Onderwerp Reactienota liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp Reactienota liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen"

Transcriptie

1 Memo Raad aan De Stadsregioraad van Ilse Houët cc - datum woensdag 10 juni 2015 Onderwerp Reactienota liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen Projectnummer D Bijlagen Nee Kenmerk Op 13 april jongstleden hebben wij het concept liquidatieplan verstuurd aan alle Colleges van de stadsregiogemeenten. In dit plan staat beschreven hoe de stadsregio in aanloop van de liquidatie per 1 juli 2015 of zoveel later dan mogelijk, taken gaat afronden en welke zaken overgedragen zullen worden. Wij hebben alle Colleges gevraagd een zienswijze ten aanzien van het concept liquidatieplan kenbaar te maken vóór 29 mei Door middel van deze reactienota geven wij de reacties weer van alle gemeenten en wat de stadregio heeft gedaan met de zienswijzen. Gemeente Reactie Wat is er gedaan met de opmerking? Duiven De raadscommissie heeft unaniem positief geadviseerd over het liquidatieplan, zodat het in de gemeenteraad een hamerstuk is. n.v.t. Westervoort Zevenaar Wij hebben als opmerking bij het liquidatieplan dat wij er van uitgaan dat de mogelijke risico's scherp in de gaten worden gehouden en dat wij tijdig van relevante ontwikkelingen met betrekking tot de risico's op de hoogte worden gebracht. Heeft aangegeven niet voor 29 mei te kunnen reageren. Frictiekosten en weerstandsvermogen Voor de totale frictiekosten wordt een voorziening gevormd ten laste van het resultaat 2014 ( 2,1 miljoen). Aangegeven wordt dat deze voorziening jaarlijks zal worden bijgesteld met de dan bekende informatie. Betreft met name loonkosten en WW-rechten welke vooraf lastig in te schatten zijn. Blijft een onzekere factor voor deelnemende gemeenten. Uit het liquidatieplan blijkt dat na resultaatbestemming nog 2,1 miljoen resteert in de weerstandsreserve. Dat bedrag kan in navolgende jaren gebruikt worden voor opvang van zekere en onzekere risico s en als buffer voor de over te dragen risico s. Na de totale financiële afwikkeling zullen de gemeenten naar rato van inwoners Zoals opgenomen in het liquidatieplan zal er een tussentijdse rapportage worden opgesteld, waarin ook de herijking van risico s wordt meegenomen. Bij de jaarrekening 2015 zal dit eveneens gebeuren. n.v.t. Er is uitgegaan van een reële schatting op basis van de baanvindduur CBS. Door bij de tussentijdse rapportage en bij de jaarrekening de voorziening bij te stellen houden we grip op de hoogte frictiekosten en beperken we de onzekerheid op de frictiekosten. De tussentijdse rapportage en jaarrekening wordt aan u voorgelegd. Stadsregio Arnhem Nijmegen

2 moeten bijbetalen dan wel het restant van de weerstandsreserve ontvangen. Een en ander is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt voor de rechtsopvolging van de verschillende taken. Verwacht wordt dat de liquidatie van de Stadsregio binnen 2 jaar zal worden afgerond. Tot dit moment is het voor de deelnemende gemeenten onzeker of het weerstandsvermogen toereikend is. Al is op basis van de huidige informatie de verwachting dat zowel de zekere als de onzekere frictiekosten opgevangen kunnen worden in het weerstandsvermogen. Desalniettemin hopen wij tijdig door u te worden geïnformeerd over deze ontwikkelingen zodat wij hierop kunnen anticiperen. Transitie/liquidatie van de overige taken Op pagina 8 en verder van het concept liquidatieplan staat een aantal taken van de Stadsregio benoemd waarbij de keuze van rechtsopvolging bij vaststelling van het liquidatieplan geformaliseerd wordt. Wij zijn echter van mening dat voor de volgende projecten de toelichting in het liquidatieplan moet worden gewijzigd. Woonruimteverdeling I Regionale Huisvestingsverordening De uitvoering tot eind dit jaar wordt belegd bij de gemeente Arnhem, dit is vanuit de gemeente Zevenaar gezien een prima oplossing. Maar voor de overgang voor de periode erna missen wij als gemeente nog wel hoe op dit (lastige) proces de regie wordt gevoerd? Afgesproken is dat een werkgroep zich zou gaan buigen over de wijze waarop en waar dit belegd gaat worden. Een duidelijk bestuurlijke aansturing hiervan is gewenst om tijdig met voorstellen te komen en voldoende capaciteit en handvatten om die regie daadwerkelijk te kunnen voeren. Als die niet geborgd is lopen we het risico dat gemeenten zelf (of subregionaal) een oplossing voor na gaan voorbereiden. De corporaties I Entre vormen onze partner en moeten hierin ook een rol in krijgen. EFRO project station Goffert Het geld voor het project EFRO is afkomstig van station Zevenaar Poort. De Stadsregio heeft in ruil daarvoor aangegeven 2 miljoen te reserveren voor Zevenaar. Wij kunnen dit inzetten voor infrastructurele projecten (zie ). In het concept liquidatieplan is echter niets opgenomen over deze De opvolging is belegd in het nieuwe PO Wonen, waarbij u als gemeente betrokken bent onder verantwoordelijkheid van het PO. Zevenaar zou een EFRO subsidie krijgen vanuit Brussel krijgen voor de realisatie van het project Transferium Oost. Zevenaar kon echter dit project niet tijdig realiseren dus is afgesproken dat Zevenaar zou afzien van de 2 miljoen EFRO subsidie, waardoor er binnen de regio weer 2 miljoen EFRO subsidie vrij zou komen.in de BDU was 2 miljoen gereserveerd voor Goffert en die 2/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

