SB.AV Concept d.d. 28 maart CONCEPT BIJLAGE 3 KOOPOVEREENKOMST nieuwbouwproject Wonen bij de Groene Vallei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SB.AV 1011933. Concept d.d. 28 maart 2015. CONCEPT BIJLAGE 3 KOOPOVEREENKOMST nieuwbouwproject Wonen bij de Groene Vallei"

Transcriptie

1 SB.AV Concept d.d. 28 maart 2015 CONCEPT BIJLAGE 3 KOOPOVEREENKOMST nieuwbouwproject Wonen bij de Groene Vallei De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KALLISTE WONINGBOUWONTWIKKELING B.V., statutair gevestigd te Naarden, feitelijk te 1411 RZ Naarden, Kooltjesbuurt 3, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer , hierna te noemen: Kalliste, is voornemens koopovereenkomsten te sluiten met eindgebruikers betreffende een bouwplan omvattende een en twintig (21) woningen, op het perceel bouwterrein omvattende een en twintig (21) (bouw)kavels, gelegen op de locatie 'deelgebied Hoge Weide' te Leidsche Rijn, welk bouwplan bekend is als Wonen bij de Groene Vallei. De (bouw)kavels zullen, al dan niet middels (ABC-)levering aan de eindgebruikers worden geleverd, ter gelegenheid waarvan zullen worden gevestigd/opgelegd de hierna opgenomen erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen. Nadrukkelijk wordt hierbij vermeld dat hoewel volledigheid is getracht te geven de mogelijkheid bestaat dat het noodzakelijk zal blijken deze bepalingen door veranderde omstandigheden en/of gewijzigde inzichten (tekstueel) te wijzigen. Ten aanzien van de (bouw)kavels gelden, in aanvulling op de bepalingen zoals vermeld in de koopovereenkomst waarbij het onderhavige stuk een bijlage is, de volgende bepalingen: 1. de bepalingen zoals (ten tijde van de ondertekening van de akte van levering aan de eindgebruiker zullen) zijn opgenomen in de koopovereenkomst tussen Kalliste en de gemeente Utrecht, woordelijk luidende als volgt, en waarbij voor Koper gelezen dient te worden 'Kalliste': 16 Kettingbeding: Nutsbedrijven, Stadsverwarming 16.1 lndien de nutsbedrijven, in deze vertegenwoordigd door Eneco-Energie Infra Utrecht N.V., het noodzakelijk achten dat er ten behoeve het leveren van nutsvoorzieningen aan het door de koper te realiseren vastgoed één of meerdere nutsruimtes geplaatst dient/dienen te worden, zal de plaatsing op het verkochte moeten plaatsvinden. De koper treedt hiertoe in overleg met Eneco-Energie lnfra Utrecht N.V., waarbij de nutsruimte(s) geïntegreerd dient/dienen te worden in de bebouwing casu quo erfafscheiding. Voor zover in dit stadium bekend hoeven er op het verkochte geen nutsruimtes te worden ingepast, anders dan één of meerdere OVen/of CAl-kasten (artikel 22). Bijlage 3 1

2 16.2 lndien voor de datum van het passeren van de akte van vestiging van het erfpachtrecht mocht blijken dat van het verkochte een gedeelte nodig is voor het plaatsen van een nutsvoorziening ten behoeve van de Bouwopgave, is de gemeente niet gehouden dit perceelsgedeelte te leveren. Omtrent het plaatsen van de nutsvoorziening zullen partijen overleg plegen met het (de) desbetreffende nutsbedrijf(ven) waarbij er van uit wordt gegaan dat geen belemmering in de bedrijfsvoering van de koper mag optreden lndien na de datum van het passeren van de akte van levering mocht blijken dat van het verkochte een gedeelte nodig is voor het vestigen van een zakelijk recht van opstal ten behoeve van kabels en/of leidingen c.q. nutsruimte(n) ten behoeve van nutsbedrijven dan wel een erfdienstbaarheid voor het hebben en houden van een rioolleiding ten behoeve van de gemeente, zal de vestiging van genoemde zakelijke rechten alleen na goedkeuring van de koper kunnen plaatsvinden. De koper zal deze goedkeuring niet zonder redelijke grond weigeren Partijen komen overeen dat in het geval de bovengenoemde omstandigheden van toepassing zijn dit op de minst bezwarende wijze dient te geschieden en de gemeente zal in het voorkomende geval in overleg met de koper treden over de wijze waarop een en ander zal plaatsvinden De koper verbindt zich jegens de gemeente en de exploitant (i.c. Eneco) van het (mede) voor de Bouwopgave te realiseren systeem van stadsverwarming, om de in artikel 15.1 bedoelde woningen voor eigen rekening en risico te doen aansluiten en aangesloten te houden op dit systeem en om geen alternatieve verwarmingssystemen te (doen) realiseren Het is de koper toegestaan om af te wijken van de aansluiting op stadsverwarming, mits het alternatieve, technische systeem voor warmtelevering leidt tot een aantoonbare hogere CO2 reductie dan stadsverwarming. Een dergelijke afwijking is uitsluitend toegestaan indien vooraf schriftelijke goedkeuring is gekregen van de gemeente en de exploitant van de stadsverwarming. 17 Kettingbeding: Bebouwing en inrichting van het perceel grond 17.1 De koper is verplicht binnen twee maanden na het passeren van de akte van levering en het verkrijgen van een bruikbare omgevingsvergunning, te beginnen met de integrale bebouwing overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning. De bouwwerkzaamheden dienen regelmatig te worden voortgezet, doch uiterlijk binnen 1 jaar na het start bouw zover te zijn voltooid dat het gebouwde voldoet aan de bepalingen van de bouwverordening, is opgericht overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning en op reguliere wijze in gebruik kan worden genomen De koper is verplicht op eigen terrein (waaronder tevens wordt begrepen het aan de koper in eigendom te leveren gemeenschappelijke binnenterrein) in totaal 14 autoparkeerplaatsen aan te leggen Uiterlijk twee maanden na start van het eerste plantseizoen, gerekend na voltooiing van de bouw zal de inrichting van het verkochte zijn voltooid overeenkomstig het goedgekeurde kavelinrichtingsplan. Deze Bijlage 3 2

3 kavelinrichting dient in stand te worden gehouden. Wijzigingen op de inrichting zijn slechts mogelijk na goedkeuring van de gemeente Schade als gevolg van de bouw en inrichting van de percelen grond door of vanwege de koper toegebracht aan eigendommen van de gemeente of andere voorzieningen van algemeen nut zal door de koper aan de gemeente worden vergoed Met betrekking tot de erfafscheidingen van het verkochte gelden de volgende randvoorwaarden en/of beperkingen, welke voor rekening en risico van koper gerealiseerd dienen te worden: Erfafscheiding 3 e Oosterparklaan: Verplichte voortuin van variabele diepte begrensd door een combinatie van een laag muurtje en een haag, vergelijkbaar met de situatie bij de Tweede Oosterparklaan. Bij zijtuinen grenzend aan de openbare ruimte is een met de woning me ontworpen stenen erfafscheiding verplicht waarbij ook groen mag worden toegepast. Erfafscheiding Cacaoweg en Valeriaanweg: De woningen aan de Valeriaanweg staan op de erfgrens. De woningen aan de Cacaoweg staan in lijn met de kopgevel van de Valeriaanweg en hebben een private strook voor de woningen, met een verharding die in formaat en kleur afwijkt van de openbare ruimte. Bij zijtuinen grenzend aan de openbare ruimte is een met de woning mee ontworpen stenen erfafscheiding verplicht waarbij ook groen mag worden toegepast. 18 Kettingbeding: koppeling parkeerplaats 18.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de AV 2014 dient koper aan elk van de in artikel 15.1 vermelde 14 woningen (in de categorie middeldure koop) één van de 14 parkeerplaatsen te koppelen en gekoppeld te houden. Deze parkeerplaatsen mogen niet afzonderlijk worden vervreemd, anders dan in de combinatie met de koopwoningen, zoals deze voor de eerste maal door de koper zijn vervreemd. 19 Kettingbeding: Bijzondere afspraken ten aanzien van de realisering van de bouwwerken, garanties 19.1 De koper zal bij de realisering van de woningen uit hoofde van deze overeenkomst het Beleidskader "lntegrale Woningkwaliteit nieuwbouw" d.d in acht nemen, dat als bijlaqe 11 aan deze overeenkomst is gehecht, alsmede het bepaalde in het Bouwreglement Leidsche Rijn Utrecht d.d. 1 september 20'11 (bijlage 12) De fundering van het/de bouwblok(ken) mag ondergronds niet uitsteken buiten het uitgeefbare perceel grond in verband met de inpassing van riolering en kabel- en leidingentracés Alle op het verkochte te bouwen koopwoningen dienen door de koper te worden verkocht met verlening van een garantiecertificaat inhoudende een afbouw- en kwaliteitswaarborg. [*]voor de woningen 15 tot en met 21 [*] 19.4 Het is de koper niet toegestaan om de 7 woningen met tuin en berging (categorie goedkope koop) te verkopen boven een VON-prijs van EUR ,00 (prijspeil 1 januari 2014 en exclusief volumevergrotende opties)." enzovoorts [*]voor de woningen 15 tot en met 21 [*] Bijlage 3 3

4 [*]voor de woningen 1 tot en met 14 [*] enzovoorts "De 14 woningen met tuin, berging en per woning één autoparkeerplaats (categorie middeldure koop) mogen door de koper niet worden verkocht boven een VON-prijs van EUR ,00 (prijspeil 1 januari 2014 en exclusief volumevergrotende opties). Voor de vaststelling van de maximaal toegestane VON-prijs in dit artikel voor de 14 woningen in de categorie middeldure koop wordt de VON-prijs vanaf 1 januari 2014 tot en met de datum van verkoop van deze woningen (de datum van het sluiten van de koop- /aannemingsovereenkomst door de koper met de koper/eindgebruiker met 2,0% op jaarbasis geïndexeerd." enzovoorts [*]voor de woningen 1 tot en met 14 [*] [*]voor de woningen 15 tot en met 21 [*] "De VON-prijs van de 7 woningen in de categorie goedkope koop worden in het kader van dit artikel niet geïndexeerd." [*]voor de woningen 15 tot en met 21 [*] *"20 Kettingbeding 20.1 Koper verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de artikelen 16 tot en met 19 en dit artikel, alsmede het bepaalde in de artikelen 11 en 13 van de AV 2014, bij iedere overdracht van het geheel of een gedeelte van het verkochte, alsmede bij de verlening daarop van een beperkt recht, aan een nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen ten behoeve van de gemeente en ten behoeve van de gemeente aan te nemen en in verband daarmee, om het in voormelde artikelen bepaalde in de notariële akte van eigendomsoverdracht of verlening van een beperkt recht woordelijk op te nemen De in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting tot opleggen van de daar genoemde artikelen als kettingbeding vervalt na afgifte van de in artikel 17.1 bedoelde verklaring, met uitzondering van het bepaalde in de artikelen 16.5, 17.3, 17.5 en 18 van deze overeenkomst en met uitzondering van de artikelen 11 en 13 van de AV Kwalitatieve verplichting 21.1 Het is de koper niet toegestaan in, op of aan het verkochte werkzaamheden of handelingen te verrichten of na te laten dan wel een bedrijf uit te oefenen, waardoor gevaar, schade of hinder, dan wel aantasting van de volksgezondheid en/of het milieu - waaronder die van de bodem - wordt veroorzaakt. Alle schade die niettemin door handelen of nalaten door of vanwege de koper ontstaat - waaronder de kosten van eventueel noodzakelijke bodemsanering - is voor rekening van de koper. Met het oog op handhaving van deze verplichting is de gemeente te allen tijde gerechtigd na overleg met de koper de percelen te betreden en te inspecteren Het gestelde in dit artikel en artikel 10 van de AV 2014 wordt bij deze door de koperr aanvaard als een kwalitatieve verplichting ex artikel 6:252 BW ten behoeve van de gemeente en rustende op het verkochte. Deze verplichtingen zullen als een kwalitatieve verplichting worden ingeschreven in de openbare registers en zullen overgaan op degenen, Bijlage 3 4

5 die het verkochte onder bijzondere titel zullen verkrijgen, en zullen tevens gelden voor degenen, die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het verkochte zullen verkrijgen. 22. Recht van opstal ten behoeve van CAI-kast 22.1 Indien ten behoeve van het door de koper te realiseren vastgoed dan wel hieraan grenzend vastgoed één of meerdere CAl-kasten geplaatst dienen te worden, zal de plaatsing hiervan op het verkochte moeten plaatsvinden. De koper treedt hiertoe in overleg met Ziggo Netwerk 8.V., waarbij geldt dat de CAl-kasten geïntegreerd dienen te worden in de bebouwing casu quo erfafscheiding. De gemeente heeft het recht zich bij de levering een of meerdere zelfstandige rechten van opstal voor te behouden terzake van het aanleggen, hebben, gebruiken, in stand houden, wijzigen, uitbreiden, vervangen en/of wegnemen van deze CAI-kasten, aan te leggen door haarzelf dan wel door het betreffende nutsbedrijf. Voor zover nodig verleent de koper aan de vestiging van het recht van opstal om niet haar medewerking In verband met voormeld recht van opstal verplicht de koper zich hierbij jegens de gemeente en zal zich bij de notariële akte van levering jegens de nutsbedrijven verplichten: 1. om ter breedte van de strook grond en tot 50 cm aan weerszijde ervan geen bouwwerken op te richten, geen aaneengesloten verhardingen aan te brengen, geen ontgrondingen uit te voeren, geen leidingen, kabels etc. te leggen, geen diepwortelende bomen en/of struiken te planten of in zijn algemeenheid anderszins handelingen te verrichten, die nadelig kunnen zijn voor de uitoefening van het recht van opstal. 2. geen handelingen te verrichten, na te laten of toe te staan, waardoor het overbrengen van energie, antennesignalen, telecommunicatie etc. door middel van de werken zou kunnen worden gehinderd of belet. lndien de koper in gebreke blijft in de nakoming van het gestelde in dit artikel, zijn de nutsbedrijven gezamenlijk of individueel bevoegd om terstond en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is, al die maatregelen te nemen, welke naar zijn/hun oordeel om redenen van veiligheid en continuïteit in de levering van produkten dan wel in het algemeen voor een ongestoorde uitoefening van het recht(en) van opstal noodzakelijk zijn Elk van de nutsbedrijven is gerechtigd zijn recht van opstal over te dragen. lndien het verkochte mede-eigendom is of wordt, is iedere medeeigenaar ter zake van de genoemde recht(en) van opstal hoofdelijk verbonden jegens de nutsbedrijven. Voldoening door het nutsbedrijf(en) van zijn/hun verplichtingen bevrijdt hem/hen jegens alle mede-eigenaren. De rechten van opstal zijn eeuwigdurend en door de koper niet opzegbaar. De nutsbedrijven zijn gerechtigd te allen tijde afstand van de opstalrechten te doen. De koper zal hieraan op eerste verzoek meewerken. Bijlage 3 5

6 22.4 De koper is gerechtigd de nutsbedrijven te vragen afstand te doen van de rechten van opstal. De nutsbedrijven zullen aan dit verzoek voldoen, indien: a. in plaats van het te verlaten tracé een voor de nutsbedrijven ander tracé kan worden gevonden; b. op het nieuwe tracé ten behoeve van de nutsbedrijven een zakelijk recht zal worden gevestigd, zodanig dat de door de nutsbedrijven daaraan te ontlenen rechten niet minder en de daaruit voortvloeiende verplichtingen niet meer zijn dan die als hier vermeld; c. de koper en de nutsbedrijven overeenstemming bereiken over het tijdsbestek, waarin de nutsbedrijven de verplaatsing van het tracé zullen moeten hebben voltooid, alsmede over een bijdrage door de koper in de kosten van de eventuele verwijdering van de oude werken en het aanleggen van de nieuwe werken gepaard gaande kosten. De koper zal in ieder geval 50% van de bedoelde kosten voor zijn rekening moeten nemen, terwijl de kosten van datgene wat nodig is voor het royement van de inschrijving van de rechten van opstal voor rekening van de koper komen Bij het teniet gaan van de rechten van opstal hebben de nutsbedrijven het recht de aangebrachte of aanwezige werken binnen vier maanden weg te nemen. Maken zij van dit recht geen gebruik, dan vervallen de werken voor zover zij niet zijn weggenomen aan de koper en worden de werken geacht onderdeel te vormen van het verkochte. De koper is in dat geval gerechtigd de nutsbedrijven te verzoeken de werken te verwijderen. Behoudens in het geval als bedoeld in het vorige lid, geschiedt het verwijderen op kosten van de nutsbedrijven De kosten voor het maken van een aktetekening komen voor rekening van de nutsbedrijven. De gemeente (in deze Bureau NegenTien) zal hiervoor een rekening verzenden aan N.V. Stedin Netten Utrecht, zijnde de vertegenwoordiger van de nutsbedrijven op dit punt, die zich verplicht om de rekening te voldoen Koper zal in de periode liggende tussen het sluiten van de overeenkomst en de vestiging van het recht van opstal geen rechten aan derden verlenen, welke de uitoefening van het recht van opstal kunnen hinderen De gemeente verleent de nutsbedrijven onherroepelijke toestemming om onmiddellijk na het sluiten van deze overeenkomst al het nodige te verrichten of te doen verrichten voor het tot stand brengen van de in dit artikel bedoelde werken De koper aanvaardt de verplichtingen die de gemeente heeft jegens de nutsbedrijven uit hoofde van het recht van opstal als haar eigen verplichtingen, behoudens de verplichting tot het vestigen van het recht van opstal. De vestiging van het recht van opstal door de gemeente vindt plaats onder de voorwaarde dat de nutsbedrijven zich in de notariële akte van vestiging opstalrecht verplichten de rechten die voortvloeien uit die akte slechts geldend te maken jegens de koper en niet jegens de gemeente. enzovoorts Bijlage 3 6

7 "24 Vervreemding en hoofdelijke aansprakelijkheid 24.1 De koper is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde anders dan met schriftelijke toestemming van de gemeente. lndien door de gemeente toestemming wordt gegeven aan voormelde overdracht kan de gemeente aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder de voorwaarde dat, gedurende de termijn dat de bouw van de opstallen nog niet is voltooid en de Bouwopgave nog niet voldoet aan de bepalingen van de bouwverordening en het Bouwbesluit en nog niet is opgericht overeenkomstig de verleende bouwvergunning, koper en een eventuele garant naast de toekomstige koper hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de onderhavige overeenkomst Zolang niet is voldaan aan één of meer van de in artikel 8.1 van de AV 2014 vermelde verplichting(en) (waaronder de hiervoor in artikel 17 lid 1 vermelde bouwplicht), mag de koper het verkochte niet zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders in eigendom of economische eigendom overdragen, in erfpacht uitgeven, met beperkte rechten bezwaren, verhuren of verpachten. Aan die toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Voor vestiging van het recht van hypotheek is geen toestemming nodig. Onder de voorwaarde dat door koper aan het gestelde in artikel 20 van deze overeenkomst wordt voldaan, is het bepaalde in dit artikellid niet van toepassing bij vervreemding aan degenen met wie de koper een koop-/aannemingsovereenkomst heeft gesloten. 2. de bedingen ten behoeve van de gemeente Utrecht als opgenomen in de Algemene verkoopvoorwaarden voor de levering van gronden gemeente Utrecht 2014 (de "AV 2014") waarnaar in het hiervoor aangehaalde artikel 18.1 en 20.2 wordt verwezen, luiden woordelijk als volgt: Kwalitatieve verplichting voor riolering, kabels en leidingen en overige voorzieningen van openbaar nut Artikel De Koper is verplicht al hetgeen dat op, in, aan of boven (een deel van) het Verkochte is aangebracht in verband met openbare voorzieningen, waaronder rioolbuizen, kabels, leidingen, CAI-kasten, straatnaamaanduidingen, rozetten, en dergelijke, te gedogen en toe te laten dat deze voorzieningen worden onderhouden en vernieuwd, voor zover in verband met het onderhoud noodzakelijk. Na de eigendomsoverdracht kunnen soortgelijke voorzieningen door de Gemeente slechts worden aangebracht na verkregen toestemming van de Koper Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van de uitvoering van de in lid 1 genoemde werkzaamheden, zal ter keuze van de Gemeente door haar en op haar kosten worden hersteld, dan wel aan de Koper worden vergoed Burgemeester en Wethouders kunnen, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de Koper, vrijstelling verlenen van de verplichtingen genoemd in lid 1. Indien vrijstelling wordt verleend kunnen hieraan voorwaarden of een tijdsbepaling worden verbonden. Bijlage 3 7

8 10.4 Het bepaalde in dit artikel wordt door de Koper aanvaard als een kwalitatieve verplichting ex artikel 6:252 BW ten behoeve van de Gemeente en rustende op het Verkochte. Deze verplichting zal als een kwalitatieve verplichting worden ingeschreven in de openbare registers en zal overgaan op degenen, die het registergoed onder bijzondere titel zullen verkrijgen, en zal tevens gelden voor degenen, die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het registergoed zullen verkrijgen. Aanleg en instandhouding parkeerplaatsen Artikel Indien in de Overeenkomst is bepaald dat Koper (een) parkeerplaats(en) op eigen terrein dient aan te leggen, is Koper of diens rechtsopvolger tegenover de Gemeente verplicht om gelijktijdig met het gereedkomen van de woning(en), voor zijn rekening een van de openbare weg af met de auto toegankelijke parkeerplaats (bij elke woning) aan te leggen, in stand te houden en te gebruiken. Koper zal al datgene nalaten dat de instandhouding en de toegankelijkheid van de parkeerplaats zoals vorenbedoeld in gevaar brengt. Van deze bepaling kan uitsluitend worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door de Gemeente. Voor zover toekomstige (particuliere) kopers en/of bewoners van het verkochte niet beschikken over een personenauto c.a. wordt de gebruiksverplichting voor die situatie tijdelijk opgeschort Het is niet toegestaan de gerealiseerde parkeerplaats(en) separaat van de woning(en) te vervreemden. Indien in de Overeenkomst is bepaald dat koper op het Verkochte appartementen met bijbehorende parkeerplaatsen zal realiseren, dient elke gerealiseerde parkeerplaats in juridische zin aldus aan het woonappartement waarbij deze behoort te zijn verbonden, dat separate verkoop van parkeerplaatsen niet mogelijk is Koper is verplicht en verbindt zich jegens de Gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in dit artikel tezamen met het boetebeding zoals bedoeld in artikel 13, bij overdracht van het geheel of een gedeelte van het Verkochte alsmede bij de verlening daarop van een beperkt recht, aan een nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen ten behoeve van de Gemeente en ten behoeve van de Gemeente aan te nemen en in verband daarmee, om het in dit artikel alsmede artikel 13 bepaalde in de notariële akte van eigendomsoverdracht of verlening van een beperkt recht woordelijk op te nemen Op gelijke wijze als hierboven in lid 3 is bepaald, verbindt Koper zich jegens de Gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid 3 bedoelde artikelen, als de in lid 3 en in het onderhavige lid 4 opgenomen verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers onder bijzondere titel. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de Gemeente het beding aan. enzovoorts Boeten Artikel 13 Bijlage 3 8

9 13.1 Wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan enige verplichting, bij of krachtens de algemene of de bijzondere voorwaarden met de Koper overeengekomen, kunnen Burgemeester en Wethouders besluiten hem een boete ten bate van de gemeentekas op te leggen, welke boete moet worden betaald binnen een maand na ontvangst van het schrijven, waarin de boete is opgelegd De hoogte van de boete zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel bedraagt: a. In geval van overtreding van de verplichting om mee te werken aan de eigendomsoverdracht zoals bedoeld in artikel 3, alsmede elke andere overtreding van één of meerdere verplichtingen, bij of krachtens de algemene of de bijzondere voorwaarden met de Koper overeengekomen, waarvan nakoming niet blijvend onmogelijk is geworden: drie promille (3 ) van de Koopsom van het Verkochte voor elke dag na het verstrijken van 14 dagen zoals bedoeld in artikel 12 lid 1, tot en met de dag van nakoming, tot een maximum van tien procent (10%) van de Koopsom van het Verkochte. b. In geval van overtreding van één van de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 11, inhoudende de aanleg en/of de instandhouding van de parkeerplaats alsmede elke andere overtreding van één of meerdere verplichtingen bij of krachtens de algemene of de bijzondere voorwaarden met de Koper overeengekomen, waarvan nakoming blijvend onmogelijk is geworden: vijftig procent (50%) van de Koopsom van het Verkochte per overtreding De kosten van de invordering van de boete zijn voor rekening van de Koper Indien de Koper de in dit artikel bedoelde boete heeft verbeurd, zal de Gemeente de verbeurde boete verrekenen met de aan de Gemeente vervallen waarborgsom dan wel met de ontvangen gelden uit hoofde van de ingeroepen bankgarantie Indien de Koper op grond van dit artikel een boete verbeurt wegens het feit dat de Overeenkomst wordt ontbonden, wordt deze boete vermeerderd met omzetbelasting In het geval de Overeenkomst is ontbonden en feitelijke ingebruikname door de Koper reeds heeft plaatsgevonden, is de Koper verplicht het Verkochte onmiddellijk terug op te leveren in de staat waarin het zich op het moment van feitelijke ingebruikname bevond. 3. de erfdienstbaarheden en overige bijzondere verplichtingen welke zullen worden gevestigd/overeengekomen in de akten van levering van de kavels, woordelijk luidende als volgt: voor alle kavels: VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren voor zover nodig, en voor zover zulks niet reeds is geschied ter gelegenheid van eerdere levering(en) van (bouw)kavels behorende tot het onderhavige bouwplan hierbij te vestigen en aan te nemen de volgende erfdienstbaarheden: Bijlage 3 9

10 BURENRECHT Indien en voor zover de feitelijke ligging zulks niet verhindert, ten behoeve en ten laste van het verkochte en ten behoeve en ten laste van de aan de gemeente*verkoper in eigendom verblijvende percelen kadastraal bekend gemeente * sectie * nummers * tot en met *, onderling over en weer, al zodanige erfdienstbaarheden waardoor de toestand waarin voormelde percelen zich na voltooiing van de bebouwing ingevolge de door de betreffende eigenaar gesloten aanneemovereenkomst ten opzichte van elkaar zullen bevinden, wordt gehandhaafd, speciaal wat betreft de afvoer van hemel- en gootwater door riolering als anderszins, toevoer van licht en lucht enzovoorts, de aanwezigheid van kabels, leidingen, kokers en andere voorzieningen ten behoeve van onder andere gas, elektriciteit, water, verwarming, centraal antennesysteem, telefoon en andere technische voorzieningen en installaties, enzovoorts, zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen. Ten aanzien van laatstverleende en gevestigde erfdienstbaarheden wordt bepaald dat verandering van aard en/of bestemming der heersende erven niet zal gelden als een verzwaring van de erfdienstbaarheden. Voor zover de opstallen op de verschillende percelen aan elkaar worden gebouwd, zijn de scheidingsmuren mandelig in de zin van de wet. LEGALISERING VAN BOUWKUNDIGE SITUATIE Ten behoeve en ten laste van het verkochte en ten behoeve en ten laste van de aan de gemeente*verkoper in eigendom verblijvende percelen kadastraal bekend gemeente * sectie * nummers * tot en met * onderling, over en weer, als heersend en als dienend erf, de erfdienstbaarheid om te gedogen dat de eigenaar van het heersend erf na oplevering van de woning op het heersend erf aanvullende bouwwerken - conform de tijdens de bouwfase reeds bestaande bouwtekeningen en binnen de voorschriften van de afgegeven omgevingsvergunning, waarbij op de erfgrens van het heersend en dienend erf een gemene muur wordt gebouwd en/of dat de op de erfgrens aanwezige gemene muur zal worden gebruikt voor inankering of inbalking ten behoeve van de uitbreiding en/of dat die gemene muur ten behoeve van de uitbreiding zo nodig tijdelijk zal worden verwijderd tot op het hart van die muur - realiseert. LEGALISERING VAN LATERE BOUWKUNDIGE SITUATIE Ten behoeve en ten laste van het verkochte en ten behoeve en ten laste van de aan de gemeente*verkoper in eigendom verblijvende percelen kadastraal bekend gemeente * sectie * nummers * tot en met * onderling, over en weer, als heersend en als dienend erf, de erfdienstbaarheid om te gedogen dat de eigenaar van het heersend erf na oplevering van de woning op het heersend erf aanvullende bouwwerken - conform de tijdens de bouwfase reeds bestaande bouwtekeningen en binnen de voorschriften van de afgegeven omgevingsvergunning, waarbij op de erfgrens van het heersend en dienend erf een gemene muur wordt gebouwd en/of dat de op de erfgrens aanwezige gemene muur zal worden gebruikt voor inankering of inbalking ten behoeve van de uitbreiding en/of dat die gemene muur ten behoeve van de uitbreiding zo nodig tijdelijk zal worden verwijderd tot op het hart van die muur - realiseert, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden: Bijlage 3 10

11 a. de bouwwerken worden gerealiseerd binnen vijf (5) jaar na de eerste oplevering van de woning op het heersende erf; b. de bouwwerken worden gerealiseerd conform de meerwerkopties die door de aannemer gedurende de bouwperiode worden aangeboden en waarvoor door de aannemer gedurende de bouwperiode eventueel al de voorbereidende voorzieningen zijn aangebracht; c. de bouwwerken/beplantingen op het dienend erf worden zonodig in de oude staat hersteld op kosten van de eigenaar van het heersend erf; d. de bouwwerken worden na schriftelijke aankondiging gerealiseerd in één bouwstroom, binnen een termijn van zes (6) maanden na aanvang van de bouwwerkzaamheden (inclusief eventuele herstelwerkzaamheden). DULDEN EN INSTANDHOUDEN WERKEN EN BEELDBEPALENDE ELEMENTEN Ten behoeve en ten laste van het verkochte en ten behoeve en ten laste van de aan de gemeente*verkoper in eigendom verblijvende percelen kadastraal bekend gemeente * sectie * nummers * tot en met * onderling, over en weer, als heersend en als dienend erf, de erfdienstbaarheid verplichtende de eigenaar van elk dienende erf tot instandhouding van de ten tijde van de oplevering van de woning op het dienend erf aanwezige werken, waaronder voor zover aanwezig worden begrepen de beeldbepalende elementen daarvan, zoals de woning als zodanig, de erfafscheidingen, de keermuren casu quo grondkeringen, de geveluitvoeringen, projectmatig aangebrachte erfafscheidingen en bestrating, en wel conform de staat en het uiterlijk zoals een en ander bij de oplevering van de woning zal bestaan. Deze erfdienstbaarheid houdt in dat de eigenaar van elk dienende erf: 1. de aanwezigheid van de bedoelde werken moet dulden en deze voor eigen rekening en risico in behoorlijke staat moet onderhouden; 2. zonder toestemming van eigenaars van alle heersende erven bij deze erfdienstbaarheid geen wijziging mag aanbrengen in deze werken waardoor het uiterlijk of de eenheid met de op de heersende erven aanwezige werken wordt verstoord, waaronder in ieder geval wordt begrepen een verbod op het aanbrengen van wijzigingen in de kleurstelling, de constructie, of de bouw- of afwerkingsmaterialen; 3. de aanwezigheid van zaken of installaties van derden op of aan de werken, zoals nutsvoorzieningen, verplichting, naambordjes en dergelijke die ten tijde van de oplevering van de woning aanwezig zijn, dient te dulden en op eerste verzoek van bedoelde derde medewerking dient te verlenen aan het bereiken daarvan in het kader van onderhoud of reparatie. Voor zover het bovenstaande dit niet reeds met zich zou brengen wordt te dezen nadrukkelijk vermeld dat vorenstaande verplichtingen tevens inhouden de verplichting tot het dulden, in stand houden en onderhouden zonder daarin wijzigingen aan te brengen (niettegenstaande onderhoudswerkzaamheden en/of het snoeien en/of vervangen) van de ten tijde van de oplevering projectmatig aangebrachte erfafscheidingen te weten: - de erfafscheidingen aan de achterkant van alle bouwkavels en de erfafscheiding aan de linkerkant van kavel 21, zoals aangegeven op de aan de koopovereenkomst gehechte situatietekening; - de muren aan de voorzijde van de kavels 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21, zoals aangegeven op de aan de koopovereenkomst gehechte situatietekening; Bijlage 3 11

12 - de haag aan de voorzijde van het mandelig terrein, zoals aangegeven op de aan de koopovereenkomst gehechte situatietekening; - de tuinmuren met gaashekwerk en beplanting, langs delen van de (achter)tuinen van de kavels 1, 5, 6, 14 en 15 zoals aangegeven op de aan de koopovereenkomst gehechte situatietekening. voor de kavels 1 tot en met 14 MANDELIGHEID: BESTEMMING TOT GEMEENSCHAPPELIJK NUT Verkoper en koper verklaren hierbij, mede ter uitvoering van het bepaalde in de koopovereenkomst: 1. Het hiervoor omschreven tot mandeligheid te bestemmen terrein, bestemd voor gebruik als rijbaan en voetpaden met bijbehorende voorzieningen (waaronder groenvoorziening en verlichting) door de (toekomstige) eigenaren/gebruikers van de beoogde veertien woningen te realiseren op de kadastrale percelen gemeente * sectie * nummers * tot en met * (kavels 1 tot en met 14), kadastraal bekend gemeente * sectie * nummer * (mandelig terrein), hierna te noemen: het 'mandelig terrein', waarvan bij deze akte eenmaal het een/veertiende (1/14e) onverdeeld aandeel wordt geleverd aan koper, en waarvan het resterende dertien/veertiende (13/14e) onverdeeld aandeel vooralsnog in eigendom verblijft van verkoper, te bestemmen om tot gemeenschappelijk nut als bedoeld in artikel 5:60 van het Burgerlijk Wetboek te dienen van de beoogde voormelde veertien te realiseren woningen. 2. De veertien bedoelde woningen tot nut waarvan het mandelig terrein is bestemd, zullen worden gerealiseerd op de kadastrale percelen gemeente * sectie * nummers * tot en met *. Het mandelig terrein zal gemeenschappelijk eigendom worden van de eigenaren van de kadastrale percelen gemeente gemeente * sectie * nummers * tot en met * ieder voor het een/veertiende (1/14e) onverdeeld aandeel. Ter gelegenheid van de overdracht van een de vermelde kadastrale percelen is/zal telkens het voormelde onverdeeld aandeel in het mandelig terrein (worden) overgedragen. 3. Iedere deelgenoot in het mandelig terrein heeft het recht het mandelig terrein te gebruiken in overeenstemming met de bestemming daarvan. Op het mandelig terrein mogen geen zaken worden geplaatst waardoor het gebruik van de rijbaan casu quo voetpad wordt belemmerd. Het gebruik als hiervoor vermeld dient te allen tijde ongehinderd te kunnen plaatsvinden. 4. De bestemming van het mandelig terrein is: gemeenschappelijke rijbaan en voetpaden met bijbehorende voorzieningen (waaronder groenvoorziening en verlichting), om door de deelgenoten en rechtmatige gebruikers van de objecten te worden gebruikt te voet, met de auto of met een ander voertuig. Wijziging van deze bestemming is slechts mogelijk met instemming van alle deelgenoten. Bijlage 3 12

13 5. Iedere deelgenoot is verplicht naar rato van diens aandeel in het mandelig terrein bij te dragen in de kosten van onderhoud, herstel en beheer van het mandelig terrein. 6. In het beheer van het mandelig terrein zal worden voorzien door de deelgenoten, dan wel een door de deelgenoten daartoe aangestelde derde. De deelgenoten zijn bevoegd ter zake van het gebruik en beheer van het mandelig terrein in onderling overleg een beheerregeling vast te stellen. 7. Het gebruik van het mandelig terrein of voorschriften daarvoor kunnen nader worden vastgesteld door de gezamenlijke deelgenoten. voor de kavels 5, 7, 8, 9, en 10 INSTANDHOUDING EN VERBOD TOT AFZONDERLIJKE VERVREEMDING VAN STALLINGSPLAATSEN Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het onderhavige bouwplan is geweest dat de eigenaar van elk van de op de kavels 5, 7, 8, 9, en 10 te realiseren woningen, tevens de beschikking heeft over een eigen stallingsplaats voor personenauto s. Teneinde dit uitgangspunt ook in de toekomst blijvend te waarborgen, bedingt Kalliste hierbij - bij wijze van derdenbeding 'om niet' ten behoeve van de gemeente Utrecht - van koper het volgende: 1. De koper verplicht zich hierbij jegens de gemeente Utrecht om de stallingsplaats zoals weergegeven op de bij de met koper gesloten koopovereenkomst behorende tekening en zoals deze bij oplevering van de woning aanwezig zullen zijn, in stand te houden en te onderhouden en deze nimmer afzonderlijk van (de ondergrond van) diens woning te vervreemden, alsmede om indien koper te eniger tijd (de ondergrond van) diens woning vervreemdt, tevens de stallingsplaats aan dezelfde verkrijger te vervreemden. Onder vervreemding wordt in dit kader begrepen overdracht van de eigendom, economische eigendom, alsmede vestiging van de zakelijk gebruiks- of genotsrecht daarop. De bedoelde stallingsplaats is bestemd voor de eigenaren c.q. gebruikers van de te realiseren woningen, zodat het gebruik c.q. de eigendom van deze plaats(en) onlosmakelijk is verbonden met het gebruik c.q. de eigendom van de woningen. Koper verbindt zich hierbij de stallingsplaats(en) als zodanig te (doen) gebruiken. Indien koper in strijd met het vorenstaande handelt, verbeurt koper een direct opeisbare boete aan de gemeente Utrecht van een honderd vijftien duizend euro ( ,00), onverminderd het recht om eventuele door deze overtreding ontstane kosten of schaden op koper te verhalen. 2. De koper is verplicht ingeval van vervreemding van het verkochte de onder 1. vermelde verplichtingen, alsmede de onderhavige verplichting (kettingbeding) uitdrukkelijk en duidelijk herkenbaar in de notariële akte van levering op te laten nemen, aan de verkrijger op te leggen en ten behoeve van de gemeente Utrecht aan te nemen, op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete als onder 1. vermeld. Voor de kavels 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13 en 14 Bijlage 3 13

14 INSTANDHOUDING EN VERBOD TOT AFZONDERLIJKE VERVREEMDING VAN STALLINGSPLAATSEN Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het onderhavige bouwplan is geweest dat de eigenaar van elk van de op de kavels 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13 en 14 te realiseren woningen, tevens de beschikking heeft over een eigen stallingsplaats voor personenauto s. Teneinde dit uitgangspunt ook in de toekomst blijvend te waarborgen, bedingt Kalliste hierbij - bij wijze van derdenbeding 'om niet' ten behoeve van de gemeente Utrecht - van koper het volgende: 1. Koper verplicht zich hierbij jegens de gemeente Utrecht om het tot het verkochte behorende perceel dat blijkens voormelde omschrijving is bestemd om in geval van en na en zoals deze bij oplevering van de woning en de betreffende parkeerplaats te worden ingericht en gebruikt als parkeerplaats, nimmer afzonderlijk van (de ondergrond van) diens woning te vervreemden,, alsmede om indien koper te eniger tijd (de ondergrond van) diens woning vervreemdt, tevens de stallingsplaats aan dezelfde verkrijger te vervreemden. Onder vervreemding wordt in dit kader begrepen overdracht van de eigendom, economische eigendom, alsmede vestiging van de zakelijk gebruiks- of genotsrecht daarop. De bedoelde stallingsplaats is bestemd voor de eigenaren c.q. gebruikers van de te realiseren woningen, zodat het gebruik c.q. de eigendom van deze plaats(en) onlosmakelijk is verbonden met het gebruik c.q. de eigendom van de woningen. Koper verbindt zich hierbij de stallingsplaats(en) als zodanig te (doen) gebruiken. Indien koper in strijd met het vorenstaande handelt, verbeurt koper een direct opeisbare boete aan de gemeente Utrecht van een honderd vijftien duizend euro ( ,00), onverminderd het recht om eventuele door deze overtreding ontstane kosten of schaden op koper te verhalen. 2. De koper is verplicht ingeval van vervreemding van het verkochte de onder 1. vermelde verplichtingen, alsmede de onderhavige verplichting (kettingbeding) uitdrukkelijk en duidelijk herkenbaar in de notariële akte van levering op te laten nemen, aan de verkrijger op te leggen en ten behoeve van de gemeente Utrecht aan te nemen, op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete als onder 1. vermeld. voor de kavels 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18 en 19: VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERPAD Over en weer ten behoeve en ten laste van de registergoederen, hiervoor in deze akte omschreven als de kavels 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18 en 19 (de kavels 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18 en 19 als heersend en als dienend erf) de erfdienstbaarheid van overpad ten aanzien van het pad zoals is aangegeven op de situatietekening zoals omschreven in de met koper gesloten koopovereenkomst. Ten aanzien van deze erfdienstbaarheid gelden de volgende bepalingen: 1. De erfdienstbaarheid houdt in dat de eigenaar van elk dienend erf moet dulden dat het gedeelte van het pad dat tot het betreffende dienend erf behoort, door de eigenaren van de heersende erven wordt gebruikt om op de minst bezwarende wijze te komen en te gaan van en naar de openbare Bijlage 3 14

15 weg, van en naar de bij het betreffende heersende erf behorende tuinen en/of bergingen. 2. Het pad mag uitsluitend worden gebruikt door de eigena(a)r(en) en/of rechtmatige gebruiker(s) van zowel het heersende erf als het dienend erf om daarover te voet te komen en te gaan van en naar de openbare weg, eventueel met een aan de hand geleid vervoermiddel, daaronder eveneens verstaan een motorvoertuig, mits met stilstaande motor. 3. Op het pad mogen geen zaken worden geplaatst waardoor het gebruik van het pad wordt belemmerd. Het gebruik als hiervoor vermeld dient te allen tijde ongehinderd te kunnen plaatsvinden. Uitdrukkelijk is het al dan niet tijdelijk op het pad plaatsen van afvalemmers (kliko's) verboden. 4. Door de eigena(a)r(en) aangebrachte erfafscheiding mogen geen elementen zoals poort(en) bevatten waarvan draaiende of openslaande gedeelte(n) over de ondergrond van het pad komen; draaiende of openslaande gedeelten van de erfafscheiding dienen erf-inwaarts te draaien of open te slaan. 5. Het pad (voor wat betreft het beloopbaar oppervlak) dienen te worden onderhouden door de eigenaren van de betrokken erven. De kosten van beheer, onderhoud, herstel en vernieuwing daarvan komen voor rekening van de eigenaars van de betrokken erven, voor gelijke delen. voor de kavels 15, 16, 17, 18 19, 20 en 21 en mandelig terrein (de kavels 1 tot en met 14) VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERPAD Over en weer ten behoeve de registergoederen, hiervoor in deze akte omschreven als de kavels 15, 16, 17, 18 19, 20 en 21 als heersend erf en ten laste van het mandelig terrein (de kavels 1 tot en met 14) als dienend erf, de erfdienstbaarheid van overpad over het mandelig terrein. Ten aanzien van deze erfdienstbaarheid gelden de volgende bepalingen: 1. De erfdienstbaarheid houdt in dat de eigenaar van elk dienend erf moet dulden dat het dienend erf, door de eigenaren van de heersende erven wordt gebruikt om op de minst bezwarende wijze te komen en te gaan van en naar de openbare weg, van en naar de bij het betreffende heersende erf behorende tuinen en/of bergingen. 2. Het dienend erf mag uitsluitend worden gebruikt door de eigena(a)r(en) en/of rechtmatige gebruiker(s) van zowel het heersende erf als het dienend erf om daarover te voet te komen en te gaan van en naar de openbare weg, eventueel met een aan de hand geleid vervoermiddel, daaronder eveneens verstaan een motorvoertuig, mits met stilstaande motor. 3. Op het dienend erf mogen geen zaken worden geplaatst waardoor het gebruik van het pad wordt belemmerd. Het gebruik als hiervoor vermeld dient te allen tijde ongehinderd te kunnen plaatsvinden. Uitdrukkelijk is het al dan niet tijdelijk op het pad plaatsen van afvalemmers (kliko's) verboden. 4. Door de eigena(a)r(en) aangebrachte erfafscheiding mogen geen elementen zoals poort(en) bevatten waarvan draaiende of openslaande gedeelte(n) over de ondergrond van het pad komen; draaiende of openslaande gedeelten van de erfafscheiding dienen erf-inwaarts te draaien of open te slaan. Bijlage 3 15

16 5. Het pad (voor wat betreft het beloopbaar oppervlak) dienen te worden onderhouden door de eigenaren van de betrokken erven. De kosten van beheer, onderhoud, herstel en vernieuwing daarvan komen voor rekening van de eigenaars van het dienend erf, voor gelijke delen. voor de kavels 11, 12, 13, 14, en 21: VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERPAD Over en weer ten behoeve en ten laste van de registergoederen, hiervoor in deze akte omschreven als de kavels 11, 12, 13, 14 en 21 (de kavels 11, 12, 13, 14 en 21 als heersend erf en de kavels 11, 12, 13, en 21 als dienend erf) de erfdienstbaarheid van overpad ten aanzien van het pad zoals is aangegeven op de situatietekening zoals omschreven in de met koper gesloten koopovereenkomst. Ten aanzien van deze erfdienstbaarheid gelden de volgende bepalingen: 1. De erfdienstbaarheid houdt in dat de eigenaar van elk dienend erf moet dulden dat het gedeelte van het pad dat tot het betreffende dienend erf behoort, door de eigenaren van de heersende erven wordt gebruikt om op de minst bezwarende wijze te komen en te gaan van en naar de openbare weg, van en naar de bij het betreffende heersende erf behorende tuinen en/of bergingen en/of erfafscheidingen. 2. Het pad mag uitsluitend worden gebruikt door de eigena(a)r(en) en/of rechtmatige gebruiker(s) van zowel het heersende erf als het dienend erf om daarover te voet te komen en te gaan van en naar de openbare weg, eventueel met een aan de hand geleid vervoermiddel, daaronder eveneens verstaan een motorvoertuig, mits met stilstaande motor. 3. Op het pad mogen geen zaken worden geplaatst waardoor het gebruik van het pad wordt belemmerd. Het gebruik als hiervoor vermeld dient te allen tijde ongehinderd te kunnen plaatsvinden. Uitdrukkelijk is het al dan niet tijdelijk op het pad plaatsen van afvalemmers (kliko's) verboden. 4. Door de eigena(a)r(en) aangebrachte erfafscheiding mogen geen elementen zoals poort(en) bevatten waarvan draaiende of openslaande gedeelte(n) over de ondergrond van het pad komen; draaiende of openslaande gedeelten van de erfafscheiding dienen erf-inwaarts te draaien of open te slaan. 5. Het pad (voor wat betreft het beloopbaar oppervlak) dienen te worden onderhouden door de eigenaren van de betrokken erven. De kosten van beheer, onderhoud, herstel en vernieuwing daarvan komen voor rekening van de eigenaars van het dienend erf, voor gelijke delen. Bijlage 3 16

BIJLAGE 3: BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN nieuwbouwproject Klein Twiske te Oostzaan

BIJLAGE 3: BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN nieuwbouwproject Klein Twiske te Oostzaan HH.HS.1008949 Versiedatum: 25 maart 2013 BIJLAGE 3: BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN nieuwbouwproject Klein Twiske te Oostzaan De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KLEIN TWISKE B.V.,

Nadere informatie

SB.AV 1012277. Concept d.d. 18 juni 2015. CONCEPT BIJLAGE 3 KOOPOVEREENKOMST nieuwbouwproject Wonen aan de Meander Fase 1

SB.AV 1012277. Concept d.d. 18 juni 2015. CONCEPT BIJLAGE 3 KOOPOVEREENKOMST nieuwbouwproject Wonen aan de Meander Fase 1 SB.AV 1012277 Concept d.d. 18 juni 2015 CONCEPT BIJLAGE 3 KOOPOVEREENKOMST nieuwbouwproject Wonen aan de Meander Fase 1 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KALLISTE WONINGBOUWONTWIKKELING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

- 1 - Dossier 505014/locatie Hoogeveen Erflanden

- 1 - Dossier 505014/locatie Hoogeveen Erflanden - 1 - OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Boommarter 2-18 (even nummers), Hoogeveen Koningspage 1-27 (oneven nummers), 59-81 (oneven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Artikel 1: Geldigheid 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij en zijn onderdeel van de koopovereenkomst tussen de gemeente

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2)

KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2) KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2) DE ONDERGETEKENDEN: De gemeente Heiloo, te dezen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de heer T.J. Romeijn, burgemeester,

Nadere informatie

- 1 - Dossier /locatie Wierden

- 1 - Dossier /locatie Wierden - 1 - OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) locatie Wierden Waterkolk 2, 6, 8 en 10, Waterspoor 27, 29, 31 en 35, Waterspoor 77 en

Nadere informatie

- 1 - Dossier 505176/locatie Almelo Kollenveld

- 1 - Dossier 505176/locatie Almelo Kollenveld OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) locatie Almelo Kollenveld adressen: Het Zeiger 6 en 8, Toekomstweg 22 en Het Vossekamp 15 te

Nadere informatie

2. De bovenomschreven rechten worden verleend voor onbepaalde tijd en zijn niet opzegbaar.

2. De bovenomschreven rechten worden verleend voor onbepaalde tijd en zijn niet opzegbaar. OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Het Broek Westhoek Hengelo Alverstraat 11 t/m 19 (oneven nummers) en Kolbleistraat 16 t/m 24

Nadere informatie

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf;

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf; Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken, zijnde geen bouwterreinen voor woningbouw in de gemeente Ooststellingwerf, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

HOLTMAN NOTARISSEN Koningslaan GP Utrecht [t] [f] [e] [i]

HOLTMAN NOTARISSEN Koningslaan GP Utrecht [t] [f] [e] [i] HOLTMAN NOTARISSEN Koningslaan 62 3583 GP Utrecht [t] 030-2150515 [f] 030-2150510 [e] info@holtmannotarissen.nl [i] www.holtmannotarissen.nl CONCEPT versiedatum: 14 oktober 2016 Indien er onjuistheden

Nadere informatie

De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente,

De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente, KOOPOVEREENKOMST(concept) Bouwkavel Burgemeester Venemastraat te Meeden De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente, verklaart te hebben verkocht

Nadere informatie

Model Koopovereenkomst

Model Koopovereenkomst Model Koopovereenkomst 1. De Gemeente Woerden, ten deze vertegenwoordigd door het afdelingshoofd a.i. Vastgoed, de heer A.G. Renkema, handelend krachtens het mandaatregister gemeente Woerden 2008 versie

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwbouwwoning, plaatselijk bekend als Damhert

Nadere informatie

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht:

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht: - 1 - KOOPOVEREENKOMST WEIVER 117 TE WESTZAAN 10181/ak De ondergetekende*: 1. * hierna *tezamen genoemd: verkoper; *verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: 2. * hierna *(tezamen)

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005

Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005 Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005 Inleiding In dit boekje treft u de Algemene Verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken van de gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Nobelhorst Bouwen in de Bosrandbuurt )

Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Nobelhorst Bouwen in de Bosrandbuurt ) Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Nobelhorst Bouwen in de Bosrandbuurt ) A. Artikelen uit de Algemene Voorwaarden 2012 betreffende de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Almere ( AV

Nadere informatie

Levering Akte d.d. @ FJR//2015.515188.01

Levering Akte d.d. @ FJR//2015.515188.01 Levering Akte d.d. @ FJR//2015.515188.01 Heden @ verschenen voor mij, Mr. Fredericus Johannes de Ridder, notaris te Krimpenerwaard: 1. @; ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: de besloten

Nadere informatie

Recht van eerste koop Vrije Kavel "+" te Kerckebosch Zeist

Recht van eerste koop Vrije Kavel + te Kerckebosch Zeist Recht van eerste koop Vrije Kavel "+" te Kerckebosch Zeist De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap Wijk Ontwikkelings Maatschappij Kerckebosch B.V., gevestigd te Zeist, kantoorhoudende te 3708

Nadere informatie

Algemeneverkoopvoorwaardenvoorde leveringineigendom vangrondenvan degemeenteutrecht2014

Algemeneverkoopvoorwaardenvoorde leveringineigendom vangrondenvan degemeenteutrecht2014 Algemeneverkoopvoorwaardenvoorde leveringineigendom vangrondenvan degemeenteutrecht2014 Utrecht.nl/erfpacht Begripsbepalingen Artikel 1 Deze Algemene Voorwaarden verstaan onder: Aflevering: de datum waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele; overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterrein aan te passen; gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek De gemeente Wijk bij Duurstede, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.M.M. van den

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden verkoop openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verkoop van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

61806azyk.modellev Blad 1

61806azyk.modellev Blad 1 61806azyk.modellev Blad 1 ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn.nl ONTWERP Wilt u, indien er onjuistheden voorkomen

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

Dossiernummer: 15464 MK vs

Dossiernummer: 15464 MK vs Dossiernummer: 15464 MK vs Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning

Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA te Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag,

Nadere informatie

VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA

VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN ARGUSVLINDER 1 T/M 13 (ONEVEN) ARGUSVLINDER 2 T/M 18 (EVEN) EIKEPAGE 2 T/M 14 (EVEN) PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

CONCEPT 16 december 2015. LEVERING Project Lunet/Sunset/Novet */EAR Projectnummer BPD Ontwikkeling

CONCEPT 16 december 2015. LEVERING Project Lunet/Sunset/Novet */EAR Projectnummer BPD Ontwikkeling 1 CONCEPT 16 december 2015 LEVERING Project Lunet/Sunset/Novet */EAR Projectnummer BPD Ontwikkeling Op * verschenen voor mij, mr. Derk Timmerman, notaris te Zwolle: 1. de heer Adrianus Johannes Everts,

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Rubriek Financiën en economie Naam regeling Algemene verkoopvoorwaarden voor woningbouwgrond van de gemeente Zundert Citeertitel Algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Blad 1 van 6. ALGEMENE VOORWAARDEN (mei 1995)

Blad 1 van 6. ALGEMENE VOORWAARDEN (mei 1995) Blad 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN (mei 1995) Betreffende aanleg en instandhouding van leidingen door of ten behoeve van de N.V. Nederlandse Gasunie (A.V.L. 1995). Ingeschreven bij alle Diensten voor het

Nadere informatie

4. Onder notaris wordt in deze bepalingen verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris.

4. Onder notaris wordt in deze bepalingen verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris. ALGEMENE VOORWAARDEN voor de koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten Definities 1. Onder koop-/aannemingsovereenkomst wordt in deze bepalingen verstaan de schriftelijke koop- /aannemingsovereenkomst,

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

C O N C E P T

C O N C E P T Blad 1 2016.0714.01 ALGEMENE AKTE PROJECT "DE NIEUWE BUURT" FASE 1 Heden, *** tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Gijsbert Theodoor van Wingerden, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14 Art. 15. Art. 16. Art.

Nadere informatie

4 oktober 2010 STANDAARD PARKREGELS BEDRIJVENPARK BORCHWERF II

4 oktober 2010 STANDAARD PARKREGELS BEDRIJVENPARK BORCHWERF II 4 oktober 2010 STANDAARD PARKREGELS BEDRIJVENPARK BORCHWERF II Inhoud 1 ALGEMEEN... 3 2 BELANRIJKSTE PARKREGELS BOUWFASE EN WOONFASE... 4 3 HANDHAVING EN BOETELIJST UIT ALGEMENE VESTIGINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Definities. Algemene verkoopvoorwaarden: deze voorwaarden van de gemeente Dalfsen zijn bestemd te gelden bij verkoop van of vestiging van een beperkt recht van erfpacht of opstal op

Nadere informatie

Agavedreef 22 UTRECHT

Agavedreef 22 UTRECHT Agavedreef 22 UTRECHT Vraagprijs 15.000 k.k. Agavedreef 22 3563EM UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

Bijzondere Vastgoed Veilingvoorwaarden Plutostraat 20 te 9405 PG Assen.

Bijzondere Vastgoed Veilingvoorwaarden Plutostraat 20 te 9405 PG Assen. Bijzondere Vastgoed Veilingvoorwaarden Plutostraat 20 te 9405 PG Assen. Ter uitvoering van en in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Online Vastgoedveiling Onlineveilingmeester.nl ( de algemene voorwaarden

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Marum

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Marum - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Marum OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met toebehoren, plaatselijk bekend als Kleine Hoorn

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde REGISTERGOED een perceel grond ten behoeve van agrarische doeleinden, bij de Gieterstraat 90 te Rolde, kadastraal bekend gemeente Rolde sectie V, nummer 1594,

Nadere informatie

CONCEPT 10 december 2014 Holtman notarissen - 1 - 861526TG AAN DIT ONTWERP KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

CONCEPT 10 december 2014 Holtman notarissen - 1 - 861526TG AAN DIT ONTWERP KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND CONCEPT 10 december 2014 Holtman notarissen - 1-861526TG AAN DIT ONTWERP KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND ONTWERP LEVERING EIGENDOM betreft : project "Vroondaal Wonen aan het Park" te 's-gravenhage

Nadere informatie

blad -1- ##\## dossier ## (2013.2359) LEVERING

blad -1- ##\## dossier ## (2013.2359) LEVERING blad -1- ##\## dossier ## (2013.2359) LEVERING Heden, ##, verschijnen voor mij, ##: 1. ##, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de te Hoevelaken, gemeente Nijkerk, Westerdorpsstraat 66

Nadere informatie

TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK. Laatst geactualiseerd op 3 november 2015

TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK. Laatst geactualiseerd op 3 november 2015 TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK Laatst geactualiseerd op 3 november 2015 2 Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Wanssum Sectie E, nummer 428 ter grootte van 2037 m². Bestemming Het perceel

Nadere informatie

Fokkema Linssen Blad 1. Concept d.d

Fokkema Linssen Blad 1. Concept d.d Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 LEVERING@ door: BPD Ontwikkeling B.V.@ aan: @ van: plan Kreken van Nibbeland te Zuidland fase 3.1, bouwnummer @@ Heden, @, verschenen

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Zwanebloem 8 3453 VR De Meern Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 20 MEI 2005 Objectomschrijving Het woonhuis met schuur, tuin en grond aan de Zwanebloem 8 te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECREATIEPLAN KETELHAVEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RECREATIEPLAN KETELHAVEN ALGEMENE VOORWAARDEN RECREATIEPLAN KETELHAVEN I. Recreatieplan Ketelhaven In voormelde akte van eigendomsverkrijging door Propinter zijn onder meer de navolgende bijzondere bepalingen opgenomen, welke

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde REGISTERGOED een perceel grond ten behoeve van agrarische doeleinden, bij de Gieterstraat 90 te Rolde, kadastraal bekend gemeente Rolde sectie V, nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 A ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 Artikel 1 Geldigheid a. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere verkoopovereenkomst tussen de gemeente Bernheze en haar

Nadere informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Registergoed het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren aan de

Nadere informatie

In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop van woningbouwkavels worden gehanteerd.

In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop van woningbouwkavels worden gehanteerd. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van bouwkavels voor woningen. In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN SURHUISTERVEEN OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN SURHUISTERVEEN OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED 1 BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN SURHUISTERVEEN OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED zeven (7) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend als Boskbei 6 en

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: AVGCL31

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: AVGCL31 Zaaknummer: AVGCL31 Onderwerp Recht van opstal riooltransportleiding Waterschap Collegevoorstel Inleiding Onder perceel Heusden F 894, dat eigendom is van de gemeente Heusden, loopt een riooltransportleiding

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 A 1 januari 2012 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 Artikel 1 Geldigheid a Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere verkoopovereenkomst tussen de gemeente Bernheze en haar wederpartij(en)

Nadere informatie

3 BESTEMMING EN GEBRUIK

3 BESTEMMING EN GEBRUIK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE VESTIGING VAN DE ZAKELIJKE RECHTEN VAN ERFPACHT EN OPSTAL IN HET BUNGALOWPARK STILLE WILLE TE OOST-, WEST-, EN MIDDELBEERS (GEMEENTE OIRSCHOT) De Erfpachtbepalingen vastgesteld

Nadere informatie

OVEREENKOMST LEIDINGEN Tracé:.. Routekaart en volgnrs.: Dossiernr.:..

OVEREENKOMST LEIDINGEN Tracé:.. Routekaart en volgnrs.: Dossiernr.:.. Blad 1 van 6 OVEREENKOMST LEIDINGEN 2014 Tracé:.. Routekaart en volgnrs.: Dossiernr.:.. DE ONDERGETEKENDEN: (naam, voorna(a)m(en), geb.datum + plaats, huwl.staat, adres, identiteitsbewijs + nr.) A Hierna

Nadere informatie

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST. Kavel van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST. Kavel <nummer> van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek De ondergetekenden: CONCEPT KOOPOVEREENKOMST Kavel van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek 1. De gemeente Breda, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.I. Koffeman, hoofd afdeling

Nadere informatie

Dossiernummer: perceel: Ijsseldiik 212A. Krimpen aan den lissel kadastrale gemeente: Krimpen aan den lissel sectie A, nummer 8690

Dossiernummer: perceel: Ijsseldiik 212A. Krimpen aan den lissel kadastrale gemeente: Krimpen aan den lissel sectie A, nummer 8690 Versie d.d. 24-9-2010 Overeenkomst tot vestigen opstalrecht.doc Dossiernummer: perceel: Ijsseldiik 212A. Krimpen aan den lissel kadastrale gemeente: Krimpen aan den lissel sectie A, nummer 8690 Overeenkomst

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 : BEPALINGEN ALGEMEEN. Artikel 1.1. : Geldigheid. a. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

GEMEENTK OTOEWATKR In&ckomcn 2 3APR ZOU. Koopovereenkomst

GEMEENTK OTOEWATKR In&ckomcn 2 3APR ZOU. Koopovereenkomst GEMEENTK OTOEWATKR n&ckomcn A 2 3APR ZOU ^ Gemeente Oudewater Koopovereenkomst Gemeente Woerden 14L06133 De ondergetekende: 1. DE GEMEENTE OUDEWATER, hierna ook genoemd: verkoper, namens wie de heer mr.

Nadere informatie

Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Homeruskwartier Homerusblok)

Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Homeruskwartier Homerusblok) A. Artikelen uit de Algemene Voorwaarden 2012 betreffende de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Almere ( AV 2012 ) waaraan Koper jegens de gemeente dient te voldoen: In de navolgende artikelen

Nadere informatie

verklaart voor en namens de gemeente Ommen te hebben verkocht aan de medeondergetekende:

verklaart voor en namens de gemeente Ommen te hebben verkocht aan de medeondergetekende: BIJLAGE 2 KOOPOVEREENKOMST GROND De ondergetekende(n): 1. De gemeente Ommen, overeenkomstig artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd namens de burgemeester door de heer F. van Weeghel, teamleider

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: * hierna te noemen "de ondernemer", en Naam : Voornaam : Geboorteplaats: Geboortedatum: Straat : Woonplaats : Telefoon thuis : Telefoon werk : Faxnummer :

Nadere informatie

Basis is een tussenwoning met een breedte en diepte gelijk aan het bouwvlak zoals aangegeven in het kavelpaspoort (hierna: basisdiepte).

Basis is een tussenwoning met een breedte en diepte gelijk aan het bouwvlak zoals aangegeven in het kavelpaspoort (hierna: basisdiepte). Bijlage 5 Bouwkundige aansluitingen Basis is een tussenwoning met een breedte en diepte gelijk aan het bouwvlak zoals aangegeven in het kavelpaspoort (hierna: basisdiepte). Kopers van naast elkaar gelegen

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn:

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: AKTE VAN LEVERING Kenmerk: *** Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: 1. a. de heer *** ***, geboren te *** op *** *** ***, zich

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK ARTIKEL 2. REGISTERGOEDEREN Het bedrijfspand met woonhuis met ondergrond, parkeerterrein, erf en overige toebehoren, plaatselijk bekend 5431 NS Cuijk,

Nadere informatie

AKTE VESTIGING RECHT VAN OPSTAL

AKTE VESTIGING RECHT VAN OPSTAL Contactpersoon G.H. Beens Dossiernummer 192512 notaris Aktenummer 496514 E-mailadres h.beens@vbcnotarissen.nl Telefoon 033-4 601 654 Status Concept Postadres Postbus 49, 3800 AA Amersfoort Datum 30-11-2015

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

C O N C E P T d.d. 1 mei 2015

C O N C E P T d.d. 1 mei 2015 - 1 - C O N C E P T d.d. 1 mei 2015 MODEL LEVERING BLOK 17 (KAVELS 3 TOT EN MET 11) NIEUWBOUWPROJECT ALBLAS TE WADDINXVEEN Heden, +, verschenen voor mij, mr +, notaris met plaats van vestiging Waddinxveen:

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016

Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016 2015.0958.01/DPO 1 VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID (mede houdende vestiging kwalitatieve verplichting) Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016 Heden, [passeerdatum], verschenen voor mij, mr. Dirk-Jaap Post,

Nadere informatie

31 maart 2015. HS/539089506/KOOPAKTE Woningen "Kerklaan 81" te Wateringen DE ONDERGETEKENDEN:

31 maart 2015. HS/539089506/KOOPAKTE Woningen Kerklaan 81 te Wateringen DE ONDERGETEKENDEN: 1 HS/539089506/KOOPAKTE Woningen "Kerklaan 81" te Wateringen 31 maart 2015 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Schouten & De Jong Projectontwikkeling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

C O N C E P T d.d. 16 oktober 2015

C O N C E P T d.d. 16 oktober 2015 - 1 - C O N C E P T d.d. 16 oktober 2015 MODEL LEVERING KAVEL EN MANDELIG TERREIN (BOUWNUMMERS 100-130) RIETKRAAG (TRIANGEL TE WADDINXVEEN) Heden, +, verschenen voor mij, mr Ronald Huibert Boertje, notaris

Nadere informatie

zonder toepassing van een garantie- en waarborgregeling Losse parkeerplaats Lakerlopen deelgebied B;

zonder toepassing van een garantie- en waarborgregeling Losse parkeerplaats Lakerlopen deelgebied B; AANNEMINGSOVEREENKOMST (projectmatige bouw) zonder toepassing van een garantie- en waarborgregeling Losse parkeerplaats Lakerlopen deelgebied B; Ondergetekenden: Bouwbedrijf Van Bree b.v. Vaarselstraat

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

##\## dossier ## (2015.0192 / 2013.2359)

##\## dossier ## (2015.0192 / 2013.2359) blad -1- ##\## dossier ## (2015.0192 / 2013.2359) LEVERING Heden, ##, verschijnen voor mij, ##: 1. ##, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de te Hoevelaken, gemeente Nijkerk, Westerdorpsstraat

Nadere informatie

OVERDRACHT BOUWTITEL. Van Lierop OG B.V. Adres Postcode en plaats E-mailadres Telefoon thuis Telefoon mobiel hierna te noemen "de verkrijger".

OVERDRACHT BOUWTITEL. Van Lierop OG B.V. Adres Postcode en plaats E-mailadres Telefoon thuis Telefoon mobiel hierna te noemen de verkrijger. Definitieve versie X (Mg, mvro). 01-10-2012 OVERDRACHT BOUWTITEL De ondergetekenden: 1. DE COMMANTITAIRE VENNOOTSCHAP RUIMTE VOOR RUIMTE II C.V. te dezer zake vertegenwoordigd door haar beherend vennoot,

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

- 1 - KOOPAKTE Appartementen grond project "ZuiderDuineN" te 's-gravenhage Modeltekst, concept 4 november 2016

- 1 - KOOPAKTE Appartementen grond project ZuiderDuineN te 's-gravenhage Modeltekst, concept 4 november 2016 - 1 - KOOPAKTE Appartementen grond project "ZuiderDuineN" te 's-gravenhage Modeltekst, concept 4 november 2016 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Schouten & De Jong Projectontwikkeling B.V., een besloten vennootschap

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN VERKOOP VAN GROND

OVEREENKOMST VAN VERKOOP VAN GROND OVEREENKOMST VAN VERKOOP VAN GROND De ondergetekenden: 1. De gemeente Moerdijk, ter uitvoering van artikel 160 lid e Gemeentewet en het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 01 september

Nadere informatie

TE KOOP Land van Matena te Papendrecht Diverse percelen bouwgrond

TE KOOP Land van Matena te Papendrecht Diverse percelen bouwgrond TE KOOP Land van Matena te Papendrecht Diverse percelen bouwgrond Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. Johan de Wittstraat 40 3311 KJ Dordrecht telefoon 078 614 43 33 web: www.ooms.com mail: dordrecht@ooms.com

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING TOT EIGENDOMSOVERDRACHT

AKTE VAN LEVERING TOT EIGENDOMSOVERDRACHT 1 AKTE VAN LEVERING TOT EIGENDOMSOVERDRACHT Project Keijzershof, deelplan 13 woningen 'De Laantjes fase 3b' te Pijnacker Bouwnummers 92 t/m 99, 104 t/m 108 v. 3-11-2015 Ds.nr. 41658.01/MO/er bouwnr. *

Nadere informatie

ONTWERP 4 december 2014

ONTWERP 4 december 2014 JACOBSE HULSEBOSCH DOORDUYN 2008.011600.01.pv ONTWERP Blad 1. 4 december 2014 LEVERING Heden, @, verschenen voor mij, @: 1. @ te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de besloten vennootschap

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

49941azyk.algakte Blad 1

49941azyk.algakte Blad 1 49941azyk.algakte Blad 1 ALGEMENE AKTE Dijken 5 Vandaag, zeven april tweeduizendnegen, verscheen voor mij, mr. Albert Marinus Zwart, notaris te Leidschendam-Voorburg: mevrouw Yvonne Margareta Susanna Maria

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014 de Gemeente: 1 de Koper: Hoofdstuk 1. Definities In deze Algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Aflevering:

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Haaksbergen

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Haaksbergen - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Haaksbergen OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met toebehoren, plaatselijk bekend als Duinroos

Nadere informatie