Stappenplan. Collectief ontslag. Deze whitepaper wordt u aangeboden door dé online kennisbank voor personeelsmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stappenplan. Collectief ontslag. Deze whitepaper wordt u aangeboden door www.hrpraktijk.nl, dé online kennisbank voor personeelsmanagement"

Transcriptie

1 Stappenplan Collectief ontslag Deze whitepaper wordt u aangeboden door dé online kennisbank voor personeelsmanagement

2 Inhoudsopgave 1. Wet melding collectief ontslag Melden UWVWERKbedrijf Melden vakbonden Melden OR Inlichten werknemers Informeren pers Opstellen sociaal plan Contact leggen met externe instanties Ontslagaanvragen indienen HRpraktijk.nl Kennisbank voor personeelsmanagement...8 2

3 De checklist in deze whitepaper geeft een overzicht van de stappen die u moet zetten als meer dan twintig werknemers moeten worden ontslagen. Als twintig of meer werknemers binnen het werkgebied van één district van Arbeidsjuridische dienstverlening UWV WERKbedrijf wonen, is de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing. Vooral de volgorde van de stappen is erg belangrijk en kan soms tijd besparen. Checklist collectief ontslag 1. Ga na of sprake is van een collectief ontslag zoals bedoeld in de WMCO. Zo ja, maak dan een draaiboek voor de gehele ontslagprocedure en neem hierin in elk geval de volgende activiteiten op: 2. melding van het voorgenomen ontslag aan UWV WERKbedrijf in het relevante district; 3. melding van het voorgenomen ontslag ter raadpleging aan de vakbond(en); 4. melding van het voorgenomen ontslag ter advisering aan de bevoegde OR of aan een personeelsvertegenwoordiging; 5. de werknemers inlichten over het voornemen; 6. een bericht opstellen voor de pers over het voornemen; 7. een sociaal plan met de vakbond(en) en/of OR overeenkomen, dan wel eenzijdig opstellen; 8. contacten leggen mede met het oog op het sociaal plan met externe instanties, zoals een outplacementbureau of een re-integratiebedrijf en UWV WERKbedrijf; 9. ontslagaanvragen indienen bij Arbeidsjuridische dienstverlening UWV WERKbedrijf en (eventueel) ontbindingsverzoekschriften bij de kantonrechter. Chronologisch kan deze checklist in de vorm van tijdsbalk als volgt worden weergegeven: Ad 1. Wet melding collectief ontslag Het begrip collectief ontslag wordt gedefinieerd in de Wet melding collectief ontslag (WMCO). Deze wet is van toepassing op alle werkgevers die het voornemen hebben om binnen een tijdvak van drie maanden in één UWV WERKbedrijf-district ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst van minimaal 20 werknemers aan UWV WERKbedrijf toestemming tot opzegging te vragen. Verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de sector Kanton van de rechtbank (= kantonrechter) tellen bij dit minimale aantal van 20 mee als de werkgever van plan is om vijf of meer van dergelijke verzoeken in te dienen binnen dezelfde periode van drie maanden. 3

4 Ad 2. Melden UWVWERKbedrijf De overheid lees: UWV WERKbedrijf in het relevante district heeft na de melding van een voornemen tot collectief ontslag een specifieke rol. Na de eerste melding aan UWV WERKbedrijf geldt een wachttijd van een maand, tijdens welke periode verzoeken om een ontslagvergunning niet in behandeling mogen worden genomen. Tijdens deze wachttijd van een maand moet de werkgever proberen om zo veel mogelijk te voorkomen dat werknemers werkloos worden. In de kennisbank Personeelspraktijk, module Ontslagmanager vindt u meer informatie over melding aan UWV WERKbedrijf. Door alle stappen in de ontslagmanager te doorlopen worden automatisch documenten gegenereerd die u in uw correspondentie kunt gebruiken. Ad 3. Melden vakbonden De WMCO beoogt werknemers in geval van een voornemen tot collectief ontslag extra te beschermen door hun werkgever in overleg met hun vertegenwoordigers in vakbondsverband een oplossing te laten zoeken voor de gerezen bedrijfseconomische problematiek of als dit niet (meer) mogelijk blijkt te zijn (zo veel mogelijk) ontslagen te voorkomen of de gevolgen hiervan zo veel mogelijk te verzachten. Daarom moet de werkgever de belanghebbende werknemersvereniging(en) ten minste raadplegen over de mogelijkheden om de collectieve ontslagen te voorkomen of in aantal te verminderen en als ontslagen niet zijn te vermijden over de mogelijkheid om de gevolgen daarvan te verzachten door het nemen van sociale begeleidingsmaatregelen als omscholing, outplacement en afvloeiingsregelingen. De werkgever moet de vakbonden daarom informeren over: het aantal werknemers waar het om gaat, met een onderverdeling naar beroep of functie; het totale aantal werknemers dat de werkgever gewoonlijk in dienst heeft; de criteria die zullen worden aangelegd bij het selecteren van de voor ontslag in aanmerking komende werknemers. Daarnaast moet de werkgever aan de vakbonden een afschrift geven van zijn melding aan UWV WERKbedrijf. In de kennisbank Personeelspraktijk vindt u meer informatie over raadpleging van de vakbonden. Ad 4. Melden OR De OR heeft in een onderneming van 50 of meer werknemers bij collectief ontslag doorgaans een adviesrecht. Gaat het om een kleine onderneming (meer dan 10 en minder dan 50 werknemers), dan moet het personeel om advies worden gevraagd 4

5 als een kwart of meer daarvan door het voorgenomen ontslagbesluit dreigt te worden getroffen. Dit geldt overigens ook als het om minder dan 20 werknemers gaat en het voorgenomen besluit dus geen voornemen is in de zin van de WMCO. Het is goed de OR zo tijdig mogelijk in te lichten en om advies te vragen. Door daarbij te wijzen op een geheimhoudingsplicht kan (theoretisch) worden voorkomen dat informatie binnen de onderneming uitlekt voordat de werknemers voor wie mogelijk ontslag zal worden aangevraagd, hierover zijn ingelicht. De werkgever moet zich ervan vergewissen of in plaats van de OR mogelijk de COR bevoegd is. En in een Europees concern kan daarnaast ook de EOR bevoegd zijn. In de kennisbank Personeelspraktijk vindt u meer informatie over advies van de ondernemingsraad. Ad 3, 4 Een belangrijk punt is de timing van de verschillende stappen. Het kan voor een werkgever van belang zijn dat de stappen zodanig worden gepland dat informatie niet voortijdig naar buiten komt. Belangrijk is ook dat er voldoende feiten en cijfermateriaal beschikbaar moeten zijn. Dit is nodig om alle betrokkenen te kunnen overtuigen van de noodzaak van het voorgenomen collectief ontslag. Een van de te vermijden fouten daarbij is dat te weinig tijd wordt ingeruimd om overleg te plegen met de verschillende betrokkenen. Ook kan het van belang zijn dat informatie niet uitlekt voordat de betrokken werknemers op de hoogte zijn gebracht. Neem in overweging om met de vakbond(en) en de OR ook het tijdstip en de wijze van informeren van de werknemers te bespreken. Ad 5. Inlichten werknemers Een collectief ontslag heeft voor de betrokken werknemers vergaande consequenties. Alleen al ter voorkoming van onrust binnen de onderneming verdient het aanbeveling de werknemers, vooral degenen die mogelijk bij het ontslag betrokken zullen zijn, hierover tijdig in te lichten. Het is van belang dat deze werknemers zo veel mogelijk gelijktijdig worden geïnformeerd en dat zij ook dezelfde informatie krijgen. Als nog niet bekend is welke werknemers worden ontslagen, moeten in elk geval de selectiecriteria bekend worden gemaakt. Selectie van de werknemers De werkgever kan niet zelf beslissen van welke werknemers hij afscheid gaat nemen. Tot 1 maart 2006 gold het anciënniteitsbeginsel. Vanaf die datum is het afspiegelingsbeginsel verplicht. Dit houdt in dat de werknemers per categorie uitwisselbare functies wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten: van 15 tot 25 jaar van 25 tot 35 jaar van 35 tot 45 jaar van 45 tot 55 jaar van 55 jaar en ouder De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen moet zo plaatsvinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs zo veel mogelijk gelijk is. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen. 5

6 Uitzondering Afspiegeling is niet aan de orde als een unieke functie (een functie die slechts door één werknemer wordt bekleed) komt te vervallen. Datzelfde geldt wanneer een categorie uitwisselbare functies als geheel komt te vervallen: alle werknemers binnen deze categorie uitwisselbare functies moeten dan immers afvloeien. Maak de werknemers duidelijk op welke manier en wanneer zij over de volgende stappen zullen worden geïnformeerd. Het verdient aanbeveling een duidelijke (met een professionele rechtshulpverlener afgestemde) samenvatting van hetgeen wordt verteld, ook schriftelijk beschikbaar te stellen en uit te reiken. Ad 6. Informeren pers Zend eventueel een persbericht aan de regionale pers of nodig deze uit nadat de werknemers zijn ingelicht. Voorkom dat werknemers en middenkader onverhoeds door de pers met vragen worden benaderd. Maak duidelijke afspraken over wie de contacten met de pers onderhoudt en zorg dat iedereen van die afspraken op de hoogte is. Stem af welke informatie aan de pers gaat worden verstrekt en zet die op papier. Voorkom tot elke prijs dat werknemers uit de (regionale) pers vernemen wat er aan de hand is. Ad 7. Opstellen sociaal plan In het geval de arbeidsovereenkomst met één of meer werknemers moet worden gewijzigd of beëindigd, kan een sociaal plan de (financiële) zorgen van de werknemers verlichten en een antwoord geven op vele andere vragen. In het sociaal plan staan zaken als: de selectiecriteria bij het ontslag; regels over aanvulling op uitkeringen; outplacement; arbeidsplaatsbemiddeling; pensioenvoortzetting; et cetera. Ook eventuele herplaatsings- of omscholingsmogelijkheden kunnen in een sociaal plan worden opgenomen. Het feit dat het sociaal plan in zulke verschillende vormen voorkomt, leidt in de praktijk soms tot verwarring, omdat de mate waarin de werkgever en de werknemer ('financieel') door het sociaal plan zijn gebonden, van vorm tot vorm kan verschillen. In het algemeen is de rechter geneigd om de gebondenheid aan het sociaal plan sterker te achten naarmate het met één of meer vakbonden is overeengekomen. Wordt een sociaal plan overeengekomen tussen een werkgever enerzijds en een representatieve vakbond anderzijds, dan zal dat sociaal plan voor de rechter uitgangspunt zijn voor de beantwoording van tal van vragen, onder meer samenhangend met vergoedingen in het kader van ontslag. Is er een sociaal plan afgesproken met de OR of betreft het 'slechts' een eenzijdig door de werkgever opgesteld sociaal plan, dan zal de rechter daaraan mogelijk minder waarde kunnen toekennen. 6

7 Ad 8. Contact leggen met externe instanties Bij een collectief ontslag kunnen verschillende instanties behulpzaam zijn door voorlichting te geven en de werknemers te helpen bij de aanvraag van een uitkering. Eventueel kan naast een outplacementbureau ook contact worden opgenomen met uitzend/detacheringsbureaus om te kijken of er bepaalde mogelijkheden zijn voor werknemers om na hun ontslag te worden geplaatst. In de kennisbank Personeelspraktijk vindt u meer informatie over het sociaal plan, inclusief Voorbeeldbrief melding voornemen tot collectief ontslag aan CWI ex artikel 3 WMCO Ad 9. Ontslagaanvragen indienen Na de raadpleging van de vakbond(en) en de ondernemingsraad over het voornemen tot collectief ontslag en zo mogelijk naar aanleiding daarvan het overeenkomen van een sociaal plan worden na het nemen van het besluit tot collectief ontslag de individuele ontslagaanvragen ingediend bij UWV WERKbedrijf (en eventueel ontbindingsverzoeken ingediend bij de kantonrechter). Alle gegevens over de betrokken werknemers worden ook overlegd. Zo moeten de naam, de functie, het geslacht en het aantal dienstjaren worden vermeld. Zijn opzeggingen volgens de werkgever niet te voorkomen, dan ziet UWV WERKbedrijf erop toe dat de voorgenomen ontslagen door de bedrijfseconomische problemen in redelijkheid niet te vermijden zijn en de vereiste selectiecriteria in acht zijn genomen. Als de werknemer bereid is om een verklaring van geen bezwaar te ondertekenen, kan de behandeling van de desbetreffende ontslagaanvra(a)g(en) door UWV WERKbedrijf worden bespoedigd. Na de verstrekking van de ontslagvergunningen door UWV WERKbedrijf kunnen de arbeidsovereenkomsten van de desbetreffende werknemers worden opgezegd. Daarbij gelden de normale regels inzake opzegtermijnen en ontslagverboden. 7

8 10. HRpraktijk.nl Kennisbank voor personeelsmanagement De informatie uit deze whitepaper maakt deel uit van de online Kennisbank Personeelspraktijk van HRpraktijk.nl. Hoe vaak bent u op zoek naar praktische hulp bij ontslag, verzuim, personeelskosten en belonen? Wilt u snel een antwoord hebben voor uzelf, collega s of leidinggevenden? Met de Kennisbank Personeelspraktijk: - heeft u altijd een waardevol naslagwerk binnen handbereik. - kunt u altijd snel en correct adviseren en keuzes maken, op alle denkbare HR-gebieden. - krijgt u de beschikking over honderden voorbeeldbrieven en voorbeeldcontracten - krijgt u de beschikking over een online ontslagmanager. Door alle stappen te doorlopen worden automatisch documenten gegenereerd die u in uw correspondentie kunt gebruiken. De voordelen voor u op een rij: >> Betrouwbare vakinformatie U beschikt 24 uur per dag over duidelijke taal, oplossingen en tools waarmee u als HR-professional direct aan de slag kunt. Bovendien wordt alles continu door onze experts up-to-date gehouden, u weet dus zeker dat u goed zit! >> Advies op maat Onze adviesdesk, die wordt bemand door juristen en HR-professionals, voorziet u van antwoord en opheldering bij uw specifieke vraagstukken. >> Gratis 14 dagen kennismaken Wilt u weten wat HRpraktijk kan betekenen voor uw dagelijkse werkzaamheden als HR-professional? Ga dan snel naar om u aan te melden voor een gratis proefperiode van twee weken. 8

WHITE PAPER. De kunst om in te krimpen over ontslag bij reorganisatie

WHITE PAPER. De kunst om in te krimpen over ontslag bij reorganisatie WHITE PAPER De kunst om in te krimpen over ontslag bij reorganisatie WHITEPAPER - DE KUNST OM IN TE KRIMPEN over ontslag bij reorganisatie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Drie wijzen om te komen tot beëindiging

Nadere informatie

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen Een onderneming verkeert in financiele problemen en er bestaat een acute noodzaak om het bedrijf uit de gevarenzone

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Collectief Ontslag De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

In deze wegwijzer komen de volgende onderwerpen aan de orde:

In deze wegwijzer komen de volgende onderwerpen aan de orde: Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 24 maart 2009 Onderwerp Wegwijzer ontslagrecht L.s., Bijgevoegd treft u aan de Wegwijzer Ontslagrecht. In de huidige economische omstandigheden door de

Nadere informatie

Mei 2012. Wegwijzer Ontslagrecht Rechten, plichten en vergoedingen

Mei 2012. Wegwijzer Ontslagrecht Rechten, plichten en vergoedingen Mei 2012 Wegwijzer Ontslagrecht Rechten, plichten en vergoedingen Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Beëindiging arbeidsovereenkomst 2 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 2 Ontslag op staande voet 3 Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische redenen. Tot 1 maart

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

Beeindiging arbeidsovereenkomst

Beeindiging arbeidsovereenkomst Beeindiging arbeidsovereenkomst Voorwoord Wees u ervan bewust dat alle juridische informatie in dit bestand slechts globaal en indicatief is. Het arbeidsrecht is bovendien zo omvangrijk dat de informatie

Nadere informatie

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! Maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 4 1.1 Afloop door bepaalde

Nadere informatie

Reorganisaties. 28 oktober 2014. Joost van Ruiven Johan Hobma

Reorganisaties. 28 oktober 2014. Joost van Ruiven Johan Hobma Reorganisaties 28 oktober 2014 Joost van Ruiven Johan Hobma Inhoud 1. Cao s wet- en regelgeving 2. Reorganisatieplan 3. Overleg OR/CR/Vakbond 4. WMCO 5. Sociaal Plan 6. UWV Ontslagprocedure 7. Overige

Nadere informatie

Wat komt er kijken bij een reorganisatie, collectief ontslag, outsourcing?

Wat komt er kijken bij een reorganisatie, collectief ontslag, outsourcing? Wat komt er kijken bij een reorganisatie, collectief ontslag, outsourcing? Wat is het doel van een Sociaal Plan en zijn de mogelijkheden bij outplacement? 1) Reorganisatie Organisaties streven een bepaalde

Nadere informatie

Arbeid. Uw rechten en plichten als werknemer. Voorwoord. Inleiding CAO

Arbeid. Uw rechten en plichten als werknemer. Voorwoord. Inleiding CAO Arbeid Uw rechten en plichten als werknemer Voorwoord Wees u ervan bewust dat alle juridische informatie in dit bestand slechts globaal en indicatief is. Het arbeidsrecht is bovendien zo omvangrijk dat

Nadere informatie

Handleiding afspiegeling algemeen

Handleiding afspiegeling algemeen Handleiding afspiegeling algemeen Stappenplan voor de bepaling van de ontslagvolgorde Versie: 1.1 Datum: mei 2006 Deze versie vervangt de eerdere versie van januari 2006. Aan de samenstelling van de Handleiding

Nadere informatie

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan

Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan Direct aan de slag met stappenplannen, modellen, ontbindingsprocedures, bepalingen sociaal plan en WMCO Inhoudsopgave Inleiding 1. Collectief ontslag 2.

Nadere informatie

awvn REORGANISEREN WWW.AWVN.NL

awvn REORGANISEREN WWW.AWVN.NL awvn REORGANISEREN WWW.AWVN.NL Inhoud Reorganiseren: een gevoelige zaak 2 Een goede voorbereiding 4 Het belang van communicatie 5 Het traject 6 fase 1 Analyse en besluitvorming 7 fase 2 Voorbereiding 7

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Ontslagrecht. Ontslagstelsel blokkeert banengroei

Ontslagrecht. Ontslagstelsel blokkeert banengroei Inleiding Het Nederlandse ontslagrecht wordt vaak als zeer gecompliceerd ervaren. Een veel gehoord geluid in werkgeverskringen is dat het onmogelijk is om arbeidsovereenkomsten te beëindigen, en als dit

Nadere informatie

Deeltijd-WW: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-WW: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 4, 19 juni 2009 1 Deeltijd-WW: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk

Sociaal Plan WKNL. Van Werk naar Werk Sociaal Plan WKNL Van Werk naar Werk Wolters Kluwer Nederland B.V, gevestigd te Deventer, hierna te noemen de Werkgever als partij ter ene zijde en FNV KIEM, gevestigd te Amsterdam CNV Dienstenbond/CNV

Nadere informatie

LEESWIJZER SOCIAAL PLAN VOOR PLAATSELIJKE MEDEWERKERS

LEESWIJZER SOCIAAL PLAN VOOR PLAATSELIJKE MEDEWERKERS LEESWIJZER SOCIAAL PLAN VOOR PLAATSELIJKE MEDEWERKERS Bij de totstandkoming van het Sociaal Plan voor Plaatselijke Medewerkers zijn zowel de werkgevers (vertegenwoordigd door de VKB) als werknemers (vertegenwoordigd

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2009-2010

Arbeidsrecht 2009-2010 Arbeidsrecht 2009-2010 CV Jo Weerts 2 Deeltijd-WW 3 Wat houdt deeltijd-ww in? Hoe lang duurt deeltijd-ww? Met wie maakt u afspraken over deeltijd-ww? De afsprakenovereenkomst Wanneer moet u een vergoeding

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren.

WHITEPAPER. Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht. Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. WHITEPAPER Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht Specialist arbeidsrecht, juridisch partner MKB. Laat u vrijblijvend informeren. info@tavasszy.nl www.tavasszy.nl Wet werk en zekerheid:

Nadere informatie

Deeltijd-WW: wat betekent dat?

Deeltijd-WW: wat betekent dat? Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 6, 2 oktober 2009 1 Deeltijd-WW: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

ONTSLAG HET EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

ONTSLAG HET EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONTSLAG HET EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Kantoor Zutphen Kantoor Dieren Zaadmarkt 105 Noorderstraat 10 7201 DD ZUTPHEN 6953 CE DIEREN Postbus 8 7200 AA ZUTPHEN T 0575-54 54 55 T 0313-41 20 27 F 0575-54

Nadere informatie

Werkgever & Ontslag. Informatie voor werkgevers over ontslag. 1. Inleiding

Werkgever & Ontslag. Informatie voor werkgevers over ontslag. 1. Inleiding Informatie voor werkgevers over ontslag Werkgever & Ontslag 1. Inleiding Deze folder geeft een globaal overzicht van wettelijke bepalingen voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, zoals die gelden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht

Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht Wet werk en zekerheid: wijzigingen in het arbeidsrecht Vanaf 1 januari 2015 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) van toepassing op arbeidsovereenkomsten. Als gevolg hiervan gelden andere regels op het gebied

Nadere informatie