FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 augustus 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 augustus 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 21 augustus 2015 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/266 Naam schuldenaar : De heer Theodorus Franciscus Cornelis Meuldijk, handelend onder de naam Eye4YourHair Adres : Wommelserweg 70 Postcode, woonplaats : 8804 NM Tzum Geboortedatum : 27 december 1983 Datum faillissement : 25 november 2014 Curator : mr. J.A.M. Bijlholt Rechter-commissaris : mr. J. Smit Verslagperiode : 25 mei 2015 tot en met 24 augustus 2015 Bestede uren in verslagperiode : 12 uur en 30 minuten (productie 1 en 2) Aard faillissement : Het betreft het faillissement van een natuurlijk persoon, de heer T.F.C. Meuldijk. De heer Meuldijk is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met de heer F. Brongers. De heer Meuldijk exploiteerde een viertal kapsalons, te weten: - een kapsalon te 8801 LT Franeker, aan het adres Dijkstraat 61 (de hoofdvestiging); - een kapsalon te 8601 AJ Sneek, aan het adres De Singel 8; - een kapsalon te 9045 PJ Beetgumermolen, aan het adres J.H. van Aismawei 18A; - een kapsalon te 8932 JJ Leeuwarden, aan het adres Gerard Doustraat De heer Meuldijk was ten tijde van de faillissementsaanvraag ziek. Het faillissement betrof een eigen aangifte. De voorbereidingen hebben plaatsgevonden door de echtgenoot van de heer Meuldijk, de heer F.I. Brongers. De heer Meuldijk had de heer Brongers gemachtigd om een faillissementsaanvraag in te dienen. Filiaal Sneek Het filiaal te Sneek werd geopend op 1 april De curator bleek dat het filiaal feitelijk reeds was gesloten op het moment van het faillissement. Filiaal Beetgumermolen Het filiaal Beetgumermolen was geopend op 1 augustus Voor faillissement waren reeds afspraken gemaakt dat het filiaal zou worden voortgezet door één van de personeelsleden. De exploitatie voor rekening van Meuldijk was feitelijk reeds beëindigd op datum faillissement. Filiaal Leeuwarden aan de Tuinen Te Leeuwarden was een filiaal gestart op 1 september 2012 op het adres 8911 KE Leeuwarden, Tuinen 30. Het pand Tuinen 30 werd gehuurd voor de duur van vijf jaar ingaande op 1 september 2012 en lopende tot en met 31 augustus

2 2 Met ingang van 1 februari 2014 had de heer Meuldijk een ander pand gehuurd te Leeuwarden, gelegen aan de Gerard Doustraat De exploitatie van de kapperszaak aan de Tuinen werd overgeheveld naar het pand aan de Gerard Doustraat. Het huurcontract aan de Tuinen was echter niet tussentijds beëindigd. De heer Brongers heeft voorafgaand aan het faillissement de afspraak kunnen maken dat het contract voor de Tuinen werd beëindigd per 1 december Filiaal Leeuwarden aan de Gerard Doustraat Met ingang van 1 februari 2014 had de heer Meuldijk een ander pand gehuurd te Leeuwarden gelegen aan de Gerard Doustraat Het betrof een huurovereenkomst voor de duur van vijf jaar ingaande op 1 februari 2014 en lopende tot en met 1 februari De huurovereenkomst werd door de curator opgezegd na verkregen toestemming van de rechter-commissaris tegen de datum 25 februari De curator heeft de activa -die zich bevond in het pand aan de Gerard Doustraat kunnen verkopen aan mevrouw P. Walda. Tevens heeft mevrouw P. Walda met ingang van 1 februari 2015 een huurovereenkomst met de verhuurder gesloten voor het pand Gerard Doustraat te Leeuwarden. De huurovereenkomst die gold tussen de heer Meuldijk en de verhuurder van het pand Gerard Doustraat te Leeuwarden is met ingang van 1 februari 2015 beëindigd. De inventaris die zich bevond in de kapsalon behoorde deels in eigendom toe aan de heer Meuldijk en een deel van de activa werd geleased van Grenke Finance NV. De curator heeft de activa die in eigendom toebehoorde aan Grenke Finance NV gekocht voor de somma van 1.100,--. De curator heeft daarvoor toestemming verkregen van de rechter-commissaris. De curator heeft vervolgens de volledige activa verkocht voor de somma van 3.000,-- exclusief BTW. De curator heeft daarvoor toestemming ontvangen van de rechter-commissaris op 20 januari Filiaal Franeker De heer Meuldijk is gestart in Franeker. Hij huurde vanaf 1 september 2011 het pand aan de Dijkstraat 61, 8801 LW Franeker. De huurovereenkomst werd door de curator opgezegd na verkregen toestemming van de rechter-commissaris tegen de datum 25 februari Achtergronden De heer Meuldijk heeft in korte tijd een reeks van filialen willen openen. Een ondernemersplan lag niet aan dit besluit ten grondslag. De omzetten waren beperkt. De onderneming is de heer Meuldijk volledig boven het hoofd gegroeid. 2

3 3 Personeel Na faillissement heeft de curator het personeel ontslag aangezegd. Ten tijde van het faillissement waren nog zeven werknemers bij de heer Meuldijk in dienst. De meesten van hen waren werkzaam op basis van contracten voor bepaalde tijd. Het dienstverband met mevrouw D.J. Jonas eindigde op 1 december Mevrouw Jonas was werkzaam op het filiaal te Beetgumermolen. Deze zaak was zie vorenstaande- feitelijk reeds gesloten op datum faillissement. Het dienstverband met mevrouw G. Jukers eindigde op 15 december Mevrouw Jukers was werkzaam op het filiaal te Leeuwarden. De dienstverbanden met de overige personeelsleden eindigde -na opzegging door de curatorop 31 december Tijdelijk voortzetten exploitatie De curator had -zie vorenstaande- de beschikking over een deel van het personeel tot en met 31 december De curator beschikte tevens over een geschikt bedrijfspand. Er was nog voldoende voorraad aanwezig om de werkzaamheden voort te zetten. Zonder enig risico kon de exploitatie nog een beperkte periode worden voortgezet. In deze periode heeft de curator ook onderzocht of een verkoop van de filialen te Leeuwarden en te Franeker mogelijk was. De exploitatie van het filiaal te Franeker heeft de curator gedurende de opzegperiode gecontinueerd. Op deze wijze kon nog enige omzet worden behaald. De exploitatie is inmiddels beëindigd per 31 december De curator heeft in deze periode regelmatig contact onderhouden met mevrouw M.A. de Klerk. Zij functioneerde feitelijk als bedrijfsleidster te Franeker. De klanten van de kapperszaak betalen vrijwel uitsluitend per pin. Op die wijze kon door de curator de omzet die werd behaald goed bijgehouden worden. Tevens ontving de curator regelmatig overzichten van de contante betalingen. De curator heeft ervoor zorggedragen dat de contante betalingen met regelmaat werden opgehaald uit het filiaal te Franeker. Een totale omzet over de periode 25 november tot en met 31 december 2014 werd behaald van 7.115,29. Ten tijde van het faillissement was het filiaal aan de Gerard Doustraat te Leeuwarden nog geopend. De omzet uit dit filiaal was minimaal. De drijvende kracht van het filiaal te Leeuwarden beëindigde haar werkzaamheden per 15 december De curator heeft besloten het filiaal voortijdig te sluiten aangezien de opbrengsten in geen verhouding stonden met de kosten. In dit verband kan niet onvermeld blijven dat dit filiaal te Leeuwarden hoge energiekosten heeft. Administratie De curator beschikt over een beperkte administratie. De curator heeft tevens lange tijd -in verband met ziekte- geen gesprek kunnen voeren met de heer Meuldijk. 3

4 4 Enkele weken na aanvang van het faillissement heeft de curator wel kunnen spreken met de heer Meuldijk. De gesprekken zijn constructief verlopen. De heer Meuldijk heeft zoveel als mogelijk zijn medewerking verleend. 1. De failliet persoonlijk 1.1 Burgerlijke staat : De heer Meuldijk is gehuwd met de heer F.I. Brongers. De heer Brongers is werkzaam geweest bij het Ministerie van Defensie. Het dienstverband werd beëindigd in april De heer Brongers verkeerde in de veronderstelling dat hij geen aanspraak zou kunnen maken op een WW-uitkering. Een misverstand ter zake zijn uitkeringsrechten is ontstaan naar aanleiding van een brief die door hem was ontvangen van het Ministerie van Defensie. Met hulp van de curator is alsnog een WW-aanvraag ingediend. De WW-aanvraag werd inmiddels gehonoreerd. 1.2 Is de partner failliet of is op hem/haar de schuldsaneringsregeling van toepassing? : Nee 2. Eerste maatregelen 2.1 Gesprek met failliet : De eerste weken na faillietverklaring was -in verband met ziekte van failliet- geen contact met failliet mogelijk. In deze periode heeft de curator contact onderhouden met de heer Brongers. De heer Brongers heeft optimaal meegewerkt om de curator in staat te stellen zijn werk uit te oefenen. Een handicap vormt echter het feit dat er amper administratie beschikbaar is en de heer Brongers van veel zaken niet op de hoogte is. Na enkele weken was de heer Meuldijk zodanig hersteld dat overleg met de curator kon plaatsvinden. De curator heeft meerdere gesprekken met de heer Meuldijk gevoerd. Zowel de heer Meuldijk als de heer Brongers zijn de curator behulpzaam bij het zo goed mogelijk behandelen van het faillissement. De curator heeft de heer Meuldijk geadviseerd om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Tot dusverre werd door de heer Meuldijk niet een verzoek ingediend om hem toe te laten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. De heer Meuldijk heeft kenbaar gemaakt dat hij graag weer aan het werk wil. Hij wil pogen zoveel als mogelijk zijn schulden af te lossen. 2.2 Alle noodzakelijke medewerking verkregen? (Indien nee: toelichten) : Tot dusverre wordt er wel meegewerkt. Een handicap blijft dat de administratie onvolledig is. 2.3 Is gebleken van paulianeuze handelingen? (Indien ja: welke acties zijn ondernomen?) : Er is de curator niet gebleken van paulianeuze handelingen. 4

5 5 2.4 Zijn er lopende procedures/geschillen? (Indien ja: stand van zaken) : Er lopen geen procedures. Voor zover bekend, zijn er geen geschillen. 2.5 Is een afkoelingsperiode gelast? : Nee 3. De schulden/passiva 3.1 In onderstaand overzicht staat vermeld de schulden die tot dusverre bij de curator zijn ingediend. Schulden Privé Zakelijk Totaal Boedelschulden ,43 (productie 3) Preferente ,90 (productie 4) Concurrent ,55 (productie 5) Totaal ,88 De curator heeft nog steeds niet een volledig overzicht van de schuldeisers. De curator sluit niet uit dat het bedrag aan concurrente schulden nog verder zal oplopen. Woning Wommelserweg 70 De heren Meuldijk en Brongers zijn eigenaar van de woning Wommelserweg 70 te 8804 NM Tzum. De woning werd aangekocht in De marktwaarde bedroeg destijds ,--. Een hypotheek werd afgesloten voor ,--. Het betreft een lening die deels (voor ,--) aflossingsvrij is. Aan de schuld van ,-- is een zogenaamde levenspolis gekoppeld. Maandelijks wordt voldaan aan Obvion een bedrag aan rente van 736,--. De rente bedraagt 4,8%. De rente is afgesloten voor een periode van 12 jaar, eindigend op 1 oktober Voor de levenspolis wordt maandelijks een bedrag betaald van 144,31. Tot dusverre werd de rente aan Obvion, alsmede de kosten voor de levenspolis voldaan. De woning had in 2007 een marktwaarde van circa ,--. De woning is in beperkte mate aangepast (nieuwe keuken/nieuwe ketel etc.). De WOZ-waarde op dit moment bedraagt slechts ,--. Het op dit moment verkopen van de woning zal de schuldpositie slechts vergroten. De curator heeft aan de rechter-commissaris toestemming gevraagd om ermee in te stemmen dat verkoop van de woning op dit moment niet plaatsvindt. De rechtercommissaris heeft daartoe toestemming verleend. Obvion Hypotheken NV werd door de curator op de hoogte gebracht van het vorenstaande. 3.2 Worden er vorderingen betwist? : Tot dusverre worden er geen vorderingen betwist. 5

6 6 3.3 Zijn de schuldeisers aangeschreven? : De curator heeft de schuldeisers die bij hem bekend zijn aangeschreven. De curator beschikt niet over een uitgewerkte crediteurenlijst. De curator heeft de lijst met schulden aan failliet ter hand gesteld. De curator heeft failliet verzocht kenbaar te maken welke personen/rechtspersonen nog meer vorderingen op hem hebben. De curator zal vervolgens deze personen/rechtspersonen aanschrijven. 4. De bezittingen/activa 4.1 Bovenmatige inboedel (Indien ja: toelichting) : De curator heeft nog niet een huisbezoek afgelegd bij failliet. 4.2 Auto( s)/andere vervoermiddelen/caravan? (Indien ja: toelichting) : Failliet leaste een auto bij Bourguignon Autolease BV te Leeuwarden. Het betrof een kleine auto van het merk Skoda Citygo. Het leasebedrag per maand bedroeg 241,47 op basis van kilometer per jaar. Het leasecontract werd aangegaan voor een periode van vijf jaren. Het contract ving aan in augustus Inmiddels werd het contract ontbonden. Bourguignon Autolease BV heeft tot dusverre haar vordering nog niet bij de curator ingediend. Failliet beschikt thans niet over een auto. Failliet berichtte de curator dat hij een scooter op afbetaling had gekocht. Voor zover de curator kan nagaan, dient nog betaald te worden een bedrag van circa 800,--. De heer Meuldijk had de scooter ter beschikking gesteld aan mevrouw D. Jonas (een exwerkneemster). Mevrouw Jonas heeft de scooter inmiddels afgegeven. Voor de scooter wordt maandelijks een bedrag betaald van 33,--. Koffiemachines De heer Meuldijk heeft voor alle filialen koffiemachines geleased. De leasecontracten zijn opgezegd. De machines zijn inmiddels opgehaald. 4.3 Eigen woning (Indien ja: waarde woning, hoogte hypotheek) : zie vorenstaande. Meest recente WOZ-beschikking (zie bijlage) vermeldt een waarde van ,-- (productie 6). Zie ook het gestelde onder Overige registergoederen? (Indien ja: waarde en hoogte hypotheek) : nee 4.5 Bank en/of spaarrekeningen met enig saldo? : Er is een zakelijke rekening met rekeningnummer NL84INGB Op deze rekening werden de pinbetalingen van klanten ontvangen. Het saldo op datum faillissement bedroeg 20,02. Aan deze rekening was een spaarrekening gekoppeld. Het saldo ten tijde van het faillissement bedroeg 898,01. Tevens werd een rekening aangehouden bij ABN AMRO met rekeningnummer NL75ABNA Het saldo bedroeg 0,04. 6

7 7 Tevens werd een rekening aangehouden bij ABN AMRO met rekeningnummer NL98ABNA ; het saldo bedroeg 6, Spaarloonrekeningen (Indien ja: specificatie) : Hiervan is de curator niet gebleken. 4.7 Pensioenregelingen/levensverzekeringen? : - is afkoop mogelijk? (Indien ja, toelichting) : Het is de curator niet bekend of er een pensioenregeling of levensverzekering is afgesloten. 4.8 Te verwachten uitkering uit erfenis? (Indien ja: toelichting) : Vlak na de verslagperiode overleed een familielid van de heer Meuldijk. Het familielid woonde in bij de heren Meuldijk en Brongers. Het familielid beschikte niet over enig vermogen. De nalatenschap bestond uit 890, Overige activa? (Indien ja: toelichting) : De curator heeft de inventaris van de kapsalon te Franeker laten taxeren. Het taxatierapport werd bijgevoegd bij het beginverslag als productie 5. De activa zijn getaxeerd op basis van onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik voor 7.500,--. De liquidatiewaarde bedraagt 2.000,--. Taxatie heeft plaatsgevonden aangezien één van de werkneemsters kenbaar had gemaakt de kapsalon over te willen nemen. Deze werkneemster heeft vervolgens van haar voornemen afgezien. De heer Meuldijk heeft inmiddels -na verslagperiode- de kapsalon weer geopend. Daartoe werd toestemming verkregen van de rechter-commissaris. De kapsalon werd verplaatst naar een pand, gelegen tegenover het pand Dijkstraat 61 te Franeker. Het nieuwe pand is aanmerkelijk kleiner; de huurlast is veel beperkter. Meuldijk is in de salon werkzaam zonder personeel. In het navolgende zal uitgebreid op deze situatie worden ingegaan. In de kapsalon te Leeuwarden bevond zich ook nog enige activa. In het vorenstaande werd vermeld dat de curator deze activa heeft kunnen verkopen voor 3.000,-- exclusief BTW. Een deel van de activa behoorde echter niet aan Meuldijk in eigendom toe, doch behoorde in eigendom toe aan Grenke Finance NV. De curator heeft allereerst deze activa van Grenke Finance NV gekocht voor 1.100,-- en vervolgens de gehele inventaris verkocht voor 3.000,-- exclusief BTW. De vraagprijs heeft de curator gebaseerd op bedragen die opgenomen zijn in een taxatierapport dat door Troostwijk werd opgemaakt van de activa in het filiaal te Franeker. De activa in Leeuwarden was beperkter van omvang dan de activa in Franeker Welke maatregelen ter liquidatie (voor zover hierboven nog niet vermeld) zijn genomen? : De activa te Leeuwarden -zie vorenstaande- is verkocht. De activa te Franeker is grotendeels aangewend om de exploitatie te hervatten. Een beperkt deel is -in deze verslagperiode- verkocht voor de somma van 350,-- exclusief BTW aan de heer Cetin Yildiz. De heer Yildiz huurt het pand Dijkstraat 66 vanaf 1 mei Middels verkoop van het restant aan activa, die zich nog bevond in het pand Dijkstraat 66, heeft de curator tevens voorkomen dat nog kosten dienden te worden gemaakt in het kader van het ontruimen van het pand Dijkstraat 61. 7

8 8 5. Het huidige inkomen 5.1 Inkomsten (loon, uitkering of geen) : De heer Meuldijk is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met de heer Brongers. De heer Brongers geniet sinds kort een WW-uitkering ten bedrage van circa 1.600,-- netto. Op dit moment wordt van dit geld geleefd. De WW-uitkering heeft een looptijd tot mei De heer Brongers heeft de curator laten weten dat hij aan het solliciteren is, opdat zo spoedig mogelijk een salaris kan worden genoten. 5.2 Overige inkomsten (Indien ja: toelichting) : Bij de heren Meuldijk en Brongers woonde tot voor kort een familielid in. Het familielid leverde ook een beperkte bijdrage aan de onkosten. Het familielid is op 28 februari 2015 overleden. 6. Bedrag levensonderhoud 6.1 Is door de RC op grond van art. 21 of 100 Fw een bedrag voor levensonderhoud vastgesteld? (Indien ja: welk bedrag. : - Zo nee, is daartoe een voorstel bijgevoegd? (Indien nee: toelichting) : Er is geen bedrag voor levensonderhoud vastgesteld. De curator heeft daar niet om verzocht aangezien de heer Brongers over inkomen beschikt. Het inkomen van de heer Brongers valt buiten de boedel. 7. De vooruitzichten 7.1 Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht? : Inmiddels is aan schulden genoteerd een bedrag van ,88. In verslag 1 heeft de curator vermeld dat de heer Meuldijk graag weer aan het werk zou willen. De curator heeft onderzocht of het mogelijk zou zijn een kapsalon in beperkte opzet- op te zetten. Inmiddels wordt een kapsalon geëxploiteerd in het pand Dijkstraat 54A te 8801 LW Franeker. Het betreft een veel kleiner pand met een veel beperktere huurverplichting. In dit pand werkt de heer Meuldijk geheel alleen. De komende periode zal moeten blijken of deze opzet substantiële inkomsten kan genereren ten behoeve van de schuldeisers. In de periode 1 april 2015 tot en met 24 mei 2015 werd een omzet behaald van 3.364,95 exclusief BTW. In de periode van 1 april 2015 tot en met 31 juli 2015 werd een omzet gerealiseerd van 6.770,25. Het resultaat is beperkt. De curator zal in overleg treden met failliet om na te gaan of de omzet substantieel kan toenemen. 7.2 Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten? : Het is de bedoeling dat de heer Meuldijk - middels de heropende kapperszaak - inkomsten verwerft, zodat uitkering aan schuldeisers (allereerst aan boedelschuldeisers en vervolgens aan preferente schuldeisers) kan plaatsvinden. 7.3 Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten? : zie

9 9 8. Plan van aanpak/te verrichten werkzaamheden 8.1 Plan van aanpak : De curator verwijst naar verslag 1. De curator heeft de failliet erop gewezen dat hij een beroep kan doen op de WSNP. Het is de curator bekend dat failliet zich inmiddels heeft gemeld bij Bureau Benedictus te Garyp. 8.2 Indiening volgend verslag : 25 november 2015 J.A.M. Bijlholt, curator. Producties: 1. tijdschrijfformulier naar tijdspecificatie; 2. tijdsregistratie per tijdschrijfgroepen; 3. lijst erkende boedel crediteuren; 4. lijst voorlopig erkende preferente crediteuren; 5. lijst voorlopig erkende concurrente crediteuren; 6. tussentijds financieel verslag; 7. boedelmutatieformulier. 9

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : C17/12/226 F Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F12/226 Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober 2011. Adres : Frederik Hendrikstraat 23-1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober 2011. Adres : Frederik Hendrikstraat 23-1 500449 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober 2011 Algemene gegevens Insolventienummer : F 11/132 Naam schuldenaar : Gerben Fetse Wielstra Adres : Frederik Hendrikstraat 23-1 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 Datum: 14 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 Datum: 14 juli 2015 1 200529 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 Datum: 14 juli 2015 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/284 Naam schuldenaar : Rony Jaak Mathieu Tony Nijs Adres : Ringstraat 31 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

TEN HOLTER /mooadaivi

TEN HOLTER /mooadaivi FAILLISSEM ENTSVERSLAG Nummer: 2 atum: 19 februari 2014 TEN HOLTER /mooaaivi Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Geboortedatum e heer Joost Jan Kraaijeveld 10/13/1014 F e Vang 8, 2954 PA Alblasserdam

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten Leeswijzer: e diverse onderdelen in het faillissementsverslag zijn genummerd. Per punt is door middel van het laatste cijfer inzichtelijk bij welk verslagnummer de informatie is toegevoegd. e nummering

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 23 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 23 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 23 februari 2015 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar TEN HOLTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 december 2013 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Voormalig adres Zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Maria Johanna Verhoeven handelend onder de

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015. Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa 199. 3315 NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015

Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015. Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa 199. 3315 NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres en zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Wilma Martha Sprangers-van Luijk handelend onder de naam Handelsonderneming

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM lllyuc.oh 11

TEN HOLTER / NOORDAM lllyuc.oh 11 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 atum: 16 nuari 2014 lllyuc.oh 11 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Manuela Barbara Andrea Stouten e/v Van den Bos handelend onder

Nadere informatie

TENHOLTER / NOORDAM advocaten

TENHOLTER / NOORDAM advocaten FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 november 2014 TENHOLTER advocaten Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Voorheen wonende Geboortedatum De heer Jan van Dalurn handelend onder de naam Dalurn

Nadere informatie

eenmanszaak (reeds gestaakt voor faillissement), eigen aangifte

eenmanszaak (reeds gestaakt voor faillissement), eigen aangifte Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 21 augustus 2012 Nummer: 1 Algemene gegevens Insolventienummer: 12/416F Naam schuldenaar: Dilgaz Ismail Tevens handelend

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 3 Datum: 23 juli 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 3 Datum: 23 juli 2015 Faillissementsnummer : C/16/14/1103F Naam schuldenaar/schuldenaren : mevrouw Paula Blesing, tevens handelend onder de naam DIGIDIVE, en COMPUTER BEGELEIDING, gevestigd aan de Wisselweg 33 te Almere (voorheen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 1 Datum: 23 januari 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 1 Datum: 23 januari 2015 Faillissementsnummer : C/16/14/1103F Naam schuldenaar/schuldenaren : mevrouw Paula Blesing, tevens handelend onder de naam DIGIDIVE, en COMPUTER BEGELEIDING, gevestigd aan de Wisselweg 33 te Almere (voorheen

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten

TEN HOLTER / NOORDAM advocaten Leeswijzer: e diverse onderdelen in het faillissementsverslag zijn genummerd. Per punt is door middel van het laatste cijfer inzichtelijk bij welk verslagnummer de informatie is toegevoegd. e nummering

Nadere informatie

. o * 121427F. Chamiaine Delanie Noten. De failliet is niet woonachtig op het adres waar zij bij het GBA

. o * 121427F. Chamiaine Delanie Noten. De failliet is niet woonachtig op het adres waar zij bij het GBA Algemene gegevens Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art 73a Fw.) Verslagdatum: 27 november 2012 Nummer: 1. o * CLEERDIN Ç. HAMER Faillissement Noten 1 verslag Is gebleken van paulianeuze

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september 2011 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september 2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap Bell Marketing B.V., statutair gevestigd te Rotterdam,

Nadere informatie

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRIJN BERNARDUS BLIJLEVEN, VOORHEEN H.O.D.N. MR. K.B. BLIJLEVEN, NOTARIS Faillissementsnummer : F.13/13/496 Naam schuldenaar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 augustus 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 augustus 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Breecom Services B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 maart 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 maart 2015 Gegevens onderneming: De besloten vennootschap Vervoersmaatschappij De Boezem B.V., gevestigd te Capelle

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: één Datum: 29 februari 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: één Datum: 29 februari 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: één Datum: 29 februari 2008 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8 Faillissementsnummer : F 2008 / 03 Datum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon ex artikel 73a FW Datum: 20 juli 2015 Nummer: twee Gegevens failliet : de besloten vennootschap Alberdo B.V. tevens h.o.d.n. : Esprit Terneuzen, Hotlegs,

Nadere informatie

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode.

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 juli 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

: mr. J.F. Dominicus: 6 uur en 6 minuten. : mr. B.F.C. van de Weijgert: 33 uur en 6 minuten

: mr. J.F. Dominicus: 6 uur en 6 minuten. : mr. B.F.C. van de Weijgert: 33 uur en 6 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 24 augustus 2010 Nummer: één Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Winter Kompanje B.V.

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C 13/14/335 F faillissementsnummer:

Nadere informatie