Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 9 oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 9 oktober 2012"

Transcriptie

1 Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 9 oktober 2012 inzake Faillissement van : Stichting VVV Achterhoek Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer : 12/428F Datum vonnis faillietverklaring : 7 september 2012 Rechter-Commissaris : mr. J.S.W. Lucassen Curator : mr. F.B.M. van Aanhold Kenmerk dossier curator : Onderneming gefailleerde : het geven van toeristische informatie en promotie activiteiten op lokaal niveau, met winkels in Zutphen, Winterswijk, Doetinchem en Montferland Omzet : Personeel gemiddeld aantal : 22 Verslagperiode : Bestede uren in verslagperiode : 80 uren Bestede uren totaal : 80 uren 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie De Stichting had haar hoofdkantoor aan de Piet Heinstraat in Zutphen en 4 winkels in Zutphen, Winterswijk, Doetinchem en Montferland. De winkels in Zutphen en Winterswijk waren tevens een ANWB vestiging. ANWB plaatse goederen onder eigendomsvoorbehoud en de VVV mocht die goederen verkopen tegen provisie op basis van een franchiseovereenkomst. De bestuurster is mevrouw R.I. Beij. De titulair directeur is of zou zijn de heer M.G.B. Hammer. De curator begrijpt dat de heer Hammer feitelijk geen directeur was. Hij was de manager van de 4 winkels. Iedere winkel had een filiaalleidster en medewerkers. Op het hoofdkantoor te Zutphen zaten mevrouw Beij, de heer Hammer, de boekhoudster en nog 3 medewerkers. De Raad van Toezicht bestaat uit de heer J. Drost (voorzitter), de heer J.L. Jansen (penningmeester), mevrouw D.J.H. Teeuwsen-Heinen (lid) en de heren H.C. Duijn (lid) en G. de Vries (lid). 1.2 Winst en verlies

2 Baten Inkoopwaarde baten: Bruto marge Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Lasten Bedrijfsresultaat -/ / Rentebaten en lasten -/ / Bedrijfsresultaat na rente -/ / Balanstotaal : : Lopende procedures 1.5 Verzekeringen Worden opgezegd 1.6 Huur De ruimten van het kantoorpand en de 4 winkels waren gehuurd: - Zutphen, Piet Heinstraat 9 (3 e verdieping, deels) - Zutphen, Stationsplein 39 - Winterswijk, Markt 17-a - Doetinchem, IJsselkade Montferland, het poortwachtershuisje van kasteel Bergh te s- Heerenberg Het huurovereenkomsten zijn opgezegd tegen , behalve de winkelruimte te Zutphen die tegen is opgezegd. De opkoper zal de panden uiterlijk per die data leeg en bezemschoon opleveren aan de curator die ze per die data aan de verhuurders kan opleveren. 1.7 Oorzaak faillissement In de faillissementsaanvraag en een eerste korte toelichting aan de curator worden door het bestuur de volgende oorzaken onderscheiden: - Door de rol van internet is er minder behoefte aan VVV s; - Door de recessie zijn winkeliers minder bereid bijdragen aan de VVV te leveren en consumenten geven minder geld uit;

3 - Eind 2011 heeft gemeente Winterswijk bericht dat vanaf 2012 de subsidie van met verlaagd werd; gemeente Zutphen heeft aangegeven voornemens te zijn om de subsidie met ingang van 2013 met 23% te korten en vervolgens in 2014 naar 33% te verlagen. De algemene verwachting was dat de subsidies door de 4 gemeenten zouden worden afgebouwd; - In 2011 moest onverwacht veel geld uitgegeven worden aan de aanschaf van een nieuw boekhoudsysteem en het goed inregelen ervan. Voorheen werd deze gedeeld met het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT) en het Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT). GOBT staakte per eind 2011 haar werkzaamheden. ABT ging per failliet; - In 2011 verhuisde VVV Doetinchem naar een nieuwe locatie, met alle kosten van dien. Zonder verhuizing zou vermoedelijk in 2012 geen of minder subsidie verkregen worden van de gemeente; - Eind 2011 is voor 2 medewerkers een ontslagvergunning gevraagd, tijdelijke contracten zijn niet verlengd en de positie van vertrokken medewerkers werd niet ingevuld. Er moesten advocaatkosten gemaakt worden; - In april 2012 berichtte ANWB dat de betalingstermijn werd ingekort tot 30 of 60 dagen, hetgeen de liquiditeitspositie veranderde. Met ingang van 2013 wenste ze een bankgarantie van ,-; - Met ABT werden de kosten van de boekhouding en de administratief medewerkster gedeeld. Ook de kosten van de gehuurde kantoorruimte. ABT verzorgde voor VVV regionale promotie, marketing, productontwikkeling en op het gebied van ICT. Door het faillissement van ABT per moest VVV die kosten alleen opbrengen; - VVV Montferland zou in 2012/2013 moeten verhuizen op basis van afspraken, met alle kosten van dien; - De omzet van VVV bonnen liep terug en de marge was maar 4%; - Door het wegvallen of veel kleiner worden van andere VVV s zouden er minder inkomsten vanuit die hoek komen. Het personeel van ABT en VVV heeft eind augustus 2012 een brief aan de Raad van Toezicht gezonden. Uit die brief kan worden opgemaakt dat zij een andere oorzaak zien voor de faillissementen van ABT en VVV, te weten hoge en onnodige uitgaven in zeer korte tijd. Kort samengevat noemen zij: - Er is eind 2011/begin 2012 personeel ontslagen met alle kosten van dien, maar vervolgens is er direct in 2012 nieuw personeel aangenomen; - Een zieke medewerker werd in 2011 vervangen maar na herstel werd de vervanger nog een jaar op de loonlijst gehouden; - Er werd nieuwe kantoorruimte gehuurd/bijgehuurd op een dure locatie (Piet Heinstraat) terwijl kantoorruimte op een andere gehuurde locatie (Stationsplein) leeg stond; - Er werden veel derden ingehuurd voor advies, zoals advocaten, accountants, een wervingsbureau, een outplacementbureau en opleiders;

4 - Er werden kosten gemaakt aan bedrijfskleding, uitstapje, huisstijl en mobiele telefoons. In totaal zou volgens de brief hiermee gemoeid zijn een bedrag van ,-. Opstellers van de brief zijn van mening dat deze kosten geheel of gedeeltelijk onnodig zijn gemaakt en niet passen binnen de moeilijke en fragiele financiële situatie. Hetgeen de curator opvalt is dat de begroting 2011 en de definitieve cijfers in de jaarrekening 2011 aanzienlijk verschillen: 2011 begroting 2011 Baten Inkoopwaarde baten: Bruto marge Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Lasten Bedrijfsresultaat -/ Rentebaten en lasten -/ / Bedrijfsresultaat na rente -/ Er zijn dus meer opbrengsten gegenereerd dan verwacht, maar dat ging gepaard met meer kosten dan verwacht. Er zijn bijvoorbeeld meer personeelskosten gemaakt dan begroot. Daardoor was er verschil in bedrijfsresultaat, hetgeen betekende dat een zeer klein begroot positief resultaat een aanzienlijk negatief resultaat van werd. De curator wil hierover in ieder geval horen enkele personeelsleden, de voorzitter van de Raad van Toezicht, het financiële lid van de Raad van Toezicht en de bestuurster. De curator zal bezien of hij vervolgens zelf een oordeel kan vormen over de oorzaak van het faillissement, uiteraard mede in het licht van de rechtmatigheid van e.e.a., zoals hieronder in punt 7 nog aan de orde komt. 2. Personeel 2.1 Personeel per faillissementsdatum 22 personeelsleden 2.2 Personeel in het jaar daarvoor

5 2011: : Ontslag Met uw toestemming zijn alle personeelsleden ontslagen 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage werkzaamheden Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving - kasgeld: 9.662,22 - bankrekeningen: opgevraagd. Komen nog debiteuren op binnen, dus in deze fase nog geen precies bedrag te noemen; - verkoop inventaris + voorraden: (met toestemming RC) - levering reeds verkochte VVV bonnen: 925, ,- (volle prijs) - verkoop Bol.com bonnen: 1.162,50 (50% nominale waarde, met toestemming RC) - verkoop bioscoopbonnen: 3.052,50 (60% nominale waarde, met toestemming RC) - verkoop boeken Willems Adventure 225,- + btw (50% nominale waarde, met toestemming RC. Minder dan verwacht omdat er minder boekjes aanwezig bleken te zijn dan verwacht) - ANWB goederen retour: in de VVV winkels alle ANWB-goederen die retour zijn gegaan eerst gescand. ANWB doet hetzelfde in haar voorraadopslag. Waarde alle goederen minus openstaande vordering van ANWB (waarvoor eigendomsvoorbehoud geldt) is het bedrag dat ANWB nog aan de boedel betaalt. E.e.a. met toestemming RC. Exacte bedrag volgt in de volgende verslagperiode; - Verkoop 250,- + btw. Met toestemming RC; - Verkoop 2 gidsen aan Zutphense musea: 800,- + btw. Met toestemming RC;

6 - VVV geschenkbon BV, Irischeque: 1.000,- retour wegens inzenden cheques; - VVV Culinair Gifts, Dinercheque: 7.265,- retour wegens inzenden cheques; 3.6 Verkoopopbrengst 9662, , , , , , , , , = , Boedelbijdrage , Bodemvoorrecht fiscus Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving /zie Verkoop(opbrengst) /zie Boedelbijdrage /zie 3.5 Andere activa 3.12 Intellectuele eigendomsrechten Verkoop(opbrengst) 4. Debiteuren 4.1 Omvang Blijkens de debiteurenlijst bij de aanvraag: ,44. Op die lijst stonden ook bedragen die vanwege het faillissement niet voldaan gaan worden, zoals de subsidiebijdragen van het laatste kwartaal Die partijen zijn dus niet aangeschreven. Aangeschreven zijn de debiteuren voor een bedrag van ,98. Daarvan betrof het failliete ABT echter ,01, zodat aan reële debiteuren ca resteert. Alle debiteuren zijn in de eerste week van het faillissement al aangeschreven. Ze betalen op de boedelrekening maar ook op de oude bankrekeningen van failliet. In de volgende verslagperiode zal precies geïnventariseerd zijn welke

7 debiteuren al dan niet hebben betaald en waarom ze eventueel niet betalen (verrekening, ontkenning vordering, net vóór faillissement al betaald, etc.); 4.2 Opbrengst In het volgende verslag zal dit aangegeven kunnen worden. 4.3 Boedelbijdrage werkzaamheden - 5. Bank / zekerheden 5.1 Vorderingen van banken Er was geen kredietfaciliteit en dus geen schuld aan de bank. 5.2 Leasecontracten Het kopieerapparaat was gehuurd en is al terug naar Ricoh. 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten. 6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging

8 Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage en werkzaamheden 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht voldaan 7.2 Depot jaarrekeningen 2011: ja 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant KAB accountants heeft de jaarstukken opgesteld. 7.4 Stortingsverplichting op aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur Zie 1.7 hierboven. Nog in onderzoek. Het is op dit moment te vroeg om daar verder iets over te kunnen zeggen. De curator wil over dit onderwerp in ieder geval horen enkele personeelsleden, de voorzitter van de Raad van Toezicht, het financiële lid van de Raad van Toezicht en de bestuurster. 7.6 Paulianeus handelen De curator heeft hieromtrent nog niets aangetroffen 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Het UWV heeft nog geen vordering ingediend. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus De fiscus heeft nog geen vordering ingediend. 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

9 8.4 Andere preferente crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren Volgens de administratie van failliet zouden er 94 crediteuren zijn. 55 hebben de vordering al ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Er is voor ,66 aan vorderingen ingediend, waarvan ,47 de vordering van het failliete ABT betreft. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling opheffen bij gebrek aan baten 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Plan van aanpak - Oorzaak faillissement nader in beeld brengen - Crediteuren nader in beeld brengen, incl. preferente vorderingen - Debiteuren incasseren en verder in beeld brengen - Bezien of er nog zaken te verkopen zijn. Voor enkele websitenamen moet nog een koper gezocht worden. - ANWB-goederen verder afwikkelen - Rechtmatigheid verder in beeld brengen 9.3 Indiening volgend verslag Zutphen, 9 oktober 2012 F.B.M. van Aanhold curator

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 17.12.2012 inzake

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 17.12.2012 inzake Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 17.12.2012 inzake Faillissement van : Charobe vof (h.o.d.n. VK Print) De heer K.M. Volman Mevrouw B.A.M. Volman - Kloppenburg Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 31 aug. 2012

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 31 aug. 2012 Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 31 aug. 2012 inzake Faillissement Stichting Achterhoeks bureau voor toerisme Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer : 12/371 Datum vonnis faillietverklaring

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : NDY Nederland B.V. Faillissementsnummer : C/16/15/216 F Datum uitspraak : 17 maart 2015 Curator : mr. M. Telderman R-C : mr. E.T.M. Schoevaars Activiteiten onderneming : ICT-dienstverlening

Nadere informatie

: TCR Veruoer Regio Zutphen BV. : Gelderland. z clos/lal62s F. : 30 juni 2014. : mr. A.M.P.T. Blokhuis : mr. F.B.M. van Aanhold.

: TCR Veruoer Regio Zutphen BV. : Gelderland. z clos/lal62s F. : 30 juni 2014. : mr. A.M.P.T. Blokhuis : mr. F.B.M. van Aanhold. VO ORIT\TK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: L Datum: 31,.7.2014 inzake Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datu m faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fritz Repro B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 1355 EE

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 mei 2013. t.h.o.d.n. Voet & Zo. Datum uitspraak: 19 maart 2013. mr. T.A. Opbroek-Booij

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 mei 2013. t.h.o.d.n. Voet & Zo. Datum uitspraak: 19 maart 2013. mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 mei 2013 Gegevens failliet: Versluijs Schoenen Amersfoort B.V. t.h.o.d.n. Voet & Zo Faillissementsnummer: F.16/13/300 Datum uitspraak: 19 maart 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

: Smelik Onroerend Goed BV : Gelderland. ': Clo'lMlL!t6 t. : 18 november2ol4 : mr. A.M.P.T. Blokhuis : mr. F.B.M. van Aanhold :201,4

: Smelik Onroerend Goed BV : Gelderland. ': Clo'lMlL!t6 t. : 18 november2ol4 : mr. A.M.P.T. Blokhuis : mr. F.B.M. van Aanhold :201,4 VOCRINK Faillissementsverslag ex art. 73a Fw inzake Nummer:3 Datum: L7.6.2OL5 Faillissement van Rechtbank Faillissementsnummer Datum beschikking faillietverklaring Rechter-Commissaris Curator Kenmerk dossier

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 12 augustus 2011

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 12 augustus 2011 Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 12 augustus 2011 inzake Faillissement BKS Barmentloo Koeriersservice VOF + vennoten J.A. ten Have en G. Barmentloo-Ten Have Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Future Energy B.V.

Nadere informatie

Verslagperiode : 24 april 2012 t/m 11 mei 2012 Bestede uren in verslagperiode : 12,2 28,8 Bestede uren totaal : 41 Saldo boedelrekening 8.

Verslagperiode : 24 april 2012 t/m 11 mei 2012 Bestede uren in verslagperiode : 12,2 28,8 Bestede uren totaal : 41 Saldo boedelrekening 8. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 augustus 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bij jou thuis B.V. 28085710 Faillissementsnummer : F12/314 Datum uitspraak :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : restaurant De Zwaan B.V. 28018278 Faillissementsnummer : F12/505 Datum uitspraak

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FFOOFF B.V. (KvK-nummer 58732004),

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Consumentenadviseur

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE CONSUMENTENADVISEUR B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Consumentenadviseur

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 2 Datum: 14 maart 2012. Faillissement P.R. Bouwmans (v.h.o.d.n. Hengelsport Twister) en M.C.E.M.

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 2 Datum: 14 maart 2012. Faillissement P.R. Bouwmans (v.h.o.d.n. Hengelsport Twister) en M.C.E.M. Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 2 Datum: 14 maart 2012 inzake Faillissement P.R. Bouwmans (v.h.o.d.n. Hengelsport Twister) en M.C.E.M. Vogels Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer : 11/352

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 16 oktober 2014 Gefailleerde Clic Soft B.V. h.o.d.n. Print4All Faillissementsnummer C 08/14/42 F Datum uitspraak 15 januari 2014 Curator mr. ing. M.S. de Waard Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 februari 2014 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Chelsea Facilities B.V., gevestigd te Loenen aan de Hoofdweg 131. Faillissementsnummer : 13/445 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 12 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 12 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 12 januari 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flevo Facility Service B.V. gevestigd te Zeewolde (3892 DA) aan de Patroonsweg

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 24 aug. 2012

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 24 aug. 2012 Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 24 aug. 2012 inzake Faillissement M.J. Weerstra h.o.d.n. WOOD! Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer : 12/350 Datum vonnis faillietverklaring :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN LEMA B.V.

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN LEMA B.V. TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN LEMA B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lema B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annaduin Management B.V. Faillissementsnummer : 07/514 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 januari 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 januari 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 januari 2011 Gegevens onderneming : J.A.M. Kin h.o.d.n. firma Kin-Roksnoer Faillissementsnummer : 09/803 F Datum uitspraak : 22 december 2009 Curator : Mr. A.J.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2015. Gegevens onderneming: G-Works B.V. Faillissementsnummer: C/01/15/491 F Datum uitspraak: 21 juli 2015 Curator:

Nadere informatie

Verslagperiode: 21 oktober 2014 t/m 17 november 2014

Verslagperiode: 21 oktober 2014 t/m 17 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 november 2014 Gegevens failliet: Rijnbeek B.V. KvK-nummer: 30040785 Faillissementsnummer: F.16/14/935 Datum uitspraak: 21 oktober 2014 Rechter-commissaris: mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op [datum uitschrijven] Gefailleerde De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Reerink Copy- en Lichtdrukservice B.V. Faillissementsnummer C/08/15/448

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 juli 2013 Gegevens failliet: Van Eck Schilderwerken B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/577 Datum uitspraak: 28 mei 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

Verslagperiode : 30 september 2008 t/m 28 oktober 2008 Bestede uren in verslagperiode : 74:42 uren Bestede uren totaal : 74:42 uren

Verslagperiode : 30 september 2008 t/m 28 oktober 2008 Bestede uren in verslagperiode : 74:42 uren Bestede uren totaal : 74:42 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 1 DATUM: 28 OKTOBER 2008 Gegevens onderneming : F.D.R. Sloop- en Timmerwerken B.V. h.o.d.n. FDR Bouwservice gevestigd te Groningen, 9738 AD aan de Wolddijk 99a Faillissementsnummer

Nadere informatie