EN / NL Area vacuum gripping system FXP/FXP-S Vlakke-grijpersysteem FXP/FXP-S FXP-SVK/SW SPB2 FXP-S-SVK/SW SPB2 FXP-SVK/SW FXP-S-SVK/SW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EN / NL Area vacuum gripping system FXP/FXP-S Vlakke-grijpersysteem FXP/FXP-S FXP-SVK/SW SPB2 FXP-S-SVK/SW SPB2 FXP-SVK/SW FXP-S-SVK/SW"

Transcriptie

1 Innovative Vacuum for Automation / Innovatieve vacuüm-automatisering Operating Instructions FP/FP-S / Bedieningsinstructies FP/FP-S Picture FP-S Afbeelding FP-S FP-SVK/SW SPB2 FP-S-SVK/SW SPB2 FP-SVK/SW FP-S-SVK/SW EN / NL Area vacuum gripping system FP/FP-S Vlakke-grijpersysteem FP/FP-S

2 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW Contents / Inhoudsopgave 1. Safety Notes and Warnings / Veiligheids- en gevareninstructies Symbols used / Gebruikte symbolen General safety instructions / Algemene veiligheidsinstructie Intended use / Reglementair gebruik Specific hazards / Bijzondere gevaren Instructions for users of the gripper FP/FP-S / Aanwijzing voor de gebruiker van de FP/FP-Svacuümgrijper Installation and Connections / Installeren en aansluitingen Description of Functions / Beschrijving van de werking Description of functions Components / Beschrijving van de werking componenten...15 Description of functions: Valve technology SVK / Beschrijving van de werking ventieltechniek SVK...20 Mounting Individual Components / Montage van de afzonderlijke componenten Mounting on the handling system / Bevestiging aan het handling-systeem...8 Installing the gauge / Montage manometer...8 Connecting compressed air for the ejector / Aansluiting perslucht ejector...8 Connecting compressed air for the blow-off pulse / Aansluiting perslucht afblaasimpuls...11 Connecting compressed air for the separation function / Aansluiting perslucht afscheiding...13 Electrical connection and LED indicator for FP-S / Elektrische aansluiting en LED-indicatie FP-S...14 Mounting the sealing plate / Montage afdichtingsplaat...21 Mounting the valve film (SW and SVK film) / Montage klepfolie (SW en SVK folie)...22 Mounting the plug-in ejector / Montage inschuifejector...23 Maintenance / Onderhoud Maintenance plan / Maintenance plan Troubleshooting / Storingzoeken Technical Data / Technische gegevens Technical data / Technische gegevens...31 Pneumatic diagram / Pneumatisch schema...32 Dimensions for FP/FP-S with sealing plate / Afmetingen bij FP / FP-S voorzien van afdichtingsplaat...33 Dimensions for FP/FP-S with suction pad SPB / Afmetingen bij FP / FP-S voorzien van vacuümgrijper SPB...34 Accessories, Options / Accessoires, opties Robot flange attachment kit / Montageset robotflens...35 Suspension attachment kit / Montageset ophanging...36 Blow off solenoid valve set and suction solenoid valve set only for FP /... Montageset elektromagnetisch ventiel Afblazen en elektromagnetisch ventiel Zuigen alleen voor FP...37 Suction pad strip kit for screw-in suction pads 1/8" male thread / Montageset aansluitprofiel vacuümgrijpers voor schroefzuigers 1/8" buitendraad...38 Cover strip for T-slot on side / Afdekprofiel voor zijdelingse T-sleuf Spare and Wearing Parts / Reserveonderdelen en slijtdelen Special Model with the Separation Function V / Speciale uitvoering afscheidingsfunctie V Operation and pressure setting / Bediening en drukinstelling...43 Accessories, options / Accessoires, opties...45 Spare parts and wearing parts / Reserveonderdelen en slijtdelen Pneumatic diagram and time diagram with the optional functions / Pneumatisch schema en tijddiagram met de functies (als optie)...46 Appendix / Appendix EC-declaration of manufacture / EG-Herstellererklärung

3 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 1. Safety Notes and Warnings / Veiligheids- en gevareninstructies 1.1 Symbols used / Gebruikte symbolen This symbol indicates important information and instructions. Dit symbool duidt op belangrijke informatie en aanwijzingen. Caution This symbol indicates a potentially dangerous situation. If it is not avoided, slight or minor injuries may result. Voorzichtig! Dit symbool duidt op een eventueel gevaarlijke situatie. Indien u deze situatie niet voorkomt, dan kan dit licht letsel tot gevolg hebben. Danger This symbol indicates an immediate hazard. If it is not avoided, severe or fatal injuries may result. Gevaar! Dit symbool duidt op een direct dreigend gevaar. Indien u deze situatie niet voorkomt, dan kan dit zwaar letsel en de dood tot gevolg hebben. 1.2 General safety instructions / Algemene veiligheidsinstructie These operating instructions contain important information on using the area gripper FP/FP-S. Please read the operating instructions thoroughly and keep them for later reference. Deze bedieningsinstructies bevatten belangrijke informatie over de omgang met de vlakke-grijpermodule FP / FP-S. Leest u de bedieningsinstructies zorgvuldig door en bewaar deze als naslagwerk voor op een later tijdstip. The ejector that is built into the gripper generates noise wear ear protection. De in de grijper ingebouwde ejector veroorzaakt lawaai gehoorbescherming dragen. The exhaust air outlet must be open. If the exhaust air outlet is closed, the internal pressure in the ejector will continue to rise until it exceeds the maximum permitted operating pressure. This can result in damage to ejector and/or injuries. De afvoerluchtopening dient geopend te zijn. Met een gesloten afvoerluchtopening stijgt de druk in de ejector statisch boven de maximaal toegestane werkdruk. Beschadiging van de ejector en bovendien gevaar voor letsel zijn niet uit te sluiten. SEM-P ejectors were designed for a maximum operating pressure of 7.0 bar (0.7 MPa, 102 psi) and must not be operated at pressures higher than this. Higher pressures can lead to hazardous situations. SEM-P-ejectors zijn berekend op een maximale werkdruk van 7,0 bar (0,7 MPa, 102 psi) en mogen hoogstens onder deze maximale druk werken. Indien de druk hoger is, dan kan gevaar niet worden uitgesloten. Use only the connections, mounting holes and attachment materials that have been provided. Gebruik uitsluitend de reeds aanwezige aansluitmogelijkheden, montagegaten en bevestigingsmiddelen. Nooit in zuigende of niet-zuigende vacuümopeningen (bijv. vacuümaansluitingen of vacuümgrijpers) kijken. Zwaar letsel kan het gevolg zijn. Ogen kunnen worden aangezogen. Never look into any open or closed vacuum vents (e.g. vacuum connections or suction pads). Severe injuries could occur as a result. Eyes can be sucked in. Pagina -3-

4 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW Other general safety instructions: Overige algemene veiligheidsinstructies: For safe installation and trouble-free operation, the following instructions must be observed and complied with: Voor een veilige installatie en storingsvrije werking dienen bovendien o.a. de volgende handelwijzen te worden opgevolgd: Carefully remove the components from the packaging. Haal de onderdelen voorzichtig uit de verpakkingen. Protect the components from damage of any kind. Ga voorzichtig met de onderdelen om ter voorkoming van beschadigingen. During installation and maintenance: Make sure that the component and the device are disconnected, depressurized and cannot be switched on again without authorization. Bij installatie en onderhoud: Onderdeel, toestel spannings- en drukvrij schakelen en tegen onbevoegd opnieuw inschakelen beveiligen. Making changes to the components is not permitted. Er mogen geen wijzigingen aan de onderdelen worden uitgevoerd. Keep location of use and surroundings clean. Zorg ervoor dat het toestel en de omgeving schoon worden gehouden. Observe the connection symbols and descriptions on the components. Neem de desbetreffende aansluitsymbolen en omschrijvingen, welke zich op de onderdelen bevinden, in acht. Use only the designated connections. Gebruik alleen de daarvoor bestemde aansluitingen. Pneumatic and electrical line connections must be permanently connected and secured to the component. Pneumatische en elektrische verbindingen dienen permanent met het onderdeel te zijn verbonden en geborgd. The gripper is to be used in combination with an automated handling system (portal/robot). For this reason, you must also follow the safety guidelines for the particular system. De vacuümgrijper wordt in combinatie met een geautomatiseerd handling-systeem (portaal / robot) toegepast. Om die reden gelden bovendien de veiligheidsvoorschriften van het desbetreffende systeem. Do not operate outside of the specified capacity. Doing so may cause the device to malfunction or be destroyed. Failure to observe the above instructions can lead to malfunctions, damage, injury or death. When the device is decommissioned, the components are to be disposed of in an environmentally safe manner. Gebruik buiten de aangegeven prestatiegrens is niet toegestaan. Dit kan een verkeerde werking benevens vernieling tot gevolg hebben. Indien de bovenstaande voorschriften niet worden opgevolgd, dan kan dat leiden tot storingen, materiële schade en mogelijk dodelijk letsel. Indien er onderdelen buiten werking worden gesteld, dan dienen deze op een milieuvriendelijke manier te worden afgevoerd! Pagina -4-

5 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 1.3 Intended use / Reglementair gebruik The gripper FP/FP-S is used for gripping and transporting workpieces made of materials that allow suction. Neutral gases in accordance with EN 983 are approved as evacuation media. Neutral gases include air, nitrogen and inert gases. The gripper is designed for automatic operation and not for manual handling. Operations using the device must take place in a secure area where no people are allowed to enter. The gripper FP/FP-S is mounted on the customerprovided load suspension device using the T-slots designated for this purpose. The customer also provides a control device. De FP/FP-S-vacuümgrijper dient voor het grijpen en transporteren van werkstukken bestaande uit materialen, welke geschikt zijn om onder vacuüm te worden aangezogen. Als te evacueren media zijn neutrale gassen overeenkomstig EN 983 toegestaan. Neutrale gassen zijn bijv. lucht, stikstof en edelgassen. De vacuümgrijper is uitsluitend voor de toepassing in de automatische modus geconcipieerd en niet voor de handmatige handling. Met het toestel mag alleen in de beveiligde zone (verboden toegang voor personen) worden gewerkt. De FP/FP-S-vacuümgrijper wordt aan de door de klant/contractor ter beschikking gestelde lastopname via de daartoe bestemde T-groeven gemonteerd. De besturing wordt via een door de klant/contractor ter beschikking gesteld toestel uitgevoerd. No people or animals may be transported with the load or the gripper FP/FP-S. Het is verboden om personen en/of dieren met de last of de FP/FP-S-vacuümgrijper te transporteren! For safety reasons, modifications or changes may not be made to the gripper FP/FP-S without approval. Het is om veiligheidsredenen verboden om de FP/FP-S-vacuümgrijper eigenmachtig om te bouwen of aan te passen! The operating, maintenance and servicing conditions specified in these operating instructions must be observed. De in deze bedieningsinstructies voorgeschreven bedrijfs-, onderhouds- en servicevoorwaarden moeten worden opgevolgd. The maximum permissible load may not be exceeded. De toegestane hijscapaciteit mag niet worden overschreden. Pagina -5-

6 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 1.4 Specific hazards / Bijzondere gevaren Because the load is held to the gripper FP/FP-S by a vacuum, it is dropped as soon as the vacuum stops. This can be caused by a sudden power failure. Omdat de last door middel van onderdruk aan de FP/FP-S-vacuümgrijper wordt vastgehouden, valt de last zodra deze onderdruk wegvalt. Dit gebeurt als bijv. de elektriciteit plotseling uitvalt. Never look into any open or closed vacuum openings (e.g. vacuum connections, suction openings or suction pads). Severe injuries could occur as a result. Eyes can be sucked in. Nooit in zuigende of niet-zuigende vacuümopeningen (bijv. vacuümaansluitingen, aanzuigopeningen, vacuümgrijpers) kijken. Zwaar letsel kan het gevolg zijn. Ogen kunnen worden aangezogen. Never look into a stream of compressed air or exhaust air. Nooit in perslucht- of afvoerluchtstromingen kijken. A vacuum can cause closed containers to implode. Door vacuüm kunnen gesloten vaten imploderen. No person may sit or stand under the load in the area in which the load is to be transported by the gripper system. If vacuum generation stops or decreases, the load is released. For more information, see Safety Notes and Warnings. In de transportzone van de last, welke met het grijpsysteem wordt verplaatst, mogen zich geen personen onder deze last bevinden. Bij het uitvallen / wegvallen van de vacuümopwekking wordt de last losgelaten. Overige informatie onder Veiligheids- en gevareninstructies. 1.5 Instructions for users of the gripper FP/FP-S / Aanwijzing voor de gebruiker van de FP/FP-S-vacuümgrijper You must have been trained before starting operations with the gripper FP/FP-S. You must have read and understood the operating instructions, in particular the Safety section. Als gebruiker dient u geïnstrueerd te zijn voordat de FP/ FP-S-vacuümgrijper in bedrijf wordt gesteld. U dient de bedieningsinstructies en in het bijzonder het hoofdstuk Veiligheid te hebben gelezen en begrepen. Ensure that only authorized personnel use the device. You are responsible for third parties in the working area of the device. Zorg ervoor dat uitsluitend daartoe bevoegde personen met het toestel werken. Binnen de werkzone van het toestel bent u voor derden verantwoordelijk. Local safety regulations apply. In Germany, this includes, but is not limited to, UVV 18.4/VBG 9a Loadbearing devices. De plaatselijke veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing, in Duitsland o.a. de voorschriften voor ongevallenpreventie UVV 18.4/VBG 9a Lastopnamevoorzieningen. The other safety instructions in this manual do not replace these guidelines, but should be seen as a supplement to them. Overige veiligheidsinstructies in deze bedieningsinstructies heffen deze voorschriften niet op, maar dienen als aanvulling te worden opgevat. Pagina -6-

7 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 2.. Installation and Connections / Installeren en aansluitingen FP Standard FP Standaard Compressed air connection 2 (Suction ON/OFF) Persluchtaansluiting 2 (Zuigen IN/UIT) Fig. / Afb Detail A S Standard FP-S Standaard Integrated control valve for Suction ON/OFF, Blow off ON/OFF for combined compressed air connection 2 and 3 Geïntegreerde stuurkleppen voor Zuigen IN/UIT, Afblazen IN/UIT en gemeenschappelijke persluchtaansluiting 2 en 3 Fig. / Afb and 3 / 2 en 3 Pagina -7-

8 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 2.1 Mounting on the handling system / Bevestiging aan het handling-systeem The gripping system is attached using sliding blocks. Special sliding block strips (1) are integrated into the main body to hold the sliding blocks. The system can be adapted directly using the sliding block strip, a robot flange or a spring-mounted suspension eye. Suitable attachment kits are listed in the Accessories section. Het grijpsysteem wordt met behulp van hamerkopbouten bevestigd. In het lichaam zijn speciale hamerkopboutprofielen (1) voor het opnemen van de hamerkopbouten geïntegreerd. Het adapteren kan direct via het hamerkopboutprofiel, een robotflens of een afgeveerde ophanging worden uitgevoerd. Desbetreffende montagesets zijn in het hoofdstuk Accessoires vermeld. 2.2 Installing the gauge / Montage manometer The gauge (4) may only be connected on the side where there are no markings (6) in the sliding block strip, as shown in Fig (See Detail A) De manometer (4) mag uitsluitend aan de zijde zoals in afb. 2-1 is afgebeeld worden gemonteerd, alwaar zich geen markeringen (6) in het hamerkopboutprofiel bevinden. (zie detail A) 2.3 Connecting compressed air for the ejector / Aansluiting perslucht ejector The plug-in screw union (2) is intended as the compressed air connection for operating the ejector. Use a 12/9 PU hose (maximum length of 2 m) as a connector for the compressed air (2). Voor de gebruikmaking van de ejector is als persluchtaansluiting de steekkoppeling (2) bedoeld. Gebruik voor het aansluiten van de perslucht (2) een 12/9-PU-slang (maximale lengte 2 m). We recommend using compressed air supply lines with the max. possible internal diameter whenever possible. If a hose with an insufficient internal diameter is used on the compressed air side, the ejector will not receive enough compressed air to operate at optimal capacity. Wij adviseren de persluchttoevoer zo ver als mogelijk is met de max. mogelijke binnendiameter te leggen. Een te klein geselecteerde binnendiameter heeft tot gevolg dat de ejector onvoldoende perslucht krijgt toegevoerd voor een optimale werking. Pagina -8-

9 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW Pneumatic circuit FP with external control valves / Pneumatische schakeling FP met externe stuurkleppen For the gripper FP with an externally controlled ejector, the control valve set Suction on/off can be used as an option. The set contains all the required components, including the solenoid valve, cables, mounting elements and hoses (see Accessories ). Voor de FP-vacuümgrijper voorzien van externe regeling van de ejector kan als optie de stuurklep-set Zuigen In/Uit worden gebruikt. De set bestaat uit alle noodzakelijke componenten zoals een elektromagnetisch ventiel, kabel, bevestigingselementen en slangen (zie Accessoires ). If the customer uses the Suction on/off and Blow off on/off control valves, the valves used must be suitable for vacuum applications. External control valve Suction ON/OFF /Externe stuurklep Zuigen In/Uit Indien door de klant/contractor geleverde stuurkleppen worden toegepast voor Zuigen In/Uit en Afblazen In/Uit, dan dienen de gebruikte kleppen voor vacuümtoepassing geschikt te zijn. Optimal flow pressure bar / Stromingsdruk optimaal bar Vacuum generator (the example shows a pneumatic vacuum generator / Vacuümgenerator (tot voorbeeld als pneumatische vacuümgenerator afgebeeld) Optional external Control valve blow off / Externe stuurklep Afblazen (optie) Shown flow resistor (SW) / Afgebeeld stromingsweerstand By customer or as optional accessories / Door de klant/contractor te verzorgen of als accessoires (optie) Time diagram / Tijddiagram Pagina -9-

10 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW Pneumatic circuit FP-S with integrated control valves / Pneumatische schakeling FP-S met geïntegreerde stuurkleppen The gripper FP-S (see Fig. 2-2 and Fig ) is equipped with two integrated control valves with the functions Suction ON/OFF and Blow off ON/OFF. To control the two valves, an optional cable can be connected to item (8). (See Accessories ) De FP-S-vacuümgrijper (zie afb. 2-2 en afb ) is met twee geïntegreerde stuurkleppen uitgevoerd, met de functie Zuigen IN / UIT en de functie Afblazen IN / UIT. Voor het aansturen van deze beide kleppen kan als optie de desbetreffende kabel voor de aansluiting op pos. (8) worden gebruikt. (zie Accessoires ) Control valve Suction ON/OFF / Externe stuurklep Afblazen (optie) Optimal flow pressure bar / Stromingsdruk optimaal bar Vacuum generator (the example shows a pneumatic vacuum generator / Control valve blow off ON/OFF / Stuurklep Afblazen In/Uit Vacuümgenerator (tot voorbeeld als pneumatische vacuümgenerator afgebeeld) Shown check valves (SVK) / Afgebeeld stroomregelklep Integrate in end plate / In het einddeksel geïntegreerd In ejector housing / In de ejectorbehuizing Blow off ON/OFF control valve / Stuurklep Afblazen IN/UIT Suction ON/OFF control valve / Stuurklep Zuigen IN/UIT Pagina -10-

11 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 2.4 Connecting compressed air for the blow-off pulse / Aansluiting perslucht afblaasimpuls The connection for the blow-off pulse (3) is located on the end cover. When the gripper FP is delivered, this connection is closed with a plug (3) (Fig. 2-1). De aansluiting voor de afblaasimpuls (3) bevindt zich in het einddeksel. Deze is bij levering van een FPvacuümgrijper door middel van een blindplug (3) (afb. 2-1) afgesloten. For the gripper FP, the hose for the blow-off pulse (3) must be connected on the middle 1/8" female tapped holes (3). (Fig ) De slangaansluiting voor de afblaasimpuls (3) bij de FP-vacuümgrijper dient op het middelste 1/8 bin.dr. tapgat (3) te worden uitgevoerd. (Afb ) For the gripper FP-S, the hose connection for the blowoff pulse (2, 3) is the same ¼" connection used for the ejector. (Fig ) The second control valve on the end cover diverts the compressed air for the blow-off function. De slangaansluiting voor de afblaasimpuls (2, 3) bij de FP-S-vacuümgrijper is dezelfde ¼ -aansluiting als voor de ejector. (Afb ). Met de tweede stuurklep op het einddeksel wordt de perslucht voor het afblazen omgeleid. FP with optional parts for blowing off (3), separation (5) and connecting vacuum switches (7) (see Accessories ) FP met als optie te verkrijgen onderdelen voor afblazen (3), afscheiding (5) en aansluiting vacuümschakelaar (7) (zie Accessoires ) Fig. / Afb FP-S with optional parts for separation (5) and connecting vacuum switches (7) (see Accessories ) FP-S met als optie te verkrijgen onderdelen voor afscheiding (5) en aansluiting vacuümschakelaar (7) (zie Accessoires ) Fig. / Afb y3 Pagina -11-

12 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW To quickly deposit gripped workpieces and to achieve quick cycle times, the control valve set Blow off on/off should be used with the gripper FP. This includes all required components such as the solenoid valve, cables, mounting elements and hoses (see Accessories). Voor het snel neerzetten van de aangezogen werkstukken en voor het realiseren van snelle cyclustijden dient bij de FP-vacuümgrijper de stuurklep-set Afblazen In/Uit te worden toegepast. De set bestaat uit alle noodzakelijke componenten zoals een elektromagnetisch ventiel, kabel, bevestigingselementen en slangen (zie accessoires). If the blow-off pulse is not used, the connection in the end cover of the gripper FP must be sealed with the included plug (3). Indien de afblaasimpuls niet wordt gebruikt, dan dient de aansluiting in het einddeksel van de FPvacuümgrijper met de meegeleverde blindplug (3) te worden afgesloten! For the gripper FP-S, the control valve for the blow-off pulse is already integrated in the gripper. (see pneumatic circuit diagram in 2.3.2) Bij de FP-S-vacuümgrijper is de stuurklep voor de afblaasimpuls reeds in de grijper geïntegreerd. (zie pneumatisch schakelschema onder 2.3.2) Before initiating the blow-off pulse, ensure that the gripper (with attached workpiece) is not pressed against a solid surface. The workpiece must be able to freely detach from the gripper. Let erop dat bij het in werking stellen van de afblaasimpuls de grijper met werkstuk niet op een vaste ondergrond is gedrukt. Het moet namelijk mogelijk zijn dat het werkstuk de grijper vrij kan loslaten. Electrical connection Elektrische aansluiting The optional control valves are to be operated with 24 V DC and only with power supply units with protected extra-low voltage (PELV) in accordance with EN Het toepassing van de als optie te verkrijgen stuurkleppen met 24 V DC dient uitsluitend via voedingsadapters voorzien van een veilige, zeer lage spanning (PELV) overeenkomstig EN60204 te worden uitgevoerd. In place of an analog vacuum gauge (item (4), Fig. 2-1), a vacuum switch (7) can also be used as a digital gauge. In plaats van een analoge vacuümweergave pos. (4) afb. 2-1 kan tevens een digitale weergave met behulp van een vacuümschakelaar (7) worden toegepast. See Fig , item (7) for connecting an optional vacuum switch. Aansluiting als optie te verkrijgen vacuümschakelaar zie afb , pos. (7). Pagina -12-

13 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 2.5 Connecting compressed air for the separation function / Aansluiting perslucht afscheiding The connection (5) (Fig. 2-1) for the optional separation pulse is located in the end cover (see Fig and 2.42). When the gripper is delivered, this connection is closed with a plug (5) (see Fig. 2-1, Detail A). The compressed air connection (5) for separation should only be connected on the side with the markings (6, see Detail A, Fig. 2-1) of the sliding block strip. The markings are on either end of the section. The amount of compressed air can be set to the customer s requirements using the valve screw. De aansluiting (5) afb. 2-1 voor de als optie toe te passen afscheidingsimpuls bevindt zich in het einddeksel (zie afb en 2.4-2). Deze is bij levering door middel van een blindplug (5) (zie afb. 21; detail A) afgesloten. De persluchtaansluiting (5) voor de afscheiding dient alleen aan de zijde te worden aangesloten, waarop zich de markeringen (6, zie detail A; afb. 2-1) van het hamerkopboutprofiel bevinden. De markeringen zijn steeds op de einden van het profiel aangebracht. De druk van de perslucht dient met behulp van de drukregelaar al naargelang de behoefte door de klant/contractor te worden ingesteld. The separation pulse is needed when two or more airpermeable sheets are picked up during suction. The briefly applied compressed air pulse separates the second sheet from the first. De afscheidingsimpuls is benodigd, indien twee of meerdere poreuze platen bij het aanzuigen samen worden opgehesen. De kort in werking gestelde persluchtimpuls scheidt de tweede plaat van de eerste. The valve screw setting can vary according to the properties of the workpieces. Deze instelling met de drukregelaar kan al naargelang de samenstelling van de werkstukken variëren. Additional details on the separation function can be found in section 10. Overige details met betrekking tot de afscheidingsfunctie zijn in hoofdstuk 10 beschreven. Pagina -13-

14 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 2.6 Electrical connection and LED indicator for FP-S / Elektrische aansluiting en LED-indicatie FP-S Electrical connection for FP-S / Elektrische aansluiting FP-S For FP-S, the ejector s electrical connection is established using a 4-pin M12 connector. 24 V DC ± 10%, max. power input: 2 W, rated current: 0.1 A. De elektrische aansluiting van de ejector in de FP-S wordt met een 4-polige M12-stekker uitgevoerd. 24 V DC ± 10 %, max. opgenomen vermogen 2 W, nominale stroom 0,1 A. The plug connectors may not be connected or disconnected when the system is live. De stekkers mogen niet onder spanning staan indien zij worden aangesloten of losgetrokken. The ejector may only be operated using power supply units with protected extra-low voltage (PELV). The system must incorporate safe electrical cut-off of the power supply in compliance with EN Het gebruik van de ejector is uitsluitend via voedingsadapters voorzien van een veilige, zeer lage spanning (PELV) toegestaan. Er dient voor een veilige elektrische scheiding van de voedingsspanning conform EN60204 te worden gezorgd. The power supply, signal inputs and signal outputs have a maximum line length of 30 meters. De maximale lengte van de kabel voor de voedingsspanning, de signaalingangen en de signaaluitgangen bedraagt 30 m. Plug / Stekker Pin / Pin Lead color / Draadkleur Symbol/ Symbool Function / Functie 1 Brown / Bruin Not used / Niet bezet 2 White / Wit Suction OFF signal input / Signaalingang Zuigen UIT 3 Blue / Blauw Ground / Massa 4 Black / Zwart Blow off ON signal output / Signaaluitgang Afblazen IN LED indicator / LED-indicatie LED / LED LED status / Status LED Valve status / Status klep LED illuminated / LED brandt Suction OFF / Zuigen UIT LED not illuminated / LED brandt niet Suction ON / Zuigen IN LED illuminated / LED brandt Blow off ON / Afblazen IN LED not illuminated / LED brandt niet Blow off OFF / Afblazen UIT Suction valve / Klep Zuigen Blow off valve / Klep Afblazen Pagina -14-

15 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 3. Description of Functions / Beschrijving van de werking 3.1 Description of functions Components / Beschrijving van de werking componenten Overview of variants / Overzicht varianten FP/FP-S with sealing plate / FP / FP-S voorzien van afdichtingsplaat Valve Technology / Ventieltechniek Length of the gripper [mm] / Lengte van de grijper [mm] Number of suction rows / Aantal aanzuigrijen SW Hole spacing [mm] / Gatenpatroon [mm] 18 3R = 3 suction rows / 3R = 3 aanzuigrijen SVK 5R = 5 suction rows (special) / 5R = 5 aanzuigrijen 18 (speciaal) FP/FP-S with suction pads / FP / FP-S voorzien van vacuümgrijpers Valve Technology/ Ventieltech niek Length of the gripper [mm] / Lengte van de grijper [mm] SW SVK 5 3 Number of suction rows / Aantal aanzuigrijen Hole spacin g [mm] / Gatenp atroon [mm] 3R = 3 suction 54 rows/ 3R = 3 aanzuigrijen Suction pad types and number of folds / Types vacuümgrijper en aantal vouwen Suction pad diameter [mm] and connection type / Vacuümgrijper-diameter [mm] en aansluitvorm SPB2 = type SPB2 with 2.5 folds/ SPB2 = type SPB2 met 2,5 vouwen 40 P = 40 mm diameter with pushin head / 40 P = 40 mm diameter met insteekkop (Push In) 5R = 5 suction 36 rows / 5R = 5 aanzuigrijen SPB2 = type SPB2 with 2.5 folds/ SPB2 = type SPB2 met 2,5 vouwen 20 P = 20mm diameter with pushin head / 20 P = 20 mm diameter met insteekkop (Push In) / FP with sealing plate / FP voorzien van afdichtingsplaat FP-S voorzien van vacuümgrijpers Pagina FP-S with suction pads / 6 2

16 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW Item / Designation Pos. 1 Main body Omschrijving Lichaam 2 Sliding block strip Hamerkopboutprofiel 3 Compressed air connection Persluchtaansluiting 4 Plug-in ejector Inschuifejector 5 Vacuum gauge Vacuümmanometer 6 End cover Einddeksel 7 Insert element (for optimizing the flow) Inschuifelement (t.b.v. optimaliseren stroming) 8 Silencer housing Geluiddempende behuizing 9 Plug for connecting control cable, only for FP-S Stekker voor aansluiting stuurkabel alleen bij de FP-S 10 Valve film Klepfolie 11 Sealing plate (with integrated filter screen mat as an option) Afdichtingsplaat (als optie met geïntegreerde filterzeefmat) 12 Suction pad connection strip Aansluitprofiel vacuümgrijpers 13 Suction pad (plug-in suction pad) Vacuümgrijper (steekzuiger) Top part: Bovenste deel: 1 Main body FP/FP-S 1 Lichaam FP / FP-S The main body consists of a length-adjustable extrusion-molded aluminum section with an integrated compressed air duct for the separation function (see Special Model with the Separation Function ). Standard lengths: 442/640/838/1234/1432 mm Het lichaam bestaat uit een qua lengte variabel geëxtrudeerd aluminium profiel, met een geïntegreerd persluchtkanaal voor de afscheidingsfunctie (zie speciale uitvoering: afscheidingsfunctie). Standaard lengtes 442 / 640 / 838 / 1234 / 1432 mm 2 Sliding block strips FP/FP-S 2 Hamerkopboutprofielen FP / FP-S The t-slots are used for flexible mechanical attachment of the gripper using the sliding blocks. Suitable attachment kits are listed in the Accessories section. The t-slots on the side offer the option of connecting of sensors and additional components. De hamerkopboutprofielen dienen voor de flexibele mechanische montage van de vacuümgrijpers met behulp van hamerkopbouten. Desbetreffende montagesets zijn in het hoofdstuk Accessoires vermeld. De zijdelings aangebrachte profielen bieden de mogelijkheid voor het monteren van sensoren en extra componenten. Pagina -16-

17 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 3 Compressed air connection FP/FP-S 3 Persluchtaansluiting FP / FP-S The compressed air is connected via a ¼" plug-in screw union for a compressed air hose with a 12 mm outside diameter. See also the Dimensions section. For grippers longer than 838 mm, a compressed air connection is provided on both end covers. De aansluiting van de perslucht wordt via een ¼ steekkoppeling voor een persluchtslang met 12 mm buitendiameter uitgevoerd. Zie tevens het hoofdstuk Afmetingen. Bij vacuümgrijpers langer dan 838 mm is op beide einddeksels een persluchtaansluiting aanwezig. 4 Plug-in ejector FP/FP-S 4 Inschuifejector FP / FP-S The plug-in ejector has a lightweight design and is easy to replace. It is also available with 1-4 multi-stage ejector chains for optimal performance adjustment. The connection is designed for a 12/9 hose. For lengths longer than 2 m, a hose with a larger internal diameter must be selected. De inschuifejector is in een lichte constructie uitgevoerd en eenvoudig uit te wisselen. Hij is als alternatief met 14 meertraps-ejectorstrangen voor een optimale aanpassing van de capaciteit beschikbaar. De aansluiting is geschikt voor 12/9-slang. Bij een lengte vanaf 2 m dient een slang met grotere binnendiameter te worden geselecteerd. The flowing compressed air pressure directly in front of the ejector must not fall below 5.5 bar or exceed 7 bar. We recommend monitoring the pressure using a pressure gauge. See the separate section below. De stromingsdruk direct voor de ejector mag niet lager zijn dan bar en niet hoger zijn dan 7 bar. Wij adviseren deze druk met behulp van een manometer te bewaken! Zie het volgende separate hoofdstuk. 6 End cover FP/FP-S 6 Einddeksel FP / FP-S The end cover has a 1/4" female thread for the compressed air connection and three 1/8" threads for additional connections. These allow a vacuum gauge or a vacuum switch to be connected and a compressed air pulse to be supplied for blow-off and separation for a gripper FP. (The compressed air supply for separation may only be attached on the side with the marking holes.) Het einddeksel beschikt over 1/4"-binnendraad voor de persluchtaansluiting en over drie 1/8"-tapgaten voor overige aansluitingen. Deze maken bij de FP-grijper de aansluiting van een vacuümmanometer of vacuümschakelaar en de toevoer van een persluchtimpuls voor afblazen en afscheiding mogelijk. (De persluchttoevoer voor de afscheiding dient alleen op de zijde van de markeringspunten te worden aangebracht.) For a gripper FP-S, there is only one compressed air connection (1/4") for the ejector and the blow-off pulse. The two integrated control valves are used to divert the compressed air as needed. Bij de FP-S-grijper is er alleen een persluchtaansluiting (1/4 ) voor de ejector en afblaasimpuls aanwezig. Door middel van de twee geïntegreerde stuurkleppen wordt de perslucht overeenkomstig omgeleid. Lower part: Onderste deel: 10 Valve film FP/FP-S 10 Klepfolie FP / FP-S The valve film is available as an SW film or an SVK film, each of which is available in suction row types 3R and 5R. De klepfolie is qua vormgeving als SW-folie en SVKfolie beschikbaar, in de beide aanzuigrijvarianten 3R en 5R. This plastic film allows the gripper to be quickly converted from the SW technology to the SVK technology. Met deze folie kan de grijper zeer snel van de SWtechniek naar de SVK-techniek worden omgebouwd. The area grippers work with SW and SVK valve technology. De vlakke-grijpersystemen werken met SW- resp. SVKventieltechniek. Pagina -17-

18 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW The SVK valve technology is used for applications with very fast cycle times (e.g. benchmark for depositing of workpieces with active blow-off pulse: approx. 0.3 sec.) The suction properties are also optimized for rough and textured surfaces. De ventieltechniek SVK wordt bij toepassingen met zeer snelle cyclustijden gebruikt (bijv. richtwaarde voor het neerzetten van de werkstukken met actieve afblaasimpuls: ca. 0,3 sec.). Bovendien is het aanzuiggedrag voor ruwe en gestructureerde oppervlakken geoptimaliseerd. See below for the optimal working cycle. Optimale arbeidscyclus zie onderstaand. 11 Sealing plate FP/FP-S 11 Afdichtingsplaat FP / FP-S The sealing plate is made of technical foam. The grid is available in 3R LL-20x7 (workpieces that are 25 mm or wider) and 5R LL-12x5 (workpieces that are 20 mm or wider). The sealing plate has asymmetric holes and is designed for fast replacement. For details, see the Assembly section. De afdichtingsplaat is samengesteld uit een technisch schuim. Het raster is beschikbaar in 3R LL-20x7 (vanaf werkstukbreedte 25 mm) en 5R LL-12x5 (vanaf werkstukbreedte 20 mm). De afdichtingsplaat is asymmetrisch van gaten voorzien en geconstrueerd voor een snelle uitwisseling. Voor meer informatie zie hoofdstuk Montage. An optional sealing plate with a self-cleaning filter screen mat is also available. This prevents contamination and extends the maintenance intervals. Als optie is een afdichtingsplaat te verkrijgen voorzien van een zelfreinigende filterzeefmat. Het binnendringen van vuil wordt daardoor voorkomen en de onderhoudsintervallen worden verlengd. Note on foam properties: Opmerking over de eigenschappen van schuimen: The technical properties and appearance of foams may vary due to production conditions. The user is responsible for testing whether a foam is suitable for a specific application. We would be happy to assist you in placing your first order by performing grip tests at our premises if you provide us with your original workpieces. Schuimen kunnen variëren voor wat betreft hun technische eigenschappen en optische indruk. Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant de geschiktheid van een schuim voor een specifieke toepassing te testen. Wij ondersteunen u graag bij de eerste bestelling door bij ons grijptests uit te voeren met uw originele monsters. As the foam height is also subject to tolerances, it is recommended that you adjust the height setting of the gripper every time the foam is replaced (50% foam compression before the workpiece is picked up is optimal). This ensures that the gripper functions optimally and that the service life of the foam is not reduced. Omdat ook de schuimhoogte aan toleranties onderhevig is, bevelen wij aan bij elke schuimvervanging de hoogte-instelling van de grijper opnieuw af te stellen (optimaal 50 % schuimcompressie bij het aanzuigen van op te heffen werkstukken), voor een optimale functie en schuimlevensduur. This flexing makes the foam more permeable to air. When a high number of working cycles is reached, it may be necessary to replace the foam, even if there is no visible indication of wear. Door de gewenste vervorming (zgn. walken) wordt het schuim op den duur meer luchtdoorlatend. Bij het bereiken van een groot aantal arbeidscycli, kan een schuimvervanging nodig zijn zonder dat dit optisch waarneembaar is. The foam may not be cleaned with a compressed-air gun. This would make the foam permeable to air in the places where compressed air was applied. Het schuim mag niet met een persluchtpistool worden gereinigd. Daardoor zal het schuim op die plaatsen luchtdoorlatend worden. Pagina -18-

19 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW FP/FP-S with suction pads: FP / FP-S voorzien van vacuümgrijpers: 12 & 13 Suction pad connection strip with plug-in suction pads 12 & 13 Aansluitprofiel vacuümgrijpers voorzien van steekzuigers The FP and FP-S with suction pads are primarily used for gripping parts that are not rigid. De hoofdtoepassing van de FP en FP-S met vacuümgrijpers is het aanzuigen van niet-eigenstabiele onderdelen. The suction pad connection strips are available with plug-in suction pads with and without filter plates. The strips are screwed onto the main body intended especially for this purpose. Het aansluitprofiel voor vacuümgrijpers is verkrijgbaar met steekzuigers zonder en met geïntegreerde filterplaat. De profielen worden op het speciaal daarvoor bedoelde lichaam geschroefd. The suction pads are available in diameters of 20 and 40 mm with 2.5 folds. An optional integrated filter plate is also available. Every suction pad can be changed separately without tools. De vacuümgrijpers worden in de diameters 20 mm en 40 mm met 2,5 vouwen aangeboden, als optie met geïntegreerde filterplaat. Iedere vacuümgrijper kan zonder gereedschap separaat worden uitgewisseld. Suction pad strips with 1/8" female thread Profielen voor vacuümgrijpers met 1/8" binnendraad Optional suction pads with 1/8" connection nipples can also be used for special applications. Corresponding suction pad strips with 1/8" female threads are offered for this purpose. (See accessories in section 8.4) Voor bijzondere toepassingen kunnen tevens als optie vacuümgrijpers voorzien van 1/8"-aansluitnippels worden gebruikt. Hiervoor worden de desbetreffende profielen voor vacuümgrijpers voorzien van 1/8" binnendraad aangeboden. (zie ook Accessoires onder hoofdstuk 8.4) Pagina -19-

20 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 3.2 Description of functions: Valve technology SVK / Beschrijving van de werking ventieltechniek SVK Step / Stap Designation Omschrijving 1 Switch off vacuum generation and/or Vacuümopwekking uitschakelen resp. disconnect ejector from the compressed ejector van de persluchttoevoer air supply*. scheiden* 2 Set the gripper down on the workpiece Vacuümgrijper op werkstuk plaatsen the sealing plate / suction pad should afdichtingsplaat / vacuümgrijper dient be 40 % compressed. min. 40 % samengedrukt te worden 3 Supply compressed air to the ejector. Perslucht voor de ejector inschakelen 4 Lift the workpiece using the vacuum. Werkstuk met behulp van vacuüm opheffen *Grippers with valve technology SW can be placed on the workpiece when the ejector is switched on. * Bij de ventieltechniek SW kan met ingeschakelde ejector op het werkstuk worden neergezet. Note Aanwijzing The valve technology SVK functions optimally when the gripper is used horizontally. For swiveling operations or movements at an incline, the sealing properties for workpieces with rough/textured surfaces is somewhat limited. De optimale functionaliteit is bij de ventieltechniek SVK ter beschikking, indien de vacuümgrijper horizontaal wordt gebruikt. Indien schuin gesteld of tijdens zwenken is de mate van afdichting op ruwe / gestructureerde werkstukoppervlakken enigszins beperkt. Maximum permitted swivel angle relative to the horizontal for SVK: 60 Maximaal toegestane zwenkhoek ten opzichte van horizontaal bij SVK: 60 Maximum permitted acceleration in the vertical direction for SVK: 5 m/s² Maximaal toegestane versnelling in verticale richting bei SVK: 5 m/s² Pick up of additional workpieces after gripper picked up initial workpieces is not possible! Nazuigen of later opnemen van meerdere producten niet mogelijk! Pagina -20-

21 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 4. Mounting Individual Components / Montage van de afzonderlijke componenten 4.1 Mounting the sealing plate / Montage afdichtingsplaat Removing the old sealing plate Verwijderen oude afdichtingsplaat Remove the sealing plate. Afdichtingsplaat lostrekken Remove any adhesive residues or dirt. Eventuele plak- en vuilresten verwijderen SW holes in the valve film may not be plugged. (Visual inspection against a light source) SW-stansgaten in de klepfolie mogen niet verstopt raken! (visuele controle door tegen het licht te houden) Mounting new sealing plates Montage van de nieuwe afdichtingsplaat The sealing plate is asymmetrical. Observe the alignment. De afdichtingsplaat is asymmetrisch! Let erop dat deze correct wordt aangebracht! Gefahr Gefahr Remove protective paper. Dekvel verwijderen Press the sealing plate firmly onto the entire surface without any wrinkles. Apply a pressure of approx. 20 N/cm². Press with a roller if needed. Afdichtingsplaat stevig, over het gehele oppervlak en zonder vouwen vastdrukken. Aandrukken met ca. 20 N/cm². Eventueel met een wals rollen en aandrukken. Openings in the sealing plate and holes in the main body must line up. De openingen in de afdichtingsplaat en de boorgaten in het lichaam moeten met elkaar in één lijn liggen! Note: The surface must be free of: dust, oil, oxides and adhesive residues Aanwijzing: Het oppervlak moet vrij zijn van: stof, olie, oxidatie en lijmresten Processing temperature: A range of +10 C to +40 C is recommended for the object temperature and the ambient temperature. Verwerkingstemperatuur: zowel voor het object als voor de omgeving adviseren wij een verwerkingstemperatuur van +10 C tot +40 C. Note: After you have glued on the foam, it should not be used for at least one hour so that the adhesive has time to set completely. Aanwijzing: Na het opplakken van het schuim dient dit ten minste gedurende 1 uur niet te worden gebruikt opdat de lijm volledig kan uitharden. Pagina -21-

22 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 4.2 Mounting the valve film (SW and SVK film) / Montage klepfolie (SW en SVK folie) The same sealing plate grid can be used to glue either the valve film SW or the valve film SVK to the main body. When switching from valve type SW to valve type SVK, you must first insert the ball valves specified by the manufacturer into the opening in the main body. Small recesses in the cover make it easy to pull off the valve film. Naar keuze kan zowel de klepfolie SW alsook de klepfolie SVK bij hetzelfde afdichtingsplaatraster op het lichaam worden geplakt. Bij het uitwisselen van de klepsoort SW voor de klepsoort SVK dienen vooraf de door de fabrikant voorgeschreven kogelkleppen in de opening van het lichaam worden geplaatst. Teneinde de klepfolie eenvoudig los te kunnen trekken zijn op het deksel kleine gefreesde sleufjes aangebracht. Before applying the valve film, ensure that the surface of the main body is free of Gefahr residues and grease. The same valve film should not be reattached more than 4-6 times for maintenance purposes (e.g. cleaning the valve face). Please note that if you remove the valve film above head height, the valve bodies will fall out. For this reason, the gripper must be disassembled and rotated 180 before the film is removed. The adhesive side of the valve film must be protected from dust after removal. Vóór het aanbrengen dan de klepfolie dient erop te worden gelet dat het hechtoppervlak Gefahr van het lichaam vrij is van achtergebleven resten en vetvrij is. Ten behoeve van onderhoudsdoeleinden (bijv. reinigen van de klepzetels) dient dezelfde klepfolie niet meer dan 4-6 maal weer opnieuw te worden opgeplakt. Let erop dat na het lostrekken van de klepfolie de kleponderdelen eruit vallen indien het lichaam op de kop wordt gehouden. Om deze reden dient de vacuümgrijper vóór het lostrekken van de folie te worden gedemonteerd en 180 gedraaid te worden geplaatst. De hechtzijde van de klepfolie dient na het lostrekken tegen stof te worden beschermd Item / Designation Pos. Omschrijving 1 Main body Lichaam 2 Valve film (SW or SVK design) Klepfolie (SW of SVK uitvoering) 3 Suction element (sealing plate or suction pad connection strip) Aanzuigelement (afdichtingsplaat of profiel voor vacuümgrijpers) Pagina -22-

23 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 4.3 Mounting the suction pad connection strip / Montage aansluitprofiel voor vacuümgrijpers If you need to change the valve film on area grippers with suction pad connection strips (Fig ), you must unscrew all the suction pad connection strips. The suction pad connection strips are designed to have whole strips of four suction pads with a suction pad diameter of 40 mm and six suction pads with a suction pad diameter of 20 mm mounted first. Indien de klepfolie bij vlakke-grijpermodules voorzien van aansluitprofielen voor vacuümgrijpers (afb ) dient te worden vervangen, dan dienen alle aansluitprofielen voor vacuümgrijpers te worden losgeschroefd. De montage van de aansluitprofielen voor vacuümgrijpers is zodanig opgebouwd, dat aan het begin te allen tijde complete profielen met vier vacuümgrijpers bij een diameter van 40 mm en zes vacuümgrijpers bij een diameter van 20 mm worden toegepast. Then shorter strips can be mounted at the end of the area gripper. Op het einde van de vlakke-grijpermodule kunnen ook kortere aansluitprofielen gemonteerd zijn. When removing the suction pad connection strips, please mark the places where shorter strips were installed. These markings will ensure that the suction pad connection strips are screwed back on in the correct order. The torque is 3 Nm. Bij de demontage van de aansluitprofielen voor vacuümgrijpers markeert u a.u.b. deze plaatsen waarop kortere profielen werden gemonteerd. Deze markering waarborgt dan weer de juiste volgorde zodra de aansluitprofielen voor vacuümgrijpers weer worden vastgeschroefd. Het aandraaimoment bedraagt 3 Nm. Pagina -23-

24 Operating Instructions FP-S-SVK / FP-S-SW Bedieningsinstructies FP-S-SVK / FP-S-SW 4.4 Mounting the plug-in ejector / Montage inschuifejector The plug-in ejector integrated in the area gripper can be removed in order to optimize the performance for the particular application and to allow for easy maintenance. Voor de optimale aanpassing van de capaciteit op de desbetreffende toepassing benevens het eenvoudig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden kan de in de vlakke-grijpermodule geïntegreerde inschuifejector worden gedemonteerd. Fig. / Afb Filter / Filter 8 7 Item / Pos Designation Omschrijving Main body Silencer housing Plug-in ejector Fastening screws for silencer housing Fastening screws for connecting plug-in ejector to main body Fastening screws for connecting ejector cover to main body End cover for plug-in ejector Fastening screws for connecting plug-in ejector to end cover Lichaam Geluiddempende behuizing Inschuifejector Bevestigingsschroeven geluiddempende behuizing Bevestigingsschroeven inschuifejector in het lichaam Bevestigingsschroeven ejectordeksel tegen het lichaam Einddeksel inschuifejector Bevestigingsschroeven inschuifejector tegen het einddeksel Removing the plug-in ejector Demontage inschuifejector Remove the 3 fastening screws (4) from the silencer housing. 3x bevestigingsschroef (4) van de geluiddempende behuizing verwijderen Detach silencer housing (2) from main body (1) (see above). Geluiddempende behuizing (2) losnemen van het lichaam (1) (zie boven) Pagina -24-

NL/DE Area vacuum gripping system FMP Vlakke-grijpersysteem FMP FMP-SVK/SW SPB2 FMP-SVK/SW

NL/DE Area vacuum gripping system FMP Vlakke-grijpersysteem FMP FMP-SVK/SW SPB2 FMP-SVK/SW Innovative Vacuum for Automation / Innovatieve vacuüm-automatisering Operating Instructions FMP/ FMP Picture includes special equipment/ Afbeelding incl. speciale uitvoering FMP-SVK/SW SPB2 FMP-SVK/SW

Nadere informatie

victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING

victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING victron energy USER MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING Phoenix 12/850 Copyrights 1999, 2000 Victron Energy B.V. All Rights Reserved This publication or part thereoff, may not reproduced in any form by any method,

Nadere informatie

BC 40/1..A, BC 42 EN BC 43

BC 40/1..A, BC 42 EN BC 43 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR CIRCULATIEPOMPEN VOOR ZWEMBADFILTERS BC 40/1..A, BC 42 EN BC 43 BC 40/1..A zelfaanzuigend BC 42 - normaalzuigend BC 43 - normaalzuigend 01/04 VG 766.2010.051 3 01/04 NL Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter

Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter EN NL DE Installation and operation instructions Installatie- en bedieningshandleiding Installation und Bedienung ENGLISH 1 NEDERLANDS

Nadere informatie

AN81050-4I. Gebruiksaanwijzing

AN81050-4I. Gebruiksaanwijzing AN81050-4I Gebruiksaanwijzing User manual Vriezer Freezer 2 Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig

Nadere informatie

DUR141 DUR181. GR Χλοοκοπτικό μπαταρίας με μεσινέζα Οδηγίες χρήσης

DUR141 DUR181. GR Χλοοκοπτικό μπαταρίας με μεσινέζα Οδηγίες χρήσης GB Cordless String Trimmer Instruction manual F Coupe herbe sans-fil Manuel d instructions D Akku-Rasentrimmer Betriebsanleitung I Tagliabordi a batteria Istruzioni per l uso NL Accugraskantmaaier Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

NL NL ENGLISH 4 NEDERLANDS 15. Language, Taal. Country, Land

NL NL ENGLISH 4 NEDERLANDS 15. Language, Taal. Country, Land MÖJLIG GB NL NL NL NL ENGLISH 4 NEDERLANDS 15 Language, Taal Country, Land ENGLISH 4 Contents Safety information 4 Product description 5 Daily use 6 Helpful hints and tips 6 Care and cleaning 7 Subject

Nadere informatie

1. Leveringsomvang. 1. Scope of delivery 16 / 17. 2. Montage handleiding. 2. Installation instructions. 3. Chassis profiles and dimensions

1. Leveringsomvang. 1. Scope of delivery 16 / 17. 2. Montage handleiding. 2. Installation instructions. 3. Chassis profiles and dimensions MONTAGE HANDLEIDING NL Automatische & handmatige versie 2 6. Gebruikershandleiding 15 1. Scope of delivery 2/3 16 / 17 2. Installation instructions 4 3. Chassisprofielen en maten 4. Hydraulisch systeem

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing WASAUTOMAAT. Inhoud IWD 7148

Gebruiksaanwijzing WASAUTOMAAT. Inhoud IWD 7148 Gebruiksaanwijzing WASAUTOMAAT Nederlands,1 IWD 7148 English,13 Inhoud Installatie, 2-3 Uitpakken en waterpas zetten Hydraulische en elektrische aansluitingen Eerste wascyclus Technische gegevens Onderhoud

Nadere informatie

VECTRON G 1.40 VECTRON G 1.55 VECTRON G 1.85. Bedieningshandleiding Voor de gespecialiseerde vakman Aangeblazen gasbrander... 2-17

VECTRON G 1.40 VECTRON G 1.55 VECTRON G 1.85. Bedieningshandleiding Voor de gespecialiseerde vakman Aangeblazen gasbrander... 2-17 VECTRON G 1.40 VECTRON G 1.55 VECTRON G 1.85 Bedieningshandleiding Voor de gespecialiseerde vakman Aangeblazen gasbrander... 2-17 Operating instructions For specialist installation engineers Gas burners...

Nadere informatie

PI6501TU / KMI 13298 C INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKERSHANDLEIDING

PI6501TU / KMI 13298 C INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKERSHANDLEIDING PI6501TU / KMI 13298 C EN NL INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKERSHANDLEIDING DEAR CUSTOMER, EN Your hob combines exceptional ease of use with excellent effectiveness. Once you have read the instructions, operating

Nadere informatie

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual

NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual NL - Instructie- en gebruikershandleiding UK - Installation and User manual 0310 211 Innovation has a name. Inhoudsopgave / Table of contents NL Deze handleiding bestaat uit 2 talen. 1 - NL 2 - UK Handleiding

Nadere informatie

Lees de veiligheidsinstructies voor het gebruikt!

Lees de veiligheidsinstructies voor het gebruikt! Document version: Date : 2014-09- 15 Revision : 5 Title : EX- SM14_UserGuide- 20150129.docx Inhoudsopgave 1. Veiligheidsinstructie... 2 2. Technische specificaties... 4 3. Verklaring over inhoud en eigendom...

Nadere informatie

Instructieboekje Bedienungsanleitung Instruction leaflet Livret d'instructions

Instructieboekje Bedienungsanleitung Instruction leaflet Livret d'instructions - 1 - Instructieboekje Bedienungsanleitung Instruction leaflet Livret d'instructions THG12000(RVS) - terrasstraler op gas THG12000 (Edelstahl) - Gas-Terrassenheizstrahler THG12000 (Stainless steel) - Gas-powered

Nadere informatie

I6GSH2AG/NL. Gebruiksaanwijzing FORNUIS EN OVEN. Operating Instructions COOKER AND OVEN. Nederland. Inhoud

I6GSH2AG/NL. Gebruiksaanwijzing FORNUIS EN OVEN. Operating Instructions COOKER AND OVEN. Nederland. Inhoud I6GSH2AG/NL NL Nederland Gebruiksaanwijzing FORNUIS EN OVEN Inhoud Gebruiksaanwijzing, WAARSCHUWING,2 Beschrijving van het apparaat-bedieningspaneel, Beschrijving van het apparaat-aanzichttekening, Installatie,

Nadere informatie

Network Camera. Quick Guide DC-E1112WR / DC-E1212WR. Powered by

Network Camera. Quick Guide DC-E1112WR / DC-E1212WR. Powered by Network Camera Quick Guide DC-E1112WR / DC-E1212WR Powered by Safety Precautions English WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR

Nadere informatie

GB Cordless Combination Hammer Instruction Manual F Marteau Combiné sans Fil Manuel d instructions D Akku-Kombi-Bohrhammer Betriebsanleitung

GB Cordless Combination Hammer Instruction Manual F Marteau Combiné sans Fil Manuel d instructions D Akku-Kombi-Bohrhammer Betriebsanleitung GB Cordless Combination Hammer Instruction Manual F Marteau Combiné sans Fil Manuel d instructions D Akku-Kombi-Bohrhammer Betriebsanleitung I Martello multifunzione a batteria Istruzioni per l uso NL

Nadere informatie

SCS51600S0 NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN FRIDGE-FREEZER USER MANUAL 26 DE KÜHL-GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 49

SCS51600S0 NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN FRIDGE-FREEZER USER MANUAL 26 DE KÜHL-GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 49 SCS51600S0 NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN FRIDGE-FREEZER USER MANUAL 26 DE KÜHL-GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 49 2 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft

Nadere informatie

OPTIMUM. Handleiding. Metaalbandzaag. Versie 1.0 082009 30 april 2004 Versie 1.0 Opti S 300 VG Metaalbandzaag M A S C H I N E N - G E R M A N Y

OPTIMUM. Handleiding. Metaalbandzaag. Versie 1.0 082009 30 april 2004 Versie 1.0 Opti S 300 VG Metaalbandzaag M A S C H I N E N - G E R M A N Y R Handleiding Versie 1.0 Metaalbandzaag Opti Opti S 300 290 VG G NL 2004 STEEDS GOED BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK! NL Versie 1.0 082009 30 april 2004 Versie 1.0 Opti S 300 VG Metaalbandzaag Pagina 1 1 R

Nadere informatie

HR2300 HR2310T HR2600 HR2601 HR2610 HR2610T HR2611F HR2611FT

HR2300 HR2310T HR2600 HR2601 HR2610 HR2610T HR2611F HR2611FT GB Rotary Hammer / Combination Hammer Instruction Manual F Marteau Perforateur / Marteau combi Manuel d instructions D Bohrhammer / Kombi-Hammer Betriebsanleitung I Martello rotativo / Martello multifunzione

Nadere informatie

(EN) INSTRUCTION MANUAL...2 (NL) GEBRUIKERSHANDLEIDING...37

(EN) INSTRUCTION MANUAL...2 (NL) GEBRUIKERSHANDLEIDING...37 SHI* 6017IE* (EN) INSTRUCTION MANUAL...2 (NL) GEBRUIKERSHANDLEIDING...37 IOAK-2198 / 8052987 (11.2013./1) DEAR CUSTOMER, The cooker is exceptionally easy to use and extremely efficient. After reading the

Nadere informatie

Contents Be Sure to Read

Contents Be Sure to Read English Model No. TX-L3E5E TX-L37E5E TX-L4E5E TX-L47E5E Operating Instructions LCD Television For more detailed instructions, refer to the Operating Instructions on the CD-ROM. To view the Operating Instructions

Nadere informatie

OPERATION AND SERVICE MANUAL SERIE "HC" serie LC e HC

OPERATION AND SERVICE MANUAL SERIE HC serie LC e HC OPERATION AND SERVICE MANUAL SERIE HC serie LC e HC Guarantee and service information Phone numbers: Customer service +39.0438.5844 Assistance for use of chiller +39.0438.5844 Technical assistance - spare

Nadere informatie

Instructies voor het gebruik

Instructies voor het gebruik Instructies voor het gebruik WASMACHINE Nederlands,1 English,13 Inhoud Installatie, 2-3 Uitpakken en waterpas zetten Water- en elektrische aansluiting Eerste wasprogramma Technische gegevens Beschrijving

Nadere informatie

Network Camera. Quick Guide. Powered by

Network Camera. Quick Guide. Powered by Network Camera Quick Guide Powered by Safety Precautions English WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE

Nadere informatie

GB Portable Cut - off Instruction Manual F Scie à Coupe d Onglet à Métaux (Disque) Manuel d instructions D Trennschleifmaschine Betriebsanleitung

GB Portable Cut - off Instruction Manual F Scie à Coupe d Onglet à Métaux (Disque) Manuel d instructions D Trennschleifmaschine Betriebsanleitung GB Portable Cut - off Instruction Manual F Scie à Coupe d Onglet à Métaux (Disque) Manuel d instructions D Trennschleifmaschine Betriebsanleitung I Troncatrice portatile Istruzioni per l uso NL Afkortslijpmachine

Nadere informatie

GOLDEN 2000 AMBER SMART

GOLDEN 2000 AMBER SMART Instructieboekje Manual - Handbuch - Mode d emploi Příručka - Príručka - Instrucţiuni GOLDEN 2000 AMBER SMART Infraroodstraler met afstandsbediening en app-bediening Infra red heater with remote control

Nadere informatie

User s Manual. MicroVAT. English. User s Manual. ZEECS304B3 Rev. A

User s Manual. MicroVAT. English. User s Manual. ZEECS304B3 Rev. A User s Manual English MicroVAT User s Manual ZEECS304B3 Rev. A Table of Contents User s Manual.................................... E-1 Introduction................................... E-1 MicroVAT Tester............................

Nadere informatie

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators Contents User instructions Section Subject Page 1 Introduction 2 2 QUICK REFERENCE 2 3 Unpacking 4 4 Location and Installation

Nadere informatie

KLASEN. Design and Quality IKEA of Sweden

KLASEN. Design and Quality IKEA of Sweden KLASEN Design and Quality IKEA of Sweden ENGLISH 4 NEDERLANDS 12 4 ENGLISH KLASEN gas barbecue WARNING For outdoor use only. Read these instructions before using the barbecue. Failure to follow these

Nadere informatie