FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015 Gegevens onderneming: De Ruijter Business Center BV Inschrijving KvK: Faillissementsnummer: C/05/15/505 F Datum uitspraak: 9 juni 2015 Curator: mr. Th.R.M. Welling Rechter-commissaris: mr. E. Schippers Activiteiten onderneming: Groot en detailhandel in telecomapparatuur/ bemiddeling en verkoop telecomaansluitingen vast en mobiel. Omzetgegevens: 2011: : : Personeel gemiddeld aantal: 10 Verslagperiode: 9 juni 2015 t/m 1 juli 2015 Bestede uren in verslagperiode: 57 uur 50 minuten Bestede uren totaal: 57 uur 50 minuten Saldo faillissementsrekening Per datum verslag: ,05 N.B. De tijdregistratie in het onderhavige faillissement en het faillissement van de moedervennootschap Equito Procuratio BV en zustervennootschap Equito BV vindt met goedkeuring van de rechter-commissaris en gezien de samenhang en onderlinge verwevenheid geconsolideerd plaats. De verantwoorde tijd is dan ook de tijd die in totaliteit aan de drie tot de groep behorende faillissementen is besteed. 1

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie: De besloten vennootschap De Ruijter Business Center BV werd in mei 2004 opgericht door de beheer vennootschap De Ruijter Communicatie Beheer BV, de latere Equito Procuratio BV ( evenzo gefailleerd ), die ook enig aandeelhoudster is. In deze dochtervennootschap werd ondergebracht een gedeelte van de tot dat moment door de heer J. de Ruijter sinds de negentiger jaren als eenmanszaak gedreven telecomonderneming gericht op verkoop van telecomapparatuur en telefoonabonnementen in de tijd dat de mobiele telecommunicatie en verkoop via internet een hoge vlucht nam. De aandelen werden middels de inbreng van een deel van de onderneming, met name het deel gericht op de zakelijke markt, volgestort. Het andere deel van de onderneming, gericht op verkoop via internet aan met name particulieren, werd ingebracht in een tegelijkertijd opgerichte zustervennootschap, de Ruijter On Site BV, later omgedoopt in Equito BV, die eveneens gefailleerd is. De Ruijter Business Center BV richtte zich met name op de verkoop van telecomoplossingen voor de zakelijke markt, middels verkoop en onderhoud van telefooninstallaties, gecombineerd met mobiele aansluitingen, verkoop van bijbehorende abonnementen, inbouw in auto s van car-kits ed. Failliet trad daarbij op als onafhankelijk zelfstandig tussenpersoon op basis van dealerovereenkomsten met telecomaanbieders als KPN, Telfort, Ben, Vodafone, T-Mobile, etc.. Omzet en inkomsten werden daarbij enerzijds gegenereerd uit de verkoop en aanleg van hardware zoals telefooncentrales, telefoontoestellen, etc., anderzijds uit provisies en bonussen van de telecomaanbieders voor het aanbrengen van contracten voor vaste en mobiele telefonie. Daarbij werd een vergoeding betaald voor het afsluiten/verkopen van een ( tijdelijk ) contract, terwijl ook gedurende de looptijd van de overeenkomst een bonus werd ontvangen over de omzet die de telecommaatschappijen op het contract genereerden. Een deel van deze bonus werd daarbij veelal via een crediteringssysteem / cash-back constructie weer aan de klant doorgeschoven. Daarnaast werd in deze vennootschap van oudsher de telecomwinkel aan de Misterstraat te Winterswijk gedreven, van waaruit detailhandel aan particulieren plaatsvond en reparaties werden uitgevoerd. Statutair bestuurder van failliet was de moedervennootschap Equito Procuratio BV, van welke vennootschap de heer J.C. de Ruijter de bestuurder was en daarmee middellijk bestuurder van failliet. 1.2 Winst en verlies: 2011 : winst 2012 : winst 2

3 2013 : verlies concept jaarrekening 2014 : geen jaarrekening beschikbaar 1.3 Balanstotaal: 2011: : : Lopende procedures: Diverse tegen failliet ingestelde incassoprocedures. Deze zullen worden geschorst en worden door de curator niet overgenomen/voortgezet. 1.5 Verzekeringen: BAV, inventaris, computer/softwareverzekering, autoverzekering, etc. Gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze worden per 1 juli beëindigd wegens faillissement. 1.6 Huur: Failliet huurt het bedrijfspand aan de Tinbergen- straat 36 te W wijk. Er is sprake van forse huurachterstand. Huurovereenkomst is door curator met toestemming RC opgezegd. Daarnaast enkele operationele lease overeenkomsten m.b.t. auto s. Deze zijn beëindigd en de auto s geretourneerd. 1.7 Oorzaak faillissement: De oorzaak van het faillissement dient te worden gezocht in diverse factoren. Op de eerste plaats heeft de onderneming zich niet dan wel niet tijdig aangepast aan de ontwikkelingen in de telecommarkt en is te lang doorgegaan met het beproefde concept en het daaruit voortvloeiende verdienmodel. Als gevolg daarvan liepen de omzetten terug terwijl de kosten gelijk bleven. Enkele jaren terug is het vorenstaande ingezien en getracht bij te sturen middels kostenreductie en het verzetten van de bakens. Dit is onvoldoende gelukt, mede door langdurige ziekte van de zijde van de directeur de heer De Ruijter. Dit ondanks ingehuurd interim management en bedrijfsadviseurs. Voorts heeft de onderneming naar het oordeel van de curator zich jaren te rijk gerekend doordat direct bij het afsluiten van contracten tussen klanten en telecombedrijven de gedurende de contractstermijn te ontvangen bonussen als resultaat werd genomen en deels werd doorgeschoven naar de klant middels creditering, terwijl de bonussen op dat moment nog niet waren uitbetaald. De bonussen waren daarenboven afhankelijk van de omzet van de klant en het daadwerkelijk doorlopen/volbrengen van de contractstermijn, waardoor, zo begrijpt de curator, uiteindelijk veel minder bonus werd ontvangen dan reeds als resultaat was geboekt. In het jaar 3

4 2012 is terzake dan ook afgeboekt op de reeds geactiveerde bonussen en als buitengewone last ten laste van het resultaat gebracht. Duidelijk is dat deze wijze van boeken van de bonussen ernstige liquiditeitsdruk met zich heeft gebracht, waardoor achterstanden bij de belastingen en bij de klanten terzake de cash-back van de bonussen ontstonden. Najaar 2014 dreigde reeds een executoriale verkoop door de belastingdienst, die met een extra kapitaalsinjectie werd afgewend, doch dit heeft slecht een uitstel van executie met zich gebracht. Een hernieuwde beslaglegging van de belastingdienst en een reeds aangezegde openbare verkoping heeft de directie doen besluiten aangifte te doen van eigen faillissement. 10 uur 28 minuten 2. Personeel 2.1 Ten tijde van faill.: 12 personen 2.2 In jaar voor faill.: 12 personen 2.3 Datum ontslagaanzegging: 11 juni uur 7 minuten 3. Activa Onroerende zaken N.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Winkelinventaris pand Misterweg Winterswijk: verkoopbalies, computerkassa, kasten en vitrines, bureaus, keukeninrichting, reparatiewerkplaats inrichting, showroommodellen telefoons, dummy s mobiele telefoons, etc. Kantoor en magazijninrichting pand Tinbergenstraat Winterswijk: diverse bureauopstellingen met toebehoren en beeldschermen c.a. ( ca. 25 tot 30 werkplekken ) copiers/printers, vergadertafels en stoelen, ontvangstbalie, verkoop en instructieruimte met beamer c.a., callcenter werplekken ca. 16 plaatsen, diverse kantoormachines, kasten en stoelen, magazijninrichting, voorraadstellingen, werkplaats t.b.v. inbouw in auto s, reparatieruimte, schoonmaakapparatuur, een bedrijfsauto Smart, etc., etc. E.e.a. is geïnventariseerd en gewaardeerd door NTAB. 3.6 Verkoopopbrengst: ,00 4

5 3.7 Boedelbijdrage: Over auto 10% excl. BTW/ 120,00 excl. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Alles behalve de auto valt onder het bodemvoorrecht van de fiscus Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving: Diverse telecomapparatuur van beperkte omvang en veelal overjarige modellen telefoons c.a., kabels, niet geactiveerde sim kaarten, laders, dummy-toestellen, diverse accessoires, etc Verkoopopbrengst: 3.500, Boedelbijdrage: 350,00 excl. BTW Andere activa 3.12 Beschrijving: Goodwill, klantenbestanden, domeinnamen en overige immateriële activa; 3.13 Verkoopopbrengst: Zakelijk klantenbestand : ,05 incl. BTW 20 uur 13 minuten 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren: -/ ,45. Ten aanzien van de debiteuren dient te worden opgemerkt dat het saldo cfr. debiteurenlijst negatief is. Dit is met name het gevolg van het feit dat in de debiteurenpositie verwerkt zijn de aan de klanten gecrediteerde bonussen / cash back, waardoor een fors aantal debiteuren feitelijk crediteur zijn. Deze zijn terzake ook als zodanig aangeschreven en uitgenodigd de vordering in het faillissement aan te melden. Wanneer de debiteurenlijst gecorrigeerd wordt voor wat betreft de negatieve posten blijft een saldo over van ca ,00 aan openstaande te ontvangen vorderingen. Voorts zijn er de nodige InterCompany vorderingen in rekening-courant, hetgeen door de curator nog nader in kaart moet worden gebracht. 4.2 Opbrengst: Nog niet bekend. Invordering wordt door de bank gedaan als separatist i.v.m. verpanding. 4.3 Boedelbijdrage: N.v.t. 4 minuten 5

6 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): De groep van ondernemingen waartoe failliet behoort wordt gefinancierd door de Rabobank Noord en Oost-Achterhoek middels een groepsfinanciering waarvoor iedere vennootschap verbonden is. Zie ook het verslag van Equito Procuratio BV. Per saldo heeft de bank per datum faillissement te vorderen. Daarnaast beschikt failliet over een rekening bij de ING zonder debet faciliteit en waarop een klein positief saldo per faillissementsdatum stond van 221, Leasecontracten: Diverse operationele leaseovereenkomsten m.b.t. auto s bij diverse maatschappijen. De auto s zijn inmiddels ingeleverd en de overeenkomsten beëindigd. 5.3 Beschrijving zekerheden: - verpanding vorderingen/debiteuren, inventaris en voorraden c.a.; - verpanding immateriële activa, intellectuele eigendomsrechten en merkenrechten c.a. - borgstellingen; 5.4 Separatistenpositie: De bank is separatist m.b.t. de uitwinning van de pandrechten en met betrekking tot de uitwinning van de voorraden en de auto. 5.5 Boedelbijdragen: Cfr. separatistenregeling 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Is niet van gebleken 5.7 Reclamerechten: Is niet van gebleken 5.8 Retentierechten: Is niet van gebleken 6 uur 25 minuten 6. Doorstart / voortzetten N.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: De boekhouding is tot datum faillissement in een geautomatiseerd systeem bijgehouden en ter beschikking van de curator gesteld. Deze maakt bij eerste beoordeling een verzorgde en 6

7 betrouwbare indruk. 7.2 Depot jaarrekeningen: Heeft voor het jaar 2013 niet meer plaatsgevonden. 7.3 Goedk. Verkl. accountant: N.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen: Is blijkens akten aan voldaan. Eventuele vordering is verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: Wordt nader onderzocht. In verband met achterwege blijven depot jaarrekening 2013 wordt onbehoorlijk bestuur vermoed aanwezig te zijn. 7.6 Paulianeus handelen: Is niet van gebleken, wordt nader onderzocht. 1 uur 30 minuten 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen: Huur bedrijfspand vanaf faill. datum p.m. 8.2 Pref. vord. van de fiscus: Aangemeld , Pref. vord. van het UWV: Nog niet aangemeld 8.4 Andere pref. crediteuren: Nog geen aangemeld 8.5 Aantal conc. crediteuren: Tot op heden gemeld 33 crediteuren 8.6 Bedrag conc. crediteuren: ,92 excl. Rabobank 8.7 Verwachte wijze afwikkeling: opheffing 3 uur 33 minuten 9. Procedures N.v.t. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill: 6 maanden tot 1 jaar 10.2 Plan van aanpak: - nadere inventarisatie schulden; - verkoop onroerend goed; - nadere inventarisatie en tegelde maken activa; - onderzoek administratie/ bestuurdersaansprakelijkheid c.a.; - onderzoek verhaalbaarheid eventuele aansprakelijkheidsvorderingen; 7

8 10.3 Indiening volgend verslag: 3 maanden/ 30 september uur 30 minuten Doetinchem, 1 juli 2015 Mr. Th.R.M. Welling Curator 8

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2015 Gegevens onderneming: Equito BV Inschrijving KvK: 09143054 Faillissementsnummer: C/05/15/506 F Datum uitspraak: 9 juni 2015 Curator: mr. Th.R.M. Welling

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming: Rimetaal B.V. Inschrijving KvK: 08147023 Faillissementsnummer: C/05/14/824 F Datum uitspraak: 26 augustus 2014 Curator: mr. T.R.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015 Gegevens onderneming: Alpha Trading BV, voorheen NCS Trade BV Inschrijving KvK: 09146938 Faillissementsnummer: C/05/15/335 F Datum uitspraak: 7 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2015 Gegevens onderneming: De Bataaf Nederland B.V. Inschrijving KvK: 08043117 Faillissementsnummer: C/05/15/110 F Datum uitspraak: 2 februari 2015 Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 mei 2014 Gegevens onderneming: Installatiebedrijf Wiltink B.V. Inschrijving KvK: 08019629 Faillissementsnummer: C/05/14/ 413 F Datum uitspraak: 16 april 2014 Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 april 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 april 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 april 2012 Gegevens onderneming: CAD B.V., voorheen Mario Lammerts Kraanverhuur B.V. Inschrijving KvK: Arnhem, nr. 09073988 Faillissementsnummer: 12/131 F Datum

Nadere informatie

3. Activa. Zie faillissementsverslag nr.1.

3. Activa. Zie faillissementsverslag nr.1. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 januari 2014 Gegevens onderneming: Trade Way B.V. Inschrijving KvK: Centraal Gelderland onder nummer 08057711 Faillissementsnummer: C/05/13/562 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 oktober 2012 Gegevens onderneming: Setax Holding B.V. Inschrijving KvK: 09199201 Surseance van betaling: Voorlopig verleend 30 augustus 2012 Surseance nummer: 12/14

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012

Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 april 2015 Gegevens onderneming: IDEA Centers B.V. (KvK nr. 02071913), gevestigd te (9728 BM) Groningen aan de Paterswoldseweg

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 23 december 2010. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 23 december 2010. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 23 december 2010 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 augustus 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 augustus 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 augustus 2008 Gegevens onderneming: Brutra B.V. Edisonstraat 39 7006 RA Doetinchem Faillissementsnummer: 08/156 F Datum uitspraak: 30 juni 2008 Curatoren: Mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bij jou thuis B.V. 28085710 Faillissementsnummer : F12/314 Datum uitspraak : 24 april

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 maart 2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 7 januari 2014 Curator: mr S. van Gessel R-C: mr L.T. de Jonge Activiteiten

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : restaurant De Zwaan B.V. 28018278 Faillissementsnummer : F12/505 Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 17 september 2015 Gegevens onderneming: Zernike Group Holding B.V. (KvK nr. 02045193) gevestigd te (9728 BM) Groningen aan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 5 (eindverslag) Datum: 8 januari 2013 Gegevens onderneming: Sijpkes Touringcars (Stadskanaal) B.V., gevestigd te Datum uitspraak:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : NDY Nederland B.V. Faillissementsnummer : C/16/15/216 F Datum uitspraak : 17 maart 2015 Curator : mr. M. Telderman R-C : mr. E.T.M. Schoevaars Activiteiten onderneming : ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 6 juli 2012 Gegevens onderneming: Stichting Beheer Participatie Gelden ( Stichting ). Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juli 2014 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 juli 2014

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HAIRCULES HAIRSTYLING B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1315 EV) Almere aan

Nadere informatie

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--.

twee bloemenwinkels. Omzetgegevens : 2007: 523.804,--; 2008: 533.897,--; 2009: 438.499,--. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 april 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum:21 april 2011 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Heeman Doemere B.V. Nummer: 3 (eind) Datum: 18 september 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Heeman Doemere B.V. Nummer: 3 (eind) Datum: 18 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Heeman Doemere B.V., statutair gevestigd en zaakdoende te (1334 LT) Almere aan het adres Washingtonstraat 34, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 18 augustus 2015 Gegevens onderneming: IDEA Centers B.V. (KvK nr. 02071913), gevestigd te (9728 BM) Groningen aan de Paterswoldseweg

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake de faillissementen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arjan Boot Beheer, statutair gevestigd te

Nadere informatie