Spaarrichtlijn: voorstel tot wíjziging en uitbreiding goedgekeurd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spaarrichtlijn: voorstel tot wíjziging en uitbreiding goedgekeurd"

Transcriptie

1 Spaarrichtlijn: voorstel tot wíjziging en uitbreiding goedgekeurd Auteur: Gertjan Verachtert Edítie: Fiscoloog 1381 p.4 Publicatiedatum: 09 april 2014 Na lange onderhandelingen keurde de Europese Raad van 24 maartjl. een richtl'rjn goed tot wijziging van de Europese Spaarr chtl jn. De w'rjzigingen zijn vooral gericht op het uitsluiten van een aantal bestaande mechanismen, die toelaten de automatische gegevensuitwisseling naar de woonstaat van de uiteindelijk begunstigde/natuurlijk persoon van de interestbetaling te vermijden. Wat voorafging De Europese Spaarrichtlijn trad in werking op 1 juli 2005 (Richtlijn ãoæ/ $/EG). Zü heeft als doel inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetalingen die in een lidstaat worden uitgekeerd aan uiteindel'rjk gerechtigden/natuurlüke personen van een andere lidstaat effectief te belasten in deze laatste lidstaat. Dit gebeurt in princípe via het uitwisselen van inlichtingen. Reeds in 2008 stelde de Europese Commissie een verslag op waarin zij een aantal suggesties formuleerde met het oog op de wijziging en uitbreiding van het toepassingsgebied van de Spaarrichtl'rjn (COM(2008) 552 definitiel 15 september 2008); (Fisc., nr. Ll37, p. Ll. Enkele lidstaten (zoals Luxemburg en Oostenrijk) weigerden evenwel gedurende zes jaar het wijzigingsvoorstel goed te keuren, nl. zolang op het vlak van informatie-uitwisseling geen "level playing field" ('gelijke regels voor iedereen') werd bereikt tussen de EU-lidstaten en Zwitser-land, Liechtenstein, Monaco, San Marino en An-dorra (zogenaamde 'derde staten'voor toepassing van de Spaarrichtlijn). Maar na vergevorderde onderhandelingen met de vermelde vijf Staten over automatische gegevensuitwisseling naar de EU-lidstaten, lieten Luxemburg en Oostenrijk hun bezwaren bij de aanpassing van de Spaarrichtlijn vallen. Dit resulteerde in de goedkeuring van een Richtlijn tot wíjziging van de Spaarrichtlijn (DocumenlL7t62h3 (COR 1), hierna Wijzigingsrichtl'tjn). De aangenomen tekst herneemt grotendeels het voorstel tot uitbreiding van de Spaarrichtlijn zoals dit een eerste maal werd gepubliceerd in 2008, zij het met enkele nuances. Uitbreiding personeel toepassingsgeb ed Uiteindelijk gerechtigde en doorkijkbenadering De Spaarrichtlijn voorziet momenteel enkel in de gegevensuitwisseling betreffende rente-inkomsten die een "natuurlijk persoon" verkr'rjgt in een andere lidstaat. Het tussenplaatsen van een "juridische constructie" (bv. een laag- of niet belaste entiteit buiten de EU) kan volstaan om de toepassing van de gegevensuitwisseling te verm'rjden. De Wijzigingsrichtlijn wijzigt nu de definitie van 'uiteindel'rjke gerechtigde'ten aanzien van betalingen verricht door "economische opera-toren (banken,...)" aan een juridische construct e gevestigd buiten de EU die aldaar niet daadwerkelijk belast wordt : de betalíngen zullen dan geacht worden rechtstreeks te zijn gedaan aan de natuurlijk persoon/inwoner van een lidstaat die beschouwd wordt als de begunstigde van de constructie op basis van de derde Witwasrichtl jn (Richtlijn 20O5l6OlEG).

2 De voormelde "juridische constructies" worden voor deze 'doorkijkbenadering' nader opge-somd in een "indicatieve l'tjst" in bijlage I bij de Wijzigingsrichtlijn (bv. trusts, stichtingen, e.d., van de in de bijlage vermelde landen en rechtsgebieden, zoals de trust en foundation op de Bahama's, de trust n Nieuw-Zeeland, enz., maar bv. ook de Limited Liability Company naar het recht van de Amerikaanse Staat Delaware). Een geviseerde entiteit kan evenwel steeds aantonen wel degelijk aan belasting onderworpen te z jn, waarna de 'doorkijkbenadering' niet meer toepasbaar is (denk bv. aan de Liechtensteinse Stiftung die onderworpen kan zijn aan een inkomstenbelasting van L2,5 %1. U itbetale n de i nsta ntie bij ontvo n gst Het concept "uitbetalende instantie" (art. 4, al. 1 - de informatieplichtige entiteit) stelde in de praktijk niet te veel problemen. Meer onzekerheid bestond omtrent het begrip "uitbetalende instantie bij ontvangst" (art. 4, al.2 e.v.). Bedoeld zijn bepaalde entiteiten die interesten ontvangen voor rekening van een uiteindelijk gerechtigde/natuurlijk persoon. Zij worden dan in principe bij ontvangst van de interesten als 'uitbetalende instantie' beschouwd (Fisc., nr. 991, p. 3 en Fisc., nr. 7L76, p. 18). De Wijzigingsrichtlijn voert een positieve definitie in op basis waarvan tussenstructuren, opgesomd in b'ljlage ll, die gevestigd zijn binnen de Europese Unie als "uitbetalende instantie bij ontvangst" zullen moeten optreden. Voor België gaat het onder meer om de burgerlijke maatschap en in België beheerde "trusts of soortgelijke juri-dische constructies, naar vreemd recht". Het feit dat deze structuren als uitbetalende instantie moeten optreden, houdt in dat de inkomsten die zij ontvangen ook binnen het toepassingsgebied van de gegevensuitwisseling zullen vallen. Funds shifting De Wijzigingsrichtlijn probeert ook een einde te stellen aan de praktijk waarbij EU-onderdanen tegoeden transfereerden vanuit een EU-lidstaat naar tussenpersonen gevestigd buiten de EU (denk aan Hong Kong, Singapore,...), maar waarbij de tegoeden in realiteit verder beheerd bleven door een financiële tussenpersoon in de EU. Een financieel tussenpersoon gevestigd in de EU die, ten behoeve van een entiteit gevestigd buiten de EU (bv. een eigen vaste inrichting), op enige wijze tussenkomt in de uitbetaling van rente, zal voortaan (voor de toepassing van de gewijzigde Spaarrichtlijn) zélf worden aangemerkt als 'uitbetalende instantie', in de mate dat h'lj vermoedt dat de rentebetaling finaal ten goede komt van een natuurlijk persoon/inwoner van een andere lidstaat (nieuw art. 4, lid 1, al.3). Uitbreiding mater eel toepassingsgeb ed Hoewel het begrip 'rentebetaling' in de zin van de Spaarrichtlíjn ruim wordt geïnterpreteerd (art. 6 Richtlijn; Fisc., nr. 991, p. 1), bleek al snel dat enkele modernere spaarproducten niet konden worden geviseerd, niettegenstaande het feit dat zij economisch wel de kenmerken van schuldvorderingen hebben. Gestructu ree rde producte n De gewijzigde Spaarrichtlijn zal dan ook vooreerst alle producten viseren waarbij (a) in de uitgiftevoorwaarden van het product een recht is opgenomen op basis waarvan een investeerder/natuurlijk persoon bij vervaldag minstens 950/ovan het geïnvesteerde kapitaal kan opeisen, of

3 (b) de uitgiftevoorwaarden erin voorzien dat 95 Yovan de inkomsten van het product gelinkt zijn aan rentebetalingen in de zin van de Spaarrichtlijn. Kort gesteld, wordt hiermee geprobeerd een definitie vast te stellen die "alle" effecten omvat die de kenmerken van een schuldvordering hebben (niet-risicodragende kapitaalplaatsingen), ongeacht de wijze van structurering in de praktijk. Col I ecti eve be I e g g i n gsi nste I I i n g e n Wat in de EU gevestigde instellingen voor collectieve belegging betreft die hun vermogen in schuldvorderingen beleggen (ten belope van initieel meer dan 4OYovoor kapitalisatie-instellingen; zie verder), vallen vandaag alleen inkomsten verkregen via zogenaamde ICBE's onder de definitie van 'rentebetaling'van de Spaarrichtlijn. Bedoeld zijn de 'lnstellingen voor collectieve belegging' met een "Europees paspoort" overeenkomstig Ríchtl'ljn 85/6LL EEG, waarvan de producten ook in andere lidstaten dan de lídstaat van uitgifte gecommercialiseerd mogen worden. lnkomsten van collectieve beleggingsinstellingen waaraan vergunning verleend is uitsluitend in het kader van een nationale regeling van een lidstaat (zonder "Europees paspoort"), vallen daaren-tegen niet volledig onder de Spaarrichtlijn. Dit wordt nu aangepast, zodat ook EU-beleggingsinstellingen zonder Europees paspoort in de toekomst onder de Spaarrichtlijn zullen vallen. Wat de kapitalisatiebeleggingsinstellingen betreft, verwijst de Wijzigingsrichtlijn nog naar een percentage van meer dan 40 % beleggingen in schuldvorderingen, met de mogelijkheid voor de lidstaten om dit te wijzigen naar 25 Yo vanal1 januari 2016 (cf. de zgn. 'asset test'). Mogelijk dringt zich hier nog een tekstuele aanpassing van het wijzigingsvoorstel op, vermits het percentage van 40 % reeds onder de oude Spaarrichtlijn teruggebracht werd tot 25 % sedert 1 januari 2011 (art. 6,lidT; Fisc., nr. 991, p. 1). Pro memorie : inkomsten voortkomend uit dergelijke fondsen zonder Europees paspoort die meer dan 25 % in schuldvorderingen beleggen, worden sinds l juli 2013 ook geviseerd door de verruimde 'heffing op het sparen' (cf. art. 19bis WIB 1992 zoals aangepast door de wet van 30 juli 2013, BS I augustus 2013, tweede editie; Físc., nr. 1350, p. 8 en Fisc., nr. 1360, p. 9). Levensverzekeringen Ten slotte brengt de Wijzígingsrichtlijn ook opbrengsten van bepaalde levensverzekeringsovereenkomsten onder het toepassingsgebied van de gegevensuitwisseling op basis van de Spaarrichtlijn. Dit zal evenwel slechts het geval zijn wanneer : (a) de overeenkomst "een gegarandeerd rendement aan inkomsten behelst" (denk aan zgn. tak 21- verzekeringen), of (b) de "feitelijke prestatie" van de levensverzekeringsovereenkomst aan interestinkomsten. voor meer dan 40 % gelinkt is Opbrengsten worden gevormd door het surplus boven premiebetalingen in het levensverzekeríngscontract. Uitker ngen door de verzekeraar uitsluitend verricht ingevolge een overlijden, handicap of ziekte worden voor de toepassing van de gewijzigde Spaarrichtlijn niet beschouwd als opbrengst van een levensverzekeringscontract. Grandfathering De 'gestructureerde producten' en levensverzekeringen kunnen een zgn. 'grandfathering'genieten : de gewijzigde Spaarrichtlijn zal hen slechts viseren in de mate dat zij uitgegeven of afgesloten

4 worden ná l juli 2014 (datum waarop ook de Amerikaanse FATCA-regelgeving in werking zou moeten treden; over deze regelgeving, zie Fisc. lnt. nr. 359, 6). Bestaande spaarproducten die na l juli 2014 nog lopen, vallen er dus niet onder. Noteer evenwel dat de Europese Richtlijn inzake administratieve bijstand voorziet in een automa-tische gegevensuitwisseling i.v.m. levensver-zekeringen die om welke reden dan ook niet vallen onder de Spaarrichtlijn (art. 8 Richtlijn 2OLUL6 EU); (Fisc., nr. 1356, p. 10). Voor de inkomsten uit ICB's zonder Europees paspoort wordt niet automatisch in dezelfde scharnierdatum voorzien. Wel kunnen lidstaten individueel beslissen dergelijke inkomsten slechts in aanmerking te nemen in de mate dat het inkomen ontstaat vanaf l juli 2014 (maar ongeacht de datum van uitgifte van de deelbewijzen van de ICB). Overige wijzigingen De overige wijzigingen betreffen de te hanteren procedures, nl. inzake : * de identificatie van de uiteindelijk gerechtigde (w'rjziging art. 3 : regelmatige bijwerking van de gegevens, het officieel bewijs van de fiscale woonplaats, voorwaarden voor uitreiking van een fiscaal identificatienum mer); * procedurele elementen gerelateerd aan de definitie van rentebetaling (wijziging art. 6 : criteria voor het wegen van de activa van een instelling voor de 'asset test',...); * de informatie-uítwisseling (w'rjziging art. 8 : detaillering of het gerenseigneerd bedrag betrekking heeft op inkomen of op terugbetaling van kapitaal, vermelding van het werkelijke aandeel bij meerdere begunstigden, detail van het Taxable lncome per Share of TIS); * de procedure waarbij de uiteindelijk gerechtigde een uitzondering op de bronbelasting kan vragen (wat de lidstaten betreft die, in afwijking van de gegevensuitwisseling, de zgn. 'woonstaatheffing' toepassen); (art. 13). Noteer dat alvast Luxemburg zich bereid heeft verklaard af te stappen van de procedure van woonstaatheffing vanaf 2015; * aanvulling op artikel 18 in verband met de door de lidstaten bij te houden statistieken (zie de nieuwe bijlage lv bij de gewijzigde Spaar-richtl'rjn). lnwerkingtred ng De lidstaten moeten tegen 1 januari 2016 de nodige interne uitvoeringsmaatregelen voor de W'tjzigingsrichtlijn nemen. De R chtlijn moet effectief worden toegepast tegen uiterlijk 1 januari van het derde jaar volgend op het jaar van publicatie ervan in het Publicatíeblad van de Europese Unie. lndien de nieuwe regeling dit jaar wordt gepubliceerd, betekent dit dus vanaf 1ja-nuari De vraag ríjst of de uitgebreide Spaarrichtlijn tegen dan al niet de facto achterhaald zal z'rjn. De evoluties op het vlak van de common reporting standard (CRS) binnen de G20 en de OESO, enerzijds, en de FATCA-ontwikkelingen, anderzijds, lijken de Spaarrichtlijn voor te blijven (over CRS, zie Fisc. lnt. nr. 359, 6). De automatische gegevensuitwisseling volgens de CRS zou binnen de EU geïntegreerd worden in de voormelde Richtlijn2OII/76/EU inzake administratieve b'rjstand, zo bevestigde EU- Commissaris Semata recentelijk nog. ln het kader van deze Richtlijn is ook reeds een voorstel tot uitbreiding vanwege de Commissie hangende, dat de gegevensuit-wisseling van alle mogelijke rekeningtegoeden viseert (inclusief deze die rentebetalingen genereren) vanaf l januari 2015 (zie over dit voorstel, Fisc. lnt. nr. 355, 6).

5 Noteerten slotte dat'zwitserland, Liechtenste n, Monaco, San Marino en Andorra niet zullen meestappen in het verhaal van de gew'rjzigde Spaarrichtlijn. Deze landen informeerden de EU dat zij ten gepaste tijde rechtstreeks hetsystee'rn var de CRS wensen toe te passen.

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 29 mei 2009 (05.06) (OR. en) 10277/1/09 REV 1 LIMITE FISC 73

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 29 mei 2009 (05.06) (OR. en) 10277/1/09 REV 1 LIMITE FISC 73 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 29 mei 2009 (05.06) (OR. en) PUBLIC 10277/1/09 REV 1 LIMITE FISC 73 VERSLAG van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Coreper/de Raad Voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet

Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet Roerende voorheffing Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet u door de bomen nog het bos? Fisca le actua I ite it nr. 2O13-34, pag. 7 -I2, 03.09.2013 Het belastingregime

Nadere informatie

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken - directe belasting d.d.: 13 februari 2003 Betreft: Belasting op rente van spaargelden

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken - directe belasting d.d.: 13 februari 2003 Betreft: Belasting op rente van spaargelden Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 februari 2003 (12.03) (OR.en) PUBLIC 6054/03 LIMITE FISC 17 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep belastingvraagstukken - directe belasting d.d.: 13

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Harmonisatie spaarfiscaliteit binnen de EU vanaf 1 januari 2004 Datum 23 januari 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Nieuwsbrief Altius-Tiberghien www.altius.be Onderwerp BTW Overheidsconcessies vrijgesteld van BTW Datum november 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Beleggen over de grenzen heen

Beleggen over de grenzen heen Beleggen over de grenzen heen De uitbreiding van de Europese spaarrichtlijn viseert een belasting op Luxemburgse verzekeringsbeleggingen, maar die producten beschikken over een valscherm. 10 DOSSIER VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

Betalingen aan belastingparadijzen Commentaar op de artikelen 128, 133, 134 en 136 van de programmawet van 23 december 2009

Betalingen aan belastingparadijzen Commentaar op de artikelen 128, 133, 134 en 136 van de programmawet van 23 december 2009 Circulaire AFZ nr. 13/2010 dd 30/11/2010 Circulaire nr. Ci. RH.421/607.890 (AAF 64/2010). INKOMSTENBELASTING PROCEDURE Aangifteverplichting Belastingparadijzen Landenlijst VENNOOTSCHAPSBELASTING BELASTING

Nadere informatie

Nieuwe gereglementeerde vastgoedven - nootschappen met fiscaal gunststatuut

Nieuwe gereglementeerde vastgoedven - nootschappen met fiscaal gunststatuut Gelijke behandeling In een kort antwoord erkent de Rulingcommissie dat, in het geval van een kostendelende vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, de toepassing van de regeling wordt toegestaan zelfs

Nadere informatie

For decades, the bank secrecy that existed both within Europe (including

For decades, the bank secrecy that existed both within Europe (including Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 73e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2013 België en de internationale strijd tegen het bankgeheim in fiscale aangelegenheden: een overzicht van

Nadere informatie

houdende instemming met

houdende instemming met stuk ingediend op 1650 (2011-2012) Nr. 1 1 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende instemming met 1 het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u?

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde van de medaille is

Nadere informatie

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting

Nadere informatie

De Europese Spaarfiscaliteit. Wat verandert er voor u?

De Europese Spaarfiscaliteit. Wat verandert er voor u? De Europese Spaarfiscaliteit Wat verandert er voor u? INHOUD DE EUROPESE SPAARFISCALITEIT 3 Wat 3 Wanneer in werking? 3 WANNEER IS DE EUROPESE SPAARFISCALITEIT OP U VAN TOEPASSING? 4 Vier voorwaarden 4

Nadere informatie

De jacht van de fiscus op buitenlandse informatie Het hoe en wat van de inlichtingenverstrekking door Zwitserland, Luxemburg, Liechtenstein en België

De jacht van de fiscus op buitenlandse informatie Het hoe en wat van de inlichtingenverstrekking door Zwitserland, Luxemburg, Liechtenstein en België De jacht van de fiscus op buitenlandse informatie Het hoe en wat van de inlichtingenverstrekking door Zwitserland, Luxemburg, Liechtenstein en België Mevr. mr. A.M.E. Nuyens en mevr. mr. V. Ruijs Hertoghs

Nadere informatie

Meldingsplicht voor private vermogensstructuren - ook voor de Luxemburgse SPF.

Meldingsplicht voor private vermogensstructuren - ook voor de Luxemburgse SPF. April 2014 Meldingsplicht voor private vermogensstructuren - ook voor de Luxemburgse SPF. Vanaf aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) moeten rijksinwoners in hun belastingaangifte melding maken van bepaalde

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Auteurs. Onderwerp. Datum

Auteurs. Onderwerp. Datum Auteurs Bernard Peeters Advocaat Tiberghien Brussel Onderwerp Dubbelbelastingverdragen: een praktische benadering Datum september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2015 BELGIUM-HOLLAND COUNTRY DESK

NIEUWSBRIEF MAART 2015 BELGIUM-HOLLAND COUNTRY DESK NIEUWSBRIEF MAART 2015 BELGIUM-HOLLAND COUNTRY DESK EDITORIAAL WORDT 2015 HET JAAR VAN DE TAX SHIFT IN BELGIË? INHOUD EDITORIAAL 2 ONDERNEMINGSFISCALITEIT 3 Waar worden managementvergoedingen tussen België

Nadere informatie

De private privak: tweede keer goede keer?

De private privak: tweede keer goede keer? De private privak: tweede keer goede keer? 1. SITUERING 2. BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE PRIVATE PRIVAK 3. ORGANISATIE VAN HET BEHEER 4. HET AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE PRIVATE PRIVAK 5. AANSTELLING VAN

Nadere informatie

Dit artikel uit Vennootschap & Onderneming is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker

Dit artikel uit Vennootschap & Onderneming is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker De gevolgen van de AIFM Richtlijn voor de Nederlandse private equityindustrie M r. J. K e r k v l i e t * Inleiding Op 11 november 2010 heeft het Europees Parlement, na veel discussie tussen de verschillende

Nadere informatie

Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven

Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven _ NL DE FISCALE REGULARISATIE IN BELGIË Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven U en u alleen De fiscale regularisatie in België De economische, wettelijke en fiscale situatie is grondig

Nadere informatie

Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Internationale samenwerking van de Belgische belastingdiensten Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, februari 2011 REKENHOF Internationale samenwerking van

Nadere informatie

Geachte Relatie, Beste klant,

Geachte Relatie, Beste klant, Nieuwsbrief Juni 2011 Voor diegenen die een AOW pensioen ontvangen is er nieuws omtrent gewijzigde rechtspraak. Op het vlak van BTW brengen wij u de BTWeenheid in herinnering. Onder andere voor vrije beroepers

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. SCHULDEN EN DE WET OP HET CONSUMENTENKREDIET

HOOFDSTUK 2. SCHULDEN EN DE WET OP HET CONSUMENTENKREDIET HOOFDSTUK 2. SCHULDEN EN DE WET OP HET CONSUMENTENKREDIET Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (B.S. 9 juli 1991) Wet van 7 januari 2001 tot wijziging van de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Nr. DB 2014/XXX M s-gravenhage, TER BEHANDELING IN DE MINISTERRAAD Besluit van.... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

RICHTLIJNEN. RICHTLIJN 2014/49/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels.

RICHTLIJNEN. RICHTLIJN 2014/49/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels. 12.6.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 173/149 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/49/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (herschikking) (Voor

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

UPDATE. Magazine voor fiscaal en juridisch advies september 2003

UPDATE. Magazine voor fiscaal en juridisch advies september 2003 UPDATE Inhoud 1 Het uitgangspunt: toelichting van de twee hypothesen. 2 Inleiding tot het huwelijksvermogens- en erfrecht 3 Successierechten in het Vlaamse Gewest 4 Successieberekening in de praktijk 5

Nadere informatie

7 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit met betrekking tot vastgoedbevaks

7 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit met betrekking tot vastgoedbevaks 1 van 59 28/12/10 15:43 einde Publicatie : 2010-12-28 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN 7 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit met betrekking tot vastgoedbevaks VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het koninklijk

Nadere informatie