Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen. Bulletin des interpellations et des questions orales PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE"

Transcriptie

1 BIV ( ) Nr 59 BIQ ( ) N 59 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Bulletin van de interpellaties en mondelinge vragen Bulletin des interpellations et des questions orales Commissie voor de economische zaken, belast met het economisch beleid, de energie, het werkgelegenheidsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek Commission des affaires économiques, chargée de la politique économique, de l'énergie, de la politique de l'emploi et de la recherche scientifique VERGADERING VAN WOENSDAG 27 APRIL 2005 RÉUNION DU MERCREDI 27 AVRIL 2005

2 Het Bulletin van interpellaties en mondelinge vragen bevat de integrale tekst van de redevoeringen in de oorspronkelijke taal. Deze tekst werd goedgekeurd door de sprekers. De vertaling - cursief gedrukt - verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de dienst verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de vertaling een samenvatting. Le Bulletin des interpellations et questions orales contient le texte intégral des discours dans la langue originale. Ce texte a été approuvé par les orateurs. Les traductions - imprimées en italique - sont publiées sous la responsabilité du service des comptes rendus. Pour les interventions longues, la traduction est un résumé.

3 1 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N 59 INHOUD SOMMAIRE MONDELINGE VRAAG 4 QUESTION ORALE 4 - van de heer Jos Van Assche aan de heer Guy Vanhengel, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, 4 - de M. Jos Van Assche à M. Guy Vanhengel, ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, 4 betreffende "de publicatie van het jaarverslag omtrent de export van wapens". concernant "la publication du rapport annuel sur les exportations d'armes". INTERPELLATIE 8 INTERPELLATION 8 - van de heer Jos Van Assche tot de heer Benoît Cerexhe, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende "de werking van outplacement in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de (beperkte) rol daarin van de BGDA." Bespreking Sprekers : De heer Jos Van Assche, de heer Benoît Cerexhe, minister. 8 - de M. Jos Van Assche à M. Benoît Cerexhe, ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé de l'emploi, de l'economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente, concernant "le fonctionnement de l outplacement en Région de Bruxelles- Capitale et le rôle (limité) de l ORBEM dans ce cadre". Discussion Orateurs : M. Jos Van Assche, M. Benoît Cerexhe, ministre. 8 MONDELINGE VRAAG 12 QUESTION ORALE 12 - van de heer Jos Van Assche 12 - de M. Jos Van Assche 12 aan de heer Benoît Cerexhe, minister van de à M. Benoît Cerexhe, ministre du

4 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N 59 2 Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende "de hoge werkloosheidscijfers en denkpistes om de tewerkstelling te bevorderen". Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé de l'emploi, de l'economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente, concernant "le taux de chômage élevé et les pistes de réflexion pour promouvoir l emploi". - van de heer Jos Van Assche aan de heer Benoît Cerexhe, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende "de interpretering en invulling van de trajectbegeleiding van werkzoekenden in de schoot van de BGDA" de M. Jos Van Assche à M. Benoît Cerexhe, ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé de l'emploi, de l'economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente, concernant "l'interprétation et le contenu du parcours d'insertion des demandeurs d'emploi au sein de l'orbem". 16 INTERPELLATIE 18 INTERPELLATION 18 - van de heer Jacques Simonet tot de heer Charles Picqué, ministerpresident van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende "het beleid van de regering om de handelskernen nieuw leven in te blazen". Bespreking Sprekers : de heer Jacques Simonet, de heer Mohamed Azzouzi, de heer Charles Picqué, minister-president de M. Jacques Simonet à M. Charles Picqué, ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé des Pouvoirs Locaux, de l'aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, concernant "la politique du gouvernement en matière de revitalisation des noyaux commerciaux". Discussion Orateurs : M. Jacques Simonet, M. Mohamed Azzouzi, M. Charles Picqué, ministre-président. 18

5 3 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N 59 MONDELINGE VRAAG 28 QUESTION ORALE 28 - van de heer Walter Vandenbossche aan de heer Benoît Cerexhe, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende "de tewerkstelling in IKEA Anderlecht" de M. Walter Vandenbossche à M. Benoît Cerexhe, ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé de l'emploi, de l'economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente, concernant "l emploi chez IKEA Anderlecht". 29

6 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N 59 4 Voorzitterschap: de heer Alain Leduc, voorzitter. Présidence de M. Alain Leduc, président. MONDELINGE VRAAG QUESTION ORALE De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Van Assche. MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JOS VAN ASSCHE AAN DE HEER GUY VANHENGEL, MINISTER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET FINANCIËN, BEGROTING, OPENBAAR AMBT EN EXTERNE BETREKKINGEN, betreffende "de publicatie van het jaarverslag omtrent de export van wapens". De voorzitter.- De heer Van Assche heeft het woord. M. le président.- L'ordre du jour appelle la question orale de M. Van Assche. QUESTION ORALE DE M. JOS VAN ASSCHE À M.GUY VANHENGEL, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DES FINANCES, DU BUDGET, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RELATIONS EXTÉRIEURES, concernant "la publication du rapport annuel sur les exportations d'armes". M. le président.- La parole est à M. Van Assche. De heer Jos Van Assche.- Ik hoop dat uw tijdsplanning niet in de war zal worden gestuurd door de zeer beperkte lengte van mijn mondelinge vraag. Ik ben er echter van overtuigd dat het antwoord deze beperkte lengte ruimschoots zal compenseren. Enige tijd geleden beloofde de minister me in een antwoord op een schriftelijke vraag dat er een jaarverslag zou worden opgesteld over de export van wapens naar het buitenland, een aangelegenheid waarvoor het Brussels Gewest bevoegd is. M. Jos Van Assche (en néerlandais).- Il y a quelque temps, le ministre m'a promis dans sa réponse à une question écrite l'élaboration d'un rapport annuel sur les exportations d'armes. Ce rapport est -il prêt? Quand sera-t-il transmis aux parlementaires? Quelles en sont les principales conclusions? Le gouvernement va-t-il adapter sa politique en conséquence? C AEZ - 00 Is dit verslag reeds klaar? Wanneer zal het aan de parlementsleden worden bezorgd? Wat zijn de voornaamste besluiten van het rapport? Zal de regering haar beleid bijsturen of niet? De voorzitter.- De heer Vanhengel heeft het woord. De heer Guy Vanhengel, minister.- Het artikel 17 van de wet van 5 augustus 1991 is de heer Van M. le président.- La parole est à M. Vanhengel. M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- L'article 17 de la loi du 5 août 1991, modifié par

7 5 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N 59 Assche welbekend. Deze tekst werd gewijzigd door de wetten van 25 en 26 maart 2003 betreffende de in-, uit- en doorvoer van, en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Het artikel bepaalt inderdaad dat "een verslag wordt overgelegd" over de toepassing van de wet. Aangezien deze materie geregionaliseerd werd door de Bijzondere Wet van 12 augustus die collega Van Assche wellicht van buiten kent - moet er vanaf die datum een jaarverslag worden opgemaakt, dat door de Brusselse regering aan het Brussels parlement wordt overgemaakt. Krachtens het voornoemde artikel 17 moet het verslag de volgende elementen bevatten: 1) de evolutie van de uitvoer; 2) een analyse van de Europese en de wereldhandel inzake bewapening; 3) de gegevens over de uitvoer, invoer en doorvoer voor België; 4) de specifieke problemen die zich hebben voorgedaan tijdens de periode waarop het verslag betrekking heeft; 5) de mogelijke wijzigingen aan de reglementering en procedures in België tijdens de periode waarop het verslag betrekking heeft; 6) de internationale en Europese initiatieven die zouden worden ontwikkeld tijdens de periode waarop het verslag betrekking heeft; 7) de toepassing van de Europese gedragscode, die door België wordt gevolgd; 8) een apart hoofdstuk gewijd aan de uitvoer van materiaal en technologieën die in het land van bestemming de ontwikkeling van de productiecapaciteit voor de bewapening en bijbehorend materiaal beogen; les lois des 25 et 26 mars 2003 relatives à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir à un usage militaire ou de maintien de l'ordre, ainsi qu'à la technologie y afférente, prévoit "la remise d'un rapport" sur l'application de la loi. Cette matière ayant été régionalisée par la loi spéciale du 12 août 2003, un rapport doit être établi et soumis par le gouvernement bruxellois à son parlement. En vertu de l'article 17 précité, le rapport doit comprendre les éléments suivants : 1) l'évolution des exportations ; 2) une analyse du commerce mondial et européen en matière d'armements ; 3) les données relatives aux exportations, aux importations et au transit pour la Belgique ; 4) les problèmes spécifiques qui se sont posés ; 5) les éventuelles modifications de la réglementation et des procédures en Belgique ; 6) les initiatives internationales et européennes ; 7) l'application du Code de conduite européen, observé par la Belgique ; 8) un chapitre distinct consacré à l'exportation de matériels et de technologies qui visent au développement de la capacité de production pour l'armement et matériel annexe ; 9) un chapitre distinct consacré au suivi du respect des dispositions de la présente loi concernant le détournement de l'équipement concerné à l'intérieur des pays de destination et le respect de la clause de non-réexportation. Un premier "rapport annuel" bruxellois,

8 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N ) een apart hoofdstuk gewijd aan de opvolging van de naleving van de bepalingen van voorliggende wet over de afwending van de bedoelde uitrusting in het land van bestemming en de naleving van de clausule van niet-weder-uitvoer. Een eerste Brussels "jaarverslag", dat momenteel wordt opgesteld, zal de periode van 1 september 2003, datum van de regionalisering van de materie, tot 31 december 2004 dekken. Dat zou ons moeten toelaten om vanaf 2005 opnieuw het jaarverslag te doen samenvallen met het burgerlijk jaar. Het jaarverslag afstemmen op het burgerlijk jaar is inderdaad nodig om de cijfers over de wereldhandel te kunnen overleggen en nadien de vergelijking te kunnen maken van een jaar met het andere. Het opstellen van het eerste verslag bezorgt ons enkele problemen; vooral op het vlak van de terbeschikkingstelling van bepaalde gegevens waarvoor het gewest in grote mate afhankelijk blijft van de informatie die het moet krijgen van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Het gaat voornamelijk om internationale en Europese initiatieven waarop alleen Buitenlandse Zaken - dat trouwens voor de regionalisering een groot deel van het verslag opstelde voor de federale regering - een algemene kijk heeft; waardoor een volledig verslag kon worden opgemaakt. Daartoe is dus een coördinatie tussen de FOD Buitenlandse Zaken en de gewesten noodzakelijk. Een ontwerp-protocol, waarover onlangs door de FOD Buitenlandse Zaken en de betrokken ministeries van de drie gewesten werd onderhandeld, voorziet in de oprichting van een contactpunt binnen de bovengenoemde FOD en regelt de coördinatie die moet worden verzekerd door Buitenlandse Zaken met het oog op een bruikbare en overlegde verspreiding van de informatie die aan onze Europese en internationale partners moet worden verstrekt. Het bewuste protocol, dat in de komende dagen moet worden getekend, moet evenwel worden aangevuld met andere protocollen of akkoorden tot regeling van de vertegenwoordiging van België in de internationale fora en de uitwisseling van informatie die daaruit voortvloeit. Ook al verkiest actuellement en voie d'élaboration, couvrira la période allant du 1er septembre 2003, date de la régionalisation de la matière, au 31 décembre Ceci devrait nous permettre d'à nouveau faire correspondre le rapport annuel avec l'année civile à partir de Cette correspondance est en effet nécessaire pour pouvoir produire les chiffres sur le commerce mondial, ainsi que pour pouvoir procéder ensuite aux comparaisons d'un exercice à l'autre. La rédaction de ce premier rapport annuel nous pose quelques difficultés, essentiellement au niveau de la production de certaines données, pour lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale reste très largement tributaire des informations qui devraient lui être fournies par les Affaires étrangères. Il en va ainsi notamment des initiatives internationales et européennes sur lesquelles seules les Affaires étrangères ont une vue complète, permettant ainsi un rapport exhaustif. Une coordination entre les Affaires étrangères et les Régions s'avère donc nécessaire. Un projet de protocole récemment négocié prévoit la mise sur pied d'un point de contact au sein des Affaires étrangères et organise la coordination à assurer par celles-ci en vue d'une diffusion adéquate et concertée des informations à fournir à nos partenaires européens et internationaux. Ce protocole, qui sera signé sous peu, devrait être complété par d'autres protocoles ou accords réglant la représentation de la Belgique aux forums internationaux et les échanges d'informations qui en découlent. Si la Région de Bruxelles-Capitale ne souhaite pas être directement associée au tour de rôle en vue de représenter la Belgique à ces forums, elle souhaite cependant participer à la concertation et à la préparation de la prise de position belge et être tenue régulièrement informée de l'évolution des initiatives internationales en la matière. Ces informations sont non seulement nécessaires à l'établissement du rapport annuel, mais sont également de première importance vu que ces initiatives sont susceptibles de lier la Belgique, et donc la Région. La conclusion d'arrangements intra-belges à ce sujet constitue une priorité pour le gouvernement. Je m'engage à tenir le parlement

9 7 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N 59 het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet rechtstreeks deel te nemen aan een beurtrol om België op die fora te vertegenwoordigen; toch wenst het deel te nemen aan het overleg en de voorbereiding van het Belgische standpunt op die fora en wil het geregeld over het verloop van internationale initiatieven in die aangelegenheid worden geïnformeerd. Die informatie is niet alleen noodzakelijk voor het opstellen van het jaarverslag, maar is tevens erg belangrijk aangezien het gaat om initiatieven die België - en dus het gewest - kunnen binden. Daarover inter-belgische overeenkomsten afsluiten is dus een prioriteit voor de regering die primeert boven het opstellen van het verslag. Ik verbind mij ertoe het parlement over deze overeenkomsten te informeren bij de voorstelling van het genoemde verslag. Een andere moeilijkheid waarop we gestuit zijn bij het opstellen van dat rapport, is de analyse van de evolutie in de export. Die analyse is slechts mogelijk door de cijfers van twee oefeningen te vergelijken. De gegevens die in het verslag over 2003 zijn opgenomen zijn echter Belgische gegevens en betreffen dus niet alleen het Brussels Gewest. Om ook nog de totale Belgische cijfers te bekomen vanaf de regionalisering, blijkt een coördinatie en een uitwisseling van informatie tussen de gewesten noodzakelijk. Daar wordt nu werk van gemaakt. Dat laatste punt wordt zeker een van de conclusies van het rapport: door de onvolledigheid van dat eerste verslag is er geen vergelijking mogelijk en kan er bijgevolg geen analyse worden gemaakt van de evolutie in de export, zowel op Brussels als op Belgisch niveau. informé de ces arrangements lors de la présentation du rapport. Une autre difficulté rencontrée dans l'élaboration dudit rapport consiste à analyser l'évolution des exportations, ce qui n'est possible qu'en comparant les statistiques de deux exercices. Or, les données reprises dans le rapport 2003 concernent la Belgique et non la seule Région bruxelloise. En outre, pour obtenir l'ensemble des chiffres belges à partir de la régionalisation, une coordination et un échange d'informations entre Régions s'avèrent nécessaires et sont d'ailleurs en train de s'organiser. Le dernier point, relatif au caractère incomplet du premier rapport, figurera parmi les conclusions : faute de comparaison possible, toute analyse de l'évolution des exportations, tant au niveau bruxellois qu'au niveau belge, est vaine. Le rapport flamand a été réalisé pour une période d'un an, à partir du 30 août Selon nos informations, la Région flamande voudrait revenir à des rapports annuels correspondant à une année civile. La Région de Bruxelles-Capitale traite peu de dossiers en cette matière. Cela diminuera encore dans les prochains mois, car un protocole d'accord, répartissant les dossiers en fonction du siège d'exploitation de l'activité de l'opérateur économique et non plus sur base du siège social, a été conclu entre les Régions. La politique menée par la Région de Bruxelles- Capitale est conforme à celle du fédéral et respecte les directives européennes. Er moet daarbij worden aangestipt dat het rapport van Vlaanderen werd opgesteld voor de periode van 30 augustus 2003 tot 30 augustus Volgens onze informatie wil het Vlaams Gewest weer jaarverslagen opstellen die overeenkomen met het burgerlijk jaar. Een ander punt dat moet worden aangestipt is het beperkte belang - in termen van het volume van behandelde dossiers - van de beslissingen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in die aangelegenheid heeft genomen. Dat relatief

10 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N 59 8 beperkte aantal wordt zeker nog kleiner in de komende maanden: er wordt een protocolovereenkomst afgesloten tussen de gewesten, waardoor de dossiers zullen worden verdeeld volgens de zetel van uitbating van de activiteit van de economische operator en niet langer op basis van de maatschappelijke zetel, zoals vandaag het geval is. Tot slot wil ik benadrukken dat het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest strookt met het federale beleid terzake, en dat de Europese richtlijnen worden nageleefd. De voorzitter.- De heer Van Assche heeft het woord. De heer Jos Van Assche.- Ik dank de minister voor zijn uitgebreide, gedegen en technische uitleg. Kan hij mij echter zeggen wanneer dit verslag klaar zal zijn? Ik heb alle begrip voor wat er eigenlijk had moeten gebeuren en de veranderingen die aan die materie nog moeten worden aangebracht, maar er moet toch ergens een limiet worden bepaald. De heer Guy Vanhengel, minister.- Ik heb mij voorgenomen om het verslag over te leggen vóór het einde van de zittingsperiode. Vóór de nationale feestdag zal u dat verslag zeker hebben gehad en waarschijnlijk zelfs besproken. M. le président.- La parole est à M. Van Assche. M. Van Assche (en néerlandais).- Quand ce rapport sera-t-il prêt? Je comprends qu'il puisse y avoir des délais, mais il faut quand même fixer une limite. M. Guy Vanhengel, ministre (en néerlandais).- J'ai l'intention de le présenter avant la fin de la session parlementaire. - Het incident is gesloten. - L incident est clos. INTERPELLATIE INTERPELLATION De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van de heer Van Assche. M. le président.- L ordre du jour appelle l interpellation de M. Van Assche. INTERPELLATIE VAN DE HEER JOS VAN ASSCHE TOT DE HEER BENOÎT CEREXHE, MINISTER VAN DE BRUSSELSE INTERPELLATION DE M. JOS VAN ASSCHE À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE

11 9 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N 59 HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET TEWERKSTELLING, ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, betreffende "de werking van outplacement in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de (beperkte) rol daarin van de BGDA." BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE MÉDICALE URGENTE, concernant "le fonctionnement de l outplacement en Région de Bruxelles-Capitale et le rôle (limité) de l ORBEM dans ce cadre". De voorzitter.- De heer Van Assche heeft het woord. De heer Jos Van Assche.- Volgens ADV Consult, het tweede belangrijkste outplacementbureau van het land, zouden de 45-plussers die zij begeleiden na vijftien maanden allemaal weer aan de slag zijn. Na zes maanden is ruim 60% van die groep weer aan het werk, en na een jaar is dat zelfs 90%. Vorig jaar zou het aantal outplacementopdrachten zo maar eventjes met 5% zijn toegenomen tegenover Voor een belangrijke impuls zorgt het koninklijk besluit van 16 juli Het bepaalt dat zowel de werknemer die na een herstructurering via outplacement nieuw werk vindt, als zijn werkgever, minder RSZ-bijdragen moeten betalen. De betrokken onderneming kan de kosten voor outplacement terugvorderen tot bijna euro per werknemer. Het systeem is dus voor alle partijen voordelig en interessant. In het federaal parlement is er een wetsvoorstel hangende dat werklozen een tijdlang hun uitkering ontzegt in het geval dat ze een outplacementvoorstel afwijzen. Daarnaast maakt het idee om 'outplacementcheques' in te voeren meer en meer opgang. Het gaat om een professionele vorm van begeleiding en opvolging die de werkgevers aanbieden aan ontslagen werknemers. Zowel bedrijfsleiders als hun gewezen medewerkers raken steeds meer overtuigd van het nut van een outplacementadviseur, die de gegadigden een nieuwe job helpt te vinden en daarvoor een gepersonaliseerd, haast op maat gesneden programma uitwerkt. Op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst M. le président.- La parole est à M. Van Assche. M. Jos Van Assche (en néerlandais).- Selon ADV Consult, deuxième plus grand bureau d'outplacement du pays, les plus de 45 ans suivis depuis quinze mois ont tous retrouvé du travail. Les missions d'outplacement ont grimpé de 5% en L'arrêté royal du 16 juillet 2004 stipule que l'employé qui retrouve du travail via l'outplacement après une restructuration ainsi que son employeur payent moins de cotisations ONSS. L'entreprise peut réclamer le remboursement des frais de l'outplacement, à concurrence de euros par travailleur. Au parlement fédéral, une proposition de résolution est en suspens, qui vise à suspendre le paiement des allocations des chômeurs qui refusent une proposition d'outplacement. L'idée des "chèques outplacement" est une forme d'encadrement et de suivi professionnels qui présente des employés licenciés aux employeurs. Les directeurs d'entreprise et leurs collaborateurs sont de plus en plus convaincus de l'utilité d'un conseiller en outplacement, qui aide les candidats à trouver un nouveau travail en élaborant un programme personnalisé. Suivant la convention collective de travail n 82, les plus de 45 ans ont le droit de demander un outplacement sous forme d'un accompagnement minimal de 60 heures. Les ouvriers y feraient moins appel que les employés et les cadres. Les organisations syndicales témoignent de plus en plus d'intérêt à l'outplacement, surtout en Flandre. En Wallonie, on préfère, en cas de

12 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N hebben alle 45-plussers het recht om outplacement te vragen in de vorm van een minimale begeleiding van 60 uur. Arbeiders zouden minder een beroep doen op die mogelijkheid dan bedienden en kaderleden. Wellicht ligt een gebrek aan informatie aan de basis van dat probleem. De vakorganisaties hebben steeds meer belangstelling voor outplacement. Toch is de interesse nog altijd groter in Vlaanderen dan in Wallonië. Wellicht wordt daar volgens de eigen bedrijfs- en syndicale cultuur nog altijd de voorkeur gegeven om bij afdanking zoveel mogelijk geld, en niet noodzakelijk een nieuwe baan, uit de brand te slepen. Hoe staan de zaken er voor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Hebt u enig zicht op het percentage outplacementbegeleidingen na ontslag in de diverse beroepscategorieën? Wat is het marktaandeel van de BGDA daarin? Het door de pararegionale instelling aangeboden outplacement is een van haar beruchte betalende activiteiten. Onlangs werd een dienst voor autonoom beheer opgericht, dat de activiteiten van de BGDA op het vlak van outplacement zal opslorpen. Is dat outplacement van dezelfde kwaliteit als dat van de privé-sector, ook wat de resultaten betreft? Misschien werkt de BGDA onder de tarieven van de privé-markt, aangezien de instelling over overheidsgeld beschikt? licenciement, obtenir le maximum d'argent plutôt que trouver un nouveau travail. Connaissez-vous le pourcentage d'outplacement en Région bruxelloise par catégories professionnelles? Quelle est la part de marché de l'orbem dans cette activité? Un service de gestion autonome a été récemment créé qui prendra en charge les activités de l'orbem dans le domaine de l'outplacement. Ce type d'outplacement est-il aussi efficace que celui du secteur privé? L'ORBEM travaille peut-être en dessous des tarifs du marché privé, puisqu'il dispose d'argent public? C AEZ - 00:42: :45: De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. De heer Benoît Cerexhe, minister.- Het K.B. van 16 juli 2004 voorziet in de begeleiding van werknemers die na een herstructurering een nieuwe baan moeten zoeken. Het klopt dat de werknemers soms een premie verkiezen boven de outplacementbegeleiding. Dat kan ik enkel betreuren. Voor vijfenveertig-plussers is het immers niet gemakkelijk om opnieuw werk te vinden. De dienst outplacement van de BGDA is de openbare dienst van het Brussels Gewest die bevoegd is voor de begeleiding van ontslagen vijfenveertig-plussers. Deze dienst is "self supporting" en ontvangt bijgevolg geen subsidies. M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- L'A.R. du 16 juillet 2004 prévoit l'accompagnement des travailleurs qui, à la suite d'une restructuration, sont à la recherche d'un nouvel emploi. Il est vrai que certains d'entre eux préfèrent une prime plutôt qu'un accompagnement d'outplacement. Le service d'outplacement de l'orbem est le service public de la Région bruxelloise chargé de l'accompagnement des plus de 45 ans licenciés. Ce service est autonome et n'est par conséquent pas subventionné. Il n'est dès lors pas question de distorsion de concurrence.

13 11 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N 59 Er is dus geen sprake van concurrentievervalsing. De lange discussies die we over de nieuwe ordonnantie hebben gevoerd, gingen daarover. De dienst outplacement voert zijn opdracht uit in overeenstemming met de Collectieve Arbeidsovereenkomsten 51 en 82. Bijgevolg komt elke persoon, ongeacht zijn statuut, die aan de daarin vermelde voorwaarden voldoet, in aanmerking voor begeleiding. Tot op heden werd geen enkel vergelijkend kwalitatief onderzoek uitgevoerd over de outplacementsdiensten van de BGDA en van de concurrentie. We beschikken evenmin over cijfers met betrekking tot het soort van outplacement, volgens de beroepscategorieën. We mogen niet vergeten dat ook de betalende diensten van de BGDA zullen worden opgenomen in het beheerscontract. De voorzitter.- De heer Van Assche heeft het woord. De heer Jos Van Assche.- De minister bevestigt wat ik al zei, namelijk dat heel wat werknemers een extra premie verkiezen in plaats van resoluut voor een andere job te kiezen. Ik kan die mentaliteit alleen maar betreuren, des te meer wanneer ik weet dat het outplacementbureau Right zelfs mensen van een eind in de zestig nog aan nieuwe jobs helpt. Dat zijn natuurlijk vooral kaderfuncties en geen louter uitvoerende taken. Die zijn voor een oudere inderdaad misschien moeilijker om te krijgen, door de loonbarema's en de concurrentie met jongere krachten. De minister poneert ook met veel verve dat er in ieder geval geen concurrentievervalsing is wat de BGDA betreft, maar dat er anderzijds weinig cijfers beschikbaar zijn. Dat laatste is altijd het geval wanneer de BGDA erbij betrokken is en een rol speelt op de privé-markt. Ik verzoek de minister om ons voor de begrotingsbesprekingen aan het einde van het jaar toch enig zicht te geven op de financiële kant van de outplacementactiviteiten van de BGDA. Ik hoop dat er een vergelijkend onderzoek wordt gehouden van de outplacementactiviteiten van de BGDA en die van de privé-concurrenten. De heer Benoît Cerexhe, minister.- In geval van Le service d'outplacement exécute sa mission conformément aux conventions collectives de travail n 51 et 82. Ainsi, toute personne, quel que soit son statut, qui satisfait aux conditions énumérées, entre en ligne de compte pour un accompagnement. Jusqu'à présent, aucune étude qualitative comparative n'a été menée sur les services d'outplacement de l'orbem et de la concurrence. Nous disposons encore moins de statistiques relatives au type d'outplacement en fonction des catégories d'emploi. N'oublions pas que les services payants de l'orbem seront aussi repris dans le contrat de gestion. M. le président.- La parole est à M. Van Assche. M. Jos Van Assche (en néerlandais).- Le ministre confirme ce que j'ai dit, à savoir que pas mal d'employés préfèrent une prime à un autre travail. Je ne peux que regretter cette mentalité, d'autant plus qu'un bureau d'outplacement aide même des sexagénaires à trouver un travail, principalement pour des fonctions dirigeantes. Le ministre déclare qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence, mais que peu de chiffres sont disponibles. C'est chaque fois le cas lorsqu'il s'agit de l'orbem et de son rôle sur le marché privé. Je demande au ministre de nous éclairer quant à l'aspect financier des activités d'outplacement de l'orbem en vue des discussions budgétaires de la fin d'année. J'espère qu'il y aura une étude comparative sur les activités d'outplacement de l'orbem et du privé. C AEZ - 00:47: :49: M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).-

14 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N ontslag onderhandelen de directie van de onderneming en de vakbonden over de begeleiding. De heer Jos Van Assche.- Dat neemt niet weg dat de werking van de outplacementdienst van de BGDA moet worden geëvalueerd. Ook al zou die dienst momenteel "self supporting" zijn, betwijfel ik of dat in de toekomst nog het geval zal zijn indien de werking niet commerciëler wordt en rekening houdt met de elementaire beginselen van het concurrentievermogen en het zakendoen. Er moet een vergelijking met de privé-sector mogelijk zijn. Het heeft immers geen zin om een zoveelste outplacementdienst op de arbeidsmarkt te introduceren als die geen goede resultaten boekt. En cas de licenciement, la direction de l'entreprise et les syndicats négocient l'accompagnement. M. Jos Van Assche (en néerlandais).- Il n'empêche que le fonctionnement du service d'outplacement de l'orbem doit faire l'objet d'une évaluation par rapport au secteur privé. Il ne rime à rien d'introduire un énième service d'outplacement sur le marché du travail s'il ne livre pas de bons résultats. - Het incident is gesloten. - L incident est clos. MONDELINGE VRAGEN QUESTIONS ORALES De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge vragen. M. le président.- L ordre du jour appelle les questions orales MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JOS VAN ASSCHE AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, MINISTER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET TEWERKSTELLING, ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, betreffende "de hoge werkloosheidscijfers en denkpistes om de tewerkstelling te bevorderen". De voorzitter.- De heer Van Assche heeft het woord. De heer Jos Van Assche.- De werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest bedraagt einde februari 21,5% tegenover 20,2% verleden jaar op hetzelfde tijdstip. In Wallonië is de werkloosheid 18,3% en QUESTION ORALE DE M. JOS VAN ASSCHE À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE MÉDICALE URGENTE, concernant "le taux de chômage élevé et les pistes de réflexion pour promouvoir l emploi". M. le président.- La parole est à M.Van Assche. M. Jos Van Assche (en néerlandais).- Le taux de chômage en Région bruxelloise a atteint les 21,5% fin février, contre 20,2% l'année précédente. Il est de 18,3% en Wallonie et de 8,4% en Flandre.

15 13 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N 59 in Vlaanderen 8,4%. Die cijfers - ik spreek nu over het Brussels Gewest - zijn alarmerend omdat het over werkloosheid gaat die structureel is en die hoofdzakelijk de laaggeschoolden treft. Om de werkloosheid te bestrijden zijn alle denkpistes welkom en een van die denkpistes wordt ons aangereikt door de multi-sectoriële federatie van de technologische industrie. Die denkpiste impliceert wel een radicale ommekeer van de actuele Brusselse logica en komt hierop neer: in plaats van te investeren in "jobs op maat" - en dat zijn veelal de gesubsidieerde jobs voor laaggeschoolden -, zou er eerder geïnvesteerd moeten worden in de sectoren met een duurzaam groeipotentieel en sectoren met veel innovatie. Anders gezegd: investeer in de "banen-schepper" in plaats van in het "scheppen van banen". De tewerkstellingspolitiek van het Brussels Gewest is de laatste jaren teveel gericht geweest op de gesubsidieerde jobcreatie en die politiek levert te weinig op: de gesubsidieerde banen zijn kostelijk, ze zijn niet duurzaam, juist omdat ze op maat gecreëerd werden en ze geven geen meerwaarde aan de Brusselse economie. Het ondersteunen van de sectoren met duurzame groei is efficiënter omdat die sectoren op hun beurt nieuwe activiteiten genereren in andere sectoren. Dat zorgt dan weer voor nieuwe jobs in die andere sectoren, wat de koopkracht doet stijgen en wat uiteindelijk de economie aanzwengelt. In Ierland werd die politiek met succes toegepast. Dankzij de ondersteunende maatregelen van de Ierse regering aan enkele speerpuntsectoren, waaronder de informatie- en communicatiesector, hebben die groeisectoren ervoor gezorgd dat ook de lokale economie zich heeft kunnen ontwikkelen. De lokale economie heeft zich in het bijzonder ontwikkeld in sectoren waar vooral laaggeschoolden werken, zoals de detailhandel, de vrijetijdssector en de horeca. In Ierland was er op het einde van de jaren tachtig een werkloosheid van meer dan 20%. In het begin de jaren '90 is de Ierse regering gestart met een nieuw tewerkstellingsbeleid. Op dit ogenblik bedraagt de Ierse werkloosheid slechts 4,5 %. Het cijfer is geëvolueerd van 20% naar 4,5% in een periode Dans notre Région, ces chiffres sont alarmants parce qu'ils concernent un chômage structurel, qui touche surtout les personnes peu qualifiées. L'une pistes de réflexion pour combattre le chômage nous est indiquée par la fédération multisectorielle de l'industrie technologique. Elle implique un retournement radical de la logique bruxelloise actuelle : plutôt que d'investir dans des "jobs sur mesure", il faudrait investir dans les secteurs innovateurs, qui ont un potentiel de croissance durable, dans les "créateurs d'emplois" plutôt que dans la "création d'emploi". La politique d'emploi de la Région bruxelloise est trop orientée vers la création d'emplois subisidiés. Ceux-ci sont coûteux, non durables, parce que créés sur mesure. Ils n'apportent pas de plus-value à l'économie bruxelloise. Les secteurs à croissance durable génèrent de nouvelles activités, créatrices d'emplois dans d'autres secteurs. Ceci a pour effet d'augmenter le pouvoir d'achat et de stimuler l'économie. En Irlande, cette politique a été appliquée avec succès. Grâce aux mesures de soutien prises par le gouvernement irlandais dans certains secteurs d'avant-garde, comme le secteur de l'information et de la communication, ces secteurs en expansion ont permis le développement de l'économie locale. La nouvelle politique de l'emploi lancée par le gouvernement irlandais au début des années 90 a permis de réduire le taux de chômage de 20% à 4,5% en l'espace de quinze ans et de créer emplois, principalement dans les secteurs locaux dont la main-d'oeuvre est majoritairement peu qualifiée. L'exemple de l'irlande témoigne du succès d'une politique durable, ciblée et cohérente en matière d'emploi. Bruxelles est un pôle important pour les technologies de l'information et de la communication (TIC) et représente plus de 30% de l'emploi belge dans ce secteur. Ne pourrions-nous pas appliquer la formule à succès irlandaise à la Région bruxelloise, qui dispose d'atouts particuliers dans le domaine de l'industrie de la connaissance? Le ministre est-il disposé à briser la logique de la politique actuelle en matière d'emploi et à opter résolument pour une autre

16 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N van 15 jaar. De vergelijking met het Brussels Gewest zou vernietigend zijn. approche? Envisagez-vous de renoncer à l'actuelle politique inefficace? Tijdens die periode van 15 jaar werden er jobs gecreëerd. Het grootste deel van die nieuwe banen kwam er niet in de zwaar ondersteunde speerpuntsectoren, maar in de lokale sectoren, waar veel laaggeschoolden werken. Het voorbeeld van Ierland bewijst dat een duurzame, doelgerichte en coherente politiek inzake tewerkstelling tot resultaten kan leiden. Brussel is belangrijk voor de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Meer dan 30% van de Belgische werkgelegenheid in deze industrie is gesitueerd in Brussel, onder andere door de zware concentratie van dergelijke bedrijven. Men noemt Brussel ook "het centrum van de digitale Zennevallei". Deze industrie is ongetwijfeld een groeipool. Zouden we de Ierse bewezen succesformule niet kunnen toepassen in het Brussels Gewest, dat op het gebied van de kennisindustrie bijzondere troeven heeft? Mijnheer de minister, bent u bereid om de logica van het huidige beleid inzake werkgelegenheid te doorbreken en resoluut te kiezen voor een andere benadering? Bent u van plan om het roer van het falende beleid om te gooien; zeg maar overboord te gooien? De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. De heer Benoît Cerexhe, minister.- Mijnheer Van Assche, in de eerste plaats wil ik erop wijzen dat de werkloosheidsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lichtjes daalt. Zoals u zelf zegt, kan men over een periode van een jaar een daling vaststellen van ongeveer 1,3%. De heer Jos Van Assche.- Dan hebben wij verschillende cijfers. De heer Benoît Cerexhe, minister.- Misschien. De daling betekent dat de denkpistes die momenteel gevolgd worden hun vruchten beginnen af te werpen. In uw vraag verwijst u naar het voorbeeld van Ierland. De cijfers die u opgeeft, zijn inderdaad indrukwekkend. U kan een land echter niet zomaar vergelijken met het Brussels M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- Le taux de chômage de la Région bruxelloise a baissé légèrement. En un an, il a diminué d'environ 1,3%. M. Jos Van Assche (en néerlandais).- Nous ne disposons vraisemblablement pas des mêmes chiffres. M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- C'est bien possible. La diminution signifie que les pistes de réflexion suivies actuellement portent leurs fruits. Dans votre question, vous faites référence au cas de l'irlande. Les statistiques que vous présentez sont, certes, impressionnantes. Vous ne devriez pas comparer un pays à la Région

17 15 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N 59 Gewest. Zoals u weet is de tewerkstelling in het gewest sinds de jaren '90 vooral geëvolueerd naar de tertiaire sector. Op uw vragen wil ik het volgende antwoorden. Verschillende beroepsopleidingen, die zowel de technische kant als de meer praktische kant van de ICT aanleren, worden door tal van opleidingspartners aangeboden. Deze partners begeleiden de werkzoekenden eveneens bij het vinden van werk. Op jaarbasis volgen een 300-tal werkzoekenden deze opleidingen. Hiervan beëindigen ongeveer 75% de opleiding: ongeveer 260 personen vinden dus werk of volgen een vervolgopleiding. Ook voor laaggeschoolde werkzoekenden zijn er socio-professionele inschakelingspartners die zich specifiek op de ICT-sector richten en de werkzoekenden begeleiden naar een opleiding voor een job in die sector. In het Contract voor de economie en de tewerkstelling maken ICT- en opleidingscheques deel uit van de eerste pijler om de toegang tot tewerkstelling voor de Brusselaars te bevorderen. Drie vierde van de personen die tewerkgesteld zijn in de technologische industrie in Brussel wonen niet in het gewest. Mijn kabinet werkt daarom aan een referentiecentrum voor de technologische industrie. De voorzitter.- De heer Van Assche heeft het woord. De heer Jos Van Assche.- De cijfers van de minister stemmen niet helemaal overeen met de mijne, maar er is een constante met dezelfde schommelingen. We mogen stellen dat de tewerkstellingsgraad constant daalt en dat de werkloosheidsgraad sinds enkele jaren stijgt. Dat is ten opzichte van 14 à 15 jaar geleden een indrukwekkende, zo niet dramatische stijging. Ik constateer dat u van goede wil bent, maar ik denk dat de durf en het initiatief ontbreken om werkelijk innoverende maatregelen te nemen. Ik verwijt u dat niet. Ik vraag me zelfs af of u dat kan in het raam van het regeerakkoord. Wat ik voor de rest wil opmerken, en dat is een steeds wederkerend argument, is dat de plaatsen van de Brusselaars eigenlijk worden ingenomen door bruxelloise. Vous n'ignorez pas que, depuis les années 90, le marché de l'emploi de la Région évolue essentiellement vers le secteur tertiaire. Les acteurs de la formation, qui accompagnent également les personnes dans leur quête d'un emploi, proposent de nombreuses formations dans le domaine des TIC. En un an, quelque 300 chercheurs d'emploi suivent ces formations, parmi lesquelles 260 (75%) trouvent un emploi ou suivent une formation complémentaire. Il y a aussi des partenaires socioprofessionnels qui se consacrent au secteur des TIC et qui orientent les demandeurs d'emploi peu qualifiés vers une formation dans ce secteur. Dans le contrat pour l'économie et l'emploi, les chèques TIC et formation font partie du premier pilier pour favoriser l'accès à l'emploi pour les Bruxellois. Trois quarts des personnes qui sont employées dans l'industrie technologique à Bruxelles n'y vivent pas. C'est pourquoi mon cabinet travaille à un centre de référence pour l'industrie technologique. C AEZ - 00:57:35.00 M. le président.- La parole est à M. Van Assche. M. Jos Van Assche (en néerlandais).- Depuis quatorze, quinze ans, le taux d'emploi ne cesse de baisser et le taux de chômage d'augmenter de manière dramatique. Vous êtes de bonne volonté, mais vous manquez d'audace et d'initiative pour prendre des mesures véritablement innovantes, ce que l'accord de gouvernement ne vous permet peut-être pas. Pourquoi les places des Bruxellois sont-elles prises par les navetteurs? A qualifications égales, l'employeur choisit le Bruxellois plutôt que le navetteur, qui perd deux à trois heures par jour en déplacements. Je crains que nous ne continuions à patauger et que nous ne soyons confrontés à des chiffres

18 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N pendelaars. Dat is misschien deels wel waar, met waarom gebeurt dat? Een werkgever die keuze heeft tussen een Brusselaar en een pendelaar kiest toch voor de Brusselaar als die dezelfde kwalificaties heeft. De pendelaar moet immers iedere dag twee of drie uur verplaatsing erbij nemen. Bovendien zijn er files, treinstakingen, enz... affolants lors du bilan final de cette législature, parce que la chance aura été manquée de changer de cap. Ik vrees, en ik hoop dat mijn vrees niet bewaarheid wordt, dat we gewoon verder aanmodderen en bij de eindbalans van deze regering met onthutsende cijfers te maken zullen krijgen, omdat eens te meer de kans is gemist om het over een andere boeg te gooien. Bovendien is de situatie dermate dramatisch dat verschillende pistes moeten worden bewandeld. - Het incident is gesloten. - L incident est clos. MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JOS VAN ASSCHE AAN DE HEER BENOÎT CEREXHE, MINISTER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET TEWERKSTELLING, ECONOMIE, WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, betreffende "de interpretering en invulling van de trajectbegeleiding van werkzoekenden in de schoot van de BGDA". De voorzitter.- De heer Van Assche heeft het woord. De heer Jos Van Assche.- Sinds juli 2004 bestaat er een samenwerkingsovereenkomst tussen de RVA, de VDAB, de FOREM en de BGDA. Deze overeenkomst houdt in dat de bemiddelingsdiensten zich ertoe engageren om meer en individueler gerichte begeleiding aan te bieden, teneinde meer werkzoekenden aan de slag te krijgen. De start van een dergelijk traject zou de betrokken werklozen echter voorlopig behoeden voor een eventuele procedure en daaruit volgende eventuele QUESTION ORALE DE M. JOS VAN ASSCHE À M. BENOÎT CEREXHE, MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE MÉDICALE URGENTE, concernant "l'interprétation et le contenu du parcours d'insertion des demandeurs d'emploi au sein de l'orbem". M. le président.- La parole est à M. Jos Van Assche. M. Jos Van Assche (en néerlandais).- Depuis juillet 2004, il y a un accord de coopération entre l'onem, le VDAB, le FOREM et l'orbem, par lequel les services de placement s'engagent à fournir une aide plus individuelle et personnalisée. Le début d'un parcours préserve provisoirement le chômeur d'une éventuelle procédure et donc d'une éventuelle sanction de l'onem. Actuellement, il n'y aurait pas d'accord clair et concret sur ce parcours d'insertion, ce qui permet tous les développements. Environ 90% des demandeurs d'emploi seraient dans un parcours d'insertion en

19 17 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N 59 sanctie van de RVA. Op dit ogenblik zouden er weinig duidelijke en concrete afspraken over dit soort van trajectbegeleiding bestaan, wat uiteraard de deur openzet voor alle mogelijke uitwassen. Zo zouden in Wallonië zowat 90% van de werkzoekenden in begeleiding zijn. Gelet op de beschikbare mankracht van de Waalse bemiddelingsdiensten is dat zo goed als onmogelijk. Dat cijfer is volledig uit de lucht gegrepen. Wallonie, ce qui est impossible au vu des effectifs disponibles dans les services de placement. Quelle est la situation en Région de Bruxelles- Capitale? Combien de chômeurs sont officiellement enregistrés dans le système? Wat is de situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Hoeveel officieel geregistreerde werklozen zijn in het systeem ingestapt? De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. De heer Benoît Cerexhe, minister.- Zoals u in de inleiding van uw vraag naar voor brengt, hebben de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen op 30 april 2004 een samenwerkingsakkoord ondertekend met betrekking tot de activering van de werkzoekenden. Het akkoord richt zich in een eerste fase op de werkzoekenden die jonger zijn dan 30 jaar. De tweede fase zal de werklozen van minder dan 40 jaar als doelpubliek hebben. Het akkoord richt zich in de eerste fase tot jongeren van minder dan 25 jaar die vijftien maanden werkloos zijn en tot jongeren tussen 25 en 30 jaar die langer dan 21 maanden werkloos zijn. In Brussel hebben we een preventief model uitgewerkt, namelijk het contract voor beroepsproject. Deze maatregel richt zich tot alle (her)ingeschreven werkzoekenden jonger dan 40 jaar. In negen maanden tijd werden uitnodigingen verstuurd naar meer dan verschillende personen. Meer dan werkzoekenden kregen op die manier informatie over het contract voor beroepsproject. M. le président.- La parole est à M. Cerexhe. M. Benoît Cerexhe, ministre (en néerlandais).- Les autorités fédérales, les Régions et les Communautés ont signé le 30 avril 2004 un accord de coopération relatif à l'activation des demandeurs d'emploi. L'accord s'adresse, dans un premier temps, aux demandeurs d'emploi de moins de 30 ans et, dans un second temps, aux chômeurs de moins de 40 ans. A Bruxelles, nous avons opté pour un modèle préventif, le contrat de projet professionnel. Cette mesure s'adresse à tous les demandeurs d'emploi (ré)inscrits de moins de 40 ans. En neuf mois, plus de demandeurs d'emploi ont reçu des informations sur ce contrat. Son effet positif sur le public cible de l'onem est très visible. En effet, 74% des personnes qui ont réagi à l'invitation ont fourni des efforts satisfaisants. Ce pourcentage est bien plus élevé que dans les deux autres Régions. Het positief effect op het doelpubliek van de RVA is zeer duidelijk. De RVA heeft namelijk vastgesteld dat van de personen die op de uitnodiging reageerden, of 74%, voldoende inspanningen hadden gedaan. Dat is aanzienlijk meer dan in de andere twee gewesten. - Het incident is gesloten. - L incident est clos.

20 BIV ( ) Nr BIQ ( ) N INTERPELLATIE INTERPELLATION De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van de heer Simonet. INTERPELLATIE VAN DE HEER JACQUES SIMONET TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET OPENBARE BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, OPENBARE NETHEID EN ONTWIKKELINGSSEAMENWERKING, betreffende "het beleid van de regering om de handelskernen nieuw leven in te blazen". De voorzitter.- De heer Simonet heeft het woord. De heer Jacques Simonet (in het Frans).- Eind 2004 kende de regering een subsidie van euro toe aan de vzw "Herwaardering van de handelswijken". Op hetzelfde moment verscheen een verslag van Inter-Environnement Bruxelles, dat pleit voor kleine buurtwinkels. De gezondheid van de handelszaken en vooral die van de lokale Brusselse handelszaken gaat achteruit. De regering is zich daarvan bewust en wil er iets aan doen. Alle machtsniveaus, vooral het gewest en de gemeenten, moeten zorgen dat buurtwinkels deel blijven uitmaken van de levenskwaliteit in de wijken. Het gewest moet blijk geven van de wil om gewestelijke en gemeentelijke initiatieven te coördineren en om synergieën te bevorderen. Het herwaarderingsbeleid inzake de handelskernen steunt hoofdzakelijk op de handelskerncontracten. Slechts 20% van de Brusselse handelskernen zijn bij die contracten betrokken. M. le président.- L'ordre du jour appelle l'interpellation de M. Simonet. INTERPELLATION DE M. JACQUES SIMONET À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE- PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET SITES, DE LA RÉNOVATION URBAINE, DU LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT, concernant "la politique du gouvernement en matière de revitalisation des noyaux commerciaux". M. le président.- La parole est à M. Simonet. M. Jacques Simonet.- Mon interpellation fait suite à la décision du gouvernement, à la fin de l'année 2004, d'octroyer une subvention de euros à l'asbl "Revitaliser les noyaux commerciaux". Presque simultanément, on a pu prendre connaissance d'un rapport établi par Inter- Environnement Bruxelles concernant le commerce local dans notre Région. Ce rapport est un véritable plaidoyer en faveur de la promotion du commerce de proximité. Concernant ce rapport d'inter-environnement, le ministre-président peutil nous préciser ses intentions sur un certain nombre de points précis? Tout d'abord, nous pouvons constater que la santé du commerce, en particulier celle du commerce local à Bruxelles, est en moyenne déclinante. Il n'y a pas lieu de se gausser de cette situation. Au contraire, le gouvernement a pleinement conscience de la nécessité d'appréhender cette problématique de la promotion du commerce local avec volontarisme et énergie. J'en appelle à la mobilisation de l'ensemble des niveaux de pouvoir, en particulier des niveaux

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-201) Nr. 70 C.R.I. COM (2014-201) N 70 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 49523 N. 2012 2493 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2012/31640] 19 JULI 2012. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE A-114/1-95/96 A-114/1-95/96 SESSION ORDINAIRE 1995-1996

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE A-114/1-95/96 A-114/1-95/96 SESSION ORDINAIRE 1995-1996 A-114/1-95/96 A-114/1-95/96 CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD SESSION ORDINAIRE 1995-1996 24 SEPTEMBRE 1996 GEWONE ZITTING 1995-1996 24 SEPTEMBER 1996 PROJET D'ORDONNANCE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD

44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD 44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD MATERIEL OUTPLACEMENT : MATERIAAL OUTPLACEMENT : Quantité Description Hoeveelheid Omschrijving Matériel informatique Informaticamateriaal 19 PC COMPAQ

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

Chapitre II - Régimes conventionnels de chômage avec complément d' entreprise (RCe)

Chapitre II - Régimes conventionnels de chômage avec complément d' entreprise (RCe) Neerlegging-Dépôt: 30/06/2015 Regist.-Enregistr.: 23/07/2015 W: 128167/CO/115 I 1/3 I COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE VERRIERE (CP 115) Convention collective de travail du 26 juin 2015 relative à l'octroi

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding 1. Doel en oorsprong. Het sectoraal akkoord 2007-2008 voor de metaal- en technologische sector (PC 209) voorziet dat elke onderneming

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

/3674-eg LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING,

/3674-eg LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 000-2006/3674-eg Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l arrêté royal du 10 décembre 1998 fixant les modalités d enregistrement de l identité des personnes physiques effectuant

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Chapitre Champ d'application

Chapitre Champ d'application Convention collective de ràvail du 2 novembre concernant l'octroi de congé supplémentaire pour les dans la d'âge de 3 à 44 ans dans le secteur socioculturel Chapitre Champ d'application Article 1er. La

Nadere informatie

SOUS COMMISSION PARITAIRE DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DE SACS EN JUTE OU EN MATERIAUX DE REMPLACEMENT

SOUS COMMISSION PARITAIRE DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DE SACS EN JUTE OU EN MATERIAUX DE REMPLACEMENT Neerlegging-Dépôt: 17f12f2015 Regist.-Enregistr.: 29f03f2016 N : 132444fCOf120.03 SOUS COMMISSION PARITAIRE DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DE SACS EN JUTE OU EN MATERIAUX DE REMPLACEMENT CONVENTION COLLECTIVE

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE -

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). ; : C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - I. Art. 1. 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n 5

Nadere informatie

DATE 12/01/ /01/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS

DATE 12/01/ /01/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS DEPOT ENREGISTREMENT ARRETE ROYAL DATE 12/01/2000 12/01/2000 NUMERO 80 53464 MONITEUR BELGE 26/02/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS

Nadere informatie

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP

- 1173 / 1-96 / 97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers WETSONTWERP - 1173 / 1-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 1173 / 1-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBRE 1997 GEWONE ZITTING 1996-1997 (~) 9 SEPTEMBER

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

20274 BELGISCH STAATSBLAD 12.04.2006 MONITEUR BELGE

20274 BELGISCH STAATSBLAD 12.04.2006 MONITEUR BELGE 20274 BELGISCH STAATSBLAD 12.04.2006 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2006 1514 [C 2006/31165] 23 FEBRUARI

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE A-147/1-96/97 A-147/1-96/97 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 1996-1997 2 DECEMBER 1996 SESSION ORDINAIRE 1996-1997 2 DECEMBRE 1996 ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 ENTRETIEN DU TEXTILE - C.C.T.: PRIME DE FIN D'ANNEE - 05/27 PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 C.C.T. du (A.R. 15.09.1993 - M.B. remplacée par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 - M.B. 19.05.1995),

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport 2 4-06- 2005 2 7 M. Commission paritaire du transport i Convention collective de travail du 13 juin 2005 NR N Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 13juni 2005 Convention

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114)

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) Protocole d'accord du 03 mai relatif aux conventions sectorielles collectives de travail pour les années dans le secteur des briqueteries (C.P. 1. Champ

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf. Formation syndicale.

Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf. Formation syndicale. Neerlegging-Dépôt: 12/12/2013 Regist.-Enregistr.: 18/02/2014 N : 119535/C0/145 Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Commission paritaire pour les entreprises horticoles Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

TITEL I - TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I - TOEPASSINGSGEBIED Neerlegging-Dépôt: 03/07/2015 Regist.-Enregistr.: 23/07/2015 W: 128160/CO/115 1/3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf (PC 115), betreffende

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999

PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999 PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999 Les parties signataires, membres de la Commission Paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole n (employés),

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

TITRE II - HEURES SUPPLEMENTAIRES

TITRE II - HEURES SUPPLEMENTAIRES Neerlegging-Dépôt: 21/03/2014 Regist.-Enregistr.: 17/06/2014 N : 121736/C0/115 Convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative

Nadere informatie

Paritair comité voor de bedienden uit de internationale

Paritair comité voor de bedienden uit de internationale Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Collectieve

Nadere informatie

CCT du 11 février CAO van 11 februari Wijziging van de cao van 12 juni

CCT du 11 février CAO van 11 februari Wijziging van de cao van 12 juni PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION CAO van 11 februari 2016 Wijziging van de cao van 12 juni 2014 betreffende de tegemoetkoming in de reiskosten CCT du 11 février

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen Neerlegging-Dépôt: 22/12/2014 Regist.-Enregistr.: 27/05/2015 N": 127088/CO/124 d PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION CAO van 4 december 2014 Tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

2002 N. Chapitre 1 er. Champ d'application. Hoofdstuk Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers

2002 N. Chapitre 1 er. Champ d'application. Hoofdstuk Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2002 inzake vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van voor oudere werknemers in de Sociale Werkplaatsen Convention collective de travail du 26 février

Nadere informatie