SOCIAAL PLAN Waterschap Zuiderzeeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN Waterschap Zuiderzeeland"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN Waterschap Zuiderzeeland

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Leeswijzer, informatie, verplichtingen bevoegd gezag en ambtenaar, consequenties 6 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure 7 Inleiding 7 Artikel 3 Algemeen 7 Artikel 4 Formatieplan en functieboek 7 Artikel 5 Plaatsingsprocedure 7 Artikel 6 Instelling, samenstelling en werkwijze plaatsingscommissie 8 Artikel 7 Informatierecht, bevoegdheden en plichten plaatsingscommissie 8 Artikel 8 Vergaderingen plaatsingscommissie 8 Artikel 9 Plaatsingsprocedure afdelingsmanagers 9 Artikel 10 Plaatsingsprocedure teammanagers 9 Artikel 11 Plaatsingsprocedure projectmanagers en procesleiders 10 Artikel 12 Plaatsingsprocedure ambtenaren met een ongewijzigde functie 10 Artikel 13 Plaatsing in een geschikte functie (1). Onvervulde functie na plaatsingsproces (2) 10 Artikel 14 Voornemen tot plaatsing 10 Artikel 15 Plaatsingsbesluit en rechtsbescherming 11 Hoofdstuk 3 Financiële regelingen geplaatste ambtenaren 12 Artikel Hoofdstuk 4 Herplaatsingstermijn en faciliteiten voor boventallige (bovenformatieve) ambtenaren 13 Inleiding 13 Artikel 17 Regelingen SAW 13 Hoofdstuk 5 Financiële regelingen tijdens herplaatsingstermijn 15 Inleiding 15 Artikel 18 Inkomen tijdens herplaatsingstermijn 15 Artikel 19 Persoonlijke toelagen tijdens herplaatsingstermijn 15 Artikel 20 Functiegebonden toelagen tijdens herplaatsingstermijn 15 Artikel 21 Overige rechten en garanties tijdens de herplaatsingstermijn 16 Hoofdstuk 6 Financiële regelingen in geval van ontslag wegens organisatiewijziging 17 Artikel 22 Ontslag 17 Artikel 23 Aanspraak op een uitkering 17 Hoofdstuk 7 Bezwaarprocedure 18 Artikel 24 Adviescommissie voor de behandeling van bezwaren 18 Hoofdstuk 8 Slotbepalingen 19 Artikel 25 Hardheidsclausule 19 Artikel 26 Sociaal Statuut 19 Artikel 27 Inwerkingtreding 19 Bijlage Passende functie en Hardheidsclausule 20 2

3 INLEIDING Bij Waterschap Zuiderzeeland wordt een organisatiewijziging met de naam Water werkt doorgevoerd, gebaseerd op een nieuwe sturingsfilosofie en een nieuw sturingsmodel geënte verandering van de sturing van de organisatie. Hierbij moet sturing enerzijds worden vertaald in termen van organisatie-inrichting en anderzijds in termen van leiderschap (leiderschapscompetenties; gewenst gedrag e.a.). Voor wat betreft de organisatie-inrichting impliceert de organisatiewijziging ten aanzien van de sturing in de lijn dat de laag van sectorhoofden onder de secretaris-directeur komt te vervallen; dat er een driehoofdige directie komt met daaronder een laag afdelingsmanagers en dat er onder de laag afdelingsmanagers een laag teammanagers komt. Voor wat betreft de sturing en de meer inhoudelijke aspecten ten behoeve van projecten, impliceert de organisatiewijziging dat er één of enkele functies van projectmanager en procesleider zal/zullen worden gecreëerd. De huidige functies van afdelingshoofd (A, B en C), teamleider (A, B en C) en die van regiohoofd komen te vervallen. Waterschap Zuiderzeeland heeft een Sociaal Statuut dat een set van afspraken en maatregelen biedt om de sociale gevolgen, die voortvloeien uit een organisatiewijziging bij Waterschap Zuiderzeeland, voor de betrokken ambtenaren te regelen. Daarnaast is in de SAW (Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel) een aantal bepalingen opgenomen, dat de rechtspositionele gevolgen, mede als gevolg van een organisatiewijziging, regelt. In dit Sociaal Plan wordt zoveel mogelijk naar dit Sociaal Statuut en de SAW verwezen. In het Sociaal Plan zijn bepalingen opgenomen die gelden als aanvulling op het Sociaal Statuut. Voor zover in het Sociaal Plan van het Sociaal Statuut wordt afgeweken, is dit expliciet vermeld. Voor wat betreft deze organisatiewijziging gaan de bepalingen in dit Sociaal Plan waarin wordt afgeweken van de bepalingen in het Sociaal Statuut voor. Het Sociaal Plan heeft betrekking op de organisatiewijziging Water werkt. Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft op 27 november 2012 een voorgenomen besluit genomen inzake het Plan van aanpak Water werkt, organisatiesturing Waterschap Zuiderzeeland. Dit Sociaal Plan is niet van toepassing op de organisatiewijziging binnen de directie (de instelling van een driehoofdige directie). Voor deze wijziging loopt een apart traject met een eigen (plaatsings)procedure, waarin de wijze van werving, selectie en benoeming is opgenomen. Het Sociaal Plan is echter wel van toepassing op de sectorhoofden, die niet worden benoemd als directielid. De functie van de Secretaris-Directeur wijzigt overigens in essentie niet, deze functie zal separaat worden geactualiseerd. Voor de nieuwe functie van Directeur wordt ook separaat een specifiek functiedocument opgesteld. Uitgangspunt van het Sociaal Plan is dat gedwongen ontslagen voor zover mogelijk worden voorkomen. In de vergadering van 20 december 2012 heeft het Georganiseerd Overleg met het Sociaal Plan ingestemd. Het Sociaal Plan treedt in werking op 1 januari NB De functienamen van de nieuwe functies, die in dit document zijn benoemd, zijn vooralsnog werknamen. 3

4 HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen In dit Sociaal Plan wordt verstaan onder: a. Afbouw: betaling van een geldbedrag in termijnen om een eind te maken aan een bestaande regeling; b. Afkoop: betaling van een geldbedrag ineens om een bestaande verplichting finaal af te wikkelen; c. Ambtenaar: hij die bij Waterschap Zuiderzeeland een vaste aanstelling heeft bij het organisatiedeel of de organisatiedelen waarop de wijziging van toepassing is, alsmede hij die bij wijze van proef tijdelijk is aangesteld in een dergelijke functie en waarbij geldt dat bij goed functioneren een vast dienstverband tot de mogelijkheden behoort. Hij die is aangesteld in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd (anders dan bij wijze van proef) of hij die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, kan aan dit Sociaal Plan geen rechten ontlenen; d. Anciënniteit: Aantal jaren, maanden, dagen werkzaam in overheidsdienst; e. Bevoegd gezag: Het dagelijks bestuur van Waterschap Zuiderzeeland; de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, die voortvloeien uit dit Sociaal Plan, is door het dagelijks bestuur gemandateerd aan de secretaris-directeur (SD). f. Formatieplan: een plan met daarin aangegeven welke functies wijzigen, komen te vervallen, nieuw zijn en/of waarvan minder formatie beschikbaar is. In het plan wordt de bestaande en de nieuwe situatie tegen elkaar afgezet. g. Functie (profiel): Het geheel van werkzaamheden zoals omschreven in het Functieboek van Waterschap Zuiderzeeland; h. Functiegebonden toelage: de toelage die onafhankelijk van de persoon, vanwege het vervullen van de functie wordt toegekend; deze toelage heeft niet het karakter van een onkostenvergoeding; i. Geschikte functie: een functie die niet als passende functie is aan te merken en die de werkgever bereid is te laten vervullen door de ambtenaar en die de ambtenaar bereid is te vervullen; j. Geschiktheid: een kwalificatie waaruit blijkt dat de ambtenaar op grond van zijn genoten opleiding, zijn gerichte werkervaring en zijn ontwikkelde competenties voldoet aan de eisen die aan het uitoefenen van een functie als opgenomen in het functieboek worden gesteld, zulks eventueel mede onderbouwd met behulp van een extern uit te voeren geschiktheidsonderzoek/assessment; k. Gewijzigde functie: een functie die qua aard en inhoud is gewijzigd ten opzichte van de functie van vóór de organisatieverandering en/of een functie die anders (hetzij hoger, hetzij lager) gewaardeerd is dan de functie van vóór de organisatieverandering; l. Kwaliteitscriterium: een kwalificatie waaruit blijkt in welke mate de ambtenaar 4

5 gegeven het op te maken functieprofiel en bijbehorende competenties op grond van zijn opleiding, zijn werkervaring, zijn ontwikkelde competenties en ontwikkelpotentieel voldoet, danwel binnen redelijke termijn met een maximum van één jaar kan voldoen aan de eisen die aan het uitoefenen van een functie danwel aan werkzaamheden worden gesteld; m. Medewerkers: zij die werkzaam zijn bij Waterschap Zuiderzeeland, waartoe ook behoren de ambtenaren als omschreven in artikel 1 onder c; n. Nieuwe functie: een functie die voorkomt in het nieuwe formatieplan en het nieuwe functieboek van Waterschap Zuiderzeeland en niet voorkwam in het oude formatieplan en functieboek van dit Waterschap en voortkomt uit de organisatiewijziging; o. Ongewijzigde functie: een functie, die qua aard en inhoud en waardering gelijk is aan de functie van vóór de organisatieverandering; p. Onkostenvergoeding: een vergoeding voor onkosten die een ambtenaar in opdracht van zijn leidinggevende maakt; q. Organisatie-/functieboek: document waarin de organisatiestructuur en de functiebeschrijvingen zijn opgenomen; r. Outplacement: de begeleiding door een externe organisatie bij de mogelijkheden om de ambtenaar op kosten van het waterschap buiten het waterschap aan een functie te helpen; s. Passende functie: een functie die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden, zijn competenties en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen en waarvan de functieschaal (conform waardering middels Fuwater) maximaal 2 schalen afwijkt van de functieschaal (conform waardering middels de geldende functiewaarderings-systematiek) van de functie die de ambtenaar thans uitoefent. Onder persoonlijkheid, vooruitzichten en omstandigheden kunnen onder meer worden verstaan: interesses, capaciteiten, ervaring, gezondheidstoestand, scholing; t. Persoonsgebonden toelage: een toelage die afhankelijk van de persoon wordt toegekend; u. SAW: sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel; v. Salaris: het bedrag van de functiesalarisschaal dat aan de ambtenaar is toegekend; w. Standplaats/ plaats van tewerkstelling: de plaats waar het werk wordt verricht; x. Sociaal Statuut: het Sociaal Statuut van Waterschap Zuiderzeeland zoals op 1 januari 2009 in werking getreden met een werkingsduur tot 1 januari y. Studiekosten: kosten zoals gedefinieerd in de Studiefaciliteitenregeling bedoeld in artikel 11.2 SAW; z. Voorkeursfunctie: een functie waarvan de ambtenaar te kennen geeft, deze bij voorkeur te willen vervullen; 5

6 Artikel 2. Leeswijzer, informatie, verplichtingen bevoegd gezag en ambtenaar, consequenties 1. In het aangehechte Sociaal Statuut van Waterschap Zuiderzeeland zijn in de artikelen 2 t/m 7 van hoofdstuk 1 van dit Statuut de navolgende artikelen opgenomen: - Artikel 2 Leeswijzer - Artikel 3 Doelstelling - Artikel 4 Informatieverstrekking/oriëntatiefase - Artikel 5 Verplichtingen bevoegd gezag - Artikel 6 Verplichtingen ambtenaar - Artikel 7 Consequenties van het niet voldoen aan verplichtingen Deze artikelen zijn van overeenkomstige toepassing op de organisatiewijzigingen waarop het onderhavige Sociaal Plan ziet, met dien verstande dat: - voor wat betreft de doelstelling als weergegeven in artikel 3 van het Sociaal Statuut geldt dat het onderhavige Sociaal Plan is bedoeld als basis om de sociale en financiële gevolgen voortvloeiend uit de in dit Sociaal Plan beschreven specifieke organisatiewijziging bij Waterschap Zuiderzeeland voor betrokken ambtenaren zorgvuldig te regelen; - de oriëntatiefase als weergegeven in artikel 4 lid 2 van het Sociaal Statuut aldus dient te worden gelezen dat alleen ambtenaren die voorafgaand aan de plaatsingsprocedure bijzondere persoonlijke omstandigheden naar voren willen brengen, in aanmerking komen voor een oriënterend gesprek. 6

7 HOOFDSTUK 2. PLAATSINGSPROCEDURE Inleiding Hoofdstuk 2 van het Sociaal Statuut beschrijft de plaatsingsprocedure en de werkwijze en de taken van de plaatsingscommissie. Het onderhavige Sociaal Plan bevat een eigen plaatsingsprocedure, die in belangrijke mate overeenkomt met het bepaalde in hoofdstuk 2 van het Sociaal Statuut, maar daarvan ook in zekere mate afwijkt. Voor deze organisatiewijziging wordt onderstaande plaatsingsprocedure gevolgd. Artikel 3 Algemeen 1. De plaatsingsprocedure wordt toegepast om ambtenaren te plaatsen binnen het gewijzigde organisatieonderdeel. Dit geschiedt op grond van een formatieplan en een functieboek, waarin beschreven is welke functies in de nieuwe situatie (na de organisatiewijziging) bestaan en in welke omvang. 2. Doel van de plaatsingsprocedure is om functies en personen kwalitatief en kwantitatief zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De invulling van het formatieplan geschiedt per organisatieonderdeel en/of per categorie functies. 3. Indien er in de nieuwe situatie door wijziging meer ambtenaren zijn dan functies, ontstaat bovenformativiteit c.q. boventalligheid. Boventallige ambtenaren die niet geplaatst kunnen worden in de nieuwe organisatie, worden de faciliteiten geboden zoals in dit Sociaal Plan nader omschreven. Dit geldt niet voor situaties zoals opgenomen in artikel 12, lid 1. Artikel 4 Formatieplan en functieboek 1. Het bevoegd gezag stelt een formatieplan en een nieuw functieboek vast die beiden onderdeel zijn van het reorganisatieplan dat ook wel wordt aangeduid als het Plan van aanpak Water werkt. In het formatieplan wordt beschreven welke functies wijzigen, komen te vervallen of nieuw zijn. Hierbij worden de bestaande en de nieuwe situatie tegen elkaar afgezet. 2. Ook wordt aangegeven welke functies als uitwisselbare functies kunnen worden gekwalificeerd, waarbij onder uitwisselbaarheid wordt verstaan een functie die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau in beloning gelijkwaardig is aan de functie die de ambtenaar had. Artikel 5 Plaatsingsprocedure 1. De plaatsingsprocedure voor alle functies binnen het gewijzigde organisatieonderdeel houdt het volgende in: a. Het bevoegd gezag doet een voorstel waarin de vervallen, nieuwe en nagenoeg ongewijzigde functies worden beschreven. De plaatsingscommissie beoordeelt het voorstel en geeft er advies over. Vervolgens wordt het voorstel vastgesteld. b. Het streven is erop gericht om alle ambtenaren te plaatsen in een passende danwel geschikte functie. c. Indien er twijfel bestaat over de passendheid van de functie (hetzij bij het bevoegd gezag, hetzij bij de ambtenaar) kan het bevoegd gezag bij wijze van uitzondering besluiten tot een voorwaardelijke plaatsing voor de duur van één jaar. Zowel het waterschap als de ambtenaar spannen zich in om van de voorwaardelijke plaatsing een succes te maken. De voorwaarden voor de plaatsing en de faciliteiten en ondersteuning die daarbij geboden worden, worden vastgelegd in het besluit tot voorwaardelijke plaatsing. Na één jaar wordt de voorwaardelijke plaatsing geëvalueerd door de ambtenaar, de direct leidinggevende van de ambtenaar en diens leidinggevende. 7

8 Op basis van deze evaluatie besluit het bevoegd gezag of de voorwaarden voor de plaatsing vervuld zijn en of derhalve tot definitieve plaatsing kan worden overgegaan. Indien niet tot definitieve plaatsing kan worden overgegaan, wordt de ambtenaar alsnog aangemerkt als boventallig. d. Indien de ambtenaar niet in een passende functie geplaatst kan worden, dan kan hij met zijn instemming worden geplaatst in een geschikte functie. e. Alle ambtenaren binnen het gewijzigde organisatieonderdeel, met uitzondering van de ambtenaren die een ongewijzigde functie hebben, zijn verplicht hun belangstelling kenbaar te maken. Belangstellingsregistratie zal plaatsvinden door middel van een belangstellingsregistratieformulier dat aan de betrokken ambtenaren wordt toegezonden. Hierop kunnen de betrokken ambtenaren, in volgorde van voorkeur, zich voor minimaal twee en voor maximaal vier functies kandidaat stellen. f. Indien er voor een functie meer geschikt geachte ambtenaren hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt dan er functieplaatsen zijn, wordt als plaatsingscriterium de mate van geschiktheid gehanteerd. Hetzelfde plaatsingscriterium (geschiktheid) wordt gehanteerd indien er sprake is van een nieuwe functie. Bij gelijke geschiktheid geldt als plaatsingscriterium anciënniteit. Artikel 6 Instelling, samenstelling en werkwijze plaatsingscommissie 1. Het bevoegd gezag stelt een plaatsingscommissie in. Tevens wordt een ambtelijk secretaris aangewezen die het totale plaatsingsproces administratief/secretarieel ten behoeve van de plaatsingscommissie zal ondersteunen. De ambtelijk secretaris is geen lid van de plaatsingscommissie en heeft geen stemrecht. 2. De plaatsingscommissie bestaat uit de volgende leden: - De secretaris-directeur of een door de secretaris-directeur te benoemen vertegenwoordiger; - Een extern lid namens het werknemersdeel van de commissie voor het Georganiseerd Overleg; - Een door de beide andere leden aan te wijzen onafhankelijke voorzitter; - Een adviseur P&O. Deze adviseur heeft geen stemrecht. 3. De voorzitter van de plaatsingscommissie kan ten behoeve van de procesbewaking en/of een verdere versterking van de objectieve werkwijze adviseurs de vergadering laten bijwonen. Deze hebben geen stemrecht. 4. De plaatsingscommissie heeft tot taak aan het bevoegd gezag een integraal, schriftelijk en gemotiveerd advies uit te brengen met betrekking tot de plaatsing van ambtenaren in de functies in het gewijzigde organisatieonderdeel. Artikel 7 Informatierecht, bevoegdheden en plichten plaatsingscommissie 1. De plaatsingscommissie is bevoegd om conform artikel 11, 12 en 13 van het Sociaal Statuut Waterschap Zuiderzeeland, in verband met de uitoefening van haar taken, ambtenaren te horen en alle voor de plaatsing van belang zijnde stukken in te zien, waaronder de vastgestelde beoordelingen betreffende de voorliggende drie jaren. 2. Teneinde tot een zo objectief en afgewogen mogelijk eindoordeel met betrekking tot de geschiktheid van kandidaten te komen, kunnen zij in het kader van hun reflectie op functies binnen het gewijzigde organisatieonderdeel aan een geschiktheidsonderzoek/ assessment onderworpen worden. Artikel 8 Vergaderingen plaatsingscommissie 1. De vergaderingen van de plaatsingscommissie zijn besloten. Alle vergaderstukken van de plaatsingscommissie hebben een vertrouwelijk karakter. 2. Besluitvorming in de plaatsingscommissie vindt plaats bij meerderheid van stemmen. 8

9 Artikel 9 Plaatsingsprocedure afdelingsmanagers 1. De functie van afdelingsmanager betreft een nieuwe functie, die in het oude organisatieonderdeel niet voorkwam, maar in het nieuwe wel. De ambtenaar, die zijn belangstelling voor deze nieuwe functie kenbaar maakt, dient aannemelijk te maken dat hij aan de functie-eisen voldoet. 2. Het bevoegd gezag bepaalt de plaatsingsvolgorde op basis van het kwaliteitscriterium van dit Sociaal Plan, aan de hand van een vooraf aan de ambtenaar kenbaar te maken selectieprocedure, waarvan de beoordeling van het CV en de individuele motivatie van de betreffende ambtenaar deel uit zullen maken. Uitgangspunt is dat de huidige sectorhoofden en afdelingshoofden, die voldoen aan het kwaliteitscriterium van dit Sociaal Plan, bij de plaatsing voorrang hebben op andere ambtenaren. Pas indien er tijdens het plaatsingsproces onvoldoende sectorhoofden en afdelingshoofden in de nieuwe functie van afdelingsmanager geplaatst kunnen worden, wordt de nieuwe functie van afdelingsmanager opengesteld voor andere ambtenaren. Ook in dat geval bepaalt het bevoegd gezag de plaatsingsvolgorde op basis van het kwaliteitscriterium van dit Sociaal Plan. 3. Om tot een zo objectief en afgewogen mogelijk eindoordeel met betrekking tot de geschiktheid van kandidaten te komen, kunnen kandidaten voor de functie van afdelingsmanager aan een geschiktheidsonderzoek/assessment onderworpen worden. 4. Ambtenaren die niet worden geplaatst in een nieuwe functie waarvoor zij bij voorrang in aanmerking zouden komen, mogen opteren voor een andere nieuwe functie. Het bevoegd gezag bepaalt aan de hand van het kwaliteitscriterium van dit Sociaal Plan, aan de hand van een vooraf aan de ambtenaar kenbaar te maken selectieprocedure, waarvan de beoordeling van het CV en de individuele motivatie van de betreffende ambtenaar deel uitmaken of de ambtenaar in deze nieuwe functie geplaatst wordt. Teneinde tot een zo objectief en afgewogen mogelijk eindoordeel met betrekking tot de geschiktheid van kandidaten voor deze nieuwe functies te komen, kunnen zij in dit kader onderworpen worden aan een geschiktheidsonderzoek/assessment. In geval van gelijke geschiktheid geldt dat een ambtenaar van wie de functie als gevolg van de organisatiewijziging is komen te vervallen voor wat betreft de plaatsing in een andere nieuwe functie voorrang heeft op een ambtenaar van wie de functie niet is komen te vervallen. Artikel 10 Plaatsingsprocedure teammanagers 1. De functie van teammanager betreft een nieuwe functie die in het oude organisatieonderdeel niet voorkwam, maar in het nieuwe wel. De ambtenaar, die zijn belangstelling voor deze nieuwe functie kenbaar maakt, dient aannemelijk te maken dat hij aan de functie-eisen voldoet. 2. Het bevoegd gezag bepaalt de plaatsingsvolgorde op basis van het kwaliteitscriterium van dit Sociaal Plan, aan de hand van een vooraf aan de ambtenaar kenbaar te maken selectieprocedure, waarvan een beoordeling van het CV en de individuele motivatie van de betreffende ambtenaar deel uitmaken. Uitgangspunt is dat de huidige afdelingshoofden, regiohoofden en teamleiders, die voldoen aan het kwaliteitscriterium van dit Sociaal Plan, bij de plaatsing voorrang hebben op andere ambtenaren. Pas indien er tijdens het plaatsingsproces onvoldoende afdelingshoofden, regiohoofden en teamleiders in de nieuwe functie van teammanager geplaatst kunnen worden, wordt de nieuwe functie van teammanager opengesteld voor andere ambtenaren. Ook in dat geval bepaalt het bevoegd gezag de plaatsingsvolgorde op basis van het kwaliteitscriterium van dit Sociaal Plan. 3. Om tot een zo objectief en afgewogen mogelijk eindoordeel met betrekking tot de geschiktheid van kandidaten te komen, kunnen kandidaten voor de functie van teammanager aan een geschiktheidsonderzoek/assessment onderworpen worden. 9

10 4. Ambtenaren die niet worden geplaatst in een nieuwe functie waarvoor zij bij voorrang in aanmerking zouden komen, mogen opteren voor een andere nieuwe functie. Het bevoegd gezag bepaalt aan de hand van het kwaliteitscriterium van dit Sociaal Plan, aan de hand van een vooraf aan de ambtenaar kenbaar te maken selectieprocedure, waarvan de beoordeling van het CV en de individuele motivatie van de betreffende ambtenaar deel uitmaken of de ambtenaar in deze nieuwe functie geplaatst wordt. Teneinde tot een zo objectief en afgewogen mogelijk eindoordeel met betrekking tot de geschiktheid van kandidaten voor deze nieuwe functies te komen, kunnen zij in dit kader onderworpen worden aan een geschiktheidsonderzoek/assessment. In geval van gelijke geschiktheid geldt dat een ambtenaar van wie de functie als gevolg van de organisatiewijziging is komen te vervallen voor wat betreft de plaatsing in een andere nieuwe functie voorrang heeft op een ambtenaar van wie de functie niet is komen te vervallen. Artikel 11 Plaatsingsprocedure projectmanagers en procesleiders 1. De functies van projectmanager en procesleider zijn nieuwe functies. Ambtenaren kunnen hun belangstelling voor deze nieuwe functies kenbaar maken. Zij dienen aannemelijk te maken dat zij aan de functie-eisen voldoen. 2. Het bevoegd gezag bepaalt de plaatsingsvolgorde op basis van het kwaliteitscriterium van dit Sociaal Plan, aan de hand van een vooraf aan de ambtenaar kenbaar te maken selectieprocedure, waarvan de beoordeling van het CV en de individuele motivatie van de betreffende ambtenaar deel uitmaken. 3. Teneinde een zo objectief en afgewogen mogelijk eindoordeel te kunnen vellen met betrekking tot de geschiktheid van kandidaten voor deze nieuwe functies, kunnen deze aan een geschiktheidsonderzoek/assessment onderworpen worden. Artikel 12 Plaatsingsprocedure ambtenaren met een ongewijzigde functie 1. Ambtenaren met een ongewijzigde functie hoeven geen belangstelling voor deze functie kenbaar te maken. Zij worden administratief in deze functie geplaatst volgens het principe mens volgt werk. Dat geldt ook indien de bezetting groter is dan de formatie. Artikel 13 Plaatsing in een geschikte functie (1). Onvervulde functie na plaatsingsproces (2) 1. Het bevoegd gezag bepaalt of de ambtenaar die niet administratief en niet in een passende (nieuwe) functie geplaatst kan worden, in een geschikte functie geplaatst kan worden. 2. Indien er nadat het plaatsingsproces voor alle ambtenaren geheel is doorlopen nog functies uit het functieboek onvervuld zijn, dan geldt hiervoor het reguliere werving- en selectietraject van Waterschap Zuiderzeeland. Artikel 14 Voornemen tot plaatsing 1. Plaatsing of niet plaatsing in een functie in het gewijzigde organisatieonderdeel wordt kenbaar gemaakt middels een mededeling van het bevoegd gezag. 2. Het voornemen tot plaatsing van de ambtenaar die zijn belangstelling kenbaar heeft gemaakt of verplicht was deze kenbaar te maken, wordt zoveel mogelijk op dezelfde dag aan elke betrokken ambtenaar individueel toegezonden. 3. Aan het voornemen tot plaatsing als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, kan door de ambtenaar geen recht op definitieve plaatsing worden ontleend. Tegen het voornemen tot plaatsing is geen bezwaar en beroep op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht mogelijk. 10

11 4. Indien de ambtenaar niet kan instemmen met het voornemen tot plaatsing als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, kan de ambtenaar binnen twee weken na ontvangst van het voorgenomen besluit tot plaatsing zijn zienswijze schriftelijk en gemotiveerd indienen bij het bevoegd gezag. 5. Het bevoegd gezag als bedoeld in het vorige lid verzoekt de plaatsingscommissie, op basis van deze zienswijze, binnen drie weken een tweede advies uit te brengen. 6. Het tweede advies wordt door de plaatsingscommissie in een voltallige zitting vastgesteld, nadat de ambtenaar, die de zienswijze heeft ingediend, in de gelegenheid is gesteld om zijn standpunt toe te lichten. 7. Indien een tweede advies strekt tot inpassing in een functie waarvoor reeds eerder een voornemen tot plaatsing is gedaan van een andere ambtenaar, waarover door deze laatste geen zienswijze is ingediend, wordt het tweede advies pas vastgesteld nadat de betrokken andere ambtenaar in de gelegenheid is gesteld zijn standpunt terzake toe te lichten. 8. Na ontvangst van het tweede advies als bedoeld in het vorige lid, neemt het bevoegd gezag een definitief besluit tot plaatsing. Artikel 15 Plaatsingsbesluit en rechtsbescherming 1. De ambtenaren die een voorgenomen besluit tot plaatsing in een functie in het gewijzigde organisatieonderdeel hebben ontvangen en geen bedenkingen kenbaar hebben gemaakt als bedoeld in artikel 14 van dit Sociaal Plan, ontvangen zoveel mogelijk op dezelfde dag een schriftelijk definitief besluit tot plaatsing bij het gewijzigde organisatieonderdeel. 2. De ambtenaren die betrokken zijn bij de plaatsingsprocedure met betrekking tot de organisatiewijziging en die niet kunnen worden aangesteld bij het gewijzigde organisatieonderdeel, ontvangen van het huidig bevoegd gezag een besluit tot bovenformatief-verklaring (boventalligverklaring). 3. Het besluit, als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, wordt genomen op basis van het (eventueel tweede) advies van de plaatsingscommissie. 4. In deze besluiten (of in een bijlage behorende bij deze besluiten) worden de belangrijkste rechtspositionele afspraken vermeld. 5. De ambtenaar kan binnen zes weken na dagtekening van het definitieve aanstellingsbesluit danwel van het besluit om de ambtenaar niet aan te stellen bij het gewijzigde organisatieonderdeel, schriftelijk bezwaar maken bij het bevoegd gezag. 11

12 HOOFDSTUK 3. FINANCIËLE REGELINGEN GEPLAATSTE AMBTENAREN Artikel In het Sociaal Statuut van Waterschap Zuiderzeeland zijn in hoofdstuk 3 de financiële regelingen opgenomen die gelden voor de binnen- of buiten het gewijzigde organisatieonderdeel van het Waterschap geplaatste ambtenaren. Deze in de artikelen 18 t/m 21 van hoofdstuk 3 van voornoemd Sociaal Statuut vastgelegde financiële regelingen zijn van overeenkomstige toepassing op de in het kader van dit Sociaal Plan geplaatste ambtenaren. 12

13 HOOFDSTUK 4. HERPLAATSINGSTERMIJN EN FACILITEITEN VOOR BOVENTALLIGE (BOVENFORMATIEVE) AMBTENAREN Inleiding Hoofdstuk 4 van het Sociaal Statuut regelt de herplaatsingstermijn en de arbeidsbehoudende maatregelen betreffende de boventallige ambtenaar. Het onderhavige Sociaal Plan bevat in dit hoofdstuk 4 eigen regelingen, die specifiek zien op deze organisatiewijziging. Artikel 17 Regelingen SAW 1. In de SAW is een uitgebreid maatregelenpakket opgenomen voor de employability en de begeleiding van werk naar werk van de boven de formatie geplaatste (de boventallige) ambtenaar, zie onder meer hoofdstuk 9 van de SAW. De navolgende artikelen van de SAW zijn op de in het kader van het onderhavige Sociaal Plan als boventallig aan te duiden ambtenaren van toepassing: Artikel Reïntegratiemaatregelen bij reorganisaties Artikel Sancties bij onvoldoende inspanning Artikel Paritaire toetsingscommissie 2. Waterschap Zuiderzeeland stelt een aantal faciliteiten beschikbaar teneinde de kansen van boventallige ambtenaren op de arbeidsmarkt te vergroten en hen te ondersteunen bij de zoektocht naar een nieuwe baan. 3. De ambtenaar die op basis van het onderhavige Sociaal Plan boventallig is verklaard, heeft recht op een herplaatsingstermijn van 1,5 jaar. 4. Binnen twee maanden nadat de betreffende ambtenaar boventallig is verklaard, stelt de secretaris-directeur, of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger, in overleg met de boventallig verklaarde ambtenaar een actieplan van werk naar werk vast. In dit actieplan komen het dagelijks bestuur, vertegenwoordigd door de secretaris-directeur en de ambtenaar een wederzijdse inspanningsverplichting overeen om het maximale te doen om de ambtenaar naar ander werk te begeleiden. In dit actieplan wordt vastgesteld welke re-integratie-instrumenten gedurende de herplaatsingstermijn zullen worden ingezet. 5. Om de kans op een nieuwe baan te optimaliseren, kan de boventallige ambtenaar in het kader van zijn actieplan desgewenst aanspraak maken op een individueel outplacementc.q. begeleidingstraject, op kosten van het waterschap. Uitgangspunt van dit traject zijn de individuele wensen en mogelijkheden van de betreffende ambtenaar. Het doel van het traject is het verkennen van de kansen om extern een baan te vinden en op grond hiervan die activiteiten te ontplooien die de kans op realisatie vergroten. Het voorstel voor een outplacement- c.q. begeleidingstraject wordt door de ambtenaar in overleg met een (outplacement)begeleider samengesteld en aan de secretaris-directeur c.q. een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger, voorgelegd. Het kan uit de volgende onderdelen bestaan: - Intensieve, persoonlijke begeleiding, gericht op het in kaart brengen van de eigen mogelijkheden, onmogelijkheden, wensen en verwachtingen ten aanzien van werk; begeleiding bij het solliciteren; bij het schrijven van een sollicitatiebrief en/of het voeren van netwerk- of sollicitatiegesprekken; - Netwerken: het door de ambtenaren zelf leggen van contacten met organisaties gericht op het verwerven van een baan en het inventariseren en activeren van het eigen netwerk van de ambtenaar om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. 13

14 6. Afgezien van een individueel outplacement- c.q. begeleidingstraject, kunnen van het actieplan deel uitmaken: een loopbaanscan, een competentietoets, een persoonlijke profiel-analyse, een assessment, het certificeren van in de praktijk opgedane kennis en vaardigheden, om-, her- en bijscholing, opleiding, training, detachering of indiensttreding bij een outplacementbureau of reïntegratiebedrijf, proefplaatsing, een stage, sollicitatietraining, een beroepskeuzetest, begeleiding bij het opzetten van een eigen bedrijf, sollicitatieverlof, flexibele opzegtermijn, loonsuppletie, ontheffing van bestaande terugbetalingsverplichtingen, terugkeergarantie, een financiële tegemoetkoming, etc. Combinaties van één en ander zijn mogelijk. 7. Het waterschap betaalt, binnen redelijke grenzen, de kosten van het reïntegratieinstrumentarium uit het actieplan en vervolgplan. 8. Gedurende het reïntegratietraject kunnen aan de boventallige ambtenaar passende werkzaamheden worden opgedragen, die de ambtenaar verplicht is te accepteren. Ook kunnen aan de boventallige ambtenaar geschikte werkzaamheden worden aangeboden, die de ambtenaar bereid is te verrichten. 14

15 HOOFDSTUK 5. FINANCIËLE REGELINGEN TIJDENS HERPLAATSINGSTERMIJN Inleiding Hoofdstuk 5 van het Sociaal Statuut bevat de financiële regelingen tijdens de herplaatsingstermijn betreffende de boventallige ambtenaar. Het onderhavige Sociaal Plan bevat in dit hoofdstuk 5 eigen regelingen, die specifiek zien op deze organisatiewijziging. Artikel 18 Inkomen tijdens herplaatsingstermijn 1. In de artikelen en van de SAW is geregeld op welk inkomen, toelage en vergoedingen de in het kader van het onderhavig Sociaal Plan boventallig geworden ambtenaar aanspraak heeft. Artikel 19 Persoonlijke toelagen tijdens herplaatsingstermijn 1. De boventallige ambtenaar heeft gedurende de herplaatsingstermijn recht op de aanspraken op persoonlijke toelagen die hij direct voorafgaand aan het moment van boventalligverklaring ontving, waaronder arbeidsmarkttoelagen en toekomstige aanspraken op toelagen, voor zover deze schriftelijk ten overstaan van de desbetreffende ambtenaar zijn vastgelegd. 2. De functioneringsvoorwaarden die verbonden zijn aan de in lid 1 opgenomen garanties blijven onverkort van toepassing in de nieuwe situatie. 3. Het recht op de persoonlijke toelagen eindigt op het moment dat de boventallige ambtenaar een betrekking buiten de organisatie heeft aanvaard. Artikel 20 Functiegebonden toelagen tijdens herplaatsingstermijn 1. Indien de ambtenaar na plaatsing boven de formatie geen of een verminderd recht heeft op een functiegebonden toelage, behoudt de medewerker gedurende de herplaatsingstermijn het recht op deze functiegebonden toelage, mits hij de toelage direct voorafgaand aan het tijdstip van plaatsing boven de formatie gedurende ten minste twee jaar zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten, voor zover de SAW niet in een andere regeling voorziet. 2. Als functiegebonden toelagen worden aangemerkt: - De inconveniëntentoelage - De toelage bedrijfshulpverlening - De onregelmatigheidstoelage - De wachtdiensttoelage 3. Indien voor de boven de formatie geplaatste medewerker binnen de herplaatsingstermijn een nieuw recht op de toelage ontstaat of een toename van de toelage als gevolg een nieuwe aanstelling binnen de organisatie, wordt het recht op de in artikel 20 lid 1 bedoelde toelage evenredig aangepast. Indien binnen de herplaatsingstermijn een verdergaande vermindering van de toelage plaatsvindt, als gevolg van een nieuwe aanstelling binnen de organisatie, blijft de toelage zoals afgesproken op het moment van ingang van de herplaatsingstermijn gehandhaafd. 4. Het recht op de functiegebonden toelagen eindigt op het moment dat de boventallige ambtenaar een betrekking buiten de organisatie heeft aanvaard. 5. Het recht op de functiegebonden toelagen blijft alleen bestaan voor zover de stopzetting of vermindering van de functiegebonden toelage niet te wijten is aan eigen schuld of toedoen. 15

16 Artikel 21 Overige rechten en garanties tijdens de herplaatsingstermijn 1. Voor wat betreft de rechten en garanties van de boventallig verklaarde ambtenaar, is paragraaf 9.1 van de SAW van toepassing. 16

17 HOOFDSTUK 6. FINANCIËLE REGELINGEN IN GEVAL VAN ONTSLAG WEGENS ORGANISATIEWIJZIGING Artikel 22 Ontslag 1. Hoewel uitgangspunt is dat in het kader van de onderhavige organisatiewijziging bij het Waterschap gedwongen ontslagen zoveel mogelijk worden voorkomen, kan zich onverhoopt de situatie voordoen dat na afloop van de (verlengde) herplaatsingstermijn, de boventallig verklaarde ambtenaar geen ander werk heeft gevonden. In zo n geval kan aan de betreffende ambtenaar ontslag worden verleend op grond van reorganisatie in de zin van artikel van de SAW. Ontslag kan alsdan slechts plaatsvinden na afloop van de benoemde (verlengde) herplaatsingstermijn. Het ontslag wordt eervol verleend, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Artikel 23 Aanspraak op een uitkering 1. De ambtenaar aan wie op grond van het bovenstaande ontslag wordt verleend, verkrijgt, tenzij aan hem de sanctie als bedoeld in artikel lid 1 sub c van de SAW wordt opgelegd (het geheel of gedeeltelijk verlies van rechten op uitkering) c.q. tenzij hij wegens het niet voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit het Sociaal Plan van de voorzieningen daarvan wordt uitgesloten, maakt met ingang van de datum van ontslag aanspraak op een uitkering als bedoeld in artikel 9.2 van de SAW (bovenwettelijke regeling bij werkloosheid). 2. Mochten er op het moment dat aan de ambtenaar eervol ontslag wordt verleend en hij als gevolg daarvan aanspraak kan maken op een uitkering krachtens artikel 9.2 van de SAW wetswijzigingen betreffende de WW zijn doorgevoerd, en mocht er tegen die tijd nog geen daarop afgestemde wijziging van de bovenwettelijke regeling bij werkloosheid in de zin van de SAW hebben plaatsgevonden, zullen partijen nader met elkaar in overleg treden met als doel om te komen tot een passende oplossing om de financiële gevolgen van de ambtenaar voortvloeiend uit het aan hem verleende ontslag te regelen. 17

18 HOOFDSTUK 7. BEZWAARPROCEDURE Artikel 24 Adviescommissie voor de behandeling van bezwaren 1. Tegen het plaatsingsbesluit en overige besluiten waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in dit Sociaal Plan, kan de ambtenaar bezwaar indienen bij het bevoegde orgaan. 2. Het bevoegd gezag legt het bezwaarschrift voor advies voor aan de adviescommissie voor de behandeling van bezwaren van het Waterschap. 3. De verordening behandeling van bezwaren van Waterschap Zuiderzeeland is van toepassing op bezwarenprocedures op grond van dit sociaal plan. 18

19 HOOFDSTUK 8. SLOTBEPALINGEN Artikel 25 Hardheidsclausule 1. In die gevallen waarin dit Sociaal Plan niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist het terzake bevoegde gezag. Van deze besluiten wordt mededeling gedaan aan de commissie voor Georganiseerd Overleg. Artikel 26 Sociaal Statuut 1. Dit Sociaal Plan is in belangrijke mate gebaseerd op het Sociaal Statuut van Waterschap Zuiderzeeland. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur tot 1 januari Voor zover in dit Sociaal Plan de bepalingen van voornoemd Sociaal Statuut van toepassing worden verklaard c.q. daarnaar wordt verwezen, moeten deze geacht worden deel te blijven uitmaken van het Sociaal Plan, zulks ongeacht het feit dat de werkingsduur van het Sociaal Statuut mogelijk is verstreken op het moment dat de bepalingen worden ingeroepen. Artikel 27 Inwerkingtreding 1. Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 januari 2013 en is van kracht tot 1 januari Uiterlijk vier maanden vóór voornoemde einddatum, treden de werkgevers- en werknemersdelegatie van het Georganiseerd Overleg in overleg over een eventuele verlenging. Indien in overleg tussen deze delegaties van het Georganiseerd Overleg komt vast te staan dat de organisatiewijziging waarop het onderhavige Sociaal Plan ziet, op dat moment nog niet geheel is gerealiseerd, wordt de looptijd van dit Sociaal Plan verlengd. De duur van de verlenging wordt in overleg bepaald. Ondertekend d.d... (dit volgt nog) 19

20 Bijlage Passende functie en Hardheidsclausule In het Georganiseerd Overleg is door de werknemersdelegatie het verzoek gedaan om specifiek in te gaan op de intentie van de werkgever, de toepassing van het begrip passende functie en de hardheidsclausule. In deze bijlage van het Sociaal Plan treft u de uitwerking van dit verzoek aan. Tijdens de bijeenkomsten van het Georganiseerd Overleg over de totstandkoming van dit Sociaal Plan is door de werkgever onder meer gesteld dat Waterschap Zuiderzeeland met de organisatiewijziging Water werkt geen krimpdoelstelling van de formatie nastreeft. De organisatiewijziging is bedoeld als een formatieneutraal traject en heeft als het gaat om het plaatsingsproces inzake de nieuwe functies betrekking op een kwalitatieve matching. Als plaatsingscriterium wordt hierbij de mate van geschiktheid gehanteerd bij het plaatsen van de ambtenaar op een vacante nieuwe functie. Kwaliteit is hierbij leidend, zoals dit ook al het geval is in het bestaande Sociaal Statuut. Daarnaast geldt dat de meeste abtenaren in het kader van het plaatsingsproces administratief geplaatst worden volgens het principe mens volgt werk. Voor het volledige plaatsingsproces en definities wordt verwezen naar het Sociaal Plan. Passende functie De overtuiging van Waterschap Zuiderzeeland is dat het plaatsingsproces zeer zorgvuldig en zo objectief mogelijk uitgevoerd dient te worden, zoals ook blijkt uit de inhoud van dit Sociaal Plan. Het streven is, (conform artikel 5, lid b, Sociaal Plan) alle ambtenaren te plaatsen in een passende danwel geschikte functie. Tijdens het plaatsingsproces voor de nieuwe functies wordt zoals eerder gesteld als plaatsingscriterium de mate van geschiktheid gehanteerd, waarbij de verwachting is dat veel ambtenaren geplaatst kunnen worden conform een van hun opgaven in het kader van de belangstellingsregistratie, zie artikel 5 plaatsingsprocedure, lid e, Sociaal Plan. De betrokken ambtenaren wordt gevraagd zich, in volgorde van voorkeur, voor minimaal twee functies kandidaat te stellen. Zij kunnen zich voor maximaal vier functies kandidaat stellen.. Ook kan het eventueel voorkomen dat een medewerker niet conform zijn opgegeven belangstelling kan worden geplaatst. Waterschap Zuiderzeeland zal zich tijdens het proces inspannen om de betrokken medewerker te plaatsen in een geschikte of passende functie. Indien mogelijk zal Waterschap Zuiderzeeland in het kader van de afgesproken definitie van het begrip passende functie de medewerker ten eerste proberen te plaatsen in een functie met een functieschaal die gelijk is aan de huidige functie van de medewerker. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort zal de volgende afweging een passende functie zijn met een functieschaal verschil en vervolgens met twee functieschalen verschil. Dit kan zowel naar boven zijn als naar beneden. Zie ook de definitie van het begrip Passende functie in hoofdstuk 1, achter s van het Sociaal Plan. Waterschap Zuiderzeeland zal zich hiervoor inspannen. Een garantie dat dit altijd lukt, is echter niet te geven. Van de betreffende ambtenaar wordt eveneens de benodigde inspanning verwacht. Hardheidsclausule In artikel 25 van het Sociaal Plan is een Hardheidsclausule met de volgende tekst opgenomen: In die gevallen waarin dit Sociaal Plan niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist het terzake bevoegde gezag. Van deze besluiten wordt mededeling gedaan aan de commissie voor Georganiseerd Overleg. Het gaat hier om concrete gevallen die in het Sociaal Plan niet zijn voorzien of waarvan in die situatie de redelijkheid zich er apert tegen verzet om de betreffende bepaling letterlijk toe te passen. Indien een dergelijke situatie in het kader van de toepassing van dit Sociaal Plan ontstaat zal Waterschap Zuiderzeeland dit artikel met zorgvuldigheid toepassen. Het is steeds de intentie van waterschap Zuiderzeeland als goed en zorgvuldig werkgever op te treden. 20

21 Tot slot Voor de volledige teksten en definities in relatie tot deze bijlage wordt verwezen naar het Sociaal Plan. Specifiek wordt nog verwezen naar artikel 2 van het Sociaal Plan. Dit artikel verwijst naar artikel 5 (Verplichtingen bevoegd gezag) en artikel 6 (Verplichtingen ambtenaar) van het bestaande Sociaal Statuut. 21

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Sociaal Plan. Reorganisatie Waterschap Groot Salland. Sober en Slim. Van werk naar werk

Sociaal Plan. Reorganisatie Waterschap Groot Salland. Sober en Slim. Van werk naar werk Sociaal Plan Reorganisatie Waterschap Groot Salland Sober en Slim Van werk naar werk Datum:.. oktober 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Leeswijzer... 4 3 Algemeen... 5 3.1 Begripsbepalingen... 5

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 2 Sociaal Plan Waterschap Rijn en IJssel Organisatiewijziging unit Zuiveringsbeheer en Riolering bij de directie Uitvoering INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Plaatsingsprocedure 4 Artikel 1

Nadere informatie

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 9 september2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 3 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling 5 Artikel 1.3 Informatieverstrekking

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Sociaal Statuut voor de samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities (alfabetisch) In dit Sociaal Statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: de ambtenaar

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK

BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK BIJLAGE 5: SOCIAAL STATUUT VAN DE GEMEENTE HARDERWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1:1 Definities In dit sociaal statuut wordt verstaan onder: ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding Model plaatsingsprocedure EUR 1. Inleiding Als onderdeel van het reorganisatieplan wordt in het formatie plan beschreven uit welke en hoeveel functies de nieuwe organisatie zal bestaan. Op basis daarvan

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014

Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 1609 14 januari 2014 Sociaal statuut van de gemeente Olst-Wijhe 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; gelet

Nadere informatie

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep.

Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. Bijlage 4 bij de adviesaanvraag Bijzondere Ondernemingsraad. Versie met voorgestelde aanpassingen uit projectteam, directieteam en P&O werkgroep. De voorgestelde aanpassingen worden besproken met het Bijzonder

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord 02-09-2013) Sociaal Plan SOCIAAL PLAN Voor de overgang van medewerkers van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo naar de Dienst Dommelvallei

Nadere informatie

Sociaal Plan Aqualysis

Sociaal Plan Aqualysis Van werk naar werk Fusie laboratoria Waterschap Regge en Dinkel en Waterschap Groot Salland Tekst is onder voorbehoud van : 1. Afstemming met PHO en BGO 2. Juridische toetsing van de formulering 3. Instemming

Nadere informatie

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER

BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER BIJLAGE 10 SOCIAAL STATUUT GEMEENTE TEN BOER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2/3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen pagina 4 Artikel 1:1 Definities pagina 4 Artikel 1:2 Werkingssfeer pagina 6 Artikel

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân. Nr. 338 26 oktober 2015 Sociale Leidraad 2015 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân;

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0366, d.d 14 april 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling met name Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden.

Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden. Sociaal Plan belastingsamenwerking tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus -Tricijn en De gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden. Versiebeheer Versienummer datum Ten behoeve van Wijzigingen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS

SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS SOCIAAL STATUUT ABILITY VOOR SW-MEDEWERKERS Inhoudsopgave Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Definities... 5 1.2 Werkingssfeer... 6 1.3 Bevoegdheid tot het nemen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek

SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek Versie 2.0 Bussum, februari 2014 AB d.d. GO d.d. Kenmerk 13.0008116 SOCIAAL PLAN Regio Gooi en Vechtstreek Ontwikkeling Regionale Programma Organisatie Voorwoord Inleiding Op 20 juni 2013 heeft het Dagelijks

Nadere informatie

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven

Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven ++ Sociaal Statu ut Wsw personeel Wedeka Bedrijven 2014-2018 Stadskanaal, 24 februari 2014 ++ INLEIDING In dit Sociaal Statuut hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en Wedeka Bedrijven

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

Sociaal statuut 2013 Hoogheemraadschap van Delfland

Sociaal statuut 2013 Hoogheemraadschap van Delfland Sociaal statuut 2013 Hoogheemraadschap van Delfland 1 Hoofdstuk 1 Begripsbepaling / Definities. Artikel 1.1 Begripsbepalingen. a. Aanvaardbare functie: een functie die niet valt onder het begrip passende

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Programma Welkom! O&F rapport Organisatiestructuur Formatieoverzicht Toelichting plaatsingsproces Vragen? Organisatiestructuur

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Sociaal statuut gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15bwb00058 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), de Collectieve

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Nota van B&W Portefeuille C. van Velzen Auteur A.M. Sandfort Telefoon 5114500 E-mail: asandfort@haarlem.nl MS/HRM Reg.nr. 2008/57446 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Naam Sociaal Statuut Regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen (1995)

Naam Sociaal Statuut Regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen (1995) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 1995 / 56 Naam Sociaal Statuut Regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen (1995) Publikatiedatum 2 november 1995 Opmerkingen - Vaststelling van het Sociaal

Nadere informatie

Beoordelingsreglement

Beoordelingsreglement Beoordelingsreglement van de gemeente Waalwijk 12-0017715 Beoordelingsreglement gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Beoordelingsreglement Burgemeester en wethouders van gemeente Waalwijk;

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Gemeente Haarlem 2011

Sociaal Statuut. Gemeente Haarlem 2011 Sociaal Statuut Gemeente Haarlem 2011 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Werkingssfeer 1. Dit Sociaal Statuut is van toepassing op kleine en grote reorganisaties in de gemeentelijke organisatie

Nadere informatie

IV. Standpunt werknemersdelegatie De werknemersdelegatie heeft haar standpunt toegelicht in een brief van 9 april 2014.

IV. Standpunt werknemersdelegatie De werknemersdelegatie heeft haar standpunt toegelicht in een brief van 9 april 2014. Arbitrage inzake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) Bij brief van 2 april 2014 hebben

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en uitgangspunten

Inleiding. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en uitgangspunten SOCIAAL BELEIDSKADER Overgang Groenservice Zuid-Holland Staatsbosbeheer' Inleiding A. In een open en constructief proces en met respect voor de wederzijdse belangen en positie, onderzoeken de Provincie

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Van Werk naar Werk bij reorganisaties

Van Werk naar Werk bij reorganisaties Van Werk naar Werk bij reorganisaties Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2009 Universiteit Leiden, Bestuursbureau/HRM Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Van Werk naar

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Olst-Wijhe. Nr. 8809 30 januari 2015 Sociaal Statuut DOWR Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe; overwegende dat het college

Nadere informatie

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015.

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. VWNW- dossier Als de medewerker boventallig wordt wegens een reorganisatie,

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3806 2 juli 2015 Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties en wijziging van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies,

Nadere informatie

AGENDAPUNT 20140402.05

AGENDAPUNT 20140402.05 AGENDAPUNT 20140402.05 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 2 april 2014 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: Vaststelling Sociaal Statuut De heer Bolsius Colinda

Nadere informatie

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 +

Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord. SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + Kenmerk HR/24112011/onderhandelaarsakkoord SOCIAAL PLAN RoUTe 14 + BEGRIPPENLIJST Begeleidingsplan Boventalligheid het begeleidingsplan bevat een schets van de individuele situatie van de werknemer, de

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen BIJLAGE 11 Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen Versie 26 juni 2006 Inhoudsopgave Ten Boer, 26 juni 2006...1 Inhoudsopgave...2 Toepassing sociaal plan... 4 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere

Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Middelburg, Vlissingen & Veere VERSIE: Concept inspraakprocedure 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015 Wijzigingsverordening Cliëntenparticipatie gemeente Kapelle 2015 1 De raad van de gemeente Kapelle; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Kapelle van ; Gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk; Overeenkomst inzake de samenwerking op het terrein van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen door de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk d.d. 1 januari 2005 De colleges

Nadere informatie

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 januari 2008 laatstelijk gewijzigd met ingang van 13 november 2009. In aanvulling

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 3, vijfde lid,

Nadere informatie