Uitwerkingen van de vragen uit het boek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerkingen van de vragen uit het boek"

Transcriptie

1 De essentie van administratieve organisatie Uitwerkingen van de vragen uit het boek Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2012

2 Deze uitwerkingen horen bij De essentie van administratieve organisatie van Wim Fennis en Jan-Pieter Schilderinck Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Het is docenten die met De essentie van Administratieve Organisatie werken, toegestaan om deze kopieerbladen voor hun studenten te verveelvoudigen. Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. ISBN: NUR: 786

3 Inhoud 1 Begripsbepaling AO/BIV 4 2 Het inkoopproces 5 3 Het magazijnproces 6 4 Het verkoopproces 7 5 Relatie AO/IC (BIV) en logistiek 9 6 Het productieproces 10 7 Seriestuk- en stukproductie 12 8 De administratieve organisatie van projecten 14 9, 10 en 11 Dienstverlenende bedrijven De HRM-functie 18 Uitwerkingen van de vragen uit De essentie van AO 3/18

4 1 Begripsbepaling AO/BIV 1 Wat wordt verstaan onder controletechnische functiescheiding (CTF)? Onder CTF wordt verstaan het creëren van belangentegenstellingen tussen de schakels van de waardekringloop. 2 Geef een concreet voorbeeld van een beschikkende en een registrerende functie. Beschikkende functie: Hoofd inkoop Registrerende functie: Hoofd administratie 3 Wat is de overeenkomst tussen het vakgebied van de logistiek enerzijds en dat van AO/BIV anderzijds? Maak dit met een voorbeeld duidelijk. Beide vakgebieden richten zich op de goederen- en dienstenstroom. Bijvoorbeeld de aandacht voor de procesbeheersing bij inkoop, opslag en verkoop van goederen en diensten. 4 Noem vier essentiële controlemaatregelen die moeten worden uitgevoerd in het kader van de AO/IC. Controle op juistheid, volledigheid, tijdigheid en aanwezigheid. 5 Waarom kan CTF fraude nooit helemaal voorkomen? Geef een voorbeeld vanuit de praktijk. Het is altijd mogelijk dat functionarissen zich als doel stellen om samen te spannen. Hiermee wordt het creëren van belangentegenstellingen doorbroken. Als voorbeeld kan worden genoemd het samenspannen van de productiechef met de magazijnmeester bij het afkeuren van goederen. Zonder die samenspanning zouden de goederen kunnen worden goedgekeurd en verkocht. De opbrengst van de afgekeurde goederen wordt door beide functionarissen gedeeld. Uitwerkingen van de vragen uit De essentie van AO 4/18

5 2 Het inkoopproces 1 Geef een globale beschrijving van het inkoopproces. initiatief tot inkoop aanvragen en selecteren van offertes bestellen van de goederen goederenontvangst retourzendingen factuurcontrole en -afwikkeling 2 Wat zijn de belangrijkste vragen die moeten worden beantwoord alvorens een definitieve keuze wordt gemaakt voor een leverancier? prijs/kwaliteitsverhouding van de te leveren producten ervaringen met leveranciers in het verleden kredietwaardigheid leverancier bereikbaarheid van de leverancier (logistieke kosten) leverings- en betalingscondities 3 Wat wordt verstaan onder een afroepcontract? Een inkoopcontract, waarin vaste hoeveelheden tegen een vaste prijs worden geleverd en tegen een vaste kwaliteit, maar waarbij de goederen bij de leverancier blijven tot ze worden afgeroepen. 4 Wat is een offertebestand en hoe ziet de lay-out van zo n bestand eruit? In een offertebestand worden gegevens opgenomen van de ontvangen offertes, alsmede de ter zake genomen beslissingen. Offertebestand Omschrijving Onderneming A X Onderneming B X Onderneming C X Onderneming D X Onderneming E X 0 = ontvangen 1= in behandeling 2 = beoordeeld 3 = afgewezen 4 = geaccepteerd 5 Wat wordt verstaan onder een commercieel georiënteerde inkoop? Een inkoop waarbij de inkoper zelf het initiatief neemt. Hij maakt zich hiermee verantwoordelijk (of medeverantwoordelijk) voor de verkoop. Uitwerkingen van de vragen uit De essentie van AO 5/18

6 3 Het magazijnproces 1 Welke risico s zijn verbonden aan het voorraad houden? hoge rentekosten hoge kosten door ruimtebeslag risico op diefstal en schade 2 Geef een globale beschrijving van het magazijnproces. ontvangen en (laten) keuren van de goederen melden van de ontvangst opslaan en (zorgvuldig) bewaren van de goederen afleveren van de goederen verzamelklaar maken en doen verzenden van de goederen afleggen van verantwoording over de toevertrouwde goederen 3 Noem een aantal vormen van voorraadregistratie. Geef hierbij een korte toelichting. per stuk (artikelen met een uniek of waardevol karakter) per artikelsoort (handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, mits deze vervangbaar zijn) per partij (natuurproducten, goederen die niet vervangbaar zijn, zoals wijn uit een topjaar per artikelgroep (grote aantallen, laaggeprijsde artikelen in warenhuizen en supermarkten) 4 Wat wordt verstaan onder de kantoorvoorraadadministratie (KVA)? Het financieel-administratieve proces met betrekking tot de voorraadregistratie (aantallen x prijzen) 5 Wat wordt verstaan onder een vernietigingsprotocol? Wat is de functie van zo n protocol? Een proces-verbaal, waarin aantallen, omschrijving van de goederen en de reden van vernietiging worden opgenomen, ondertekend door twee functionarissen die onafhankelijk van elkaar opereren. (Dit wordt ook wel vierogencontrole genoemd.) Uitwerkingen van de vragen uit De essentie van AO 6/18

7 4 Het verkoopproces 1 Wat is de functie van de marketing in het verkoopproces? Het marketingproces legt de basis voor het verkoopplan. Het bijbehorende marktonderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen: a Wie zijn onze (potentiële) klanten? b Wat willen onze klanten? c Waar bevinden onze klanten zich? 2 Geef een globale beschrijving van het verkoopproces. orderverkrijging orderontvangst orderbeoordeling orderverwerking goederenuitlevering retourzendingen afwikkeling verkoopfacturen 3 Wat wordt verstaan onder een Point of Sale-systeem (POS)? Een Point of Sale-systeem is een kassasysteem dat gekoppeld is aan de voorraadadministratie. Het POS-systeem is gebaseerd op toepassing van de barcode die is aangebracht op de artikelverpakking of op de labels bij onverpakte artikelen. Het systeem geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de afzet en winstgevendheid per artikelgroep. Door additionele informatie (bijvoorbeeld tijdstip van verkoop en het aantal klanten) te registreren kan tevens inzicht worden verkregen in piekbelasting voor een winkelbedrijf of een warenhuis 4 Welke verbanden moeten worden gelegd bij de controle op de volledigheid van de opbrengstverantwoording? Beginvoorraad + inkopen - eindvoorraad = afgeleverde hoeveelheid (soll) De afgeleverde hoeveelheid wordt vergeleken met de verkochte hoeveelheden volgens de verkoopadministratie. Vervolgens zal een verband met de facturering moeten worden gelegd. Andere formulering: Er zal een verband moeten worden gelegd met de goederenbeweging die buiten de administratie om kan worden gevolgd. Uitwerkingen van de vragen uit De essentie van AO 7/18

8 5 Op welke twee manieren kunnen debiteuren schriftelijk worden gemaand? Geef een beknopte beschrijving van beide methoden. a per brief, al dan niet aangetekend b per In de regel wordt via een 1e of 2e brief of mail dringend verzocht om binnen 14 dagen over te gaan tot betaling van het openstaande bedrag. Eveneens wordt in deze brief gewezen op het niet nakomen van deze betalingsverplichting en de gevolgen die hieraan zijn verbonden (incassobureau of deurwaarder). Uitwerkingen van de vragen uit De essentie van AO 8/18

9 5 Relatie AO/IC (BIV) en logistiek 1 Wat hebben de beide vakgebieden AO/IC en logistiek gemeen? Beide vakgebieden richten zich op de waardekringloop. 2 Wat omvat de taak van de controller en die van de treasurer? De controller richt zich op het bedrijfseconomisch gebied en let daarbij specifiek op effectiviteit en doelmatigheid. De treasurer richt zich op het financieel gebied en wel in het bijzonder op zaken als rentabiliteit en solvabiliteit. 3 Wat is het vakgebied van de financiële logistiek? De financiële afwikkeling van de verschillende bedrijfsprocessen. 4 Wat wordt verstaan onder de term Corporate Governance? Noem een aantal gebieden waarop CG zich richt. Corporate Governance houdt in dat de eigen organisatie zo veel mogelijk volgens geadviseerde normen en regels wordt bestuurd en geleid. 5 Welke activiteiten omvat de risicoanalyse binnen de AO/IC? Risicoanalyse richt zich op de volgende gebieden: het beheersen van het functioneren van de organisatie (control); er zorg voor dragen dat daarover verantwoording wordt afgelegd (responsibility); er zorg voor dragen dat het management aanspreekbaar is op de mate waarin de organisatie wordt beheerst (accountability). Uitwerkingen van de vragen uit De essentie van AO 9/18

10 6 Het productieproces 1 Wat houdt de productiefunctie in? Het op economische wijze vervaardigen van producten met inachtneming van de voorgeschreven beveiligings- en milieumaatregelen. 2 Som ten minste vijf factoren op waar bij de productie rekening mee dient te worden gehouden. de hoeveelheid in te kopen grond- en hulpstoffen de prijs/kwaliteitsverhouding ervan investeringen in machines en transportmiddelen flexibele inzet van personeel investeringen in beveiligings- en milieuvoorzieningen voldoende investeringen in het onderhoud van het productieapparaat 3 Welke fasen omvat de productie-uitvoering? werkdistributie grondstoffen- en materiaalvoorziening tijdregistratie voortgangscontrole doelmatigheidscontrole kwaliteitscontrole gereed melding product aflevering gereed product 4 Wat wordt aan de hand van stuk- en bewerkingslijsten vastgesteld? Het normverbruik (standaardverbruik) aan grond- en hulpstoffen en man- en machineuren. 5 Welke aspecten zijn bij het realiseren van een optimale productieplanning aan de orde? de vastgestelde levertijd aan het magazijn of de opdrachtgever de beschikbaarheid van grondstoffen, materialen e.d. de benodigde machine- en installatiecapaciteit de bedieningscapaciteit van machines en installaties de aanwezigheid van interne transportfaciliteiten de aanwezigheid van benodigd gereedschap 6 Wat is het werkgebied van het bedrijfsbureau? De gehele fase van de productievoorbereiding Uitwerkingen van de vragen uit De essentie van AO 10/18

11 7 Wat is het verschil tussen jobtime en shoptime? shoptime = de aanwezigheidstijd jobtime = de directe tijdsbesteding gedurende de aanwezigheidstijd 8 Waarop is de aandacht gericht bij de doelmatigheidscontrole binnen een productieproces? Het signaleren van eventuele overschrijding van: het normverbruik van grondstoffen en materialen; het toegestane afvalpercentage; de normtijden. 9 Wat omvat de productieverantwoording? De beoordeling van de doelmatigheid waarmee producten worden vervaardigd. 10 Volgens welke twee methoden kan het grondstoffenverbruik plaatsvinden? Geef ook de werkwijze van beide methoden aan. 1 volgens de directe verbruiksmeting 2 volgens de indirecte verbruiksmeting ad 1 Er wordt hier gebruik gemaakt van magazijnuitgiftebonnen met vermelding van order- en artikelnummer en de voorgecalculeerde hoeveelheden. ad 2 Deze methode wordt toegepast bij een open magazijn. De goederen worden dan aan het magazijn onttrokken zonder dat magazijnbonnen worden uitgeprint. Verbruiksmeting vindt plaats door het volgende verband: verbruik = beginvoorraad + ingekocht - geïnventariseerde eindvoorraad Uitwerkingen van de vragen uit De essentie van AO 11/18

12 7 Seriestuk- en stukproductie 1 Wat is het verschil tussen homogene en heterogene massaproductie? Bij homogene massaproductie wordt een niet- of weinig gevarieerd product vervaardigd. Bij heterogene massaproductie worden zowel opeenvolgend als gelijktijdig verschillende massaproducten vervaardigd. 2 Wat is het verschil tussen massaproductie en stukproductie? Massaproductie richt zich niet op specifieke wensen van individuele afnemers. Bedrijven met seriestuk- en stukproductie richten zich voor de vorm en uitvoering van hun producten grotendeels naar de specifieke wensen van individuele afnemers. In logistieke termen wordt respectievelijk gesproken van make to stock en make to order. 3 Wat wordt verstaan onder het klantorderontkoppelpunt (KOOP)? Geef een concreet voorbeeld van een KOOP 1 en een KOOP 5. Dit is het punt in de keten vanwaar de klant invloed uitoefent dan wel kan uitoefenen op het uiteindelijke product. Voorbeeld KOOP 1: volledig voorraadgestuurd: productie van schroefbouten Voorbeeld KOOP 5: totaal klantspecifiek (=maatwerk): luxe motorjacht of luxe villa 4 Geef de globale kenmerken van de productieorganisatie bij stukproductie. er is sprake van normatieve, maar geen harde voorcalculatie de bestelling moet worden vertaald in een fabricageorder er moet een offerte worden uitgebracht 5 Wat zal voor de periodieke resultatenbepaling bij een productieonderneming moeten worden bepaald? In de eerste plaats het verschil tussen voor- en nacalculatie (SOLL-IST positie). Vervolgens dient dit verschil te worden gesplitst in de volgende deelresultaten: calculatieverschillen efficiencyverschillen bezettingsverschillen prijsverschillen budgetverschillen 6 Wat vormt in de regel de inhoud van een SLA? In een SLA staat beschreven: welke processen een onderdeel vormen van de uitbesteding van werkzaamheden; hoe de diverse gegevensstromen in de vorm van interfaces tussen opdrachtgever en dienstverlener zijn vormgegeven; wat de kritische prestatie indicatoren (KPI s) zijn; wat de evaluatiemomenten zijn. Uitwerkingen van de vragen uit De essentie van AO 12/18

13 7 Welke voorbereidende maatregelen treft het bedrijfsbureau bij de ordervoorbereiding? De volgende voorbereidende maatregelen worden getroffen: het maken van gedetailleerde tekeningen, stuk- en bewerkingslijsten een gedetailleerde voorcalculatie het reserveren van grondstoffen en materialen het bestellen van niet-voorraadartikelen het bepalen van de vroegste en laatste datum waarop de order in bewerking kan respectievelijk moet worden gegeven. 8 Wat is het verschil tussen een aangenomen werk en een regieopdracht? Een aangenomen werk (AW-object) wordt gekenmerkt door een vooraf overeengekomen totaalbedrag voor het gehele (bouw)project. Regieopdrachten worden op basis van nacalculatie afgerekend. 9 Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de resultatenanalyse van het productieproces van een AW en dat van een regieopdracht? Bij AW-opdrachten kunnen dreigende verliezen worden afgewenteld op de regieopdrachten. Dit wordt ook wel verschuiving genoemd. Een groter risico is echter dat kosten van regiewerken worden verschoven naar aangenomen werk. Dit zal leiden tot onvolledige facturering en daarmee tot inkomstenderving. Om deze praktijk tegen te gaan dient de (externe) opzichter tijdens de bouw (bij regieopdrachten) intensief toezicht te houden op materiaalopgaven en loonstaten en deze uitvoerig te controleren. Verder dienen alle overboekingen tussen opdrachten door beide projectleiders te worden geautoriseerd. Tevens kan door het niet tegelijkertijd uitgeven van meerdere orders aan een uitvoerder het verschuivingsgevaar worden voorkomen. Uitwerkingen van de vragen uit De essentie van AO 13/18

14 8 De administratieve organisatie van projecten 1 Wat is een belangrijk verschil tussen de projectgerichte en de afdelingsgerichte benadering van functionele processen? Bij een afdelingsgerichte benadering wordt de aandacht primair gericht op de verschillende functionele processen en hun bijdrage aan de totstandkoming van een product of dienst. Bij een projectgerichte benadering vormt het project het startpunt en worden de functionele processen dienstbaar gemaakt door bij elke projectfase datgene uit een project te halen dat toegevoegde waarde biedt. 2 Geef een omschrijving van het begrip project. Een samenstel van gecoördineerde activiteiten van mensen en middelen met als doel binnen een vastgestelde periode een concreet resultaat te bereiken. 3 Wat houdt de Theory of Constraints in? Geef twee concrete voorbeelden. Een procesverbeteringsmethode gericht op het verkorten van de doorlooptijd van een proces of een project. Voorbeelden van constraints: een ontbrekende hulpstof ten behoeve van de productie van chocolade het gemis van een controlerende functionaris ten behoeve van de afronding van een project 4 Noem een vijftal risico s waarmee binnen de projectorganisatie rekening moet worden gehouden. niet tijdig beschikbaar zijn van gegevens ziekte personeel projectfinanciering niet tijdig geregeld onvolledige gegevens verouderde gegevens 5 Wat is de taak van een projectcontroller? Geef hierbij drie concrete aandachtspunten. De projectcontroller haalt de verschillende financiële gegevens uit de systemen en verwerkt deze tot conceptmanagementinformatie voor projecten van afdelingen. Drie concrete aandachtspunten: de voorbereidende werkzaamheden schattingen en forecasts het opstellen van de conceptvoortgangsrapportages 6 Geef op basis van de PDCA-cyclus een voorbeeld van een uit te voeren project. Kies zelf een concreet project uit en licht dit toe. Een voorbeeld staat in paragraaf 8.4 van het boek: de PDCA-cyclus toegepast op het ontwerpen van een tentoonstellingsruimte. Uitwerkingen van de vragen uit De essentie van AO 14/18

15 9, 10 en 11 Dienstverlenende bedrijven 1 Wat is het object van waarneming in de handel en industrie enerzijds en de dienstverlening anderzijds? Bij handel en industrie zijn dit de producten die worden verhandeld en/of geproduceerd. Bij dienstverlenende ondernemingen is dat het subject. De om diensten vragende mens. 2 Hoe kan de categorie van dienstverlenende bedrijven worden onderverdeeld? a Bedrijven met nog enige doorstroming van goederen. b Bedrijven die ruimte beschikbaar stellen. c Overige dienstverlenende bedrijven en beroepen. 3 Geef drie voorbeelden van klantcontact voor die verschillende dienstverlenende bedrijven. Ad a Gast in een restaurant die door de ober wordt bediend. Ad b Bezoeker van een theater die zijn toegangsbewijs toont. Ad c Cliënt van een advocaat die een zaak bepleit. 4 Wat zijn quasigoederen? Geef een concreet voorbeeld. Het bewijsmiddel van het verwerven van een tijdelijk recht op het gebruik van een dienst. Dit recht wordt concreet vastgelegd in een toegangsbewijs (ticket of plaatskaartje). Voorbeeld: een entreebewijs voor een bioscoopvoorstelling. 5 Wat is het object van controle bij dienstverlenende bedrijven, en waarvan is de CTF bij dit soort bedrijven afhankelijk? Het object van controle is de (volledige) registratie van de verkoopopbrengsten. Sterker dan bij bedrijven waar de interne controle volledig steunt op de goederenbeweging, zal de CTF stringenter moeten worden doorgevoerd. De CTF is afhankelijk van de aard van de dienstverlening. Bij categorie A (zie boven) is er nog sprake van een zekere goederenbeweging. Hier speelt de bewaarfunctie nog een belangrijke rol. Bij bedrijven die ruimte beschikbaar stellen (categorie B) ligt het accent op de bezettingsplanning. Dit is een registrerende/controlerende functie. Deze dient gescheiden te zijn van facturering en leegstandcontrole. Bij overige dienstverlenende bedrijven staat het directe klantcontact centraal. Hier ligt het accent meer op de beschikkende (contracten ondertekenen) en uitvoerende (cliënten adviseren) functie. Uitwerkingen van de vragen uit De essentie van AO 15/18

16 6 Wat is de karakteristiek van reparatiewerkplaatsen en waardoor wordt deze bepaald? Deze vallen onder categorie A (zie boven). De karakteristiek wordt bepaald door een ontvangstafdeling of receptie, waar goederen (auto s) tijdelijk worden afgestaan en een bezettingsplanning wordt bijgehouden. 7 Geef vijf procesactiviteiten aan bij een reparatiewerkplaats. de reparatieaanvraag de inname van het te repareren object (de auto) het repareren van het object de kwaliteitscontrole de financiële afwikkeling 8 Op welke specifieke wijze wordt bij dienstverlenende bedrijven de opbrengst verantwoord? Geef drie concrete voorbeelden. Algemeen: Vanuit de invalshoek capaciteit. Voorbeeld 1: Restaurantbedrijf Controle op de volledigheid van de opbrengstverantwoording via facturering maaltijden en dranken (= m/d) (totaal verstrekt aan m/d - niet in rekening gebrachte m/d) x tarief = opbrengst Voorbeeld 2: Woningverhuurbedrijf Controle op de volledigheid van de opbrengstverantwoording door verhuurregistratie via de vergelijking: maximale capaciteit - leegstand = bezette capaciteit bezette capaciteit x verhuurtarief = opbrengst Voorbeeld 3: Architectenbureau Controle op de volledigheid van de opbrengstverantwoording door urenverantwoording via de formule: (totaal aantal bestede uren - niet gedeclareerde uren ) x uurtarief = opbrengst 9 Bij uitzendbureaus en ambachtelijke organisaties zijn twee vormen van contractafspraak te onderscheiden. Welke twee zijn dit? inspanningsverplichting resultaatverplichting Uitwerkingen van de vragen uit De essentie van AO 16/18

17 10 Beschrijf de achtereenvolgende procesfasen van een uitzendbureau. cliënt meldt zich aan invullen cliëntgegevens aanvraag wordt ingediend aanvraag wordt beoordeeld verwerking gegevens uitslag/advies medewerker uitzendbureau uitvoering opdracht afronding aanvraag 11 Noem de verschillende procesfasen bij de verkoop van toegangskaartjes bij een theater of schouwburg. Caissière beoordeelt verzoeken om plaatsbewijzen op uitvoerbaarheid op de gevraagde datum en plaats en raadpleegt het zaalbezettingsbestand. Indien de verlangde plaatsen beschikbaar zijn wordt de bestelling via de computer ingebracht op datum, voorstelling, rang, rij- en plaatsnummer. Vervolgens wordt een print van het toegangsbewijs, waarop deze gegevens en de prijs vermeld staan, na betaling verstrekt aan de klant. 12 Op welke wijze kunnen overschrijdingen van betalingstermijnen in het verhuurbestand van woningcorporaties worden vastgelegd? Door een afzonderlijke kolom overschrijding betalingstermijn op te nemen in het verhuurbestand en deze te voorzien van een statuscode. 13 Geef de procesactiviteiten weer binnen een restaurant. Zie voor een uitgebreide beschrijving pagina 161 van het boek. Uitwerkingen van de vragen uit De essentie van AO 17/18

18 12 De HRM-functie 1 Waarop is het kenmerk van een organisatie gebaseerd? Volledige inzet van individuele medewerkers en samenwerking. 2 Waarom is de menselijke factor een KSF? Motiveer het antwoord. Zonder inzet van de menselijke factor is het niet mogelijk om diverse ondernemingsdoelstellingen te bereiken. 3 Wat omvat de HRM-functie? HRM stelt de mens centraal in de organisatie. Door middel van scholing kan er toegevoegde waarde worden gecreëerd. 4 Wat is de functie van een 360 gradenfeedbackformulier? Licht het antwoord toe aan de hand van een voorbeeld. Dit is een methode voor het beoordelen van medewerkers. De medewerker wordt beoordeeld door zowel klanten, collega s, ondergeschikten en superieuren. Bij klanten gebeurt dit bijvoorbeeld via een interview, bij collega s door projectevaluatie, bij ondergeschikten door coachingsevaluatie en bij superieuren door werkevaluatie. 5 Geef een vijftal procesactiviteiten op tactisch niveau. het sturen van personeelsstromen met behulp van daartoe geëigende middelen het stimuleren en activeren van optimale arbeidsomstandigheden het plannen en begeleiden van veranderingsprocessen het beoordelen van personeel het opleiden en trainen van personeel het aansturen van gedrag Uitwerkingen van de vragen uit De essentie van AO 18/18

DEEL I Functionele processen bij handelsondernemingen 37

DEEL I Functionele processen bij handelsondernemingen 37 Inhoud 1 Begripsbepaling ao/biv 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Administratieve organisatie en logistiek 16 1.3 Niveaus in een organisatie 18 1.4 Doel en werkgebied van de AO/BIV 19 1.4.1 Het administratieproces

Nadere informatie

Betrouwbaarheidstypologie. Stukproductie

Betrouwbaarheidstypologie. Stukproductie Betrouwbaarheidstypologie Stukproductie Toepassingsvraag 1 Noem een aantal belangrijke verschillen tussen stukproductie en massaproductie Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid Als bij handelsbedrijf

Nadere informatie

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho.

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho. De essentie van administratieve organisatie Stappenplan offerte Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Dit stappenplan hoort bij De essentie van administratieve organisatie

Nadere informatie

Uitwerkingen van enkele cases uit het boek

Uitwerkingen van enkele cases uit het boek De essentie van administratieve organisatie Uitwerkingen van enkele cases uit het boek Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze uitwerkingen van enkele cases horen

Nadere informatie

Controletechnische functiescheiding

Controletechnische functiescheiding Controletechnische functiescheiding A3040^1. Controletechnische functiescheiding drs. A.J.A. Hassing RE RA 1 1 Inleiding A3040 ^ 3 2 Functies A3040 ^ 4 2.1 Beschikken A3040 ^ 4 2.2 Bewaren A3040 ^ 4 2.3

Nadere informatie

Bijlage Uitwerkingsmodel bij AO/IC-cases

Bijlage Uitwerkingsmodel bij AO/IC-cases De essentie van administratieve organisatie Bijlage Uitwerkingsmodel bij AO/IC-cases Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Dit uitwerkingsmodel hoort bij De essentie

Nadere informatie

De magazijnfunctie. Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen. Hoofdstuk 4. Het magazijnproces- en voorraadsysteem

De magazijnfunctie. Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen. Hoofdstuk 4. Het magazijnproces- en voorraadsysteem Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 1 Hoofdstuk 4 Het magazijnproces- en voorraadsysteem Magazijnfunctie

Nadere informatie

Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen

Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 1 Hoofdstuk 4 Het magazijnproces- en voorraadsysteem Magazijnfunctie

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bestuurlijke informatievoorziening Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit

Nadere informatie

Inkoop. Aspecten van inkoop 1. Technisch aspect 2. Logistiek aspect 3. Commercieel aspect

Inkoop. Aspecten van inkoop 1. Technisch aspect 2. Logistiek aspect 3. Commercieel aspect H2 Inkoop Aspecten van inkoop 1. Technisch aspect 2. Logistiek aspect 3. Commercieel aspect Vierfasenmodel (Burt) ontwikkeling vakgebied inkoop 1. Administratieve functie: laag geplaatst in de organisatie,

Nadere informatie

Deel 1 Grondslagen van de bestuurlijke informatieverzorging 12

Deel 1 Grondslagen van de bestuurlijke informatieverzorging 12 Inhoud Deel 1 Grondslagen van de bestuurlijke informatieverzorging 12 1 Organisatie en informatie 15 1.1 Bestuurlijke informatie 16 1.2 Informatie- en communicatietechnologie 22 1.3 Informatiesystemen

Nadere informatie

Opdrachtnummer 4 Informatieanalyse Inkoop/Verkoop. Inkoop

Opdrachtnummer 4 Informatieanalyse Inkoop/Verkoop. Inkoop Opdrachtnummer 4 Informatieanalyse Inkoop/Verkoop Inkoop De inkoopfunctie wordt uitgevoerd door de afdeling inkoop. De afdeling inkoop van SkaiBox omvat de volgende twee functies: Inkoper; Assistent Inkoper.

Nadere informatie

Administratie van de industriële onderneming

Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Theorie en opgaven A.A. Bakker Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2011 Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Opmaak: Sander

Nadere informatie

Betrouwbaarheidstypologie. Inleiding betrouwbaarheidstypologie en Handelsbedrijven op rekening

Betrouwbaarheidstypologie. Inleiding betrouwbaarheidstypologie en Handelsbedrijven op rekening Betrouwbaarheidstypologie Inleiding betrouwbaarheidstypologie en Handelsbedrijven op rekening 1 Doel betrouwbaarheidstypologie Typologie van Starreveld is gericht op het vaststellen van de betrouwbaarheid

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV ) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen

EXAMENPROGRAMMA. Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV ) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV ) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Bestuurlijke Informatievoorziening

Nadere informatie

Het magazijnproces. R. Smit en ing. P.J. Schneider 1. 49 Hb. administratie januari 2006

Het magazijnproces. R. Smit en ing. P.J. Schneider 1. 49 Hb. administratie januari 2006 A32301 R. Smit en ing. P.J. Schneider 1 1 Inleiding A3230 3 2 De magazijnfunctie A3230 3 2.1 Positionering magazijn A3230 3 2.2 Taken A3230 4 2.3 Open en gesloten magazijn A3230 8 3 Voorraadsysteem A3230

Nadere informatie

Bestuurlijke Informatieverzorging II proefexamen 1 - uitwerking

Bestuurlijke Informatieverzorging II proefexamen 1 - uitwerking Onderstaande uitwerking is een voorbeelduitwerking van het inrichtingsvraagstuk. Als aanvulling kunnen theorievragen gesteld worden over - Inhoud COSO ERM - Voorbeelden KSF met prestatie indicatoren met

Nadere informatie

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i AAN DE SLAG LOGISTIEK GEDEELT E i Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begin... 4 Schermuitleg... 6 Beschrijving inkoopproces... 7 Beschrijving verkoopproces... 9 Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht

Nadere informatie

idem de overeenstemming van de inkoopfactuur met het voorgaand vermelde.

idem de overeenstemming van de inkoopfactuur met het voorgaand vermelde. Groothandel In deze uitwerking moet ten minste aandacht worden besteed aan: het feit dat er een groot assortiment is (massaliteit); het feit dat er veel leveranciers zijn (massaliteit); kortingen voor

Nadere informatie

Uitwerking PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening

Uitwerking PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Uitwerking PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Examen : Professional Controller 2 leergang 10 Vak : Bestuurlijke Informatievoorziening Datum : 16 december 2014 Algemene noot: de onderstaande antwoorden

Nadere informatie

3 Voorcalculatie, nacalculatie en verschillenanalyse

3 Voorcalculatie, nacalculatie en verschillenanalyse 3 Voorcalculatie, nacalculatie en verschillenanalyse 3.1 Inleiding Voor je als ondernemer aan het werk gaat, moet je natuurlijk wel weten waar je aan begint. Of het nou gaat om een fabricagebedrijf of

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

Belanghebbenden. Relevant en betrouwbaar 1 punt Intern en extern. Geen informatie om organisatie mee te besturen

Belanghebbenden. Relevant en betrouwbaar 1 punt Intern en extern. Geen informatie om organisatie mee te besturen Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

Bijlage II: scriptie. Arjan van den Broek Juul Tan Scheepens reclame adviseurs

Bijlage II: scriptie. Arjan van den Broek Juul Tan Scheepens reclame adviseurs Bijlage II: scriptie 2013 Arjan van den Broek 2032483 Juul Tan 2028928 Scheepens reclame adviseurs 27-05-2013 Stagebegeleiders: Mevr. Fleskens Dhr. Swiatkowski Bedrijfsbegeleider: Dhr. Peij 1 Inhoud Bijlage

Nadere informatie

Financieel Administratief Bestuurlijke informatievoorziening (BIV) mbo+ BIV geeft in combinatie met MBA recht op toelating tot het register RFM.

Financieel Administratief Bestuurlijke informatievoorziening (BIV) mbo+ BIV geeft in combinatie met MBA recht op toelating tot het register RFM. Diplomalijn Eamen Niveau Positionering Financieel Administratief Bestuurlijke informatievoorziening (BIV) mbo+ Versie 1.0 BIV geeft in combinatie met MBA recht op toelating tot het register RFM. Geldig

Nadere informatie

Medewerker audiovisuele technieken (regie)

Medewerker audiovisuele technieken (regie) technieken (regie) Doel (Regisseren van het) vervaardigen van (audio)visuele en/of multimedia producties, alsmede terzake adviseren van opdrachtgevers en begeleiden van externe uitvoerders, teneinde een

Nadere informatie

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen 1 Keuzes betreffende transport Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Luchtvervoer

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

Microsoft Security Essentials downloaden

Microsoft Security Essentials downloaden Wegwijs in internet Thuis in Windows Vista Thuis in Windows 7 Microsoft Security Essentials downloaden Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Microsoft Security

Nadere informatie

Extra materiaal Belangrijke modellen binnen de Administratie Organisatie

Extra materiaal Belangrijke modellen binnen de Administratie Organisatie De essentie van administratieve organisatie Extra materiaal Belangrijke modellen binnen de Administratie Organisatie Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze modellen

Nadere informatie

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten)

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro RaDer

Algemene voorwaarden Buro RaDer Algemene voorwaarden Buro RaDer 1 Definities 1.1 Buro RaDer: Webdesign, webapplicaties en marketing support. Buro RaDer is als onderdeel van Les Camélias SARL ingeschreven bij de Chambre de Commerce et

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200)

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) sd.clo08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie Administratieve Organisatie Week 1 Introductie bedrijfsprocessen en organisaties Organisatie Een doelrealiserend samenwerkingsverband waarin belanghebbende partijen in een coalitie samenwerken om een gemeenschappelijk

Nadere informatie

E2.3 Ga de uitkomsten van de controle van het voorgaand boekjaar na in het dossier.

E2.3 Ga de uitkomsten van de controle van het voorgaand boekjaar na in het dossier. CONTROLEPROGRAMMA ONDERHANDEN WERK Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Paraaf Datum Dossiercode E2 ONDERHANDEN WERK E2.1 Controledoelstelling Vaststellen: - bestaan, waardering en eigendom - juiste afgrenzing

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN I-WEBS Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van I-webs. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan

Nadere informatie

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015 Recht lezen 2 Samenvatten Weboefening 1 drs. Jacky van den Dikkenberg u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze weboefening hoort bij Recht lezen 2 van drs. Jacky van den Dikkenberg. 2015 Uitgeverij

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Verdieping bij hoofdstuk 7 Verwerking van indirecte kosten in het productieproces

Verdieping bij hoofdstuk 7 Verwerking van indirecte kosten in het productieproces Verdieping bij hoofdstuk 7 Verwerking van indirecte kosten in het productieproces De volgende paragraaf kan worden gelezen als uitbreiding op paragraaf 7.4 uit het boek. In deze tekst zijn echter geen

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST. De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Assortimentsomvang

BEGRIPPENLIJST. De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Assortimentsomvang Assortimentsomvang De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Bedrijfsbureau Een afdeling, die belast is met het zodanig voorbereiden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl

Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl Definities 1.1 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten. 1.2 Opdrachtgever: de partij die de

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail Wegwijs in internet Webmail met Windows Live Hotmail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Webmail met Windows Live Hotmail hoort bij Wegwijs in internet van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro210 B.V.

Algemene voorwaarden Buro210 B.V. T: F: 0182-34 1186 E: info@ 0182-34 2808 Algemene voorwaarden Buro210 B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing Artikel 1. Definities 1. Onder Maat Webdesign & Editing wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan: Maat Webdesign & Editing gevestigd te Leiden, KvK 63324393

Nadere informatie

Opgave diamantair (behandeld op 23 oktober 2015)

Opgave diamantair (behandeld op 23 oktober 2015) Opgave diamantair (behandeld op 23 oktober 2015) Vraag: Welke AO/IC maatregelen zijn nodig in deze organisatie? Hoe kunnen we deze bekende vraag aanpakken? Bedenk dat het in principe gaat om alle meest

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Facilitair inkopen Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Inhoud Voorwoord Eeuwige spagaat bij duurzaam inkopen Outsourcing: integraal uitbesteden van facilitaire diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Onderzoek & Innovatie Groep (OIG)*

Algemene Voorwaarden Onderzoek & Innovatie Groep (OIG)* Algemene Voorwaarden Onderzoek & Innovatie Groep (OIG)* Definities 1.1 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Get Your Website Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Cursus Bedrijfseconomie 2

Cursus Bedrijfseconomie 2 Cursus Bedrijfseconomie 2 IBK2BEC20 1 Programma Kostenverbijzondering (Hfdst. 8) Verdeling indirecte kosten Vijf methoden (ABC volgende week) Opgaven deel 8.2 t/m 8.10 2 1 Kostenverbijzondering de primitieve

Nadere informatie

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 7

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 7 Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 7 Nederlands in actie Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen Berna de Boer Margaret van der Kamp Birgit Lijmbach Derde, herziene druk u i t g e v

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever. Schoonderwoert Fotografie Breda KvK 65039807 Versie Januari 2016 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee

Nadere informatie

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. 2. Overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle en ook toekomstige overeenkomsten tussenopdrachtgever en Calculatiebureau

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Vragen en opdrachten

Vragen en opdrachten Conferencemanagement Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk Vragen en opdrachten John E. Moreu u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2010 Deze vragen en opdrachten horen bij de derde,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 61567 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 61567 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 61567 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Peter Jan de Werk * Media & Communicatie

Peter Jan de Werk * Media & Communicatie ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie

Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie Paragraaf 6.1 1. Administratie in- en uitgaande goederen a. Noem ten minste vier handelingen die bij de binnenkomst van de order worden verricht en motiveer waarom dit

Nadere informatie

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Opgave MHP Parkeren tbv HOFAM najaar 2015

Opgave MHP Parkeren tbv HOFAM najaar 2015 Opgave MHP Parkeren tbv HOFAM najaar 2015 Wel proces-analyse, maar geen informatie-analyse (=infobehoeften) Vraag 2 (nieuw, staat niet de opgave) Vraag 3 Noem de hoofdprocessen en maak een decompositie

Nadere informatie

FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB

FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen A.P.J. Knijnenburg Drs. H.G. van der Wolk met medewerking van: J. Buist J.S.J. Rost 2 e druk,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD Administratief toezicht grondstromen Arno Don, VROM-IOD Waarom administratief toezicht? Administratie- en registratieverplichting in wet & regelgeving Bedrijfsactiviteiten laten sporen na in de administratie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Administratieve organisatie (AO)

Administratieve organisatie (AO) Blok H2 Administratieve organisatie (AO) Model/Theorie: Typologie van Starreveld Auteur: Paape, Paur, Mittelmeijer, e.a. Relevantie/Te gebruiken voor: M.b.v. een typologie leer je organisaties vanuit een

Nadere informatie

Voorwaarden Page Up design 2007

Voorwaarden Page Up design 2007 Voorwaarden Page Up design 2007 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Een klant project in Newbase

Een klant project in Newbase Een klant project in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mediabakkers V.O.F.

Algemene Voorwaarden Mediabakkers V.O.F. Algemene Voorwaarden Mediabakkers V.O.F. KVK 65454499 Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Formulier Business Case Innovatief idee

Formulier Business Case Innovatief idee Formulier Business Case Innovatief idee Let op: een onvolledig ingevulde Business Case wordt niet in behandeling genomen. De toelichting op de business case geeft een beeld van hetgeen er minimaal in de

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities 1. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities 1. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V.

Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Algemene inkoopvoorwaarden van Farmusol B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Farmusol: Farmusol B.V. gevestigd te

Nadere informatie

Doel van de functie 4. Wat is het doel van de functie? Klantwensen vertalen in orders (verkoop en inkoop) en het orderproces begeleiden.

Doel van de functie 4. Wat is het doel van de functie? Klantwensen vertalen in orders (verkoop en inkoop) en het orderproces begeleiden. Vragenlijst functiebeeld Vlakglas Basisgegevens Organisatie: Glas BV Afdeling: Bedrijfsbureau Naam van de functie: Medewerker Binnendienst Datum: 21 februari 2007 Plaats in de organisatie 1. Rapporteert

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor bedrijven die projectmatig werken 2thePoint software 2thePoint Software heeft een geheel nieuw

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Storm

Nadere informatie