Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Rijksbegroting voor het jaar Vaststelling begroting van uitgaven Hoofdstuk IX A Nationale Schuld Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. De uitgaven in Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het jaar 1988 met die voor het jaar 1987, afgerond op miljoenen guldens, vertoont het volgende beeld: Totale raming voor 1988 f Totale raming voor 1987 f Meer voor 1988 f De toeneming van f3 027 miljoen vloeit voort uit een hogere raming [ +) c.q. lagere ( ) raming voor: rente en kosten vaste schuld aflossingen vaste schuld rente en kosten vlottende schuld diversen + f f f f 31 f Bij de berekening van rente en aflossing van de vaste schuld is rekening gehouden met de tot en met 31 juli 1987 gecontracteerde leningen Afdeling I. Vaste schuld Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 25a, vierde lid jo derde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State. In 1988 zal naar raming op de vaste schuld f342 miljoen meer aan rente en kosten verschuldigd zijn dan in Deze verhoging heeft voornamelijk betrekking op de rentelasten, voortvloeiend uit de dekking van de behoefte aan financieringsmiddelen in Volledigheidshalve zij vermeld dat de raming van de automatiseringskosten die betrekking hebben op het beheer van de staatsschuld met ingang van 1988 is opgenomen in begrotingshoofdstuk IX B. De toeneming van de aflossingen ad f2971 miljoen is het gevolg van het in het verleden toegenomen kapitaalmarktberoep. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 5

2 1.3. Afdeling II. Vlottende schuld Voornamelijk doordat er in 1986 minder schatkistpapier is geplaatst dan bij de begroting 1987 was aangenomen, zal naar verwachting in 1988 aan rente en kosten op de vlottende schuld f317 miljoen minder nodig zijn dan in Afdeling III. Diversen Ondanks een lagere rekenrente stijgt de geraamde rentevergoeding voor de reserves van het Staatsbedrijf der PTT met f31 miljoen. Deze stijging is het gevolg van de toegenomen reserves. 2. De financiering van het Rijk Evenals in 1986 is in 1987 de financiering van het begrotingstekort van het Rijk vergemakkelijkt door omvangrijke vervroegde aflossingen op woningwetleningen door woningbouwcorporaties. Het financieringstekort, inclusief bovenbedoelde vervroegde aflossingen, bedroeg in 1986 slechts f7,4 miljard. In 1987 neemt dit tekort weer toe (zie tabel 1). De aflossingen op de gevestigde staatsschuld zijn dit jaar ruim f3 miljard hoger dan in Ook de komende jaren zullen deze aflossingslasten sterk oplopen. De vervroegde aflossingen van het Rijk in 1987 zijn tot dusverre van een gelijke orde van grootte geweest als in de voorgaande jaren, namelijk circa f 1,5 miljard. In dit bedrag is niet begrepen het bedrag aan vervroegd afgeloste onderhandse leningen ten laste van de voorinschrijfrekening (zogeheten VIR-leningen) bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, aangezien deze leningen meteen weer worden omgezet in nieuwe leningen. Het ging hierbij om een bedrag van f 0,8 miljard in de eerste zeven maanden van 1987 tegen f3,3 miljard in 1986 en f4,2 miljard in De financieringsbehoefte, welke gelijk is aan de som van het financieringstekort en de aflossingen, komt dit jaar vermoedelijk uit op f27,7 miljard en ligt daarmee ruim f9 miljard hoger dan in In 1987 is ultimo juli voor f20,9 miljard in de financieringsbehoefte voorzien, zodat circa 75% van de behoefte reeds is gedekt. Het financieringsbeleid is er, evenals in voorgaande jaren, op gericht de financieringsbehoefte volledig op de kapitaalmarkt te dekken. In 1985 en vooral in 1986 overtrof het gerealiseerde kapitaalmarktberoep de financieringsbehoefte. Met name in 1986 werd dit veroorzaakt door de aanzienlijk hoger dan verwachte vervroegde aflossingen op woningwetleningen en voorts - zij het in mindere mate - doordat het financieringstekort exclusief de vervroegde aflossingen ten opzichte van de ramingen bleek mee te vallen. Deze ontwikkeling had tot gevolg dat de Staat in de tweede helft van 1986 geen beroep op de openbare kapitaalmarkt meer hoefde te doen. Het liquiditeitsoverschot in 1986 werd deels gecompenseerd door een deel van het vervallende schatkistpapier niet te herplaatsen. Per saldo nam het schatkistsaldo in 1986 met f2,4 miljard toe. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 6

3 Tabel 1. Financieringsbeeld van het Rijk (in mld. gld., op kasbasis) Financieringstekort (exclusief vervroegde aflossingen woningwetleningen en exclusief debudgetteringen) -25,6-22, Vervroegde aflossingen woningwetleningen 2,5 15,5 14,9 Financieringstekort (inclusief vervroegde aflossingen woningwetleningen en exclusief debudgetteringen) ,4 Aflossingen: aflossingen gevestigde schuld -7,5-9,7-13,0 vervroegde aflossingen gevestigde schuld' ,7-1,5 vervallen reguliere aflossingen in verband met vervroegde aflossingen 0,3 0,3 0,0-13,2 Totaal -8,7 11,0 14,6 Financieringsbehoefte -31, Gerealiseerd bruto kapitaalmarktberoep op de openbare markt gecontracteerd op de onderhandse markt 20,5 14,3 14,4 4 gecontracteerd 10,2 4,4 3,7" voorinschrijfrekening 3.4 3,1 2 2,8-27,7 Totaal 34,1 21,8 20,9 Liquiditeitssaldo 2,3 Bruto plaatsing schatkistpapier 5,2 4,3 2,7" Aflossingen schatkistpapier -5,5-5,7-7,0 3,4 Netto plaatsing schatkistpapier -0,3-1.4 Diversen -0,4 0,4 Mutatie schatkistsaldo 1,6 2,4 1 Exclusief de vervroegde aflossing van onderhandse leningen ten laste van de voorinschrijfrekening, die bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds zijn herfinancierd. 2 Dit bedrag is gelijk aan het saldo van de consolidaties ten laste van de voorinschrijfrekening ad f 3312 min. en de mutatie van de voorinschrijfrekening ad f 230 min. 3 Ramingen voor het gehele jaar, tenzij anders aangegeven. 4 Gecontracteerd tot en met 31 juli Het kapitaalmarktberoep Ter beperking van de toekomstige jaarlijkse herfinanciering van vervallende staatsschuld, is het beleid de laatste jaren gericht op looptijdverlenging. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de looptijdontwikkeling van nieuw afgesloten openbare, VIR- en onderhandse leningen. Tabel 2. Gewogen gemiddelde looptijd van openbare, VIR- en onderhandse leningen (in jaren) ' Openbaar VIR Onderhands 1 Tot en met 31 juli ,5 7,5 7,0 10,8 8,2 7,6 14,0 12,5 8,6 6,2 6,7 8,4 8,8 8,4 6,5 7,8 8,5 9,8 8,5 7,7 10,6 11,4 11,4 11,4 Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 7

4 Uit de tabel blijkt dat aan het steeds korter worden van de gemiddelde looptijd in 1984 een einde is gekomen. Sindsdien is het beleid, gericht op looptijdverlenging, duidelijk succesvol geweest, al is de gemiddelde looptijd, zowel openbaar als onderhands, nog altijd korter dan in In 1987 is tot dusverre een lichte terugval in de gemiddelde looptijd van openbare en VIR-leningen opgetreden Het openbare beroep Het Rijk gaf zes openbare leningen met storting in 1986 uit. De totale opbrengst hiervan was f 14,3 miljard, wat een gemiddelde opbrengst van f2,4 miljard per lening inhoudt, tegen f2,6 miljard in Twee van de zes leningen waren 10-jaars fixe leningen (met aflossing in één termijn), die samen f5,8 miljard opleverden (zie tabel 3). De overige vier leningen hadden een looptijd van jaar. Het gewogen gemiddelde effectieve rendement van openbare staatsleningen daalde van 7,6% in 1985 naar 6,6% in In de eerste 7 maanden van 1987 heeft de storting op zes openbare leningen plaatsgevonden. De totale opbrengst bedroeg f 14,4 miljard, dat wil zeggen gemiddeld f2,4 miljard per lening. Van deze leningen was er slechts één die géén fixe looptijd had: de jarige lening waarvan de inschrijving openstond op 17 februari Het resultaat van deze lening was teleurstellend. Dit hield verband met de looptijd, die door beleggers op dat moment als te lang werd beoordeeld en de ongunstige marktomstandigheden ten tijde van de inschrijving op de lening. Van de vijf fixe leningen hadden er drie een looptijd van 8 jaar, één een looptijd van 10 jaar en één een looptijd van 7 jaar. Van deze laatste lening werd maar liefst 72% aan buitenlandse beleggers toegewezen. Het stabiele niveau van de rente vond zijn weerslag in de couponrente van de leningen uitgegeven in Vijf van de zes leningen droegen een couponrente van 61/4%. Op 26 april 1987 gaf het Rijk voor het eerst sinds lange tijd weer een lening uit met een couponrente van 6%. Het effectieve rendement was 5,98%. De laatste keer dat het Rijk tegen een rente van minder dan 6% kon lenen was in Het gewogen gemiddelde effectieve rendement van de openbare staatsleningen met storting in 1987 is verder gedaald tot 6,1 %. Tabel 3. Uitgifte van openbare staatsleningen met storting in 1986 en de eerste helft van 1987 Fonds Inschrijvingsdatum Stortingsdatum Looptijd Bedrag' Koers Rendement 2 Aandeel buitenland 7% Nederl ,4 6,93 18% 6 3 /4% Nederl ,0 6,75 26% 6%% Nederl ,0 6,75 26% 654 % Nederl ,8 6,25 51% 6%% Nederl ,0 6,42 23% 6%% Nederl ,0 6,25 47% 6%% Nederl ,3 6,20 33% 6'/A Nederl ,0 6,11 29% 6'/«% Nederl ,7 6,28 13% 6)4% Nederl ,8 6,12 43% 6%% Nederl ,4 6,19 55% 6% Nederl ,1 5,98 72% 1 In mil joenen guldens. 2 In procenten. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 8

5 3.2. Het onderhandse beroep Op de onderhandse markt leende het Rijk in 1986 op kasbasis f4,4 miljard. Dat is aanzienlijk minder dan de f 10,2 miljard die in 1985 onderhands uit de markt werd genomen, hetgeen voor een belangrijk deel te verklaren is uit de veel lagere financieringsbehoefte in In 1987 is op kasbasis tot dusverre voor een bedrag van f3,7 miljard gecontracteerd. De terughoudende opstelling van het Rijk op de onderhandse markt hangt samen met de ook dit jaar meevallende financieringsbehoefte ten gevolge van het grote volume van de vervroegde aflossingen op woningwetleningen door woningbouwcorporaties. Deze vervroegde aflossingen worden op de onderhandse markt herfinancierd en veroorzaken een opwaartse druk op het renteniveau op deze markt. Het rente-écart tussen onderhandse en openbare leningen, welke in de afgelopen jaren ongeveer 0,25% bedroeg, is in de eerste helft van 1987 opgelopen tot meer dan 0,5% De voorinschrijfrekening De reservering van gelden op de voorinschrijfrekening van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds bedroeg in 1986 f3,1 miljard tegen f3,4 miljard in Voor 1987 wordt naar verwachting f2,8 miljard gereserveerd. De geleidelijke daling van de gereserveerde bedragen, welke zich sinds 1980 voordoet, is het gevolg van met name de verlaging van het pensioenbijdrage-percentage. De gereserveerde gelden worden regelmatig omgezet («geconsolideerd») in onderhandse leningen aan de Staat. De modaliteiten van de leningen ten laste van de voorinschrijfrekening zijn in beginsel de zelfde als die van openbare staatsleningen. 4. Verlenging van staatsleningen In 1986 bestond bij vier in het verleden uitgegeven staatsleningen de mogelijkheid de looptijd te verlengen tegen voor het overige gelijke voorwaarden. Deze leningen zijn voornamelijk in de beginjaren '80 uitgegeven. De beleggers hebben op zeer grote schaal van deze mogelijkheid gebruik gemaakt (zie tabel 4). In 1987 kwamen ook twee leningen voor verlenging in aanmerking. Ook deze leningen zijn nagenoeg geheel omgezet in leningen met een langere looptijd. In totaal zijn er nu 7 van de 8 leningen, waaraan de mogelijkheid tot verlenging gekoppeld was, daadwerkelijk verlengd. De eerste verlenging vond in 1985 plaats, terwijl in 1989 de laatste verlengbare lening kan worden omgezet in een lening met een langere looptijd. Tabel 4. Verlengbare leningen Oude lening Nieuwe lening Oorspronke- Omzettingslijk lening- percentage bedrag (in min. gld.) 10% per 86/89 10% per 89/ ,4 T/2% per 87/90 7V4% per 90/ , /4% per 86/90 10%% per 92/ ,2 9Vi% per 87/ /*% per 90/ ,2 12%% per 87/91 12%% per 92/ ,8 8'/ 2% per 88/91 8V4% per 92/ ,7 10'/«% per 88/92 10%% per 93/ ,8 814% per 90/94 8%% per 95/ Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 9

6 5. Vervroegde aflossing van staatsleningen Sinds 1985 heeft het Rijk gebruik gemaakt van het recht om een aantal leningen vervroegd af te lossen. In totaal ging het in 1985 om een bedrag van ruim f 1,5 miljard aan openbare leningen en ruim f4,2 miljard aan VIR-leningen (zie tabel 5). Het hierbij behaalde netto budgettaire voordeel' kan worden becijferd op f420 miljoen. In 1986 kwamen voor het eerst gewone onderhandse leningen in aanmerking voor vervroegde aflossing. Achtergrond hiervan was dat deze leningen voor het eerst in 1976 zijn uitgegeven en op zijn vroegst na 10 jaar vervroegd mogen worden afgelost. In totaal werd voor bijna f250 miljoen aan gewone onderhandse leningen vervroegd afgelost. Bovendien loste het Rijk dat jaar voor bijna f 1,5 miljard aan openbare leningen en voor ruim f3,3 miljard aan VIR-leningen vervroegd af. Het netto budgettaire voordeel van alle in 1986 vervroegd afgeloste staatsleningen bedroeg ruim f315 miljoen. Ook in 1987 heeft de Staat gebruik gemaakt van de mogelijkheid vervroegd af te lossen. In januari en in juni zijn in totaal vier openbare leningen voor een bedrag van bijna f 0,8 miljard vervroegd afgelost en twee VIR-leningen voor een bedrag van in totaal eveneens bijna f 0,8 miljard. Daarnaast is tot dusverre in 1987 voor een bedrag van bijna f 0,7 miljard aan onderhandse leningen vervroegd afgelost. De vervroegde aflossingen in 1987 leverden in totaal een netto budgettair voordeel op van f 178 miljoen. Tabel 5. Vervroegd aflosbaar gestelde leningen en het netto budgettaire voordeel (in min. gld.) Vervroegd afgelost Netto budgettair voordeel ' Openbaar VIR Onderhands Totaal Toten met 31 juli Houderschap gevestigde schuld Zoals reeds in paragraaf 3.1 is vermeld is de buitenlandse belangstelling bij de emissie van openbare staatsleningen sterk toegenomen. De belangstelling van de verschillende categorieën beleggers wordt in tabel 6 weergegeven. Tabel 6. Toewijzing bij uitgifte van openbare staatsleningen (in mld. gld. en in procenten van het totaal, op kasbasis) * bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % ' Onder netto budgettair voordeel wordt verstaan het rentevoordeel over de resterende looptijd van de vervroegd afgeloste lening, verminderd met de eventueel te betalen boete en de verschuldigde provisie bij herfinanciering. Institutionele beleggers Buitenlandse beleggers Particuliere beleggers (Spaar-)banken 12,3 3,8 4,0 5, ,6 4,9 2,6 1,4 Totaal** 25, , , ,3 100 * Tot en met 31 juli ** Door afronding kan de som van de componenten afwijken van het totaal ,3 4,8 1,8 1, ,0 6,0 2,1 1, Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 10

7 Uit tabel 6 blijkt dat het aandeel van de particuliere beleggers en de (spaar-)banken in 1986 en tot dusverre in 1987 in geringe mate is veranderd. Opvallend is het zeer grote aandeel van de buitenlandse beleggers in de eerste helft van 1987, dat het aandeel van de institutionele beleggers overtrof. De grote buitenlandse belangstelling is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat vijf van de zes openbare leningen met storting in 1987 fixe leningen waren en aan de sterke positie van de Nederlandse gulden. Alhoewel de inschrijving van buitenlandse beleggers bij de emissie van openbare staatsleningen in de afgelopen jaren sterk is toegenomen, is het aandeel van de buitenlandse beleggers in de totale uitstaande staatsschuld nagenoeg gelijk gebleven op een niveau van circa 10% (zie tabel 7). Hieruit blijkt dat buitenlandse beleggers in 1986 op de secundaire markt per saldo openbare staatsleningen hebben verkocht. Het aandeel van de institutionele beleggers bedraagt al jaren ongeveer 50%. De particuliere beleggers en (spaar-)banken nemen ieder ongeveer 20% van de staatsschuld voor hun rekening. Daarbij is het aandeel van de particulieren in de afgelopen jaren licht afgenomen en het aandeel van de (spaar-)banken licht toegenomen. Tabel 7. Verdeling van het houderschap van de gevestigde staatsschuld (in mld. gld. en in procenten van het totaal per jaarultimo) bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % Institutionele beleggers Buitenlandse beleggers Particuliere beleggers (Spaar-)banken 76,2 16,6 35,7 26, ,2 18,4 38,8 37, ,2 21,1 41,4 44, ,6 21,2 40,4 49, Totaal 155, , , ,8 100 N.B.: In verband met een definitiewijziging wijken de cijfers iets af van de cijfers vermeld in de memorie van toelichting van Hoofdstuk IX A voor het jaar Schatkistpapier De uitstaande hoeveelheid schatkistpapier is afgenomen van f 1 7,1 miljard ultimo 1985 tot f 15,7 miljard ultimo De onvolledige herplaatsing van schatkistpapier in 1986 hield verband met de meevallende financieringsbehoefte in In 1986 werd circa de helft van het schatkistpapier onderhands geplaatst. Daarnaast vonden in 1986 twee openbare inschrijvingen plaats, éénmaal via een tenderinschrijving op 19 juni en éénmaal via een zogeheten inschrijving over de toonbank in oktober, waarbij gedurende meerdere dagen inschrijvingen tegen wisselende tarieven en wisselende looptijden werden geaccepteerd. Het resultaat van beide inschrijvingen bedroeg respectievelijk circa f 0,5 en f 1,6 miljard. In de eerste zeven maanden van 1987 is onderhands circa f2,7 miljard schatkistpapier geplaatst. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 11

8 Tabel 8. Afgifte van schatkistpapier (in min. gld. en in procenten van het totaal) Uitgifte techniek Bedrag " Tender (19 juni ) Toonbank (20, 23 en 24 oktober) Onderhands Totaal Tender _ Toonbank - Onderhands Totaal * Toten met 31 juli Het financieringsarrangement Evenals in voorafgaande jaren heeft het Rijk ook dit jaar een financieringsarrangement met de Nederlandsche Bank afgesloten. Het arrangement voorziet in de tijdelijke - seizoenmatige of incidentele - kasbehoeften van de Staat als het schatkistsaldo niet toereikend is. Het nu geldende financieringsarrangement loopt van 1 maart 1987 tot 1 maart 1988 en heeft een maximale omvang van f4995 miljoen. De rente die de Bank in rekening brengt is gelijk aan het geldende wisseldisconto (thans 4'/2%). Tot op heden is het niet nodig gebleken gebruik te maken van het arrangement. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 12

9 Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 rente 1988 vaste schuld Artikel 3 aflossing 1988 vaste schuld Op basis van de per 31 juli 1987 bekende gegevens worden aan rente en aflossing op vaste staatsschuld de volgende bedragen geraamd Geraamde bedragen aan rente en aflossing voor de na de opstelling van de begroting in 1987 nog aan te gane vaste schuld Voor de inkoop van vaste schuld ingevolge de wet van 9 november 1950, Stb. K 494 is een stelpost uitgetrokken van Hierdoor verminderen de rentelasten met Voorts zal aan provisie verschuldigd zijn over in 1988 af te sluiten openbare en onderhandse leningen Overige kosten op staatsschuld Totaal kosten af: Memorie Artikel 1. Rente en kosten Artikel 3. Aflossing Artikel 4. Vervroegde aflossing. Aangezien niet valt te voorzien wanneer en tot welk beloop vaste schuld vervroegd zal worden afgelost, wordt dit artikel pro memorie opgenomen. Artikel 5. Rente en kosten van schatkistpapier, kasgeldleningen en gelden in rekening-courant met 's-rijks schatkist. Daar het niet mogelijk is reeds ten tijde van de indiening van de begroting voor het dienstjaar 1988 rekening te houden met alle factoren, die van invloed zullen zijn op het beloop van de vlottende schuld in dat begrotingsjaar, kan slechts een globale raming worden ontworpen van de in 1988 verschuldigde rente. 1. Op schatkistpapier en kasgeldleningen zal naar raming aan rente verschuldigd zijn een bedrag van f miljoen. 2. De rente verschuldigd over de gelden van rijksfondsen gestort in 's Rijks kas zal naar raming bedragen f 103 miljoen. 3. De rente verschuldigd over in 's Rijks schatkist aanwezige gelden van staatsbedrijven zal naar raming f50 miljoen bedragen. 4. De rente verschuldigd over door derden in rekening-courant bij 's Rijks schatkist aangehouden gelden zal naar raming f3 miljoen bedragen. Artikel 6. Rente over reserves van staatsbedrijven. Het gemiddelde aan reserves van staatsbedrijven, waarover in 1988 door 's Rijks schatkist rente wordt vergoed, wordt geraamd op f 14,3 miljard. Artikel 7. Overige rentelasten. In verband met het intrekken van de Wet van 23 mei 1917 (Stb. 436; Wet waarborgen buitenlandse verzekeraars) wordt met ingang van het begrotingsjaar 1988 geen rente van door buitenlandse verzekeraars in geld gestelde zekerheid uitgetrokken. De Ministervan Financiën, H. 0. C. R. Ruding Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 13

10

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19700 Vaststelling begroting van uitgaven Hoofdstuk IX A Nationale Schuld IMr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 488 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996 (slotwet) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800

Zitting 1964-1965-7800 Zitting 1964-1965-7800 3 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1965 HOOFDSTUK IXA - NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1965 met die

Nadere informatie

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld 5. VERDIEPINGSBIJLAGE 5.1 Financiering staatsschuld In tabel 1 en 2 worden de opbouw van de uitgaven en ontvangsten en uitgaven sinds ontwerpbegroting 2001 toegelicht. Tabel 1: Opbouw uitgaven (x EUR 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 502 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 IXA Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 3 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-22 800 IX A Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX A (Nationale Schuld) voor het jaar Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 33 280 IXA Wijziging van de sstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 HERDRUK 1 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten «Generaal

Tweede Kamer der Staten «Generaal Tweede Kamer der Staten «Generaal Zitting 1975-1976 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1976 13 600 IX A Nationale Schuld Nr. 5 Overzicht van de Nationale Schuld op 1 juli 1975 2 vel Tweede Kamer, zitting

Nadere informatie

7. BEGRIPPENLIJST. Basispunt Een honderdste deel van een procent (0,01%).

7. BEGRIPPENLIJST. Basispunt Een honderdste deel van een procent (0,01%). 7. BEGRIPPENLIJST Agio De premie die wordt betaald boven op de nominale waarde van een obligatie. Als de couponrente van een lening hoger is dan de marktrente, heeft de betreffende lening een agio. Amortisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr.

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr. Financieringsmemo juni 2015 nr. Aan: Treasurycommissie Van: Arjan van de Wetering Datum: 15 juni 2015 Onderwerp: Herfinanciering leningen Afschrift aan: vul in Probleemstelling: Eind juni moeten een vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 IXA Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2000 Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE

Nadere informatie

Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 1000 VII Al 1 2

Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 1000 VII Al 1 2 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 1000 VII Al 1 2 Artikel II. Op artikel 12 van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk worden aangewezen de tot het dienstjaar 1949 behorende uitgaven, welke de Nationale

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2013-2045

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2014-2050

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

ZITTING 1959 1960 5700

ZITTING 1959 1960 5700 ZITTING 1959 1960 5700 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1960 HOOFDSTUK VII A NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING Nr. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1960 met die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 IXA Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2012 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 juni 2013 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6 2.7 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010

Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010 Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010 Nederlandse financiële instellingen, bedrijven en de overheid gaven het afgelopen jaar voor EUR 66 miljard aan schuldpapier uit.

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST. Basispunt Een honderdste deel van een procent (0,01%).

BEGRIPPENLIJST. Basispunt Een honderdste deel van een procent (0,01%). BEGRIPPENLIJST Agio De premie die wordt betaald boven op de nominale waarde van een obligatie. Als de couponrente van een lening hoger is dan de marktrente, heeft de betreffende lening een agio. Amortisatie

Nadere informatie

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse 4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding De kaders voor het beleid van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van de treasuryfunctie liggen wettelijk vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 499 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22 066 Financiering van de Nederlandse Staatsschuld Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Jaarrekening 221 1 KAS EN KASEQUIVALENTEN Specificatie kas en kasequivalenten Direct opeisbare tegoeden bij DNB 1.372

Nadere informatie

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr.

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Eerst suppletoire begroting Ministerie van Financiën IXA Vraag 1 Hoe hebben de spreads van de G20-landen en EU-lidstaten zich

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 1.6, zevende lid, 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1 ;

Gelet op de artikelen 1.6, zevende lid, 1.8, eerste lid en 1.9, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1 ; Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit kindertoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens, de verhoging van de toeslagpercentages in de eerste kindtabel en de maximale toeslagpercentages

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Schuld op consumptief krediet in 2005 gedaald, roodstand toegenomen

Schuld op consumptief krediet in 2005 gedaald, roodstand toegenomen Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 22 september 26 Schuld op consumptief krediet in 2 gedaald, roodstand toegenomen ir. M.E. van Agtmaal-Wobma Centraal Bureau voor de Statistiek,

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 11 Financiering staatsschuld

Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 11 Financiering staatsschuld Plan van aanpak beleidsdoorlichting artikel 11 Financiering staatsschuld Inleiding De minister van Financiën heeft een uitvoerende rol bij de financiering van de staatsschuld. Het doel is om de schuld

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee Voorstel voor Algemeen bestuur Vergaderdatum 15 april 2015 Onderwerp Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u488 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 380 Financiële verantwoordingen over het jaar 2001 Nr. 18 FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN DE NATIONALE SCHULD (IXA) OVER HET JAAR 2001 Deze financiële

Nadere informatie

Advies: Kennis te nemen van de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose 2014-2015.

Advies: Kennis te nemen van de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose 2014-2015. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 25 september 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): B.Duindam, V. Griessler,

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 26 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 26 mei 13.30 16.30 uur Economische wetenschappen 1 en recht Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 26 mei 13.30 16.30 uur 19 99 Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

PARAGRAAF 3. Financiering. Begroting 2011 Paragraaf 3 Financiering

PARAGRAAF 3. Financiering. Begroting 2011 Paragraaf 3 Financiering PARAGRAAF 3 Algemeen Basis vormt de wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het doel van deze wet is het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 371 Kredietcrisis Nr. 327 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 maart 2010

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Advies en Beheer. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Algemene Middelen. Advies & Beheer

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Advies en Beheer. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Algemene Middelen. Advies & Beheer zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Advies en Beheer Regnr B&W dd 16062015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Algemene Middelen DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223 INGEKOMEN DOCUMENT van: mevrouw Patricia BUGNOT, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; b e s l u i t : vast te stellen het Treasurystatuut gemeente Haren 2014 Artikel 1 Begrippenkader In

Nadere informatie

Het herziene Rijksgarantiekader zal tevens in het Handboek financiële informatie en administratie Rijksoverheid (Hafir) worden opgenomen.

Het herziene Rijksgarantiekader zal tevens in het Handboek financiële informatie en administratie Rijksoverheid (Hafir) worden opgenomen. Aan: de Ministers Van: de Minister van Financiën Kenmerk: BGW98/990-M Datum: 6 augustus 1998 Onderwerp: Aanpassing Rijksgarantiekader Inlichtingen bij: mw. Drs. M. Wolters Per 1 januari 1987 geldt voor

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Besluit minimumbedrag eigen vermogen pensioenfondsen

Besluit minimumbedrag eigen vermogen pensioenfondsen Besluit minimumbedrag eigen vermogen pensioenfondsen Besluit van 27 januari 2006, Stb. 2006, 52, houdende regels ter berekening van het minimumbedrag van het eigen vermogen van pensioenfondsen en beroepspensioenfondsen

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT. Vlaamse overheidsschuld Structuur

Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT. Vlaamse overheidsschuld Structuur Vraag nr. 74 van 26 maart 1997 van de heer JEAN-MARIE BOGAERT Vlaamse overheidsschuld Structuur Niet enkel voor de federale overheid, maar ook voor de Vlaamse overheid is een actief schuldbeheer van aanzienlijk

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 499 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele

Nadere informatie

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008 8 Financiële crisis r slaat gat in de beleggingen n van institutionele beleggers in 28 drs. J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 27 oktober 29 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van te Middelburg Halfjaarverslag 2008, Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni 2008 2. Winst- en verliesrekening 2008 3. Mutatieoverzicht eigen vermogen 4.

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

Stagnatie bij bancaire bfi s, groei van activiteiten bij overige bfi s

Stagnatie bij bancaire bfi s, groei van activiteiten bij overige bfi s Stagnatie bij bancaire bfi s, groei van activiteiten bij overige bfi s Bijzondere Financiële Instellingen (bfi s) zijn entiteiten die in Nederland zijn opgericht door buitenlandse multinationale concerns

Nadere informatie

2 Vergaderjaar 2009-2010

2 Vergaderjaar 2009-2010 T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2009-2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TANG EN

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1977-1978 15 099 Goudherwaardering Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 13juli 1978

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2015

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2015 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 215 Paramaribo, mei 216 1. Inleiding Aan het eind van 215 was de totale

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug Het Nederlandse bedrijfsleven is in sterke mate afhankelijk van bancaire kredietverlening. De groei van de zakelijke kredietverlening is in de tweede helft van 28 vertraagd. Dit hangt grotendeels samen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 78 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 november

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie