JAARVERSLAG 2013 KINDEROPVANG KOOS. Juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 KINDEROPVANG KOOS. Juni 2014"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 KINDEROPVANG KOOS Juni 2014

2 Deze pagina is bewust leeg gelaten

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... II 1. JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT : EEN JAAR VAN FUSIE, KRIMP EN OPBOUW FUSIE KRIMP OPBOUW FEITEN EN CIJFERS INLEIDING CIJFERS EN FEITEN KINDEROPVANG KOOS KINDERDAGVERBLIJVEN PEUTERWERK RAALTE PEUTERWERK OLST-WIJHE BUITENSCHOOLSE OPVANG HET GASTOUDERBUREAU VERSLAG VAN DE ONDERNEMINGSRAAD SAMENSTELLING OR PUNTEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST ADVIESAANVRAGEN EN GOEDKEURING OVERIGE FINANCIËN...17 BIJLAGEN...18 A. BEZETTINGSCIJFERS PEUTERSPEELZALEN OLST-WIJHE P a g i n a i

4 VOORWOORD In 2013 kreeg de kinderopvang branche voor het tweede achtereenvolgende jaar te maken met een forse vraaguitval. In 2012 bedroeg de vraaguitval landelijk zo n 10%; in 2013 werd dat zo n 16%. Het gevolg was dat het aantal faillissementen steeg van 49 in 2012 naar bijna 200 in Tal van medewerkers in de branche werden ontslagen. Ook bij KOOS deed de vraaguitval zich voor. Diverse locaties moesten worden gesloten en groepen worden samengevoegd. Ook werd gedwongen afscheid genomen van een aantal collega s. De ontslagronde die in het voorjaar plaatsvond maakte indruk bij velen. Dat was niet alleen zo omdat iedereen zich enige tijd afvroeg wie het zou betreffen, maar ook omdat afscheid genomen moest worden van gewaardeerde collega s. Ook moest de personele bezetting van tal van groepen worden aangepast. Doordat in voorgaande jaren een sterk eigen vermogen was opgebouwd kwam de continuïteit van de organisatie niet in gevaar en kon gebouwd worden aan de toekomst. Een belangrijk onderdeel daarvan betrof de fusie van Peuterspeelzalen Raalte met Kinderopvang KOOS. Op 1 maart 2013 kreeg deze fusie zijn beslag en ontstond een kinderopvang organisatie die in geheel Salland actief is met een aanbod van kinderdagopvang, peuterwerk, buitenschoolse opvang en een gastouderbureau. Bij alle ontwikkelingen zijn onze medewerkers zich met grote toewijding blijven inzetten voor het dagelijkse werk met de kinderen. Dat moge blijken uit de vele klanten die onze organisatie ook in 2013 weer aan heeft weten te trekken, uit de warme contacten die er zijn met kinderen en hun ouders en aan het vrijwel volledig ontbreken van klachten in de richting van de organisatie. Dit zie ik als een grote verdienste van onze medewerkers, Bert Brouwer directeur/bestuurder P a g i n a ii

5 1. JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT (ex. artikel 25 reglement Raad van Toezicht) BEOORDELING VAN DE DOELREALISATIE EN VAN DE INVULLING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE TAAKSTELLING De Raad van Toezicht (RvT) heeft geconstateerd dat KOOS op voldoende en adequate wijze invulling heeft gegeven aan haar (statutaire) doelstellingen en verder haar maatschappelijke taakstelling op een goede wijze heeft ingevuld. DE RVT ALS TOEZICHTHOUDER Het reguliere overleg van de RvT met de directeur-bestuurder wordt gevoerd aan de hand van een jaaragenda waarin de planning- en control-cyclus centraal staat. Door middel van kwartaalrapportages worden voortgangs- en sturingsinformatie met de RvT gedeeld. Ook wordt de RvT geïnformeerd over bezoeken en rapporten van de GGD en van andere instanties. De directeur-bestuurder informeert de RvT door middel van schriftelijke rapportages per vergadering. Daarnaast wordt de RvT ook tussentijds per mail op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. De RvT is 7x keer voor regulier overleg bijeen geweest, waarvan het overleg in juni verdeeld was over twee avonden. De tweede bijeenkomst op 7 februari 2013 is een gezamenlijke bijeenkomst geweest met het bestuur van de Stichting Peterspeelzalen Raalte. De daarop volgende bijeenkomsten in het verslagjaar is er vergaderd in de nieuwe samenstelling van de RvT. Het uitgangspunt bij de samenstelling van de RvT was een samenstelling op basis van vastgestelde profielen. Het maximaal aantal leden is gesteld op 5 personen. Vanwege de fusie(s) wordt er tijdelijk van dit principe afgeweken en zal de RvT tijdelijk uit zeven leden bestaan. Inmiddels zijn de statuten hierop al aangepast. Gaandeweg zal de RvT weer gaan bestaan uit vijf leden (denk b.v. aan het einde van een zittingsperiode). Er wordt opgemerkt dat het van belang is dat beide organisaties na de fusie vertegenwoordigd zijn in de (nieuwe) RvT. Dit is ook een belangrijk punt naar het personeel van beide organisaties. In eerste instantie was het plan om I. Buis en P. Maas te laten toetreden tot de RvT. Doordat I. Buis als bestuurslid bij de Mare werd benoemd, kon zij dit niet verenigen met het lidmaatschap van de RvT. Daarom is J. Hofman toegetreden tot de RvT. Er is eveneens stilgestaan bij het feit dat P. Maas een functie bekleedt bij de Rabobank en dat W. Legebeke kinderen heeft op de opvang bij KOOS. Op het moment van bespreken leverden deze feiten geen bezwaren op. In april 2013 bleek dat P.Maas zijn functie bij de P a g i n a 1

6 Rabobank niet kon verenigen met het lidmaatschap van de RvT en is alsnog tot terugtreding uit de RvT besloten. In het verslagjaar heeft eenmaal overleg met de Centrale Oudercommissie, eenmaal overleg met de Ondernemingsraad en eenmaal overleg met de leden van het managementteam plaatsgevonden. Tevens heeft er een functioneringsgesprek plaatsgevonden met de directeur-bestuurder. De RvT heeft in 2013 haar goedkeuring gegeven aan: jaarrekening 2013 operationeel plan 2013 fusie stichting Peuterwerk Raalte strategisch Plan In 2013 zijn daarnaast de volgende onderwerpen onderwerp van gesprek geweest: het voldoen aan de gouvernance code concept begroting 2014 vraaguitval/omzetdaling vanwege de economisch recessie en geplande bezuinigingen in de kinderopvang in combinatie met acties die ingezet moesten worden om de kosten te laten dalen. DE RVT ALS WERKGEVER De raad heeft in 2013 met de Centrale Ouder Commissie, de ondernemingsraad van KOOS en het MT om tafel gezeten om nadere informatie te verkrijgen over het functioneren van de directeur-bestuurder. De hierbij verkregen informatie is als input gebruikt voor het functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder. Vanaf mei 2012 is een interim directeur-bestuurder aangenomen voor de duur van 5 maanden. Dit is verlengd met 2 maanden tot 1 januari Daarna is het interim contract omgezet in een aanstelling voor 2 jaar (tot 1 januari 2015). De overeengekomen arbeidsvoorwaarden sluiten aan bij de Adviesregeling arbeidsvoorwaarden van de Beroepsvereniging directeuren in de kinderopvang. KWALITEITEN EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VAN DE RVT Ondanks het feit dat er op enkele deelgebieden nog verbetering mogelijk is, kan gesteld worden dat de RvT in zijn totaliteit van voldoende kwaliteit is. Er is in het verslagjaar geen specifieke actie ondernomen ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van de RvT. Wel zijn er zijn enkele bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) bijgewoond. In het najaar is er een zelfevaluatie van de RvT ingezet die daadwerkelijk in januari 2014 heeft plaatsgevonden. HONORERING RAAD VAN TOEZICHT In 2013 is de jaarlijkse vergoeding van de leden van de RvT opnieuw vastgesteld. Hierbij is aansluiting gezocht bij de bedragen die worden gehanteerd door de beroepsvereniging P a g i n a 2

7 NVTK. In 2013 bedroeg de vergoeding bruto 2.203,65 per lid. De voorzitter ontvangt een bruto vergoeding van 2.754,70 per jaar.. De samenstelling van de RvT is in 2013 een aantal keer gewijzigd. De redenen hiervoor zijn de fusie met Stichting peuterwerk Raalte en KOOS en het terugtrekken van één lid van de RvT, mevrouw W. Legebeke. Zij is met ingang van 1 juli jl. de nieuwe notulist geworden en is daarmee mevrouw J. Snellink-Gerritzen opgevolgd. Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2013: Voorzitter J.P.Wassens Gemeentesecretaris/ algemeen directeur gemeente Hattem Vice voorzitter G. Casteel Vestigingsdirecteur Functie Naam Beroep Relevante nevenfuncties Voorzitter Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo Lid commissie voor de Rechtsbescherming Coevorden Geen Termijn / herkiesbaar 1 e termijn aflopend 1 juli e termijn, aflopend 1 juli 2014 Lid R. Stoll Consultant Geen 1e termijn, aflopend 1 juli 2014 Lid D. Wiek Vakbondsbestuurder Lid (vanaf 1 april 2013) J. Hofman GZ-psycholoog, gedragskundige Geen 1e termijn, aflopend 1 juli e termijn, aflopend 1 april 2017 AFSLUITEND De RvT constateert dat 2013 een bewogen jaar is geweest, met name door de vraaguitval/omzetdaling vanwege de economische recessie en geplande bezuinigingen. Dit heeft geleid tot maatregelen om de organisatie gezond te houden De RvT is, door wisseling van samenstelling en hiermee andere deskundigheden in de RvT en door de betrokkenheid bij de verschillende maatregelen en vervolgplannen, gegroeid in de onderlinge samenwerking en deskundigheid. Raad van Toezicht, Raalte, juni P a g i n a 3

8 : EEN JAAR VAN FUSIE, KRIMP EN OPBOUW 2.1 FUSIE Nadat Kinderopvang KOOS op 1 september 2012 was gefuseerd met Peuterspeelzalen Olst-Wijhe, werd op 1 maart 2013 de fusie met Peuterspeelzalen Raalte een feit. Deze fusie was al gedurende een aantal jaren onderwerp van gesprek, maar het was door verschillende omstandigheden nooit gekomen tot effectuering. Nu lukte dat wel. Het formele besluit werd genomen in december 2012, na een gezamenlijke vergadering van de Raad van toezicht van Kinderopvang KOOS en het bestuur van Stichting Peuterspeelzalen Raalte. Vervolgens vond een selectieprocedure plaats voor het management. Dat leidde tot een managementteam bestaande uit een directeur/bestuurder en een drietal clustermanagers. Met ingang van 1 maart 2013 werd de fusie geëffectueerd. Door deze fusie is KOOS nu een aanbieder van kinderopvang in Salland die het gehele werkgebied bestrijkt met kinderdagopvang, peuterwerk, buitenschoolse opvang en een gastouderbureau. Op 5 maart 2013 werd de fusie feestelijk ingeluid tijdens een bijeenkomst op Ivoor. De hoofdgasten waren 400 peuters uit de gemeente Raalte, die werden onthaald op een middag vullend programma met poppenkast, springkussen en vervoer naar de locatie op een paard en wagen. Wethouder Gosse Hiemstra verklaarde de fusie officieel als een feit, waarna alle kinderen een ballon oplieten. De fusie van de betrokken organisaties komt aan de vooravond van nieuw rijksbeleid om kinderdagopvang en peuterwerk te integreren. Gedurende het jaar 2013 werd reikhalzend uitgezien naar de inhoud van de plannen. In december 2013 werden ze duidelijk, middels een brief van de Minister van sociale zaken en werkgelegenheid. De kern van de plannen is een verdere integratie van peuterwerk en kinderdagopvang, extra aandacht voor kinderen met een risico op een ontwikkelingsachterstand en versterking van de kwaliteit van het peuterwerk. Doordat KOOS na de fusie in geheel Salland zowel kinderdagopvang als peuterwerk aanbiedt heeft de organisatie een goede startpositie om hierop in te kunnen spelen P a g i n a 4

9 2.2 KRIMP Net als in 2012 het geval was hadden we ook in 2013 te maken met een flinke omzetdaling. In alle werksoorten merkten wij een teruggang en dan vooral in de BSO. Alleen het gastouderbureau wist de omzet stabiel te houden. In april 2013 werd duidelijk dat de omzetdaling dusdanig was dat we de formatieve gevolgen niet konden opvangen door het niet verlengen van tijdelijke contracten. Aan gedwongen ontslagen viel niet te ontkomen. Met de vakbonden werd in mei 2013 een sociaal plan overeengekomen, nadat eerst een vrijwillig vertrekregeling was ingesteld. Uiteindelijk werden 10 collega s gedwongen ontslagen, waarvan 8 pedagogisch medewerkers. De ontslagen medewerkers is begeleiding van een outplacementbureau aangeboden. Op een enkeling na hebben ze hier allemaal gebruik van gemaakt. De invloed van de ontslagronde was groot. Dat was in de allereerste plaats het geval bij de boventallige medewerkers, die slecht nieuws kregen en op zoek moesten naar nieuw perspectief in een lastige arbeidsmarkt. De invloed op de achterblijvende medewerkers was echter ook groot. Ook zij hadden in spanning gezeten over hun toekomst. Toen duidelijk was dat zij hun baan konden behouden werd meteen duidelijk van welke collega s ze afscheid gingen nemen. Dat maakte veel indruk. Diverse ouders hebben aangegeven zich betrokken te voelen bij onze medewerkers; velen betreurden het vertrek van de vertrouwde pedagogisch medewerkers. 2.3 OPBOUW EEN NIEUW MANAGEMENTTEAM De fusie tussen Peuterspeelzalen Raalte en KOOS, alsmede het vertrek van enkele leidinggevenden, betekende dat een nieuw managementteam moest worden geformeerd. Na de benoeming van de directeur-bestuurder vond een interne werving- en selectieprocedure plaats voor 3 clustermanagers. In deze procedure hadden OR-leden en een externe procesbegeleider een rol, uit oogpunt van kwaliteit en zorgvuldigheid. De procedure leidde tot de benoeming van een drietal interne sollicitanten, die vervolgens onder leiding van de directeur-bestuurder het nieuwe managementteam vormden. Het team kon meteen vol aan de bak, met het implementeren van het fusiebesluit en het inspelen op de vraaguitval. NIEUWBOUW SPRINGPLANK In mei 2013 betrok KOOS als eerste van de bewoners de nieuwbouw van De Springplank in Heino. Vanaf de eerste dag bleek het gebouw een fantastische locatie voor ons. Het gebouw biedt vele mogelijkheden voor zowel de kinderdagopvang als het peuterwerk en de BSO. Daarbij is het veilig en praktisch ingedeeld. Het buitenterrein biedt kinderen tal van mogelijkheden om te spelen en zich te vermaken P a g i n a 5

10 Op maandag 19 augustus werd de officiële opening verricht. Opvallend daarbij was de nadruk die door verschillende sprekers werd gelegd op de goede onderling samenwerking en het enthousiasme over de mogelijkheden die het gebouw biedt. DE OOIEVAAR In augustus 2013 werd ook gestart met de kinderdagopvang de Ooievaar, bij de basisscholen de Vogelaar en de Rietkraag. Het unieke van het kinderdagverblijf is het feit dat het er kon komen, in een markt die krimpt. Dit is te danken aan de goede samenwerking met de genoemde basisscholen. KOSTENBEHEERSING Kostenbewustzijn was een hoofdthema in 2013, gezien de lastige marktomstandigheden. Hier is hard aan gewerkt door de locaties, onder aansturing van de clustermanagers. De personele bezetting op de groepen wordt van week tot week gevolgd en er wordt direct bijgestuurd als dat nodig is. Dit is een trendbreuk met het verleden, waarin de efficiency minder aandacht vroeg. De budgets die locaties beschikbaar hebben voor voeding, speelgoed en activiteiten zijn onder de loep genomen en aangepast. Alle locaties hebben hiervoor de beschikking gekregen over een eigen bankrekening, zodat ze kunnen sturen op inkomsten en uitgaven. Het markeert ook het einde van het kasgeld. Voor de financiële administratie scheelt dit tijd en het vergroot de controleerbaarheid. OVERLEG MET DE OUDERCOMMISSIES EN DE CENTRALE OUDERCOMMISSIE Elke locatie heeft een oudercommissie, die periodiek overlegt met de clustermanagers. Vanuit de oudercommissies is één centrale oudercommissie samengesteld, die met de directeur/bestuurder overlegt. De oudercommissies geven gevraagd en ongevraagd adviezen over tal van zaken die de kwaliteit raken. Daarnaast verrichten ze vrijwilligerswerk door het organiseren van bijvoorbeeld een kerstviering of het assisteren bij bepaalde activiteiten. De Centrale oudercommissie kwam in maal bij elkaar voor overleg met de directeurbestuurder. Ze gaven gevraagd en ongevraagd adviezen over de kwesties die speciaal voor alle ouders van belang zijn. Eén daarvan was een advies over de tarieven voor het jaar INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE In 2013 is veel gedaan aan externe en interne communicatie. De website heeft een aantal flinke veranderingen ondergaan, waardoor hij toegankelijker is, beter oogt en bovendien uitdaagt om tot actie over te gaan (bijv. door een rondleiding aan te vragen). Daarnaast is drie keer een nieuwsbrief uitgegeven, bestemd voor onze klanten P a g i n a 6

11 Middels een aantal interviews in plaatselijke en regionale kranten hebben we onze plannen en visie uiteen gezet. In de interne communicatie zijn we doorgegaan met de driemaandelijkse personeelsbijeenkomsten om medewerkers bij te praten over actuele ontwikkelingen. De opkomst hierbij is groot, waardoor het een uitstekend middel is om met elkaar in gesprek te komen en klokken gelijk te zetten. Daarnaast worden regelmatig team overleggen gehouden op elk van de locaties. Het intranet heeft eind 2013 een face lift ondergaan. Daarbij is het aantal mogelijkheden verruimd om de interne communicatie vorm te geven. Ook is het nu gekoppeld aan ons kwaliteitshandboek, dat daardoor beter in de aandacht komt dan voorheen. MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Medio 2013 hebben wij de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling binnen KOOS geïmplementeerd. Hij is nu voor medewerkers en ouders te vinden op de website. Er is een aandachtsfunctionaris aangesteld die medewerkers en leidinggevenden begeleidt en adviseert bij signalen. Gebleken is dat er in een aantal situaties zorg was over kinderen, en dat de aanwezigheid van de aandachtsfunctionaris hielp om hierover met elkaar in gesprek te gaan en mogelijke stappen te bedenken. STABILISATIE EN NIEUWE PLANNEN Na de zomer kwam de vraaguitval bij de kinderdagverblijven vrij onverwacht tot stilstand. Bij de buitenschoolse opvang zette de vraaguitval wel door, maar zeer beperkt. Mede daardoor keerde de rust in de organisatie langzaam terug en konden weer plannen gemaakt worden voor de toekomst. Dit leidde in november 2013 tot de vaststelling van een nieuw strategisch plan voor de periode 2014 en In dat plan worden de jaren 2014 en 2015 beschreven als overgangsjaren, waarin de economisch crisis tot staan komt en waarin de kaarten in de branche opnieuw geschud gaan worden. KOOS gaat deze jaren in met de ambitie om de exploitatie weer kostendekkend te krijgen na 3 verliesjaren (2011 t/m 2013), om de samenwerking met het onderwijs verder te ontwikkelen en om de kwaliteit verder te verhogen. In het operationeel plan 2014 zijn deze ambities uitgewerkt in concrete doelstellingen en actiepunten P a g i n a 7

12 3. FEITEN EN CIJFERS 3.1 INLEIDING In dit hoofdstuk treft u informatie aan over ons werk en de organisatie. De indeling is als volgt: in paragraaf 2.2. kunt u een aantal feiten lezen betreffende KOOS als geheel. In de paragrafen 2.2 tot en met 2.7. is meer gedetailleerde informatie opgenomen over respectievelijk de kinderdagverblijven, het peuterwerk in de gemeente Raalte, het peuterwerk in de gemeente Olst-Wijhe, de buitenschoolse opvang en het gastouderbureau. 3.2 CIJFERS EN FEITEN KINDEROPVANG KOOS KINDPLAATSEN EN GOB-KOPPELINGEN KOOS had eind 2013 een elftal locaties voor kinderdagopvang, vijftien peuterspeelzalen, zestien locaties voor BSO en een gastouderbureau met een vijftal medewerkers. Zij leverden in onderstaande tabellen opgenomen diensten: Tabel 1: Aantallen kindplaatsen en koppelingen in 2012 en 2013 (einde jaar) Kindplaatsen Kinderdagopvang Peuterspeelzalen Raalte Peuterspeelzalen Olst/Wijhe Kindplaatsen BSO Koppelingen gastouderbureau PERSONEELSBEZETTING De personeelsbezetting (peildatum 31/12) bleef in 2013 vrijwel gelijk ten opzichte van De samenstelling van het personeelsbestand is echter fors veranderd. In de cijfers van 2012 (zie tabel 2) zijn de medewerkers van de peuterspeelzalen Olst-Wijhe en Raalte namelijk nog niet meegenomen. In totaal betreft het 37 medewerkers. Zonder de fusies zou het personeelsbestand zijn afgenomen van 164 naar 127 personen. Tabel 2. Personeelsbezetting in 2012 en 2013 (2012: exclusief peuterspeelzalen Olst-Wijhe en Raalte) AANTAL % AANTAL AANTAL FTE % FTE Mannen 4 4 2,44% 2,38% 2,56 2,56 2,81% 2,81% Vrouwen ,56% 97,62% 88,51 88,5 97,19% 97,19% Totaal % 100% 91,07 91,05 100% 100% P a g i n a 8

13 LEEFTIJDSOPBOUW De leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand is in 2013 flink gewijzigd. Door de fusies met de peuterspeelzalen zijn veel oudere medewerkers ingestroomd. Door de ontslagronde, de vacaturestop en het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen, is het aantal jongere medewerkers afgenomen. Samengevat kan hierover het volgende worden gezegd: In de leeftijdscategorie tot 30 jaar zien we een sterke afname, namelijk van 63 naar 39 medewerkers; In de leeftijdscategorie van 30 tot 50 jaar zien we een zeer lichte toename, namelijk van 66 naar 68 medewerkers; In de leeftijdscategorie van 50 jaar en ouder zien we een sterke toename, namelijk van 35 naar 61 medewerkers. Tabel 3. Leeftijdsopbouw personeelsbestand in 2012 en 2013( inclusief Peuterspeelzalen Olst-Wijhe en Raalte) AANTAL % AANTAL AANTAL FTE % FTE < % 0,60% 0 0 0% 0,00% ,94% 8,33% 10,86 3,15 10,26% 3,46% ,35% 14,29% 23,56 18,39 22,26% 20,20% ,50% 16,07% 17,88 20,49 16,89% 22,50% ,69% 7,74% 8,6 7,01 8,12% 7,70% ,62% 11,31% 11,07 9,93 10,46% 10,91% ,73% 5,36% 5,2 3,41 4,91% 3,75% ,50% 16,07% 12,7 13,42 12,00% 14,74% ,35% 12,50% 12,87 10,08 12,16% 11,07% > ,33% 7,74% 3,12 5,17 2,95% 5,68% Totaal % 100% 105,86 91,05 100% 100% ZIEKTEVERZUIM Het ziekteverzuim is in 2013 fors gestegen, ondanks een daling van de verzuimfrequentie. In tabel 4 leest u de cijfers P a g i n a 9

14 Tabel 4. Ziekteverzuim en meldingsfrequentie 1 in 2012 en (2012 exclusief Peuterspeelzalen Olst-Wijhe en Raalte) Ziekteverzuim 3,99% 6,58% Meldingsfrequentie 1 0,79 De stijging van het ziekteverzuim wordt dan ook voornamelijk veroorzaakt door een aantal langdurig zieken. Daarnaast denken wij dat de onzekerheid over de gedwongen ontslagen ook een rol heeft gespeeld. Beide factoren zien we terug in het verloop van het verzuim door het jaar heen (zie tabel 5). Daaruit blijkt dat het verzuim in maanden waarin het normaal gesproken laag is (april t/m september), op een hoog niveau blijft. Tabel 5. Ziekteverzuim door het jaar heen KLACHTEN EN VERTROUWENSPERSOON KOOS heeft een interne klachtenprocedure. Mocht een klant niet tevreden zijn over de dienstverlening dan treedt in eerste instantie deze interne procedure in werking. Dat betekent dat een klacht eerst besproken wordt met de direct betrokkene. Dit kan een pedagogisch medewerker, clustermanager of een medewerker van het centraal bureau zijn. De ervaring leert dat de meeste klachten op dit niveau al worden afgehandeld. Is dit echter niet het geval dan kan degene die de klacht heeft ingediend dit voorleggen aan de direct 1 Gemiddeld aantal ziekmeldingen per persoon 2 Het betreft verzuim exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof P a g i n a 10

15 leidinggevende en vervolgens de directeur. In 2013 is een klacht op deze wijze binnengekomen. Het betrof een klacht tegen een factuur. De klacht bleek gegrond. Mocht de interne klachtenprocedure geen oplossing bieden voor de klager dan kan de externe klachtencommissie ingeschakeld worden. In 2009 heeft KOOS zich aangesloten bij de landelijke Stichting Klachten Kinderopvang (SKK). In 2013 heeft deze externe klachtencommissie geen enkele klacht over de dienstverlening van KOOS in behandeling hoeven nemen. De vertrouwenspersoon van KOOS is lid van de landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Over 2013 zijn er geen meldingen van ongewenst gedrag jegens medewerkers geweest. 3.3 KINDERDAGVERBLIJVEN KOOS had eind december 2013 elf kinderdagverblijven, met in totaal 20 groepen. In tabel 6 staan ze onder elkaar. De maximale capaciteit voor een groep is 12 kindplaatsen van elk 10 dagdelen. KOOS hanteert een minimale afname van 2 dagdelen per week. Tabel 6. Overzicht van de kinderdagverblijven van KOOS Woonkern Naam Groepen Raalte-Noord EigenWijs 2 Raalte-Noord Bengel (Ivoor) 3 Raalte Dorp Wijsneus Brink 2 Raalte-Noord Ooievaar 1 Broekland Wervelwind 1 Olst De Strabantjes 3 Luttenberg Doerak 1 Weasepe Bössels 1 Heino KnuZ 2 Heino Spetters 2 Heeten Woelwater PEUTERWERK RAALTE Het peuterwerk wordt aangeboden aan kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 3 jaar die gebruik maken van een kinderdagverblijf gaan niet naar de peuterspeelzaal. Het peuterwerk beslaat per week 5,5 uren, verspreid over 2 dagdelen. KOOS heeft geheel 2013 gewerkt met daartoe opgeleide pedagogisch medewerkers. De groepen bestaan uit maximaal 16 peuters, geleid door 2 pedagogisch medewerkers. Ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, die gepubliceerd wordt op de website P a g i n a 11

16 In het peuterwerk is aandacht voor een brede ontwikkeling van de kinderen op de gebieden van motoriek, sociaal gedrag, emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, creativiteit en taal. Conform de bepaling uit de subsidiebeschikking biedt KOOS in ieder kerndorp van de gemeente Raalte peuterwerk. Ten behoeve van het basisonderwijs wordt voorzien in een overdrachtsrapport van de peuters. Waar nodig of gewenst vindt aanvullend een zogenaamde warme overdracht plaats. Als partner in het lokaal jeugdbeleid vervult KOOS een rol in diverse gemeentelijke en regionale overlegorganen, zoals het LEA (lokale educatieve agenda), de regiegroep jeugd en overleg in het kader van voor- en vroegschoolse educatie. In 2013 is de gemeentelijke bijdrage in de subsidiabele kosten met 62,4% licht hoger dan in voorgaande jaren, toen de gemeente voor 60% in de kosten bijdroeg. De redenen hiervoor waren de teruglopende peuteraantallen en de daarmee samenhangende dalende ouderbijdragen, het openhouden van de locatie in Laag Zuthem en de later dan verwacht gerealiseerde fusie tussen Kinderopvang KOOS en Peuterspeelzalen Raalte. Op 1 oktober 2013 is KOOS gestopt met peuterwerk bij basisschool Oostenwind. KOOS had medio 2013 aangekondigd te gaan stoppen met de buitenschoolse opvang bij Oostenwind. Voor de directeur van de school was dat aanleiding om aan de Rode Bank te vragen zowel de buitenschoolse opvang als het peuterwerk te gaan verzorgen. Dientengevolge is KOOS op 1 oktober 2013 met het peuterwerk gestopt. De subsidiebeschikking van de gemeente Raalte vereist dat minimaal 75% van de kinderen in de gemeente Raalte gebruik maakt van het peuterspeelzaalaanbod. In tabel 7 Tabel 7. Aantal peuters in de gemeente Raalte op 1 april en 1 oktober 2013 Peuters (gem. Raalte) tussen 2,5 en 4 jaar oud Peuters (gem. Raalte) tussen 2,5 en 4 jaar oud gebruik makend van Peuterwerk Aantal peuters tussen 2,5 en 3 jaar oud dat wel gebruik maakt van kdv en niet van peuterwerk 1 APRIL OKTOBER (71,5%) 336 (64,1%) 42 (7,6%) 40 (7,6%) P a g i n a 12

17 Concluderend kan gezegd worden dat op 1 april 2013 in totaal 79,1% van de peuters in de gemeente Raalte een plek had in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf van KOOS. Op 1 oktober 2013 was dit afgenomen tot 71,7%. 3.5 PEUTERWERK OLST-WIJHE Peuterspeelzalen Olst-Wijhe had in 2013 in totaal 8 peutergroepen, waarvan 5 in Olst, 2 in Wesepe en 1 in Boskamp. In bijlage 1 treft u hieromtrent een uitgebreid overzicht aan. De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft in 2011 de nota De gemeente Olst-Wijhe heroverweegt op maat vastgesteld. Deze nota voorziet in een gefaseerde daling van de jaarlijkse subsidiebedragen voor het peuterwerk. In het jaar 2012 bedroeg deze subsidie nog ,- Met ingang van 1 januari 2013 wordt deze subsidie elk jaar met 25% afgebouwd, zodat in 2015 en volgende jaren nog een jaarlijks bedrag subsidiebedrag van ,- beschikbaar blijft. De achtergrond van dit besluit is de verwachting van de gemeente Olst-Wijhe dat 75% van de ouders gebruik kan gaan maken van de fiscale toeslag. Mede onder invloed van de crisis is gebleken dat dit percentage niet realistisch is. In de praktijk blijkt dat slechts 40% van de ouders in de klantenkring van KOOS in de woonkernen Olst, Wijhe en Wesepe in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Het gevolg daarvan is een krimpend bedrag aan gemeentelijke subsidie beschikbaar is voor een veel groter dan verwachte groep peuters. Als hierin geen verandering komt zal dit betekenen dat het peuterwerk niet meer beschikbaar is voor alle peuters. Er gaat dan een tweedeling ontstaan tussen kinderen waarvan beide ouders werken en kinderen bij wie dat niet het geval is. De eerste groep kan, dankzij de kinderopvangtoeslag, gebruik maken van het peuterwerk. De andere groep zal dat niet kunnen, althans voor een groot deel niet. Juist in de laatste groep zitten veel kinderen die baat hebben bij extra aandacht in het peuterwerk. Over onze zorgen in deze hebben wij meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente Olst-Wijhe. Het zal de nieuwe gemeenteraad zijn die hierover in 2014 een besluit zal moeten nemen. 3.6 BUITENSCHOOLSE OPVANG KOOS had eind december 2013 vijftien BSO locaties, met in totaal 18 groepen naschoolse opvang (NSO) en 15 groepen voorschoolse opvang (VSO). In tabel 7 staan ze onder elkaar. KOOS hanteert een minimale afname van 1 dagdeel per week P a g i n a 13

18 Tabel 8. Overzicht van de BSO locaties van KOOS WOONKERN NAAM GROEPEN Raalte Dorp Boemerang 1 VSO en 3 NSO Raalte Dorp Labyrint 1 VSO en 1 NSO Raalte-Noord Twister Linderte 1 VSO en 1 NSO Raalte-Noord Eibernest 1 VSO en 1 NSO Olst Musketier 1 VSO en 2 NSO Olst Stoer (8-13) 1 NSO Olst Kwibus 1 VSO en 1 NSO Broekland Blitz 1 VSO en 1 NSO Heeten Tornado 1 VSO en 1 NSO Luttenberg Doerak 1 VSO en 1 NSO Wesepe Bikkels 1 VSO en 1 NSO Raalte-Noord Storm 1 VSO en 1 NSO Heino Braz 1 VSO en 1 NSO Heino Toff 1 VSO en 1 NSO Heino Trotz (8-13) 1 VSO en 1 NSO Totaal aantal kindplaatsen: HET GASTOUDERBUREAU Te midden van alle turbulentie in de kinderopvang kunnen de ontwikkelingen binnen het gastouderbureau geduid worden als relatief stabiel. We zien een zeer geringe terugloop van het aantal koppelingen, namelijk 700 in 2013 tegenover 706 een jaar eerder. Dat impliceert een teruggang van minder dan 1%. Zetten we deze daling af tegen het dalend aantal kinderen dat in totaliteit gebruik maakt van kinderopvang, dan doet het gastouderbureau het relatief goed. We schrijven dit toe aan een aantal factoren, waaronder de grotere flexibiliteit die gastouderopvang biedt en de lagere kosten in vergelijking met kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. We kunnen daaraan toevoegen dat de kwaliteit van het werk van het gastouderbureau goed is, getuige ook de oordelen van de GGD na inspecties P a g i n a 14

19 4. VERSLAG VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 4.1 SAMENSTELLING OR Tabel 9. Samenstelling OR NAAM Wilma Spaans Monique Linnartz Ingeborg Vulink Henrieke Huis in t Veld Marieke Dijkman Hanneke van de Kamp Mariet Pronk Hermien Bos FUNCTIE Voorzitter Vice Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Vaste notulist 4.2 PUNTEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEWEEST Evaluatie Planning en Plaatsing (nog niet afgerond) Bezuinigingsmaatregelen KOOS breed Ontslagprocedure Vrijwillige vertrekregeling Raad van Bestuur bijeenkomst 16 mei 2013 Dagdelen sluiten en kindaantallen terugloop Fusie KOOS en PeuterSpeelZalen Raalte Vernieuwing Website Connect Pilot bij Ivoor Raalte, Knuz/Braz in Luttenberg Aanstelling aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Esther Bruggeman) 4.3 ADVIESAANVRAGEN EN GOEDKEURING Bezuiniging KOOS 2012/2013 Klokkenluidersregeling Vertrouwenspersoon Reorganisatie Tarieven/begroting 2014 Kindermishandeling en meldcode P a g i n a 15

20 Connect Opleidingsplan 4.4 OVERIGE Begin gemaakt met advies reorganisatie Teamtaken 2 leden van de OR hebben een workshop Abva/Kabo gevolgd OR bezoeken op de locaties Directie en toekomst Schoonmaak op de locaties Vertrouwenspersoon (is geworden: Wilma Stoffels Voorbereiding Personeelsbijeenkomsten Strategische koers van KOOS Eindejaarsuitkering Functioneringsgesprekken Financiën en resultaten KOOS Bijeenkomst OR en Raad van Toezicht P a g i n a 16

21 5. FINANCIËN Kinderopvang KOOS heeft in 2013 zwaar ingezet op bezuinigingen, teneinde de teruggang in de vraag adequaat te kunnen opvangen. Dit is gebeurd door het niet verlengen van tijdelijke contracten, een vrijwillig vertrekregeling, gedwongen ontslagen, sluiting van locaties, kleinere besparingsprogramma s en het samenvoegen van groepen. Hoewel een negatief exploitatiesaldo niet kon worden voorkomen, is dit in vergelijking met 2012 fors teruggebracht. Eind 2013 kon het jaar worden afgesloten met een begroting voor het jaar 2014 die een neutraal resultaat laat zien. In tabel 9 leest u deze in gecomprimeerde vorm. Tabel 9. Begroting BATEN LASTEN Omzet ,- Overige baten ,- Personeelskosten ,- Huisvestingskosten ,- Organisatiekosten ,- Verzorgingskosten ,- Afschrijvingen ,- Resultaat 1.248,- Totaal , , P a g i n a 17

22 BIJLAGEN P a g i n a 18

23 A. Bezettingscijfers Peuterspeelzalen Olst- Wijhe Bezetting aantal peuters per maand per locatie in 2013 PEUTERPOST aantal peuters Maand Gem. VVE SMI KDV Totaal Bezette d.d. subsidieplaatsen Bezette d.d. KDVplaatsen max. cap. Bezettings Januari Februari , Maart April Mei , Juni % Augustus September Oktober , November December , ROBBEDOES aantal peuters Maand Gem. VVE SMI KDV Totaal Bezette d.d. subsidieplaatsen Bezette d.d. KDVplaatsen max. cap. Bezettings Januari Februari Maart April Mei , Juni % Augustus , September Oktober November December P a g i n a 19

24 BÖSSELS aantal peuters Bezette Maand Gem. VVE SMI KDV Totaal Bezette d.d. subsidieplaatsen d.d. KDVplaatsen max. cap. Bezettings % Januari Februari Maart April , Mei Juni , Augustus , September Oktober , November December Plaatsingen VVE/SMI in 2013 Aantal plaatsingen VVE in 2013: 25, waarvan 20 in Olst, 4 in Boskamp en 1 in Wesepe; Aantal plaatsingen SMI in 2013: 8, waarvan 6 in Olst en 2 in Wesepe; Van de 33 VVE- en SMI plaatsingen zijn er 3 waar de peuters voor het vierde jaar zijn gestopt. Oorzaken: verhuizing (1 peuter) en uithuisplaatsing (2 peuters); Alle kinderen met een VVE- en SMI indicatie worden warm overgedragen; P a g i n a 20

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Kinderopvang Walcheren

Jaarverslag 2013 Kinderopvang Walcheren Jaarverslag 2013 Kinderopvang Walcheren Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Raad van Toezicht... 6 3. Dienstverlening... 8 4. Verkoop... 14 5. Kwaliteit... 18 6. Personeel & organisatie... 22 7. Ondernemingsraad...32

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen 4 Organigram 7 Medewerkers 8 Verkoop en marketing 18 Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Pedagogiek en kwaliteit 27 Huisvesting 33 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard

Jaarverslag 2012. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang Heerhugowaard Inhoud Voorwoord...2 Pedagogiek...3 Medewerkers...6 Kwaliteit...8 Samenwerking...11 Ouderbetrokkenheid...13 Huisvesting...17 Bezetting...18 Financiën...20

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Pedagogiek en kwaliteit 15. Verkoop en marketing 20

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Pedagogiek en kwaliteit 15. Verkoop en marketing 20 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen 4 Organigram 7 Medewerkers 8 Pedagogiek en kwaliteit 15 Verkoop en marketing 20 Deel! Shared Service Center 25 Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen)

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Kinderopvang Walcheren

Jaarverslag 2009. Kinderopvang Walcheren Jaarverslag 2009 Kinderopvang Walcheren Inhoudsopgave Voorwoord Pagina 1 Raad van toezicht Pagina 2 t/m 4 Dienstverlening en verkoop Pagina 6 t/m 9 Kwaliteit Pagina 11 t/m 13 Medewerkers Pagina 15 t/m

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Jaarverslag 2011 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 47

JAARVERSLAG 2011. Jaarverslag 2011 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 47 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2011 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Directieverslag 2012

Directieverslag 2012 Directieverslag 2012 Inhoud Voorwoord 1 1. De organisatie Kinderwoud 2 1.1 Statutaire doelstelling 2 1.2 Organisatiestructuur 2 1.3 Geschiedenis 2 2. De missie en visie van Kinderwoud 5 2.1 Onze missie,

Nadere informatie

dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang

dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang JAARVERSLAG 2012 Altijd de leukste kinderopvang bij de hand dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang stichting Kwest, Druivenstraat 30, 2671 SK Naaldwijk www.stichtingkwest.nl JAARVERSLAG

Nadere informatie

Het motto 2013 is: Koersvast vertrouwen Het Steigertje houdt vast aan kwaliteit

Het motto 2013 is: Koersvast vertrouwen Het Steigertje houdt vast aan kwaliteit slag 201 Het motto 2013 is: Koersvast vertrouwen Het Steigertje houdt vast aan kwaliteit 2 Voorwoord Binnen Het Steigertje is in 2013 hard gewerkt aan een nieuwe balans. Na de reorganisatie in 2012 en

Nadere informatie

wij doen wat we zeggen

wij doen wat we zeggen Jaarverslag SKBNM over 2011 wij doen wat we zeggen wij bieden kinderen ontwikkelingsgerichte activiteiten aan wij leveren écht kwalitatief goede opvang wij zorgen goed voor onze medewerkers wij zijn een

Nadere informatie

Inhoud Inleiding... 3 Voorwoord... 4 Ontwikkelingen... 6 Verkoop en marketing... 11 Medewerkers... 18 Overzichten... 19 Facilitair en ICT...

Inhoud Inleiding... 3 Voorwoord... 4 Ontwikkelingen... 6 Verkoop en marketing... 11 Medewerkers... 18 Overzichten... 19 Facilitair en ICT... Jaarverslag 2014 Inhoud Inleiding... 3 Voorwoord... 4 Ontwikkelingen... 6 Verkoop en marketing... 11 Medewerkers... 18 Overzichten... 19 Facilitair en ICT... 24 Ondernemingsraad... 28 Centrale oudercommissie...

Nadere informatie

Het motto 2012 is: samen in beweging

Het motto 2012 is: samen in beweging Het motto 2012 is: samen in beweging Voorwoord Het Jaarverslag 2012 geeft een beeld van een bewogen jaar bij Het Steigertje. Het verdwijnen van de wachtlijsten en zelfs onderbezetting op de groepen is

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Op Kop Eendrachtsplein 1 8355 DL Giethoorn Versie: 18-03-2014

Jaarverslag. Stichting Op Kop Eendrachtsplein 1 8355 DL Giethoorn Versie: 18-03-2014 Jaarverslag 2013 Stichting Op Kop Eendrachtsplein 1 8355 DL Giethoorn Versie: 18-03-2014 1 Inhoudsopgave Kerncijfers en kengetallen... 3 Voorwoord directeur-bestuurder... 5 Voorwoord Toezichthouder...

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Op Kop Eendrachtsplein 1 8355 DL Giethoorn

Jaarverslag. Stichting Op Kop Eendrachtsplein 1 8355 DL Giethoorn Jaarverslag 2012 Stichting Op Kop Eendrachtsplein 1 8355 DL Giethoorn 1 Inhoud pagina Kerncijfers en kengetallen 3 Voorwoord Raad van Toezicht 5 Voorwoord directeur bestuur 6 1. Stichting Op Kop 7 1.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Zuid-Hollandse centrale Klachtencommissie Kinderopvang & ZcKK-OC

Jaarverslag 2012 Zuid-Hollandse centrale Klachtencommissie Kinderopvang & ZcKK-OC Jaarverslag 2012 Zuid-Hollandse centrale Klachtencommissie Kinderopvang & ZcKK-OC ZcKK & ZcKK-OC vormen een zelfstandig onderdeel van JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling Inhoud

Nadere informatie

Profiel Drenthe College

Profiel Drenthe College 1. Profiel Drenthe College 1.1 Verklaring bevoegd gezag Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verplicht het bevoegd gezag, het College van Bestuur (CvB), tot een verklaring dat alle opleidingen

Nadere informatie

Zorg, speciaal onderwijs en arbeids(integratie) in bewogen tijden

Zorg, speciaal onderwijs en arbeids(integratie) in bewogen tijden Zorg, speciaal onderwijs en arbeids(integratie) in bewogen tijden Jaarverslag2014 Colofon Tekst Opmaak Fotografie Afdeling communicatie Koraal Groep, Sittard Dingo Design, s-hertogenbosch Marc Bolsius,

Nadere informatie

hiermee haar maatschappelijke taak goed uit.

hiermee haar maatschappelijke taak goed uit. Jaarverslag 2007 Inhoud Voorwoord pag. 2 Ontwikkelingen pag. 3-6 Raad van Toezicht pag. 5 Kwaliteit en pedagogisch beleid pag. 7-10 Huisvesting pag. 11-14 Dienstverlening en verkoop pag. 15-20 Cliëntenraad

Nadere informatie

A. Primaire proces 8 1. Productie frontoffice 8 2. Productie backoffice 10 3. Doorlooptijden en wachtlijsten 12

A. Primaire proces 8 1. Productie frontoffice 8 2. Productie backoffice 10 3. Doorlooptijden en wachtlijsten 12 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2010 Blz. 1. Jaarverslag Raad van Toezicht 2 2. Jaarverslag Raad van Bestuur 4 3. Inhoudelijke zaken 8 A. Primaire proces 8 1. Productie frontoffice 8 2. Productie backoffice

Nadere informatie

Jaarverslag Kinderopvang Les Petits 2014. Jaarverslag. Kinderopvang Les Petits

Jaarverslag Kinderopvang Les Petits 2014. Jaarverslag. Kinderopvang Les Petits Jaarverslag Kinderopvang Les Petits 2014 1 Inhoud 1. Ontwikkelingen pag. 3 2. Kwaliteit pag. 5 3. Medezeggenschap pag. 7 4. Medewerkers pag. 8 5. Pedagogiek pag. 10 6. Planning pag. 12 7. Financiën pag.

Nadere informatie

Welschap Kinderopvang. Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk I www.welschapkinderopvang.nl. jaarverslag 2014

Welschap Kinderopvang. Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk I www.welschapkinderopvang.nl. jaarverslag 2014 Welschap Kinderopvang Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk I www.welschapkinderopvang.nl Welschap Kinderopvang jaarverslag 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Welschap Kinderopvang. Opnieuw een

Nadere informatie

Brancherapport. Kinderopvang 2014: feiten, cijfers & ontwikkelingen

Brancherapport. Kinderopvang 2014: feiten, cijfers & ontwikkelingen Brancherapport Kinderopvang 2014: feiten, cijfers & ontwikkelingen BRANCHERAPPORT KINDEROPVANG 2014 november 2014 1 COLOFON Het Brancherapport Kinderopvang 2014 is een uitgave van Brancheorganisatie Kinderopvang

Nadere informatie

DNO jaarverslag 2014. DNO Jaarverslag 2014 07.04.2015 1

DNO jaarverslag 2014. DNO Jaarverslag 2014 07.04.2015 1 DNO jaarverslag 2014 DNO Jaarverslag 2014 07.04.2015 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG 2014... 4 I. Organisatiegegevens... 5 1. Doel van de stichting... 5 2. De Nieuwe organisatie... 5 3. Werkgebied... 6 4.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bestuursverslag 3

INHOUDSOPGAVE. Bestuursverslag 3 1 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 3 Organisatieverslag Algemeen 5 Toelichting 5 Speerpunten meerjarenbeleid 5 Doelen 2013 6 Winst- en verliesrekening 7 Personeel RI&E Arbeidsomstandigheden 7 Aantal personeelsleden

Nadere informatie

Drechtwerk Jaarverslag 2014. (concept tbv zienswijze gemeenten)

Drechtwerk Jaarverslag 2014. (concept tbv zienswijze gemeenten) Drechtwerk Jaarverslag 2014 (concept tbv zienswijze gemeenten) Datum: 20 mei 2015 0 Inhoudsopgave Raad van Commissarissen... 3 Verslag directie... 4 Bedrijfsvoering... 6 Werkbedrijven... 8 AssemblyPartner...

Nadere informatie

Telefoon: 071-5150599. Jaarverslag 2014

Telefoon: 071-5150599. Jaarverslag 2014 Telefoon: 071-5150599 Website: www.leokanner.nl E-mail: info@leokanner.nl Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Samenvatting over het afgelopen jaar... 4 Verslag van het College van Bestuur...

Nadere informatie

www.skbnm.nl JAARVERSLAG OVER 2012 Bijzonder aan de SKBNM is dat het kind centraal staat en dat menen ze ook écht! 1/30

www.skbnm.nl JAARVERSLAG OVER 2012 Bijzonder aan de SKBNM is dat het kind centraal staat en dat menen ze ook écht! 1/30 JAARVERSLAG OVER 2012 1 Bijzonder aan de SKBNM is dat het kind centraal staat en dat menen ze ook écht! 1/30 Adriana van den Berg, wethouder gemeente Bussum www.skbnm.nl SOPGAVE Voorwoord 4 De kinderen

Nadere informatie

Openbaar jaarverslag klachten 2013 Klachtenregeling voor vraag- en gastouders & Oudercommissie

Openbaar jaarverslag klachten 2013 Klachtenregeling voor vraag- en gastouders & Oudercommissie Openbaar jaarverslag klachten 2013 Openbaar jaarverslag klachten 2013 Klachtenregeling voor vraag- en gastouders & Oudercommissie Voorwoord Datum: 14 december 2014 Gastouderbureau Het kleurtje draagt er

Nadere informatie