opleidingen HBO graduaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "opleidingen HBO graduaten"

Transcriptie

1 begeleider sociale economie educatief kinderwerker maatschappelijk werk orthopedagogie personeelswerk sociaal-cultureel werk syndicaal werk opleidingen HBO graduaten

2 DIT IS EEN OPLEIDING VOOR JOU ALS je wil gaan voor een diploma in het hoger onderwijs. je wil gaan voor een ander diploma dan je al hebt. je al werkt in de sociale sector of in het personeelswerk en jouw kennis wil verbreden en verdiepen. je niet werkt in de sociale sector of in het personeelswerk maar wel die richting uit wil. je studeren wil combineren met werk en/of gezin. 2

3 WELKOM! Fijn dat je onze brochure ter hand neemt. In deze brochure vind je een overzicht van de opleidingen die we als Centrum voor Volwassenenonderwijs Sociale School Heverlee te bieden hebben. Onze opleidingen worden georganiseerd in het hoger beroepsonderwijs (HBO). De meeste leiden tot het diploma van gegradueerde, in de Europese context beter gekend als associate degree. De opleiding educatief kinderwerker leidt tot een kwalifi catiebewijs, erkend door Kind en Gezin. Deze kortlopende opleiding is een op zichzelf staand onderdeel van de graduaatopleiding sociaal-cultureel werk. Alle opleidingen zijn praktijkgericht en bieden daardoor heel wat kansen op de arbeidsmarkt. Als je na het behalen van het graduaatdiploma nog wil verder studeren dan kan je vlot de overstap maken naar de aansluitende bacheloropleiding. Dit kan met een aanvullend studietraject van circa 60 studiepunten. Voel je vrij om te snuisteren, te voelen en te proeven en je keuze te maken. 3

4 MODULAIR OPLEIDINGSPROGRAMMA Elke opleiding bestaat uit een reeks modules van 40, 60 of 80 lestijden. Modules van 40 lestijden betekenen 6 lesdagen, modules van 60 lestijden betekenen 9 lesdagen en een module van 80 lestijden betekent 12 lesdagen. Alle lessen worden gegeven in dagonderwijs. Elke module wordt afgerond met een examen. Voor elke geslaagde module krijg je een wettelijk attest. Alle attesten samen geven recht op het graduaatdiploma. Door deze modulaire opbouw kan je zelf bepalen in hoeveel tijd je de opleiding doorloopt. Je kiest zelf hoeveel modules je volgt per schooljaar. Doordat je zelf je programma samenstelt kan je de opleiding combineren met werk en/of gezin. De coördinator van de opleiding kan je helpen bij het uitstippelen van een haalbaar studietraject. Uiteraard is het ook mogelijk één of meerdere modules te volgen als bijscholing. ACTIEVE BETROKKENHEID Om kwaliteitsonderwijs te kunnen bieden op maat van volwassenen is jouw actieve betrokkenheid als cursist heel belangrijk. Doorheen de hele opleiding zullen de docenten je aanspreken om actief mee te werken aan je eigen leerproces en dit van de andere cursisten. Precies omdat de interactie tussen de cursisten en de docent en tussen de cursisten onderling, een sleutelgegeven is in de opleiding, wordt het aantal cursisten per module beperkt en is jouw aanwezigheid op de cursusdagen onontbeerlijk. De diversiteit van leeftijd, levenservaring, cultuur en werkervaring in de klasgroep maakt het studeren extra boeiend en verrijkend. STUDIECOACHING Het is niet altijd evident om de draad van het studeren (terug) op te pakken. Om je studievaardigheden terug op te bouwen of aan te scherpen kan je studiecoaching volgen. Deze coaching omvat sessies over studieplanning, omgaan met stress, gestructureerd studeren, gestructureerd schrijven, verzamelen en verwerken van informatie, omgaan met faalangst en uitstelgedrag. Voor cursisten met taalmoeilijkheden in het Nederlands is er eveneens ondersteuning. 4

5 PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING Een grote troef van onze opleidingen is de terugkoppeling naar de praktijk. Daardoor verwerf je de nodige deskundigheid om als goede beroepskracht aan de slag te kunnen. Onze docenten zijn actief in het werkveld en brengen dus niet alleen theoretische maar ook praktische deskundigheid binnen. Ook van de cursisten wordt praktijkervaring verwacht: Ofwel werk je al op het specifi eke terrein van de opleiding waardoor je de theorie kan toetsen aan jouw dagdagelijkse werkervaring. Je kan opdrachten uitvoeren binnen jouw eigen werkcontext. Op deze manier verwerf je het diploma in een combinatie van werken en studeren. Ofwel heb je (nog) geen werkervaring binnen het specifi eke werkveld van de door jou ge kozen opleiding en moet je deze noodzakelijke praktijk verwerven tijdens de opleiding. Je kan dan ervaring opdoen en opdrachten uitvoeren via stages. In de loop van de opleiding doe je 750 uren stage. De begeleiding van de beroepspraktijk gebeurt individueel en in kleine leergroepen. Je eigen ervaringen in het werkveld staan telkens centraal. Via refl ectie en uitwisseling werk je aan de integratie van theorie en praktijk. Je ontwikkelt professionele vaardigheden en een effi ciënte en persoonlijke leerstijl. 5

6 begeleider sociale economie educatief kinderwerker maatschappelijk werk orthopedagogie personeelswerk sociaal-cultureel werk syndicaal werk 6

7 7 OPLEIDINGEN DIE je scholen, bijscholen of omscholen. toelaten dat je de draad van het studeren terug oppakt. je kansen op de arbeidsmarkt vergroten. jouw kijk op werk en maatschappij verbreden. jou als cursist centraal stellen. je uitdagen om verder te gaan en breder te denken. je aansporen om betrokken te zijn op mens en wereld. steunen op respect voor ieders mening en eigenheid. voortbouwen op jouw eigen identiteit. werken aan mondigheid en emancipatie. rekening houden met een rijkdom aan diversiteit. 7 OPLEIDINGEN DIE WERKEN! 7

8 OPLEIDINGSPROGRAMMA BEGELEIDER IN DE SOCIALE ECONOMIE modules lestijden ALGEMENE ONDERBOUW Sociologische vraagstukken 40 Psychologische vraagstukken 40 Inleiding in de sociale economie 40 Filosofi sche en ethische vraagstukken 40 Organisatieleer 60 SOCIALE ECONOMIE Overzicht en historiek van het sociaal werk 40 Sociale economie binnen het sociaal (cultureel) werk 40 Doelgroepenanalyse I+II 80 Sociale economie en beleid 40 Organisatierecht en sociaaljuridische dienstverlening 40 Oriëntatie op democratie en rechtstaat 40 Financieel beheer en commercieel denken 40 Taal en identiteit 40 Sociale economie en gemeenschapsopbouw 40 Leidinggeven en persoonsgericht begeleiden op de werkvloer 40 VAARDIGHEDEN Communicatieve vaardigheden 40 Taakgericht (bege)leiden op de werkvloer 40 Schriftelijke communicatie 40 Werken in en met groepen 40 Educatieve processen 40 ICT 40 WERKPLEKLEREN Beroepspraktijk 750 uur - individuele en groepssupervisie Afstudeerproject Tijdens de opleiding volg je één keuzemodule. 8

9 BEGELEIDER IN DE SOCIALE ECONOMIE BEGELEIDER IN DE SOCIALE ECONOMIE? De begeleider in de sociale economie coacht doelgroepwerknemers op de werkvloer: langdurig werkzoekenden, allochtonen, vijftigplussers, personen met een beperking, Doelgroepwerknemers kunnen om één of andere reden niet direct in het reguliere arbeidscircuit aan de slag. Zij hebben begeleiding nodig op hun tewerkstellingsplaats. De begeleider in de sociale economie hanteer altijd een dubbele insteek. Enerzijds is er de productieve of taakgerichte benadering. Je begeleidt de werknemers bij het verwerven van arbeidsvaardigheden en in hun productief handelen. Je werkt ook zelf als rolmodel mee op de werkvloer. Anderzijds is de sociale begeleiding een even belangrijk aspect. Je gaat professioneel om met soms complexe persoonlijke en sociale problematieken. WAAR KOM JE TERECHT ALS BEGELEIDER IN DE SOCIALE ECONOMIE? Als begeleider sociale economie kan je werken in: een beschutte werkplaats een sociale werkplaats een kringloopcentrum buurt- en nabijheidsdiensten de aanvullende thuiszorg vervoer- en boodschapdiensten sociale restaurants. Als je deeltijds werkt in de sociale economie, kan je deze opleiding volgen met een deeltijds VDAB-contract. Coördinator: Laetitia Serré 9

10 OPLEIDINGSPROGRAMMA EDUCATIEF KINDERWERKER modules lestijden ALGEMENE ONDERBOUW Sociologische vraagstukken 40 Psychologische vraagstukken 40 EDUCATIEF KINDERWERK Educatief en cultureel werken met kinderen 40 Spel en speltechnieken 40 Creatieve processen opzetten: beeld, drama en muziek 40 Creatieve processen opzetten: eutonie en dans 40 VAARDIGHEDEN Communicatieve vaardigheden 40 Samenwerkingsvaardigheden 40 WERKPLEKLEREN Beroepspraktijk 400 uur - individuele en groepssupervisie 10

11 EDUCATIEF KINDERWERKER EDUCATIEF KINDERWERKER? Je werkt met kinderen vanuit een brede sociaal-educatieve, creatieve en culturele insteek in buitenschoolse opvanginitiatieven. De buitenschoolse opvang omvat: voorschoolse en naschoolse opvang vakantiewerkingen (speelpleinen, vakantiekampen) al of niet verbonden aan de brede school. Je begeleidt kinderen in het opdoen van brede leerervaringen voor en na de schooluren. Je staat in voor de organisatie, uitvoering en begeleiding van allerhande activiteiten op het vlak van spel, sport, kunst en cultuur. Je werkt mee aan de educatieve uitbouw van buitenschoolse opvanginitiatieven en aan de concrete ontwikkeling van de brede opvang of brede school. WAAR KOM JE TERECHT ALS EDUCATIEF KINDERWERKER? Je kan als educatief kinderwerker terecht in: Initiatieven voor Buitenschoolse kinderopvang (IBO) erkend door Kind en Gezin voor- en naschoolse opvanginitiatieven ingericht door scholen landelijke initiatieven buitenschoolse opvang buitenschoolse opvanginitiatieven ingericht door steden en gemeenten. Je kan na het volgen van dit traject als kinderwerker aan het werk, al dan niet in combinatie met verder studeren. Je kan doorstromen naar de graduaatopleidingen sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk of orthopedagogie. Met je reeds verworven attesten krijg je dan vrijstellingen. Als je deeltijds werkt in de kinderopvang en nog geen door Kind en Gezin erkend diploma hebt, dan kan je deze opleiding volgen met een deeltijds VDAB-contract. Coördinator: Hilde Van den Bussche 11

12 OPLEIDINGSPROGRAMMA MAATSCHAPPELIJK WERK modules lestijden ALGEMENE ONDERBOUW Sociologische vraagstukken 40 Psychologische vraagstukken 40 Sociaaleconomische vraagstukken 40 Filosofi sche en ethische vraagstukken 40 Organisatieleer 60 MAATSCHAPPELIJK WERK Maatschappelijk werker als beroep 40 Sociale instituties en de verzorgingsstaat 40 Sociaalwetenschappelijk onderzoek 40 Biologische basis van het menselijk gedrag 40 Sociaal recht 40 Oriëntatie op democratie en rechtstaat 40 Sociaaljuridische hulpverlening 40 Psychosociale hulpverlening 80 Persoonsgecentreerd werken 60 Structuurgericht werken 60 Systeemgericht werken 60 VAARDIGHEDEN Communicatieve vaardigheden 40 Samenwerkingsvaardigheden 40 Sociaal-agogische vaardigheden 40 Schriftelijke communicatie 40 WERKPLEKLEREN Beroepspraktijk 750 uur - individuele en groepssupervisie Afstudeerproject Tijdens de opleiding volg je 2 keuzemodules 12

13 MAATSCHAPPELIJK WERK MAATSCHAPPELIJK WERKER? Als maatschappelijk werker ben je professioneel bezig met individuele dienstverlening. Om zeer uiteenlopende redenen kunnen mensen in een moeilijke situatie terecht komen. Als maatschappelijk werker stimuleer je clienten om zelf inzicht te krijgen in hun problematiek en naar oplossingen te zoeken. Je werkt mee aan hun emancipatie en empowerment. Je luistert, je kadert de hulpvraag en je begeleidt de cliënt op een deskundige manier. Maatschappelijk werk steunt op een groot respect voor de persoon die hulp vraagt. Maatschappelijk werk spreekt al jouw sociale vaardigheden aan. Regelmatig zal je bemiddelen met hulpverleners, voorzieningen, over heidsinstanties, werkgevers. Naast de individuele hulpverlening is er ook het structurele luik: je signaleert ongelijke kansen en onrechtvaardigheden in de maatschappij en je werkt mee aan maatschappelijke veranderingen. Je bent geïnteresseerd in mensen, je wil met en voor mensen werken, in het hart van de maatschappij. WAAR KOM JE TERECHT ALS MAATSCHAPPELIJK WERKER? Het werkterrein is ruim en uiteenlopend. Je werkt onder meer in: de bijzondere jeugdzorg buurt- en wijkwerkingen scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) gevangenissen de gezondheidszorg OCMW s Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW). Coördinator: Ief Nijsmans 13

14 OPLEIDINGSPROGRAMMA ORTHOPEDAGOGIE modules lestijden ALGEMENE EN SPECIFIEKE ONDERBOUW Inleiding werkveld: omgaan met informatie + orthopedagogisch werker als beroep 80 Opvoeding en opvoedingsondersteuning 80 Inleiding in contextueel werken 40 Orthopedagogiek 1: personen met een beperking 80 Orthopedagogiek 2: kinderen, jongeren en gezinnen uit balans 80 Multidisciplinair en teamgericht denken en werken 40 Levenslooppsychologie en psychopathologie 80 Sociaaljuridische kaders voor opvoeders 40 Werken met diversiteit 40 Gezondheidsleer 40 Filosofi sche en ethische vraagstukken 40 Welzijnsbeleid als sociologisch vraagstuk 80 Organisatie, beleid en kwaliteitszorg 80 Projectwerk 120 VAARDIGHEDEN Basisvaardigheden in communicatie 40 Schriftelijke communicatie 40 Creatief-agogische vaardigheden Agogische vaardigheden 1: individuele hulpverlening 40 Agogische vaardigheden 2: LSCI 40 Groepsdynamica 40 WERKPLEKLEREN Beroepspraktijk 800 uur - individuele en groepssupervisie Afstudeerproject 14

15 ORTHOPEDAGOGIE OPVOEDER-BEGELEIDER? De opleiding orthopedagogie leidt tot het beroep van opvoeder-begeleider. Als opvoeder-begeleider bied je hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen die gedurende korte of langere tijd begeleiding nodig hebben in hun woon- en leefsituatie of in hun dagbesteding. Deze nood aan begeleiding kan het gevolg zijn van verschillende factoren, die mogelijks ook te maken hebben met de context waarin iemand zich bevindt. Zulke factoren zijn: handicap en ziekte, opvoedings-, ontwikkelings- of gedragsproblemen, emotionele moeilijkheden die het zelfstandig functioneren bemoeilijken. Je begeleidt het gewone leven van de mensen op een voor hen aangepaste manier. Je bent specialist van het gewone, expert van het dagelijkse leven. WAAR KOM JE TERECHT ALS OPVOEDER-BEGELEIDER? Je werkt voornamelijk in centra voor opvang en begeleiding van mensen met een beperking of in de bijzondere jeugdzorg. Jouw werkterrein is heel breed. Je komt terecht in een: Medisch Pedagogisch Instituut (MPI) tehuis voor volwassenen met een beperking dagcentrum voor mensen met een beperking dienst voor kortopvang centrum begeleid wonen voorziening voor bijzondere jeugdzorg dagcentrum integrale jeugdhulp gemeenschapsinstelling centrum voor Kinderzorg- en Gezinsondersteuning opvoedingswinkel asielcentrum time-outproject. Je kan deze opleiding volgen met een VDAB-contract (mits VDAB jou toestemming geeft). Coördinator: Geert Verclyte 15

16 OPLEIDINGSPROGRAMMA PERSONEELSWERK modules lestijden ALGEMENE ONDERBOUW Sociologische vraagstukken 40 Psychologische vraagstukken 40 Inleiding economie 40 Filosofi sche en ethische vraagstukken 40 Organisatieleer 60 PERSONEEL EN ARBEID ORIENTATIE OP BEROEP EN WERKVELD Identiteit van personeelswerk 40 Verkennen werkveld 40 Thema s HRM 80 SPECIFIEKE THEMA S Kwaliteitszorg 40 Marketing 40 VTO-beleid 40 Beloon- en verloonbeleid 40 Administratief en organisatorisch beheer 40 SOCIALE WETGEVING Arbeidsrecht 60 Sociale zekerheidsrecht 60 Kwaliteit van de arbeid 40 VAARDIGHEDEN Communicatieve vaardigheden 40 Bemiddelen 40 Samenwerkingsvaardigheden 40 Schriftelijke communicatie 40 Excel 40 WERKPLEKLEREN Beroepspraktijk 650 uur - individuele en groepssupervisie Afstudeerproject Werkcolleges arbeidsrecht (14 lestijden) - sociale zekerheid (14 lestijden) - administratief en organisatorisch beheer (21 lestijden) 16

17 PERSONEELSWERK PERSONEELSWERKER? Als personeelswerker heb je een grote impact op de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van de werknemers. Je hebt een sleutelrol in het zoeken naar een evenwicht tussen de economische doelen van de organisatie waarin je werkt en de belangen van de werknemer. De opleiding personeelswerk biedt je hiervoor een stevige professionele basis. Je bent onmiddellijk en praktisch inzetbaar in een personeelsdienst. Sociale wetgeving Je past de sociale wetgeving toe Je kent de arbeidsvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd binnen het bedrijf Je formuleert antwoorden op concrete vragen van werknemers Je staat in voor de opmaak van contracten. Payroll en loonadministratie Je doet de loonverwerking. Je voert loongegevens in rekening houdend met de wetgeving arbeidsduur en met de regelgeving in sector en bedrijf. Adminstratieve ondersteuning Je biedt administratieve ondersteuning binnen de verschillende facetten van het personeelswerk: Werving en selectie Loopbaanplanning Diversiteitsbeleid Arbeidsongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, Verzuimbeleid VTO (vorming-training-opleiding) Je vult de noodzakelijke documenten in: mutualiteitsdocumenten, aanvragen tijdskrediet en loopbaanonderbreking, betaald educatief verlof, verlofaanvragen, documenten voor de R.V.A. Je verzamelt en verwerkt relevante gegevens voor het personeelsbeleid. Je kan deze gegevens interpreteren en voorstellen ter verbetering formuleren. WAAR KOM JE TERECHT ALS PERSONEELSWERKER? Er ligt een breed werkveld voor jou open: profi torganisaties, social profi torganisaties en overheidsdiensten, kortom, alle organisaties die mensen in dienst hebben. Je kan je job uitoefenen in kleine organisaties of in multinationals. Je kan de voorkeur geven aan werken binnen een productieomgeving of in een dienstverlenende organisatie (zoals een sociaal secretariaat, een uitzendkantoor, een rekruterings- en selectiebureau, een dienst voor arbeidsbemiddeling, een outplacementbureau, een opleidingscentrum). Coördinator: Katrien Holvoet 17

18 OPLEIDINGSPROGRAMMA SOCIAAL-CULTUREEL WERK modules lestijden ALGEMENE ONDERBOUW Sociologische vraagstukken 40 Psychologische vraagstukken 40 Sociaaleconomische vraagstukken 40 Filosofi sche en ethische vraagstukken 40 Organisatieleer 60 SOCIAAL-CULTUREEL WERK Overzicht en historiek van het sociaal-cultureel werk 40 Identiteit van het sociaal-cultureel werk 40 Situering sociaal-cultureel werk in een diverse context 40 Cultuurbeleid 40 Organisatierecht 40 Oriëntatie op democratie en rechtstaat 40 Financieel beheer 40 Groepswerk 40 Educatief werk 40 Cultureel werk 40 Gemeenschapsopbouw 40 Aspecten van leidinggeven 40 Educatieve activiteiten opzetten of 40 Participatie stimuleren of Creatieve processen opzetten VAARDIGHEDEN Communicatieve vaardigheden 40 Samenwerkingsvaardigheden 40 Schriftelijke communicatie 40 WERKPLEKLEREN Beroepspraktijk 750 uur - individuele en groepssupervisie Afstudeerproject Tijdens de opleiding volg je 2 keuzemodules 18

19 SOCIAAL-CULTUREEL WERK SOCIAAL-CULTUREEL WERKER? Als sociaal-cultureel werker ben je professioneel betrokken bij zeer uiteenlopende activiteiten en engagementen van verenigingen, cultuurdiensten en sociale bewegingen. Je staat midden in de samenleving. Mensen willen genieten van kunst en cultuur. Mensen gaan engagementen aan en zoeken daarvoor contact en aansluiting met anderen. Ze sluiten zich aan bij initiatieven en verenigingen die hun interesse wekken. Als sociaal-cultureel werker ondersteun je dit engagement. Je stelt behoeften vast, je signaleert problemen en zet activiteiten en vormingen op in diverse sectoren. Als sociaal-cultureel werker ben je multifunctioneel en fl exibel. Je kan werken met zeer diverse groepen op verschillende niveaus. Dit maakt jouw arbeidskansen ruim en veelzijdig. Je bent sociaal vaardig, geïnteresseerd in mensen, je wil werken in het hart van de maatschappij. WAAR KOM JE TERECHT ALS SOCIAAL-CULTUREEL WERKER? Je kan als sociaal-cultureel werker terecht in: jeugdbewegingen diensten vrije tijd van provincies, steden en gemeenten culturele en kunsteducatieve organisaties het buurt- en opbouwwerk verenigingen en bewegingen voor volwassenen sociale bewegingen de ontwikkelingssamenwerking de begeleiding en vorming in de diversiteitssector het preventiewerk in allerhande organisaties diensten voor trajectbegeleiding animatiewerk voor specifi eke doelgroepen: bejaarden, kinderen, andersvaliden, gevangenen. Coördinator: Hilde Van den Bussche 19

20 OPLEIDINGSPROGRAMMA SYNDICAAL WERKER modules lestijden ALGEMENE ONDERBOUW Sociologische vraagstukken 40 Psychologische vraagstukken 40 Sociaaleconomische vraagstukken 40 Filosofi sche en ethische vraagstukken 40 Organisatieleer 60 SYNDICAAL WERK Identiteit van het syndicaal werk 40 Sociaaleconomische vraagstukken 2 40 Politieke vraagstukken 60 Historisch-ideologische perspectieven 60 Arbeidsrecht 60 Socialezekerheidsrecht 60 Werkloosheidsreglementering 40 Syndicale actie 60 Interprofessionele syndicale werking 40 Professionele syndicale werking 60 VAARDIGHEDEN Communicatieve vaardigheden 40 Samenwerkingsvaardigheden 40 Schriftelijke communicatie 40 WERKPLEKLEREN Beroepspraktijk 750 uur - individuele en groepssupervisie Afstudeerproject Tijdens de opleiding volg je 2 keuzemodules 20

21 SYNDICAAL WERK SYNDICAAL WERKER? Syndicaal werkers hebben een warm hart voor alle werknemers. Het verdedigen van de belangen van arbeiders, bedienden, ambtenaren en kaderleden is een kerntaak in elke functie binnen het syndicaal werk. Als syndicaal werker ben je kritisch ten opzichte van sociaaleconomische evoluties. Geloof in verandering en verbetering zijn de basiscompetenties van een syndicaal werker. Je hebt een goede basiskennis van het sociaal recht. Als syndicaal werker ben je communicatief sterk en breng je mensen in beweging. Je wordt gedreven door een constructieve verontwaardiging. WAAR KOM JE TERECHT ALS SYNDICAAL WERKER? In de vakbond vind je een ruime waaier aan jobs: dienstverlener in de lokale dienstencentra medewerker op de juridische diensten regioverantwoordelijke (begeleider van lokale vrijwilligerskernen) themaverantwoordelijke (gender, jongeren, diversiteit, ) centraal propagandist (begeleider van vrijwilligers in bedrijfskernen) vormingswerker stafmedewerker. Coördinator: Ilse Timperman 21

22 PRAKTISCH ZIJN ER VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING? Je kunt inschrijven als je aan volgende voorwaarden voldoet. Je hebt: een diploma secundair onderwijs of minstens 3 jaar een studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad BSO of een certifi caat van een opleiding uit het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden of een certifi caat/diploma van het hoger beroepsonderwijs of een diploma hoger onderwijs of je slaagt in een toegangsproef die onze school zelf organiseert een instapgesprek met de coördinator van de opleiding over jouw verwachtingen, motivatie, leer- en werkervaring. De coördinator geeft jou meer informatie en helpt om uit het modulaire pakket een leertraject samen te stellen waaruit je maximale leerwinst kunt halen. UURREGELING Alle cursussen lopen van 9.25 tot 13 uur en van 14 tot uur. Enkel in educatief kinderwerker zijn de lessen tussen 9 en 15 uur. EDUCATIEF VERLOF Als je minimum 4/5e werkt in de privésector heb je recht op betaald educatief verlof. Ook als je halftijds werkt heb je hier recht op, weliswaar onder bepaalde voorwaarden. > verloven > betaald educatief verlof Ook binnen overheidsdiensten is er een recht op opleidingsverlof. 22

23 KOSTPRIJS Voor elke opleiding betaal je inschrijvingsgeld en cursusgeld. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1,15 euro per lestijd. Je betaalt maximum 575 euro per schooljaar. Het cursusgeld is gekoppeld aan het aantal lestijden. Voor een module van 40 lestijden bedraagt het cursusgeld meestal 16 euro. Daarin zijn alle kosten vervat (cursusmateriaal, handboeken, bibliotheek- en computergebruik, externe uitstappen en bezoeken, ). Het rekeningnummer van het CVO is: BE VRIJSTELLING OF VERMINDERING VAN INSCHRIJVINGSGELD Je bent volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld en je betaalt alleen het cursusgeld als je: een inkomen hebt via maatschappelijke dienstverlening of als je een leefl oon hebt of ten laste bent van een persoon die dit inkomen heeft (attest van OCMW) een wachtuitkering of werkloosheidsvergoeding krijgt en een opleiding volgt die erkend is in het kader van een traject naar werk (attest VDAB of BGDA) niet-werkend verplicht ingeschreven werkzoekend bent en nog geen recht hebt op een uitkering (attest VDAB of BGDA) asielzoeker of vreemdeling bent met recht op materiële hulp. Je betaalt 0,30 euro inschrijvingsgeld per lestijd + cursusgeld als je: een inkomen hebt via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering en je opleiding niet erkend is in je traject naar werk (attest VDAB of BGDA) of ten laste bent van een persoon die deze uitkering heeft (+ attest gezinssamenstelling) voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving twee opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebt in een Centrum voor Basiseducatie voor minimaal 120 lestijden (attest coördinator centrum basiseducatie) zelf één van volgende attesten hebt of ten laste bent van een persoon met één van volgende attesten: een attest van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% een attest van recht op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten een attest van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een attest waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen een attest waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten. 23

24 OPLEIDINGSCHEQUES Als je werknemer bent, kan je opleidingscheques aanvragen bij de VDAB. Je kunt hiermee zowel je inschrijvingsgeld als je cursusgeld betalen. INFODAGEN Je bent welkom op de infodagen die meermaals per jaar doorgaan. De concrete data vind je op de website. Op de infodagen krijg je concrete uitleg over de opleidingen, het modulaire systeem en onze aanpak. Je kan cursusmateriaal en afstudeerprojecten inkijken. VOOR MEER INFO 24

25 Directeur Bernadette Houdart Voor specifieke opleidingsvragen neem je best rechtstreeks contact op met de opleidingscoördinator Begeleider sociale economie Laetitia Serré Educatief kinderwerker Hilde Van den Bussche Maatschappelijk werk Ief Nijsmans Orthopedagogie Geert Verclyte Personeelswerk Katrien Holvoet Sociaal-cultureel werk Hilde Van den Bussche Syndicaal werk Ilse Timperman Tijdens het schooljaar kan je elke dag op het secretariaat terecht van 8.30 tot 17 uur Agnes De Puydt Lies Meysmans Elien Verbruggen Centrum voor Volwassenenonderwijs Sociale School Heverlee vzw, Groeneweg Heverlee CVO SSH is partner in het samenwerkingsverband met de KHLeuven. 25

26 WEGBESCHRIJVING Met de wagen Vanuit Brussel, Oost- en West-Vlaanderen E40 tot verkeerswisselaar Heverlee E314 en vlak na de verkeerswisselaar rechts houden en expresweg N264 naar Leuven (Koning Boudewijnlaan) Sla linksaf naar N253 bij eerste verkeerslichten Ga door over St.-Jansbergsesteenweg Neem de eerste straat links Aan het kruispunt met de Tervuursesteenweg rechtdoor Na ongeveer 300 meter zie je de Sociale School Heverlee op je linkerkant. Vanuit Antwerpen E19 nemen tot R0 E40 richting Luik/Leuven Zie verder vanuit Brussel. Vanuit Oost-Brabant en Limburg E314 tot afrit 15 Sla linksaf naar N253 bij eerste verkeerslichten. Zie verder vanuit Brussel Met de trein en bus Trein tot Leuven station. Neem de bus naar de Sociale School Heverlee (lijn 315, 316 of 317). Dan nog 10 minuten te voet: volg de Tervuursesteenweg richting Leuven en sla linksaf naar de Groeneweg. Raadpleeg de dienstregeling van de NMBS op De dienstregeling van de Lijn vind je op 26

27

28 Centrum voor Volwassenenonderwijs Sociale School Heverlee vzw, Groeneweg Heverlee

PROGRAMMABROCHURE 2009-2010. sociale school heverlee v z w. c e n t r u m v o o r v o l w a s s e n e n o n d e r w i j s

PROGRAMMABROCHURE 2009-2010. sociale school heverlee v z w. c e n t r u m v o o r v o l w a s s e n e n o n d e r w i j s PROGRAMMABROCHURE 2009-2010 s o c i a a l - c u l t u r e e l w e r k - p e r s o n e e l s w e r k - o r t h o p e d a g o g i e - m a a t s c h a p p e l i j k w e r k sociale school heverlee v z w c

Nadere informatie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie

Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Infobundel opleiding Begeleider in de sociale economie Schooljaar 2014-2015 Inhoud 1 Algemene situering... 3 2 Een opleiding in een modulair systeem... 4 3 Het instapgesprek... 5 4 Toelatingsproef voor

Nadere informatie

Infobundel. Begeleider/monitor in de sociale economie

Infobundel. Begeleider/monitor in de sociale economie Infobundel Begeleider/monitor in de sociale economie Schooljaar 2015-2016 CVO SSH Infobundel begeleider/monitor sociale economie 2015-2016 2 Inhoud 1 Algemene situering... 4 2 Een opleiding in een modulair

Nadere informatie

VORMINGSAANBOD 2015-2016. Aan de slag met ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg

VORMINGSAANBOD 2015-2016. Aan de slag met ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg VORMINGSAANBOD 2015-2016 Aan de slag met ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg 1. Even voorstellen Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Sociale School Heverlee

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2014-2015

Afstandsleren sociaal werk 2014-2015 Afstandsleren sociaal werk 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

OPLEIDING SYNDICAAL WERK

OPLEIDING SYNDICAAL WERK OPLEIDING SYNDICAAL WERK Info-bundel 2015-2016 O P L E I D I N G S Y N D I C A A L W E R K i. s. m. h e t A B V V e n C V O C O O V I A n d e r l e c h t INHOUD Opleiding voor wie? 5 Wat biedt deze? 5

Nadere informatie

Graduaat in de Orthopedagogie

Graduaat in de Orthopedagogie Informatiebrochure HBO5 Graduaat in de Orthopedagogie Contact: informatie@horito.be p.peeters@horito.be Horito CVO de Merodelei 220 2300 TURNHOUT 014 47 14 31 www.horito.be VOORSTELLING VAN ONS CENTRUM:

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf

Word de beste versie van jezelf Word de beste versie van jezelf Orthopedagogie Infobrochure Sociaal-Agogisch Werk 2014 2015 SAW staat voor: Sociaal Agogisch Werk Deze brochure is bestemd voor studenten met modeltraject 1 via dagonderwijs

Nadere informatie

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK WAAROM KIEZEN VOOR SOCIAAL WERK? Werk je graag met mensen, ook al hebben zij problemen of zijn ze van binnen gekwetst? Wil jij je graag maatschappelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING ONTHAALBROCHURE - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI 1. Beroepsprofiel Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op dezelfde set van basiscompetenties die een leraar moet bezitten. Ze leiden

Nadere informatie

Departement Sociaal-Agogisch Werk

Departement Sociaal-Agogisch Werk KHLim NEXT 2014 2015 Departement Sociaal-Agogisch Werk Bachelor Orthopedagogie Je hebt levens- en werkervaring en je wil een diploma. Dan kan je via een aangepast traject een bachelordiploma in orthopedagogie

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

Bachelor in de Gezinswetenschappen. Sociaal-Agogisch Werk. Leren over gezin, relaties en opvoeding Breng gerust je levenservaring mee

Bachelor in de Gezinswetenschappen. Sociaal-Agogisch Werk. Leren over gezin, relaties en opvoeding Breng gerust je levenservaring mee Sociaal-Agogisch Werk Bachelor in de Gezinswetenschappen Leren over gezin, relaties en opvoeding Breng gerust je levenservaring mee Academiejaar 2014-2015 www.hubrussel.be/gezin www.hig.be Studeren aan

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin 1 Bijlagen 2 Bijlage 1 - protocolovereenkomst Protocolovereenkomst tussen VDAB Centrum

Nadere informatie

DONATELLA KIEST WELZIJN & ONDERWIJS

DONATELLA KIEST WELZIJN & ONDERWIJS DONATELLA KIEST WELZIJN & ONDERWIJS Werk je graag met mensen? Vind je het leuk om (jonge) mensen te begeleiden bij hun ontwikkeling en het inrichten van hun dagelijks leven? Werk je graag zelfstandig en

Nadere informatie

AFSTANDSLEREN ORTHOPEDAGOGIE 2015-2016

AFSTANDSLEREN ORTHOPEDAGOGIE 2015-2016 AFSTANDSLEREN ORTHOPEDAGOGIE 2015-2016 INHOUD Inleiding 3 Professionele bachelor in de orthopedagogie 4 Aan het werk 6 Afstandsleren aan Hogeschool Gent 7 Toelatingsvoorwaarden Inschrijving Programma

Nadere informatie

Een opleiding volgen in CVO VSPW - Gent. Secundair Volwassenenonderwijs

Een opleiding volgen in CVO VSPW - Gent. Secundair Volwassenenonderwijs Een opleiding volgen in CVO VSPW - Gent Secundair Volwassenenonderwijs Centrum voor Volwassenenonderwijs Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Edgard Tinelstraat 92 9040 Gent (Sint-Amandsberg)

Nadere informatie

zorg voor de toekomst

zorg voor de toekomst zorg voor de toekomst BSO TSO HBO5 GRAAD 2 VANAF 14 JAAR Verzorging-voeding Modulair aangeboden: Basis huishoudkunde Basis gezondheid Basis communicatie Sociale en technische wetenschappen GRAAD 3 VANAF

Nadere informatie

STUDIEGIDS SENIORENCONSULENTENVORMING HOGERE LEERGANGEN VOOR FISCALE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN CVO

STUDIEGIDS SENIORENCONSULENTENVORMING HOGERE LEERGANGEN VOOR FISCALE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN CVO HOGER ONDERWIJS STUDIEGIDS SENIORENCONSULENTENVORMING HOGERE LEERGANGEN VOOR FISCALE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN CVO Academiejaar 2012-2013 www.fhs.be [2] INHOUDSTAFEL Inleiding pg 03 Waarom Seniorenconsulentenvorming

Nadere informatie

AFSTANDSLEREN ORTHOPEDAGOGIE 2014-2015

AFSTANDSLEREN ORTHOPEDAGOGIE 2014-2015 AFSTANDSLEREN ORTHOPEDAGOGIE 2014-2015 INHOUD Inleiding 4 Professionele bachelor in de orthopedagogie 5 Afstandsleren aan Hogeschool Gent 7 Toelatingsvoorwaarden Inschrijving Programma Examenregeling

Nadere informatie

ba Sociaal Werk Sociaal werker vanaf de eerste dag departement Management, Media & Maatschappij

ba Sociaal Werk Sociaal werker vanaf de eerste dag departement Management, Media & Maatschappij ba Sociaal Werk Sociaal werker vanaf de eerste dag 2015 departement Management, Media & Maatschappij 1 HELPEN ZOEKEN SAMEN TOEKOMST VERANDEREN NIEUW VERSTERKEN DIVERSITEIT CULTUUR BEMIDDELEN INLEVEN EMANCIPEREN

Nadere informatie

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK 2014-2015 PROFIEL Iets voor jou? Wil jij je graag maatschappelijk engageren en mensen met problemen, mensen die van binnen gekwetst zijn helpen?

Nadere informatie

Keuzegids: Kiezen voor een afstudeerrichting in de opleiding Bachelor in het Sociaal Werk

Keuzegids: Kiezen voor een afstudeerrichting in de opleiding Bachelor in het Sociaal Werk BACHELOR in het SOCIAAL WERK CAMPUS SINT-ANNAPLEIN Sint-Annaplein 31 9000 Gent Keuzegids: Kiezen voor een afstudeerrichting in de opleiding Bachelor in het Sociaal Werk Deel 1: Deel 2: Deel 3: Algemene

Nadere informatie

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten KHLim NEXT 2014 2015 NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten Identiteitskaart Naam: Initialen: Roepnaam: Adres: Tweede verblijfplaats: Katholieke Hogeschool Limburg v.z.w. KHLim, zeg maar:

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR: SOCIAAL WERK (MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT) DEPARTEMENT SOCIAAL-AGOGISCH WERK WWW.XIOS.BE. Xchange Xperience

PROFESSIONELE BACHELOR: SOCIAAL WERK (MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT) DEPARTEMENT SOCIAAL-AGOGISCH WERK WWW.XIOS.BE. Xchange Xperience PROFESSIONELE BACHELOR: SOCIAAL WERK (MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT) DEPARTEMENT SOCIAAL-AGOGISCH WERK WWW.XIOS.BE Xchange Xperience 1 2 xios hogeschool limburg Beste student(e) Bedankt voor je interesse in

Nadere informatie