3 afspraak. Wij zouden de reservering van 2 miljoen BDU middelen graag expliciet terug willen zien in paragraaf 4.2. wordt nu gedekt uit EFRO gelden. In een brief aan de gemeente Zevenaar en in het CvB voorstel van is aangegeven dat er 2 miljoen gereserveerd zou worden in de BDU voor Zevenaar. Dit is ook verwerkt in de MUM en nu dus ook in de MIAM van de provincie Gelderland. Het staat dan ook los van het EFRO project Goffert, dat is namelijk een nieuwe EFRO aanvraag die door de stadsregio is gedaan. Paragraaf 4.2 zal hierop niet worden aangepast. Met de afspraken zoals gemaakt met de provincie, zoals opgenomen in de afspraken met de provincie staat beschreven dat de bestuurlijke reservering overgaan naar de provincie dus inclusief deze reservering. Archivering In het concept liquidatieplan is opgenomen dat het digitale (archief) vanuit Corsa wordt overgedragen aan de rechtsopvolgers, indien de rechtsopvolgers dit hebben aangegeven. Omdat nog niet alle rechtsopvolgers bekend zijn is het van belang dat ook toekomstige opvolgers nog van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. Juridische zaken De Stadsregio heeft subsidies verstrekt voor de gehele regio, deze subsidieverstrekking kan niet zonder meer door één gemeente overgenomen worden. Onder meer vanwege territoriale beperkingen aan de bevoegdheid van de gemeente. In het concept liquidatieplan zijn 3 constructies beschreven. Ons is echter onduidelijk welke optie de voorkeur geniet en eventueel nader uitgewerkt gaat worden? Dat is ook mogelijk Corsa blijft tot in de lucht. Per onderdeel is dit aangegeven in het liquidatieplan, zie paragraaf 4.2. In de nieuwe versie liquidatieplan is dit duidelijker geformuleerd. Daarnaast is onder deze paragraaf aangegeven dat taken die niet vastzitten aan de Asv via mandatering worden overgenomen door een gemeente, behalve de taken op gebied van huisvesting. Wanneer en hoe wordt dit opgepakt en gecommuniceerd naar de gemeenten? Formele stappen liquidatie Onder punt 2 is opgenomen dat de Stadsregioraad besluit tot liquidatie en daarvoor regels stelt (waarbij mag worden afgeweken van de GR), wij zijn benieuwd wat de Stadsregio hieronder verstaat? Onder NB1. Is opgenomen dat Artikel 45 GR bepaalt dat verklaringen van geen bezwaar moeten worden gevraagd Volgens onze juridisch adviseur is dit komen te vervallen, echter hebben wij toch een verklaring van geen bezwaar opgevraagd bij de provincie Gelderland. 3/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

4 maar dat deze verplichting is komen te vervallen als gevolg van wetswijzigingen. Deze verplichting 3/3 was tot 1 januari 2015 geregeld in artikel 110 Wgr en door de Wet afschaffing plusregio's is op grand van artikel XXII lid 3 deze regeling nog steeds van kracht zolang de Stadsregio nog niet is beëindigd. Hetgeen is opgenomen onder NB1 is dus niet correct, er is dus nog steeds een verklaring van geen bezwaar nodig van de provincies en de minister zoals verwoord onder punt 1 d en e. Lingewaard Mijlpalenoverzicht en besluitenschema In het overzicht is opgenomen dat op 9 april 2015 het liquidatieplan is verstrekt, echter is pas op 13 april 2015 het concept door ons ontvangen. Wanneer gemeenten minimaal 6 weken reactie tijd hebben zouden we tot 25 mei a.s. de tijd hebben. Dit valt echter, zoals reeds in het begin van deze brief is aangegeven, niet binnen onze vergadercyclus. Omdat conform artikel 45 lid 4 het liquidatieplan pas wordt vastgesteld door de Stadsregioraad na raadpleging van de raden van de deelnemende gemeenten zijn wij van mening dat ook indien onze gemeenteraad nog met een aanvulling komt op voornoemde zienswijzen er ruimte moet zijn om deze reactie mee te nemen in uw besluitvormingsproces. Het voorstel voor het liquidatieplan kan in het algemeen tevens op onze instemming rekenen. Daarbij doet zich echter een complicatie voor nu er nog geen volledige duidelijkheid is over welke organisatie(s) al dan niet aangemerkt kunnen of moeten worden als rechtsopvolger voor het uitoefenen van bestaande taken van de stadsregio. Enerzijds hebben wij er begrip voor dat er al per 1 juli 2015 de nodige acties ondernomen c.q. afgerond moeten worden voor de op zich onvermijdelijke beëindiging van de Wgrplus status. En dat vertraging hiervan onnodige kosten met zich mee kan brengen. Anderzijds hechten wij er groot belang aan dat nog gekozen kan worden voor het omvormen van de huidige Wgrplus tot een gewone Gemeenschappelijke Regeling, met de status van Openbaar Lichaam. Wij dringen er dan ook met klem bij uw College op aan om acties die een 'doorstart' van de huidige stadsregio onmogelijk maken, achterwege te laten. Voor zover te beoordelen in het liquidatieplan gaat het personeel allemaal over naar de provincie (mobiliteit) of de Besluitvorming over liquidatieplan is 18 juni Op basis van het voornemen tot liquidatie heeft de stadsregio effort gezet op het stimuleren van het personeel om elders een baan te vinden. De organisatie is inmiddels daardoor behoorlijk afgeslankt en moeten wij ook taken overhevelen naar rechtsopvolgers. Mocht er toch nog een doorstart komen moet ook duidelijk worden welke taken er dan in de gewijzigde GR terecht moeten komen. Een wijziging in de GR is echter noodzakelijk per omdat de wettelijke taken als gevolg van opheffing WGR-plus van rechtswege vervallen; in casu de huisvestingsverordening. De overdracht van taken zet een doorstart niet in de weg, maar wordt niet reëel geacht omdat eerder is uitgesproken dat wordt overgegaan tot liquidatie en oprichting van een nieuwe samenwerkingsvorm. Het personeel dat per niet naar de provincie gaat of een andere baan heeft gevonden krijgt de status boventallig. Zij 4/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

5 Arnhem gemeente Arnhem. Die laatste groep betreft de 'boventalligen'. Voor deze groep is het zo dat de financiering hiervan zoveel mogelijk geschiedt uit gelden die overblijven uit de Stadsregio in liquidatie, maar dat bij de tekorten de overige gemeenten financieel moeten bijdragen. Wanneer dit bekend is willen wij hiervan direct op de hoogte gebracht worden en van de manier waarop deze kosten verrekend worden. In paragraaf 4.2 van het Liquidatieplan wordt gesproken over het beleggen van de resterende taken. Heel concreet is aangegeven dat de gemeente Lingewaard verantwoordelijk is voor de uitvoering van 'Regioprogramma '. Bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid zal door het bestuur van de Stadsregio in liquidatie worden afgewikkeld. Wij hebben daarvoor al in een eerder stadium een positieve intentie uitgesproken en uw College verzocht hierover met ons nadere afspraken te maken, binnen de door ons gestelde randvoorwaarden. Wij snappen dat het voorliggende liquidatieplan een 'dynamisch document' is. Maar wij willen u graag vragen dit document op onderdelen verder te concretiseren. Bijvoorbeeld ten aanzien van de te maken keuze van de op pagina's 18/19 beschreven mogelijkheden van het overdragen van subsidiebevoegdheden. Wij zouden graag op korte termijn een aangescherpt Liquidatieplan, tezamen met het definitieve voorstel tot opheffing door uw College van Bestuur ontvangen om die voor de raadsbespreking in te kunnen brengen. In het liquidatieplan wordt beschreven dat Arnhem te volgende taken/activiteiten overneemt van de Stadsregio: o Bureau Brussel: zie pagina 8 van het liquidatieplan; o Woonruimteverdeling I Regionale Huisvestingsverordening: zie pagina's 12 en 13; o Beheer Regionale Huisvestingsverordening 2013 en Urgentie- 8c Beroepscommissie Woonruimteverdeling: zie pagina 13; o WoON 2015 (onderzoek en eindafrekening): zie pagina 14; o Overname van het resterende personeel van de Stadsregio na 31 december 2015: zie pagina 16. Bestuurlijk is overeenstemming over de over te dragen taken, maar op onderdelen zijn ze onvoldoende uitgewerkt. De blijven in dienst van de stadsregio tot eind 2015 en komen dus niet in dienst van Arnhem; ze krijgen wel een plaats in het mobiliteitscentrum fysiek vanaf Hoe meer medewerkers een baan kunnen worden ondergebracht bij de deelnemende gemeenten of elders, des te lager zijn de frictiekosten. Met Lingewaard worden afspraken gemaakt inzake de uitvoering van de taken regiocontract. In de nieuwe versie liquidatieplan wordt paragraaf 4.2 duidelijker geformuleerd. Voor alle onderdelen zijn reeds zaken geregeld dan wel vindt hier overleg over plaats. 5/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

6 Stadsregio heeft met name nog géén overeenkomst gesloten met de Arnhem die regelt hoe het personeel overkomt en welke middelen de gemeente meekrijgt om de 'fysieke overheveling' vorm te geven. Duidelijkheid hiervoor is van belang voor de medewerkers, de gemeente Arnhem, alsmede de overige Stadsregiogemeenten. Groesbeek Proces We hebben het liquidatieplan half april gekregen met de vraag voor eind mei te reageren. Echter, in onze vergadercyclus is er geen mogelijkheid geweest om de raad te betrekken. Onze raad vergadert op 25 juni over het liquidatieplan. Omdat conform artikel 45 lid 4 het liquidatieplan pas wordt vastgesteld door de Stadsregioraad na raadpleging van de raden van de deelnemende gemeenten zijn wij van mening dat ook indien onze gemeenteraad nog met een aanvulling komt op onze zienswijzen er ruimte moet zijn om deze reactie mee te nemen in uw besluitvormingsproces. Financiën Uit het plan komt niet goed naar voren wat de financiële consequenties/risico's voor de gemeenten zijn. In de jaarrekening 2014 is voor de frictiekosten een voorziening opgenomen. Echter, deze voorziening wordt jaarlijks bijgesteld waardoor de dekking een onzekere factor blijft. Uit het liquidatieplan blijkt eveneens dat er een weerstandsreserve uit 2014 van resteert dat ook kan worden gebruikt voor de opvang van de zekere en onzekere frictiekosten. De verwachting is dat dit voldoende is om de kosten op te vangen, maar zeker is dit niet. Als het bedrag ontoereikend is, dan zal het tekort aan de gemeenten (op basis van inwonertal) doorberekend worden. Als dit het geval is, zouden we dit graag ruim van te voren weten zodat we hierop kunnen anticiperen. Juridische zaken Het mandateren van alle bevoegdheden van de stadsregioraad naar het CvB lijkt juridisch gezien niet logisch aangezien alle organen (zonodig) blijven bestaan en dus ook de verplichte bevoegdheden. De Stadsregio heeft subsidie verstrekt voor de hele regio. Deze subsidieverstrekking kan niet meer zonder meer door één gemeente worden overgenomen. Het liquidatieplan beschrijft drie constructies: - Mandaat door Stadsregio aan één van Besluitvorming over liquidatieplan is 18 juni Er is uitgegaan van een reële schatting op basis van de baanvindduur CBS. Door bij de tussentijdse rapportage en bij de jaarrekening de voorziening bij te stellen houden we grip op de hoogte frictiekosten en beperken we de onzekerheid op de frictiekosten. De tussentijdse rapportage en jaarrekening wordt aan u voorgelegd. Per onderdeel is dit aangegeven in het liquidatieplan, zie paragraaf 4.2. In de nieuwe versie liquidatieplan is dit duidelijker geformuleerd. 6/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

7 de deelnemers. - Mandaat door alle deelnemers aan één van de deelnemers. - Mandaat door de provincie aan één van de deelnemers. Uit het liquidatieplan blijkt niet voor welke constructie wordt gekozen. Beuningen Rijnwaarden Renkum Wijchen De gemeenteraad behandelt het voorstel over de jaarrekening 2014 en het liquidatieplan van de Stadsregio op dinsdag 9 juni Het voorstel van ons college is om geen afwijkende zienswijze in te nemen ten opzichte van de jaarrekening 2014 en het liquidatieplan. Als zienswijze geven zij aan met name de frictiekosten personeel erg hoog zijn als gevolg van het sociaal plan wat zij erg riant vinden. Dit heeft tot gevolgen dat de kosten van het liquidatieplan, de financiële kaders van de jaarrekening 2014 en de begroting overstijgen, rekening houdend met de halvering van de gemeentelijke bijdrage, en daarmee de verwachtingen van het stadsregiobestuur, zoals onder meer uitgesproken door de voorzitter tijdens de rondgang bij de gemeenten. Rijnwaarden dringt de stadsregio erop aan, dat maximaal wordt ingezet op begeleiding van overtollig personeel, waardoor de financiële gevolgen en risico s verder worden teruggebracht. Zij verzoeken de stadsregio per 1 juli 2015, 1 november 2015 en bij de jaarrekening inzicht te geven in de actuele cijfers rondom frictiekosten en weerstandsvermogen. Hierbij delen wij u mede dat college en gemeenteraad hebben ingestemd met de liquidatie van de Stadsregio resp. met het liquidatieplan. Er is in zijn algemeenheid nog altijd onvoldoende duidelijkheid over de financiële aspecten van de liquidatie, over de overdracht van doorlopende taken en verplichtingen naar rechtsopvolgers, en over vorm, werkwijzen en financiële aspecten van de op te richten G.O. en de Stichting Triple Helix. N.v.t. In de commissievergadering van 23 april is aangegeven dat het eenvoudiger is het hele jaar de inwonerbijdrage te heffen en eventuele voordelen terug te geven, dan voor iedere tegenvaller bij alle gemeenten een inwonerbijdrage te heffen. In het liquidatieplan was uitgegaan van een halfjaarbijdrage plus een liquidatiebijdrage. Dit is aangepast in het liquidatieplan. In de commissievergadering van 4 juni is aangegeven hoe het sociaal plan tot stand is gekomen. Naar verwachting zal er niemand 4 jaar gebruik maken van de salarisdoorbetaling. Momenteel zijn er nog 4,1 fte die nog niet vast of tijdelijk elders een baan hebben gevonden. Het is aan de deelnemende gemeenten om maximaal in te zetten op het onderbrengen van het overtollig personeel; de stadsregio zelf heeft een outplacementbureau ingeschakeld maar het is de verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten. Als reactie op de financiële aspecten, zoals aangeven in het liquidatieplan wordt na het opheffingsbesluit een tussenrapportage opgesteld waarbij de voorziening en hoogte weerstandsvermogen worden geactualiseerd. Dit zal in het najaar aan de stadsregioraad worden voorgelegd. Ook bij de jaarrekening zal conform de P&C-cyclus de voorziening worden bijgesteld en de stand van het weerstandsvermogen worden aangegeven. N.v.t. Financiën en overdracht van taken is verwoord in het liquidatieplan. Het liquidatieplan staat los van de oprichting GO en Triple Helix. Dat is een ander traject. Het voornemen is uitgesproken om te liquideren; de stadsregio zelf is niet verantwoordelijk voor de toekomstige samenwerkingsvorm dat is aan de gemeenten. 7/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

8 Wij constateren dat in de jaarrekening 2014 de onzekere frictiekosten zijn opgenomen als voorziening en dat de contractuele verplichtingen plus de inhaalafschrijvingen ten laste van 2014 zijn gebracht. Het is echter nog onduidelijk of deze voorziening toereikend is. Tevens dreigt naar onze mening het gevaar dat subsidies (geheel of deels) terugbetaald moeten worden indien er niet tijdig een rechtsopvolger wordt gevonden. Met name de rechtmatigheid rondom de afwikkeling van lopende subsidietrajecten baart ons zorgen en roept vragen op. Er zijn subsidies verleend door de Stadsregio. Deze subsidies moeten deels nog worden vastgesteld. Rheden Toezeggingen vanuit de vergadering van 23 april In het liquidatieplan wordt aangegeven dat de Algemene subsidieverordening (ASV) van rechtswege vervalt. Dit onderdeel van het liquidatieplan roept vragen op. Op welk moment vervalt de verordening? Blijft de verordening niet gelden zolang de Stadsregio in liquidatie is? Als alternatief wordt geopperd om de verordening in te trekken waarbij overgangsrecht kan worden opgenomen. Op welk moment zou dit dan nog kunnen plaatsvinden? Moet een dergelijk besluit dan niet vóór opheffing van de regeling plaatsvinden? Ten aanzien van de subsidies die nog moeten worden afgerond tijdens de liquidatiefase is het aan te bevelen hiertoe één gemeente door de Stadsregio te laten mandateren. Besluitvorming wordt namens de Stadsregio in liquidatie genomen. Het voordeel is dat de afwikkeling voor rekening en risico van de Stadsregio plaatsvindt maar de werkzaamheden niet bij de Stadsregio plaatsvinden. Overeenkomstig artikel 45 van de gemeenschappelijke regeling, heeft op 26 mei 2015 de gemeenteraad van Rheden een positieve zienswijze afgegeven op het concept liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen. -Gevraagd is om een nadere toelichting op de frictiekosten in het liquidatieplan; -Gevraagd is om in het liquidatieplan te verwerken dat de jaarbijdrage wordt gevraagd i.p.v. de halfjaarbijdrage plus een liquidatiebijdrage; -Aangegeven is dat de mandatering CvB versus Raad niet klopt zoals beschreven in het liquidatieplan; -EFRO Zevenaar dient in het liquidatieplan vermeld te worden. N.v.t. -Is aangepast in de nieuwe versie liquidatieplan; -Is aangepast in de nieuwe versie liquidatieplan; -is aangepast in de nieuwe versie liquidatieplan. Bedoeld is College heeft bevoegdheid tot uitvoering liquidatieplan; -zie antwoord zienswijze Zevenaar. 8/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli

Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli Aan de leden van de raad. Betreft: Voorstel met toelichting Agendering: 26 mei 2015 GEMEENTE Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli GEMEENTE RUNWAAROEN *0m1MMXIt Ontvangstdatum: 4-6-2015 Behandelend

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015 Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem 26 maart 2015 Inhoud Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem... 1 Liquidatieplan Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed)

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 'N12.02902 HU III IIIII III HUM ft Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur datum tijd locatie aanwezig afwezig 12 april 2012 10.00 uur -13.00 uur, kamer Jaap J. Modder, P. de Bruijn, M.

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A Vergadering: 10 december 2014 Agendapunt: 4 Nummer: Portefeuillehouder: dhr drs. M.J. Bezuijen Contactpersoon: ir. P.E.B. Van Heel Doorkiesnummer: 070 750 1 1537 Den Haag, 29 oktober 2014 Aan het algemeen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Zaaknummer : 170397 Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Collegevergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 21 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp GEMEENTE 3* LEUNINGEN Aan de gemeenteraad van Beuningen Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 27 FEB 2015 UI15.00885 Sarah Albers 14 024 Proces WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Geachte leden

Nadere informatie

RLWSJ. -"q 9 NOV 2015. Betreft: Bezwaarschrift Onderwerp: Opheffen Stadsregio Arnhem Nijmegen. Gemeenteraad Nijmegen Postbus 9105 6500 H Nijmegen

RLWSJ. -q 9 NOV 2015. Betreft: Bezwaarschrift Onderwerp: Opheffen Stadsregio Arnhem Nijmegen. Gemeenteraad Nijmegen Postbus 9105 6500 H Nijmegen 9 NOV 2015 RLWSJ -"q Gemeenteraad Nijmegen 6500 H Nijmegen CC: Stadsregioraad d.t.v. mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven Postbus 15, Bemmel Betreft: Bezwaarschrift Onderwerp: Opheffen Stadsregio Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Advies aan Dagelijks Bestuur

Advies aan Dagelijks Bestuur Advies aan Dagelijks Bestuur Adviseur : Jos Saes/Peter Schrijvers Datum : 30 maart 2015 Onderwerp/Verzoek : voorgenomen opheffing van de GR Pentasz Mergelland Algemeen Bestuur : ja, besluitvorming Publiceren

Nadere informatie

Concept Liquidatieplan van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Nijmegen en Omgeving

Concept Liquidatieplan van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Nijmegen en Omgeving Concept Liquidatieplan van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Nijmegen en Omgeving De burgemeesters, colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Beuningen, Druten,

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden

Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden Servicebureau De Friese Wouden Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden Datum : 30-09-2013 Kenmerk : 13-0192/JH Opbouw liquidatieplan 1. Algemeen 2. Uitgangspunten liquidatie gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Oprichting Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen en Participatie stichting Economic Board Arnhem Nijmegen

Oprichting Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen en Participatie stichting Economic Board Arnhem Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Oprichting Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen en Participatie stichting Economic Board Arnhem Nijmegen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J. Rademaker Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 16-10-2013 NR. TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW Directie Inwoners Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Mem o G e h e i m Aan De leden van de gemeenteraad Datum 16 mei 2012 Van College/wethouder Van Leeuwen Onderwerp GGD ZHW Inleiding De afgelopen maanden is

Nadere informatie

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Openbaar Onderwerp Bijzonder georganiseerd Overleg MGR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Ons college wordt gevraagd een besluit

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 5 Onderwerp: Opheffen Gemeenschappelijke Regeling WEZO Datum: 16 december 2014 Portefeuillehouder: dhr. R. van Leeuwen Decosnummer:

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 108 Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Opmerkingen - Toetreding (onder gelijktijdige opheffing

Nadere informatie

PREAMBULE. INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM

PREAMBULE. INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM PREAMBULE INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM Na aanname door de Tweede en Eerste Kamer van het wetsvoorstel Wet afschaffing plusregio's komt de wettelijke grondslag

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

LIQUIDATIEPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Logopedische Dienst Kring Sliedrecht

LIQUIDATIEPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Logopedische Dienst Kring Sliedrecht LIQUIDATIEPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Logopedische Dienst Kring Sliedrecht Projectgroep: Liquidatie LDKS september 2013 LIQUIDATIEPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING LOGOPEDISCHE DIENST KRING SLIEDRECHT

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1 ste Begrotingswijziging 2015 1 ste Wijziging van de Begroting 2015 Datum: 18 maart 2015 24 juni 2015 Status: Vastgesteld Omgevingsdienst

Nadere informatie

TOEKOMST STADSREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

TOEKOMST STADSREGIO ARNHEM-NIJMEGEN TOEKOMST STADSREGIO ARNHEM-NIJMEGEN I. INLEIDING Het kabinet wil een einde maken aan de Wgr-plusregio s, verplichte samenwerkingsverbanden die direct vanuit het Rijk worden gesubsidieerd. In het wetsvoorstel

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

*CONCEPT* Wensen en Bedenkingen t.a.v Economic Board Arnhem Nijmegen. Geacht College van B&W,

*CONCEPT* Wensen en Bedenkingen t.a.v Economic Board Arnhem Nijmegen. Geacht College van B&W, *CONCEPT* *CONCEPT* Behandeld door: Dhr. D. Berends Telefoonnummer: 0316-291391 Ons kenmerk: CONCEPT Behorend bij: Uw kenmerk: - Datum: 14 september 2015 Bijlage(n): - Uw brief van: Onderwerp: Wensen en

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012 BIJLAGENUMMER Agendapunt Omvorming gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs West- Friesland tot openbare Stichting Leerzaam. Onderwerp Ter advisering aan de commissie

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

Voorstellen waarover geen consensus bestaat (categorie 1) Onderwerp Standpunten Reactie dagelijks bestuur 1 Vorming frictiekostenreserve (voorstel 20) 1.1 De hoogte van de standpunten te zien als een geoormerkte

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Memo. DB Dobbeplas. Plan van Aanpak onderzoek naar mogelijke liquidatie van het natuur- en recreatieschap Dobbeplas

Memo. DB Dobbeplas. Plan van Aanpak onderzoek naar mogelijke liquidatie van het natuur- en recreatieschap Dobbeplas Memo Contact drs. F. de Graaf 070-441 6132 f.de.graaf@pzh.nl Datum Aan DB Dobbeplas Kopie aan Onderwerp Plan van Aanpak onderzoek naar mogelijke liquidatie van het natuur- en recreatieschap Dobbeplas De

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie

Aanbesteding accountant

Aanbesteding accountant Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 4 maart 2004 Aan de Raad Agendapunt 15 Made, 17 februari 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Aanbesteding accountant In te stemmen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2. Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2. Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009 Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Dit artikel bevat enkele algemene begripsbepalingen die gelden voor de gehele gemeenschappelijke regeling. Daarnaast worden begrippen gehanteerd zoals die in het algemeen

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Het college heeft besloten:

Nr. Onderwerp Het college heeft besloten: Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders datum: 23 september 2014 Aanvang: 9.00 uur Aanwezig: Mw. Mr. De Boer-Beerta Mw. Cuijpers Dhr. den Teuling Dhr. Verheijden Dhr. Wolfhagen

Nadere informatie

Overzicht van ingekomen stukken en informatienota's

Overzicht van ingekomen stukken en informatienota's Griffie-info 03-07-2014 1. Afschrift van de brief van de Rechtbank Gelderland met als bijlagen de stukken die aan het dossier inzake Woerdsestraat 1b en 1c te Gendt zijn toegevoegd. 2. Besluitenlijst van

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris AB-advies schap: AB-vergadering van: 2 juli 2015 behoort bij agendapunt: 5a kenmerk: opsteller: e-mail: besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris Onderwerp Voorstel aanpassing ontmantelingsproces

Nadere informatie

: De heer J. Vlaar : M. Gadella

: De heer J. Vlaar : M. Gadella RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 1 december 2015 Zaaknummer :199811 Datum Raadsvergadering : 14 december 2015 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013 gemeente roerdalen 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 GEMEENTE Roerdalen stuknummer RD/2013-3937 Ontvangstdatum: 15-8-2013 Raadsinformatiebrief uw

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant Betreft: Verzoek SRE extra bijdrage Ruit Eindhoven & financiering HOV Zuidoost-Brabant 29 mei 2013 Geacht college, Op donderdag

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

GGD ZUID-HOLLAND WEST

GGD ZUID-HOLLAND WEST Aan: College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Delft Postbus 78 26 ME Delft Afd. Kopie Gemeente Delit DOGi/bijlaao Productnr. 2 6 FEB 215 Betreft: Stand van zaken afwikkeling Openbaar Lichaam GGD

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Gemeenteraad 25 november 2010 13 Kerkdriel, 27 september 2010 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Beslispunten 1. Ingevolge

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Advies BAC Huisvesting t.b.v. de repressieve huisvesting

Advies BAC Huisvesting t.b.v. de repressieve huisvesting Advies BAC Huisvesting t.b.v. de repressieve huisvesting Advies van de BAC Huisvesting t.a.v. voorlopige keuzes voor de definitief door te rekenen variant voor het huisvestingsbeleid van de VRU Op basis

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

{Npvatec III. Gemeente NOORDENVELD 1 6 APR. 2015. Class.nr. 115.02775

{Npvatec III. Gemeente NOORDENVELD 1 6 APR. 2015. Class.nr. 115.02775 {Npvatec Feithsweg4f 9356 AS Tolbert Postbus 8, 9356 ZG Tolbert Telefoon 0594-283700 Fax 0594-283749 E-mail: info@novatec.nl www.novatec.nl KvK-nummer: 01140305 115.02775 III 1 Gemeente NOORDENVELD Class.nr.

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Onderwerp Jaarrekening 2010 en begroting 2012 gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie

Onderwerp Jaarrekening 2010 en begroting 2012 gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie 000360395Zaaknummer BECJDL11 Onderwerp Jaarrekening 2010 en begroting 2012 gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie Raadsvoorstel Inleiding Van de gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl november 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Onderwerp Subsidie budgetbeheer en woonbegeleiding tienermoeders 2008 Programma

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014 OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN Nota reserves en voorzieningen 2014 GR - pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Besluit Begroting en Verantwoording

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 165254 Registratiedatum: 18-12-2014 Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 52-15-WV Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Wetswijziging onderwijshuisvesting Besluit: - Akkoord gaan

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/53

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/53 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/53 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 12 Onderwerp:

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel advies "Cultuur Eindhoven": de uitwerking van de opdracht uitwerkingsagenda Cultuur Totaal

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel advies Cultuur Eindhoven: de uitwerking van de opdracht uitwerkingsagenda Cultuur Totaal gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00457 Beslisdatum B&W 4 maart 2014 Dossiernummer 14.10.451 Raadsvoorstel advies "Cultuur Eindhoven": de uitwerking van de opdracht uitwerkingsagenda Cultuur Totaal

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie