opleidingen HBO graduaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "opleidingen HBO graduaten"

Transcriptie

1 begeleider sociale economie educatief kinderwerker maatschappelijk werk orthopedagogie personeelswerk sociaal-cultureel werk syndicaal werk opleidingen HBO graduaten

2 DIT IS EEN OPLEIDING VOOR JOU ALS je wil gaan voor een diploma in het hoger onderwijs. je wil gaan voor een ander diploma dan je al hebt. je al werkt in de sociale sector of in het personeelswerk en jouw kennis wil verbreden en verdiepen. je niet werkt in de sociale sector of in het personeelswerk maar wel die richting uit wil. je studeren wil combineren met werk en/of gezin. 2

3 WELKOM! Fijn dat je onze brochure ter hand neemt. In deze brochure vind je een overzicht van de opleidingen die we als Centrum voor Volwassenenonderwijs Sociale School Heverlee te bieden hebben. Onze opleidingen worden georganiseerd in het hoger beroepsonderwijs (HBO). De meeste leiden tot het diploma van gegradueerde, in de Europese context beter gekend als associate degree. De opleiding educatief kinderwerker leidt tot een kwalifi catiebewijs, erkend door Kind en Gezin. Deze kortlopende opleiding is een op zichzelf staand onderdeel van de graduaatopleiding sociaal-cultureel werk. Alle opleidingen zijn praktijkgericht en bieden daardoor heel wat kansen op de arbeidsmarkt. Als je na het behalen van het graduaatdiploma nog wil verder studeren dan kan je vlot de overstap maken naar de aansluitende bacheloropleiding. Dit kan met een aanvullend studietraject van circa 60 studiepunten. Voel je vrij om te snuisteren, te voelen en te proeven en je keuze te maken. 3

4 MODULAIR OPLEIDINGSPROGRAMMA Elke opleiding bestaat uit een reeks modules van 40, 60 of 80 lestijden. Modules van 40 lestijden betekenen 6 lesdagen, modules van 60 lestijden betekenen 9 lesdagen en een module van 80 lestijden betekent 12 lesdagen. Alle lessen worden gegeven in dagonderwijs. Elke module wordt afgerond met een examen. Voor elke geslaagde module krijg je een wettelijk attest. Alle attesten samen geven recht op het graduaatdiploma. Door deze modulaire opbouw kan je zelf bepalen in hoeveel tijd je de opleiding doorloopt. Je kiest zelf hoeveel modules je volgt per schooljaar. Doordat je zelf je programma samenstelt kan je de opleiding combineren met werk en/of gezin. De coördinator van de opleiding kan je helpen bij het uitstippelen van een haalbaar studietraject. Uiteraard is het ook mogelijk één of meerdere modules te volgen als bijscholing. ACTIEVE BETROKKENHEID Om kwaliteitsonderwijs te kunnen bieden op maat van volwassenen is jouw actieve betrokkenheid als cursist heel belangrijk. Doorheen de hele opleiding zullen de docenten je aanspreken om actief mee te werken aan je eigen leerproces en dit van de andere cursisten. Precies omdat de interactie tussen de cursisten en de docent en tussen de cursisten onderling, een sleutelgegeven is in de opleiding, wordt het aantal cursisten per module beperkt en is jouw aanwezigheid op de cursusdagen onontbeerlijk. De diversiteit van leeftijd, levenservaring, cultuur en werkervaring in de klasgroep maakt het studeren extra boeiend en verrijkend. STUDIECOACHING Het is niet altijd evident om de draad van het studeren (terug) op te pakken. Om je studievaardigheden terug op te bouwen of aan te scherpen kan je studiecoaching volgen. Deze coaching omvat sessies over studieplanning, omgaan met stress, gestructureerd studeren, gestructureerd schrijven, verzamelen en verwerken van informatie, omgaan met faalangst en uitstelgedrag. Voor cursisten met taalmoeilijkheden in het Nederlands is er eveneens ondersteuning. 4

5 PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING Een grote troef van onze opleidingen is de terugkoppeling naar de praktijk. Daardoor verwerf je de nodige deskundigheid om als goede beroepskracht aan de slag te kunnen. Onze docenten zijn actief in het werkveld en brengen dus niet alleen theoretische maar ook praktische deskundigheid binnen. Ook van de cursisten wordt praktijkervaring verwacht: Ofwel werk je al op het specifi eke terrein van de opleiding waardoor je de theorie kan toetsen aan jouw dagdagelijkse werkervaring. Je kan opdrachten uitvoeren binnen jouw eigen werkcontext. Op deze manier verwerf je het diploma in een combinatie van werken en studeren. Ofwel heb je (nog) geen werkervaring binnen het specifi eke werkveld van de door jou ge kozen opleiding en moet je deze noodzakelijke praktijk verwerven tijdens de opleiding. Je kan dan ervaring opdoen en opdrachten uitvoeren via stages. In de loop van de opleiding doe je 750 uren stage. De begeleiding van de beroepspraktijk gebeurt individueel en in kleine leergroepen. Je eigen ervaringen in het werkveld staan telkens centraal. Via refl ectie en uitwisseling werk je aan de integratie van theorie en praktijk. Je ontwikkelt professionele vaardigheden en een effi ciënte en persoonlijke leerstijl. 5

6 begeleider sociale economie educatief kinderwerker maatschappelijk werk orthopedagogie personeelswerk sociaal-cultureel werk syndicaal werk 6

7 7 OPLEIDINGEN DIE je scholen, bijscholen of omscholen. toelaten dat je de draad van het studeren terug oppakt. je kansen op de arbeidsmarkt vergroten. jouw kijk op werk en maatschappij verbreden. jou als cursist centraal stellen. je uitdagen om verder te gaan en breder te denken. je aansporen om betrokken te zijn op mens en wereld. steunen op respect voor ieders mening en eigenheid. voortbouwen op jouw eigen identiteit. werken aan mondigheid en emancipatie. rekening houden met een rijkdom aan diversiteit. 7 OPLEIDINGEN DIE WERKEN! 7

8 OPLEIDINGSPROGRAMMA BEGELEIDER IN DE SOCIALE ECONOMIE modules lestijden ALGEMENE ONDERBOUW Sociologische vraagstukken 40 Psychologische vraagstukken 40 Inleiding in de sociale economie 40 Filosofi sche en ethische vraagstukken 40 Organisatieleer 60 SOCIALE ECONOMIE Overzicht en historiek van het sociaal werk 40 Sociale economie binnen het sociaal (cultureel) werk 40 Doelgroepenanalyse I+II 80 Sociale economie en beleid 40 Organisatierecht en sociaaljuridische dienstverlening 40 Oriëntatie op democratie en rechtstaat 40 Financieel beheer en commercieel denken 40 Taal en identiteit 40 Sociale economie en gemeenschapsopbouw 40 Leidinggeven en persoonsgericht begeleiden op de werkvloer 40 VAARDIGHEDEN Communicatieve vaardigheden 40 Taakgericht (bege)leiden op de werkvloer 40 Schriftelijke communicatie 40 Werken in en met groepen 40 Educatieve processen 40 ICT 40 WERKPLEKLEREN Beroepspraktijk 750 uur - individuele en groepssupervisie Afstudeerproject Tijdens de opleiding volg je één keuzemodule. 8

9 BEGELEIDER IN DE SOCIALE ECONOMIE BEGELEIDER IN DE SOCIALE ECONOMIE? De begeleider in de sociale economie coacht doelgroepwerknemers op de werkvloer: langdurig werkzoekenden, allochtonen, vijftigplussers, personen met een beperking, Doelgroepwerknemers kunnen om één of andere reden niet direct in het reguliere arbeidscircuit aan de slag. Zij hebben begeleiding nodig op hun tewerkstellingsplaats. De begeleider in de sociale economie hanteer altijd een dubbele insteek. Enerzijds is er de productieve of taakgerichte benadering. Je begeleidt de werknemers bij het verwerven van arbeidsvaardigheden en in hun productief handelen. Je werkt ook zelf als rolmodel mee op de werkvloer. Anderzijds is de sociale begeleiding een even belangrijk aspect. Je gaat professioneel om met soms complexe persoonlijke en sociale problematieken. WAAR KOM JE TERECHT ALS BEGELEIDER IN DE SOCIALE ECONOMIE? Als begeleider sociale economie kan je werken in: een beschutte werkplaats een sociale werkplaats een kringloopcentrum buurt- en nabijheidsdiensten de aanvullende thuiszorg vervoer- en boodschapdiensten sociale restaurants. Als je deeltijds werkt in de sociale economie, kan je deze opleiding volgen met een deeltijds VDAB-contract. Coördinator: Laetitia Serré 9

10 OPLEIDINGSPROGRAMMA EDUCATIEF KINDERWERKER modules lestijden ALGEMENE ONDERBOUW Sociologische vraagstukken 40 Psychologische vraagstukken 40 EDUCATIEF KINDERWERK Educatief en cultureel werken met kinderen 40 Spel en speltechnieken 40 Creatieve processen opzetten: beeld, drama en muziek 40 Creatieve processen opzetten: eutonie en dans 40 VAARDIGHEDEN Communicatieve vaardigheden 40 Samenwerkingsvaardigheden 40 WERKPLEKLEREN Beroepspraktijk 400 uur - individuele en groepssupervisie 10

11 EDUCATIEF KINDERWERKER EDUCATIEF KINDERWERKER? Je werkt met kinderen vanuit een brede sociaal-educatieve, creatieve en culturele insteek in buitenschoolse opvanginitiatieven. De buitenschoolse opvang omvat: voorschoolse en naschoolse opvang vakantiewerkingen (speelpleinen, vakantiekampen) al of niet verbonden aan de brede school. Je begeleidt kinderen in het opdoen van brede leerervaringen voor en na de schooluren. Je staat in voor de organisatie, uitvoering en begeleiding van allerhande activiteiten op het vlak van spel, sport, kunst en cultuur. Je werkt mee aan de educatieve uitbouw van buitenschoolse opvanginitiatieven en aan de concrete ontwikkeling van de brede opvang of brede school. WAAR KOM JE TERECHT ALS EDUCATIEF KINDERWERKER? Je kan als educatief kinderwerker terecht in: Initiatieven voor Buitenschoolse kinderopvang (IBO) erkend door Kind en Gezin voor- en naschoolse opvanginitiatieven ingericht door scholen landelijke initiatieven buitenschoolse opvang buitenschoolse opvanginitiatieven ingericht door steden en gemeenten. Je kan na het volgen van dit traject als kinderwerker aan het werk, al dan niet in combinatie met verder studeren. Je kan doorstromen naar de graduaatopleidingen sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk of orthopedagogie. Met je reeds verworven attesten krijg je dan vrijstellingen. Als je deeltijds werkt in de kinderopvang en nog geen door Kind en Gezin erkend diploma hebt, dan kan je deze opleiding volgen met een deeltijds VDAB-contract. Coördinator: Hilde Van den Bussche 11

12 OPLEIDINGSPROGRAMMA MAATSCHAPPELIJK WERK modules lestijden ALGEMENE ONDERBOUW Sociologische vraagstukken 40 Psychologische vraagstukken 40 Sociaaleconomische vraagstukken 40 Filosofi sche en ethische vraagstukken 40 Organisatieleer 60 MAATSCHAPPELIJK WERK Maatschappelijk werker als beroep 40 Sociale instituties en de verzorgingsstaat 40 Sociaalwetenschappelijk onderzoek 40 Biologische basis van het menselijk gedrag 40 Sociaal recht 40 Oriëntatie op democratie en rechtstaat 40 Sociaaljuridische hulpverlening 40 Psychosociale hulpverlening 80 Persoonsgecentreerd werken 60 Structuurgericht werken 60 Systeemgericht werken 60 VAARDIGHEDEN Communicatieve vaardigheden 40 Samenwerkingsvaardigheden 40 Sociaal-agogische vaardigheden 40 Schriftelijke communicatie 40 WERKPLEKLEREN Beroepspraktijk 750 uur - individuele en groepssupervisie Afstudeerproject Tijdens de opleiding volg je 2 keuzemodules 12

13 MAATSCHAPPELIJK WERK MAATSCHAPPELIJK WERKER? Als maatschappelijk werker ben je professioneel bezig met individuele dienstverlening. Om zeer uiteenlopende redenen kunnen mensen in een moeilijke situatie terecht komen. Als maatschappelijk werker stimuleer je clienten om zelf inzicht te krijgen in hun problematiek en naar oplossingen te zoeken. Je werkt mee aan hun emancipatie en empowerment. Je luistert, je kadert de hulpvraag en je begeleidt de cliënt op een deskundige manier. Maatschappelijk werk steunt op een groot respect voor de persoon die hulp vraagt. Maatschappelijk werk spreekt al jouw sociale vaardigheden aan. Regelmatig zal je bemiddelen met hulpverleners, voorzieningen, over heidsinstanties, werkgevers. Naast de individuele hulpverlening is er ook het structurele luik: je signaleert ongelijke kansen en onrechtvaardigheden in de maatschappij en je werkt mee aan maatschappelijke veranderingen. Je bent geïnteresseerd in mensen, je wil met en voor mensen werken, in het hart van de maatschappij. WAAR KOM JE TERECHT ALS MAATSCHAPPELIJK WERKER? Het werkterrein is ruim en uiteenlopend. Je werkt onder meer in: de bijzondere jeugdzorg buurt- en wijkwerkingen scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) gevangenissen de gezondheidszorg OCMW s Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW). Coördinator: Ief Nijsmans 13

14 OPLEIDINGSPROGRAMMA ORTHOPEDAGOGIE modules lestijden ALGEMENE EN SPECIFIEKE ONDERBOUW Inleiding werkveld: omgaan met informatie + orthopedagogisch werker als beroep 80 Opvoeding en opvoedingsondersteuning 80 Inleiding in contextueel werken 40 Orthopedagogiek 1: personen met een beperking 80 Orthopedagogiek 2: kinderen, jongeren en gezinnen uit balans 80 Multidisciplinair en teamgericht denken en werken 40 Levenslooppsychologie en psychopathologie 80 Sociaaljuridische kaders voor opvoeders 40 Werken met diversiteit 40 Gezondheidsleer 40 Filosofi sche en ethische vraagstukken 40 Welzijnsbeleid als sociologisch vraagstuk 80 Organisatie, beleid en kwaliteitszorg 80 Projectwerk 120 VAARDIGHEDEN Basisvaardigheden in communicatie 40 Schriftelijke communicatie 40 Creatief-agogische vaardigheden Agogische vaardigheden 1: individuele hulpverlening 40 Agogische vaardigheden 2: LSCI 40 Groepsdynamica 40 WERKPLEKLEREN Beroepspraktijk 800 uur - individuele en groepssupervisie Afstudeerproject 14

15 ORTHOPEDAGOGIE OPVOEDER-BEGELEIDER? De opleiding orthopedagogie leidt tot het beroep van opvoeder-begeleider. Als opvoeder-begeleider bied je hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen die gedurende korte of langere tijd begeleiding nodig hebben in hun woon- en leefsituatie of in hun dagbesteding. Deze nood aan begeleiding kan het gevolg zijn van verschillende factoren, die mogelijks ook te maken hebben met de context waarin iemand zich bevindt. Zulke factoren zijn: handicap en ziekte, opvoedings-, ontwikkelings- of gedragsproblemen, emotionele moeilijkheden die het zelfstandig functioneren bemoeilijken. Je begeleidt het gewone leven van de mensen op een voor hen aangepaste manier. Je bent specialist van het gewone, expert van het dagelijkse leven. WAAR KOM JE TERECHT ALS OPVOEDER-BEGELEIDER? Je werkt voornamelijk in centra voor opvang en begeleiding van mensen met een beperking of in de bijzondere jeugdzorg. Jouw werkterrein is heel breed. Je komt terecht in een: Medisch Pedagogisch Instituut (MPI) tehuis voor volwassenen met een beperking dagcentrum voor mensen met een beperking dienst voor kortopvang centrum begeleid wonen voorziening voor bijzondere jeugdzorg dagcentrum integrale jeugdhulp gemeenschapsinstelling centrum voor Kinderzorg- en Gezinsondersteuning opvoedingswinkel asielcentrum time-outproject. Je kan deze opleiding volgen met een VDAB-contract (mits VDAB jou toestemming geeft). Coördinator: Geert Verclyte 15

16 OPLEIDINGSPROGRAMMA PERSONEELSWERK modules lestijden ALGEMENE ONDERBOUW Sociologische vraagstukken 40 Psychologische vraagstukken 40 Inleiding economie 40 Filosofi sche en ethische vraagstukken 40 Organisatieleer 60 PERSONEEL EN ARBEID ORIENTATIE OP BEROEP EN WERKVELD Identiteit van personeelswerk 40 Verkennen werkveld 40 Thema s HRM 80 SPECIFIEKE THEMA S Kwaliteitszorg 40 Marketing 40 VTO-beleid 40 Beloon- en verloonbeleid 40 Administratief en organisatorisch beheer 40 SOCIALE WETGEVING Arbeidsrecht 60 Sociale zekerheidsrecht 60 Kwaliteit van de arbeid 40 VAARDIGHEDEN Communicatieve vaardigheden 40 Bemiddelen 40 Samenwerkingsvaardigheden 40 Schriftelijke communicatie 40 Excel 40 WERKPLEKLEREN Beroepspraktijk 650 uur - individuele en groepssupervisie Afstudeerproject Werkcolleges arbeidsrecht (14 lestijden) - sociale zekerheid (14 lestijden) - administratief en organisatorisch beheer (21 lestijden) 16

17 PERSONEELSWERK PERSONEELSWERKER? Als personeelswerker heb je een grote impact op de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van de werknemers. Je hebt een sleutelrol in het zoeken naar een evenwicht tussen de economische doelen van de organisatie waarin je werkt en de belangen van de werknemer. De opleiding personeelswerk biedt je hiervoor een stevige professionele basis. Je bent onmiddellijk en praktisch inzetbaar in een personeelsdienst. Sociale wetgeving Je past de sociale wetgeving toe Je kent de arbeidsvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd binnen het bedrijf Je formuleert antwoorden op concrete vragen van werknemers Je staat in voor de opmaak van contracten. Payroll en loonadministratie Je doet de loonverwerking. Je voert loongegevens in rekening houdend met de wetgeving arbeidsduur en met de regelgeving in sector en bedrijf. Adminstratieve ondersteuning Je biedt administratieve ondersteuning binnen de verschillende facetten van het personeelswerk: Werving en selectie Loopbaanplanning Diversiteitsbeleid Arbeidsongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, Verzuimbeleid VTO (vorming-training-opleiding) Je vult de noodzakelijke documenten in: mutualiteitsdocumenten, aanvragen tijdskrediet en loopbaanonderbreking, betaald educatief verlof, verlofaanvragen, documenten voor de R.V.A. Je verzamelt en verwerkt relevante gegevens voor het personeelsbeleid. Je kan deze gegevens interpreteren en voorstellen ter verbetering formuleren. WAAR KOM JE TERECHT ALS PERSONEELSWERKER? Er ligt een breed werkveld voor jou open: profi torganisaties, social profi torganisaties en overheidsdiensten, kortom, alle organisaties die mensen in dienst hebben. Je kan je job uitoefenen in kleine organisaties of in multinationals. Je kan de voorkeur geven aan werken binnen een productieomgeving of in een dienstverlenende organisatie (zoals een sociaal secretariaat, een uitzendkantoor, een rekruterings- en selectiebureau, een dienst voor arbeidsbemiddeling, een outplacementbureau, een opleidingscentrum). Coördinator: Katrien Holvoet 17

18 OPLEIDINGSPROGRAMMA SOCIAAL-CULTUREEL WERK modules lestijden ALGEMENE ONDERBOUW Sociologische vraagstukken 40 Psychologische vraagstukken 40 Sociaaleconomische vraagstukken 40 Filosofi sche en ethische vraagstukken 40 Organisatieleer 60 SOCIAAL-CULTUREEL WERK Overzicht en historiek van het sociaal-cultureel werk 40 Identiteit van het sociaal-cultureel werk 40 Situering sociaal-cultureel werk in een diverse context 40 Cultuurbeleid 40 Organisatierecht 40 Oriëntatie op democratie en rechtstaat 40 Financieel beheer 40 Groepswerk 40 Educatief werk 40 Cultureel werk 40 Gemeenschapsopbouw 40 Aspecten van leidinggeven 40 Educatieve activiteiten opzetten of 40 Participatie stimuleren of Creatieve processen opzetten VAARDIGHEDEN Communicatieve vaardigheden 40 Samenwerkingsvaardigheden 40 Schriftelijke communicatie 40 WERKPLEKLEREN Beroepspraktijk 750 uur - individuele en groepssupervisie Afstudeerproject Tijdens de opleiding volg je 2 keuzemodules 18

19 SOCIAAL-CULTUREEL WERK SOCIAAL-CULTUREEL WERKER? Als sociaal-cultureel werker ben je professioneel betrokken bij zeer uiteenlopende activiteiten en engagementen van verenigingen, cultuurdiensten en sociale bewegingen. Je staat midden in de samenleving. Mensen willen genieten van kunst en cultuur. Mensen gaan engagementen aan en zoeken daarvoor contact en aansluiting met anderen. Ze sluiten zich aan bij initiatieven en verenigingen die hun interesse wekken. Als sociaal-cultureel werker ondersteun je dit engagement. Je stelt behoeften vast, je signaleert problemen en zet activiteiten en vormingen op in diverse sectoren. Als sociaal-cultureel werker ben je multifunctioneel en fl exibel. Je kan werken met zeer diverse groepen op verschillende niveaus. Dit maakt jouw arbeidskansen ruim en veelzijdig. Je bent sociaal vaardig, geïnteresseerd in mensen, je wil werken in het hart van de maatschappij. WAAR KOM JE TERECHT ALS SOCIAAL-CULTUREEL WERKER? Je kan als sociaal-cultureel werker terecht in: jeugdbewegingen diensten vrije tijd van provincies, steden en gemeenten culturele en kunsteducatieve organisaties het buurt- en opbouwwerk verenigingen en bewegingen voor volwassenen sociale bewegingen de ontwikkelingssamenwerking de begeleiding en vorming in de diversiteitssector het preventiewerk in allerhande organisaties diensten voor trajectbegeleiding animatiewerk voor specifi eke doelgroepen: bejaarden, kinderen, andersvaliden, gevangenen. Coördinator: Hilde Van den Bussche 19

20 OPLEIDINGSPROGRAMMA SYNDICAAL WERKER modules lestijden ALGEMENE ONDERBOUW Sociologische vraagstukken 40 Psychologische vraagstukken 40 Sociaaleconomische vraagstukken 40 Filosofi sche en ethische vraagstukken 40 Organisatieleer 60 SYNDICAAL WERK Identiteit van het syndicaal werk 40 Sociaaleconomische vraagstukken 2 40 Politieke vraagstukken 60 Historisch-ideologische perspectieven 60 Arbeidsrecht 60 Socialezekerheidsrecht 60 Werkloosheidsreglementering 40 Syndicale actie 60 Interprofessionele syndicale werking 40 Professionele syndicale werking 60 VAARDIGHEDEN Communicatieve vaardigheden 40 Samenwerkingsvaardigheden 40 Schriftelijke communicatie 40 WERKPLEKLEREN Beroepspraktijk 750 uur - individuele en groepssupervisie Afstudeerproject Tijdens de opleiding volg je 2 keuzemodules 20

21 SYNDICAAL WERK SYNDICAAL WERKER? Syndicaal werkers hebben een warm hart voor alle werknemers. Het verdedigen van de belangen van arbeiders, bedienden, ambtenaren en kaderleden is een kerntaak in elke functie binnen het syndicaal werk. Als syndicaal werker ben je kritisch ten opzichte van sociaaleconomische evoluties. Geloof in verandering en verbetering zijn de basiscompetenties van een syndicaal werker. Je hebt een goede basiskennis van het sociaal recht. Als syndicaal werker ben je communicatief sterk en breng je mensen in beweging. Je wordt gedreven door een constructieve verontwaardiging. WAAR KOM JE TERECHT ALS SYNDICAAL WERKER? In de vakbond vind je een ruime waaier aan jobs: dienstverlener in de lokale dienstencentra medewerker op de juridische diensten regioverantwoordelijke (begeleider van lokale vrijwilligerskernen) themaverantwoordelijke (gender, jongeren, diversiteit, ) centraal propagandist (begeleider van vrijwilligers in bedrijfskernen) vormingswerker stafmedewerker. Coördinator: Ilse Timperman 21

22 PRAKTISCH ZIJN ER VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING? Je kunt inschrijven als je aan volgende voorwaarden voldoet. Je hebt: een diploma secundair onderwijs of minstens 3 jaar een studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad BSO of een certifi caat van een opleiding uit het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden of een certifi caat/diploma van het hoger beroepsonderwijs of een diploma hoger onderwijs of je slaagt in een toegangsproef die onze school zelf organiseert een instapgesprek met de coördinator van de opleiding over jouw verwachtingen, motivatie, leer- en werkervaring. De coördinator geeft jou meer informatie en helpt om uit het modulaire pakket een leertraject samen te stellen waaruit je maximale leerwinst kunt halen. UURREGELING Alle cursussen lopen van 9.25 tot 13 uur en van 14 tot uur. Enkel in educatief kinderwerker zijn de lessen tussen 9 en 15 uur. EDUCATIEF VERLOF Als je minimum 4/5e werkt in de privésector heb je recht op betaald educatief verlof. Ook als je halftijds werkt heb je hier recht op, weliswaar onder bepaalde voorwaarden. > verloven > betaald educatief verlof Ook binnen overheidsdiensten is er een recht op opleidingsverlof. 22

23 KOSTPRIJS Voor elke opleiding betaal je inschrijvingsgeld en cursusgeld. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1,15 euro per lestijd. Je betaalt maximum 575 euro per schooljaar. Het cursusgeld is gekoppeld aan het aantal lestijden. Voor een module van 40 lestijden bedraagt het cursusgeld meestal 16 euro. Daarin zijn alle kosten vervat (cursusmateriaal, handboeken, bibliotheek- en computergebruik, externe uitstappen en bezoeken, ). Het rekeningnummer van het CVO is: BE VRIJSTELLING OF VERMINDERING VAN INSCHRIJVINGSGELD Je bent volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld en je betaalt alleen het cursusgeld als je: een inkomen hebt via maatschappelijke dienstverlening of als je een leefl oon hebt of ten laste bent van een persoon die dit inkomen heeft (attest van OCMW) een wachtuitkering of werkloosheidsvergoeding krijgt en een opleiding volgt die erkend is in het kader van een traject naar werk (attest VDAB of BGDA) niet-werkend verplicht ingeschreven werkzoekend bent en nog geen recht hebt op een uitkering (attest VDAB of BGDA) asielzoeker of vreemdeling bent met recht op materiële hulp. Je betaalt 0,30 euro inschrijvingsgeld per lestijd + cursusgeld als je: een inkomen hebt via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering en je opleiding niet erkend is in je traject naar werk (attest VDAB of BGDA) of ten laste bent van een persoon die deze uitkering heeft (+ attest gezinssamenstelling) voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving twee opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebt in een Centrum voor Basiseducatie voor minimaal 120 lestijden (attest coördinator centrum basiseducatie) zelf één van volgende attesten hebt of ten laste bent van een persoon met één van volgende attesten: een attest van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% een attest van recht op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten een attest van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een attest waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen een attest waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten. 23

24 OPLEIDINGSCHEQUES Als je werknemer bent, kan je opleidingscheques aanvragen bij de VDAB. Je kunt hiermee zowel je inschrijvingsgeld als je cursusgeld betalen. INFODAGEN Je bent welkom op de infodagen die meermaals per jaar doorgaan. De concrete data vind je op de website. Op de infodagen krijg je concrete uitleg over de opleidingen, het modulaire systeem en onze aanpak. Je kan cursusmateriaal en afstudeerprojecten inkijken. VOOR MEER INFO 24

25 Directeur Bernadette Houdart Voor specifieke opleidingsvragen neem je best rechtstreeks contact op met de opleidingscoördinator Begeleider sociale economie Laetitia Serré Educatief kinderwerker Hilde Van den Bussche Maatschappelijk werk Ief Nijsmans Orthopedagogie Geert Verclyte Personeelswerk Katrien Holvoet Sociaal-cultureel werk Hilde Van den Bussche Syndicaal werk Ilse Timperman Tijdens het schooljaar kan je elke dag op het secretariaat terecht van 8.30 tot 17 uur Agnes De Puydt Lies Meysmans Elien Verbruggen Centrum voor Volwassenenonderwijs Sociale School Heverlee vzw, Groeneweg Heverlee CVO SSH is partner in het samenwerkingsverband met de KHLeuven. 25

26 WEGBESCHRIJVING Met de wagen Vanuit Brussel, Oost- en West-Vlaanderen E40 tot verkeerswisselaar Heverlee E314 en vlak na de verkeerswisselaar rechts houden en expresweg N264 naar Leuven (Koning Boudewijnlaan) Sla linksaf naar N253 bij eerste verkeerslichten Ga door over St.-Jansbergsesteenweg Neem de eerste straat links Aan het kruispunt met de Tervuursesteenweg rechtdoor Na ongeveer 300 meter zie je de Sociale School Heverlee op je linkerkant. Vanuit Antwerpen E19 nemen tot R0 E40 richting Luik/Leuven Zie verder vanuit Brussel. Vanuit Oost-Brabant en Limburg E314 tot afrit 15 Sla linksaf naar N253 bij eerste verkeerslichten. Zie verder vanuit Brussel Met de trein en bus Trein tot Leuven station. Neem de bus naar de Sociale School Heverlee (lijn 315, 316 of 317). Dan nog 10 minuten te voet: volg de Tervuursesteenweg richting Leuven en sla linksaf naar de Groeneweg. Raadpleeg de dienstregeling van de NMBS op De dienstregeling van de Lijn vind je op 26

27

28 Centrum voor Volwassenenonderwijs Sociale School Heverlee vzw, Groeneweg Heverlee

opleidingen HBO graduaten

opleidingen HBO graduaten begeleider/monitor sociale economie educatief kinderwerker maatschappelijk werk orthopedagogie personeelswerk sociaal-cultureel werk syndicaal werk opleidingen HBO graduaten CVO SSH = Praktijkgericht hoger

Nadere informatie

VORMINGSAANBOD 2015-2016. Aan de slag met ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg

VORMINGSAANBOD 2015-2016. Aan de slag met ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg VORMINGSAANBOD 2015-2016 Aan de slag met ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg 1. Even voorstellen Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Sociale School Heverlee

Nadere informatie

CVO SSH VORMINGSAANBOD 2015-2016. Aan de slag met ervaringsdeskundigheid. in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg

CVO SSH VORMINGSAANBOD 2015-2016. Aan de slag met ervaringsdeskundigheid. in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg Vormingsaanbod voor Ervaringswerkers Gepubliceerd op 27 mei 2015 In 2015-16 organiseert het CVO 8 vormingen voor 'Ervaringswerker GGZ/Verslavingszorg'. BERICHT: Momenteel zijn alle eenheden voor ervaringswerker

Nadere informatie

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Aanbod volwassenenonderwijs o op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs o Op HBO5 niveau ( tussen

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015)

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015) Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (201-201) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma (2014-2015) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

De opleiding Sociaal - Cultureel Werk (SCW) is een graduaatopleiding binnen een centrum voor volwassenenonderwijs.

De opleiding Sociaal - Cultureel Werk (SCW) is een graduaatopleiding binnen een centrum voor volwassenenonderwijs. 1. Inleiding De opleiding Sociaal - Cultureel Werk (SCW) is een graduaatopleiding binnen een centrum voor volwassenenonderwijs. In onze onderwijsvorm staat de combinatie werken en studeren centraal. Praktijk

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Zorgopleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Droom je van een job in de zorgsector, dan spreken onze zorgopleidingen je vast en zeker aan.

Nadere informatie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Schooljaar 2014-2015 Inhoud 1 Algemene situering... 3 2 Een opleiding in een modulair systeem... 4 3 Het instapgesprek... 5 4 Toelatingsproef voor

Nadere informatie

2015-2016 Info vormingsaanbod Ervaringswerkers ggz en verslavingszorg. Hersteldag 17 november 2015

2015-2016 Info vormingsaanbod Ervaringswerkers ggz en verslavingszorg. Hersteldag 17 november 2015 2015-2016 Info vormingsaanbod Ervaringswerkers ggz en verslavingszorg Hersteldag 17 november 2015 Inhoud infosessie CVO SSH Vormingsaanbod Praktisch - HBO-onderwijsverstrekker - Missie - Onderwijsvisie

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs PERSONENZORG BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven Oriënteren naar HBO5 Hilde Bottu beleidsadviseur HBO5 UC Leuven-Limburg Kristel Grondelaers Docent/stagebegeleider/coördinator Promotie HBO Verpleegkunde Genk Evi Neven Beleidsmedewerker HBO5 Limburg/IKZmedewerker

Nadere informatie

Infobundel. Begeleider/monitor in de sociale economie

Infobundel. Begeleider/monitor in de sociale economie Infobundel Begeleider/monitor in de sociale economie Schooljaar 2015-2016 CVO SSH Infobundel begeleider/monitor sociale economie 2015-2016 2 Inhoud 1 Algemene situering... 4 2 Een opleiding in een modulair

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 120-studiepunten-programma (2013-2014)

Bachelor Sociaal Werk met een 120-studiepunten-programma (2013-2014) Bachelor Sociaal Werk met een 120-studiepunten-programma (201-201) Als je in het bezit bent van een: Master biologie, biomedische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, toegepaste informatica,

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

diploma secundair onderwijs

diploma secundair onderwijs Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk Gent Aanvullende Algemene Vorming Een 2 de kans voor het behalen van een diploma secundair onderwijs Met je vleugels open vlieg je beter en lichter Die

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Bouwkundig Tekenaar HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Informatica Ervaren lesgevers Modulaire opleiding Moderne lesinfrastructuur Avond- + zaterdaglessen Educatief verlof 1,15

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Bachelor in Sociale Readaptatiewetenschappen Kinderen, jongeren en welzijn

Bachelor in Sociale Readaptatiewetenschappen Kinderen, jongeren en welzijn Bachelor in Sociale Readaptatiewetenschappen Kinderen, jongeren en welzijn KHLeuven aangename KENNISMAKING Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

Graduaat Boekhouden. Erkend diploma. russel. volwassenenonderwijs. Lesgevers met beroepservaring. Erkend door BIBF en IAB. Modulaire opleiding

Graduaat Boekhouden. Erkend diploma. russel. volwassenenonderwijs. Lesgevers met beroepservaring. Erkend door BIBF en IAB. Modulaire opleiding CVOB russel volwassenenonderwijs Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Boekhouden Erkend door BIBF en IAB Modulaire opleiding Goede bereikbaarheid Praktijkgericht

Nadere informatie

LEER VOOR MEER WWW.CVOSG.BE GRIJP JE KANS! Behaal je diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs.

LEER VOOR MEER WWW.CVOSG.BE GRIJP JE KANS! Behaal je diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs. LEER VOOR MEER WWW.CVOSG.BE GRIJP JE KANS! Behaal je diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs. Samen werken aan een diploma secundair onderwijs CVO VTI Brugge, CVOSG en CVO Spermalie, 3

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH voltijd de opleiding en het werkveld... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) voltijd Een pension voor dak- en thuisloze jongeren.

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW. Hieronder vind

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ORTHOPEDAGOGIE Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

SCHOLEN VERGELIJKEN (1)

SCHOLEN VERGELIJKEN (1) SCHOLEN VERGELIJKEN (1) Welke cursussen kan je volgen in welke scholen? In welke scholen zijn de cursussen duur? Wanneer starten de cursussen? Via websites kan je veel informatie vinden. Wat moet je doen?

Nadere informatie

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AANVULLENDE ALGEMENE VORMING Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Aanvullend! Aanvullende Algemene Vorming + beroepsspecifieke opleiding = DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Beroepsspecifieke

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor in

Nadere informatie

diploma secundair onderwijs

diploma secundair onderwijs Vormingsleergang voor sociaal pedagogisch werk Gent Aanvullende Algemene Vorming Een 2 de kans voor het behalen van een diploma secundair onderwijs Met je vleugels open vlieg je beter en lichter Die competenties

Nadere informatie

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO 7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST 8 Se-n-Se INTERNAATSWERKING Se-n-Se LEEFGROEPENWERKING 9 EEN SPRINGPLANK NAAR HET ECHTE LEVEN Se-n-Se INTERNAATSWERKING TSO WELKOM IN INTERNAATSWERKING BIJ

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional. VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional. VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving Welkom Beste kandidaat-student In deze brochure vind je de nodige

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE!

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! é éé Meer info: 011 45 61 50 www.ocmwheusdenzolder.be 2 MISSIE OPLEIDING De opleiding wordt georganiseerd i.s.m. de VDAB Social Profit. De arbeidsgerichte

Nadere informatie

Trajectbegeleiding naar een diploma secundair onderwijs

Trajectbegeleiding naar een diploma secundair onderwijs Trajectbegeleiding naar een diploma secundair onderwijs Korte situering CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen Het project Samen-Scholing Te doen/ te mijden bij instellingsoverschrijdende trajectbegeleiding

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

PROGRAMMABROCHURE 2009-2010. sociale school heverlee v z w. c e n t r u m v o o r v o l w a s s e n e n o n d e r w i j s

PROGRAMMABROCHURE 2009-2010. sociale school heverlee v z w. c e n t r u m v o o r v o l w a s s e n e n o n d e r w i j s PROGRAMMABROCHURE 2009-2010 s o c i a a l - c u l t u r e e l w e r k - p e r s o n e e l s w e r k - o r t h o p e d a g o g i e - m a a t s c h a p p e l i j k w e r k sociale school heverlee v z w c

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

Secundair na secundair: Internaatswerking

Secundair na secundair: Internaatswerking Secundair na secundair: Internaatswerking Omschrijving Hier word je opgeleid tot opvoeder in een internaat. Als internaatsopvoeder zal je doorgaans met leerlingen van het lager en/of het secundair onderwijs

Nadere informatie

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs brugge 2014-2015 profiel Wie mag de banaba buitengewoon onderwijs) volgen? 1. Iedereen met een bachelor kleuteronderwijs, lager of secundair

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Leren in het volwassenenonderwijs.

Leren in het volwassenenonderwijs. Leren in het volwassenenonderwijs. Nieuwe uitdagingen? Gunter Gehre Lector en onderwijsondersteuner UCLL Docent CVO Sociale School Heverlee Ter kennismaking UCLL Groep Gezondheid en welzijn Pba Sociaal

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

Graduaat Marketing. Lesgevers met beroepservaring. Modulaire opleiding. Goede bereikbaarheid. Moderne infrastructuur.

Graduaat Marketing. Lesgevers met beroepservaring. Modulaire opleiding. Goede bereikbaarheid. Moderne infrastructuur. Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Marketing Modulaire opleiding Goede bereikbaarheid Moderne infrastructuur Avond cursussen Marketing management Praktijkgericht

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders Verkort programma Sociaal Werk 2015-2016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25478 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie. gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Mensen met psychische en psychiatrische problemen vragen om extra zorg en aandacht. KHLeuven richt een bachelor na bachelor in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde

Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011. Vele wegen leiden naar Verpleegkunde Trefdag Arbeidsbemiddelaars 21/10/2011 Vele wegen leiden naar Verpleegkunde 1 FE.BI Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen Het sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen financiert en organiseert opleidingen

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Gent vzw. Aanmelding voor de opleiding Creatief Zijnstherapeut 2008

CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Gent vzw. Aanmelding voor de opleiding Creatief Zijnstherapeut 2008 CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Gent vzw BALANS Edgard Tinelstraat 92 9040 Gent (Sint-Amandsberg) AGOGISCHE VORMING EN OPLEIDING tel.: 09 218 89 39 fax: 09 229 32 55 balans@vspw.be

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

Sociale bemiddeling in organisaties

Sociale bemiddeling in organisaties ACADEMIEJAAR 2014-2015 ZEVENDE EDITIE Sociale bemiddeling in organisaties Werken met arbeidsconflicten NIEUW! Vrijstelling module 2 mogelijk BIJSCHOLING Teambemiddeling 13 & 14.11.2014 Sociale bemiddeling

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE

FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE Federatie Centra voor Basiseducatie vzw Overlegt Werkt Samen Geeft les Leert Permanent Met ondersteuning van PraxisNetwerk 1 Inhoudsopgave 1 Functieprofiel 3 2 De leraar

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Rok maken aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Rok maken aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Rok maken een succes! Beste toekomstige

Nadere informatie

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang Werk jij in een initiatief voor buitenschoolse opvang? Wil jij ook

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende Werk jij in een dienst thuiszorg van een gemeente of OMCW? Wil jij ook graag de opleiding verzorgende

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Arabisch

Proefhoofdstuk Arabisch Proefhoofdstuk Arabisch www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie)

Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie) Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie) Doelgroep: kinderen van asielzoekers (kleuters + lagere school) Taken vrijwilligers: Taalstimulering Crea-atelier

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie