Onderwerp Reactienota liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp Reactienota liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen"

Transcriptie

1 Memo Raad aan De Stadsregioraad van Ilse Houët cc - datum woensdag 10 juni 2015 Onderwerp Reactienota liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen Projectnummer D Bijlagen Nee Kenmerk Op 13 april jongstleden hebben wij het concept liquidatieplan verstuurd aan alle Colleges van de stadsregiogemeenten. In dit plan staat beschreven hoe de stadsregio in aanloop van de liquidatie per 1 juli 2015 of zoveel later dan mogelijk, taken gaat afronden en welke zaken overgedragen zullen worden. Wij hebben alle Colleges gevraagd een zienswijze ten aanzien van het concept liquidatieplan kenbaar te maken vóór 29 mei Door middel van deze reactienota geven wij de reacties weer van alle gemeenten en wat de stadregio heeft gedaan met de zienswijzen. Gemeente Reactie Wat is er gedaan met de opmerking? Duiven De raadscommissie heeft unaniem positief geadviseerd over het liquidatieplan, zodat het in de gemeenteraad een hamerstuk is. n.v.t. Westervoort Zevenaar Wij hebben als opmerking bij het liquidatieplan dat wij er van uitgaan dat de mogelijke risico's scherp in de gaten worden gehouden en dat wij tijdig van relevante ontwikkelingen met betrekking tot de risico's op de hoogte worden gebracht. Heeft aangegeven niet voor 29 mei te kunnen reageren. Frictiekosten en weerstandsvermogen Voor de totale frictiekosten wordt een voorziening gevormd ten laste van het resultaat 2014 ( 2,1 miljoen). Aangegeven wordt dat deze voorziening jaarlijks zal worden bijgesteld met de dan bekende informatie. Betreft met name loonkosten en WW-rechten welke vooraf lastig in te schatten zijn. Blijft een onzekere factor voor deelnemende gemeenten. Uit het liquidatieplan blijkt dat na resultaatbestemming nog 2,1 miljoen resteert in de weerstandsreserve. Dat bedrag kan in navolgende jaren gebruikt worden voor opvang van zekere en onzekere risico s en als buffer voor de over te dragen risico s. Na de totale financiële afwikkeling zullen de gemeenten naar rato van inwoners Zoals opgenomen in het liquidatieplan zal er een tussentijdse rapportage worden opgesteld, waarin ook de herijking van risico s wordt meegenomen. Bij de jaarrekening 2015 zal dit eveneens gebeuren. n.v.t. Er is uitgegaan van een reële schatting op basis van de baanvindduur CBS. Door bij de tussentijdse rapportage en bij de jaarrekening de voorziening bij te stellen houden we grip op de hoogte frictiekosten en beperken we de onzekerheid op de frictiekosten. De tussentijdse rapportage en jaarrekening wordt aan u voorgelegd. Stadsregio Arnhem Nijmegen

2 moeten bijbetalen dan wel het restant van de weerstandsreserve ontvangen. Een en ander is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt voor de rechtsopvolging van de verschillende taken. Verwacht wordt dat de liquidatie van de Stadsregio binnen 2 jaar zal worden afgerond. Tot dit moment is het voor de deelnemende gemeenten onzeker of het weerstandsvermogen toereikend is. Al is op basis van de huidige informatie de verwachting dat zowel de zekere als de onzekere frictiekosten opgevangen kunnen worden in het weerstandsvermogen. Desalniettemin hopen wij tijdig door u te worden geïnformeerd over deze ontwikkelingen zodat wij hierop kunnen anticiperen. Transitie/liquidatie van de overige taken Op pagina 8 en verder van het concept liquidatieplan staat een aantal taken van de Stadsregio benoemd waarbij de keuze van rechtsopvolging bij vaststelling van het liquidatieplan geformaliseerd wordt. Wij zijn echter van mening dat voor de volgende projecten de toelichting in het liquidatieplan moet worden gewijzigd. Woonruimteverdeling I Regionale Huisvestingsverordening De uitvoering tot eind dit jaar wordt belegd bij de gemeente Arnhem, dit is vanuit de gemeente Zevenaar gezien een prima oplossing. Maar voor de overgang voor de periode erna missen wij als gemeente nog wel hoe op dit (lastige) proces de regie wordt gevoerd? Afgesproken is dat een werkgroep zich zou gaan buigen over de wijze waarop en waar dit belegd gaat worden. Een duidelijk bestuurlijke aansturing hiervan is gewenst om tijdig met voorstellen te komen en voldoende capaciteit en handvatten om die regie daadwerkelijk te kunnen voeren. Als die niet geborgd is lopen we het risico dat gemeenten zelf (of subregionaal) een oplossing voor na gaan voorbereiden. De corporaties I Entre vormen onze partner en moeten hierin ook een rol in krijgen. EFRO project station Goffert Het geld voor het project EFRO is afkomstig van station Zevenaar Poort. De Stadsregio heeft in ruil daarvoor aangegeven 2 miljoen te reserveren voor Zevenaar. Wij kunnen dit inzetten voor infrastructurele projecten (zie ). In het concept liquidatieplan is echter niets opgenomen over deze De opvolging is belegd in het nieuwe PO Wonen, waarbij u als gemeente betrokken bent onder verantwoordelijkheid van het PO. Zevenaar zou een EFRO subsidie krijgen vanuit Brussel krijgen voor de realisatie van het project Transferium Oost. Zevenaar kon echter dit project niet tijdig realiseren dus is afgesproken dat Zevenaar zou afzien van de 2 miljoen EFRO subsidie, waardoor er binnen de regio weer 2 miljoen EFRO subsidie vrij zou komen.in de BDU was 2 miljoen gereserveerd voor Goffert en die 2/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

3 afspraak. Wij zouden de reservering van 2 miljoen BDU middelen graag expliciet terug willen zien in paragraaf 4.2. wordt nu gedekt uit EFRO gelden. In een brief aan de gemeente Zevenaar en in het CvB voorstel van is aangegeven dat er 2 miljoen gereserveerd zou worden in de BDU voor Zevenaar. Dit is ook verwerkt in de MUM en nu dus ook in de MIAM van de provincie Gelderland. Het staat dan ook los van het EFRO project Goffert, dat is namelijk een nieuwe EFRO aanvraag die door de stadsregio is gedaan. Paragraaf 4.2 zal hierop niet worden aangepast. Met de afspraken zoals gemaakt met de provincie, zoals opgenomen in de afspraken met de provincie staat beschreven dat de bestuurlijke reservering overgaan naar de provincie dus inclusief deze reservering. Archivering In het concept liquidatieplan is opgenomen dat het digitale (archief) vanuit Corsa wordt overgedragen aan de rechtsopvolgers, indien de rechtsopvolgers dit hebben aangegeven. Omdat nog niet alle rechtsopvolgers bekend zijn is het van belang dat ook toekomstige opvolgers nog van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. Juridische zaken De Stadsregio heeft subsidies verstrekt voor de gehele regio, deze subsidieverstrekking kan niet zonder meer door één gemeente overgenomen worden. Onder meer vanwege territoriale beperkingen aan de bevoegdheid van de gemeente. In het concept liquidatieplan zijn 3 constructies beschreven. Ons is echter onduidelijk welke optie de voorkeur geniet en eventueel nader uitgewerkt gaat worden? Dat is ook mogelijk Corsa blijft tot in de lucht. Per onderdeel is dit aangegeven in het liquidatieplan, zie paragraaf 4.2. In de nieuwe versie liquidatieplan is dit duidelijker geformuleerd. Daarnaast is onder deze paragraaf aangegeven dat taken die niet vastzitten aan de Asv via mandatering worden overgenomen door een gemeente, behalve de taken op gebied van huisvesting. Wanneer en hoe wordt dit opgepakt en gecommuniceerd naar de gemeenten? Formele stappen liquidatie Onder punt 2 is opgenomen dat de Stadsregioraad besluit tot liquidatie en daarvoor regels stelt (waarbij mag worden afgeweken van de GR), wij zijn benieuwd wat de Stadsregio hieronder verstaat? Onder NB1. Is opgenomen dat Artikel 45 GR bepaalt dat verklaringen van geen bezwaar moeten worden gevraagd Volgens onze juridisch adviseur is dit komen te vervallen, echter hebben wij toch een verklaring van geen bezwaar opgevraagd bij de provincie Gelderland. 3/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

4 maar dat deze verplichting is komen te vervallen als gevolg van wetswijzigingen. Deze verplichting 3/3 was tot 1 januari 2015 geregeld in artikel 110 Wgr en door de Wet afschaffing plusregio's is op grand van artikel XXII lid 3 deze regeling nog steeds van kracht zolang de Stadsregio nog niet is beëindigd. Hetgeen is opgenomen onder NB1 is dus niet correct, er is dus nog steeds een verklaring van geen bezwaar nodig van de provincies en de minister zoals verwoord onder punt 1 d en e. Lingewaard Mijlpalenoverzicht en besluitenschema In het overzicht is opgenomen dat op 9 april 2015 het liquidatieplan is verstrekt, echter is pas op 13 april 2015 het concept door ons ontvangen. Wanneer gemeenten minimaal 6 weken reactie tijd hebben zouden we tot 25 mei a.s. de tijd hebben. Dit valt echter, zoals reeds in het begin van deze brief is aangegeven, niet binnen onze vergadercyclus. Omdat conform artikel 45 lid 4 het liquidatieplan pas wordt vastgesteld door de Stadsregioraad na raadpleging van de raden van de deelnemende gemeenten zijn wij van mening dat ook indien onze gemeenteraad nog met een aanvulling komt op voornoemde zienswijzen er ruimte moet zijn om deze reactie mee te nemen in uw besluitvormingsproces. Het voorstel voor het liquidatieplan kan in het algemeen tevens op onze instemming rekenen. Daarbij doet zich echter een complicatie voor nu er nog geen volledige duidelijkheid is over welke organisatie(s) al dan niet aangemerkt kunnen of moeten worden als rechtsopvolger voor het uitoefenen van bestaande taken van de stadsregio. Enerzijds hebben wij er begrip voor dat er al per 1 juli 2015 de nodige acties ondernomen c.q. afgerond moeten worden voor de op zich onvermijdelijke beëindiging van de Wgrplus status. En dat vertraging hiervan onnodige kosten met zich mee kan brengen. Anderzijds hechten wij er groot belang aan dat nog gekozen kan worden voor het omvormen van de huidige Wgrplus tot een gewone Gemeenschappelijke Regeling, met de status van Openbaar Lichaam. Wij dringen er dan ook met klem bij uw College op aan om acties die een 'doorstart' van de huidige stadsregio onmogelijk maken, achterwege te laten. Voor zover te beoordelen in het liquidatieplan gaat het personeel allemaal over naar de provincie (mobiliteit) of de Besluitvorming over liquidatieplan is 18 juni Op basis van het voornemen tot liquidatie heeft de stadsregio effort gezet op het stimuleren van het personeel om elders een baan te vinden. De organisatie is inmiddels daardoor behoorlijk afgeslankt en moeten wij ook taken overhevelen naar rechtsopvolgers. Mocht er toch nog een doorstart komen moet ook duidelijk worden welke taken er dan in de gewijzigde GR terecht moeten komen. Een wijziging in de GR is echter noodzakelijk per omdat de wettelijke taken als gevolg van opheffing WGR-plus van rechtswege vervallen; in casu de huisvestingsverordening. De overdracht van taken zet een doorstart niet in de weg, maar wordt niet reëel geacht omdat eerder is uitgesproken dat wordt overgegaan tot liquidatie en oprichting van een nieuwe samenwerkingsvorm. Het personeel dat per niet naar de provincie gaat of een andere baan heeft gevonden krijgt de status boventallig. Zij 4/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

5 Arnhem gemeente Arnhem. Die laatste groep betreft de 'boventalligen'. Voor deze groep is het zo dat de financiering hiervan zoveel mogelijk geschiedt uit gelden die overblijven uit de Stadsregio in liquidatie, maar dat bij de tekorten de overige gemeenten financieel moeten bijdragen. Wanneer dit bekend is willen wij hiervan direct op de hoogte gebracht worden en van de manier waarop deze kosten verrekend worden. In paragraaf 4.2 van het Liquidatieplan wordt gesproken over het beleggen van de resterende taken. Heel concreet is aangegeven dat de gemeente Lingewaard verantwoordelijk is voor de uitvoering van 'Regioprogramma '. Bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid zal door het bestuur van de Stadsregio in liquidatie worden afgewikkeld. Wij hebben daarvoor al in een eerder stadium een positieve intentie uitgesproken en uw College verzocht hierover met ons nadere afspraken te maken, binnen de door ons gestelde randvoorwaarden. Wij snappen dat het voorliggende liquidatieplan een 'dynamisch document' is. Maar wij willen u graag vragen dit document op onderdelen verder te concretiseren. Bijvoorbeeld ten aanzien van de te maken keuze van de op pagina's 18/19 beschreven mogelijkheden van het overdragen van subsidiebevoegdheden. Wij zouden graag op korte termijn een aangescherpt Liquidatieplan, tezamen met het definitieve voorstel tot opheffing door uw College van Bestuur ontvangen om die voor de raadsbespreking in te kunnen brengen. In het liquidatieplan wordt beschreven dat Arnhem te volgende taken/activiteiten overneemt van de Stadsregio: o Bureau Brussel: zie pagina 8 van het liquidatieplan; o Woonruimteverdeling I Regionale Huisvestingsverordening: zie pagina's 12 en 13; o Beheer Regionale Huisvestingsverordening 2013 en Urgentie- 8c Beroepscommissie Woonruimteverdeling: zie pagina 13; o WoON 2015 (onderzoek en eindafrekening): zie pagina 14; o Overname van het resterende personeel van de Stadsregio na 31 december 2015: zie pagina 16. Bestuurlijk is overeenstemming over de over te dragen taken, maar op onderdelen zijn ze onvoldoende uitgewerkt. De blijven in dienst van de stadsregio tot eind 2015 en komen dus niet in dienst van Arnhem; ze krijgen wel een plaats in het mobiliteitscentrum fysiek vanaf Hoe meer medewerkers een baan kunnen worden ondergebracht bij de deelnemende gemeenten of elders, des te lager zijn de frictiekosten. Met Lingewaard worden afspraken gemaakt inzake de uitvoering van de taken regiocontract. In de nieuwe versie liquidatieplan wordt paragraaf 4.2 duidelijker geformuleerd. Voor alle onderdelen zijn reeds zaken geregeld dan wel vindt hier overleg over plaats. 5/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

6 Stadsregio heeft met name nog géén overeenkomst gesloten met de Arnhem die regelt hoe het personeel overkomt en welke middelen de gemeente meekrijgt om de 'fysieke overheveling' vorm te geven. Duidelijkheid hiervoor is van belang voor de medewerkers, de gemeente Arnhem, alsmede de overige Stadsregiogemeenten. Groesbeek Proces We hebben het liquidatieplan half april gekregen met de vraag voor eind mei te reageren. Echter, in onze vergadercyclus is er geen mogelijkheid geweest om de raad te betrekken. Onze raad vergadert op 25 juni over het liquidatieplan. Omdat conform artikel 45 lid 4 het liquidatieplan pas wordt vastgesteld door de Stadsregioraad na raadpleging van de raden van de deelnemende gemeenten zijn wij van mening dat ook indien onze gemeenteraad nog met een aanvulling komt op onze zienswijzen er ruimte moet zijn om deze reactie mee te nemen in uw besluitvormingsproces. Financiën Uit het plan komt niet goed naar voren wat de financiële consequenties/risico's voor de gemeenten zijn. In de jaarrekening 2014 is voor de frictiekosten een voorziening opgenomen. Echter, deze voorziening wordt jaarlijks bijgesteld waardoor de dekking een onzekere factor blijft. Uit het liquidatieplan blijkt eveneens dat er een weerstandsreserve uit 2014 van resteert dat ook kan worden gebruikt voor de opvang van de zekere en onzekere frictiekosten. De verwachting is dat dit voldoende is om de kosten op te vangen, maar zeker is dit niet. Als het bedrag ontoereikend is, dan zal het tekort aan de gemeenten (op basis van inwonertal) doorberekend worden. Als dit het geval is, zouden we dit graag ruim van te voren weten zodat we hierop kunnen anticiperen. Juridische zaken Het mandateren van alle bevoegdheden van de stadsregioraad naar het CvB lijkt juridisch gezien niet logisch aangezien alle organen (zonodig) blijven bestaan en dus ook de verplichte bevoegdheden. De Stadsregio heeft subsidie verstrekt voor de hele regio. Deze subsidieverstrekking kan niet meer zonder meer door één gemeente worden overgenomen. Het liquidatieplan beschrijft drie constructies: - Mandaat door Stadsregio aan één van Besluitvorming over liquidatieplan is 18 juni Er is uitgegaan van een reële schatting op basis van de baanvindduur CBS. Door bij de tussentijdse rapportage en bij de jaarrekening de voorziening bij te stellen houden we grip op de hoogte frictiekosten en beperken we de onzekerheid op de frictiekosten. De tussentijdse rapportage en jaarrekening wordt aan u voorgelegd. Per onderdeel is dit aangegeven in het liquidatieplan, zie paragraaf 4.2. In de nieuwe versie liquidatieplan is dit duidelijker geformuleerd. 6/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

7 de deelnemers. - Mandaat door alle deelnemers aan één van de deelnemers. - Mandaat door de provincie aan één van de deelnemers. Uit het liquidatieplan blijkt niet voor welke constructie wordt gekozen. Beuningen Rijnwaarden Renkum Wijchen De gemeenteraad behandelt het voorstel over de jaarrekening 2014 en het liquidatieplan van de Stadsregio op dinsdag 9 juni Het voorstel van ons college is om geen afwijkende zienswijze in te nemen ten opzichte van de jaarrekening 2014 en het liquidatieplan. Als zienswijze geven zij aan met name de frictiekosten personeel erg hoog zijn als gevolg van het sociaal plan wat zij erg riant vinden. Dit heeft tot gevolgen dat de kosten van het liquidatieplan, de financiële kaders van de jaarrekening 2014 en de begroting overstijgen, rekening houdend met de halvering van de gemeentelijke bijdrage, en daarmee de verwachtingen van het stadsregiobestuur, zoals onder meer uitgesproken door de voorzitter tijdens de rondgang bij de gemeenten. Rijnwaarden dringt de stadsregio erop aan, dat maximaal wordt ingezet op begeleiding van overtollig personeel, waardoor de financiële gevolgen en risico s verder worden teruggebracht. Zij verzoeken de stadsregio per 1 juli 2015, 1 november 2015 en bij de jaarrekening inzicht te geven in de actuele cijfers rondom frictiekosten en weerstandsvermogen. Hierbij delen wij u mede dat college en gemeenteraad hebben ingestemd met de liquidatie van de Stadsregio resp. met het liquidatieplan. Er is in zijn algemeenheid nog altijd onvoldoende duidelijkheid over de financiële aspecten van de liquidatie, over de overdracht van doorlopende taken en verplichtingen naar rechtsopvolgers, en over vorm, werkwijzen en financiële aspecten van de op te richten G.O. en de Stichting Triple Helix. N.v.t. In de commissievergadering van 23 april is aangegeven dat het eenvoudiger is het hele jaar de inwonerbijdrage te heffen en eventuele voordelen terug te geven, dan voor iedere tegenvaller bij alle gemeenten een inwonerbijdrage te heffen. In het liquidatieplan was uitgegaan van een halfjaarbijdrage plus een liquidatiebijdrage. Dit is aangepast in het liquidatieplan. In de commissievergadering van 4 juni is aangegeven hoe het sociaal plan tot stand is gekomen. Naar verwachting zal er niemand 4 jaar gebruik maken van de salarisdoorbetaling. Momenteel zijn er nog 4,1 fte die nog niet vast of tijdelijk elders een baan hebben gevonden. Het is aan de deelnemende gemeenten om maximaal in te zetten op het onderbrengen van het overtollig personeel; de stadsregio zelf heeft een outplacementbureau ingeschakeld maar het is de verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten. Als reactie op de financiële aspecten, zoals aangeven in het liquidatieplan wordt na het opheffingsbesluit een tussenrapportage opgesteld waarbij de voorziening en hoogte weerstandsvermogen worden geactualiseerd. Dit zal in het najaar aan de stadsregioraad worden voorgelegd. Ook bij de jaarrekening zal conform de P&C-cyclus de voorziening worden bijgesteld en de stand van het weerstandsvermogen worden aangegeven. N.v.t. Financiën en overdracht van taken is verwoord in het liquidatieplan. Het liquidatieplan staat los van de oprichting GO en Triple Helix. Dat is een ander traject. Het voornemen is uitgesproken om te liquideren; de stadsregio zelf is niet verantwoordelijk voor de toekomstige samenwerkingsvorm dat is aan de gemeenten. 7/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

8 Wij constateren dat in de jaarrekening 2014 de onzekere frictiekosten zijn opgenomen als voorziening en dat de contractuele verplichtingen plus de inhaalafschrijvingen ten laste van 2014 zijn gebracht. Het is echter nog onduidelijk of deze voorziening toereikend is. Tevens dreigt naar onze mening het gevaar dat subsidies (geheel of deels) terugbetaald moeten worden indien er niet tijdig een rechtsopvolger wordt gevonden. Met name de rechtmatigheid rondom de afwikkeling van lopende subsidietrajecten baart ons zorgen en roept vragen op. Er zijn subsidies verleend door de Stadsregio. Deze subsidies moeten deels nog worden vastgesteld. Rheden Toezeggingen vanuit de vergadering van 23 april In het liquidatieplan wordt aangegeven dat de Algemene subsidieverordening (ASV) van rechtswege vervalt. Dit onderdeel van het liquidatieplan roept vragen op. Op welk moment vervalt de verordening? Blijft de verordening niet gelden zolang de Stadsregio in liquidatie is? Als alternatief wordt geopperd om de verordening in te trekken waarbij overgangsrecht kan worden opgenomen. Op welk moment zou dit dan nog kunnen plaatsvinden? Moet een dergelijk besluit dan niet vóór opheffing van de regeling plaatsvinden? Ten aanzien van de subsidies die nog moeten worden afgerond tijdens de liquidatiefase is het aan te bevelen hiertoe één gemeente door de Stadsregio te laten mandateren. Besluitvorming wordt namens de Stadsregio in liquidatie genomen. Het voordeel is dat de afwikkeling voor rekening en risico van de Stadsregio plaatsvindt maar de werkzaamheden niet bij de Stadsregio plaatsvinden. Overeenkomstig artikel 45 van de gemeenschappelijke regeling, heeft op 26 mei 2015 de gemeenteraad van Rheden een positieve zienswijze afgegeven op het concept liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen. -Gevraagd is om een nadere toelichting op de frictiekosten in het liquidatieplan; -Gevraagd is om in het liquidatieplan te verwerken dat de jaarbijdrage wordt gevraagd i.p.v. de halfjaarbijdrage plus een liquidatiebijdrage; -Aangegeven is dat de mandatering CvB versus Raad niet klopt zoals beschreven in het liquidatieplan; -EFRO Zevenaar dient in het liquidatieplan vermeld te worden. N.v.t. -Is aangepast in de nieuwe versie liquidatieplan; -Is aangepast in de nieuwe versie liquidatieplan; -is aangepast in de nieuwe versie liquidatieplan. Bedoeld is College heeft bevoegdheid tot uitvoering liquidatieplan; -zie antwoord zienswijze Zevenaar. 8/8 Stadsregio Arnhem Nijmegen

Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli

Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli Aan de leden van de raad. Betreft: Voorstel met toelichting Agendering: 26 mei 2015 GEMEENTE Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli GEMEENTE RUNWAAROEN *0m1MMXIt Ontvangstdatum: 4-6-2015 Behandelend

Nadere informatie

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen.

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk Orgaan.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Instemming met opheffing Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen

Raadsvoorstel Instemming met opheffing Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Instemming met opheffing Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen Van: Doel: Toelichting: College van B&W d.d. 31 maart Besluitvorming 1.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015 Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem 26 maart 2015 Inhoud Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem... 1 Liquidatieplan Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed)

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 'N12.02902 HU III IIIII III HUM ft Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur datum tijd locatie aanwezig afwezig 12 april 2012 10.00 uur -13.00 uur, kamer Jaap J. Modder, P. de Bruijn, M.

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Bepalingen van belang: Artikel 1 Wgr. 1. De raden, de colleges

Nadere informatie

1. te besluiten tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling (GR) LANDER per 1 januari 2016.

1. te besluiten tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling (GR) LANDER per 1 januari 2016. Aan : de resp. gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders, de burgemeesters, ieder voor zo ver daartoe bevoegd, van de in de GR deelnemende gemeenten Van : het algemeen bestuur van Datum

Nadere informatie

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A Vergadering: 10 december 2014 Agendapunt: 4 Nummer: Portefeuillehouder: dhr drs. M.J. Bezuijen Contactpersoon: ir. P.E.B. Van Heel Doorkiesnummer: 070 750 1 1537 Den Haag, 29 oktober 2014 Aan het algemeen

Nadere informatie

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 Stadsregio Arnhem Nijmegen Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 20 gemeenten (en Druten) 738.000 inwoners 1.000 km2 Stadsregio is regionale samenwerking Kerntaken: WONEN, WERKEN, RUIMTE en MOBILITEIT

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Natuur- en recreatieschap Dobbeplas

Natuur- en recreatieschap Dobbeplas Natuur- en recreatieschap Dobbeplas Concept Liquidatieplan Versie 6-9-2016 Inleiding In het hoofdlijnenakkoord 2015-2019 Zuid-Holland, schoner, slimmer en sterker geeft de provincie aan dat beheer en onderhoud

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

RLWSJ. -"q 9 NOV 2015. Betreft: Bezwaarschrift Onderwerp: Opheffen Stadsregio Arnhem Nijmegen. Gemeenteraad Nijmegen Postbus 9105 6500 H Nijmegen

RLWSJ. -q 9 NOV 2015. Betreft: Bezwaarschrift Onderwerp: Opheffen Stadsregio Arnhem Nijmegen. Gemeenteraad Nijmegen Postbus 9105 6500 H Nijmegen 9 NOV 2015 RLWSJ -"q Gemeenteraad Nijmegen 6500 H Nijmegen CC: Stadsregioraad d.t.v. mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven Postbus 15, Bemmel Betreft: Bezwaarschrift Onderwerp: Opheffen Stadsregio Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Advies aan Dagelijks Bestuur

Advies aan Dagelijks Bestuur Advies aan Dagelijks Bestuur Adviseur : Jos Saes/Peter Schrijvers Datum : 30 maart 2015 Onderwerp/Verzoek : voorgenomen opheffing van de GR Pentasz Mergelland Algemeen Bestuur : ja, besluitvorming Publiceren

Nadere informatie

OPHEFFEN MUZIEKCENTRUM ZUID KENNEMERLAND (MZK)

OPHEFFEN MUZIEKCENTRUM ZUID KENNEMERLAND (MZK) MID 10/018 OPHEFFEN MUZIEKCENTRUM ZUID KENNEMERLAND (MZK) 1. Samenvatting: Ultimo 2008 werd in principe besloten om de Gemeenschappelijke regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (hierna te noemen de regeling

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp GEMEENTE 3* LEUNINGEN Aan de gemeenteraad van Beuningen Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 27 FEB 2015 UI15.00885 Sarah Albers 14 024 Proces WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Geachte leden

Nadere informatie

Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden

Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden Servicebureau De Friese Wouden Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden Datum : 30-09-2013 Kenmerk : 13-0192/JH Opbouw liquidatieplan 1. Algemeen 2. Uitgangspunten liquidatie gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Zaaknummer : 170397 Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Collegevergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 21 Portefeuillehouder

Nadere informatie

P. Verhoeven raad00699

P. Verhoeven raad00699 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P. Verhoeven 040-2083625 pve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00699 Liquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Concept Liquidatieplan van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Nijmegen en Omgeving

Concept Liquidatieplan van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Nijmegen en Omgeving Concept Liquidatieplan van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Nijmegen en Omgeving De burgemeesters, colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Beuningen, Druten,

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

Oprichting Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen en Participatie stichting Economic Board Arnhem Nijmegen

Oprichting Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen en Participatie stichting Economic Board Arnhem Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Oprichting Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen en Participatie stichting Economic Board Arnhem Nijmegen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

10 Stiens, 17 december 2014

10 Stiens, 17 december 2014 10 Stiens, 17 december 2014 Raadsvergadering: 22 januari 2015 Voorstelnummer: 2015/2 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Dienst Stadsontwikkeling In DT Nee. Ambtenaar Bas Kranenborg In college

Dienst Stadsontwikkeling In DT Nee. Ambtenaar Bas Kranenborg In college Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer Datum Zaaknummer Datum 04-04-2012 Portefeuillehouder Leisink Vertrouwelijk nee Dienst Stadsontwikkeling In DT Ambtenaar Bas Kranenborg In college

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW Directie Inwoners Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Mem o G e h e i m Aan De leden van de gemeenteraad Datum 16 mei 2012 Van College/wethouder Van Leeuwen Onderwerp GGD ZHW Inleiding De afgelopen maanden is

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06434 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling ;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015

Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 11 mei 2015 Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-158 Bijbehorend veld van de programmabegroting Beheer openbare

Nadere informatie

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J. Rademaker Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 16-10-2013 NR. TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

Nadere informatie

Gemeenteraad 26 september 2002

Gemeenteraad 26 september 2002 Gemeenteraad 26 september 2002 Voorstel Onderwerp Datum 26 september 2002 Commissie Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Noord-Nederland Bestuur Nummer 02/68 Wij stellen u voor in te

Nadere informatie

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Bijzonder georganiseerd Overleg MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Openbaar Onderwerp Bijzonder georganiseerd Overleg MGR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Ons college wordt gevraagd een besluit

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Stadsregio Arnhem Nijmegen

Stadsregio Arnhem Nijmegen Liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ontvlechtingskader... 3 2.1 Ontvlechtingskader Provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen... 3 2.2 Ontvlechtingskader

Nadere informatie

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN)

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN) Memo Postregistratienummer: 2013I01488 Aan: Kees Wassenaar CC: Wim van Poelgeest Van: Simone Berk Datum: 11 oktober 2013 Betreft: Advisering BC en AB RDOG 16 oktober 2013 Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan het slot leggen wij u enkele voorstellen ter besluitvorming voor.

Raadsvoorstel. Aan het slot leggen wij u enkele voorstellen ter besluitvorming voor. Raadsvoorstel Nummer 113 Dienst Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen Datum 25 februari 2003 Betreft Verzelfstandiging Bestuursacademie, financiële slotbijdrage en liquidatie gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 5 Onderwerp: Opheffen Gemeenschappelijke Regeling WEZO Datum: 16 december 2014 Portefeuillehouder: dhr. R. van Leeuwen Decosnummer:

Nadere informatie

: Bestuurlijke samenwerking, Bestuurscommissie (R. van

: Bestuurlijke samenwerking, Bestuurscommissie (R. van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d.. 13 januari 2014 Agendapunt : Portefeuille Onderwerp Probleemstelling : Bestuurlijke samenwerking, Bestuurscommissie (R. van Gijzel)

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 1 november 2016 Corr. nr.: 2016.29266 Onderwerp : Voorstel inzake herijkte begroting 2016 regio Hart van Brabant Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Openbaar Lichaam Park Lingezegen

Openbaar Lichaam Park Lingezegen Openbaar Lichaam Park Lingezegen CONCEPT BEGROTING 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Algemeen...4 3. Begroting...5 4. Toelichting bij de begroting...7 LASTEN...7 BATEN...8 DEKKINGSSTAAT TEKORT...9

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie

PREAMBULE. INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM

PREAMBULE. INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM PREAMBULE INTENTIEVERKLARING REGIOGEMEENTE t.a.v. PERSONEEL VAN DE STADSREGIO ROTTERDAM Na aanname door de Tweede en Eerste Kamer van het wetsvoorstel Wet afschaffing plusregio's komt de wettelijke grondslag

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 Onderwerp: Conceptbegroting de Risse Agendapunt 13. Raadsvoorstel- 2014-34 nummer Voorstel: 1. Kennis nemen van de conceptbegroting 2015 van het Werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1 ste Begrotingswijziging 2015 1 ste Wijziging van de Begroting 2015 Datum: 18 maart 2015 24 juni 2015 Status: Vastgesteld Omgevingsdienst

Nadere informatie

LIQUIDATIEPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Logopedische Dienst Kring Sliedrecht

LIQUIDATIEPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Logopedische Dienst Kring Sliedrecht LIQUIDATIEPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Logopedische Dienst Kring Sliedrecht Projectgroep: Liquidatie LDKS september 2013 LIQUIDATIEPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING LOGOPEDISCHE DIENST KRING SLIEDRECHT

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam. Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam. Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z0080A26718* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00193 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar W.D. Baars Zaaknummer Z.14-06940 Datum: 24 juni 2014 Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 108 Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Opmerkingen - Toetreding (onder gelijktijdige opheffing

Nadere informatie

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer Datum: 6 maart 2014 Versie concept 1.1 CONCEPT Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve van inkoop gedecentraliseerde

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr.

Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. Onderwerp Het verhogen van het vermogen van het Regionaal Ontwikkelbedrijf (ROB) Land van Heusden en Altena C.V. met een bedrag van 1.080.000 Volgnr. 2013-001 Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

*CONCEPT* Wensen en Bedenkingen t.a.v Economic Board Arnhem Nijmegen. Geacht College van B&W,

*CONCEPT* Wensen en Bedenkingen t.a.v Economic Board Arnhem Nijmegen. Geacht College van B&W, *CONCEPT* *CONCEPT* Behandeld door: Dhr. D. Berends Telefoonnummer: 0316-291391 Ons kenmerk: CONCEPT Behorend bij: Uw kenmerk: - Datum: 14 september 2015 Bijlage(n): - Uw brief van: Onderwerp: Wensen en

Nadere informatie

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten PS2007RGW09 BIJLAGE3 Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging

Nadere informatie

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood Ambtelijke ondersteuning: de heer R.W.J. Smits. Aanwezig zijn de leden:

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood Ambtelijke ondersteuning: de heer R.W.J. Smits. Aanwezig zijn de leden: Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden op woensdag 9 december 2015 in zaal G, MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag (opening 17.30 uur) Voorzitter: mr. drs. G.A.A.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Opdracht: Rapportage aan gemeenteraad over concept-uittredingsvoorwaarden voor uittreding uit de GR SOWECO.

Opdracht: Rapportage aan gemeenteraad over concept-uittredingsvoorwaarden voor uittreding uit de GR SOWECO. Punt 4. Heroverweging verzoek om uittreding uit de GR SOWECO Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Ter uitvoering van het raadsbesluit van 17 april 2012 inzake uittreding uit de GR SOWECO is in

Nadere informatie

Memo. DB Dobbeplas. Plan van Aanpak onderzoek naar mogelijke liquidatie van het natuur- en recreatieschap Dobbeplas

Memo. DB Dobbeplas. Plan van Aanpak onderzoek naar mogelijke liquidatie van het natuur- en recreatieschap Dobbeplas Memo Contact drs. F. de Graaf 070-441 6132 f.de.graaf@pzh.nl Datum Aan DB Dobbeplas Kopie aan Onderwerp Plan van Aanpak onderzoek naar mogelijke liquidatie van het natuur- en recreatieschap Dobbeplas De

Nadere informatie

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris AB-advies schap: AB-vergadering van: 2 juli 2015 behoort bij agendapunt: 5a kenmerk: opsteller: e-mail: besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris Onderwerp Voorstel aanpassing ontmantelingsproces

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/05778 Datum : 16 april 2013 Programma : Onderwijs Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder : mw. M.

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bijlage: Gewijzigde passages in GR

Bijlage: Gewijzigde passages in GR Bijlage: Gewijzigde passages in GR Onderdeel GR 2014 GR 2015 Toelichting Overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is gewijzigd en dit leidt tot aanpassingen in de regeling;

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1295915 Datum: Portefeuillehouder: 24 mei 2016 Don Bijl Afdeling / Team: DIR / CS Behandeld door: A. Heiner Onderwerp: Wijziging

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2. Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2. Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.2 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Opheffing Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord- Brabant (GSV) per 1 januari 2009 Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie