Rotterdam, 22 maart 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotterdam, 22 maart 2011."

Transcriptie

1 Rotterdam, 22 maart Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) en drs. R. Sörensen (Leefbaar Rotterdam) over zorgen betreffende BOOR. Aan de Gemeenteraad. Op 4 maart 2011 stelden de raadsleden drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) en drs. R. Sörensen (Leefbaar Rotterdam) ons schriftelijke vragen over zorgen betreffende BOOR Inleidend wordt gesteld: Leefbaar Rotterdam maakt zich zorgen om het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Het jaarverslag geeft ons geen inzicht of de door de gemeente verleende bruidsschat van 26 miljoen goed wordt besteed. Verder bereiken ons regelmatig klachten. Zo worden klachten over het bestuur niet door een onafhankelijke raad van toezicht beantwoord, maar door het dagelijks bestuur zelf. De weg naar het Algemeen Bestuur wordt door het Dagelijks Bestuur verhinderd. Juridische procedures resulteren regelmatig in ongunstige en dure vonnissen voor BOOR. Dit roept vragen op over de kwaliteit van het interne beleid. Daarnaast zijn scholen ontevreden over het functioneren van PROSCO waar ze van BOOR verplicht hun producten en diensten moeten inkopen. Het feit dat beide stichtingen door de twee zelfde bestuurders worden bestuurd, roept vragen op over de onafhankelijkheid. Ook vragen scholen zich af waarom er zoveel geld wordt uitgegeven aan strategie en PR door BOOR. Wat doet BOOR in China, de VS, Canada en Suriname? Wat hebben de Rotterdamse scholen daaraan? Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording: Prealabele opmerking van het college De stichting BOOR is per 1 januari 2008 verzelfstandigd. De stichting wordt bestuurd door het bestuur (College van Bestuur), onder toezicht van het Algemeen Bestuur. De leden van het College van Bestuur zijn belast met de dagelijkse bedrijfsvoering en operationele gang van zaken. Het doel van het gemeentelijke toezicht op de stichting BOOR is drieledig: - Erop toezien dat de stichting haar taken structureel kan uitvoeren met de beschikbare middelen. - Erop toezien dat het onderwijs volgens de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs wordt gegeven. - Invulling geven aan de grondwettelijke taak van de lokale overheid, namelijk het geven van voldoende openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal scholen. Gezien de aard van merendeel van de vragen heeft het College van B&W de vragen ook voorgelegd aan de stichting BOOR. Daar waar in de beantwoording informatie van de stichting BOOR wordt aangehaald is dit aangegeven. Behandelaar: J.G. Ossel, raadsstuk pagina 1

2 Als inleiding op vraag 1 wordt gesteld: Bruidsschat De gemeente heeft BOOR een bruidsschat meegegeven van 26,05 miljoen. In het jaarverslag wordt hier nauwelijks enige verantwoording over afgelegd. Uit bijlage A van dit jaarverslag (pag. 60) valt niet op te maken hoe de bruidsschatregeling 2009 van is besteed. Vraag 1: Hoe is het mogelijk dat over deze gemeentelijke gelden geen uitgebreide jaarlijkse verantwoording plaatsvindt? In de Verzelfstandigingovereenkomst tussen de Gemeente Rotterdam en Stichting BOOR van 20 december 2007 is in artikel 13, lid 4 opgenomen dat de stichting jaarlijks in haar jaarverslag verantwoording aflegt over de wijze waarop de bruidsschat is ingezet. De verantwoording wordt getoetst door een accountant. In 2008 is de bruidsschat in een apart document verantwoord door BOOR. Over 2009 is de verantwoording opgenomen in bijlage A van het jaarverslag. Vraag 2: Kan BOOR een uitgebreide verantwoording afleggen over de bestedingen van de bruidsschat in 2008, 2009 en 2010? Kan BOOR hierbij tenminste aangegeven welk aandeel is uitgegeven aan het bestuursbureau, management voor BOOR en Prosco? De specificatie van de bestedingen van de bruidsschat is opgenomen in de bijlage van het jaarverslag. De verantwoording is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Dit was ook van toepassing bij het jaarverslag 2008 en zal ook onderdeel zijn van de jaarverslagen 2010 en Vraag 3: Waarom is destijds besloten dat dit bedrag alleen aan administratie, beheer en bestuur (ABB kosten) mag worden besteed? Dit is vastgelegd in de onderwijswetgeving. Bij besluit van 18 april 2002 (staatsblad 209 en 210) inhoudende wijzigingen van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertise centra is inzake de bruidsschatregeling bepaald dat in die gevallen waarbij het bestuur over het openbaar onderwijs wordt overgedragen aan een vermogensrechtelijke zelfstandige stichting, een bruidsschat mag worden meegegeven, die uitsluitend voor ABB doeleinden mag worden ingezet. Vraag 4: Is de bruidsschat bedoeld voor lopende ABB kosten of is de bruidsschat bedoeld voor eenmalige frictiekosten in het kader van het opzetten van een bestuursbureau, sanering van Prosco e.d.? De bruidsschat is bedoeld voor dekking van ABB kosten. Door de vrijval van de middelen uit een deel van de rijksvergoeding voor ABB kosten ontstaat ruimte om het weerstandsvermogen te verhogen. Behandelaar: J.G. Ossel, raadsstuk pagina 2

3 Dan wordt gesteld: Te verwachten valt dat de 3 e en 4 e tranche ook volledig zullen opgaan in de exploitatie. Blijkbaar wordt er uit de bruidsschat niet gespaard om toekomstige overheadkosten te dekken. Na 20 is er dus geen bruidsschat meer voorhanden om ABB kosten te dekken. Vraag 5: Hoe denkt BOOR de ABB kosten vanaf 20 te dekken, m.a.w. hoe worden de kosten van het bestuursbureau, management voor BOOR en Prosco na 20 gefinancierd? De ABB kosten worden vanaf 20 gedekt uit de jaarlijkse rijksbijdrage voor ABB. Als inleiding op vraag 6 wordt gesteld: Bestuursmodel In het huidige bestuursmodel is er geen scheiding tussen de functies van bestuur en toezicht. Het algemeen bestuur vergadert 8 maal per jaar gezamenlijk met het dagelijks bestuur ( college van bestuur ). Klachten over het dagelijks bestuur worden in dit model niet beantwoord door het algemeen bestuur, maar door de het dagelijks bestuur zelf. Hierdoor is er geen sprake van een effectieve controle op het functioneren van het dagelijks bestuur. Vraag 6: Bent u het met ons eens dat klachten over het dagelijks bestuur beantwoord dienen te worden door een onafhankelijke toezichthouder en dat de weg naar deze onafhankelijke toezichthouder zonder drempels en transparant dient te zijn? Het algemeen bestuur van de stichting BOOR heeft onder andere als taak het houden van toezicht op de werkzaamheden en het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Dit is geregeld in artikel 17 lid 1 van de statuten van de stichting. BOOR heeft aangegeven dat het algemeen bestuur geen individuele klachten behandelt. Voor de behandeling van individuele klachten is de stichting BOOR aangesloten bij een aantal onafhankelijke klachtencommissies, zoals de beroepscommissie inzake examens en de Landelijke Klachtencommissie voor ouders en leerlingen. Dan wordt opgemerkt: Uit het jaarverslag 2009 kunnen we opmaken dat het huidige bestuursmodel binnen afzienbare tijd zal eindigen. Vraag 7: Wanneer zal het bestuursmodel worden omgevormd tot twee afzonderlijke organen, te weten een bestuur (2 personen) en een raad van toezicht (7 personen)? Door het algemeen bestuur van BOOR zijn nieuwe statuten vastgesteld. Deze statuten zijn inmiddels ter beoordeling voorgelegd aan een notariskantoor. Na het advies van de notaris worden de statuten ter goedkeuring aangeboden aan de gemeenteraad. Naar verwachting zal dit in het 2e kwartaal van 2011 gebeuren. Behandelaar: J.G. Ossel, raadsstuk pagina 3

4 Vraag 8: Waarom wordt pas nu voor dit bestuursmodel gekozen en niet al eerder bij de verzelfstandiging van BOOR op 1 januari 2008? Op het moment van de verzelfstandiging was het Raad van Toezichtmodel voor het openbaar onderwijs op basis van de onderwijswetgeving niet mogelijk. Mede op verzoek van het toenmalige College is een verzoek tot aanpassing van de wet ingediend. De wet Goed onderwijs, Goed Bestuur, die 1 augustus 2010 in werking is getreden maakt het Raad van Toezichtmodel ook voor het openbaar onderwijs mogelijk. Als inleiding op vraag 9 wordt gesteld: Prosco In het huidige Rotterdamse model zijn de bestuurders van BOOR tevens de bestuurders van Prosco, de stichting die de scholen administratief zou moeten ondersteunen. De scholen zijn gedwongen om producten en diensten bij Prosco in te kopen. Er is dus sprake van gedwongen winkelnering. Tevredenheidspeilingen uit het verleden tonen aan dat scholen zeer ontevreden zijn over de diensten van Prosco. Vraag 9: Is er recent onderzoek gedaan naar de huidige waardering van Prosco? Zo nee, bent u bereid om op korte termijn een onafhankelijk onderzoek uit te voeren? In het kader van de tussenevaluatie van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is onderzoek gedaan naar de waardering van Prosco. In totaal werden zesennegentig personen aangeschreven: zesenzeventig klanten binnen het primair onderwijs en twintig klanten binnen het voortgezet onderwijs. Van de benaderde personen hebben er tweeënzeventig de vragenlijst ingevuld; een respons van 75%. Aan de respondenten werd gevraagd om de dienstverlening van de tien afdelingen te waarderen aan de hand van een rapportcijfer. Behoudens de afdeling Financiën werden alle afdelingen of diensten positief gewaardeerd met rapportcijfers tussen 6.2 (Afdeling PO en Huisvesting) en 7.2 (Personeelsconsulenten). Afdeling Financiën werd gewaardeerd met een 5.1. BOOR heeft aangegeven dat op basis van het onderzoek binnen Prosco, maar ook bij BOOR zelf, maatregelen zijn genomen om de financiële functie te verbeteren. Vervolgens wordt opgemerkt: Andere scholen die onafhankelijk hun diensten van concurrerende aanbieders kunnen afnemen zijn vaak goedkoper uit en ontvangen een betere service. Vraag 10: De enorme schaal die Prosco vertegenwoordigt zou tot grote inkoopvoordelen moeten leiden, hoe is het dan toch mogelijk dat scholen buiten BOOR (Prosco) efficiënter kunnen inkopen? BOOR heeft aangegeven dat de kosten van Prosco circa 3,6 mln. per jaar bedragen. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit inclusief de kosten van onder andere werving&selectie, personeelsconsulenten, bedrijfsartsen etc. is. Dit zijn personeelsfuncties die op verzoek van het scholenveld zijn gecentraliseerd en naar volle Behandelaar: J.G. Ossel, raadsstuk pagina 4

5 tevredenheid bij Prosco zijn ondergebracht. De afdracht aan Prosco bedraagt 1,4% van de BOOR omzet, hetgeen ver onder het landelijke gemiddelde is. Vraag 11: Bent u bereid Prosco zo spoedig mogelijk te laten verzelfstandigen en de scholen zo de vrijheid van inkoop van producten en diensten terug te geven? Het administratieve deel van de voormalige dienst openbaar Onderwijs is per 1 januari 2008 ondergebracht in een zelfstandige stichting. Bij de tussenevaluatie van het openbaar onderwijs is door BOOR aangegeven dat door BOOR en Prosco diverse scenario s worden uitgewerkt, op basis waarvan een voorstel wordt gedaan over zowel de positie van Prosco ten opzichte van BOOR en de gedwongen winkelnering. Dit onderzoek wordt naar verwachting dit jaar afgerond. Vervolgens wordt gesteld: Autonomie scholen BOOR streeft naar het minimaliseren van de autonomie en de eigenheid van scholen. Naar onze mening zit de aantrekkingskracht van een school nu juist in de unieke sfeer die een school door haar directie, leraren en leerlingen creëert. Naar onze mening wordt de uniciteit van scholen bepaald door hun eigen strategie, management, marketing en PR. Vraag : Bent u het met ons eens dat in het belang van de leerlingen de autonome school te allen tijde centraal moet staan en niet de organisatorisch toegevoegde management laag van BOOR? Vanwege het grote aantal (basis)scholen binnen het primair en speciaal onderwijs is bovenschools management tussen het College van Bestuur en de schooldirecteuren gepositioneerd. BOOR hecht er waarde aan dat scholen hun eigen identiteit kunnen uitdragen. Dit blijkt onder andere uit de verschillende onderwijsconcepten binnen het primair onderwijs, zoals Montessori, Dalton, Jenaplan en Wanita scholen. Hiernaast beschikt BOOR onder andere over sportieve en kunstzinnige scholen. In het voortgezet onderwijs blijkt de diversiteit onder andere uit scholen met tweetalig onderwijs op onder andere de Wolfert van Borselen Scholengroep, het Erasmiaans Gymnasium, Montessori onderwijs op het Einstein Lyceum, het Technasium bij het Libanon Lyceum en bijvoorbeeld Thorbecke VO met het aanbod van Sport, Highschool Sport en Kunst en Cultuur. Inleidend op vraag 13 wordt gesteld: Uit het jaarverslag blijkt dat BOOR uitgaven doet in het kader van Strategie. Uit datzelfde jaarverslag blijkt echter niet wat het nut is van deze uitgaven. Vraag 13: Kunt u ons uitleggen wat de toegevoegde waarde van een overkoepelende strategie is voor 64 verschillende basisscholen, 6 voor speciaal onderwijs, 1 voor praktijkonderwijs en 6 unieke scholen voor voortgezet onderwijs? In januari 2008 heeft BOOR een strategisch plan uitgebracht waarin zij haar doelen heeft geformuleerd om de kwaliteit van het openbaar onderwijs in Rotterdam te verbeteren. Nadien heeft BOOR jaarlijks beleidsplannen en jaarverslagen uitgebracht waarin zij het Behandelaar: J.G. Ossel, raadsstuk pagina 5

6 beleid verder uitwerkt en concretiseert. Ondanks een diversiteit aan onderwijssoorten heeft SBOOR aangegeven te streven, middels het concretiseren van de geformuleerde doelstellingen, het openbaar onderwijs een eigen gezicht te geven binnen Rotterdam en de kwaliteit daarvan te verhogen. We noemen in dit kader het project Talentontwikkeling, het Minerva project met Leonardo-onderwijs, Competentiemanagement en de BOOR Academie Daarnaast wordt binnen BOOR veel aandacht besteed aan de ketenbenadering tussen het speciaal, regulier onderwijs en doorlopende leerlijnen PO-VO met als doel een hogere doorstroom binnen het openbaar onderwijs. Vraag 14: Kunt u aangeven hoeveel er in 2009 is uitgegeven aan strategische bijeenkomsten en adviseurs? In 2008 is het Strategisch Beleidsplan Kwaliteitsonderwijs in een wereldstad voor de periode vastgesteld. De doelstellingen uit dit plan zijn en worden gedurende deze periode uitgewerkt. Dit plan wordt jaarlijks of tussentijds bij het jaarplan geactualiseerd. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de wet Goed onderwijs, goed bestuur, het thema maatschappelijke verantwoording en nu actueel de bezuinigingen op passend onderwijs. De kosten van externe ondersteuning in dit kader bedragen volgens BOOR jaarlijks circa 5.000,--. Vraag 15: Kunt u uitleggen wat de toegevoegde waarde van PR voor een orgaan als BOOR is? Een van de doelstelling van BOOR is het vergroten van het marktaandeel van het openbaar onderwijs in Rotterdam. Het verhelderen van de identiteit van het openbaar onderwijs (wat zijn de kernwaarden van het openbaar onderwijs, waar staat het openbaar onderwijs voor) is daarbij een belangrijk item. Om de identiteit te verhelderen en de positie het openbaar onderwijs te verbeteren spelen pr en marketing, naast goede onderwijsprestaties, een belangrijke rol. Vervolgens wordt gesteld: Wij hebben begrepen dat BOOR regelmatig reist naar het buitenland. Vraag 16: Kunt u aangeven in hoeverre de reizen van BOOR naar o.a. Shanghai en Suriname voordelen opleveren voor het Rotterdams onderwijs? Voor Shanghai geldt dat de gemeente Rotterdam in de persoon van voormalig burgemeester I.W. Opstelten in het kader van de zusterstedenrelatie tussen Rotterdam en Shanghai aan BOOR heeft verzocht om de banden met Shanghai op onderwijsgebied te onderhouden en te versterken. De gemeente en het schoolbestuur hebben vervolgens aan de rector van de Wolfert van Borselen scholengroep gevraagd samen met het College van Bestuur vorm en inhoud te geven aan deze wens. De Wolfert heeft een lange traditie op het gebied van internationaal en tweetalig onderwijs en bezit de expertise om het onderwijs in het buitenland te helpen. Behandelaar: J.G. Ossel, raadsstuk pagina 6

7 Hiernaast nemen vertegenwoordigers van BOOR deel aan internationale reizen. Dit gebeurt deels vanuit BOOR, maar ook op verzoek van onderwijsorganisaties, zoals de VO-Raad. Doel is veelal kennis en ervaring op te doen en te delen over de onderwijs problematiek. Vraag 17: Investeert BOOR in buitenlandse projecten? Zo ja, kunt u aangeven wat de hoogte van die investeringen zijn en in hoeverre deze investeringen in het belang van het Rotterdams onderwijs zijn? Neen, BOOR heeft aangegeven niet te investeren in buitenlandse projecten. Vraag 18: Kunt u een specificatie geven van de totale reiskosten naar het buitenland en kunt u aangeven hoeveel dagen per jaar door de directie worden besteed aan reizen naar het buitenland? Het beantwoorden van deze vraag ligt buiten de bevoegdheid van het college. BOOR is zelf verantwoordelijk voor de kosten van reizen. Vraag 19: Waarom reist het dagelijks bestuur van BOOR business class en het college van bestuur van de EUR economy class? BOOR heeft aangeven dat de voorzitter van het College van Bestuur bij buitenlandse reizen om medische redenen business class reist. Dan wordt gesteld: In het jaarverslag is sprake van de BOOR Academie. In het jaarverslag wordt de suggestie gewekt dat hier nieuwe projecten worden opgezet. De Dag van de schoolleiding werd voorheen echter ook gedaan. De bijeenkomsten over meertaligheid werden door Early Bird georganiseerd en de trainingen van docenten werden door de scholen georganiseerd. Vraag 20: Kunt u duidelijk maken wat de toegevoegde waarde van de BOOR Academie is voor het Rotterdams openbaar onderwijs? BOOR heeft aangegeven dat een belangrijk aandachtspunt in het BOOR beleid de deskundigheidsbevordering van management en personeel is. Ter ondersteuning en uitvoering van dit beleidsstreven is de BOOR Academie opgericht. Met de oprichting van de BOOR Academie tracht BOOR de medewerkers uit te dagen om zich te ontwikkelen tot professionele en excellente medewerkers. De BOOR Academie zal daarin volgens BOOR een voortrekkende en stimulerende rol spelen, waardoor na- en bijscholing van docenten en management niet alleen goedkoper, maar ook op maat kan plaatsvinden. Naast na- en bijscholing worden door de BOOR Academie ook inspiratiebijeenkomsten voor het personeel georganiseerd. Ook de Wet BIO, evenals het voorspelde tekort aan personeel in het onderwijs, vraagt volgens SBOOR om een aanpak waarbij het schoolbestuur de verantwoordelijkheid neemt om er voor te zorgen (door opleiding, selectie en kweekvijvers) en er op toe te Behandelaar: J.G. Ossel, raadsstuk pagina 7

8 zien dat de scholen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel voor het management en voor het lesgeven. Met de ambities die in het strategische beleidsplan zijn geformuleerd moeten medewerkers niet alleen voldoen aan wettelijke eisen, maar is bovendien volgens BOOR een eigen BOOR standaard nodig; een BOOR keurmerk voor scholen en een professionele standaard voor medewerkers die gemotiveerd zijn om bij te dragen aan de hoge doelen die BOOR zich stelt. BOOR heeft aangegeven dat deze uitgangspunten zijn verankerd in het HRM-beleid van BOOR. Permanente educatie is volgens BOOR een belangrijke waarde in dit beleid. BOOR heeft aangeven dat daarmee de medewerkers laten zien, dat ze niet alleen anderen in staat stellen te leren, maar ook zelf bereid zijn om te leren. Vraag 21: Hoe hoog zijn de investeringen in de BOOR Academie? BOOR heeft aangegeven dat deze investering ,-- per jaar bedraagt voor de periode Inleidend op vraag 22 wordt gesteld: Cijfers Scholen moeten hun spaargelden aanhouden bij BOOR. Scholen zouden hierover ook een rentevergoeding krijgen. Vraag 22: Worden de spaartegoeden van de scholen in de balans weergegeven als bestemmingsreserves of zitten ze onder de algemene middelen? De algemene reserves van de scholen zijn opgenomen in de algemene reserve. Vraag 23: Kunt u een overzicht verschaffen van alle bestemmingsreserves? De stand van de reserves en voorzieningen per 31 december 2009 is opgenomen in bijlage D van het BOOR jaarverslag Vraag 24: Kunt u een specificatie geven van het saldo van de spaartegoeden per school inclusief rentevergoeding per 31//2009? Het beantwoorden van deze vraag ligt buiten de bevoegdheid van ons college. Uw raad komt de bevoegdheid toe de begroting en het jaarverslag van BOOR als geheel goed te keuren en niet van de afzonderlijke scholen. Vraag 25: Kunt u garanderen dat het geld dat scholen gespaard hebben voor onderhoud uiteindelijk ook wordt aangewend voor deze scholen en dat het niet wordt gebruikt om gaten te vullen in budgetten van andere minder voorzichtig optredende scholen? Behandelaar: J.G. Ossel, raadsstuk pagina 8

9 BOOR scholen die middelen voor gebruikersonderhoud hebben gespaard en dit willen inzetten hebben hier vooraf toestemming van het bovenschools management voor nodig. Voorwaarde is onder andere dat de school een sluitende begroting heeft. Na verkregen toestemming kunnen en mogen scholen die gelden ook als zodanig inzetten. Voor gebruikersonderhoud heeft BOOR voor zowel het primair- als voortgezet onderwijs een meerjaren onderhoudsplanning. Inleidend op vraag 26 wordt gesteld: In het jaarverslag (pag. 6) wordt het verlies van 0,2mln verklaard door o.a. hogere kosten voor energie. Uit de staat van baten en lasten blijkt echter dat de energielasten juist zijn gedaald van in 2008 naar in Vraag 26: Hoe verklaart u het verschil tussen het verslag en de daadwerkelijke cijfers? Met de hogere kosten voor energie wordt door BOOR het verschil bedoeld tussen de begroting 2009 ( 3,1 mln. rijksvergoeding) en de realisatie 2009 ( 4,9 mln.). Ten opzichte van 2008 is de realisatie in 2009 iets lager maar nog altijd hoger dan de begroting. Dan wordt gesteld: In de risicoparagraaf is het benodigde weerstandsvermogen voor BOOR berekend op circa 22,4 miljoen. Op basis van de balans concludeert u dat de weerstandscapaciteit van BOOR 38,2 miljoen bedraagt. U betrekt hierbij wel de bestemmingsreserves van 23,3 miljoen. Bestemmingsreserves maken echter geen deel uit van het weerstandsvermogen. Vraag 27: Bent u het met ons eens dat het weerstandsvermogen slechts 15 miljoen bedraagt en daarmee onder het benodigde weerstandsvermogen van 22,4 uitkomt? Het weerstandsvermogen komt overeen met de optelsom van de algemene reserve en de bestemmingsreserves (verslag 2009: 38,2 mln). Ook al zijn bestemmingsreserves geoormerkt voor specifieke beleidsdoelstellingen, het bestuur kan deze bestemming nog altijd wijzigen. Aldus behoren deze bij het weerstandsvermogen van de stichting. Overigens zijn de regels van de Jaarverslaggeving Onderwijs na 2008 gewijzigd waardoor een vergelijking tussen het benodigd weerstandsvermogen op het moment van verzelfstandiging en het feitelijk weerstandsvermogen ultimo 2009 niet één op één gemaakt kan worden. Vraag 28: Waarom went u de bruidsschat niet aan om het weerstandsvermogen op peil te brengen? Uit de beantwoording van vraag 4 blijkt dat de bruidsschat niet direct wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen van de stichting (dat is wettelijk niet toegestaan), maar indirect via een vrijval van een deel van de rijksvergoeding voor ABB kosten. Behandelaar: J.G. Ossel, raadsstuk pagina 9

10 Dan wordt gesteld: Het weerstandsvermogen is bedoeld voor onvoorziene risico s. De door u genoemde personele en materiële risico s (pag. 25) zijn te voorspellen en zouden als voorzieningen kunnen worden opgenomen. Ook demografische ontwikkelingen en risico s t.a.v. de bedrijfsvoering zijn goed in te schatten. Vraag 29: Bent u het met ons eens dat u meer voorzieningen kunt treffen en dat u een lagere algemene reserve kunt aanhouden? BOOR heeft aangegeven dat het uitgangspunt binnen BOOR is risico s zoveel als mogelijk in kaart te brengen en deze indien nodig te verzekeren dan wel in een voorziening onder te brengen. BOOR heeft aangegeven dat risicomanagement een vast onderdeel is van de P&C-cyclus. Als inleiding op vraag 30 wordt gesteld: Human Resources Bij ontslag van leraren houdt BOOR een banenpool aan. In het beste geval kan een docent die bij de ene school niet goed aard wel zijn draai vinden bij een andere school. Het mag echter nooit zo zijn dat scholen gedwongen worden slecht functionerende docenten op te nemen. Ook moet er sprake zijn van een helder afvloeiingsbeleid. Dit voorkomt gerechtelijke procedures en hoge advocaten kosten. Vraag 30: Hoe stelt BOOR vast of docenten geschikt zijn voor herplaatsing? BOOR is van mening dat een werknemer wel of niet geschikt is voor zijn functie. Als hij geschikt is voert hij zijn functie uit op een werkplek, zijnde een van de scholen van BOOR. Vraag 31: Welke acties onderneemt BOOR om de inzetbaarheid van docenten zonder werk te verbeteren? BOOR heeft aangegeven dat in 2006 de Wet BIO (Beroepen in het onderwijs) is ingevoerd, met daarbij behorend Besluit Bekwaamheidseisen Onderwijspersoneel. In genoemde wet en besluit zijn zeven competenties beschreven waaraan een leerkracht moet voldoen. Sinds 2006 is in het primair onderwijs bovenschools het competentiemanagement ingevoerd. In het speciaal en voortgezet onderwijs geldt de Wet BIO en het Besluit Bekwaamheidseisen eveneens. Aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan werken individuele docenten aan de wettelijk vereiste competenties. Wanneer blijkt dat een docent niet aan de wettelijk vereiste competenties voldoet, gaat de docent, daarbij ondersteund door de werkgever, werken aan verbetering van de competenties. Wanneer na verloop van tijd blijkt dat een docent, na begeleiding en ondersteuning nog altijd niet voldoet aan het wettelijk vereiste competentieprofiel, wordt hij of zij ontslagen wegens ongeschiktheid voor de functie. Deze leerkrachten keren niet meer terug in het onderwijs. Voorafgaand aan het ontslag wordt aan de betreffende werknemer begeleiding geboden naar ander werk, bijvoorbeeld met behulp van een outplacement bureau. Op verzoek van de werknemer kan samen met een door BOOR in Behandelaar: J.G. Ossel, raadsstuk pagina 10

11 te schakelen personeelsconsulent maatwerk geleverd worden om de kansen op het vinden van ander werk na ontslag zo groot mogelijk te maken. Vraag 32: (vraag ontbreekt in de vraagstelling) - Vraag 33: Hanteert BOOR een strikt en helder afvloeiingsbeleid? Zo ja, kunt u aangeven welke criteria u daarbij hanteert? Hoe lang kunnen docenten bijvoorbeeld bij BOOR op de bank zitten? BOOR heeft aangegeven dat sinds 2005 werkgelegenheidsbeleid binnen de sector voortgezet onderwijs wordt toegepast. Uitgangspunt is dat er geen gedwongen ontslagen vallen wanneer er gereorganiseerd zou moeten worden. In de sectoren primair en speciaal onderwijs wordt ontslagbeleid gehanteerd. De afvloeiingsvolgorde is bij CAO geregeld: Last in, First out op basis van de diensttijd die bij de eigen werkgever is opgebouwd. In overleg met de vakbonden kan hiervan in geval van reorganisatie worden afgeweken en een andere afvloeiingsvolgorde worden voorgesteld, bijvoorbeeld het afspiegelingsbeginsel. Op grond van de CAO PO genieten werknemers in geval van reorganisatie ten minste 1 jaar ontslagbescherming, op grond van de CAO VO in beginsel twee jaar. Vraag : Hoe hoog zijn de gemiddelde juridische kosten per jaar als gevolg van arbeidsconflicten? BOOR heeft aangegeven dat deze kosten laag zijn. BOOR zet bij arbeidsconflicten in op alternatieve geschillenbeslechting, zoals bemiddelingsgesprekken en mediation. Juridische kosten komen volgens BOOR pas aan de orde als een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit is genomen. Vraag 35: Hoe hoog zijn de totale juridisch kosten gemiddeld op jaarbasis? De rechtsbescherming bij BOOR is geregeld in de toepasselijke CAO s en de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat BOOR als bestuursorgaan voor bezwaar en beroep vatbare besluiten neemt. Het staat degene tot wie het besluit is gericht, bijvoorbeeld een werknemer, vrij om hiertegen al dan niet bezwaar en eventueel in vervolg daarop beroep en hoger beroep in te stellen. Of er juridische kosten worden gemaakt en hoe hoog deze zijn hangt dus in belangrijke mate af van de hoeveelheid bezwaarschriften die jaarlijks tegen besluiten van BOOR worden ingediend. De juridische kosten zijn overigens begrensd door het toepasselijke Besluit Proceskosten bestuursrecht. Wanneer een bezwaar of beroep gegrond wordt verklaard, kan op grond van dit besluit een forfaitair bedrag worden toegekend voor vergoeding van gemaakte kosten van rechtsbijstand. Behandelaar: J.G. Ossel, raadsstuk pagina 11

12 Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, De secretaris, De burgemeester, A.H.P. van Gils A. Aboutaleb Behandelaar: J.G. Ossel, raadsstuk pagina

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering van 4 november 2010 Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: A.Grootenboer

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 15/20 november 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : 13 Behandelend ambtenaar : A.J. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Jaarrekening 2011 Onderwijsgroep

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

gemeente Eindhoven - Wet Goed onderwijs goed onderwijsbestuur

gemeente Eindhoven - Wet Goed onderwijs goed onderwijsbestuur gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5010 12BST01076 Beslisdatum B&W 18 september 2012 Dossiernummer 12.38.551 RaadsvoorstelPartiële statutenwijziging Stichting algemeen toegankelijk onderwijs

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs Gemeente De Wolden. Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden

Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs Gemeente De Wolden. Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden De Wolden, 29 oktober 2009 1 Inleiding Vanaf het moment dat de gemeente het openbaar basisonderwijs vermogensrechtelijk heeft verzelfstandigd,

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Jaarrekening 2011 en verantwoording bruidsschat 2011 Onderwijsgroep Fier VOORSTEL Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2011 van Onderwijsgroep Fier, en; in te stemmen

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0103 Rv. nr.: 11.0103 B en W-besluit d.d.: 11-10-2011 B en W-besluit nr.: 11.0995 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Statutenwijziging Stichting Openbaar Primair en Speciaal

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener : College van B en W Voorstel behandeling : Ter vaststelling door gemeenteraad Bevoegd orgaan : Gemeenteraad

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom Reorganisatie Voor reorganisatie is inzicht noodzakelijk Inzicht over de actuele stand van zaken Inzicht in de toekomst Zonder voldoende inzicht

Nadere informatie

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 376695 Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Rotterdam, 29 mei 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Aan de Gemeenteraad. Op 31

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Wijziging statuten stichting OPONOA Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012 BIJLAGENUMMER Agendapunt Omvorming gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs West- Friesland tot openbare Stichting Leerzaam. Onderwerp Ter advisering aan de commissie

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 235/2007 13 november 2007 MO/cultuur 2007/180578 Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem Aan de Raad der gemeente Haarlem

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 26 mei 2009 Agendanummer : 8 Opiniërende vergadering : 12 mei 2009 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 26 mei 2009 Agendanummer : 8 Opiniërende vergadering : 12 mei 2009 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 26 mei 2009 Agendanummer : 8 Opiniërende vergadering : 12 mei 2009 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Verzelfstandiging en bestuurlijke fusie openbaar onderwijs

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De beoogde bestuurlijke

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Waar gaat het om? De overgang van het huidige externe toezicht op Stichting Proo naar de inrichting van intern

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Aan de Raad Made, 18 maart 2010 Raadsvergadering: 15 april 2010 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook

Nadere informatie

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1 Incidentele Beloning Vastgesteld op 12 oktober 2009 Handtekening Handtekening Bestuurder Algemeen directeur met het oog op het kind 1 Inleiding Bij de oprichting van de stichting is het beloningsbeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Gemeente Assen. A. Smit, M. Hoogeveen en H. Vlieg-Kempe - wethouders T. Dijkstra - secretaris Afwezig: R. Wiersema - wethouder

Gemeente Assen. A. Smit, M. Hoogeveen en H. Vlieg-Kempe - wethouders T. Dijkstra - secretaris Afwezig: R. Wiersema - wethouder BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015 Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester A. Smit, M. Hoogeveen en H. Vlieg-Kempe - wethouders T. Dijkstra - secretaris Afwezig:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs.

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed onderwijs Goed onderwijsbestuur in

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over leaseauto's.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over leaseauto's. Rotterdam, 11 oktober 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over leaseauto's. Aan de Gemeenteraad. Op 29 augustus 2011 stelt het raadslid A.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen.

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Toezicht Openbaar Onderwijs in Nijmegen Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Inleiding De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna aangeduid als: 'WFZ') wordt bestuurd door een eenhoofdige directie (hierna aangeduid als:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 10 Onderwerp: Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen Datum: 2 september 2014 Portefeuillehouder: Decosnummer: 235 Informant: P. la Roi E. p.laroi@dalfsen.nl

Nadere informatie

Scheiding bestuur en toezicht

Scheiding bestuur en toezicht Scheiding bestuur en toezicht Even voorstellen: Jan Bustin, senior adviseur Vos/abb consulting sinds begin 2010 Daarvoor: Lid centrale directie bij een stichting voor primair onderwijs (3400 lln, 350 medewerkers)

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR)

Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR) Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR) Van: Stichting Spoor Inleiding Per 1 augustus 2010 is een

Nadere informatie

Toelichting bij het voorstel verzelfstandiging bestuur openbaar onderwijs

Toelichting bij het voorstel verzelfstandiging bestuur openbaar onderwijs Toelichting bij het voorstel verzelfstandiging bestuur openbaar onderwijs In 1997 heeft de gemeenteraad besloten het bestuur over het openbaar onderwijs meer op afstand te zetten. Destijds is gekozen voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Nummer Datum 24 mei 2005 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J.F. Scheerstra Medeverantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2009 van de stichting Orchidee Scholengroep. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Jaarverslag en jaarrekening 2009 van de stichting Orchidee Scholengroep. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 29 van de stichting Orchidee Scholengroep Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

2. Motivering In deze beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt de beleidsnota van 2009 geactualiseerd

2. Motivering In deze beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt de beleidsnota van 2009 geactualiseerd Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 28 januari 2016 Agendanummer : 08 Datum collegebesluit : 8 december 2015 Onderwerp : Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 0.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij /71749 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Primair Onderwijs Peelraam te Wanroij 4527969/71749 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Commissie als bedoeld in artikel 12.1 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs (CAO PO)

Commissie als bedoeld in artikel 12.1 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs (CAO PO) COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS Beroep tegen RDDF-plaatsing. De Commissie van Beroep is bevoegd. Nu stellig te verwachten is dat in 2016 afgevloeid dient te worden met toepassing

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Rotterdam, 14 mei 2013.

Rotterdam, 14 mei 2013. Rotterdam, 14 mei 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden J. Strörmann (SP) en drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) en over de reorganisatie bij Zadkine. Aan de

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Afdeling Flevoland J. Kroes Begroting 2016 2 Afdeling Flevoland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begroting 2016 Lasten Omschrijving Rekening

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies

Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Enschede 1. Inleiding In het kader van de jaarrekening dient het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT. Christelijk Lyceum Zeist. Christelijk College Zeist. Dijnselburgschool. Revius Lyceum,

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-04-2015 15-020 Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Gevraagde

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten Toezichtkader In het toezichtkader zijn diverse kengetallen benoemd, waarover BOOR jaarlijks of elk kwartaal verantwoording aflegt. In onderstaande tabel is de vindplaats opgenomen van de verschillende

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Introductie gemeenteraad in de financiën Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Inhoud Algemeen: Wat is het belang van de begroting en de jaarrekening, wat doet de raad en wat

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Invulling voorwaarden huurverlaging Willem II

Invulling voorwaarden huurverlaging Willem II Bijlagen/nummer 2010/211 Dienst/afdeling/sector Raadsvoorstel 211/1 Invulling voorwaarden huurverlaging Willem II Beleidsontwikkeling/Bedrijfsvoering Aan de raad, Aanleiding De raad heeft op 31 mei j.l.

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4555433 Nummer 2013-221 Vragen van het raadslid Meijer (SP) inzake Scholen in de Kunst,

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie