(Redactie nov. 2010) wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat, 21.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Redactie nov. 2010) wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat, 21."

Transcriptie

1 VERKOOPSOVEREENKOMST (Redactie nov. 2010) Tussen de ondergetekenden : I-A- PIETER BREUGHEL bvba, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 8510 Kortrijk-Marke, Pieter Breughelstraat, 14, met ondernemingsnummer Rechtbank Kortrijk. Alhier vertegenwoordigd door : Mevrouw Kristien BAUWENS, zaakvoerder van voormelde vennootschap (nationaal nummer ), wonende te 8510 Kortrijk-Marke, Pieter Breughelstraat, 14. Hiertoe aangesteld ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 2 januari 1998, gepubliceerd op 31 januari 1998 onder nummer B- IMMO WESTLAND bvba waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 8620 Nieuwpoort, Albert I-laan, 223, met ondernemingsnummer Rechtbank Veurne. Hier vertegenwoordigd door : De heer Francis Vervisch (nationaal nummer ), statutair zaakvoerder van voormelde vennootschap, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat, 21. Handelend als statutair zaakvoerder overeenkomstig artikels 21 en 24 van de statuten en zo benoemd in de buitengewone algemene vergadering van 30 november 1989, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 december daarna onder nummer Eigenaars van de grond II-A- FRANCIS VERVISCH, bvba, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 8554 Zwevegem /Sint- Denijs, Zandbeekstraat, 21, met ondernemingsnummer Rechtbank Kortrijk. Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door : De heer Francis Vervisch (nationaal nummer ), statutair zaakvoerder van voormelde vennootschap, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat, 21. Hiertoe aangesteld in de oprichtingsakte. B-PIETER BREUGHEL bvba, voornoemd. Eigenaars van de constructies Ondergetekenden onder I A- en B- en II- A- en B- hierna samen genoemd "De verkoper/s". 2-. Hierna genoemd De koper/s Die aanvaarden voor henzelf.

2 Is het volgende overeengekomen : De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die aanvaardt : STAD NIEUWPOORT (Eerste afdeling) In het appartementsgebouw in oprichting genaamd RESIDENTIE DE VISSCHERIE gestaan en gelegen Astridlaan, 2 en 4 en Kaai 43, gekadastreerd voor de grond met de vroegere er op staande constructies sectie A nummers 31/K37; 31/M51 en 31/Y/25 voor een grootte van tien are zesennegentig centiare (10a 96ca) : 1. Appartement gelegen kant... op het verdiep.. N.. bestaande uit: - In privatieve en uitsluitende volle eigendom : Woonkamer met open keuken; gang;. slaapkamer(s); badkamer; WC;berging; terras vooraan/achteraan - In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: De. /TIENDUIZENDSTEN (../10.000sten) der gemene delen van het appartementsgebouw, waaronder de grond. 2. De Garage nr (.) omvattende: - In privatieve en uitsluitende volle eigendom: De garage eigenlijk gezegd met inrijpoort. - In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: De./TIENDUIZENDSTEN (../10.000sten) der gemene delen van het appartementsgebouw, waaronder de grond. 3. De Berging nr.. (.) omvattende: - In privatieve en uitsluitende volle eigendom: De berging eigenlijk gezegd met deur. - In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: De /TIENDUIZENDSTEN (../10.000sten) der gemene delen van het appartementsgebouw, waaronder de grond. Zoals dit goed meer uitvoerig beschreven is in de basisakte, waarvan sprake hierna en waarvan een plan in bijlage aan deze verkoopovereenkomst wordt aangehecht.. LASTEN EN VOORWAARDEN 1 - TOEPASSELIJKE WET : De bepalingen van de wet van negen juli negentienhonderd eenenzeventig tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, gewijzigd door de wet van drie mei negentienhonderd drieënnegentig en het Koninklijk Besluit van eenentwintig oktober negentienhonderd eenennegentig houdende uitvoering van bepaalde artikelen van zelfde wet gewijzigd door het Koninklijk Besluit van éénentwintig september negentienhonderd drieënnegentig, zijnde van toepassing op deze verkoop.

3 Artikel zeven van voormelde wet luidt als volgt : "Artikel zeven :-De overeenkomsten bedoeld in artikel 1 alsmede de beloften voor zodanige overeenkomsten moeten : a-de identiteit van de eigenaar van de grond en van de bestaande opstallen vermelden; b-de datum van de uitgifte van de bouwvergunning en de voorwaarden van die vergunning vermelden, of de overeenkomst omtrent de opschortende voorwaarde van het bekomen van een bouwvergunning; in dit laatste geval dient de aanvrager van de bouwvergunning zich ertoe te verbinden zijn medecontractant in het bezit te stellen van een voor éénsluidend verklaard afschrift van deze vergunning en van de voorwaarden ervan, binnen de maand na de ontvangst van kennisgeving van de beslissing nopens de bouwaanvraag; b bis-vermelden of de koper of opdrachtgever de overeenkomst al dan niet afhankelijk maakt van de opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering voor een minimaal vastgesteld bedrag aan te bepalen voorwaarden; deze opschortende voorwaarde kan nooit langer gelden dan drie maanden, te rekenen vanaf de datum van afsluiting van de overeenkomst; c-de nauwkeurige beschrijving inhouden van de privatieve en van de gemeenschappelijke gedeelten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst; d-als bijlage, de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken omvatten van de werken waarop de overeenkomst betrekking heeft. De wijze waarop en de materialen waarmee deze werken zullen uitgevoerd worden en eventueel of en onder welke voorwaarden hiervan kan worden afgeweken. Deze plannen en bestekken dienen ondertekend te zijn door een tot de uitoefening van dat beroep in België toegelaten architect en, indien het een appartement betreft, dient een afschrift van de in authentieke vorm opgemaakte basisakte en van het reglement van mede-eigendom toegevoegd worden. De afwezigheid van deze bijlagen in de authentieke akte kan gedekt worden door de verklaring van de notaris, in deze akte, dat deze documenten in het bezit van de partijen zijn. e-de totale prijs van het huis of van het appartement of, in het desbetreffende geval, de totale prijs van de verbouwing of de uitbreiding alsmede de wijze van betaling opgeven; vermelde dat de prijs kan worden herzien. Deze prijs omvat alle werken die nodig zijn voor de normale bewoonbaarheid. e bis-het bestaan vermelden van de gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting en als bijlage van de overeenkomst de desbetreffende basisvoorwaarden meedelen. f-de aanvangsdatum van de werken, de uitvoerings- of leveringstermijn en de schadevergoedingen wegens vertraging in de uitvoering of levering vermelden; deze vergoedingen moeten minstens met de normale huurprijs van het afgewerkte goed waarop de overeenkomst betrekking heeft, overeenstemmen. g-de wijze bepalen waarop de oplevering geschiedt;

4 h-de erkenning van partijen bevatten dat zij sedert vijftien dagen kennis hebben van de in dit artikel vermelde gegevens en stukken. De Koning kan de minimumvoorwaarden bepalen waaraan de bepalingen van dit artikel moeten beantwoorden. De overeenkomst vermeldt in ieder geval in een afzonderlijk lid, in andere en vette lettertekens, dat de koper of opdrachtgever het recht heeft de nietigheid van de overeenkomst of de nietigheid van een met de wet strijdig beding in te roepen bij niet-nakoming van de bepalingen van of krachtens de artikelen 7 en 12, waarvan de tekst integraal in de overeenkomst moet worden opgenomen. Artikel twaalf van voormelde wet luidt als volgt : "Artikel 12 - Wanneer de verkoper of de aannemer, wat de aard en de omvang van de hem opgedragen werken betreft, voldoet aan de eisen van de wet van twintig maart negentienhonderd éénennegentig, houdende erkenning der aannemers, is hij verplicht zekerheid te stellen, waarvan de Koning het belang bepaalt, alsmede de wijze waarop ze wordt gedeponeerd en bevrijd. Wanneer de verkoper of de aannemer aan de eisen van de wet van twintig maart negentienhonderd éénennegentig, zoals bepaald in de voorafgaande alinea, niet voldoet, is hij ertoe gehouden te waarborgen hetzij de voltooiing van het huis of van het appartement of in het desbetreffend geval, van de verbouwing of de uitbreiding, hetzij, bij ontbinding van het contract wegens niet-voltooiing, de terugbetaling van de gestorte bedragen. De koning bepaalt de aard van de waarborg en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend, alsook de wijze waarop de koper of de opdrachtgever daarvan wordt ingelicht. Deze hebben op die waarborg een voorrecht, dat rang neemt onmiddellijk na het voorrecht voorzien in artikel 27, 5 van de hypotheekwet." 2 - NIETIGHEID : De koper heeft het recht de nietigheid van de overeenkomst of de nietigheid van een met de wet strijdig beding in te roepen bij niet-nakoming van de bepalingen van of krachtens de artikelen 7 en 12 van de wet waarvan de tekst integraal hiervoor werd opgenomen. 3 - FINANCIERING : De koper verklaart dat deze overeenkomst niet afhankelijk werd gesteld van het bekomen van enige financiering. 4 - BOUWVERGUNNING : De toelating tot bouwen werd verleend ingevolge beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen der Stad Nieuwpoort bij besluit van 8 december 2008 en afgeleverd aan de promotor op 8 december 2008 met aanvraagnummer 38016/794/B/2008/92 en dossiernummer ROHM : 8.00/38016/ Deze bouwvergunning met alle bijlagen werd gehecht aan de basisakte, waarvan de koper verklaart een exemplaar te

5 hebben ontvangen. De koper verklaart kennis te hebben van alle voorwaarden van zelfde vergunning ook van diegene die in de bijlagen van zelfde vergunning zijn vermeld. 5 - PLANNEN - BESTEKKEN - AKTE SPLITSING. De koper verklaart in het bezit te zijn van volgende documenten : 1)de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken van de werken waarop de akte betrekking heeft met inbegrip van de uitvoeringswijzen en de aan te wenden materialen en met vermelding of hiervoor kan worden afgeweken en in bevestigend geval, mits welke voorwaarden. 2)Een afschrift van de basisakte met reglement van mede-eigendom verleden voor het ambt van Notaris Michaël Mertens te Ieper op 9 september 2009, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op 8 oktober daarna onder nummer GEWESTELIJKE OVERHEIDSTEGEMOETKOMINGEN. Partijen, en inzonderheid de koper, erkent kennis te hebben van de basisvoorwaarden met betrekking tot de gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting. 7 - TERMIJNEN. De leveringstermijn van de bij deze verkochte kavel in toestand van bewoonbaarheid bedraagt 400 werkbare dagen voor het bouwbedrijf, te rekenen vanaf 1 juni 2010, behoudens verdaging ten gevolge van verlenging door weerverlet, staking en andere gevallen van overmacht. Bij gebreke aan oplevering van de bij deze verkochte kavel binnen de gestelde termijn, uitgezonderd wegens overmacht, zal de verkoper aan de koper een vergoeding betalen van 15 per dag vanaf de ingebrekestelling bij aangetekende brief, bij uitsluiting van elke andere schadevergoeding, welke vergoeding door beide partijen wordt beschouwd als overeenstemmend met de normale huurprijs van het afgewerkte goed waarop deze akte betrekking heeft. De koper zal in geen geval de nietigheid van de overeenkomst kunnen inroepen wegens vertraging in de aflevering. De uitnodiging om over te gaan tot de voorlopige oplevering stelt een einde aan de termijn van vertraging. De gemeenschappelijke delen moeten beëindigd zijn binnen de 90 werkdagen voor het bouwbedrijf vanaf het verstrijken van voormelde termijn. 8 - OPLEVERING De weigering om tot de oplevering over te gaan wordt samen met de redenen waarop zij steunt ter kennis van de verkoper gebracht bij een ter post aangetekende brief. a-privatieve delen : zodra de privatieve delen van de kavels in voldoende staat van afwerking zijn om gebruikt te kunnen worden overeenkomstig hun bestemming (behoudens kleine herstellingen of aanpassingswerken) nodigt de verkoper de koper uit tot de voorlopige oplevering van deze privatieve delen over te gaan.

6 Het proces-verbaal van oplevering wordt door beide partijen ondertekend. Het bevat de opsomming van de zaken die niet aanvaard werden omdat zij niet in orde zijn of nog niet uitgevoerd werden. Na ondertekening van gezegd proces-verbaal en de verrekening van de min- of meerwerken zal de levering van de kavels geschieden door de overhandiging van de sleutels. Worden beschouwd als een stilzwijgende aanvaarding van de voorlopige oplevering door de koper : 1. Het bewonen of in gebruik nemen van de kavels; 2. Het feit dat de koper het schriftelijk verzoek van de verkoper om de oplevering op een gestelde datum te doen zonder gevolg hebben gelaten en daarenboven binnen de vijftien dagen nadat zij door de verkoper bij deurwaardersexploot zijn aangemaand op de in het exploot gestelde datum voor de oplevering niet zijn verschenen. De eindoplevering, die op dezelfde wijze geschiedt als de voorlopige oplevering, mag niet plaats hebben dan na verloop van één jaar na de voorlopige oplevering en voor zover de eindoplevering van de gemeenschappelijke gedeelten met inbegrip van de toegangen reeds heeft plaats gehad zodat een normale bewoonbaarheid verzekerd is. Het hiervoor onder "ten tweede" vermelde vindt hier overeenkomstige toepassing. b. Gemeenschappelijke delen : De voorlopige en de eindoplevering van de gemeenschappelijke delen geschieden eveneens schriftelijk en op tegenspraak. De ingebruikneming van de kavels geldt eveneens als een stilzwijgende aanvaarding van de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen. De kopers verlenen onherroepelijk volmacht aan de architect en de syndicus van het gebouw om hen te vertegenwoordigen zowel bij de voorlopige als bij de definitieve oplevering van de gemene delen van het gebouw. De krimp- en uitzettingsbarsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw zijn enerzijds geen reden tot uitstel van betaling en anderzijds ressorteert dit niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwpromotor of de aannemer. Het gaat hier immers om de verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw. 9 - AANVAARDING VAN DE WERKEN : De handeling van voorlopige oplevering geldt als aanvaarding van het bij deze verkochte goed, waardoor, naast de dekking van de zichtbare gebreken, de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten en dus ook van de verkoper een aanvang neemt Het goed wordt verkocht voor vrij, zuiver en onbelast van alle mogelijke voorrechten, hypotheken, inschrijvingen en andere zakelijke belemmeringen in zijn toekomstige staat van volledige afwerking, zowel van de privatieve als van de gemene delen, het binnenschilderwerk en versiering der privatieve gedeelten echter niet inbegrepen en met al zijn voor- en nadelige erfdienstbaarheden en zonder enig mogelijk verhaal omwille van een verschil in

7 de oppervlakte van de grond, al overtrof dit verschil één/twintigste. Alle bouwwerken en leveringen zullen uitgevoerd worden door de verkoper volgens de plannen en de beknopte beschrijving door de koper gekend en goedgekeurd en zijn als bijlage bij onderhavige overeenkomst gevoegd. Eventuele meningsverschillen tussen partijen nopens de uitvoering of de interpretatie van plannen en de overeenstemming van de uitgevoerde werken met gezegde plannen of bestekken zullen onderworpen worden aan de scheidsrechterlijke beslissing van een deskundige in akkoord aangesteld door de partijen of, bij niet-akkoord, aangesteld door de vrederechter van het kanton der ligging van de gebouwen op rekwest van één der partijen. Deze beslissing zal bindend zijn en zonder verhaal De koper bekomt de eigendom van zijn privatief naarmate van zijn totstandkoming en het genot na voltooiing op voorwaarde van volledige betaling der koopprijs. Hij zal er alle belastingen, taksen en lasten afgedragen en betalen, te rekenen vanaf de voorlopige oplevering, daarin begrepen zijn aandeel in de gemeenschappelijke lasten van het gebouw De koper verklaart het aangekochte goed wel te kennen en stelt zich tevreden met de voorafgaande beschrijving ervan Onderhavige verkoop wordt toegestaan en aanvaard en de gebouwen zullen worden opgericht en afgewerkt onder de lasten en voorwaarden van voormelde basisakte met reglement van mede-eigendom verleden door notaris Michaël Mertens te Ieper. De partijen verklaren zich te willen gedragen naar alle rechten en verplichtingen in die akte bedongen De koper verklaart uitdrukkelijk te aanvaarden dat de vergoeding van de syndicus forfetair bepaald wordt als volgt per appartement of handelspand 17 per maand,voor een garage of auto of motostaanplaats 2 per maand en voor een kelderberging 1 per maand.deze vergoedingen gelden als algemene lasten De koper zal de bestaande brandverzekeringscontracten, die op het verkochte goed mochten betrekking hebben, overnemen en de desbetreffende premies betalen vanaf de voorlopige oplevering De verkoper behoudt voor zichzelf de prijs voor overlating van de gemeenzaamheid van de zijgevels. Hij zal deze prijs rechtstreeks innen bij de eigenaar van het aanpalend gebouw en zonder dat enige tussenkomst van de koper daarbij zou kunnen vereist worden. Niettemin zullen de eigenaars van het appartementsgebouw, daarin begrepen de koper in onderhavige akte, moeten instaan voor alle kosten van onderhoud en herstelling der gemene muren, deze kosten

8 blijvende ten laste van de collectiviteit Voor zover nodig verklaart de koper te verzaken aan het recht van natrekking slaande op de bouwwerken van de voorbeschreven residentie die geen deel uitmaken van de voormelde verkochte privatieven, terwijl de verkoper verzaakt aan het recht van natrekking van de gebouwen slaande op de voormelde verkochte privatieven. POSTINTERVENTIEDOSSIER De verkoper verklaart dat het verkochte goed valt onder de wettelijke bepalingen in verband met het postinterventiedossier. De verkoper verbindt er zich toe om, na de voorlopige oplevering, dit dossier, voor wat betreft de bij onderhavige overeenkomst overgedragen privatieven, aan de koper te overhandigen. Het overige gedeelte van het postinterventiedossier, die betrekking heeft op de gemeenschappelijke gedeelten, zal door de koper kosteloos kunnen geraadpleegd worden op het kantoor van de syndicus en in de zetel van de vereniging van mede-eigenaars. ELEKTRISCHE INSTALLATIES De verkoper verbindt er zich toe om uiterlijk bij de overhandiging van het postinterventiedossier het controleonderzoek van de elektrische installatie aan de koper te overhandigen. ENERGIEPRESTATIECERTIFCAAT De verkoper verbindt er zich toe om uiterlijk bij de overhandiging van het postinterventiedossier het EPC Certificaat aan de koper te overhandigen. PRIJS Deze verkoop is gedaan en aanvaard voor en mits de prijs van die alle werken omvat die nodig zijn voor het normale gebruik. Grondwaarde Constructiewaarde Totaal Appartement 0 Garage 0 Kelder In deze totale prijs voor het volledig afgewerkte goed is begrepen de prijs van het verkochte onverdeeld aandeel in de grond, zijnde euro ( )

9 Zijn niet inbegrepen in de overeengekomen totale prijs de tussenkomst in en de aansluiting van radio- en televisie, het water, gas en elektriciteit, alsmede de koten der privatieve meters en eventuele meterkasten van gas, elektriciteit en water. De tussenkomst in deze kosten wordt forfaitair vastgesteld op per appartement of handelspand. Supplementaire werken door de koper gevraagd zijn uiteraard niet in de koopsom begrepen. Alle werken opgelegd door de bevoegde overheden na het verlijden der akte zullen ook ten laste zijn van de koper. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat hoger vermelde koopsom onveranderlijk blijft en niet vatbaar is voor herziening wegens schommelingen van de lonen of schommelingen van de prijzen der materialen, dit behoudens de gevallen van laattijdige betaling of overmacht in de uitvoering der bouwwerken. Deze som is als volgt te betalen : a)de verkoper verklaart op heden, of binnen de 5 bankwerkdagen indien er overgeschreven wordt op bankrekening N op naam van de bvba P Breughel en bvba F. Vervisch als voorschot 10% ontvangen te hebben de som van. euro ( ) b)bij het verlijden van de notariële akte : de grondwaarde, na aftrek van het betaalde voorschot, en de waarde van de alsdan reeds uitgevoerde werken volgens de hierna vermelde schijven : c)het overige volgens de uitvoering der werken volgens de navermelde schijven : -10 % na plaatsing funderingspalen -10 % na afdekking gelijkvloers -10 % na afdekking verdiep 1-10 % na afdekking verdiep 2-10 % na plaatsing dakverdichting duplex -10 % na plaatsing ramen -10 % na plaatsing sanitaire en elektrische leidingen -10 % na pleisterwerken der privatieve delen -10 % na plaatsing vloerbekleding der privatieve delen - 5 % na plaatsing sanitair en keukens - 5 % bij de voorlopige oplevering Het privatief kan in geen enkel geval in bezit genomen worden door de koper zolang niet de volle 100 % van de constructiewaarde werd betaald. Iedere schijf is telkens te verhogen met de verschuldigde BTW. In geval van vertraging in betaling zal er door de koper een nalatigheidintrest verschuldigd zijn op de nog verschuldigde koopprijs van negen procent per jaar of zal de verkoper het recht hebben de vernietiging of de uitvoering door alle rechtsmiddelen te vervolgen. Indien hij de vernietiging verkiest, zal deze van rechtswege geschieden, zonder dat het nodig zal wezen enig inmorastelling te doen of andere akte daar te stellen dan

10 een deurwaardersexploot aan de koper betekend, waarin de verkoper zal verklaard hebben gebruik te willen maken van dit recht in tegenwoordige overeenkomst ingelast. Daarenboven zal de verkoper in dit geval recht op schadevergoeding hebben lastens de koper. Zo een voorschot werd betaald, zal dit integraal als schadevergoeding aan de verkoper toebehoren. Overeenkomstig artikel 10 van voorberoepen woningbouwwet verklaart de koper Dhr. Johan WYLEIN als architect aan te duiden om, des gewenst, bij de ondertekening van de notariële akte en bij de oplevering de reeds uitgevoerde werken te controleren. Deze controle zal gebeuren op kosten van de koper WAARBORG : Tot waarborg van de voltooiing van het gebouw, waarvan het alhier verkochte goed deel uitmaakt, werd door de verkoper de vennootschappen Francis Vervisch en Pieter Breughel overeenkomstig de bepalingen van artikel twaalf van de wet van negen juli negentienhonderd eenenzeventig, gewijzigd door de wet van drie mei negentienhonderd drieennegentig, en door artikel vier van het Koninklijk Besluit van éénentwintig oktober negentienhonderd éénenzeventig, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van éénentwintig september negentienhonderd drieënnegentig houdende de uitvoering ervan, een waarborg gesteld bij de KBC onder nummer , waarbij genoemde financiële instelling zich heeft verbonden als hoofdelijke borg van de verkoper ten opzichte van de koper de sommen te betalen die nodig zijn voor de voltooiing van het gebouw waarvan het alhier verkochte goed deel uitmaakt en, bij ontbinding van het contract wegens niet-voltooiing, zich ertoe verbonden heeft de gestorte bedragen terug te betalen. 20 -STEDENBOUW : De verkoper verklaart geen weet te hebben van enige bouwovertreding met betrekking tot het verkochte goed en voor alle constructies door hem opgericht, een bouwvergunning te hebben bekomen. De verkoper verklaart met toepassing van artikel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en deelt op basis van de stedenbouwkundige inlichtingen afgeleverd door de Stad Nieuwpoort mee dat : 1 voor voorschreven goederen geen stedenbouwkundige vergunning zijn afgegeven, met uitzondering van deze voormeld. 2 de meest recente stedenbouwkundige bestemming van de onroerende goederen volgens voormelde stedenbouwkundige inlichtingen is : -Astridlaan 2 en 4 : woonuitbreidingsgebied -Kaai, 43 : woongebied 3 voor de onroerende goederen geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen of

11 tot en met van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 4 de goederen geen deel uitmaken van een goedgekeurde verkaveling. Deze overeenkomst verwijst partijen naar artikel Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. 21 -BODEMDECREET I-Betreffende de percelen sectie A nummers 31/Y25 en 31/K 37 verklaren de verkopers : -dat er op deze percelen : -bij hun weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. -tot op heden, vanwege de OVAM geen registratie-attest te hebben ontvangen noch een betekening om over te gaan tot een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek. -tot op heden geen oriënterend bodemonderzoek heeft plaats gehad. c-met betrekking tot deze percelen werden door de OVAM twee bodemattesten afgeleverd op 19 mei De inhoud van elk dezer attesten luidt als volgt : "De OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen : 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling : 3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie : II-Betreffende het perceel sectie A nummer 31/M51 verklaren de verkopers : - dat er op dit perceel een activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in het Bodemdecreet. -dat er sinds het laatste oriënterend bodemonderzoek geen risico-activiteiten meer hebben plaatsgevonden op dit perceel, met uitzondering van de tankstationactiviteiten. Met betrekking tot dit perceel werd door de OVAM een bodemattest afgeleverd op 23 juni 2009 De inhoud van dit attest luidt als volgt : 1 Kadastrale gegevens Datum toestand op : Afdeling : Nieuwpoort 1 AFD Straat + nr : Astridlaan 2 Sectie : A Nummer : 0031 M 51 Oppervlakte : 0 ha 6a 17 ca

12 Verder deze grond genoemd 2 Inhoud van het bodemattest Deze grond is opgenomen in het gronden informatieregister 2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit Historische verontreiniging Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van , en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond Gemengd-nieuwe verontreiniging Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen : -Een bodemsaneringsproject werd bij de OVAM ingediend op De OVAM heeft een conformiteitsattest afgeleverd op Documenten over de bodemkwaliteit Historische verontreiniging Datum : Type : Oriënterend bodemonderzoek Titel : Verkennend bodem- en grondwateronderzoek op een tankstation uitgebaat door nv benzinestation Billiau Astridlaan 2 te Nieuwpoort + vragenlijst bodemzoek Auteur : Vandelanotte Milieu-advies bvba Datum : Type : Oriënterend bodemonderzoek Titel : oriënterend bodemonderzoek, Astridlaan, 2, te 8620 Nieuwpoort (R/OBO/BLL /BD) Auteur : BVMO nv Gemengd-nieuwe verontreiniging Datum : Type : Oriënterend bodemonderzoek Titel : oriënterend bodemonderzoek, Astridlaan 2 te 8620 Nieuwpoort (R/OBO/BLL /Bd) Auteur : BVMO nv Datum : Type : Beschrijvend bodemonderzoek Titel : Beschrijvend bodemonderzoek eindrapport, Joseph Billiau, Astridlaan, 2, 8620 Nieuwpoort, Referentie Geosan GBBO , BOFAS-dossier 1203, 29 mei 2006 Auteur : Geosan nv Datum : Type : Bodemsaneringsproject Titel : Bodemsaneringsproject Billiau nv, Astridlaan 2 te Nieuwpoort Auteur : Soresma nv Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Opmerkingen : 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is

13 bezorgd met melding van de overdracht. 2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling : 3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie : 4 Voor inzage van de bovenstaande documenten : Voornoemde grondeigenaars verklaren geen weet te hebben van enige bodemverontreiniging, die schade kan berokkenen aan de verkrijgers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen, behoudens hetgeen hiervoor vermeld betreffende het perceel 31/M KEUZE NOTARIS De partijen worden uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van het feit dat zij elk afzonderlijk het recht hebben hun notaris te kiezen, zonder dat zulks tot bijkomende kosten aanleiding geeft. De partijen duiden voor het opmaken van de akte volgende notarissen aan : voor de verkoper : Notaris Michaël MERTENS, Ambachtenstraat 10 te Ieper; voor de koper :. Indien één van de partijen de hierboven aangeduide keuze van notaris wenst te veranderen, dient dit te gebeuren binnen de acht dagen die volgen op de ondertekening van deze onderhandse verkoopsovereenkomst en door bemiddeling van de notaris, aangesteld door de partij die de keuze wenst te veranderen. De partijen verbinden zich voor de notaris te verschijnen voor het ondertekenen der authentieke akte op de datum vastgesteld op voorstel van de instrumenterende notaris en uiterlijk binnen de vier maanden vanaf heden. 23 -KOSTEN : De kosten, rechten en erelonen van de akte zijn ten laste van de koper evenals zijn aandeel in de kosten der basisakte, verhoogd met de er op betrekking hebbende BTW. Onderhavige verkoop geschiedt onder het stelsel van de BTW, die ten laste is van de koper. In dubbel opgemaakt te. Op.. De koper Naam Handtekening De verkoper Naam Handtekening

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

A A N N E M I N G S O V E R E E N K O M S T

A A N N E M I N G S O V E R E E N K O M S T A A N N E M I N G S O V E R E E N K O M S T TUSSEN 1. De naamloze vennootschap L&D Projects, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0479.500.692, met zetel te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten:

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten: Hoofdstuk8 De wet-breyne De wet-breyne is een bijzondere wetgeving tot regeling van de overeenkomsten betreffende de eigendomsoverdracht van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning of van verkopen op

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2. De commanditaire vennootschap Merging Investments met zetel Heusden- Zolder, Lochtemanweg 88, 0430.151.844, opgericht onder de benaming

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst - België

Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België 2/7 Verkoopovereenkomst tussen maatschappelijke zetel) (naam/namen, voornaam/voornamen, adres, firmanaam, 1. Ondergetekende(n)...... hierna de

Nadere informatie

Residentie "#" te #, #

Residentie # te #, # VERKOOPOVEREENKOMST APPARTEMENT IN OPBOUW (WET BREYNE) Residentie "#" te #, # TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1. Hierna "de grondeigenaar" genoemd. 2. Hierna "de promotor" genoemd. 1. en 2. samen "de verkoper"

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

HUGO TACK & CATHERINE DE MOOR Geassocieerde notarissen Zamanstraat 14 9100 Sint-Niklaas tel. 03/776.02.38 fax. 03/766.11.53

HUGO TACK & CATHERINE DE MOOR Geassocieerde notarissen Zamanstraat 14 9100 Sint-Niklaas tel. 03/776.02.38 fax. 03/766.11.53 HUGO TACK & CATHERINE DE MOOR Geassocieerde notarissen Zamanstraat 14 9100 Sint-Niklaas tel. 03/776.02.38 fax. 03/766.11.53 TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST 1. De naamloze vennootschap

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen Woningbouw De woningbouwwet poogt de misbruiken die in de bouwsector bestonden en die het burgerlijk wetboek niet konden voorzien, te sanctioneren en te elimineren. De wet vormt een dwingende aanvulling

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

Reglement voor het toezicht op de boekhouding

Reglement voor het toezicht op de boekhouding NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Reglement voor het toezicht op de boekhouding Aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 29 januari 2002 Goedgekeurd bij K.B. van 9

Nadere informatie

DE WET BREYNE VOOR WIE GELDT DE WETTELIJKE BESCHERMING?

DE WET BREYNE VOOR WIE GELDT DE WETTELIJKE BESCHERMING? De Wet Breyne DE WET BREYNE VOOR WIE GELDT DE WETTELIJKE BESCHERMING? DE DOOR DE WET BEOOGDE OVEREENKOMSTEN» Vallen dus niet onder de wet» Verbouwingswerken?» Studieovereenkomsten UITGESLOTEN OVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme Verkoopdossier Bieden onder gesloten omslag Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme 2e afdeling, sectie E, nr. 1008a 7114,54 m² Inleiding Ingevolge van een beslissing van de OCMW-raad

Nadere informatie

Ter andere zijde, hierna genoemd : "kopende partij" of "kopers".

Ter andere zijde, hierna genoemd : kopende partij of kopers. HUGO TACK & CATHERINE DE MOOR Geassocieerde notarissen Zamanstraat 14 9100 Sint-Niklaas tel. 03/776.02.38 fax. 03/766.11.53 TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : ONDERHANDSE VERKOOPSOVEREENKOMST 1. De naamloze vennootschap

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28

INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 INFORMATIEBUNDEL BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN WONING GELEGEN TE LOCHRISTI - STATIONSSTRAAT 28 Lochristi, 1 ste afdeling, sectie C, nummer 592/L en deel van nummers 591/P/2 en 592/N, met een

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

Hierna genoemd "De VERKOPER"

Hierna genoemd De VERKOPER K O O P O V E R E E N K O M S T Tussen de ondergetekenden : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BARCADERE, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge/Zeebrugge, Tijdokstraat 12-14, ingeschreven

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen

11.2.1 Wat zijn de algemene verplichtingen ïïò ß»³»²»² ¹»¼ ±²¹»² ³»¼»ó» ¹»²¼±³ De overdrachtsregeling voor mede-eigendommen (o.a. appartementsgebouwen) roept vaak vragen op. Daarom geven we in dit hoofdstuk duidelijkheid over de situaties waarin

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN

OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN - 1 - OVEREENKOMST TOT VERKOOP van ONROERENDE GOEDEREN Tussen de ondergetekenden: ENERZIJDS, De STAD BILZEN, met administratieve zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, ondernemingsnummer 0207.475.377,

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

AANNEMINGSOVEREENKOMST CONFORM MET DE WET BREYNE

AANNEMINGSOVEREENKOMST CONFORM MET DE WET BREYNE Dit model van overeenkomst werd opgemaakt overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden vervat in de wet van 9 juli 1971 en het uitvoeringsbesluit van 21 oktober 1971 tot regeling van de woningbouw en de

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL)

VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL) VERKOOPOVEREENKOMST(BRUSSEL) TUSSEN: De naamloze vennootschap van publiek recht De Post, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Muntcentrum en die ingeschreven is in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. # Tel.

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk verkoper genoemd. # Tel. Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. EN # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "koper" genoemd.

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND

Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 VERKOOPSOVEREENKOMST VOOR EEN PERCEEL GROND N.V. IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ Joost DANNEELS BTW BE 0418.125.230 RPR Brugge Sint-Baafskerkstraat 1 8200 BRUGGE Tel. : 050/47.10.10 Fax : 050/47.10.11 www.danneels.be immobrugge@danneels.be Tussen de ondergetekenden

Nadere informatie

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ DE VERKOOP VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN De Algemene Voorwaarden hierna maken integraal deel uit van de Bijzondere Voorwaarden. Wanneer de overeenkomst

Nadere informatie

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen 1 Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen Opdrachtgever: Appartement MAKAL HALIL Curator over MAKAL HALIL

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG Opgesteld door de verenigingen vermeld onderaan Datum : BESTELBON nr. HANDELAAR : Naam :.. Adres :.. Telefoon :.. B.T.W. nr. : HR.nr. :. De handelaar

Nadere informatie

COPPENS & COPPENS Geassocieerde notarissen Cingel 12 2350 VOSSELAAR tel: 014/61.34.58 fax: 014/61.56.57 e-mail adres: info@notariscoppens.

COPPENS & COPPENS Geassocieerde notarissen Cingel 12 2350 VOSSELAAR tel: 014/61.34.58 fax: 014/61.56.57 e-mail adres: info@notariscoppens. COPPENS & COPPENS Geassocieerde notarissen Cingel 12 2350 VOSSELAAR tel: 014/61.34.58 fax: 014/61.56.57 e-mail adres: info@notariscoppens.be 49690/2071069/IG VERKOOPOVEREENKOMST VAN WONING IN OPRICHTING.

Nadere informatie

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST

VERKOOPSOVEREENKOMST WONING VLAAMS GEWEST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 KWAK & BOEMEL, Geassocieerde Notarissen BV BVBA BTW 0542.824.274 Deliriumstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser.

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser. 1 Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de hypothecaire schuldeiser. Opdrachtgever: Hypothecaire schuldeiser Opdracht: Woning

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie. Samengesteld uit:... Of de heer en/of mevrouw..., wonende te...

A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie. Samengesteld uit:... Of de heer en/of mevrouw..., wonende te... OVEREENKOMST SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM Tussen ondergetekende partijen: A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie.... Samengesteld uit:............ Of de heer en/of mevrouw..., wonende te... Handelend

Nadere informatie

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ VERKOOP VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN

MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ VERKOOP VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKELAARSOPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ VERKOOP VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS BIJZONDERE VOORWAARDEN van toepassing particuliere woningen met een verkoopprijs lager dan 500.000 EUR De Algemene Voorwaarden maken

Nadere informatie

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE.

EENZIJDIGE KOOPBELOFTE. Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) Mevr R.A.,

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

ALGEMENE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR DE BOUW VAN EEN WONING

ALGEMENE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR DE BOUW VAN EEN WONING ALGEMENE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR DE BOUW VAN EEN WONING Tussen 1.. optredend als opdrachtgever, en 2.. ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer..., optredend als aannemer,

Nadere informatie

GROEP VAN DE KERCKHOVE STADSWONING OOSTENDE TARWESTRAAT 20 PRIJSLIJST

GROEP VAN DE KERCKHOVE STADSWONING OOSTENDE TARWESTRAAT 20 PRIJSLIJST GROEP VAN DE KERCKHOVE STADSWONING OOSTENDE TARWESTRAAT 20 PRIJSLIJST PRIJSLIJST - 01 FEBRUARI 2015 TYPE OPP GROND OPP WONING AANTAL SLK Woning 154 m² 153 m² 3 PRIJS GROND PRIJS CONSTRUCTIE VERKOOPPRIJS

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

Oppervlakte P/W Klassering Kl/ ha A3055/02 HOOILAND 01 A 1 1 CA T 3 038 1F 0. Oppervlakte P/W Klassering KV ha. Oppervlakte P/W Klassering KU ha

Oppervlakte P/W Klassering Kl/ ha A3055/02 HOOILAND 01 A 1 1 CA T 3 038 1F 0. Oppervlakte P/W Klassering KV ha. Oppervlakte P/W Klassering KU ha FOD FINANCIEN ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE - UITTREKSEL UIT DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Referentie dossier : MEOW-2014-DD-00287999 Bladzijde 1/1 00 001 KADASTRALE / PATRIMONIALE

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

RESIDENTIE VILLA URBANA - KOOPOVEREENKOMST

RESIDENTIE VILLA URBANA - KOOPOVEREENKOMST RESIDENTIE VILLA URBANA - KOOPOVEREENKOMST TUSSEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BBR BELGIQUE, met maatschappelijke zetel te Sint-Gillis, Faiderstraat 15, ingeschreven bij de Kruispuntbank

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN 2011. Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag)

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN 2011. Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag) VERGELIJKEND EXAMEN 2011 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag) VRAGENLIJST n r I OPEN VRAGEN Deze eerste vragenlijst bevat acht vragen. De antwoorden worden op 25 punten gequoteerd.

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente"

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: de Gemeente KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente" En 2. @ hierna (tezamen) te noemen de Koper De

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Type-huurcontract bij renovatie

Type-huurcontract bij renovatie BIJLAGE 5 Type-huurcontract bij renovatie Tussen:.. (sociale benaming en adres van de maatschappij-verhuurder). en (naam, voornaam, adres van de huurder(s))... is het volgende overeengekomen : Voorwerp

Nadere informatie

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE

EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd de verkopende partij BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE EIGENDOM VAN De GEMEENTE OVERPELT te Oude Markt 2, 3900 Overpelt. Hierna genoemd "de verkopende partij" BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED GEMEENTE OVERPELT: eerste afdeling: Een woonhuis, op en met grond,

Nadere informatie

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING R17459kad/jij Heden, eenentwintig juni tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam, op verzoek van:----------------------------------

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

VAN HEE & Co b.v.b.a.

VAN HEE & Co b.v.b.a. OVEREENKOMST SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE Tussen de ondergetekenden : Vereniging van Mede-eigenaars van de Residentie.., gelegen te, vertegenwoordigd door de leden van de Raad van Beheer :. [naam

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr :

Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : Ondergetekenden: 1) Naam :.. Adres : Gehuwd/wettelijk samenwonend: Of Maatschappelijke naam : Zetel: Vertegenwoordigd door: BTW-nr : Mail : GSM-nr : hierna genoemd de bieder of de koper, en 2) De besloten

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam],

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam], VOLMACHT Ondergetekende: met woonplaats te ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie