Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Rijksbegroting voor het jaar Vaststelling begroting van uitgaven Hoofdstuk IX A Nationale Schuld Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. De uitgaven in Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het jaar 1988 met die voor het jaar 1987, afgerond op miljoenen guldens, vertoont het volgende beeld: Totale raming voor 1988 f Totale raming voor 1987 f Meer voor 1988 f De toeneming van f3 027 miljoen vloeit voort uit een hogere raming [ +) c.q. lagere ( ) raming voor: rente en kosten vaste schuld aflossingen vaste schuld rente en kosten vlottende schuld diversen + f f f f 31 f Bij de berekening van rente en aflossing van de vaste schuld is rekening gehouden met de tot en met 31 juli 1987 gecontracteerde leningen Afdeling I. Vaste schuld Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 25a, vierde lid jo derde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State. In 1988 zal naar raming op de vaste schuld f342 miljoen meer aan rente en kosten verschuldigd zijn dan in Deze verhoging heeft voornamelijk betrekking op de rentelasten, voortvloeiend uit de dekking van de behoefte aan financieringsmiddelen in Volledigheidshalve zij vermeld dat de raming van de automatiseringskosten die betrekking hebben op het beheer van de staatsschuld met ingang van 1988 is opgenomen in begrotingshoofdstuk IX B. De toeneming van de aflossingen ad f2971 miljoen is het gevolg van het in het verleden toegenomen kapitaalmarktberoep. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 5

2 1.3. Afdeling II. Vlottende schuld Voornamelijk doordat er in 1986 minder schatkistpapier is geplaatst dan bij de begroting 1987 was aangenomen, zal naar verwachting in 1988 aan rente en kosten op de vlottende schuld f317 miljoen minder nodig zijn dan in Afdeling III. Diversen Ondanks een lagere rekenrente stijgt de geraamde rentevergoeding voor de reserves van het Staatsbedrijf der PTT met f31 miljoen. Deze stijging is het gevolg van de toegenomen reserves. 2. De financiering van het Rijk Evenals in 1986 is in 1987 de financiering van het begrotingstekort van het Rijk vergemakkelijkt door omvangrijke vervroegde aflossingen op woningwetleningen door woningbouwcorporaties. Het financieringstekort, inclusief bovenbedoelde vervroegde aflossingen, bedroeg in 1986 slechts f7,4 miljard. In 1987 neemt dit tekort weer toe (zie tabel 1). De aflossingen op de gevestigde staatsschuld zijn dit jaar ruim f3 miljard hoger dan in Ook de komende jaren zullen deze aflossingslasten sterk oplopen. De vervroegde aflossingen van het Rijk in 1987 zijn tot dusverre van een gelijke orde van grootte geweest als in de voorgaande jaren, namelijk circa f 1,5 miljard. In dit bedrag is niet begrepen het bedrag aan vervroegd afgeloste onderhandse leningen ten laste van de voorinschrijfrekening (zogeheten VIR-leningen) bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, aangezien deze leningen meteen weer worden omgezet in nieuwe leningen. Het ging hierbij om een bedrag van f 0,8 miljard in de eerste zeven maanden van 1987 tegen f3,3 miljard in 1986 en f4,2 miljard in De financieringsbehoefte, welke gelijk is aan de som van het financieringstekort en de aflossingen, komt dit jaar vermoedelijk uit op f27,7 miljard en ligt daarmee ruim f9 miljard hoger dan in In 1987 is ultimo juli voor f20,9 miljard in de financieringsbehoefte voorzien, zodat circa 75% van de behoefte reeds is gedekt. Het financieringsbeleid is er, evenals in voorgaande jaren, op gericht de financieringsbehoefte volledig op de kapitaalmarkt te dekken. In 1985 en vooral in 1986 overtrof het gerealiseerde kapitaalmarktberoep de financieringsbehoefte. Met name in 1986 werd dit veroorzaakt door de aanzienlijk hoger dan verwachte vervroegde aflossingen op woningwetleningen en voorts - zij het in mindere mate - doordat het financieringstekort exclusief de vervroegde aflossingen ten opzichte van de ramingen bleek mee te vallen. Deze ontwikkeling had tot gevolg dat de Staat in de tweede helft van 1986 geen beroep op de openbare kapitaalmarkt meer hoefde te doen. Het liquiditeitsoverschot in 1986 werd deels gecompenseerd door een deel van het vervallende schatkistpapier niet te herplaatsen. Per saldo nam het schatkistsaldo in 1986 met f2,4 miljard toe. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 6

3 Tabel 1. Financieringsbeeld van het Rijk (in mld. gld., op kasbasis) Financieringstekort (exclusief vervroegde aflossingen woningwetleningen en exclusief debudgetteringen) -25,6-22, Vervroegde aflossingen woningwetleningen 2,5 15,5 14,9 Financieringstekort (inclusief vervroegde aflossingen woningwetleningen en exclusief debudgetteringen) ,4 Aflossingen: aflossingen gevestigde schuld -7,5-9,7-13,0 vervroegde aflossingen gevestigde schuld' ,7-1,5 vervallen reguliere aflossingen in verband met vervroegde aflossingen 0,3 0,3 0,0-13,2 Totaal -8,7 11,0 14,6 Financieringsbehoefte -31, Gerealiseerd bruto kapitaalmarktberoep op de openbare markt gecontracteerd op de onderhandse markt 20,5 14,3 14,4 4 gecontracteerd 10,2 4,4 3,7" voorinschrijfrekening 3.4 3,1 2 2,8-27,7 Totaal 34,1 21,8 20,9 Liquiditeitssaldo 2,3 Bruto plaatsing schatkistpapier 5,2 4,3 2,7" Aflossingen schatkistpapier -5,5-5,7-7,0 3,4 Netto plaatsing schatkistpapier -0,3-1.4 Diversen -0,4 0,4 Mutatie schatkistsaldo 1,6 2,4 1 Exclusief de vervroegde aflossing van onderhandse leningen ten laste van de voorinschrijfrekening, die bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds zijn herfinancierd. 2 Dit bedrag is gelijk aan het saldo van de consolidaties ten laste van de voorinschrijfrekening ad f 3312 min. en de mutatie van de voorinschrijfrekening ad f 230 min. 3 Ramingen voor het gehele jaar, tenzij anders aangegeven. 4 Gecontracteerd tot en met 31 juli Het kapitaalmarktberoep Ter beperking van de toekomstige jaarlijkse herfinanciering van vervallende staatsschuld, is het beleid de laatste jaren gericht op looptijdverlenging. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de looptijdontwikkeling van nieuw afgesloten openbare, VIR- en onderhandse leningen. Tabel 2. Gewogen gemiddelde looptijd van openbare, VIR- en onderhandse leningen (in jaren) ' Openbaar VIR Onderhands 1 Tot en met 31 juli ,5 7,5 7,0 10,8 8,2 7,6 14,0 12,5 8,6 6,2 6,7 8,4 8,8 8,4 6,5 7,8 8,5 9,8 8,5 7,7 10,6 11,4 11,4 11,4 Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 7

4 Uit de tabel blijkt dat aan het steeds korter worden van de gemiddelde looptijd in 1984 een einde is gekomen. Sindsdien is het beleid, gericht op looptijdverlenging, duidelijk succesvol geweest, al is de gemiddelde looptijd, zowel openbaar als onderhands, nog altijd korter dan in In 1987 is tot dusverre een lichte terugval in de gemiddelde looptijd van openbare en VIR-leningen opgetreden Het openbare beroep Het Rijk gaf zes openbare leningen met storting in 1986 uit. De totale opbrengst hiervan was f 14,3 miljard, wat een gemiddelde opbrengst van f2,4 miljard per lening inhoudt, tegen f2,6 miljard in Twee van de zes leningen waren 10-jaars fixe leningen (met aflossing in één termijn), die samen f5,8 miljard opleverden (zie tabel 3). De overige vier leningen hadden een looptijd van jaar. Het gewogen gemiddelde effectieve rendement van openbare staatsleningen daalde van 7,6% in 1985 naar 6,6% in In de eerste 7 maanden van 1987 heeft de storting op zes openbare leningen plaatsgevonden. De totale opbrengst bedroeg f 14,4 miljard, dat wil zeggen gemiddeld f2,4 miljard per lening. Van deze leningen was er slechts één die géén fixe looptijd had: de jarige lening waarvan de inschrijving openstond op 17 februari Het resultaat van deze lening was teleurstellend. Dit hield verband met de looptijd, die door beleggers op dat moment als te lang werd beoordeeld en de ongunstige marktomstandigheden ten tijde van de inschrijving op de lening. Van de vijf fixe leningen hadden er drie een looptijd van 8 jaar, één een looptijd van 10 jaar en één een looptijd van 7 jaar. Van deze laatste lening werd maar liefst 72% aan buitenlandse beleggers toegewezen. Het stabiele niveau van de rente vond zijn weerslag in de couponrente van de leningen uitgegeven in Vijf van de zes leningen droegen een couponrente van 61/4%. Op 26 april 1987 gaf het Rijk voor het eerst sinds lange tijd weer een lening uit met een couponrente van 6%. Het effectieve rendement was 5,98%. De laatste keer dat het Rijk tegen een rente van minder dan 6% kon lenen was in Het gewogen gemiddelde effectieve rendement van de openbare staatsleningen met storting in 1987 is verder gedaald tot 6,1 %. Tabel 3. Uitgifte van openbare staatsleningen met storting in 1986 en de eerste helft van 1987 Fonds Inschrijvingsdatum Stortingsdatum Looptijd Bedrag' Koers Rendement 2 Aandeel buitenland 7% Nederl ,4 6,93 18% 6 3 /4% Nederl ,0 6,75 26% 6%% Nederl ,0 6,75 26% 654 % Nederl ,8 6,25 51% 6%% Nederl ,0 6,42 23% 6%% Nederl ,0 6,25 47% 6%% Nederl ,3 6,20 33% 6'/A Nederl ,0 6,11 29% 6'/«% Nederl ,7 6,28 13% 6)4% Nederl ,8 6,12 43% 6%% Nederl ,4 6,19 55% 6% Nederl ,1 5,98 72% 1 In mil joenen guldens. 2 In procenten. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 8

5 3.2. Het onderhandse beroep Op de onderhandse markt leende het Rijk in 1986 op kasbasis f4,4 miljard. Dat is aanzienlijk minder dan de f 10,2 miljard die in 1985 onderhands uit de markt werd genomen, hetgeen voor een belangrijk deel te verklaren is uit de veel lagere financieringsbehoefte in In 1987 is op kasbasis tot dusverre voor een bedrag van f3,7 miljard gecontracteerd. De terughoudende opstelling van het Rijk op de onderhandse markt hangt samen met de ook dit jaar meevallende financieringsbehoefte ten gevolge van het grote volume van de vervroegde aflossingen op woningwetleningen door woningbouwcorporaties. Deze vervroegde aflossingen worden op de onderhandse markt herfinancierd en veroorzaken een opwaartse druk op het renteniveau op deze markt. Het rente-écart tussen onderhandse en openbare leningen, welke in de afgelopen jaren ongeveer 0,25% bedroeg, is in de eerste helft van 1987 opgelopen tot meer dan 0,5% De voorinschrijfrekening De reservering van gelden op de voorinschrijfrekening van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds bedroeg in 1986 f3,1 miljard tegen f3,4 miljard in Voor 1987 wordt naar verwachting f2,8 miljard gereserveerd. De geleidelijke daling van de gereserveerde bedragen, welke zich sinds 1980 voordoet, is het gevolg van met name de verlaging van het pensioenbijdrage-percentage. De gereserveerde gelden worden regelmatig omgezet («geconsolideerd») in onderhandse leningen aan de Staat. De modaliteiten van de leningen ten laste van de voorinschrijfrekening zijn in beginsel de zelfde als die van openbare staatsleningen. 4. Verlenging van staatsleningen In 1986 bestond bij vier in het verleden uitgegeven staatsleningen de mogelijkheid de looptijd te verlengen tegen voor het overige gelijke voorwaarden. Deze leningen zijn voornamelijk in de beginjaren '80 uitgegeven. De beleggers hebben op zeer grote schaal van deze mogelijkheid gebruik gemaakt (zie tabel 4). In 1987 kwamen ook twee leningen voor verlenging in aanmerking. Ook deze leningen zijn nagenoeg geheel omgezet in leningen met een langere looptijd. In totaal zijn er nu 7 van de 8 leningen, waaraan de mogelijkheid tot verlenging gekoppeld was, daadwerkelijk verlengd. De eerste verlenging vond in 1985 plaats, terwijl in 1989 de laatste verlengbare lening kan worden omgezet in een lening met een langere looptijd. Tabel 4. Verlengbare leningen Oude lening Nieuwe lening Oorspronke- Omzettingslijk lening- percentage bedrag (in min. gld.) 10% per 86/89 10% per 89/ ,4 T/2% per 87/90 7V4% per 90/ , /4% per 86/90 10%% per 92/ ,2 9Vi% per 87/ /*% per 90/ ,2 12%% per 87/91 12%% per 92/ ,8 8'/ 2% per 88/91 8V4% per 92/ ,7 10'/«% per 88/92 10%% per 93/ ,8 814% per 90/94 8%% per 95/ Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 9

6 5. Vervroegde aflossing van staatsleningen Sinds 1985 heeft het Rijk gebruik gemaakt van het recht om een aantal leningen vervroegd af te lossen. In totaal ging het in 1985 om een bedrag van ruim f 1,5 miljard aan openbare leningen en ruim f4,2 miljard aan VIR-leningen (zie tabel 5). Het hierbij behaalde netto budgettaire voordeel' kan worden becijferd op f420 miljoen. In 1986 kwamen voor het eerst gewone onderhandse leningen in aanmerking voor vervroegde aflossing. Achtergrond hiervan was dat deze leningen voor het eerst in 1976 zijn uitgegeven en op zijn vroegst na 10 jaar vervroegd mogen worden afgelost. In totaal werd voor bijna f250 miljoen aan gewone onderhandse leningen vervroegd afgelost. Bovendien loste het Rijk dat jaar voor bijna f 1,5 miljard aan openbare leningen en voor ruim f3,3 miljard aan VIR-leningen vervroegd af. Het netto budgettaire voordeel van alle in 1986 vervroegd afgeloste staatsleningen bedroeg ruim f315 miljoen. Ook in 1987 heeft de Staat gebruik gemaakt van de mogelijkheid vervroegd af te lossen. In januari en in juni zijn in totaal vier openbare leningen voor een bedrag van bijna f 0,8 miljard vervroegd afgelost en twee VIR-leningen voor een bedrag van in totaal eveneens bijna f 0,8 miljard. Daarnaast is tot dusverre in 1987 voor een bedrag van bijna f 0,7 miljard aan onderhandse leningen vervroegd afgelost. De vervroegde aflossingen in 1987 leverden in totaal een netto budgettair voordeel op van f 178 miljoen. Tabel 5. Vervroegd aflosbaar gestelde leningen en het netto budgettaire voordeel (in min. gld.) Vervroegd afgelost Netto budgettair voordeel ' Openbaar VIR Onderhands Totaal Toten met 31 juli Houderschap gevestigde schuld Zoals reeds in paragraaf 3.1 is vermeld is de buitenlandse belangstelling bij de emissie van openbare staatsleningen sterk toegenomen. De belangstelling van de verschillende categorieën beleggers wordt in tabel 6 weergegeven. Tabel 6. Toewijzing bij uitgifte van openbare staatsleningen (in mld. gld. en in procenten van het totaal, op kasbasis) * bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % ' Onder netto budgettair voordeel wordt verstaan het rentevoordeel over de resterende looptijd van de vervroegd afgeloste lening, verminderd met de eventueel te betalen boete en de verschuldigde provisie bij herfinanciering. Institutionele beleggers Buitenlandse beleggers Particuliere beleggers (Spaar-)banken 12,3 3,8 4,0 5, ,6 4,9 2,6 1,4 Totaal** 25, , , ,3 100 * Tot en met 31 juli ** Door afronding kan de som van de componenten afwijken van het totaal ,3 4,8 1,8 1, ,0 6,0 2,1 1, Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 10

7 Uit tabel 6 blijkt dat het aandeel van de particuliere beleggers en de (spaar-)banken in 1986 en tot dusverre in 1987 in geringe mate is veranderd. Opvallend is het zeer grote aandeel van de buitenlandse beleggers in de eerste helft van 1987, dat het aandeel van de institutionele beleggers overtrof. De grote buitenlandse belangstelling is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat vijf van de zes openbare leningen met storting in 1987 fixe leningen waren en aan de sterke positie van de Nederlandse gulden. Alhoewel de inschrijving van buitenlandse beleggers bij de emissie van openbare staatsleningen in de afgelopen jaren sterk is toegenomen, is het aandeel van de buitenlandse beleggers in de totale uitstaande staatsschuld nagenoeg gelijk gebleven op een niveau van circa 10% (zie tabel 7). Hieruit blijkt dat buitenlandse beleggers in 1986 op de secundaire markt per saldo openbare staatsleningen hebben verkocht. Het aandeel van de institutionele beleggers bedraagt al jaren ongeveer 50%. De particuliere beleggers en (spaar-)banken nemen ieder ongeveer 20% van de staatsschuld voor hun rekening. Daarbij is het aandeel van de particulieren in de afgelopen jaren licht afgenomen en het aandeel van de (spaar-)banken licht toegenomen. Tabel 7. Verdeling van het houderschap van de gevestigde staatsschuld (in mld. gld. en in procenten van het totaal per jaarultimo) bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % Institutionele beleggers Buitenlandse beleggers Particuliere beleggers (Spaar-)banken 76,2 16,6 35,7 26, ,2 18,4 38,8 37, ,2 21,1 41,4 44, ,6 21,2 40,4 49, Totaal 155, , , ,8 100 N.B.: In verband met een definitiewijziging wijken de cijfers iets af van de cijfers vermeld in de memorie van toelichting van Hoofdstuk IX A voor het jaar Schatkistpapier De uitstaande hoeveelheid schatkistpapier is afgenomen van f 1 7,1 miljard ultimo 1985 tot f 15,7 miljard ultimo De onvolledige herplaatsing van schatkistpapier in 1986 hield verband met de meevallende financieringsbehoefte in In 1986 werd circa de helft van het schatkistpapier onderhands geplaatst. Daarnaast vonden in 1986 twee openbare inschrijvingen plaats, éénmaal via een tenderinschrijving op 19 juni en éénmaal via een zogeheten inschrijving over de toonbank in oktober, waarbij gedurende meerdere dagen inschrijvingen tegen wisselende tarieven en wisselende looptijden werden geaccepteerd. Het resultaat van beide inschrijvingen bedroeg respectievelijk circa f 0,5 en f 1,6 miljard. In de eerste zeven maanden van 1987 is onderhands circa f2,7 miljard schatkistpapier geplaatst. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 11

8 Tabel 8. Afgifte van schatkistpapier (in min. gld. en in procenten van het totaal) Uitgifte techniek Bedrag " Tender (19 juni ) Toonbank (20, 23 en 24 oktober) Onderhands Totaal Tender _ Toonbank - Onderhands Totaal * Toten met 31 juli Het financieringsarrangement Evenals in voorafgaande jaren heeft het Rijk ook dit jaar een financieringsarrangement met de Nederlandsche Bank afgesloten. Het arrangement voorziet in de tijdelijke - seizoenmatige of incidentele - kasbehoeften van de Staat als het schatkistsaldo niet toereikend is. Het nu geldende financieringsarrangement loopt van 1 maart 1987 tot 1 maart 1988 en heeft een maximale omvang van f4995 miljoen. De rente die de Bank in rekening brengt is gelijk aan het geldende wisseldisconto (thans 4'/2%). Tot op heden is het niet nodig gebleken gebruik te maken van het arrangement. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 12

9 Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 rente 1988 vaste schuld Artikel 3 aflossing 1988 vaste schuld Op basis van de per 31 juli 1987 bekende gegevens worden aan rente en aflossing op vaste staatsschuld de volgende bedragen geraamd Geraamde bedragen aan rente en aflossing voor de na de opstelling van de begroting in 1987 nog aan te gane vaste schuld Voor de inkoop van vaste schuld ingevolge de wet van 9 november 1950, Stb. K 494 is een stelpost uitgetrokken van Hierdoor verminderen de rentelasten met Voorts zal aan provisie verschuldigd zijn over in 1988 af te sluiten openbare en onderhandse leningen Overige kosten op staatsschuld Totaal kosten af: Memorie Artikel 1. Rente en kosten Artikel 3. Aflossing Artikel 4. Vervroegde aflossing. Aangezien niet valt te voorzien wanneer en tot welk beloop vaste schuld vervroegd zal worden afgelost, wordt dit artikel pro memorie opgenomen. Artikel 5. Rente en kosten van schatkistpapier, kasgeldleningen en gelden in rekening-courant met 's-rijks schatkist. Daar het niet mogelijk is reeds ten tijde van de indiening van de begroting voor het dienstjaar 1988 rekening te houden met alle factoren, die van invloed zullen zijn op het beloop van de vlottende schuld in dat begrotingsjaar, kan slechts een globale raming worden ontworpen van de in 1988 verschuldigde rente. 1. Op schatkistpapier en kasgeldleningen zal naar raming aan rente verschuldigd zijn een bedrag van f miljoen. 2. De rente verschuldigd over de gelden van rijksfondsen gestort in 's Rijks kas zal naar raming bedragen f 103 miljoen. 3. De rente verschuldigd over in 's Rijks schatkist aanwezige gelden van staatsbedrijven zal naar raming f50 miljoen bedragen. 4. De rente verschuldigd over door derden in rekening-courant bij 's Rijks schatkist aangehouden gelden zal naar raming f3 miljoen bedragen. Artikel 6. Rente over reserves van staatsbedrijven. Het gemiddelde aan reserves van staatsbedrijven, waarover in 1988 door 's Rijks schatkist rente wordt vergoed, wordt geraamd op f 14,3 miljard. Artikel 7. Overige rentelasten. In verband met het intrekken van de Wet van 23 mei 1917 (Stb. 436; Wet waarborgen buitenlandse verzekeraars) wordt met ingang van het begrotingsjaar 1988 geen rente van door buitenlandse verzekeraars in geld gestelde zekerheid uitgetrokken. De Ministervan Financiën, H. 0. C. R. Ruding Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 13

10

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Rijksjaarverslag 2012 ixa Nationale Schuld

Rijksjaarverslag 2012 ixa Nationale Schuld Rijksjaarverslag 2012 ixa Nationale Schuld Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 IXA Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2012 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN NATIONALE SCHULD (IXA)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 IXA Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz. A. ARTIKELSGEWIJZE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 IXA Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2000 Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 IXA Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2012 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 juni 2013 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 606 Evaluatie Financieringsbeleid Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19982 Spaarstromen Nr. 2 NOTITIE Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding en bevindingen 4 2. Indeling van de gezinsbesparingen 6 2.1 Definities en begripsbepaling

Nadere informatie

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Publicatiedatum CBS-website: 19 september 27 Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Job Stufkens Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT VAN DE STAATSSCHULD

RISICOMANAGEMENT VAN DE STAATSSCHULD RISICOMANAGEMENT VAN DE STAATSSCHULD Evaluatie van het beleid 2012-2015 19 JUNI 2015 1 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting... 4 1.1 Introductie tot het beleidsterrein... 4 1.2 Resultaten... 5 1.3 Renterisicobeleid...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 IXA Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2011 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN NATIONALE SCHULD (IXA) Aangeboden 16 mei 2012 kst-33240-ixa-1 ISSN

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten gevolgen van invoering nieuw FTK en gewijzigde UFR. Samenvatting

Onderzoeksresultaten gevolgen van invoering nieuw FTK en gewijzigde UFR. Samenvatting Onderzoeksresultaten gevolgen van invoering nieuw FTK en gewijzigde UFR Samenvatting Pensioenfondsen zijn de afgelopen tijd geconfronteerd met diverse wijzigingen in de wet- en regelgeving. Sinds 1 januari

Nadere informatie

B.V. NBZ-Aandelen B3 Rotterdam

B.V. NBZ-Aandelen B3 Rotterdam Rotterdam JAARSTUKKEN 2008 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2008 BLZ VERSLAG VAN DE BEHEERDER 1 JAARREKENING 2008 Balans per 31 december 7 Winst-en-verliesrekening 8 Kasstroomoverzicht 9 Toelichting 10 Toelichting

Nadere informatie

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 9 - juli 2003

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 9 - juli 2003 Financiële Maandstatistiek Jaargang 9 - juli 2003 Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2003 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nleuwegeln.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nleuwegeln.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nleuwegeln.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 2010-001 Nieuwegein Financiën Contactpersoon Ger/ de Vree Telefoon 030 607 1305 Fax 030 601

Nadere informatie

De financiële crisis: gevolgen voor de rijksbegroting

De financiële crisis: gevolgen voor de rijksbegroting Tijdschrift voor Openbare Financiën 95 De financiële crisis: gevolgen voor de rijksbegroting J. de Haan* Samenvatting Dit artikel behandelt de gevolgen van de financiële crisis voor de Nederlandse begroting

Nadere informatie

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in de portefeuille en van de renteinkomsten

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in de portefeuille en van de renteinkomsten Nieuwegein f~., \..--- '.,. I..._ ' 28-3 Aan de leden van de commissie ABZ Onderwerp: Strategienota treasury 27-2 Datum 18 december 27 Portefeuillehouder: B.J. Lubbinge Afdeling:~ Financiën Bijlagen: 5

Nadere informatie

Bezoekadres Martlnbaan 2 3439 NN www.nleuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Bezoekadres Martlnbaan 2 3439 NN www.nleuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 343 AA Bezoekadres Martlnbaan 2 3439 NN www.nleuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 5 4 387 Nieuwegein Financiën 2 9-1 Contactpersoon Gerl de Vree Telefoon (3) 67 13 5 Fan (3) 61 37 19 E-mail

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19479 Budgettair kader voor de begroting 1987 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT. XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli 1956

TIJDSCHRIFT. XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli 1956 NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS XXXI Jaargang, Deel II, Nr 1 Juli Dit tijdschrift wordt als objectieve

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Thesaurie. Jaarverslag. Federale Staatsschuld

KONINKRIJK BELGIE. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de Thesaurie. Jaarverslag. Federale Staatsschuld KONINKRIJK BELGIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Thesaurie Federale Staatsschuld Jaarverslag 2010 JAARVERSLAG 2010 Federale Overheidsdienst Financiën Algemene Administratie

Nadere informatie

CR E D I T LI N K E D VASTGOED III B.V. M A X I M A A L 492 KLASSE A OBLIGATIES ( 5,000)

CR E D I T LI N K E D VASTGOED III B.V. M A X I M A A L 492 KLASSE A OBLIGATIES ( 5,000) CR E D I T LI N K E D VASTGOED III B.V. PROSPEC TUS M A X I M A A L 492 KLASSE A OBLIGATIES ( 5,000) GESPREIDE PAN EUROPESE VASTGOEDPORTEFEUILLE HYPOTHECAIRE ZEKERHEID BINNEN VIJF JAAR UW INLEG TERUG 8.8%

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 078 Bepalingen inzake redenominatie van schuldtitels in verband met de deelname door Nederland aan de Economische en Monetaire Unie (Wet schuldredenominatie)

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin december 2007

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin december 2007 07 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin december 2007 Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële instellingen 2007 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 2400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 IXA Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 3 VERSLAG

Nadere informatie

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) 33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 8 maart 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Agentschap van de Schuld. Federale Staatsschuld

Jaarverslag 2014. Agentschap van de Schuld. Federale Staatsschuld Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld Jaarverslag 2014 KONINKRIJK BELGIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Thesaurie Jaarverslag 2014 1 2 Federale Staatsschuld Agentschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 178 Voorjaarsnota 1995 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 mei

Nadere informatie

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld Jaarverslag 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1 Agentschap van de Schuld.indd 1 25/06/12 15:08 Agentschap van de Schuld.indd 2

Nadere informatie