De werking van de ondernemingsraden en de bevoegdheden van de Cel Bedrijfsorganisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De werking van de ondernemingsraden en de bevoegdheden van de Cel Bedrijfsorganisatie"

Transcriptie

1 De werking van de ondernemingsraden en de bevoegdheden van de Cel Bedrijfsorganisatie 2

2 1. Bevoegdheid van de Cel Bedrijfsorganisatie Algemeen: - toezicht op de werking van de ondernemingsraden - toezicht op de informatie te verstrekken aan de ondernemingsraden Wat betreft de ondernemingsraden heeft de Dienst TSW een algemene bevoegdheid met uitzondering van de economisch-financiële informatie dewelke behandeld wordt door de cel bedrijfsorganisatie 3

3 1. Bevoegdheid van de Cel Bedrijfsorganisatie Structuur: De algemene directie toezicht op de sociale wetten ressorteert onder de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Lijst van de buitendiensten van de inspectiediensten (3- tal directies per provincie): cf.www.werk.belgie.be Cel Bedrijfsorganisatie (toegevoegd sedert 1/4/2003 aan het Centraal Bestuur van TSW) Ernest Blerotstraat 1 te Brussel. 8 sociaal inspecteurs (5Nl.+3Fr.) voor ongeveer ondernemingen met OR. 4

4 1. Bevoegdheden van de Cel Bedrijfsorganisatie De Cel Bedrijfsorganisatie kan o.a. volgende zaken controleren: 1. Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en zijn uitvoeringsbesluiten (m.b. art. 15b). 2. Koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, gewijzigd door het KB van 12 augustus 1981 (informatie over de vermindering van de sociale zekerheidslasten) en het KB van 6 maart 1990 (de informatie over de geconsolideerde jaarrekening). De praktische toepassing van de voorgeschreven regelen vormt de hoofd-controletaak van de Inspectiedienst, maar even belangrijk is rekening te houden met de geest van de wetgeving. 3. CAO nr. 9 Werd de OR geïnformeerd en/of geraadpleegd inzake: - het tewerkstellingsbeleid, - de maatregelen inzake beroepsopleiding en omschakeling van collectieve aard, - de regels inzake personeelsbeleid - structuurwijzigingen in de onderneming 5

5 2. Toepassingsprincipes KB 1973 De in het KB van 27 november 1973 opgenomen regelen houden rekening met de BELANGEN van de betrokken partijen. -verstrekken van voldoende informatie, begrip van de situatie krijgen, gang van zaken in de onderneming; -zekerheid dat de informatie correct is (controle Inspectiedienst en tussenkomst van de bedrijfsrevisor) 6

6 (Vervolg) De nieuwe regels moeten, gezien de soms zeer grote verschillen tussen de sectoren, met VOLDOENDE SOEPELHEID worden toegepast. -regels van toepassing op alle sectoren, niet uitsluitend op de initiële industriële sector; -gesprekken op niveau mogelijk maken door specifieke informatie aan te passen; -de sectoriële bijzonderheden werden bekendgemaakt via omzendbrieven in het Belgisch Staatsblad. 7

7 (Vervolg) De soepele toepassing van de informatieregelen mag echter geen DISCRIMINATIE tussen de verkrijgers veroorzaken. -aard en omvang gelijke behandeling voor alle ondernemingen; -hulp aan de werkgevers bij de praktische uitwerking van hun informatieverstrekking (omzendbrieven) 8

8 (vervolg) Het verstrekken van informatie mag GEENSZINS CONCURENTIEVERVALSEND werken. -evenwicht tussen voldoende informatie en de vertrouwelijkheid van een aantal gegevens; -informatieverplichting blijft, doch de wetgever heeft het mogelijk vertrouwelijk karakter als een essentieel element beschouwd. -bescherming tegen lekken, die de concurrentiepositie van de onderneming zou kunnen schaden. 9

9 (vervolg) Een LIMITATIEVE AFWIJKINGSMOGELIJKHEID wordt voorzien binnen een strikte procedureregeling. -Commerciële of concurrentiële redenen; -Afwijkingsmogelijkheden voorzien in de reglementering; -afwijking voor andere niet vermelde inlichting onmogelijk. 10

10 (vervolg) Het ONAFHANKELIJK BEHEER van het ondernemingshoofd moet gewaarborgd blijven. - overwegend adviserend karakter van de ondernemingsraad geeft de mogelijkheid om meer onderwerpen te behandelen; -consultatie- en adviseringsprocedure, eindbeslissing blijft bij het ondernemingshoofd. 11

11 3. Toepassing van de reglementering Door de jaren heen heeft de Cel Bedrijfsorganisatie een politiek van controle ontwikkeld die bijzonder gericht was op het constant bevorderen van de goede verstandhouding in de ondernemingsraad. -tweejaarlijks terugkerende controles; -aanpassing van de informatie inhoudelijk voor wie ze eigenlijk bedoeld is; -een sterkte vertrouwensrelatie opbouwen bij beide partijen. 12

12 De sectoriële interpretaties Door het gebruik van sectoriële interpretaties werd het mogelijk om het oorspronkelijke KB van 1973 toe te passen. Door de interpretatieve richtlijnen op te maken (omzendbrieven) werd een eenvormige toepassing in de hand gewerkt. Op die wijze kon de sociale vrede in de ondernemingen verbeterd worden (preventieve acties hebben hier ook hun belang gehad). 13

13 De rol van het bedrijfsrevisoraat De rol van de bedrijfsrevisor naar de leden van de ondernemingsraad -verzekering van de getrouwheid van de informatie door certificering; -bijkomende toelichting verschaffen; -toezicht op de verstaanbaarheid en de duidelijkheid van de verstrekte informatie. 14

14 4. De beslissingsbevoegdheid van de ondernemingsraad De Cel Bedrijfsorganisatie gaat na of de OR zijn rol als beslissingsorgaan heeft kunnen vervullen in o.a. volgende domeinen - De opstelling van het huishoudelijk reglement (art. 22 wet ) - De vaststelling van de te volgen criteria bij ontslag of wederaanwerving wegens ec. of techn. redenen (CAO 9 en 10) - De beslissing over de wijze van betaling van het loon (giraal of contant) (wet ) 15

15 De beslissingsbevoegdheid van de ondernemingsraad o.a. De vastellingen van de jaarlijkse vakantiedata (art. 15 wet ) De vaststelling van de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactivititeitsdag (wet ) De collectieve planning van betaald educatief verlof (wet en KB ) De aanduiding van een outplacementbureau (CAO 51) 16

16 4.1. Toezichtsbevoegdheden van de OR Zoals de TSW gaat de cel bedrijfsorganisatie ook na of de OR in de mogelijkheid wordt gesteld om haar toezichthoudende rol te vervullen. O.a. zorgen voor de stipte toepassing van de wetgeving ter bescherming van de werknemers zoals arbeidsreglementering, sociale verzekeringen (art. 15d en f van de wet van ) 17

17 4.2. De informatieve rol van de OR Ook gaat de cel bedrijfsorganisatie na of de werknemersvertegenwoordigers in de OR de mogelijkheid hebben om het personeel te informeren over de activiteiten van de OR (bv. aanplakking van de dagorde en de werkzaamheden). 18

18 4.3. Werking van de OR Zoals TSW waakt de Cel Bedrijfsorganisatie erover dat de OR correct functioneert, o.a. - komt de OR maandelijks bijeen? - worden de processen-verbaal opgesteld en goedgekeurd? - beschikt de secretaris over voldoende middelen (zowel qua tijd als materieel) om zijn taak naar behoren te vervullen? - krijgen de leden de nodige faciliteiten? 19

19 Algemeen: 4.4 De wijze van optreden van de Cel Bedrijfsorganisatie - op basis van klachten (vakbond, werknemer ) - op basis van opdrachten (auditeur, overheid, Centraal Bestuur, ) - op eigen initiatief Preventieve Controle: - de Cel Bedrijfsorganisatie verricht controles waarbij de inspecteurs overgaan tot een onderzoek van de aan de ondernemingsraad voorgelegde documenten, notulen van vergaderingen en verslagen van de commissaris-revisor of de bedrijfsrevisor. 20

20 Wijze van optreden (Vervolg) Tijdens deze controles hebben de inspecteurs steeds een gesprek met de secretaris van de ondernemingsraad of andere leden van de OR. Bij het vaststellen van een tekortkoming wordt de onderneming verzocht zich binnen een gestelde termijn te conformeren. Steeds worden de voorzitter en de secretaris van de ondernemingsraad schriftelijk op de hoogte gesteld van de op- en aanmerkingen. 21

21 Wijze van optreden (vervolg) Controle op grond van een klacht : -Elk lid van de ondernemingsraad of elke vertegenwoordiger van een vakorganisatie kan een klacht indienen bij de Cel Bedrijfsorganisatie. -De behandeling van deze klacht gebeurt op vertrouwelijke basis en volgens hetzelfde stramien als bij een preventieve controle. 22

22 Wijze van optreden (vervolg) Informatie en advies: -De Cel Bedrijfsorganisatie verleent ook informatie en advies over de geldende reglementeringen inzake bedrijfsorganisatie. (werking van de ondernemingsraden, inhoud van de te verstrekken informatie, de aanstellingsprocedure van de bedrijfsrevisoren, eventueel bestaan en werking van een Europese ondernemingsraad). -De inspecteur kan op verzoek van de partijen deelnemen aan de vergadering van de ondernemingsraad. 23

23 5. Mogelijkheden qua optreden van de Cel Bedrijfsorganisatie in het kader van de wetgeving OR Algemeen : wettelijke middelen - geven van waarschuwing - termijn stellen voor regularisatie - opstellen proces-verbaal In het kader van de wetgeving OR wordt weinig geverbaliseerd maar wordt getracht via onderhandeling het goed functioneren van de raad te waarborgen. 24

24 Cijfers Aantal ondernemingsraden Op 31 december 2006 telde het bestand van de Cel Bedrijfsorganisatie 3005 technische bedrijfseenheden (TBE) met een ondernemingsraad. 25

25 Cijfers In de 1403 gecontroleerde ondernemingen werden 1575 bezoeken afgelegd. 26

26 Cijfers De 1403 controles die tussen 1 januari en 31 december 2006 werden uitgevoerd, kunnen naar de aard van de controles, kunnen als volgt opgedeeld worden: preventieve controles in opdracht : 1213 preventieve controles op eigen initiatief : 128 klachten: 30 vraag om inlichtingen, verzoek om advies 21 vraag of verzoek tot bijwonen vergadering OR: 11 27

27 Cijfers In 229 of 22,6% van 1321 gecontroleerde ondernemingen werden tekortkomingen in de jaarlijkse informatie vastgesteld. 28

28 Cijfers In 17 ondernemingen is de inspectie tussengekomen en werd gevraagd om vermelding vertrouwelijkheid te vervangen door een verwijzing naar de discretieplicht of om een beperkte lijst van echt vertrouwelijke informatie op te stellen. 29

29 Cijfers 1201 van de gecontroleerde ondernemingen moesten een bedrijfsrevisor hebben. Drie ondernemingen hadden evenwel nog geen revisor aangeduid en in 27 ondernemingen werd de bedrijfsrevisor benoemd zonder de beslissingsbevoegdheid van de ondernemingsraad te respecteren. 30

30 Cijfers De revisor heeft onder meer als taak om de economische en financiële informatie in een schriftelijk certificeringsverslag juist en volledig te verklaren. In 33 ondernemingen wordt door de revisor geen schriftelijk certificeringsverslag overhandigd. In 220 ondernemingen gebeurde de overhandiging van het verslag tijdens de vergadering. 31

31 Cijfers Overzicht controleresultaten In 555 ondernemingen of 39,6% van de 1403 gecontroleerde ondernemingen werden tekortkomingen vastgesteld in de economische en financiële informatie of de werking van de ondernemingsraad 32

32 Enkele cijfers jaarverslag 2006 Overzicht controleresultaten Overzicht controleresultaten 348 w erking OR in orde (848) EFI in orde, maar andere opmerkingen (92) EFI onvolledig en andere opmerkingen (115) 92 EFI onvolledig (348) 33

33 Cijfers Algemene beoordeling In 2006 werden 1403 controles uitgevoerd. In 82 dossiers beperkte de controle zich tot een aantal specifieke problemen in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad. Het betreft hier onder meer verzoeken om advies, tussenkomsten op verzoek van de werkgever of werknemers, het bijwonen van de vergaderingen van de ondernemingsraad. 34

34 Besluit De hoofdzakelijke raadgevende bevoegdheid en beperkte beslissingsmacht van de ondernemingsraad mag niet voor gevolg hebben dat het orgaan in een passieve rol wordt gedrongen. Bedoeling is optimalisatie van de werking van de onderneming bekomen door samenwerking!! 35

35 Besluit (vervolg) Dit samenwerkingsmodel wint meer en meer veld in een moderne onderneming. Meer openheid om achterdocht en vooroordeel te voorkomen. Continuïteit bij de overdracht van informatie. De behandeling van de materies moeten concreet zijn voor de leden (aansluiten bij de realiteit) Steeds werken met feiten en cijfers. 36

36 Besluit (vervolg) Mits bijdrage door de Inspectie en de bedrijfsrevisoren zal in de toekomst de bevordering van de vertrouwensrelatie in de ondernemingsraad de belangrijke doelstelling blijven. 37

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie ACLVB L I B E R A L E V A K B O N D DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD HET COMITÉ PBW EN DE SYNDICALE DELEGATIE INHOUD

Nadere informatie

advies CRB 2011-0567

advies CRB 2011-0567 advies CRB 2011-0567 De omzetting in het Belgische recht van de richtlijn 2009/49/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 18 juni 2009 CRB 2011-0567 DEF Advies betreffende de omzetting in het

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Model huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraden 1

Model huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraden 1 CAOII2C Model huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraden 1 Afdeling 1 - Zetel en samenstelling van de ondernemingsraad Artikel 1 De zetel van de ondernemingsraad van... is gevestigd te..., straat,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9.

Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9. Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 25 BIS VAN

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

Toelichting bij het ontwerp van arbeidsreglement (personeel DRP) voor het vrij CLB. (juni 2012)

Toelichting bij het ontwerp van arbeidsreglement (personeel DRP) voor het vrij CLB. (juni 2012) Dienst administratieve en juridische ondersteuning Anatole Francestraat 119 bus 1, 1030 Brussel Tel. 02-240 07 60 Fax 02-240 07 51 E-mail cajo@vclb-koepel.be Toelichting bij het ontwerp van arbeidsreglement

Nadere informatie

Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012. Compliancefunctie

Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012. Compliancefunctie Circulaire Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012 Compliancefunctie Toepassingsveld: Kredietinstellingen, beursvennootschappen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld, vereffeningsinstellingen

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.787 ----------------------------- Zitting van dinsdag 20 december 2011 ----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.787 ----------------------------- Zitting van dinsdag 20 december 2011 ---------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.787 ----------------------------- Zitting van dinsdag 20 december 2011 ---------------------------------------------------- Uitvoering van de adviezen 1.675 en 1.728 betreffende de ecocheques

Nadere informatie

Auteur. Vlaams ministerie voor Werk en Sociale Economie. www.vlaanderen.be/werk. Onderwerp

Auteur. Vlaams ministerie voor Werk en Sociale Economie. www.vlaanderen.be/werk. Onderwerp Auteur Vlaams ministerie voor Werk en Sociale Economie www.vlaanderen.be/werk Onderwerp Draaiboek Wegwijs herstructureringen. Deel 1 - De werkgever blijft gewoon bestaan na de herstructurering Datum 14

Nadere informatie

BELGISCHE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BELGISCHE CORPORATE GOVERNANCE CODE BELGISCHE CORPORATE GOVERNANCE CODE 9 December 2004 2 Belgische Corporate Governance Code BELGISCHE CORPORATE GOVERNANCE CODE INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF 5 PREAMBULE 7 CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES 13 PRINCIPE

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter SABAM RAAD VAN BESTUUR Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Versie van 4 oktober 2011 SABAM Corporate Governance Charter 2 INHOUDSTAFEL I. Woord van de Voorzitter en de Algemeen

Nadere informatie

IMMOBEL Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Regentschapsstraat 58-1000 Brussel BTW BE 0405.966.

IMMOBEL Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Regentschapsstraat 58-1000 Brussel BTW BE 0405.966. IMMOBEL Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Regentschapsstraat 58-1000 Brussel BTW BE 0405.966.675 RPR Brussel CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Inhoud Pagina Inleiding 2 Waarden

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst) Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 53, lid 1, en artikel 62,

(Voor de EER relevante tekst) Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 53, lid 1, en artikel 62, 28.5.2014 L 159/11 RICHTLIJN 2014/67/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER TECHNOLOGIES NV CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Versie 25 02 2011 Keyware Technologies NV, Ikaroslaan 24 1930 Zaventem, Belgium BTW BE 0458.430.512 RPR Brussel www.keyware.com 1. VOORWOORD Het Corporate Governance

Nadere informatie

DE SOCIALE BALANS. Redactiecomite. Paul COMHAIRE Catherine DENDAUW Henri OLlVIER Stefaan RABAEY Marc RENOUPREZ Paul VAN GEYT

DE SOCIALE BALANS. Redactiecomite. Paul COMHAIRE Catherine DENDAUW Henri OLlVIER Stefaan RABAEY Marc RENOUPREZ Paul VAN GEYT DE SOCIALE BALANS Redactiecomite Paul COMHAIRE Catherine DENDAUW Henri OLlVIER Stefaan RABAEY Marc RENOUPREZ Paul VAN GEYT WOORD VOORAF 24 oktober 1996 De Regering heeft van de tewerkstelling een hoofdbekommernis

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Circulaire FSMA/2012_01 (*) dd. 11 januari 2012 (update 22 april 2014) Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Toepassingsveld: Emittenten waarvan effecten tot de verhandeling

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst. Economie, KMO, Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst. Economie, KMO, Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie Inhoudstafel Voorwoord... 3 I. De Europese verordening en de toepassing van de IAS/IFRS door de Belgische vennootschappen... 4 II. De ondernemingsraad

Nadere informatie

FAQ: Ministeriële omzendbrief betreffende de prezones met rechtspersoonlijkheid

FAQ: Ministeriële omzendbrief betreffende de prezones met rechtspersoonlijkheid FAQ: Ministeriële omzendbrief betreffende de prezones met rechtspersoonlijkheid Inhoud Algemene informatie... 5 Zijn de wetswijzigingen van de wet van 15 mei 2007 en 31 december 1963 reeds verschenen?

Nadere informatie

IEP INVEST. Corporate Governance Charter

IEP INVEST. Corporate Governance Charter IEP INVEST Naamloze vennootschap Publieke Vennootschap die een openbaar beroep doet op het Spaarwezen te Oostkaai 50, 8900 Ieper ondernemingsnummer 0448.367.256 (RPR Ieper) Corporate Governance Charter

Nadere informatie

DE RISICOANALYSE. Mei 2009

DE RISICOANALYSE. Mei 2009 DE RISICOANALYSE Mei 2009 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk Administratie van de studiën, de documentatie en de geschillen FOD Werkgelegenheid,

Nadere informatie

INSPECTIEHANDLEIDING

INSPECTIEHANDLEIDING INSPECTIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE Opdrachten, doelstellingen en waarden van de inspectiedienst De opdracht van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding

Nadere informatie