgang met de vlakke-grijpermodule FP / FP-S. Leest u de bedieningsinstructies zorgvuldig door en bewaar deze als naslagwerk voor op een later tijdstip. The ejector that is built into the gripper generates noise wear ear protection. De in de grijper ingebouwde ejector veroorzaakt lawaai gehoorbescherming dragen. The exhaust air outlet must be open. If the exhaust air outlet is closed, the internal pressure in the ejector will continue to rise until it exceeds the maximum permitted operating pressure. This can result in damage to ejector and/or injuries. De afvoerluchtopening dient geopend te zijn. Met een gesloten afvoerluchtopening stijgt de druk in de ejector statisch boven de maximaal toegestane werkdruk. Beschadiging van de ejector en bovendien gevaar voor letsel zijn niet uit te sluiten. SEM-P ejectors were designed for a maximum operating pressure of 7.0 bar (0.7 MPa, 102 psi) and must not be operated at pressures higher than this. Higher pressures can lead to hazardous situations. SEM-P-ejectors zijn berekend op een maximale werkdruk van 7,0 bar (0,7 MPa, 102 psi) en mogen hoogstens onder deze maximale druk werken. Indien de druk hoger is, dan kan gevaar niet worden uitgesloten. Use only the connections, mounting holes and attachment materials that have been provided. Gebruik uitsluitend de reeds aanwezige aansluitmogelijkheden, montagegaten en bevestigingsmiddelen. Nooit in zuigende of niet-zuigende vacuümopeningen (bijv. vacuümaansluitingen of vacuümgrijpers) kijken. Zwaar letsel kan het gevolg zijn. Ogen kunnen worden aangezogen. Never look into any open or closed vacuum vents (e.g. vacuum connections or suction pads). Severe injuries could occur as a result. Eyes can be sucked in. Pagina -3-

4 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW Other general safety instructions: Overige algemene veiligheidsinstructies: For safe installation and trouble-free operation, the following instructions must be observed and complied with: Voor een veilige installatie en storingsvrije werking dienen bovendien o.a. de volgende handelwijzen te worden opgevolgd: Carefully remove the components from the packaging. Haal de onderdelen voorzichtig uit de verpakkingen. Protect the components from damage of any kind. Ga voorzichtig met de onderdelen om ter voorkoming van beschadigingen. During installation and maintenance: Make sure that the component and the device are disconnected, depressurized and cannot be switched on again without authorization. Bij installatie en onderhoud: Onderdeel, toestel spannings- en drukvrij schakelen en tegen onbevoegd opnieuw inschakelen beveiligen. Making changes to the components is not permitted. Er mogen geen wijzigingen aan de onderdelen worden uitgevoerd. Keep location of use and surroundings clean. Zorg ervoor dat het toestel en de omgeving schoon worden gehouden. Observe the connection symbols and descriptions on the components. Neem de desbetreffende aansluitsymbolen en omschrijvingen, welke zich op de onderdelen bevinden, in acht. Use only the designated connections. Gebruik alleen de daarvoor bestemde aansluitingen. Pneumatic and electrical line connections must be permanently connected and secured to the component. Pneumatische en elektrische verbindingen dienen permanent met het onderdeel te zijn verbonden en geborgd. The gripper is to be used in combination with an automated handling system (portal/robot). For this reason, you must also follow the safety guidelines for the particular system. De vacuümgrijper wordt in combinatie met een geautomatiseerd handling-systeem (portaal / robot) toegepast. Om die reden gelden bovendien de veiligheidsvoorschriften van het desbetreffende systeem. Do not operate outside of the specified capacity. Doing so may cause the device to malfunction or be destroyed. Failure to observe the above instructions can lead to malfunctions, damage, injury or death. When the device is decommissioned, the components are to be disposed of in an environmentally safe manner. Gebruik buiten de aangegeven prestatiegrens is niet toegestaan. Dit kan een verkeerde werking benevens vernieling tot gevolg hebben. Indien de bovenstaande voorschriften niet worden opgevolgd, dan kan dat leiden tot storingen, materiële schade en mogelijk dodelijk letsel. Indien er onderdelen buiten werking worden gesteld, dan dienen deze op een milieuvriendelijke manier te worden afgevoerd! Pagina -4-

5 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 1.3 Intended use / Reglementair gebruik The gripper FP/FP-S is used for gripping and transporting workpieces made of materials that allow suction. Neutral gases in accordance with EN 983 are approved as evacuation media. Neutral gases include air, nitrogen and inert gases. The gripper is designed for automatic operation and not for manual handling. Operations using the device must take place in a secure area where no people are allowed to enter. The gripper FP/FP-S is mounted on the customerprovided load suspension device using the T-slots designated for this purpose. The customer also provides a control device. De FP/FP-S-vacuümgrijper dient voor het grijpen en transporteren van werkstukken bestaande uit materialen, welke geschikt zijn om onder vacuüm te worden aangezogen. Als te evacueren media zijn neutrale gassen overeenkomstig EN 983 toegestaan. Neutrale gassen zijn bijv. lucht, stikstof en edelgassen. De vacuümgrijper is uitsluitend voor de toepassing in de automatische modus geconcipieerd en niet voor de handmatige handling. Met het toestel mag alleen in de beveiligde zone (verboden toegang voor personen) worden gewerkt. De FP/FP-S-vacuümgrijper wordt aan de door de klant/contractor ter beschikking gestelde lastopname via de daartoe bestemde T-groeven gemonteerd. De besturing wordt via een door de klant/contractor ter beschikking gesteld toestel uitgevoerd. No people or animals may be transported with the load or the gripper FP/FP-S. Het is verboden om personen en/of dieren met de last of de FP/FP-S-vacuümgrijper te transporteren! For safety reasons, modifications or changes may not be made to the gripper FP/FP-S without approval. Het is om veiligheidsredenen verboden om de FP/FP-S-vacuümgrijper eigenmachtig om te bouwen of aan te passen! The operating, maintenance and servicing conditions specified in these operating instructions must be observed. De in deze bedieningsinstructies voorgeschreven bedrijfs-, onderhouds- en servicevoorwaarden moeten worden opgevolgd. The maximum permissible load may not be exceeded. De toegestane hijscapaciteit mag niet worden overschreden. Pagina -5-

6 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 1.4 Specific hazards / Bijzondere gevaren Because the load is held to the gripper FP/FP-S by a vacuum, it is dropped as soon as the vacuum stops. This can be caused by a sudden power failure. Omdat de last door middel van onderdruk aan de FP/FP-S-vacuümgrijper wordt vastgehouden, valt de last zodra deze onderdruk wegvalt. Dit gebeurt als bijv. de elektriciteit plotseling uitvalt. Never look into any open or closed vacuum openings (e.g. vacuum connections, suction openings or suction pads). Severe injuries could occur as a result. Eyes can be sucked in. Nooit in zuigende of niet-zuigende vacuümopeningen (bijv. vacuümaansluitingen, aanzuigopeningen, vacuümgrijpers) kijken. Zwaar letsel kan het gevolg zijn. Ogen kunnen worden aangezogen. Never look into a stream of compressed air or exhaust air. Nooit in perslucht- of afvoerluchtstromingen kijken. A vacuum can cause closed containers to implode. Door vacuüm kunnen gesloten vaten imploderen. No person may sit or stand under the load in the area in which the load is to be transported by the gripper system. If vacuum generation stops or decreases, the load is released. For more information, see Safety Notes and Warnings. In de transportzone van de last, welke met het grijpsysteem wordt verplaatst, mogen zich geen personen onder deze last bevinden. Bij het uitvallen / wegvallen van de vacuümopwekking wordt de last losgelaten. Overige informatie onder Veiligheids- en gevareninstructies. 1.5 Instructions for users of the gripper FP/FP-S / Aanwijzing voor de gebruiker van de FP/FP-S-vacuümgrijper You must have been trained before starting operations with the gripper FP/FP-S. You must have read and understood the operating instructions, in particular the Safety section. Als gebruiker dient u geïnstrueerd te zijn voordat de FP/ FP-S-vacuümgrijper in bedrijf wordt gesteld. U dient de bedieningsinstructies en in het bijzonder het hoofdstuk Veiligheid te hebben gelezen en begrepen. Ensure that only authorized personnel use the device. You are responsible for third parties in the working area of the device. Zorg ervoor dat uitsluitend daartoe bevoegde personen met het toestel werken. Binnen de werkzone van het toestel bent u voor derden verantwoordelijk. Local safety regulations apply. In Germany, this includes, but is not limited to, UVV 18.4/VBG 9a Loadbearing devices. De plaatselijke veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing, in Duitsland o.a. de voorschriften voor ongevallenpreventie UVV 18.4/VBG 9a Lastopnamevoorzieningen. The other safety instructions in this manual do not replace these guidelines, but should be seen as a supplement to them. Overige veiligheidsinstructies in deze bedieningsinstructies heffen deze voorschriften niet op, maar dienen als aanvulling te worden opgevat. Pagina -6-

7 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 2.. Installation and Connections / Installeren en aansluitingen FP Standard FP Standaard Compressed air connection 2 (Suction ON/OFF) Persluchtaansluiting 2 (Zuigen IN/UIT) Fig. / Afb Detail A S Standard FP-S Standaard Integrated control valve for Suction ON/OFF, Blow off ON/OFF for combined compressed air connection 2 and 3 Geïntegreerde stuurkleppen voor Zuigen IN/UIT, Afblazen IN/UIT en gemeenschappelijke persluchtaansluiting 2 en 3 Fig. / Afb and 3 / 2 en 3 Pagina -7-

8 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 2.1 Mounting on the handling system / Bevestiging aan het handling-systeem The gripping system is attached using sliding blocks. Special sliding block strips (1) are integrated into the main body to hold the sliding blocks. The system can be adapted directly using the sliding block strip, a robot flange or a spring-mounted suspension eye. Suitable attachment kits are listed in the Accessories section. Het grijpsysteem wordt met behulp van hamerkopbouten bevestigd. In het lichaam zijn speciale hamerkopboutprofielen (1) voor het opnemen van de hamerkopbouten geïntegreerd. Het adapteren kan direct via het hamerkopboutprofiel, een robotflens of een afgeveerde ophanging worden uitgevoerd. Desbetreffende montagesets zijn in het hoofdstuk Accessoires vermeld. 2.2 Installing the gauge / Montage manometer The gauge (4) may only be connected on the side where there are no markings (6) in the sliding block strip, as shown in Fig (See Detail A) De manometer (4) mag uitsluitend aan de zijde zoals in afb. 2-1 is afgebeeld worden gemonteerd, alwaar zich geen markeringen (6) in het hamerkopboutprofiel bevinden. (zie detail A) 2.3 Connecting compressed air for the ejector / Aansluiting perslucht ejector The plug-in screw union (2) is intended as the compressed air connection for operating the ejector. Use a 12/9 PU hose (maximum length of 2 m) as a connector for the compressed air (2). Voor de gebruikmaking van de ejector is als persluchtaansluiting de steekkoppeling (2) bedoeld. Gebruik voor het aansluiten van de perslucht (2) een 12/9-PU-slang (maximale lengte 2 m). We recommend using compressed air supply lines with the max. possible internal diameter whenever possible. If a hose with an insufficient internal diameter is used on the compressed air side, the ejector will not receive enough compressed air to operate at optimal capacity. Wij adviseren de persluchttoevoer zo ver als mogelijk is met de max. mogelijke binnendiameter te leggen. Een te klein geselecteerde binnendiameter heeft tot gevolg dat de ejector onvoldoende perslucht krijgt toegevoerd voor een optimale werking. Pagina -8-

9 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW Pneumatic circuit FP with external control valves / Pneumatische schakeling FP met externe stuurkleppen For the gripper FP with an externally controlled ejector, the control valve set Suction on/off can be used as an option. The set contains all the required components, including the solenoid valve, cables, mounting elements and hoses (see Accessories ). Voor de FP-vacuümgrijper voorzien van externe regeling van de ejector kan als optie de stuurklep-set Zuigen In/Uit worden gebruikt. De set bestaat uit alle noodzakelijke componenten zoals een elektromagnetisch ventiel, kabel, bevestigingselementen en slangen (zie Accessoires ). If the customer uses the Suction on/off and Blow off on/off control valves, the valves used must be suitable for vacuum applications. External control valve Suction ON/OFF /Externe stuurklep Zuigen In/Uit Indien door de klant/contractor geleverde stuurkleppen worden toegepast voor Zuigen In/Uit en Afblazen In/Uit, dan dienen de gebruikte kleppen voor vacuümtoepassing geschikt te zijn. Optimal flow pressure bar / Stromingsdruk optimaal bar Vacuum generator (the example shows a pneumatic vacuum generator / Vacuümgenerator (tot voorbeeld als pneumatische vacuümgenerator afgebeeld) Optional external Control valve blow off / Externe stuurklep Afblazen (optie) Shown flow resistor (SW) / Afgebeeld stromingsweerstand By customer or as optional accessories / Door de klant/contractor te verzorgen of als accessoires (optie) Time diagram / Tijddiagram Pagina -9-

10 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW Pneumatic circuit FP-S with integrated control valves / Pneumatische schakeling FP-S met geïntegreerde stuurkleppen The gripper FP-S (see Fig. 2-2 and Fig ) is equipped with two integrated control valves with the functions Suction ON/OFF and Blow off ON/OFF. To control the two valves, an optional cable can be connected to item (8). (See Accessories ) De FP-S-vacuümgrijper (zie afb. 2-2 en afb ) is met twee geïntegreerde stuurkleppen uitgevoerd, met de functie Zuigen IN / UIT en de functie Afblazen IN / UIT. Voor het aansturen van deze beide kleppen kan als optie de desbetreffende kabel voor de aansluiting op pos. (8) worden gebruikt. (zie Accessoires ) Control valve Suction ON/OFF / Externe stuurklep Afblazen (optie) Optimal flow pressure bar / Stromingsdruk optimaal bar Vacuum generator (the example shows a pneumatic vacuum generator / Control valve blow off ON/OFF / Stuurklep Afblazen In/Uit Vacuümgenerator (tot voorbeeld als pneumatische vacuümgenerator afgebeeld) Shown check valves (SVK) / Afgebeeld stroomregelklep Integrate in end plate / In het einddeksel geïntegreerd In ejector housing / In de ejectorbehuizing Blow off ON/OFF control valve / Stuurklep Afblazen IN/UIT Suction ON/OFF control valve / Stuurklep Zuigen IN/UIT Pagina -10-

11 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 2.4 Connecting compressed air for the blow-off pulse / Aansluiting perslucht afblaasimpuls The connection for the blow-off pulse (3) is located on the end cover. When the gripper FP is delivered, this connection is closed with a plug (3) (Fig. 2-1). De aansluiting voor de afblaasimpuls (3) bevindt zich in het einddeksel. Deze is bij levering van een FPvacuümgrijper door middel van een blindplug (3) (afb. 2-1) afgesloten. For the gripper FP, the hose for the blow-off pulse (3) must be connected on the middle 1/8" female tapped holes (3). (Fig ) De slangaansluiting voor de afblaasimpuls (3) bij de FP-vacuümgrijper dient op het middelste 1/8 bin.dr. tapgat (3) te worden uitgevoerd. (Afb ) For the gripper FP-S, the hose connection for the blowoff pulse (2, 3) is the same ¼" connection used for the ejector. (Fig ) The second control valve on the end cover diverts the compressed air for the blow-off function. De slangaansluiting voor de afblaasimpuls (2, 3) bij de FP-S-vacuümgrijper is dezelfde ¼ -aansluiting als voor de ejector. (Afb ). Met de tweede stuurklep op het einddeksel wordt de perslucht voor het afblazen omgeleid. FP with optional parts for blowing off (3), separation (5) and connecting vacuum switches (7) (see Accessories ) FP met als optie te verkrijgen onderdelen voor afblazen (3), afscheiding (5) en aansluiting vacuümschakelaar (7) (zie Accessoires ) Fig. / Afb FP-S with optional parts for separation (5) and connecting vacuum switches (7) (see Accessories ) FP-S met als optie te verkrijgen onderdelen voor afscheiding (5) en aansluiting vacuümschakelaar (7) (zie Accessoires ) Fig. / Afb y3 Pagina -11-

12 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW To quickly deposit gripped workpieces and to achieve quick cycle times, the control valve set Blow off on/off should be used with the gripper FP. This includes all required components such as the solenoid valve, cables, mounting elements and hoses (see Accessories). Voor het snel neerzetten van de aangezogen werkstukken en voor het realiseren van snelle cyclustijden dient bij de FP-vacuümgrijper de stuurklep-set Afblazen In/Uit te worden toegepast. De set bestaat uit alle noodzakelijke componenten zoals een elektromagnetisch ventiel, kabel, bevestigingselementen en slangen (zie accessoires). If the blow-off pulse is not used, the connection in the end cover of the gripper FP must be sealed with the included plug (3). Indien de afblaasimpuls niet wordt gebruikt, dan dient de aansluiting in het einddeksel van de FPvacuümgrijper met de meegeleverde blindplug (3) te worden afgesloten! For the gripper FP-S, the control valve for the blow-off pulse is already integrated in the gripper. (see pneumatic circuit diagram in 2.3.2) Bij de FP-S-vacuümgrijper is de stuurklep voor de afblaasimpuls reeds in de grijper geïntegreerd. (zie pneumatisch schakelschema onder 2.3.2) Before initiating the blow-off pulse, ensure that the gripper (with attached workpiece) is not pressed against a solid surface. The workpiece must be able to freely detach from the gripper. Let erop dat bij het in werking stellen van de afblaasimpuls de grijper met werkstuk niet op een vaste ondergrond is gedrukt. Het moet namelijk mogelijk zijn dat het werkstuk de grijper vrij kan loslaten. Electrical connection Elektrische aansluiting The optional control valves are to be operated with 24 V DC and only with power supply units with protected extra-low voltage (PELV) in accordance with EN Het toepassing van de als optie te verkrijgen stuurkleppen met 24 V DC dient uitsluitend via voedingsadapters voorzien van een veilige, zeer lage spanning (PELV) overeenkomstig EN60204 te worden uitgevoerd. In place of an analog vacuum gauge (item (4), Fig. 2-1), a vacuum switch (7) can also be used as a digital gauge. In plaats van een analoge vacuümweergave pos. (4) afb. 2-1 kan tevens een digitale weergave met behulp van een vacuümschakelaar (7) worden toegepast. See Fig , item (7) for connecting an optional vacuum switch. Aansluiting als optie te verkrijgen vacuümschakelaar zie afb , pos. (7). Pagina -12-

13 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 2.5 Connecting compressed air for the separation function / Aansluiting perslucht afscheiding The connection (5) (Fig. 2-1) for the optional separation pulse is located in the end cover (see Fig and 2.42). When the gripper is delivered, this connection is closed with a plug (5) (see Fig. 2-1, Detail A). The compressed air connection (5) for separation should only be connected on the side with the markings (6, see Detail A, Fig. 2-1) of the sliding block strip. The markings are on either end of the section. The amount of compressed air can be set to the customer s requirements using the valve screw. De aansluiting (5) afb. 2-1 voor de als optie toe te passen afscheidingsimpuls bevindt zich in het einddeksel (zie afb en 2.4-2). Deze is bij levering door middel van een blindplug (5) (zie afb. 21; detail A) afgesloten. De persluchtaansluiting (5) voor de afscheiding dient alleen aan de zijde te worden aangesloten, waarop zich de markeringen (6, zie detail A; afb. 2-1) van het hamerkopboutprofiel bevinden. De markeringen zijn steeds op de einden van het profiel aangebracht. De druk van de perslucht dient met behulp van de drukregelaar al naargelang de behoefte door de klant/contractor te worden ingesteld. The separation pulse is needed when two or more airpermeable sheets are picked up during suction. The briefly applied compressed air pulse separates the second sheet from the first. De afscheidingsimpuls is benodigd, indien twee of meerdere poreuze platen bij het aanzuigen samen worden opgehesen. De kort in werking gestelde persluchtimpuls scheidt de tweede plaat van de eerste. The valve screw setting can vary according to the properties of the workpieces. Deze instelling met de drukregelaar kan al naargelang de samenstelling van de werkstukken variëren. Additional details on the separation function can be found in section 10. Overige details met betrekking tot de afscheidingsfunctie zijn in hoofdstuk 10 beschreven. Pagina -13-

14 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 2.6 Electrical connection and LED indicator for FP-S / Elektrische aansluiting en LED-indicatie FP-S Electrical connection for FP-S / Elektrische aansluiting FP-S For FP-S, the ejector s electrical connection is established using a 4-pin M12 connector. 24 V DC ± 10%, max. power input: 2 W, rated current: 0.1 A. De elektrische aansluiting van de ejector in de FP-S wordt met een 4-polige M12-stekker uitgevoerd. 24 V DC ± 10 %, max. opgenomen vermogen 2 W, nominale stroom 0,1 A. The plug connectors may not be connected or disconnected when the system is live. De stekkers mogen niet onder spanning staan indien zij worden aangesloten of losgetrokken. The ejector may only be operated using power supply units with protected extra-low voltage (PELV). The system must incorporate safe electrical cut-off of the power supply in compliance with EN Het gebruik van de ejector is uitsluitend via voedingsadapters voorzien van een veilige, zeer lage spanning (PELV) toegestaan. Er dient voor een veilige elektrische scheiding van de voedingsspanning conform EN60204 te worden gezorgd. The power supply, signal inputs and signal outputs have a maximum line length of 30 meters. De maximale lengte van de kabel voor de voedingsspanning, de signaalingangen en de signaaluitgangen bedraagt 30 m. Plug / Stekker Pin / Pin Lead color / Draadkleur Symbol/ Symbool Function / Functie 1 Brown / Bruin Not used / Niet bezet 2 White / Wit Suction OFF signal input / Signaalingang Zuigen UIT 3 Blue / Blauw Ground / Massa 4 Black / Zwart Blow off ON signal output / Signaaluitgang Afblazen IN LED indicator / LED-indicatie LED / LED LED status / Status LED Valve status / Status klep LED illuminated / LED brandt Suction OFF / Zuigen UIT LED not illuminated / LED brandt niet Suction ON / Zuigen IN LED illuminated / LED brandt Blow off ON / Afblazen IN LED not illuminated / LED brandt niet Blow off OFF / Afblazen UIT Suction valve / Klep Zuigen Blow off valve / Klep Afblazen Pagina -14-

15 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 3. Description of Functions / Beschrijving van de werking 3.1 Description of functions Components / Beschrijving van de werking componenten Overview of variants / Overzicht varianten FP/FP-S with sealing plate / FP / FP-S voorzien van afdichtingsplaat Valve Technology / Ventieltechniek Length of the gripper [mm] / Lengte van de grijper [mm] Number of suction rows / Aantal aanzuigrijen SW Hole spacing [mm] / Gatenpatroon [mm] 18 3R = 3 suction rows / 3R = 3 aanzuigrijen SVK 5R = 5 suction rows (special) / 5R = 5 aanzuigrijen 18 (speciaal) FP/FP-S with suction pads / FP / FP-S voorzien van vacuümgrijpers Valve Technology/ Ventieltech niek Length of the gripper [mm] / Lengte van de grijper [mm] SW SVK 5 3 Number of suction rows / Aantal aanzuigrijen Hole spacin g [mm] / Gatenp atroon [mm] 3R = 3 suction 54 rows/ 3R = 3 aanzuigrijen Suction pad types and number of folds / Types vacuümgrijper en aantal vouwen Suction pad diameter [mm] and connection type / Vacuümgrijper-diameter [mm] en aansluitvorm SPB2 = type SPB2 with 2.5 folds/ SPB2 = type SPB2 met 2,5 vouwen 40 P = 40 mm diameter with pushin head / 40 P = 40 mm diameter met insteekkop (Push In) 5R = 5 suction 36 rows / 5R = 5 aanzuigrijen SPB2 = type SPB2 with 2.5 folds/ SPB2 = type SPB2 met 2,5 vouwen 20 P = 20mm diameter with pushin head / 20 P = 20 mm diameter met insteekkop (Push In) / FP with sealing plate / FP voorzien van afdichtingsplaat FP-S voorzien van vacuümgrijpers Pagina FP-S with suction pads / 6 2

16 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW Item / Designation Pos. 1 Main body Omschrijving Lichaam 2 Sliding block strip Hamerkopboutprofiel 3 Compressed air connection Persluchtaansluiting 4 Plug-in ejector Inschuifejector 5 Vacuum gauge Vacuümmanometer 6 End cover Einddeksel 7 Insert element (for optimizing the flow) Inschuifelement (t.b.v. optimaliseren stroming) 8 Silencer housing Geluiddempende behuizing 9 Plug for connecting control cable, only for FP-S Stekker voor aansluiting stuurkabel alleen bij de FP-S 10 Valve film Klepfolie 11 Sealing plate (with integrated filter screen mat as an option) Afdichtingsplaat (als optie met geïntegreerde filterzeefmat) 12 Suction pad connection strip Aansluitprofiel vacuümgrijpers 13 Suction pad (plug-in suction pad) Vacuümgrijper (steekzuiger) Top part: Bovenste deel: 1 Main body FP/FP-S 1 Lichaam FP / FP-S The main body consists of a length-adjustable extrusion-molded aluminum section with an integrated compressed air duct for the separation function (see Special Model with the Separation Function ). Standard lengths: 442/640/838/1234/1432 mm Het lichaam bestaat uit een qua lengte variabel geëxtrudeerd aluminium profiel, met een geïntegreerd persluchtkanaal voor de afscheidingsfunctie (zie speciale uitvoering: afscheidingsfunctie). Standaard lengtes 442 / 640 / 838 / 1234 / 1432 mm 2 Sliding block strips FP/FP-S 2 Hamerkopboutprofielen FP / FP-S The t-slots are used for flexible mechanical attachment of the gripper using the sliding blocks. Suitable attachment kits are listed in the Accessories section. The t-slots on the side offer the option of connecting of sensors and additional components. De hamerkopboutprofielen dienen voor de flexibele mechanische montage van de vacuümgrijpers met behulp van hamerkopbouten. Desbetreffende montagesets zijn in het hoofdstuk Accessoires vermeld. De zijdelings aangebrachte profielen bieden de mogelijkheid voor het monteren van sensoren en extra componenten. Pagina -16-

17 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 3 Compressed air connection FP/FP-S 3 Persluchtaansluiting FP / FP-S The compressed air is connected via a ¼" plug-in screw union for a compressed air hose with a 12 mm outside diameter. See also the Dimensions section. For grippers longer than 838 mm, a compressed air connection is provided on both end covers. De aansluiting van de perslucht wordt via een ¼ steekkoppeling voor een persluchtslang met 12 mm buitendiameter uitgevoerd. Zie tevens het hoofdstuk Afmetingen. Bij vacuümgrijpers langer dan 838 mm is op beide einddeksels een persluchtaansluiting aanwezig. 4 Plug-in ejector FP/FP-S 4 Inschuifejector FP / FP-S The plug-in ejector has a lightweight design and is easy to replace. It is also available with 1-4 multi-stage ejector chains for optimal performance adjustment. The connection is designed for a 12/9 hose. For lengths longer than 2 m, a hose with a larger internal diameter must be selected. De inschuifejector is in een lichte constructie uitgevoerd en eenvoudig uit te wisselen. Hij is als alternatief met 14 meertraps-ejectorstrangen voor een optimale aanpassing van de capaciteit beschikbaar. De aansluiting is geschikt voor 12/9-slang. Bij een lengte vanaf 2 m dient een slang met grotere binnendiameter te worden geselecteerd. The flowing compressed air pressure directly in front of the ejector must not fall below 5.5 bar or exceed 7 bar. We recommend monitoring the pressure using a pressure gauge. See the separate section below. De stromingsdruk direct voor de ejector mag niet lager zijn dan bar en niet hoger zijn dan 7 bar. Wij adviseren deze druk met behulp van een manometer te bewaken! Zie het volgende separate hoofdstuk. 6 End cover FP/FP-S 6 Einddeksel FP / FP-S The end cover has a 1/4" female thread for the compressed air connection and three 1/8" threads for additional connections. These allow a vacuum gauge or a vacuum switch to be connected and a compressed air pulse to be supplied for blow-off and separation for a gripper FP. (The compressed air supply for separation may only be attached on the side with the marking holes.) Het einddeksel beschikt over 1/4"-binnendraad voor de persluchtaansluiting en over drie 1/8"-tapgaten voor overige aansluitingen. Deze maken bij de FP-grijper de aansluiting van een vacuümmanometer of vacuümschakelaar en de toevoer van een persluchtimpuls voor afblazen en afscheiding mogelijk. (De persluchttoevoer voor de afscheiding dient alleen op de zijde van de markeringspunten te worden aangebracht.) For a gripper FP-S, there is only one compressed air connection (1/4") for the ejector and the blow-off pulse. The two integrated control valves are used to divert the compressed air as needed. Bij de FP-S-grijper is er alleen een persluchtaansluiting (1/4 ) voor de ejector en afblaasimpuls aanwezig. Door middel van de twee geïntegreerde stuurkleppen wordt de perslucht overeenkomstig omgeleid. Lower part: Onderste deel: 10 Valve film FP/FP-S 10 Klepfolie FP / FP-S The valve film is available as an SW film or an SVK film, each of which is available in suction row types 3R and 5R. De klepfolie is qua vormgeving als SW-folie en SVKfolie beschikbaar, in de beide aanzuigrijvarianten 3R en 5R. This plastic film allows the gripper to be quickly converted from the SW technology to the SVK technology. Met deze folie kan de grijper zeer snel van de SWtechniek naar de SVK-techniek worden omgebouwd. The area grippers work with SW and SVK valve technology. De vlakke-grijpersystemen werken met SW- resp. SVKventieltechniek. Pagina -17-

18 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW The SVK valve technology is used for applications with very fast cycle times (e.g. benchmark for depositing of workpieces with active blow-off pulse: approx. 0.3 sec.) The suction properties are also optimized for rough and textured surfaces. De ventieltechniek SVK wordt bij toepassingen met zeer snelle cyclustijden gebruikt (bijv. richtwaarde voor het neerzetten van de werkstukken met actieve afblaasimpuls: ca. 0,3 sec.). Bovendien is het aanzuiggedrag voor ruwe en gestructureerde oppervlakken geoptimaliseerd. See below for the optimal working cycle. Optimale arbeidscyclus zie onderstaand. 11 Sealing plate FP/FP-S 11 Afdichtingsplaat FP / FP-S The sealing plate is made of technical foam. The grid is available in 3R LL-20x7 (workpieces that are 25 mm or wider) and 5R LL-12x5 (workpieces that are 20 mm or wider). The sealing plate has asymmetric holes and is designed for fast replacement. For details, see the Assembly section. De afdichtingsplaat is samengesteld uit een technisch schuim. Het raster is beschikbaar in 3R LL-20x7 (vanaf werkstukbreedte 25 mm) en 5R LL-12x5 (vanaf werkstukbreedte 20 mm). De afdichtingsplaat is asymmetrisch van gaten voorzien en geconstrueerd voor een snelle uitwisseling. Voor meer informatie zie hoofdstuk Montage. An optional sealing plate with a self-cleaning filter screen mat is also available. This prevents contamination and extends the maintenance intervals. Als optie is een afdichtingsplaat te verkrijgen voorzien van een zelfreinigende filterzeefmat. Het binnendringen van vuil wordt daardoor voorkomen en de onderhoudsintervallen worden verlengd. Note on foam properties: Opmerking over de eigenschappen van schuimen: The technical properties and appearance of foams may vary due to production conditions. The user is responsible for testing whether a foam is suitable for a specific application. We would be happy to assist you in placing your first order by performing grip tests at our premises if you provide us with your original workpieces. Schuimen kunnen variëren voor wat betreft hun technische eigenschappen en optische indruk. Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant de geschiktheid van een schuim voor een specifieke toepassing te testen. Wij ondersteunen u graag bij de eerste bestelling door bij ons grijptests uit te voeren met uw originele monsters. As the foam height is also subject to tolerances, it is recommended that you adjust the height setting of the gripper every time the foam is replaced (50% foam compression before the workpiece is picked up is optimal). This ensures that the gripper functions optimally and that the service life of the foam is not reduced. Omdat ook de schuimhoogte aan toleranties onderhevig is, bevelen wij aan bij elke schuimvervanging de hoogte-instelling van de grijper opnieuw af te stellen (optimaal 50 % schuimcompressie bij het aanzuigen van op te heffen werkstukken), voor een optimale functie en schuimlevensduur. This flexing makes the foam more permeable to air. When a high number of working cycles is reached, it may be necessary to replace the foam, even if there is no visible indication of wear. Door de gewenste vervorming (zgn. walken) wordt het schuim op den duur meer luchtdoorlatend. Bij het bereiken van een groot aantal arbeidscycli, kan een schuimvervanging nodig zijn zonder dat dit optisch waarneembaar is. The foam may not be cleaned with a compressed-air gun. This would make the foam permeable to air in the places where compressed air was applied. Het schuim mag niet met een persluchtpistool worden gereinigd. Daardoor zal het schuim op die plaatsen luchtdoorlatend worden. Pagina -18-

19 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW FP/FP-S with suction pads: FP / FP-S voorzien van vacuümgrijpers: 12 & 13 Suction pad connection strip with plug-in suction pads 12 & 13 Aansluitprofiel vacuümgrijpers voorzien van steekzuigers The FP and FP-S with suction pads are primarily used for gripping parts that are not rigid. De hoofdtoepassing van de FP en FP-S met vacuümgrijpers is het aanzuigen van niet-eigenstabiele onderdelen. The suction pad connection strips are available with plug-in suction pads with and without filter plates. The strips are screwed onto the main body intended especially for this purpose. Het aansluitprofiel voor vacuümgrijpers is verkrijgbaar met steekzuigers zonder en met geïntegreerde filterplaat. De profielen worden op het speciaal daarvoor bedoelde lichaam geschroefd. The suction pads are available in diameters of 20 and 40 mm with 2.5 folds. An optional integrated filter plate is also available. Every suction pad can be changed separately without tools. De vacuümgrijpers worden in de diameters 20 mm en 40 mm met 2,5 vouwen aangeboden, als optie met geïntegreerde filterplaat. Iedere vacuümgrijper kan zonder gereedschap separaat worden uitgewisseld. Suction pad strips with 1/8" female thread Profielen voor vacuümgrijpers met 1/8" binnendraad Optional suction pads with 1/8" connection nipples can also be used for special applications. Corresponding suction pad strips with 1/8" female threads are offered for this purpose. (See accessories in section 8.4) Voor bijzondere toepassingen kunnen tevens als optie vacuümgrijpers voorzien van 1/8"-aansluitnippels worden gebruikt. Hiervoor worden de desbetreffende profielen voor vacuümgrijpers voorzien van 1/8" binnendraad aangeboden. (zie ook Accessoires onder hoofdstuk 8.4) Pagina -19-

20 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 3.2 Description of functions: Valve technology SVK / Beschrijving van de werking ventieltechniek SVK Step / Stap Designation Omschrijving 1 Switch off vacuum generation and/or Vacuümopwekking uitschakelen resp. disconnect ejector from the compressed ejector van de persluchttoevoer air supply*. scheiden* 2 Set the gripper down on the workpiece Vacuümgrijper op werkstuk plaatsen the sealing plate / suction pad should afdichtingsplaat / vacuümgrijper dient be 40 % compressed. min. 40 % samengedrukt te worden 3 Supply compressed air to the ejector. Perslucht voor de ejector inschakelen 4 Lift the workpiece using the vacuum. Werkstuk met behulp van vacuüm opheffen *Grippers with valve technology SW can be placed on the workpiece when the ejector is switched on. * Bij de ventieltechniek SW kan met ingeschakelde ejector op het werkstuk worden neergezet. Note Aanwijzing The valve technology SVK functions optimally when the gripper is used horizontally. For swiveling operations or movements at an incline, the sealing properties for workpieces with rough/textured surfaces is somewhat limited. De optimale functionaliteit is bij de ventieltechniek SVK ter beschikking, indien de vacuümgrijper horizontaal wordt gebruikt. Indien schuin gesteld of tijdens zwenken is de mate van afdichting op ruwe / gestructureerde werkstukoppervlakken enigszins beperkt. Maximum permitted swivel angle relative to the horizontal for SVK: 60 Maximaal toegestane zwenkhoek ten opzichte van horizontaal bij SVK: 60 Maximum permitted acceleration in the vertical direction for SVK: 5 m/s² Maximaal toegestane versnelling in verticale richting bei SVK: 5 m/s² Pick up of additional workpieces after gripper picked up initial workpieces is not possible! Nazuigen of later opnemen van meerdere producten niet mogelijk! Pagina -20-

21 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 4. Mounting Individual Components / Montage van de afzonderlijke componenten 4.1 Mounting the sealing plate / Montage afdichtingsplaat Removing the old sealing plate Verwijderen oude afdichtingsplaat Remove the sealing plate. Afdichtingsplaat lostrekken Remove any adhesive residues or dirt. Eventuele plak- en vuilresten verwijderen SW holes in the valve film may not be plugged. (Visual inspection against a light source) SW-stansgaten in de klepfolie mogen niet verstopt raken! (visuele controle door tegen het licht te houden) Mounting new sealing plates Montage van de nieuwe afdichtingsplaat The sealing plate is asymmetrical. Observe the alignment. De afdichtingsplaat is asymmetrisch! Let erop dat deze correct wordt aangebracht! Gefahr Gefahr Remove protective paper. Dekvel verwijderen Press the sealing plate firmly onto the entire surface without any wrinkles. Apply a pressure of approx. 20 N/cm². Press with a roller if needed. Afdichtingsplaat stevig, over het gehele oppervlak en zonder vouwen vastdrukken. Aandrukken met ca. 20 N/cm². Eventueel met een wals rollen en aandrukken. Openings in the sealing plate and holes in the main body must line up. De openingen in de afdichtingsplaat en de boorgaten in het lichaam moeten met elkaar in één lijn liggen! Note: The surface must be free of: dust, oil, oxides and adhesive residues Aanwijzing: Het oppervlak moet vrij zijn van: stof, olie, oxidatie en lijmresten Processing temperature: A range of +10 C to +40 C is recommended for the object temperature and the ambient temperature. Verwerkingstemperatuur: zowel voor het object als voor de omgeving adviseren wij een verwerkingstemperatuur van +10 C tot +40 C. Note: After you have glued on the foam, it should not be used for at least one hour so that the adhesive has time to set completely. Aanwijzing: Na het opplakken van het schuim dient dit ten minste gedurende 1 uur niet te worden gebruikt opdat de lijm volledig kan uitharden. Pagina -21-

22 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 4.2 Mounting the valve film (SW and SVK film) / Montage klepfolie (SW en SVK folie) The same sealing plate grid can be used to glue either the valve film SW or the valve film SVK to the main body. When switching from valve type SW to valve type SVK, you must first insert the ball valves specified by the manufacturer into the opening in the main body. Small recesses in the cover make it easy to pull off the valve film. Naar keuze kan zowel de klepfolie SW alsook de klepfolie SVK bij hetzelfde afdichtingsplaatraster op het lichaam worden geplakt. Bij het uitwisselen van de klepsoort SW voor de klepsoort SVK dienen vooraf de door de fabrikant voorgeschreven kogelkleppen in de opening van het lichaam worden geplaatst. Teneinde de klepfolie eenvoudig los te kunnen trekken zijn op het deksel kleine gefreesde sleufjes aangebracht. Before applying the valve film, ensure that the surface of the main body is free of Gefahr residues and grease. The same valve film should not be reattached more than 4-6 times for maintenance purposes (e.g. cleaning the valve face). Please note that if you remove the valve film above head height, the valve bodies will fall out. For this reason, the gripper must be disassembled and rotated 180 before the film is removed. The adhesive side of the valve film must be protected from dust after removal. Vóór het aanbrengen dan de klepfolie dient erop te worden gelet dat het hechtoppervlak Gefahr van het lichaam vrij is van achtergebleven resten en vetvrij is. Ten behoeve van onderhoudsdoeleinden (bijv. reinigen van de klepzetels) dient dezelfde klepfolie niet meer dan 4-6 maal weer opnieuw te worden opgeplakt. Let erop dat na het lostrekken van de klepfolie de kleponderdelen eruit vallen indien het lichaam op de kop wordt gehouden. Om deze reden dient de vacuümgrijper vóór het lostrekken van de folie te worden gedemonteerd en 180 gedraaid te worden geplaatst. De hechtzijde van de klepfolie dient na het lostrekken tegen stof te worden beschermd Item / Designation Pos. Omschrijving 1 Main body Lichaam 2 Valve film (SW or SVK design) Klepfolie (SW of SVK uitvoering) 3 Suction element (sealing plate or suction pad connection strip) Aanzuigelement (afdichtingsplaat of profiel voor vacuümgrijpers) Pagina -22-

23 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 4.3 Mounting the suction pad connection strip / Montage aansluitprofiel voor vacuümgrijpers If you need to change the valve film on area grippers with suction pad connection strips (Fig ), you must unscrew all the suction pad connection strips. The suction pad connection strips are designed to have whole strips of four suction pads with a suction pad diameter of 40 mm and six suction pads with a suction pad diameter of 20 mm mounted first. Indien de klepfolie bij vlakke-grijpermodules voorzien van aansluitprofielen voor vacuümgrijpers (afb ) dient te worden vervangen, dan dienen alle aansluitprofielen voor vacuümgrijpers te worden losgeschroefd. De montage van de aansluitprofielen voor vacuümgrijpers is zodanig opgebouwd, dat aan het begin te allen tijde complete profielen met vier vacuümgrijpers bij een diameter van 40 mm en zes vacuümgrijpers bij een diameter van 20 mm worden toegepast. Then shorter strips can be mounted at the end of the area gripper. Op het einde van de vlakke-grijpermodule kunnen ook kortere aansluitprofielen gemonteerd zijn. When removing the suction pad connection strips, please mark the places where shorter strips were installed. These markings will ensure that the suction pad connection strips are screwed back on in the correct order. The torque is 3 Nm. Bij de demontage van de aansluitprofielen voor vacuümgrijpers markeert u a.u.b. deze plaatsen waarop kortere profielen werden gemonteerd. Deze markering waarborgt dan weer de juiste volgorde zodra de aansluitprofielen voor vacuümgrijpers weer worden vastgeschroefd. Het aandraaimoment bedraagt 3 Nm. Pagina -23-

24 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 4.4 Mounting the plug-in ejector / Montage inschuifejector The plug-in ejector integrated in the area gripper can be removed in order to optimize the performance for the particular application and to allow for easy maintenance. Voor de optimale aanpassing van de capaciteit op de desbetreffende toepassing benevens het eenvoudig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden kan de in de vlakke-grijpermodule geïntegreerde inschuifejector worden gedemonteerd. Fig. / Afb Filter / Filter 8 7 Item / Pos Designation Omschrijving Main body Silencer housing Plug-in ejector Fastening screws for silencer housing Fastening screws for connecting plug-in ejector to main body Fastening screws for connecting ejector cover to main body End cover for plug-in ejector Fastening screws for connecting plug-in ejector to end cover Lichaam Geluiddempende behuizing Inschuifejector Bevestigingsschroeven geluiddempende behuizing Bevestigingsschroeven inschuifejector in het lichaam Bevestigingsschroeven ejectordeksel tegen het lichaam Einddeksel inschuifejector Bevestigingsschroeven inschuifejector tegen het einddeksel Removing the plug-in ejector Demontage inschuifejector Remove the 3 fastening screws (4) from the silencer housing. 3x bevestigingsschroef (4) van de geluiddempende behuizing verwijderen Detach silencer housing (2) from main body (1) (see above). Geluiddempende behuizing (2) losnemen van het lichaam (1) (zie boven) Pagina -24-

NL/DE Area vacuum gripping system FMP Vlakke-grijpersysteem FMP FMP-SVK/SW SPB2 FMP-SVK/SW

NL/DE Area vacuum gripping system FMP Vlakke-grijpersysteem FMP FMP-SVK/SW SPB2 FMP-SVK/SW Innovative Vacuum for Automation / Innovatieve vacuüm-automatisering Operating Instructions FMP/ FMP Picture includes special equipment/ Afbeelding incl. speciale uitvoering FMP-SVK/SW SPB2 FMP-SVK/SW

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Andere Dimmers / Other Dimmers. Inhoud / Contents. - Overige Dimmers / Other Dimmers. COMPACT klantenspecificatie / Custom Special 5-1

Andere Dimmers / Other Dimmers. Inhoud / Contents. - Overige Dimmers / Other Dimmers. COMPACT klantenspecificatie / Custom Special 5-1 Andere Dimmers / Other Dimmers Inhoud / Contents - Overige Dimmers / Other Dimmers 5 mini-spotmat klantenspecificatie / Custom Special 5-2 5-4 5-6 elpo_074 rev. 08/03 5-1 mini mini-spotmat De mini-spotmat

Nadere informatie

LED FLEXIBELE STRIP DIAMOND II SERIE

LED FLEXIBELE STRIP DIAMOND II SERIE VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK FOR INDOOR AND OUTDOOR USE LED FLEXIBELE STRIP DIAMOND II SERIE LED FLEXIBLE STRIP DIAMOND II SERIES De LED Diamond II serie is voorzien van een zeer robuuste buitenmantel

Nadere informatie

Zone 1 and zone 2 Zone 21 and zone 22

Zone 1 and zone 2 Zone 21 and zone 22 s en contactdozen s and sockets Productoverzicht Product overview Omschrijving: Index Elektro produceert een volledige lijn explosieveilige stekkers en contactdozen onder eigen certificaat. Deze worden

Nadere informatie

Zone 1 and zone 2 Zone 21 and zone 22

Zone 1 and zone 2 Zone 21 and zone 22 s en contactdozen s and sockets Productoverzicht Product overview Omschrijving: Index Elektro produceert een volledige lijn explosieveilige stekkers en contactdozen onder eigen certificaat. Deze worden

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL HANDLEIDING USERS MANUAL EM1033 HANDLEIDING NL EM1033 TWEE POORTS AUTOMATISCHE KVM SWITCH INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

Presentation Fire fighter safety switch

Presentation Fire fighter safety switch Presentation Fire fighter safety switch 20 september 2011 Elsbeth Faasse Cor Jansen Santon Holland BV AGENDA SANTON INTRODUCTION PRODUCTS NEW DEVELOPMENTS The Fire fighter Safety Switch Introductie Diverse

Nadere informatie

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek.

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek. DEZE KOPPELINGEN WORDEN GEBRUIKT IN OLIE- EN VETSMEERSYSTEMEN IN PLAATS VAN DE SNIJRINGKOPPELINGEN ( SNIJRING & DRUKMOER ) KOPPELEN EN ONTKOPPELEN VAN DE LEIDING KAN HERHAALD WORDEN ZONDER BESCHADIGING

Nadere informatie

SRL-1 Audio controlled cirquit breaker GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL

SRL-1 Audio controlled cirquit breaker GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL SRL-1 Audio controlled cirquit breaker GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL Audio Controlled Circuit Breaker Inleiding De SRL1 is de uitbreiding voor de SPL-D2 display unit en de SPL3, SPL3TS en SPL5. Gekoppeld

Nadere informatie

Montagehandleiding servo drive / Assembly instructions servo drive

Montagehandleiding servo drive / Assembly instructions servo drive Bodemmontage houder transfo / Floor mounting transformer 1. Communicatiekabel / Communication cable 2. Draagprofielkabel / Bracket profile cable 3. Verdeelkabel / Distribution cable 4. Stroomkabel / Power

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

it600 Smart Home Range

it600 Smart Home Range MAKING LIFE SIMPLE Smart Thermostat VS20 and TRV10RFM Door/Window Sensor OS600 Smart Plug SPE600 it600 Smart Home Range 2 Index Introduction... 5 The SALUS it600 Smart Home App... 6 Gateway and VS20 Thermostat...

Nadere informatie

LED BAR SERIE PLUG & PLAY SYSTEEM LED BAR SERIES PLUG & PLAY SYSTEM PROLUMIA

LED BAR SERIE PLUG & PLAY SYSTEEM LED BAR SERIES PLUG & PLAY SYSTEM PROLUMIA PLUG & PLAY SYSTEEM PLUG & PLAY SYSTEM LED BAR SERIE LED BAR SERIES De krachtige LED Bar serie combineert een strakke vormgeving met een uitstekende lichtopbrengst. Meerdere LED Bar modules kunnen eenvoudig

Nadere informatie

Mobile concrete base

Mobile concrete base 1 14 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Congratula ons with your purchase! Please completely read and follow all the instruc ons. pg. 3 Proficiat met uw aankoop!

Nadere informatie

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com Model A-360 Azimuth

Nadere informatie

Nuit. A slim tool with sparkling light

Nuit. A slim tool with sparkling light Nuit A slim tool with sparkling light Sparkling light of Nuit is the result of an advanced LED system merged into an elegant design. Only a slim gap of 10mm is needed to unfold a curtain light. Nuit is

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual FSW-VW-2X2 FSW-VW Handleiding / Manual Rev. 1.0 17-03-2014 I Pakketinhoud / Content Accessoires Benodigde gereedschappen / Required Tools Montage / Assembling Onderhoud / Maintenance Veel Gestelde Vragen

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

7 Piece Fillet Weld Set

7 Piece Fillet Weld Set 7 Piece Fillet Weld Set Checking Fillet Throat Size Checking Fillet Leg Size Bridge Cam Gauge The following measurements are possible either in inches or millimeters Angle of preparation, 0º to 60º Excess

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Zone 1 & zone 2 Zone 21 & zone 22

Zone 1 & zone 2 Zone 21 & zone 22 RVS kast - type INDEX.X Stainless Steel box - type INDEX.X Omschrijving: De Index.X. RVS drukknopkasten zijn leverbaar in 1 gats tot en met 4 gats uitvoering en geschikt voor bedienings- en signaleringscomponenten

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

LED LUMIAFLEX II SERIE

LED LUMIAFLEX II SERIE HÉT LED ALTERNATIEF VOOR CONVENTIONELE NEONVERLICHTING ULTIMATE ALTERNATIVE TO CONVENTIONAL LED NEON LIGHTING LED LUMIAFLEX II SERIE LED LUMIAFLEX II SERIES Met de LED Lumiaflex II serie heeft Prolumia

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

PC-series. P a g i n a 2. P a g e 7

PC-series. P a g i n a 2. P a g e 7 PC-series Gebruiksa anw i jz i ng P a g i n a 2 Users manu al P a g e 7 NL E N 1 NL INTRODUCTIE Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, alvorens u het apparaat gaat gebruiken. Op de laatste bladzijde

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Specification sheets HEMPEL

Specification sheets HEMPEL Specification sheets Maintenance Specification for Korpsschepen 1 Scheepshuid vanaf de waterlijn tot aan de d 2 Dekhuis/huizen, luikhoofden en masten 3 Schoorsteen 1 T/U 760 HEMPALIN PRIMER (Green) 1 T/U

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Low Noise Power Supply for the Logitech Squeezebox Duet. Technical Description

Low Noise Power Supply for the Logitech Squeezebox Duet. Technical Description Low Noise Power Supply for the Logitech Squeezebox Duet Technical Description By Paul Langemeijer PaulLangemeijer@hotmail.com Document version 1.7 1 Table of Contents 1. Introduction... 3 1.1 Scope...

Nadere informatie

SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL

SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL Spl-D2 Next generation Inleiding De SPL5-D2 unit is een geluidsdrukmeter die gekoppeld kan worden aan de SPL5. Het apparaat kan ook als losse geluidsdrukmeter

Nadere informatie

liniled Marker Light Power Short Pitch

liniled Marker Light Power Short Pitch liniled Marker Light Power Short Pitch 2700K 3000K Natural White 4000K Cold White 6500K liniled Markeerlicht Power Short Pitch liniled Markeerlichten zijn uitermate geschikt om een route of locatie te

Nadere informatie

1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen):

1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen): Uitwerking Huiswerkopgave Inleiding Modelleren Hoofdstuk 3 1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen): tube=[cap:{open,close},hand:{l,r,none}]

Nadere informatie

Stijlvol, stabiel en eenvoudig in het gebruik. QuickStand, een innovatieve zit/sta werkplek, past naadloos in de hedendaagse werkomgeving.

Stijlvol, stabiel en eenvoudig in het gebruik. QuickStand, een innovatieve zit/sta werkplek, past naadloos in de hedendaagse werkomgeving. Stijlvol, stabiel en eenvoudig in het gebruik. QuickStand, een innovatieve zit/sta werkplek, past naadloos in de hedendaagse werkomgeving. Hier is QuickStand De baanbrekende QuickStand kan eenvoudig op

Nadere informatie

Wielen electrische rolstoelen Wheels Electrically Powered Wheelchairs. Revalidatie Reha. Algemene catalogus General Catalogue R 02

Wielen electrische rolstoelen Wheels Electrically Powered Wheelchairs. Revalidatie Reha. Algemene catalogus General Catalogue R 02 Wielen electrische rolstoelen Wheels Electrically Powered Wheelchairs Revalidatie Reha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Algemene catalogus General Catalogue R 02 Rolko Engineering Customised Product Solutions Met

Nadere informatie

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac.

BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac. Smeersysteem voor conveyors Conveyors lubrication systems KS-007a-1-NE SMEERSYSTEEM VOOR MONO OF BIRAIL CONVEYORS Dit systeem is ontworpen voor het gedoseerd smeren van de lagers van de rollen van conveyors

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Hoe maak ik zelf AngelEyes? / How to make AngelEyes?

Hoe maak ik zelf AngelEyes? / How to make AngelEyes? Hoe maak ik zelf AngelEyes? / How to make AngelEyes? Verwijder de clips bovenaan de gril. Dit zijn platte klemmetjes (3 stuks in totaal) Remove de clips on top of the grill. These are those flat things

Nadere informatie

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPX AX-400 Azimuth

Nadere informatie

Handleiding. #MAKEITHAPPEN Bewaar deze handleiding als naslag. Handleiding_Kranen_Kraan-6_v1. Canim Gladstone Niagra Victoria Vidago

Handleiding. #MAKEITHAPPEN Bewaar deze handleiding als naslag. Handleiding_Kranen_Kraan-6_v1. Canim Gladstone Niagra Victoria Vidago Handleiding Handleiding_Kranen_Kraan-6_v1 Canim Gladstone Niagra Victoria Vidago Please keep these instructions for future reference. NO. FITBTBL04V1.0 #MAKEITHAPPEN Bewaar deze handleiding als naslag.

Nadere informatie

GMH 31xx - ex. GMH 31xx - ex

GMH 31xx - ex. GMH 31xx - ex H61.0.ss.6B-02 Seite 1 von 8 Veiligheidsinstructie aanvulling op de gebruiksinstructie voor GMH 31xx - ex Safety Instructions Supplement to User s Manuel for GMH 31xx - ex Type/Types: GMH 3111 - ex, GMH

Nadere informatie

Classic Handhydraulische Stuursystemen

Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic handhydraulische stuursystemen zijn ontwikkeld voor professionele schepen, die geen bekrachting nodig zijn. De stuursystemen blinken uit in eenvoud, levensduur,

Nadere informatie

H O S P I T A L I T Y

H O S P I T A L I T Y HOSPITALITY Valera Valera biedt een reeks professionele haardrogers die volledig voldoen aan de spreekwoordelijke Zwitserse hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Wat betreft design en gebruiksgemak zijn de

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor Windows Mobile Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM...

Nadere informatie

Tentamen Thermodynamica

Tentamen Thermodynamica Tentamen Thermodynamica 4B420 4B421 10 november 2008, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven. Indien er voor de beantwoording van een bepaalde opgave een tabel nodig

Nadere informatie

ATEX serie ATEX range

ATEX serie ATEX range ATEX serie ATEX range εx ATEX SERIE / ATEX RANGE Deze afsluiters zijn ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met CE richtlijnen 94/9 apparaten en protectiesystemen gebruikt in potentiële explosieve

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia P TV Dock DK21 Inhoudsopgave Inleiding...3 Overzicht achterkant TV Dock...3 Aan de slag...4 LiveWare -beheer...4 LiveWare -beheer bijwerken...4 TV Dock gebruiken...5 De telefoon

Nadere informatie

SPECIFICATIES EIGEN VERBRUIK: XXXmA @ 230 VAC AANSLUITINGEN VOEDING SMARTBOX+

SPECIFICATIES EIGEN VERBRUIK: XXXmA @ 230 VAC AANSLUITINGEN VOEDING SMARTBOX+ SPEIFIATIES EIGEN VERBRUIK: XXXmA @ 230 VA SHAKELWIJZE: Spanningsloos NO/N contact MAX. SHAKELSPANNING: 230 VA/50Hz - 230VA halogeenlampen XXA @ 230 VA (resistief) XXA @ 230 VA (resistief) STROOMBEVEILIGING:

Nadere informatie

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen BIJLAGE 1 S.A. STERIA Benelux N.V. Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen Technische bepalingen voor de weergave van het logo op de schermen. Versie 1.2 Guy JASPERS Revisions Revision Description

Nadere informatie

liniled Marker Light Deco

liniled Marker Light Deco liniled Marker Light Deco Warm White 3000K Natural White 4000K Cold White 6500K RGB Red Green Blue Amber liniled Markeerlicht Deco liniled Markeerlichten zijn uitermate geschikt om een route of locatie

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

EVA. Uitgave : Januari 2010 Edition : January 2010

EVA. Uitgave : Januari 2010 Edition : January 2010 Montagehandleiding Installation manual EVA Uitgave : Januari 2010 Edition : January 2010 Inhoud pagina Contents page lees dit eerst! oneigenlijk gebruik montage notities First read this! improper use

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies OpenIMS CE Versie 4.2 Installatie instructies OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INSTALLATIE INSTRUCTIES... 4 3 OPENIMS SITECOLLECTIE CONFIGURATIE... 6 OpenIMS CE Installatie instructies

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual

ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual ATOS Viewer for Dental Frameworks User Manual www.dentwise.eu Inhoud Content NEDERLANDS... 2 1. Installatie... 2 2. Algemene Functies... 2 3. Afstanden Meten... 3 4. Doorsneden Maken... 4 5. Weergave Aanpassen...

Nadere informatie

Productinformatie 28/09/2007

Productinformatie 28/09/2007 type : YMeKrvaslqwd 6/10 kv - 1x400 Alrm as70 Artikelnummer : 147.6666.80 28/09/2007 opbouw Geleider : aluminium, rond massief Geleiderscherm : zwakgeleidend kunststof : ronde koperdraden met tegenspiraal

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIE

LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIE LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIE FOR ONLY 006 PROLUMIA LED FLEXIBELE STRIP BRONZE SERIE 60 (3528) 4.8W/m (LED FLEXIBLE STRIP BRONZE SERIE) (3528) 9.6W/m 12Vdc 4611. 24Vdc 4622011. 008 24Vdc 4622012. 010

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

SPID Azimuth antenna rotator Type: RAK

SPID Azimuth antenna rotator Type: RAK Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPID Azimuth antenna

Nadere informatie

lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger

lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger Een kompleet toestel voor het ter plaatse meten van luchtlekken in kanalen.

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

SMS Manual. SMS Module. User Manual INNOVATIVE & COMPACT EASY TO PROGRAM LOW COST FACTOR - 1 - U p d a t e d : October 12, 2 0 0 9

SMS Manual. SMS Module. User Manual INNOVATIVE & COMPACT EASY TO PROGRAM LOW COST FACTOR - 1 - U p d a t e d : October 12, 2 0 0 9 SMS Manual INNOVATIVE & COMPACT EASY TO PROGRAM LOW COST FACTOR User Manual SMS Module U p d a t e d : October 12, 2 0 0 9 The xlogic SuperRelay is an Easy Electronic manufactured product. INNOVATIVE &

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

LED terrein en straatverlichting

LED terrein en straatverlichting Met OSRAM LED ML-A1-30 54010030 Niet verstelbaar opschuif armatuur AC100~240V / 50~60Hz / 32W 28W / 24 OSRAM LED s 1.950 lumen ML-A1-60 54010060 AC100~240V / 50~60Hz / 67W 59W / 54 OSRAM LED s 4.150 lumen

Nadere informatie

PROJECT INFRAROOD PANELEN (PIP). VOOR IN EEN SYSTEEM OF VERLAAGD PLAFOND. Eenvoudige montage.

PROJECT INFRAROOD PANELEN (PIP). VOOR IN EEN SYSTEEM OF VERLAAGD PLAFOND. Eenvoudige montage. PROJECT INFRAROOD PANELEN (PIP). VOOR IN EEN SYSTEEM OF VERLAAGD PLAFOND Eenvoudige montage. Inleiding In deze handleiding wordt de montage en de mogelijkheden van de Schloss Project Infrarood Panelen

Nadere informatie

Presenter SNP6000. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 NL Gebruiksaanwijzing 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been

Nadere informatie

PP-6. Voeding WL Powerpack WL. Gebruikershandleiding User manual

PP-6. Voeding WL Powerpack WL. Gebruikershandleiding User manual PP-6 NL EN Voeding WL Powerpack WL NL EN Gebruikershandleiding User manual INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...2 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT...2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...2 TECHNISCHE GEGEVENS...2 ALGEMENE BESCHRIJVING...3

Nadere informatie

Dynamic S Steeringgear

Dynamic S Steeringgear Dynamic S Steeringgear De Dynamic S stuursystemen zijn speciaal bedoeld voor commerciële vaartuigen, waarbij stuurcomfort, levensduur en efficiëntie voorop staan. De systemen komen vanwege hun revolutionaire

Nadere informatie

Lock Out Tag Out Vergrendelingssystemen

Lock Out Tag Out Vergrendelingssystemen TAGLOCK Lock Out Tag Out Vergrendelingssystemen Saving You... TAGLOCK INFO Met TAGLOCK, kunnen alle vormen van ongecontroleerde energie worden voorkomen. Een goed Lockout / Tagout-program voorkomt automatisch

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 De samenstelling van rotaties in het vlak is commutatief. Vraag 1.2 De samenstelling van de orthogonale spiegelingen t.o.v. twee gegeven vlakken in de

Nadere informatie

AE1103 Statics. 5 November h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 5 November h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

SHP-TS TwinArc SA SHP-TS 400W TWINARC E40 SL PRODUCT OVERVIEW

SHP-TS TwinArc SA SHP-TS 400W TWINARC E40 SL PRODUCT OVERVIEW Range Features Range of high pressure sodium lamps with double arc tube construction Dual arc tube design guarantees immediate re-strike after a power interruption Doubled lamp life and reduced occurrence

Nadere informatie

LED PRODISC II SERIE

LED PRODISC II SERIE VEILIG EN VEELZIJDIG SAFE AND VERSATILE LED PRODISC II SERIE LED PRODISC II SERIES Energiezuinige, heldere verlichting voor een veilige doorgang van trappenhuizen en gangen. Optioneel verkrijgbaar met

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

KMS UEGO CAN controller Onderdeel nr:

KMS UEGO CAN controller Onderdeel nr: KMS UEGO CAN controller Onderdeel nr: 01-01-01-0010 Versie 1.03 1 Dit document bevat gedetailleerde informatieve over de KMS UEGO CAN controller. Overige informatie, handleidingen, kabelboom schema s en

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Brinsea Elektronische Controle Unit Type BPL 53 MONTAGE INSTRUCTIES

Brinsea Elektronische Controle Unit Type BPL 53 MONTAGE INSTRUCTIES Brinsea Elektronische Controle Unit Type BPL 53 1. Algemeen MONTAGE INSTRUCTIES De installatie/vervanging van dit onderdeel dient uitsluitend door gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. VOORDAT

Nadere informatie

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website)

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Holiday child daycare Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Step 1: Registration Click the registration link (via intranet or www.vakantieopvangstekelbees.be Reserveren) Fill

Nadere informatie

AVAX Lusgevoede brandalarm elementen

AVAX Lusgevoede brandalarm elementen 990-095, Issue 1 Maart 2006 AVAX Lusgevoede brandalarm elementen Analoge adresseerbare audio visuele alarm elementen Sectie: Intelligent/Addressable Devices Eigenschappen Gemeenschappelijke aansluitsokkel

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie