Onderwerp Reactienota liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp Reactienota liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen"

Transcriptie

1 Memo Raad aan De Stadsregioraad van Ilse Houët cc - datum woensdag 10 juni 2015 Onderwerp Reactienota liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen Projectnummer D Bijlagen Nee Kenmerk Op 13 april jongstleden hebben wij het concept liquidatieplan verstuurd aan alle Colleges van de stadsregiogemeenten. In dit plan staat beschreven hoe de stadsregio in aanloop van de liquidatie per 1 juli 2015 of zoveel later dan mogelijk, taken gaat afronden en welke zaken overgedragen zullen worden. Wij hebben alle Colleges gevraagd een zienswijze ten aanzien van het concept liquidatieplan kenbaar te maken vóór 29 mei Door middel van deze reactienota geven wij de reacties weer van alle gemeenten en wat de stadregio heeft gedaan met de zienswijzen. Gemeente Reactie Wat is er gedaan met de opmerking? Duiven De raadscommissie heeft unaniem positief geadviseerd over het liquidatieplan, zodat het in de gemeenteraad een hamerstuk is. n.v.t. Westervoort Zevenaar Wij hebben als opmerking bij het liquidatieplan dat wij er van uitgaan dat de mogelijke risico's scherp in de gaten worden gehouden en dat wij tijdig van relevante ontwikkelingen met betrekking tot de risico's op de hoogte worden gebracht. Heeft aangegeven niet voor 29 mei te kunnen reageren. Frictiekosten en weerstandsvermogen Voor de totale frictiekosten wordt een voorziening gevormd ten laste van het resultaat 2014 ( 2,1 miljoen). Aangegeven wordt dat deze voorziening jaarlijks zal worden bijgesteld met de dan bekende informatie. Betreft met name loonkosten en WW-rechten welke vooraf lastig in te schatten zijn. Blijft een onzekere factor voor deelnemende gemeenten. Uit het liquidatieplan blijkt dat na resultaatbestemming nog 2,1 miljoen resteert in de weerstandsreserve. Dat bedrag kan in navolgende jaren gebruikt worden voor opvang van zekere en onzekere risico s en als buffer voor de over te dragen risico s. Na de totale financiële afwikkeling zullen de gemeenten naar rato van inwoners Zoals opgenomen in het liquidatieplan zal er een tussentijdse rapportage worden opgesteld, waarin ook de herijking van risico s wordt meegenomen. Bij de jaarrekening 2015 zal dit eveneens gebeuren. n.v.t. Er is uitgegaan van een reële schatting op basis van de baanvindduur CBS. Door bij de tussentijdse rapportage en bij de jaarrekening de voorziening bij te stellen houden we grip op de hoogte frictiekosten en beperken we de onzekerheid op de frictiekosten. De tussentijdse rapportage en jaarrekening wordt aan u voorgelegd. Stadsregio Arnhem Nijmegen

2 moeten bijbetalen dan wel het restant van de weerstandsreserve ontvangen. Een en ander is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt voor de rechtsopvolging van de verschillende taken. Verwacht wordt dat de liquidatie van de Stadsregio binnen 2 jaar zal worden afgerond. Tot dit moment is het voor de deelnemende gemeenten onzeker of het weerstandsvermogen toereikend is. Al is op basis van de huidige informatie de verwachting dat zowel de zekere als de onzekere frictiekosten opgevangen kunnen worden in het weerstandsvermogen. Desalniettemin hopen wij tijdig door u te worden geïnformeerd over deze ontwikkelingen zodat wij hierop kunnen anticiperen. Transitie/liquidatie van de overige taken Op pagina 8 en verder van het concept liquidatieplan staat een aantal taken van de Stadsregio benoemd waarbij de keuze van rechtsopvolging bij vaststelling van het liquidatieplan geformaliseerd wordt. Wij zijn echter van mening dat voor de volgende projecten de toelichting in het liquidatieplan moet worden gewijzigd. Woonruimteverdeling I Regionale Huisvestingsverordening De uitvoering tot eind dit jaar wordt belegd bij de gemeente Arnhem, dit is vanuit de gemeente Zevenaar gezien een prima oplossing. Maar voor de overgang voor de periode erna missen wij als gemeente nog wel hoe op dit (lastige) proces de regie wordt gevoerd? Afgesproken is dat een werkgroep zich zou gaan buigen over de wijze waarop en waar dit belegd gaat worden. Een duidelijk bestuurlijke aansturing hiervan is gewenst om tijdig met voorstellen te komen en voldoende capaciteit en handvatten om die regie daadwerkelijk te kunnen voeren. Als die niet geborgd is lopen we het risico dat gemeenten zelf (of subregionaal) een oplossing voor na gaan voorbereiden. De corporaties I Entre vormen onze partner en moeten hierin ook een rol in krijgen. EFRO project station Goffert Het geld voor het project EFRO is afkomstig van station Zevenaar Poort. De Stadsregio heeft in ruil daarvoor aangegeven 2 miljoen te reserveren voor Zevenaar. Wij kunnen dit inzetten voor infrastructurele projecten (zie ). In het concept liquidatieplan is echter niets opgenomen over deze De opvolging is belegd in het nieuwe PO Wonen, waarbij u als gemeente betrokken bent onder verantwoordelijkheid van het PO. Zevenaar zou een EFRO subsidie krijgen vanuit Brussel krijgen voor de realisatie van het project Transferium Oost. Zevenaar kon echter dit project niet tijdig realiseren dus is afgesproken dat Zevenaar zou afzien van de 2 miljoen EFRO subsidie, waardoor er binnen de regio weer 2 miljoen EFRO subsidie vrij zou komen.in de BDU was 2 miljoen gereserveerd voor Goffert en die 2/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

3 afspraak. Wij zouden de reservering van 2 miljoen BDU middelen graag expliciet terug willen zien in paragraaf 4.2. wordt nu gedekt uit EFRO gelden. In een brief aan de gemeente Zevenaar en in het CvB voorstel van is aangegeven dat er 2 miljoen gereserveerd zou worden in de BDU voor Zevenaar. Dit is ook verwerkt in de MUM en nu dus ook in de MIAM van de provincie Gelderland. Het staat dan ook los van het EFRO project Goffert, dat is namelijk een nieuwe EFRO aanvraag die door de stadsregio is gedaan. Paragraaf 4.2 zal hierop niet worden aangepast. Met de afspraken zoals gemaakt met de provincie, zoals opgenomen in de afspraken met de provincie staat beschreven dat de bestuurlijke reservering overgaan naar de provincie dus inclusief deze reservering. Archivering In het concept liquidatieplan is opgenomen dat het digitale (archief) vanuit Corsa wordt overgedragen aan de rechtsopvolgers, indien de rechtsopvolgers dit hebben aangegeven. Omdat nog niet alle rechtsopvolgers bekend zijn is het van belang dat ook toekomstige opvolgers nog van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. Juridische zaken De Stadsregio heeft subsidies verstrekt voor de gehele regio, deze subsidieverstrekking kan niet zonder meer door één gemeente overgenomen worden. Onder meer vanwege territoriale beperkingen aan de bevoegdheid van de gemeente. In het concept liquidatieplan zijn 3 constructies beschreven. Ons is echter onduidelijk welke optie de voorkeur geniet en eventueel nader uitgewerkt gaat worden? Dat is ook mogelijk Corsa blijft tot in de lucht. Per onderdeel is dit aangegeven in het liquidatieplan, zie paragraaf 4.2. In de nieuwe versie liquidatieplan is dit duidelijker geformuleerd. Daarnaast is onder deze paragraaf aangegeven dat taken die niet vastzitten aan de Asv via mandatering worden overgenomen door een gemeente, behalve de taken op gebied van huisvesting. Wanneer en hoe wordt dit opgepakt en gecommuniceerd naar de gemeenten? Formele stappen liquidatie Onder punt 2 is opgenomen dat de Stadsregioraad besluit tot liquidatie en daarvoor regels stelt (waarbij mag worden afgeweken van de GR), wij zijn benieuwd wat de Stadsregio hieronder verstaat? Onder NB1. Is opgenomen dat Artikel 45 GR bepaalt dat verklaringen van geen bezwaar moeten worden gevraagd Volgens onze juridisch adviseur is dit komen te vervallen, echter hebben wij toch een verklaring van geen bezwaar opgevraagd bij de provincie Gelderland. 3/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

4 maar dat deze verplichting is komen te vervallen als gevolg van wetswijzigingen. Deze verplichting 3/3 was tot 1 januari 2015 geregeld in artikel 110 Wgr en door de Wet afschaffing plusregio's is op grand van artikel XXII lid 3 deze regeling nog steeds van kracht zolang de Stadsregio nog niet is beëindigd. Hetgeen is opgenomen onder NB1 is dus niet correct, er is dus nog steeds een verklaring van geen bezwaar nodig van de provincies en de minister zoals verwoord onder punt 1 d en e. Lingewaard Mijlpalenoverzicht en besluitenschema In het overzicht is opgenomen dat op 9 april 2015 het liquidatieplan is verstrekt, echter is pas op 13 april 2015 het concept door ons ontvangen. Wanneer gemeenten minimaal 6 weken reactie tijd hebben zouden we tot 25 mei a.s. de tijd hebben. Dit valt echter, zoals reeds in het begin van deze brief is aangegeven, niet binnen onze vergadercyclus. Omdat conform artikel 45 lid 4 het liquidatieplan pas wordt vastgesteld door de Stadsregioraad na raadpleging van de raden van de deelnemende gemeenten zijn wij van mening dat ook indien onze gemeenteraad nog met een aanvulling komt op voornoemde zienswijzen er ruimte moet zijn om deze reactie mee te nemen in uw besluitvormingsproces. Het voorstel voor het liquidatieplan kan in het algemeen tevens op onze instemming rekenen. Daarbij doet zich echter een complicatie voor nu er nog geen volledige duidelijkheid is over welke organisatie(s) al dan niet aangemerkt kunnen of moeten worden als rechtsopvolger voor het uitoefenen van bestaande taken van de stadsregio. Enerzijds hebben wij er begrip voor dat er al per 1 juli 2015 de nodige acties ondernomen c.q. afgerond moeten worden voor de op zich onvermijdelijke beëindiging van de Wgrplus status. En dat vertraging hiervan onnodige kosten met zich mee kan brengen. Anderzijds hechten wij er groot belang aan dat nog gekozen kan worden voor het omvormen van de huidige Wgrplus tot een gewone Gemeenschappelijke Regeling, met de status van Openbaar Lichaam. Wij dringen er dan ook met klem bij uw College op aan om acties die een 'doorstart' van de huidige stadsregio onmogelijk maken, achterwege te laten. Voor zover te beoordelen in het liquidatieplan gaat het personeel allemaal over naar de provincie (mobiliteit) of de Besluitvorming over liquidatieplan is 18 juni Op basis van het voornemen tot liquidatie heeft de stadsregio effort gezet op het stimuleren van het personeel om elders een baan te vinden. De organisatie is inmiddels daardoor behoorlijk afgeslankt en moeten wij ook taken overhevelen naar rechtsopvolgers. Mocht er toch nog een doorstart komen moet ook duidelijk worden welke taken er dan in de gewijzigde GR terecht moeten komen. Een wijziging in de GR is echter noodzakelijk per omdat de wettelijke taken als gevolg van opheffing WGR-plus van rechtswege vervallen; in casu de huisvestingsverordening. De overdracht van taken zet een doorstart niet in de weg, maar wordt niet reëel geacht omdat eerder is uitgesproken dat wordt overgegaan tot liquidatie en oprichting van een nieuwe samenwerkingsvorm. Het personeel dat per niet naar de provincie gaat of een andere baan heeft gevonden krijgt de status boventallig. Zij 4/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

5 Arnhem gemeente Arnhem. Die laatste groep betreft de 'boventalligen'. Voor deze groep is het zo dat de financiering hiervan zoveel mogelijk geschiedt uit gelden die overblijven uit de Stadsregio in liquidatie, maar dat bij de tekorten de overige gemeenten financieel moeten bijdragen. Wanneer dit bekend is willen wij hiervan direct op de hoogte gebracht worden en van de manier waarop deze kosten verrekend worden. In paragraaf 4.2 van het Liquidatieplan wordt gesproken over het beleggen van de resterende taken. Heel concreet is aangegeven dat de gemeente Lingewaard verantwoordelijk is voor de uitvoering van 'Regioprogramma '. Bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid zal door het bestuur van de Stadsregio in liquidatie worden afgewikkeld. Wij hebben daarvoor al in een eerder stadium een positieve intentie uitgesproken en uw College verzocht hierover met ons nadere afspraken te maken, binnen de door ons gestelde randvoorwaarden. Wij snappen dat het voorliggende liquidatieplan een 'dynamisch document' is. Maar wij willen u graag vragen dit document op onderdelen verder te concretiseren. Bijvoorbeeld ten aanzien van de te maken keuze van de op pagina's 18/19 beschreven mogelijkheden van het overdragen van subsidiebevoegdheden. Wij zouden graag op korte termijn een aangescherpt Liquidatieplan, tezamen met het definitieve voorstel tot opheffing door uw College van Bestuur ontvangen om die voor de raadsbespreking in te kunnen brengen. In het liquidatieplan wordt beschreven dat Arnhem te volgende taken/activiteiten overneemt van de Stadsregio: o Bureau Brussel: zie pagina 8 van het liquidatieplan; o Woonruimteverdeling I Regionale Huisvestingsverordening: zie pagina's 12 en 13; o Beheer Regionale Huisvestingsverordening 2013 en Urgentie- 8c Beroepscommissie Woonruimteverdeling: zie pagina 13; o WoON 2015 (onderzoek en eindafrekening): zie pagina 14; o Overname van het resterende personeel van de Stadsregio na 31 december 2015: zie pagina 16. Bestuurlijk is overeenstemming over de over te dragen taken, maar op onderdelen zijn ze onvoldoende uitgewerkt. De blijven in dienst van de stadsregio tot eind 2015 en komen dus niet in dienst van Arnhem; ze krijgen wel een plaats in het mobiliteitscentrum fysiek vanaf Hoe meer medewerkers een baan kunnen worden ondergebracht bij de deelnemende gemeenten of elders, des te lager zijn de frictiekosten. Met Lingewaard worden afspraken gemaakt inzake de uitvoering van de taken regiocontract. In de nieuwe versie liquidatieplan wordt paragraaf 4.2 duidelijker geformuleerd. Voor alle onderdelen zijn reeds zaken geregeld dan wel vindt hier overleg over plaats. 5/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

6 Stadsregio heeft met name nog géén overeenkomst gesloten met de Arnhem die regelt hoe het personeel overkomt en welke middelen de gemeente meekrijgt om de 'fysieke overheveling' vorm te geven. Duidelijkheid hiervoor is van belang voor de medewerkers, de gemeente Arnhem, alsmede de overige Stadsregiogemeenten. Groesbeek Proces We hebben het liquidatieplan half april gekregen met de vraag voor eind mei te reageren. Echter, in onze vergadercyclus is er geen mogelijkheid geweest om de raad te betrekken. Onze raad vergadert op 25 juni over het liquidatieplan. Omdat conform artikel 45 lid 4 het liquidatieplan pas wordt vastgesteld door de Stadsregioraad na raadpleging van de raden van de deelnemende gemeenten zijn wij van mening dat ook indien onze gemeenteraad nog met een aanvulling komt op onze zienswijzen er ruimte moet zijn om deze reactie mee te nemen in uw besluitvormingsproces. Financiën Uit het plan komt niet goed naar voren wat de financiële consequenties/risico's voor de gemeenten zijn. In de jaarrekening 2014 is voor de frictiekosten een voorziening opgenomen. Echter, deze voorziening wordt jaarlijks bijgesteld waardoor de dekking een onzekere factor blijft. Uit het liquidatieplan blijkt eveneens dat er een weerstandsreserve uit 2014 van resteert dat ook kan worden gebruikt voor de opvang van de zekere en onzekere frictiekosten. De verwachting is dat dit voldoende is om de kosten op te vangen, maar zeker is dit niet. Als het bedrag ontoereikend is, dan zal het tekort aan de gemeenten (op basis van inwonertal) doorberekend worden. Als dit het geval is, zouden we dit graag ruim van te voren weten zodat we hierop kunnen anticiperen. Juridische zaken Het mandateren van alle bevoegdheden van de stadsregioraad naar het CvB lijkt juridisch gezien niet logisch aangezien alle organen (zonodig) blijven bestaan en dus ook de verplichte bevoegdheden. De Stadsregio heeft subsidie verstrekt voor de hele regio. Deze subsidieverstrekking kan niet meer zonder meer door één gemeente worden overgenomen. Het liquidatieplan beschrijft drie constructies: - Mandaat door Stadsregio aan één van Besluitvorming over liquidatieplan is 18 juni Er is uitgegaan van een reële schatting op basis van de baanvindduur CBS. Door bij de tussentijdse rapportage en bij de jaarrekening de voorziening bij te stellen houden we grip op de hoogte frictiekosten en beperken we de onzekerheid op de frictiekosten. De tussentijdse rapportage en jaarrekening wordt aan u voorgelegd. Per onderdeel is dit aangegeven in het liquidatieplan, zie paragraaf 4.2. In de nieuwe versie liquidatieplan is dit duidelijker geformuleerd. 6/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

7 de deelnemers. - Mandaat door alle deelnemers aan één van de deelnemers. - Mandaat door de provincie aan één van de deelnemers. Uit het liquidatieplan blijkt niet voor welke constructie wordt gekozen. Beuningen Rijnwaarden Renkum Wijchen De gemeenteraad behandelt het voorstel over de jaarrekening 2014 en het liquidatieplan van de Stadsregio op dinsdag 9 juni Het voorstel van ons college is om geen afwijkende zienswijze in te nemen ten opzichte van de jaarrekening 2014 en het liquidatieplan. Als zienswijze geven zij aan met name de frictiekosten personeel erg hoog zijn als gevolg van het sociaal plan wat zij erg riant vinden. Dit heeft tot gevolgen dat de kosten van het liquidatieplan, de financiële kaders van de jaarrekening 2014 en de begroting overstijgen, rekening houdend met de halvering van de gemeentelijke bijdrage, en daarmee de verwachtingen van het stadsregiobestuur, zoals onder meer uitgesproken door de voorzitter tijdens de rondgang bij de gemeenten. Rijnwaarden dringt de stadsregio erop aan, dat maximaal wordt ingezet op begeleiding van overtollig personeel, waardoor de financiële gevolgen en risico s verder worden teruggebracht. Zij verzoeken de stadsregio per 1 juli 2015, 1 november 2015 en bij de jaarrekening inzicht te geven in de actuele cijfers rondom frictiekosten en weerstandsvermogen. Hierbij delen wij u mede dat college en gemeenteraad hebben ingestemd met de liquidatie van de Stadsregio resp. met het liquidatieplan. Er is in zijn algemeenheid nog altijd onvoldoende duidelijkheid over de financiële aspecten van de liquidatie, over de overdracht van doorlopende taken en verplichtingen naar rechtsopvolgers, en over vorm, werkwijzen en financiële aspecten van de op te richten G.O. en de Stichting Triple Helix. N.v.t. In de commissievergadering van 23 april is aangegeven dat het eenvoudiger is het hele jaar de inwonerbijdrage te heffen en eventuele voordelen terug te geven, dan voor iedere tegenvaller bij alle gemeenten een inwonerbijdrage te heffen. In het liquidatieplan was uitgegaan van een halfjaarbijdrage plus een liquidatiebijdrage. Dit is aangepast in het liquidatieplan. In de commissievergadering van 4 juni is aangegeven hoe het sociaal plan tot stand is gekomen. Naar verwachting zal er niemand 4 jaar gebruik maken van de salarisdoorbetaling. Momenteel zijn er nog 4,1 fte die nog niet vast of tijdelijk elders een baan hebben gevonden. Het is aan de deelnemende gemeenten om maximaal in te zetten op het onderbrengen van het overtollig personeel; de stadsregio zelf heeft een outplacementbureau ingeschakeld maar het is de verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten. Als reactie op de financiële aspecten, zoals aangeven in het liquidatieplan wordt na het opheffingsbesluit een tussenrapportage opgesteld waarbij de voorziening en hoogte weerstandsvermogen worden geactualiseerd. Dit zal in het najaar aan de stadsregioraad worden voorgelegd. Ook bij de jaarrekening zal conform de P&C-cyclus de voorziening worden bijgesteld en de stand van het weerstandsvermogen worden aangegeven. N.v.t. Financiën en overdracht van taken is verwoord in het liquidatieplan. Het liquidatieplan staat los van de oprichting GO en Triple Helix. Dat is een ander traject. Het voornemen is uitgesproken om te liquideren; de stadsregio zelf is niet verantwoordelijk voor de toekomstige samenwerkingsvorm dat is aan de gemeenten. 7/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

8 Wij constateren dat in de jaarrekening 2014 de onzekere frictiekosten zijn opgenomen als voorziening en dat de contractuele verplichtingen plus de inhaalafschrijvingen ten laste van 2014 zijn gebracht. Het is echter nog onduidelijk of deze voorziening toereikend is. Tevens dreigt naar onze mening het gevaar dat subsidies (geheel of deels) terugbetaald moeten worden indien er niet tijdig een rechtsopvolger wordt gevonden. Met name de rechtmatigheid rondom de afwikkeling van lopende subsidietrajecten baart ons zorgen en roept vragen op. Er zijn subsidies verleend door de Stadsregio. Deze subsidies moeten deels nog worden vastgesteld. Rheden Toezeggingen vanuit de vergadering van 23 april In het liquidatieplan wordt aangegeven dat de Algemene subsidieverordening (ASV) van rechtswege vervalt. Dit onderdeel van het liquidatieplan roept vragen op. Op welk moment vervalt de verordening? Blijft de verordening niet gelden zolang de Stadsregio in liquidatie is? Als alternatief wordt geopperd om de verordening in te trekken waarbij overgangsrecht kan worden opgenomen. Op welk moment zou dit dan nog kunnen plaatsvinden? Moet een dergelijk besluit dan niet vóór opheffing van de regeling plaatsvinden? Ten aanzien van de subsidies die nog moeten worden afgerond tijdens de liquidatiefase is het aan te bevelen hiertoe één gemeente door de Stadsregio te laten mandateren. Besluitvorming wordt namens de Stadsregio in liquidatie genomen. Het voordeel is dat de afwikkeling voor rekening en risico van de Stadsregio plaatsvindt maar de werkzaamheden niet bij de Stadsregio plaatsvinden. Overeenkomstig artikel 45 van de gemeenschappelijke regeling, heeft op 26 mei 2015 de gemeenteraad van Rheden een positieve zienswijze afgegeven op het concept liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen. -Gevraagd is om een nadere toelichting op de frictiekosten in het liquidatieplan; -Gevraagd is om in het liquidatieplan te verwerken dat de jaarbijdrage wordt gevraagd i.p.v. de halfjaarbijdrage plus een liquidatiebijdrage; -Aangegeven is dat de mandatering CvB versus Raad niet klopt zoals beschreven in het liquidatieplan; -EFRO Zevenaar dient in het liquidatieplan vermeld te worden. N.v.t. -Is aangepast in de nieuwe versie liquidatieplan; -Is aangepast in de nieuwe versie liquidatieplan; -is aangepast in de nieuwe versie liquidatieplan. Bedoeld is College heeft bevoegdheid tot uitvoering liquidatieplan; -zie antwoord zienswijze Zevenaar. 8/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

ontwerp liquidatieplan stadsregio Rotterdam

ontwerp liquidatieplan stadsregio Rotterdam ontwerp liquidatieplan stadsregio Rotterdam Opheffing gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam Status: definitief ontwerp liquidatieplan, door DB voorlopig vastgesteld op 11 december 2013 Datum

Nadere informatie

portefeuillehoudersoverleg BOCM vergadering 29 januari 2014

portefeuillehoudersoverleg BOCM vergadering 29 januari 2014 portefeuillehoudersoverleg BOCM vergadering 29 januari 2014 Agenda voor de vergadering d.d. 29 januari 2014 het portefeuillehoudersoverleg Bestuurlijke Organisatie Communicatie & Middelen (BOCM) van de

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Orgaan

Gemeenschappelijk Orgaan Gemeenschappelijk Orgaan Voorstel ten behoeve van besluitvorming. Inhoud: - Juridische regeling (met toelichting). - Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw dd. 5 juni 2015. - Inrichting portefeuillehoudersoverleggen

Nadere informatie

Liquidatieplan Bestuur Regio Utrecht

Liquidatieplan Bestuur Regio Utrecht Liquidatieplan Bestuur Regio Utrecht Conceptversie 15 juli 2015 Definitief ontwerp na vergadering van 10 juli 2015 door het dagelijks bestuur vrijgegeven aan de deelnemende gemeenten. Wordt na behandeling

Nadere informatie

ONTWERP LIQUIDATIEPLAN MILIEUDIENST WESTFRIESLAND

ONTWERP LIQUIDATIEPLAN MILIEUDIENST WESTFRIESLAND ONTWERP LIQUIDATIEPLAN MILIEUDIENST WESTFRIESLAND 1 Colofon Versie 1 Status Ontwerp; door het dagelijks bestuur vrij te geven voor oordeelsvorming door gemeenten Datum 10 maart 2013 Documentnr. 2 Liquidatieplan

Nadere informatie

Afbouwplan / afbouwscenario bedrijfschap Horeca en Catering versie 2.0 vaststellingsdatum: 12-03-2014

Afbouwplan / afbouwscenario bedrijfschap Horeca en Catering versie 2.0 vaststellingsdatum: 12-03-2014 Afbouwplan / afbouwscenario bedrijfschap Horeca en Catering versie 2.0 vaststellingsdatum: 12-03-2014 ~ 1 ~ Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Procedure opheffing/afbouw bestuurlijke besluitvorming 3. Activiteiten

Nadere informatie

Zienswijze jaarrekening 2014 en begroting 2016 GR MARN

Zienswijze jaarrekening 2014 en begroting 2016 GR MARN Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze jaarrekening 2014 en begroting 2016 GR MARN Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op 30 maart 2015 heeft

Nadere informatie

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO REACTIENOTA Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO Onderdeel DNO Wijzigingsvoorstel/ commentaar/ vraag Reactie/ antwoord AI Algemeen; DNO en

Nadere informatie

Inleiding... 5 Conclusie en advies... 7 Scenario 1: Uittreding per 1 januari 2016... 11

Inleiding... 5 Conclusie en advies... 7 Scenario 1: Uittreding per 1 januari 2016... 11 17 september 2014 Gemeente Leeuwarderadeel Eindrapportage naar aanleiding van onderzoek naar de eventuele uittreding van de gemeente Leeuwarderadeel uit de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rekenkamer West Twente

Rekenkamer West Twente Rekenkamer West Twente p/a De Lokale Rekenkamer bv Postbus 85203 3508 AE Utrecht Aan: De raad van de gemeente Hellendoorn T.a.v. dhr. P. Knopper Postbus 200 7440 AE Nijverdal Datum: 20 oktober 2011 Contactpersoon:

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

VASTSTELLI NGSDVEREENKOMST

VASTSTELLI NGSDVEREENKOMST VASTSTELLI NGSDVEREENKOMST De ondergetekenden: De Haagse Scholen, te Den Haag, vertegenwoordigd door: - mevrouw R. Hendriks, directeur van de Annie M.G. Schmidtschool - mevrouw S. Schenning, bovenschools

Nadere informatie

Drachtstervaart. financiën en risico s voorstel heropening Moleneind

Drachtstervaart. financiën en risico s voorstel heropening Moleneind Drachtstervaart financiën en risico s voorstel heropening Moleneind FBI, juni 2012 Inleiding Ons voorstel is om tot maximaal 9,30 miljoen te gaan voorfinancieren voor het realiseren van de heropening van

Nadere informatie

Toegevoegd aan de (digitale) vergaderset: Agendapunt 03 E Besluitenlijst van het dagelijks bestuur van 21 mei 2014

Toegevoegd aan de (digitale) vergaderset: Agendapunt 03 E Besluitenlijst van het dagelijks bestuur van 21 mei 2014 MEMO Aan : De voorzitter Kopie aan : De secretaris Van : W. Nettinga Telefoon : Telefoonnummer. E-mailadres : E-mailadres. Datum : 11-6-2014 DIV nr : Documentnr. Betreft : Mededelingen Algemeen Bestuur

Nadere informatie

GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL

GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL Agendapunt : 13. Voorstelnummer : 03-019 Raadsvergadering : 14 maart 2013 Naam opsteller : A. van Mierlo Informatie op te vragen bij : A. van Mierlo Portefeuillehouders : H. Hafkamp

Nadere informatie

Bedrijfsplan Implementatie Regionaal Bureau Leerplicht en RMC Westelijk Weidegebied

Bedrijfsplan Implementatie Regionaal Bureau Leerplicht en RMC Westelijk Weidegebied Bedrijfsplan Implementatie Regionaal Bureau Leerplicht en RMC Westelijk Weidegebied Opdrachtgever : Gemeente Woerden, namens de RMC subregio Westelijk Weidegebied Contactpersoon DENSA : Jans Speulman Datum

Nadere informatie

J. Zwaneveld, R. Smits

J. Zwaneveld, R. Smits VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: F. Kers Tel,nr,: 8429 Geraadpleegd consulent Datum: 14-01-2014 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Persbericht: Nee Bijlagen:

Nadere informatie

REMOTE CONTROL. rekenschap. Onderzoek naar Verbonden Partijen Rekenkamercommissie Gemeente Zwolle April 2013

REMOTE CONTROL. rekenschap. Onderzoek naar Verbonden Partijen Rekenkamercommissie Gemeente Zwolle April 2013 REMOTE CONTROL Onderzoek naar Verbonden Partijen Rekenkamercommissie Gemeente Zwolle April 2013 Rapportage Gemeentelijke Rekenkamercommissie Zwolle INHOUD VOORWOORD 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 DOELSTELLING

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2013/59

Statenvoorstel nr. PS/2013/59 Statenvoorstel nr. PS/2013/59 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland driemaal budgetrecht. Inlichtingen bij 23 januari 2013 Jeroen Wezenberg (griffie): 038-4998784 Claudio Bruggink (Rekenkamer): 0570-665800

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Tweede rapportage Juni 2013

Tweede rapportage Juni 2013 Tweede rapportage Juni 2013 De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal

Nadere informatie

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Evangelische Scholen te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Evangelische Scholen te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Evangelische Scholen te Amsterdam Plaats Bestuursnummer Onderzoeksnummer Datum onderzoek Datum vaststelling : Utrecht

Nadere informatie

Bestemmen voor de toekomst. Reserves en voorzieningen in de provincies Gelderland en Overijssel. deel 1: Bestuurlijke nota

Bestemmen voor de toekomst. Reserves en voorzieningen in de provincies Gelderland en Overijssel. deel 1: Bestuurlijke nota Bestemmen voor de toekomst Reserves en voorzieningen in de provincies Gelderland en Overijssel deel 1: Bestuurlijke nota Bestemmen voor de toekomst Reserves en voorzieningen in de provincies Gelderland

Nadere informatie

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Uitkomsten meicirculaire 6 3 Uitkomsten marktverkenning 7 4 Het financieel kader 8 4.1 Deelfonds sociaal domein

Nadere informatie

Het Raadsbesluit van 6 september 2012 Bestuurlijke taken MFC De Kreek geeft de volgende aandachtspunten voor het plan van aanpak:

Het Raadsbesluit van 6 september 2012 Bestuurlijke taken MFC De Kreek geeft de volgende aandachtspunten voor het plan van aanpak: Plan van aanpak De Kreek. 1. Inleiding, opzet en samenvatting Het Raadsbesluit van 6 september 2012 Bestuurlijke taken MFC De Kreek geeft de volgende aandachtspunten voor het plan van aanpak: - Advies

Nadere informatie

Programmarekening 2007. Stadsregio Arnhem Nijmegen

Programmarekening 2007. Stadsregio Arnhem Nijmegen Programmarekening 2007 Stadsregio Arnhem Nijmegen Nijmegen, april 2008 2 INHOUD Pagina: 1. VOORWOORD 5 2. BALANS + toelichting 7 3. PROGRAMMA S 3.1 BESTUUR 17 3.2 MOBILITEIT 21 3.3 WERKEN 27 3.4 RUIMTE

Nadere informatie

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Financiële gevolgen van uittreding gemeente Ferwerderadiel

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Financiële gevolgen van uittreding gemeente Ferwerderadiel Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Financiële gevolgen van uittreding gemeente Ferwerderadiel Opdrachtgever: Gemeente Ferwerderadiel/Dienst SoZaWe NWF p/a de heer Hans Steen Postbus

Nadere informatie