Een vrijwillig eigen risico alleen weggelegd voor gezonde mensen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een vrijwillig eigen risico alleen weggelegd voor gezonde mensen?"

Transcriptie

1 Een vrijwillig eigen risico alleen weggelegd voor gezonde mensen? Nicole Kaupmann en France Portrait Introductie Op de markt voor ziektekostenverzekeringen gaat het om het verminderen van financiële onzekerheid als gevolg van ziekte en de medische kosten die daarmee samengaan. Uitgaven aan gezondheidszorg zijn, door de grote mate van onzekerheid over het tijdstip en de omvang van de benodigde zorg, moeilijk te plannen. Daarom zullen risico-averse mensen zich willen verzekeren om zo de financiële onzekerheid te verminderen. Echter kan dit leiden tot consument geïnduceerde moral hazard. Dit betekent dat de zorgconsument, na het betalen van de verzekeringspremie, niet of nauwelijks meer een financiële prijsprikkel ervaart en dat de kans bestaat dat hij of zij meer en/of duurdere zorg consumeert dan strikt noodzakelijk is. Om dit fenomeen tegen te gaan wordt o.a. gebruik gemaakt van vrijwillige eigen risico s. De zorgverzekerde neemt dan een deel van de zorgkosten voor eigen rekening en krijgt in ruil daarvoor premiekorting. Mogelijk leidt dit tot zelfselectie van zorgverzekerden als verzekerden die gemiddeld gezien lagere ziektekosten verwachten eerder zullen kiezen voor een vrijwillig eigen risico dan anderen. Een denkbare consequentie daarvan is dat het verwachte remgeldeffect van vrijwillige eigen risico s klein zal blijven als het gemiddeld gezien vooral de populatie van gezondere zorgverzekerden betreft.[2,3] Bovendien zorgt zelfselectie mogelijk voor een afname van de solidariteit. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de rijkere mensen gemiddeld gezien gezonder zijn en dus eerder zullen kiezen voor een vrijwillig eigen risico, mede ook omdat zij het financiële risico kunnen nemen.[4,6] Het risicovereveningssysteem lijkt niet goed genoeg te corrigeren voor verschillen in gezondheid.[10] Dit zou betekenen dat de premiekorting voor een vrijwillig eigen risico gedeeltelijk bestaat uit verschillen in gezondheid en dus zorgt voor een afname in de solidariteit.[1,5] In januari 2006 is in Nederland een nieuw zorgstelsel ingevoerd. Iedereen die in Nederland woont of er loonbelasting betaalt is verplicht een basiszorgverzekering te hebben. Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren voor het basisverzekeringspakket. Zorgverzekerden kunnen elk jaar overstappen van zorgverzekeraar. De nominale zorgpremie wordt door de zorgverzekeraars zelf vastgesteld, wat er toe kan leiden dat de premie per zorgverzekeraar verschilt. Het is echter verboden om voor het basispakket een hogere premie in rekening te brengen aan verzekerden met verwachte hoge zorgkosten. Sinds 2006 bestaat de mogelijkheid tot een vrijwillig eigen risico van 100 tot maximaal 500. Hoe hoger het gekozen vrijwillig eigen risico, hoe groter de premiekorting.[1,8] De premiekorting mag niet gedifferentieerd worden naar risicokarakteristieken. Het vrijwillig eigen risico is gemaximaliseerd, omdat door de aanwezigheid van risicoverevening zorgverzekeraars geen hoge premiekorting kunnen geven in ruil voor een vrijwillig eigen risico.[10] Deze studie onderzoekt de mate van zelfselectie op basis van gezondheid en sociaal-economische karakteristieken bij het nemen van een vrijwillig eigen risico in de context van het nieuwe zorgstelsel in Nederland. Er wordt gebruik gemaakt van cross-sectionele data die verzameld zijn in de periode januari - maart 2006, direct na de invoering van het nieuwe zorgstelsel.[7] Methode Studiepopulatie en studiedesign De studiepopulatie bestaat uit individuen van 18 jaar en ouder die willekeurig getrokken zijn uit het telefoonboek van heel Nederland. Deze individuen werden eerst opgebeld (overdag en/of s avonds) en kregen, na het geven toestemming, binnen een week een vragenlijst met bijgevoegde antwoordenvelop toegestuurd. In het telefoongesprek werd kort de bedoeling van VGE Bulletin maart

2 het onderzoek uitgelegd en werd benadrukt dat de vragenlijsten volledig anoniem en niet gecodeerd verwerkt zouden worden individuen hebben toestemming gegeven voor het sturen van de vragenlijst. Uiteindelijk hebben 889 individuen de vragenlijst ingevuld en geretourneerd. Dit was ruim voldoende om onze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.[7] Variabelen De afhankelijke variabele geeft aan of een deelnemer een vrijwillig eigen risico heeft of niet (de data bevatten geen informatie over de hoogte van het eigen risico). De determinanten die betrekking hebben op gezondheid zijn de ervaren gezondheid, het aantal contacten met de huisarts en het aantal contacten met een specialist. De variabele ervaren gezondheid bestaat uit vijf categorieën, namelijk heel goed, goed, niet goed/niet slecht, slecht en heel slecht. De variabele contact huisarts meet hoe vaak een deelnemer de huisarts bezocht heeft in de afgelopen zes maanden. De antwoordcategorieën bestaan uit: weinig (0 tot 2 keer), midden (3 tot 5 keer) en veel (6 of meer keer). De variabele contact specialist meet hoe vaak een deelnemer specialisten bezocht heeft in de afgelopen zes maanden. De antwoordcategorieën bestaan uit: weinig (0 tot 1 keer), midden (2 tot 5 keer) en veel (6 of meer keer). De volgende sociaal-economische variabelen zijn geïncludeerd: het opleidingsniveau, het kunnen rondkomen met het netto inkomen en het ontvangen van zorgtoeslag. De variabele opleidingsniveau is onder te verdelen in laag (geen opleiding, lager onderwijs, lager beroepsonderwijs), midden (middelbaar algemeen onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet algemeen onderwijs) en hoog (hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs). De vier categorieën voor de variabele rondkomen met het netto inkomen zijn goed, voldoende, matig en slecht. De variabele ontvangen zorgtoeslag geeft aan of een deelnemer zorgtoeslag ontvangt of niet. De dataset bevat ook informatie over demografische karakteristieken zoals geslacht, leeftijd, nationaliteit, partner status en aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Verder geeft de dataset informatie over het al dan niet hebben van een aanvullende verzekering en de soort polis. Statistische analyses In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van logistische regressie analyses. Voorafgaand hieraan zijn er chi-kwadraat toetsen en onafhankelijke t-toetsen uitgevoerd om te kijken of er significante verschillen bestaan tussen individuen met en individuen zonder vrijwillig eigen risico. Alle missende waarden worden buiten beschouwing gelaten. De analyses zijn uitgevoerd in SPSS, v In stap 1 zijn twee logistische modellen geconstrueerd: één waarin is gecorrigeerd voor gezondheids-karakteristieken en één waarin is gecorrigeerd voor sociaal-economische karakteristieken. Op basis van de schattingsresultaten van deze twee modellen is in stap 2 één model gevormd waarin alleen gecorrigeerd is voor de significante gezondheidskarakteristieken en de significante sociaal-economische karakteristieken gevonden in stap 1. Een confounder is, in deze context, een variabele die de mogelijke relatie tussen gezondheid en sociaal-economische karakteristieken en het nemen een vrijwillig eigen risico, geheel of gedeeltelijk verklaart. De variabelen geslacht, leeftijd, allochtoon, samenleven met partner, aantal kinderen onder de 18 jaar en aanvullend verzekerd zijn gecontroleerd op confounding. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat mensen met partner gemiddeld gezonder en rijker zijn dan mensen zonder partner en dat het hebben van een partner de relatie verklaart tussen gezondheid, sociaal-economische verschillen en het nemen van een vrijwillig eigen risico. Variabelen zijn opgenomen als confounder als tenminste één van de parameters van de gezondheids- en sociaal-economische indicatoren van stap 2 met meer dan 10% veranderde na het opnemen van de variabele in het model. In stap 3 zijn modellen geschat die gecorrigeerd zijn voor alle gevonden confounders. Ook is onderzocht of de gevonden relatie 8 VGE Bulletin maart 2010

3 anders blijkt te zijn voor mannen en vrouwen, en jongeren en ouderen. Dat is gedaan door interactievariabelen tussen de gezondheids- of sociaal-economische variabelen en geslacht of leeftijd toe te voegen aan de modellen. Stel dat de parameter die geassocieerd is met bijvoorbeeld de interactievariabele voor ervaren gezondheid en geslacht significant is, dan is de relatie tussen ervaren gezondheid en het hebben van een eigen risico verschillend voor mannen en vrouwen. Resultaten Beschrijving variabelen Tabel 1 geeft beschrijvende informatie over de meegenomen variabelen weer, volgens het wel of niet hebben van een eigen risico. De onderzochte populatie is tussen de 20 en 100 jaar oud, met een gemiddelde van 56,6 jaar en een standaard deviatie van 16,2 jaar. Hiervan zijn er 483 vrouw (54,3%), 404 man (45,4%) en van twee mensen is het geslacht niet bekend (0,2%). Daarbij hebben 74 individuen (8,3%) een eigen risico. Merk op dat er 18 individuen waren die niet wisten of ze wel of geen eigen risico hadden (2,0%). Deze individuen zijn niet meegenomen in de analyses.[7] Tabel 1: Karakteristieken onderzoekspopulatie, (volgens wel of niet eigen risico) Geen eigen Wel eigen risico P-waarde risico Gezondheid (%) Ervaren gezondheid 0,001 Heel goed + goed ,5 Niet goed/niet slecht 21,5 12,2 Slecht + heel slecht 5,9 1,4 Contact huisarts 0,000 Weinig 56,3 82,4 Midden 27,7 12,2 Veel 14,6 5,4 Contact specialist % 0,016 Weinig 65,4 82,4 Midden 24,3 14,9 Veel 8,6 2,7 Sociaal-economische status (%) Ontvangen zorgtoeslag 0,004 Ja 44,8 27,0 Rondkomen met netto inkomen 0,025 Goed 41,2 59,5 Voldoende 36,7 23,0 Matig 16,6 13,5 Slecht 3,5 2,7 Opleidingsniveau 0,005 Laag 19,8 6,8 Midden 43,5 41,9 Hoog 35,7 51,4 Demografische karakteristieken Man (%) 45,2 58,1 0,034 Leeftijd (gemiddelde, SD) 57,02 (16,0) 51,32 (15,6) 0,003 Allochtoon (%) 8,2 9,5 0,711 Samenleven met partner ( %) 73,2 73,0 0,919 Aantal kinderen jonger dan 18 jaar Aanvullend verzekerd (%) 0,46 (SD=0,921) 94,2 0,64 (SD=1,001) 82,4 0,131 0,000 Totaal 74 (8,3) 797 (89,6) De preliminaire analyses laten significante associaties zien tussen het hebben van een eigen risico en alle onderzochte gezondheids- en sociaal-economische indicatoren. De verschillen tussen het wel en niet hebben van een eigen risico blijken enkel significant te zijn bij de variabelen geslacht, leeftijd en aanvullend verzekerd. Bij de variabelen allochtoon, samenleven met partner en aantal kinderen jonger dan 18 jaar zijn de verschillen tussen VGE Bulletin maart

4 het wel en niet hebben van een eigen risico niet significant. Parametrische resultaten Tabel 2 laat de resultaten zien van de analyses uit stap 2 (namelijk van de modellen gecorrigeerd voor significante gezondheids- en sociaal-economische determinanten en niet gecorrigeerd voor confounders). Tabel 3 laat de resultaten zien van de analyses uit stap 3 (namelijk van de modellen gecorrigeerd voor significante gezondheids- en sociaal-economische determinanten en gecorrigeerd voor confounders). Tabel 2: Resultaat logistisch model eigen risico (niet gecorrigeerd voor confounders) Parameter Odd ratio S.E. P-waarde 95% BI Ervaren gezondheid Contact huisarts Opleidingsniveau -0,45-0,62 0,46 0,64 0,54 1,59 0,24 0,26 0,19 0,03 0,02 0,02 [0,43-0,95] [0,33-0,89] [1,10-2,30] De variabelen ervaren gezondheid, contact huisarts en opleidingsniveau zijn significant geassocieerd met het nemen van een vrijwillig eigen risico in de modellen van stap 2 en stap 3 (namelijk wel en niet gecorrigeerd voor de confounders). Mensen met een slechte ervaren gezondheid, die vaak naar de huisarts gaan, en die laag opgeleid zijn nemen minder vaak een eigen risico dan anderen. Verder nemen individuen met kinderen jonger dan 18 of die zonder aanvullende verzekering, vaker een eigen risico dan anderen, ook na het corrigeren voor gezondheids- en sociaal-economische verschillen. Bij zowel de variabele geslacht als de variabele leeftijd is geen sprake van effectmodificatie, wat betekent dat de gevonden relatie niet anders blijkt te zijn voor mannen en vrouwen, en voor jongeren en ouderen. Op basis van de geschatte parameters uit tabel 3 is te berekenen dat de oddsratio voor het verschil tussen een heel goede en een heel slechte ervaren gezondheid 0,19 is (BI +0.04, +1.04). Iemand met een heel slechte ervaren gezondheid heeft ongeveer een 5 keer zo kleine kans om een vrijwillig eigen risico te hebben dan iemand met een heel goede ervaren gezondheid. De oddsratio voor het verschil tussen weinig en veel contact met de huisarts is 0,29 (BI -2,32, +0,84). Iemand die veel contact heeft met de huisarts heeft significant minder kans om een vrijwillig eigen risico te hebben dan iemand die weinig contact heeft met de huisarts. De oddsratio voor het verschil tussen een laag en hoog opleidingsniveau is 2,16 (BI +0,99, +4,68). Iemand met een hoog opleidingsniveau heeft een significant ruim 2 keer zo grote kans om een vrijwillig eigen risico te hebben dan iemand met een laag opleidingsniveau. Tabel 3: Resultaat logistisch model eigen risico (gecorrigeerd voor confounders*) Parameter Odd ratio. S.E. P-waarde 95% BI Ervaren gezondheid Contact huisarts Opleidingsniveau -0,41-0,62 0,38 0,66 0,54 1,47 0,22 0,27 0,20 0,06 0,02 0,05 [0,43-1,01] [0,31-0,92] [1,00-2,17] *: geslacht, leeftijd, aantal kinderen jonger dan 18 jaar en aanvullend verzekerd) Discussie Uit de literatuur komt naar voren dat er mogelijk een sterke mate van zelfselectie optreedt bij de keuze voor een vrijwillig eigen risico. Dit zou ontstaan doordat gezonde verzekerden, waarvan verwacht wordt dat ze weinig zorg nodig hebben, bij een gelijke premiekorting eerder geneigd zijn een vrijwillig eigen risico te nemen dan ongezonde verzekerden, waarvan verwacht wordt dat ze veel zorg nodig hebben. Er is zo ver ons bekend geen literatuur die onderzoekt of er daadwerkelijk sprake is van zelfselectie en hoe groot het effect er van is in de context van het nieuwe zorgstelsel in Nederland. In dit onderzoek is hier wel naar gekeken en de studie toont een dergelijke maat aan van zelfselectie bij het nemen van een eigen risico. Op basis van bevindingen uit diverse publicaties wordt in dit onderzoek ook gekeken naar mogelijk 10 VGE Bulletin maart 2010

5 additionele effecten van sociaal-economische status op het nemen van een vrijwillig eigen risico. De grote studiepopulatie is verdeeld over heel Nederland. De respondenten zijn overdag en s avonds benaderd om ervoor te zorgen dat zowel werkende als niet-werkende individuen bereikt konden worden. Het percentage vrouwen in deze populatie is iets hoger dan in Nederland en de gemiddelde leeftijd ligt iets hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Echter, onze analyses zijn gecorrigeerd voor geslacht en leeftijdsverschillen. Kortom: de onderzoekspopulatie is redelijk representatief voor de Nederlandse populatie van 18 jaar en ouder in Wel ligt het aantal respondenten dat een eigen risico heeft in ons onderzoek iets hoger dan de werkelijke registraties in 2006 (8,3% versus 6,1%). Hierdoor zijn de statistische significanties van de gevonden associaties waarschijnlijk iets groter dan in werkelijkheid. Echter: de percentages individuen met eigen risico zijn niet veel van elkaar verwijderd en de gevonden associaties zijn sterk significant. Daardoor is het erg denkbaar dat de resultaten van dit onderzoek niet sterk zullen verschillen in een populatie die meer representatief is voor heel Nederland, wat betreft het hebben van een vrijwillig eigen risico. Een beperking van het onderzoek is dat er in de dataset geen informatie verzameld is over de hoogte van het vrijwillig eigen risico. Daardoor kon niet onderzocht worden op welke manier zelfselectie op basis van gezondheid en sociaal-economische status samenhangt met de hoogte van het vrijwillig eigen risico. Ook kon de variabele die de soort polis weergeeft door het groot aantal missende waarden niet meegenomen worden in de analyses. Conclusie Uit de analyses blijkt dat zelfselectie een belangrijke rol speelt bij het nemen van een vrijwillig eigen risico in de context van het nieuwe zorgstelsel in Nederland. Iemand met een heel slechte ervaren gezondheid heeft ongeveer een 5 keer zo kleine kans om een vrijwillig eigen risico te hebben dan iemand met een heel goede ervaren gezondheid. Iemand die veel contact heeft met de huisarts heeft significant minder kans om een vrijwillig eigen risico te hebben dan iemand die weinig contact heeft met de huisarts. Daarbij is er sprake van een additioneel effect van sociaal-economische status, namelijk het opleidingsniveau, op het nemen van een vrijwillig eigen risico. Iemand met een hoog opleidingsniveau heeft, na het corrigeren voor gezondheidsverschillen, een significant ruim 2 keer zo grote kans om een vrijwillig eigen risico te hebben dan iemand met een laag opleidingsniveau. Samenvattend: gezondere en hogere opgeleide mensen nemen eerder een vrijwillig eigen risico dan minder gezonde en lagere opgeleide mensen. Deze resultaten suggereren dat de gemiddelde zorgkosten van verzekerden mét een vrijwillig eigen risico lager zullen zijn dan die van verzekerden zónder vrijwillig eigen risico. Hieruit is te concluderen dat voornamelijk de consument-geïnduceerde moral hazard van de gemiddeld gezien gezondere mensen beïnvloed zal worden door een vrijwillig eigen risico, wat leidt tot weinig besparing van zorgkosten. De vraag is dus hoe beleidsmakers effectiever de onnodige zorgvraag van gezonde en ongezonde populaties kunnen remmen. In 2008 is er een verplichte eigen risico, gelijk aan 150, naast het vrijwillige eigen risico ingevoerd. Dit treft ongezonde en gezonde populaties en zou daardoor ook de onnodige vraag van ongezonde populaties moeten beïnvloeden. Inmiddels bedraagt het verplicht eigen risico 165. Echter geeft het verplicht eigen risico aan de groep ongezondere mensen geen doelmatigheidsprikkel omdat hun zorgkosten sowieso het bedrag van 165 overschrijden. Bovendien is het de vraag of het rechtvaardig is om bijvoorbeeld chronisch zieken verplicht het eigen risico te laten betalen. Volgens van Kleef et al. [10] kan de effectiviteit van het verplicht eigen risico bij chronisch zieken vergroot worden door het startpunt van het eigen risico van chronisch zieken te verschuiven naar een hoger kostenniveau. Stel dat iemand met diabetes kan kiezen uit twee kwalitatief gelijkwaardige behandelingen van respectievelijk 900 of In de huidige situatie zou deze persoon in beide gevallen 165 zelf moeten betalen en ervaart hij geen financiële prikkel om voor de goedkoopste behandeling te kiezen. Als het eigen risico VGE Bulletin maart

6 verschoven wordt naar het interval [ 1000, 1165], wordt de diabetes patiënt wel geprikkeld om voor de goedkoopste behandeling te kiezen.[9] Een ander probleem betreffende het vrijwillige eigen risico is dat slechts een klein aantal individuen ervoor kiest (namelijk 5% in 2008). Mogelijke beleidsopties om het gebruik van vrijwillige eigen risico s te stimuleren zijn het vereenvoudigen van het verzekeringssysteem wat eigen risico s betreft en hogere kortingspremies aanbieden door bijvoorbeeld de kortingspremie door de overheid te laten subsidiëren.[10] Nicole Kaupmann is werkzaam op de Polikliniek Oogheelkunde van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. France Portrait is werkzaam bij de afdeling Health Economics and Health Technology Assessment van het Instituut voor Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Literatuur 1. Kleef RC van. De nieuwe zorgverzekeringswet: solidariteit gewaarborgd? Aenorm 2006; 13 (52): Nederlandse Zorgautoriteit. Monitor Zorgverzekeringsmarkt: de balans Utrecht: Schut E, Lapré R, Rutten F. De markt voor gezondheidszorg; Algemene economie van de gezondheidszorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg Kunst A. Sociaal-economische verschillen in sterfte en gezondheid in Nederland. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag: Sadiraj K, Groot I. Sociaal-economische status in vereveningsmodel zorgverzekeraars: wat zijn de mogelijkheden? SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS, Amsterdam: Silva L. Gezondheidsverschillen rijk-arm. Monitor 2006; 35: Diepeveen CJ, Mosselman MA. Het overstapgedrag van de Nederlandse bevolking binnen het nieuwe zorgstelsel en de achterliggende factoren die hierop van invloed zijn. Instituut voor Gezondheidswetenschappen in samenwerking met de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit van Amsterdam: Centraal Bureau voor de Statistiek. De invloed van het nieuwe zorgstelsel op conjunctuurindicatoren. Den Haag: NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/artikelen/archief/2006/ f.htm (laatste bezoek: 24 januari 2010) 9. Kleef RC van,ven WPMM van de, Vliet RCJA van. Een effectiever eigen risico in de zorg. Economische Statistische Berichten 92: Kleef RC van, Beck K, Ven WPMM van de, Vliet RCJA van. Risk equalization and voluntary deductibles: a complex interaction, Journal of Health Economics 27: VGE Bulletin maart 2010

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Overstapgedrag en risicoselectie op de zorgverzekeringsmarkt

Overstapgedrag en risicoselectie op de zorgverzekeringsmarkt Overstapgedrag en risicoselectie op de zorgverzekeringsmarkt Danielle Duijmelinck MSc Prof.dr. Wynand van de Ven Dr. Rene van Vliet Dr. Richard van Kleef instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2013.08

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Het effect van het verplicht eigen risico

Het effect van het verplicht eigen risico Het effect van het verplicht eigen risico Wija Oortwijn, Vincent Thio en Mathijn Wilkens Eigen betalingen in de gezondheidszorg leiden tot een financieringsverschuiving van publiek naar privaat gefinancierde

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Meting 2006 voor www.kiesbeter.nl O.C. Damman M. Hendriks D.M.J. Delnoij P. Spreeuwenberg ISBN-10: 90-6905-823-5 ISBN-13: 978-90-6905-823-8

Nadere informatie

Evaluatie campagne 'Stop beginnende nierziekte'

Evaluatie campagne 'Stop beginnende nierziekte' Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2007. De gegevens mogen met bronvermelding (M.M.J. Nielen, F.G. Schellevis, R.A. Verheij, Evaluatie campagne 'Stop beginnende nierziekte', NIVEL 2007) worden

Nadere informatie

De rationele ondernemer. Motieven van zelfstandig ondernemers en dga s om zich te verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid

De rationele ondernemer. Motieven van zelfstandig ondernemers en dga s om zich te verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid Motieven van zelfstandig ondernemers en dga s om zich te verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid Motieven van zelfstandig ondernemers en dga s om zich te verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Sociaal-economische status in vereveningsmodel zorgverzekeraars: wat zijn de mogelijkheden?

Sociaal-economische status in vereveningsmodel zorgverzekeraars: wat zijn de mogelijkheden? Sociaal-economische status in vereveningsmodel zorgverzekeraars: wat zijn de mogelijkheden? Amsterdam, 20 maart 2006 Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS Sociaal-economische status in vereveningsmodel

Nadere informatie

Naar een slimmer gebruik van eigen betalingen in de zorg

Naar een slimmer gebruik van eigen betalingen in de zorg 82 Naar een slimmer gebruik van eigen betalingen in de zorg C. Folmer E. Westerhout* Samenvatting De meeste zorgpolissen kennen eigen betalingen. Deze laatste beperken het oneigenlijk gebruik dat inherent

Nadere informatie

Ervaringen van cliënten met Hulp bij het Huishouden Landelijke meting met de CQ-index Hulp bij het Huishouden 2014

Ervaringen van cliënten met Hulp bij het Huishouden Landelijke meting met de CQ-index Hulp bij het Huishouden 2014 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van cliënten met Hulp bij het Huishouden Landelijke meting met de CQ-index Hulp bij het Huishouden

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Werk en Inkomen: kerngegevens & trends Rapportage 2013 Joris van der Veer Geeke Waverijn Peter Spreeuwenberg

Nadere informatie

Naar verklaringen voor het eetgedrag van ouderen

Naar verklaringen voor het eetgedrag van ouderen Longitudinal Aging Study Amsterdam Onderzoeksvraag VWS voor LASA 2011 Naar verklaringen voor het eetgedrag van ouderen Mw. prof. dr. ir. M. Visser Mw. ir. C. Dijkstra December 2011 EMGO+ Instituut, VU

Nadere informatie

Monitor Zorgverzekeringsmarkt deelrapportage. Het overstapgedrag van chronisch zieken

Monitor Zorgverzekeringsmarkt deelrapportage. Het overstapgedrag van chronisch zieken Monitor Zorgverzekeringsmarkt deelrapportage Het overstapgedrag van chronisch zieken 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 2. Onderzoeksbevindingen 13 2.1 Overstappen chronisch zieken

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Kerngegevens Zorg 2007 Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten Lidwien Lemmers Peter Spreeuwenberg

Nadere informatie

Angst: een bijwerking van de bijsluiter?

Angst: een bijwerking van de bijsluiter? Werking Waar het medicijn voor is een te hoog cholesterol te veel vetten in het bloed bij mensen met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Hoe dit medicijn werkt Het vermindert de totale hoeveelheid

Nadere informatie

Gezondheidsvragen in de Stadsenquête Den Haag 2001 en 2003; de uitkomsten bekeken in relatie tot etnische achtergrond en opleidingsniveau

Gezondheidsvragen in de Stadsenquête Den Haag 2001 en 2003; de uitkomsten bekeken in relatie tot etnische achtergrond en opleidingsniveau 2 epidemiologisch bulletin, 2006, jaargang 41, nummer 1 Gezondheidsvragen in de Stadsenquête Den Haag 2001 en 2003; de uitkomsten bekeken in relatie tot etnische achtergrond en opleidingsniveau G.A.M.

Nadere informatie

Keuzes van werknemers voor een zorgverzekering

Keuzes van werknemers voor een zorgverzekering Keuzes van werknemers voor een zorgverzekering Joost van Genabeek, Rien Huiskamp, Daan Ooms en Romy Steenbeek In dit artikel gaan we nader in op de keuzes die werknemers maken voor een zorgverzekering.

Nadere informatie

Inkomen en de combinatie van arbeid en zorg

Inkomen en de combinatie van arbeid en zorg Inkomen en de combinatie van arbeid en zorg Jannes de Vries en Francis van der Mooren Voor het combineren van arbeid en zorg kunnen ouders gebruik maken van ouderschapsverlof en kinderopvang. Of werkende

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiënt activatie van mensen met

Nadere informatie

Toelichting op de effecten van eigen betalingen in de zorg

Toelichting op de effecten van eigen betalingen in de zorg Toelichting op de effecten van eigen betalingen in de zorg Bijlage bij het rapport Zorgkeuzes in Kaart CPB Achtergronddocument Minke Remmerswaal Rudy Douven Paul Besseling 31 maart 2015 3 Inhoud 1 Introductie

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

De Eecten van het Beeindigen van een Onderneming op Toekomstig Ondernemerschap Bas van der Klaauw Vakgroep Algemene Economie, Vrije Universiteit De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam November 1998 In opdracht

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars CQ-index Zorg en Zorgverzekering, meting 0 NIVEL: C.G. Donselaar D. de Boer L. van der Hoek M.W. Krol J. Rademakers Centrum Klantervaring Zorg:

Nadere informatie

Kleinschalige wijkgerichte zorg in Gemert-Bakel

Kleinschalige wijkgerichte zorg in Gemert-Bakel Marjolein Veerbeek, Claudia van der Velden, Joran Lokkerbol, Bernadette Willemse, Anne Margriet Pot Kleinschalige wijkgerichte zorg in Gemert-Bakel Een studie naar kosteneffectiviteit en succesfactoren

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Amsterdam, September 2012 In opdracht van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Wat maakt oudere

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars

Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars CQ-index Zorg en Zorgverzekering, meting 008 NIVEL: M. Reitsma - van Rooijen D. de Boer M. Hendriks L. van der Hoek J. Rademakers Centrum Klantervaring

Nadere informatie

Verzekerd met een chronische ziekte: Een onderzoek naar ervaren problemen bij het afsluiten van verzekeringen door chronisch zieken in Nederland

Verzekerd met een chronische ziekte: Een onderzoek naar ervaren problemen bij het afsluiten van verzekeringen door chronisch zieken in Nederland Journal website Pubmed link DOI 1.0 http://vb23.bsl.nl/frontend/index.asp?custom_product_id=1388-7491&product_id={68b1ebf1-7393-458f-bf75-bdb5e9a3dae9} Verzekerd met een chronische ziekte: Een onderzoek

Nadere informatie

Niet-gebruik buitengewone uitgavenregeling onder chronisch zieken en gehandicapten

Niet-gebruik buitengewone uitgavenregeling onder chronisch zieken en gehandicapten Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2005. De gegevens mogen met bronvermelding (Mieke Rijken, (NIVEL), Lennart Janssens, (SEO), Interim-rapportage Niet-gebruik buitengewone uitgavenregeling onder

Nadere informatie

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Amsterdam, september 2012 In opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Wat maakt oudere

Nadere informatie