(Redactie nov. 2010) wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat, 21.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Redactie nov. 2010) wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat, 21."

Transcriptie

1 VERKOOPSOVEREENKOMST (Redactie nov. 2010) Tussen de ondergetekenden : I-A- PIETER BREUGHEL bvba, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 8510 Kortrijk-Marke, Pieter Breughelstraat, 14, met ondernemingsnummer Rechtbank Kortrijk. Alhier vertegenwoordigd door : Mevrouw Kristien BAUWENS, zaakvoerder van voormelde vennootschap (nationaal nummer ), wonende te 8510 Kortrijk-Marke, Pieter Breughelstraat, 14. Hiertoe aangesteld ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 2 januari 1998, gepubliceerd op 31 januari 1998 onder nummer B- IMMO WESTLAND bvba waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 8620 Nieuwpoort, Albert I-laan, 223, met ondernemingsnummer Rechtbank Veurne. Hier vertegenwoordigd door : De heer Francis Vervisch (nationaal nummer ), statutair zaakvoerder van voormelde vennootschap, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat, 21. Handelend als statutair zaakvoerder overeenkomstig artikels 21 en 24 van de statuten en zo benoemd in de buitengewone algemene vergadering van 30 november 1989, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna onder nummer Eigenaars van de grond II-A- FRANCIS VERVISCH, bvba, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 8554 Zwevegem /Sint- Denijs, Zandbeekstraat, 21, met ondernemingsnummer Rechtbank Kortrijk. Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door : De heer Francis Vervisch (nationaal nummer ), statutair zaakvoerder van voormelde vennootschap, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat, 21. Hiertoe aangesteld in de oprichtingsakte. B-PIETER BREUGHEL bvba, voornoemd. Eigenaars van de constructies Ondergetekenden onder I A- en B- en II- A- en B- hierna samen genoemd "De verkoper/s". 2-. Hierna genoemd De koper/s Die aanvaarden voor henzelf.

2 Is het volgende overeengekomen : De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die aanvaardt : STAD NIEUWPOORT (Eerste afdeling) In het appartementsgebouw in oprichting genaamd RESIDENTIE DE VISSCHERIE gestaan en gelegen Astridlaan, 2 en 4 en Kaai 43, gekadastreerd voor de grond met de vroegere er op staande constructies sectie A nummers 31/K37; 31/M51 en 31/Y/25 voor een grootte van tien are zesennegentig centiare (10a 96ca) : 1. Appartement gelegen kant... op het verdiep.. N.. bestaande uit: - In privatieve en uitsluitende volle eigendom : Woonkamer met open keuken; gang;. slaapkamer(s); badkamer; WC;berging; terras vooraan/achteraan - In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: De. /TIENDUIZENDSTEN (../10.000sten) der gemene delen van het appartementsgebouw, waaronder de grond. 2. De Garage nr (.) omvattende: - In privatieve en uitsluitende volle eigendom: De garage eigenlijk gezegd met inrijpoort. - In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: De./TIENDUIZENDSTEN (../10.000sten) der gemene delen van het appartementsgebouw, waaronder de grond. 3. De Berging nr.. (.) omvattende: - In privatieve en uitsluitende volle eigendom: De berging eigenlijk gezegd met deur. - In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: De /TIENDUIZENDSTEN (../10.000sten) der gemene delen van het appartementsgebouw, waaronder de grond. Zoals dit goed meer uitvoerig beschreven is in de basisakte, waarvan sprake hierna en waarvan een plan in bijlage aan deze verkoopovereenkomst wordt aangehecht.. LASTEN EN VOORWAARDEN 1 - TOEPASSELIJKE WET : De bepalingen van de wet van negen juli negentienhonderd eenenzeventig tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, gewijzigd door de wet van drie mei negentienhonderd drieënnegentig en het Koninklijk Besluit van eenentwintig oktober negentienhonderd eenennegentig houdende uitvoering van bepaalde artikelen van zelfde wet gewijzigd door het Koninklijk Besluit van éénentwintig september negentienhonderd drieënnegentig, zijnde van toepassing op deze verkoop.

3 Artikel zeven van voormelde wet luidt als volgt : "Artikel zeven :-De overeenkomsten bedoeld in artikel 1 alsmede de beloften voor zodanige overeenkomsten moeten : a-de identiteit van de eigenaar van de grond en van de bestaande opstallen vermelden; b-de datum van de uitgifte van de bouwvergunning en de voorwaarden van die vergunning vermelden, of de overeenkomst omtrent de opschortende voorwaarde van het bekomen van een bouwvergunning; in dit laatste geval dient de aanvrager van de bouwvergunning zich ertoe te verbinden zijn medecontractant in het bezit te stellen van een voor éénsluidend verklaard afschrift van deze vergunning en van de voorwaarden ervan, binnen de maand na de ontvangst van kennisgeving van de beslissing nopens de bouwaanvraag; b bis-vermelden of de koper of opdrachtgever de overeenkomst al dan niet afhankelijk maakt van de opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering voor een minimaal vastgesteld bedrag aan te bepalen voorwaarden; deze opschortende voorwaarde kan nooit langer gelden dan drie maanden, te rekenen vanaf de datum van afsluiting van de overeenkomst; c-de nauwkeurige beschrijving inhouden van de privatieve en van de gemeenschappelijke gedeelten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst; d-als bijlage, de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken omvatten van de werken waarop de overeenkomst betrekking heeft. De wijze waarop en de materialen waarmee deze werken zullen uitgevoerd worden en eventueel of en onder welke voorwaarden hiervan kan worden afgeweken. Deze plannen en bestekken dienen ondertekend te zijn door een tot de uitoefening van dat beroep in België toegelaten architect en, indien het een appartement betreft, dient een afschrift van de in authentieke vorm opgemaakte basisakte en van het reglement van mede-eigendom toegevoegd worden. De afwezigheid van deze bijlagen in de authentieke akte kan gedekt worden door de verklaring van de notaris, in deze akte, dat deze documenten in het bezit van de partijen zijn. e-de totale prijs van het huis of van het appartement of, in het desbetreffende geval, de totale prijs van de verbouwing of de uitbreiding alsmede de wijze van betaling opgeven; vermelde dat de prijs kan worden herzien. Deze prijs omvat alle werken die nodig zijn voor de normale bewoonbaarheid. e bis-het bestaan vermelden van de gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting en als bijlage van de overeenkomst de desbetreffende basisvoorwaarden meedelen. f-de aanvangsdatum van de werken, de uitvoerings- of leveringstermijn en de schadevergoedingen wegens vertraging in de uitvoering of levering vermelden; deze vergoedingen moeten minstens met de normale huurprijs van het afgewerkte goed waarop de overeenkomst betrekking heeft, overeenstemmen. g-de wijze bepalen waarop de oplevering geschiedt;

4 h-de erkenning van partijen bevatten dat zij sedert vijftien dagen kennis hebben van de in dit artikel vermelde gegevens en stukken. De Koning kan de minimumvoorwaarden bepalen waaraan de bepalingen van dit artikel moeten beantwoorden. De overeenkomst vermeldt in ieder geval in een afzonderlijk lid, in andere en vette lettertekens, dat de koper of opdrachtgever het recht heeft de nietigheid van de overeenkomst of de nietigheid van een met de wet strijdig beding in te roepen bij niet-nakoming van de bepalingen van of krachtens de artikelen 7 en 12, waarvan de tekst integraal in de overeenkomst moet worden opgenomen. Artikel twaalf van voormelde wet luidt als volgt : "Artikel 12 - Wanneer de verkoper of de aannemer, wat de aard en de omvang van de hem opgedragen werken betreft, voldoet aan de eisen van de wet van twintig maart negentienhonderd éénennegentig, houdende erkenning der aannemers, is hij verplicht zekerheid te stellen, waarvan de Koning het belang bepaalt, alsmede de wijze waarop ze wordt gedeponeerd en bevrijd. Wanneer de verkoper of de aannemer aan de eisen van de wet van twintig maart negentienhonderd éénennegentig, zoals bepaald in de voorafgaande alinea, niet voldoet, is hij ertoe gehouden te waarborgen hetzij de voltooiing van het huis of van het appartement of in het desbetreffend geval, van de verbouwing of de uitbreiding, hetzij, bij ontbinding van het contract wegens niet-voltooiing, de terugbetaling van de gestorte bedragen. De koning bepaalt de aard van de waarborg en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend, alsook de wijze waarop de koper of de opdrachtgever daarvan wordt ingelicht. Deze hebben op die waarborg een voorrecht, dat rang neemt onmiddellijk na het voorrecht voorzien in artikel 27, 5 van de hypotheekwet." 2 - NIETIGHEID : De koper heeft het recht de nietigheid van de overeenkomst of de nietigheid van een met de wet strijdig beding in te roepen bij niet-nakoming van de bepalingen van of krachtens de artikelen 7 en 12 van de wet waarvan de tekst integraal hiervoor werd opgenomen. 3 - FINANCIERING : De koper verklaart dat deze overeenkomst niet afhankelijk werd gesteld van het bekomen van enige financiering. 4 - BOUWVERGUNNING : De toelating tot bouwen werd verleend ingevolge beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen der Stad Nieuwpoort bij besluit van 8 december 2008 en afgeleverd aan de promotor op 8 december 2008 met aanvraagnummer 38016/794/B/2008/92 en dossiernummer ROHM : 8.00/38016/ Deze bouwvergunning met alle bijlagen werd gehecht aan de basisakte, waarvan de koper verklaart een exemplaar te

5 hebben ontvangen. De koper verklaart kennis te hebben van alle voorwaarden van zelfde vergunning ook van diegene die in de bijlagen van zelfde vergunning zijn vermeld. 5 - PLANNEN - BESTEKKEN - AKTE SPLITSING. De koper verklaart in het bezit te zijn van volgende documenten : 1)de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken van de werken waarop de akte betrekking heeft met inbegrip van de uitvoeringswijzen en de aan te wenden materialen en met vermelding of hiervoor kan worden afgeweken en in bevestigend geval, mits welke voorwaarden. 2)Een afschrift van de basisakte met reglement van mede-eigendom verleden voor het ambt van Notaris Michaël Mertens te Ieper op 9 september 2009, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op 8 oktober daarna onder nummer GEWESTELIJKE OVERHEIDSTEGEMOETKOMINGEN. Partijen, en inzonderheid de koper, erkent kennis te hebben van de basisvoorwaarden met betrekking tot de gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting. 7 - TERMIJNEN. De leveringstermijn van de bij deze verkochte kavel in toestand van bewoonbaarheid bedraagt 400 werkbare dagen voor het bouwbedrijf, te rekenen vanaf 1 juni 2010, behoudens verdaging ten gevolge van verlenging door weerverlet, staking en andere gevallen van overmacht. Bij gebreke aan oplevering van de bij deze verkochte kavel binnen de gestelde termijn, uitgezonderd wegens overmacht, zal de verkoper aan de koper een vergoeding betalen van 15 per dag vanaf de ingebrekestelling bij aangetekende brief, bij uitsluiting van elke andere schadevergoeding, welke vergoeding door beide partijen wordt beschouwd als overeenstemmend met de normale huurprijs van het afgewerkte goed waarop deze akte betrekking heeft. De koper zal in geen geval de nietigheid van de overeenkomst kunnen inroepen wegens vertraging in de aflevering. De uitnodiging om over te gaan tot de voorlopige oplevering stelt een einde aan de termijn van vertraging. De gemeenschappelijke delen moeten beëindigd zijn binnen de 90 werkdagen voor het bouwbedrijf vanaf het verstrijken van voormelde termijn. 8 - OPLEVERING De weigering om tot de oplevering over te gaan wordt samen met de redenen waarop zij steunt ter kennis van de verkoper gebracht bij een ter post aangetekende brief. a-privatieve delen : zodra de privatieve delen van de kavels in voldoende staat van afwerking zijn om gebruikt te kunnen worden overeenkomstig hun bestemming (behoudens kleine herstellingen of aanpassingswerken) nodigt de verkoper de koper uit tot de voorlopige oplevering van deze privatieve delen over te gaan.

6 Het proces-verbaal van oplevering wordt door beide partijen ondertekend. Het bevat de opsomming van de zaken die niet aanvaard werden omdat zij niet in orde zijn of nog niet uitgevoerd werden. Na ondertekening van gezegd proces-verbaal en de verrekening van de min- of meerwerken zal de levering van de kavels geschieden door de overhandiging van de sleutels. Worden beschouwd als een stilzwijgende aanvaarding van de voorlopige oplevering door de koper : 1. Het bewonen of in gebruik nemen van de kavels; 2. Het feit dat de koper het schriftelijk verzoek van de verkoper om de oplevering op een gestelde datum te doen zonder gevolg hebben gelaten en daarenboven binnen de vijftien dagen nadat zij door de verkoper bij deurwaardersexploot zijn aangemaand op de in het exploot gestelde datum voor de oplevering niet zijn verschenen. De eindoplevering, die op dezelfde wijze geschiedt als de voorlopige oplevering, mag niet plaats hebben dan na verloop van één jaar na de voorlopige oplevering en voor zover de eindoplevering van de gemeenschappelijke gedeelten met inbegrip van de toegangen reeds heeft plaats gehad zodat een normale bewoonbaarheid verzekerd is. Het hiervoor onder "ten tweede" vermelde vindt hier overeenkomstige toepassing. b. Gemeenschappelijke delen : De voorlopige en de eindoplevering van de gemeenschappelijke delen geschieden eveneens schriftelijk en op tegenspraak. De ingebruikneming van de kavels geldt eveneens als een stilzwijgende aanvaarding van de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen. De kopers verlenen onherroepelijk volmacht aan de architect en de syndicus van het gebouw om hen te vertegenwoordigen zowel bij de voorlopige als bij de definitieve oplevering van de gemene delen van het gebouw. De krimp- en uitzettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw zijn enerzijds geen reden tot uitstel van betaling en anderzijds ressorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwpromotor of de aannemer. Het gaat hier immers om de verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw. 9 - AANVAARDING VAN DE WERKEN : De handeling van voorlopige oplevering geldt als aanvaarding van het bij deze verkochte goed, waardoor, naast de dekking van de zichtbare gebreken, de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten en dus ook van de verkoper een aanvang neemt Het goed wordt verkocht voor vrij, zuiver en onbelast van alle mogelijke voorrechten, hypotheken, inschrijvingen en andere zakelijke belemmeringen in zijn toekomstige staat van volledige afwerking, zowel van de privatieve als van de gemene delen, het binnenschilderwerk en versiering der privatieve gedeelten echter niet inbegrepen en met al zijn voor- en nadelige erfdienstbaarheden en zonder enig mogelijk verhaal omwille van een verschil in

7 de oppervlakte van de grond, al overtrof dit verschil één/twintigste. Alle bouwwerken en leveringen zullen uitgevoerd worden door de verkoper volgens de plannen en de beknopte beschrijving door de koper gekend en goedgekeurd en zijn als bijlage bij onderhavige overeenkomst gevoegd. Eventuele meningsverschillen tussen partijen nopens de uitvoering of de interpretatie van plannen en de overeenstemming van de uitgevoerde werken met gezegde plannen of bestekken zullen onderworpen worden aan de scheidsrechterlijke beslissing van een deskundige in akkoord aangesteld door de partijen of, bij niet-akkoord, aangesteld door de vrederechter van het kanton der ligging van de gebouwen op rekwest van één der partijen. Deze beslissing zal bindend zijn en zonder verhaal De koper bekomt de eigendom van zijn privatief naarmate van zijn totstandkoming en het genot na voltooiing op voorwaarde van volledige betaling der koopprijs. Hij zal er alle belastingen, taksen en lasten afgedragen en betalen, te rekenen vanaf de voorlopige oplevering, daarin begrepen zijn aandeel in de gemeenschappelijke lasten van het gebouw De koper verklaart het aangekochte goed wel te kennen en stelt zich tevreden met de voorafgaande beschrijving ervan Onderhavige verkoop wordt toegestaan en aanvaard en de gebouwen zullen worden opgericht en afgewerkt onder de lasten en voorwaarden van voormelde basisakte met reglement van mede-eigendom verleden door notaris Michaël Mertens te Ieper. De partijen verklaren zich te willen gedragen naar alle rechten en verplichtingen in die akte bedongen De koper verklaart uitdrukkelijk te aanvaarden dat de vergoeding van de syndicus forfetair bepaald wordt als volgt per appartement of handelspand 17 per maand,voor een garage of auto of motostaanplaats 2 per maand en voor een kelderberging 1 per maand.deze vergoedingen gelden als algemene lasten De koper zal de bestaande brandverzekeringscontracten, die op het verkochte goed mochten betrekking hebben, overnemen en de desbetreffende premies betalen vanaf de voorlopige oplevering De verkoper behoudt voor zichzelf de prijs voor overlating van de gemeenzaamheid van de zijgevels. Hij zal deze prijs rechtstreeks innen bij de eigenaar van het aanpalend gebouw en zonder dat enige tussenkomst van de koper daarbij zou kunnen vereist worden. Niettemin zullen de eigenaars van het appartementsgebouw, daarin begrepen de koper in onderhavige akte, moeten instaan voor alle kosten van onderhoud en herstelling der gemene muren, deze kosten

8 blijvende ten laste van de collectiviteit Voor zover nodig verklaart de koper te verzaken aan het recht van natrekking slaande op de bouwwerken van de voorbeschreven residentie die geen deel uitmaken van de voormelde verkochte privatieven, terwijl de verkoper verzaakt aan het recht van natrekking van de gebouwen slaande op de voormelde verkochte privatieven. POSTINTERVENTIEDOSSIER De verkoper verklaart dat het verkochte goed valt onder de wettelijke bepalingen in verband met het postinterventiedossier. De verkoper verbindt er zich toe om, na de voorlopige oplevering, dit dossier, voor wat betreft de bij onderhavige overeenkomst overgedragen privatieven, aan de koper te overhandigen. Het overige gedeelte van het postinterventiedossier, die betrekking heeft op de gemeenschappelijke gedeelten, zal door de koper kosteloos kunnen geraadpleegd worden op het kantoor van de syndicus en in de zetel van de vereniging van mede-eigenaars. ELEKTRISCHE INSTALLATIES De verkoper verbindt er zich toe om uiterlijk bij de overhandiging van het postinterventiedossier het controleonderzoek van de elektrische installatie aan de koper te overhandigen. ENERGIEPRESTATIECERTIFCAAT De verkoper verbindt er zich toe om uiterlijk bij de overhandiging van het postinterventiedossier het EPC Certificaat aan de koper te overhandigen. PRIJS Deze verkoop is gedaan en aanvaard voor en mits de prijs van die alle werken omvat die nodig zijn voor het normale gebruik. Grondwaarde Constructiewaarde Totaal Appartement 0 Garage 0 Kelder In deze totale prijs voor het volledig afgewerkte goed is begrepen de prijs van het verkochte onverdeeld aandeel in de grond, zijnde euro ( )

9 Zijn niet inbegrepen in de overeengekomen totale prijs de tussenkomst in en de aansluiting van radio- en televisie, het water, gas en elektriciteit, alsmede de koten der privatieve meters en eventuele meterkasten van gas, elektriciteit en water. De tussenkomst in deze kosten wordt forfaitair vastgesteld op per appartement of handelspand. Supplementaire werken door de koper gevraagd zijn uiteraard niet in de koopsom begrepen. Alle werken opgelegd door de bevoegde overheden na het verlijden der akte zullen ook ten laste zijn van de koper. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat hoger vermelde koopsom onveranderlijk blijft en niet vatbaar is voor herziening wegens schommelingen van de lonen of schommelingen van de prijzen der materialen, dit behoudens de gevallen van laattijdige betaling of overmacht in de uitvoering der bouwwerken. Deze som is als volgt te betalen : a)de verkoper verklaart op heden, of binnen de 5 bankwerkdagen indien er overgeschreven wordt op bankrekening N op naam van de bvba P Breughel en bvba F. Vervisch als voorschot 10% ontvangen te hebben de som van. euro ( ) b)bij het verlijden van de notariële akte : de grondwaarde, na aftrek van het betaalde voorschot, en de waarde van de alsdan reeds uitgevoerde werken volgens de hierna vermelde schijven : c)het overige volgens de uitvoering der werken volgens de navermelde schijven : -10 % na plaatsing funderingspalen -10 % na afdekking gelijkvloers -10 % na afdekking verdiep 1-10 % na afdekking verdiep 2-10 % na plaatsing dakverdichting duplex -10 % na plaatsing ramen -10 % na plaatsing sanitaire en elektrische leidingen -10 % na pleisterwerken der privatieve delen -10 % na plaatsing vloerbekleding der privatieve delen - 5 % na plaatsing sanitair en keukens - 5 % bij de voorlopige oplevering Het privatief kan in geen enkel geval in bezit genomen worden door de koper zolang niet de volle 100 % van de constructiewaarde werd betaald. Iedere schijf is telkens te verhogen met de verschuldigde BTW. In geval van vertraging in betaling zal er door de koper een nalatigheidintrest verschuldigd zijn op de nog verschuldigde koopprijs van negen procent per jaar of zal de verkoper het recht hebben de vernietiging of de uitvoering door alle rechtsmiddelen te vervolgen. Indien hij de vernietiging verkiest, zal deze van rechtswege geschieden, zonder dat het nodig zal wezen enig inmorastelling te doen of andere akte daar te stellen dan

10 een deurwaardersexploot aan de koper betekend, waarin de verkoper zal verklaard hebben gebruik te willen maken van dit recht in tegenwoordige overeenkomst ingelast. Daarenboven zal de verkoper in dit geval recht op schadevergoeding hebben lastens de koper. Zo een voorschot werd betaald, zal dit integraal als schadevergoeding aan de verkoper toebehoren. Overeenkomstig artikel 10 van voorberoepen woningbouwwet verklaart de koper Dhr. Johan WYLEIN als architect aan te duiden om, des gewenst, bij de ondertekening van de notariële akte en bij de oplevering de reeds uitgevoerde werken te controleren. Deze controle zal gebeuren op kosten van de koper WAARBORG : Tot waarborg van de voltooiing van het gebouw, waarvan het alhier verkochte goed deel uitmaakt, werd door de verkoper de vennootschappen Francis Vervisch en Pieter Breughel overeenkomstig de bepalingen van artikel twaalf van de wet van negen juli negentienhonderd eenenzeventig, gewijzigd door de wet van drie mei negentienhonderd drieennegentig, en door artikel vier van het Koninklijk Besluit van éénentwintig oktober negentienhonderd éénenzeventig, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van éénentwintig september negentienhonderd drieënnegentig houdende de uitvoering ervan, een waarborg gesteld bij de KBC onder nummer , waarbij genoemde financiële instelling zich heeft verbonden als hoofdelijke borg van de verkoper ten opzichte van de koper de sommen te betalen die nodig zijn voor de voltooiing van het gebouw waarvan het alhier verkochte goed deel uitmaakt en, bij ontbinding van het contract wegens niet-voltooiing, zich ertoe verbonden heeft de gestorte bedragen terug te betalen. 20 -STEDENBOUW : De verkoper verklaart geen weet te hebben van enige bouwovertreding met betrekking tot het verkochte goed en voor alle constructies door hem opgericht, een bouwvergunning te hebben bekomen. De verkoper verklaart met toepassing van artikel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en deelt op basis van de stedenbouwkundige inlichtingen afgeleverd door de Stad Nieuwpoort mee dat : 1 voor voorschreven goederen geen stedenbouwkundige vergunning zijn afgegeven, met uitzondering van deze voormeld. 2 de meest recente stedenbouwkundige bestemming van de onroerende goederen volgens voormelde stedenbouwkundige inlichtingen is : -Astridlaan 2 en 4 : woonuitbreidingsgebied -Kaai, 43 : woongebied 3 voor de onroerende goederen geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen of

11 tot en met van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 4 de goederen geen deel uitmaken van een goedgekeurde verkaveling. Deze overeenkomst verwijst partijen naar artikel Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. 21 -BODEMDECREET I-Betreffende de percelen sectie A nummers 31/Y25 en 31/K 37 verklaren de verkopers : -dat er op deze percelen : -bij hun weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. -tot op heden, vanwege de OVAM geen registratie-attest te hebben ontvangen noch een betekening om over te gaan tot een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek. -tot op heden geen oriënterend bodemonderzoek heeft plaats gehad. c-met betrekking tot deze percelen werden door de OVAM twee bodemattesten afgeleverd op 19 mei De inhoud van elk dezer attesten luidt als volgt : "De OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen : 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling : 3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie : II-Betreffende het perceel sectie A nummer 31/M51 verklaren de verkopers : - dat er op dit perceel een activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. -dat er sinds het laatste oriënterend bodemonderzoek geen risico-activiteiten meer hebben plaatsgevonden op dit perceel, met uitzondering van de tankstationactiviteiten. Met betrekking tot dit perceel werd door de OVAM een bodemattest afgeleverd op 23 juni 2009 De inhoud van dit attest luidt als volgt : 1 Kadastrale gegevens Datum toestand op : Afdeling : Nieuwpoort 1 AFD Straat + nr : Astridlaan 2 Sectie : A Nummer : 0031 M 51 Oppervlakte : 0 ha 6a 17 ca

12 Verder deze grond genoemd 2 Inhoud van het bodemattest Deze grond is opgenomen in het gronden informatieregister 2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit Historische verontreiniging Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van , en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond Gemengd-nieuwe verontreiniging Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen : -Een bodemsaneringsproject werd bij de OVAM ingediend op De OVAM heeft een conformiteitsattest afgeleverd op Documenten over de bodemkwaliteit Historische verontreiniging Datum : Type : Oriënterend bodemonderzoek Titel : Verkennend bodem- en grondwateronderzoek op een tankstation uitgebaat door nv benzinestation Billiau Astridlaan 2 te Nieuwpoort + vragenlijst bodemzoek Auteur : Vandelanotte Milieu-advies bvba Datum : Type : Oriënterend bodemonderzoek Titel : oriënterend bodemonderzoek, Astridlaan, 2, te 8620 Nieuwpoort (R/OBO/BLL /BD) Auteur : BVMO nv Gemengd-nieuwe verontreiniging Datum : Type : Oriënterend bodemonderzoek Titel : oriënterend bodemonderzoek, Astridlaan 2 te 8620 Nieuwpoort (R/OBO/BLL /Bd) Auteur : BVMO nv Datum : Type : Beschrijvend bodemonderzoek Titel : Beschrijvend bodemonderzoek eindrapport, Joseph Billiau, Astridlaan, 2, 8620 Nieuwpoort, Referentie Geosan GBBO , BOFAS-dossier 1203, 29 mei 2006 Auteur : Geosan nv Datum : Type : Bodemsaneringsproject Titel : Bodemsaneringsproject Billiau nv, Astridlaan 2 te Nieuwpoort Auteur : Soresma nv Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen : 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is

13 bezorgd met melding van de overdracht. 2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling : 3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie : 4 Voor inzage van de bovenstaande documenten : Voornoemde grondeigenaars verklaren geen weet te hebben van enige bodemverontreiniging, die schade kan berokkenen aan de verkrijgers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen, behoudens hetgeen hiervoor vermeld betreffende het perceel 31/M KEUZE NOTARIS De partijen worden uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van het feit dat zij elk afzonderlijk het recht hebben hun notaris te kiezen, zonder dat zulks tot bijkomende kosten aanleiding geeft. De partijen duiden voor het opmaken van de akte volgende notarissen aan : voor de verkoper : Notaris Michaël MERTENS, Ambachtenstraat 10 te Ieper; voor de koper :. Indien één van de partijen de hierboven aangeduide keuze van notaris wenst te veranderen, dient dit te gebeuren binnen de acht dagen die volgen op de ondertekening van deze onderhandse verkoopsovereenkomst en door bemiddeling van de notaris, aangesteld door de partij die de keuze wenst te veranderen. De partijen verbinden zich voor de notaris te verschijnen voor het ondertekenen der authentieke akte op de datum vastgesteld op voorstel van de instrumenterende notaris en uiterlijk binnen de vier maanden vanaf heden. 23 -KOSTEN : De kosten, rechten en erelonen van de akte zijn ten laste van de koper evenals zijn aandeel in de kosten der basisakte, verhoogd met de er op betrekking hebbende BTW. Onderhavige verkoop geschiedt onder het stelsel van de BTW, die ten laste is van de koper. In dubbel opgemaakt te. Op.. De koper Naam Handtekening De verkoper Naam Handtekening

RESIDENTIE PARKZICHT DENDERLEEUW, DE NAYERSTRAAT 6C

RESIDENTIE PARKZICHT DENDERLEEUW, DE NAYERSTRAAT 6C Notaris Joost EEMAN Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een bvba Oudenaardsesteenweg 50 9000 GENT BASISAKTE Repertoriumnummer : 1531 Datum : 18/12/2013 Dossier : AL/12474 Registratie Gent

Nadere informatie

EENZIJDIG AANKOOPBELOFTE - VERKOOPOPTIE MARKTCONFORME WONINGEN. Gehuwd:

EENZIJDIG AANKOOPBELOFTE - VERKOOPOPTIE MARKTCONFORME WONINGEN. Gehuwd: 1 N O T A S DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, Geassocieerde Notarissen Kouter 27 T +32 09 225 60 60 Parking Kouter 31 (tussen Standaard Boekhandel - Handelsbeurs) 9000 Gent F +32 09

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO. Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO. Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255. 1 GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255. Het jaar tweeduizend en vijf. Op zeven en twintig oktober. Voor Ons,

Nadere informatie

BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE

BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE Notaris Joost EEMAN Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een bvba Oudenaardsesteenweg 50 9000 GENT BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE Repertoriumnummer: 1253 Datum: 24/10/2011 Dossier: jdv/10341

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER MELLESTEENWEG 104 9230 WETTEREN VERKOOPPROCEDURE - BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG

VERKOOPDOSSIER MELLESTEENWEG 104 9230 WETTEREN VERKOOPPROCEDURE - BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOPDOSSIER VERKOOPPROCEDURE - BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG MELLESTEENWEG 104 9230 WETTEREN sogent Voldersstraat 1 9000 Gent Tel: 09 269.69.00 Fax: 09 269.69.99 info@sogent.be www.sogent.be 1/11 VERKOOPDOSSIER

Nadere informatie

AANKOOPAANBOD. Woning te Turnhout, Jozef Simonslaan 33. De heer en/of Mevrouw Voornaam en Naam*:... Wonende te Straat*:. Nr.*:...

AANKOOPAANBOD. Woning te Turnhout, Jozef Simonslaan 33. De heer en/of Mevrouw Voornaam en Naam*:... Wonende te Straat*:. Nr.*:... AANKOOPAANBOD Woning te Turnhout, Jozef Simonslaan 33 Ondergetekende(n), De heer en/of Mevrouw Voornaam en Naam*:... Wonende te Straat*:. Nr.*:.... Postcode*: Gemeente*:..... Rijksregisternummer:... Tel:

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 12 november 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Toepassingsgebied Definities

Toepassingsgebied Definities I. BESCHRIJVING STAD NINOVE - vierde afdeling - GEMEENTE MEERBEKE Een eigendom bestaande uit: - een woon- en handelshuis met alle aanhorigheden op en met grond, gelegen Brusselsesteenweg 154, gekadastreerd

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET GEBOUW Residentie DERBY PARC BLOK II

STATUTEN VAN HET GEBOUW Residentie DERBY PARC BLOK II STATUTEN VAN HET GEBOUW Residentie DERBY PARC BLOK II Eerste blad HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN Op elf mei Voor Ons, Meester Paul WELLENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder

Nadere informatie

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Basisakte - 2014 - AL - 11-00-0224/006 Rep.nr. 2014/ Heden BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Voor mij, Dominique VERHAEGHE,

Nadere informatie

STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL

STATUTEN RES. KARUNA Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL Het jaar tweeduizend dertien. Op zeven november. Voor Mij, Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo. ZIJN

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28

STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28 Datum : Rep. : Dossier : 11-00-0291/001 STATUTEN VAN DE RESIDENTIE T ANKERTJE 8470 GISTEL, HOOGSTRAAT 24-26-28 HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF Op Voor ons, Meester Christophe VANDEURZEN, geassocieerd notaris

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN PAND, INGERICHT ALS KANTOORGEBOUW. Sint-Jacobsnieuwstraat 5 en 17 Houtbriel 2 9000 GENT. Verkoopdossier

VERKOOP VAN EEN PAND, INGERICHT ALS KANTOORGEBOUW. Sint-Jacobsnieuwstraat 5 en 17 Houtbriel 2 9000 GENT. Verkoopdossier VERKOOP VAN EEN PAND, INGERICHT ALS KANTOORGEBOUW Sint-Jacobsnieuwstraat 5 en 17 Houtbriel 2 9000 GENT Verkoopdossier AG STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF GENT Sint-Jacobsnieuwstraat 17 9000 Gent Tel: 09/269.69.00

Nadere informatie

RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg

RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg RESDENTIE DE HEERLYCKHEID Damme (Moerkerke) Hoek Vissersstraat Legeweg STATUTEN ============================================================= Het jaar tweeduizend en twaalf. Op * Voor mij, Steven Fieuws,

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden provinciaal genootschap der notarissen van oost-vlaanderen

algemene verkoopsvoorwaarden provinciaal genootschap der notarissen van oost-vlaanderen algemene verkoopsvoorwaarden provinciaal genootschap der notarissen van oost-vlaanderen Voorafgaande titel: Toepassing Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vrijwillige of gerechtelijke

Nadere informatie

u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN.

u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. u/verkopen/vc Construct/akte inhoudende statuten van het gebouw VC Construct BVBA (Geel, Zammelseweg) Rep: 902 HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN. Op twee├źntwintig oktober. Voor Ons, Meester Danny GEERINCKX,

Nadere informatie

AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4. STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22

AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4. STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22 19031 16708 AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4 STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22 Het jaar TWEEDUIZEND EN ZES. Op zes september. Voor Ons, Meester

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985. STATUTEN Residentie Roboss

Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985. STATUTEN Residentie Roboss Overgeschreven op het 6 de hypotheekkantoor te Brussel op neerleggingsnummer Rep. nr.: 12985 STATUTEN Residentie Roboss HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF. Op negen augustus, om vijftien uur. Voor ons, Meester

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN PAND PLATTEBERG 20, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN PAND PLATTEBERG 20, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN PAND PLATTEBERG 20, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. Ligging en bereikbaarheid 3 2. Kadastrale gegevens + beschrijving

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED

AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Vlaamse overheid Dossiernr. Afdeling Vastgoedtransacties: 01094 Dossiernr. klant: Repertoriumnr.: Blad 1 van 5 AKTE VERKOOP ONROEREND GOED Op tweeduizend vijftien. Zijn voor mij, Bram Peene, Vlaamse commissaris

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad DONDERDAG 18 APRIL 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN INGEVAL VAN VERKOOP VAN HET ONROEREND GOED VOOR ZOVER DEZE GEMACHTIGD WORDT

VERKOOPSVOORWAARDEN INGEVAL VAN VERKOOP VAN HET ONROEREND GOED VOOR ZOVER DEZE GEMACHTIGD WORDT VERKOOPSVOORWAARDEN INGEVAL VAN VERKOOP VAN HET ONROEREND GOED VOOR ZOVER DEZE GEMACHTIGD WORDT BESCHRIJVING ONROEREND GOED Gemeente ZUTENDAAL, tweede kadastrale afdeling, artikel kadastrale legger nummer

Nadere informatie

D.33.123/basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De

D.33.123/basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De 1 Rep.n : BASISAKTE D.33.123/basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De naamloze vennootschap "DRIEMO", met

Nadere informatie

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT 1 BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT te Nieuwpoort, Robert Orlentpromenade 13-37 Rep.:/BVO Dossier: FL/2071584-1 Heden DERTIG APRIL. TWEEDUIZEND EN ACHT. Verschenen voor mij, BART van OPSTAL,

Nadere informatie

Openbare zitting. Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 augustus 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Erwin Lampaert, plaatsvervangend voorzitter;

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie